Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a 2002-2006-os vezetıi ciklusról"

Átírás

1 Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár 8201 V e s z p r é m Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 88/ /4756 Fax: 88/ Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról Elfogadta ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karának május 24-én 14 órai kezdettel a V 112-es teremben rendezett elsı Kari Értekezlete. Veszprém 2006

2 2 A dékán összegzı beszámolója 1. Jelen anyag alapkoncepciója a dékántól származik, így bár a dékánhelyettes urak és a dékáni titkár úr gazdag és informatív részanyagokat bocsátottak a rendelkezésemre, amiért ıket köszönet illeti annak gondolatiságát, tartalmát és üzenetét a dékán személyesen jegyzi május 3-ai keltő pályázatomban igen markáns programmal vállalkoztam négyéves dékáni mőködésre. Ennek négy fı pillére volt: (a) Bölcsészettudományi Kar (BTK) létrehozása, azaz a Tanárképzı Kar korszerő és igazán egyetem-adekvát BTK-vá történı fejlesztése, amely hatékonyan jeleníti meg a bölcsészet- és a társadalomtudományi szakmai kultúrát, (b) ennek megfelelı doktori iskola akkreditálása, (c) további BTK-hoz releváns szakok meghonosítása és (d) a Kar mőködtetésének, gazdálkodásának korszerősítése. Máris legyen szabad elırebocsátani, hogy valamennyi programpont maradéktalanul teljesült: van BTK, van doktori iskola, vannak új szakok és a Kar gazdálkodása az örökölt bérhiányból pozitív szaldóig fejlıdött. Ezen négy fı célkitőzés jegyében munkálkodtam a dékánhelyettes urak és a dékánti titkár úr segítségével most lezáruló dékáni ciklus során. Ez mint tudjuk hosszú, de alapvetıen produktív folyamat volt. Kezdetben a körülmények nem kimondottan kedveztek. Ennek szemléltetésére álljon itt egyetlen adalék: a Kari Tanácson egy szándékfelmérı szavazáson az általam proponált Bölcsészettudományi Kar mint megvalósítandó jövıkép mindössze három támogató szavazatot kapott, azt is a dékántól és a két dékánhelyettestıl. Majd törekvéseinkkel párhuzamosan lépésrıl lépésre egyre több oktató, kutató és nem-oktató/nem-kutató munkatárs támogatta a kitőzött célt. Kiemelendı viszont, hogy az egyetem vezetése és a HÖK is kezdettıl pártfogolta a BTK ügyét. (a) Végül is május 1-jén hivatalosan létrejött a Bölcsészettudományi Kar, amelyet a Felsıoktatási Regisztrációs Központ FRKP/44-1/2006. számú határozatával szentesített. Bölcsészkari víziónk mintegy materiális beteljesüléseként május 10-én bensıséges címeravató ünnepség keretében a Kar várbeli épületében az OM h. államtitkárának gratuláló szavait követıen az Egyetem rektora átadta a Bölcsészettudományi Kar címerét, és a Kar akadémiai közösségének jelenlétében megtörtént annak felavatása. (b) A MAB plénuma június 27-ei ülésén akkreditációs határozatával létrehozta Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánkat. Az akkor elnyert hároméves, határozott idejő akkreditációt követıen 2006-ban újabb határozott idejő mőködési engedélyt sikerült szereznünk. Idıközben Doktori Iskolánk átalakult és megerısödött, jelenlegi neve: Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány), két önálló programmal és hét alprogrammal rendelkezik. A nyelvtudományi program (a) interkulturális nyelvészeti, (b) nyelvcsoportok, nyelvek és nyelvváltozatok, (c) pszicholingvisztikai és (d) szaknyelvi kommunikációs alprogramból, a neveléstudományi program (a) anyanyelv- és irodalompedagógiai, (b) idegennyelv-pedagógiai és (c) a pedagógusképzés pedagógiája alprogramból tevıdik össze. A Doktori Iskola mőködtetésében dékánként és nyelvészként is igyekeztem koordinatív szerepet játszani; köszönet illeti mindenekelıtt Zsolnai József kollégámat, aki számos koncepcionális kérdésen túl kezdettıl fogva a tudománytani és a neveléstudományi ismeretkörök gazdája. Megteremtettük egy irodalomtudományi doktori iskola személyi, tudományos és szervezési alapjait is, az elıakkreditációs kérelem a közeljövıben benyújtható.

3 3 (c) A szakjaink vonatkozásában fontos, hogy ebben az idıszakban sikerült megszereznünk a magyar nyelv és irodalom egyetemi szak végleges akkreditációját. Megvalósultak új szakok is, így létrejött az alkalmazott nyelvészet (egyetemi), az etika, ember- és társadalomismeret (egyetemi), a nemzetközi tanulmányok szak (egyetemi), a programozó matematikus szak (fıiskolai a Matematika és Számítéstechnikai Tanszékkel együtt január 1-jétıl átkerült egyetemünk Mőszaki Informatikai Karára). Örömmel nyugtázandó, hogy a kétciklusú képzésre történı átállás kapcsán sikeres volt az összes alapképzési szakunk akkreditációja! Sıt, két újabbal gazdagodtunk: elnyertük a pedagógia (Veszprémben, ill. Pápán) és a filozófia szak indításának jogát is. Igyekeztünk további szakok alapjait is megteremteni, ilyen pl. a történelem, amely fontos egy BTK számára. (d) A négyéves idıszak egyik legnagyobb eredményének tekintem, hogy a Kar a év végére szuficitessé fejlıdött. Az ennek eléréséhez elkerülhetetlen, valamint sajnos népszerőtlen dékáni intézkedéssor és természetesen a kari egységvezetık takarékos és belátó hozzáállása tehát meghozta gyümölcsét. A kezdeti százmilliós nagyságrendő ún. bérhiányból feltornáztuk magunkat a pozitív szaldóig. Például 2004-re 100 millió Ft finanszírozatlan bérhiány alakult ki Karunkon, és a többi karral együtt nálunk is súlyos belsı adósságtömeg lépett fel. Karunk életképességét, továbbá az egységvezetık és a dékáni vezetés hathatós reakcióját mutatja, hogy ezzel egyidejőleg elindult a saját bevételek gyors emelkedése, és néhány kivételtıl eltekintve megmutatkozott a kari egységek szolidaritása is. A kari egységek saját bevételeik terhére 2004 végére közel 40 millió forinttal járultak hozzá a százmilliós bérhiány kompenzálásához. A 2004 év elsı félévében regisztrált mélypontot követıen a 2004-es gazdasági évet már null-szaldóval zártuk. Ezzel az eredménnyel sikerült olyan mértékben megszilárdítani a Kar gazdasági helyzetét, hogy a évet már enyhe pozitívummal zártuk. (Mindez különösen annak tükrében jelentıs teljesítmény, hogy néhány más kar sajnos 100 milliós nagyságrendő permanens bérhiánnyal küzd.) Az elért gazdasági háttér kedvezı alapot teremt a további oktató- és kutatómunkához. Egyaránt szakmai és gazdasági téma, hogy bár a bölcsész és a társadalomtudományi szakterületen sajnos országosan évrıl évre újabb nagyarányú keretszám-leépítések történtek sikerült keretszámunkat nem csak betölteni, hanem azt tovább is emelni. Így bölcsészhallgatóink létszáma folyamatosan és látványosan nıtt, ezzel is biztosítandó a Kar tartalmi és anyagi mőködését. Számokban kifejezve: A Kart 2002-ben 1309 nappali, plusz 334 levelezı, azaz összesen 1643 hallgatóval vettük át. A minisztériumi keretszám-leépítési törekvések dacára 2005 végére hallgatólétszámunk elérte nappali tagozaton a 1913 fıt, levelezı tagozaton a 839 fıt, azaz összesen a 2752 fıt. Vagyis kb. hatvanszázalékos létszámemelkedést produkáltunk. A január 1-jei karok közötti átrendezıdések során átadtunk több száz nem-bölcsész hallgatót, így ez a szám kicsit csökkent, de jelen pillanatban is a BTK-n nem kevesebb, mint 1708 nappali és 589 levelezı, azaz összesen 2297 hallgatót tudhatunk magunkénak. Ez pedig látványos növekedés, még úgy is, hogy a korábbi bölcsész + természettudományi hallgatók összlétszámához viszonyítjuk a most csak bölcsészeket magában foglaló létszámot! (A fenti volument tovább emeli a pápai Pedagógiai Kutatóközpontunkban zajló szakirányú továbbképzések hallgatói létszáma.) A négy fı célon túl is természetesen igyekeztünk segíteni a tanszékek és munkatársaink boldogulását. Így folyamatosan szorgalmaztuk és megvalósítottuk a szakmailag indokolt elıléptetéseket, pl és között összesen 7 egyetemi tanár, 21 egyetemi docens és 5 egyetemi adjunktus kinevezésére került sor, 2006-ban pedig 9 vezetı oktatói, köztük 7 professzori kinevezés elıkészítı-adminisztratív lépéseit tettük meg. Ezzel a személyzeti politikával elér-

4 4 tük, hogy a rendkívül súlyos gazdasági elvonások ellenére máig sikerült fenntartani a doktori iskolánk akkreditálhatóságát, és a MAB a kar minden benyújtott BA-szakját akkreditálta. Ugyanakkor megteremtettük a korszerő és erıs MA-szakok alapításának/indításának feltételrendszerét. Fáradoztunk továbbá az egyetemiség az Egyetem szellemiségének erıteljesebb meghonosításán, így számos hazai és nemzetközi konferencia rendezésében, támogatásában, valamint jubileumi kötetek kiadásában vállaltunk aktív és támogató szerepet. Megerısítettük a Tudományos Bizottságot, amelynek tevékenysége a ciklusban jelentékenyen felértékelıdött; munkájában minden szakról a leginkább kompetens vezetı oktatók vettek részt, a tudományos és gazdasági dékánhelyettes vezetésével. A bizottság többek között folyamatosan állást foglalt az adjunktusi, a docensi, a professzori és a vezetıi pályázatokról, az új szakok indításának szakmai kérdéseirıl és foglalkozott a TDK-tevékenységgel. Egyébiránt a dékáni vezetés törekedett a beiskolázási akciók intenzívebbé és hatékonyabbá tételére és a Kar szélesebb körben történı népszerősítésére, a kapcsolatrendszer erısítésére. A Karon lépéseket tettünk a bölcsész és a társadalomtudományi tudománykultúra és identitás megalapozására, ill. elmélyítésére. Szervezeti struktúránkat is fejlesztettük: létrehoztunk intézeteket és megteremetttük újabbak alapjait. (Tájékoztatásul zárójelben megjegyzem: A Munkaügyi Osztály írásbeli kimutatása szerint a dékán által vezetett egység, a Germanisztikai Intézet, 2002 tavaszán, a dékáni ciklus megkezdése elıtt 22 központi támogatásból fizetett + 3 saját bevételbıl finanszírozott, azaz összesen 25 munkatársat foglalkoztatott; leköszönéskor, jún. 8-ai állapot szerint, 18 fı állami finanszírozásút + 4 fı saját bevételőt, azaz összesen 22 fıt, ez 3 fıvel kevesebb mint induláskor, sıt, ha csak az államilag finanszírozott létszámot nézzük, akkor a munkatársi gárda 4 fıvel csökkent.) 3. Kifejezésre szeretném juttatni, hogy a dékáni ciklus szinte teljes idejében a vezetıi intézkedéseket a dékánhelyettes urakkal (és részben a dékáni titkár úrral) szorosan együttmőködve hoztuk, így megítélésem szerint azok koncipiálásában, megszületésében és kivitelezési módjában közösen osztozunk. Köszönöm szépen mindazoknak, akik dékáni tevékenységem során vezetıtársaim, oktatóink és egyéb munkatársaink közül hatékonyan, valamint lojálisan segítették a Bölcsészettudományi Kar érdekében és szolgálatában kifejtett munkámat. A dékáni periódus szők idıkerete által is diktált igen gyors és mélyreható átalakulások idınként sajnos elkerülhetetlen (valós vagy vélt) érdeksérelemmel is jártak. Így hálával tartozom azoknak, akik végig tudtak velem örülni az elért eredményeknek immár a Bölcsészettudományi Kar akadémiai közösségének javára! Meggyızıdésem, hogy a létrejött alapon a profiljában tisztább, homogénebb BTK mint szervezeti keret a következı ciklusban egyre több lehetıséget fog kínálni kontinuitásra, konszolidációra és konszenzusra. Fenti rövid összegzésem részleteinek adatszerő alátámasztására, a behatóbb tájékozódás elısegítésére, átfogó háttéranyagot csatolok a kari oktatási, kutatási, gazdálkodási és külügyi tevékenységrıl (lásd old.). Veszprém, június 26. Dr. Földes Csaba egyetemi tanár dékán Megjegyzés: A május 24-én 14 órai kezdettel a V 112-es teremben rendezett Kari Értekezlet ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett elfogadta a négyéves összegzı beszámolót.

5 5 Háttéranyagok a Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról c. anyaghoz Benyújtotta: dr. Földes Csaba egyetemi tanár, dékán Pannon Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Veszprém június 26-án 1. A Kar fejlıdése az oktatás és a képzés területén 1.1. A Kar tevékenységének minısítése (oktatás, kutatás, forrásteremtı képesség) Általános helyzetkép: A Kar két ún. telephelyen: Veszprémben és Pápán mőködıképes, sıt: vitális. Szinte minden területen jelentıs innovációs képességrıl és készségrıl tett tanúbizonyságot. Oktatás a szakvezetıi, ill. a szakterületi bizottsági beterjesztések alapján gondoztuk a szakok (és a- zok egyes képzési formáinak) tanterveit; az érintett tanszékek, egységek sikeresen részt vettek az ún. Bologna-folyamat szerinti kétlépcsısképzésre történı átállásban; tovább erısítettük fıként az etika, ember- és társadalomismeret egyetemi szintő, a nemzetközi tanulmányok egyetemi szintő szakokon folyó képzést; a Kar bölcsészettudományi és társadalomtudományi (a továbbiakban egyszerősítve: bölcsészettudományi), egységei által kifejtett, megalapozott, szakmai és tudományos tevékenység legjelentısebb eredménye és sikere, hogy a 2003 ıszén a Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánkban (nyelvtudomány, neveléstudomány) elindult képzés a év folyamán immár Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány) néven jegyzett iskolában tudományos-szakmai szempontból tovább erısödött ben Doktori Iskolánk akkreditációját a Magyar Akkreditációs Bizottság meghosszabbította. a évben a Kar Matematikai és Számítástechnikai Tanszéke komoly segítséget nyújtott az Egyetem többi karának doktori iskolái számára; lépéseket tettünk az új tanárképzési szabályozásoknak (az ún. 111-es sz. rendelet) a mi modellünkhöz történı adaptálására és végrehajtására; a tanárképzés és a pedagógia BA-alapszak akkreditálása szempontjából jelentıs szervezeti változás jött létre a Pedagógia-Pszichológia Tanszék és a pápai telephelyő Pedagógiai Kutatóintézet szervezeti összevonásával. A mi kezdeményezésünkre a Pannon Egyetem szenátusa (a Veszprémi Egyetem Egyetemi Tanácsa) július 1-jétıl létrehozta a Pedagógiai és Pszichológiai Intézetet. Az Intézet három egységet tömörít magában: Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék (Veszprém), Pedagógiai Kutatóközpont (Pápa), valamint ÉKP- Központ (Pápa);

6 6 elıremozdulás tapasztalható a más karokra történı átoktatással kapcsolatos oktatási adminisztráció és az elszámolás tekintetében. Kutatás A kar heterogén összetételébıl adódóan a kutatás tanszéki/intézeti keretek között folyik, számos tanszék esetében országos és nemzetközi mércével mérve is igen magas szinten. A kari összehangolás inkább csak az adminisztratív teendık ellátására szorítkozik. Az elızı években is tapasztalt, folyamatosan erısödı, fokozatszerzésre irányuló tevékenység további dinamizmusának jelentıs hátteret és kiváló szakmai lehetıséget biztosít az Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány) mőködése. Forrásteremtı képesség Ugyancsak a Kar jellegébıl adódik, hogy e tevékenység is tanszékekhez, intézetekhez kötıdik. Ezen a szintéren jelentıs eredmények születtek A szervezeti egységek munkájának koordinálása Ezen tevékenység legfontosabb színtere a Kari Tanács. A korábbi dékáni vezetés által létrehozott Dékáni Tanácsadói Testületet és a Kari Tanács mindig együtt ülésezett. Ennek köszönhetıen tovább javult az információáramlás. A bölcsészképzés egyes mozzanataiban az é- rintett tanszékek rendszeres egyeztetı tárgyalásokat folytatnak. A 111-es sz. (tanárképzési) rendelet végrehajtásával összefüggésben pl. tanári képesítı vizsga, szakdolgozat a tanárképes szakokat gondozó tanszékek, a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék és a Tanárképzési Bizottság folyamatosan munkálkodnak. A koordinációban alapvetı szerep jut a tanárképzési dékáni megbízottnak A kari prioritások megvalósulása Mint ahogyan azt a dékáni jelentésekben rögzítettük, a bölcsész és a társadalomtudományi tanszékek közös szándékot és törekvést fogalmaztak meg a Kar Bölcsészettudományi Karrá történı átszervezésére vonatkozóan, ami megfelelı elıkészületi tárgyalások nyomán kari érdekké szélesedett, és konkrét lépések formájában is realizálódott. A Kari Tanács 2003 novemberében a 142/ TKKT számú határozatában támogatta a Kar új jövıképét, a Bölcsészettudományi Kar létrehozásának gondolatát. Ezt követıen a koncepció konkrét és részletes kidolgozására szakértıi bizottságok jöttek létre. Ezen célkitőzés jegyében 2004-ben a Tanárképzı Kar megalakulásakor létfontosságú szerepet játszó Általános és Szervetlen Kémia Tanszék és a kémiatanári szak a két Kar közötti korrekt és konszenzusos megállapodás eredményeképpen átkerült a Mérnöki Karra. A gazdasági év végére a Bölcsészettudományi Karrá válás a célegyenesbe érkezett. A Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem) Mérnöki Karával folytatott rendkívül hatékony tárgyalásokat követıen július 1-jétıl a Biológiai Intézet Limnológiai Tanszéke és az Intézet több munkatársa is a Mérnöki Karon folytatja oktató-kutató munkáját. Örvendetes, hogy az Intézetbıl kiváló Zoológia Tanszék csatlakozva a Bölcsészettudományi Kar szakmai célkitőzéseihez meghatározó lépést tett a kulturális ökológia diszciplínájának meghono-

7 7 sításában, ami január 1-jétıl szervezeti szinten is realizálódott, hiszen megalakult a Kulturális Ökológia Tanszéki Csoport. A Tanárképzı Kar kezdeményezésére pozitív és konstruktív tárgyalások után mérföldkınek számító megállapodás született a Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, ill. az informatikatanári és a programozó matematikus szak átvételérıl a Mőszaki Informatikai Karral. Karunk egyik legmeghatározóbb egysége elısegítve a Bölcsészettudományi Kar ügyét január 1-jétıl a Mőszaki Informatikai Karon végzi oktató-kutató munkáját december 31-én, tehát lezárult a Tanárképzı Kar szakmai és szervezeti profiljának homogenizálása, és ezzel nem csak a Kar, de az Egyetem szakmai, tudományos stratégiájában is idıszerő törekvés valósult meg. A Tanárképzı Kar benyújtotta a Bologna-típusú képzés szempontrendszerei alapján elkészített összes mőködı szakjának bachelor szintő szakindítási kérelmét a korszerő és az európai felsıoktatás normáival harmonizáló törekvések jegyében, ezzel is igazolván a Kar regionális szerepét és létjogosultságát. Karunk ezen szakmai, tudományos szerepét és fajsúlyát igazolja az a páratlan eredmény, amit a BA-szakok akkreditáltatása hozott: Magyarországon egyedüliként a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kara (akkor még: Veszprémi Egyetem, Tanárképzı Kar) mondhatja el, hogy minden benyújtott BA-szakját a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditálta. Karunk ezzel meg tudta ırizni teljes képzési spektrumát, és ezen felül olyan szakok akkreditáltatási eljárását is elindította, amelyek a régi képzési rendszerben nem mőködtek (pl. filozófia) A Kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak alakulása Örömteli és jelentıs, a bolognai folyamatra való felkészülés szempontjából mérföldkınek minısülı szerzıdés jött létre a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara és az egri Eszterházy Károly Fıiskola Bölcsészettudományi Fıiskolai Kara között, amely rögzíti a két karnak a bölcsészettudományi, illetve a tanárképzés területén kialakítandó együttmőködési szándékát. Ennek mintájára ugyanilyen megállapodás született akkori nevünkön a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara és az egri Eszterházy Károly Fıiskola Természettudományi Fıiskolai Kara között is májusában immár a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karaként a révkomáromi Selye János Egyetem Tanárképzı Karával kötöttünk együttmőködési szerzıdést. A régió középiskoláival mind a tanárképzést illetıen, mind a beiskolázás kapcsán hosszútávú kapcsolatok kiépítésére, illetve stabilizálására törekszünk. A veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával 2002-ben aláírt, hivatalos szerzıdéses együttmőködés a gyakorlatban mőködıképesnek és hatékonynak bizonyult. A hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok legfıbb színterei a tanszékek A kari bérgazdálkodás értékelése A Kar a bérgazdálkodás tekintetében csak részben önálló, mert pl. fejlesztéseket csak központi segítséggel tud megoldani. Fıként fiatal oktatókból/kutatókból álló tanszékeknél az elılépés anyagi fedezete sem mindig biztosított. Egyes korábbi problémák nem szőntek meg Vezetési és irányítási tapasztalatok (munkafegyelem, határidı-betartás, képzés-továbbképzés) A vezetésben a dékáni ciklus tanárképzı kari szakaszában különösnen elınyösnek bizonyult, hogy a két dékánhelyettes egyike bölcsész, a másik természettudós (emellett mind-

8 8 ketten habilitált oktatók!). Továbbra is sikeresnek mondható a tanárképzési dékáni megbízotti funkció létesítése. A Dékáni Titkárság szervezési és ügyviteli munkájának, illetve feladatkörének átszervezése és átláthatóbbá tétele a munkavégzés hatékonyságának szempontjából, az elızı évben tapasztaltakkal szemben eredményesebbnek látszik. Bevált az a kezdeményezésünk is, amely felértékeli a kari tudományos bizottság szerepét az elıléptetésekkel és a szakmai-személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések elıkészítésében. Természetesen a karon mőködı minden állandó bizottság hatékonyan és szakavatottan készíti elı saját területeinek elıterjesztéseit. A bizottságok feladat- és hatáskörét egyébként a módosított kari Szervezeti és Mőködési Szabályzat az eddigiekhez képest konkrétabban definiálta. A munkafegyelem stb. kérdésében a Kar általában a hazai, veszprémi átlagot tükrözi. Egyes esetekben a nagyfokú leterheltség miatt alkalmanként bizonyos határidık, ill. pluszfeladatok nehézséget okoznak. A kari szintő ügyvitel moráljában és hatékonyságában azonban elırelépés volt megfigyelhetı. 2. A tudományos és gazdasági dékánhelyettes által felügyelt területek beszámolója (a dékánhelyettes úr összegzése alapján) A Bölcsészettudományi (Tanárképzı) Kar tudományos és gazdasági tevékenysége 2002-tól 2006-ig 2.1. A Kar tudományos tevékenysége Karunk tanszéki/szak-struktúrája 2002-ben igen heterogén volt, ennek megfelelıen természetesnek tekinthetı, hogy a tudományos kutatás tanszéki/intézeti keretek között mőködött. A bölcsészettudományokkal és természettudományokkal foglalkozó tanszékek kutatási munkájának összehangolása kari szinten nem lehetett cél. Azokon a határterületeken, ahol a tudományágak természetes módon kapcsolódnak egymáshoz, a megfelelı csoportok közötti együttmőködés megvalósult. Ennek megfelelıen határoztuk meg a Tanárképzı Kar tudományos bizottságának feladatkörét. E bizottság szerepe a Kari Tanács határozata alapján a év második félévétıl felértékelıdött. A bizottság munkájában minden szakról a leginkább kompetens vezetı oktatók vettek részt, a tudományos és gazdasági dékánhelyettes vezetésével. A bizottság többek között az adjunktusi, docensi, professzori pályázatok tudományos megalapozottságával, az új szakok indításának szakmai kérdéseivel és a TDK-tevékenységgel foglalkozott és foglalkozik. Több tanszék esetében a tudományos mőhelyek szakmai színvonala a teljes ciklus során országos és nemzetközi mércével mérve is igen magas szintő volt. Jelentıs kihívást jelentett a folyamatos változások, profiltisztítás közben ennek a színvonalnak a megırzése. Különösen nagy veszélyt jelentett az évrıl évre csökkenı központi pénzügyi támogatás. A negatív tényezık ellensúlyozására a dékáni vezetés több sikeres intézkedést tett. Mint mondtuk: a kari vezetés személyi összetétele szempontjából az adott periódusban elınyösnek bizonyult, hogy a két dékánhelyettes egyike bölcsész, a másik természettudós volt. A már említett tudományos bizottság az elıléptetésekkel és a szakmai-személyi kérdé-

9 9 sekkel kapcsolatos döntések elıkészítésében játszott szerepe a személyzeti munkát erısítette, és tervezhetıbbé tette. Rendszeresen figyelemmel kísértük az oktatói leterheltséget. A VE Tanárképzı Karán a évben kialakult a minıségbiztosítási rendszer struktúrája. Vezetı oktatóink közül többen szervezett továbbképzéseken vettek részt. Minden szakon, ill. tanszéken mőködik egy-egy minıségbiztosítási felelıs, akinek fı feladata a szak- és/vagy tanszékvezetık segítése az akkreditációs dokumentumok elkészítésében. A kar bölcsészettudományi egységei által kifejtett szakmai és tudományos tevékenység egyíik elsı jelentıs sikere volt, hogy 2003 ıszén megkezdhette mőködését a Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánk (nyelvtudomány, neveléstudomány). A kar természettudományi tanszékei ugyanakkor komoly segítséget nyújtottak az egyetem többi karának doktori iskolái számára. Jelentıs tartalékot jelentett, hogy mindenkor rendelkeztünk olyan munkatársakkal, akik szakmai karrierjükben elıreléptek, különféle fokozatokat szereztek. Anyagi lehetıségeinkhez mérten biztosítottuk számukra az adjunktusi, illetve vezetı oktatói kinevezés lehetıségét és 2005 között összesen 7 egyetemi tanár, 21 egyetemi docens és 5 egyetemi adjunktus kinevezése történt, 2006-ban pedig 9 vezetı oktatói, köztük 7 professzori kinevezés elıkészítı adminisztratív lépéseit hagyta jóvá a Kari Tanács. Ezzel a személyzeti politikával sikerült elérni, hogy a rendkívül súlyos gazdasági elvonások ellenére máig sikerült fenntartani a doktori iskolánk akkreditálhatóságát, és a MAB a kar minden benyújtott BA szakját akkreditálta. Ugyanakkor megteremtettük a korszerő és erıs MA szakok alapításának/indításának feltételeit. Kezdettıl fogva nagy erıfeszítéseket tettünk a kar új jövıképének megfelelı, viszonylag tiszta profilú Bölcsészettudományi kar létrehozása érdekében. Ennek egyes állomásai, a természettudományi tanszékek más karokra kerülése, a karok közötti jól elıkészített, korrekt tárgyalások eredményeképpen zajlottak le. A konszenzusos megállapodások a kölcsönös érdekek talaján jöttek létre, így a nyereség mellett bizonyos szakmai veszteségeket is vállalnunk kellett, mint pl. elismert minısített oktatók és kutatók távozását a karról, beleértve szakmai tevékenységüket és tudományos kapcsolataikat. Sokkal nagyobb nyereséget könyvelhettünk azonban el a Tanárképzı Kar szakmai profiljának egységes, más hazai és európai egyetemekkel konform megvalósulásával, ami reményeink szerint szilárdan megalapozza a jövıbeni fejlıdést. A kar publikációs teljesítménye mind hazai, mind nemzetközi összehasonlításban jónak mondható tıl a publikációs aktivitás bizonyos csökkenést mutatott. A csökkenés mértéke nem olyan jelentıs, hogy a teljesítmény minıségi és mennyiségi mutatóit igazán nagymértékben rontaná, ugyanakkor teljes mértékben logikus, hogy a súlyos gazdasági helyzet, az új szakok és az új felsıoktatási rendszernek megfelelı szervezet kialakítása nagyon sok energiát vont el ettıl a tevékenységtıl. Mindemellett a kar oktatóinak aktivitása a hazai és nemzetközi konferenciákon jelentıs. A tanszékek változatlanul szépszámú és színvonalas konferenciát szerveznek. A kar elsısorban vezetı oktatói közül sokan vesznek részt jelentıs szakmai szervezetek, akadémiai testületek és szerkesztı bizottságok munkájában. Ugyanez vonatkozik a VEAB szakbizottságaiban kifejtett tevékenységre, amely gyakran a régión kívülrıl is vonzotta a szakma kiváló képviselıit. Ezeken a területeken kifejtett tevékenységek nemcsak tudományos szempontból öregbítik a kar hírnevét, hanem a kapcsolati tıkénket is növelik.

10 10 A ciklus folyamán sok nemzetközi tanulmányút valósult meg, amelyek során oktatóink jelentıs idıt töltöttek külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Külön említésre érdemes, hogy e tanulmányutak nagy részére jelentıs összegő sikeres pályázatok, projektek biztosítottak fedezetet. A kutatási teljesítmény minıségi mutatóinak további javítása szempontjából nagy jelentıségő volt azoknak a körülményeknek a létrehozása, amelyek lehetıvé tették egyes bölcsészettudományi tanszékeknek a Várfokon található új épületekben történı elhelyezését. Karunkon erısödött a TDK tevékenység. Örömmel állapítható meg, hogy a kar profiljához tartozó szakterületeken szép munkák születtek. Az intézményi TDK-ra benyújtott dolgozatokból 9 db I. helyezést, 15 db II. helyezést és 13 db III. helyezést értünk el. Jelentıs volt a kari OTDK-tevékenység ben a Humántudományi OTDK szervezıje a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara volt. Itt 2 elsı, 6 második és 5 harmadik helyezést értünk el. Emellett résztvettünk és helyezéseket értünk el a biológiai és környezettudományi OTDK-n is, ahonnan összesen 3 db I., 3 db. II. és 2 db III. helyezést hoztunk haza A Kar gazdasági tevékenysége A dékáni ciklus elsı évében a kar gazdálkodási tevékenysége csak a dologi költségek vonatkozásában volt decentralizált, a bérköltségek gyakorlatilag központi leosztás szerint kerültek az egységekhez. Az úgynevezett kari bérgazdálkodás alapja a karokra leosztott fix költség volt, ami lényegében fedezte a megállapított létszám bérét és járulékait. A Tanárképzı Kar azonban jelentıs mértékben a más karokra történı átoktatás miatt mindig kénytelen volt meglehetısen nagy összegő bérjellegő költséget biztosítani a külsı óraadók finanszírozására. Ez olyan mértékő terhet jelentett, amit a rendelkezésünkre álló bérköltségbıl már nem lehetett kigazdálkodni. Ennek következtében bérhiány jelentkezett. A évi millió forintos hiányt az egységek saját bevételeibıl néhány év alatt kompenzálni lehetett volna, amennyiben 2003-tól nem léptek volna életbe nagymértékő elvonások második felétıl azonban a fıhatóság részérıl olyan mértékő megszorítások következtek be, ami a teljes decentralizált keretünket drámai mértékben csökkentette. Egyidejőleg a bérköltségek is nagymértékben emelkedtek, és az egyetem áttért a kari szintő bérgazdálkodásra. Ez a karok számára nem jelentett tényleges gazdálkodási szabadságot, hanem azt, hogy a központilag, u.n. költségvetési keretokmányban meghatározott dologi plusz bérköltségek kigazdálkodási kötelezettségét teljes egészében az adott karra terhelték. Ezzel együtt az átoktatás karok közötti elszámolása is számunkra elınytelenül változott. A Kar ebben az évben gyakorlatilag teljesen felélte minden mozgósítható pénzügyi keretét, miközben a sikeres beiskolázás következtében a hallgatói létszám (következésképp az oktatói óraterhelés is) megnövekedett. A nagyobb problémák elkerülése céljából az amúgy is szőkös keretekbıl a kisebb, fejlıdı tanszékek részére intervenciós támogatást kellett biztosítanunk. A megszorítások mértékének érzékeltetésére csak a tanszékek dologi költségeire felhasználható decentralizált keret változását követjük: a évi 29 millió Ft 2005-re 10 millió Ft alá csökkent. Fentiek következtében 2004-re 100 millió Ft finanszírozatlan bérhiány alakult ki, és a többi karral együtt nálunk is súlyos belsı adósságtömeg jelentkezett. Karunk életképességét, továbbá az egységvezetık és a dékáni vezetés hatékony reakcióját mutatja, hogy ezzel egyide-

11 11 jőleg elindult a saját bevételek gyors emelkedése, és néhány kivételtıl eltekintve megmutatkozott a kari egységek szolidaritása is. A kari egységek saját bevételeik terhére 2004 végére közel 40 millió forinttal járultak hozzá a bérhiány kompenzálásához. Ez az összeg megközelítette a kar egyhavi bérigényét. Természetesen kénytelenek voltunk szigorú takarékossági intézkedéseket is hozni, azonban ezeket sikerült olyan keretek között tartani, hogy ne veszélyeztessék az alapvetı oktatási és kutatási tevékenységet. A 2004 év elsı félévében regisztrálható mélypontot követıen a 2004-es gazdasági évet nullszaldóval zártuk. Ezzel az eredménnyel sikerült olyan mértékben megszilárdítani a kar gazdasági helyzetét, hogy a évet már enyhe pozitívummal zártuk. Mindez különösen annak tükrében jelentıs teljesítmény, hogy néhány más kar 100 milliós nagyságrendő permanens bérhiánnyal küzd. Mindeközben a szokványos dologi és bérköltségeken kívül mőködtetnünk kellett az iskolai gyakorló tanítás költséges rendszerét és meg kellett oldanunk a szükséges óraadók foglalkoztatását. Végül meg kell említenünk, hogy végsı eredményében a profiltisztítás, a természettudományi egységek más karokra történı átadása, részben pedig azok átalakítása a költségek csökkenéséhez vezetett.

12 12 Táblázatok Publikációs tevékenység 2002 Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Tanszék (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Tanszéki Csoport Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Konferencia-elıadások 2002 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Tanszéki Csoport Botanika Francia Nyelv és Irodalom 6-6 Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi 9-9 Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa 4-4 Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Színháztudományi

13 13 Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2002 Szervezeti egység / Tanszék Összeg Általános és Szervetlen Kémia Matematikai és Számítástechnikai Magyar Irodalomtudományi Magyar Nyelvtudományi Francia Nyelv és Irodalom Angol Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Színháztudományi Pedagógia-Pszichológia Zoológia Botanika Limnológia Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Európai Köz. Jogi és Közig. 0 Dékáni Titkárság (Tanárképzı Kar) Tanárképzı Kar Dékáni Különkeret Tanárképzı Dékáni Tartalék Összesen: Költségtérítéses képzések, kurzusok a évben Szak Árbevétel nappali költségtérítéses képzés Angol, angol nyelvtanár Német, német nyelvtanár Színháztörténet Vegyes Kémia-környezettan Francia Informatika Alkalmazott nyelvészet Magyar nyelv és irodalom Nappali összesen levelezı képzés Környezettan (KL) Angol (DL, KL) Informatika (DL, KL) Kémia (KL)

14 14 Német (DL, KL) Színháztörténet (DL) Francia Levelezı összesen Mindösszesen Publikációs tevékenység 2003 Tanszék Könyv (részlet), jegyzet (részlet) magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet 23 6 Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia 5 Antropológia és Etika 14 1 Botanika Francia Nyelv és Irodalom 11 Germanisztikai Intézet Limnológia 4 20 Magyar Nyelvtudományi 20 2 Magyar Irodalomtudományi 30 - Matematikai és Számítástechnikai 6 23 Pedagógia-Pszichológa 17 1 Pedagógiai Kutatóintézet 16 - Színháztudományi 34 6 Társadalomtudományok és Európai 32 6 Tanulmányok Zoológia 1 5 Összesen Konferencia-elıadások 2003 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom 6-6 Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi 5-5 Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai

15 15 Pedagógia-Pszichológa 4-4 Pedagógiai Kutatóintézet 7-7 Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2003 Szervezeti egység / Tanszék Összeg Általános és Szervetlen Kémia Matematikai és Számítástechnikai Magyar Irodalomtudományi Magyar Nyelvtudományi Francia Nyelv és Irodalom Angol Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Antropológia és Etika Alkalmazott Nyelvészeti Színháztudományi Pedagógia-Pszichológia Zoológia Botanika Limnológia Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Dékáni Titkárság (Tanárképzı Kar) Tanárképzı Kar Dékáni Különkeret Összesen: Publikációs tevékenység 2004 Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Tanszék (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi 3 9 Magyar Irodalomtudományi

16 16 Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa 9 7 Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia 2 Összesen Konferencia-elıadások 2004 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen A évi költségvetés teljesülése Költségvetési keretokmány elıirányzatai Ft Ft Költségvetési támogatás Elıírt saját bevétel (-) Elızı évek hiánya (-) Tanárképzı Kar költségvetés-teljesülése Kifizetett összes bértömeg Ebbıl:

17 17 Költségvetési támogatás terhére kifizetett bér (ebbıl 30 millió Ft a Pedagógiai Kutatóintézettıl történt elvonás) Tanszéki átvezetésébıl kifizetett bér Dékáni átvezetésbıl kifizetett bér Felmentések kifizetései (költségvetés pótbevétel terhére) Intervenciós alap támogatása Dologi kiadások központi támogatásból Normatív Kutatástámogatás felosztása Elızı évek hiányának rendezése Intézkedési terv megtakarításai (elıírt saját bevételbıl) teljesülések összesen összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2004 Egység Dologi kiadások Normatív kutatási támogatás felosztása Összesen Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Általános és Szervetlen Kémia Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Botanika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Német Nyelvtudományi Tanszék Német Irodalomtudományi Tanszéki Csoport Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Csoport Limnológia Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Magyar Nyelvtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Pedagógia-Pszichológia Tanszék Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék Pedagógiai Kutatóintézet (Pápa) Dékáni különkeret Dékáni Titkárság Iskolai tanítási gyakorlat

18 18 összesen Az egységek hozzájárulása a kari bérhiány rendezéséhez 2004 Az egység neve 1 havi bérigény (Ft) Teljesítés (Ft) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Általános és Szervetlen Kémiai Tsz Angol Nyelv és Irodalom Tsz Antropológia és Etika Tsz Botanika Tsz Dékáni titk Francia Nyelv és Irodalom Tsz Limnológia Tsz Magyar Irodalomtudományi Tsz Magyar Nyelvtudományi Tsz Matematikai és Számítástechnikai Tsz Német Irodalomtudományi Tanszéki Csop Német Nyelvtudományi Tsz Német szakdidaktikai Tsz-i Csop Pedagógiai és Pszichológiai Tsz Színháztudományi Tsz Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tsz Zoológia Tsz összesen Publikációs tevékenység a évben Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Egység (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Germanisztikai Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék

19 19 Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Pedagógiai Kutatóközpont (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet)* Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék (Kulturális Ökológia Tanszéki Csoport) Összesen *A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet pápai Pedagógiai Kutatóközpontja nem szolgáltatott adatot. Konferencia-elıadások a évben Egység Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Germanisztikai Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék 7 7 (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Pedagógiai Kutatóközpont (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék (Kulturális Ökológia 6-6 Tanszéki Csoport) Összesen A évi költségvetés teljesülése Költségvetési keretokmány elıirányzatai Ft Ft Költségvetési támogatás Elıírt saját bevétel (-) Elızı évek hiánya (-) 0

20 20 A Tanárképzı Kar költségvetésének teljesülése Kifizetett összes bértömeg Ebbıl: Költségvetési támogatás terhére kifizetett bér Tanszéki átvezetésébıl kifizetett bér Dékáni átvezetésbıl kifizetett bér Dologi kiadások központi támogatásból A normatív kutatás-támogatás felosztása Általános és Szervetlen Kémia Tanszék (a kémiatanári szak után járó keretátadás a Mérnöki Karnak) Az Intézkedési terv megtakarításai (az elıírt saját bevételbıl) Teljesülések összesen Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás a évben Egység Kiemelt elıirányzat Dologi Normatív Összesen kiadások kutatási támogatás felosztása Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Botanika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Limnológia Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Magyar Nyelvtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Német Nyelvtudományi Tanszék Német Irodalomtudományi Tanszéki Csoport Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Tanszéki Csoport

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

Pannon Egyetem Mérnöki Kar Pannon Egyetem Mérnöki Kar Mérnöki Kar Veszprémi Vegyipari Egyetem Veszprémi Egyetem Minıség és Pannon Egyetem Elismertség Mérnöki Kar A minıség biztosítéka a Kar: oktatói, kutatói nemzetközileg elismert

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1 A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-1/1 Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 9. TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat Konstrukció neve Támogatás célja Nyerhetı összeg Projekt futamideje

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Gödöllő, 2014. április 1. A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet Ügyrendje

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában

Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Alapítva: 2003 Iskolavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK...

A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A 2009/2010. TANÉV Fİ FELADATAI... 3 2 A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK... 6 2.1 AZ EGYETEM VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK HELYZETE. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK ÉS EGYÉB JOGI

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁS 2011/2012 (A második akkreditációs értékeléshez kapcsolódva) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése A MAB 2012/4/VII. sz. HATÁROZATÁNAK

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2012. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2013. évben az Intézetben osztályszerkezet szinten kismértékő változás történt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves operatív program a 2009. évtıl kerüljön bevezetésre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben