A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással. kedvezőtlen. történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással. kedvezőtlen. történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt"

Átírás

1

2 1 Bevezetés Ismert, hogy környezetünk egyre fokozódó villamositása, a bányászati munkahelyek gépesitése, valamint a magasfeszültségü energiaelosztó berendezések, a rádióés TV-adók, a radarállomások teljesitményének növekedése kedvezőtlen esetben veszélyezteti a közelben végzett villamos inditású robbantási munka biztonságát. Példák sora bizonyitja, hogy az ún. normál érzékenységü villamos gyutacsok használata nem mindig biztonságos, ezért egyes helyeken célszerü a kevésbé érzékeny villamos gyutacsok használatára áttérni és a kedvezőtlen villamos hatások kiküszöbölése céljából egyéb intézkedéseket is kivánatos tenni. A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt villamos hatásokból eredő veszélyeket, a veszélyek csökkentése érdekében az"altalános robbantási biztonsági szabályzat "/ÁRBSz/ szept. l-től hatályos módositása során intézkedett. A szabályzat megfelelő előirásai jan. l-től teszik kötelezővé több helyen az ún. villamos érzéketlen gyutacsok használatát és egyéb intézkedések foganatositását /113./3/, /4/, /5/ és /6/. ~elen füzet összeállitói munkájukkal szeretnék az intézkedések időszerüségét a kevésbé ismert veszélyforrások elemzésével, tényanyagok be-

3 2 mutatásával megvilágitani, ezzel is elősegítve az átálláshoz szükséges műszaki és gazdasági intézkedéseket. Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy szabályzat megalkotásával egy téma nem zárul le, a probléma nem oldódik meg magától. A hátralévő hónapban a fejlesztőkön, gyártókon és a felhasználókon a sor, hogy munkájukkal valóban a robbantások biztonságának fokozását szolgálják. Nagy megelégedésünkre szolgálna, ha a füzet tartalmát áttanulmányozva felmerülő gondolatokkal, problémákkal megkeresnének bennünket, hogy a vitatható részletkérdéseket még időben megfelelő helyük re tehessük. A füzet tartalmát Dr.Kis Miklós tizikus vizsgálta felül. Eszrevételeiért, szakmai segítségéért őszinte köszönetet mondunk. A ha tó okok. A villamos gyutacsok rendellenes működésének e gyik oka, hogy olyan elektromos hatásoktól következik be a gyújtófejben levő szál felizzása, melyre sem időben, sem az adott helyen nem számítanak. Ennek számtalan módja lehet, amelyek közül csak néhányat emlitünk meg:

4 3 - meghibásodott, rosszul szigetelt, vagy szándékosan szigeteletlen villamos elemektől1 berendezésektől, elektromágneses áramforrástól, - vasúti sineken, fém csöveken és vezetékeken, vezető talaja~, kőzeten keresztül, - elektromos induk c iótól~ - elektrosztatikus feltöltődéstől, - légköri elektromosságtól. leggyakrabban villámcsapástól, s t b. ~ppen a ható okok nagyszámó variációja miatt a hatékony védekezés csak a villamos gyutacsok érzékenységének csökkentésével oldható meg~ A több országban kialakitott speciális "érzéketlen" villamos gyutacsokat Ozernoj M.I. professzor ceoportositotta a gyakorl~t szempontjából legmegfelelőbben (1] : a./ Normális érzékenyeégü villamos gyutacsok: robbanási impulzus : K 2-0,8. 4,0 A ms, biztonsági áramerősség: Ib = 0,15. 0,18 A. b./ Csökkentett érzékenységü villamos gyutacsok: 2 robbanási impulzus: K = A ms. biztonsági áramerősség: Ib = 0,45 1,0 A.

5 4 c./ Igen alacsony érzékenységü /"villámbiztos"/ villamos gyutacsok: robbanási impulzus: K = A 2 ms, biztonsági áramerősség: Ib = A. /A közeljövőben megjelenő hazai szabványokban az a./ tipusú gyutacsokat!j1. a b./ tipusúakat!!'.!. betükkel jelölik. Ezért a továbbiakban mi is gyakran fogjuk használni ezeket a jelöléseket./ Néhány külföldön gyártott csökkentett érzékenységü gyutacsot mutatunk be az alábbi l.sz. táblázatban. Vizsgáljuk meg a továbbiakban. milyen előnyökkel jár, ha a legelterjedtebben használt normál érzékenységü villamos gyutacsok helyett a csökkentett vagy az igen alacsony érzékenységüeket alkalmazzák és ismerkedjünk meg a villamos gyutacsok rendellenes működését kiváltó veszélyforrásokkal. Kóboráram-veszély Kóboráramnak a villamosenergia-átvitel normális üzeme következtében a talajban, ill. a talajba fektetett v~zető testekben előidézett áramot nevezik. I Erthető okokból a kóboráramtól csak akko-r jöhet létre átvezetés a villamos gyutacson, ha legalább két olyan pont van a robbantóhálózaton, melyek a vezető tulajdonságú anyaggal érintkeznek.

6 Pii ra Sica - la Zenon.-5 Fiduz Pol.ex U,UE HU ' ' méterek Csehsz.lovákía. ' Ausztria NSzK A hid ellen- 0,21.~o , 4. ~ 0, 9 0,08. 0,ll 0,4. 0,8 O,l állása,ohm. I Az izzógyújtófej ellen- 0,8 0, ,5 o,5. 0,6 állása.ohm~ - Biztonsági áram, A ' ' 1 5 0,45 4 0,45 4 Felizzitó áram, t izm illszekundum.qs 3-1,5-1,3 - - L '(izsgálatnál A Gy_uj tó impulzus A 2 ms ; a L táblázat

7 6 Lur'é szerint igen kicsi a kóboráram okozta önrobbanás veszélye L21, de annak teljes kiküszöbölése csak csökkentett érzékenységü villamos gyutacsok alkalmazásával lehetséges. Ilyen gyutacsok használatakor töltés alatt sem kell a közeli villamos berendezéseket kikapcsolni. /A villamos áramkörök ki- és bekapcsolását csak akkor szabad végezni, amikor a gyutacsok még nincs~nek a helyszínen, mivel a berendezés üzemi állapotának hirtelen megváltozása kapcsolási túlteszültséget indukál/ Biztonsági okokból általában azt irják elő, hogy a robbantás helyén mért, vagy arra a helyre számított áramerősség legfeljebb 1/3-a lehet a gyutacsre meghatározott biztonsági áramerősségnek. Ennek az előírásnak az a mü $Zaki indoka, hogy teljes biztonsággal számolva a robbantóhálózat akárhány pontja érintkezik is a vezető anyaggal, akkor sem haladhat át a gyutacsokon a legveszélyesebb helyen mért áramerősség 2,5-szeresénél nagyobb áram. A tényleges kóboráram-veszélyre példaként Budapesten, a Déli-pályaudvar környékén villamos sinek közelében végzett kóboráram mérési adathalmazra hivatkozunk, melyek közül a 0,2 ohm belső ellenállású müszeren maximum 4,5 ma nagyságú egyenáram folyt. Néhány bányaüzemünkben telsővezetékes villamos vontatást is alkalmaznak. A legveszélyesebb az az eset, ha

8 7 a robbantóhálózat egyik vezetéke a vezető sinnel, a másik a földdel érintkezik ógy, hogy a mozdony a közelben tartózkodik. Természetesen k ü lönböző villamos berendezések érintésekor is folyhat áram a villamos izzógyújtón keresztül. Az elektrotechnikában gyakori balesetet okoz a kóboráramtól létrejövő "lépésteszültség". Ennek egyik oka lehet pl. az, hogy a hálózat valamelyik munkavezetéke testzárlatos és a testzárlat helyétől áram folyik vissza a csillagpont felé. Az áram a talaj ellenállásán teszültségesést létesit, amelynek nagysága egy lépés távolságon belül veszélyes értékü lehet. Ugyanilyen módon, ha a roboantóhálóza t két, a földdel fémesen érintkező pontja között viszonylag nagyobb távolság van, a pontok közötti feszültség-küiönbség hatására olyan nagyságú áram folyhat keresztül a gyutacson, amely képes annak iniciálását előidézni. Az áram bevezetésének helyétől távolodva a földpotenciál hiperbolikusan csökken, igy a feszültségesés is egyre kisebb lesz. Nyilvánvaló, ha valaki az áram földbevezetésének helyéhez közel sugárirányban egy lépést tesz, vagy ebben az irányban érintkezik a robbantóhálózat két fémes pontja a talajjal, akkor a különböző feszültségü helyeken az emberre veszélyes, ill. a gyutacson meg nem engedett áram haladhat keresztül. Ezzel szemben az olyan lépés, vagy a robbantóhálózat olyan irányú fektetése,

9 9 A fenti adatokkal: 0,6. luo 2 = 2. l 1+2 ul - 6,4 v, G,Lf ;1:2, :r I = = 0,3 A. 22 A kóboráram..,.mérés közismert módszereit e helyen nem ismertetjük, csak utalunk arra, hogy a Bányagyutacsgyár körül már szerkesztett egy ilyen mérőmüszert elsősorban laboratóriumi mérési célokra. Robbantás elektromágneses források közelében A nagyteljesitményü rádió- és TV adók közelében végzett robbantásoknál a robbantóhálózat mint vevőantenna szerepel, amelyben az adó által kisugárzott elektromágneses energia olyan nagy áramot indukálhat, mely a gyutacsok nem kivánt robbanását idézheti elő. Hasonló veszélyforrást jelentenek a nagyfrekvenciás nagyfeszültségü villamos berendezések. Éppen ezért több országban tiltják e berendezések közelében a villamos robbantást. [3) Mint i~meretes, az elektromágneses tér feszültséget indulláf a vezető hurokban, amelyre k nagysága:

10 10 u = k. ~ dt ahol k - arányossági tényező, ~ - a mágneses tér fluxusa, időbeli t - az idő. Az u indukált feszültség nagysága tehát a fluxus változásától függ. Állandó fluxus mellett /pl. egyenáramú sin aluminium kohóban/ a vezetőben csak akkor mérhetünk indukált feszültséget, ha a vezetőt úgy mozgatjuk, hogy a vezetőhurok által metszett erővonalszám változzon. Nyugvó hurokban csak váltóáram indukálhat feszültséget. A ~ fluxus nagysága függ attól, hogy mekkora a hurok által bezárt terület. A fluxus változása váltakozó elektromágneses térben az elektromágneses rezgés f rakvenciájából is függ. A középhullámú rádióadók f rekvenciája khz közötti tartományban, az URH adók frekvenciája pedig MHz tartományban van. A frekvencia ismeretében meghatározható az elektromágneses hullám hossza: \ - /1 - e \) mely ismert összefüggésben e a fénysebesség, v a frekvencia. A középhullámú adók hullámhossza ennek megfelelően néhányszor 100 m, az URH adóké 0,1 1 m.ennek

11 11 megfelelően az indukált feszültség igen nagy lehet, frekvenciája pedig az adó frekvenciájával egyezik. A gyutacsok iniciálásához viszont meghatározott idő is szükséges, mely idő egyenáramd inditásnál is függ a robbantóhálózat ellenállásától, A váltóáram~ inditás lehetősége külön gondos vizsgálatot igényel, melyre példaként szolgáljon Dárdai P. munkája [ 4) Tovább neheziti az iniciálási lehetőségeket a nagyfrekvenciás indukció következtében a robbantóhálózat által képviselt szórt kapacitás, melynek indukciós együtthatója igen jelentős befolyásoló tényező lehet. E kapacitás csak mérésekkel állapitható meg, ami tovább bonyolitja e biztonsági távolság meghatározását. Mint láttuk, az indukált feszültség megjelenésének két feltétele van~ a vezető hurok és a mágneses fluxus időbeni változása. A talaj, vagy kőzet is elektromos vezető lehet, amelyben a változó mágnes~s tér elektromos áramot indukálhat. Ennek megfelelően jön lére a talajban a már részletezett nlépésfeszültség'', mely természetesen lehet nagyfrekvenciás is. Az elektromágneses sugárzók közelében a legnagyobb "lépésfes-zültség" a félhullámhossznyi távolságban várható. Középhullámó rádióadók esetén ez a távolság 250 soo m, URH adóknál 0,1. 0,s m körüli érték. Természetesen itt igen jelentős szerepet játszanak a már emli-

12 12 tett szórt kapacitások és indukciók mellett a talaj vezető képességének inhomogenitása i,. ezért itt a "lépésfeszül tség" még nehezebben számi tha tó elő re. Veszélyesség szempontjából azonben e két effektust mindenképpen célszerü különválasztani és az ilyen területen végzett robbantási munkákhoz mindkettőt különkulön is vizsgálni. /Sajnos, az irodalomban gyakran nem választják szét ezt a két hatást, ami elsősorban a biztonsági távolságban okoz nagyfokú bizonytalanságot. / 2. és 3. táblázatok./ T~ljesen használata nagym~rtékben nyilvánvaló azonban, hogy az én-gyutacsok növeli a biztonságot. Ezen gyutacsok használatán kivül a robbantóhálózat kialakitására, a vezetékek kötési helyeinek elrendezésére, megfelelő is előirásokat keresztmetszetü és anyagú vezetékek használatára szoktak tenni. Az elmondottakat két táblázattal kivánjuk illusztrálni, valamint más országokban használt egyéb javaslatokkal alátámasztani. A 2. táblázatban a l3} irodalom által javasolt biztonsági-távolságokat foglaltuk össze, mely esetben a rádióadó rövidhullámon sugároz. A 3. táblázatban néhány országban javasolt biztonsági távolságokat foglaltuk össze ;rz_ adó teljesitményének függvényében.

13 A villamo s gyutac~ t ípusa " Bizton- Az izzó= A felizzi... gyújtó-= táshoz sági h id el,.. szüks. min, áram lenállá-r t elj. szü k,-, A a; ohm séglet,w '..,. Min. táv. 100 kw_ os rá- dió adó'."" m A feliz= zi tás.,, hoz szüks. min. nagyf rekven= ciás -á ram telj-e. w Elő irt bizt;, táv, /2,5-20ÖE b izt. táv',/ m normális érzé... kenységü 0,1.8 1,5 ' 0,05 '. 0, ' csökkentett 0,54 0,11 0,45 l,oo 0,2.:0,3 0,23 é rz:ékenységü - ~ 2, s 23 5,5 ' "" "villámbiztos" 4~0 5,0 0,04 0, táblázat

14 Adó.teljesitménye,kW ==============: 0,01 0,1 1 normál é rzékenységü Bizt onsági távol.ság, m gyutac s 1 csökk. é rz_. gyu t a cs Kanada USA Franc iao. Svédo rszág. ========== ===-===== ============== ==============~========~===== ' ~ táblázat

15 Irány~tott 15 sugárzó adók esetében /általában kisebb teljesf tményü relék/ a biztonsági távolságot az adás irányában végzett robbantás esetén célszerü megnövelni, gyakerlatilag megkettőzni. hogy Az egyéb technológiai előirások közül megemlitjük, - lágyvashuzal helyett rézhuzalt kell alkalmazni, - a vezetékeket a föld közelében kell elhelyezni, - a kötési helyeket lehetőleg egymáshoz közel kell kialakitani. Általában nem térnek ki az előirásokban arra,hogy a kör által bezárt területet a lehető legkisebbre célszerü koncentrálni, ami például könnyen megoldható szorosan egymás mellett vezetett gyutacsvezetékekkel. A robbantóhálózat kialakitására és az adóhoz viszonyitott irányitottságra vonatkozóan javasolják, hogy a rövid- és ultrarövid hullámú adók esetén a kialakított kör sugárirányú, mig közép- és hosszúhullámú adók esetén tangenciális legyen. A körök ilyen kialakitását mi csak kritikával fogadhatjuk, hiszen a "lépésfeszültségn veszélyességének csökkentése éppen forditott irányú körök kialakitását kivánja, ugyanakkor az indukciós törvény f igyelembevttele mindegyik esetben a tangenciálisan vezetett huzalokat kívánja. Mindezek figyelembevétele helyett a helyszíni mérések alapján kell dönteni és a - legnagyobb biztonságot nyújtó formájú robbantóhálózatot kialakitani.

16 16 A TV- és radarállomások közelében lényegesen kisebb biztonsági távolság elegendő, mivel az igen nagy rezgésszámok miatt létrejövő szórt kapacitások, indukciók jelenléte a robbantóhál6zatban folyó áramot jelentős mértékben csökkenti. A csehszlovák bányahatóság által meghatározott biztonsági távolságok kb. 1/3-at érik csak el a rádióadókra előirt - véleményünk szerint túlzottan szigorú - biztonsági távolságoknak. Az energiaveszteségek csökkentése érdekében egyre nagyobb feszültségü távvezetékeken vezetik a villamos áramot. A nagyfeszültségü váltóáram ugyancsak feszültséget indukál a közelben található vezetőhurkokban. Ilyen vezetőhurok lehet a rövidrezárt villamos gyutacs, vagy robbantóhálózat. Az ilyen helyeken alkalmazandó biztonsági távolságok meghatározásához álljon példaként a következő adatsor: 110 kv-os távvezetéktől min. 30 m-re, 220 kv-os " min. 40 m-re, 400 kv-os 11 min. 60 m-re szabad normális érzékenységü villamos gyutacsokkal robbantásokat végezni. Csökkentett érzékenységü villamos gyutacsok használatakor pl. a 400 kv-os távvezetéktől kijelölt biztonsági távolság 20 m-re mérséklődik.

17 Nagyfeszültségű 17 távvezetékek mentén a robbantóhálózatban indukált feszültség frekvenciája nyilván 50 Hz, mely alacsony frekvenciás indukció áll.en jól lehet védeke ni szorosan egymás mtt"llett vezetett rézvezetékes hálózat kiépitésével. Az ilyen alacsony f rekvenciák esetén viszont a földben indukált feszültségek lehetnek nagyok, mivel a szórt kapacitások, indukciók elsősorban a riagyf rekvenciák hatására kialakuló áramerősséget korlátozzák. Ennek megfelelően nagyobb gondot kell forditani a "lépésfeszültség" vizsgálatára. Célszerü a kötési helyeket a talajfelszín fölött elhelyezni. Csehszlovák előirások szerint a nagyfeszültségü távvezetékek közelébe::i a föld felett max. 0,4 m magasan vezethetik a gyutacsvezetékeket. Mint már utaltunk rá, a robbantóhálózat kialakításánál gondosan ügyelni kell a robbantóhálózat, mint hurok által bezárt terület nagyságára. Megállapitották például, hogy amíg a 35 kv-os távvezeték közelében bármilyen méretü és formájú robbantóhálózat kialakítható, addig 500 kv közeláben a csökkentett érzákenységü ~illamos gyutacsokra sem szabad 4 w-nél nagyobb területnek esnie. A robbantóhálózat formai kialakításának tehát igen nagy szerepe van a biztonság fokozásában. Olyan egyenáramú vezető sinek mellett végzett robbantásnál, melyekben az áramerősség meghaladja a 10 ka-t, külön gondoskodni kell az indukció lehetősé-

18 B = f r r o H' 18 gének kiküszöböléséről. Az! egyenáram hatására a vezető sintől L távolságban észlelhető mágneses tér H erőssége a következő módon határozható meg: H = I 2 rt A mágneses térerősségből számitható az indukció: -6 ahol fj-o az abszolut permeabilitás, értéke 1,26.10 Vs/Am. /Levegőre a f-r relativ permeabilitás 1-nek vehető, ezért ezzel korrigálni nem kell./ A mágneses térbe helyezett zárt vezetőhurokban indukált feszültség két módon jöhet létre: a., vagy hirtelen megváltoztatjuk a vezetőhurok által közbezárt területet, b., vagy az áramerősség változik meg hirtelen. Az indukált feszültség: ad.a., ad.b., U. = B l. dt 2 r 'lí d I --- dt Az indukált feszültség hatására a vezetökőrben folyó áram: I = U. l. R gy

19 19 ahol R gy - a gyutacs ellenállása. Bizonyitható, hogy ilyen nagy áramerősségü vezetők közelében végzett robbantás előkészitése során véletlenszerü gyutacsrobbanás következhet be az a., esetben, ha a rövidrezárt gyutacsvezetéket a robbantómester úgy húzza szét, h81.ja gyutacsvezetékek által bezárt terület 0,1 s alatt kb. 1 ~-es hurkot alkot, a b., esetben pedig, ha a rövidrezártan tartott 1 ~ felületü körtől 0,2 m-re levő vezetősinben az áramerősség pl. valamilyen üzemzavar következtében O,Olsalatt kb. a felére csökken. A védekezés módszere igen egyszerű. A robbantóhálózatot úgy kell kialakitani, hogy a töltés ideje a latt a gyutacsokat és a robbantóhálózat egyetlen szakaszát sem szabad rövidre zárni. Tovább javitja a robbantási munka biztonságát, ha ilyen helyeken én gyutacsoka t használnak. Elektrosztatikus feltöltődés Az elektrosztatikus terer gyakran lebecsülik az elektromágneses térrel szemben, mivel energiasürüsége néhány nagyságrenddel kisebb és ezért a veszélyt már eleve kizárják.manapság már jól tudjuk, hogy a feltöltődésbol adódó igen kis energiák is katasztrofális következményekkel járó tüzekhez és robbanásokhoz vezethetnek. A probléma megitéléséhez ismernünk kell, hogyan jön

20 20 létre a sztatikus feltöltődés és közben milyen fiz ikai folyamatok játszódnak le. Ha két különböző szilárd anyag felületei jól érintkeznek egymással és utána elválasztjuk őket, akkor feltöltődés jön létre. A feltöltődésifolyamatot az 1. ábra szerint három szakaszra bonthatjuk Cs1 =. ~,.., 1 a,.,_ 2 ~,. '.... :... ' ' b,. :.,. e.'. 'J....., (.. ' ;. '..,...,., - ( ( ' '. <... v ~ </.....l1 ''4' \, ~ _{. ' * t "' f l- < ' ~. ' '-', #... j -: - ' t... ~ 1 _... t yl',. '_,,. '\. 1: ~t.....l~ ' ' r.., ( '. 1. ábra. A sztatikus feltöltődés három szakasza.

21 21 Az első szakaszban a két felület érintkezési helyei.n a nagyobb kilép'ési munkával rendelkező anyag felé elektronok vándorolnak. /Kilépési munka, W alatt azt az e V~b an kifejezett e nergiát értjük, amely az a ny agból egy l, e elemi töltésü elektront képes kiragadni az any$g körüli légüres térbe./ Mivel! példánkb a r. w 2 :> w 1, ezért az 1 a nyag p0zitiv, a ~ a nyag negativ töltésü lesz. Ezzel egy kettős réteg &lakó polarizác ió jön létre. amely r ől feltételezzük, hogy a rajta keletkezett töltésmennyiség vi~zonylag kicsiny. A folyamatban csak a felületek érin tk e~ése mértékadó ' függetlenül a ttól, hogy a két a nyag nyugalmi vagy mozgási állapotban van-e. A folyamat második szakaszában az anyagok eltávolodnak egym~stól~ viszont a feszültsé'g jelentős Ugyanakkor a kapacitás csökken, ami növekedését vonja maga. után. Ezzel megnöveksz~k ai elektroszt a tikus tér energiáj~ és eléri a mws-os nagyságrendet. Az elekt roszta tikus tér energiájának megnövekedése döntő sze.repet játszik a gyulladási és robbanási jeleriségeknél. Nagysága azzal a me chanikai energ~áv l egy~nlő, amelye t a szétválasztási úthosszon a töltések által keltett c_~:ulomb~erővel szemben kell végezni. A sztatikus feltöltődés tehát mechanikai munka árán jöhet létre. A sztatikus feltöltődés elektrosztatikus t ér energiájának vizsgálatánál tehát és az

22 22-1 mindig a töltések jelenlétéből kell kiindulni. A keletkező &lektrosztatikus tér energiáját, valamint a feltöltött felület elektromos potenciálját valamely kiválasztott ponthoz képest a vizsgált felület és a választott viszonyitó pontot tartalmazó felület által meghatározott kapacitás nagysága határozza meg, ill. a kialakult elektrosztatikus teret e felületek egymáshoz viszonyitott mozgása módositja. A töltések felhalmozódását és a szétválasztott két felület között fellépő feszültség minden határon túli növekedését a levegő átiltési szilárdságának részleges le-, törése /a gázkisülések valamilyen formájában/, a felületek közötti szigetelők ohmikus ellenállása, valamint a felületekhez kapcsolódó egyéb szigetelési ellenállások más felülétekhez vagy a földhöz képest viszonyitott nagysága korlátozza. A gyakorlatban már akkor megkezdődik a töltéskiegyenlitődés, amikor a két vizsgált felületen töltés jelenik meg. Ezért gyakran nem is tudunk létrehozni hosszú ideig feltöltött felületeket, csak ha folyamatosan gondoskodunk a töltések állandó keletkezéséről. /Pl. nagy sebességgel port áramoltatunk csőben, amikor az 1. ábrán látható folyamatot újra és újra létrehoz~uk./ Az elektrosztatikus terek letörését, illetve a töltések f~lhalmozódását elsősorban a szigetelési ellenállás csökkentésével lehet befolyásolni.

23 23 A szigetelési ellen&-llá.s csökkentésére több lehetőség kinálkozik. A jobb vezetőképességü komponense_k /antisztatikumok/ gy9rsitják a töltéskieg.yenlitődést a rendszeren belül,.a. földelés pedi.g a környezettel szemben További lehetőség a levegő re lat iv p a ra tartalmának növelése, vagy a töltések elim inálása és számos egyéb módszer; helyi vizsgálatokkal kell eldönteni, hogy az emlitet t lehetőségek közül melyik a legalkalmasabb. Jól ismert, hogy a robbanóanyagipar és azon belül is az iniciáló robbanóanyagok gyártása külön~ leges helyzetben van, ahol a sztatikus feltöltődés nem egyszerüen a technológia~. folyamatot nehezitő vagy kellemetlen villamos ütéseket okozó.jelenség;. hane m komoly veszély forrása L6). /A. tricinát a z egyik leg-" érzékenyebb ini,c:::iáló robbanóanya g melynek feldo.l.gozása minden fáz.isában meg kell. akadályozni a sztatikus szikrák kialakulását~/ Hogyan következhet. be. a villamos gyutacs akarat- lan robbanása elektrosztatikus feltöltődés következté~ ben? Különleges körülmények között a gyutacs hüvelye és az izzógyújtófej között elektromos kisülés révén szikra keletkezhet. Mivel a gyutacs hüvelye és az izzógyújtófej közötti átütési szilárdság 1500 V, ha

24 24 a két "elektróda" között ennél nagyobb feszültségkülönbség lép fel, elektromos szikra keletkezik. Néhány, a villamos gyutacsok használátával kapcsolatban bekövetkezett üzemi balesetet elektrosztatikus feltöltődéssel esettel: magyaráztak. [1] Ismerkedjünk meg két ilyen Szigetelt padozatú helyiségben /Pl.PVC burkolat/ munkát végző személy járás közben az l.a., ábrának megfelelő elektróda rendszert hoz létre a saját cipőtalpa és. a padozat között. /2. ábra/ Maga az ill. személy mintegy 250 pf kapacitású kondenzátort képvisel. A kondenzátor a jó szigetelés miatt a földpotenciálhoz / padozat potenciáljához/ képest igen magas feszültségre is feltöltődhet, mely potenciálkülönbség jóval meghaladhatja az 1500 V átütési szilárdságot. Amennyiben az igy feltöltött egyén úgy vesz kezébe gyutacsot, hogy a gyutacs hüvelyét fogja meg, a rövidre zárt és szigeteletlen huzalvég viszont a padlóhoz ér, akkor a gyutacson keresztül létrejövő vezethet. elektromos kisülés a gyutacs nem kívánt inditásához

25 25 " ; ":... #.- - :-- ~ ' y -.~ ~ :',... ~... ' ~: { '!!. :. érti~r- ",,,. ::. : --:-talaj.::" '. i -- 'l\i ~ -- (... ~.... ( -\ ~ 4..., t ~. \_ l.,. '. - ~., ;o.,.". emberi k~z. ~ ' i '. -~ l -., _. ' l. f. 1. : tt.,,, ' },. l. 'J" '. :.'1 11.,;. r ;.. ;: _l. ~ j... v. -,, r!... ' '... ' ~" ". 1, 1 t 1,. ' '...,, ' ' 1,1 qyujfo-.j fej -.1,. - ' ( ' ',:.. -scrilu ~iit1ete".: '..J.esü- ve1,et.élc '. ~. "'.;~---1~. ' '. J-.. ~ - ~ -... ' ) ';. -~ ~ \. r. ~,... : -~. :,,,. ). ;. 1 ~ ~ '. l. r '.. '. '.-,.,, ~ ',... :.:! '. ~.-t: 1.. ~ 1 ( ' '1.Á ), y\."..;;._.. _":. t..,., ~.,.,,,.... 1' ;..... '",...;. ~.-~. \... ~... t... "..-. t 2. ábra. Egy példa a villamos gyutacs váratlan felrobbanására elektrosztatikus feltöltődés következet ében. Igen nagy feszültségü feltöltés és potenciálkülönbség esetén a 3. ábra szerint is létrejöhet kisülés. A robbantómester itt a szigetelt gyutacsvezetéket tartja a kezében és a gyutacs hüvelye ér le a földpotenciálú he.lyre. Ekkor a gyutacs átütéséhez az emberen é~ gyutacsvezetéken keresztül legalább 5000 V szükséges. Példák stikasága bizonyitja, hogy ilyen, vagy még ennél magasabb potenciálra is feltöltődhet az emberi test. [a1.

26 : 26 l ' '.... "...., -~... -~ :-..i ~ ~ r;böa,:, [ó v~zhtj~. ~-... '..... '. '\ -.,... ~. ~.. N.! '... '. ~,. - '.. -. l... - ~'. 't ~~~~~ '. " "". :..., :.., 'i ~. ~ 'p- "' -.~':., ;.\., "; ', ' J i'....-.l. : _ '.. qvuj~o.""f fj:f -~. ', t:" ' - ;' l ~ 1:,.,'!a. i,,.. -'... <.; - ~ 3. ábra. A gyutacs váratlan felrobbanásának egy másik lehetősége. Bár ezek a példák nem utalnak arra, hogy a szikrakisülés igen rövid ideje miatt elég kicsi a valószinüsége a villamosgyutacsok véletlenszerű felrobbanásának, az!!:!. gyutacsok használata ezekkel a jelenségekkel szemben i s fokozott védelmet biztosit.

27 27 Villámveszél~ eltérően Az elektromos balesetektől és üzemzavaroktdl jelentőséget, a villámcsapásoknak nem tulajdonitanak nagy pedig a Földet évenként sok millió villámcsapás éri és ebből több, mint ezer a halálos balesetek száma, nem is beszélve az anyagi károkról. Az egyes országok villámveezélyezettsége eltérő. Hazánk nem tartozik a villámme ntes földrajzi fekvéső országok közé. viszonylag gyakoriak a villámcsapásos balesetekről és anyagi károsodásokról szóló jelentések. A klimatikus viszonyok jelentős mértékben befo-. lyásolják a Föld egyes ~rületeinek villámveszélyességét. A zivatarok száma az e~yenlitőtől a sarkok felé csökken. Dél-Amerika egyer.litőhöz közel eső részein az év minden napján es t étől reggelig tart a villámlás. A nedves trópuson minden második vagy harmadik napon van zivatar. Ak~-enkénti és évenkénti villámcsapások száma adja a villámsürüs~get, amely Magyarors~ágon 1,6, 2,4 között van, az évenkénti villám csapások száma 150 OOO. 220 OOO -re becs ülhető, mig a zivataros napoké z2 Z6/év [g) Zivataros időben az igen gyors légköri mozgások következtében részle~eiben még ma sem ismert módon igen jelgntő~ mértékben megváltozhat ~ légkör különböző helyein az ionkoncentráció. A negativ vagy pozitiv ionok

28 28 megnövekedett koncentrációja miatt potenciálkülönbség lép fel a térben szétvált, töltéssel rende.lkező _ terek., valamint a töltéssel _ rendelkező tér és a föld, mint zérus p~tenciál között. A potenciálkülönbség miatt az egyes töltött terek kö~ött időben és térben igen változó értékű lehet az elektromos térerősség. Az ionkoncentráció igen gyors növekedése miatt a térerősség meghaladhatja a levegő 30 kv/cm átütési szilárdságát és először ún. "előkisülések" formájában részleges átütések történhetnek /korona-kisülés, szikrakisülés, stb/. Az előkisüléseket különösen elősegitik a talajból kiálló épitmények, tárgyak, fák csúcsai. A térerősség további növekedése esetén, vagy a részleges kisülés következtében csökkenő vezetőképesség miatt az előkisülés igen nagy áramintenzitású kisülésbe megy át, melyben olyan gyors a töltéskiegyenlitődés, hogy az áramerősség akár több ezer amper nagyságrendet is elérhet. A kisülési csatornában /"villámcsatornában "/ a levegő plazma állapotba kerül, melyet az indukált elektromos tér és a hozzátartozó mágneses tér a kisülés teljes befejezéséig fenntart a csatornában. A töltések kiegyenlitődésével egyidejűleg indul meg a csatorna magas hőmérsékletű gázainak robbanásszerű kitágulása az ismert hangjelenség kiséretében. A hangjelenség segitségével a hanghullámok terjedési sebességé~ől meg lehet becsülni a vihar körülbelüli távolságát és a robbantási munkákkal

29 29 kapcsolatos döntést általában kellő időben meg lehet tenni. /A villámlás látványa és a hang beérkezés~ közötti minden 3 s idő kb. 1-1 km távolságot jelent./ A villám jól ism~rt megjelenési formáján kivül más villámok is ismertek, mint a gömb-, a sik- és a tapadó villám, melyek jóval kisebb energiájúaki Ezek keletkezési körülményei még nem ismertek, ritkán figyelhetők meg, ezért tanulmány~zásuk is nehezebb. A villámlás ideje néhány f.s-tól legfeljebb 1 ms-ig tart. Figyelembe véve az igen nagy áramerősségeket, a villám által képviselt energia MW nagyságrendü. Mindebből következik, hogy e koncentrált igen nagy energia miatt a robbantástechnikában gyakorlatilag nem tudunk védekezni a villámok káros hatása ellen. Becsült értékek alapján nézzünk egy számpéldát: Egy 150 m hosszúságú robbantóhálózat hurkai és a függőleges villámcsatorna közötti térerősség 3~5 - H~ A 10 ka erősségü villám a vezetékben 15 kv-os elektromotoros erőt indukál. Tételezzük fel, hogy a hálózatba 10 db 7 ohm-os gyutacsot kapcsoltak. A 15 kv-os feszültség a 70 ohm ellenállá&on 220 A~es áramot hajt keresztül. Ha az indukált áramlökés ideje fs, akkor az áramkörön /ll. 22;.10 3 e töltés megy át. A gyújtás feltétele : 4 ms-on át 0,8 A~es áram folyjon az izzógyújtófejen keresztül, mely 3, e. A villámlásnál tehát ~nnél az értéknél nagyobb töltések jelen-

30 30 hetnek meg. A rövid idejü nagyobb erősségü áramok iniciáló hatására adatsora álljon példaként Maróthy G. 3 mws/ohm gyújtási impulzusú g,yutacsokra [10] ' á rame r6sség, A wyújtási idő, ms 0,8 4,68 1 3,00 2 0,75 3 0,34 A villámcsapás. következtében a robbantandó kőzetben, vagy azon a területen, amelyen dolgozunk, szintén "lépésfeszültség" alakulhat ki, a csupasz vagy hib-ás szigetelésü gyutacsvezetékeken keresztül a villamos gyutacsok nem várt inditását okozhatják. A nedves kőzet elektromos vezetőképessége igen erősen megjavulhat, ami nagy távolságokban is biztosithatja az inditáshoz szükséges energiát. Példaként emlitjük, hogy a recski mélyszinti ércbányában viszonylag jelentős fémtartalmú, vizes felületü kőzeten 0,2 l m távolságban elhelyezett szondák között csak 3 8 kohm ellenállást mér~ünk, ami igen kis értéknek számit. A gyakorlati megfigyelések szerint normál érzékenységü gyutacsok alkalmazásakor az 5 6 km-nél távolabbi villámlás hatástalan. 2-szeres biztonságra törekedve irják

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Nemes József Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXXIII. kötet Környezetmérnökök katasztrófavédelmi

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására Ipari és közlekedési zajforrások megelőzésének, csökkentésének jogi, műszaki és gazdasági eszközrendszere Budapest, 2010 2010. október Köszönjük alapítónk,

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél,

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél, A Föld mágneses tere A földi mágneses tér eredetét a magas vas és nikkel tartalmú, olvadt külső földmagnak a szilárd Földhöz viszonyított forgásában kereshetjük. A mag áramlásai révén örvényáramok keletkeznek,

Részletesebben

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI 2001/2 MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET 1095 Budapest, Soroksári út 164. Tel.: 281-19-47 Fax: 281-19-47 E-mail: vektor@vektorsz.hu www.vektorsz.hu BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! TARTALOM 2001.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben