Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT"

Átírás

1 Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT a Magyar Rádió zártkör en m köd részvénytársaság évi üzleti tervének elveire és f bb elemeire El terjesztés a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának január 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ A ÉV BÁZISA A ÉV GAZDÁLKODÁSA A ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK A ÉVI VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK A ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNY HUMÁNER FORRÁS-GAZDÁLKODÁS HELYZETE A ÉVI ÜZLETI TERV AZ MR ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK F BB FELTÉTELEZÉSEI A ÉVI BEVÉTELTERV A ÉVI KÖLTSÉG- ÉS RÁFORDÍTÁSTERV A ÉVI EREDMÉNY- ÉS CASH-FLOW TERV ÉVI FELADATOK ÉS TERÜLETI TERVEK MR1-KOSSUTH RÁDIÓ ÉS MR5 - PARLAMENTI KÖZVETÍTÉSEK MR2-PET FI RÁDIÓ MR3-BARTÓK RÁDIÓ MR4 NEMZETISÉGI ÉS MR6 REGIONÁLIS ADÁSOK MR- ONLINE ARCHÍVUM RTV RÉSZLETES ZENEI EGYÜTTESEK KOMMUNIKÁCIÓ INGATLAN-ÁTALAKÍTÁS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK MELLÉKLETEK AZ MR ZRT. EREDMÉNYKIMUTATÁSA AZ MR ZRT. KÖLTSÉGEI, RÁFORDÍTÁSAI AZ MR ZRT. BEVÉTELEI AZ MR ZRT. MÉRLEGE AZ MR ZRT. CASH-FLOW-KIMUTATÁSA

3 1 Vezet i összefoglaló A jelen javaslat egyrészt bemutatja a évi gazdálkodás várható eredményét, a megkezdett folyamatok évi hatásait, bemutatja a évi feladatokat, a tervezett eredményt és mérleget, valamint a finanszírozási helyzetet. Az MR életében 2008 is rendkívül fontos év lesz. A szabályozói környezet várható gyökeres változása, a feladatok, csatornák b vülése, illetve az elavulttá váló munkakörnyezet rekonstrukciója az intézmény m ködését hosszú távon is befolyásolják. A kihívásokra adott válaszaink dönt en fogják meghatározni a rádió jöv jét. Az esetleges intézményi összevonások, a digitális átállás lehet - ségének elszalasztása, illetve a m sorkészít i környezet modernizálásának további halasztása súlyos versenyhátrányt okozhat a közrádiónak. A kialakult döntési helyzet jelent sen leegyszer sítve a következ : az MR a jelenlegi m - ködésére alapozva dönthet a.) a vegetálás, azaz, egy stagnáló de inkább csökken tevékenység mellett, amely az elkövetkez években kényszerpályára tereli az intézményt, vagy b.) úgy, hogy a meglév csatornákra és szaktudásra alapozva jelent s szerepet vállal a digitális átállásban, b víti csatornái számát és tevékenységét. Amennyiben az MR az utóbbit választja, akkor joggal számíthat a közszolgálati média finanszírozására szánt forrásokból az eddiginél jelent sebb összegre. Az MR 2007-ben jelent s változáson ment keresztül, mely alapot ad arra, hogy korszer bb közszolgálati m sorszolgáltatóként m ködjön a továbbiakban. A megújításnak a bekövetkezett létszámcsökkenés (és az ezzel elért megtakarítás) csak az els lépcs je, mely lehet vé és szükségessé is teszi az igénybe vett infrastruktúra állapotának rendbetételét, ezen belül a munkakörnyezet modernizálását. Az átalakítandó Bródy Sándor utcai, történelmi telephellyel szemben nemcsak az az elvárás, hogy a modern m sorkészít i tevékenységet maximálisan támogassa, hanem az is, hogy a digitális átállás kapcsán elindítandó új csatornák igényeit is képes legyen kielégíteni. Az idei év fontos feladata az ingatlan-átalakítás megkezdésén és a digitális jöv megalapozásán túl a három f adó új m sorszerkezetének további finomítása, illetve a nyári Olimpiai Játékok magas színvonalú közvetítése ben számos, az intézmény szempontjából fontos beruházás maradt el a finanszírozhatóság fenntartása és az állami refinanszírozás bizonytalansága miatt. A kiemelten takarékos gazdálkodás azt eredményezte, hogy tavaly minden szabad pénzeszközt a létszámcsökkentésre fordított a társaság az azon kívüli feladatok ezért a évi gazdálkodást fogják terhelni. A szokásos tevékenység mellett indítandó digitalizálás, infrastruktúra-átalakítás és egyéb feladatok olyan jelent s forrásigényt támasztanak, amelyet az MR a saját, normál cash-flow-ja segítségével nem tud finanszírozni, és nem is volna célszer ehhez ragaszkodni. A hosszú kifutású feladatokhoz miel bb ezekhez mérhet id távú finanszírozási megoldást kell találni, mellyel a jelenlegi hitelszerz dés kiváltható. Az id legesen elhalasztott, illetve az új feladatok küls forrásának biztosítása azért is kiemelten fontos, mert egyre kevéssé valószín, hogy a létszámcsökkentés költségeinek refinanszírozását a központi költségvetés rendelkezésünkre fogja bocsátani. 3

4 A terv összeállításakor résztervek szintézisét végeztük el. Az MR eddigi tevékenységét leképez terv tartalmazza a meglev csatornák és kiszolgálásuk költségeit. Ehhez kapcsolódik az (MRKA Elnöksége által már elfogadott) ingatlan-átalakítási koncepció megvalósításának megkezdése. A fenti tevékenységek költségeit és bevételeit tartalmazó tervet kiegészítettük a digitális átállással kapcsolatos feladatokkal, azaz az új tartalmak el állításával és a terjesztéshez szükséges hálózat kiépítésével. Az új tartalmak természetesen id vel organikus részévé válhatnak az intézménynek, elindításuk azonban speciális feladatot, illetve egyszeri felkészülést jelent. A fentieken túl a menedzsment által megfogalmazott feladatok költségigényét szintén tartalmazza a terv (pl.: a bérrendezés, határon túli és belföldi tudósítói hálózat er sítése, Olimpia, MR Online min ségének javítása, m sorlebonyolítási program beszerzése, stb.). Történelmi döntés éve: 2008 Jelenleg a 2007-ben végrehajtott intézmény-átalakítással elért megtakarítás, valamint az MR eszközparkja azok a többlet-források, melyekre az intézmény saját hatáskörben támaszkodhat. Ezek a források nem csekélyek: az elért megtakarítás kb. 1 milliárd forint, az ingatlanok értéke pedig mintegy 8 milliárd forint. A közszolgálati m sorszolgáltatók közül mára egyedül az MR rendelkezik számottev saját ingatlanvagyonnal, miközben az intézményt saját forrásai jelenleg finanszírozzák. Az MR-ben tehát jelenleg jelent s potenciál rejlik, mely kihasználásával még jobban tudná ellátni közszolgálati feladatait, illetve kulturális misszióját. A kínálkozó lehet ségeket a jogszabályi környezet várható változásának bemutatása után ismertetjük. Az új médiatörvény tartalma jelenleg még nem ismert, azonban számos, az MR-t érint változásra lehet számítani. Amennyiben a közrádió független marad, úgy az az érdekünk, hogy az új környezet lehet ségeit saját jogon tudjuk kihasználni. Amennyiben a közmédia intézményeit összevonják, akkor az MR ki lesz téve a marginalizálódás veszélyének a televíziók pazarló gazdálkodása miatt. Az eljelentéktelenedés veszélyét a közrádió tudatos felkészüléssel, csak új feladatok vállalásával és hatékony m ködéssel tudja csökkenteni természetesen a min ségi tartalomel állítás megtartása mellett. Az összevonás a történelmi telephely elvesztésével/felélésével is fenyeget. A kialakult helyzetet és az MR jelenlegi m ködését megvizsgálva a menedzsment az alábbiakban látja a túlélés és a fejl dés garanciáját: 1. A nem használt és semmilyen hasznot nem hajtó ingatlanokat el kell adni. 2. A központi telephelyet át kell alakítani olyan módon, hogy az a m sorkészít i igényeket maradéktalanul ki tudja szolgálni. 3. Az MR-nek élnie kell a törvény által kínált lehet séggel, és el kell indulnia a digitális multiplexer üzemeltetésére kiírt pályázaton, hogy annak megnyerése esetén módja legyen befolyásolni a digitális tartalmak terjesztését, árát, min ségi elvárásait. 4. Az MR-nek új csatornákat kell indítania, melyekkel hatékonyabban ki tudja aknázni az archívumban rejl lehet ségeket, illetve a felhalmozott m - sorkészít i szaktudást. A rádiós piacon jelenleg új, értéket jelent tartal- 4

5 mat a leghatékonyabban az MR tud el állítani és ezt ki kell használnunk. Az indított új tartalmakat a digitális multiplexeren kell sugározni, ezzel is vonzóvá téve az új platformot. Az új csatornáknak jól pozícionáltnak kell lenniük, hogy sikeresen szólíthassák meg célcsoportjaikat. 5. Az MR m ködése kapcsán számos egyéb változtatási-fejlesztési feladat áll el ttünk. Ilyen például a Márványterem részleges felújítása, a bérrendezés, néhány szakterület meger sítése, az MR Online min ségének javítása, vidéki tudósító hálózat b vítése, stúdiók átalakítása. A feladatok igen szerteágazóak és várhatóan jelent s terhelést fognak jelenteni a résztvev szakterületek számára, azonban végrehajtásuk szükséges. A vázolt tételek részletes bemutatása 1. Ingatlanok értékesítése, hasznosítása Az MR számos olyan ún. jóléti, illetve egyéb ingatlannal rendelkezik, melyek jelenleg semmilyen hasznot nem hoznak, s t, fenntartásuk, állagmegóvásuk az alaptevékenységt l von el forrást. Ezen ingatlanok fenntartása nem egyeztethet össze az intézmény f feladatának ellátásával, azt semmilyen értelemben nem szolgálja. Ezért ezeket értékesíteni kell és az ellenértéket a továbbiakban bemutatott feladatokra, illetve az alapm ködés finanszírozására kell fordítani. 2. Központi telephely átalakítása A szén bemutatott ingatlanhasznosítási koncepció központi eleme az volt, hogy a meglev infrastruktúra koncentráltabb használatával célszer bb és korszer bb munkakörnyezet alakítható ki. Az átalakítást gondos el készületek és a kiviteli terv elkészítése fogja megel zni. Várhatóan a legtöbb részfeladat közbeszerzés hatálya alá esik. A beruházást úgy kell megszervezni, hogy az a lehet legkevesebb ideig, a lehet legkisebb mértékben hátráltassa a rádiós dolgozók napi munkavégzését. A cél az, hogy már a 2008-ban látható, érzékelhet eredményt és javulást érjünk el. A munkálatok eredményeképpen az MR1- Kossuth Rádió új munkakörnyezete adható át, illetve az MR2-Pet fi Rádió munkatársai foglalhatják el új munkahelyeiket. Az átalakítás egyben lehet vé teszi, hogy a központi telephelyen is hasznosítható ingatlanok szabaduljanak fel. 3. Digitális multiplexer pályázat A digitális átállásról szóló törvény (dtv.) értelmében az MR-nek lehet sége van az üzemeltetésre kiírt pályázaton elindulni. A dtv. úgy rendelkezik, hogy Magyarországon az úgynevezett er s szolgáltató modell valósuljon meg, ami azt jelenti, hogy a multiplexer üzemeltet je nem pusztán technológia-szolgáltató, hanem dönthet a multiplexeren sugárzott tartalmak körér l is. Amennyiben tehát az MR nyer, akkor nem csak az lesz a feladata, hogy felépítse és üzemeltesse az országos digitális m sorszóró hálózatot, hanem az is, hogy a felépített 5

6 hálózaton közreadott tartalmakat megválogassa, a többi m sorszolgáltatóval szerz dést kössön, illetve a saját tartalmainak nagyobb publicitást adjon. A jogalkotó által választott megoldás eredményeként szükségképpen megváltozik az analóg világból ismert m sorterjesztési lánc, mivel tartalomszolgáltatóként m sorterjeszt i jogosítványokhoz juthatunk. Az MR számára egyértelm en el nyös, ha a tevékenysége b vül és nem követ, hanem vezet helyzetben küzd a hallgatókért és a platform sikeréért. A menedzsment véleménye szerint ugyanakkor ilyen nagyszabású projekt, mint a digitális hálózat kiépítése állami szerepvállalás nélkül nem képzelhet el, hiszen az új platform a beruházást követ években nem, vagy csak nagyon csekély bevételt tud generálni állami forrásból tehát meg kell el legezni a digitális m sorszórás sikerét. 4. Új csatornák indítása Az MR versenyel nye a többi piaci szerepl höz viszonyítva az a képesség, hogy új tartalmakat viszonylag hatékonyan és olcsón tud el állítani. A jelenleg hat csatornára m sort készít intézmény számára egy-egy további csatorna m sorainak gyártása a jelenlegi költségvetéshez viszonyítva kevesebb többletráfordítással valósítható meg. A most el állított tartalom kiegészítésével (akár megduplázásával) lényegesen nagyobb hatásfokkal láthatjuk el a közszolgálati feladatainkat. Az MR-ben dolgozó újságírók számára az el állított tartalom növekedése hatalmas lehet ség, hiszen több megszólalási, bizonyítási lehet séghez juthatnak, több ötlet valósulhat meg, a szakmai m helyek munkájára nagyobb figyelem irányul. A csatornák indításánál természetesen számoltunk a bevezetéshez köt d kampánnyal, illetve a platform megismertetésére irányuló kommunikációs tevékenységgel már csak azért is, mert a pályázat elbírálásánál ez többletpontokkal jár. 5. Egyéb feladatok (bérrendezés, kisebb beruházások) A jelenlegi m ködés jobbá tételét célzó feladatokból az alábbiakat emeljük ki: Az MR-ben évek óta nem történt béremelés, ugyanakkor a létszámcsökkentés hatására a leterheltség jelent sen n tt. Bérrendezés segítségével ezen az aránytalanságon kívánunk változtatni. XXIX. Olimpiai Játékok közvetítése az MR közszolgálati feladata. A tervezett l eltér en a évben lényegében nem került pénzbe az olimpiai felkészülés, így minden finanszírozandó tétel 2008-ra csúszott. A vidéki és a határon túli tudósítói hálózatot meg kívánjuk er síteni ban. Az újságírók számára a bejelentkezéshez megfelel technikai környezetet, mobil irodát szeretnénk biztosítani. A hálózat b vítésével az MR felületein pontosabb, életközelibb anyagok jelenhetnek meg, a helyi eseményeket m sorainkban könnyebben fel tudjuk dolgozni. Arculat, image, kommunikáció az intézmény érdeke, hogy az elkészített min ségi tartalmait a lehet legszélesebb hallgatói közönséghez juttassa el, ezzel is hatékonyabbá téve közszolgálati feladatainak ellátását. A 2007-ben végrehajtott arculatváltás és újrapozícionálás eredménye- 6

7 ként sikerült új hallgatókat szerezni, ezt a munkát azonban folytatni kell, és törekednünk kell arra, hogy az adók célcsoportjai értesüljenek a nekik készült m sorokról. A hallgatottság-mérés sokszor tárgyalt jelenlegi metodikája is nélkülözhetetlenné teszi az er teljes kommunikációt. Az MR 2008-ban a korábbinál nagyobb összeget kíván fordítani a hallgatói szokások kutatására, célcsoportjai igényeinek felmérésére. A kutatások eredményei sokat segíthetnek az egyes m sorok, illetve az adók finomhangolásában. Az üzleti terv jelent s összeget tartalmaz oktatási feladatok ellátására. Az alkalmazottak számára rotációs programot, célzott képzéseket kívánunk biztosítani. Az irodai környezet átalakításának részeként az elöregedett bútorpark (részleges) cseréje szükséges az új m sorkészít i környezet egységes koncepció szerinti berendezését kívánjuk végrehajtani. Az archívumi anyagok jobb kihasználása érdekében a hanganyagok egy része jogainak kiváltását tervezzük. A szakmai szempontok szerint öszszeállítandó m sorlista jogtulajdonosaival kötend megállapodás lényege, hogy az anyagokat az MR szabadon használhassa, jelent s kés bbi adminisztrációt és költséget megspórolva ezzel, illetve biztosítva a min - ségi anyagok bekerülését a m sorfolyamba. Egyértelm en szükséges az MR internetes felületein a tartalom és szolgáltatások b vítése. Különösen a rádiós tartalmak továbbfelhasználása kell, hogy prioritást kapjon, hiszen azokat az intézmény jelent s költséggel egyébként is el állítja. Ezeket csekély addicionális ráfordítással online is elérhet vé lehet és kell tenni. Ki kell alakítanunk a m sorértékelésnek az új struktúrához illeszked, új rendjét, hogy az adókon elhangzott tartalmakat ne csak a saját szakmai vezetésük értékelje és min sítse, hanem létezzen egy általános, bels függetlenséget élvez szilárd szakmai normatíva. Az MR2-Pet fi Rádió arculatához illeszked, ismertséget és elfogadottságot er sít feladatok: új el adók/zenekarok anyagainak zs rizése, megjelenés fesztiválokon, 8-as stúdió átalakítása kis közönség él koncertek lebonyolítására. Tervezzük a Márványterem részleges rekonstrukcióját, amely magában foglalja a nyílászárók cseréjét, illetve az épület fogadó részének felújítását és lezárását az udvar felé. A m sorok aktualitásának fokozása érdekében nélkülözhetetlen a vidéki kollégák mobilitásának fokozása az ehhez szükséges gépjárm vek költségeit a terv szintén tartalmazza. A fenti felsorolásban megfogalmazott feladatok végrehajtása nagymértékben befolyásolja az MR m ködését. E feladatoknak a pénzállományra és az eredményre gyakorolt hatását mutatja az 1. táblázat: 7

8 1. táblázat Feladatok hatása az eredményre és a pénzállományra Alapterven kívüli tételek (millió forint) Eredményre gyakorolt hatás Beruházási igény Pénzre gyakorolt hatás Ingatlanértékesítés Ingatlanátalakítás DÁS pályázat, üzemeltetés, beruházás DÁS tartalom és állami támogatás együtt Bérrendezés Pekingi Olimpia M sorkészítés M sorszámok jogainak teljes megváltása Végkielégítés és áthúzódó 2007-es hatás Szakterületek meger sítése Adómentes juttatások változása (Kafetéria) Roadshow, közvéleménykutatás Egyéb költség tételek (pl. ünnepség, új képzések) Egyéb beruházások (pl. adáslebony. szoftver, mobil irodák, Márványterem rekonstrukció, Miskolci stúdió) Fentiek ÁFA-hatása Összesen Az alapm ködés és feladatok együttes finanszírozási igénye Tételek millió forint Alapm ködési eredmény pénzáram a APEH áthúzódó (357) és m köd t ke változás (172) -529 Sap hitel alap beruházási terv -279 Alapm ködés pénzügyi pozíciója: 510 Alapterven kívüli tételek pénzügyi hatása Kam at -159 Finanszírozási igény az id szak végén: táblázat A vázolt feladatok maradéktalan végrehajtása esetén tehát az id szak végén mintegy millió forint hitelállománya lesz a társaságnak, melynek fedezete a központi ingatlan lehet. A hitelkeret szükséges összegét azonban nem a záró állományhoz, hanem a legmagasabb finanszírozási igényhez kell igazítani: a tervezett id beni ütemezés miatt a legmagasabb hiteligény millió forint, mely várhatóan szeptemberben fog jelentkezni. A bemutatott hiteligény a évi üzleti terv pénzigényét fedezi, azonban ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy szükség esetén az ingatlan-átalakítás, a digitális hálózat kiépítése, illetve az új tartalmak el állítása is megállítható, amennyiben a társaság finanszírozásának pótlásáról a tulajdonos, vagy az új médiatörvény nem gondoskodik. Jelen helyzetben azonban a menedzsment álláspontja az, hogy azt a történelmi lehet séget meg kell ragadni, amely biztosíthatja az intézmény számára a fennmaradást, illetve médiapiaci súlyának növelését. 8

9 2 A év bázisa A évi üzleti tervjavaslatban megfogalmazottak könnyebb megértése érdekében vázlatosan bemutatjuk az el z évek gazdálkodását, meghatározó tényez it. Áttekintés: A részvénytársasággá alakulás 1996-ban történt meg. A régi-új társaság annak ellenére, hogy a szükséges beruházásokat nem hajtotta végre, jelent s tartozásokkal rendelkezett ben 135 f s leépítés és kimagasló reklámárbevétel segítette a konszolidációt. A reklámbevétel ezt követ en jelent sen csökkent a duális médiapiac létrejöttével ben az elmaradt beruházásokat részben pótolták, ugyanakkor további létszámleépítést hajtottak végre. A felhalmozott tartalékok a következ évben elfogytak (a bevételek nagyobb mértékben csökkentek, mint a költségek). A következ évet likviditási gondok jellemezték, a szervezet létszámának csökkentése mellett (megsz nt a Calypso Rádió, és a jóléti intézmények száma is csökkent) ben és 2003-ban összesen 2 milliárd forint t keemelés történt. Ezt beruházásra és béremelésre fordították ban folyt be utoljára jelent s összeg koncessziós díj a Danubius Rádió kapcsán. Ezt követ en az addig 1,2 milliárd forintos éves koncessziós díjbevétel összege a töredékére csökkent. A kialakult válságos helyzet kezelésére a menedzsment akciótervet állított össze, mely szervezeti átalakításokat is tartalmazott. Az összeállított válságtervet a társaság végül nem hajtotta végre, mivel az alapító rendkívüli támogatással (1,2 milliárd forinttal) segített a pénzügyi válság megoldásában. Az MR 2006-ban nem rendelkezett elfogadott üzleti tervvel, ezért az akkori menedzsment a évi üzleti terv sarokszámaiból kiindulva, annak 90 %-ában határozta meg a szervezeti egységek gazdálkodási keretét, miközben a beruházásra fordítható pénzösszeget 100 millió forintban maximálta. A 2006-os átmeneti év után 2007-ben több területen is jelent s intézkedés történt. Az év els negyedévében korszer sítettük az MR szervezeti struktúráját. Ezzel párhuzamosan több lépcs ben több, mint 20 %-kal csökkent a létszám. Az adók új m sorstruktúrájának már az év második felében érezhet volt a hatása: a hallgatottság és a realizált reklámbevétel egyértelm en emelkedtek. Az adók m sorstruktúrájának átalakítása után az MR arculata is gyökeresen megváltozott, és az egységes image megismertetése érdekében országos kampány indult. Mindezen intézkedések mellett, illetve azok ered jeként az MR gazdálkodása kiegyensúlyozott, javuló tendenciát mutat. Összefoglalva: az MR megalakulásakor jelent s t ke- és kamattartozásokat örökölt, konszolidációja csupán részleges volt, 9

10 2004-t l a Danubius Rádiótól kapott koncessziós díjbevétel drasztikusan, az 1/6-ára csökkent, az állandósult forráshiányos helyzetet a Magyar Állam t keemelés vagy támogatás formájában, alkalomszer en (nem tervezhet módon) kezelte, ezekb l az egyszeri és alkalomszer többletforrásokból az MR rendszerint tartós kötelezettségeket vállalt, ami további forráshiányos id szakokhoz vezetett, a támogatott periódusokban elmaradtak az alaptevékenységhez f z d strukturális átalakulások, a jelenlegi forráshiányos helyzetet kizárólag állami szerepvállalással lehet orvosolni, ezért az MR finanszírozásának újragondolására van szükség (reményeink szerint az új médiatörvény rendezi az öröklött helyzetet). 3 A év gazdálkodása 3.1 A évi várható bevételek Az MR 2007-ben várhatóan összesen millió forint bevételt realizál, amely a tervteljesülés 98 %-a, így a 2 százalékpontos tervelmaradás várhatóan -260 millió forint lesz. A reklámárbevételek esetében 2007 végére millió forintot prognosztizálunk. Az MR2-Pet fi Rádió új, fiatal feln tteket megcélzó m sorstruktúrája kiugróan magas árbevétel-növekedést eredményezett: a terv 319 %-ban teljesült. Az MR1-Kossuth Rádión a bevétel csökkenési tendenciáját egyel re nem sikerült megállítani. Az elmaradás 73 millió forint, azaz a terv 92 %- ban teljesült. Az RTV Részletes reklámárbevétele várhatóan 25 millió forint csökkenést fog mutatni az év végére. A negatív eltérés dönt en abból adódik, hogy a tervezettel ellentétben az Antenna Hungária éves szinten a korábbinál lényegesen alacsonyabb hirdetési aktivitást mutatott. A vidéki reklámárbevétel tervt l való elmaradása el re láthatóan 21 millió forint lesz. A Zenei Együttesek árbevételénél az év végére várhatóan 15 millió forintos pozitív eltéréssel számolhatunk. Az arányában számottev emelkedés oka, hogy bizonyos koncerteket szponzorok támogattak, azonban ez az információ a tervkészítéskor még nem állt rendelkezésünkre ben nem tervezett tételekb l adódó bevétel növekedés : A Zenei Együttesek export árbevétele 31 millió forint (a nem tervezett turné elért bevételei miatt) 10

11 Céltartalék felhasználás 52 millió forint (2006 év végén az OMMF bírságra képzett céltartalék része). A céltartalék feloldása azért vált lehetségessé, mert az MR kifizette mind a bírságot, mind pedig az elmaradt járulékkötelezettséget a 20 zenekari tag tekintetében. A céltartalék feloldásának összege a könyvvizsgálóval folytatandó egyeztetések eredményeként várhatóan el fog térni az el re jelzett összegt l. Különféle egyéb bevételek 33 millió forint (a Vendégház idegenforgalmi adóján felüli rész, amely be lett tervezve) Pénzügyi m veletek bevételei 21 millió forint Rendkívüli m veletek bevételei 25 millió forint A hangzó és írott anyag értékesítésében el reláthatóan tekintélyes mérték terveltérést realizálhatunk az évvégére (-40 millió forint). A várható eltérés oka, hogy az MR korábbi kiadványai iránt fokozatosan csökken kereslet mutatkozik. A Vendégház árbevételében jelentkez 26 millió forintos elmaradás oka a vendégéjszakák számának csökkenése. A költségvetési támogatások alakulására nincs érdemi hatása az MR-nek. A támogatás összege a kiesett el fizet k és a Zenei Együttesek tekintetében tervszer en alakult, míg a sugárzási díjra vonatkozó támogatás a tervezettnél alacsonyabb összeg. Ezzel párhuzamosan a költségoldalon is csökkenés mutatkozik a m sorszórási sorokon. Az egyéb támogatások között az ORTT-t l, illetve egyéb szervezetekt l kapott támogatások -21 millió forintos eltérésének dönt oka, hogy az MR-t kizárták a pályázatokból a fent említett OMMF bírság következményeként, s ez a tiltás még 2008-ra is vonatkozik. 3.2 A évi várható költségek, ráfordítások Az MR-ben várhatóan összesen millió forint költség és ráfordítás merül fel, amely az üzleti tervhez képest millió forint megtakarítást jelent. A megtakarítás az intézmény gazdálkodásában mutatkozó kedvez hatások együttes ered je. Szolgáltatások: A szolgáltatások összességében kedvez en alakultak, amelyek az üzleti tervhez képest millió forint megtakarítást jelentenek. A szolgáltatások között az egyik legjelent sebb költség, a küls s számlás honorárium, amely soron a tervben megfogalmazott számokhoz képest mintegy 300 millió forintos megtakarítás keletkezett. Ez egyrészt az MR egész gazdálkodásában megmutatkozó m ködés racionalizálásának, másrészt a beinduló új m sorstruktúrának volt köszönhet. A havi kifizetések átlagos összege a 2006-os 44,8 millió forintról 22,3 millió forintra csökkent. A hirdetés és reklám, propaganda költségnem soron 211,5 millió forint megtakarítás várható. Az arculatváltás költségei lényegesen elmaradtak a tervezett l. 11

12 A m sorszórás sorain 153 millió forint megtakarítás várható az üzleti tervhez képest. Bár ezt a tételt kis mértékben aktívan befolyásolhatjuk, az elért megtakarítás nem jelent egyben készpénz megtakarítást is a jól ismert finanszírozási konstrukció miatt. A 2008-as Pekingi Olimpiai Játékok vonatkozásában a terv 150 millió forint egyéb szolgáltatás igénybevételével számolt, de a tervekkel ellentétben érdemi költség végül nem jelentkezett a tavalyi évben. További (56,5 millió forint) megtakarítás várható a parkolás és autópálya díj költségein(javarészt a parkolóház tervezett 70 millió forint összeg költségénél kedvez bb konstrukció újratárgyalása miatt), illetve a szakért i és tanácsadói szolgáltatások tekintetében 49 millió forint összegben. A racionális gazdálkodásnak köszönhet en a fenti, abszolút összegben is jelent s megtakarításokon túl a gazdálkodás egyéb tételeinek tekintetében is (jutalék, jogdíj, karbantartások, nyomdai szolgáltatások, stb.) további 75 millió forint megtakarítás prognosztizálható. Személyi jelleg költségek Ezen költségnemek alakulását legnagyobb mértékben az év folyamán több lépcs ben megvalósult létszámcsökkenés határozta meg. Az üzleti terv bérköltség sora tartalmazza a normál m ködés bérköltségét, illetve a betervezett Önkéntes Távozási Program (ÖTP) és a csoportos létszámleépítések teljes költségvonzatát. A tervben ez utóbbi a törzsbér soron szerepelt, míg a tényadatok, az ÖTP kifizetések és a megszüntetett munkaviszonyú nyugdíjas munkavállalók tárgyid szaki kifizetései az egyéb bérek, illetve a végkielégítés sorokon jelentkeznek. A törzsbér soron kimutatott költséget növeli az intézményszint év végi jutalom kifizetés összege is. Ezek ered jeként a törzsbér soron millió forint megtakarítás, míg az egyéb bérek soron 786 millió forintos, a végkielégítés sorokon 203 millió forintos túllépés mutatkozik. A törzsbér soron a havi kifizetések átlagában megközelít leg millió forint összeg csökkenés tapasztalható. Ez két hatás együttes összegével magyarázható: egyrészt a létszámleépítéssel, másrészt azzal, hogy az évközi intézkedések következtében május hónaptól a korábbi határozott id s béreket is prémium jogcímen kifizettük ki. Ez utóbbi következtében a személyi jelleg kifizetések között a m sorkészít i és adminisztratív prémium soron 151,5 millió forint túllépés várható. Ráfordítások A ráfordítás sorokon az üzleti tervhez képest összességében várhatóan 625 millió forinttal kedvez bb a kép. Ez egyrészt az üzleti tervben szerepl hitelfelvétel elmarad a kamatfizetésének kedvez hatása (153 millió forint). Másrészt az MR ÁFA-visszaigénylési pozíciója kedvez bben alakult a tervhez képest (várhatóan 318 millió forint mérték megtakarítást eredményez). 12

13 Aktiválás, amortizáció Az amortizációs költség tervt l való elmaradásának (69 millió forint) f oka a beruházások elmaradása. A m soraktiválás eredményjavító hatása az üzleti tervben szerepl 200 millió forinttal szemben várhatóan 247 millió forint lesz. 3.3 A évi várható eredmény Az MR 2007-ben az el zetesen tervezettnél várhatóan millió forinttal kedvez bb mérleg szerinti eredményt ért el, vagyis a kalkulált mintegy millió forinttal szemben millió forint lett a mérleg szerinti veszteség. A gazdálkodást jobban mutató üzemi szint eredmény alakulása szintén (1.296 millió forinttal) kedvez bb lett a vártnál. A pénzügyi m veletek eredmény kategória az üzleti tervben szerepl eredményt 179 millió forinttal rontotta, azonban hitelfelvétel nem történt, így az elmaradt fizetend kamatok összege jelent sen javítja a tervteljesülést. Az eredmény alakulására ható fontosabb tényez k összefoglalva az alábbiak voltak: 1. Az MR megszorító intézkedései nyomán és a többlépcs s létszámcsökkenés hatására az anyagköltségek (70 millió forint) és a szolgáltatások (1.021 millió forint), azon belül a küls s közrem köd i honorárium kifizetések jelent sen (300 millió forint), csökkentek. Az üzleti terv tartalmazott továbbá olyan tételeket, amelyeknek a felhasználása az év során nem a tervezett ütemben valósult meg, így az éven belül megtakarítást realizáltunk: a hirdetés és reklám propaganda költségnél (211 millió forint), valamint az egyéb szolgáltatás soron a 2008-as olimpia kapcsán (150 millió forint). 2. Az ÁFA arányosítás kedvez változása, továbbá az anyagköltségeken valamint a szolgáltatásokon, együttesen jelentkez megtakarítás miatt a tervezetthez képest jelent sen, mintegy 318 millió forinttal kedvez b- ben alakult az ÁFA fizetési kötelezettségünk. 3. A létszámcsökkenés személyi jelleg költségeinek a fedezetére az üzleti tervben szerepl közel millió forintos összeggel szemben az éves várható kifizetések összege millió forintban prognosztizálható. A megtakarítás fedezetet biztosított az év végi jutalom kifizetésére, valamint ellensúlyozta a prémium sorokon jelentkez túllépés mértékét. 3.4 Humáner forrás-gazdálkodás helyzete Az MR aktív létszáma a vizsgált id szakban 369 f vel, közel 27 %-kal csökkent (ebb l 355 f kilépett és 14 f átkerült a létszámból kivettek kategóriába, pl. GYES/GYED ellátásban részesül k). A létszámváltozás megoszlását láthatjuk a 3. táblázatban. A három legnagyobb munkavállalói létszámot foglalkoztató egységek csökken sorrendben a következ k: M szaki Igazgatóság, MR1- Kossuth Rádió, Zenei Együttesek Irodája: 13

14 3. táblázat A Magyar Rádió zrt. aktív dolgozóinak záró létszáma Szervezeti egység Létszám Létszám Arány (%) január (f ) december (f ) Arány (%) Változás MR1-Kossuth Rádió ,9% ,5% -64 Zenei Együttesek Irodája ,6% ,6% -30 RENEK ,3% ,6% -62 MR2-Pet fi Rádió 67 4,9% 30 3,0% -37 Adáslebonyolítási Igazgatóság 48 3,5% 28 2,8% -20 MR3-Bartók Rádió 47 3,4% 36 3,6% -11 MR Online F szerkeszt ség 1 0,1% 6 0,6% 5 M szaki Igazgatóság ,2% ,2% -96 Elnök / Alelnökök 121 8,9% ,6% -15 M sorlebonyolítási alelnök 2 0,1% 2 0,2% 0 Bels Ellen rzési Iroda 3 0,2% 3 0,3% 0 Elnök 4 0,3% 2 0,2% -2 Folyamatelemzési Igazgatóság 0 0,0% 1 0,1% 1 Gazdasági alelnök 2 0,1% 3 0,3% 1 Gazdasági Igazgatóság 62 4,5% 56 5,6% -6 Humánpolitikai Igazgatóság 15 1,1% 11 1,1% -4 Informatikai és Biztonsági Iroda 27 2,0% 22 2,2% -5 Kontrolling Igazgatóság 6 0,4% 6 0,6% 0 Archívum 96 7,0% 65 6,5% -31 Ügyvezet igazgató 57 4,2% 49 4,9% -8 Összesen ,0% ,0% -369 Összesen ,0% ,0% -369 Az 1. diagram szemlélteti a fenti táblázatban szerepl adatok változását: 1. diagram A Magyar Rádió zrt. aktív dolgozóinak záró létszám változása, év Létszám (f ) F tevékenységet végz k Támogatói létszám Összesen Létszám január (f ) Létszám december (f ) Az átlagéletkor az elmúlt évben némileg csökkent, de még így is 45 év körüli (2. diagram). 14

15 2. diagram A Magyar Rádió zrt. aktív dolgozóinak átlagéletkor-változása, év 47,5 47,0 46,5 46,0 46,9 45,9 46,4 Év 45,5 45,0 44,5 44,9 44,6 44,7 44,0 43,5 43,0 F tevékenységet végz k Támogatói létszám Összesen Átlagéletkor, január (év) Átlagéletkor, december (év) 2007 januárjában 659 n és 707 férfi dolgozott az MR-ben, melynek aránya a létszámcsökkenés révén nem változott (480 n, 517 férfi). Az aktív dolgozói létszámot f állású nem nyugdíjas és nyugdíjas munkavállalókra oszthatjuk fel. A 4. táblázat szemlélteti az elmúlt évben történt változásokat, melyek szerint a nyugdíjas ellátásban részesül dolgozók aránya 5 százalékponttal csökkent teljes létszámhoz képest, ami abszolút számokban kifejezve azt jelenti, hogy 82 f vel csökkent a nyugdíjas létszám, a nem nyugdíjas dolgozóké pedig 287 f vel. 4. táblázat A Magyar Rádió zrt. aktív dolgozóinak foglalkoztatás módja szerinti megoszlása Foglalkoztatás módja Létszám Létszám Arány (%) január (f ) december (f ) Arány (%) Változás Rész munkaid s 46 3% 23 2% -23 Teljes munkaid s % % -264 F állású nem nyugdíjas munkavállaló % % -287 Rész munkaid s nyugdíjas 16 1% 2 0% -14 Teljes munkaid s nyugdíjas 106 8% 38 4% -68 Nyugdíjas ellátásban részesül munkavállalók 122 9% 40 4% -82 Összesen % % -369 Az elmúlt évek fluktuációs adatait vizsgálva megállapítható, hogy összességében a belép dolgozók 58 %-a 32 év fölötti volt (5. táblázat). A legfiatalabb korosztály belépési aránya a és a évben haladta meg az 50 %-os határt ben a belép k 78 %-a az els negyedévre tehet, amikor a burkolt munkaszerz déses viszonyok rendezése miatt, valamint az új m sorstruktúrára való átállás és a szervezeti átalakításra történ felkészülés miatt vettünk fel munkatársakat. 15

16 5. táblázat Belép k életkor szerinti csoportosítása, Magyar Rádió zrt., év Életkor (év) év év év év év év év év Összesen (F ) Arányok(%) % % % % % Összesen (F ) % A kilépési adatokat elemezve (6. táblázat) láthatjuk, hogy a létszámcsökkenés az elmúlt években f leg az 52 és 61 év közötti dolgozókat érintette, de összességében jelent s a 41 év alattiak aránya is, ami 33 %-ot tett ki. 6. táblázat Kilép k életkor szerinti csoportosítása, Magyar Rádió zrt., év Életkor (év) év év év év év év év év Összesen (F ) Arányok(%) % % % % % Összesen (F ) % A 2007-es év fluktuációs adatait szemlélve megállapíthatjuk, hogy a 355 kilép dolgozó közül 222 f távozási programban való részvétele meghatározó többség volt. A 7. táblázat bemutatja a létszámcsökkentési intézkedések 2008-ra várható hatását. A táblázat utolsó oszlopa azon munkavállalókat mutatja, akik vagy már a felmentési idejüket töltik és csak munkajogi értelemben munkavállalók (nem részei az aktív állománynak), vagy az utolsó munkában töltött napjuk 2008-ra esik (felmondásról szóló értesítést még 2007-ben megkapták). A Magyar Rádió zrt es távozási programjainak létszámcsökkent hatása 7. táblázat Távozási program Tervezett létszámcsökkentés (f ) Kilép k ben (f ) Méltányosság, más munkakörbe hat. id vel, védettség miatt maradtak (f ) Várható kilép k ban (f ) ÖTP ÖTP Nyugdíjas Csoportos Csoportos Csoportos Csoportos Összesen

17 4 A évi üzleti terv 4.1 Az MR évi üzleti tervének f bb feltételezései a jelenleg ismert indexálásokat alkalmaztuk, ahol nem állt rendelkezésre információ, ott a tervezett inflációs ráta mértéke 3 % a tervezett mérlegszerinti eredmény millió forint (bevétel: millió forint; költség, ráfordítás: millió forint) a DÁS beruházás és üzemeltetés 2008-ra jutó összege 593 millió forint a DÁS tartalomszolgáltatás 5 új adóval történ költsége 729 millió forint elindításának tervezett a DÁS-sal kapcsolatos üzemeltetési és tartalomszolgáltatási költségek ellentételezésére egyszeri, 200 millió forintos költségvetési támogatás a költségvetési el irányzat szerint a sugárzási díjra 255 millió forinttal, a zenei együttesekre 200 millió forinttal biztosít több támogatást a költségvetés a tavalyihoz képest, ugyanakkor a kiesett el fizet kre nyújtott támogatást 185 millió forinttal csökkent az új struktúrájú MR2-Pet fi Rádió reklámvonzó képessége következtében a készpénzes reklámárbevételének mintegy 30 %-os növekedésével számoltunk 2007-hez képest, míg a többi adón a reklámárbevételek változatlan nagyságával terveztünk az RTV Részletes lapeladás árbevételénél 2007-hez képest 6 %-os csökkenéssel kalkuláltunk ingatlanok értékesítéséb l (óvoda, teniszpálya, valamennyi üdül ) a tervek szerint millió forint készpénz származik, a tranzakciók számviteli eredménye 857 millió forint az elmúlt években elmaradt bérrendezés miatt éves szinten mintegy 843 millió forint költséget okozó béremeléssel számoltunk, amelynek forrása a évben megvalósított létszámleépítés (nem tervezett, pótlólagos forrás megszerzése esetén a mindenkori gazdasági, pénzügyi helyzet függvényében a többletforrást jutalom kifizetésére is költheti a társaság) az MR Online létszámának tervezett b vítése vagy kiszervezése (küls beszállító által történ megvalósítása) közel 61 millió forintos, egy új, az adóktól független m sorértékel szervezet felállítása csaknem 30 millió forint, a Sajtóarchívum funkcióinak szétválasztása további 16 millió forintos költségnövekedést idéz el 2007-hez képest a természetes és a munkáltató által kezdeményezett fluktuációra 80 millió forint áll rendelkezésre a tervben a 2007-ben végrehajtott létszámleépítés 2008-ra áthúzódó költségei várhatóan 50 millió forintot tesznek ki a Rádiómúzeum projektre 20 millió forinttal kalkuláltunk 17

18 a menedzsment által elfogadott adómentes melegétkezési utalvány havi összegének emelése éves szinten mintegy 26 millió forintos, a BKV bérlettámogatás pedig közel 108 millió forintos többletköltséget jelent hez képest a küls s kifizetések esetében vásárolt m sorok miatt 100 millió forintos, a határon túli tudósítók igénybevétele következtében további 100 millió forintos, a DÁS tartalomszolgáltatás elindítása miatt 20 millió forintos valamint az MR Online-hoz kapcsolódóan 24 millió forintos emelkedéssel számoltunk 2007-hez képest irodalmi adaptációk készítésére mintegy 30 millió forinttal több forrást biztosít az MR 2007-hez képest az Archívumban található mintegy órányi, irodalmi hanganyag jogdíjmegváltására 250 millió forint terveztünk be a évi Pekingi Nyári Olimpiai Játékokra 200 millió forint költséggel kalkuláltunk a évi rádiós ünnepség tervezett költsége 22 millió forint a car policy változása mintegy 35 millió forintos költségnövekedést okoz 2007-hez képest barter szerz dések kötésére összesen 431 millió forintos keret áll rendelkezésre ebb l 365 millió forint a marketing feladatokra felhasználható keret fennálló kötelezettségek törlesztésére valamint a költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségre 357 millió forintot terveztünk a társaság vagyonértékének növelésével számoltunk, vagyis a mintegy 600 millió forint tervezett értékcsökkenést jelent sen meghaladó összeg a tervezett készpénzes beruházás: millió forint (ebb l a DÁS 418,5 millió forint). Ezen kívül 300 millió forint saját rezsis beruházással számolunk, mely összegét az egyedi m sorok aktiválása adja. A készpénzes beruházásokra az értékesíteni kívánt ingatlanokból befolyó bevételek nyújtanak részben fedezetet. 8. táblázat A finanszírozás alakulása 2008-ban adatok millió forintban Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. hitelfelvét törlesztés egyenleg az SAP hitel utolsó, közel 99 millió forintos részletének évközi törlesztésével számoltunk az év végére tervezett pénzeszköz-állomány 186 millió forint 18

19 4.2 A évi bevételterv Az MR 2008-as üzleti terve millió forint várható bevétellel számol, amely a 2007-es várható bevételt millió forinttal haladja meg. Ez a 13,6 százalékpontos emelkedés alapvet en három f bb tényez együttes hatása: A 2008-as tervben az ingatlankoncepció részeként, az év második felére tervezett ingatlan értékesítésb l (óvoda, teniszpálya és üdül k) realizálható millió forint árbevétel szerepel. Az értékesítésb l származó árbevétellel szemben az ingatlanok könyvszerinti értékét ráfordításként 333 millió forint összeggel terveztük. A költségvetési támogatások tervben beállított összege a évi várható számokhoz képest 491 millió forinttal magasabb. Ez egyrészt a Zenei Együttesek támogatására biztosított korábbi 700 millió forintról 900 millió forintra megemelt támogatási összeggel indokolható. Ugyanakkor a kiesett el fizet kre nyújtott támogatás 185 millió forinttal csökkent. A sugárzási díjra kapott támogatás 443 millió forinttal emelkedett a 2007 várható számokhoz képest. Ez a növekedés a m sorszórás költségei között is jelentkezik, így az eredményre kedvez hatást nem gyakorol. Az üzleti terv reklámárbevétel jogcímen összesen millió forintot tartalmaz. Ez a 2007-es várható számokat 334 millió forinttal haladja meg. Ez egyrészt az új struktúrájú MR2-Pet fi Rádió reklámvonzó képessége következtében a készpénzes reklámárbevétel növekedésével, másrészt Sziget fesztiválhoz kapcsolódó 200 millió forintos barter jelleg árbevétellel magyarázható. A többi adón kismérték a reklámárbevétel emelkedése. A többi árbevételi soron az üzleti terv óvatosan számol: így például csökken ek az RTV Részletes lapeladási (-20 millió forint) és reklám árbevételei (-29 millió forint), az Egyéb belföldi árbevételek (-14,6 millió forint), illetve a turné-bevételek (-18,3 millió forint). 4.3 A évi költség- és ráfordításterv Az MR 2008-as üzleti terve millió forint várható költséget tartalmaz, amely a 2007-es várható számokat millió forinttal haladja meg. Ez a 15,7 százalékpontos emelkedés alapvet en az alábbi tényez knek köszönhet. Szolgáltatások Az igénybevett szolgáltatások sorain szerepel a fenti költségnövekményb l millió forint (87 %). A m sorszórás 2008-ra tervezett összege 371 millió forinttal haladja meg a 2007-es várható számokat. (A sugárzási díjra adott költségvetési támogatás összege a fentebb írottak értelmében szintén emelkedett.) A jogdíjak 284 millió forintos emelkedését az egyszeri 250 millió forint összeg, az Archívumban fellelhet irodalmi hanganyagok jogdíjmegváltása eredményezi. 19

20 Az egyik legjelent sebb költségnövekmény okozó a hirdetés, reklám és propaganda költségnem. A 2007-es évet 498 millió forinttal haladja meg az üzleti terv, aminek azonban a túlnyomó része barter. Arculat- és image építésre betervezett összeg 372 millió forint (mely a csatornák és egyedi m sorszámok ismertségének növelésére szánt összegeket is tartalmazza), ehhez még további 150 millió forinttal járul hozzá a digitális platformot népszer sít kampány, illetve további 24 millió forintot tesz hozzá a Pekingi Olimpia reklámköltsége. A m sorkészítés költségei között a küls s közrem köd i díjra betervezett összeg haladja meg jelent sen a tavalyi értéket. A normál m ködésen túl a terv ugyanis tartalmazza a DÁS tartalom el állításához kapcsolódó 18 millió, a vásárolt m sorok 100 millió, illetve a megnövekedett határon túli tudósító hálózat további 100 millió, valamint az MR Online b vítésével járó 24 millió forintos költségnövekedését. A szakért i tevékenységek költségnövekedés legf bb okozója a DÁSpályázattal kapcsolatos tervezett 124 millió forintos összeg, amelyb l egyszeri 50 millió forint összeg az államnak fizetend pályázati díj, a fennmaradó rész pedig szakért i, javarészt hálózat-tervez i igénybevétel. Ezen kívül a normál m ködés költségei között az üzleti tanácsadás és a jogi tevékenység költségvonzata növekszik megközelít leg 55 millió forinttal. Ez utóbbi tervezett összeg tartalmazza a tavalyi létszámcsökkentés kapcsán már megindított, illetve az esetleges további munkaügyi perek költségeit is. Az igénybevett szolgáltatásokon belül az egyéb szolgáltatások sorain összesen 273 millió forinttal lépi túl a 2008-as terv a 2007-es várható számokat. Ez egyrészt a Pekingi Olimpia 154 milliós kiadásával, másrészt a DÁS üzemeltetéshez kapcsolódó 50 millió forinttal indokolható. Ezen kívül kisebb mini projektek keretében a 2008-as terv tartalmaz a Rádiómúzeum projektre 20 millió forintot, illetve további 10 millió forint komolyzenei koncertek és felvételekre. Bérköltség A bérköltség sorokon a 2008-as terv összesen millió forintot tartalmaz, amely 308 millió forinttal kevesebb a 2007-es várható költségnél. A 2007-es évet 786 millió forinttal (csak bérköltség soron) terhelte a létszámleépítés költségvonzata, amelynek áthúzódó költségeire 2008-ban 50 millió forintot terveztünk. Az elmúlt években elmaradt bérrendezés miatt éves szinten 843 millió forint költséget okozó béremelést tartalmaz a terv. A feladatok ellátásához kötött mozgóbér kifizetésekre tervezett 523,5 millió forint tartalmazza a digitális új tartalmak el állításának 126 millió forintos tervezett összegét. Ezen kívül az MR Online létszámának tervezett b vítése, egy új, független, m sorértékel szervezet felállítása, illetve a Sajtóarchívum funkcióinak szétválasztása további 80 millió (58 millió forint bérköltség és 22 millió forint prémium) költségnövekedést eredményez. 20

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

2011. I. félévi mérlegbeszámoló

2011. I. félévi mérlegbeszámoló Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. I. félévi mérlegbeszámoló Velencei Pál Ügyvezető igazgató Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió NonprofitKft. 2011. I. félévi

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525 Szöveges kiegészítés a Szombathelyi

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról

Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról 6. SZ. MELLÉKLET FB/094/2007. Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról Budapest, 2007. április 25. 77 Az MTV Zrt. Vezetősége által összeállított és a Társaság könyvvizsgálója véleményével ellátott

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán. Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék

Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán. Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék A kutatás háttere 4. éve folyó kutatás Kérd íves felmérés Papír alapú kérd ív Online kérd ív 2012 Q2 Esettanulmányok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete DARVASTÓ Postacím: 8331 Sümeg, Pf. 2. Telefon: 06 / 87 / 553-210 Fax: 06 / 87 / 453-121 E-mail: darvasto@enternet.hu Bankszámlaszám: 11748100-15493273 2008.

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről sz. melléklet / 2016 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE Közhasznú szervezet 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 htbkszfvar@htbkszfvar.hu www.htbkszfvar.hu

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE ,+ 2 A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2015. éves mérlegbeszámolóját. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

A MIK Zrt. 2015. évi

A MIK Zrt. 2015. évi A IV-53/271.304/2015. határozat 1. sz. melléklete A MIK Zrt. 2015. évi INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERVJAVASLATA I. BÉRLEMÉNYSZOLGÁLTATÁS Az ingatlangazdálkodási feladatok közül az önkormányzati lakások és nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló

C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a 2014. évi szövetségi költségvetés végrehajtásról A Magyar Kajak - Kenu

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS az SZMJV Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi tevékenységéről A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2003. január 1-től június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE

A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE Határozati javaslat 5. számú melléklete A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 008. ÉVI ÜZLETI TERVE Debrecen, 008. február 06. Orendi Mihály ügyvezető igazgató Bevezető A Debreceni Sportcentrum Kht. a 008. évi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.

10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza. K e r e k e g y h á z i K á b e l k o m m u n i k á c i ó s K f t. 10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben