Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a 2002-2006-os vezetıi ciklusról"

Átírás

1 Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár 8201 V e s z p r é m Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 88/ /4756 Fax: 88/ Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról Elfogadta ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karának május 24-én 14 órai kezdettel a V 112-es teremben rendezett elsı Kari Értekezlete. Veszprém 2006

2 2 A dékán összegzı beszámolója 1. Jelen anyag alapkoncepciója a dékántól származik, így bár a dékánhelyettes urak és a dékáni titkár úr gazdag és informatív részanyagokat bocsátottak a rendelkezésemre, amiért ıket köszönet illeti annak gondolatiságát, tartalmát és üzenetét a dékán személyesen jegyzi május 3-ai keltő pályázatomban igen markáns programmal vállalkoztam négyéves dékáni mőködésre. Ennek négy fı pillére volt: (a) Bölcsészettudományi Kar (BTK) létrehozása, azaz a Tanárképzı Kar korszerő és igazán egyetem-adekvát BTK-vá történı fejlesztése, amely hatékonyan jeleníti meg a bölcsészet- és a társadalomtudományi szakmai kultúrát, (b) ennek megfelelı doktori iskola akkreditálása, (c) további BTK-hoz releváns szakok meghonosítása és (d) a Kar mőködtetésének, gazdálkodásának korszerősítése. Máris legyen szabad elırebocsátani, hogy valamennyi programpont maradéktalanul teljesült: van BTK, van doktori iskola, vannak új szakok és a Kar gazdálkodása az örökölt bérhiányból pozitív szaldóig fejlıdött. Ezen négy fı célkitőzés jegyében munkálkodtam a dékánhelyettes urak és a dékánti titkár úr segítségével most lezáruló dékáni ciklus során. Ez mint tudjuk hosszú, de alapvetıen produktív folyamat volt. Kezdetben a körülmények nem kimondottan kedveztek. Ennek szemléltetésére álljon itt egyetlen adalék: a Kari Tanácson egy szándékfelmérı szavazáson az általam proponált Bölcsészettudományi Kar mint megvalósítandó jövıkép mindössze három támogató szavazatot kapott, azt is a dékántól és a két dékánhelyettestıl. Majd törekvéseinkkel párhuzamosan lépésrıl lépésre egyre több oktató, kutató és nem-oktató/nem-kutató munkatárs támogatta a kitőzött célt. Kiemelendı viszont, hogy az egyetem vezetése és a HÖK is kezdettıl pártfogolta a BTK ügyét. (a) Végül is május 1-jén hivatalosan létrejött a Bölcsészettudományi Kar, amelyet a Felsıoktatási Regisztrációs Központ FRKP/44-1/2006. számú határozatával szentesített. Bölcsészkari víziónk mintegy materiális beteljesüléseként május 10-én bensıséges címeravató ünnepség keretében a Kar várbeli épületében az OM h. államtitkárának gratuláló szavait követıen az Egyetem rektora átadta a Bölcsészettudományi Kar címerét, és a Kar akadémiai közösségének jelenlétében megtörtént annak felavatása. (b) A MAB plénuma június 27-ei ülésén akkreditációs határozatával létrehozta Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánkat. Az akkor elnyert hároméves, határozott idejő akkreditációt követıen 2006-ban újabb határozott idejő mőködési engedélyt sikerült szereznünk. Idıközben Doktori Iskolánk átalakult és megerısödött, jelenlegi neve: Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány), két önálló programmal és hét alprogrammal rendelkezik. A nyelvtudományi program (a) interkulturális nyelvészeti, (b) nyelvcsoportok, nyelvek és nyelvváltozatok, (c) pszicholingvisztikai és (d) szaknyelvi kommunikációs alprogramból, a neveléstudományi program (a) anyanyelv- és irodalompedagógiai, (b) idegennyelv-pedagógiai és (c) a pedagógusképzés pedagógiája alprogramból tevıdik össze. A Doktori Iskola mőködtetésében dékánként és nyelvészként is igyekeztem koordinatív szerepet játszani; köszönet illeti mindenekelıtt Zsolnai József kollégámat, aki számos koncepcionális kérdésen túl kezdettıl fogva a tudománytani és a neveléstudományi ismeretkörök gazdája. Megteremtettük egy irodalomtudományi doktori iskola személyi, tudományos és szervezési alapjait is, az elıakkreditációs kérelem a közeljövıben benyújtható.

3 3 (c) A szakjaink vonatkozásában fontos, hogy ebben az idıszakban sikerült megszereznünk a magyar nyelv és irodalom egyetemi szak végleges akkreditációját. Megvalósultak új szakok is, így létrejött az alkalmazott nyelvészet (egyetemi), az etika, ember- és társadalomismeret (egyetemi), a nemzetközi tanulmányok szak (egyetemi), a programozó matematikus szak (fıiskolai a Matematika és Számítéstechnikai Tanszékkel együtt január 1-jétıl átkerült egyetemünk Mőszaki Informatikai Karára). Örömmel nyugtázandó, hogy a kétciklusú képzésre történı átállás kapcsán sikeres volt az összes alapképzési szakunk akkreditációja! Sıt, két újabbal gazdagodtunk: elnyertük a pedagógia (Veszprémben, ill. Pápán) és a filozófia szak indításának jogát is. Igyekeztünk további szakok alapjait is megteremteni, ilyen pl. a történelem, amely fontos egy BTK számára. (d) A négyéves idıszak egyik legnagyobb eredményének tekintem, hogy a Kar a év végére szuficitessé fejlıdött. Az ennek eléréséhez elkerülhetetlen, valamint sajnos népszerőtlen dékáni intézkedéssor és természetesen a kari egységvezetık takarékos és belátó hozzáállása tehát meghozta gyümölcsét. A kezdeti százmilliós nagyságrendő ún. bérhiányból feltornáztuk magunkat a pozitív szaldóig. Például 2004-re 100 millió Ft finanszírozatlan bérhiány alakult ki Karunkon, és a többi karral együtt nálunk is súlyos belsı adósságtömeg lépett fel. Karunk életképességét, továbbá az egységvezetık és a dékáni vezetés hathatós reakcióját mutatja, hogy ezzel egyidejőleg elindult a saját bevételek gyors emelkedése, és néhány kivételtıl eltekintve megmutatkozott a kari egységek szolidaritása is. A kari egységek saját bevételeik terhére 2004 végére közel 40 millió forinttal járultak hozzá a százmilliós bérhiány kompenzálásához. A 2004 év elsı félévében regisztrált mélypontot követıen a 2004-es gazdasági évet már null-szaldóval zártuk. Ezzel az eredménnyel sikerült olyan mértékben megszilárdítani a Kar gazdasági helyzetét, hogy a évet már enyhe pozitívummal zártuk. (Mindez különösen annak tükrében jelentıs teljesítmény, hogy néhány más kar sajnos 100 milliós nagyságrendő permanens bérhiánnyal küzd.) Az elért gazdasági háttér kedvezı alapot teremt a további oktató- és kutatómunkához. Egyaránt szakmai és gazdasági téma, hogy bár a bölcsész és a társadalomtudományi szakterületen sajnos országosan évrıl évre újabb nagyarányú keretszám-leépítések történtek sikerült keretszámunkat nem csak betölteni, hanem azt tovább is emelni. Így bölcsészhallgatóink létszáma folyamatosan és látványosan nıtt, ezzel is biztosítandó a Kar tartalmi és anyagi mőködését. Számokban kifejezve: A Kart 2002-ben 1309 nappali, plusz 334 levelezı, azaz összesen 1643 hallgatóval vettük át. A minisztériumi keretszám-leépítési törekvések dacára 2005 végére hallgatólétszámunk elérte nappali tagozaton a 1913 fıt, levelezı tagozaton a 839 fıt, azaz összesen a 2752 fıt. Vagyis kb. hatvanszázalékos létszámemelkedést produkáltunk. A január 1-jei karok közötti átrendezıdések során átadtunk több száz nem-bölcsész hallgatót, így ez a szám kicsit csökkent, de jelen pillanatban is a BTK-n nem kevesebb, mint 1708 nappali és 589 levelezı, azaz összesen 2297 hallgatót tudhatunk magunkénak. Ez pedig látványos növekedés, még úgy is, hogy a korábbi bölcsész + természettudományi hallgatók összlétszámához viszonyítjuk a most csak bölcsészeket magában foglaló létszámot! (A fenti volument tovább emeli a pápai Pedagógiai Kutatóközpontunkban zajló szakirányú továbbképzések hallgatói létszáma.) A négy fı célon túl is természetesen igyekeztünk segíteni a tanszékek és munkatársaink boldogulását. Így folyamatosan szorgalmaztuk és megvalósítottuk a szakmailag indokolt elıléptetéseket, pl és között összesen 7 egyetemi tanár, 21 egyetemi docens és 5 egyetemi adjunktus kinevezésére került sor, 2006-ban pedig 9 vezetı oktatói, köztük 7 professzori kinevezés elıkészítı-adminisztratív lépéseit tettük meg. Ezzel a személyzeti politikával elér-

4 4 tük, hogy a rendkívül súlyos gazdasági elvonások ellenére máig sikerült fenntartani a doktori iskolánk akkreditálhatóságát, és a MAB a kar minden benyújtott BA-szakját akkreditálta. Ugyanakkor megteremtettük a korszerő és erıs MA-szakok alapításának/indításának feltételrendszerét. Fáradoztunk továbbá az egyetemiség az Egyetem szellemiségének erıteljesebb meghonosításán, így számos hazai és nemzetközi konferencia rendezésében, támogatásában, valamint jubileumi kötetek kiadásában vállaltunk aktív és támogató szerepet. Megerısítettük a Tudományos Bizottságot, amelynek tevékenysége a ciklusban jelentékenyen felértékelıdött; munkájában minden szakról a leginkább kompetens vezetı oktatók vettek részt, a tudományos és gazdasági dékánhelyettes vezetésével. A bizottság többek között folyamatosan állást foglalt az adjunktusi, a docensi, a professzori és a vezetıi pályázatokról, az új szakok indításának szakmai kérdéseirıl és foglalkozott a TDK-tevékenységgel. Egyébiránt a dékáni vezetés törekedett a beiskolázási akciók intenzívebbé és hatékonyabbá tételére és a Kar szélesebb körben történı népszerősítésére, a kapcsolatrendszer erısítésére. A Karon lépéseket tettünk a bölcsész és a társadalomtudományi tudománykultúra és identitás megalapozására, ill. elmélyítésére. Szervezeti struktúránkat is fejlesztettük: létrehoztunk intézeteket és megteremetttük újabbak alapjait. (Tájékoztatásul zárójelben megjegyzem: A Munkaügyi Osztály írásbeli kimutatása szerint a dékán által vezetett egység, a Germanisztikai Intézet, 2002 tavaszán, a dékáni ciklus megkezdése elıtt 22 központi támogatásból fizetett + 3 saját bevételbıl finanszírozott, azaz összesen 25 munkatársat foglalkoztatott; leköszönéskor, jún. 8-ai állapot szerint, 18 fı állami finanszírozásút + 4 fı saját bevételőt, azaz összesen 22 fıt, ez 3 fıvel kevesebb mint induláskor, sıt, ha csak az államilag finanszírozott létszámot nézzük, akkor a munkatársi gárda 4 fıvel csökkent.) 3. Kifejezésre szeretném juttatni, hogy a dékáni ciklus szinte teljes idejében a vezetıi intézkedéseket a dékánhelyettes urakkal (és részben a dékáni titkár úrral) szorosan együttmőködve hoztuk, így megítélésem szerint azok koncipiálásában, megszületésében és kivitelezési módjában közösen osztozunk. Köszönöm szépen mindazoknak, akik dékáni tevékenységem során vezetıtársaim, oktatóink és egyéb munkatársaink közül hatékonyan, valamint lojálisan segítették a Bölcsészettudományi Kar érdekében és szolgálatában kifejtett munkámat. A dékáni periódus szők idıkerete által is diktált igen gyors és mélyreható átalakulások idınként sajnos elkerülhetetlen (valós vagy vélt) érdeksérelemmel is jártak. Így hálával tartozom azoknak, akik végig tudtak velem örülni az elért eredményeknek immár a Bölcsészettudományi Kar akadémiai közösségének javára! Meggyızıdésem, hogy a létrejött alapon a profiljában tisztább, homogénebb BTK mint szervezeti keret a következı ciklusban egyre több lehetıséget fog kínálni kontinuitásra, konszolidációra és konszenzusra. Fenti rövid összegzésem részleteinek adatszerő alátámasztására, a behatóbb tájékozódás elısegítésére, átfogó háttéranyagot csatolok a kari oktatási, kutatási, gazdálkodási és külügyi tevékenységrıl (lásd old.). Veszprém, június 26. Dr. Földes Csaba egyetemi tanár dékán Megjegyzés: A május 24-én 14 órai kezdettel a V 112-es teremben rendezett Kari Értekezlet ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett elfogadta a négyéves összegzı beszámolót.

5 5 Háttéranyagok a Dékáni összegzés a os vezetıi ciklusról c. anyaghoz Benyújtotta: dr. Földes Csaba egyetemi tanár, dékán Pannon Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Veszprém június 26-án 1. A Kar fejlıdése az oktatás és a képzés területén 1.1. A Kar tevékenységének minısítése (oktatás, kutatás, forrásteremtı képesség) Általános helyzetkép: A Kar két ún. telephelyen: Veszprémben és Pápán mőködıképes, sıt: vitális. Szinte minden területen jelentıs innovációs képességrıl és készségrıl tett tanúbizonyságot. Oktatás a szakvezetıi, ill. a szakterületi bizottsági beterjesztések alapján gondoztuk a szakok (és a- zok egyes képzési formáinak) tanterveit; az érintett tanszékek, egységek sikeresen részt vettek az ún. Bologna-folyamat szerinti kétlépcsısképzésre történı átállásban; tovább erısítettük fıként az etika, ember- és társadalomismeret egyetemi szintő, a nemzetközi tanulmányok egyetemi szintő szakokon folyó képzést; a Kar bölcsészettudományi és társadalomtudományi (a továbbiakban egyszerősítve: bölcsészettudományi), egységei által kifejtett, megalapozott, szakmai és tudományos tevékenység legjelentısebb eredménye és sikere, hogy a 2003 ıszén a Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánkban (nyelvtudomány, neveléstudomány) elindult képzés a év folyamán immár Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány) néven jegyzett iskolában tudományos-szakmai szempontból tovább erısödött ben Doktori Iskolánk akkreditációját a Magyar Akkreditációs Bizottság meghosszabbította. a évben a Kar Matematikai és Számítástechnikai Tanszéke komoly segítséget nyújtott az Egyetem többi karának doktori iskolái számára; lépéseket tettünk az új tanárképzési szabályozásoknak (az ún. 111-es sz. rendelet) a mi modellünkhöz történı adaptálására és végrehajtására; a tanárképzés és a pedagógia BA-alapszak akkreditálása szempontjából jelentıs szervezeti változás jött létre a Pedagógia-Pszichológia Tanszék és a pápai telephelyő Pedagógiai Kutatóintézet szervezeti összevonásával. A mi kezdeményezésünkre a Pannon Egyetem szenátusa (a Veszprémi Egyetem Egyetemi Tanácsa) július 1-jétıl létrehozta a Pedagógiai és Pszichológiai Intézetet. Az Intézet három egységet tömörít magában: Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék (Veszprém), Pedagógiai Kutatóközpont (Pápa), valamint ÉKP- Központ (Pápa);

6 6 elıremozdulás tapasztalható a más karokra történı átoktatással kapcsolatos oktatási adminisztráció és az elszámolás tekintetében. Kutatás A kar heterogén összetételébıl adódóan a kutatás tanszéki/intézeti keretek között folyik, számos tanszék esetében országos és nemzetközi mércével mérve is igen magas szinten. A kari összehangolás inkább csak az adminisztratív teendık ellátására szorítkozik. Az elızı években is tapasztalt, folyamatosan erısödı, fokozatszerzésre irányuló tevékenység további dinamizmusának jelentıs hátteret és kiváló szakmai lehetıséget biztosít az Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány) mőködése. Forrásteremtı képesség Ugyancsak a Kar jellegébıl adódik, hogy e tevékenység is tanszékekhez, intézetekhez kötıdik. Ezen a szintéren jelentıs eredmények születtek A szervezeti egységek munkájának koordinálása Ezen tevékenység legfontosabb színtere a Kari Tanács. A korábbi dékáni vezetés által létrehozott Dékáni Tanácsadói Testületet és a Kari Tanács mindig együtt ülésezett. Ennek köszönhetıen tovább javult az információáramlás. A bölcsészképzés egyes mozzanataiban az é- rintett tanszékek rendszeres egyeztetı tárgyalásokat folytatnak. A 111-es sz. (tanárképzési) rendelet végrehajtásával összefüggésben pl. tanári képesítı vizsga, szakdolgozat a tanárképes szakokat gondozó tanszékek, a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék és a Tanárképzési Bizottság folyamatosan munkálkodnak. A koordinációban alapvetı szerep jut a tanárképzési dékáni megbízottnak A kari prioritások megvalósulása Mint ahogyan azt a dékáni jelentésekben rögzítettük, a bölcsész és a társadalomtudományi tanszékek közös szándékot és törekvést fogalmaztak meg a Kar Bölcsészettudományi Karrá történı átszervezésére vonatkozóan, ami megfelelı elıkészületi tárgyalások nyomán kari érdekké szélesedett, és konkrét lépések formájában is realizálódott. A Kari Tanács 2003 novemberében a 142/ TKKT számú határozatában támogatta a Kar új jövıképét, a Bölcsészettudományi Kar létrehozásának gondolatát. Ezt követıen a koncepció konkrét és részletes kidolgozására szakértıi bizottságok jöttek létre. Ezen célkitőzés jegyében 2004-ben a Tanárképzı Kar megalakulásakor létfontosságú szerepet játszó Általános és Szervetlen Kémia Tanszék és a kémiatanári szak a két Kar közötti korrekt és konszenzusos megállapodás eredményeképpen átkerült a Mérnöki Karra. A gazdasági év végére a Bölcsészettudományi Karrá válás a célegyenesbe érkezett. A Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem) Mérnöki Karával folytatott rendkívül hatékony tárgyalásokat követıen július 1-jétıl a Biológiai Intézet Limnológiai Tanszéke és az Intézet több munkatársa is a Mérnöki Karon folytatja oktató-kutató munkáját. Örvendetes, hogy az Intézetbıl kiváló Zoológia Tanszék csatlakozva a Bölcsészettudományi Kar szakmai célkitőzéseihez meghatározó lépést tett a kulturális ökológia diszciplínájának meghono-

7 7 sításában, ami január 1-jétıl szervezeti szinten is realizálódott, hiszen megalakult a Kulturális Ökológia Tanszéki Csoport. A Tanárképzı Kar kezdeményezésére pozitív és konstruktív tárgyalások után mérföldkınek számító megállapodás született a Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, ill. az informatikatanári és a programozó matematikus szak átvételérıl a Mőszaki Informatikai Karral. Karunk egyik legmeghatározóbb egysége elısegítve a Bölcsészettudományi Kar ügyét január 1-jétıl a Mőszaki Informatikai Karon végzi oktató-kutató munkáját december 31-én, tehát lezárult a Tanárképzı Kar szakmai és szervezeti profiljának homogenizálása, és ezzel nem csak a Kar, de az Egyetem szakmai, tudományos stratégiájában is idıszerő törekvés valósult meg. A Tanárképzı Kar benyújtotta a Bologna-típusú képzés szempontrendszerei alapján elkészített összes mőködı szakjának bachelor szintő szakindítási kérelmét a korszerő és az európai felsıoktatás normáival harmonizáló törekvések jegyében, ezzel is igazolván a Kar regionális szerepét és létjogosultságát. Karunk ezen szakmai, tudományos szerepét és fajsúlyát igazolja az a páratlan eredmény, amit a BA-szakok akkreditáltatása hozott: Magyarországon egyedüliként a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kara (akkor még: Veszprémi Egyetem, Tanárképzı Kar) mondhatja el, hogy minden benyújtott BA-szakját a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditálta. Karunk ezzel meg tudta ırizni teljes képzési spektrumát, és ezen felül olyan szakok akkreditáltatási eljárását is elindította, amelyek a régi képzési rendszerben nem mőködtek (pl. filozófia) A Kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak alakulása Örömteli és jelentıs, a bolognai folyamatra való felkészülés szempontjából mérföldkınek minısülı szerzıdés jött létre a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara és az egri Eszterházy Károly Fıiskola Bölcsészettudományi Fıiskolai Kara között, amely rögzíti a két karnak a bölcsészettudományi, illetve a tanárképzés területén kialakítandó együttmőködési szándékát. Ennek mintájára ugyanilyen megállapodás született akkori nevünkön a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara és az egri Eszterházy Károly Fıiskola Természettudományi Fıiskolai Kara között is májusában immár a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karaként a révkomáromi Selye János Egyetem Tanárképzı Karával kötöttünk együttmőködési szerzıdést. A régió középiskoláival mind a tanárképzést illetıen, mind a beiskolázás kapcsán hosszútávú kapcsolatok kiépítésére, illetve stabilizálására törekszünk. A veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával 2002-ben aláírt, hivatalos szerzıdéses együttmőködés a gyakorlatban mőködıképesnek és hatékonynak bizonyult. A hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok legfıbb színterei a tanszékek A kari bérgazdálkodás értékelése A Kar a bérgazdálkodás tekintetében csak részben önálló, mert pl. fejlesztéseket csak központi segítséggel tud megoldani. Fıként fiatal oktatókból/kutatókból álló tanszékeknél az elılépés anyagi fedezete sem mindig biztosított. Egyes korábbi problémák nem szőntek meg Vezetési és irányítási tapasztalatok (munkafegyelem, határidı-betartás, képzés-továbbképzés) A vezetésben a dékáni ciklus tanárképzı kari szakaszában különösnen elınyösnek bizonyult, hogy a két dékánhelyettes egyike bölcsész, a másik természettudós (emellett mind-

8 8 ketten habilitált oktatók!). Továbbra is sikeresnek mondható a tanárképzési dékáni megbízotti funkció létesítése. A Dékáni Titkárság szervezési és ügyviteli munkájának, illetve feladatkörének átszervezése és átláthatóbbá tétele a munkavégzés hatékonyságának szempontjából, az elızı évben tapasztaltakkal szemben eredményesebbnek látszik. Bevált az a kezdeményezésünk is, amely felértékeli a kari tudományos bizottság szerepét az elıléptetésekkel és a szakmai-személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések elıkészítésében. Természetesen a karon mőködı minden állandó bizottság hatékonyan és szakavatottan készíti elı saját területeinek elıterjesztéseit. A bizottságok feladat- és hatáskörét egyébként a módosított kari Szervezeti és Mőködési Szabályzat az eddigiekhez képest konkrétabban definiálta. A munkafegyelem stb. kérdésében a Kar általában a hazai, veszprémi átlagot tükrözi. Egyes esetekben a nagyfokú leterheltség miatt alkalmanként bizonyos határidık, ill. pluszfeladatok nehézséget okoznak. A kari szintő ügyvitel moráljában és hatékonyságában azonban elırelépés volt megfigyelhetı. 2. A tudományos és gazdasági dékánhelyettes által felügyelt területek beszámolója (a dékánhelyettes úr összegzése alapján) A Bölcsészettudományi (Tanárképzı) Kar tudományos és gazdasági tevékenysége 2002-tól 2006-ig 2.1. A Kar tudományos tevékenysége Karunk tanszéki/szak-struktúrája 2002-ben igen heterogén volt, ennek megfelelıen természetesnek tekinthetı, hogy a tudományos kutatás tanszéki/intézeti keretek között mőködött. A bölcsészettudományokkal és természettudományokkal foglalkozó tanszékek kutatási munkájának összehangolása kari szinten nem lehetett cél. Azokon a határterületeken, ahol a tudományágak természetes módon kapcsolódnak egymáshoz, a megfelelı csoportok közötti együttmőködés megvalósult. Ennek megfelelıen határoztuk meg a Tanárképzı Kar tudományos bizottságának feladatkörét. E bizottság szerepe a Kari Tanács határozata alapján a év második félévétıl felértékelıdött. A bizottság munkájában minden szakról a leginkább kompetens vezetı oktatók vettek részt, a tudományos és gazdasági dékánhelyettes vezetésével. A bizottság többek között az adjunktusi, docensi, professzori pályázatok tudományos megalapozottságával, az új szakok indításának szakmai kérdéseivel és a TDK-tevékenységgel foglalkozott és foglalkozik. Több tanszék esetében a tudományos mőhelyek szakmai színvonala a teljes ciklus során országos és nemzetközi mércével mérve is igen magas szintő volt. Jelentıs kihívást jelentett a folyamatos változások, profiltisztítás közben ennek a színvonalnak a megırzése. Különösen nagy veszélyt jelentett az évrıl évre csökkenı központi pénzügyi támogatás. A negatív tényezık ellensúlyozására a dékáni vezetés több sikeres intézkedést tett. Mint mondtuk: a kari vezetés személyi összetétele szempontjából az adott periódusban elınyösnek bizonyult, hogy a két dékánhelyettes egyike bölcsész, a másik természettudós volt. A már említett tudományos bizottság az elıléptetésekkel és a szakmai-személyi kérdé-

9 9 sekkel kapcsolatos döntések elıkészítésében játszott szerepe a személyzeti munkát erısítette, és tervezhetıbbé tette. Rendszeresen figyelemmel kísértük az oktatói leterheltséget. A VE Tanárképzı Karán a évben kialakult a minıségbiztosítási rendszer struktúrája. Vezetı oktatóink közül többen szervezett továbbképzéseken vettek részt. Minden szakon, ill. tanszéken mőködik egy-egy minıségbiztosítási felelıs, akinek fı feladata a szak- és/vagy tanszékvezetık segítése az akkreditációs dokumentumok elkészítésében. A kar bölcsészettudományi egységei által kifejtett szakmai és tudományos tevékenység egyíik elsı jelentıs sikere volt, hogy 2003 ıszén megkezdhette mőködését a Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánk (nyelvtudomány, neveléstudomány). A kar természettudományi tanszékei ugyanakkor komoly segítséget nyújtottak az egyetem többi karának doktori iskolái számára. Jelentıs tartalékot jelentett, hogy mindenkor rendelkeztünk olyan munkatársakkal, akik szakmai karrierjükben elıreléptek, különféle fokozatokat szereztek. Anyagi lehetıségeinkhez mérten biztosítottuk számukra az adjunktusi, illetve vezetı oktatói kinevezés lehetıségét és 2005 között összesen 7 egyetemi tanár, 21 egyetemi docens és 5 egyetemi adjunktus kinevezése történt, 2006-ban pedig 9 vezetı oktatói, köztük 7 professzori kinevezés elıkészítı adminisztratív lépéseit hagyta jóvá a Kari Tanács. Ezzel a személyzeti politikával sikerült elérni, hogy a rendkívül súlyos gazdasági elvonások ellenére máig sikerült fenntartani a doktori iskolánk akkreditálhatóságát, és a MAB a kar minden benyújtott BA szakját akkreditálta. Ugyanakkor megteremtettük a korszerő és erıs MA szakok alapításának/indításának feltételeit. Kezdettıl fogva nagy erıfeszítéseket tettünk a kar új jövıképének megfelelı, viszonylag tiszta profilú Bölcsészettudományi kar létrehozása érdekében. Ennek egyes állomásai, a természettudományi tanszékek más karokra kerülése, a karok közötti jól elıkészített, korrekt tárgyalások eredményeképpen zajlottak le. A konszenzusos megállapodások a kölcsönös érdekek talaján jöttek létre, így a nyereség mellett bizonyos szakmai veszteségeket is vállalnunk kellett, mint pl. elismert minısített oktatók és kutatók távozását a karról, beleértve szakmai tevékenységüket és tudományos kapcsolataikat. Sokkal nagyobb nyereséget könyvelhettünk azonban el a Tanárképzı Kar szakmai profiljának egységes, más hazai és európai egyetemekkel konform megvalósulásával, ami reményeink szerint szilárdan megalapozza a jövıbeni fejlıdést. A kar publikációs teljesítménye mind hazai, mind nemzetközi összehasonlításban jónak mondható tıl a publikációs aktivitás bizonyos csökkenést mutatott. A csökkenés mértéke nem olyan jelentıs, hogy a teljesítmény minıségi és mennyiségi mutatóit igazán nagymértékben rontaná, ugyanakkor teljes mértékben logikus, hogy a súlyos gazdasági helyzet, az új szakok és az új felsıoktatási rendszernek megfelelı szervezet kialakítása nagyon sok energiát vont el ettıl a tevékenységtıl. Mindemellett a kar oktatóinak aktivitása a hazai és nemzetközi konferenciákon jelentıs. A tanszékek változatlanul szépszámú és színvonalas konferenciát szerveznek. A kar elsısorban vezetı oktatói közül sokan vesznek részt jelentıs szakmai szervezetek, akadémiai testületek és szerkesztı bizottságok munkájában. Ugyanez vonatkozik a VEAB szakbizottságaiban kifejtett tevékenységre, amely gyakran a régión kívülrıl is vonzotta a szakma kiváló képviselıit. Ezeken a területeken kifejtett tevékenységek nemcsak tudományos szempontból öregbítik a kar hírnevét, hanem a kapcsolati tıkénket is növelik.

10 10 A ciklus folyamán sok nemzetközi tanulmányút valósult meg, amelyek során oktatóink jelentıs idıt töltöttek külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Külön említésre érdemes, hogy e tanulmányutak nagy részére jelentıs összegő sikeres pályázatok, projektek biztosítottak fedezetet. A kutatási teljesítmény minıségi mutatóinak további javítása szempontjából nagy jelentıségő volt azoknak a körülményeknek a létrehozása, amelyek lehetıvé tették egyes bölcsészettudományi tanszékeknek a Várfokon található új épületekben történı elhelyezését. Karunkon erısödött a TDK tevékenység. Örömmel állapítható meg, hogy a kar profiljához tartozó szakterületeken szép munkák születtek. Az intézményi TDK-ra benyújtott dolgozatokból 9 db I. helyezést, 15 db II. helyezést és 13 db III. helyezést értünk el. Jelentıs volt a kari OTDK-tevékenység ben a Humántudományi OTDK szervezıje a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara volt. Itt 2 elsı, 6 második és 5 harmadik helyezést értünk el. Emellett résztvettünk és helyezéseket értünk el a biológiai és környezettudományi OTDK-n is, ahonnan összesen 3 db I., 3 db. II. és 2 db III. helyezést hoztunk haza A Kar gazdasági tevékenysége A dékáni ciklus elsı évében a kar gazdálkodási tevékenysége csak a dologi költségek vonatkozásában volt decentralizált, a bérköltségek gyakorlatilag központi leosztás szerint kerültek az egységekhez. Az úgynevezett kari bérgazdálkodás alapja a karokra leosztott fix költség volt, ami lényegében fedezte a megállapított létszám bérét és járulékait. A Tanárképzı Kar azonban jelentıs mértékben a más karokra történı átoktatás miatt mindig kénytelen volt meglehetısen nagy összegő bérjellegő költséget biztosítani a külsı óraadók finanszírozására. Ez olyan mértékő terhet jelentett, amit a rendelkezésünkre álló bérköltségbıl már nem lehetett kigazdálkodni. Ennek következtében bérhiány jelentkezett. A évi millió forintos hiányt az egységek saját bevételeibıl néhány év alatt kompenzálni lehetett volna, amennyiben 2003-tól nem léptek volna életbe nagymértékő elvonások második felétıl azonban a fıhatóság részérıl olyan mértékő megszorítások következtek be, ami a teljes decentralizált keretünket drámai mértékben csökkentette. Egyidejőleg a bérköltségek is nagymértékben emelkedtek, és az egyetem áttért a kari szintő bérgazdálkodásra. Ez a karok számára nem jelentett tényleges gazdálkodási szabadságot, hanem azt, hogy a központilag, u.n. költségvetési keretokmányban meghatározott dologi plusz bérköltségek kigazdálkodási kötelezettségét teljes egészében az adott karra terhelték. Ezzel együtt az átoktatás karok közötti elszámolása is számunkra elınytelenül változott. A Kar ebben az évben gyakorlatilag teljesen felélte minden mozgósítható pénzügyi keretét, miközben a sikeres beiskolázás következtében a hallgatói létszám (következésképp az oktatói óraterhelés is) megnövekedett. A nagyobb problémák elkerülése céljából az amúgy is szőkös keretekbıl a kisebb, fejlıdı tanszékek részére intervenciós támogatást kellett biztosítanunk. A megszorítások mértékének érzékeltetésére csak a tanszékek dologi költségeire felhasználható decentralizált keret változását követjük: a évi 29 millió Ft 2005-re 10 millió Ft alá csökkent. Fentiek következtében 2004-re 100 millió Ft finanszírozatlan bérhiány alakult ki, és a többi karral együtt nálunk is súlyos belsı adósságtömeg jelentkezett. Karunk életképességét, továbbá az egységvezetık és a dékáni vezetés hatékony reakcióját mutatja, hogy ezzel egyide-

11 11 jőleg elindult a saját bevételek gyors emelkedése, és néhány kivételtıl eltekintve megmutatkozott a kari egységek szolidaritása is. A kari egységek saját bevételeik terhére 2004 végére közel 40 millió forinttal járultak hozzá a bérhiány kompenzálásához. Ez az összeg megközelítette a kar egyhavi bérigényét. Természetesen kénytelenek voltunk szigorú takarékossági intézkedéseket is hozni, azonban ezeket sikerült olyan keretek között tartani, hogy ne veszélyeztessék az alapvetı oktatási és kutatási tevékenységet. A 2004 év elsı félévében regisztrálható mélypontot követıen a 2004-es gazdasági évet nullszaldóval zártuk. Ezzel az eredménnyel sikerült olyan mértékben megszilárdítani a kar gazdasági helyzetét, hogy a évet már enyhe pozitívummal zártuk. Mindez különösen annak tükrében jelentıs teljesítmény, hogy néhány más kar 100 milliós nagyságrendő permanens bérhiánnyal küzd. Mindeközben a szokványos dologi és bérköltségeken kívül mőködtetnünk kellett az iskolai gyakorló tanítás költséges rendszerét és meg kellett oldanunk a szükséges óraadók foglalkoztatását. Végül meg kell említenünk, hogy végsı eredményében a profiltisztítás, a természettudományi egységek más karokra történı átadása, részben pedig azok átalakítása a költségek csökkenéséhez vezetett.

12 12 Táblázatok Publikációs tevékenység 2002 Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Tanszék (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Tanszéki Csoport Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Konferencia-elıadások 2002 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Tanszéki Csoport Botanika Francia Nyelv és Irodalom 6-6 Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi 9-9 Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa 4-4 Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Színháztudományi

13 13 Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2002 Szervezeti egység / Tanszék Összeg Általános és Szervetlen Kémia Matematikai és Számítástechnikai Magyar Irodalomtudományi Magyar Nyelvtudományi Francia Nyelv és Irodalom Angol Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Színháztudományi Pedagógia-Pszichológia Zoológia Botanika Limnológia Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Európai Köz. Jogi és Közig. 0 Dékáni Titkárság (Tanárképzı Kar) Tanárképzı Kar Dékáni Különkeret Tanárképzı Dékáni Tartalék Összesen: Költségtérítéses képzések, kurzusok a évben Szak Árbevétel nappali költségtérítéses képzés Angol, angol nyelvtanár Német, német nyelvtanár Színháztörténet Vegyes Kémia-környezettan Francia Informatika Alkalmazott nyelvészet Magyar nyelv és irodalom Nappali összesen levelezı képzés Környezettan (KL) Angol (DL, KL) Informatika (DL, KL) Kémia (KL)

14 14 Német (DL, KL) Színháztörténet (DL) Francia Levelezı összesen Mindösszesen Publikációs tevékenység 2003 Tanszék Könyv (részlet), jegyzet (részlet) magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet 23 6 Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia 5 Antropológia és Etika 14 1 Botanika Francia Nyelv és Irodalom 11 Germanisztikai Intézet Limnológia 4 20 Magyar Nyelvtudományi 20 2 Magyar Irodalomtudományi 30 - Matematikai és Számítástechnikai 6 23 Pedagógia-Pszichológa 17 1 Pedagógiai Kutatóintézet 16 - Színháztudományi 34 6 Társadalomtudományok és Európai 32 6 Tanulmányok Zoológia 1 5 Összesen Konferencia-elıadások 2003 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Általános és Szervetlen Kémia Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom 6-6 Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi 5-5 Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai

15 15 Pedagógia-Pszichológa 4-4 Pedagógiai Kutatóintézet 7-7 Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2003 Szervezeti egység / Tanszék Összeg Általános és Szervetlen Kémia Matematikai és Számítástechnikai Magyar Irodalomtudományi Magyar Nyelvtudományi Francia Nyelv és Irodalom Angol Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Antropológia és Etika Alkalmazott Nyelvészeti Színháztudományi Pedagógia-Pszichológia Zoológia Botanika Limnológia Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Dékáni Titkárság (Tanárképzı Kar) Tanárképzı Kar Dékáni Különkeret Összesen: Publikációs tevékenység 2004 Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Tanszék (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi 3 9 Magyar Irodalomtudományi

16 16 Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa 9 7 Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia 2 Összesen Konferencia-elıadások 2004 Tanszék Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészet Angol Nyelv és Irodalom Antropológia és Etika Botanika Francia Nyelv és Irodalom Germanisztikai Intézet Limnológia Magyar Nyelvtudományi Magyar Irodalomtudományi Matematikai és Számítástechnikai Pedagógia-Pszichológa Pedagógiai Kutatóintézet Színháztudományi Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Zoológia Összesen A évi költségvetés teljesülése Költségvetési keretokmány elıirányzatai Ft Ft Költségvetési támogatás Elıírt saját bevétel (-) Elızı évek hiánya (-) Tanárképzı Kar költségvetés-teljesülése Kifizetett összes bértömeg Ebbıl:

17 17 Költségvetési támogatás terhére kifizetett bér (ebbıl 30 millió Ft a Pedagógiai Kutatóintézettıl történt elvonás) Tanszéki átvezetésébıl kifizetett bér Dékáni átvezetésbıl kifizetett bér Felmentések kifizetései (költségvetés pótbevétel terhére) Intervenciós alap támogatása Dologi kiadások központi támogatásból Normatív Kutatástámogatás felosztása Elızı évek hiányának rendezése Intézkedési terv megtakarításai (elıírt saját bevételbıl) teljesülések összesen összesen Kari decentralizált keretfelhasználás 2004 Egység Dologi kiadások Normatív kutatási támogatás felosztása Összesen Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Általános és Szervetlen Kémia Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Botanika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Német Nyelvtudományi Tanszék Német Irodalomtudományi Tanszéki Csoport Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Csoport Limnológia Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Magyar Nyelvtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Pedagógia-Pszichológia Tanszék Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék Pedagógiai Kutatóintézet (Pápa) Dékáni különkeret Dékáni Titkárság Iskolai tanítási gyakorlat

18 18 összesen Az egységek hozzájárulása a kari bérhiány rendezéséhez 2004 Az egység neve 1 havi bérigény (Ft) Teljesítés (Ft) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Általános és Szervetlen Kémiai Tsz Angol Nyelv és Irodalom Tsz Antropológia és Etika Tsz Botanika Tsz Dékáni titk Francia Nyelv és Irodalom Tsz Limnológia Tsz Magyar Irodalomtudományi Tsz Magyar Nyelvtudományi Tsz Matematikai és Számítástechnikai Tsz Német Irodalomtudományi Tanszéki Csop Német Nyelvtudományi Tsz Német szakdidaktikai Tsz-i Csop Pedagógiai és Pszichológiai Tsz Színháztudományi Tsz Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tsz Zoológia Tsz összesen Publikációs tevékenység a évben Könyv (részlet), jegyzet Közlemény Egység (részlet) magyar idegen ny. magyar idegen ny. Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Germanisztikai Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék

19 19 Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Pedagógiai Kutatóközpont (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet)* Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék (Kulturális Ökológia Tanszéki Csoport) Összesen *A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet pápai Pedagógiai Kutatóközpontja nem szolgáltatott adatot. Konferencia-elıadások a évben Egység Hazai Nemzetközi Összesen Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Germanisztikai Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék 7 7 (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Pedagógiai Kutatóközpont (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet) Színháztudományi Tanszék Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék Zoológia Tanszék (Kulturális Ökológia 6-6 Tanszéki Csoport) Összesen A évi költségvetés teljesülése Költségvetési keretokmány elıirányzatai Ft Ft Költségvetési támogatás Elıírt saját bevétel (-) Elızı évek hiánya (-) 0

20 20 A Tanárképzı Kar költségvetésének teljesülése Kifizetett összes bértömeg Ebbıl: Költségvetési támogatás terhére kifizetett bér Tanszéki átvezetésébıl kifizetett bér Dékáni átvezetésbıl kifizetett bér Dologi kiadások központi támogatásból A normatív kutatás-támogatás felosztása Általános és Szervetlen Kémia Tanszék (a kémiatanári szak után járó keretátadás a Mérnöki Karnak) Az Intézkedési terv megtakarításai (az elıírt saját bevételbıl) Teljesülések összesen Összesen Kari decentralizált keretfelhasználás a évben Egység Kiemelt elıirányzat Dologi Normatív Összesen kiadások kutatási támogatás felosztása Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Antropológia és Etika Tanszék Botanika Tanszék Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Limnológia Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Magyar Nyelvtudományi Tanszék Matematikai és Számítástechnikai Tanszék Német Nyelvtudományi Tanszék Német Irodalomtudományi Tanszéki Csoport Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Tanszéki Csoport

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl Budapest 2001 E mail: kiss@mab.hu INTERNET: http://www.mab.hu Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Kulcsszavak: kisebbségi felsıoktatás, nyelvi kisebbség, területi autonómia, gazdasági képzés,

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben