I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások"

Átírás

1 Tájékoztató a kölcsön törlesztés elmaradásának következményeirıl, a követeléskezelés menetérıl és a nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnek nemcsak érdeke, hanem kötelezettsége is az általa nyújtott kölcsönöknek és járulékainak visszafizettetése, a kölcsönt kérıknek pedig ez szerzıdésben vállalt kötelezettsége. Sajnos nem minden esetben zajlik ez a felek megállapodásának megfelelıen, hanem elıfordul, hogy a kölcsön törlesztése késedelmet szenved, emiatt pedig sor kerülhet a kölcsönszerzıdés felmondására is. Ha az adós idıben jelzi fizetési nehézségeit, akkor a pénzintézettel közösen nagy valószínőséggel talál megoldást a problémás idıszak átvészelésére úgy, hogy ne kelljen a szerzıdést felmondani vagy a felmondott szerzıdésbıl eredı követelésnek behajtási eljárás útján érvényt szerezni. Az erre szolgáló áthidaló megoldásokról szól jelen tájékoztató elsı fejezete. Ha az adós nem közremőködı, vagy nincs kielégítı megoldás a fizetési problémákra, akkor a Takarékszövetkezet a jogszabály adta lehetıségekkel élve behajtást kezdeményezhet; errıl szól a harmadik fejezet, míg a második fejezet a nemfizetés következményeit mutatja be. I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások Bár a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet elsıdleges kötelessége a kölcsönként nyújtott pénzösszeg beszedése, mégis megértéssel viszonyul azokhoz a helyzetekhez, amikor az adós fizetési szándéka fennáll, de valamilyen okból teljesíteni nem képes. Az ilyen különleges helyzetekre a Takarékszövetkezet különbözı megoldási lehetıségeket kínál, amelyek célja az adós fizetési képességének helyreállítása és a kölcsönszerzıdés felmondásának megelızése, vagy a szerzıdés felmondását követıen a tartozás teljesítésének elısegítése, kényszereljárások igénybe vétele nélkül. Fontos kiemelni, hogy e megoldások csak akkor lehetnek eredményesek, ha Ön is fontosnak érzi fizetési kötelezettsége teljesítését, és a megváltozott helyzetben Ön is mindent elkövet fizetıképessége helyreállítására, illetve a kölcsönkapott pénzösszeg törlesztésére. Annál nagyobb esély van a rendezésre, illetve annál kisebb költséggel, plusz teherrel oldható ez meg, minél korábban jelzi a problémát. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a felkínált átmeneti fizetési könnyítést követıen a törlesztési terhek növekedhetnek, így az adósvédelmi eszközök valójában csak egy rövidebb periódusra jelentenek áthidaló megoldást, tehát ezekben az esetekben is szükséges hosszabb távon is gondolkodni. Mindenekelıtt szükség van arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a Takarékszövetkezettel, fizetési nehézségét írásban jelezze, terjesszen elı kérelmet. Ezt követıen a Takarékszövetkezetnek fel kell mérnie az Ön anyagi helyzetét, mivel csak így képes meghatározni a teherviselı képességet, ennek alapján pedig felajánlani az alkalmazható megoldási lehetıségeket. Emiatt nagyon fontos, hogy Ön teljeskörően és pontosan adja meg a 1 / 8

2 kért információkat, nyilatkozatokat, hiszen az együttmőködés hiányában nem jöhet létre megállapodás a felek között, a pontatlan vagy hiányos adatok alapján hozott rossz megállapodás miatt pedig könnyen újra nehéz helyzetben találhatja magát. A Takarékszövetkezet fizetési nehézség esetére az alábbi áthidaló konstrukciókat kínálja: 1.) Futamidı hosszabbítás A futamidı meghosszabbítása révén a kölcsön késıbb jár le, a fennálló tartozást több részletre bontva kell megfizetni, így minden más feltétel változatlansága mellett a törlesztı részletek csökkenhetnek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig fogja fizetni a hitel törlesztırészleteit és így összességében többet fizet. Lehetıség van arra, hogy lakáscélú jelzáloghitele futamidejét díjmentesen hosszabbítsa meg (maximum 5 évvel), amelyet a hitelezı csak alapos okkal utasíthat el. 2.) Késedelmes követelés tıkésítése Amennyiben Ön fizetıképes, megállapodás esetén a Takarékszövetkezet a még nem esedékes tartozását a már lejárt késedelmes összeggel megnövelheti. Ennek az lesz a következménye, hogy a havi törlesztırészlet összegei megnınek, viszont a késedelmes tartozást nem kell azonnal befizetnie (késedelme megszőnik), hanem csak a megállapodásban foglalt idıpontokban, az új részletekkel együtt. 3.) Mérsékelt törlesztırészlet átmeneti fizetése Átmeneti fizetési nehézség esetén lehetıség van arra, hogy bizonyos idıszakra kevesebbet (alacsonyabb törlesztırészletet) fizessen. Ebben az esetben a megállapodástól függıen az eredeti törlesztırészlet és a mérsékelt összeg különbsége, vagy a törlesztés ideiglenesen nem fizetett kamat része a késıbbiekben hozzáadódik a tartozásához. 4.) Tıkefizetésre nyújtott türelmi idı (tıkemoratórium) Hasonló az elızı konstrukcióhoz, de ebben az esetben a törlesztırészletbıl ideiglenesen csak a kamatokat és költségeket kell megfizetni, a tıketörlesztést viszont nem. Ilyenkor általában nem változik a tartozás összege, de nem is csökken az. A türelmi idı lejártával a tıketartozás hozzáadódik a tartozásához. 5.) A hitel forintra történı konvertálása Megállapodás esetén devizahitele forint alapú tartozásra kerül átváltásra. Ennek során mérlegelnie kell az esetleges árfolyamveszteség mértékét, ugyanakkor konvertálás esetén megszőnik az árfolyam változásából eredı bizonytalanság, ugyanakkor a kamat változásának lehetısége továbbra is fennáll. 6.) Hitelkiváltás Ha több fennálló, kisebb összegő hitele van az ügyfélnek és ezek havi fizetési terhei összességében magasak, egyetlen új hitel folyósításával lehetıség biztosítható a kisebb összegő havi törlesztésre. 7.) Jogszabályi feltételek teljesülése esetén lehetıség van állami konstrukciók igénybevételére. Az aktuálisan rendelkezésre álló állami konstrukciókról részletes információkat kaphat a Felügyelet honlapján (http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/fizetesi_nehezsegek/allami_programok_devi zaadosoknak.html), de többek között erre szolgálnak az alábbiak: 2 / 8

3 a. Állami Otthonvédelmi program - Győjtıszámlahitel, más néven árfolyamgát Deviza alapú lakáshitel esetében a hiteladós a törlesztı részletet 60 hónapig vagy amennyiben az korábbi idıpontra esik a devizakölcsön végsı lejáratának idıpontjáig, rögzített árfolyamon fizeti meg az alábbiak szerint: svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, euró esetén a 250 HUF/EUR, japán jen esetén a 2,50 HUF/JPY A havonta fizetendı törlesztı részlet két részbıl áll: a tıkehányad, mely a hitel tıkeösszegének visszafizetésére szolgál, a hiteldíj-hányad, mely a hitelösszegre fizetett hiteldíjat (kamat és kezelési költség) jelenti. A napi árfolyamon számított (eredeti) és a rögzített árfolyamon kiegyenlített részlet különbözetébıl eredı tartozás tıkehányada győjtıszámlára kerül. A törlesztı részlet különbözet hiteldíj-hányadát az Állam átvállalja. Amennyiben a devizakölcsön aktuális törlesztırészletének beszedésekor a napi árfolyam meghaladja az un. legmagasabb árfolyamot, akkor a törlesztırészlet napi árfolyamon és legmagasabb árfolyamon számított különbségét a Magyar Állam fizeti meg az ügyfél helyett. A törvény értelmében a legmagasabb árfolyamok a következık: svájci frank esetén a 270 HUF/CHF, euró esetén a 340 HUF/EUR, japán jen esetén a 3,30 HUF/JPY A győjtıszámlahitelen így felhalmozott forint alapú tartozást a 60 hónap leteltét követıen, minimum a deviza alapú hitel lejáratával azonos futamidı mellett, havi egyenlı részletekben kell megfizetnie a deviza hitel havi részletein felül. b. A közszférában dolgozók támogatása a győjtıszámlahitelhez kapcsolódóan A közszférában dolgozó a győjtıszámlahitele ügyleti kamatához a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt az 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott módon kamattámogatásra jogosult. A támogatás mértéke az egyéb, a Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén 3 százalékpont, gyermeket nevelı közszférában dolgozók esetében gyermekenként további 1 százalékpont, de legfeljebb a győjtıszámlahitel ügyleti kamatának mértéke. A közszférában dolgozók támogatása iránti kérelmet a győjtıszámlahitel iránti kérelemmel együtt nyújthatja be az ügyfél. A tájékoztatás nem teljes körő. Kérjük, a további részletekért bizalommal forduljon ügyintézıinkhez, akik készséggel állnak rendelkezésére. A mindkét fél számára megfelelı megoldásról - ami alapján Ön biztonsággal tudja teljesíteni a törlesztést, a Takarékszövetkezet pedig visszakapja a kölcsönadott pénzt - megállapodást kell aláírni. A Takarékszövetkezet a bírálat jogát fenntartja, a döntés eredményérıl értesíti. II. fejezet A fizetés elmaradásának következményei A kölcsön törlesztésének idıpontjait (a törlesztırészletek esedékességét) a Takarékszövetkezettel kötött szerzıdése tartalmazza. Ha Ön a kölcsön visszafizetésével 3 / 8

4 késedelembe esik, akkor meg kell fizetnie a késedelemmel összefüggésben felmerülı valamennyi költséget. A késedelem elsıdleges költsége a késedelmi kamat, amely a késedelmes tartozást az esedékesség idıpontjától az elmaradás teljes megfizetéséig terheli. A késedelem további költségeként jelennek meg az egyes pénzintézeti tevékenységért felszámított díjak, így pl. a felszólító levél díja. Amennyiben az áthidaló megállapodás következtében szerzıdésmódosítás szükséges, jelentıs díjtétel lehet a szerzıdésmódosítás díja, vagy jelzáloghiteleknél a kapcsolódó közjegyzıi díj. A késedelmi kamat és a díjak mértékét az Önnel kötött szerzıdés és az ahhoz kapcsolódó takarékszövetkezeti hirdetmény tartalmazza. Fontos tudnia, hogy ha van késedelme és azt követıen fizet a hitelezınek, az összeg nem a szerzıdésében elıre meghatározott törlesztırészletként kerül elszámolásra, hanem a Polgári Törvénykönyvben írt sorrendnek megfelelıen elıször a fent említett költségekre megy a befizetés, ezt követıen a kamatra és késedelmi kamatra, és a fennmaradó rész a (tıke)tartozására. A késedelmes törlesztı részletek halmozódása, az azt terhelı díjak és költségek, az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fizessen annyit, amennyit tud és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy probléma esetén az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon. Az elszámolási sorrend bemutatása számpéldákon keresztül: Felvett hitel összege: ,- Ft Jelenleg fennálló teljes tartozás összege: ,- Ft Lejárt tarozás összesen: ,- Ft, mely az alábbi összegekbıl tevıdik össze, a kiegyenlítés sorrendjében: 1) Jutalék és díjterhelés (postaköltség, jutalék, kezelési költség, számlavezetési díj): 250,- Ft 2) Késedelmi kamat: 2.355,- Ft 3) Ügyleti kamat: ,- Ft 4) Késedelmes tıketörlesztés: ,- Ft Késedelmes tartozás összesen: ,- Ft 1.) Amennyiben az adós ,- Ft-ot befizet a tartozás rendezésére, akkor a leírt kiegyenlítési sorrend figyelembe vételével elıször a jutalék és díjterhelés, majd a késedelmi kamat, az ügyleti kamat és végül a késedelmes tıketörlesztésre fordítandó, ezáltal a hátralékos jutalék és díjterhelés, a késedelmi kamat és az ügyleti kamat teljes egészében kiegyenlítést nyer (46.817,- Ft összegben), a fennmaradó ,- Ft csökkenti a késedelmes tıketörlesztés összegét. Tehát ,- Ft befizetés esetén az alábbi lejárt tartozások maradnak: 1) Jutalék és díjterhelés (postaköltség, jutalék, kezelési költség, számlavezetési díj): 0,- Ft 2) Késedelmi kamat: 0,- Ft 3) Ügyleti kamat: 0,- Ft 4) Késedelmes tıketörlesztés: ,- Ft Késedelmes tartozás összesen: ,- Ft 2.) Amennyiben az adós ,- Ft-ot fizet be a hátralékos tartozás rendezésére, akkor a befizetés elegendı a jutalék és díjterhelés, a késedelmi kamat teljes kiegyenlítésére, a fennmaradó összeg pedig az ügyleti kamat csökkentésére fordítódik. 4 / 8

5 A késedelmes tıketörlesztés összege nem csökken ,- Ft befizetése esetén az alábbi lejárt tartozások maradnak: 1) Jutalék és díjterhelés (postaköltség, jutalék, kezelési költség, számlavezetési díj): 0,- Ft 2) Késedelmi kamat: 0,- Ft 3) Ügyleti kamat: 6.817,- Ft 4) Késedelmes tıketörlesztés: ,- Ft Késedelmes tartozás összesen: ,- Ft A késedelmének további következménye lehet, hogy a havi minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérı folyamatos fizetési késedelem esetén a hitelezıje a törvény elıírása miatt köteles megküldeni a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), aminek a következtében Ön nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában negatív eseménnyel szerepel. III. fejezet A követeléskezelés menete A nem szerzıdésszerően teljesített törlesztés esetén a Takarékszövetkezetnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a szerzıdésszerő helyzet helyre álljon, amennyiben ennek nincs eredménye vagy erre nincs mód, behajtási eljárást kezdeményez. A követeléskezelés általános menetét bemutató jelen fejezet együttmőködı adósi magatartást feltételezve van bemutatva, a követeléskezelı ettıl a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján eltérhet. Szintén eltérı a követeléskezelés menete akkor, ha a szerzıdésszegés nem fizetési késedelem, hanem egyéb ok miatt következik be (pl. elıírt dokumentum becsatolásának hiánya esetén). Elsı lépésként a rendelkezésére bocsátott elérhetıségeken megkísérli felvenni az ügyféllel a kapcsolatot annak érdekében, hogy megoldást találjanak arra, miként tudná az ügyfél késedelmes tartozását kiegyenlíteni. Másrészrıl írásbeli felszólításában felhívja a figyelmet az elmaradásra, általában a késedelembe esést követı 30 napon belül. Az elsı felszólítást a Takarékszövetkezet nem köteles az adóson kívüli további kötelezettek részére is megküldeni, de erre természetesen lehetısége van. Ekkor sor kerülhet a hitel biztosítékául adott felhatalmazó levél alapján a más pénzintézetnél vezetett számlája terhére történı beszedési megbízásra. Sikeres kapcsolatfelvétel és az ügyfél részérıl történı együttmőködési hajlandóság esetén közösen kialakítják a késedelmes tartozás kiegyenlítésének végrehajtási eljáráson kívüli módját úgy, hogy az ügyfélnek lehetısége legyen az önkéntes teljesítésre (ld. I. fejezet). A felszólító levélben írt fizetési határidı eredménytelen letelte esetén a Takarékszövetkezet újból megkísérli az adós megkeresését, illetve - általában 60 napos fizetési késedelem esetén - felmondás elıtti felszólító - a dologi kötelezett részére tájékoztató - levelet küld. Általában 90 napi késedelem esetén, vagy ha a körülmények ezt indokolttá teszik, már ezt megelızıen - amennyiben a felek közötti rendezésre nem kerülhetett sor - a kölcsönt a Takarékszövetkezet azonnali hatállyal felmondja. 5 / 8

6 Ennek következtében a teljes tartozás lejárttá válik, ami azt jelenti, hogy a kölcsönként nyújtott és még vissza nem fizetett teljes összeg és annak a felmondásig felgyülemlett ügyleti kamata egy összegben, azonnal visszafizetendı lesz. Ez az összeg képezi a késedelmi kamatozás alapját is (ld. II. fejezet). Az adósnak a felmondást követıen is van lehetısége önkéntes teljesítés kérelmezésére, amire szintén az I. fejezet szabályai vonatkoznak. A Takarékszövetkezet a követelés megtérülése érdekében élhet a kölcsön biztosítékainak érvényesítésével, ami lehet többek között - bankgarancia érvényesítése Bankgaranciával biztosított követelés esetén a garanciát az adós felszólításának mellızésével is érvényesítheti a Takarékszövetkezet. A garanciát nyújtó hitelintézettel írásban közölni kell a hátralék keletkezését és a levéllel együtt intézkedni kell a bankgarancia beváltására. - kezessel szembeni követelés érvényesítése A készfizetı kezessel szembeni intézkedéseket az adóssal szembeni intézkedéssel együtt kell megtenni. - óvadéki követelés-kielégítés A Takarékszövetkezet a pénzen, bankszámla-követelésen, értékpapíron és egyéb, külön törvényben meghatározott pénzügyi eszközön alapított óvadékból közvetlenül kielégítheti követelését. - zálogjog érvényesítése A zálogszerzıdés alapján zálogként lekötött zálogtárgyból - forgalomképes dolog vagy ingatlan - a Takarékszövetkezet bírósági végrehajtás útján, vagy közvetlenül (ha a zálogtárgynak hivatalosan jegyzett ára van, vagy ha a Takarékszövetkezet a kötelezettel abban szerzıdésben megállapodott) elégítheti ki követelését, illetve a felek megállapodhatnak abban is, hogy a Takarékszövetkezet a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával, illetve árverés szervezésével üzletszerően vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhat. - engedményezési szerzıdés érvényesítése - váltó beszedésre történı benyújtása - opció érvényesítése A Takarékszövetkezet egyoldalú nyilatkozatával tulajdonba és birtokba veszi az opcióval biztosított vagyontárgyat. A Takarékszövetkezet jogosulti pozíciójánál fogva szabadon döntheti el, hogy a kikötött biztosítékok közül melyiket kívánja érvényesíteni. Az igényérvényesítés folyamata: - fizetési meghagyásos eljárás A tartozás kiegyenlítésének elmaradása esetén a Takarékszövetkezet az illetékes közjegyzınél fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújt be. A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétıl számított tizenöt nap alatt ellentmondással élhet. Ha a kötelezett a fizetési meghagyást kellı idıben ellentmondással nem támadja meg, a meghagyás jogerıs lesz, ami alapján végrehajtási eljárás kezdeményezhetı. - peres eljárás A peres eljárás szabályai irányadók a fizetési meghagyás ellen a kötelezett által elıterjesztett ellentmondás esetére is. A peres eljárást lezáró, a Takarékszövetkezet javára meghozott jogerıs bírósági határozat alapján az adós ellen bírósági végrehajtásnak van helye. - eljárás fizetési meghagyásos eljárás nélkül 6 / 8

7 A közjegyzı által közokiratba foglalt szerzıdés közjegyzıi záradékoltatása esetén lehetıség nyílik a követelés közvetlen kielégítésére. Ezáltal a jogosultnak nincs szüksége fizetési meghagyásos vagy peres eljárás kezdeményezésére, azaz végrehajtható okirat beszerzésére ahhoz, hogy végrehajtási eljárást kezdeményezzen. - bírósági végrehajtási eljárás A közjegyzıi okiratba foglalt ügylet közjegyzı elıtti felmondását követıen kiállított végrehajtási záradék alapján a Takarékszövetkezet bírósági végrehajtást kezdeményez. Amennyiben a zálogszerzıdés nincs közjegyzıi okiratba foglalva, végrehajtási lapot állít ki, amelynek kibocsátását fizetési meghagyásos vagy peres eljárás kell, hogy megelızze. A végrehajtó az eljárás során lefoglalja az ingatlant és az egyéb dolgokat, majd végrehajtási jogot jegyeztet be a nyilvántartásokba. A végrehajtási jog bejegyzéseit elrendelı jogerıs határozat kézhezvételétıl számított 3 hónapon belül az ingatlant árverésre bocsátják. Ha ez nem vezet eredményre, az ingatlan újabb árverési kísérletére kerül sor. Amennyiben a Takarékszövetkezet, a végrehajtó és a zálogtárgy vagy ingatlan tulajdonosa is hozzájárul lehetıség van - a reálisabb vételár elérése érdekében - árverésen kívül, de végrehajtás hatályával történı értékesítésre is. Ha a Takarékszövetkezet indokolt esetben az adósnak utólag haladékot vagy részletfizetést engedélyez, akkor a behajtás szüneteltethetı. A vonatkozó jogszabályok - különösen a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény - meghatározzák az ingatlanok minimális vételi árait, az alábbiak szerint: 147. (1) Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege. (2) Az ingatlanra - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - legalább a kikiáltási ár felének megfelelı összeggel tehetı érvényes vételi ajánlat. (3) Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelı összeggel tehetı érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelızı 6 hónapban is ebben volt. (4) Lakóingatlannak kell tekinteni a) a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetıséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki, b) az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetıleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét. Az igényérvényesítés megelızése azért is áll az adós érdekében, mert további jelentıs költségekkel növeli a tartozást. A Takarékszövetkezet hirdetményében meghatározza a felszólító, felmondó levelek küldésével esedékessé váló díjakat, ám az azt követı igényérvényesítési lépéseknek jóval magasabb tételei vannak. Ezeket nem a Takarékszövetkezet javára kell megfizetni, mértéküket és alapjukat jogszabály határozza meg az alábbiak szerint (a felsorolás csak a leggyakrabban elıforduló tételeket tartalmazza, nem kizárólagos jellegő): - a fizetési meghagyás kibocsátásának díja a tıkekövetelés 3%-a, minimum 5.000,- Ft, legfeljebb ,- Ft; - peres eljárás esetén az eljárás illetéke a tıkekövetelés 6%-a, minimum ,- Ft, legfeljebb ,- Ft. Ha a fizetési meghagyással szemben ellentmondással élnek, annak díját a peres eljárás mértékére ki kell egészíteni; - a közjegyzıi szolgáltatás díja függ a közjegyzı egyéni díjszabásától is; a végrehajtást kezdeményezı okirat illetéke a teljes követelés 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint, ha a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb forint; 7 / 8

8 - a végrehajtási eljárás kezdetén, a végrehajtó felhívására díjelıleget kell fizetni, ezen belül a munkadíj összege és a költségátalány 50%-ának megfelelı összeg, de összesen legalább 4000 Ft, legfeljebb Ft, továbbá a végrehajtó az eljárása kezdetén költség megfizetésére tarthat igényt a várhatóan felmerülı készkiadás összegének erejéig is; - a végrehajtási eljárás során meg kell fizetni az elılegként be nem fizetett végrehajtói munkadíjat, költségátalányt, készkiadást, kamarai költségátalányt is a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet szerint: a munkadíj Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft, ,- Ft feletti, de ,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft és a ,- Ft feletti rész 3%-a, ,- Ft feletti, de ,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén ,- Ft és az ,- Ft feletti rész 2%-a, ,- Ft feletti, de ,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén ,- Ft és az ,- Ft feletti rész 1%-a, ,- Ft feletti ügyérték esetén ,- Ft és a ,- Ft feletti rész 0,5%-a. költségátalány a munkadíj 50%-ának megfelelı összeg. behajtási jutalék a behajtott összeg alapulvételével ,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 10%, ,- Ft feletti, de ,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén ,- Ft és az ,- Ft feletti rész 8%-a, ,- Ft feletti összeg esetén ,- Ft és a ,- Ft feletti rész 5%-a. a végrehajtásról szóló törvény szerint kamarai költségátalány, ,- Ft alatti végrehajtási ügyérték esetén ügyenként 1.000,- Ft, ,- Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a. - a hatóságok díjai, pl. a földhivatal szolgáltatási díja végrehajtási jog bejegyzése, törlése esetén 6.600,- Ft. További jellemzıi, hogy általában a kezdeményezı - tehát a Takarékszövetkezet - elılegezi és fizeti meg ıket az eljárás elején, de azt végsı soron az adósnak kell megfizetnie önként vagy a végrehajtó eljárása által. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8 / 8

Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról

Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról Érvényes: 2013. május 1-jétől Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. fogyasztónak

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

1. számú melléklet Tájékoztató a Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggı információkról

1. számú melléklet Tájékoztató a Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggı információkról 1. számú melléklet Tájékoztató a Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggı információkról A Felügyeleti ajánlásban foglaltaknak megfelelıen kiemeljük, hogy a kialakított eljárás az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2014. február 21-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi Bubor + 7 % havonta Kezelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL május 1-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL május 1-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2013. május 1-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel ( 2013. május 01. után folyósított hitelek ) Kamat

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékszövetkezet, figyelemmel a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségeire,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL A Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

Követeléskezelés menete

Követeléskezelés menete Követeléskezelés menete 2016.08.01. Sor szá m Esemény Időpontok/egyéb lépések Tájékoztatá s jellege 1 fizetési késedelembe Késedelembe esést követő azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon 2 fizetési késedelembe

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve az OTP Bank az ingatlan

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2011. december 15. Hatályos: 2012. január 1-tıl Éven belüli lejárattal 2012. január 01-tıl befogadott hitelkérelmek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Tájékoztató a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Követeléskezelési gyakorlatáról

Tájékoztató a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Követeléskezelési gyakorlatáról Tájékoztató a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Követeléskezelési gyakorlatáról Tartalomjegyzék 1. Áthidaló megoldások... 2 2. A nemfizetés következményei... 4 3. Követeléskezelés menete...

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról I. A Budapest Bank Zrt. követeléskezelési eljárásainak irányelvei: A Budapest Bank Zrt. a követeléskezelési eljárás során a mindenkor

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti árfolyamrögzítésrıl és a győjtıszámla-hitelrıl

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOKRÓL SZÁMPÉLDÁKKAL A Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásai hatásainak számszerű bemutatása Bevezető: A lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

I. A törvény célja és fogalmi rendszere

I. A törvény célja és fogalmi rendszere Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényről I. A törvény célja és fogalmi rendszere A törvénnyel

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R ZİDÉS K ü l ö n ö s r é s z B e r u h á z á s i h i t e l h e z

K Ö L C S Ö N S Z E R ZİDÉS K ü l ö n ö s r é s z B e r u h á z á s i h i t e l h e z Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZİDÉS K ü l ö n ö s r é s z B e r u h á z á s i h i t e l h e z A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve a Takarékszövetkezet az

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2013. január 21. Hatályos: 2013. február 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2013. február 01-tıl

Részletesebben

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l THM módosítás 2014. július 1-jén Vállalkozói hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása

Részletesebben

Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint. ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról

Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint. ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról A tájékoztató fizetési nehézséggel rendelkez ügyfelek számára tartalmaz hasznos információkat. Amennyiben elolvassa,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a Mit tegyünk a hitelszerződés felmondásakor? Otthona elvesztéséhez is vezethet, ha a pénzügyi szolgáltató felmondja a hitelszerződést. Ha azonban tájékozódik és együttműködik, azzal sokat tehet a probléma

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára

Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú - a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. június

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN

KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN Tisztelt Ügyfelünk! A Santander Consumer Finance Zrt. figyelemmel

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012.

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. július 1-től I.1. Fejlesztési hitelek, Egyéb éven túli hitelek I.1.1. Forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. január

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. március

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben