A SMJH FRANK FOGSAGABAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SMJH FRANK FOGSAGABAN"

Átírás

1 d evizhite es- m e ntti te rve k J A SMJH FRANK J f FOGSAGABAN Feltrtoztthttlnnk ldtszik svdjci frnk erflsiiddse, 6s ezdltl lkossdg 6s bnkszeffior gondjink srt$osbodds. A bedfllt lkdshitelesek szdm rohmosndvekszik, mirhnt zokd is, kik z dllmi mentfliivben bizkodnk. A Fidesz pontos esomgi problilm megolddsdt bnkokr tolnd. Utobbikbol z elkdpzeles 6rthet6 modon heves indultokt vdlt ki, s bdr tiibb jvslt is indokolhto, csomg biztosn nem szolgdlht vdgleges megolddskdnt. gyre keserfibb szijizzel k6szithetik el6 p6nziigyi ktil<ind6 elsd rdszletdnek h6 v6gi befizet6s6t mgyrorszdgi zep6n f punknk dott interjujirbn (Vige o megszoritosoknok - Fi- sokt vezetd nemzetgzdsdgi miniszter foglmzott [gyjdnius k6- kereskedelmi bnkok. A200 millidrd forintoszektorszintfi idei elvonds, melynek oroszldnr6sz6t bnkok iilljiik,,egyfel6l teljesiti miniszterelnrik 6s kormdny 6ltl hozott dongyeki, 2010/23. szdm), hogy olyn megdllpoddsr juthtnk, mely onmgdbn is fdjdlms sebeket ejtett p6nziigyi intdzmdnyeken, ilrsil/c^sil, dm oilt d Fidesz-kormdny luc)z-nuil dily legfrissebb ttrerlil)5euu d6smen- duu5ilttril- hitelportf6li6k tisztuljnk 6s hitelez6si tev6kenysdgrik b6viiljon". tdst, mdsfel6l pedig bnkok szdmdr lehet6s6get teremt, hogy - t6 intdzkeddsi terve - mely z 6szi prlmenti ril6sszk folymdn Mindehhez kkor miniszterteljes egyiittmfi kod6st, kozos munkdt olthet jogszbiilybn is testet - rljbb htlms pofon szdmukr. igdrt Mgyr Bnkszovets6g elndki6gdvel, mondvdn,,, probl6- Ugynis Rogdn Antl ds K6s Ljos k6pvisel6k riltl bejelentett B m megolddls bnkrendszernek ugynolyn fontos, mint politik vgy kormdny szdmdr". pont (liisd kiikin) nem kord,bbn behrngozott - 6s p6nzint6- zetek dhl is tobb6-kev6sbd helyeselt - Nemzeti Eszkcjzkezelci Tdrssdg16l (NET)sz6l. Ahelyett kizd16lg bnkok megrendszbdlyozdsdt, hitelez6si tevdkenys6giik rljbb korldtokoz6 szoritdsdt, j6- elm6rgesedett bnkd6s vitdk zonbn ldtht6n fdlresop<irt6k. rc retel6s? A nyiireleji konstruktivbb hozzririllist kds6bb vl tobb kockdzt dtvdllldsdt, vlmint z eddigi vesztes6gek egy Ezzel egyiltt Rogdn-K6s-f6le B pontr legfeljebb r6mdlmukbn r6sz6nek leirdsdt c6lozz. sz6mitottk bnkszektor szerep16i. A jvsltcsomg zonnl kicspt biztosit6kot: Erdei Tmds bnkizovetsdgi elnok szerint B Pofon ez jvdbdl, rdddsul igencsk vdrtln. Hiszen ki.ilond6r6l folyttott nydri tiirgyldsok egy szkszdbn NET gondolt m6g z extr src ff6le ellent6telezdsek6nt is felmeriilt. Legszerfitlen, lkotmdnyossdgi szempontokt is felvet, 6s belesz6l egy pont koztil szdmos elem,teljes m6rtdkben elfogdhttln, szkldbbis bnki oldl16l voltk olyn vdrkozdsok, hogy ktiltind6- kordbbn megkotott polgririjogi szerz6d6sbe". Ami pedig legfon- 6rt cserdbe z dllm segit kitisztitni hitelportf6li6t 6s megoldni fizetdsk6ptelen d6sok egyre ggszt6bb probldmrijrit. Hogy k6t k6rd6s - biidzs6t helyreigzitd pluszbev6tel 6s rossz d6- sgk kezel6se - v6gtil krilonviilt, z szkmilg bszoltit iidvozlend6. Am nnk beldtdsdhoz, hogy ezek spekuhici6k kordntsem voltk lptlnok, el69 visszndzni kormdnytgok n6hdny koriibbi nyiltkoztdt. Mg Mtolcsy Cyrirgy, bnkd616l folyttotttiirgyliif8 f toyf ld eedtember t6-22. il )i

2 @ c o z il z o ( F l ) mg eg6sz6t illet6en roppnt ggdlyos, z nem-fizets tigyfelek mulsztdsdnk kvd_ { Megtiltndk z iigyf6tszdm6r h6tr6nyos zi dllmi tolerdlds, vgyis z krirtilm6ny, egyoldhi szezod6sm6dositdst. koshitelfedezeti rdny mellett is j6formdn hogy jcivsben biirki hitelhez juthtott. csk sokkl enyh6bb sznkciokkl r) Ezvolt Megtiltniik iz bnki bnkoknk z iinkdnyes k_ mgtrtds, sdjthtjdk zokt. mely megdgyzott Z mtemel6st. mos_ Ennek tni neh6zs6geknek, ellen6re 8 pont krizcitt hitelint6zetek vnnk k6_ indokolht6 elemek is, hiszen Q Eloirndk z d6sok kiiz6pdrfotym tktmz6sdt s6bbi drpolitikdj pedigngybn sillyosbitott bjokt" - dllitjjdnosi rj devizhitelekn6t. bjb jutdsd6rt - legldbb r6szben - Zoltdn, bnkok is MgyrViilllkozdsfejleszt6si hibdzttht6k. A gzdsdgi vdlsdgot / ngyenes etdtorlesztdsi tehet6s6get nt6zet Kft. 'Tsitn6nk. biztoes z ezzet iigyvezetdje, egyritt jdro z munkn6lkrilis6get egyik ngy kereskedelmi bnk term6szetesen nem kordbbi igzgt6j. hzi hitelint6zetek f, K6relem esetdn iit 6welutomtikusn id6zt6k el5. M ik6nr forint gyengril6sdt, z rj meghosszbbitht6 lenne Mert mitort6nt200b futmid6. 6sz6n? MgyrorszSgszimilrnyilvdnvl6vd eur6 es svdjcifrnk er6srid6s61sem, viilt, vgyis z indulds jog": bnk leg- beiitott hogy. 1f, A,,tiszt lppl drfolymkockdztb6l krch, erre pedig d6d6 hzi srjlvos V feljebb jelzdlog b"nkok egys6gesen td vett ingiln ktuiiiis vesztesegeketnyilvdn nem jogos regdltk. nykuk_ ici 6rt6k6t kiivetethetnd Uj hiteleket z d6st6t kkor is, b vrrni. nem A dtk, kolcsont meglevcjket igenylcik sjiitfelel6s_ h trtozds pedig iisszege dtdrztk. Az orszdgkockdzti mdr ngyobb nndl. seg6t is kdrlenneltgdni, feldrr, de z6rtezen vlmint ponton forrdskriltsegek mdr hitelez6k 7Tft6s megugrdsdr gykorlt fizet6sk6ptetens6g eset6n bnf kok nem k6rhetndnek biintet6kmtokt h ivtkozv is megkerdojelezhet6 telemeltek volt. Neir' devizhitelek z drfolvmkol- kmtdt es ke_ 6s mds exk dijkt. zel6sikoltsdgdr is, kdscibb pedig, mikor ) Q A fentiek nem vontkozndnk sem z iizlj leti c6lu, sem mdsodik vgy hrmdik ingtln hitel6re. 20l0. szeptember t0-zz. rr0yel0 49

3 A Bjni-kormdny s6n6ljelenlegi gykorltbn lklmzottv6teli dselddsi drfolym-ktllonbrizetr6v6nindokoltlnul sijtjiikrejtett kolts6gek zd6sokt. Szint6n hitelfelvev6k r6gistirelmdt orvosolnd negyedikpontbnkikitiisb helyezett ingyenes el6torlesztds lehet6#ge,igz, ezzelmostligh tudnktomegesen 6lni bjbjutottd6sok. Konnyen lehetnedrvelni jvsltcsomg toviibbielemeinek^tobbsdge mellettis, kivdvetldn btintet6kmtoknkztigyfelekfel6rossztlzenetet hordoz6 tillmdt, vlmint lp,,tiszt jogdnk"k6rd6sdt. plvl6induliis Ez ut6bbi, bdrels6 hlldsr roppntszimptikus, p6ldiikisvnnk 6snemzetkozi ezmdrnemvoltindokolq zoktm6grd,lpvet6en irniiiit jelzdloghiteleisezen mgs felejtett6k. szinten Mint zdshzi gykorltdt; h dgytetszik, rrmdrkereken egy6vvelezel6tticiktbuktdontenele.mostugynis, h (Kitort6n ktinkbenrdmutttunk drdg zingtln nemdrnnyit, mintmenyhitelek- figyel6,2010/38.szdm),hiab nyip6nzzel zd6strtozik, bnkok csokkentek forrdskolts6gek 2009nyp6tfedezetet irhtnk el6.prktikusn rrinkelej6t6l, hegi,dottbnk vdl- ennek p6tfedezetnek bevondsdt, siiglegkritikusbb id6szkiibn jvslt bdzisponttl megdriigitot- vgyis bnkikockdztkezel6st korld,toznd Fidesz Azt hiteleit, kkorebb6llegfeljebb 35-40bdzispontot dottvissz z ezzel l6p6ssel z ngolszasz gykorltbn ismert,,wk wy" i helyzetkonszoliddl6dds utdn.ezen 20096sz6nmegsziiletettjogotismern6 zt lehet6sdget, el.vgyis hogyzd6s,mennyimgtrtdsi k6dexsemsoktsegitett. Hidbmondjdk bnkokzt, benkevesebbdrt tudniicskeldnihlzat,mintmennyit visszhogyett6lzid6pontt6l kezd6d6en lefel6isugyndgy konigdljrik fizetniekell(p6ldkedv66rt l0 milli6drt, de12milli6vl trtozikl kmtokt picikririilm6nyekfiiggv6ny6ben, mintfelfe16, h2008 kkoregyszerfjen elsdtdlht. Hdtrhgyhtj bnkjszdmar z tele6s20096szekozottriinytlnul megdrdgitottdk hiteleket, z- iiresingtlnt, vdgleglezdrvezzel kenejiikkozottiszerz6d6st. A - nem[ildozzhossztitivr be6gettdk pluszterheket szerz6d6sekbe. bnkjovdben- szemben mimgyrgykorlttl Mindezektrikr6ben nnk hogymondjuk eldont6se, egyl0milli6 hetn6zd6st,hogy hdzpici6rt6kdn6l ki'rcskegyfill6rrelis tr forintot616ingtlnrfelvett Bmilli6skrilcsrinb6l k6t6veltelt6vel m tribbetbevsljon t6le. - vnm6ghdtr12milli6strtozds, Eztz,,elsdtdldsi jogot"nevezte joginon- U mi6rt- netdnkinek hibdjdb6l! ErdeiTmds,,bszohit F igencsk osszetett kdrdds. Ebb6l megkozelit6sb6l bnkokt6l is szensznek", 6sezz,mi bnkiszk6rt6ket islposn megoszt-uq jogoselvdrni,hogymostnikiirenyhit6sb6l kivegy6k r6sztiket, 6s j.vn,kirigy6rvel megoldds mellett,hogymiveljelziiloghiteltz 5 8 pontoscsomgtribb eleme-mindjdrtzels6 k6tpontj- k6ny- hdzrdjd'k, nnkftiggetlennek kelllennie tuljdonos nygio jogosnk nyenldtd'msztht6. Szint6n tfinik hrmdik pontbn helyzet6t6l, vgyis bnknk mindenkor be kelldrniezingtln-o szerepl6 kozdpiirfolym hiszen elsirds, devizhitelek torleszt6- nl,mintfedezettel. Md,sok viszont zthngsillyozzdk: mivelzin- tr d6sprobl6m-rendezdterueitmtolcsy isfontolor Gytirgy vette,zokt sempolitiki,semszkmi 6rvekkel nemstiptirte f6lre,dm miniszter szdmos mismodellel is britkozik. J F r imm{reztszdmotis trilliptetdbb mint90 j hpjtrtoz6elzrilogh iteld6sokszdmevgyisennyi hitelszez6d6s d6ltbeeddig cslddi szintenvizsgilvz 6rintetteksziim meghldj 300ezret. 50 rtovei eeotember csl{dokr4. ekkorsrilyt hdztrtiiso krvetitve k6pviselnem-fizet6 probldmit,k<izvetve rillomiiny lkossdgi ennyiembert6rinthetnek devizhiteleken kisebbfizetdsi gondok, beliil;ekiizben miutdn 30npos. forinthitelekn6le riit kdsedelemben l6vtikszdm megkiizelitette 300 ezerftil6emelkedett, l0 sziizl6kot. r bnkokmdrcius v6g6igennyiingtlnhitelt tiirgyltkrijr z iigyfelekkel; tpsztltok szerint z dtstrukturdlt szerz6ddsek ism6t egyhrmd probl6miissri vrilik.

4 gtlndrtdkeszdmos okmittvdltozht, megkelldni bnkoknk tllyen lormdbnl0nnel6tre? Bnkkdnt vgykv6ziin lehet6s6get, hogykockdztukt menetkozben kezelhess6k, 6s gtlntpk6ntm0ktidne? kolcsont kmtostul vissz iskphssiik. Efelfogds fedezet szerint melyet htf lzottm6rt6kben biztosit6k, korldtozn( kkor,,csk" ill lenne c{[? A bnkokkonszotidiilds, esefle$kom. megdriigulhtnk hitelek, vgylegv6gs5 esetben nemleszbnk, t penzdliis jutotthitet3 bnki kiiliind6 mitt, vgy bjb melymernejelziilogkolcsont nyijtni. felvev6k megsegit6se? NEUMEGOLDiS.Az els6hevesrekci6k ismeret6ben mm6g Mllyenhltelk6rt6rlntene?A rosszvdltltihitelekis neh6zmegj6solni, hogy hitelpicitbukt dontogetd Fideiz-kor-? vgy r, csk mgdnszem6lyeknek nyrijtottjelziiloghitemdnytmennyiben kigyitjrik meg bnkszektor 6rvei.Az zonbn portf6li6jdb? lek kertilhetn6nek Ut6bbik eset6ben csk jvsltcsomgr6l biztos,hogybpontos b6venleszm6gvit ko devizhitelek vgy lorintosok is, illetve csk lkdshite. vetkez6hetekben. Anndlisinkdbb,mertzonmgdbn nemoldjelzriloghitelek lekvgy szbd felhszn6l6s0 is?bekeriitj megvlmennyi bjbjutottd6sprobl6mdjiit. Legfeljebb sehetnek-e befektet6si vgy k6nyelmi c6lri, sokdik ingilnr githetkorrektebbd tennizd6s-hitelezoviszonyt, illetveodhtfelvett rossz hitelek is? ht,hogy felgyiilemlett d6ssdgokt indokoltlnul neszporithss6'k tovdbb. Lenne-e liml{e?azis bekeriilhetne, kimondjulr 30 miti A csomg iizenete egy6bk6nt viliigos. Els6krjrbenpicilpon, rt liri forint 6rt6kfi devizhitelt vett fel, vgy lesz egy htir, mindenki sjdtbnkjrivl pr6bdljmegrendezni helyzet6t, 6s p6ld6ul 10milli6forintndl? - minthogyerreegyebk6nt eddigisvoltm6d kdrjendtmeneti konnyit6st, iitemeztesse dt hitelet,nyijtsmegfutmid6t6sz f,lit vennemeg?a hitelt( kiivetel6st) szerezn6 meg (Abnkokdltlkiniiltmeg- tr rijfelt6telek ment6nkpjossze mgdt. r, bnkokt6l, vgy z ingtlnt z d6sokt6l? jelenthetnek, olddsokr6l, 6srr6l,hogyzokmekkor konnyit6st konkr6tpdldritldsdkrllon.)alegnehezebb k6rd6s viszont tovdbbmik6ntb6ulllne portl6ll6l?hogyn keriilnehozzri risz,mitort6nikzokkl, kikn6l zeffdlekonnyitdsek mdrnem R lt egyingtln? 0nk6ntes vgy kiitelezd lenne-e z,,6tigjohetnek sz6b. Akikpelddul, til minden htdrid6n, mdrcskjcizol6s"? v6 6viiprilis15-dig meghosszbbitott kilkolttdsi mort6riumnk kriszonhet6en nemkeriiltekzutcdr. Rjtukez mostni,,menhogynmiik6dne?ki kezeln6 zingtlnokt? Mik6ntilt t6csomg" mdrnemsegit,de nemismuttirinytzesetleges to, lpitnik meg b6rleti dijt, illetve hogyn biztositndk vribbirillmiint6zkeddseket illet6en. p6ld6ul zt,hogy b6rldfizesse kijziizemi szimliikt? A kordbbn behrngozott NET-r6l B pontkozcitt p6ldiiulegy 6rvsz6semesik,holottzeszkrizkezel6 feldllitiisiink z Orbdn ileddlgterledne ht6ly?azeszkiizkezel6 rendszeviktoraltljilliusbn bejelentett 29 pont24.psszusk6nt isprio- O O r6be egy bizonyos iddszkbn kihelyezett hitelek keriilritdstkellene dlveznie. Ezperszenemzdrjki zt,hogy szdnd6k hetnek-e p6nzbele, vgy z induldsdt kiivetden z mgyr j6vltcibb nelennemeg,csk6ppenjelenleg kerd6s, mint vdjiivdben iigyi szf6r rdszekdnt is venne iit rossz hiteleket? - szintdnbpontbstiritlsz(odilemmdkkozlilo legfontosbbkot ve- ldsdkalod. - kdrt,mellesleg nformdci6ink szerintmtolcsy Cyrirgyesstdbjtobbszcir zelssorbdn-kormdny voltp6nztigyminiszte- nekifutott hiizonbehilimmdr sokdik feldlliisbn mdr NET r6t6sszk6rtdit isbevontdk, s6t,egyponton kormdny riltlvjkoncepci6j kidolgoziisiink. jegybnk Egyes forrdsink szerintebbe mi kev6ss6 szivelt szkembereinek informdlis segits6munkdb VrgMihiilyt, Minisztereln<iks6get vezet6dllmtit- g6tisig6nybe vett6k. A feldt zonbn, sokmd's teend6mel- ) (deegydrver6si velolcs6bbn 6m6lbiztosn Azeg6sz folymtot Sz6chenyi Hitelsziivetjuthtnk[gyzd6singtl- s6ginditjel,e szervezettdrgyl tfibbp6nz6rt) zd6sthinemvdr Nemzeti Eszktizkezeld Tdrssiig ndhoz, 6segyrittlvdllljdk, hogy volttulj- telez6bnkkl, hogyzebben konstrukcig feldllitdsir Brbds Gyul, Sz6chenyi HF donost nemteszikzutcdr. Eztmegtehetikbn,megfelel6 vev6felkuttds utdn "elentelsziivets6g elniike. A nem169iben megl- egybr6rleti venddrissel, melynek keretdben gedje" zd6st6slezdrj hitelszezdd6st. pitottcivilszervezet prog- zd6sb6rl6k6nt p6lddul sjdtd6smentd iit 6venkereszt0l A sziivets6g (hogyz megsz0m6 vevdket rmondolgozik, 6smegis kezdte tdrgy- biztosn zingtlnbn mrdht, 6sezidd ingtlnpici hi6ndkt kiiktss rendszerl6sokt kereskedelmi bnkokkl. Sziinde lttmegprdbdlj kdrvisszviisdrolni zt. b6l),6sfeliigyeln6 ztis,hogy trnzkci6 k szerint bjbjutott dosokt0gyse. Megdllpodhtnk tigyis, hogy voltd6s utiinmindk6t fril rendben teljesitse z6ltgiten6meg,hogyvevdket- szigorun m- cskhdrom h6npig mrd lk6sbn, mig lv6llltkiitelezetts6geket: b6rl6fizesse -,,k6zvetitki" szdmuk- megfelel6 gdnszem6lyeket tldlmgdnk, pedigvl6bn lb6rletet 6sezid6 b6rletidijt, brirbed6 neter. Olynvevdket, kik piciilrn6lvlmi- lttnemfizetsemmitzfj tuljdonosnk. gyeutcdr voltd6stt 2010.szeptember16 r t-g 2 v2 E. lo 5l f 1

5 d evizhite es- m e ntti te rve k letti.kp.kodiisbn, egyelsre trll kemdny di6nk bizonyult. Legldbb hdrom okb6l. tsk6pessdge - svdrjcifrnk folymtos erdscidesdvel - gykorlti- n roml6 fritelpici helyzet is sdlyosbrtj, melyben z d6sok fize- Egyrdszt z6rt, mert j6 ideje megszkdtk tdrgyldsok miniszt6riumiszk6rt6k ds bnkszektor krizritt, mdrpedig egy ilyen esetleg nydr etej6n mdg j6nk t[int (feltdteleive, hogy l6tezett egylg minden egyes nppltovdbb romlik. Vgyis koncepii6, mely horderejfi.ldpdst hosszd 6s lposegyezterdsek n6lktil ka"ptefensag dltli{n), szeptemberben mdr nem biztos, hogy r"gttl, helyzt. megvl6sitni. M6sr6szt, komoly korldt z Eur6pi Uni6 ds Nem Legldbbis mindenk6ppen rijr meg kellvizsgdlni, dslz 6httlnul zetkozi Vlutlp (lmf)szigor koltsdgvet6si hiiinycdlok betrtdsdt illet6en. Hiszen egy eszkozkezel6 elinditdsr{hoz - legtribb szriksdges sz6les korfi tdrgylisok t6mdjrivd kell tenni. modellszerint - szriks6geltetik ndmi dllmi kezd6t6ke, bbin pedig mostndbn mgyr kcilts6gvetds nem dtiskiil. Rddiisul 'k6- ci6,.mely ment6n egydltldn kormdnyzti gondolkodds elindult. LEPOROLHAT6rlef. Ngy kdrdds persze, mi is z koncep_ be vdsett hidnycdlok mellett nincs is mozgdstere hhoz, hogy zt,,otlettel tele pdlds" - szogezik le informdtorink, kik szerint viszont'ezek egyike sincs olyn stddiumbn, hogy kormdny el6teremtse. Hrmdr6szt pedig kezelend6 prob16mdt dr,ihi- nyil- ffi A tdrlesztasi nehdzsdgekkel ktzd6 iigytetek szdmilr szinte mindegyik hzi hitelintdzetndl tpvetflen hdrom megotddst jvsolnk. Eek hhsdt egy konkrilt p6ltt6n szemthltetjtik. Az iigyf6l szeptember etsej6n, 206vre,5 milli6 forintos, svdjcilrnk tp0 lkdshitelt vett fet, 145 forintos kkori drfolymon. Tiirlesztd rdszlete z induldskor hvi 33 ezer forint volt. Most, szeptember elsej6n, mikor sviijci frnk iirfotym 225 forinton dltt, pdtddbn szereptd iigyf6l trtozds 7,35 milli6 forintr rfgott, z ktu6lis hvi tiirlesztd-r6szlete pedig (z iirfolymviittozris 6s kmtemel6s egyiittes htdskdnt) 64 ezer forintr emelkedett. Ez miir t0l sok cstiidi biidzs6nek. 1. fn H0SSZABBTS. H futmidd 156vvet n6, zz 35 6vre hosszbbodik, kkor hvi tdrleszt6 r6szlet 53 ezer forintr csiikkenthet6. 2. lin x0nrvires+h0sszabbht[s. noo vn rr, hosy z iigyfdl dtmenetileg l6legzethez jusson, mikiizben futmidd szint6n 156vvel megnyflik. igy k6t 6vig S0 ezer forintr m6rs6- kelhet6 tiirleszt6 r6szlet, mely t0relmi id6 utiin 54 ezer forintr vdltozik. (Persze,,grnci" csk tiirelmid6szk tiirleszt6si iisszeg6re vn, h utdn elszbdul z drfolym, ism6t m6- dosulht hdtrft4v6 iddszkr vontkozd r6szlet.) 3. [n irtnnuis+hosszabbiills. Atnidro krircsiinre kkor lehet sziiks6g, h z dds m6g tiiretmid6s tiirlesztrisnek megfeleld iisszeget sem k6pes fizetni. Ez esetben k6t 6vig ttirleszt6 r6szlet,,csup6n" 12 ezer forint, mjd k6t 6v ut6n 54 ezer + 9 ezer forint (z dthidki kiilcstjn r6szlete), zz iisszesen 63 ezer forint lesz, persze szint6n 156vvel meghosszbbitott futmidd mellett.

6 vdnossdg e16 tdrhtnd. Frmuci m6don z egyik legjobbn kidolgozott koncepciot mdg Bjni Gordon kormdny hgytz ut6korr. A lpunk birtokiib kerrilt egykori kormdny-el6terjesztes,,neh6z helyzetbe kerrilt, jelzdlogfedezet mellet eld6sodottk helyzet6nek rendez6sere jvsolt ingtlnlp konstrukci6 rdszleteirol" s2o ',2009. miijusi keltezessel. A Mrsi Erikkkori- p6nzint6zetek6rt felelds - miniszteri biztos dltljegyzett, s Oszk6 pdter pdnziigyminiszter iiltl j6vdhgyort dokumentum egy dllmi hdtterfi c6g, jelesril Mgyr Nemzeti Vgyonke zelo Zrt. illtlm(kodtetett otdves futmidejri, zdrtv6gfi ingtlnlpotvdzoltfel, melynek bnkok dltl jegyzett befektetdsi jegyeire Crntiqus H itelgrncizrt. B0 szdzl6kos tdkegrncidt vdllln. Az kkori elkdpzel6s szerint z lpbn bnkok olyn 6rt6kben jegyezndnek befektet6sijegyet, milyen 6rtdkben z ingtlnokt eldtiik vgy pportiihdrk z lpb (hitele fej6ben z d6s ehhezhozztldruldsdt dj bnknk). A volt tuljdonosok bd116k6nt lkdsukbn mrdhtnk, egy-k6t 6vig lcsony dij6rt cser6be, de ezt kdsdbb pici vgy hhoz ktjzeli bdrleti dijvriltj fel. Ez biztos( menet kdzben z lip miikoddsehez szriksdges forrdsokt, s6t, iderilis esetben kdr hozmot is termelhet. A koncepci6 szerin! mennyiben z lp hozmot dr el, z bnkokt illeti, ellenben h berl6k rosszul fizetnek, v6gsd soron 6letbe l6p z dllmigrnci,6s lejegyzett befektetesijelyertekenek B0 szdzl6kdt bnkok megkpjdrk. Az ingtlnlp c6lj z lenne, hogy futmid6 v6g6ig- zzi dv ltt - rendezcidjon b6rlcjk helvzete, 6s z ingtlnok vlmilyen m6don kikertiljenek iz lpbol.irre szdmos lterntivdtviizolt jvslt: bdrl6 visszvdsdrolhtj z ingtlnt (erre v6teli opci6j vn); kisebb lkiisb koltozhet; vgy tuljdont megszerezheti z 6nkormdnyzt, hogy zutdn benne lko tt6l b6relje tovribb lk6sdt. Akik pedig z lp lejdrt v6g6ig nem kdpesek rendezni helyzetriket - rdnyukt mdsf6l dvvel ezel6n P6nziigyminiszt6riumbn l0-20 szazllkr becsrlltdk -, zok dtkertilhetnek egy szocidlis bdrlkris lpb. Ezt konstrukci6t viszonylg gyorsn ossze lehetett voln rkni (z nyg szerint korrilbe[il egy h6np ltt), z dllmnk sem kellett voln m6lyen zseb6be nyillni. Am kormdnyzdsdnk utols6v6ben Bjni-kbinet kivitelezdshez mdr nem fogott hozzd. Ugy tudjuk, ezt megolddst egy6bk6nt Mtolcsy Cydrgy is izlelgette: sem politiki, sem szkmi megfontold,sbdl nem soporte le zonnl z sztl16l. Ugynkkor miniszter szdmos mds modellel is brdtkozik, ds z elmillt h6npokbn egy6b megolddsok ldtszottk inkribb krirvonlz6dni. Elesen kirjzol6dniviszont m6g egyik modell sem tudott, hiszen z el6k6sztileteket neheziti, hogy lirciin behil is pingpongoznk feldttl, ds legf6k6pp id6t 6s p6nzt szeretndnek sp6rolni. Merg h pdldriul zirorszilgi NtionlAsset Mngement Compnyhoz hson16 uttjdrndk (hogyn ezt nemzetgzdsdgi miniszter mdr emlitett Figyel6-interjdjiibn felvetette) kkorz korrilbeliil egy20-30 f6s, j6l megfizetettszkdrt6i csptot, 6-8 h6npos kem6ny hdtt6rmunkdt, ds kdr B-10 milli6 eur6s blidzs6t is ig6nyelhetne. Mdrpedig erre most - kormdnyfd riltl behrngozott kem6ny krilts6gvet6si vitdk kr.iszdb6n - idst 6s (KozrmAk5dOtt Bt,ckner Gergety es Lovs Judit) Kid6 iizlethe Tesco U BZTOS1TSA HELYET MEG MA! B6reljen kedvez6 dron, s ntvelje bevdteleit Tesco druhszk ilzletsordn! Cstlkozzon e16gedett b6rl6ink kitz6l Ktilttnbdz6 mdreto ds form6tumu ozlethelyis gekkel s kedvez6 b6rleti dokkl virjuk 0nt ds vdlltkozdstt Mi z iizleti siker biztosit k? A Tesco Uzletsor bdrl6jekdnt, iizletct olyn ngy forglmo helyszinen nyithtj meg, mely kiemelked6 v6s6rl6er6vel rendelkezik. A szdlcs klndlt, rendktvtll kedv.z6 nyltvt.rtdsl ld6, z ngyener prkoldsi l hct6sdg ds J6 megkdzcltthlt5r69 egyr6nt gnnrdlj mgs l5togt6s25motl Minden benne von HziPtikGom EG SzsEGR6L. NTEFNETEN eedtember'16-22, f toyel0 53

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek 1 8 1 3 7 I 9 el4lslel5 9 0 1 Sttistiki smjel vgy ddsm (csekksmlsdm) A slmviteli trveny serinti egyeb serveetek egyserusitett eves besmlj 2 0 1 2 Orsgs Al ltment Alpitviny egyeb seryeet megnevese 1 138

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

Kárpótlás Kelet-Közép-Európában

Kárpótlás Kelet-Közép-Európában MEGBÉKÉLÉ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kárpótlás Kelet-Közép-Európábn Esettnulmány: németek I. Mgyrország A kollektív jogfosztás: vgyon- és földbirtokvesztés, kitelepítés Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Felvételi vizsga az ESZI-ben

Felvételi vizsga az ESZI-ben 09. november Szeretettel köszöntelek z Energetiki Szkközépiskol és Kollégium diákji és tnári nevében! Felvételi vizsg z ESZI-ben 1986-bn nyitottuk meg kpunkt z ország első válllti iskolájként Pksi Atomerőmű

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára 2012 Április (1) #1 Élet és Egészség Az egészségednél már csk z életed fontosbb Óvtosn z energiitlokkl, dózis hlálos is lehet! FitlOK 2 old Miért és hogyn tnítsuk gyermekünket idegen nyelvre? A Te csládod

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh

DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh / DUNAMELLEK Dunmell ki Reformdtus EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us JOVEL,SZENTLELEKURISTENI Evfordul6k tenger6ben 6hinkl Amikor ezeket sorokt irni kezdem,6ppen 60. 6vfordul6j vn Berlin elest6nek.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyőjtések Letölthetı kérdıívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelezı. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ z én flum UKK nevét dlolj kkukk z egész világ hllhtj, h szól flu mdr: kkukk, kkukk, kkukk ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Flubeliek! hiszen lát múltb, tisztábn vn z

Részletesebben

8 bites 6ital6nos c6l0 mikrog6p (280) - - 158 utasitas

8 bites 6ital6nos c6l0 mikrog6p (280) - - 158 utasitas TVGomputer MUSZAKI ADATOK MIKROPROCESSZOR MEMORIA A TV Computer magyar karakterk6szletes billentyuzettel 8 bites 6ital6nos c6l0 mikrog6p (280) egybe6pftett, szines megjelenft6s kezel6s6re alkalmas I 3.125

Részletesebben

Í Ü Ü É Ü É Ü Ű É É Á Á ü ő Ü ő ő ő Ú ü ö í ő ő ü ü í ő ő ő PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjeszts 2008.decemberiülsre a Kpviselő.testület T{ev: 2009. vihulladkszllítsisrtalmatlanítsidíjakkalkulcija Tisztelt

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Á ö ľľ ĺ Ú ö źů í źĺ ö íľ üö ľ ľ ź ľ ĺ í Ą ĺ í ľ ü í í ź ź í í ľ ź üö í ö ę ĺ ú ö ö ö ű ö ö ľ Ĺ í ü ę ĺ í ĺĺľ í ľ ĺ ľ ľ ö ľ ľ öľ ę ľ í ź ľ üö ü ľ í Ĺ ę Ĺ đ í ę ľ ű ö ĺ ű ö Ä ü ĺ ú ö ę ę ű ö ź í Ä ĺ ű ö

Részletesebben

ő ó ľ ő ü ź ü ľ ľ ü ü ľ ő ľ ľ ľ íľ ő ľ ľ ľ Í ő ő ő í ľ í ü ö ö ü źů ć ő í ź É ľ ü ö ľ ľ ü ű ľó ú í ď í ű ľ ü ó ó ő ľ ľ ź í ľü ő ľ ő ó ľ ü ú í ľü ö ó í ő ő í ź ő í ő ľ ü ó ľ ő ľ ő ľ ó í ü ľő ő ő ľ ő í Ü

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 3/. sz. melléklet válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 214. június 2. válllkozás vezetője

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29.

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29. HU L 197/24 Az Európi Unió Hivtlos Lpj 2009.7.29. A BIZOTTSÁG 684/2009/EK ENDELETE (2009. július 24.) 2008/118/EK tnácsi irányelvnek jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához

Részletesebben

Elég AZ ÉVTIZED ÁTVERÉSE! testõrsége. Rezsicsökkentés +100% +75% +110% +100% +45% +43% ELSZÁLL, MINT A FÜST. A rezsicsökkentés sokszorosát

Elég AZ ÉVTIZED ÁTVERÉSE! testõrsége. Rezsicsökkentés +100% +75% +110% +100% +45% +43% ELSZÁLL, MINT A FÜST. A rezsicsökkentés sokszorosát Volt!Kövér Idõszki kidvány 2013. jnuár milliárdos Elég testõrsége 4. Rezsicsökkentés AZ ÉVTIZED ÁTVERÉSE! ELSZÁLL, MINT A FÜST Ezt is z Orbán kormánytól kptuk: Kenyér +100% -10%? Trtós tej +75% Cukor +110%

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis

Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis , DUNAMELLEK DunmelldkiReform6tus Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis KRISZTUSSALELETRBKELTETTMINKET R6gi iskoldr6m6bn olvsht6 egy megrendit6 jelenet: b, jegyzi meg Luk6cs evng6list:,,elcsod6lkozott".ngy

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Csauaros gyfiros. A Wi,irth-csoport I. A vagyon I I

Csauaros gyfiros. A Wi,irth-csoport I. A vagyon I I RETNHoLD wurth parvarn Csuros gyfiros A W1rth konszerrt k{tszemdlyes mfihelyt futttott fel 84 orszdgbn jelen levs globdlis vdllltts. Ndmetorszdg 12. leggzdgbb embere csk nyolc osztdlyt vegzett, megis tdbb

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ 2007 Szkmi Irányító: Modláné Görgényi Ildikó Készítették: Kertész Adrienn Munk-és szervezet szkpszichológus,

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben