A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással. kedvezőtlen. történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással. kedvezőtlen. történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt"

Átírás

1

2 1 Bevezetés Ismert, hogy környezetünk egyre fokozódó villamositása, a bányászati munkahelyek gépesitése, valamint a magasfeszültségü energiaelosztó berendezések, a rádióés TV-adók, a radarállomások teljesitményének növekedése kedvezőtlen esetben veszélyezteti a közelben végzett villamos inditású robbantási munka biztonságát. Példák sora bizonyitja, hogy az ún. normál érzékenységü villamos gyutacsok használata nem mindig biztonságos, ezért egyes helyeken célszerü a kevésbé érzékeny villamos gyutacsok használatára áttérni és a kedvezőtlen villamos hatások kiküszöbölése céljából egyéb intézkedéseket is kivánatos tenni. A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt villamos hatásokból eredő veszélyeket, a veszélyek csökkentése érdekében az"altalános robbantási biztonsági szabályzat "/ÁRBSz/ szept. l-től hatályos módositása során intézkedett. A szabályzat megfelelő előirásai jan. l-től teszik kötelezővé több helyen az ún. villamos érzéketlen gyutacsok használatát és egyéb intézkedések foganatositását /113./3/, /4/, /5/ és /6/. ~elen füzet összeállitói munkájukkal szeretnék az intézkedések időszerüségét a kevésbé ismert veszélyforrások elemzésével, tényanyagok be-

3 2 mutatásával megvilágitani, ezzel is elősegítve az átálláshoz szükséges műszaki és gazdasági intézkedéseket. Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy szabályzat megalkotásával egy téma nem zárul le, a probléma nem oldódik meg magától. A hátralévő hónapban a fejlesztőkön, gyártókon és a felhasználókon a sor, hogy munkájukkal valóban a robbantások biztonságának fokozását szolgálják. Nagy megelégedésünkre szolgálna, ha a füzet tartalmát áttanulmányozva felmerülő gondolatokkal, problémákkal megkeresnének bennünket, hogy a vitatható részletkérdéseket még időben megfelelő helyük re tehessük. A füzet tartalmát Dr.Kis Miklós tizikus vizsgálta felül. Eszrevételeiért, szakmai segítségéért őszinte köszönetet mondunk. A ha tó okok. A villamos gyutacsok rendellenes működésének e gyik oka, hogy olyan elektromos hatásoktól következik be a gyújtófejben levő szál felizzása, melyre sem időben, sem az adott helyen nem számítanak. Ennek számtalan módja lehet, amelyek közül csak néhányat emlitünk meg:

4 3 - meghibásodott, rosszul szigetelt, vagy szándékosan szigeteletlen villamos elemektől1 berendezésektől, elektromágneses áramforrástól, - vasúti sineken, fém csöveken és vezetékeken, vezető talaja~, kőzeten keresztül, - elektromos induk c iótól~ - elektrosztatikus feltöltődéstől, - légköri elektromosságtól. leggyakrabban villámcsapástól, s t b. ~ppen a ható okok nagyszámó variációja miatt a hatékony védekezés csak a villamos gyutacsok érzékenységének csökkentésével oldható meg~ A több országban kialakitott speciális "érzéketlen" villamos gyutacsokat Ozernoj M.I. professzor ceoportositotta a gyakorl~t szempontjából legmegfelelőbben (1] : a./ Normális érzékenyeégü villamos gyutacsok: robbanási impulzus : K 2-0,8. 4,0 A ms, biztonsági áramerősség: Ib = 0,15. 0,18 A. b./ Csökkentett érzékenységü villamos gyutacsok: 2 robbanási impulzus: K = A ms. biztonsági áramerősség: Ib = 0,45 1,0 A.

5 4 c./ Igen alacsony érzékenységü /"villámbiztos"/ villamos gyutacsok: robbanási impulzus: K = A 2 ms, biztonsági áramerősség: Ib = A. /A közeljövőben megjelenő hazai szabványokban az a./ tipusú gyutacsokat!j1. a b./ tipusúakat!!'.!. betükkel jelölik. Ezért a továbbiakban mi is gyakran fogjuk használni ezeket a jelöléseket./ Néhány külföldön gyártott csökkentett érzékenységü gyutacsot mutatunk be az alábbi l.sz. táblázatban. Vizsgáljuk meg a továbbiakban. milyen előnyökkel jár, ha a legelterjedtebben használt normál érzékenységü villamos gyutacsok helyett a csökkentett vagy az igen alacsony érzékenységüeket alkalmazzák és ismerkedjünk meg a villamos gyutacsok rendellenes működését kiváltó veszélyforrásokkal. Kóboráram-veszély Kóboráramnak a villamosenergia-átvitel normális üzeme következtében a talajban, ill. a talajba fektetett v~zető testekben előidézett áramot nevezik. I Erthető okokból a kóboráramtól csak akko-r jöhet létre átvezetés a villamos gyutacson, ha legalább két olyan pont van a robbantóhálózaton, melyek a vezető tulajdonságú anyaggal érintkeznek.

6 Pii ra Sica - la Zenon.-5 Fiduz Pol.ex U,UE HU ' ' méterek Csehsz.lovákía. ' Ausztria NSzK A hid ellen- 0,21.~o , 4. ~ 0, 9 0,08. 0,ll 0,4. 0,8 O,l állása,ohm. I Az izzógyújtófej ellen- 0,8 0, ,5 o,5. 0,6 állása.ohm~ - Biztonsági áram, A ' ' 1 5 0,45 4 0,45 4 Felizzitó áram, t izm illszekundum.qs 3-1,5-1,3 - - L '(izsgálatnál A Gy_uj tó impulzus A 2 ms ; a L táblázat

7 6 Lur'é szerint igen kicsi a kóboráram okozta önrobbanás veszélye L21, de annak teljes kiküszöbölése csak csökkentett érzékenységü villamos gyutacsok alkalmazásával lehetséges. Ilyen gyutacsok használatakor töltés alatt sem kell a közeli villamos berendezéseket kikapcsolni. /A villamos áramkörök ki- és bekapcsolását csak akkor szabad végezni, amikor a gyutacsok még nincs~nek a helyszínen, mivel a berendezés üzemi állapotának hirtelen megváltozása kapcsolási túlteszültséget indukál/ Biztonsági okokból általában azt irják elő, hogy a robbantás helyén mért, vagy arra a helyre számított áramerősség legfeljebb 1/3-a lehet a gyutacsre meghatározott biztonsági áramerősségnek. Ennek az előírásnak az a mü $Zaki indoka, hogy teljes biztonsággal számolva a robbantóhálózat akárhány pontja érintkezik is a vezető anyaggal, akkor sem haladhat át a gyutacsokon a legveszélyesebb helyen mért áramerősség 2,5-szeresénél nagyobb áram. A tényleges kóboráram-veszélyre példaként Budapesten, a Déli-pályaudvar környékén villamos sinek közelében végzett kóboráram mérési adathalmazra hivatkozunk, melyek közül a 0,2 ohm belső ellenállású müszeren maximum 4,5 ma nagyságú egyenáram folyt. Néhány bányaüzemünkben telsővezetékes villamos vontatást is alkalmaznak. A legveszélyesebb az az eset, ha

8 7 a robbantóhálózat egyik vezetéke a vezető sinnel, a másik a földdel érintkezik ógy, hogy a mozdony a közelben tartózkodik. Természetesen k ü lönböző villamos berendezések érintésekor is folyhat áram a villamos izzógyújtón keresztül. Az elektrotechnikában gyakori balesetet okoz a kóboráramtól létrejövő "lépésteszültség". Ennek egyik oka lehet pl. az, hogy a hálózat valamelyik munkavezetéke testzárlatos és a testzárlat helyétől áram folyik vissza a csillagpont felé. Az áram a talaj ellenállásán teszültségesést létesit, amelynek nagysága egy lépés távolságon belül veszélyes értékü lehet. Ugyanilyen módon, ha a roboantóhálóza t két, a földdel fémesen érintkező pontja között viszonylag nagyobb távolság van, a pontok közötti feszültség-küiönbség hatására olyan nagyságú áram folyhat keresztül a gyutacson, amely képes annak iniciálását előidézni. Az áram bevezetésének helyétől távolodva a földpotenciál hiperbolikusan csökken, igy a feszültségesés is egyre kisebb lesz. Nyilvánvaló, ha valaki az áram földbevezetésének helyéhez közel sugárirányban egy lépést tesz, vagy ebben az irányban érintkezik a robbantóhálózat két fémes pontja a talajjal, akkor a különböző feszültségü helyeken az emberre veszélyes, ill. a gyutacson meg nem engedett áram haladhat keresztül. Ezzel szemben az olyan lépés, vagy a robbantóhálózat olyan irányú fektetése,

9 9 A fenti adatokkal: 0,6. luo 2 = 2. l 1+2 ul - 6,4 v, G,Lf ;1:2, :r I = = 0,3 A. 22 A kóboráram..,.mérés közismert módszereit e helyen nem ismertetjük, csak utalunk arra, hogy a Bányagyutacsgyár körül már szerkesztett egy ilyen mérőmüszert elsősorban laboratóriumi mérési célokra. Robbantás elektromágneses források közelében A nagyteljesitményü rádió- és TV adók közelében végzett robbantásoknál a robbantóhálózat mint vevőantenna szerepel, amelyben az adó által kisugárzott elektromágneses energia olyan nagy áramot indukálhat, mely a gyutacsok nem kivánt robbanását idézheti elő. Hasonló veszélyforrást jelentenek a nagyfrekvenciás nagyfeszültségü villamos berendezések. Éppen ezért több országban tiltják e berendezések közelében a villamos robbantást. [3) Mint i~meretes, az elektromágneses tér feszültséget indulláf a vezető hurokban, amelyre k nagysága:

10 10 u = k. ~ dt ahol k - arányossági tényező, ~ - a mágneses tér fluxusa, időbeli t - az idő. Az u indukált feszültség nagysága tehát a fluxus változásától függ. Állandó fluxus mellett /pl. egyenáramú sin aluminium kohóban/ a vezetőben csak akkor mérhetünk indukált feszültséget, ha a vezetőt úgy mozgatjuk, hogy a vezetőhurok által metszett erővonalszám változzon. Nyugvó hurokban csak váltóáram indukálhat feszültséget. A ~ fluxus nagysága függ attól, hogy mekkora a hurok által bezárt terület. A fluxus változása váltakozó elektromágneses térben az elektromágneses rezgés f rakvenciájából is függ. A középhullámú rádióadók f rekvenciája khz közötti tartományban, az URH adók frekvenciája pedig MHz tartományban van. A frekvencia ismeretében meghatározható az elektromágneses hullám hossza: \ - /1 - e \) mely ismert összefüggésben e a fénysebesség, v a frekvencia. A középhullámú adók hullámhossza ennek megfelelően néhányszor 100 m, az URH adóké 0,1 1 m.ennek

11 11 megfelelően az indukált feszültség igen nagy lehet, frekvenciája pedig az adó frekvenciájával egyezik. A gyutacsok iniciálásához viszont meghatározott idő is szükséges, mely idő egyenáramd inditásnál is függ a robbantóhálózat ellenállásától, A váltóáram~ inditás lehetősége külön gondos vizsgálatot igényel, melyre példaként szolgáljon Dárdai P. munkája [ 4) Tovább neheziti az iniciálási lehetőségeket a nagyfrekvenciás indukció következtében a robbantóhálózat által képviselt szórt kapacitás, melynek indukciós együtthatója igen jelentős befolyásoló tényező lehet. E kapacitás csak mérésekkel állapitható meg, ami tovább bonyolitja e biztonsági távolság meghatározását. Mint láttuk, az indukált feszültség megjelenésének két feltétele van~ a vezető hurok és a mágneses fluxus időbeni változása. A talaj, vagy kőzet is elektromos vezető lehet, amelyben a változó mágnes~s tér elektromos áramot indukálhat. Ennek megfelelően jön lére a talajban a már részletezett nlépésfeszültség'', mely természetesen lehet nagyfrekvenciás is. Az elektromágneses sugárzók közelében a legnagyobb "lépésfes-zültség" a félhullámhossznyi távolságban várható. Középhullámó rádióadók esetén ez a távolság 250 soo m, URH adóknál 0,1. 0,s m körüli érték. Természetesen itt igen jelentős szerepet játszanak a már emli-

12 12 tett szórt kapacitások és indukciók mellett a talaj vezető képességének inhomogenitása i,. ezért itt a "lépésfeszül tség" még nehezebben számi tha tó elő re. Veszélyesség szempontjából azonben e két effektust mindenképpen célszerü különválasztani és az ilyen területen végzett robbantási munkákhoz mindkettőt különkulön is vizsgálni. /Sajnos, az irodalomban gyakran nem választják szét ezt a két hatást, ami elsősorban a biztonsági távolságban okoz nagyfokú bizonytalanságot. / 2. és 3. táblázatok./ T~ljesen használata nagym~rtékben nyilvánvaló azonban, hogy az én-gyutacsok növeli a biztonságot. Ezen gyutacsok használatán kivül a robbantóhálózat kialakitására, a vezetékek kötési helyeinek elrendezésére, megfelelő is előirásokat keresztmetszetü és anyagú vezetékek használatára szoktak tenni. Az elmondottakat két táblázattal kivánjuk illusztrálni, valamint más országokban használt egyéb javaslatokkal alátámasztani. A 2. táblázatban a l3} irodalom által javasolt biztonsági-távolságokat foglaltuk össze, mely esetben a rádióadó rövidhullámon sugároz. A 3. táblázatban néhány országban javasolt biztonsági távolságokat foglaltuk össze ;rz_ adó teljesitményének függvényében.

13 A villamo s gyutac~ t ípusa " Bizton- Az izzó= A felizzi... gyújtó-= táshoz sági h id el,.. szüks. min, áram lenállá-r t elj. szü k,-, A a; ohm séglet,w '..,. Min. táv. 100 kw_ os rá- dió adó'."" m A feliz= zi tás.,, hoz szüks. min. nagyf rekven= ciás -á ram telj-e. w Elő irt bizt;, táv, /2,5-20ÖE b izt. táv',/ m normális érzé... kenységü 0,1.8 1,5 ' 0,05 '. 0, ' csökkentett 0,54 0,11 0,45 l,oo 0,2.:0,3 0,23 é rz:ékenységü - ~ 2, s 23 5,5 ' "" "villámbiztos" 4~0 5,0 0,04 0, táblázat

14 Adó.teljesitménye,kW ==============: 0,01 0,1 1 normál é rzékenységü Bizt onsági távol.ság, m gyutac s 1 csökk. é rz_. gyu t a cs Kanada USA Franc iao. Svédo rszág. ========== ===-===== ============== ==============~========~===== ' ~ táblázat

15 Irány~tott 15 sugárzó adók esetében /általában kisebb teljesf tményü relék/ a biztonsági távolságot az adás irányában végzett robbantás esetén célszerü megnövelni, gyakerlatilag megkettőzni. hogy Az egyéb technológiai előirások közül megemlitjük, - lágyvashuzal helyett rézhuzalt kell alkalmazni, - a vezetékeket a föld közelében kell elhelyezni, - a kötési helyeket lehetőleg egymáshoz közel kell kialakitani. Általában nem térnek ki az előirásokban arra,hogy a kör által bezárt területet a lehető legkisebbre célszerü koncentrálni, ami például könnyen megoldható szorosan egymás mellett vezetett gyutacsvezetékekkel. A robbantóhálózat kialakitására és az adóhoz viszonyitott irányitottságra vonatkozóan javasolják, hogy a rövid- és ultrarövid hullámú adók esetén a kialakított kör sugárirányú, mig közép- és hosszúhullámú adók esetén tangenciális legyen. A körök ilyen kialakitását mi csak kritikával fogadhatjuk, hiszen a "lépésfeszültségn veszélyességének csökkentése éppen forditott irányú körök kialakitását kivánja, ugyanakkor az indukciós törvény f igyelembevttele mindegyik esetben a tangenciálisan vezetett huzalokat kívánja. Mindezek figyelembevétele helyett a helyszíni mérések alapján kell dönteni és a - legnagyobb biztonságot nyújtó formájú robbantóhálózatot kialakitani.

16 16 A TV- és radarállomások közelében lényegesen kisebb biztonsági távolság elegendő, mivel az igen nagy rezgésszámok miatt létrejövő szórt kapacitások, indukciók jelenléte a robbantóhál6zatban folyó áramot jelentős mértékben csökkenti. A csehszlovák bányahatóság által meghatározott biztonsági távolságok kb. 1/3-at érik csak el a rádióadókra előirt - véleményünk szerint túlzottan szigorú - biztonsági távolságoknak. Az energiaveszteségek csökkentése érdekében egyre nagyobb feszültségü távvezetékeken vezetik a villamos áramot. A nagyfeszültségü váltóáram ugyancsak feszültséget indukál a közelben található vezetőhurkokban. Ilyen vezetőhurok lehet a rövidrezárt villamos gyutacs, vagy robbantóhálózat. Az ilyen helyeken alkalmazandó biztonsági távolságok meghatározásához álljon példaként a következő adatsor: 110 kv-os távvezetéktől min. 30 m-re, 220 kv-os " min. 40 m-re, 400 kv-os 11 min. 60 m-re szabad normális érzékenységü villamos gyutacsokkal robbantásokat végezni. Csökkentett érzékenységü villamos gyutacsok használatakor pl. a 400 kv-os távvezetéktől kijelölt biztonsági távolság 20 m-re mérséklődik.

17 Nagyfeszültségű 17 távvezetékek mentén a robbantóhálózatban indukált feszültség frekvenciája nyilván 50 Hz, mely alacsony frekvenciás indukció áll.en jól lehet védeke ni szorosan egymás mtt"llett vezetett rézvezetékes hálózat kiépitésével. Az ilyen alacsony f rekvenciák esetén viszont a földben indukált feszültségek lehetnek nagyok, mivel a szórt kapacitások, indukciók elsősorban a riagyf rekvenciák hatására kialakuló áramerősséget korlátozzák. Ennek megfelelően nagyobb gondot kell forditani a "lépésfeszültség" vizsgálatára. Célszerü a kötési helyeket a talajfelszín fölött elhelyezni. Csehszlovák előirások szerint a nagyfeszültségü távvezetékek közelébe::i a föld felett max. 0,4 m magasan vezethetik a gyutacsvezetékeket. Mint már utaltunk rá, a robbantóhálózat kialakításánál gondosan ügyelni kell a robbantóhálózat, mint hurok által bezárt terület nagyságára. Megállapitották például, hogy amíg a 35 kv-os távvezeték közelében bármilyen méretü és formájú robbantóhálózat kialakítható, addig 500 kv közeláben a csökkentett érzákenységü ~illamos gyutacsokra sem szabad 4 w-nél nagyobb területnek esnie. A robbantóhálózat formai kialakításának tehát igen nagy szerepe van a biztonság fokozásában. Olyan egyenáramú vezető sinek mellett végzett robbantásnál, melyekben az áramerősség meghaladja a 10 ka-t, külön gondoskodni kell az indukció lehetősé-

18 B = f r r o H' 18 gének kiküszöböléséről. Az! egyenáram hatására a vezető sintől L távolságban észlelhető mágneses tér H erőssége a következő módon határozható meg: H = I 2 rt A mágneses térerősségből számitható az indukció: -6 ahol fj-o az abszolut permeabilitás, értéke 1,26.10 Vs/Am. /Levegőre a f-r relativ permeabilitás 1-nek vehető, ezért ezzel korrigálni nem kell./ A mágneses térbe helyezett zárt vezetőhurokban indukált feszültség két módon jöhet létre: a., vagy hirtelen megváltoztatjuk a vezetőhurok által közbezárt területet, b., vagy az áramerősség változik meg hirtelen. Az indukált feszültség: ad.a., ad.b., U. = B l. dt 2 r 'lí d I --- dt Az indukált feszültség hatására a vezetökőrben folyó áram: I = U. l. R gy

19 19 ahol R gy - a gyutacs ellenállása. Bizonyitható, hogy ilyen nagy áramerősségü vezetők közelében végzett robbantás előkészitése során véletlenszerü gyutacsrobbanás következhet be az a., esetben, ha a rövidrezárt gyutacsvezetéket a robbantómester úgy húzza szét, h81.ja gyutacsvezetékek által bezárt terület 0,1 s alatt kb. 1 ~-es hurkot alkot, a b., esetben pedig, ha a rövidrezártan tartott 1 ~ felületü körtől 0,2 m-re levő vezetősinben az áramerősség pl. valamilyen üzemzavar következtében O,Olsalatt kb. a felére csökken. A védekezés módszere igen egyszerű. A robbantóhálózatot úgy kell kialakitani, hogy a töltés ideje a latt a gyutacsokat és a robbantóhálózat egyetlen szakaszát sem szabad rövidre zárni. Tovább javitja a robbantási munka biztonságát, ha ilyen helyeken én gyutacsoka t használnak. Elektrosztatikus feltöltődés Az elektrosztatikus terer gyakran lebecsülik az elektromágneses térrel szemben, mivel energiasürüsége néhány nagyságrenddel kisebb és ezért a veszélyt már eleve kizárják.manapság már jól tudjuk, hogy a feltöltődésbol adódó igen kis energiák is katasztrofális következményekkel járó tüzekhez és robbanásokhoz vezethetnek. A probléma megitéléséhez ismernünk kell, hogyan jön

20 20 létre a sztatikus feltöltődés és közben milyen fiz ikai folyamatok játszódnak le. Ha két különböző szilárd anyag felületei jól érintkeznek egymással és utána elválasztjuk őket, akkor feltöltődés jön létre. A feltöltődésifolyamatot az 1. ábra szerint három szakaszra bonthatjuk Cs1 =. ~,.., 1 a,.,_ 2 ~,. '.... :... ' ' b,. :.,. e.'. 'J....., (.. ' ;. '..,...,., - ( ( ' '. <... v ~ </.....l1 ''4' \, ~ _{. ' * t "' f l- < ' ~. ' '-', #... j -: - ' t... ~ 1 _... t yl',. '_,,. '\. 1: ~t.....l~ ' ' r.., ( '. 1. ábra. A sztatikus feltöltődés három szakasza.

21 21 Az első szakaszban a két felület érintkezési helyei.n a nagyobb kilép'ési munkával rendelkező anyag felé elektronok vándorolnak. /Kilépési munka, W alatt azt az e V~b an kifejezett e nergiát értjük, amely az a ny agból egy l, e elemi töltésü elektront képes kiragadni az any$g körüli légüres térbe./ Mivel! példánkb a r. w 2 :> w 1, ezért az 1 a nyag p0zitiv, a ~ a nyag negativ töltésü lesz. Ezzel egy kettős réteg &lakó polarizác ió jön létre. amely r ől feltételezzük, hogy a rajta keletkezett töltésmennyiség vi~zonylag kicsiny. A folyamatban csak a felületek érin tk e~ése mértékadó ' függetlenül a ttól, hogy a két a nyag nyugalmi vagy mozgási állapotban van-e. A folyamat második szakaszában az anyagok eltávolodnak egym~stól~ viszont a feszültsé'g jelentős Ugyanakkor a kapacitás csökken, ami növekedését vonja maga. után. Ezzel megnöveksz~k ai elektroszt a tikus tér energiáj~ és eléri a mws-os nagyságrendet. Az elekt roszta tikus tér energiájának megnövekedése döntő sze.repet játszik a gyulladási és robbanási jeleriségeknél. Nagysága azzal a me chanikai energ~áv l egy~nlő, amelye t a szétválasztási úthosszon a töltések által keltett c_~:ulomb~erővel szemben kell végezni. A sztatikus feltöltődés tehát mechanikai munka árán jöhet létre. A sztatikus feltöltődés elektrosztatikus t ér energiájának vizsgálatánál tehát és az

22 22-1 mindig a töltések jelenlétéből kell kiindulni. A keletkező &lektrosztatikus tér energiáját, valamint a feltöltött felület elektromos potenciálját valamely kiválasztott ponthoz képest a vizsgált felület és a választott viszonyitó pontot tartalmazó felület által meghatározott kapacitás nagysága határozza meg, ill. a kialakult elektrosztatikus teret e felületek egymáshoz viszonyitott mozgása módositja. A töltések felhalmozódását és a szétválasztott két felület között fellépő feszültség minden határon túli növekedését a levegő átiltési szilárdságának részleges le-, törése /a gázkisülések valamilyen formájában/, a felületek közötti szigetelők ohmikus ellenállása, valamint a felületekhez kapcsolódó egyéb szigetelési ellenállások más felülétekhez vagy a földhöz képest viszonyitott nagysága korlátozza. A gyakorlatban már akkor megkezdődik a töltéskiegyenlitődés, amikor a két vizsgált felületen töltés jelenik meg. Ezért gyakran nem is tudunk létrehozni hosszú ideig feltöltött felületeket, csak ha folyamatosan gondoskodunk a töltések állandó keletkezéséről. /Pl. nagy sebességgel port áramoltatunk csőben, amikor az 1. ábrán látható folyamatot újra és újra létrehoz~uk./ Az elektrosztatikus terek letörését, illetve a töltések f~lhalmozódását elsősorban a szigetelési ellenállás csökkentésével lehet befolyásolni.

23 23 A szigetelési ellen&-llá.s csökkentésére több lehetőség kinálkozik. A jobb vezetőképességü komponense_k /antisztatikumok/ gy9rsitják a töltéskieg.yenlitődést a rendszeren belül,.a. földelés pedi.g a környezettel szemben További lehetőség a levegő re lat iv p a ra tartalmának növelése, vagy a töltések elim inálása és számos egyéb módszer; helyi vizsgálatokkal kell eldönteni, hogy az emlitet t lehetőségek közül melyik a legalkalmasabb. Jól ismert, hogy a robbanóanyagipar és azon belül is az iniciáló robbanóanyagok gyártása külön~ leges helyzetben van, ahol a sztatikus feltöltődés nem egyszerüen a technológia~. folyamatot nehezitő vagy kellemetlen villamos ütéseket okozó.jelenség;. hane m komoly veszély forrása L6). /A. tricinát a z egyik leg-" érzékenyebb ini,c:::iáló robbanóanya g melynek feldo.l.gozása minden fáz.isában meg kell. akadályozni a sztatikus szikrák kialakulását~/ Hogyan következhet. be. a villamos gyutacs akarat- lan robbanása elektrosztatikus feltöltődés következté~ ben? Különleges körülmények között a gyutacs hüvelye és az izzógyújtófej között elektromos kisülés révén szikra keletkezhet. Mivel a gyutacs hüvelye és az izzógyújtófej közötti átütési szilárdság 1500 V, ha

24 24 a két "elektróda" között ennél nagyobb feszültségkülönbség lép fel, elektromos szikra keletkezik. Néhány, a villamos gyutacsok használátával kapcsolatban bekövetkezett üzemi balesetet elektrosztatikus feltöltődéssel esettel: magyaráztak. [1] Ismerkedjünk meg két ilyen Szigetelt padozatú helyiségben /Pl.PVC burkolat/ munkát végző személy járás közben az l.a., ábrának megfelelő elektróda rendszert hoz létre a saját cipőtalpa és. a padozat között. /2. ábra/ Maga az ill. személy mintegy 250 pf kapacitású kondenzátort képvisel. A kondenzátor a jó szigetelés miatt a földpotenciálhoz / padozat potenciáljához/ képest igen magas feszültségre is feltöltődhet, mely potenciálkülönbség jóval meghaladhatja az 1500 V átütési szilárdságot. Amennyiben az igy feltöltött egyén úgy vesz kezébe gyutacsot, hogy a gyutacs hüvelyét fogja meg, a rövidre zárt és szigeteletlen huzalvég viszont a padlóhoz ér, akkor a gyutacson keresztül létrejövő vezethet. elektromos kisülés a gyutacs nem kívánt inditásához

25 25 " ; ":... #.- - :-- ~ ' y -.~ ~ :',... ~... ' ~: { '!!. :. érti~r- ",,,. ::. : --:-talaj.::" '. i -- 'l\i ~ -- (... ~.... ( -\ ~ 4..., t ~. \_ l.,. '. - ~., ;o.,.". emberi k~z. ~ ' i '. -~ l -., _. ' l. f. 1. : tt.,,, ' },. l. 'J" '. :.'1 11.,;. r ;.. ;: _l. ~ j... v. -,, r!... ' '... ' ~" ". 1, 1 t 1,. ' '...,, ' ' 1,1 qyujfo-.j fej -.1,. - ' ( ' ',:.. -scrilu ~iit1ete".: '..J.esü- ve1,et.élc '. ~. "'.;~---1~. ' '. J-.. ~ - ~ -... ' ) ';. -~ ~ \. r. ~,... : -~. :,,,. ). ;. 1 ~ ~ '. l. r '.. '. '.-,.,, ~ ',... :.:! '. ~.-t: 1.. ~ 1 ( ' '1.Á ), y\."..;;._.. _":. t..,., ~.,.,,,.... 1' ;..... '",...;. ~.-~. \... ~... t... "..-. t 2. ábra. Egy példa a villamos gyutacs váratlan felrobbanására elektrosztatikus feltöltődés következet ében. Igen nagy feszültségü feltöltés és potenciálkülönbség esetén a 3. ábra szerint is létrejöhet kisülés. A robbantómester itt a szigetelt gyutacsvezetéket tartja a kezében és a gyutacs hüvelye ér le a földpotenciálú he.lyre. Ekkor a gyutacs átütéséhez az emberen é~ gyutacsvezetéken keresztül legalább 5000 V szükséges. Példák stikasága bizonyitja, hogy ilyen, vagy még ennél magasabb potenciálra is feltöltődhet az emberi test. [a1.

26 : 26 l ' '.... "...., -~... -~ :-..i ~ ~ r;böa,:, [ó v~zhtj~. ~-... '..... '. '\ -.,... ~. ~.. N.! '... '. ~,. - '.. -. l... - ~'. 't ~~~~~ '. " "". :..., :.., 'i ~. ~ 'p- "' -.~':., ;.\., "; ', ' J i'....-.l. : _ '.. qvuj~o.""f fj:f -~. ', t:" ' - ;' l ~ 1:,.,'!a. i,,.. -'... <.; - ~ 3. ábra. A gyutacs váratlan felrobbanásának egy másik lehetősége. Bár ezek a példák nem utalnak arra, hogy a szikrakisülés igen rövid ideje miatt elég kicsi a valószinüsége a villamosgyutacsok véletlenszerű felrobbanásának, az!!:!. gyutacsok használata ezekkel a jelenségekkel szemben i s fokozott védelmet biztosit.

27 27 Villámveszél~ eltérően Az elektromos balesetektől és üzemzavaroktdl jelentőséget, a villámcsapásoknak nem tulajdonitanak nagy pedig a Földet évenként sok millió villámcsapás éri és ebből több, mint ezer a halálos balesetek száma, nem is beszélve az anyagi károkról. Az egyes országok villámveezélyezettsége eltérő. Hazánk nem tartozik a villámme ntes földrajzi fekvéső országok közé. viszonylag gyakoriak a villámcsapásos balesetekről és anyagi károsodásokról szóló jelentések. A klimatikus viszonyok jelentős mértékben befo-. lyásolják a Föld egyes ~rületeinek villámveszélyességét. A zivatarok száma az e~yenlitőtől a sarkok felé csökken. Dél-Amerika egyer.litőhöz közel eső részein az év minden napján es t étől reggelig tart a villámlás. A nedves trópuson minden második vagy harmadik napon van zivatar. Ak~-enkénti és évenkénti villámcsapások száma adja a villámsürüs~get, amely Magyarors~ágon 1,6, 2,4 között van, az évenkénti villám csapások száma 150 OOO. 220 OOO -re becs ülhető, mig a zivataros napoké z2 Z6/év [g) Zivataros időben az igen gyors légköri mozgások következtében részle~eiben még ma sem ismert módon igen jelgntő~ mértékben megváltozhat ~ légkör különböző helyein az ionkoncentráció. A negativ vagy pozitiv ionok

28 28 megnövekedett koncentrációja miatt potenciálkülönbség lép fel a térben szétvált, töltéssel rende.lkező _ terek., valamint a töltéssel _ rendelkező tér és a föld, mint zérus p~tenciál között. A potenciálkülönbség miatt az egyes töltött terek kö~ött időben és térben igen változó értékű lehet az elektromos térerősség. Az ionkoncentráció igen gyors növekedése miatt a térerősség meghaladhatja a levegő 30 kv/cm átütési szilárdságát és először ún. "előkisülések" formájában részleges átütések történhetnek /korona-kisülés, szikrakisülés, stb/. Az előkisüléseket különösen elősegitik a talajból kiálló épitmények, tárgyak, fák csúcsai. A térerősség további növekedése esetén, vagy a részleges kisülés következtében csökkenő vezetőképesség miatt az előkisülés igen nagy áramintenzitású kisülésbe megy át, melyben olyan gyors a töltéskiegyenlitődés, hogy az áramerősség akár több ezer amper nagyságrendet is elérhet. A kisülési csatornában /"villámcsatornában "/ a levegő plazma állapotba kerül, melyet az indukált elektromos tér és a hozzátartozó mágneses tér a kisülés teljes befejezéséig fenntart a csatornában. A töltések kiegyenlitődésével egyidejűleg indul meg a csatorna magas hőmérsékletű gázainak robbanásszerű kitágulása az ismert hangjelenség kiséretében. A hangjelenség segitségével a hanghullámok terjedési sebességé~ől meg lehet becsülni a vihar körülbelüli távolságát és a robbantási munkákkal

29 29 kapcsolatos döntést általában kellő időben meg lehet tenni. /A villámlás látványa és a hang beérkezés~ közötti minden 3 s idő kb. 1-1 km távolságot jelent./ A villám jól ism~rt megjelenési formáján kivül más villámok is ismertek, mint a gömb-, a sik- és a tapadó villám, melyek jóval kisebb energiájúaki Ezek keletkezési körülményei még nem ismertek, ritkán figyelhetők meg, ezért tanulmány~zásuk is nehezebb. A villámlás ideje néhány f.s-tól legfeljebb 1 ms-ig tart. Figyelembe véve az igen nagy áramerősségeket, a villám által képviselt energia MW nagyságrendü. Mindebből következik, hogy e koncentrált igen nagy energia miatt a robbantástechnikában gyakorlatilag nem tudunk védekezni a villámok káros hatása ellen. Becsült értékek alapján nézzünk egy számpéldát: Egy 150 m hosszúságú robbantóhálózat hurkai és a függőleges villámcsatorna közötti térerősség 3~5 - H~ A 10 ka erősségü villám a vezetékben 15 kv-os elektromotoros erőt indukál. Tételezzük fel, hogy a hálózatba 10 db 7 ohm-os gyutacsot kapcsoltak. A 15 kv-os feszültség a 70 ohm ellenállá&on 220 A~es áramot hajt keresztül. Ha az indukált áramlökés ideje fs, akkor az áramkörön /ll. 22;.10 3 e töltés megy át. A gyújtás feltétele : 4 ms-on át 0,8 A~es áram folyjon az izzógyújtófejen keresztül, mely 3, e. A villámlásnál tehát ~nnél az értéknél nagyobb töltések jelen-

30 30 hetnek meg. A rövid idejü nagyobb erősségü áramok iniciáló hatására adatsora álljon példaként Maróthy G. 3 mws/ohm gyújtási impulzusú g,yutacsokra [10] ' á rame r6sség, A wyújtási idő, ms 0,8 4,68 1 3,00 2 0,75 3 0,34 A villámcsapás. következtében a robbantandó kőzetben, vagy azon a területen, amelyen dolgozunk, szintén "lépésfeszültség" alakulhat ki, a csupasz vagy hib-ás szigetelésü gyutacsvezetékeken keresztül a villamos gyutacsok nem várt inditását okozhatják. A nedves kőzet elektromos vezetőképessége igen erősen megjavulhat, ami nagy távolságokban is biztosithatja az inditáshoz szükséges energiát. Példaként emlitjük, hogy a recski mélyszinti ércbányában viszonylag jelentős fémtartalmú, vizes felületü kőzeten 0,2 l m távolságban elhelyezett szondák között csak 3 8 kohm ellenállást mér~ünk, ami igen kis értéknek számit. A gyakorlati megfigyelések szerint normál érzékenységü gyutacsok alkalmazásakor az 5 6 km-nél távolabbi villámlás hatástalan. 2-szeres biztonságra törekedve irják

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében 1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében A csekély feltöltődés B nagy mértékű feltöltődés, kisülési szikra és gyújtásveszély 2.ábra 3. ábra Az elektrosztatikus töltés

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások

1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13 1. A TÖLTÉS ÉS ELEKTROMOS TERE... 15 1.1. Az elektromos töltés... 15 1.2. Az elektromos térer sség... 16 1.3. A feszültség... 18 1.4. A potenciál és a potenciálfüggvény...

Részletesebben

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.

Részletesebben

Munkaügyi elõírások. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem

Munkaügyi elõírások. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem Munkaügyi elõírások Elektrosztatikus kisülés elleni védelem Miben áll az elektrosztatikus kisülés veszélye? Hogyan keletkezik az elektrosztatikus kiülés Az elektrosztatikus kisülést a különbözõ elektromos

Részletesebben

EHA kód:...2009-2010-1f. As,

EHA kód:...2009-2010-1f. As, MŰSZAKI FIZIKA I. RMINB135/22/v/4 1. ZH A csoport Név:... Mérnök Informatikus EHA kód:...29-21-1f ε 1 As = 9 4π 9 Vm µ = 4π1 7 Vs Am 1) Két ± Q = 3µC nagyságú töltés közti távolság d = 2 cm. Határozza

Részletesebben

12. Zavarjelek a mérőkörben

12. Zavarjelek a mérőkörben avarjelek a mérőkörben 1 12. avarjelek a mérőkörben avarjel (zaj): hasznos információt nem tartalmazó, mérési hibát okozó jel. Típusai: a.) időbeli lefolyás alapján: - egyenfeszültségű, - váltakozó feszültségű

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy.

Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy. Az alábbiakban néhány példát mutatunk a CMR számítására. A példák egyrészt tanulságosak, mert a zavarelhárítással kapcsolatban fontos, általános következtetések vonhatók le belőlük, másrészt útmutatásul

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika Tevékenységeink 1. Roncsolásmentes helyszíni diagnosztikai vizsgálatok Generátorok Transzformátorok Túlfeszültséglevezetők Mérőváltók Kábelek (olajpapír és

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

8. A vezetékek elektromos ellenállása

8. A vezetékek elektromos ellenállása 8. A vezetékek elektromos ellenállása a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektromos

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

Elektrosztatikai alapismeretek

Elektrosztatikai alapismeretek Elektrosztatikai alapismeretek THALÉSZ: a borostyánt (élektron) megdörzsölve az a könnyebb testeket magához vonzza. Az egymással szorosan érintkező anyagok elektromosan feltöltődnek, elektromos állapotba

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező kölcsönhatás A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonalak vonzó és taszító erő pólusok dipólus mező pólusok északi

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712. janklovics@t-online.hu Túlfeszültség-védelem, EMC

Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712. janklovics@t-online.hu Túlfeszültség-védelem, EMC Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712 janklovics@t-online.hu 1 Távközlő hálózatok villámvédelme Tematika - A hálózatban fellépő túlfeszültségek, - Védelmi módszerek, - A hálózatvédelem

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Kábeldiagnosztika. Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: 417-3154 Fax: 417-3163. E-mail: homok@vnl.hu 503/0243

Kábeldiagnosztika. Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: 417-3154 Fax: 417-3163. E-mail: homok@vnl.hu 503/0243 Kábeldiagnosztika Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: 417-3154 Fax: 417-3163 503/0243 E-mail: homok@vnl.hu SZAQkrKVM (ROUNDAL) 3x240mm 2 keresztmetszetű, 6/10kV-os kábel vizsgálata Hosszú időtartamú vizsgálat

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) Cél: Könnyen kezelhető, nagyszámú berendezésen, gyors, előszűrő jellegű mérések végzése a berendezés

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei DR. DUDÁSNÉ, PINTÉR MÁRTA Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei v ETO 621.310.212.011:621.395.74:622.691.4+622.692.4 Napjainkban világviszonylatban jelentkező igény a létfontosságú energiahordozók

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.8. Fejezet. Reteszkapcsolók követelmények

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.8. Fejezet. Reteszkapcsolók követelmények BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) B.1.8. Fejezet Reteszkapcsolók követelmények kiadás A dokumentum megnevezése kiadva visszavonva 0 Reteszkapcsolók

Részletesebben

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció Fizika. tatárgy 4. előadásáak vázlata MÁGNESES NDKÓ, VÁLÓÁAM, VÁLÓÁAMÚ HÁLÓAOK. Mágeses idukció: Mozgási idukció B v - Vezetőt elmozdítuk mágeses térbe B-re merőlegese, akkor a vezetőbe áram keletkezik,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása

MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása Fojtással ellátott, nagyfúrólyukas robbantások szeizmogramja (Gyöngyöstarján, 2008. április

Részletesebben

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Tiborné - Dr. Varga László VILLENKI VEIKI VEIKI-VNL

Részletesebben

Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL?

Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL? Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata Elektromossággal kapcsolatos kérdések az Dobovics Miklós MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL? ALAPFOGALMAK KÁBELEK ÉS BEKÖTÉSEK MÉRÉSEK

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata MÁGESESSÉG Türmer Kata HOA? év: görög falu Magnesia, sok természetes mágnes Ezeket iodestones (iode= vonz), magnetitet tartalmaznak, Fe3O4. Kínaiak: iránytű, két olyan hely ahol maximum a vonzás Kínaiak

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN Hermann Zoltán C+D Automatika Kft. 1191. Budapest, Földvári u. 2. Tel. +36 1 2829676, 2829896 Fax.+36

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Seite 1. Különleges mélyhúzó eljárások. A különleges mélyhúzó eljárások alkalmazásának indokai. Kissorozatú gyártás gazdaságosságának fokozása

Seite 1. Különleges mélyhúzó eljárások. A különleges mélyhúzó eljárások alkalmazásának indokai. Kissorozatú gyártás gazdaságosságának fokozása 9. előad adás Különleges mélyhúzó eljárások Prof. Dr. Tisza Miklós 1 A különleges mélyhúzó eljárások alkalmazásának indokai Különleges mélyhúzó eljárásokat különböző indokokkal alkalmazunk. Ezek közül

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kompatibilitás EMC - a legtöbb alkalmazásban több elektromos készüléknek kell együttműködni - minél kisebb az elektromos alkatrészek méretet annál közelebb kerülnek egymáshoz nő az interferencia

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek javítás utáni vizsgálatsorozata. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek javítás utáni vizsgálatsorozata. A követelménymodul megnevezése: Lukács Gábor Háztartási villamos gépek és készülékek javítás utáni vizsgálatsorozata A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet A követelménymodul száma: 1398-06 A tartalomelem

Részletesebben

A hétvégi vihar ismertetése

A hétvégi vihar ismertetése A hétvégi vihar ismertetése Zivatarlánc Szupercella Dió nagyságú jég Tuba Tornádó Jégeső Villámok Tatabánya Pécs felett Pécs felett Csontváry u. szombat 20:10 Köszönöm a kitartó figyelmet! ;) Készítette:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 1000 Digitális Fázissorrend Tesztelő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési leírás...

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 8.

Jegyzetelési segédlet 8. Jegyzetelési segédlet 8. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Billentyűzet, billentyűk szabványos elrendezése funkció billentyűk ISO nemzetközi írógép alap billentyűk

Részletesebben

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA Szigetelési ellenállás mérése A villamos szigetelőanyagok és szigetelések egyik legfontosabb jellemzője a szigetelési ellenállás. Szigetelési ellenálláson az anyagra kapcsolt

Részletesebben

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronikus fekete doboz vizsgálata Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor)

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor) Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor) Köztudott hogy az emberi test vezeti az áramot. Ezen áramvezetésért a testnedvek a felelősek. A fémekkel ellentétben a testben

Részletesebben

Szigetelés- vizsgálat

Szigetelés- vizsgálat Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok 1. Egy vezető keret (lapos tekercs) területe 10 cm 2 ; benne 8A erősségű áram folyik, a menetek száma 20. A keretre ható legnagyobb forgatónyomaték 0,005

Részletesebben

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben Akusztikai állóhullámok levegőben vagy egyéb gázban történő vizsgálatához és azok hullámhosszának meghatározására alkalmas

Részletesebben

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK MÁGNESES NDUKCÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK Mágneses indukció Mozgási indukció v B Vezetőt elmozdítunk mágneses térben B-re merőlegesen, akkor a vezetőben áram keletkezik, melynek iránya az őt létrehozó

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli.

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli. Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 8. Időtartam: 45 Töltődj fel! FIZIKA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Kötelező védőeszköz: Balesetvédelmi rendszabályok: Pacemakerrel vagy hallókészülékkel élő ember ne végezze a kísérleteket!

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben