I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások"

Átírás

1 Tájékoztató a kölcsön törlesztés elmaradásának következményeirıl, a követeléskezelés menetérıl és a nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnek nemcsak érdeke, hanem kötelezettsége is az általa nyújtott kölcsönöknek és járulékainak visszafizettetése, a kölcsönt kérıknek pedig ez szerzıdésben vállalt kötelezettsége. Sajnos nem minden esetben zajlik ez a felek megállapodásának megfelelıen, hanem elıfordul, hogy a kölcsön törlesztése késedelmet szenved, emiatt pedig sor kerülhet a kölcsönszerzıdés felmondására is. Ha az adós idıben jelzi fizetési nehézségeit, akkor a pénzintézettel közösen nagy valószínőséggel talál megoldást a problémás idıszak átvészelésére úgy, hogy ne kelljen a szerzıdést felmondani vagy a felmondott szerzıdésbıl eredı követelésnek behajtási eljárás útján érvényt szerezni. Az erre szolgáló áthidaló megoldásokról szól jelen tájékoztató elsı fejezete. Ha az adós nem közremőködı, vagy nincs kielégítı megoldás a fizetési problémákra, akkor a Takarékszövetkezet a jogszabály adta lehetıségekkel élve behajtást kezdeményezhet; errıl szól a harmadik fejezet, míg a második fejezet a nemfizetés következményeit mutatja be. I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások Bár a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet elsıdleges kötelessége a kölcsönként nyújtott pénzösszeg beszedése, mégis megértéssel viszonyul azokhoz a helyzetekhez, amikor az adós fizetési szándéka fennáll, de valamilyen okból teljesíteni nem képes. Az ilyen különleges helyzetekre a Takarékszövetkezet különbözı megoldási lehetıségeket kínál, amelyek célja az adós fizetési képességének helyreállítása és a kölcsönszerzıdés felmondásának megelızése, vagy a szerzıdés felmondását követıen a tartozás teljesítésének elısegítése, kényszereljárások igénybe vétele nélkül. Fontos kiemelni, hogy e megoldások csak akkor lehetnek eredményesek, ha Ön is fontosnak érzi fizetési kötelezettsége teljesítését, és a megváltozott helyzetben Ön is mindent elkövet fizetıképessége helyreállítására, illetve a kölcsönkapott pénzösszeg törlesztésére. Annál nagyobb esély van a rendezésre, illetve annál kisebb költséggel, plusz teherrel oldható ez meg, minél korábban jelzi a problémát. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a felkínált átmeneti fizetési könnyítést követıen a törlesztési terhek növekedhetnek, így az adósvédelmi eszközök valójában csak egy rövidebb periódusra jelentenek áthidaló megoldást, tehát ezekben az esetekben is szükséges hosszabb távon is gondolkodni. Mindenekelıtt szükség van arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a Takarékszövetkezettel, fizetési nehézségét írásban jelezze, terjesszen elı kérelmet. Ezt követıen a Takarékszövetkezetnek fel kell mérnie az Ön anyagi helyzetét, mivel csak így képes meghatározni a teherviselı képességet, ennek alapján pedig felajánlani az alkalmazható megoldási lehetıségeket. Emiatt nagyon fontos, hogy Ön teljeskörően és pontosan adja meg a 1 / 8

2 kért információkat, nyilatkozatokat, hiszen az együttmőködés hiányában nem jöhet létre megállapodás a felek között, a pontatlan vagy hiányos adatok alapján hozott rossz megállapodás miatt pedig könnyen újra nehéz helyzetben találhatja magát. A Takarékszövetkezet fizetési nehézség esetére az alábbi áthidaló konstrukciókat kínálja: 1.) Futamidı hosszabbítás A futamidı meghosszabbítása révén a kölcsön késıbb jár le, a fennálló tartozást több részletre bontva kell megfizetni, így minden más feltétel változatlansága mellett a törlesztı részletek csökkenhetnek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig fogja fizetni a hitel törlesztırészleteit és így összességében többet fizet. Lehetıség van arra, hogy lakáscélú jelzáloghitele futamidejét díjmentesen hosszabbítsa meg (maximum 5 évvel), amelyet a hitelezı csak alapos okkal utasíthat el. 2.) Késedelmes követelés tıkésítése Amennyiben Ön fizetıképes, megállapodás esetén a Takarékszövetkezet a még nem esedékes tartozását a már lejárt késedelmes összeggel megnövelheti. Ennek az lesz a következménye, hogy a havi törlesztırészlet összegei megnınek, viszont a késedelmes tartozást nem kell azonnal befizetnie (késedelme megszőnik), hanem csak a megállapodásban foglalt idıpontokban, az új részletekkel együtt. 3.) Mérsékelt törlesztırészlet átmeneti fizetése Átmeneti fizetési nehézség esetén lehetıség van arra, hogy bizonyos idıszakra kevesebbet (alacsonyabb törlesztırészletet) fizessen. Ebben az esetben a megállapodástól függıen az eredeti törlesztırészlet és a mérsékelt összeg különbsége, vagy a törlesztés ideiglenesen nem fizetett kamat része a késıbbiekben hozzáadódik a tartozásához. 4.) Tıkefizetésre nyújtott türelmi idı (tıkemoratórium) Hasonló az elızı konstrukcióhoz, de ebben az esetben a törlesztırészletbıl ideiglenesen csak a kamatokat és költségeket kell megfizetni, a tıketörlesztést viszont nem. Ilyenkor általában nem változik a tartozás összege, de nem is csökken az. A türelmi idı lejártával a tıketartozás hozzáadódik a tartozásához. 5.) A hitel forintra történı konvertálása Megállapodás esetén devizahitele forint alapú tartozásra kerül átváltásra. Ennek során mérlegelnie kell az esetleges árfolyamveszteség mértékét, ugyanakkor konvertálás esetén megszőnik az árfolyam változásából eredı bizonytalanság, ugyanakkor a kamat változásának lehetısége továbbra is fennáll. 6.) Hitelkiváltás Ha több fennálló, kisebb összegő hitele van az ügyfélnek és ezek havi fizetési terhei összességében magasak, egyetlen új hitel folyósításával lehetıség biztosítható a kisebb összegő havi törlesztésre. 7.) Jogszabályi feltételek teljesülése esetén lehetıség van állami konstrukciók igénybevételére. Az aktuálisan rendelkezésre álló állami konstrukciókról részletes információkat kaphat a Felügyelet honlapján (http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/fizetesi_nehezsegek/allami_programok_devi zaadosoknak.html), de többek között erre szolgálnak az alábbiak: 2 / 8

3 a. Állami Otthonvédelmi program - Győjtıszámlahitel, más néven árfolyamgát Deviza alapú lakáshitel esetében a hiteladós a törlesztı részletet 60 hónapig vagy amennyiben az korábbi idıpontra esik a devizakölcsön végsı lejáratának idıpontjáig, rögzített árfolyamon fizeti meg az alábbiak szerint: svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, euró esetén a 250 HUF/EUR, japán jen esetén a 2,50 HUF/JPY A havonta fizetendı törlesztı részlet két részbıl áll: a tıkehányad, mely a hitel tıkeösszegének visszafizetésére szolgál, a hiteldíj-hányad, mely a hitelösszegre fizetett hiteldíjat (kamat és kezelési költség) jelenti. A napi árfolyamon számított (eredeti) és a rögzített árfolyamon kiegyenlített részlet különbözetébıl eredı tartozás tıkehányada győjtıszámlára kerül. A törlesztı részlet különbözet hiteldíj-hányadát az Állam átvállalja. Amennyiben a devizakölcsön aktuális törlesztırészletének beszedésekor a napi árfolyam meghaladja az un. legmagasabb árfolyamot, akkor a törlesztırészlet napi árfolyamon és legmagasabb árfolyamon számított különbségét a Magyar Állam fizeti meg az ügyfél helyett. A törvény értelmében a legmagasabb árfolyamok a következık: svájci frank esetén a 270 HUF/CHF, euró esetén a 340 HUF/EUR, japán jen esetén a 3,30 HUF/JPY A győjtıszámlahitelen így felhalmozott forint alapú tartozást a 60 hónap leteltét követıen, minimum a deviza alapú hitel lejáratával azonos futamidı mellett, havi egyenlı részletekben kell megfizetnie a deviza hitel havi részletein felül. b. A közszférában dolgozók támogatása a győjtıszámlahitelhez kapcsolódóan A közszférában dolgozó a győjtıszámlahitele ügyleti kamatához a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt az 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott módon kamattámogatásra jogosult. A támogatás mértéke az egyéb, a Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén 3 százalékpont, gyermeket nevelı közszférában dolgozók esetében gyermekenként további 1 százalékpont, de legfeljebb a győjtıszámlahitel ügyleti kamatának mértéke. A közszférában dolgozók támogatása iránti kérelmet a győjtıszámlahitel iránti kérelemmel együtt nyújthatja be az ügyfél. A tájékoztatás nem teljes körő. Kérjük, a további részletekért bizalommal forduljon ügyintézıinkhez, akik készséggel állnak rendelkezésére. A mindkét fél számára megfelelı megoldásról - ami alapján Ön biztonsággal tudja teljesíteni a törlesztést, a Takarékszövetkezet pedig visszakapja a kölcsönadott pénzt - megállapodást kell aláírni. A Takarékszövetkezet a bírálat jogát fenntartja, a döntés eredményérıl értesíti. II. fejezet A fizetés elmaradásának következményei A kölcsön törlesztésének idıpontjait (a törlesztırészletek esedékességét) a Takarékszövetkezettel kötött szerzıdése tartalmazza. Ha Ön a kölcsön visszafizetésével 3 / 8

4 késedelembe esik, akkor meg kell fizetnie a késedelemmel összefüggésben felmerülı valamennyi költséget. A késedelem elsıdleges költsége a késedelmi kamat, amely a késedelmes tartozást az esedékesség idıpontjától az elmaradás teljes megfizetéséig terheli. A késedelem további költségeként jelennek meg az egyes pénzintézeti tevékenységért felszámított díjak, így pl. a felszólító levél díja. Amennyiben az áthidaló megállapodás következtében szerzıdésmódosítás szükséges, jelentıs díjtétel lehet a szerzıdésmódosítás díja, vagy jelzáloghiteleknél a kapcsolódó közjegyzıi díj. A késedelmi kamat és a díjak mértékét az Önnel kötött szerzıdés és az ahhoz kapcsolódó takarékszövetkezeti hirdetmény tartalmazza. Fontos tudnia, hogy ha van késedelme és azt követıen fizet a hitelezınek, az összeg nem a szerzıdésében elıre meghatározott törlesztırészletként kerül elszámolásra, hanem a Polgári Törvénykönyvben írt sorrendnek megfelelıen elıször a fent említett költségekre megy a befizetés, ezt követıen a kamatra és késedelmi kamatra, és a fennmaradó rész a (tıke)tartozására. A késedelmes törlesztı részletek halmozódása, az azt terhelı díjak és költségek, az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fizessen annyit, amennyit tud és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy probléma esetén az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon. Az elszámolási sorrend bemutatása számpéldákon keresztül: Felvett hitel összege: ,- Ft Jelenleg fennálló teljes tartozás összege: ,- Ft Lejárt tarozás összesen: ,- Ft, mely az alábbi összegekbıl tevıdik össze, a kiegyenlítés sorrendjében: 1) Jutalék és díjterhelés (postaköltség, jutalék, kezelési költség, számlavezetési díj): 250,- Ft 2) Késedelmi kamat: 2.355,- Ft 3) Ügyleti kamat: ,- Ft 4) Késedelmes tıketörlesztés: ,- Ft Késedelmes tartozás összesen: ,- Ft 1.) Amennyiben az adós ,- Ft-ot befizet a tartozás rendezésére, akkor a leírt kiegyenlítési sorrend figyelembe vételével elıször a jutalék és díjterhelés, majd a késedelmi kamat, az ügyleti kamat és végül a késedelmes tıketörlesztésre fordítandó, ezáltal a hátralékos jutalék és díjterhelés, a késedelmi kamat és az ügyleti kamat teljes egészében kiegyenlítést nyer (46.817,- Ft összegben), a fennmaradó ,- Ft csökkenti a késedelmes tıketörlesztés összegét. Tehát ,- Ft befizetés esetén az alábbi lejárt tartozások maradnak: 1) Jutalék és díjterhelés (postaköltség, jutalék, kezelési költség, számlavezetési díj): 0,- Ft 2) Késedelmi kamat: 0,- Ft 3) Ügyleti kamat: 0,- Ft 4) Késedelmes tıketörlesztés: ,- Ft Késedelmes tartozás összesen: ,- Ft 2.) Amennyiben az adós ,- Ft-ot fizet be a hátralékos tartozás rendezésére, akkor a befizetés elegendı a jutalék és díjterhelés, a késedelmi kamat teljes kiegyenlítésére, a fennmaradó összeg pedig az ügyleti kamat csökkentésére fordítódik. 4 / 8

5 A késedelmes tıketörlesztés összege nem csökken ,- Ft befizetése esetén az alábbi lejárt tartozások maradnak: 1) Jutalék és díjterhelés (postaköltség, jutalék, kezelési költség, számlavezetési díj): 0,- Ft 2) Késedelmi kamat: 0,- Ft 3) Ügyleti kamat: 6.817,- Ft 4) Késedelmes tıketörlesztés: ,- Ft Késedelmes tartozás összesen: ,- Ft A késedelmének további következménye lehet, hogy a havi minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérı folyamatos fizetési késedelem esetén a hitelezıje a törvény elıírása miatt köteles megküldeni a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), aminek a következtében Ön nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában negatív eseménnyel szerepel. III. fejezet A követeléskezelés menete A nem szerzıdésszerően teljesített törlesztés esetén a Takarékszövetkezetnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a szerzıdésszerő helyzet helyre álljon, amennyiben ennek nincs eredménye vagy erre nincs mód, behajtási eljárást kezdeményez. A követeléskezelés általános menetét bemutató jelen fejezet együttmőködı adósi magatartást feltételezve van bemutatva, a követeléskezelı ettıl a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján eltérhet. Szintén eltérı a követeléskezelés menete akkor, ha a szerzıdésszegés nem fizetési késedelem, hanem egyéb ok miatt következik be (pl. elıírt dokumentum becsatolásának hiánya esetén). Elsı lépésként a rendelkezésére bocsátott elérhetıségeken megkísérli felvenni az ügyféllel a kapcsolatot annak érdekében, hogy megoldást találjanak arra, miként tudná az ügyfél késedelmes tartozását kiegyenlíteni. Másrészrıl írásbeli felszólításában felhívja a figyelmet az elmaradásra, általában a késedelembe esést követı 30 napon belül. Az elsı felszólítást a Takarékszövetkezet nem köteles az adóson kívüli további kötelezettek részére is megküldeni, de erre természetesen lehetısége van. Ekkor sor kerülhet a hitel biztosítékául adott felhatalmazó levél alapján a más pénzintézetnél vezetett számlája terhére történı beszedési megbízásra. Sikeres kapcsolatfelvétel és az ügyfél részérıl történı együttmőködési hajlandóság esetén közösen kialakítják a késedelmes tartozás kiegyenlítésének végrehajtási eljáráson kívüli módját úgy, hogy az ügyfélnek lehetısége legyen az önkéntes teljesítésre (ld. I. fejezet). A felszólító levélben írt fizetési határidı eredménytelen letelte esetén a Takarékszövetkezet újból megkísérli az adós megkeresését, illetve - általában 60 napos fizetési késedelem esetén - felmondás elıtti felszólító - a dologi kötelezett részére tájékoztató - levelet küld. Általában 90 napi késedelem esetén, vagy ha a körülmények ezt indokolttá teszik, már ezt megelızıen - amennyiben a felek közötti rendezésre nem kerülhetett sor - a kölcsönt a Takarékszövetkezet azonnali hatállyal felmondja. 5 / 8

6 Ennek következtében a teljes tartozás lejárttá válik, ami azt jelenti, hogy a kölcsönként nyújtott és még vissza nem fizetett teljes összeg és annak a felmondásig felgyülemlett ügyleti kamata egy összegben, azonnal visszafizetendı lesz. Ez az összeg képezi a késedelmi kamatozás alapját is (ld. II. fejezet). Az adósnak a felmondást követıen is van lehetısége önkéntes teljesítés kérelmezésére, amire szintén az I. fejezet szabályai vonatkoznak. A Takarékszövetkezet a követelés megtérülése érdekében élhet a kölcsön biztosítékainak érvényesítésével, ami lehet többek között - bankgarancia érvényesítése Bankgaranciával biztosított követelés esetén a garanciát az adós felszólításának mellızésével is érvényesítheti a Takarékszövetkezet. A garanciát nyújtó hitelintézettel írásban közölni kell a hátralék keletkezését és a levéllel együtt intézkedni kell a bankgarancia beváltására. - kezessel szembeni követelés érvényesítése A készfizetı kezessel szembeni intézkedéseket az adóssal szembeni intézkedéssel együtt kell megtenni. - óvadéki követelés-kielégítés A Takarékszövetkezet a pénzen, bankszámla-követelésen, értékpapíron és egyéb, külön törvényben meghatározott pénzügyi eszközön alapított óvadékból közvetlenül kielégítheti követelését. - zálogjog érvényesítése A zálogszerzıdés alapján zálogként lekötött zálogtárgyból - forgalomképes dolog vagy ingatlan - a Takarékszövetkezet bírósági végrehajtás útján, vagy közvetlenül (ha a zálogtárgynak hivatalosan jegyzett ára van, vagy ha a Takarékszövetkezet a kötelezettel abban szerzıdésben megállapodott) elégítheti ki követelését, illetve a felek megállapodhatnak abban is, hogy a Takarékszövetkezet a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával, illetve árverés szervezésével üzletszerően vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhat. - engedményezési szerzıdés érvényesítése - váltó beszedésre történı benyújtása - opció érvényesítése A Takarékszövetkezet egyoldalú nyilatkozatával tulajdonba és birtokba veszi az opcióval biztosított vagyontárgyat. A Takarékszövetkezet jogosulti pozíciójánál fogva szabadon döntheti el, hogy a kikötött biztosítékok közül melyiket kívánja érvényesíteni. Az igényérvényesítés folyamata: - fizetési meghagyásos eljárás A tartozás kiegyenlítésének elmaradása esetén a Takarékszövetkezet az illetékes közjegyzınél fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújt be. A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétıl számított tizenöt nap alatt ellentmondással élhet. Ha a kötelezett a fizetési meghagyást kellı idıben ellentmondással nem támadja meg, a meghagyás jogerıs lesz, ami alapján végrehajtási eljárás kezdeményezhetı. - peres eljárás A peres eljárás szabályai irányadók a fizetési meghagyás ellen a kötelezett által elıterjesztett ellentmondás esetére is. A peres eljárást lezáró, a Takarékszövetkezet javára meghozott jogerıs bírósági határozat alapján az adós ellen bírósági végrehajtásnak van helye. - eljárás fizetési meghagyásos eljárás nélkül 6 / 8

7 A közjegyzı által közokiratba foglalt szerzıdés közjegyzıi záradékoltatása esetén lehetıség nyílik a követelés közvetlen kielégítésére. Ezáltal a jogosultnak nincs szüksége fizetési meghagyásos vagy peres eljárás kezdeményezésére, azaz végrehajtható okirat beszerzésére ahhoz, hogy végrehajtási eljárást kezdeményezzen. - bírósági végrehajtási eljárás A közjegyzıi okiratba foglalt ügylet közjegyzı elıtti felmondását követıen kiállított végrehajtási záradék alapján a Takarékszövetkezet bírósági végrehajtást kezdeményez. Amennyiben a zálogszerzıdés nincs közjegyzıi okiratba foglalva, végrehajtási lapot állít ki, amelynek kibocsátását fizetési meghagyásos vagy peres eljárás kell, hogy megelızze. A végrehajtó az eljárás során lefoglalja az ingatlant és az egyéb dolgokat, majd végrehajtási jogot jegyeztet be a nyilvántartásokba. A végrehajtási jog bejegyzéseit elrendelı jogerıs határozat kézhezvételétıl számított 3 hónapon belül az ingatlant árverésre bocsátják. Ha ez nem vezet eredményre, az ingatlan újabb árverési kísérletére kerül sor. Amennyiben a Takarékszövetkezet, a végrehajtó és a zálogtárgy vagy ingatlan tulajdonosa is hozzájárul lehetıség van - a reálisabb vételár elérése érdekében - árverésen kívül, de végrehajtás hatályával történı értékesítésre is. Ha a Takarékszövetkezet indokolt esetben az adósnak utólag haladékot vagy részletfizetést engedélyez, akkor a behajtás szüneteltethetı. A vonatkozó jogszabályok - különösen a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény - meghatározzák az ingatlanok minimális vételi árait, az alábbiak szerint: 147. (1) Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege. (2) Az ingatlanra - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - legalább a kikiáltási ár felének megfelelı összeggel tehetı érvényes vételi ajánlat. (3) Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelı összeggel tehetı érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelızı 6 hónapban is ebben volt. (4) Lakóingatlannak kell tekinteni a) a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetıséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki, b) az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetıleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét. Az igényérvényesítés megelızése azért is áll az adós érdekében, mert további jelentıs költségekkel növeli a tartozást. A Takarékszövetkezet hirdetményében meghatározza a felszólító, felmondó levelek küldésével esedékessé váló díjakat, ám az azt követı igényérvényesítési lépéseknek jóval magasabb tételei vannak. Ezeket nem a Takarékszövetkezet javára kell megfizetni, mértéküket és alapjukat jogszabály határozza meg az alábbiak szerint (a felsorolás csak a leggyakrabban elıforduló tételeket tartalmazza, nem kizárólagos jellegő): - a fizetési meghagyás kibocsátásának díja a tıkekövetelés 3%-a, minimum 5.000,- Ft, legfeljebb ,- Ft; - peres eljárás esetén az eljárás illetéke a tıkekövetelés 6%-a, minimum ,- Ft, legfeljebb ,- Ft. Ha a fizetési meghagyással szemben ellentmondással élnek, annak díját a peres eljárás mértékére ki kell egészíteni; - a közjegyzıi szolgáltatás díja függ a közjegyzı egyéni díjszabásától is; a végrehajtást kezdeményezı okirat illetéke a teljes követelés 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint, ha a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb forint; 7 / 8

8 - a végrehajtási eljárás kezdetén, a végrehajtó felhívására díjelıleget kell fizetni, ezen belül a munkadíj összege és a költségátalány 50%-ának megfelelı összeg, de összesen legalább 4000 Ft, legfeljebb Ft, továbbá a végrehajtó az eljárása kezdetén költség megfizetésére tarthat igényt a várhatóan felmerülı készkiadás összegének erejéig is; - a végrehajtási eljárás során meg kell fizetni az elılegként be nem fizetett végrehajtói munkadíjat, költségátalányt, készkiadást, kamarai költségátalányt is a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet szerint: a munkadíj Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft, ,- Ft feletti, de ,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft és a ,- Ft feletti rész 3%-a, ,- Ft feletti, de ,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén ,- Ft és az ,- Ft feletti rész 2%-a, ,- Ft feletti, de ,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén ,- Ft és az ,- Ft feletti rész 1%-a, ,- Ft feletti ügyérték esetén ,- Ft és a ,- Ft feletti rész 0,5%-a. költségátalány a munkadíj 50%-ának megfelelı összeg. behajtási jutalék a behajtott összeg alapulvételével ,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 10%, ,- Ft feletti, de ,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén ,- Ft és az ,- Ft feletti rész 8%-a, ,- Ft feletti összeg esetén ,- Ft és a ,- Ft feletti rész 5%-a. a végrehajtásról szóló törvény szerint kamarai költségátalány, ,- Ft alatti végrehajtási ügyérték esetén ügyenként 1.000,- Ft, ,- Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a. - a hatóságok díjai, pl. a földhivatal szolgáltatási díja végrehajtási jog bejegyzése, törlése esetén 6.600,- Ft. További jellemzıi, hogy általában a kezdeményezı - tehát a Takarékszövetkezet - elılegezi és fizeti meg ıket az eljárás elején, de azt végsı soron az adósnak kell megfizetnie önként vagy a végrehajtó eljárása által. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8 / 8

Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint. ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról

Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint. ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról A tájékoztató fizetési nehézséggel rendelkez ügyfelek számára tartalmaz hasznos információkat. Amennyiben elolvassa,

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról I. A Budapest Bank Zrt. követeléskezelési eljárásainak irányelvei: A Budapest Bank Zrt. a követeléskezelési eljárás során a mindenkor

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.03.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Magatartási kódex. a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex. a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerısítse a lakossági hitelfelvevık

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

Preambulum I. Preambulum II.

Preambulum I. Preambulum II. LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő flotta lízing tevékenységre PLAFLOG/2009.08.01. Amely 2009.08.01. napjával az gépjármő

Részletesebben