A SMJH FRANK FOGSAGABAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SMJH FRANK FOGSAGABAN"

Átírás

1 d evizhite es- m e ntti te rve k J A SMJH FRANK J f FOGSAGABAN Feltrtoztthttlnnk ldtszik svdjci frnk erflsiiddse, 6s ezdltl lkossdg 6s bnkszeffior gondjink srt$osbodds. A bedfllt lkdshitelesek szdm rohmosndvekszik, mirhnt zokd is, kik z dllmi mentfliivben bizkodnk. A Fidesz pontos esomgi problilm megolddsdt bnkokr tolnd. Utobbikbol z elkdpzeles 6rthet6 modon heves indultokt vdlt ki, s bdr tiibb jvslt is indokolhto, csomg biztosn nem szolgdlht vdgleges megolddskdnt. gyre keserfibb szijizzel k6szithetik el6 p6nziigyi ktil<ind6 elsd rdszletdnek h6 v6gi befizet6s6t mgyrorszdgi zep6n f punknk dott interjujirbn (Vige o megszoritosoknok - Fi- sokt vezetd nemzetgzdsdgi miniszter foglmzott [gyjdnius k6- kereskedelmi bnkok. A200 millidrd forintoszektorszintfi idei elvonds, melynek oroszldnr6sz6t bnkok iilljiik,,egyfel6l teljesiti miniszterelnrik 6s kormdny 6ltl hozott dongyeki, 2010/23. szdm), hogy olyn megdllpoddsr juthtnk, mely onmgdbn is fdjdlms sebeket ejtett p6nziigyi intdzmdnyeken, ilrsil/c^sil, dm oilt d Fidesz-kormdny luc)z-nuil dily legfrissebb ttrerlil)5euu d6smen- duu5ilttril- hitelportf6li6k tisztuljnk 6s hitelez6si tev6kenysdgrik b6viiljon". tdst, mdsfel6l pedig bnkok szdmdr lehet6s6get teremt, hogy - t6 intdzkeddsi terve - mely z 6szi prlmenti ril6sszk folymdn Mindehhez kkor miniszterteljes egyiittmfi kod6st, kozos munkdt olthet jogszbiilybn is testet - rljbb htlms pofon szdmukr. igdrt Mgyr Bnkszovets6g elndki6gdvel, mondvdn,,, probl6- Ugynis Rogdn Antl ds K6s Ljos k6pvisel6k riltl bejelentett B m megolddls bnkrendszernek ugynolyn fontos, mint politik vgy kormdny szdmdr". pont (liisd kiikin) nem kord,bbn behrngozott - 6s p6nzint6- zetek dhl is tobb6-kev6sbd helyeselt - Nemzeti Eszkcjzkezelci Tdrssdg16l (NET)sz6l. Ahelyett kizd16lg bnkok megrendszbdlyozdsdt, hitelez6si tevdkenys6giik rljbb korldtokoz6 szoritdsdt, j6- elm6rgesedett bnkd6s vitdk zonbn ldtht6n fdlresop<irt6k. rc retel6s? A nyiireleji konstruktivbb hozzririllist kds6bb vl tobb kockdzt dtvdllldsdt, vlmint z eddigi vesztes6gek egy Ezzel egyiltt Rogdn-K6s-f6le B pontr legfeljebb r6mdlmukbn r6sz6nek leirdsdt c6lozz. sz6mitottk bnkszektor szerep16i. A jvsltcsomg zonnl kicspt biztosit6kot: Erdei Tmds bnkizovetsdgi elnok szerint B Pofon ez jvdbdl, rdddsul igencsk vdrtln. Hiszen ki.ilond6r6l folyttott nydri tiirgyldsok egy szkszdbn NET gondolt m6g z extr src ff6le ellent6telezdsek6nt is felmeriilt. Legszerfitlen, lkotmdnyossdgi szempontokt is felvet, 6s belesz6l egy pont koztil szdmos elem,teljes m6rtdkben elfogdhttln, szkldbbis bnki oldl16l voltk olyn vdrkozdsok, hogy ktiltind6- kordbbn megkotott polgririjogi szerz6d6sbe". Ami pedig legfon- 6rt cserdbe z dllm segit kitisztitni hitelportf6li6t 6s megoldni fizetdsk6ptelen d6sok egyre ggszt6bb probldmrijrit. Hogy k6t k6rd6s - biidzs6t helyreigzitd pluszbev6tel 6s rossz d6- sgk kezel6se - v6gtil krilonviilt, z szkmilg bszoltit iidvozlend6. Am nnk beldtdsdhoz, hogy ezek spekuhici6k kordntsem voltk lptlnok, el69 visszndzni kormdnytgok n6hdny koriibbi nyiltkoztdt. Mg Mtolcsy Cyrirgy, bnkd616l folyttotttiirgyliif8 f toyf ld eedtember t6-22. il )i

2 @ c o z il z o ( F l ) mg eg6sz6t illet6en roppnt ggdlyos, z nem-fizets tigyfelek mulsztdsdnk kvd_ { Megtiltndk z iigyf6tszdm6r h6tr6nyos zi dllmi tolerdlds, vgyis z krirtilm6ny, egyoldhi szezod6sm6dositdst. koshitelfedezeti rdny mellett is j6formdn hogy jcivsben biirki hitelhez juthtott. csk sokkl enyh6bb sznkciokkl r) Ezvolt Megtiltniik iz bnki bnkoknk z iinkdnyes k_ mgtrtds, sdjthtjdk zokt. mely megdgyzott Z mtemel6st. mos_ Ennek tni neh6zs6geknek, ellen6re 8 pont krizcitt hitelint6zetek vnnk k6_ indokolht6 elemek is, hiszen Q Eloirndk z d6sok kiiz6pdrfotym tktmz6sdt s6bbi drpolitikdj pedigngybn sillyosbitott bjokt" - dllitjjdnosi rj devizhitelekn6t. bjb jutdsd6rt - legldbb r6szben - Zoltdn, bnkok is MgyrViilllkozdsfejleszt6si hibdzttht6k. A gzdsdgi vdlsdgot / ngyenes etdtorlesztdsi tehet6s6get nt6zet Kft. 'Tsitn6nk. biztoes z ezzet iigyvezetdje, egyritt jdro z munkn6lkrilis6get egyik ngy kereskedelmi bnk term6szetesen nem kordbbi igzgt6j. hzi hitelint6zetek f, K6relem esetdn iit 6welutomtikusn id6zt6k el5. M ik6nr forint gyengril6sdt, z rj meghosszbbitht6 lenne Mert mitort6nt200b futmid6. 6sz6n? MgyrorszSgszimilrnyilvdnvl6vd eur6 es svdjcifrnk er6srid6s61sem, viilt, vgyis z indulds jog": bnk leg- beiitott hogy. 1f, A,,tiszt lppl drfolymkockdztb6l krch, erre pedig d6d6 hzi srjlvos V feljebb jelzdlog b"nkok egys6gesen td vett ingiln ktuiiiis vesztesegeketnyilvdn nem jogos regdltk. nykuk_ ici 6rt6k6t kiivetethetnd Uj hiteleket z d6st6t kkor is, b vrrni. nem A dtk, kolcsont meglevcjket igenylcik sjiitfelel6s_ h trtozds pedig iisszege dtdrztk. Az orszdgkockdzti mdr ngyobb nndl. seg6t is kdrlenneltgdni, feldrr, de z6rtezen vlmint ponton forrdskriltsegek mdr hitelez6k 7Tft6s megugrdsdr gykorlt fizet6sk6ptetens6g eset6n bnf kok nem k6rhetndnek biintet6kmtokt h ivtkozv is megkerdojelezhet6 telemeltek volt. Neir' devizhitelek z drfolvmkol- kmtdt es ke_ 6s mds exk dijkt. zel6sikoltsdgdr is, kdscibb pedig, mikor ) Q A fentiek nem vontkozndnk sem z iizlj leti c6lu, sem mdsodik vgy hrmdik ingtln hitel6re. 20l0. szeptember t0-zz. rr0yel0 49

3 A Bjni-kormdny s6n6ljelenlegi gykorltbn lklmzottv6teli dselddsi drfolym-ktllonbrizetr6v6nindokoltlnul sijtjiikrejtett kolts6gek zd6sokt. Szint6n hitelfelvev6k r6gistirelmdt orvosolnd negyedikpontbnkikitiisb helyezett ingyenes el6torlesztds lehet6#ge,igz, ezzelmostligh tudnktomegesen 6lni bjbjutottd6sok. Konnyen lehetnedrvelni jvsltcsomg toviibbielemeinek^tobbsdge mellettis, kivdvetldn btintet6kmtoknkztigyfelekfel6rossztlzenetet hordoz6 tillmdt, vlmint lp,,tiszt jogdnk"k6rd6sdt. plvl6induliis Ez ut6bbi, bdrels6 hlldsr roppntszimptikus, p6ldiikisvnnk 6snemzetkozi ezmdrnemvoltindokolq zoktm6grd,lpvet6en irniiiit jelzdloghiteleisezen mgs felejtett6k. szinten Mint zdshzi gykorltdt; h dgytetszik, rrmdrkereken egy6vvelezel6tticiktbuktdontenele.mostugynis, h (Kitort6n ktinkbenrdmutttunk drdg zingtln nemdrnnyit, mintmenyhitelek- figyel6,2010/38.szdm),hiab nyip6nzzel zd6strtozik, bnkok csokkentek forrdskolts6gek 2009nyp6tfedezetet irhtnk el6.prktikusn rrinkelej6t6l, hegi,dottbnk vdl- ennek p6tfedezetnek bevondsdt, siiglegkritikusbb id6szkiibn jvslt bdzisponttl megdriigitot- vgyis bnkikockdztkezel6st korld,toznd Fidesz Azt hiteleit, kkorebb6llegfeljebb 35-40bdzispontot dottvissz z ezzel l6p6ssel z ngolszasz gykorltbn ismert,,wk wy" i helyzetkonszoliddl6dds utdn.ezen 20096sz6nmegsziiletettjogotismern6 zt lehet6sdget, el.vgyis hogyzd6s,mennyimgtrtdsi k6dexsemsoktsegitett. Hidbmondjdk bnkokzt, benkevesebbdrt tudniicskeldnihlzat,mintmennyit visszhogyett6lzid6pontt6l kezd6d6en lefel6isugyndgy konigdljrik fizetniekell(p6ldkedv66rt l0 milli6drt, de12milli6vl trtozikl kmtokt picikririilm6nyekfiiggv6ny6ben, mintfelfe16, h2008 kkoregyszerfjen elsdtdlht. Hdtrhgyhtj bnkjszdmar z tele6s20096szekozottriinytlnul megdrdgitottdk hiteleket, z- iiresingtlnt, vdgleglezdrvezzel kenejiikkozottiszerz6d6st. A - nem[ildozzhossztitivr be6gettdk pluszterheket szerz6d6sekbe. bnkjovdben- szemben mimgyrgykorlttl Mindezektrikr6ben nnk hogymondjuk eldont6se, egyl0milli6 hetn6zd6st,hogy hdzpici6rt6kdn6l ki'rcskegyfill6rrelis tr forintot616ingtlnrfelvett Bmilli6skrilcsrinb6l k6t6veltelt6vel m tribbetbevsljon t6le. - vnm6ghdtr12milli6strtozds, Eztz,,elsdtdldsi jogot"nevezte joginon- U mi6rt- netdnkinek hibdjdb6l! ErdeiTmds,,bszohit F igencsk osszetett kdrdds. Ebb6l megkozelit6sb6l bnkokt6l is szensznek", 6sezz,mi bnkiszk6rt6ket islposn megoszt-uq jogoselvdrni,hogymostnikiirenyhit6sb6l kivegy6k r6sztiket, 6s j.vn,kirigy6rvel megoldds mellett,hogymiveljelziiloghiteltz 5 8 pontoscsomgtribb eleme-mindjdrtzels6 k6tpontj- k6ny- hdzrdjd'k, nnkftiggetlennek kelllennie tuljdonos nygio jogosnk nyenldtd'msztht6. Szint6n tfinik hrmdik pontbn helyzet6t6l, vgyis bnknk mindenkor be kelldrniezingtln-o szerepl6 kozdpiirfolym hiszen elsirds, devizhitelek torleszt6- nl,mintfedezettel. Md,sok viszont zthngsillyozzdk: mivelzin- tr d6sprobl6m-rendezdterueitmtolcsy isfontolor Gytirgy vette,zokt sempolitiki,semszkmi 6rvekkel nemstiptirte f6lre,dm miniszter szdmos mismodellel is britkozik. J F r imm{reztszdmotis trilliptetdbb mint90 j hpjtrtoz6elzrilogh iteld6sokszdmevgyisennyi hitelszez6d6s d6ltbeeddig cslddi szintenvizsgilvz 6rintetteksziim meghldj 300ezret. 50 rtovei eeotember csl{dokr4. ekkorsrilyt hdztrtiiso krvetitve k6pviselnem-fizet6 probldmit,k<izvetve rillomiiny lkossdgi ennyiembert6rinthetnek devizhiteleken kisebbfizetdsi gondok, beliil;ekiizben miutdn 30npos. forinthitelekn6le riit kdsedelemben l6vtikszdm megkiizelitette 300 ezerftil6emelkedett, l0 sziizl6kot. r bnkokmdrcius v6g6igennyiingtlnhitelt tiirgyltkrijr z iigyfelekkel; tpsztltok szerint z dtstrukturdlt szerz6ddsek ism6t egyhrmd probl6miissri vrilik.

4 gtlndrtdkeszdmos okmittvdltozht, megkelldni bnkoknk tllyen lormdbnl0nnel6tre? Bnkkdnt vgykv6ziin lehet6s6get, hogykockdztukt menetkozben kezelhess6k, 6s gtlntpk6ntm0ktidne? kolcsont kmtostul vissz iskphssiik. Efelfogds fedezet szerint melyet htf lzottm6rt6kben biztosit6k, korldtozn( kkor,,csk" ill lenne c{[? A bnkokkonszotidiilds, esefle$kom. megdriigulhtnk hitelek, vgylegv6gs5 esetben nemleszbnk, t penzdliis jutotthitet3 bnki kiiliind6 mitt, vgy bjb melymernejelziilogkolcsont nyijtni. felvev6k megsegit6se? NEUMEGOLDiS.Az els6hevesrekci6k ismeret6ben mm6g Mllyenhltelk6rt6rlntene?A rosszvdltltihitelekis neh6zmegj6solni, hogy hitelpicitbukt dontogetd Fideiz-kor-? vgy r, csk mgdnszem6lyeknek nyrijtottjelziiloghitemdnytmennyiben kigyitjrik meg bnkszektor 6rvei.Az zonbn portf6li6jdb? lek kertilhetn6nek Ut6bbik eset6ben csk jvsltcsomgr6l biztos,hogybpontos b6venleszm6gvit ko devizhitelek vgy lorintosok is, illetve csk lkdshite. vetkez6hetekben. Anndlisinkdbb,mertzonmgdbn nemoldjelzriloghitelek lekvgy szbd felhszn6l6s0 is?bekeriitj megvlmennyi bjbjutottd6sprobl6mdjiit. Legfeljebb sehetnek-e befektet6si vgy k6nyelmi c6lri, sokdik ingilnr githetkorrektebbd tennizd6s-hitelezoviszonyt, illetveodhtfelvett rossz hitelek is? ht,hogy felgyiilemlett d6ssdgokt indokoltlnul neszporithss6'k tovdbb. Lenne-e liml{e?azis bekeriilhetne, kimondjulr 30 miti A csomg iizenete egy6bk6nt viliigos. Els6krjrbenpicilpon, rt liri forint 6rt6kfi devizhitelt vett fel, vgy lesz egy htir, mindenki sjdtbnkjrivl pr6bdljmegrendezni helyzet6t, 6s p6ld6ul 10milli6forintndl? - minthogyerreegyebk6nt eddigisvoltm6d kdrjendtmeneti konnyit6st, iitemeztesse dt hitelet,nyijtsmegfutmid6t6sz f,lit vennemeg?a hitelt( kiivetel6st) szerezn6 meg (Abnkokdltlkiniiltmeg- tr rijfelt6telek ment6nkpjossze mgdt. r, bnkokt6l, vgy z ingtlnt z d6sokt6l? jelenthetnek, olddsokr6l, 6srr6l,hogyzokmekkor konnyit6st konkr6tpdldritldsdkrllon.)alegnehezebb k6rd6s viszont tovdbbmik6ntb6ulllne portl6ll6l?hogyn keriilnehozzri risz,mitort6nikzokkl, kikn6l zeffdlekonnyitdsek mdrnem R lt egyingtln? 0nk6ntes vgy kiitelezd lenne-e z,,6tigjohetnek sz6b. Akikpelddul, til minden htdrid6n, mdrcskjcizol6s"? v6 6viiprilis15-dig meghosszbbitott kilkolttdsi mort6riumnk kriszonhet6en nemkeriiltekzutcdr. Rjtukez mostni,,menhogynmiik6dne?ki kezeln6 zingtlnokt? Mik6ntilt t6csomg" mdrnemsegit,de nemismuttirinytzesetleges to, lpitnik meg b6rleti dijt, illetve hogyn biztositndk vribbirillmiint6zkeddseket illet6en. p6ld6ul zt,hogy b6rldfizesse kijziizemi szimliikt? A kordbbn behrngozott NET-r6l B pontkozcitt p6ldiiulegy 6rvsz6semesik,holottzeszkrizkezel6 feldllitiisiink z Orbdn ileddlgterledne ht6ly?azeszkiizkezel6 rendszeviktoraltljilliusbn bejelentett 29 pont24.psszusk6nt isprio- O O r6be egy bizonyos iddszkbn kihelyezett hitelek keriilritdstkellene dlveznie. Ezperszenemzdrjki zt,hogy szdnd6k hetnek-e p6nzbele, vgy z induldsdt kiivetden z mgyr j6vltcibb nelennemeg,csk6ppenjelenleg kerd6s, mint vdjiivdben iigyi szf6r rdszekdnt is venne iit rossz hiteleket? - szintdnbpontbstiritlsz(odilemmdkkozlilo legfontosbbkot ve- ldsdkalod. - kdrt,mellesleg nformdci6ink szerintmtolcsy Cyrirgyesstdbjtobbszcir zelssorbdn-kormdny voltp6nztigyminiszte- nekifutott hiizonbehilimmdr sokdik feldlliisbn mdr NET r6t6sszk6rtdit isbevontdk, s6t,egyponton kormdny riltlvjkoncepci6j kidolgoziisiink. jegybnk Egyes forrdsink szerintebbe mi kev6ss6 szivelt szkembereinek informdlis segits6munkdb VrgMihiilyt, Minisztereln<iks6get vezet6dllmtit- g6tisig6nybe vett6k. A feldt zonbn, sokmd's teend6mel- ) (deegydrver6si velolcs6bbn 6m6lbiztosn Azeg6sz folymtot Sz6chenyi Hitelsziivetjuthtnk[gyzd6singtl- s6ginditjel,e szervezettdrgyl tfibbp6nz6rt) zd6sthinemvdr Nemzeti Eszktizkezeld Tdrssiig ndhoz, 6segyrittlvdllljdk, hogy volttulj- telez6bnkkl, hogyzebben konstrukcig feldllitdsir Brbds Gyul, Sz6chenyi HF donost nemteszikzutcdr. Eztmegtehetikbn,megfelel6 vev6felkuttds utdn "elentelsziivets6g elniike. A nem169iben megl- egybr6rleti venddrissel, melynek keretdben gedje" zd6st6slezdrj hitelszezdd6st. pitottcivilszervezet prog- zd6sb6rl6k6nt p6lddul sjdtd6smentd iit 6venkereszt0l A sziivets6g (hogyz megsz0m6 vevdket rmondolgozik, 6smegis kezdte tdrgy- biztosn zingtlnbn mrdht, 6sezidd ingtlnpici hi6ndkt kiiktss rendszerl6sokt kereskedelmi bnkokkl. Sziinde lttmegprdbdlj kdrvisszviisdrolni zt. b6l),6sfeliigyeln6 ztis,hogy trnzkci6 k szerint bjbjutott dosokt0gyse. Megdllpodhtnk tigyis, hogy voltd6s utiinmindk6t fril rendben teljesitse z6ltgiten6meg,hogyvevdket- szigorun m- cskhdrom h6npig mrd lk6sbn, mig lv6llltkiitelezetts6geket: b6rl6fizesse -,,k6zvetitki" szdmuk- megfelel6 gdnszem6lyeket tldlmgdnk, pedigvl6bn lb6rletet 6sezid6 b6rletidijt, brirbed6 neter. Olynvevdket, kik piciilrn6lvlmi- lttnemfizetsemmitzfj tuljdonosnk. gyeutcdr voltd6stt 2010.szeptember16 r t-g 2 v2 E. lo 5l f 1

5 d evizhite es- m e ntti te rve k letti.kp.kodiisbn, egyelsre trll kemdny di6nk bizonyult. Legldbb hdrom okb6l. tsk6pessdge - svdrjcifrnk folymtos erdscidesdvel - gykorlti- n roml6 fritelpici helyzet is sdlyosbrtj, melyben z d6sok fize- Egyrdszt z6rt, mert j6 ideje megszkdtk tdrgyldsok miniszt6riumiszk6rt6k ds bnkszektor krizritt, mdrpedig egy ilyen esetleg nydr etej6n mdg j6nk t[int (feltdteleive, hogy l6tezett egylg minden egyes nppltovdbb romlik. Vgyis koncepii6, mely horderejfi.ldpdst hosszd 6s lposegyezterdsek n6lktil ka"ptefensag dltli{n), szeptemberben mdr nem biztos, hogy r"gttl, helyzt. megvl6sitni. M6sr6szt, komoly korldt z Eur6pi Uni6 ds Nem Legldbbis mindenk6ppen rijr meg kellvizsgdlni, dslz 6httlnul zetkozi Vlutlp (lmf)szigor koltsdgvet6si hiiinycdlok betrtdsdt illet6en. Hiszen egy eszkozkezel6 elinditdsr{hoz - legtribb szriksdges sz6les korfi tdrgylisok t6mdjrivd kell tenni. modellszerint - szriks6geltetik ndmi dllmi kezd6t6ke, bbin pedig mostndbn mgyr kcilts6gvetds nem dtiskiil. Rddiisul 'k6- ci6,.mely ment6n egydltldn kormdnyzti gondolkodds elindult. LEPOROLHAT6rlef. Ngy kdrdds persze, mi is z koncep_ be vdsett hidnycdlok mellett nincs is mozgdstere hhoz, hogy zt,,otlettel tele pdlds" - szogezik le informdtorink, kik szerint viszont'ezek egyike sincs olyn stddiumbn, hogy kormdny el6teremtse. Hrmdr6szt pedig kezelend6 prob16mdt dr,ihi- nyil- ffi A tdrlesztasi nehdzsdgekkel ktzd6 iigytetek szdmilr szinte mindegyik hzi hitelintdzetndl tpvetflen hdrom megotddst jvsolnk. Eek hhsdt egy konkrilt p6ltt6n szemthltetjtik. Az iigyf6l szeptember etsej6n, 206vre,5 milli6 forintos, svdjcilrnk tp0 lkdshitelt vett fet, 145 forintos kkori drfolymon. Tiirlesztd rdszlete z induldskor hvi 33 ezer forint volt. Most, szeptember elsej6n, mikor sviijci frnk iirfotym 225 forinton dltt, pdtddbn szereptd iigyf6l trtozds 7,35 milli6 forintr rfgott, z ktu6lis hvi tiirlesztd-r6szlete pedig (z iirfolymviittozris 6s kmtemel6s egyiittes htdskdnt) 64 ezer forintr emelkedett. Ez miir t0l sok cstiidi biidzs6nek. 1. fn H0SSZABBTS. H futmidd 156vvet n6, zz 35 6vre hosszbbodik, kkor hvi tdrleszt6 r6szlet 53 ezer forintr csiikkenthet6. 2. lin x0nrvires+h0sszabbht[s. noo vn rr, hosy z iigyfdl dtmenetileg l6legzethez jusson, mikiizben futmidd szint6n 156vvel megnyflik. igy k6t 6vig S0 ezer forintr m6rs6- kelhet6 tiirleszt6 r6szlet, mely t0relmi id6 utiin 54 ezer forintr vdltozik. (Persze,,grnci" csk tiirelmid6szk tiirleszt6si iisszeg6re vn, h utdn elszbdul z drfolym, ism6t m6- dosulht hdtrft4v6 iddszkr vontkozd r6szlet.) 3. [n irtnnuis+hosszabbiills. Atnidro krircsiinre kkor lehet sziiks6g, h z dds m6g tiiretmid6s tiirlesztrisnek megfeleld iisszeget sem k6pes fizetni. Ez esetben k6t 6vig ttirleszt6 r6szlet,,csup6n" 12 ezer forint, mjd k6t 6v ut6n 54 ezer + 9 ezer forint (z dthidki kiilcstjn r6szlete), zz iisszesen 63 ezer forint lesz, persze szint6n 156vvel meghosszbbitott futmidd mellett.

6 vdnossdg e16 tdrhtnd. Frmuci m6don z egyik legjobbn kidolgozott koncepciot mdg Bjni Gordon kormdny hgytz ut6korr. A lpunk birtokiib kerrilt egykori kormdny-el6terjesztes,,neh6z helyzetbe kerrilt, jelzdlogfedezet mellet eld6sodottk helyzet6nek rendez6sere jvsolt ingtlnlp konstrukci6 rdszleteirol" s2o ',2009. miijusi keltezessel. A Mrsi Erikkkori- p6nzint6zetek6rt felelds - miniszteri biztos dltljegyzett, s Oszk6 pdter pdnziigyminiszter iiltl j6vdhgyort dokumentum egy dllmi hdtterfi c6g, jelesril Mgyr Nemzeti Vgyonke zelo Zrt. illtlm(kodtetett otdves futmidejri, zdrtv6gfi ingtlnlpotvdzoltfel, melynek bnkok dltl jegyzett befektetdsi jegyeire Crntiqus H itelgrncizrt. B0 szdzl6kos tdkegrncidt vdllln. Az kkori elkdpzel6s szerint z lpbn bnkok olyn 6rt6kben jegyezndnek befektet6sijegyet, milyen 6rtdkben z ingtlnokt eldtiik vgy pportiihdrk z lpb (hitele fej6ben z d6s ehhezhozztldruldsdt dj bnknk). A volt tuljdonosok bd116k6nt lkdsukbn mrdhtnk, egy-k6t 6vig lcsony dij6rt cser6be, de ezt kdsdbb pici vgy hhoz ktjzeli bdrleti dijvriltj fel. Ez biztos( menet kdzben z lip miikoddsehez szriksdges forrdsokt, s6t, iderilis esetben kdr hozmot is termelhet. A koncepci6 szerin! mennyiben z lp hozmot dr el, z bnkokt illeti, ellenben h berl6k rosszul fizetnek, v6gsd soron 6letbe l6p z dllmigrnci,6s lejegyzett befektetesijelyertekenek B0 szdzl6kdt bnkok megkpjdrk. Az ingtlnlp c6lj z lenne, hogy futmid6 v6g6ig- zzi dv ltt - rendezcidjon b6rlcjk helvzete, 6s z ingtlnok vlmilyen m6don kikertiljenek iz lpbol.irre szdmos lterntivdtviizolt jvslt: bdrl6 visszvdsdrolhtj z ingtlnt (erre v6teli opci6j vn); kisebb lkiisb koltozhet; vgy tuljdont megszerezheti z 6nkormdnyzt, hogy zutdn benne lko tt6l b6relje tovribb lk6sdt. Akik pedig z lp lejdrt v6g6ig nem kdpesek rendezni helyzetriket - rdnyukt mdsf6l dvvel ezel6n P6nziigyminiszt6riumbn l0-20 szazllkr becsrlltdk -, zok dtkertilhetnek egy szocidlis bdrlkris lpb. Ezt konstrukci6t viszonylg gyorsn ossze lehetett voln rkni (z nyg szerint korrilbe[il egy h6np ltt), z dllmnk sem kellett voln m6lyen zseb6be nyillni. Am kormdnyzdsdnk utols6v6ben Bjni-kbinet kivitelezdshez mdr nem fogott hozzd. Ugy tudjuk, ezt megolddst egy6bk6nt Mtolcsy Cydrgy is izlelgette: sem politiki, sem szkmi megfontold,sbdl nem soporte le zonnl z sztl16l. Ugynkkor miniszter szdmos mds modellel is brdtkozik, ds z elmillt h6npokbn egy6b megolddsok ldtszottk inkribb krirvonlz6dni. Elesen kirjzol6dniviszont m6g egyik modell sem tudott, hiszen z el6k6sztileteket neheziti, hogy lirciin behil is pingpongoznk feldttl, ds legf6k6pp id6t 6s p6nzt szeretndnek sp6rolni. Merg h pdldriul zirorszilgi NtionlAsset Mngement Compnyhoz hson16 uttjdrndk (hogyn ezt nemzetgzdsdgi miniszter mdr emlitett Figyel6-interjdjiibn felvetette) kkorz korrilbeliil egy20-30 f6s, j6l megfizetettszkdrt6i csptot, 6-8 h6npos kem6ny hdtt6rmunkdt, ds kdr B-10 milli6 eur6s blidzs6t is ig6nyelhetne. Mdrpedig erre most - kormdnyfd riltl behrngozott kem6ny krilts6gvet6si vitdk kr.iszdb6n - idst 6s (KozrmAk5dOtt Bt,ckner Gergety es Lovs Judit) Kid6 iizlethe Tesco U BZTOS1TSA HELYET MEG MA! B6reljen kedvez6 dron, s ntvelje bevdteleit Tesco druhszk ilzletsordn! Cstlkozzon e16gedett b6rl6ink kitz6l Ktilttnbdz6 mdreto ds form6tumu ozlethelyis gekkel s kedvez6 b6rleti dokkl virjuk 0nt ds vdlltkozdstt Mi z iizleti siker biztosit k? A Tesco Uzletsor bdrl6jekdnt, iizletct olyn ngy forglmo helyszinen nyithtj meg, mely kiemelked6 v6s6rl6er6vel rendelkezik. A szdlcs klndlt, rendktvtll kedv.z6 nyltvt.rtdsl ld6, z ngyener prkoldsi l hct6sdg ds J6 megkdzcltthlt5r69 egyr6nt gnnrdlj mgs l5togt6s25motl Minden benne von HziPtikGom EG SzsEGR6L. NTEFNETEN eedtember'16-22, f toyel0 53

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

22. évfo ym 1. szám 2014 február INTERCIS LKÁSSZÖVETKEZET LPJ r1fil i,]]:i]ril i:liii 2. Eves tájékozttás Iltrárideje: minden év febnr.ár 15. npjág F'orrnáj: ír.fubn TÉlm: köós nrljdonú épiileftészeket

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2016/7 Diszkrimintív, pic- és versenyellenes állmi gzdságpolitik Mgyrországon, 2010 2015 MIHÁLYI PÉTER MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

VI. Kétismeretlenes egyenletrendszerek

VI. Kétismeretlenes egyenletrendszerek Mtemtik A 9. évfolm 7. modul: EGYENLETEK Tnári kézikönv VI. Kétismeretlenes egenletrendszerek Behelettesít módszer Mintpéld Két testvér érletpénztárnál jeget vásárol. Az egik vonljegért és eg átszálló

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

m,.. F.., r 5 r I,..«,,, qj...,, -- i))))): F:jjsALg -] I w m: Q 2000. november 29.,. mtimwm SzerkesztOsCg:SztmdrNmeti, M. Vitezd Ufc 32. szdm Telefon/fx: 712024, 714654, E-mil: friss@szh.p5net.ro Internet

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok Órvázltok: Mtemtik 2. rtományintegrálok Brth Ferenc zegedi udományegyetem, Elméleti Fiziki nszék készültség: April 23, 23 http://www.jte.u-szeged.hu/ brthf/oktts.htm) ontents 1. A kettős integrál 1 1.1.

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 4 0 5 1/. sz.melléklet 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-015 válllkozás címe, telefonszám 2014. április 30. Vgyonleltár-tervezet

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

SZAMIZDAT! UNIKUM! MURPHY az ANAL. KÉMIÁN avagy analitikus murphologia. Írta: Juhász Jenő

SZAMIZDAT! UNIKUM! MURPHY az ANAL. KÉMIÁN avagy analitikus murphologia. Írta: Juhász Jenő SZMIZDT! UNIKUM! MURPHY z NL. KÉMIÁN vgy nlitikus murphologi Írt: Juhász Jenő KPHTÓ: csk egy este! egy helyen! (elővétel kizárv, utóárusítás h mrd csk dupl áron!) z idei VEGYÉSZBÁLon (Május 5., Kőrösi

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például NME Közleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 30 (1985) kötet, 157164 A GYÉMÁNTSZEMCSÉS KORONGOKKAL TÖRTÉNŐ KÖSZÖRÜLÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK ELMÉLETI ANALIZISE"' M D UZUNJAN Ösuefogllás A cikk megdj gyémántszemcsés

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben