13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai"

Átírás

1 13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai A fejezet célja, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak a banki kapcsolataik fejlesztésében és a minél kedvezıbb banki finanszírozás igénybe vételében. Elıre kell bocsátanunk, hogy minden banki finanszírozás, kapcsolat egyedi, speciális, ezért ebben a fejezetben az általános tapasztalatokat és javaslatokat tudjuk csak összefoglalni. Reméljük, ennek ellenére segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az önkormányzatok sikeresebben kommunikáljanak a bankokkal, illetve hasznos szempontrendszert adunk a különbözı banki ajánlatok közti választáshoz. Ahogyan azt a 12. fejezetben projektek finanszírozásáról szólva jeleztük, a projektek megvalósítását több forrástípus igénybevételével is biztosíthatjuk. Jelen fejezet egyet emel ki közülük, a következı (14.) fejezet pedig egy eddig ritkán alkalmazott módszert a PPP-t mutatja be. A fejezet elolvasása után a következı kérdésekre fog választ kapni: Milyen a projekt pénzáramlása? Hogyan finanszírozhatók a projektek? Mely esetben vegyen igénybe az önkormányzat banki finanszírozást? Befolyásolja-e valamilyen jogszabály a banki szolgáltatások igénybevételét? Mit kell az önkormányzatnak végiggondolnia, mielıtt felkeresné a bankot? Milyen szempontok alapján válasszon az önkormányzat finanszírozót? Milyen termékre kérjen ajánlatot? Hogyan dönthetünk egy adott hitelkonstrukció igénybevételérıl? Mekkora összegő hitelt igényeljünk? Milyen devizanemben igényeljük a hitelt? Milyen lejáratú hitelt igényeljünk? Milyen áron vesszük igénybe a hitelt? Milyen biztosítékot igényel a bank? Milyen kérdések merülnek fel a banki munkatársakkal folytatott tárgyaláson? Mit kell tenni a hitel igénylésekor? 321

2 Mi történik a hitelkérelemmel a bankban? Hogyan történik az önkormányzat hitelképességének vizsgálata? Mi történik az önkormányzat hitelkérelmével a hitelképesség megállapítása után? 322

3 Milyen a projekt pénzáramlása? Az önkormányzatok számos projektet terveznek és valósítanak meg. A megvalósított és a megvalósítandó beruházások mindegyike rendelkezik cash-flow-val, pénzáramlással. A projekt pénzáramlása megmutatja, hogy gazdaságosan megvalósítható-e a projekt; mekkora a reális finanszírozási igény. A pénzáramlás számításával, a bevételek és a kiadások számszerősítésével részletesebben nem ebben a fejezetben foglalkozunk. Általános szempont, hogy csak a gazdaságos projekteket célszerő megvalósítani. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy fıleg az önkormányzati projektek esetében nem kizárólag a pénzügyi megtérülést, hanem a projekt társadalmi hasznát is figyelembe kell venni. Hogyan finanszírozhatók a projektek? A projektek pénzáramlásának meghatározásával nyilvánvalóvá válik a finanszírozás szüksége és annak nagysága is. A kiadások jellemzıen a projekt megvalósítási fázisában haladják meg a bevételeket, tehát ebben az idıszakban kell valamilyen forrásból finanszírozást találni. A finanszírozás történhet: saját forrásból és külsı forrásból. A saját forrást 1 az önkormányzat saját költségvetésébıl kell, hogy elkülönítse a projekt megvalósítására. Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik elegendı nagyságú saját forrással és ez a helyzet az esetek zömében, külsı forrásból kell elıteremtenie a projekt megvalósításához hiányzó forrást. A külsı forrás származhat pl. kötvénykibocsátásból, EU-s vagy magyar pályázati pénzbıl, illetve banki hitelbıl. Banki hitelt akkor is szükséges lehet igénybe vennie az önkormányzatnak, ha a támogatás/pályázat utófinanszírozás jellegő, vagyis csak a költségek kifizetése után megfelelı számlák bemutatásával kapja meg a támogatásként elnyert összeget. 1 Nem keverendı össze a hiteligényléskor a bankok által követelt saját erıvel, amely egyes esetekben lehet pl. ingatlan, saját hozzájárulás avagy éppen EU-s forrásból származó pénz is. 323

4 A fejezet következı részeiben a bankhitel részleteibe vezetjük be az Olvasót. Mely esetben vegyen igénybe az önkormányzat banki finanszírozást? A bankhitel drága forrás az önkormányzatok (és minden gazdasági szereplı) számára, emiatt csak indokolt esetben javasolt azt igényelni. Természetesen nemcsak projekt megvalósítását, hanem napi mőködését is szokták az önkormányzatok hitelbıl finanszírozni, ezért nem szőkítjük le a témakör tárgyalását a projektek finanszírozására, hanem a tágabb értelembe vett banki finanszírozásról beszélünk. Banki finanszírozást akkor célszerő igénybe venni, ha más forrásból az önkormányzat nem tudja elıteremteni a szükséges összeget, vagy a bank kedvezı konstrukciót ajánl, továbbá a bankhitel törlesztéséhez szükséges pénz az önkormányzat rendelkezésére fog állni. Befolyásolja-e valamilyen jogszabály a banki szolgáltatások igénybevételét? A fejezet további részeiben bemutatottak elıtt az önkormányzatnak mindenképpen jó tisztában lennie azzal, hogy a banki szolgáltatások igénybevétele is a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, és mint ilyenre, vonatkoznak erre a szolgáltatásra is a közbeszerzési szabályok. Ezekrıl részletesen olvashatnak a 28. fejezetben, ahol önállóan foglalkozunk a témával, most csak azokat a szabályokat tekintjük át, amelyek szorosan a banki finanszírozáshoz kapcsolódnak. Elıször is, miért van szükség a bankválasztáskor közbeszerzés alkalmazására? Nos, a közbeszerzési törvény 2 3. számú melléklete a szolgáltatások között nevesíti a pénzügyi szolgáltatásokat, azok között is a banki és befektetési szolgáltatásokat. Ezek közül nem kell közbeszerzést alkalmazni az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos befektetési szolgáltatások és a jegybanki tevékenység esetén. Utóbbi nem érinti az önkormányzatokat, elıbbi viszont érintheti, amennyiben a szükséges tıkét például kötvénykibocsátással kívánják megszerezni. Minden más banki szolgáltatás közbeszerzés-köteles évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrıl 324

5 Na de akkor milyen esetben kell alkalmazni? A banki szolgáltatás is szolgáltatás, tehát a következıket lehet elmondani: Ha az igénybe venni kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek várhatóan nem érik el a 2 millió forintot, akkor szerencsére nem kell semmit tenni, szabadon dönthetünk, hogy melyik bankot választjuk. Ez tehát azt jelenti, hogy ha pl. bankhitelt szeretnénk fölvenni, és az ahhoz kapcsolódó kamatok, díjak, jutalékok összege nem éri el a 2 M Ft-ot, akkor mentesülünk a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól. Ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek várhatóan 2 és 20 millió Ft között lesznek, akkor ún. egyszerő közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, vagyis három ajánlatot kell bekérnünk, és ezek közül kell az elıre megállapított szempontok alapján választanunk (2004-ben még 15 millió Ft volt ez a határ). Ha azonban a díjak, szolgáltatások értéke várhatóan a 10 millió Ft-ot meghaladja (ez az ún. nemzeti értékhatár, azaz a 20 millió Ft fele), akkor az eljárást mindenképpen meg kell hirdetni a Közbeszerzési Értesítıben. Ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek a 20 millió forintot meghaladják, de nem érik el a SDR-t (ez ma kb Ft, és pontos jelentését szintén a 28. fejezetben olvashatják), akkor a nemzeti szabályok szerint kell lefolytatnunk a közbeszerzést, egyszerősítésre már nincs módunk. Ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek a SDR-t is meghaladják, akkor a banki szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az EU ún. közösségi eljárásrendje szerint kell a közbeszerzést lefolytatnunk. Ha ezeket a szabályokat betartottuk, még mindig nem lehetünk biztosak abban, hogy teljesen megfeleltünk a közbeszerzési szabályoknak. Létezik ugyanis az ún. egybeszámítás intézménye, amely azt mondja ki, hogy mindazon beszerzéseket (így a banki szolgáltatások igénybevételét is), amelyek egy évben vagy 12 hónap alatt merülnek fel, és rájuk vonatkozóan egy ajánlattevıvel lehetne szerzıdést kötni, és rendeltetésük azonos vagy hasonló, illetve ezek felhasználása, igénybevétele egymással közvetlenül összefügg, 325

6 szóval ezen beszerzések értékét egybe kell számítani. Ha például két nagy összegő hitelt szeretnénk fölvenni, akkor bizony az ezek kapcsán felmerülı díjakat, jutalékokat, kamatokat, egyéb ellenszolgáltatásokat össze kell adnunk, és az összeg alapján kell megválasztanunk a lefolytatandó közbeszerzési eljárás típusát. Mit kell az önkormányzatnak végiggondolnia, mielıtt felkeresné a bankot? Ha már döntés született arról, hogy banki forrás bevonása szükséges, célszerő végiggondolni néhány dolgot, mielıtt megrohannánk a bankokat. Ebben a fázisban egyrészt az intézményen belül kell tisztázni az alapvetı igényeket: mit, miért, mennyit; másrészt nem árt tájékozódni a piaci lehetıségekrıl. A következı kérdésekre adott válaszok segítenek a banki munkatársakkal való kommunikációban, a hitelkérelem összeállításában és legfıképpen abban, hogy a legmegfelelıbb finanszírozást találják meg. Miért van szüksége az önkormányzatnak a finanszírozásra? Milyen gyorsan van szüksége a pénzre? Milyen hosszú idıre kell a forrás? Mibıl és mikor tudja visszafizetni a hitelt? Mit tud az önkormányzat felajánlani biztosítékul? Melyik bank(ok)tól kér ajánlatot? Az elsı öt kérdésre az intézménynek önmagának kell (reális) választ adnia; az utolsó kérdés megválaszolásához további segítséget nyújtunk. Milyen szempontok alapján válasszon az önkormányzat finanszírozót? Amikor az önkormányzat elhatározta, hogy külsı, banki forrást vesz igénybe, a következı rendkívül fontos és meghatározó kérdésre is választ kell adnia: melyik banktól vegye fel a hitelt? Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem olyan egyszerő mint gondolnánk, számos szempontot kell mérlegelni, hiszen ne feledjük el, hogy hitelfelvételkor hosszabb távra kötelezzük el magunkat. Nem a számlavezetı bankunk az egyetlen bank, aki finanszírozást nyújt, a legjobb konstrukció megtalálása érdekében célszerő körülnézni a bankpiacon, és több banktól és 326

7 takarékszövetkezettıl 3 is ajánlatot kérni, azokat összevetni és csak az egyes alternatívák értékelése után dönteni arról, hogy melyik banktól igényeljük a hitelt. Gondoljanak arra, hogy a bankok közt erıs verseny folyik az ügyfelekért, az ügyfelek megszerzéséért és megtartásáért, mivel a bankok jövedelmének jelentıs hányada a finanszírozásból származik. Bátran kérjenek több banktól ajánlatot, sıt elképzelhetı, hogy a bankok fogják az önkormányzatot megkeresni, hogy ajánlataikról tájékoztassák az intézményt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy megéri a ráfordítást (tájékozódás, tárgyalások idıráfordítása és a humán erıforrás) az, hogy a legjobb finanszírozást vegye igénybe az önkormányzat. Az információszerzés elsı forrásául a bankok internetes honlapjait ajánljuk (ld. a fejezet végén), ahol részletes leírást találunk az egyes bankok által ajánlott termékekrıl és azok feltételeirıl. A bankválasztás szempontrendszere nehezen általánosítható, mindig az önkormányzat adott igénye, helyzete határozza meg. A következıkben megadott szempontok inkább általános irányelveknek tekintendık, segítenek eligazodni, de ne feledkezzen meg a konkrét döntésnél az intézmény sajátosságairól sem! A legelsı szempont minden esetben maga a banki ajánlat: mennyire személyre szabott a konstrukció, kedvezı kondíciókkal rendelkezik az ajánlatok összehasonlításáról a következı pontban szólunk. További szempont a bank rugalmassága és a banki munkatársak hozzáállása: éppen a korábban említett banki verseny miatt jellemzı tendencia, hogy a bankoknak a lehetı legteljesebb mértékben ki kell szolgálniuk ügyfeleiket azok igényei szerint. Jó bank, amelyik foglalkozik az önkormányzat igényeivel (ezt a tárgyalás során fel lehet mérni), hajlandó a termékeit testre szabni és nem kizárólag a standard termékeit próbálja eladni az önkormányzatnak. A bank rugalmassága az együttmőködés folyamán nagyon fontos tényezıvé válhat. Amennyiben tapasztalata szerint a bank nem partnere az önkormányzatnak, kérjen más bankoktól is ajánlatot! A számlavezetı bank sokszor számos kedvezményt ajánlhat (mivel nem akarja ı sem elveszíteni ügyfelét), ezekre is feltétlenül kérdezzenek rá a számlavezetıvel 3 A helyi takarékszövetkezet esetenként sokkal rugalmasabban tudja kiszolgálni az önkormányzatokat, ezért ne hagyjuk ki ıket! A fejezet további részében a bank kifejezést használjuk, de mindenhol beleértjük a takarékszövetkezeteket is. 327

8 folytatott megbeszélés során! Nem hallgathatjuk el, hogy a hitelbírálat folyamán erısen esik latba, hogy a bank ismeri-e a hiteligénylıt, annak múltját. A bankok elıszeretettel ajánlanak csomagot (különbözı termékek egyidejő igénybevétele esetére) az ügyfeleiknek. Fontolja meg alaposan, hogy a csomagban levı termékek milyen hasznot, elınyt jelent az önkormányzat számára. Lehet, hogy elegendı csupán a hiteltermék igénybevétele anélkül, hogy számlavezetı bankját lecserélné, de lehetséges, hogy hasznos lehet a komplett termékcsomag igénybevétele (pl. csoportos átutalások, e-banking stb.). Milyen termékre kérjen ajánlatot? Mivel a banki termékek meglehetısen változatos képet mutatnak, ehelyütt megpróbáljuk az általános vonásait kiemelni azon lehetıségeknek, melyet ma a bankok az önkormányzatoknak nyújtanak. Alapvetı elv, hogy olyan banki konstrukciót érdemes és kell választani, ami a hiteligény valós céljával összhangban van. A banki munkatársak felkészültek a termékeik jellemzıibıl és képesek a megfelelıt ajánlani ebbıl is lemérhetı, hogy a bank mennyire tekinti partnerének az önkormányzatot. Ugyanakkor nem árt az Olvasónak is tisztában lenni a lehetıségekkel (és persze a banki szakzsargonnal). A bankok által kínált hitelkonstrukciók az alábbi típusokba sorolhatók: Folyószámlahitel Folyószámlahitel alkalmazásakor a bank az ügyfél folyószámláján hitelkeretet tart rendelkezésre, ennek erejéig annak fizetési megbízásait a bank akkor is teljesíti, ha a számlaegyenleg arra nem nyújt fedezetet. Egyszerőbben szólva az önkormányzat folyószámla-egyenlege negatívvá is válhat a leszerzıdött hitelkeret erejéig. A hitel törlesztése a számlára érkezı egyenlegbıl automatikusan történik. A folyószámlahitel rendszeresen felmerülı likviditási problémák esetén rugalmas és automatikus (idıkímélı) finanszírozási lehetıség. Rulírozó hitel A rulírozó hitel olyan konstrukció, amely esetében a szerzıdött hitelösszeg erejéig a ki nem használt keretösszeg a hitel lejáratáig ismételten igénybe vehetı. A hitel futamideje, törlesztési feltételei a bank és az ügyfél közti megállapodás kérdése. 328

9 Eseti hitel A bank egyszeri, eseti kölcsönt nyújt, melynek összegét egy meghatározott ideig rendelkezésre tartja, mely idı alatt kell a kölcsönt igénybe venni. A hitel folyósítása hitelszámláról történik a törlesztést is erre a számlára kell visszafizetni. A hitel igénybevétele és törlesztése is megállapodás kérdése, történhet egyösszegben, illetve bizonyos ütemezéssel is. Beruházási, fejlesztési hitel A bank rendszerint eseti kölcsönt nyújt valamilyen beruházás vagy fejlesztés megvalósítására. A hitel lejárata a beruházás idıtartamához, megtérüléséhez kötıdik, alapvetıen éven túliak. A beruházási hitelek általában rögzített lehívási és törlesztési ütemezéssel rendelkeznek. Jelzáloghitel Jelzáloghitel bármilyen célra (azaz cél meghatározása nélkül) igénybe vehetı. A hitel lényege, hogy alapvetıen fedezet alapú finanszírozást jelent, azaz az ügyfél a bank által elfogadott ingatlant ajánl fel a hitel mögé fedezetként. Az ingatlan tulajdoni lapjára a bank javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni. Még mindig nehéz eldönteni, hogy pontosan milyen banki konstrukciót igényeljenek? A fenti felsorolásban szereplı tipikus konstrukciók (még ha nem is ezzel a megnevezéssel) minden önkormányzati finanszírozással foglalkozó bank termékpalettáján megtalálhatók. A bankok által kínált termék leírásai, mint már írtuk, megtalálhatók a bankok honlapjain, de a ábra további eligazítást nyújt. 329

10 13.1. sz. ábra Hitelcél és hiteltermékek CÉL HITELTERMÉK Mőködés finanszírozása - Folyószámlahitel - Rulírozó hitel Beruházás finanszírozása - Célhitel - Projekthitel Néhány példával hadd segítsük a termékválasztást: Ha az önkormányzatnak átmeneti (rövid ideig tartó) fizetési gondjai vannak például a havi munkabér-átutaláskor, folyószámlahitelt igényeljen. Ehhez a bankok általában nem kérnek tárgyi fedezetet, viszont magasabb áron adják. Ha az önkormányzat rendszeresen áfa-visszaigénylı pozícióban van, és nem feltétlenül szeretné mindig megvárni, míg az APEH átutalja a járó pénzösszeget, hanem korábban meg szeretné azt kapni, éven belüli rulírozó hitelt igényeljen. A bankok ehhez már szoktak fedezetet kérni. Ha az önkormányzat fejlesztést szeretne megvalósítani például a szennyvízelvezetés vagy hulladéklerakó hely kiépítése, mindenképpen cél jellegő hitelt kell kérni, melynek lejárata és egyéb feltételei összhangban állnak a megvalósítandó fejlesztéséivel. Hogyan dönthetünk egy adott hitelkonstrukció igénybevételérıl? Miután kiválasztottuk a hitelkonstrukciót, érdemes kicsit megállni, és végiggondolni, melyek azok a kulcsjellemzık, kondíciók, amelyek alapján az önkormányzat el tudja dönteni, hogy igénybe vegye-e a hitelt. Mérlegelendı tényezık: A hitel kamata és egyéb járulékos díjak A hitel összege, devizaneme A hitel lejárata A hitel fedezete A bank által igényelt saját erı nagysága A hitel visszafizetésének ütemezése 330

11 Ezen kondíciók együttes összehasonlításával értékelhetıek a különbözı banki ajánlatok. Hangsúlyozzuk, hogy nem szabad kizárólag a bank által ajánlott hitelkamatláb alapján dönteni! Nem feltétlenül a legalacsonyabb kamatlábú hitelajánlat a legkedvezıbb. Ugye nem feledkeztek el az egyéb díjakról, a biztosítékokról és a törlesztırészlet nagyságáról? Nézzük csak meg közelebbrıl a legfontosabb hitelkondíciókat! Mekkora összegő hitelt igényeljünk? Amekkora összegre az önkormányzatnak valóban szüksége van. A konkrét választ csakis az intézmény maga adhatja meg. Beruházások esetében a projekt pénzügyi terve (pénzáramlásának elırejelzése) segít a válaszadásban, napi pénzhiány esetében pedig a tapasztalat. Nem feledkezhetünk meg azonban az önkormányzati törvény 88. -nak elıírásáról sem (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa a korrigált folyó bevétel. (3) A korrigált folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tıke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre esı részével csökkentett saját folyó bevétel éves elıirányzatának 70%-a. A hitel összege kiindulásképpen az önkormányzat által igényelt összeg. Ettıl azonban a tárgyalási folyamat során eltérhetnek a felek. Mi lehet az eltérés oka? A bank számításai szerint nem jól kalkulált a finanszírozási igény. A banki hitelkonstrukció eltérı hitelösszeget ír elı: rendszerint a bankok adott hitelkonstrukciónál megszabhatják a hitelösszeg minimális és/vagy maximális nagyságát (pl. a beruházás nettó értékének maximum 70%-a). A felajánlott fedezet jellegétıl és értékétıl függıen változhat a hitelösszeg (pl.: jelzáloghitel esetén az ingatlan fedezeti értéke determinálja a hitel összegét). 4 A megadott korlátozás nem vonatkozik a mőködés finanszírozása céljából felvett éven belüli hitelekre. 331

12 Milyen devizanemben igényeljük a hitelt? A bank a termékleírásaiban határozza meg, hogy egy adott konstrukciót milyen devizanemekben lehet igénybe venni. Hitelt felvehet az önkormányzat forintban (forinthitel) és más devizában (devizahitel) is. Az önkormányzat alapvetıen forinthitelt vegyen igénybe! Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy devizahitelt csak és kizárólag akkor javasolt igénybe venni annak ellenére is, hogy látszólag kisebb a kamatláb, ha az önkormányzat a hiteltörlesztés fedezetéül szolgáló pénzösszeget ugyanabban a devizában kapja meg. Egyéb esetben az önkormányzat olyan kockázatot vállal fel (az ún. árfolyamkockázatot), melynek kezelésére nincsen felkészülve. Milyen lejáratú hitelt igényeljünk? A hitel lejárata szerint beszélünk rövid- (éven belüli); közép- (1-3 év) és hosszú (3 év feletti) lejáratú hitelekrıl. Alapelvként a hitel lejáratának a finanszírozási igény jellegéhez és hosszához kell igazodnia. Ám a hitelkonstrukció, illetve a banki termékleírás további iránymutatást ad a lejáratra vonatkozóan (például a folyószámlahitel általában rövid lejáratú, a beruházási hitelek rendszerint közép- vagy hosszú lejáratú termékek). Milyen áron vesszük igénybe a hitelt? Az önkormányzat és a bank számára az egyik legfontosabb kérdés a hitelek árazása. A hitel ára számos elemet foglalhat magában, amelyek különbözı funkciókkal bírnak. Jellemzıen a hitel díjának meghatározó eleme a kamatköltség, de ide tartozik még a folyósítási jutalék, a kezelési költség, a rendelkezésretartási jutalék, hitelbírálati díj stb. A különbözı elnevezéső és számítási módozatú hiteldíj-elemek alkalmazásának alapvetıen két fı oka van. A különbözı jellegő, a bank részérıl felmerülı költségelemek fedezetéül a bank hasonló jellegő bevételeket kíván szerezni, például a folyósítással járó egyszeri banküzemi rezsiköltség megtérülésére egyszeri, biztos, a bank költségének felmerülésével egy idıben jelentkezı bevételt folyósítási jutalékot kér. Marketing megfontolásokból azonban jellemzı a hitelnyújtás költségeinek átfogalmazása, az átcsomagolás, amely irányulhat egyes költségtételek elbújtatására vagy bizonyos esetekben elengedésére. 332

13 A bankok kondíciós listái iránymutatást adnak, hogy az adott bank általában 5 milyen jogcímen mekkora díjtételeket számítanak fel. Érdemes ezt már a tájékozódás fázisában tanulmányozni. Ne feledje azonban, hogy a tényleges díjtételeket a banki ajánlatból ismeri meg. A hitelek kamata A hiteltermékek klasszikus költsége a hitelkamat. A kamat mértékét mindig éves szinten és százalékban adják meg. A hiteleket kamatozás szempontjából két csoportba sorolhatjuk: Fix kamatozású hitel esetében a hitel teljes futamidejére elıre ismert a kamatláb. Változó (lebegı) kamatozású hitel esetében a kamat a hitel futamideje alatt elıre meghatározott idıpontokban a referenciakamat változásához igazodva változik, vagyis a kamat a referenciakamathoz kötött. A hitelek, így az önkormányzati hitelek jelentıs része ma változó kamatozású. Fontos tisztázni a bankkal, hogy milyen gyakran (pl. havonta, negyedévente, félévente, évente) és milyen referenciakamathoz kötve változtatja meg a felvett hitelünk kamatát. Mi lehet referenciakamat? Banki belsı kamatláb (pl.: prime rate) Piaci kamatláb (pl.: BUBOR vagy devizahiteleknél LIBOR vagy EURIBOR) A hitelek egyéb költségei A kamaton kívüli egyéb díjak a hitelügylettel kapcsolatos fix költségek megtérülését szolgálják. Az egyéb költségek lehetnek egyszeri vagy éves szintő díjak. A százalékos díjmérték mellett konkrét minimum (ritkábban maximum) összeg kikötése is elıfordul. Tipikus költségelemek: Folyósítási jutalék, kezelési költség A hitel bírálatáért és a szerzıdések megkötéséért, a folyósításért felszámított egyszeri díj. Mértéke jellemzıen 0-2% között mozog a teljes hitelösszegre vetítve. Általában a bankok minimum összeget is meghatároznak. 5 Az alkalmazott jogcímek és a mértékek termékenként és ügyfelenként eltérhetnek. 333

14 Rendelkezésre tartási jutalék A hitelkeretbıl aktuálisan fel nem használt hitelösszegre a rendelkezésre tartásért felszámított díj. Mértéke jellemzıen éves szinten 0-2% között mozog. Hitelbírálat díja Egyes hitelintézetek a folyósítási jutalékon felül a hitelbírálat pozitív vagy negatív végeredményétıl függetlenül hitelbírálati díjat szednek. Gyakran konkrét forintösszeg kerül meghatározásra hitelbírálati díjként. Szerzıdésmódosítás, elıtörlesztés díja A szerzıdésmódosítás díja nagy jelentıséggel bír, mivel a bank minden olyan esetben, amikor a hitel aktájához kell nyúlnia, megkísérel jutalékot felszámítani. Az elıtörlesztés díja büntetni szándékozik a hitelfelvevı váratlan visszafizetéseit. Milyen biztosítékot igényel a bank? Egy hitelügylet létrejöttekor a bank számára a legfontosabb fedezet az önkormányzat költségvetése, megfelelı gazdálkodása. Hitel igénybevétele esetén a kötelezett (önkormányzat) természetesen egész vagyonával felel hitelezıivel szemben, azonban az a vagyon, amely a hitel nyújtásakor még elegendı fedezetnek látszott, késıbb kevésnek bizonyulhat. A jogi biztosítékok éppen a jövıbe látás bizonytalanságaiból adódó veszélyeket csökkentik a bank számára, tipikusan akkor van szükség rájuk, ha az elsıdleges fedezetet kisebb bizonytalanság övezi. A biztosítékok alapvetı célja a teljesítés kikényszerítése és a teljesítési forrás biztosítása. A bank a hitel fedezettségét, melynek minimális, elvárt szintjét hitelkonstrukciótól és/vagy az önkormányzat hitelminısítésétıl teszi függıvé. Amennyiben az önkormányzat megfelelıen teljesíti a bank felé fizetési és egyéb (például tájékoztatási) kötelezettségeit, úgy a biztosítékok érvényesítése nem lehetséges és nem is szükséges. Azonban ha az adós valamely jelentıs kötelezettségét (döntıen a fizetési kötelezettségét) megszegi, a bank jogosult az adós hitelszerzıdését felmondani, és a biztosítékokat érvényesíteni. A legfıbb biztosítéktípusok, melyeket a bankok az önkormányzatoktól igényelnek: 334

15 Garancia, kezesség Az önkormányzatoktól igényelt független, likvid biztosíték klasszikus példája a bank által vállalt (hitelfedezeti) garancia, illetve kisebb mértékben harmadik személy (pl. Hitelgarancia Rt.) által vállalt kezesség. A garancia és kezesség közös jellemzıje, hogy harmadik személy nyújtja (bank, illetve a kezes), így az adóstól független személy vállalja nemfizetés esetén a bank követelésének megtérítését. Óvadék Az óvadék gyakorlati jelentıségét az adja, hogy az ügyfél, ha szabadon felhasználható pénzzel, bankbetéttel vagy értékpapírral rendelkezik, viszonylag gyorsan igénybe tud venni hitelt a rendelkezésére álló óvadék fedezete mellett, gyakorlatilag függetlenül a hitelképességétıl. Saját bevételek engedményezése A bevételek engedményezésének lényege, hogy az önkormányzat saját bevételeit a bankra engedményezi. Jelzálogjog A zálogjog a mai magyar hitelezési jogviszonyok leggyakoribb biztosítéka (különös tekintettel az ingatlan jelzálogra). Kiemelt jelentısége abban keresendı, hogy a hitelfelvevık döntı többsége rendelkezik olyan (ingatlan vagy ingó) vagyontárggyal, amely jelzálog biztosítékaként felajánlható. A jelzálogjog lényege, hogy a zálogtárgy (az ingatlan) a hitelfelvevı birtokában marad, és azt tovább használhatja bizonyos megkötések (például állagfenntartás, rendeltetésszerő használat stb.) mellett. A gyakorlati életben tapasztalhatjuk, hogy a bankok többszörös fedezeti szintet követelnek meg látszólag indokolatlanul. Ennek magyarázatául szolgálnak a különbözı értékkategóriák: Piaci érték: Az értékbecslı cégek jellemzıen a piaci összehasonlítás módszerével meghatározzák az ingatlanpiacon valószínőleg elérhetı értékét. Amennyiben nem ingatlan a fedezet a bank saját szakértelmére alapozva állapít meg piaci árat. Ez az alapja a bank számára lényeges hitelbiztosítéki érték meghatározásának. 335

16 Likvidációs érték: A bank az ügyfél nem teljesítése esetén a fedezet érvényesítése során a piaci értéknél lényegesen (30-60%-kal) alacsonyabb értékesítési árat (likvidációs érték) érhet el. Hitelfedezeti érték: A fenti likvidációs értékbıl további diszkontálással juthatunk a hitelfedezeti érték meghatározásához. A diszkontrátákat a bank saját hatáskörében határozza meg. Milyen kérdések merülnek fel a banki munkatársakkal folytatott tárgyaláson? Az önkormányzatnak nem csupán az a feladata, hogy a kínált termékválasztékból kiválassza a számára megfelelıt. A hitelfelvétel folyamata a kapcsolatfelvétellel kezdıdik. A legtöbb esetben sor kerül személyes találkozásra, tárgyalásra az önkormányzat és a bank képviselıi között. A tárgyaláson megismerhetik a felek egymás elvárásait, igényeit. Ezen a bank önkormányzati üzletágban jártas referensei, esetleg a fiók- vagy régióvezetı vesz részt. Higgye el, egy ilyen tárgyalás elıtt ık ugyanúgy, sıt jobban izgulnak, mint Ön. İk az eladók Ön a vevı. A bank célja, hogy üzletet kössön Önnel, tehát Ön van kedvezıbb pozícióban. Mindemellett egy banki tárgyalás idınként egy arab bazárbeli alkura hasonlít, mikor az emberben számtalanszor felmerül, hogy tán nem is akar az árus eladni. Persze az alku csak akkor kezdıdik, ha az Ön hitelkérelme megalapozott és önkormányzata valóban hitelképes ennek eldöntése a bank felelıssége, de segíthet a bankot meggyızni, hogy ez így van Milyen kérdések megválaszolására kell az önkormányzatnak felkészülnie? Íme néhány tipikus kérdéskör: Az önkormányzat mőködési, gazdálkodási jellemzıi (költségvetés, saját bevételei, átengedett központi adók, támogatások nagysága, tipikus kiadások) és alakulása az elmúlt idıszakban. Az önkormányzat meglevı adósságai (melyik banktól, milyen célból, milyen lejárattal, mekkora törlesztési kötelezettséggel ha nem a tárgyalópartnertıl vette fel). Az önkormányzat pénzügyi tervei. A beruházás célja, pénzügyi megalapozottsága (gazdaságossági számítások, társadalmi igények). A fejlesztés illeszkedése a térség és az önkormányzat fejlesztési koncepciójába. 336

17 A hitel visszafizetésének forrásai (a projekt bevétele, támogatás, mőködési bevételek). Amire pedig az önkormányzat képviselıjének fókuszálnia kell: Az egyes termékek milyen kondíciókkal vehetık igénybe ne csak a hitel kamatára koncentráljon, hanem az egyéb költségekre, jutalékokra is, termékcsomag esetében pedig a folyószámla járulékos költségeire (pl. átutalások díja, számlavezetés díja stb.) vagy éppen költségmegtakarítására is. Milyen biztosítékokat igényel a bank? Milyen dokumentumokat kell beadni a hiteligényléskor? A hiteligénylés menete: mennyi idıt vesz igénybe a hiteldöntés, mikor várható a szerzıdéskötés, melyek a folyósítási feltételek. Kérjen hivatalos írásbeli ajánlatot! Ne feledje azonban, hogy a kérdések változhatnak a banki kapcsolat (számlavezetı bank, hitelezı bank vagy nem volt még a feleknek üzleti kapcsolata), a hitelkonstrukció függvényében, továbbá attól is, hogy ki volt a kapcsolatfelvétel kezdeményezıje. A tárgyalás(ok) után az önkormányzat döntést hozhat a megfelelı bank kiválasztásáról, vagyis arról, melyik bank ajánlatát fogadja el. Mit kell tenni a hitel igénylésekor? Az önkormányzatnak írásos formában kell tudatnia a bankkal a hiteligényét, ennek az eszköze a hitelkérelem összeállítása. A hitelkérelem olyan dokumentum, amely a hiteligénylı hitelszükségletének részletes ismertetését és indokolását tartalmazza azzal a céllal, hogy a banktól meghatározott feltételek mellett kölcsönhöz jusson. A hitelkérelmi formanyomtatvány általában letölthetı a bank honlapjáról, és célszerő már a tárgyalás elıtt tanulmányozni fel lehet készülni a bankot érdeklı kérdésekbıl, illetve kitőnik belıle, hogy a bank a hitelbírálat során milyen szempontokat vesz figyelembe. A hitelkérelmet a hitel-igénybevételi szándék alátámasztására cégszerő aláírással kell ellátni. Általános követelmény a bankok részérıl, hogy a hitelt igénylırıl a hitelkérelem kapcsán átfogó ismereteket szerezzenek, ezért a kell a hitelkérelemben ismertetni, megadni: 337

18 az önkormányzat alapadatait (név, székhely, adószám, statisztikai számjel, kapcsolattartó személy és elérhetısége) az önkormányzat tevékenységének bemutatását (fıbb bevételi és kiadási tételek, tervek, fennálló adósságok) az igényelt hitelre vonatkozó információkat (a hitel célja, a hitelszükséglet indoklása, a hitel összege, a hitel igénybevételének tervezett ütemezése, a hiteltörlesztés ütemezése, a hitel végsı lejárata, a felajánlott biztosítékok) célhitel esetén a fejlesztés bemutatását (célja, megvalósítás ütemezése, anyagimőszaki összetétele, források, gazdaságossági számítások). A hitelkérelmet kiegészítı dokumentumok kísérik. Jellemzıen az alábbi dokumentumokat kell a bankhoz benyújtania, a lista a konkrét bank igényei szerint bıvülhet, illetve szőkülhet a banki kapcsolat jellegétıl függıen. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó dokumentumok tárgyévi elfogadott költségvetési rendelet elızı évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló (zárszámadás) részletes könyvvizsgálói jelentés elızı évi KTI beszámoló a tárgyévi költségvetési tervrıl és az elızı évrıl mérleggel együtt az önkormányzat pénzügyi terve, bevétel-kiadási prognózisa nyilatkozat a jelzáloggal nem terhelt, törzsvagyon részét nem képezı, mobilizálható vagyon értékérıl nyilatkozat a más hitelintézetnél fennálló tartozásokról a bank által igényelt kiegészítı adatok Képviselıtestületi döntésekrıl (hitelfelvétel, biztosítékok felajánlása, hitel visszafizetése) szóló határozatok A hitel fedezeteinek dokumentumai (tulajdoni lap, értékbecslés, saját bevétel engedményezés alapjául szolgáló szerzıdések) A fejlesztésre vonatkozó dokumentumok költségvetés, jóváhagyott tervdokumentáció 338

19 hatósági engedélyek adásvételi, fıvállalkozói, illetve bérleti szerzıdések, egyéb, külsı forrásokat igazoló dokumentumok Mi történik a hitelkérelemmel a bankban? A hitelkérelem összeállítása és a szükséges mellékletekkel, dokumentumokkal együtt a bankhoz történı beadása után az önkormányzat aktív szerepe a hitelezésig gyakorlatilag véget ért, esetleg, ha a bank úgy ítéli meg, további tárgyalásokat kell folytatnia a hitel feltételeirıl. A bank a hiteligénylınek a hitelt csakis szigorú hitelbírálati procedúra után ítéli oda. A bankban a hitelkérelem beérkeztét követıen kezdıdik meg a bank számára legfontosabb rész, a hiteldöntést elıkészítı hitelbírálat. A bank által lefolytatott hitelbírálat célja az önkormányzat hitelképességének megítélése, a hitelnyújtás várható kockázatainak felmérése, összességében a kölcsön visszafizetési biztonságának megállapítása. Hogyan történik az önkormányzat hitelképességének megállapítása? A hiteligénylı kockázatosságának értékelésére a bankok standardizált pénzügyi elemzési sémát, az ún. adósminısítést alkalmaznak, amely eligazítást ad arról, hogy a számszerősíthetı kockázatokat mely pénzügyi mutatókkal és hogyan számítsák ki, milyen üzleti kockázati tényezıket vegyenek figyelembe a kockázatok meghatározása során. Az adósminısítéshez a banki gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott mutatók, szempontok a teljesség igénye nélkül: Az önkormányzat éves költségvetésének összege A saját bevételek aránya az éves költségvetési tervben A mőködési kiadások aránya az éves költségvetési tervben Az önkormányzat eladósodottsága Az adósságszolgálat fedezettsége Az önkormányzat fizetıképességével kapcsolatos tapasztalatok Az adatszolgáltatás minısége A pénzügyi vezetés színvonala 339

20 A sz. mellékletben talál egy minısítési mintát, melybıl megismerheti az alkalmazott szempontokat és azok értékelését. Ne felejtse azonban, hogy ez nem egy konkrét bank minısítése! A bankok adósminısítési rendszerei szigorú üzleti titoknak minısülnek. A figyelembe vett szempontokra a hitelkérelmi formanyomtatványról és a bank által igényelt kiegészítı adatok körébıl lehet következtetni. Az egyes kockázati elemekre adott pontszámok összesítése alapján minısítik az önkormányzatokat. Az adósminısítése jelenti a kiindulási alapot a hiteldöntéshez, a hitel árának (kamat, díj és jutalék) megállapításához, illetve a hitelnyújtás fedezeti követelményeinek meghatározásához. Mi történik az önkormányzat hitelkérelmével a hitelképesség megállapítása után? Miután elvégezte a bank a kockázatelemzés, és a hitelreferens megírta a hitelelıterjesztést, következik a hiteldöntés fázisa, melynek során a megfelelı, belsı banki szabályzatban meghatározott döntési fórum dönt az adott hiteligényrıl. Pozitív döntés esetén ekkor véglegezıdnek a hitelnyújtás feltételei, a hitel ára és a hitel visszafizetésének kondíciói. Amennyiben a döntés pozitív a bank hitelszerzıdést köt az önkormányzattal. A szerzıdéses ajánlatban írásban a bank rögzíti a döntéssel egyezı módon a hitelnyújtás valamennyi feltételét (kamatkondíciók, kamatfizetési és törlesztési idıpontok, folyósítási és rendelkezésre tartási feltételek, adatszolgáltatási kötelezettségek stb.) és mindazok a követelmények, amelyeket a felek a szerzıdés érvényességi ideje alatt kötelesek betartani. Az elıírt feltételek többsége rálátási lehetıséget kíván adni a bank számára az önkormányzat gazdálkodására, a nyújtott hitel terv szerinti hasznosítására. Az önkormányzatnak joga van arra, hogy a szerzıdéses ajánlatot ne fogadja el, és a bank állásfoglalásának módosítását kérje, vagy a hitelkérelmét visszavonja. A szerzıdéses jogviszony a bank szerzıdési ajánlatának elfogadásával és a cégszerően aláírt példány visszaküldésével jön létre. A hitelszerzıdés mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezik a hitel biztosítékainak lekötését biztosító szerzıdések (jelzálogszerzıdés, óvadéki szerzıdés, készfizetı kezességvállalási szerzıdés stb.). 340

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 4/3. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ - FEJÉR MEGYE -

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ - FEJÉR MEGYE - 5/1 OLDAL ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ - FEJÉR MEGYE - 1. A KÖLCSÖNFELVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG Az Országos Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igénylı vállalkozó és vállalkozása meg kell,

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

CEE-Lawyers LLP. Budapest. Andrássy út 113. H-1062 Budapest

CEE-Lawyers LLP. Budapest. Andrássy út 113. H-1062 Budapest Budapest Radnóczy & Partners CEE-Lawyers Andrássy út 113. H-1062 Budapest Új hangsúlyok a vállalati banki kapcsolatokban I. A válság hatása a vállalati hitelállományokra Magyarországon II. A hitelezési

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. 2010. március 26. napjától

KONDÍCIÓS LISTA. 2010. március 26. napjától KONDÍCIÓS LISTA 2010. március 26. napjától 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. A Kondíciós Lista alkalmazásában a Bank: az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, tevékenységi engedély

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012 Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Hungarian Investment and Trade Agency 2012. Szeptember 27. Bevezetés

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ Érvényes: 2008. július 1-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı mennyiségő

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9020 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

Az RFH Csoport Tagja Oldal: 2 / 5

Az RFH Csoport Tagja Oldal: 2 / 5 Elıminısítı lap 1. ALAPINFORMÁCIÓK (Kérem, értelemszerően töltse ki az adatlapot!) A társaság neve: Székhelye: Telephely: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Alapítás idıpontja: Kapcsolattartó adatai: Neve: Beosztása:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) 1 HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Postai iktató szám: Cenzúra szám: Kirendeltség: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. június

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2014. február 21-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi Bubor + 7 % havonta Kezelési

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l THM módosítás 2014. július 1-jén Vállalkozói hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek.

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

hitelfelvételét! Tervezze meg

hitelfelvételét! Tervezze meg Tervezze meg hitelfelvételét! A hitelfelvétel hosszú távon meghatározhatja Ön és családja életét is, ezért mindig megfontoltan, körültekintően kell döntenie! Tanulmányozza át tájékoztatónkat, mely számos,

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY

MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a mikrovállalatok

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. január 1.

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. január 1. AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék A. Fedezet nélküli konstrukciók 3 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 3 2. Személyi kölcsön 5 B. Fedezettel biztosított hitelek 9 1.

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. március 17-től A mindenkor érvényes Jegybanki Alapkamat és az MTB Alapkamatok a Takarékbank honlapján érhetők el. (www.takarekbank.hu)

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos 2010. október 18. 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Növekedési Hitelprogram Váci utca. 38.

MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Növekedési Hitelprogram Váci utca. 38. Küldő terület megnevezése Referens: Tel./Fax: Cégnév Levelezési Cím xy ügyvezető igazgató részére Tárgy: indikatív ajánlat MNB-NHP hitelprogram Tisztelt xy Úr! Mint bizonyára az Ön számára is már ismert,

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbi idıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben