C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma:"

Átírás

1 C kreditek Tantárgyleírás Birodalmak, vallások, világképek Tantárgy kódja NE 3401 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Orosz György PhD. Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy oktatásának célja: áttekintjük a görögöknek és a rómaiaknak az európai népek kultúrájához való hozzájárulását, a Római Birodalom és a germán törzsek kapcsolatát. 2. A tantárgy tartalma: foglalkozunk a Római Birodalom történetével, a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám tanaival. Megismerkedünk a hivatalos és népi vallásosság formáival, az ebből a tudatformából fakadó kultúra alapvető értékeivel. Tárgyaljuk a pogány germán vallást és világképet, a germán törzsek történetét. Végezetül a Szent Római Birodalmat vizsgáljuk, és a középkori világképen túllépő reformációval zárunk. A szeminárium sikeres elvégzését gazdag és sokszínű irodalom, valamint videófilmek segítik. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 4. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Budapest, Szent Biblia. Ó- és Újtestamentom. Fordította Károli Gáspár. Budapest, Haag, H.: Bibliai lexikon. Budapest, Rüdiger Alberti: Wie ich meinen Kindern die Geschichten von Jesus erzähle. Druck von A. Pabst, Königbrück/Sa. O. J. George Every: Keresztény mitológia. Budapest, Bamber Gascoigne: A keresztények. Kossuth Könyvkiadó, Puskely Mária: Szerzetesek. A megszentelt élet 99 intézménye. Zrínyi Nyomda Kiadója, Méhes Mária Viktória: Szent Miklós legendája. Tájfun Kiadó. É. n. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest, Korán. A Korán világa. Fordította Simon Róbert. Helikon Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

2 A tantárgy neve Német képzőművészet A tantárgy kódja NE 3402 Meghirdetés féléve 5 (és 7) Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy célja: hogy a hallgatókat megismertesse a tágan értelmezett német képzőművészet kiválasztott korszakaival, művészeti személyiségeivel, illetve alkotásaival, ezáltal a hallgatók látókörét és szókincsét bővítse, országismereti tanulmányaikat specializálja. 2. A tantárgy tartalma: a képzés folyamán feldolgozandó témakörök: a barokk festészet és építészet emlékei, a szecesszió, két világháború közötti német és osztrák formatervezés, a documenta. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat, önállóan végzett feladatok beadása, beszámoló. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: a barokk kor képzőművészeti albumai Kulturelles Leben in der Bunderepublik Deutschland, Wege zur Diktatur, Willett, John: Die Weimarer Jahre, Bertsch, Christoph/Neuwirth/Markus: Die ungewisse Hoffnung, Bőhm, Ekkehard: Kulturspiegel des 20. Jahrhunderts, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

3 A német dráma Tantárgy kódja NE 3301 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1302 Tantárgyfelelős neve Dr. Joó Etelka Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1./ A tantárgy általános célja: A Brecht-szeminárium célja az, hogy árnyalja a Brechtről alkotott képet, és a kötelező tananyagon túl a hallgatók mélyebben megismerhessék a brechti életművet: nemcsak a drámáit, hanem a teoretikus írásait, egyéb prózáját és a verseit is. A szeminárium alkalmat ad Brecht erkölcsi és társadalmi nézeteinek jobb megismerésére. 2./ A tantárgy tartalma: Brecht élete és kora; Brecht mint szatírikus; Brecht, a lírikus; A dráma megújítója: az epikus színház. Általános kérdések: Az emberi jóság problémája Brechtnél; Brecht és a politika. 3./ Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat. 4./ Külső szakmai gyakorlat: - 5./ Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Brecht: Geschichten vom Herrn Keuner (Kalendergeschichten) Ausgewählte Gedichte Schriften zum Theater Kleines Organon für das Theater Mann ist Mann (vagy: Die Gewehre der Frau Carrar) Das Leben des Galilei Dreigroschenoper Der gute Mensch von Sezuan Der kaukasische Kreidekreis Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui 6./ A tantárgy tárgyi szükségletei: könyvtár, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

4 Holland nyelv I. Tantárgy kódja NE 3101 Meghirdetés féléve 5 (és 7) Kreditpont 1 Összóraszám ( elm.+ gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1108 Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy célja: a hallgatók betekintést nyerjenek Hollandia és a flamand területek országismeretébe, kultúrájába, valamint áttekintést kapjanak a holland nyelv eredetéről, mai helyzetéről. A kurzus résztvevői megismerkednek az alapvető kiejtési és nyelvtani szabályokkal, és egy bázis-szókincs elsajátításával a félév végére képesek lesznek a kapcsolatfelvételre holland nyelven egyszerű, hétköznapi szituációkban. 2. A tantárgy tartalma: Hollandia történetének rövid áttekintése. Az ország gazdasági és politikai helyzete napjainkban, kulturális élet. Nevezetes helyek, híres hollandok. Hétköznapok Hollandiában (életmód, szokások, kulturális standardok ). A németalföldi nyelv helye a germán nyelvek között, különböző nyelvváltozatok. A mai holland nyelv legfontosabb kiejtési szabályai. Köszönési formák, bemutatkozás. Megszólítás, tájékozódás, útmutatás kérése. Rövid bemutatkozó beszélgetés, a család bemutatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: szóbeli referátum az órákon tárgyalt témák valamelyikéhez kapcsolódóan, valamint két zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Hidasi Judit (szerk): Szavak, jelek, szokások. Budapest: Windsor, Hutterer Miklós: A germán nyelvek. Budapest, Gondolat, Kammer, Henry - Boschné Ablonczy Emőke: Magyar-holland szótár. Budapest, Akad. K Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Niederländisch. Ein Standardwerk für Anfänger. Berlin und München, Langenscheidt, Zugor István: Holland-magyar kisszótár. Budapest, Akad. K., Zugor István: Magyar-holland kisszótár. Budapest, Akad. K., A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

5 Holland nyelv II. Tantárgy kódja NE 3102 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám ( elm.+ gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3101 Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy célja: a Holland nyelv I. kurzus keretében megszerzett ismeretek bővítése, a nyelvi kompetencia továbbfejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: az egyes kommunikációs szituációkhoz kapcsolódó szókincs, kifejezések elsajátítása mellett a hallgatók megismerkednek a legfontosabb nyelvtani szabályokkal és bizonyos nyelvhasználati sajátosságokkal. A szövegértési és beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok a következő, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak: információ kérése; utazás, jegyvásárlás; vásárlás; telefonbeszélgetés; közlekedés; jókívánságok; levélírás. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, 1 szóbeli felelet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Kammer, Henry Boschné Ablonczy Emőke, Magyar-holland szótár. Budapest, Akad. K Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Niederländisch. Ein Standardwerk für Anfänger. Berlin und München, Langenscheidt, Zugor István: Holland-magyar kisszótár. Budapest, Akad. K., Zugor István: Magyar-holland kisszótár. Budapest, Akad. K., A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

6 Az irodalom a németoktatásban Tantárgy kódja NE 3302 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TK 9252 Tantárgyfelelős neve Kósáné dr. Oláh Julianna Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az irodalom és a nyelvoktatás módszertanának tudatos és emocionális összekapcsolása, példagazdag illusztrálása. 2. A tantárgy tartalma: Az irodalom szerepének a változása az idegennyelv-oktatás (INYO) történeti folyamatában. Az irodalom ma az INYO-ban. Paradigmaváltás. Különböző, újonnan felfedezett műfajok a kommunikatív szemléletű nyelvoktatás szolgálatában: mese, comics, hangjáték, film, keresztény irodalmi szemelvények, konkrét költészet, rövid történetek, nagyobb lélegzetű művek, krimi, útleírás, dokumentumirodalom Különböző formák útkeresései az INYO-ban. Megújulás: Stationenarbeit, Rucksackbibliothek, Lesenacht. 3. Évközi ellenőrzés módja: mikrofoglalkozás megtartása, témavázlat bemutatása 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. Ajánlott irodalom: Bernd Kast: Jugendliteratur im kommunikativen DU. Langenscheidt, Berlin und München, Marlhans Frank: Märchen Goethe-Institut. München, Diethelm Kaminski: Sagen. Goethe-Institut. München, Diethelm Kaminski: Bildergeschichten. Goethe-Institut. München, Kósáné dr. Oláh Júlia-Kertész Sándor: Mesél a der-die-das.. Reflektor Kiadó Bp Kósáné dr.oláh Júlia: Das Zauberwort (1999) Nyíregyháza Bessenyei Kiadó Kósáné dr. Oláh Júlia- Evelyn Küfmann: Besinnlich durch das ganze Jahr. Möbius Print Kiadó Nyh., A témához kapcsolódó primérirodalom, könyvek és szöveggyüjtemények 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Könyvtár-háttér, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

7 A tantárgy neve Gazdasági német nyelv A tantárgy kódja NE 3103 Meghirdetés féléve 8 (és 6) Kreditpont 1 Összóraszám (elm. + gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy célja: hogy a hallgatókat megismertesse a gazdasági (írásos és beszélt) szaknyelv alapjaival, és ez által szakmai látókörüket bővítse, specializációs orientációjukat elősegítse, végzettségük esetleges profilbővítésének lehetőségére figyelmüket ráirányítsa. 2. A tantárgy tartalma: a képzés folyamán feldolgozandó témakörök: kereskedelem, reklám, vásár, kiállítás, bankok, adatfeldolgozás, szállítás-közlekedés, idegenforgalom, konjunktúra, valuta, tőzsde, adók. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi, önállóan végzett feladatok beadása, beszámoló 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Nicolas/Sprenger/Weermann: Wirtschaft auf Deutsch, Sachs, Rudolf: Deutsche Handelskorrespondenz, Prüfung Wirtschaftsdeutsch international Markt folyóirat 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

8 Lexikai fokozás Tantárgy kódja NE 3201 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1213 Tantárgyfelelős neve Dr. Székely Gábor Tantárgyfelelős beosztása Egyetemi tanár 1. A tantárgy célja: lexikológiai, lexikográfiai ismeretek nyújtása, elmélyítése. 2. A tantárgy tartalma: Tematika: A lexikológia, lexikográfia, frazeológia, szóalkotástan legfontosabb kérdései. Szóösszetételek és derivátumok a magyarban és a német nyelvben. A szókincs fogalma. Az idegen nyelvi szókincs fejlesztésének a lehetőségei. A grammatika és a szókincs kapcsolódása, vonzatok. Szemantikai kérdések. A lexikális fokozás. A szókincs tematikus feldolgozása. Magyar/német ekvivalencia és divergencia. Frazeológia, frazeologizmusok. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Dr. Székely Gábor: Kalandozások a német szókincs birodalmában. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

9 Németország külpolitikája Tantárgy kódja NE 3402 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy általános célkitűzése, hogy a tág értelemben vett nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődők látókörét bővítse. Különös hangsúlyt helyez a kurzus a német egység többszöri kialakulására, annak nemzetközi körülményeire, a sajátos német nagyhatalmi törekvések átalakulására, megmutatván, hogy a német nyelvterület ezen a területen is pluricentrikus. 2. A tantárgy tartalma: A "német kérdés" a 19. században A Weimari Köztársaság külpolitikája A nemzetiszocialista Németország hatalmi törekvései és szövetségi rendszere A második világháború utáni nemzetközi rendezés és a Németországra vonatkozó elképzelések A két német állam megalakulása, betagolódásuk a szövetségi rendszerekbe A "német kérdés" koncentrikus körei A német egyesítés nemzetközi körülményei Az egységesített Németország nemzetközi tevékenysége, törekvései világ-, kontinentális és európai méretekben. 3. Évközi ellenőrzés módja: Szabad témaválasztás alapján önálló dolgozat, két alkalommal zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: 1. Texte zur Deutschlandpolitik 2. Bingen, Dieter, 2002, Deutschland - Polen- Osteuropa 3. Bredow, Wilfried von, 1993: Neue deutsche Ausenpolitik 4. Canis, Conrad, 1997, Von Bismarck zur Weltpolitik 5. Weingard, Markus, 2002: Deutsche Israel- und Nahostpolitik 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

10 Ausztria és Svájc külpolitikája Tantárgy kódja NE 3405 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabas László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy általános célkitűzése, hogy a tág értelemben vett nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődők látókörét bővítse. Különös hangsúlyt helyez a kurzus a német egységből korábban kiszorult és önálló állami létre kényszerült Ausztria és a sajátos utat bejárt Svájc nemzetközi beágyazottságának bemutatására, megmutatván, hogy a német nyelvterület ezen a területen is pluricentrikus. 2. A tantárgy tartalma: A két ország államiságának kialakulása, betagozódásuk az újkori Európa rendszereibe. A két világháború közti időszak sajátosságai, az első osztrák köztársaság. A két ország szerepe és sorsa a második világháborúban. A második osztrák köztársaság létrejötte és megszilárdulása. Ausztria és Svájc betagozódása a nemzetközi rendszerekbe A két ország viszonya az egységesülő európai rendszerekhez Ausztria viszonya az EU keleti bővítéséhez. Ausztria és Svájc viszonya egymáshoz. Svájc útja az egységes Európa felé. 3. Évközi ellenőrzés módja: Témalistáról választott egyéni dolgozat, két alkalommal zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: 1. Europäische Rundschau, 1998, Sondernummer: Österreich und die Europäische Union 2. Bruckmüller, Ernst, 1984, Nation Österreich 3. Haller, Max, 1994, Auf dem Weh zu einer europäischen NationHeer, Heinrich, 1981, Der Kampf um die österreichische Identität 4. Kuzmics, Helmut, 1995, Österreichs bewaffnete Neutralität und nationaler Habitus 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem

11 Német politikai és diplomáciai szaknyelv Tantárgy kódja NE 3104 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy célja, hogy az általános nyelv mellett képessé tegye a résztvevőket a politika és diplomácia területéről származó szövegek szakszerű megértésére, befogadására és hasonló szövegek egyszerű produkciójára. 2. A tantárgy tartalma: A szaknyelv fogalma, viszonya a köznyelvhez A politika és a diplomácia tematikus körülhatárolása Az egyes területek jellemző szövegfajtáinak megismerése, a jellemzők tudatosítása. Gyakorlatok az egyes szövegfajták területéről 3. Évközi ellenőrzés módja: Két alkalommal szókincs- és terminológia-zárthelyi, egy alkalommal szövegprodukció 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom: 1. Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium, Jung, Udo, Fachsprachen und Hochschule, Stötzel, Georg, 2002, Zeitgeschichtliches Wörterbuch 4. Bernard, Claudia, 2002, Die politische Fachsprache 5. Girnth, Heiko, 2002, Sprache und Sprachverwendung in der Politik 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem

12 Német üzleti levelezés Tantárgy kódja NE 3105 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Bazsóné Sőrés Mariann Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja: a modern üzleti kommunikáció módszereinek megismerése és az üzleti levelezés formai és tartalmi szabályainak elsajátítása. 2. A tantárgy tartalma: a kommunikációs eszközök megismerése; a hivatalos levél típusai; a hivatalos levél formai jellemzői; gyakorlati tudnivalók. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Rudolf Sachs: Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Ismaning: Max Hueber Verlag A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

13 Német nyelvű retorika Tantárgy kódja NE 3106 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Bazsóné Sőrés Mariann Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja: áttekintést adjon a retorika múltjáról és jelenéről. A gyakorlati rész segítséget nyújt abban, hogy a hallgatók az írásos és szóbeli beszámolóikat logikusan tudják felépíteni és megfelelően előadni. 2. A tantárgy tartalma: a félév témakörei: a retorika történeti áttekintése; a beszéd fajtái; beszédfunkciók; retorikai figurák; gyakorlati retorika; a helyes légzéstechnika; a helyes beszéd 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat, beszámoló 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Szálkáné Gyapai Márta: Gyakorlati retorika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1998 H. Lemmermann: Lehrbuch der Rhetorik. Redetraining mit Übungen. München:mvg- Verlag A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

14 Német nyelv I. Tantárgy kódja NE 3107 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Csak nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóknak Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: a német nyelv hagyományos értelemben is és mint az Európai Unió fontos tagországának nyelve jelentős szerepet tölt be az európai népek érintkezésében. Ezért lehetősége kívánunk nyújtani a nyelv gyakorlati elsajátítása iránt érdeklődő nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók számára. Az egymásra épülő négy félév során a hallgatók a német mint harmadik idegen nyelv alapjait sajátítják el, amelyek révén képesek lesznek, szóbeli és írásbeli kommunikációra, olvasott és hallott szövegek megértésére. 2. A tantárgy tartalma: alapvető nyelvtani ismeretek: ige-és főnévragozás, névelők használata, ragozása, elöljárószók, személyes és birtokos névmás, számnevek, mellérendelő kötőszók, birtokos szerkezet, tagadás, névmási határozószók; lexikai téren: bemutatkozás, család, lakás, lakóhely, rokoni kapcsolatok bemutatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. I. Székesfehérvár, (1-5. lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

15 Német nyelv II. Tantárgy kódja NE 3108 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3107 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: melléknévragozás típusai, főnévként használt melléknevek, határozatlan számnevek, kölcsönös és visszaható névmás, mellékmondati szórend, módbeli segédigék ragozása és alkalmazása, melléknévfokozás, hasonlítószerkezet, felszólító mód, időhatározószók. Lexikai témák: a lakás és helyiségei, vidéki és városi élet, napirend, életmódbeli szokások. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. I. Székesfehérvár, (6-9. lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

16 Német nyelv III. Tantárgy kódja NE 3109 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3108 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: Imperfekt, Perfekt, és Plusquamperfekt, erős és gyenge igék, főnévi igeneves szerkezetek, cél- és módhatározói mellékmondatok, mutató és vonatkozó névmások. Lexikai téren: utazás vasúton, közúton, repülővel, étkezési szokások 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4.A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. II. Székesfehérvár, ( lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

17 Német nyelv IV. Tantárgy kódja NE 3110 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3109 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: mutató és vonatkozó névmások, kötőmód (feltételes mód és függőbeszéd), feltételes és óhajtó mondat, szenvedő szerkezet. lexikai témakörök: vásárlás áruházban, és élelmiszerboltban, szolgáltatások, szabadidő, kultúra, idegennyelv-tanulás, egészség, betegség 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. II. Székesfehérvár, ( lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

18 Holland nyelv I. Tantárgy kódja NE 3111 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 3. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: bemutatkozás, útbaigazítás, lakás, étkezés, a szabadidő eltöltése. Nyelvtan: névelők, igeragozás, kérdőszavak, névmások, tagadás, melléknévragozás, módbeli segédigék. 4. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 5. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 6. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek; Leopold Decloedt Barbara Foester Sabine Horner: Welkom. Alle begin is moelijk. 7. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

19 Holland nyelv II. Tantárgy kódja NE 3112 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3111 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: egészség, ünnepek, közlekedés; országok, lakóik és nyelveik nevei; vásárlás, számok és fizetőeszközök nevei. Nyelvtan: Egyszerű múlt idő, összetett múlt idő, régmúlt idő, melléknévfokozás, az er névmás használata, a módbeli segédigék múlt ideje, vonatkozó névmás. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Leopold Decloedt Barbara Foester Sabine Horner: Welkom. Alle begin is moelijk. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

20 Holland nyelv III. Tantárgy kódja NE 3113 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3112 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet, és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: emberi kapcsolatok, egészség, az emberi környezet, Hollandia és Belgium kultúrája. Nyelvtan: felszólító mód, feltételes mód, kötőszavak, összetett főnevek. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek: Alice van Kalsbeek Marijke Huizinga Folkert Kuiken: Code Nederlands 2 (tankönyv + munkafüzet) Amsterdam: Meulenhoff Educatief, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

21 Holland nyelv IV. Tantárgy kódja NE 3114 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3113 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: iskola / oktatás, kultúra, tudomány, Hollandia és Belgium társadalma. Nyelvtan: jövő idő, passzív mondatok, mellékmondatok, passzív mondatok feltételes módban. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Alice van Kalsbeek Marijke Huizinga Folkert Kuiken: Code Nederlands 2 (tankönyv + munkafüzet) Amsterdam: Meulenhoff Educatief, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem

22 Német fonetikai gyakorlat Tantárgy kódja NE 3115 Meghirdetés féléve Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Csak nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóknak Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1 A tantárgy célja: hogy a hallgatókban tudatosuljanak azok a kiejtési problémák, melyek a német nyelvben - különösen a magyar anyanyelvűek számára - nehézséget okoznak. A kiejtési gyakorlatokon keresztül a résztvevőknek lehetősége nyílik kiejtésük csiszolására, tökéletesítésére; ezek a gyakorlatok hozzájárulnak továbbá a hallásértés fejlesztéséhez is. 2 A tantárgy tartalma: főbb témakörök: Intonációs gyakorlatok. Artikulációs gyakorlatok: magánhangzók rendszere, diftongusok, mássalhangzók ejtése, szóhangsúly, mondat, dallam. 3. Évközi ellenőrzés módja: a hallgatók a kijelölt kiejtési gyakorlatokat hangkazettán adják be, illetve egyes gyakorlatokból szóban számolnak be. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Aussprachewörterbuch. DUDEN Band 6. Dudenverlag, Phonothek Deutsch als Fremdsprache. Hrsg.: Eberhard Stock und Ursula Hirschfeld Langenscheidt, Wolf Dieter Ortmann und Erika Qasim: Phonotek. Goethe-Institut München, H. Göbel, H. Graffmann, E. Heumann: Ausspracheschulung Deutsch Inter Nationes, Helga Dieling und Ursula Hirschfeld: Phonetik lehren und lernen (Erprobungsfassung) Goethe-Institut: München, A tantárgy tárgyi szükségletei: nyelvi labor, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

23 Német szakmódszertan I Tantárgy kódja TK 9251 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm.+gyak.) 4 (1+3) Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Papp László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja : A hallgatók megismerkednek az alapvető módszertani fogalmakkal, valamint a legfontosabb nyelvtanítási módszerekkel. Megtanulják a tankönyvek elemzését, a tananyag felosztását és a tanórák tervezését. Bepillantást nyernek a teljesítménymérés szabályaiba és módszereibe. 2. A tantárgy tartalma: A nyelvtanítás története, a nyelvtan, a fonetika és a szókincs szerepe az idegennyelvoktatásban, teljesítménymérés, modern technikai eszközök az idegen-nyelvi órán, a tankönyvelemzés kritériumai, tananyag tervezése, kipróbálása és értékelése, az óratervezés elméleti és gyakorlati problémái, a tanári magatartás az idegen-nyelvi órán. 3. Évközi ellenőrzés módja: Óratervek, saját készítésű tesztek, a témához kapcsolódó referátumok. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A 7. és 8. félévben. 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Gertraude Heyd: Deutsch lehren, Frankfurt am Main, Diesterweg, Gerhard Neuner - Hans Hunfeld: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Langenscheidt, Heinrich Heinrichsen: Einführung in die Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts, Eger, Bárdos Jenő: A nyelvtanítás története, Veszprém, Veszprémi Egyetem, Némethné Hock Ildikó: Idegen nyelvi mérés- és vizsgatechnika, Veszprémi Egyetem, Veszprém, Ágnes Csukás - Heide R. Bakai: Unterrichtsvorbereitung mit deutschen und ungarischen Lehrwerken zum DaF-Unterricht in Ungarn, Veszprém, Veszprémi Kiadó, Nóra Kóczián: Reader 1, Grundlagen der Didaktik-Methodik DaF, Budapest, ELTE Germanistisches Institut, Bereich Sprachdidaktik, Sibylle Bolton: Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt, Medgyes Péter: A nyelvtanár. Budapest, Corvina, Karin Kleppin: Fehler und Fehlerkorrektur, Langenscheidt, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT. Tantárgyleírás

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT. Tantárgyleírás Nyelv- és stílusgyakorlat I. Tantárgy kódja NE 1101 Meghirdetés féléve 1 (és 3) Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Bazsóné Sőrés Marianna Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

hangtechnika video tv bútor a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár, Pf.:141, bemutatóterem: Kertalja köz 3. NYELVOKTATÁS

hangtechnika video tv bútor a teljesség igényével  8002 Székesfehérvár, Pf.:141, bemutatóterem: Kertalja köz 3. NYELVOKTATÁS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Tanmenet. Osztály Heti óraszám Összes óraszám Tananyag. 9. 3 102+9 = 111 direkt 1. 10. 3 99 + 12 = 111 direkt 2 11-17. lecke

Tanmenet. Osztály Heti óraszám Összes óraszám Tananyag. 9. 3 102+9 = 111 direkt 1. 10. 3 99 + 12 = 111 direkt 2 11-17. lecke Tanmenet A direkt című tankönyv köteteihez készült tanmenet elsősorban a németet kezdő szinten tanuló középiskolások számára ajánljuk. Ezekben a csoportokban az első kötet tananyaga körülbelül egy tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL Az OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 9. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az óra

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 2. Tantárgy kódja: MIGEBSPNY2 Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 5-8. osztály TANKÖNYVEK: Klett

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek és végül az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1.3 Intézet GYÓGYTORNA ÉS ELMÉLETI TANTÁRGYAK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI TÉTELEKKEL KIEGÉSZÍTETT, INTEGRÁLT TÉTELSORA

A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI TÉTELEKKEL KIEGÉSZÍTETT, INTEGRÁLT TÉTELSORA A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI TÉTELEKKEL KIEGÉSZÍTETT, INTEGRÁLT TÉTELSORA A jelen tételsor a Pedagógusképzési Bizottság 2009. 09. 15-i, 2009. 12.03-i

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ A specializáció célja A jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan nyelvi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben IDEGEN NYELVEK Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS KULTÚRDIPLOMÁCIA

TANTÁRGYLEÍRÁS  KULTÚRDIPLOMÁCIA KULTÚRDIPLOMÁCIA Tantárgy kódja: NK 5201 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak): 16+0 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: Dr.

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek, az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok és végül a Tankönyvcsomagok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és teljesítünk. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

Környezettani alapismeretek Tantárgyi kód

Környezettani alapismeretek Tantárgyi kód Tantárgy neve Környezettani alapismeretek Tantárgyi kód CO3001 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kiss Ferenc, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB2501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 9 (elmélet) kollokvium

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ ELMÉLETI FIZIKA Alapszak (BSc) 332 Gábor Dénes Főiskola 2008/2009. tanév FML-028/01 Tartalomjegyzék 1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok... 1 2. A tantárgy célkitűzése és tematikája...

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

2014.03.04. Egyszer volt. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK

2014.03.04. Egyszer volt. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A felnőttoktatás egy speciálisterülete: nyelvoktatási és nyelvvizsgarendszer Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK? Egyszer volt 1 A 10 legelterjedtebb nyelv 1. Mandarin 2. Spanyol 3.

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben