C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma:"

Átírás

1 C kreditek Tantárgyleírás Birodalmak, vallások, világképek Tantárgy kódja NE 3401 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Orosz György PhD. Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy oktatásának célja: áttekintjük a görögöknek és a rómaiaknak az európai népek kultúrájához való hozzájárulását, a Római Birodalom és a germán törzsek kapcsolatát. 2. A tantárgy tartalma: foglalkozunk a Római Birodalom történetével, a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám tanaival. Megismerkedünk a hivatalos és népi vallásosság formáival, az ebből a tudatformából fakadó kultúra alapvető értékeivel. Tárgyaljuk a pogány germán vallást és világképet, a germán törzsek történetét. Végezetül a Szent Római Birodalmat vizsgáljuk, és a középkori világképen túllépő reformációval zárunk. A szeminárium sikeres elvégzését gazdag és sokszínű irodalom, valamint videófilmek segítik. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 4. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Budapest, Szent Biblia. Ó- és Újtestamentom. Fordította Károli Gáspár. Budapest, Haag, H.: Bibliai lexikon. Budapest, Rüdiger Alberti: Wie ich meinen Kindern die Geschichten von Jesus erzähle. Druck von A. Pabst, Königbrück/Sa. O. J. George Every: Keresztény mitológia. Budapest, Bamber Gascoigne: A keresztények. Kossuth Könyvkiadó, Puskely Mária: Szerzetesek. A megszentelt élet 99 intézménye. Zrínyi Nyomda Kiadója, Méhes Mária Viktória: Szent Miklós legendája. Tájfun Kiadó. É. n. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest, Korán. A Korán világa. Fordította Simon Róbert. Helikon Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

2 A tantárgy neve Német képzőművészet A tantárgy kódja NE 3402 Meghirdetés féléve 5 (és 7) Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy célja: hogy a hallgatókat megismertesse a tágan értelmezett német képzőművészet kiválasztott korszakaival, művészeti személyiségeivel, illetve alkotásaival, ezáltal a hallgatók látókörét és szókincsét bővítse, országismereti tanulmányaikat specializálja. 2. A tantárgy tartalma: a képzés folyamán feldolgozandó témakörök: a barokk festészet és építészet emlékei, a szecesszió, két világháború közötti német és osztrák formatervezés, a documenta. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat, önállóan végzett feladatok beadása, beszámoló. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: a barokk kor képzőművészeti albumai Kulturelles Leben in der Bunderepublik Deutschland, Wege zur Diktatur, Willett, John: Die Weimarer Jahre, Bertsch, Christoph/Neuwirth/Markus: Die ungewisse Hoffnung, Bőhm, Ekkehard: Kulturspiegel des 20. Jahrhunderts, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

3 A német dráma Tantárgy kódja NE 3301 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1302 Tantárgyfelelős neve Dr. Joó Etelka Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1./ A tantárgy általános célja: A Brecht-szeminárium célja az, hogy árnyalja a Brechtről alkotott képet, és a kötelező tananyagon túl a hallgatók mélyebben megismerhessék a brechti életművet: nemcsak a drámáit, hanem a teoretikus írásait, egyéb prózáját és a verseit is. A szeminárium alkalmat ad Brecht erkölcsi és társadalmi nézeteinek jobb megismerésére. 2./ A tantárgy tartalma: Brecht élete és kora; Brecht mint szatírikus; Brecht, a lírikus; A dráma megújítója: az epikus színház. Általános kérdések: Az emberi jóság problémája Brechtnél; Brecht és a politika. 3./ Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat. 4./ Külső szakmai gyakorlat: - 5./ Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Brecht: Geschichten vom Herrn Keuner (Kalendergeschichten) Ausgewählte Gedichte Schriften zum Theater Kleines Organon für das Theater Mann ist Mann (vagy: Die Gewehre der Frau Carrar) Das Leben des Galilei Dreigroschenoper Der gute Mensch von Sezuan Der kaukasische Kreidekreis Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui 6./ A tantárgy tárgyi szükségletei: könyvtár, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

4 Holland nyelv I. Tantárgy kódja NE 3101 Meghirdetés féléve 5 (és 7) Kreditpont 1 Összóraszám ( elm.+ gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1108 Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy célja: a hallgatók betekintést nyerjenek Hollandia és a flamand területek országismeretébe, kultúrájába, valamint áttekintést kapjanak a holland nyelv eredetéről, mai helyzetéről. A kurzus résztvevői megismerkednek az alapvető kiejtési és nyelvtani szabályokkal, és egy bázis-szókincs elsajátításával a félév végére képesek lesznek a kapcsolatfelvételre holland nyelven egyszerű, hétköznapi szituációkban. 2. A tantárgy tartalma: Hollandia történetének rövid áttekintése. Az ország gazdasági és politikai helyzete napjainkban, kulturális élet. Nevezetes helyek, híres hollandok. Hétköznapok Hollandiában (életmód, szokások, kulturális standardok ). A németalföldi nyelv helye a germán nyelvek között, különböző nyelvváltozatok. A mai holland nyelv legfontosabb kiejtési szabályai. Köszönési formák, bemutatkozás. Megszólítás, tájékozódás, útmutatás kérése. Rövid bemutatkozó beszélgetés, a család bemutatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: szóbeli referátum az órákon tárgyalt témák valamelyikéhez kapcsolódóan, valamint két zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Hidasi Judit (szerk): Szavak, jelek, szokások. Budapest: Windsor, Hutterer Miklós: A germán nyelvek. Budapest, Gondolat, Kammer, Henry - Boschné Ablonczy Emőke: Magyar-holland szótár. Budapest, Akad. K Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Niederländisch. Ein Standardwerk für Anfänger. Berlin und München, Langenscheidt, Zugor István: Holland-magyar kisszótár. Budapest, Akad. K., Zugor István: Magyar-holland kisszótár. Budapest, Akad. K., A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

5 Holland nyelv II. Tantárgy kódja NE 3102 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám ( elm.+ gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3101 Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy célja: a Holland nyelv I. kurzus keretében megszerzett ismeretek bővítése, a nyelvi kompetencia továbbfejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: az egyes kommunikációs szituációkhoz kapcsolódó szókincs, kifejezések elsajátítása mellett a hallgatók megismerkednek a legfontosabb nyelvtani szabályokkal és bizonyos nyelvhasználati sajátosságokkal. A szövegértési és beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok a következő, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak: információ kérése; utazás, jegyvásárlás; vásárlás; telefonbeszélgetés; közlekedés; jókívánságok; levélírás. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, 1 szóbeli felelet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Kammer, Henry Boschné Ablonczy Emőke, Magyar-holland szótár. Budapest, Akad. K Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Niederländisch. Ein Standardwerk für Anfänger. Berlin und München, Langenscheidt, Zugor István: Holland-magyar kisszótár. Budapest, Akad. K., Zugor István: Magyar-holland kisszótár. Budapest, Akad. K., A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

6 Az irodalom a németoktatásban Tantárgy kódja NE 3302 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TK 9252 Tantárgyfelelős neve Kósáné dr. Oláh Julianna Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az irodalom és a nyelvoktatás módszertanának tudatos és emocionális összekapcsolása, példagazdag illusztrálása. 2. A tantárgy tartalma: Az irodalom szerepének a változása az idegennyelv-oktatás (INYO) történeti folyamatában. Az irodalom ma az INYO-ban. Paradigmaváltás. Különböző, újonnan felfedezett műfajok a kommunikatív szemléletű nyelvoktatás szolgálatában: mese, comics, hangjáték, film, keresztény irodalmi szemelvények, konkrét költészet, rövid történetek, nagyobb lélegzetű művek, krimi, útleírás, dokumentumirodalom Különböző formák útkeresései az INYO-ban. Megújulás: Stationenarbeit, Rucksackbibliothek, Lesenacht. 3. Évközi ellenőrzés módja: mikrofoglalkozás megtartása, témavázlat bemutatása 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. Ajánlott irodalom: Bernd Kast: Jugendliteratur im kommunikativen DU. Langenscheidt, Berlin und München, Marlhans Frank: Märchen Goethe-Institut. München, Diethelm Kaminski: Sagen. Goethe-Institut. München, Diethelm Kaminski: Bildergeschichten. Goethe-Institut. München, Kósáné dr. Oláh Júlia-Kertész Sándor: Mesél a der-die-das.. Reflektor Kiadó Bp Kósáné dr.oláh Júlia: Das Zauberwort (1999) Nyíregyháza Bessenyei Kiadó Kósáné dr. Oláh Júlia- Evelyn Küfmann: Besinnlich durch das ganze Jahr. Möbius Print Kiadó Nyh., A témához kapcsolódó primérirodalom, könyvek és szöveggyüjtemények 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Könyvtár-háttér, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

7 A tantárgy neve Gazdasági német nyelv A tantárgy kódja NE 3103 Meghirdetés féléve 8 (és 6) Kreditpont 1 Összóraszám (elm. + gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy célja: hogy a hallgatókat megismertesse a gazdasági (írásos és beszélt) szaknyelv alapjaival, és ez által szakmai látókörüket bővítse, specializációs orientációjukat elősegítse, végzettségük esetleges profilbővítésének lehetőségére figyelmüket ráirányítsa. 2. A tantárgy tartalma: a képzés folyamán feldolgozandó témakörök: kereskedelem, reklám, vásár, kiállítás, bankok, adatfeldolgozás, szállítás-közlekedés, idegenforgalom, konjunktúra, valuta, tőzsde, adók. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi, önállóan végzett feladatok beadása, beszámoló 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Nicolas/Sprenger/Weermann: Wirtschaft auf Deutsch, Sachs, Rudolf: Deutsche Handelskorrespondenz, Prüfung Wirtschaftsdeutsch international Markt folyóirat 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

8 Lexikai fokozás Tantárgy kódja NE 3201 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1213 Tantárgyfelelős neve Dr. Székely Gábor Tantárgyfelelős beosztása Egyetemi tanár 1. A tantárgy célja: lexikológiai, lexikográfiai ismeretek nyújtása, elmélyítése. 2. A tantárgy tartalma: Tematika: A lexikológia, lexikográfia, frazeológia, szóalkotástan legfontosabb kérdései. Szóösszetételek és derivátumok a magyarban és a német nyelvben. A szókincs fogalma. Az idegen nyelvi szókincs fejlesztésének a lehetőségei. A grammatika és a szókincs kapcsolódása, vonzatok. Szemantikai kérdések. A lexikális fokozás. A szókincs tematikus feldolgozása. Magyar/német ekvivalencia és divergencia. Frazeológia, frazeologizmusok. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Dr. Székely Gábor: Kalandozások a német szókincs birodalmában. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

9 Németország külpolitikája Tantárgy kódja NE 3402 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy általános célkitűzése, hogy a tág értelemben vett nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődők látókörét bővítse. Különös hangsúlyt helyez a kurzus a német egység többszöri kialakulására, annak nemzetközi körülményeire, a sajátos német nagyhatalmi törekvések átalakulására, megmutatván, hogy a német nyelvterület ezen a területen is pluricentrikus. 2. A tantárgy tartalma: A "német kérdés" a 19. században A Weimari Köztársaság külpolitikája A nemzetiszocialista Németország hatalmi törekvései és szövetségi rendszere A második világháború utáni nemzetközi rendezés és a Németországra vonatkozó elképzelések A két német állam megalakulása, betagolódásuk a szövetségi rendszerekbe A "német kérdés" koncentrikus körei A német egyesítés nemzetközi körülményei Az egységesített Németország nemzetközi tevékenysége, törekvései világ-, kontinentális és európai méretekben. 3. Évközi ellenőrzés módja: Szabad témaválasztás alapján önálló dolgozat, két alkalommal zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: 1. Texte zur Deutschlandpolitik 2. Bingen, Dieter, 2002, Deutschland - Polen- Osteuropa 3. Bredow, Wilfried von, 1993: Neue deutsche Ausenpolitik 4. Canis, Conrad, 1997, Von Bismarck zur Weltpolitik 5. Weingard, Markus, 2002: Deutsche Israel- und Nahostpolitik 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

10 Ausztria és Svájc külpolitikája Tantárgy kódja NE 3405 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabas László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy általános célkitűzése, hogy a tág értelemben vett nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődők látókörét bővítse. Különös hangsúlyt helyez a kurzus a német egységből korábban kiszorult és önálló állami létre kényszerült Ausztria és a sajátos utat bejárt Svájc nemzetközi beágyazottságának bemutatására, megmutatván, hogy a német nyelvterület ezen a területen is pluricentrikus. 2. A tantárgy tartalma: A két ország államiságának kialakulása, betagozódásuk az újkori Európa rendszereibe. A két világháború közti időszak sajátosságai, az első osztrák köztársaság. A két ország szerepe és sorsa a második világháborúban. A második osztrák köztársaság létrejötte és megszilárdulása. Ausztria és Svájc betagozódása a nemzetközi rendszerekbe A két ország viszonya az egységesülő európai rendszerekhez Ausztria viszonya az EU keleti bővítéséhez. Ausztria és Svájc viszonya egymáshoz. Svájc útja az egységes Európa felé. 3. Évközi ellenőrzés módja: Témalistáról választott egyéni dolgozat, két alkalommal zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: 1. Europäische Rundschau, 1998, Sondernummer: Österreich und die Europäische Union 2. Bruckmüller, Ernst, 1984, Nation Österreich 3. Haller, Max, 1994, Auf dem Weh zu einer europäischen NationHeer, Heinrich, 1981, Der Kampf um die österreichische Identität 4. Kuzmics, Helmut, 1995, Österreichs bewaffnete Neutralität und nationaler Habitus 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem

11 Német politikai és diplomáciai szaknyelv Tantárgy kódja NE 3104 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy célja, hogy az általános nyelv mellett képessé tegye a résztvevőket a politika és diplomácia területéről származó szövegek szakszerű megértésére, befogadására és hasonló szövegek egyszerű produkciójára. 2. A tantárgy tartalma: A szaknyelv fogalma, viszonya a köznyelvhez A politika és a diplomácia tematikus körülhatárolása Az egyes területek jellemző szövegfajtáinak megismerése, a jellemzők tudatosítása. Gyakorlatok az egyes szövegfajták területéről 3. Évközi ellenőrzés módja: Két alkalommal szókincs- és terminológia-zárthelyi, egy alkalommal szövegprodukció 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom: 1. Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium, Jung, Udo, Fachsprachen und Hochschule, Stötzel, Georg, 2002, Zeitgeschichtliches Wörterbuch 4. Bernard, Claudia, 2002, Die politische Fachsprache 5. Girnth, Heiko, 2002, Sprache und Sprachverwendung in der Politik 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem

12 Német üzleti levelezés Tantárgy kódja NE 3105 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Bazsóné Sőrés Mariann Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja: a modern üzleti kommunikáció módszereinek megismerése és az üzleti levelezés formai és tartalmi szabályainak elsajátítása. 2. A tantárgy tartalma: a kommunikációs eszközök megismerése; a hivatalos levél típusai; a hivatalos levél formai jellemzői; gyakorlati tudnivalók. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Rudolf Sachs: Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Ismaning: Max Hueber Verlag A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

13 Német nyelvű retorika Tantárgy kódja NE 3106 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Bazsóné Sőrés Mariann Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja: áttekintést adjon a retorika múltjáról és jelenéről. A gyakorlati rész segítséget nyújt abban, hogy a hallgatók az írásos és szóbeli beszámolóikat logikusan tudják felépíteni és megfelelően előadni. 2. A tantárgy tartalma: a félév témakörei: a retorika történeti áttekintése; a beszéd fajtái; beszédfunkciók; retorikai figurák; gyakorlati retorika; a helyes légzéstechnika; a helyes beszéd 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat, beszámoló 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Szálkáné Gyapai Márta: Gyakorlati retorika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1998 H. Lemmermann: Lehrbuch der Rhetorik. Redetraining mit Übungen. München:mvg- Verlag A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

14 Német nyelv I. Tantárgy kódja NE 3107 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Csak nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóknak Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: a német nyelv hagyományos értelemben is és mint az Európai Unió fontos tagországának nyelve jelentős szerepet tölt be az európai népek érintkezésében. Ezért lehetősége kívánunk nyújtani a nyelv gyakorlati elsajátítása iránt érdeklődő nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók számára. Az egymásra épülő négy félév során a hallgatók a német mint harmadik idegen nyelv alapjait sajátítják el, amelyek révén képesek lesznek, szóbeli és írásbeli kommunikációra, olvasott és hallott szövegek megértésére. 2. A tantárgy tartalma: alapvető nyelvtani ismeretek: ige-és főnévragozás, névelők használata, ragozása, elöljárószók, személyes és birtokos névmás, számnevek, mellérendelő kötőszók, birtokos szerkezet, tagadás, névmási határozószók; lexikai téren: bemutatkozás, család, lakás, lakóhely, rokoni kapcsolatok bemutatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. I. Székesfehérvár, (1-5. lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

15 Német nyelv II. Tantárgy kódja NE 3108 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3107 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: melléknévragozás típusai, főnévként használt melléknevek, határozatlan számnevek, kölcsönös és visszaható névmás, mellékmondati szórend, módbeli segédigék ragozása és alkalmazása, melléknévfokozás, hasonlítószerkezet, felszólító mód, időhatározószók. Lexikai témák: a lakás és helyiségei, vidéki és városi élet, napirend, életmódbeli szokások. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. I. Székesfehérvár, (6-9. lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

16 Német nyelv III. Tantárgy kódja NE 3109 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3108 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: Imperfekt, Perfekt, és Plusquamperfekt, erős és gyenge igék, főnévi igeneves szerkezetek, cél- és módhatározói mellékmondatok, mutató és vonatkozó névmások. Lexikai téren: utazás vasúton, közúton, repülővel, étkezési szokások 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4.A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. II. Székesfehérvár, ( lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

17 Német nyelv IV. Tantárgy kódja NE 3110 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3109 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: mutató és vonatkozó névmások, kötőmód (feltételes mód és függőbeszéd), feltételes és óhajtó mondat, szenvedő szerkezet. lexikai témakörök: vásárlás áruházban, és élelmiszerboltban, szolgáltatások, szabadidő, kultúra, idegennyelv-tanulás, egészség, betegség 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. II. Székesfehérvár, ( lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

18 Holland nyelv I. Tantárgy kódja NE 3111 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 3. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: bemutatkozás, útbaigazítás, lakás, étkezés, a szabadidő eltöltése. Nyelvtan: névelők, igeragozás, kérdőszavak, névmások, tagadás, melléknévragozás, módbeli segédigék. 4. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 5. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 6. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek; Leopold Decloedt Barbara Foester Sabine Horner: Welkom. Alle begin is moelijk. 7. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

19 Holland nyelv II. Tantárgy kódja NE 3112 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3111 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: egészség, ünnepek, közlekedés; országok, lakóik és nyelveik nevei; vásárlás, számok és fizetőeszközök nevei. Nyelvtan: Egyszerű múlt idő, összetett múlt idő, régmúlt idő, melléknévfokozás, az er névmás használata, a módbeli segédigék múlt ideje, vonatkozó névmás. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Leopold Decloedt Barbara Foester Sabine Horner: Welkom. Alle begin is moelijk. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

20 Holland nyelv III. Tantárgy kódja NE 3113 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3112 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet, és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: emberi kapcsolatok, egészség, az emberi környezet, Hollandia és Belgium kultúrája. Nyelvtan: felszólító mód, feltételes mód, kötőszavak, összetett főnevek. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek: Alice van Kalsbeek Marijke Huizinga Folkert Kuiken: Code Nederlands 2 (tankönyv + munkafüzet) Amsterdam: Meulenhoff Educatief, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

21 Holland nyelv IV. Tantárgy kódja NE 3114 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3113 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: iskola / oktatás, kultúra, tudomány, Hollandia és Belgium társadalma. Nyelvtan: jövő idő, passzív mondatok, mellékmondatok, passzív mondatok feltételes módban. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Alice van Kalsbeek Marijke Huizinga Folkert Kuiken: Code Nederlands 2 (tankönyv + munkafüzet) Amsterdam: Meulenhoff Educatief, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem

22 Német fonetikai gyakorlat Tantárgy kódja NE 3115 Meghirdetés féléve Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Csak nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóknak Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1 A tantárgy célja: hogy a hallgatókban tudatosuljanak azok a kiejtési problémák, melyek a német nyelvben - különösen a magyar anyanyelvűek számára - nehézséget okoznak. A kiejtési gyakorlatokon keresztül a résztvevőknek lehetősége nyílik kiejtésük csiszolására, tökéletesítésére; ezek a gyakorlatok hozzájárulnak továbbá a hallásértés fejlesztéséhez is. 2 A tantárgy tartalma: főbb témakörök: Intonációs gyakorlatok. Artikulációs gyakorlatok: magánhangzók rendszere, diftongusok, mássalhangzók ejtése, szóhangsúly, mondat, dallam. 3. Évközi ellenőrzés módja: a hallgatók a kijelölt kiejtési gyakorlatokat hangkazettán adják be, illetve egyes gyakorlatokból szóban számolnak be. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Aussprachewörterbuch. DUDEN Band 6. Dudenverlag, Phonothek Deutsch als Fremdsprache. Hrsg.: Eberhard Stock und Ursula Hirschfeld Langenscheidt, Wolf Dieter Ortmann und Erika Qasim: Phonotek. Goethe-Institut München, H. Göbel, H. Graffmann, E. Heumann: Ausspracheschulung Deutsch Inter Nationes, Helga Dieling und Ursula Hirschfeld: Phonetik lehren und lernen (Erprobungsfassung) Goethe-Institut: München, A tantárgy tárgyi szükségletei: nyelvi labor, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

23 Német szakmódszertan I Tantárgy kódja TK 9251 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm.+gyak.) 4 (1+3) Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Papp László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja : A hallgatók megismerkednek az alapvető módszertani fogalmakkal, valamint a legfontosabb nyelvtanítási módszerekkel. Megtanulják a tankönyvek elemzését, a tananyag felosztását és a tanórák tervezését. Bepillantást nyernek a teljesítménymérés szabályaiba és módszereibe. 2. A tantárgy tartalma: A nyelvtanítás története, a nyelvtan, a fonetika és a szókincs szerepe az idegennyelvoktatásban, teljesítménymérés, modern technikai eszközök az idegen-nyelvi órán, a tankönyvelemzés kritériumai, tananyag tervezése, kipróbálása és értékelése, az óratervezés elméleti és gyakorlati problémái, a tanári magatartás az idegen-nyelvi órán. 3. Évközi ellenőrzés módja: Óratervek, saját készítésű tesztek, a témához kapcsolódó referátumok. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A 7. és 8. félévben. 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Gertraude Heyd: Deutsch lehren, Frankfurt am Main, Diesterweg, Gerhard Neuner - Hans Hunfeld: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Langenscheidt, Heinrich Heinrichsen: Einführung in die Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts, Eger, Bárdos Jenő: A nyelvtanítás története, Veszprém, Veszprémi Egyetem, Némethné Hock Ildikó: Idegen nyelvi mérés- és vizsgatechnika, Veszprémi Egyetem, Veszprém, Ágnes Csukás - Heide R. Bakai: Unterrichtsvorbereitung mit deutschen und ungarischen Lehrwerken zum DaF-Unterricht in Ungarn, Veszprém, Veszprémi Kiadó, Nóra Kóczián: Reader 1, Grundlagen der Didaktik-Methodik DaF, Budapest, ELTE Germanistisches Institut, Bereich Sprachdidaktik, Sibylle Bolton: Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt, Medgyes Péter: A nyelvtanár. Budapest, Corvina, Karin Kleppin: Fehler und Fehlerkorrektur, Langenscheidt, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. Kötelező tantárgyak TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogász osztatlan képzés szabadon választott 2. A tantárgy neve: Középfokú nyelvvizsgára előkészítő,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT. Tantárgyleírás

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT. Tantárgyleírás Nyelv- és stílusgyakorlat I. Tantárgy kódja NE 1101 Meghirdetés féléve 1 (és 3) Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Bazsóné Sőrés Marianna Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 9. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az óra

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0 TANTÁRGYLEÍRÁSOK Szak neve: Orosz nyelv és irodalom A) Kötelező tárgyak Tantárgy neve Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TANTÁRGYI LEÍRÁS. A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu

TANTÁRGYI LEÍRÁS. A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu 1 TANTÁRGYI LEÍRÁS A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) A tantárgy kódja: 7NK40NIV78B Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu 2 TANTÁRGY NEVE Évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40 kredit, 5 félév (nappali tagozat)

TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40 kredit, 5 félév (nappali tagozat) TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40, 5 félév (nappali tagozat) TANM-ANG-101 Nyelvfejlesztés tanároknak 1. TANM-ANG-102 Nyelvfejlesztés tanároknak 2. gy gyj 2 2 2 TANM-ANG-101 TANM-ANG-103

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 -

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. Az SZTE Doktori Képzés és Doktori

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató

Ph. D. vizsgatájékoztató : http://www.lingo.u-szeged.hu : info@lingo.u-szeged.hu Ph. D. vizsgatájékoztató Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Kósáné Dr. Oláh Julianna CSc főiskolai tanár

Szakmai önéletrajz Kósáné Dr. Oláh Julianna CSc főiskolai tanár Szakmai önéletrajz Kósáné Dr. Oláh Julianna CSc főiskolai tanár Személyi adatok: 0. Név: Kósáné Dr. Oláh Julianna CSc Születési hely, idő: Hajdúnánás, 1945. július 13. Végzettség: tudományegyetem (KLTE)

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus KÖVETELMÉNYEK 20. századi reformok és hagyományok Tantárgy kódja PDB 1102 L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 2+0 gyak.) Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB 1103 L Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA

KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA Tudományterület, tudományág: bölcsészettudomány Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: BTK Szakfelelős: Dr. Kricsfalusi

Részletesebben