C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma:"

Átírás

1 C kreditek Tantárgyleírás Birodalmak, vallások, világképek Tantárgy kódja NE 3401 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Orosz György PhD. Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy oktatásának célja: áttekintjük a görögöknek és a rómaiaknak az európai népek kultúrájához való hozzájárulását, a Római Birodalom és a germán törzsek kapcsolatát. 2. A tantárgy tartalma: foglalkozunk a Római Birodalom történetével, a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám tanaival. Megismerkedünk a hivatalos és népi vallásosság formáival, az ebből a tudatformából fakadó kultúra alapvető értékeivel. Tárgyaljuk a pogány germán vallást és világképet, a germán törzsek történetét. Végezetül a Szent Római Birodalmat vizsgáljuk, és a középkori világképen túllépő reformációval zárunk. A szeminárium sikeres elvégzését gazdag és sokszínű irodalom, valamint videófilmek segítik. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 4. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Budapest, Szent Biblia. Ó- és Újtestamentom. Fordította Károli Gáspár. Budapest, Haag, H.: Bibliai lexikon. Budapest, Rüdiger Alberti: Wie ich meinen Kindern die Geschichten von Jesus erzähle. Druck von A. Pabst, Königbrück/Sa. O. J. George Every: Keresztény mitológia. Budapest, Bamber Gascoigne: A keresztények. Kossuth Könyvkiadó, Puskely Mária: Szerzetesek. A megszentelt élet 99 intézménye. Zrínyi Nyomda Kiadója, Méhes Mária Viktória: Szent Miklós legendája. Tájfun Kiadó. É. n. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest, Korán. A Korán világa. Fordította Simon Róbert. Helikon Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

2 A tantárgy neve Német képzőművészet A tantárgy kódja NE 3402 Meghirdetés féléve 5 (és 7) Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy célja: hogy a hallgatókat megismertesse a tágan értelmezett német képzőművészet kiválasztott korszakaival, művészeti személyiségeivel, illetve alkotásaival, ezáltal a hallgatók látókörét és szókincsét bővítse, országismereti tanulmányaikat specializálja. 2. A tantárgy tartalma: a képzés folyamán feldolgozandó témakörök: a barokk festészet és építészet emlékei, a szecesszió, két világháború közötti német és osztrák formatervezés, a documenta. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat, önállóan végzett feladatok beadása, beszámoló. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: a barokk kor képzőművészeti albumai Kulturelles Leben in der Bunderepublik Deutschland, Wege zur Diktatur, Willett, John: Die Weimarer Jahre, Bertsch, Christoph/Neuwirth/Markus: Die ungewisse Hoffnung, Bőhm, Ekkehard: Kulturspiegel des 20. Jahrhunderts, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

3 A német dráma Tantárgy kódja NE 3301 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1302 Tantárgyfelelős neve Dr. Joó Etelka Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1./ A tantárgy általános célja: A Brecht-szeminárium célja az, hogy árnyalja a Brechtről alkotott képet, és a kötelező tananyagon túl a hallgatók mélyebben megismerhessék a brechti életművet: nemcsak a drámáit, hanem a teoretikus írásait, egyéb prózáját és a verseit is. A szeminárium alkalmat ad Brecht erkölcsi és társadalmi nézeteinek jobb megismerésére. 2./ A tantárgy tartalma: Brecht élete és kora; Brecht mint szatírikus; Brecht, a lírikus; A dráma megújítója: az epikus színház. Általános kérdések: Az emberi jóság problémája Brechtnél; Brecht és a politika. 3./ Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat. 4./ Külső szakmai gyakorlat: - 5./ Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Brecht: Geschichten vom Herrn Keuner (Kalendergeschichten) Ausgewählte Gedichte Schriften zum Theater Kleines Organon für das Theater Mann ist Mann (vagy: Die Gewehre der Frau Carrar) Das Leben des Galilei Dreigroschenoper Der gute Mensch von Sezuan Der kaukasische Kreidekreis Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui 6./ A tantárgy tárgyi szükségletei: könyvtár, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

4 Holland nyelv I. Tantárgy kódja NE 3101 Meghirdetés féléve 5 (és 7) Kreditpont 1 Összóraszám ( elm.+ gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1108 Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy célja: a hallgatók betekintést nyerjenek Hollandia és a flamand területek országismeretébe, kultúrájába, valamint áttekintést kapjanak a holland nyelv eredetéről, mai helyzetéről. A kurzus résztvevői megismerkednek az alapvető kiejtési és nyelvtani szabályokkal, és egy bázis-szókincs elsajátításával a félév végére képesek lesznek a kapcsolatfelvételre holland nyelven egyszerű, hétköznapi szituációkban. 2. A tantárgy tartalma: Hollandia történetének rövid áttekintése. Az ország gazdasági és politikai helyzete napjainkban, kulturális élet. Nevezetes helyek, híres hollandok. Hétköznapok Hollandiában (életmód, szokások, kulturális standardok ). A németalföldi nyelv helye a germán nyelvek között, különböző nyelvváltozatok. A mai holland nyelv legfontosabb kiejtési szabályai. Köszönési formák, bemutatkozás. Megszólítás, tájékozódás, útmutatás kérése. Rövid bemutatkozó beszélgetés, a család bemutatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: szóbeli referátum az órákon tárgyalt témák valamelyikéhez kapcsolódóan, valamint két zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Hidasi Judit (szerk): Szavak, jelek, szokások. Budapest: Windsor, Hutterer Miklós: A germán nyelvek. Budapest, Gondolat, Kammer, Henry - Boschné Ablonczy Emőke: Magyar-holland szótár. Budapest, Akad. K Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Niederländisch. Ein Standardwerk für Anfänger. Berlin und München, Langenscheidt, Zugor István: Holland-magyar kisszótár. Budapest, Akad. K., Zugor István: Magyar-holland kisszótár. Budapest, Akad. K., A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

5 Holland nyelv II. Tantárgy kódja NE 3102 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám ( elm.+ gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3101 Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy célja: a Holland nyelv I. kurzus keretében megszerzett ismeretek bővítése, a nyelvi kompetencia továbbfejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: az egyes kommunikációs szituációkhoz kapcsolódó szókincs, kifejezések elsajátítása mellett a hallgatók megismerkednek a legfontosabb nyelvtani szabályokkal és bizonyos nyelvhasználati sajátosságokkal. A szövegértési és beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok a következő, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak: információ kérése; utazás, jegyvásárlás; vásárlás; telefonbeszélgetés; közlekedés; jókívánságok; levélírás. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, 1 szóbeli felelet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Kammer, Henry Boschné Ablonczy Emőke, Magyar-holland szótár. Budapest, Akad. K Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Niederländisch. Ein Standardwerk für Anfänger. Berlin und München, Langenscheidt, Zugor István: Holland-magyar kisszótár. Budapest, Akad. K., Zugor István: Magyar-holland kisszótár. Budapest, Akad. K., A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

6 Az irodalom a németoktatásban Tantárgy kódja NE 3302 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TK 9252 Tantárgyfelelős neve Kósáné dr. Oláh Julianna Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az irodalom és a nyelvoktatás módszertanának tudatos és emocionális összekapcsolása, példagazdag illusztrálása. 2. A tantárgy tartalma: Az irodalom szerepének a változása az idegennyelv-oktatás (INYO) történeti folyamatában. Az irodalom ma az INYO-ban. Paradigmaváltás. Különböző, újonnan felfedezett műfajok a kommunikatív szemléletű nyelvoktatás szolgálatában: mese, comics, hangjáték, film, keresztény irodalmi szemelvények, konkrét költészet, rövid történetek, nagyobb lélegzetű művek, krimi, útleírás, dokumentumirodalom Különböző formák útkeresései az INYO-ban. Megújulás: Stationenarbeit, Rucksackbibliothek, Lesenacht. 3. Évközi ellenőrzés módja: mikrofoglalkozás megtartása, témavázlat bemutatása 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. Ajánlott irodalom: Bernd Kast: Jugendliteratur im kommunikativen DU. Langenscheidt, Berlin und München, Marlhans Frank: Märchen Goethe-Institut. München, Diethelm Kaminski: Sagen. Goethe-Institut. München, Diethelm Kaminski: Bildergeschichten. Goethe-Institut. München, Kósáné dr. Oláh Júlia-Kertész Sándor: Mesél a der-die-das.. Reflektor Kiadó Bp Kósáné dr.oláh Júlia: Das Zauberwort (1999) Nyíregyháza Bessenyei Kiadó Kósáné dr. Oláh Júlia- Evelyn Küfmann: Besinnlich durch das ganze Jahr. Möbius Print Kiadó Nyh., A témához kapcsolódó primérirodalom, könyvek és szöveggyüjtemények 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Könyvtár-háttér, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

7 A tantárgy neve Gazdasági német nyelv A tantárgy kódja NE 3103 Meghirdetés féléve 8 (és 6) Kreditpont 1 Összóraszám (elm. + gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel NE 1107 Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy célja: hogy a hallgatókat megismertesse a gazdasági (írásos és beszélt) szaknyelv alapjaival, és ez által szakmai látókörüket bővítse, specializációs orientációjukat elősegítse, végzettségük esetleges profilbővítésének lehetőségére figyelmüket ráirányítsa. 2. A tantárgy tartalma: a képzés folyamán feldolgozandó témakörök: kereskedelem, reklám, vásár, kiállítás, bankok, adatfeldolgozás, szállítás-közlekedés, idegenforgalom, konjunktúra, valuta, tőzsde, adók. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi, önállóan végzett feladatok beadása, beszámoló 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Nicolas/Sprenger/Weermann: Wirtschaft auf Deutsch, Sachs, Rudolf: Deutsche Handelskorrespondenz, Prüfung Wirtschaftsdeutsch international Markt folyóirat 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

8 Lexikai fokozás Tantárgy kódja NE 3201 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1213 Tantárgyfelelős neve Dr. Székely Gábor Tantárgyfelelős beosztása Egyetemi tanár 1. A tantárgy célja: lexikológiai, lexikográfiai ismeretek nyújtása, elmélyítése. 2. A tantárgy tartalma: Tematika: A lexikológia, lexikográfia, frazeológia, szóalkotástan legfontosabb kérdései. Szóösszetételek és derivátumok a magyarban és a német nyelvben. A szókincs fogalma. Az idegen nyelvi szókincs fejlesztésének a lehetőségei. A grammatika és a szókincs kapcsolódása, vonzatok. Szemantikai kérdések. A lexikális fokozás. A szókincs tematikus feldolgozása. Magyar/német ekvivalencia és divergencia. Frazeológia, frazeologizmusok. 3. Évközi ellenőrzés módja: - 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Dr. Székely Gábor: Kalandozások a német szókincs birodalmában. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

9 Németország külpolitikája Tantárgy kódja NE 3402 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy általános célkitűzése, hogy a tág értelemben vett nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődők látókörét bővítse. Különös hangsúlyt helyez a kurzus a német egység többszöri kialakulására, annak nemzetközi körülményeire, a sajátos német nagyhatalmi törekvések átalakulására, megmutatván, hogy a német nyelvterület ezen a területen is pluricentrikus. 2. A tantárgy tartalma: A "német kérdés" a 19. században A Weimari Köztársaság külpolitikája A nemzetiszocialista Németország hatalmi törekvései és szövetségi rendszere A második világháború utáni nemzetközi rendezés és a Németországra vonatkozó elképzelések A két német állam megalakulása, betagolódásuk a szövetségi rendszerekbe A "német kérdés" koncentrikus körei A német egyesítés nemzetközi körülményei Az egységesített Németország nemzetközi tevékenysége, törekvései világ-, kontinentális és európai méretekben. 3. Évközi ellenőrzés módja: Szabad témaválasztás alapján önálló dolgozat, két alkalommal zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: 1. Texte zur Deutschlandpolitik 2. Bingen, Dieter, 2002, Deutschland - Polen- Osteuropa 3. Bredow, Wilfried von, 1993: Neue deutsche Ausenpolitik 4. Canis, Conrad, 1997, Von Bismarck zur Weltpolitik 5. Weingard, Markus, 2002: Deutsche Israel- und Nahostpolitik 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

10 Ausztria és Svájc külpolitikája Tantárgy kódja NE 3405 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabas László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy általános célkitűzése, hogy a tág értelemben vett nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődők látókörét bővítse. Különös hangsúlyt helyez a kurzus a német egységből korábban kiszorult és önálló állami létre kényszerült Ausztria és a sajátos utat bejárt Svájc nemzetközi beágyazottságának bemutatására, megmutatván, hogy a német nyelvterület ezen a területen is pluricentrikus. 2. A tantárgy tartalma: A két ország államiságának kialakulása, betagozódásuk az újkori Európa rendszereibe. A két világháború közti időszak sajátosságai, az első osztrák köztársaság. A két ország szerepe és sorsa a második világháborúban. A második osztrák köztársaság létrejötte és megszilárdulása. Ausztria és Svájc betagozódása a nemzetközi rendszerekbe A két ország viszonya az egységesülő európai rendszerekhez Ausztria viszonya az EU keleti bővítéséhez. Ausztria és Svájc viszonya egymáshoz. Svájc útja az egységes Európa felé. 3. Évközi ellenőrzés módja: Témalistáról választott egyéni dolgozat, két alkalommal zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: 1. Europäische Rundschau, 1998, Sondernummer: Österreich und die Europäische Union 2. Bruckmüller, Ernst, 1984, Nation Österreich 3. Haller, Max, 1994, Auf dem Weh zu einer europäischen NationHeer, Heinrich, 1981, Der Kampf um die österreichische Identität 4. Kuzmics, Helmut, 1995, Österreichs bewaffnete Neutralität und nationaler Habitus 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem

11 Német politikai és diplomáciai szaknyelv Tantárgy kódja NE 3104 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm+gyak) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Barabás László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: A tantárgy célja, hogy az általános nyelv mellett képessé tegye a résztvevőket a politika és diplomácia területéről származó szövegek szakszerű megértésére, befogadására és hasonló szövegek egyszerű produkciójára. 2. A tantárgy tartalma: A szaknyelv fogalma, viszonya a köznyelvhez A politika és a diplomácia tematikus körülhatárolása Az egyes területek jellemző szövegfajtáinak megismerése, a jellemzők tudatosítása. Gyakorlatok az egyes szövegfajták területéről 3. Évközi ellenőrzés módja: Két alkalommal szókincs- és terminológia-zárthelyi, egy alkalommal szövegprodukció 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom: 1. Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium, Jung, Udo, Fachsprachen und Hochschule, Stötzel, Georg, 2002, Zeitgeschichtliches Wörterbuch 4. Bernard, Claudia, 2002, Die politische Fachsprache 5. Girnth, Heiko, 2002, Sprache und Sprachverwendung in der Politik 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem

12 Német üzleti levelezés Tantárgy kódja NE 3105 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Bazsóné Sőrés Mariann Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja: a modern üzleti kommunikáció módszereinek megismerése és az üzleti levelezés formai és tartalmi szabályainak elsajátítása. 2. A tantárgy tartalma: a kommunikációs eszközök megismerése; a hivatalos levél típusai; a hivatalos levél formai jellemzői; gyakorlati tudnivalók. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Rudolf Sachs: Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Ismaning: Max Hueber Verlag A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

13 Német nyelvű retorika Tantárgy kódja NE 3106 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Bazsóné Sőrés Mariann Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja: áttekintést adjon a retorika múltjáról és jelenéről. A gyakorlati rész segítséget nyújt abban, hogy a hallgatók az írásos és szóbeli beszámolóikat logikusan tudják felépíteni és megfelelően előadni. 2. A tantárgy tartalma: a félév témakörei: a retorika történeti áttekintése; a beszéd fajtái; beszédfunkciók; retorikai figurák; gyakorlati retorika; a helyes légzéstechnika; a helyes beszéd 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat, beszámoló 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Szálkáné Gyapai Márta: Gyakorlati retorika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1998 H. Lemmermann: Lehrbuch der Rhetorik. Redetraining mit Übungen. München:mvg- Verlag A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatási eszközökkel ellátott szaktanterem.

14 Német nyelv I. Tantárgy kódja NE 3107 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Csak nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóknak Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: a német nyelv hagyományos értelemben is és mint az Európai Unió fontos tagországának nyelve jelentős szerepet tölt be az európai népek érintkezésében. Ezért lehetősége kívánunk nyújtani a nyelv gyakorlati elsajátítása iránt érdeklődő nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók számára. Az egymásra épülő négy félév során a hallgatók a német mint harmadik idegen nyelv alapjait sajátítják el, amelyek révén képesek lesznek, szóbeli és írásbeli kommunikációra, olvasott és hallott szövegek megértésére. 2. A tantárgy tartalma: alapvető nyelvtani ismeretek: ige-és főnévragozás, névelők használata, ragozása, elöljárószók, személyes és birtokos névmás, számnevek, mellérendelő kötőszók, birtokos szerkezet, tagadás, névmási határozószók; lexikai téren: bemutatkozás, család, lakás, lakóhely, rokoni kapcsolatok bemutatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. I. Székesfehérvár, (1-5. lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

15 Német nyelv II. Tantárgy kódja NE 3108 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3107 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: melléknévragozás típusai, főnévként használt melléknevek, határozatlan számnevek, kölcsönös és visszaható névmás, mellékmondati szórend, módbeli segédigék ragozása és alkalmazása, melléknévfokozás, hasonlítószerkezet, felszólító mód, időhatározószók. Lexikai témák: a lakás és helyiségei, vidéki és városi élet, napirend, életmódbeli szokások. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. I. Székesfehérvár, (6-9. lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

16 Német nyelv III. Tantárgy kódja NE 3109 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3108 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: Imperfekt, Perfekt, és Plusquamperfekt, erős és gyenge igék, főnévi igeneves szerkezetek, cél- és módhatározói mellékmondatok, mutató és vonatkozó névmások. Lexikai téren: utazás vasúton, közúton, repülővel, étkezési szokások 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4.A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. II. Székesfehérvár, ( lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

17 Német nyelv IV. Tantárgy kódja NE 3110 Meghirdetés féléve Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3109 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Kálmán Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy célja: az előző félévben elsajátított ismeretek kibővítése új nyelvtani és lexikai anyaggal. Írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. 2. A tantárgy tartalma: nyelvtani téren: mutató és vonatkozó névmások, kötőmód (feltételes mód és függőbeszéd), feltételes és óhajtó mondat, szenvedő szerkezet. lexikai témakörök: vásárlás áruházban, és élelmiszerboltban, szolgáltatások, szabadidő, kultúra, idegennyelv-tanulás, egészség, betegség 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat, egyéb írásbeli és szóbeli feleletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom jegyzéke: dr. Babári Ernő- dr. Babári Ernőné: Deutschexpress. II. Székesfehérvár, ( lecke) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

18 Holland nyelv I. Tantárgy kódja NE 3111 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 3. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: bemutatkozás, útbaigazítás, lakás, étkezés, a szabadidő eltöltése. Nyelvtan: névelők, igeragozás, kérdőszavak, névmások, tagadás, melléknévragozás, módbeli segédigék. 4. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 5. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 6. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek; Leopold Decloedt Barbara Foester Sabine Horner: Welkom. Alle begin is moelijk. 7. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

19 Holland nyelv II. Tantárgy kódja NE 3112 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3111 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: egészség, ünnepek, közlekedés; országok, lakóik és nyelveik nevei; vásárlás, számok és fizetőeszközök nevei. Nyelvtan: Egyszerű múlt idő, összetett múlt idő, régmúlt idő, melléknévfokozás, az er névmás használata, a módbeli segédigék múlt ideje, vonatkozó névmás. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Leopold Decloedt Barbara Foester Sabine Horner: Welkom. Alle begin is moelijk. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

20 Holland nyelv III. Tantárgy kódja NE 3113 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3112 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet, és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: emberi kapcsolatok, egészség, az emberi környezet, Hollandia és Belgium kultúrája. Nyelvtan: felszólító mód, feltételes mód, kötőszavak, összetett főnevek. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek: Alice van Kalsbeek Marijke Huizinga Folkert Kuiken: Code Nederlands 2 (tankönyv + munkafüzet) Amsterdam: Meulenhoff Educatief, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

21 Holland nyelv IV. Tantárgy kódja NE 3114 Meghirdetés féléve - Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 3113 Tantárgyfelelős neve Szabó Emese Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy alapfokon megismertesse a holland nyelvet; és hogy a hallgatók a negyedik félév végére képesek legyenek hétköznapi élethelyzetekben boldogulni a nyelv segítségével. 2. A tantárgy tartalma: Társalgási témakörök: iskola / oktatás, kultúra, tudomány, Hollandia és Belgium társadalma. Nyelvtan: jövő idő, passzív mondatok, mellékmondatok, passzív mondatok feltételes módban. 3. Évközi ellenőrzés módja: A félév során minden lecke végén dolgozatot írnak a hallgatók. Ezeknek a dolgozatoknak a jegyeiből, valamint az órai munka alapján kapják a gyakorlati jegyet. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Alice van Kalsbeek Marijke Huizinga Folkert Kuiken: Code Nederlands 2 (tankönyv + munkafüzet) Amsterdam: Meulenhoff Educatief, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem

22 Német fonetikai gyakorlat Tantárgy kódja NE 3115 Meghirdetés féléve Kreditpont 1 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Csak nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóknak Tantárgyfelelős neve Vincze Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai adjunktus 1 A tantárgy célja: hogy a hallgatókban tudatosuljanak azok a kiejtési problémák, melyek a német nyelvben - különösen a magyar anyanyelvűek számára - nehézséget okoznak. A kiejtési gyakorlatokon keresztül a résztvevőknek lehetősége nyílik kiejtésük csiszolására, tökéletesítésére; ezek a gyakorlatok hozzájárulnak továbbá a hallásértés fejlesztéséhez is. 2 A tantárgy tartalma: főbb témakörök: Intonációs gyakorlatok. Artikulációs gyakorlatok: magánhangzók rendszere, diftongusok, mássalhangzók ejtése, szóhangsúly, mondat, dallam. 3. Évközi ellenőrzés módja: a hallgatók a kijelölt kiejtési gyakorlatokat hangkazettán adják be, illetve egyes gyakorlatokból szóban számolnak be. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Aussprachewörterbuch. DUDEN Band 6. Dudenverlag, Phonothek Deutsch als Fremdsprache. Hrsg.: Eberhard Stock und Ursula Hirschfeld Langenscheidt, Wolf Dieter Ortmann und Erika Qasim: Phonotek. Goethe-Institut München, H. Göbel, H. Graffmann, E. Heumann: Ausspracheschulung Deutsch Inter Nationes, Helga Dieling und Ursula Hirschfeld: Phonetik lehren und lernen (Erprobungsfassung) Goethe-Institut: München, A tantárgy tárgyi szükségletei: nyelvi labor, oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

23 Német szakmódszertan I Tantárgy kódja TK 9251 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm.+gyak.) 4 (1+3) Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Papp László Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja : A hallgatók megismerkednek az alapvető módszertani fogalmakkal, valamint a legfontosabb nyelvtanítási módszerekkel. Megtanulják a tankönyvek elemzését, a tananyag felosztását és a tanórák tervezését. Bepillantást nyernek a teljesítménymérés szabályaiba és módszereibe. 2. A tantárgy tartalma: A nyelvtanítás története, a nyelvtan, a fonetika és a szókincs szerepe az idegennyelvoktatásban, teljesítménymérés, modern technikai eszközök az idegen-nyelvi órán, a tankönyvelemzés kritériumai, tananyag tervezése, kipróbálása és értékelése, az óratervezés elméleti és gyakorlati problémái, a tanári magatartás az idegen-nyelvi órán. 3. Évközi ellenőrzés módja: Óratervek, saját készítésű tesztek, a témához kapcsolódó referátumok. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A 7. és 8. félévben. 5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom jegyzéke: Gertraude Heyd: Deutsch lehren, Frankfurt am Main, Diesterweg, Gerhard Neuner - Hans Hunfeld: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Langenscheidt, Heinrich Heinrichsen: Einführung in die Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts, Eger, Bárdos Jenő: A nyelvtanítás története, Veszprém, Veszprémi Egyetem, Némethné Hock Ildikó: Idegen nyelvi mérés- és vizsgatechnika, Veszprémi Egyetem, Veszprém, Ágnes Csukás - Heide R. Bakai: Unterrichtsvorbereitung mit deutschen und ungarischen Lehrwerken zum DaF-Unterricht in Ungarn, Veszprém, Veszprémi Kiadó, Nóra Kóczián: Reader 1, Grundlagen der Didaktik-Methodik DaF, Budapest, ELTE Germanistisches Institut, Bereich Sprachdidaktik, Sibylle Bolton: Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt, Medgyes Péter: A nyelvtanár. Budapest, Corvina, Karin Kleppin: Fehler und Fehlerkorrektur, Langenscheidt, A tantárgy tárgyi szükségletei: oktatástechnikai eszközökkel ellátott szaktanterem.

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Nyelv- és stílusgyakorlat I. egyik idegen nyelven GI1201 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Óraszám: 1+3 - Nagyné

Részletesebben

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A német nemzetiségi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET / 2. IDEGEN NYELV / 11. évfolyam SCHRITTE 2. Készítette: Jóváhagyta: Tóthné Karetka Márta nyelvtanár Zemlényi Attila igazgató 1 Helyi

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben