Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT"

Átírás

1 Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT a Magyar Rádió zártkör en m köd részvénytársaság évi üzleti tervének elveire és f bb elemeire El terjesztés a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának január 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ A ÉV BÁZISA A ÉV GAZDÁLKODÁSA A ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK A ÉVI VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK A ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNY HUMÁNER FORRÁS-GAZDÁLKODÁS HELYZETE A ÉVI ÜZLETI TERV AZ MR ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK F BB FELTÉTELEZÉSEI A ÉVI BEVÉTELTERV A ÉVI KÖLTSÉG- ÉS RÁFORDÍTÁSTERV A ÉVI EREDMÉNY- ÉS CASH-FLOW TERV ÉVI FELADATOK ÉS TERÜLETI TERVEK MR1-KOSSUTH RÁDIÓ ÉS MR5 - PARLAMENTI KÖZVETÍTÉSEK MR2-PET FI RÁDIÓ MR3-BARTÓK RÁDIÓ MR4 NEMZETISÉGI ÉS MR6 REGIONÁLIS ADÁSOK MR- ONLINE ARCHÍVUM RTV RÉSZLETES ZENEI EGYÜTTESEK KOMMUNIKÁCIÓ INGATLAN-ÁTALAKÍTÁS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK MELLÉKLETEK AZ MR ZRT. EREDMÉNYKIMUTATÁSA AZ MR ZRT. KÖLTSÉGEI, RÁFORDÍTÁSAI AZ MR ZRT. BEVÉTELEI AZ MR ZRT. MÉRLEGE AZ MR ZRT. CASH-FLOW-KIMUTATÁSA

3 1 Vezet i összefoglaló A jelen javaslat egyrészt bemutatja a évi gazdálkodás várható eredményét, a megkezdett folyamatok évi hatásait, bemutatja a évi feladatokat, a tervezett eredményt és mérleget, valamint a finanszírozási helyzetet. Az MR életében 2008 is rendkívül fontos év lesz. A szabályozói környezet várható gyökeres változása, a feladatok, csatornák b vülése, illetve az elavulttá váló munkakörnyezet rekonstrukciója az intézmény m ködését hosszú távon is befolyásolják. A kihívásokra adott válaszaink dönt en fogják meghatározni a rádió jöv jét. Az esetleges intézményi összevonások, a digitális átállás lehet - ségének elszalasztása, illetve a m sorkészít i környezet modernizálásának további halasztása súlyos versenyhátrányt okozhat a közrádiónak. A kialakult döntési helyzet jelent sen leegyszer sítve a következ : az MR a jelenlegi m - ködésére alapozva dönthet a.) a vegetálás, azaz, egy stagnáló de inkább csökken tevékenység mellett, amely az elkövetkez években kényszerpályára tereli az intézményt, vagy b.) úgy, hogy a meglév csatornákra és szaktudásra alapozva jelent s szerepet vállal a digitális átállásban, b víti csatornái számát és tevékenységét. Amennyiben az MR az utóbbit választja, akkor joggal számíthat a közszolgálati média finanszírozására szánt forrásokból az eddiginél jelent sebb összegre. Az MR 2007-ben jelent s változáson ment keresztül, mely alapot ad arra, hogy korszer bb közszolgálati m sorszolgáltatóként m ködjön a továbbiakban. A megújításnak a bekövetkezett létszámcsökkenés (és az ezzel elért megtakarítás) csak az els lépcs je, mely lehet vé és szükségessé is teszi az igénybe vett infrastruktúra állapotának rendbetételét, ezen belül a munkakörnyezet modernizálását. Az átalakítandó Bródy Sándor utcai, történelmi telephellyel szemben nemcsak az az elvárás, hogy a modern m sorkészít i tevékenységet maximálisan támogassa, hanem az is, hogy a digitális átállás kapcsán elindítandó új csatornák igényeit is képes legyen kielégíteni. Az idei év fontos feladata az ingatlan-átalakítás megkezdésén és a digitális jöv megalapozásán túl a három f adó új m sorszerkezetének további finomítása, illetve a nyári Olimpiai Játékok magas színvonalú közvetítése ben számos, az intézmény szempontjából fontos beruházás maradt el a finanszírozhatóság fenntartása és az állami refinanszírozás bizonytalansága miatt. A kiemelten takarékos gazdálkodás azt eredményezte, hogy tavaly minden szabad pénzeszközt a létszámcsökkentésre fordított a társaság az azon kívüli feladatok ezért a évi gazdálkodást fogják terhelni. A szokásos tevékenység mellett indítandó digitalizálás, infrastruktúra-átalakítás és egyéb feladatok olyan jelent s forrásigényt támasztanak, amelyet az MR a saját, normál cash-flow-ja segítségével nem tud finanszírozni, és nem is volna célszer ehhez ragaszkodni. A hosszú kifutású feladatokhoz miel bb ezekhez mérhet id távú finanszírozási megoldást kell találni, mellyel a jelenlegi hitelszerz dés kiváltható. Az id legesen elhalasztott, illetve az új feladatok küls forrásának biztosítása azért is kiemelten fontos, mert egyre kevéssé valószín, hogy a létszámcsökkentés költségeinek refinanszírozását a központi költségvetés rendelkezésünkre fogja bocsátani. 3

4 A terv összeállításakor résztervek szintézisét végeztük el. Az MR eddigi tevékenységét leképez terv tartalmazza a meglev csatornák és kiszolgálásuk költségeit. Ehhez kapcsolódik az (MRKA Elnöksége által már elfogadott) ingatlan-átalakítási koncepció megvalósításának megkezdése. A fenti tevékenységek költségeit és bevételeit tartalmazó tervet kiegészítettük a digitális átállással kapcsolatos feladatokkal, azaz az új tartalmak el állításával és a terjesztéshez szükséges hálózat kiépítésével. Az új tartalmak természetesen id vel organikus részévé válhatnak az intézménynek, elindításuk azonban speciális feladatot, illetve egyszeri felkészülést jelent. A fentieken túl a menedzsment által megfogalmazott feladatok költségigényét szintén tartalmazza a terv (pl.: a bérrendezés, határon túli és belföldi tudósítói hálózat er sítése, Olimpia, MR Online min ségének javítása, m sorlebonyolítási program beszerzése, stb.). Történelmi döntés éve: 2008 Jelenleg a 2007-ben végrehajtott intézmény-átalakítással elért megtakarítás, valamint az MR eszközparkja azok a többlet-források, melyekre az intézmény saját hatáskörben támaszkodhat. Ezek a források nem csekélyek: az elért megtakarítás kb. 1 milliárd forint, az ingatlanok értéke pedig mintegy 8 milliárd forint. A közszolgálati m sorszolgáltatók közül mára egyedül az MR rendelkezik számottev saját ingatlanvagyonnal, miközben az intézményt saját forrásai jelenleg finanszírozzák. Az MR-ben tehát jelenleg jelent s potenciál rejlik, mely kihasználásával még jobban tudná ellátni közszolgálati feladatait, illetve kulturális misszióját. A kínálkozó lehet ségeket a jogszabályi környezet várható változásának bemutatása után ismertetjük. Az új médiatörvény tartalma jelenleg még nem ismert, azonban számos, az MR-t érint változásra lehet számítani. Amennyiben a közrádió független marad, úgy az az érdekünk, hogy az új környezet lehet ségeit saját jogon tudjuk kihasználni. Amennyiben a közmédia intézményeit összevonják, akkor az MR ki lesz téve a marginalizálódás veszélyének a televíziók pazarló gazdálkodása miatt. Az eljelentéktelenedés veszélyét a közrádió tudatos felkészüléssel, csak új feladatok vállalásával és hatékony m ködéssel tudja csökkenteni természetesen a min ségi tartalomel állítás megtartása mellett. Az összevonás a történelmi telephely elvesztésével/felélésével is fenyeget. A kialakult helyzetet és az MR jelenlegi m ködését megvizsgálva a menedzsment az alábbiakban látja a túlélés és a fejl dés garanciáját: 1. A nem használt és semmilyen hasznot nem hajtó ingatlanokat el kell adni. 2. A központi telephelyet át kell alakítani olyan módon, hogy az a m sorkészít i igényeket maradéktalanul ki tudja szolgálni. 3. Az MR-nek élnie kell a törvény által kínált lehet séggel, és el kell indulnia a digitális multiplexer üzemeltetésére kiírt pályázaton, hogy annak megnyerése esetén módja legyen befolyásolni a digitális tartalmak terjesztését, árát, min ségi elvárásait. 4. Az MR-nek új csatornákat kell indítania, melyekkel hatékonyabban ki tudja aknázni az archívumban rejl lehet ségeket, illetve a felhalmozott m - sorkészít i szaktudást. A rádiós piacon jelenleg új, értéket jelent tartal- 4

5 mat a leghatékonyabban az MR tud el állítani és ezt ki kell használnunk. Az indított új tartalmakat a digitális multiplexeren kell sugározni, ezzel is vonzóvá téve az új platformot. Az új csatornáknak jól pozícionáltnak kell lenniük, hogy sikeresen szólíthassák meg célcsoportjaikat. 5. Az MR m ködése kapcsán számos egyéb változtatási-fejlesztési feladat áll el ttünk. Ilyen például a Márványterem részleges felújítása, a bérrendezés, néhány szakterület meger sítése, az MR Online min ségének javítása, vidéki tudósító hálózat b vítése, stúdiók átalakítása. A feladatok igen szerteágazóak és várhatóan jelent s terhelést fognak jelenteni a résztvev szakterületek számára, azonban végrehajtásuk szükséges. A vázolt tételek részletes bemutatása 1. Ingatlanok értékesítése, hasznosítása Az MR számos olyan ún. jóléti, illetve egyéb ingatlannal rendelkezik, melyek jelenleg semmilyen hasznot nem hoznak, s t, fenntartásuk, állagmegóvásuk az alaptevékenységt l von el forrást. Ezen ingatlanok fenntartása nem egyeztethet össze az intézmény f feladatának ellátásával, azt semmilyen értelemben nem szolgálja. Ezért ezeket értékesíteni kell és az ellenértéket a továbbiakban bemutatott feladatokra, illetve az alapm ködés finanszírozására kell fordítani. 2. Központi telephely átalakítása A szén bemutatott ingatlanhasznosítási koncepció központi eleme az volt, hogy a meglev infrastruktúra koncentráltabb használatával célszer bb és korszer bb munkakörnyezet alakítható ki. Az átalakítást gondos el készületek és a kiviteli terv elkészítése fogja megel zni. Várhatóan a legtöbb részfeladat közbeszerzés hatálya alá esik. A beruházást úgy kell megszervezni, hogy az a lehet legkevesebb ideig, a lehet legkisebb mértékben hátráltassa a rádiós dolgozók napi munkavégzését. A cél az, hogy már a 2008-ban látható, érzékelhet eredményt és javulást érjünk el. A munkálatok eredményeképpen az MR1- Kossuth Rádió új munkakörnyezete adható át, illetve az MR2-Pet fi Rádió munkatársai foglalhatják el új munkahelyeiket. Az átalakítás egyben lehet vé teszi, hogy a központi telephelyen is hasznosítható ingatlanok szabaduljanak fel. 3. Digitális multiplexer pályázat A digitális átállásról szóló törvény (dtv.) értelmében az MR-nek lehet sége van az üzemeltetésre kiírt pályázaton elindulni. A dtv. úgy rendelkezik, hogy Magyarországon az úgynevezett er s szolgáltató modell valósuljon meg, ami azt jelenti, hogy a multiplexer üzemeltet je nem pusztán technológia-szolgáltató, hanem dönthet a multiplexeren sugárzott tartalmak körér l is. Amennyiben tehát az MR nyer, akkor nem csak az lesz a feladata, hogy felépítse és üzemeltesse az országos digitális m sorszóró hálózatot, hanem az is, hogy a felépített 5

6 hálózaton közreadott tartalmakat megválogassa, a többi m sorszolgáltatóval szerz dést kössön, illetve a saját tartalmainak nagyobb publicitást adjon. A jogalkotó által választott megoldás eredményeként szükségképpen megváltozik az analóg világból ismert m sorterjesztési lánc, mivel tartalomszolgáltatóként m sorterjeszt i jogosítványokhoz juthatunk. Az MR számára egyértelm en el nyös, ha a tevékenysége b vül és nem követ, hanem vezet helyzetben küzd a hallgatókért és a platform sikeréért. A menedzsment véleménye szerint ugyanakkor ilyen nagyszabású projekt, mint a digitális hálózat kiépítése állami szerepvállalás nélkül nem képzelhet el, hiszen az új platform a beruházást követ években nem, vagy csak nagyon csekély bevételt tud generálni állami forrásból tehát meg kell el legezni a digitális m sorszórás sikerét. 4. Új csatornák indítása Az MR versenyel nye a többi piaci szerepl höz viszonyítva az a képesség, hogy új tartalmakat viszonylag hatékonyan és olcsón tud el állítani. A jelenleg hat csatornára m sort készít intézmény számára egy-egy további csatorna m sorainak gyártása a jelenlegi költségvetéshez viszonyítva kevesebb többletráfordítással valósítható meg. A most el állított tartalom kiegészítésével (akár megduplázásával) lényegesen nagyobb hatásfokkal láthatjuk el a közszolgálati feladatainkat. Az MR-ben dolgozó újságírók számára az el állított tartalom növekedése hatalmas lehet ség, hiszen több megszólalási, bizonyítási lehet séghez juthatnak, több ötlet valósulhat meg, a szakmai m helyek munkájára nagyobb figyelem irányul. A csatornák indításánál természetesen számoltunk a bevezetéshez köt d kampánnyal, illetve a platform megismertetésére irányuló kommunikációs tevékenységgel már csak azért is, mert a pályázat elbírálásánál ez többletpontokkal jár. 5. Egyéb feladatok (bérrendezés, kisebb beruházások) A jelenlegi m ködés jobbá tételét célzó feladatokból az alábbiakat emeljük ki: Az MR-ben évek óta nem történt béremelés, ugyanakkor a létszámcsökkentés hatására a leterheltség jelent sen n tt. Bérrendezés segítségével ezen az aránytalanságon kívánunk változtatni. XXIX. Olimpiai Játékok közvetítése az MR közszolgálati feladata. A tervezett l eltér en a évben lényegében nem került pénzbe az olimpiai felkészülés, így minden finanszírozandó tétel 2008-ra csúszott. A vidéki és a határon túli tudósítói hálózatot meg kívánjuk er síteni ban. Az újságírók számára a bejelentkezéshez megfelel technikai környezetet, mobil irodát szeretnénk biztosítani. A hálózat b vítésével az MR felületein pontosabb, életközelibb anyagok jelenhetnek meg, a helyi eseményeket m sorainkban könnyebben fel tudjuk dolgozni. Arculat, image, kommunikáció az intézmény érdeke, hogy az elkészített min ségi tartalmait a lehet legszélesebb hallgatói közönséghez juttassa el, ezzel is hatékonyabbá téve közszolgálati feladatainak ellátását. A 2007-ben végrehajtott arculatváltás és újrapozícionálás eredménye- 6

7 ként sikerült új hallgatókat szerezni, ezt a munkát azonban folytatni kell, és törekednünk kell arra, hogy az adók célcsoportjai értesüljenek a nekik készült m sorokról. A hallgatottság-mérés sokszor tárgyalt jelenlegi metodikája is nélkülözhetetlenné teszi az er teljes kommunikációt. Az MR 2008-ban a korábbinál nagyobb összeget kíván fordítani a hallgatói szokások kutatására, célcsoportjai igényeinek felmérésére. A kutatások eredményei sokat segíthetnek az egyes m sorok, illetve az adók finomhangolásában. Az üzleti terv jelent s összeget tartalmaz oktatási feladatok ellátására. Az alkalmazottak számára rotációs programot, célzott képzéseket kívánunk biztosítani. Az irodai környezet átalakításának részeként az elöregedett bútorpark (részleges) cseréje szükséges az új m sorkészít i környezet egységes koncepció szerinti berendezését kívánjuk végrehajtani. Az archívumi anyagok jobb kihasználása érdekében a hanganyagok egy része jogainak kiváltását tervezzük. A szakmai szempontok szerint öszszeállítandó m sorlista jogtulajdonosaival kötend megállapodás lényege, hogy az anyagokat az MR szabadon használhassa, jelent s kés bbi adminisztrációt és költséget megspórolva ezzel, illetve biztosítva a min - ségi anyagok bekerülését a m sorfolyamba. Egyértelm en szükséges az MR internetes felületein a tartalom és szolgáltatások b vítése. Különösen a rádiós tartalmak továbbfelhasználása kell, hogy prioritást kapjon, hiszen azokat az intézmény jelent s költséggel egyébként is el állítja. Ezeket csekély addicionális ráfordítással online is elérhet vé lehet és kell tenni. Ki kell alakítanunk a m sorértékelésnek az új struktúrához illeszked, új rendjét, hogy az adókon elhangzott tartalmakat ne csak a saját szakmai vezetésük értékelje és min sítse, hanem létezzen egy általános, bels függetlenséget élvez szilárd szakmai normatíva. Az MR2-Pet fi Rádió arculatához illeszked, ismertséget és elfogadottságot er sít feladatok: új el adók/zenekarok anyagainak zs rizése, megjelenés fesztiválokon, 8-as stúdió átalakítása kis közönség él koncertek lebonyolítására. Tervezzük a Márványterem részleges rekonstrukcióját, amely magában foglalja a nyílászárók cseréjét, illetve az épület fogadó részének felújítását és lezárását az udvar felé. A m sorok aktualitásának fokozása érdekében nélkülözhetetlen a vidéki kollégák mobilitásának fokozása az ehhez szükséges gépjárm vek költségeit a terv szintén tartalmazza. A fenti felsorolásban megfogalmazott feladatok végrehajtása nagymértékben befolyásolja az MR m ködését. E feladatoknak a pénzállományra és az eredményre gyakorolt hatását mutatja az 1. táblázat: 7

8 1. táblázat Feladatok hatása az eredményre és a pénzállományra Alapterven kívüli tételek (millió forint) Eredményre gyakorolt hatás Beruházási igény Pénzre gyakorolt hatás Ingatlanértékesítés Ingatlanátalakítás DÁS pályázat, üzemeltetés, beruházás DÁS tartalom és állami támogatás együtt Bérrendezés Pekingi Olimpia M sorkészítés M sorszámok jogainak teljes megváltása Végkielégítés és áthúzódó 2007-es hatás Szakterületek meger sítése Adómentes juttatások változása (Kafetéria) Roadshow, közvéleménykutatás Egyéb költség tételek (pl. ünnepség, új képzések) Egyéb beruházások (pl. adáslebony. szoftver, mobil irodák, Márványterem rekonstrukció, Miskolci stúdió) Fentiek ÁFA-hatása Összesen Az alapm ködés és feladatok együttes finanszírozási igénye Tételek millió forint Alapm ködési eredmény pénzáram a APEH áthúzódó (357) és m köd t ke változás (172) -529 Sap hitel alap beruházási terv -279 Alapm ködés pénzügyi pozíciója: 510 Alapterven kívüli tételek pénzügyi hatása Kam at -159 Finanszírozási igény az id szak végén: táblázat A vázolt feladatok maradéktalan végrehajtása esetén tehát az id szak végén mintegy millió forint hitelállománya lesz a társaságnak, melynek fedezete a központi ingatlan lehet. A hitelkeret szükséges összegét azonban nem a záró állományhoz, hanem a legmagasabb finanszírozási igényhez kell igazítani: a tervezett id beni ütemezés miatt a legmagasabb hiteligény millió forint, mely várhatóan szeptemberben fog jelentkezni. A bemutatott hiteligény a évi üzleti terv pénzigényét fedezi, azonban ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy szükség esetén az ingatlan-átalakítás, a digitális hálózat kiépítése, illetve az új tartalmak el állítása is megállítható, amennyiben a társaság finanszírozásának pótlásáról a tulajdonos, vagy az új médiatörvény nem gondoskodik. Jelen helyzetben azonban a menedzsment álláspontja az, hogy azt a történelmi lehet séget meg kell ragadni, amely biztosíthatja az intézmény számára a fennmaradást, illetve médiapiaci súlyának növelését. 8

9 2 A év bázisa A évi üzleti tervjavaslatban megfogalmazottak könnyebb megértése érdekében vázlatosan bemutatjuk az el z évek gazdálkodását, meghatározó tényez it. Áttekintés: A részvénytársasággá alakulás 1996-ban történt meg. A régi-új társaság annak ellenére, hogy a szükséges beruházásokat nem hajtotta végre, jelent s tartozásokkal rendelkezett ben 135 f s leépítés és kimagasló reklámárbevétel segítette a konszolidációt. A reklámbevétel ezt követ en jelent sen csökkent a duális médiapiac létrejöttével ben az elmaradt beruházásokat részben pótolták, ugyanakkor további létszámleépítést hajtottak végre. A felhalmozott tartalékok a következ évben elfogytak (a bevételek nagyobb mértékben csökkentek, mint a költségek). A következ évet likviditási gondok jellemezték, a szervezet létszámának csökkentése mellett (megsz nt a Calypso Rádió, és a jóléti intézmények száma is csökkent) ben és 2003-ban összesen 2 milliárd forint t keemelés történt. Ezt beruházásra és béremelésre fordították ban folyt be utoljára jelent s összeg koncessziós díj a Danubius Rádió kapcsán. Ezt követ en az addig 1,2 milliárd forintos éves koncessziós díjbevétel összege a töredékére csökkent. A kialakult válságos helyzet kezelésére a menedzsment akciótervet állított össze, mely szervezeti átalakításokat is tartalmazott. Az összeállított válságtervet a társaság végül nem hajtotta végre, mivel az alapító rendkívüli támogatással (1,2 milliárd forinttal) segített a pénzügyi válság megoldásában. Az MR 2006-ban nem rendelkezett elfogadott üzleti tervvel, ezért az akkori menedzsment a évi üzleti terv sarokszámaiból kiindulva, annak 90 %-ában határozta meg a szervezeti egységek gazdálkodási keretét, miközben a beruházásra fordítható pénzösszeget 100 millió forintban maximálta. A 2006-os átmeneti év után 2007-ben több területen is jelent s intézkedés történt. Az év els negyedévében korszer sítettük az MR szervezeti struktúráját. Ezzel párhuzamosan több lépcs ben több, mint 20 %-kal csökkent a létszám. Az adók új m sorstruktúrájának már az év második felében érezhet volt a hatása: a hallgatottság és a realizált reklámbevétel egyértelm en emelkedtek. Az adók m sorstruktúrájának átalakítása után az MR arculata is gyökeresen megváltozott, és az egységes image megismertetése érdekében országos kampány indult. Mindezen intézkedések mellett, illetve azok ered jeként az MR gazdálkodása kiegyensúlyozott, javuló tendenciát mutat. Összefoglalva: az MR megalakulásakor jelent s t ke- és kamattartozásokat örökölt, konszolidációja csupán részleges volt, 9

10 2004-t l a Danubius Rádiótól kapott koncessziós díjbevétel drasztikusan, az 1/6-ára csökkent, az állandósult forráshiányos helyzetet a Magyar Állam t keemelés vagy támogatás formájában, alkalomszer en (nem tervezhet módon) kezelte, ezekb l az egyszeri és alkalomszer többletforrásokból az MR rendszerint tartós kötelezettségeket vállalt, ami további forráshiányos id szakokhoz vezetett, a támogatott periódusokban elmaradtak az alaptevékenységhez f z d strukturális átalakulások, a jelenlegi forráshiányos helyzetet kizárólag állami szerepvállalással lehet orvosolni, ezért az MR finanszírozásának újragondolására van szükség (reményeink szerint az új médiatörvény rendezi az öröklött helyzetet). 3 A év gazdálkodása 3.1 A évi várható bevételek Az MR 2007-ben várhatóan összesen millió forint bevételt realizál, amely a tervteljesülés 98 %-a, így a 2 százalékpontos tervelmaradás várhatóan -260 millió forint lesz. A reklámárbevételek esetében 2007 végére millió forintot prognosztizálunk. Az MR2-Pet fi Rádió új, fiatal feln tteket megcélzó m sorstruktúrája kiugróan magas árbevétel-növekedést eredményezett: a terv 319 %-ban teljesült. Az MR1-Kossuth Rádión a bevétel csökkenési tendenciáját egyel re nem sikerült megállítani. Az elmaradás 73 millió forint, azaz a terv 92 %- ban teljesült. Az RTV Részletes reklámárbevétele várhatóan 25 millió forint csökkenést fog mutatni az év végére. A negatív eltérés dönt en abból adódik, hogy a tervezettel ellentétben az Antenna Hungária éves szinten a korábbinál lényegesen alacsonyabb hirdetési aktivitást mutatott. A vidéki reklámárbevétel tervt l való elmaradása el re láthatóan 21 millió forint lesz. A Zenei Együttesek árbevételénél az év végére várhatóan 15 millió forintos pozitív eltéréssel számolhatunk. Az arányában számottev emelkedés oka, hogy bizonyos koncerteket szponzorok támogattak, azonban ez az információ a tervkészítéskor még nem állt rendelkezésünkre ben nem tervezett tételekb l adódó bevétel növekedés : A Zenei Együttesek export árbevétele 31 millió forint (a nem tervezett turné elért bevételei miatt) 10

11 Céltartalék felhasználás 52 millió forint (2006 év végén az OMMF bírságra képzett céltartalék része). A céltartalék feloldása azért vált lehetségessé, mert az MR kifizette mind a bírságot, mind pedig az elmaradt járulékkötelezettséget a 20 zenekari tag tekintetében. A céltartalék feloldásának összege a könyvvizsgálóval folytatandó egyeztetések eredményeként várhatóan el fog térni az el re jelzett összegt l. Különféle egyéb bevételek 33 millió forint (a Vendégház idegenforgalmi adóján felüli rész, amely be lett tervezve) Pénzügyi m veletek bevételei 21 millió forint Rendkívüli m veletek bevételei 25 millió forint A hangzó és írott anyag értékesítésében el reláthatóan tekintélyes mérték terveltérést realizálhatunk az évvégére (-40 millió forint). A várható eltérés oka, hogy az MR korábbi kiadványai iránt fokozatosan csökken kereslet mutatkozik. A Vendégház árbevételében jelentkez 26 millió forintos elmaradás oka a vendégéjszakák számának csökkenése. A költségvetési támogatások alakulására nincs érdemi hatása az MR-nek. A támogatás összege a kiesett el fizet k és a Zenei Együttesek tekintetében tervszer en alakult, míg a sugárzási díjra vonatkozó támogatás a tervezettnél alacsonyabb összeg. Ezzel párhuzamosan a költségoldalon is csökkenés mutatkozik a m sorszórási sorokon. Az egyéb támogatások között az ORTT-t l, illetve egyéb szervezetekt l kapott támogatások -21 millió forintos eltérésének dönt oka, hogy az MR-t kizárták a pályázatokból a fent említett OMMF bírság következményeként, s ez a tiltás még 2008-ra is vonatkozik. 3.2 A évi várható költségek, ráfordítások Az MR-ben várhatóan összesen millió forint költség és ráfordítás merül fel, amely az üzleti tervhez képest millió forint megtakarítást jelent. A megtakarítás az intézmény gazdálkodásában mutatkozó kedvez hatások együttes ered je. Szolgáltatások: A szolgáltatások összességében kedvez en alakultak, amelyek az üzleti tervhez képest millió forint megtakarítást jelentenek. A szolgáltatások között az egyik legjelent sebb költség, a küls s számlás honorárium, amely soron a tervben megfogalmazott számokhoz képest mintegy 300 millió forintos megtakarítás keletkezett. Ez egyrészt az MR egész gazdálkodásában megmutatkozó m ködés racionalizálásának, másrészt a beinduló új m sorstruktúrának volt köszönhet. A havi kifizetések átlagos összege a 2006-os 44,8 millió forintról 22,3 millió forintra csökkent. A hirdetés és reklám, propaganda költségnem soron 211,5 millió forint megtakarítás várható. Az arculatváltás költségei lényegesen elmaradtak a tervezett l. 11

12 A m sorszórás sorain 153 millió forint megtakarítás várható az üzleti tervhez képest. Bár ezt a tételt kis mértékben aktívan befolyásolhatjuk, az elért megtakarítás nem jelent egyben készpénz megtakarítást is a jól ismert finanszírozási konstrukció miatt. A 2008-as Pekingi Olimpiai Játékok vonatkozásában a terv 150 millió forint egyéb szolgáltatás igénybevételével számolt, de a tervekkel ellentétben érdemi költség végül nem jelentkezett a tavalyi évben. További (56,5 millió forint) megtakarítás várható a parkolás és autópálya díj költségein(javarészt a parkolóház tervezett 70 millió forint összeg költségénél kedvez bb konstrukció újratárgyalása miatt), illetve a szakért i és tanácsadói szolgáltatások tekintetében 49 millió forint összegben. A racionális gazdálkodásnak köszönhet en a fenti, abszolút összegben is jelent s megtakarításokon túl a gazdálkodás egyéb tételeinek tekintetében is (jutalék, jogdíj, karbantartások, nyomdai szolgáltatások, stb.) további 75 millió forint megtakarítás prognosztizálható. Személyi jelleg költségek Ezen költségnemek alakulását legnagyobb mértékben az év folyamán több lépcs ben megvalósult létszámcsökkenés határozta meg. Az üzleti terv bérköltség sora tartalmazza a normál m ködés bérköltségét, illetve a betervezett Önkéntes Távozási Program (ÖTP) és a csoportos létszámleépítések teljes költségvonzatát. A tervben ez utóbbi a törzsbér soron szerepelt, míg a tényadatok, az ÖTP kifizetések és a megszüntetett munkaviszonyú nyugdíjas munkavállalók tárgyid szaki kifizetései az egyéb bérek, illetve a végkielégítés sorokon jelentkeznek. A törzsbér soron kimutatott költséget növeli az intézményszint év végi jutalom kifizetés összege is. Ezek ered jeként a törzsbér soron millió forint megtakarítás, míg az egyéb bérek soron 786 millió forintos, a végkielégítés sorokon 203 millió forintos túllépés mutatkozik. A törzsbér soron a havi kifizetések átlagában megközelít leg millió forint összeg csökkenés tapasztalható. Ez két hatás együttes összegével magyarázható: egyrészt a létszámleépítéssel, másrészt azzal, hogy az évközi intézkedések következtében május hónaptól a korábbi határozott id s béreket is prémium jogcímen kifizettük ki. Ez utóbbi következtében a személyi jelleg kifizetések között a m sorkészít i és adminisztratív prémium soron 151,5 millió forint túllépés várható. Ráfordítások A ráfordítás sorokon az üzleti tervhez képest összességében várhatóan 625 millió forinttal kedvez bb a kép. Ez egyrészt az üzleti tervben szerepl hitelfelvétel elmarad a kamatfizetésének kedvez hatása (153 millió forint). Másrészt az MR ÁFA-visszaigénylési pozíciója kedvez bben alakult a tervhez képest (várhatóan 318 millió forint mérték megtakarítást eredményez). 12

13 Aktiválás, amortizáció Az amortizációs költség tervt l való elmaradásának (69 millió forint) f oka a beruházások elmaradása. A m soraktiválás eredményjavító hatása az üzleti tervben szerepl 200 millió forinttal szemben várhatóan 247 millió forint lesz. 3.3 A évi várható eredmény Az MR 2007-ben az el zetesen tervezettnél várhatóan millió forinttal kedvez bb mérleg szerinti eredményt ért el, vagyis a kalkulált mintegy millió forinttal szemben millió forint lett a mérleg szerinti veszteség. A gazdálkodást jobban mutató üzemi szint eredmény alakulása szintén (1.296 millió forinttal) kedvez bb lett a vártnál. A pénzügyi m veletek eredmény kategória az üzleti tervben szerepl eredményt 179 millió forinttal rontotta, azonban hitelfelvétel nem történt, így az elmaradt fizetend kamatok összege jelent sen javítja a tervteljesülést. Az eredmény alakulására ható fontosabb tényez k összefoglalva az alábbiak voltak: 1. Az MR megszorító intézkedései nyomán és a többlépcs s létszámcsökkenés hatására az anyagköltségek (70 millió forint) és a szolgáltatások (1.021 millió forint), azon belül a küls s közrem köd i honorárium kifizetések jelent sen (300 millió forint), csökkentek. Az üzleti terv tartalmazott továbbá olyan tételeket, amelyeknek a felhasználása az év során nem a tervezett ütemben valósult meg, így az éven belül megtakarítást realizáltunk: a hirdetés és reklám propaganda költségnél (211 millió forint), valamint az egyéb szolgáltatás soron a 2008-as olimpia kapcsán (150 millió forint). 2. Az ÁFA arányosítás kedvez változása, továbbá az anyagköltségeken valamint a szolgáltatásokon, együttesen jelentkez megtakarítás miatt a tervezetthez képest jelent sen, mintegy 318 millió forinttal kedvez b- ben alakult az ÁFA fizetési kötelezettségünk. 3. A létszámcsökkenés személyi jelleg költségeinek a fedezetére az üzleti tervben szerepl közel millió forintos összeggel szemben az éves várható kifizetések összege millió forintban prognosztizálható. A megtakarítás fedezetet biztosított az év végi jutalom kifizetésére, valamint ellensúlyozta a prémium sorokon jelentkez túllépés mértékét. 3.4 Humáner forrás-gazdálkodás helyzete Az MR aktív létszáma a vizsgált id szakban 369 f vel, közel 27 %-kal csökkent (ebb l 355 f kilépett és 14 f átkerült a létszámból kivettek kategóriába, pl. GYES/GYED ellátásban részesül k). A létszámváltozás megoszlását láthatjuk a 3. táblázatban. A három legnagyobb munkavállalói létszámot foglalkoztató egységek csökken sorrendben a következ k: M szaki Igazgatóság, MR1- Kossuth Rádió, Zenei Együttesek Irodája: 13

14 3. táblázat A Magyar Rádió zrt. aktív dolgozóinak záró létszáma Szervezeti egység Létszám Létszám Arány (%) január (f ) december (f ) Arány (%) Változás MR1-Kossuth Rádió ,9% ,5% -64 Zenei Együttesek Irodája ,6% ,6% -30 RENEK ,3% ,6% -62 MR2-Pet fi Rádió 67 4,9% 30 3,0% -37 Adáslebonyolítási Igazgatóság 48 3,5% 28 2,8% -20 MR3-Bartók Rádió 47 3,4% 36 3,6% -11 MR Online F szerkeszt ség 1 0,1% 6 0,6% 5 M szaki Igazgatóság ,2% ,2% -96 Elnök / Alelnökök 121 8,9% ,6% -15 M sorlebonyolítási alelnök 2 0,1% 2 0,2% 0 Bels Ellen rzési Iroda 3 0,2% 3 0,3% 0 Elnök 4 0,3% 2 0,2% -2 Folyamatelemzési Igazgatóság 0 0,0% 1 0,1% 1 Gazdasági alelnök 2 0,1% 3 0,3% 1 Gazdasági Igazgatóság 62 4,5% 56 5,6% -6 Humánpolitikai Igazgatóság 15 1,1% 11 1,1% -4 Informatikai és Biztonsági Iroda 27 2,0% 22 2,2% -5 Kontrolling Igazgatóság 6 0,4% 6 0,6% 0 Archívum 96 7,0% 65 6,5% -31 Ügyvezet igazgató 57 4,2% 49 4,9% -8 Összesen ,0% ,0% -369 Összesen ,0% ,0% -369 Az 1. diagram szemlélteti a fenti táblázatban szerepl adatok változását: 1. diagram A Magyar Rádió zrt. aktív dolgozóinak záró létszám változása, év Létszám (f ) F tevékenységet végz k Támogatói létszám Összesen Létszám január (f ) Létszám december (f ) Az átlagéletkor az elmúlt évben némileg csökkent, de még így is 45 év körüli (2. diagram). 14

15 2. diagram A Magyar Rádió zrt. aktív dolgozóinak átlagéletkor-változása, év 47,5 47,0 46,5 46,0 46,9 45,9 46,4 Év 45,5 45,0 44,5 44,9 44,6 44,7 44,0 43,5 43,0 F tevékenységet végz k Támogatói létszám Összesen Átlagéletkor, január (év) Átlagéletkor, december (év) 2007 januárjában 659 n és 707 férfi dolgozott az MR-ben, melynek aránya a létszámcsökkenés révén nem változott (480 n, 517 férfi). Az aktív dolgozói létszámot f állású nem nyugdíjas és nyugdíjas munkavállalókra oszthatjuk fel. A 4. táblázat szemlélteti az elmúlt évben történt változásokat, melyek szerint a nyugdíjas ellátásban részesül dolgozók aránya 5 százalékponttal csökkent teljes létszámhoz képest, ami abszolút számokban kifejezve azt jelenti, hogy 82 f vel csökkent a nyugdíjas létszám, a nem nyugdíjas dolgozóké pedig 287 f vel. 4. táblázat A Magyar Rádió zrt. aktív dolgozóinak foglalkoztatás módja szerinti megoszlása Foglalkoztatás módja Létszám Létszám Arány (%) január (f ) december (f ) Arány (%) Változás Rész munkaid s 46 3% 23 2% -23 Teljes munkaid s % % -264 F állású nem nyugdíjas munkavállaló % % -287 Rész munkaid s nyugdíjas 16 1% 2 0% -14 Teljes munkaid s nyugdíjas 106 8% 38 4% -68 Nyugdíjas ellátásban részesül munkavállalók 122 9% 40 4% -82 Összesen % % -369 Az elmúlt évek fluktuációs adatait vizsgálva megállapítható, hogy összességében a belép dolgozók 58 %-a 32 év fölötti volt (5. táblázat). A legfiatalabb korosztály belépési aránya a és a évben haladta meg az 50 %-os határt ben a belép k 78 %-a az els negyedévre tehet, amikor a burkolt munkaszerz déses viszonyok rendezése miatt, valamint az új m sorstruktúrára való átállás és a szervezeti átalakításra történ felkészülés miatt vettünk fel munkatársakat. 15

16 5. táblázat Belép k életkor szerinti csoportosítása, Magyar Rádió zrt., év Életkor (év) év év év év év év év év Összesen (F ) Arányok(%) % % % % % Összesen (F ) % A kilépési adatokat elemezve (6. táblázat) láthatjuk, hogy a létszámcsökkenés az elmúlt években f leg az 52 és 61 év közötti dolgozókat érintette, de összességében jelent s a 41 év alattiak aránya is, ami 33 %-ot tett ki. 6. táblázat Kilép k életkor szerinti csoportosítása, Magyar Rádió zrt., év Életkor (év) év év év év év év év év Összesen (F ) Arányok(%) % % % % % Összesen (F ) % A 2007-es év fluktuációs adatait szemlélve megállapíthatjuk, hogy a 355 kilép dolgozó közül 222 f távozási programban való részvétele meghatározó többség volt. A 7. táblázat bemutatja a létszámcsökkentési intézkedések 2008-ra várható hatását. A táblázat utolsó oszlopa azon munkavállalókat mutatja, akik vagy már a felmentési idejüket töltik és csak munkajogi értelemben munkavállalók (nem részei az aktív állománynak), vagy az utolsó munkában töltött napjuk 2008-ra esik (felmondásról szóló értesítést még 2007-ben megkapták). A Magyar Rádió zrt es távozási programjainak létszámcsökkent hatása 7. táblázat Távozási program Tervezett létszámcsökkentés (f ) Kilép k ben (f ) Méltányosság, más munkakörbe hat. id vel, védettség miatt maradtak (f ) Várható kilép k ban (f ) ÖTP ÖTP Nyugdíjas Csoportos Csoportos Csoportos Csoportos Összesen

17 4 A évi üzleti terv 4.1 Az MR évi üzleti tervének f bb feltételezései a jelenleg ismert indexálásokat alkalmaztuk, ahol nem állt rendelkezésre információ, ott a tervezett inflációs ráta mértéke 3 % a tervezett mérlegszerinti eredmény millió forint (bevétel: millió forint; költség, ráfordítás: millió forint) a DÁS beruházás és üzemeltetés 2008-ra jutó összege 593 millió forint a DÁS tartalomszolgáltatás 5 új adóval történ költsége 729 millió forint elindításának tervezett a DÁS-sal kapcsolatos üzemeltetési és tartalomszolgáltatási költségek ellentételezésére egyszeri, 200 millió forintos költségvetési támogatás a költségvetési el irányzat szerint a sugárzási díjra 255 millió forinttal, a zenei együttesekre 200 millió forinttal biztosít több támogatást a költségvetés a tavalyihoz képest, ugyanakkor a kiesett el fizet kre nyújtott támogatást 185 millió forinttal csökkent az új struktúrájú MR2-Pet fi Rádió reklámvonzó képessége következtében a készpénzes reklámárbevételének mintegy 30 %-os növekedésével számoltunk 2007-hez képest, míg a többi adón a reklámárbevételek változatlan nagyságával terveztünk az RTV Részletes lapeladás árbevételénél 2007-hez képest 6 %-os csökkenéssel kalkuláltunk ingatlanok értékesítéséb l (óvoda, teniszpálya, valamennyi üdül ) a tervek szerint millió forint készpénz származik, a tranzakciók számviteli eredménye 857 millió forint az elmúlt években elmaradt bérrendezés miatt éves szinten mintegy 843 millió forint költséget okozó béremeléssel számoltunk, amelynek forrása a évben megvalósított létszámleépítés (nem tervezett, pótlólagos forrás megszerzése esetén a mindenkori gazdasági, pénzügyi helyzet függvényében a többletforrást jutalom kifizetésére is költheti a társaság) az MR Online létszámának tervezett b vítése vagy kiszervezése (küls beszállító által történ megvalósítása) közel 61 millió forintos, egy új, az adóktól független m sorértékel szervezet felállítása csaknem 30 millió forint, a Sajtóarchívum funkcióinak szétválasztása további 16 millió forintos költségnövekedést idéz el 2007-hez képest a természetes és a munkáltató által kezdeményezett fluktuációra 80 millió forint áll rendelkezésre a tervben a 2007-ben végrehajtott létszámleépítés 2008-ra áthúzódó költségei várhatóan 50 millió forintot tesznek ki a Rádiómúzeum projektre 20 millió forinttal kalkuláltunk 17

18 a menedzsment által elfogadott adómentes melegétkezési utalvány havi összegének emelése éves szinten mintegy 26 millió forintos, a BKV bérlettámogatás pedig közel 108 millió forintos többletköltséget jelent hez képest a küls s kifizetések esetében vásárolt m sorok miatt 100 millió forintos, a határon túli tudósítók igénybevétele következtében további 100 millió forintos, a DÁS tartalomszolgáltatás elindítása miatt 20 millió forintos valamint az MR Online-hoz kapcsolódóan 24 millió forintos emelkedéssel számoltunk 2007-hez képest irodalmi adaptációk készítésére mintegy 30 millió forinttal több forrást biztosít az MR 2007-hez képest az Archívumban található mintegy órányi, irodalmi hanganyag jogdíjmegváltására 250 millió forint terveztünk be a évi Pekingi Nyári Olimpiai Játékokra 200 millió forint költséggel kalkuláltunk a évi rádiós ünnepség tervezett költsége 22 millió forint a car policy változása mintegy 35 millió forintos költségnövekedést okoz 2007-hez képest barter szerz dések kötésére összesen 431 millió forintos keret áll rendelkezésre ebb l 365 millió forint a marketing feladatokra felhasználható keret fennálló kötelezettségek törlesztésére valamint a költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségre 357 millió forintot terveztünk a társaság vagyonértékének növelésével számoltunk, vagyis a mintegy 600 millió forint tervezett értékcsökkenést jelent sen meghaladó összeg a tervezett készpénzes beruházás: millió forint (ebb l a DÁS 418,5 millió forint). Ezen kívül 300 millió forint saját rezsis beruházással számolunk, mely összegét az egyedi m sorok aktiválása adja. A készpénzes beruházásokra az értékesíteni kívánt ingatlanokból befolyó bevételek nyújtanak részben fedezetet. 8. táblázat A finanszírozás alakulása 2008-ban adatok millió forintban Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. hitelfelvét törlesztés egyenleg az SAP hitel utolsó, közel 99 millió forintos részletének évközi törlesztésével számoltunk az év végére tervezett pénzeszköz-állomány 186 millió forint 18

19 4.2 A évi bevételterv Az MR 2008-as üzleti terve millió forint várható bevétellel számol, amely a 2007-es várható bevételt millió forinttal haladja meg. Ez a 13,6 százalékpontos emelkedés alapvet en három f bb tényez együttes hatása: A 2008-as tervben az ingatlankoncepció részeként, az év második felére tervezett ingatlan értékesítésb l (óvoda, teniszpálya és üdül k) realizálható millió forint árbevétel szerepel. Az értékesítésb l származó árbevétellel szemben az ingatlanok könyvszerinti értékét ráfordításként 333 millió forint összeggel terveztük. A költségvetési támogatások tervben beállított összege a évi várható számokhoz képest 491 millió forinttal magasabb. Ez egyrészt a Zenei Együttesek támogatására biztosított korábbi 700 millió forintról 900 millió forintra megemelt támogatási összeggel indokolható. Ugyanakkor a kiesett el fizet kre nyújtott támogatás 185 millió forinttal csökkent. A sugárzási díjra kapott támogatás 443 millió forinttal emelkedett a 2007 várható számokhoz képest. Ez a növekedés a m sorszórás költségei között is jelentkezik, így az eredményre kedvez hatást nem gyakorol. Az üzleti terv reklámárbevétel jogcímen összesen millió forintot tartalmaz. Ez a 2007-es várható számokat 334 millió forinttal haladja meg. Ez egyrészt az új struktúrájú MR2-Pet fi Rádió reklámvonzó képessége következtében a készpénzes reklámárbevétel növekedésével, másrészt Sziget fesztiválhoz kapcsolódó 200 millió forintos barter jelleg árbevétellel magyarázható. A többi adón kismérték a reklámárbevétel emelkedése. A többi árbevételi soron az üzleti terv óvatosan számol: így például csökken ek az RTV Részletes lapeladási (-20 millió forint) és reklám árbevételei (-29 millió forint), az Egyéb belföldi árbevételek (-14,6 millió forint), illetve a turné-bevételek (-18,3 millió forint). 4.3 A évi költség- és ráfordításterv Az MR 2008-as üzleti terve millió forint várható költséget tartalmaz, amely a 2007-es várható számokat millió forinttal haladja meg. Ez a 15,7 százalékpontos emelkedés alapvet en az alábbi tényez knek köszönhet. Szolgáltatások Az igénybevett szolgáltatások sorain szerepel a fenti költségnövekményb l millió forint (87 %). A m sorszórás 2008-ra tervezett összege 371 millió forinttal haladja meg a 2007-es várható számokat. (A sugárzási díjra adott költségvetési támogatás összege a fentebb írottak értelmében szintén emelkedett.) A jogdíjak 284 millió forintos emelkedését az egyszeri 250 millió forint összeg, az Archívumban fellelhet irodalmi hanganyagok jogdíjmegváltása eredményezi. 19

20 Az egyik legjelent sebb költségnövekmény okozó a hirdetés, reklám és propaganda költségnem. A 2007-es évet 498 millió forinttal haladja meg az üzleti terv, aminek azonban a túlnyomó része barter. Arculat- és image építésre betervezett összeg 372 millió forint (mely a csatornák és egyedi m sorszámok ismertségének növelésére szánt összegeket is tartalmazza), ehhez még további 150 millió forinttal járul hozzá a digitális platformot népszer sít kampány, illetve további 24 millió forintot tesz hozzá a Pekingi Olimpia reklámköltsége. A m sorkészítés költségei között a küls s közrem köd i díjra betervezett összeg haladja meg jelent sen a tavalyi értéket. A normál m ködésen túl a terv ugyanis tartalmazza a DÁS tartalom el állításához kapcsolódó 18 millió, a vásárolt m sorok 100 millió, illetve a megnövekedett határon túli tudósító hálózat további 100 millió, valamint az MR Online b vítésével járó 24 millió forintos költségnövekedését. A szakért i tevékenységek költségnövekedés legf bb okozója a DÁSpályázattal kapcsolatos tervezett 124 millió forintos összeg, amelyb l egyszeri 50 millió forint összeg az államnak fizetend pályázati díj, a fennmaradó rész pedig szakért i, javarészt hálózat-tervez i igénybevétel. Ezen kívül a normál m ködés költségei között az üzleti tanácsadás és a jogi tevékenység költségvonzata növekszik megközelít leg 55 millió forinttal. Ez utóbbi tervezett összeg tartalmazza a tavalyi létszámcsökkentés kapcsán már megindított, illetve az esetleges további munkaügyi perek költségeit is. Az igénybevett szolgáltatásokon belül az egyéb szolgáltatások sorain összesen 273 millió forinttal lépi túl a 2008-as terv a 2007-es várható számokat. Ez egyrészt a Pekingi Olimpia 154 milliós kiadásával, másrészt a DÁS üzemeltetéshez kapcsolódó 50 millió forinttal indokolható. Ezen kívül kisebb mini projektek keretében a 2008-as terv tartalmaz a Rádiómúzeum projektre 20 millió forintot, illetve további 10 millió forint komolyzenei koncertek és felvételekre. Bérköltség A bérköltség sorokon a 2008-as terv összesen millió forintot tartalmaz, amely 308 millió forinttal kevesebb a 2007-es várható költségnél. A 2007-es évet 786 millió forinttal (csak bérköltség soron) terhelte a létszámleépítés költségvonzata, amelynek áthúzódó költségeire 2008-ban 50 millió forintot terveztünk. Az elmúlt években elmaradt bérrendezés miatt éves szinten 843 millió forint költséget okozó béremelést tartalmaz a terv. A feladatok ellátásához kötött mozgóbér kifizetésekre tervezett 523,5 millió forint tartalmazza a digitális új tartalmak el állításának 126 millió forintos tervezett összegét. Ezen kívül az MR Online létszámának tervezett b vítése, egy új, független, m sorértékel szervezet felállítása, illetve a Sajtóarchívum funkcióinak szétválasztása további 80 millió (58 millió forint bérköltség és 22 millió forint prémium) költségnövekedést eredményez. 20

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv Magyar Labdarúgó Szövetség Pénzügyi terv 2013 A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-es pénzügyi terve Bevezető Az Alapszabály értelmében az MLSZ köteles évente a Küldöttközgyűlésen tárgyalni a szövetség soron

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyr l A GYEMSZI IRF sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. december ISBN 963 86852 2 0 Felel s kiadó: GYEMSZI

Részletesebben

A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS

A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS VOGL ARTEMON A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ ELMÚLT ÉVTIZED FÚZIÓKONTROLL ESETEI A HAZAI MÉDIAPIACON* *In: Polyák, G. (szerk.): Esettanulmányok a médiakoncentráció tárgyköréb l. BKTE Alapítvány, 2007.

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN KÖZIGAZGATÁSI OLVASMÁNYOK TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Vállalatok tulajdonosi irányításának változatai

Vállalatok tulajdonosi irányításának változatai M HELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2007/3 Vállalatok tulajdonosi irányításának változatai (Felmérések tanulságai) VINCE PÉTER INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST, 2007

Részletesebben