Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a 2002-2006-os vezetıi ciklusról"

Átírás

1 Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár 8201 V e s z p r é m Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 88/ /4756 Fax: 88/ Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról Elfogadta ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karának május 24-én 14 órai kezdettel a V 112-es teremben rendezett elsı Kari Értekezlete. Veszprém 2006

2 2 A dékán összegzı beszámolója 1. Jelen anyag alapkoncepciója a dékántól származik, így bár a dékánhelyettes urak és a dékáni titkár úr gazdag és informatív részanyagokat bocsátottak a rendelkezésemre, amiért ıket köszönet illeti annak gondolatiságát, tartalmát és üzenetét a dékán személyesen jegyzi május 3-ai keltő pályázatomban igen markáns programmal vállalkoztam négyéves dékáni mőködésre. Ennek négy fı pillére volt: (a) Bölcsészettudományi Kar (BTK) létrehozása, azaz a Tanárképzı Kar korszerő és igazán egyetem-adekvát BTK-vá történı fejlesztése, amely hatékonyan jeleníti meg a bölcsészet- és a társadalomtudományi szakmai kultúrát, (b) ennek megfelelı doktori iskola akkreditálása, (c) további BTK-hoz releváns szakok meghonosítása és (d) a Kar mőködtetésének, gazdálkodásának korszerősítése. Máris legyen szabad elırebocsátani, hogy valamennyi programpont maradéktalanul teljesült: van BTK, van doktori iskola, vannak új szakok és a Kar gazdálkodása az örökölt bérhiányból pozitív szaldóig fejlıdött. Ezen négy fı célkitőzés jegyében munkálkodtam a dékánhelyettes urak és a dékánti titkár úr segítségével most lezáruló dékáni ciklus során. Ez mint tudjuk hosszú, de alapvetıen produktív folyamat volt. Kezdetben a körülmények nem kimondottan kedveztek. Ennek szemléltetésére álljon itt egyetlen adalék: a Kari Tanácson egy szándékfelmérı szavazáson az általam proponált Bölcsészettudományi Kar mint megvalósítandó jövıkép mindössze három támogató szavazatot kapott, azt is a dékántól és a két dékánhelyettestıl. Majd törekvéseinkkel párhuzamosan lépésrıl lépésre egyre több oktató, kutató és nem-oktató/nem-kutató munkatárs támogatta a kitőzött célt. Kiemelendı viszont, hogy az egyetem vezetése és a HÖK is kezdettıl pártfogolta a BTK ügyét. (a) Végül is május 1-jén hivatalosan létrejött a Bölcsészettudományi Kar, amelyet a Felsıoktatási Regisztrációs Központ FRKP/44-1/2006. számú határozatával szentesített. Bölcsészkari víziónk mintegy materiális beteljesüléseként május 10-én bensıséges címeravató ünnepség keretében a Kar várbeli épületében az OM h. államtitkárának gratuláló szavait követıen az Egyetem rektora átadta a Bölcsészettudományi Kar címerét, és a Kar akadémiai közösségének jelenlétében megtörtént annak felavatása. (b) A MAB plénuma június 27-ei ülésén akkreditációs határozatával létrehozta Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánkat. Az akkor elnyert hároméves, határozott idejő akkreditációt követıen 2006-ban újabb határozott idejő mőködési engedélyt sikerült szereznünk. Idıközben Doktori Iskolánk átalakult és megerısödött, jelenlegi neve: Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány), két önálló programmal és hét alprogrammal rendelkezik. A nyelvtudományi program (a) interkulturális nyelvészeti, (b) nyelvcsoportok, nyelvek és nyelvváltozatok, (c) pszicholingvisztikai és (d) szaknyelvi kommunikációs alprogramból, a neveléstudományi program (a) anyanyelv- és irodalompedagógiai, (b) idegennyelv-pedagógiai és (c) a pedagógusképzés pedagógiája alprogramból tevıdik össze. A Doktori Iskola mőködtetésében dékánként és nyelvészként is igyekeztem koordinatív szerepet játszani; köszönet illeti mindenekelıtt Zsolnai József kollégámat, aki számos koncepcionális kérdésen túl kezdettıl fogva a tudománytani és a neveléstudományi ismeretkörök gazdája. Megteremtettük egy irodalomtudományi doktori iskola személyi, tudományos és szervezési alapjait is, az elıakkreditációs kérelem a közeljövıben benyújtható.

3 3 (c) A szakjaink vonatkozásában fontos, hogy ebben az idıszakban sikerült megszereznünk a magyar nyelv és irodalom egyetemi szak végleges akkreditációját. Megvalósultak új szakok is, így létrejött az alkalmazott nyelvészet (egyetemi), az etika, ember- és társadalomismeret (egyetemi), a nemzetközi tanulmányok szak (egyetemi), a programozó matematikus szak (fıiskolai a Matematika és Számítéstechnikai Tanszékkel együtt január 1-jétıl átkerült egyetemünk Mőszaki Informatikai Karára). Örömmel nyugtázandó, hogy a kétciklusú képzésre történı átállás kapcsán sikeres volt az összes alapképzési szakunk akkreditációja! Sıt, két újabbal gazdagodtunk: elnyertük a pedagógia (Veszprémben, ill. Pápán) és a filozófia szak indításának jogát is. Igyekeztünk további szakok alapjait is megteremteni, ilyen pl. a történelem, amely fontos egy BTK számára. (d) A négyéves idıszak egyik legnagyobb eredményének tekintem, hogy a Kar a év végére szuficitessé fejlıdött. Az ennek eléréséhez elkerülhetetlen, valamint sajnos népszerőtlen dékáni intézkedéssor és természetesen a kari egységvezetık takarékos és belátó hozzáállása tehát meghozta gyümölcsét. A kezdeti százmilliós nagyságrendő ún. bérhiányból feltornáztuk magunkat a pozitív szaldóig. Például 2004-re 100 millió Ft finanszírozatlan bérhiány alakult ki Karunkon, és a többi karral együtt nálunk is súlyos belsı adósságtömeg lépett fel. Karunk életképességét, továbbá az egységvezetık és a dékáni vezetés hathatós reakcióját mutatja, hogy ezzel egyidejőleg elindult a saját bevételek gyors emelkedése, és néhány kivételtıl eltekintve megmutatkozott a kari egységek szolidaritása is. A kari egységek saját bevételeik terhére 2004 végére közel 40 millió forinttal járultak hozzá a százmilliós bérhiány kompenzálásához. A 2004 év elsı félévében regisztrált mélypontot követıen a 2004-es gazdasági évet már null-szaldóval zártuk. Ezzel az eredménnyel sikerült olyan mértékben megszilárdítani a Kar gazdasági helyzetét, hogy a évet már enyhe pozitívummal zártuk. (Mindez különösen annak tükrében jelentıs teljesítmény, hogy néhány más kar sajnos 100 milliós nagyságrendő permanens bérhiánnyal küzd.) Az elért gazdasági háttér kedvezı alapot teremt a további oktató- és kutatómunkához. Egyaránt szakmai és gazdasági téma, hogy bár a bölcsész és a társadalomtudományi szakterületen sajnos országosan évrıl évre újabb nagyarányú keretszám-leépítések történtek sikerült keretszámunkat nem csak betölteni, hanem azt tovább is emelni. Így bölcsészhallgatóink létszáma folyamatosan és látványosan nıtt, ezzel is biztosítandó a Kar tartalmi és anyagi mőködését. Számokban kifejezve: A Kart 2002-ben 1309 nappali, plusz 334 levelezı, azaz összesen 1643 hallgatóval vettük át. A minisztériumi keretszám-leépítési törekvések dacára 2005 végére hallgatólétszámunk elérte nappali tagozaton a 1913 fıt, levelezı tagozaton a 839 fıt, azaz összesen a 2752 fıt. Vagyis kb. hatvanszázalékos létszámemelkedést produkáltunk. A január 1-jei karok közötti átrendezıdések során átadtunk több száz nem-bölcsész hallgatót, így ez a szám kicsit csökkent, de jelen pillanatban is a BTK-n nem kevesebb, mint 1708 nappali és 589 levelezı, azaz összesen 2297 hallgatót tudhatunk magunkénak. Ez pedig látványos növekedés, még úgy is, hogy a korábbi bölcsész + természettudományi hallgatók összlétszámához viszonyítjuk a most csak bölcsészeket magában foglaló létszámot! (A fenti volument tovább emeli a pápai Pedagógiai Kutatóközpontunkban zajló szakirányú továbbképzések hallgatói létszáma.) A négy fı célon túl is természetesen igyekeztünk segíteni a tanszékek és munkatársaink boldogulását. Így folyamatosan szorgalmaztuk és megvalósítottuk a szakmailag indokolt elıléptetéseket, pl és között összesen 7 egyetemi tanár, 21 egyetemi docens és 5 egyetemi adjunktus kinevezésére került sor, 2006-ban pedig 9 vezetı oktatói, köztük 7 professzori kinevezés elıkészítı-adminisztratív lépéseit tettük meg. Ezzel a személyzeti politikával elér-

4 4 tük, hogy a rendkívül súlyos gazdasági elvonások ellenére máig sikerült fenntartani a doktori iskolánk akkreditálhatóságát, és a MAB a kar minden benyújtott BA-szakját akkreditálta. Ugyanakkor megteremtettük a korszerő és erıs MA-szakok alapításának/indításának feltételrendszerét. Fáradoztunk továbbá az egyetemiség az Egyetem szellemiségének erıteljesebb meghonosításán, így számos hazai és nemzetközi konferencia rendezésében, támogatásában, valamint jubileumi kötetek kiadásában vállaltunk aktív és támogató szerepet. Megerısítettük a Tudományos Bizottságot, amelynek tevékenysége a ciklusban jelentékenyen felértékelıdött; munkájában minden szakról a leginkább kompetens vezetı oktatók vettek részt, a tudományos és gazdasági dékánhelyettes vezetésével. A bizottság többek között folyamatosan állást foglalt az adjunktusi, a docensi, a professzori és a vezetıi pályázatokról, az új szakok indításának szakmai kérdéseirıl és foglalkozott a TDK-tevékenységgel. Egyébiránt a dékáni vezetés törekedett a beiskolázási akciók intenzívebbé és hatékonyabbá tételére és a Kar szélesebb körben történı népszerősítésére, a kapcsolatrendszer erısítésére. A Karon lépéseket tettünk a bölcsész és a társadalomtudományi tudománykultúra és identitás megalapozására, ill. elmélyítésére. Szervezeti struktúránkat is fejlesztettük: létrehoztunk intézeteket és megteremetttük újabbak alapjait. (Tájékoztatásul zárójelben megjegyzem: A Munkaügyi Osztály írásbeli kimutatása szerint a dékán által vezetett egység, a Germanisztikai Intézet, 2002 tavaszán, a dékáni ciklus megkezdése elıtt 22 központi támogatásból fizetett + 3 saját bevételbıl finanszírozott, azaz összesen 25 munkatársat foglalkoztatott; leköszönéskor, jún. 8-ai állapot szerint, 18 fı állami finanszírozásút + 4 fı saját bevételőt, azaz összesen 22 fıt, ez 3 fıvel kevesebb mint induláskor, sıt, ha csak az államilag finanszírozott létszámot nézzük, akkor a munkatársi gárda 4 fıvel csökkent.) 3. Kifejezésre szeretném juttatni, hogy a dékáni ciklus szinte teljes idejében a vezetıi intézkedéseket a dékánhelyettes urakkal (és részben a dékáni titkár úrral) szorosan együttmőködve hoztuk, így megítélésem szerint azok koncipiálásában, megszületésében és kivitelezési módjában közösen osztozunk. Köszönöm szépen mindazoknak, akik dékáni tevékenységem során vezetıtársaim, oktatóink és egyéb munkatársaink közül hatékonyan, valamint lojálisan segítették a Bölcsészettudományi Kar érdekében és szolgálatában kifejtett munkámat. A dékáni periódus szők idıkerete által is diktált igen gyors és mélyreható átalakulások idınként sajnos elkerülhetetlen (valós vagy vélt) érdeksérelemmel is jártak. Így hálával tartozom azoknak, akik végig tudtak velem örülni az elért eredményeknek immár a Bölcsészettudományi Kar akadémiai közösségének javára! Meggyızıdésem, hogy a létrejött alapon a profiljában tisztább, homogénebb BTK mint szervezeti keret a következı ciklusban egyre több lehetıséget fog kínálni kontinuitásra, konszolidációra és konszenzusra. Fenti rövid összegzésem részleteinek adatszerő alátámasztására, a behatóbb tájékozódás elısegítésére, átfogó háttéranyagot csatolok a kari oktatási, kutatási, gazdálkodási és külügyi tevékenységrıl (lásd old.). Veszprém, június 26. Dr. Földes Csaba egyetemi tanár dékán Megjegyzés: A május 24-én 14 órai kezdettel a V 112-es teremben rendezett Kari Értekezlet ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett elfogadta a négyéves összegzı beszámolót.

5 5 Háttéranyagok a Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról c. anyaghoz Benyújtotta: dr. Földes Csaba egyetemi tanár, dékán Pannon Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Veszprém június 26-án 1. A Kar fejlıdése az oktatás és a képzés területén 1.1. A Kar tevékenységének minısítése (oktatás, kutatás, forrásteremtı képesség) Általános helyzetkép: A Kar két ún. telephelyen: Veszprémben és Pápán mőködıképes, sıt: vitális. Szinte minden területen jelentıs innovációs képességrıl és készségrıl tett tanúbizonyságot. Oktatás a szakvezetıi, ill. a szakterületi bizottsági beterjesztések alapján gondoztuk a szakok (és a- zok egyes képzési formáinak) tanterveit; az érintett tanszékek, egységek sikeresen részt vettek az ún. Bologna-folyamat szerinti kétlépcsısképzésre történı átállásban; tovább erısítettük fıként az etika, ember- és társadalomismeret egyetemi szintő, a nemzetközi tanulmányok egyetemi szintő szakokon folyó képzést; a Kar bölcsészettudományi és társadalomtudományi (a továbbiakban egyszerősítve: bölcsészettudományi), egységei által kifejtett, megalapozott, szakmai és tudományos tevékenység legjelentısebb eredménye és sikere, hogy a 2003 ıszén a Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánkban (nyelvtudomány, neveléstudomány) elindult képzés a év folyamán immár Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány) néven jegyzett iskolában tudományos-szakmai szempontból tovább erısödött ben Doktori Iskolánk akkreditációját a Magyar Akkreditációs Bizottság meghosszabbította. a évben a Kar Matematikai és Számítástechnikai Tanszéke komoly segítséget nyújtott az Egyetem többi karának doktori iskolái számára; lépéseket tettünk az új tanárképzési szabályozásoknak (az ún. 111-es sz. rendelet) a mi modellünkhöz történı adaptálására és végrehajtására; a tanárképzés és a pedagógia BA-alapszak akkreditálása szempontjából jelentıs szervezeti változás jött létre a Pedagógia-Pszichológia Tanszék és a pápai telephelyő Pedagógiai Kutatóintézet szervezeti összevonásával. A mi kezdeményezésünkre a Pannon Egyetem szenátusa (a Veszprémi Egyetem Egyetemi Tanácsa) július 1-jétıl létrehozta a Pedagógiai és Pszichológiai Intézetet. Az Intézet három egységet tömörít magában: Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék (Veszprém), Pedagógiai Kutatóközpont (Pápa), valamint ÉKP- Központ (Pápa);

6 6 elıremozdulás tapasztalható a más karokra történı átoktatással kapcsolatos oktatási adminisztráció és az elszámolás tekintetében. Kutatás A kar heterogén összetételébıl adódóan a kutatás tanszéki/intézeti keretek között folyik, számos tanszék esetében országos és nemzetközi mércével mérve is igen magas szinten. A kari összehangolás inkább csak az adminisztratív teendık ellátására szorítkozik. Az elızı években is tapasztalt, folyamatosan erısödı, fokozatszerzésre irányuló tevékenység további dinamizmusának jelentıs hátteret és kiváló szakmai lehetıséget biztosít az Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány) mőködése. Forrásteremtı képesség Ugyancsak a Kar jellegébıl adódik, hogy e tevékenység is tanszékekhez, intézetekhez kötıdik. Ezen a szintéren jelentıs eredmények születtek A szervezeti egységek munkájának koordinálása Ezen tevékenység legfontosabb színtere a Kari Tanács. A korábbi dékáni vezetés által létrehozott Dékáni Tanácsadói Testületet és a Kari Tanács mindig együtt ülésezett. Ennek köszönhetıen tovább javult az információáramlás. A bölcsészképzés egyes mozzanataiban az é- rintett tanszékek rendszeres egyeztetı tárgyalásokat folytatnak. A 111-es sz. (tanárképzési) rendelet végrehajtásával összefüggésben pl. tanári képesítı vizsga, szakdolgozat a tanárképes szakokat gondozó tanszékek, a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék és a Tanárképzési Bizottság folyamatosan munkálkodnak. A koordinációban alapvetı szerep jut a tanárképzési dékáni megbízottnak A kari prioritások megvalósulása Mint ahogyan azt a dékáni jelentésekben rögzítettük, a bölcsész és a társadalomtudományi tanszékek közös szándékot és törekvést fogalmaztak meg a Kar Bölcsészettudományi Karrá történı átszervezésére vonatkozóan, ami megfelelı elıkészületi tárgyalások nyomán kari érdekké szélesedett, és konkrét lépések formájában is realizálódott. A Kari Tanács 2003 novemberében a 142/ TKKT számú határozatában támogatta a Kar új jövıképét, a Bölcsészettudományi Kar létrehozásának gondolatát. Ezt követıen a koncepció konkrét és részletes kidolgozására szakértıi bizottságok jöttek létre. Ezen célkitőzés jegyében 2004-ben a Tanárképzı Kar megalakulásakor létfontosságú szerepet játszó Általános és Szervetlen Kémia Tanszék és a kémiatanári szak a két Kar közötti korrekt és konszenzusos megállapodás eredményeképpen átkerült a Mérnöki Karra. A gazdasági év végére a Bölcsészettudományi Karrá válás a célegyenesbe érkezett. A Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem) Mérnöki Karával folytatott rendkívül hatékony tárgyalásokat követıen július 1-jétıl a Biológiai Intézet Limnológiai Tanszéke és az Intézet több munkatársa is a Mérnöki Karon folytatja oktató-kutató munkáját. Örvendetes, hogy az Intézetbıl kiváló Zoológia Tanszék csatlakozva a Bölcsészettudományi Kar szakmai célkitőzéseihez meghatározó lépést tett a kulturális ökológia diszciplínájának meghono-

7 7 sításában, ami január 1-jétıl szervezeti szinten is realizálódott, hiszen megalakult a Kulturális Ökológia Tanszéki Csoport. A Tanárképzı Kar kezdeményezésére pozitív és konstruktív tárgyalások után mérföldkınek számító megállapodás született a Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, ill. az informatikatanári és a programozó matematikus szak átvételérıl a Mőszaki Informatikai Karral. Karunk egyik legmeghatározóbb egysége elısegítve a Bölcsészettudományi Kar ügyét január 1-jétıl a Mőszaki Informatikai Karon végzi oktató-kutató munkáját december 31-én, tehát lezárult a Tanárképzı Kar szakmai és szervezeti profiljának homogenizálása, és ezzel nem csak a Kar, de az Egyetem szakmai, tudományos stratégiájában is idıszerő törekvés valósult meg. A Tanárképzı Kar benyújtotta a Bologna-típusú képzés szempontrendszerei alapján elkészített összes mőködı szakjának bachelor szintő szakindítási kérelmét a korszerő és az európai felsıoktatás normáival harmonizáló törekvések jegyében, ezzel is igazolván a Kar regionális szerepét és létjogosultságát. Karunk ezen szakmai, tudományos szerepét és fajsúlyát igazolja az a páratlan eredmény, amit a BA-szakok akkreditáltatása hozott: Magyarországon egyedüliként a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kara (akkor még: Veszprémi Egyetem, Tanárképzı Kar) mondhatja el, hogy minden benyújtott BA-szakját a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditálta. Karunk ezzel meg tudta ırizni teljes képzési spektrumát, és ezen felül olyan szakok akkreditáltatási eljárását is elindította, amelyek a régi képzési rendszerben nem mőködtek (pl. filozófia) A Kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak alakulása Örömteli és jelentıs, a bolognai folyamatra való felkészülés szempontjából mérföldkınek minısülı szerzıdés jött létre a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara és az egri Eszterházy Károly Fıiskola Bölcsészettudományi Fıiskolai Kara között, amely rögzíti a két karnak a bölcsészettudományi, illetve a tanárképzés területén kialakítandó együttmőködési szándékát. Ennek mintájára ugyanilyen megállapodás született akkori nevünkön a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara és az egri Eszterházy Károly Fıiskola Természettudományi Fıiskolai Kara között is májusában immár a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karaként a révkomáromi Selye János Egyetem Tanárképzı Karával kötöttünk együttmőködési szerzıdést. A régió középiskoláival mind a tanárképzést illetıen, mind a beiskolázás kapcsán hosszútávú kapcsolatok kiépítésére, illetve stabilizálására törekszünk. A veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával 2002-ben aláírt, hivatalos szerzıdéses együttmőködés a gyakorlatban mőködıképesnek és hatékonynak bizonyult. A hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok legfıbb színterei a tanszékek A kari bérgazdálkodás értékelése A Kar a bérgazdálkodás tekintetében csak részben önálló, mert pl. fejlesztéseket csak központi segítséggel tud megoldani. Fıként fiatal oktatókból/kutatókból álló tanszékeknél az elılépés anyagi fedezete sem mindig biztosított. Egyes korábbi problémák nem szőntek meg Vezetési és irányítási tapasztalatok (munkafegyelem, határidı-betartás, képzés-továbbképzés) A vezetésben a dékáni ciklus tanárképzı kari szakaszában különösnen elınyösnek bizonyult, hogy a két dékánhelyettes egyike bölcsész, a másik természettudós (emellett mind-

8 8 ketten habilitált oktatók!). Továbbra is sikeresnek mondható a tanárképzési dékáni megbízotti funkció létesítése. A Dékáni Titkárság szervezési és ügyviteli munkájának, illetve feladatkörének átszervezése és átláthatóbbá tétele a munkavégzés hatékonyságának szempontjából, az elızı évben tapasztaltakkal szemben eredményesebbnek látszik. Bevált az a kezdeményezésünk is, amely felértékeli a kari tudományos bizottság szerepét az elıléptetésekkel és a szakmai-személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések elıkészítésében. Természetesen a karon mőködı minden állandó bizottság hatékonyan és szakavatottan készíti elı saját területeinek elıterjesztéseit. A bizottságok feladat- és hatáskörét egyébként a módosított kari Szervezeti és Mőködési Szabályzat az eddigiekhez képest konkrétabban definiálta. A munkafegyelem stb. kérdésében a Kar általában a hazai, veszprémi átlagot tükrözi. Egyes esetekben a nagyfokú leterheltség miatt alkalmanként bizonyos határidık, ill. pluszfeladatok nehézséget okoznak. A kari szintő ügyvitel moráljában és hatékonyságában azonban elırelépés volt megfigyelhetı. 2. A tudományos és gazdasági dékánhelyettes által felügyelt területek beszámolója (a dékánhelyettes úr összegzése alapján) A Bölcsészettudományi (Tanárképzı) Kar tudományos és gazdasági tevékenysége 2002-tól 2006-ig 2.1. A Kar tudományos tevékenysége Karunk tanszéki/szak-struktúrája 2002-ben igen heterogén volt, ennek megfelelıen természetesnek tekinthetı, hogy a tudományos kutatás tanszéki/intézeti keretek között mőködött. A bölcsészettudományokkal és természettudományokkal foglalkozó tanszékek kutatási munkájának összehangolása kari szinten nem lehetett cél. Azokon a határterületeken, ahol a tudományágak természetes módon kapcsolódnak egymáshoz, a megfelelı csoportok közötti együttmőködés megvalósult. Ennek megfelelıen határoztuk meg a Tanárképzı Kar tudományos bizottságának feladatkörét. E bizottság szerepe a Kari Tanács határozata alapján a év második félévétıl felértékelıdött. A bizottság munkájában minden szakról a leginkább kompetens vezetı oktatók vettek részt, a tudományos és gazdasági dékánhelyettes vezetésével. A bizottság többek között az adjunktusi, docensi, professzori pályázatok tudományos megalapozottságával, az új szakok indításának szakmai kérdéseivel és a TDK-tevékenységgel foglalkozott és foglalkozik. Több tanszék esetében a tudományos mőhelyek szakmai színvonala a teljes ciklus során országos és nemzetközi mércével mérve is igen magas szintő volt. Jelentıs kihívást jelentett a folyamatos változások, profiltisztítás közben ennek a színvonalnak a megırzése. Különösen nagy veszélyt jelentett az évrıl évre csökkenı központi pénzügyi támogatás. A negatív tényezık ellensúlyozására a dékáni vezetés több sikeres intézkedést tett. Mint mondtuk: a kari vezetés személyi összetétele szempontjából az adott periódusban elınyösnek bizonyult, hogy a két dékánhelyettes egyike bölcsész, a másik természettudós volt. A már említett tudományos bizottság az elıléptetésekkel és a szakmai-személyi kérdé-

9 9 sekkel kapcsolatos döntések elıkészítésében játszott szerepe a személyzeti munkát erısítette, és tervezhetıbbé tette. Rendszeresen figyelemmel kísértük az oktatói leterheltséget. A VE Tanárképzı Karán a évben kialakult a minıségbiztosítási rendszer struktúrája. Vezetı oktatóink közül többen szervezett továbbképzéseken vettek részt. Minden szakon, ill. tanszéken mőködik egy-egy minıségbiztosítási felelıs, akinek fı feladata a szak- és/vagy tanszékvezetık segítése az akkreditációs dokumentumok elkészítésében. A kar bölcsészettudományi egységei által kifejtett szakmai és tudományos tevékenység egyíik elsı jelentıs sikere volt, hogy 2003 ıszén megkezdhette mőködését a Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánk (nyelvtudomány, neveléstudomány). A kar természettudományi tanszékei ugyanakkor komoly segítséget nyújtottak az egyetem többi karának doktori iskolái számára. Jelentıs tartalékot jelentett, hogy mindenkor rendelkeztünk olyan munkatársakkal, akik szakmai karrierjükben elıreléptek, különféle fokozatokat szereztek. Anyagi lehetıségeinkhez mérten biztosítottuk számukra az adjunktusi, illetve vezetı oktatói kinevezés lehetıségét és 2005 között összesen 7 egyetemi tanár, 21 egyetemi docens és 5 egyetemi adjunktus kinevezése történt, 2006-ban pedig 9 vezetı oktatói, köztük 7 professzori kinevezés elıkészítı adminisztratív lépéseit hagyta jóvá a Kari Tanács. Ezzel a személyzeti politikával sikerült elérni, hogy a rendkívül súlyos gazdasági elvonások ellenére máig sikerült fenntartani a doktori iskolánk akkreditálhatóságát, és a MAB a kar minden benyújtott BA szakját akkreditálta. Ugyanakkor megteremtettük a korszerő és erıs MA szakok alapításának/indításának feltételeit. Kezdettıl fogva nagy erıfeszítéseket tettünk a kar új jövıképének megfelelı, viszonylag tiszta profilú Bölcsészettudományi kar létrehozása érdekében. Ennek egyes állomásai, a természettudományi tanszékek más karokra kerülése, a karok közötti jól elıkészített, korrekt tárgyalások eredményeképpen zajlottak le. A konszenzusos megállapodások a kölcsönös érdekek talaján jöttek létre, így a nyereség mellett bizonyos szakmai veszteségeket is vállalnunk kellett, mint pl. elismert minısített oktatók és kutatók távozását a karról, beleértve szakmai tevékenységüket és tudományos kapcsolataikat. Sokkal nagyobb nyereséget könyvelhettünk azonban el a Tanárképzı Kar szakmai profiljának egységes, más hazai és európai egyetemekkel konform megvalósulásával, ami reményeink szerint szilárdan megalapozza a jövıbeni fejlıdést. A kar publikációs teljesítménye mind hazai, mind nemzetközi összehasonlításban jónak mondható tıl a publikációs aktivitás bizonyos csökkenést mutatott. A csökkenés mértéke nem olyan jelentıs, hogy a teljesítmény minıségi és mennyiségi mutatóit igazán nagymértékben rontaná, ugyanakkor teljes mértékben logikus, hogy a súlyos gazdasági helyzet, az új szakok és az új felsıoktatási rendszernek megfelelı szervezet kialakítása nagyon sok energiát vont el ettıl a tevékenységtıl. Mindemellett a kar oktatóinak aktivitása a hazai és nemzetközi konferenciákon jelentıs. A tanszékek változatlanul szépszámú és színvonalas konferenciát szerveznek. A kar elsısorban vezetı oktatói közül sokan vesznek részt jelentıs szakmai szervezetek, akadémiai testületek és szerkesztı bizottságok munkájában. Ugyanez vonatkozik a VEAB szakbizottságaiban kifejtett tevékenységre, amely gyakran a régión kívülrıl is vonzotta a szakma kiváló képviselıit. Ezeken a területeken kifejtett tevékenységek nemcsak tudományos szempontból öregbítik a kar hírnevét, hanem a kapcsolati tıkénket is növelik.

10 10 A ciklus folyamán sok nemzetközi tanulmányút valósult meg, amelyek során oktatóink jelentıs idıt töltöttek külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Külön említésre érdemes, hogy e tanulmányutak nagy részére jelentıs összegő sikeres pályázatok, projektek biztosítottak fedezetet. A kutatási teljesítmény minıségi mutatóinak további javítása szempontjából nagy jelentıségő volt azoknak a körülményeknek a létrehozása, amelyek lehetıvé tették egyes bölcsészettudományi tanszékeknek a Várfokon található új épületekben történı elhelyezését. Karunkon erısödött a TDK tevékenység. Örömmel állapítható meg, hogy a kar profiljához tartozó szakterületeken szép munkák születtek. Az intézményi TDK-ra benyújtott dolgozatokból 9 db I. helyezést, 15 db II. helyezést és 13 db III. helyezést értünk el. Jelentıs volt a kari OTDK-tevékenység ben a Humántudományi OTDK szervezıje a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara volt. Itt 2 elsı, 6 második és 5 harmadik helyezést értünk el. Emellett résztvettünk és helyezéseket értünk el a biológiai és környezettudományi OTDK-n is, ahonnan összesen 3 db I., 3 db. II. és 2 db III. helyezést hoztunk haza A Kar gazdasági tevékenysége A dékáni ciklus elsı évében a kar gazdálkodási tevékenysége csak a dologi költségek vonatkozásában volt decentralizált, a bérköltségek gyakorlatilag központi leosztás szerint kerültek az egységekhez. Az úgynevezett kari bérgazdálkodás alapja a karokra leosztott fix költség volt, ami lényegében fedezte a megállapított létszám bérét és járulékait. A Tanárképzı Kar azonban jelentıs mértékben a más karokra történı átoktatás miatt mindig kénytelen volt meglehetısen nagy összegő bérjellegő költséget biztosítani a külsı óraadók finanszírozására. Ez olyan mértékő terhet jelentett, amit a rendelkezésünkre álló bérköltségbıl már nem lehetett kigazdálkodni. Ennek következtében bérhiány jelentkezett. A évi millió forintos hiányt az egységek saját bevételeibıl néhány év alatt kompenzálni lehetett volna, amennyiben 2003-tól nem léptek volna életbe nagymértékő elvonások második felétıl azonban a fıhatóság részérıl olyan mértékő megszorítások következtek be, ami a teljes decentralizált keretünket drámai mértékben csökkentette. Egyidejőleg a bérköltségek is nagymértékben emelkedtek, és az egyetem áttért a kari szintő bérgazdálkodásra. Ez a karok számára nem jelentett tényleges gazdálkodási szabadságot, hanem azt, hogy a központilag, u.n. költségvetési keretokmányban meghatározott dologi plusz bérköltségek kigazdálkodási kötelezettségét teljes egészében az adott karra terhelték. Ezzel együtt az átoktatás karok közötti elszámolása is számunkra elınytelenül változott. A Kar ebben az évben gyakorlatilag teljesen felélte minden mozgósítható pénzügyi keretét, miközben a sikeres beiskolázás következtében a hallgatói létszám (következésképp az oktatói óraterhelés is) megnövekedett. A nagyobb problémák elkerülése céljából az amúgy is szőkös keretekbıl a kisebb, fejlıdı tanszékek részére intervenciós támogatást kellett biztosítanunk. A megszorítások mértékének érzékeltetésére csak a tanszékek dologi költségeire felhasználható decentralizált keret változását követjük: a évi 29 millió Ft 2005-re 10 millió Ft alá csökkent. Fentiek következtében 2004-re 100 millió Ft finanszírozatlan bérhiány alakult ki, és a többi karral együtt nálunk is súlyos belsı adósságtömeg jelentkezett. Karunk életképességét, továbbá az egységvezetık és a dékáni vezetés hatékony reakcióját mutatja, hogy ezzel egyide-

11 11 jőleg elindult a saját bevételek gyors emelkedése, és néhány kivételtıl eltekintve megmutatkozott a kari egységek szolidaritása is. A kari egységek saját bevételeik terhére 2004 végére közel 40 millió forinttal járultak hozzá a bérhiány kompenzálásához. Ez az összeg megközelítette a kar egyhavi bérigényét. Természetesen kénytelenek voltunk szigorú takarékossági intézkedéseket is hozni, azonban ezeket sikerült olyan keretek között tartani, hogy ne veszélyeztessék az alapvetı oktatási és kutatási tevékenységet. A 2004 év elsı félévében regisztrálható mélypontot követıen a 2004-es gazdasági évet nullszaldóval zártuk. Ezzel az eredménnyel sikerült olyan mértékben megszilárdítani a kar gazdasági helyzetét, hogy a évet már enyhe pozitívummal zártuk. Mindez különösen annak tükrében jelentıs teljesítmény, hogy néhány más kar 100 milliós nagyságrendő permanens bérhiánnyal küzd. Mindeközben a szokványos dologi és bérköltségeken kívül mőködtetnünk kellett az iskolai gyakorló tanítás költséges rendszerét és meg kellett oldanunk a szükséges óraadók foglalkoztatását. Végül meg kell említenünk, hogy végsı eredményében a profiltisztítás, a természettudományi egységek más karokra történı átadása, részben pedig azok átalakítása a költségek csökkenéséhez vezetett.

12 12 Táblázatok Publikációs tevékenység 2002 Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Tanszék (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Tanszéki Csoport Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Konferencia-elıadások 2002 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Tanszéki Csoport Botanika Francia Nyelv és Irodalom 6-6 Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi 9-9 Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa 4-4 Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Színháztudományi

13 13 Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2002 Szervezeti egység / Tanszék Összeg Általános és Szervetlen Kémia Matematikai és Számítástechnikai Magyar Irodalomtudományi Magyar Nyelvtudományi Francia Nyelv és Irodalom Angol Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Színháztudományi Pedagógia-Pszichológia Zoológia Botanika Limnológia Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Európai Köz. Jogi és Közig. 0 Dékáni Titkárság (Tanárképzı Kar) Tanárképzı Kar Dékáni Különkeret Tanárképzı Dékáni Tartalék Összesen: Költségtérítéses képzések, kurzusok a évben Szak Árbevétel nappali költségtérítéses képzés Angol, angol nyelvtanár Német, német nyelvtanár Színháztörténet Vegyes Kémia-környezettan Francia Informatika Alkalmazott nyelvészet Magyar nyelv és irodalom Nappali összesen levelezı képzés Környezettan (KL) Angol (DL, KL) Informatika (DL, KL) Kémia (KL)

14 14 Német (DL, KL) Színháztörténet (DL) Francia Levelezı összesen Mindösszesen Publikációs tevékenység 2003 Tanszék Könyv (részlet), jegyzet (részlet) magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet 23 6 Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia 5 Antropológia és Etika 14 1 Botanika Francia Nyelv és Irodalom 11 Germanisztikai Intézet Limnológia 4 20 Magyar Nyelvtudományi 20 2 Magyar Irodalomtudományi 30 - Matematikai és Számítástechnikai 6 23 Pedagógia-Pszichológa 17 1 Pedagógiai Kutatóintézet 16 - Színháztudományi 34 6 Társadalomtudományok és Európai 32 6 Tanulmányok Zoológia 1 5 Összesen Konferencia-elıadások 2003 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom 6-6 Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi 5-5 Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai

15 15 Pedagógia-Pszichológa 4-4 Pedagógiai Kutatóintézet 7-7 Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2003 Szervezeti egység / Tanszék Összeg Általános és Szervetlen Kémia Matematikai és Számítástechnikai Magyar Irodalomtudományi Magyar Nyelvtudományi Francia Nyelv és Irodalom Angol Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Antropológia és Etika Alkalmazott Nyelvészeti Színháztudományi Pedagógia-Pszichológia Zoológia Botanika Limnológia Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Dékáni Titkárság (Tanárképzı Kar) Tanárképzı Kar Dékáni Különkeret Összesen: Publikációs tevékenység 2004 Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Tanszék (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi 3 9 Magyar Irodalomtudományi

16 16 Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa 9 7 Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia 2 Összesen Konferencia-elıadások 2004 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen A évi költségvetés teljesülése Költségvetési keretokmány elıirányzatai Ft Ft Költségvetési támogatás Elıírt saját bevétel (-) Elızı évek hiánya (-) Tanárképzı Kar költségvetés-teljesülése Kifizetett összes bértömeg Ebbıl:

17 17 Költségvetési támogatás terhére kifizetett bér (ebbıl 30 millió Ft a Pedagógiai Kutatóintézettıl történt elvonás) Tanszéki átvezetésébıl kifizetett bér Dékáni átvezetésbıl kifizetett bér Felmentések kifizetései (költségvetés pótbevétel terhére) Intervenciós alap támogatása Dologi kiadások központi támogatásból Normatív Kutatástámogatás felosztása Elızı évek hiányának rendezése Intézkedési terv megtakarításai (elıírt saját bevételbıl) teljesülések összesen összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2004 Egység Dologi kiadások Normatív kutatási támogatás felosztása Összesen Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Általános és Szervetlen Kémia Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Botanika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Német Nyelvtudományi Tanszék Német Irodalomtudományi Tanszéki Csoport Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Csoport Limnológia Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Magyar Nyelvtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Pedagógia-Pszichológia Tanszék Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék Pedagógiai Kutatóintézet (Pápa) Dékáni különkeret Dékáni Titkárság Iskolai tanítási gyakorlat

18 18 összesen Az egységek hozzájárulása a kari bérhiány rendezéséhez 2004 Az egység neve 1 havi bérigény (Ft) Teljesítés (Ft) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Általános és Szervetlen Kémiai Tsz Angol Nyelv és Irodalom Tsz Antropológia és Etika Tsz Botanika Tsz Dékáni titk Francia Nyelv és Irodalom Tsz Limnológia Tsz Magyar Irodalomtudományi Tsz Magyar Nyelvtudományi Tsz Matematikai és Számítástechnikai Tsz Német Irodalomtudományi Tanszéki Csop Német Nyelvtudományi Tsz Német szakdidaktikai Tsz-i Csop Pedagógiai és Pszichológiai Tsz Színháztudományi Tsz Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tsz Zoológia Tsz összesen Publikációs tevékenység a évben Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Egység (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Germanisztikai Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék

19 19 Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Pedagógiai Kutatóközpont (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet)* Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék (Kulturális Ökológia Tanszéki Csoport) Összesen *A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet pápai Pedagógiai Kutatóközpontja nem szolgáltatott adatot. Konferencia-elıadások a évben Egység Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Germanisztikai Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék 7 7 (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Pedagógiai Kutatóközpont (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék (Kulturális Ökológia 6-6 Tanszéki Csoport) Összesen A évi költségvetés teljesülése Költségvetési keretokmány elıirányzatai Ft Ft Költségvetési támogatás Elıírt saját bevétel (-) Elızı évek hiánya (-) 0

20 20 A Tanárképzı Kar költségvetésének teljesülése Kifizetett összes bértömeg Ebbıl: Költségvetési támogatás terhére kifizetett bér Tanszéki átvezetésébıl kifizetett bér Dékáni átvezetésbıl kifizetett bér Dologi kiadások központi támogatásból A normatív kutatás-támogatás felosztása Általános és Szervetlen Kémia Tanszék (a kémiatanári szak után járó keretátadás a Mérnöki Karnak) Az Intézkedési terv megtakarításai (az elıírt saját bevételbıl) Teljesülések összesen Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás a évben Egység Kiemelt elıirányzat Dologi Normatív Összesen kiadások kutatási támogatás felosztása Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Botanika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Limnológia Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Magyar Nyelvtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Német Nyelvtudományi Tanszék Német Irodalomtudományi Tanszéki Csoport Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Tanszéki Csoport

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza KISZL PÉTER szakmai önéletrajza Kutatási területek: üzleti információ és a könyvtárak, céginformációs rendszerek, szervezeti információgazdálkodás, információ- és tudásmenedzsment, vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013 (A második akkreditációs értékeléshez kapcsolódva) KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar akkreditációs jelentése a 2013/10/IX.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról 2009 1 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Emlékeztetı. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl

Emlékeztetı. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl Emlékeztetı OE-KOLL, 0558, 2011. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl Tervezett napirendi pontok: 1./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl,

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Államháztartás Uniós támogatások

Államháztartás Uniós támogatások 45. Közgazdász-Vándorgyőlés Debrecen, 2007. szeptember 20-22. Államháztartás Uniós támogatások Bihary Zsigmond fıigazgató, Állami számvevıszék Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Szekcióülés! Elöljáróban

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-9411-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszerősített

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében.

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében. 2014. évi határozatok kivonata 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása 1095/2014.02.10. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött Dr.

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Nappali képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: Részidős képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK:

Nappali képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: Részidős képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: európai integrációs intézmények, Magyarországra telepített uniós szervezetek, regionális tanácsok és ügynökségek, önkormányzatok,tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézmények munkatársaiként.

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés (Elızményként elfogadott szakok) Fizikatanár : a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Fizika fıiskolai

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben