13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai"

Átírás

1 13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai A fejezet célja, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak a banki kapcsolataik fejlesztésében és a minél kedvezıbb banki finanszírozás igénybe vételében. Elıre kell bocsátanunk, hogy minden banki finanszírozás, kapcsolat egyedi, speciális, ezért ebben a fejezetben az általános tapasztalatokat és javaslatokat tudjuk csak összefoglalni. Reméljük, ennek ellenére segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az önkormányzatok sikeresebben kommunikáljanak a bankokkal, illetve hasznos szempontrendszert adunk a különbözı banki ajánlatok közti választáshoz. Ahogyan azt a 12. fejezetben projektek finanszírozásáról szólva jeleztük, a projektek megvalósítását több forrástípus igénybevételével is biztosíthatjuk. Jelen fejezet egyet emel ki közülük, a következı (14.) fejezet pedig egy eddig ritkán alkalmazott módszert a PPP-t mutatja be. A fejezet elolvasása után a következı kérdésekre fog választ kapni: Milyen a projekt pénzáramlása? Hogyan finanszírozhatók a projektek? Mely esetben vegyen igénybe az önkormányzat banki finanszírozást? Befolyásolja-e valamilyen jogszabály a banki szolgáltatások igénybevételét? Mit kell az önkormányzatnak végiggondolnia, mielıtt felkeresné a bankot? Milyen szempontok alapján válasszon az önkormányzat finanszírozót? Milyen termékre kérjen ajánlatot? Hogyan dönthetünk egy adott hitelkonstrukció igénybevételérıl? Mekkora összegő hitelt igényeljünk? Milyen devizanemben igényeljük a hitelt? Milyen lejáratú hitelt igényeljünk? Milyen áron vesszük igénybe a hitelt? Milyen biztosítékot igényel a bank? Milyen kérdések merülnek fel a banki munkatársakkal folytatott tárgyaláson? Mit kell tenni a hitel igénylésekor? 321

2 Mi történik a hitelkérelemmel a bankban? Hogyan történik az önkormányzat hitelképességének vizsgálata? Mi történik az önkormányzat hitelkérelmével a hitelképesség megállapítása után? 322

3 Milyen a projekt pénzáramlása? Az önkormányzatok számos projektet terveznek és valósítanak meg. A megvalósított és a megvalósítandó beruházások mindegyike rendelkezik cash-flow-val, pénzáramlással. A projekt pénzáramlása megmutatja, hogy gazdaságosan megvalósítható-e a projekt; mekkora a reális finanszírozási igény. A pénzáramlás számításával, a bevételek és a kiadások számszerősítésével részletesebben nem ebben a fejezetben foglalkozunk. Általános szempont, hogy csak a gazdaságos projekteket célszerő megvalósítani. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy fıleg az önkormányzati projektek esetében nem kizárólag a pénzügyi megtérülést, hanem a projekt társadalmi hasznát is figyelembe kell venni. Hogyan finanszírozhatók a projektek? A projektek pénzáramlásának meghatározásával nyilvánvalóvá válik a finanszírozás szüksége és annak nagysága is. A kiadások jellemzıen a projekt megvalósítási fázisában haladják meg a bevételeket, tehát ebben az idıszakban kell valamilyen forrásból finanszírozást találni. A finanszírozás történhet: saját forrásból és külsı forrásból. A saját forrást 1 az önkormányzat saját költségvetésébıl kell, hogy elkülönítse a projekt megvalósítására. Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik elegendı nagyságú saját forrással és ez a helyzet az esetek zömében, külsı forrásból kell elıteremtenie a projekt megvalósításához hiányzó forrást. A külsı forrás származhat pl. kötvénykibocsátásból, EU-s vagy magyar pályázati pénzbıl, illetve banki hitelbıl. Banki hitelt akkor is szükséges lehet igénybe vennie az önkormányzatnak, ha a támogatás/pályázat utófinanszírozás jellegő, vagyis csak a költségek kifizetése után megfelelı számlák bemutatásával kapja meg a támogatásként elnyert összeget. 1 Nem keverendı össze a hiteligényléskor a bankok által követelt saját erıvel, amely egyes esetekben lehet pl. ingatlan, saját hozzájárulás avagy éppen EU-s forrásból származó pénz is. 323

4 A fejezet következı részeiben a bankhitel részleteibe vezetjük be az Olvasót. Mely esetben vegyen igénybe az önkormányzat banki finanszírozást? A bankhitel drága forrás az önkormányzatok (és minden gazdasági szereplı) számára, emiatt csak indokolt esetben javasolt azt igényelni. Természetesen nemcsak projekt megvalósítását, hanem napi mőködését is szokták az önkormányzatok hitelbıl finanszírozni, ezért nem szőkítjük le a témakör tárgyalását a projektek finanszírozására, hanem a tágabb értelembe vett banki finanszírozásról beszélünk. Banki finanszírozást akkor célszerő igénybe venni, ha más forrásból az önkormányzat nem tudja elıteremteni a szükséges összeget, vagy a bank kedvezı konstrukciót ajánl, továbbá a bankhitel törlesztéséhez szükséges pénz az önkormányzat rendelkezésére fog állni. Befolyásolja-e valamilyen jogszabály a banki szolgáltatások igénybevételét? A fejezet további részeiben bemutatottak elıtt az önkormányzatnak mindenképpen jó tisztában lennie azzal, hogy a banki szolgáltatások igénybevétele is a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, és mint ilyenre, vonatkoznak erre a szolgáltatásra is a közbeszerzési szabályok. Ezekrıl részletesen olvashatnak a 28. fejezetben, ahol önállóan foglalkozunk a témával, most csak azokat a szabályokat tekintjük át, amelyek szorosan a banki finanszírozáshoz kapcsolódnak. Elıször is, miért van szükség a bankválasztáskor közbeszerzés alkalmazására? Nos, a közbeszerzési törvény 2 3. számú melléklete a szolgáltatások között nevesíti a pénzügyi szolgáltatásokat, azok között is a banki és befektetési szolgáltatásokat. Ezek közül nem kell közbeszerzést alkalmazni az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos befektetési szolgáltatások és a jegybanki tevékenység esetén. Utóbbi nem érinti az önkormányzatokat, elıbbi viszont érintheti, amennyiben a szükséges tıkét például kötvénykibocsátással kívánják megszerezni. Minden más banki szolgáltatás közbeszerzés-köteles évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrıl 324

5 Na de akkor milyen esetben kell alkalmazni? A banki szolgáltatás is szolgáltatás, tehát a következıket lehet elmondani: Ha az igénybe venni kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek várhatóan nem érik el a 2 millió forintot, akkor szerencsére nem kell semmit tenni, szabadon dönthetünk, hogy melyik bankot választjuk. Ez tehát azt jelenti, hogy ha pl. bankhitelt szeretnénk fölvenni, és az ahhoz kapcsolódó kamatok, díjak, jutalékok összege nem éri el a 2 M Ft-ot, akkor mentesülünk a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól. Ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek várhatóan 2 és 20 millió Ft között lesznek, akkor ún. egyszerő közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, vagyis három ajánlatot kell bekérnünk, és ezek közül kell az elıre megállapított szempontok alapján választanunk (2004-ben még 15 millió Ft volt ez a határ). Ha azonban a díjak, szolgáltatások értéke várhatóan a 10 millió Ft-ot meghaladja (ez az ún. nemzeti értékhatár, azaz a 20 millió Ft fele), akkor az eljárást mindenképpen meg kell hirdetni a Közbeszerzési Értesítıben. Ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek a 20 millió forintot meghaladják, de nem érik el a SDR-t (ez ma kb Ft, és pontos jelentését szintén a 28. fejezetben olvashatják), akkor a nemzeti szabályok szerint kell lefolytatnunk a közbeszerzést, egyszerősítésre már nincs módunk. Ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek a SDR-t is meghaladják, akkor a banki szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az EU ún. közösségi eljárásrendje szerint kell a közbeszerzést lefolytatnunk. Ha ezeket a szabályokat betartottuk, még mindig nem lehetünk biztosak abban, hogy teljesen megfeleltünk a közbeszerzési szabályoknak. Létezik ugyanis az ún. egybeszámítás intézménye, amely azt mondja ki, hogy mindazon beszerzéseket (így a banki szolgáltatások igénybevételét is), amelyek egy évben vagy 12 hónap alatt merülnek fel, és rájuk vonatkozóan egy ajánlattevıvel lehetne szerzıdést kötni, és rendeltetésük azonos vagy hasonló, illetve ezek felhasználása, igénybevétele egymással közvetlenül összefügg, 325

6 szóval ezen beszerzések értékét egybe kell számítani. Ha például két nagy összegő hitelt szeretnénk fölvenni, akkor bizony az ezek kapcsán felmerülı díjakat, jutalékokat, kamatokat, egyéb ellenszolgáltatásokat össze kell adnunk, és az összeg alapján kell megválasztanunk a lefolytatandó közbeszerzési eljárás típusát. Mit kell az önkormányzatnak végiggondolnia, mielıtt felkeresné a bankot? Ha már döntés született arról, hogy banki forrás bevonása szükséges, célszerő végiggondolni néhány dolgot, mielıtt megrohannánk a bankokat. Ebben a fázisban egyrészt az intézményen belül kell tisztázni az alapvetı igényeket: mit, miért, mennyit; másrészt nem árt tájékozódni a piaci lehetıségekrıl. A következı kérdésekre adott válaszok segítenek a banki munkatársakkal való kommunikációban, a hitelkérelem összeállításában és legfıképpen abban, hogy a legmegfelelıbb finanszírozást találják meg. Miért van szüksége az önkormányzatnak a finanszírozásra? Milyen gyorsan van szüksége a pénzre? Milyen hosszú idıre kell a forrás? Mibıl és mikor tudja visszafizetni a hitelt? Mit tud az önkormányzat felajánlani biztosítékul? Melyik bank(ok)tól kér ajánlatot? Az elsı öt kérdésre az intézménynek önmagának kell (reális) választ adnia; az utolsó kérdés megválaszolásához további segítséget nyújtunk. Milyen szempontok alapján válasszon az önkormányzat finanszírozót? Amikor az önkormányzat elhatározta, hogy külsı, banki forrást vesz igénybe, a következı rendkívül fontos és meghatározó kérdésre is választ kell adnia: melyik banktól vegye fel a hitelt? Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem olyan egyszerő mint gondolnánk, számos szempontot kell mérlegelni, hiszen ne feledjük el, hogy hitelfelvételkor hosszabb távra kötelezzük el magunkat. Nem a számlavezetı bankunk az egyetlen bank, aki finanszírozást nyújt, a legjobb konstrukció megtalálása érdekében célszerő körülnézni a bankpiacon, és több banktól és 326

7 takarékszövetkezettıl 3 is ajánlatot kérni, azokat összevetni és csak az egyes alternatívák értékelése után dönteni arról, hogy melyik banktól igényeljük a hitelt. Gondoljanak arra, hogy a bankok közt erıs verseny folyik az ügyfelekért, az ügyfelek megszerzéséért és megtartásáért, mivel a bankok jövedelmének jelentıs hányada a finanszírozásból származik. Bátran kérjenek több banktól ajánlatot, sıt elképzelhetı, hogy a bankok fogják az önkormányzatot megkeresni, hogy ajánlataikról tájékoztassák az intézményt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy megéri a ráfordítást (tájékozódás, tárgyalások idıráfordítása és a humán erıforrás) az, hogy a legjobb finanszírozást vegye igénybe az önkormányzat. Az információszerzés elsı forrásául a bankok internetes honlapjait ajánljuk (ld. a fejezet végén), ahol részletes leírást találunk az egyes bankok által ajánlott termékekrıl és azok feltételeirıl. A bankválasztás szempontrendszere nehezen általánosítható, mindig az önkormányzat adott igénye, helyzete határozza meg. A következıkben megadott szempontok inkább általános irányelveknek tekintendık, segítenek eligazodni, de ne feledkezzen meg a konkrét döntésnél az intézmény sajátosságairól sem! A legelsı szempont minden esetben maga a banki ajánlat: mennyire személyre szabott a konstrukció, kedvezı kondíciókkal rendelkezik az ajánlatok összehasonlításáról a következı pontban szólunk. További szempont a bank rugalmassága és a banki munkatársak hozzáállása: éppen a korábban említett banki verseny miatt jellemzı tendencia, hogy a bankoknak a lehetı legteljesebb mértékben ki kell szolgálniuk ügyfeleiket azok igényei szerint. Jó bank, amelyik foglalkozik az önkormányzat igényeivel (ezt a tárgyalás során fel lehet mérni), hajlandó a termékeit testre szabni és nem kizárólag a standard termékeit próbálja eladni az önkormányzatnak. A bank rugalmassága az együttmőködés folyamán nagyon fontos tényezıvé válhat. Amennyiben tapasztalata szerint a bank nem partnere az önkormányzatnak, kérjen más bankoktól is ajánlatot! A számlavezetı bank sokszor számos kedvezményt ajánlhat (mivel nem akarja ı sem elveszíteni ügyfelét), ezekre is feltétlenül kérdezzenek rá a számlavezetıvel 3 A helyi takarékszövetkezet esetenként sokkal rugalmasabban tudja kiszolgálni az önkormányzatokat, ezért ne hagyjuk ki ıket! A fejezet további részében a bank kifejezést használjuk, de mindenhol beleértjük a takarékszövetkezeteket is. 327

8 folytatott megbeszélés során! Nem hallgathatjuk el, hogy a hitelbírálat folyamán erısen esik latba, hogy a bank ismeri-e a hiteligénylıt, annak múltját. A bankok elıszeretettel ajánlanak csomagot (különbözı termékek egyidejő igénybevétele esetére) az ügyfeleiknek. Fontolja meg alaposan, hogy a csomagban levı termékek milyen hasznot, elınyt jelent az önkormányzat számára. Lehet, hogy elegendı csupán a hiteltermék igénybevétele anélkül, hogy számlavezetı bankját lecserélné, de lehetséges, hogy hasznos lehet a komplett termékcsomag igénybevétele (pl. csoportos átutalások, e-banking stb.). Milyen termékre kérjen ajánlatot? Mivel a banki termékek meglehetısen változatos képet mutatnak, ehelyütt megpróbáljuk az általános vonásait kiemelni azon lehetıségeknek, melyet ma a bankok az önkormányzatoknak nyújtanak. Alapvetı elv, hogy olyan banki konstrukciót érdemes és kell választani, ami a hiteligény valós céljával összhangban van. A banki munkatársak felkészültek a termékeik jellemzıibıl és képesek a megfelelıt ajánlani ebbıl is lemérhetı, hogy a bank mennyire tekinti partnerének az önkormányzatot. Ugyanakkor nem árt az Olvasónak is tisztában lenni a lehetıségekkel (és persze a banki szakzsargonnal). A bankok által kínált hitelkonstrukciók az alábbi típusokba sorolhatók: Folyószámlahitel Folyószámlahitel alkalmazásakor a bank az ügyfél folyószámláján hitelkeretet tart rendelkezésre, ennek erejéig annak fizetési megbízásait a bank akkor is teljesíti, ha a számlaegyenleg arra nem nyújt fedezetet. Egyszerőbben szólva az önkormányzat folyószámla-egyenlege negatívvá is válhat a leszerzıdött hitelkeret erejéig. A hitel törlesztése a számlára érkezı egyenlegbıl automatikusan történik. A folyószámlahitel rendszeresen felmerülı likviditási problémák esetén rugalmas és automatikus (idıkímélı) finanszírozási lehetıség. Rulírozó hitel A rulírozó hitel olyan konstrukció, amely esetében a szerzıdött hitelösszeg erejéig a ki nem használt keretösszeg a hitel lejáratáig ismételten igénybe vehetı. A hitel futamideje, törlesztési feltételei a bank és az ügyfél közti megállapodás kérdése. 328

9 Eseti hitel A bank egyszeri, eseti kölcsönt nyújt, melynek összegét egy meghatározott ideig rendelkezésre tartja, mely idı alatt kell a kölcsönt igénybe venni. A hitel folyósítása hitelszámláról történik a törlesztést is erre a számlára kell visszafizetni. A hitel igénybevétele és törlesztése is megállapodás kérdése, történhet egyösszegben, illetve bizonyos ütemezéssel is. Beruházási, fejlesztési hitel A bank rendszerint eseti kölcsönt nyújt valamilyen beruházás vagy fejlesztés megvalósítására. A hitel lejárata a beruházás idıtartamához, megtérüléséhez kötıdik, alapvetıen éven túliak. A beruházási hitelek általában rögzített lehívási és törlesztési ütemezéssel rendelkeznek. Jelzáloghitel Jelzáloghitel bármilyen célra (azaz cél meghatározása nélkül) igénybe vehetı. A hitel lényege, hogy alapvetıen fedezet alapú finanszírozást jelent, azaz az ügyfél a bank által elfogadott ingatlant ajánl fel a hitel mögé fedezetként. Az ingatlan tulajdoni lapjára a bank javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni. Még mindig nehéz eldönteni, hogy pontosan milyen banki konstrukciót igényeljenek? A fenti felsorolásban szereplı tipikus konstrukciók (még ha nem is ezzel a megnevezéssel) minden önkormányzati finanszírozással foglalkozó bank termékpalettáján megtalálhatók. A bankok által kínált termék leírásai, mint már írtuk, megtalálhatók a bankok honlapjain, de a ábra további eligazítást nyújt. 329

10 13.1. sz. ábra Hitelcél és hiteltermékek CÉL HITELTERMÉK Mőködés finanszírozása - Folyószámlahitel - Rulírozó hitel Beruházás finanszírozása - Célhitel - Projekthitel Néhány példával hadd segítsük a termékválasztást: Ha az önkormányzatnak átmeneti (rövid ideig tartó) fizetési gondjai vannak például a havi munkabér-átutaláskor, folyószámlahitelt igényeljen. Ehhez a bankok általában nem kérnek tárgyi fedezetet, viszont magasabb áron adják. Ha az önkormányzat rendszeresen áfa-visszaigénylı pozícióban van, és nem feltétlenül szeretné mindig megvárni, míg az APEH átutalja a járó pénzösszeget, hanem korábban meg szeretné azt kapni, éven belüli rulírozó hitelt igényeljen. A bankok ehhez már szoktak fedezetet kérni. Ha az önkormányzat fejlesztést szeretne megvalósítani például a szennyvízelvezetés vagy hulladéklerakó hely kiépítése, mindenképpen cél jellegő hitelt kell kérni, melynek lejárata és egyéb feltételei összhangban állnak a megvalósítandó fejlesztéséivel. Hogyan dönthetünk egy adott hitelkonstrukció igénybevételérıl? Miután kiválasztottuk a hitelkonstrukciót, érdemes kicsit megállni, és végiggondolni, melyek azok a kulcsjellemzık, kondíciók, amelyek alapján az önkormányzat el tudja dönteni, hogy igénybe vegye-e a hitelt. Mérlegelendı tényezık: A hitel kamata és egyéb járulékos díjak A hitel összege, devizaneme A hitel lejárata A hitel fedezete A bank által igényelt saját erı nagysága A hitel visszafizetésének ütemezése 330

11 Ezen kondíciók együttes összehasonlításával értékelhetıek a különbözı banki ajánlatok. Hangsúlyozzuk, hogy nem szabad kizárólag a bank által ajánlott hitelkamatláb alapján dönteni! Nem feltétlenül a legalacsonyabb kamatlábú hitelajánlat a legkedvezıbb. Ugye nem feledkeztek el az egyéb díjakról, a biztosítékokról és a törlesztırészlet nagyságáról? Nézzük csak meg közelebbrıl a legfontosabb hitelkondíciókat! Mekkora összegő hitelt igényeljünk? Amekkora összegre az önkormányzatnak valóban szüksége van. A konkrét választ csakis az intézmény maga adhatja meg. Beruházások esetében a projekt pénzügyi terve (pénzáramlásának elırejelzése) segít a válaszadásban, napi pénzhiány esetében pedig a tapasztalat. Nem feledkezhetünk meg azonban az önkormányzati törvény 88. -nak elıírásáról sem (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa a korrigált folyó bevétel. (3) A korrigált folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tıke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre esı részével csökkentett saját folyó bevétel éves elıirányzatának 70%-a. A hitel összege kiindulásképpen az önkormányzat által igényelt összeg. Ettıl azonban a tárgyalási folyamat során eltérhetnek a felek. Mi lehet az eltérés oka? A bank számításai szerint nem jól kalkulált a finanszírozási igény. A banki hitelkonstrukció eltérı hitelösszeget ír elı: rendszerint a bankok adott hitelkonstrukciónál megszabhatják a hitelösszeg minimális és/vagy maximális nagyságát (pl. a beruházás nettó értékének maximum 70%-a). A felajánlott fedezet jellegétıl és értékétıl függıen változhat a hitelösszeg (pl.: jelzáloghitel esetén az ingatlan fedezeti értéke determinálja a hitel összegét). 4 A megadott korlátozás nem vonatkozik a mőködés finanszírozása céljából felvett éven belüli hitelekre. 331

12 Milyen devizanemben igényeljük a hitelt? A bank a termékleírásaiban határozza meg, hogy egy adott konstrukciót milyen devizanemekben lehet igénybe venni. Hitelt felvehet az önkormányzat forintban (forinthitel) és más devizában (devizahitel) is. Az önkormányzat alapvetıen forinthitelt vegyen igénybe! Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy devizahitelt csak és kizárólag akkor javasolt igénybe venni annak ellenére is, hogy látszólag kisebb a kamatláb, ha az önkormányzat a hiteltörlesztés fedezetéül szolgáló pénzösszeget ugyanabban a devizában kapja meg. Egyéb esetben az önkormányzat olyan kockázatot vállal fel (az ún. árfolyamkockázatot), melynek kezelésére nincsen felkészülve. Milyen lejáratú hitelt igényeljünk? A hitel lejárata szerint beszélünk rövid- (éven belüli); közép- (1-3 év) és hosszú (3 év feletti) lejáratú hitelekrıl. Alapelvként a hitel lejáratának a finanszírozási igény jellegéhez és hosszához kell igazodnia. Ám a hitelkonstrukció, illetve a banki termékleírás további iránymutatást ad a lejáratra vonatkozóan (például a folyószámlahitel általában rövid lejáratú, a beruházási hitelek rendszerint közép- vagy hosszú lejáratú termékek). Milyen áron vesszük igénybe a hitelt? Az önkormányzat és a bank számára az egyik legfontosabb kérdés a hitelek árazása. A hitel ára számos elemet foglalhat magában, amelyek különbözı funkciókkal bírnak. Jellemzıen a hitel díjának meghatározó eleme a kamatköltség, de ide tartozik még a folyósítási jutalék, a kezelési költség, a rendelkezésretartási jutalék, hitelbírálati díj stb. A különbözı elnevezéső és számítási módozatú hiteldíj-elemek alkalmazásának alapvetıen két fı oka van. A különbözı jellegő, a bank részérıl felmerülı költségelemek fedezetéül a bank hasonló jellegő bevételeket kíván szerezni, például a folyósítással járó egyszeri banküzemi rezsiköltség megtérülésére egyszeri, biztos, a bank költségének felmerülésével egy idıben jelentkezı bevételt folyósítási jutalékot kér. Marketing megfontolásokból azonban jellemzı a hitelnyújtás költségeinek átfogalmazása, az átcsomagolás, amely irányulhat egyes költségtételek elbújtatására vagy bizonyos esetekben elengedésére. 332

13 A bankok kondíciós listái iránymutatást adnak, hogy az adott bank általában 5 milyen jogcímen mekkora díjtételeket számítanak fel. Érdemes ezt már a tájékozódás fázisában tanulmányozni. Ne feledje azonban, hogy a tényleges díjtételeket a banki ajánlatból ismeri meg. A hitelek kamata A hiteltermékek klasszikus költsége a hitelkamat. A kamat mértékét mindig éves szinten és százalékban adják meg. A hiteleket kamatozás szempontjából két csoportba sorolhatjuk: Fix kamatozású hitel esetében a hitel teljes futamidejére elıre ismert a kamatláb. Változó (lebegı) kamatozású hitel esetében a kamat a hitel futamideje alatt elıre meghatározott idıpontokban a referenciakamat változásához igazodva változik, vagyis a kamat a referenciakamathoz kötött. A hitelek, így az önkormányzati hitelek jelentıs része ma változó kamatozású. Fontos tisztázni a bankkal, hogy milyen gyakran (pl. havonta, negyedévente, félévente, évente) és milyen referenciakamathoz kötve változtatja meg a felvett hitelünk kamatát. Mi lehet referenciakamat? Banki belsı kamatláb (pl.: prime rate) Piaci kamatláb (pl.: BUBOR vagy devizahiteleknél LIBOR vagy EURIBOR) A hitelek egyéb költségei A kamaton kívüli egyéb díjak a hitelügylettel kapcsolatos fix költségek megtérülését szolgálják. Az egyéb költségek lehetnek egyszeri vagy éves szintő díjak. A százalékos díjmérték mellett konkrét minimum (ritkábban maximum) összeg kikötése is elıfordul. Tipikus költségelemek: Folyósítási jutalék, kezelési költség A hitel bírálatáért és a szerzıdések megkötéséért, a folyósításért felszámított egyszeri díj. Mértéke jellemzıen 0-2% között mozog a teljes hitelösszegre vetítve. Általában a bankok minimum összeget is meghatároznak. 5 Az alkalmazott jogcímek és a mértékek termékenként és ügyfelenként eltérhetnek. 333

14 Rendelkezésre tartási jutalék A hitelkeretbıl aktuálisan fel nem használt hitelösszegre a rendelkezésre tartásért felszámított díj. Mértéke jellemzıen éves szinten 0-2% között mozog. Hitelbírálat díja Egyes hitelintézetek a folyósítási jutalékon felül a hitelbírálat pozitív vagy negatív végeredményétıl függetlenül hitelbírálati díjat szednek. Gyakran konkrét forintösszeg kerül meghatározásra hitelbírálati díjként. Szerzıdésmódosítás, elıtörlesztés díja A szerzıdésmódosítás díja nagy jelentıséggel bír, mivel a bank minden olyan esetben, amikor a hitel aktájához kell nyúlnia, megkísérel jutalékot felszámítani. Az elıtörlesztés díja büntetni szándékozik a hitelfelvevı váratlan visszafizetéseit. Milyen biztosítékot igényel a bank? Egy hitelügylet létrejöttekor a bank számára a legfontosabb fedezet az önkormányzat költségvetése, megfelelı gazdálkodása. Hitel igénybevétele esetén a kötelezett (önkormányzat) természetesen egész vagyonával felel hitelezıivel szemben, azonban az a vagyon, amely a hitel nyújtásakor még elegendı fedezetnek látszott, késıbb kevésnek bizonyulhat. A jogi biztosítékok éppen a jövıbe látás bizonytalanságaiból adódó veszélyeket csökkentik a bank számára, tipikusan akkor van szükség rájuk, ha az elsıdleges fedezetet kisebb bizonytalanság övezi. A biztosítékok alapvetı célja a teljesítés kikényszerítése és a teljesítési forrás biztosítása. A bank a hitel fedezettségét, melynek minimális, elvárt szintjét hitelkonstrukciótól és/vagy az önkormányzat hitelminısítésétıl teszi függıvé. Amennyiben az önkormányzat megfelelıen teljesíti a bank felé fizetési és egyéb (például tájékoztatási) kötelezettségeit, úgy a biztosítékok érvényesítése nem lehetséges és nem is szükséges. Azonban ha az adós valamely jelentıs kötelezettségét (döntıen a fizetési kötelezettségét) megszegi, a bank jogosult az adós hitelszerzıdését felmondani, és a biztosítékokat érvényesíteni. A legfıbb biztosítéktípusok, melyeket a bankok az önkormányzatoktól igényelnek: 334

15 Garancia, kezesség Az önkormányzatoktól igényelt független, likvid biztosíték klasszikus példája a bank által vállalt (hitelfedezeti) garancia, illetve kisebb mértékben harmadik személy (pl. Hitelgarancia Rt.) által vállalt kezesség. A garancia és kezesség közös jellemzıje, hogy harmadik személy nyújtja (bank, illetve a kezes), így az adóstól független személy vállalja nemfizetés esetén a bank követelésének megtérítését. Óvadék Az óvadék gyakorlati jelentıségét az adja, hogy az ügyfél, ha szabadon felhasználható pénzzel, bankbetéttel vagy értékpapírral rendelkezik, viszonylag gyorsan igénybe tud venni hitelt a rendelkezésére álló óvadék fedezete mellett, gyakorlatilag függetlenül a hitelképességétıl. Saját bevételek engedményezése A bevételek engedményezésének lényege, hogy az önkormányzat saját bevételeit a bankra engedményezi. Jelzálogjog A zálogjog a mai magyar hitelezési jogviszonyok leggyakoribb biztosítéka (különös tekintettel az ingatlan jelzálogra). Kiemelt jelentısége abban keresendı, hogy a hitelfelvevık döntı többsége rendelkezik olyan (ingatlan vagy ingó) vagyontárggyal, amely jelzálog biztosítékaként felajánlható. A jelzálogjog lényege, hogy a zálogtárgy (az ingatlan) a hitelfelvevı birtokában marad, és azt tovább használhatja bizonyos megkötések (például állagfenntartás, rendeltetésszerő használat stb.) mellett. A gyakorlati életben tapasztalhatjuk, hogy a bankok többszörös fedezeti szintet követelnek meg látszólag indokolatlanul. Ennek magyarázatául szolgálnak a különbözı értékkategóriák: Piaci érték: Az értékbecslı cégek jellemzıen a piaci összehasonlítás módszerével meghatározzák az ingatlanpiacon valószínőleg elérhetı értékét. Amennyiben nem ingatlan a fedezet a bank saját szakértelmére alapozva állapít meg piaci árat. Ez az alapja a bank számára lényeges hitelbiztosítéki érték meghatározásának. 335

16 Likvidációs érték: A bank az ügyfél nem teljesítése esetén a fedezet érvényesítése során a piaci értéknél lényegesen (30-60%-kal) alacsonyabb értékesítési árat (likvidációs érték) érhet el. Hitelfedezeti érték: A fenti likvidációs értékbıl további diszkontálással juthatunk a hitelfedezeti érték meghatározásához. A diszkontrátákat a bank saját hatáskörében határozza meg. Milyen kérdések merülnek fel a banki munkatársakkal folytatott tárgyaláson? Az önkormányzatnak nem csupán az a feladata, hogy a kínált termékválasztékból kiválassza a számára megfelelıt. A hitelfelvétel folyamata a kapcsolatfelvétellel kezdıdik. A legtöbb esetben sor kerül személyes találkozásra, tárgyalásra az önkormányzat és a bank képviselıi között. A tárgyaláson megismerhetik a felek egymás elvárásait, igényeit. Ezen a bank önkormányzati üzletágban jártas referensei, esetleg a fiók- vagy régióvezetı vesz részt. Higgye el, egy ilyen tárgyalás elıtt ık ugyanúgy, sıt jobban izgulnak, mint Ön. İk az eladók Ön a vevı. A bank célja, hogy üzletet kössön Önnel, tehát Ön van kedvezıbb pozícióban. Mindemellett egy banki tárgyalás idınként egy arab bazárbeli alkura hasonlít, mikor az emberben számtalanszor felmerül, hogy tán nem is akar az árus eladni. Persze az alku csak akkor kezdıdik, ha az Ön hitelkérelme megalapozott és önkormányzata valóban hitelképes ennek eldöntése a bank felelıssége, de segíthet a bankot meggyızni, hogy ez így van Milyen kérdések megválaszolására kell az önkormányzatnak felkészülnie? Íme néhány tipikus kérdéskör: Az önkormányzat mőködési, gazdálkodási jellemzıi (költségvetés, saját bevételei, átengedett központi adók, támogatások nagysága, tipikus kiadások) és alakulása az elmúlt idıszakban. Az önkormányzat meglevı adósságai (melyik banktól, milyen célból, milyen lejárattal, mekkora törlesztési kötelezettséggel ha nem a tárgyalópartnertıl vette fel). Az önkormányzat pénzügyi tervei. A beruházás célja, pénzügyi megalapozottsága (gazdaságossági számítások, társadalmi igények). A fejlesztés illeszkedése a térség és az önkormányzat fejlesztési koncepciójába. 336

17 A hitel visszafizetésének forrásai (a projekt bevétele, támogatás, mőködési bevételek). Amire pedig az önkormányzat képviselıjének fókuszálnia kell: Az egyes termékek milyen kondíciókkal vehetık igénybe ne csak a hitel kamatára koncentráljon, hanem az egyéb költségekre, jutalékokra is, termékcsomag esetében pedig a folyószámla járulékos költségeire (pl. átutalások díja, számlavezetés díja stb.) vagy éppen költségmegtakarítására is. Milyen biztosítékokat igényel a bank? Milyen dokumentumokat kell beadni a hiteligényléskor? A hiteligénylés menete: mennyi idıt vesz igénybe a hiteldöntés, mikor várható a szerzıdéskötés, melyek a folyósítási feltételek. Kérjen hivatalos írásbeli ajánlatot! Ne feledje azonban, hogy a kérdések változhatnak a banki kapcsolat (számlavezetı bank, hitelezı bank vagy nem volt még a feleknek üzleti kapcsolata), a hitelkonstrukció függvényében, továbbá attól is, hogy ki volt a kapcsolatfelvétel kezdeményezıje. A tárgyalás(ok) után az önkormányzat döntést hozhat a megfelelı bank kiválasztásáról, vagyis arról, melyik bank ajánlatát fogadja el. Mit kell tenni a hitel igénylésekor? Az önkormányzatnak írásos formában kell tudatnia a bankkal a hiteligényét, ennek az eszköze a hitelkérelem összeállítása. A hitelkérelem olyan dokumentum, amely a hiteligénylı hitelszükségletének részletes ismertetését és indokolását tartalmazza azzal a céllal, hogy a banktól meghatározott feltételek mellett kölcsönhöz jusson. A hitelkérelmi formanyomtatvány általában letölthetı a bank honlapjáról, és célszerő már a tárgyalás elıtt tanulmányozni fel lehet készülni a bankot érdeklı kérdésekbıl, illetve kitőnik belıle, hogy a bank a hitelbírálat során milyen szempontokat vesz figyelembe. A hitelkérelmet a hitel-igénybevételi szándék alátámasztására cégszerő aláírással kell ellátni. Általános követelmény a bankok részérıl, hogy a hitelt igénylırıl a hitelkérelem kapcsán átfogó ismereteket szerezzenek, ezért a kell a hitelkérelemben ismertetni, megadni: 337

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Magatartási kódex. a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex. a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerısítse a lakossági hitelfelvevık

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben