Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 2. szám február 60 Ft Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt Még füleinkben csengenek az újévi Báljaink, hagyományõrzõ vígasfogadalmaink, s jókívánságaink, de ságaink, mint többször korábban, már vízkereszt után már leszedtük díszein- az idén is bizonyították, hogy ket a karácsonyfákról. Ahogy azt szok- gyermekeink, s a nehezebb sorsú lakoták mondani, már jócskán benne saink is bízhatnak alapítványaink, az vagyunk az új esztendõben. Abban, adni tudó közösség segítségében. amely január bõ feléig kegyes volt - Ám ezt tehetik azok a civil szerami a tél szorítását illeti, ám már vezetek, egyesületek, kisebb közössémeghozta az ilyenkor szokásos áre- gek is, akik szintén érezhetik azt az meléseket is. No meg a farsangi báli erõt, amely kétszer ad, ha azt gyorszezont! Tudom, hogy sokan megkér- san adja! A tavalyi esztendõ zárszámadezik most azok közül, akik- dására még nem került pecsét, s az nek küzdelmesen sem titok, hogy önkormányzatunknak n e h e z e k a is bizony húzni hétköznapok, kell azon a h o g y v a n - e képletes nadokunk, okuk r á g s z í j o n, most vidám- amely pénznak lenni, s ügyi leheörömmel fogadni tõ sé ge in a bú- és télbúcsúzta- ket és a t ó f a r s a n g i mûködtemulatságokat? A kér- té si fe lt é- désük jogos, s nehéz is teleket, igényeket hivatott azt megválaszolni, különö- összhangban tartani. Én mindsen akkor, amikor néhány nem várt ezekkel együtt optimista vagyok, mert esemény is borzolta idegeinket, tudom, hogy az a bizonyos összeredõzte homlokainkat, itt, a fogás, az egymásra, s a másra is közelmúltban! figyelni tudó közösségi erõ átsegít ben- Ám közéleti vezetõként én nem kívá- nünket a nehézségeken, nem csak nom kikerülni a válaszokat, amihez hamvazószerdáig, hanem az egész erõt adhat nekem az is, hogy ez a tele- esztendõben, még ha az szûkebbnek pülés már többször példát mutatott a ígérkezik is! Erre kötelez bennünket közösségi összefogásból. Igen, ez ugyanis az a rang, amelyet az utóbbi tény adhat most jó fogódzót abádszalókiak közösen vívtak ki: küzahhoz, hogy a vízkereszttõl hamvazó- delmes kitartással, sok-sok lemonszerdáig tartó farsang eredeti üzenetét dással, de a jól végzett munka örömésegítségül híva, én is bízzak a vel együtt is! megújulás, s a tavaszvárás tradicioná- Bordás Imre lisan vidám ünnepében. polgármester Tallózó: Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek év értékelése Elsõként a legjobbak közül... Hogy érzem magam... Pályázat óvodásoknak, iskolásoknak Jótékonysági bál Kölyökkuckó T ájékoztató mezõgazd asági õstermelõknek Autóbusz menetrend Ü gyeletek, egyházi események

2 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Önkormányzati h íre k Tisztelt Olvasók! Tekintettel arra, hogy január hónapban tevékenységet engedély nélkül végzi, szabálysértést követ el. Képviselõtestületünk nem tartott ülést, mivel a január hónap - A tavasz és a jó idõ közeledtével nagyon sok vállalkozás, a tárgyévi költségvetés tervezésével telik, nem áll módomban magánszemély hirdeti a közterületen elhelyezett táblán szola megszokott testületi ülésrõl tájékoztatást adni. Ezért gáltatásait. A közterület bármilyen tevékenységre történõ néhány csupán figyelemfelhívásnak szánt gondolatot vetek igénybevételét a Polgármesteri Hivatalnál engedélyeztetni papírra, melyek megkönynyíthetik az Önök hatósággal szemkell. A Hivatal Mûszaki Csoportja az érvényben lévõ önkorbeni tevékenységüket: mányzati rendelet szerint esetleges díjfizetés mellett engedé- - A helyi adók megfizetésének határideje nem változott, az lyezi a közterület más célra történõ használatát, természeteelsõ félévi befizetési határidõ március 15, a második félévi sen úgy, hogy az a közterület használatát ne veszélyeztesse. megfizetési határidõ szeptember 15, mely idõpontig pótlék Az engedély meglétét, illetve a közterület használat jogossámentesen rendezhetik köztartozásukat (kommunális adó, gát a Hivatal folyamatosan ellenõrzi, az engedélyben foglalt gépjármûadó). Amennyiben a pótlékmentességre nyitvaálló használattól eltérõ, illetve engedély nélküli használat szahatáridõ letelte munkaszüneti napra esik, a határidõ a követ- bálysértési eljárást von maga után. kezõ munkanapra tolódik. Ballagó László - A beszedett idegenforgalmi adó megfizetésének jegyzõ határideje: a tárgyhóban beszedett adót a következõ hónap 15-ig kell befizetni. Az idegenforgalmi adó annyiban HELYESBÍTÉS speciális, hogy az adó befizetõje a szállásadó, míg az adó meg- Az elõzõ lapszámban tévesen jelent meg az útépítések fizetõje a szolgáltatást igénybe vevõ Abádszalók közigazga- ütemezése, melyrõl a testület XII. 09-i ülésén döntött. tási területén nem munkaviszony céljából tartózkodó magán- Helyesen az alábbi sorrendet állapította meg: személy. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a Képviselõtestület egységesen 300,-Ft/fõ/éj-ben határozta meg az idegenforgal- 1. Aba krt. II. ütem mi adó összegét, így mostmár nincs különbség a magán, illet- 2. Kinizsi utca ve a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevõk adófizetési 3. Zalán utca kötelezettsége között. Az idegenforgalmi adó beszedését, 4. Móra Ferenc utca I. ütem befizetését az elõzõ évekhez hasonlóan ebben az évben is 5. Mikes Kelemen utca II. ütem ellenõrizni fogjuk, hiszen azzal, hogy a beszedett minden egy 6. Kisfaludy Tavasz utca forint idegenforgalmi adóhoz a központi költségvetés további 7. Vásártéralj utca kettõ forint támogatást biztosít, az önkormányzat nagyban Ballagó László érdekelt az adó beszedésében, befizetésében. A fizetõ ven- jegyzõ déglátást csak engedély birtokában lehet végezni, aki ezen A személyi jövedelemadó 1-1 százalékának felajánlásával kapcsolatos tudnivalók Idén is lehetõség lesz arra, hogy személyi jövedelemadónk 1 borítékot a munkáltató részére kell leadni, legkésõbb március százalékának sorsáról magunk rendelkezzünk. Az egyik 1 szá- 25-ig. Ebben az esetben azonban a borítékot, annak ragasztott zalékkal valamely társadalmi szervezetet, alapítványt nem- területére átnyúlóan saját kezûleg alá kell írni. zetközi közintézményt támogathatunk, a további 1 százalék- Az alábbiakban felsoroljuk azon társadalmi szervezeteket, kal pedig vagy az egyházat vagy a költségvetési törvényben melyek községünkben tevékenykednek és megfelelnek a töraz Országgyûlés által meghatározott kiemelt elõirányzatot. vényi elõírásoknak valamint azon egyházakat, melyek igényt Fontos tudnivaló, hogy 1 százalékos felajánlást csak azok tartanak a magánszemélyek támogatására: tehetnek, akik fizetnek személyi jövedelemadót és a felajánl- II. CIVIL SZERVEZETEK ADÓSZÁMA ható összeg eléri a 100 forintot. Tehát az adó összegének meg 1.Abádszalók SE kell haladnia, illetve el kell érnie a ,-Ft-ot. 2.Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány Amennyiben valaki adójának mindkét 1 százalékát szeretné 3.Abádszalóki Óvodásokért Alapítvány felajánlani, akkor két rendelkezõ nyilatkozatot kell elhelyez- 4.Borostyán Szociális Alapítvány nie egy saját maga által beszerzett, normál méretû borítékban. 5.Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány A rendelkezõ nyilatkozat lehet az APEH által rendszeresített 6.Tisza-tó Alapítvány nyomtatvány, vagy azzal egyezõ méretû és adattartalmú lap. 7.Mozgássérültek JNSz. Megyei Egyesülete A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a borítékon szerepel 8.Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület az adózó neve, lakcíme és adóazonosító jele. Az adóbevallás- 9.Egészségünk Megõrzéséért Betegségünk hoz csatolt rendelkezõ nyilatkozatra a kezdeményezettek Megelõzéséért Alapítvány adószámát, illetve technikai azonosítóját kell feltüntetni, de II. EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI FELEKEZETEK TECHNIKAI SZÁMA feltüntethetõ az elnevezése is. 1. Magyar Katolikus Egyház 0011 Akinek az adóbevallását a munkáltatója készíti el, annak a 2. Magyarországi Református Egyház Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K

3 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K INGATLANÉRTÉKESÍTÉS Abádszalók Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestületeértékesítésre kijelölte az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlant: Abádszalók, Széchenyi utca 21/1. Vörösmarty utca felõli megközelítéssel (Hrsz: 147/1) 2 A telek területe: 1328 m 2 A telek induló értékesítési egységára: 2.500,- Ft/m Az értékesítésre kijelölt ingatlannal kapcsolatosan információ szerezhetõ be az Abádszalók Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán személyesen, vagy ugyanitt az 59/ telefonszámon. Több jelentkezõ esetén a megadott induló ártól kezdõdõ licitálással kerül a végleges vevõ kiválasztásra. Abádszalók Polgármesteri Hivatal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS január 8-án három kiskorú gyermek elveszett. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a felkutatásban résztvevõknek:! Abádszalók Nagyközség Polgármesterének;! a keresésben résztvevõ abádszalóki, tiszafüredi, szolnoki rendõröknek;! a Szolnoki Életjel Mentõcsoportnak;! az abádszalóki, tiszaderzsi polgárõröknek;! az Abádszalóki Vadásztársaságnak és mindazoknak, akik segítségünkre voltak, hogy gyermekeinket fáradtan, de egészségesen visszakaphassuk. Tisztelettel és köszönettel Szabó Zoltán Mérten József és Családja és Családja Továbbtanulók figyelem! Az Ember Mária Könyvtárba megérkezett a 2005-ös FELSÕOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ c. könyv. Aki bõvebb információt szeretne megtudni fõiskolákról, egyetemekrõl, az megteheti a honlapon, mely a könyvtárban is megtekinthetõ. Egy óra internethasználat 125,- Ft-ba kerül. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Könyvtárosok Született BÉLA Puha Béla és Varga Katalin GYÖRGY ROLAND Hubai György és Csapó Csilla GERGÕ DOMONKOS Takács József és Miklós Szilvia LAURA Lólé László és Oláh Julianna ELHUNYT Daróczi Sándor Horváth Józsefné (Fekete Erzsébet) GyörgyAladárné (Godó Borbála) 83 éves 88 éves 56 éves Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K 3

4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K Megkérdeztük a polgármestert... a év értékelésérõl Polgármester Úr! Tudjuk, hogy március környékén az elmúlt évben 73 abádszalóki ember hunyt el. A család- Falugyûlésen szokta a Képviselõtestület értékelni az elmúlt tagoknak, hozzátartozóknak önkormányzatunk nevében ezúév gazdálkodását és a 2005 évi költségvetés jóváhagyása ton is õszinte részvétünket fejezem ki. Éppen emiatt sajnos után ismertetni az ezévi terveket. Most nem költségvetési költenünk kellett a temetõ bõvítéshez szükséges földvásárnézõpontból, - bár nyilván kissé azt is értékelve - hogyan lásra. Ezt megtettük, a parcellázáshoz viszont nem kezdtünk lehet értékelni a település önkormányzati életét? Úgy is hozzá, mivel a temetõ belsõ területén Képviselõtestületünk lehetne kérdezni, hogy milyen is volt az elmúlt esztendõ? bevont olyan szabad területeket, amelyek reméljük, ez évben Akkor mégis csak a gazdálkodással kezdve: vegyes képet még elégséges lesz e szomorú feladat teljesítéséhez. mutat. Kiválóan sikerültek tervezett fejlesztési elképzelése- Bár turisztikai bevételeink teljesültek évben, az idõink és sikereket értek el benyújtott pályázataink. járás azonban a nyár folyamán nem fogadott bennünket Fejlesztések tekintetében megvalósult az autóbusz- kegyeibe. A rossz idõ többször is a hétvégeket érintette, valapályaudvar építés, elkészült a Tisza-tógátján a Tiszaderzsirá- mint gyenge volt az idõjárás miatt az elõszezon, így aztán nyába tartó kerékpárút újabb szakasza, mostmár elérve nagyobb többlet bevételektõl estünk el. Abádszalók ez irányú határát is. Megépült az a szabadtéri Az utóbbi pár gondolat nem valami örvendetes. Tudunk színpad - a hozzá tartozó nézõtérrel, - amely alkalmas azok- olyanokat is a fejlesztések mellett, melyek szívderítõek? nak a nagy koncerteknek a megrendezésére, melyeket az Igen, ezek közzé sorolom, hogy nem volt rendkívüli eseutóbbi idõben olyan tömeg látogatott, melyet a kisebb szín- mény a településen 2004-ben. (Nem úgy, mint az idén már pad már befogadni nem tudott. Megépült a Füzes Kemping eddig is.) Örömteli, hogy jól szerepeltünk a Tiszta, virágos fedett nyári lakja, elkészült a strandhoz vezetõ sétáló út I. Magyarországért! mozgalomban, melyet két komoly díjaszakasza, megépült a sportpálya melletti üzletsor parkolója, zással is jutalmazott a zsûri. lakossági összefogással három utcában került sor útépítésre, Igen jól sikerült a bankváltásunk, melynek következtében aszfaltozásra. Adományban - az unióhoz való csatlakozás számlavezetésünket a helyi takarékszövetkezet rendezi, úgy, ünnepén - szökõkutat kapott a település, melyet azóta is üze- hogy ebbõl önkormányzatunknak, de a lakosság egy részémeltet. nek is elõnye származik. Idõjárásunk ellenére is jól vizsgá- A másik oldalon azonban sajnos azt kell elmondanunk, zott nyári turisztikai programunk. Több rendezvény mellett hogy az állami költségvetési normatívák, valamint a szûkö- hatalmas sikert aratott a katonai road-show és a Magyar 1-es sen rendelkezésre álló helyi erõforrások nem elégségesek a road-show-ja. Örvendetes, hogy intézményeink zavartalanul meglévõ intézményrendszer fenntartásához, a településkép mûködtek, és az is, hogy az intézményekbõl több dolgozónk eddig elért színvonalának a fenntartásához. Az, hogy ez mehetett megérdemelt nyugdíjba, és köztük többen kaptak eddig sikerült, komoly erõfeszítéseket takar és a forráshiány kitüntetést, a munkahelyek részérõl pedig elismerést. pályázat útján nem biztosított összegének részbeni kiegészí- Lényeges, hogy a Közmeghallgatás egybehangzó támogatésére mûködési hitel felvételére kényszerülünk. tó véleménye alapján Képviselõtestületünk döntött a várossá Hogyan mûködött az önkormányzat, milyennek ítéli meg válási pályázat benyújtásáról, melyet eszközöltünk. az intézményi, hivatali munkát? Fontos a település életében, hogy megkezdõdött a A Képviselõtestület munkájára az elmúlt évben is a Községrendezési Terv felülvizsgálata, mely véglegesítése szervezettség, a törvényes mûködés, a település szolgálata után az elkövetkezõ 10 évben fontos meghatározója lesz bátran kijelenthetõ. A kötelezõen elõírt hat testületi ülés Abádszalóknak. helyett 13 ülésen kellett a település sorsával foglalkozni, Örülök annak is, hogy a pénzügyi bizottság felhatalmazámely során 20 rendeletet alkotott és 138 határozatot hozott a sának birtokában résztvehettünk földárverésen, melynek Képviselõtestület. Mûködtek az Képviselõtestület során mintegy 9 Ha földterületet vásároltunk a kõkereszt bizottságai, a korábbitól eltérõen úgy, hogy jóval több hely- környékén, mely megítélésünk szerint az önkormányzat szászíni ülést tartottak az intézményekben, és végeztek ellenõr- mára az elkövetkezendõ években lehet stratégiai fontosságú. zést a hivatali élet egyéb területein. Jegyzõi irányítással két Mi tehát nem hogy a vagyonunkat adnánk el, helyette népszavazást kellett a szokásos munkák mellett elvégezni az építünk, illetve veszünk. Csak zárójelesen jegyzem meg, apparátusnak. Mindenekelõtt törvényesen, még úgy is, hogy hogy a költségvetés hiánya miatt néhány vagyontárgyunktól a decemberi népszavazás újraszámolásában az egyik szava- nekünk is jó lenne megválnunk. zókörünk beleesett. Hibát persze - vagy eltérést - az újraszá- Terjedelmi okok miatt az elmúlt év egyik fontos sikerének molás sem talált. Az elmúlt évben a hivatali apparátus tartom, hogy igen közel kerültünk ahhoz, hogy hamarosan, iktatott ügyet intézett, melynek során 4473 határozatot remélem már februárban megkezdhesse mûködését központi hozott. Törvényességi észrevétel vagy fellebbezés a legrit- orvosi ügyeletünk. Errõl azonban remélem, hogy a követkekább esetben történik. Számomra ez minõsítés és megnyug- zõ lapszámunkban részletesen be tudunk majd számolni. tató is egyben. Nem öröm viszont, hogy az elmúlt évben csak Köszönöm az interjút! 40 gyermek született, mely nyilván a késõbbiekben az intéz- Kocsis Jánosné mények mûködésére lehet negatív hatással, hiszen a finanszírozás nem csoport, hanem létszámfüggõ. Sajnálatos, hogy 4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K

5 H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K Akire büszkék vagyunk Elsõként a legjobbak közül A 2004 év utolsó hónapjában ismét országos elisme- Az emlékérem átadáskor elhangzott méltatást szó résben részesült, a mezõgazdaság egyik speciális terü- szerint idézzük: letén - még pedig az erdõgazdálkodásban - évtizedek Répászky Miklós erdésztechnikus, az abádszalóki óta elévülhetetlen érdemeket magáénak tudható Erdõbirtokosok Szövetkezetének volt elnöke, a Répászky Miklós úr, az E rd õ birto ko so k MEGOSZ jogelõdjének, a Társas Erdõgazdálkodók Szövetkezetének nyugalmazott elnöke. Országos Szövetségének alapító tagja, az Országos Az országos elismerést jelentõ emlékérmet a Erdészeti Egyesület Magán- és Társult Erdészeti MEGOSZ (a Magyar Erdõ Gazdálkodok Országos Szakosztályának elnöke, a Bedõ Albert emlékérem Szövetsége) elnöksége alapította, és Rimler Pálról kitüntetettje. nevezte el. Az emlékérmet Répászky Miklós hazánkban a évente egy alkalommal, rendszerváltás után az abádszalóki egy személynek ítélik oda, Erdõbirtokosok Szövetkezetének a k i a m a g á n e r d õ - keretén belül elsõként szervezte gazdálkodás fejlesztése meg - a szövetkezeti törvény adta terén kiemelkedõt cseleke- lehetõségekkel élve - a magántudett. lajdoni viszonyokon alapuló társ a s e r d õ g a z d á l k o d á s t. A Ki volt Rimler Pál, akirõl szövetkezet, amelynek hosszú évea díjat elnevezték? ken át elnöke volt, 1992-ben 1000 hektár erdõterülettel kezdte meg b e n s z ü l e t e t t mûködését. Nagyváradon tõl az Répászky Miklós nevéhez hoserdészeti akadémia befeje- szú és eredményes szakmai pályazése után több helyen tevé- futása során több ezer hektár sikekenykedett fõerdészként, res erdõfelújítás és erdõtelepítés majd 1900-tól a herceg kötõdik. A TEOSZ alapító tagja- Eszt erhá zy Hitb izom ány ként példás munkájával úttörõ szeszolgálatába szegõdött. Itt repet vállalt a magyar magánerdõdolgozott ig, nyugál- gazdálkodás fejlesztésében, a lományba vonulásáig h a z a i é s n e m z e t k ö z i különbözõ beosztásokban. elismertetésében, a magántulajdo- Erdõigazgatóként a több nosok érdekképviseletének kialamint, 150 ezer katasztrális kításában és megszervezésében. A hold területû erdõgazdaságát, külföldi viszonylatban magán-erdõgazdálkodás fejlesztésének ma is aktív is mintagazdasággá fejlesztette. Az Országos részese és meghatározó egyénisége, mint az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányi tagja, a Erdészeti Egyesület Magán- és Társult Erdészeti Felsõ-dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület ala- Szakosztályának elnöke. pító tagja és elnöke, az Országos Erdõgazdasági Tanács tagja volt, magyar királyi gazdasági fõtaná- Kedves Miklós bácsi! A nagy közösség, valamencsosi címmel tüntették ki. nyiünk nevében gratulálok a díjhoz, nagyon jó egészséget, sok örömöt és sikereket kívánok a nyuga- A MEGOSZ elnökségének határozata alapján a lom éveiben végzett munkájában és magánéletében. Rimler Pál emlékérmet elsõ alkalommal Répászky Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület Magán- és Forrás: Erdészeti Lapok CXXXIX. Évf. 10. Szám Társult Erdészeti Szakosztályának elnöke nyerte el. A MEGOSZ emlékülésén a díjat Luzsi József a Szabó István Szövetség elnöke adta át. H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K 5

6 H Í R E K A K T U A L I T Á S O K H Í R E K A K T UA L I T Á S O K H ÍR EK Lapunk hasábjain már bemutatkozott Baranyák nyek közé sorolnám, de fontos, jó és együttmûködõ kap- Béla esperes úr. Tudjuk, hogy nagyon elfoglalt, hiszen csolatom van a Református Egyházközséggel. Ezeken hat településen látja el feladatát, és a közéletbe is aktí- kívül természetesen az egri Fõegyházmegyei van bekapcsolódik. A helyi tapasztalatokról kérdezem. Hatósággal, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal, a Hogy érzi magát amikor Abádszalókra jön? rámbízott községek Önkormányzataival, Iskoláival. Igyekszem nyíltan és egyszerûen Az abádszalóki Szent Kereszt Kolping Család eddigi válaszolni. mûködésével kapcsolatban milyen tapasztalatokról N e m m i n d i g tud beszámolni? vidáman. Ha arra a Elsõsorban a helyi egyházközségi élet szervezésében 12 gyerekre gon- vesz részt, kulturális, önképzõ és hagyományõrzõ alkaldolok (csak!!!), makat rendezve. Jó példa erre templomunk 230 éves akik évfordulójának a megünneplése, amelynek megszervehittanra várnak zésében és lebonyolításában sok munkát vállaltak fel. örömmel jövök, Folyamatosan mûködik általuk egy kézmûves szakkör, ha azokra gondo- amelyen gyermekek és felnõttek egyránt résztvehetnek. lokakikegyik nap- Általuk szervezõdött templomunkban a Lavotta ról a másikra ott- Kamarazenekar immáron második koncertje, az Ember h a g y t a k m e r t Mária Könyvtárban 'cikis' hittanra Bagi Imre doktor úr egészségügyi elõadása, Kuklay járni, és kerülnek, Antal körömi plébános történelmi elõadása. mint egy fertõzõ beteget, fájdalom Gondolt-e arra, hogy átköltözik Abádszalókra? jár át. Ha arra Igen, gondoltam rá, de jelenleg ez még nem kivitelez- gondolok, hogy hetõ. találkozhatom egy kicsiny közösséggel, akik nem csak a pap kedvéért jönnek templomba, hanem Istenszeretetbõl, akkor örülök, de nagyon tud fájni, ha látom egymás közti civakodásukat, mert minden erõfeszítésem ellenére, nem értik a kereszténységük lényegét. Munkájához milyen partnereket kapott Abádszalókon? Ha arra gondolok, hogy munkámhoz a legtöbb segítséget a rám bízott hat falu közül eddig itt kaptam, öröm tölt el, mert ez azt jelenti, hogy nem csak nekem fontos az Egyházközség jövõje, hanem másoknak is. Sok segítséget kaptam az újonnan választott, önállóan is tevékenykedõ Egyházközségi Képviselõtestület tagjaitól, a helyi Önkormányzattól, Polgármester Ú rtól, vállalkozóktól és magánszemélyektõl, ami hálával és köszönettel tölt el irántuk. Milyen intézményekkel van folyamatos kapcsolata? Helyi szinten az Önkormányzattal, az Általános Iskolával, az Idõsek Szociális Otthonával, a Szent Lukács Gondozási Otthonnal, nem pusztán az intézmé- Hogy érzem magam Munkájához kitartást, erõt, egészséget kívánok. Isten áldásával! Köszönöm a beszélgetést! Kocsis Jánosné Fotó: Szekrényes István 6 HÍ RE K A K T UA L I T Á S O K HÍREK A KT UA L I T Á S O K HÍREK

7 HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG Pályázat ó v o d áso k n ak, általán o s isk o láso k n ak I. II. Egyszervolt Állatbarát Meseíró Pályázat Alkotáspályázat kicsiknek, nagyoknak E z a felhívás hozzád szól, ha elmúltál már három éves, de még nem érted el a korszakváltó tizenötöt! U gyanis Színjátszó pályázatot hirdet óvodások és általános iskolások számára az E gyszervolt.hu kiíró, amire várják a versolvasó kicsik rajzait, festményeit és színpadon tehetséggel játszó nagyok elõadásairól készült videókat. Versillusztrációs pályázat: Kicsiknek (3-7 éves korig): Az egyszervolt.hu pályázati verseinek illusztrációja - tetszõleges technikával. A/5, A/4 méretben. Az O rpheus O rszágos Állatvédõ és T ermészetbarát K özhasznú E gyesület írta ki e pályázatot, 10 év alatti, és tíz év feletti pályázók részére, célja az állatszeretet- környezeti tudatosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése. A munkákat a mese mûfajának megfelelõen megírva várják. A beküldött pályázat nem lehet nagyobb, mint két gépelt oldal. A mû lehet verses mese is. A pályázatot csoport is elkészítheti. Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a részvevõk, akik munkájukhoz képi illusztrációt (rajzokat, festést) is mellékelnek. A pályamûvet a postai megküldéssel egyidõben floppyn, cd-n is meg kell küldeni. Nagyoknak (8-12 éves korig): J ózsef Attila szabadon választott költeményének illusztrációja - tetszõleges technikával, A/5, A/4 méret- Beadási cím: ben. Orpheus Egyesület (Mesepályázat 2004/2005) 6701 Szeged, Pf Színjátszáspályázat: Minden pályázó a postai levelében saját névre és Kicsiknek (7-10 éves korig): címre megcímzett, bélyeggel ellátott közepes méretû Bármely magyar népmese (vagy részlet) színjátszás fel- válaszborítékot kell mellékelni. dolgozása. Nyeremények: nyári állatbarát táborozás, könyv, CD- A max. 10 perc hosszúságú mûveket videón várják. k, névvel és címmel fémjelezve bekerülés a nagy Állatbarát mesekönyvbe. Nagyoknak (11-14 éves korig): Beadási határidõ: február 10. Bármely magyar író mûvének (vagy mû részletének) színpadi feldolgozása. Sok sikert!! A max. 15 perc hosszúságú feldolgozásokat videón várják. Beküldhetõ videokazettán vagy CD-n. Postacím: Egyszervolt.hu 1511 Bp. Pf. 46 A nyeremények: számítógépek, játékprogramok, értékes könyvjutalmak és egyéb ajándékok. Beadási határidõ: március 1. Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL Á G H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL ÁG 7

8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K Jótékonysági bál 10 éves születésnapját is ünnepelhettük volna lök annak, hogy nagyon sok adakozó ember van a alapítványunknak, de mi a 6. alkalommal sorra kerülõ jóté- településünkön, aki nagyon jól tudja, hogy jó helyre kerül a konysági bálunkra készülõdtünk január 15-én. felajánlása. (Parázsó Katalin) Sok-sok szervezési feladat, utána járás, lázas izgalom elõzte meg az estet. Úgy érezzük, most sikerült a legjobb utat meglepülésrõl. Ezek a szalókiak tudnak valamit! Remek Baráti invitálásra vettünk részt a bálon a szomszéd te- találni a szülõkhöz, vállalkozókhoz, helybéli és vidéki segíszervezés, hangulatos zene, kitûnõ ételek-italok biztosíteni akarókhoz egyaránt. A vendégek létszáma fõ, és a nettó bevétel Ft is igazolták a bál sikerét. tották a jó hangulatot. A humor, a játék sem maradt ki az Néhány vendéget meg is kérdeztünk. Gondolataikat, véle- est folyamán. A bevételbõl befolyt - igen tekintélyes összeg ményüket a következõképen fogalmazták meg: - pedig a legfontosabbra, a gyerekek fejlesztésére lesz fel- használva. Gratulálok! (Györgyné Dávid Ilona, kunhegyesi vendég) Az idén kívülállóként voltam jelen a bálon. Mivel az elõzõ években szervezõként is részt vettem már, talán kicsit más szemmel láttam az egész estet, mint más vendég. Tudom, hogy iszonyatos (minden részletre kiterjedõ) szervezõmunka áll mögötte. Nagyon jól éreztem magam, és gondolkodtam rajta: Mi lehet a titok, hogy az idei talán minden eddiginél Jó volt a szervezés. Ízletes és sok volt a vacsora. Értékes, szép nyeremények voltak a tombolában. A tortákat is mi nyertük meg! Jól éreztük magunkat, legközelebb is ott leszünk. Szeretnénk, ha évente lenne az ovi buli. A játék nagyon tetszett biztosan jól érzik a gyerekek magukat ilyen aranyos, kedves óvó nénikkel! (Olléné Ibolya néni és családja) Én még csak elsõ bálozó voltam. Jól éreztem magam! Határozottan jó volt. Normális, elegáns vendégek jöttek el. Az est nagyon szórakoztató és vidám volt. Ha ilyen egészségi állapotom lesz, két év múlva is elmegyek. (Nagyné Jucika néni) Nagyon jól szervezett volt. Remek volt a mûsor, a vacsora, a zenekar. Gábor fiamnak nagyon tetszett a felnõtteknek szóló mese, halálra nevette magát. Füleki Pista azt mondta, - nem jó ez így, hogy csak kétévente van, javaslom a jótékonysági bál éves megrendezését. (Füleki Istvánné) Én már második alkalommal vettem részt az alapítványi bálon. Az elõzõn is jól éreztem magam, de most szuper volt a segítségükért! rendezvény! A szervezéshez gratulálok, csak így tovább! Örü- jobb hangulatú volt? Szerintem a hibátlan szervezésen túl a minõség és az arányok. Kitûnõ volt a zene, a vacsora, a felszolgálás minden. Volt lehetõség egy kis beszélgetésre, táncra, játékra de semmi nem volt unalmasan hosszú. És egy nagyon fontos: remek volt a társaság! Szerintem sokan ismét ott leszünk! (Kovácsné Évike) V égü l, de nem utolsó sorban, B ordás Imre Polgármester Úr, az est fõvédnöke is elismerõen nyilatkozott: Gratulálok! Nem voltam még jobb bálban! A több mint 150 db. köszönõlevél mellet, ez úton is hálánkat fejezzük ki jó szándékukért, önzetlen **************************************************************** Elkezdõdött az óvodánkban a tanköteles korúak iskolaérettségi felmérése. A problémás gyerekeket nevelési tanácsadóba küldjük Tiszafüredre, ahonnan szakszerû tanácsokat kapunk a gyerekek további fejlesztését illetõen. Az óvodai szakvéleményeket minden szülõ február 15-ig kézhez kapja, amelyet magával kell vinni az iskolai beíratáshoz. Részletes és bõvebb tájékoztatást az addig összehívott szülõi értekezleten fogunk még megbeszélni. Az oldalt szerkesztette: Botosné Nagy Julianna 8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K

9 K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó Suli hírek január 17-én rendezték meg Tiszafüreden a 2-4. osztályosok számára kiírt játékos ügyességi sportvetélkedõt. Iskolánk csapatában szereplõ 16 nebuló ezüstéremmel térhetett haza a versenyrõl. Gratulálunk Nektek és a felkészítõ tanító néniknek. A településünkön mûködõ Szülõk Klubja február 16-án 17 órakor tartja a következõ foglalkozását. Témája: Jó gyerek - rossz gyerek. Minden érdeklõdõ szülõt szeretettel várnak az iskola könyvtárába. Adni mindig jó A Gyermekétkeztetési Közalapítvány az elmúlt év végén karácsonyi Élelmiszercsomag Akció pályázatot hirdetett, amelyen két oktatási intézményünk (az óvoda és az iskola) kedvezõ elbírálásban részesült. Így az óvoda 60 db, míg az iskola 100 db 6000 Ft értékû élelmiszercsomagot tudott kiosztani a nehéz anyagi körülmények között élõk, nagycsaládosok valamint a gyermeküket egyedül nevelõk között. Adomány nemcsak az év végére jutott. A META KFT jóvoltából 600 zsák, egyenként 30 kg-os burgonyát osztottak ki a bölcsõdében, óvodában, iskolában és az Idõsek Otthonában. Ez a jótékony felajánlás is több száz igen nehéz helyzetben élõ családnak jelent nagy segítséget. Január 22. A Magyar Kultúra Napja Legfiatalabb ünnepeink egyike. Finnugor nyelvrokonainktól vet o. I. Kasza Gergõ 8. a; II. Tóth Ibolya 8. a; III. Fábián István 7. a tük át, akik már több évtizede ünneplik meg a Kalevala napját, ami Jelenet az egész finn kultúra ünnepnapja lett. Mi, magyarok keresve sem ta o. I. 5. a Lúdas Matyi; II. 5. c Indul a bakterház lálhattunk volna méltóbb napot erre, mint január 22-ét, ugyanis III. 5. b Pityu, a kompjúter január 22. napján fejezte be Kölcsey Ferenc nemzetünk him o. I. 7. a Idõvarázs nuszát. Hangszeres zene Iskolánkban ezen a napon megmozdul az egész iskola. Az alsó ta- I. Balogh Éva - Tóth Zsanett 8. a; II. Máté Gyula 7. b gozatos munkaközösség évrõl évre szervez megyei versenyt, Ének amelynek a témája minden esztendõben más. Idén annak a magyar I. 7. b, II. 7. a; III. 7. c írónak a munkásságát dolgozta fel a vetélkedõ, akinek legnépszerûbbek az érzelmekkel telített, saját gyermekkori élményeit feldolgozó mûvei, mint például a Kincskeresõ kisködmön. Móra Ferenc prózai mûvei közül jó néhány felhangzott a helyi vetélkedõnkön, ahonnan a több mint 50 induló kisdiák közül Unicsovics Csaba, Zádori Anna, Pócsi Zsolt, és Bakay Gergõ jutott tovább a megyei versenyre. A négy ügyes kis fiatal itt is tovább öregbítették iskolánk jó hírnevét, hiszen Bakay Gergõ I., Pócsi Zsolt pedig II. helyezést ért el. Gratulálunk Nektek, és bízunk benne, hogy az irodalom szeretete végig kísér mindannyiótokat tanulmányaitok során. Amíg az alsó tagozatosok az iskolánkban vetélkedtek, addig a Mûvelõdési Ház színpadát a felsõs gyerekek vették birtokukba. Itt a következõ eredmények születtek az alábbi kategóriákban: Vers 5-6.o. I. Károlyi Boglárka 5. c; II. Szabó Norbert 5. c Tánc 5-6. o. I. Veres Krisztina és Sándor Imre Jászsági táncok 7-8. o I. 7. a Somogyi táncok; II. 7. b és c Rock and roll; III. 8. a és b Rock and roll Egyéb I. 6. a Presszer-Adamis: Arra születtünk c. mozgásos színpadi játék Nagyon színvonalas produkciókon szórakozhatott a közönség ezen a délelõttön. Olvasóink is személyesen megnézhetnek majd tavasszal ezek közül a mûsorszámok közül többet is az Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány hagyományos jótékonysági estjén. Gratulálunk a szép sikerekhez minden fellépõnek és a felkészítõ pedagógusoknak! Az oldalt szerkesztette Parázsó Katalin K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó 9

10 T ÁJ É KO Z TAT ÁS T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek... Áttekintés 2004 évrõl. Õstermelõk száma minimálisan emelkedett, évvégéig 928-ról 939-re változott. Az igazolvánnyal rendelkezõ száma a nyilvántartott termelõket jelenti a településen. A tevékenység folytatásához érvényesíteni kell minden évben az igazolványokat, ezt sokan nem tették meg. Az érvényes igazolványok száma 372, új igazolvány 24 került kiadásra, míg bevonás 13 esetben történt. Családi gazdaságok száma 8, regisztrált termelõk száma 214, a társas vállalkozásokkal együtt. A regisztrált szántóterü- let nagysága, amire támogatást igényeltek a termelõk 5095,61 hektár, a teljes szántóterület 6944 hektár, így a támogatott terület 73,4 %-a a teljes támogatható területnek. Területalapú támogatás 172 került beadásra, ez az uniós támogatás ,- Ft/ha számítva ,- ezer forint támogatást jelentett a település termelõinek. Január hónapban sokan érdeklõdtek az uniós támoga- tási összegek után. A FVM tájékoztatása alapján a támogatási összeg mintegy 80 %-át, ,- Ft/ha összeget utaltak a bejelentett számlákra december 15-ig. A továb- bi rész március 31.-ig kerül kifizetésre, amennyiben az MVH területi szervei elvégezték az ellenõrzéseket. Január hónapban sokan kaptak területegyeztetésre felszólítást, mert az igényelt támogatás nagysága több, mint a támogatható terület. Kérem egyeztessék területü- ket a földhivatal által kiadott földhasználati lapon sze- replõ terület nagysággal. Ezt követõen keressék meg a földszomszédokat és együttesen is végezzék el az egyeztetést. Ügyfélfogadási idõben továbbra is állok rendelkezésükre. A kifizetések elmaradásáról, ennek okáról nincs több információm. A földalapú támogatás másik része a hazai támogatási elõlegként ismert 8000,- Ft/ha, ezt a támogatást 154-en igényelték, valamint ehhez kapcsolódó állattámogatást 86 db szarvasmarhára és 264 db juh és kecskére. Ez összesen ,- ezer Ft. A gázolaj támogatás valójában fogyasztási adó visszatérítés, de ide kerül mindig besorolásra ben 129 támogatást intéztem, összesen ,- ezer Ft érté- kû támogatást számoltam el. Felhívom az õstermelõk figyelmét, hogy a kiváltott õstermelõi igazolványok a kiváltás évében december 31.-ig érvényesek. Új igazolvány kiváltása 1.000,- forintba kerül, a megújítás ingyenes. Az igazolvány az adott évre kiadott, érvényes értékesítési betétlappal együtt érvényes. Az õstermelõi igazolványok március 20-ig hosszabbíthatók meg egész évre. Ezt követõen meghosszabbított igazolványok csak a megújítás napjá- tól érvényesek. Ez azt jelenti, hogy õstermelõi bevételnek, illetve költségnek csak az értékesítési betétlap kiadását követõen megszerzett bevételek, kiadások tekinthetõk. Az igazolvány elvesztését, megsemmisülé- sét haladéktalanul be kell jelenteni. Ez az igazolvány bevonásra kerül, ezt követõen adható ki új igazolvány. Az adóbevallás készítése akkor kötelezõ, ha az elmúlt évben a támogatásokkal együtt kapott õstermelõi jövedelmük elérte, vagy meghaladta a ,- forintot. Április 2.-án ismét lesz mûszaki vizsga lassú traktorok, mezõgazdasági vonató k és ezek pó tkoc sijainak, valamint motorkerékpároknak, az érdeklõdõk forgalmi engedéllyel együtt február 20.-ig keressenek meg. Krupa István falugazdász Meghívó Az Abádszalóki SE szeretettel meghívja Önt és kedves Családját február 26-án 19 órakor tartandó JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLJÁRA. Helye: Rózsakert Étterem Menüsor: Fácánleves, Vadpörkölt, petrezselymes burgonya, savanyúság, Töltött káposzta, Sütemény Éjfélkor: Meglepetés Élõzene (a tavalyi bálunk nagysikerû zenekara) Tombola Belépõjegy: 2000 Ft/fõ, mely a menüsort, a vacsora elõtti aperitifet, illetve a vacsora utáni csapolt sör és üdítõfogyasztást foglalja magába. Jegyek vásárolhatók: Kovrig Zoltán ( ) Rózsa Sándor ( ) Tourinform Iroda (a Sportpálya elõtti üzletsoron, ) Szeretettel várunk mindenkit! További támogatásokat az Egyesület szívesen fogad! 10 T ÁJ É K O Z TAT Á S T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS

11 AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA ABÁDSZALÓK AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL Érvényes: december 12-tõl Abádszalók VÁ (2)(4). I 4.27 H 5.15 I 6.30 N 6.52 V I P J H L I N N J Q L = N I L Abádszalók temetõ (4) V 8.25 I W I I I Abádszalók, Madách u. (4) 6.50 < 7.07 V 8.25 W 9.00 I < W < I I L I Abádszalók, Rozmaring u. (4) 6.50 < 6.52 < 7.30 V 8.25 W 9.00 I < W < I I L I Berekfürdõ (2) N I Békéscsaba (1) *16.28 Budapest (1) Debrecen (1) Ecsegfalva - Dévaványa (1) *16.28 Eger (1) 9.04 P Fegyvernek (2)(4) I 4.27 H 5.15 I 6.05 N 6.52 I 7.24 I e = P I Gyöngyös (1) Gyula (1) Hajdúszoboszló (1) Heves (1) Jászapáti (1) Jászberény (1) Jászfelsõszentgyörgy (1) 7.31 Jászjákóhalma (1) Jászszentandrás (1) Karcag (2) I 5.24 N N (vá.) I (vá) Kenderes, Kisújszállás (1)(2) 7.48 (vá.) 8.10 (vá.) P S (vá.) (vá.) *16.28 (vá.) P Kunhegyes (1)(2) I 5.24 H 5.57 I 6.05 < 6.30 N 7.04 I I I I 8.54 N I I S O P H Kunmadaras (1)(2) I 5.24 *16.28 N 7.04 P I N I Mezõtúr (1) 8.10 S Püspökladány (1) 8.00 (Nádudvar) Pusztataskony (1)(2) I I P H H = J N Szarvas-Szentes-Szeged (1) S Szentlõrinckáta (1) 7.31 Szentmártonkáta (1) Szolnok (2) I 4.27 (vá.) H 5.15 I 6.05 (vá.) N 6.52 (vá.) I 7.24 I e I = P I (vá.) Tiszabura (2) I 4.27 H 5.15 I 6.30 N 6.52 I 7.24 I e P H H = P I J, N Tiszaderzs (1)(3) 6.07 O 7.23 < 7.45 I = 9.59 P I I N I I N I I O L O Tiszafüred (1)(3) 6.07 (T.szõlõs) O 7.23 (T.szõlõs) I 8.01 (T.szõlõs) 9.37 (T.szõlõs) = I S I15.10(T.szõlõs) N15.39(T.szõlõs) I H P Tiszagyenda (2) I 4.27 H 5.15 N 6.52 I 7.24 I e H P I Tiszaroff (2) I 4.27 H 5.15 N 6.52 I 7.24 I e H H = P I J N Törökszentmiklós (2) I 4.27 H 5.15 I 6.05 N 6.52 I 7.24 I e I = P I Túrkeve (1) 8.10 S Jelmagyarázat: (...) számú kocsiállásról indul * = hetek utolsó iskolai elõadási napján I = munkanapokon + = hetek elsõ iskolai napját megelõzõ munkaszüneti napon J = hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon e = VI. 11-ig és IX. 3-tõl szabadnapokon H = munkaszüneti napok kivételével naponta = = VI. 12-ig és IX. 4-tõl munkaszüneti napokon L = hetek utolsó munkanapján (pénteken) L = csütörtöki iskolai elõadások napján O = szabadnapokon (szombaton) P = VI VIII. 28-ig szabad és munkaszüneti napokon P = munkaszüneti napokon (vasárnap) Q = VI VIII. 28-ig munkaszüneti napokon N = szabad és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap) S = hetek elsõ tanítási napját megelõzõ napon < = iskolai elõadások napján V = V X. 28-ig munkanapokon = tanszünetben munkanapokon W = IV. 29-ig és XI. 2-tõl munkanapokon

12 MEGHÍVÓ Dr. Lepény Éva orvos - természetgyógyász egészségügyi sorozatának következõ elõadása február 16-án (szerda) 17 órától lesz a Mûvelõdési Ház nagytermében KORUNK NAGY TERHE: A STRESSZ címmel (a megoldás útjai: konfliktuskezelés, feszültségoldás, relaxáció, stb.) Minden érdeklõdõt várnak a Mûvelõdési Központ munkatársai FIGYELEM! Fe bru á r h a v i g á z d íj be fiz e té s é s g á z ó ra á llá s le a d á s á n a k a z id e je a k öv e tk e z õ: Gázóra állás leadás ideje: Február 03. csütörtök Február 07. h é tfõ V a g y telefo n o n február 08 -ig a es telefo n sz ám o n. Gázdíj b efizeté s ideje: Február 03. csütörtök Február 07. h é tfõ Február 1 0. csütörtök Február 1 4. h é tfõ Február 1 7. csütörtök M eg é rté süket elõ re is kösz ön jük: G áz d íj besz ed õ k HITELÜGYINTÉ ZÉ S G y o rs s z e m é ly i k ölc s ön Fe lté te le : m in im á lbé r v a g y n y u g d íj. A k á r 3 0 p e rc a la tt, h ite lk iv á ltá s is! HITELÜGYINTÉ ZÉ S J e lz á lo g h ite le k, fe lújítá s ra is! J öv e d e le m v iz s g á la t n é lk ü li, te lje s k örû, g y o rs ü g y in té z é s s e l, ba n k i h á tté rre l, k öz re m û k öd õi d íj n é lk ü l! ORVOSI ÜGYELET Á LLA TORVOSI ÜGYELET Február 5-6. Dr. Matus Mária Abádszalók, 06/30/ Széchenyi út 6. 59/ Február Dr. Bagi Imre Abádszalók, 06/30/ István kir. út 5. Február Dr. Halas József Abádszalók, Mikszáth út / Február 5-6. Dr. Horváth Lajos Kunhegyes 06/30/ Zádor u. 2. Február Dr. Koska Gábor Tiszafüred, 06/30/ Úttörõ út 2. 59/ Február Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre, 06/30/ Fõ út 15/b. 59/ Február Dr. Matus Mária Abádszalók, 06/30/ Széchenyi út 6. 59/ ISTENTISZTELET EGYHÁ ZI ESEMÉ NYEK ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Kiadja: Abádszalók Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna, Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: /1997 Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes Február Dr. Sinka Nándor Kunmadaras, 06/30/ Karcagi út 21/a. 59/ SZENTMISE Minden vasárnap 10 órától az Abádi Református Templomban C sü tö rtö k ö n, szombaton 8,00 órától V asárnap 11,00 órától E g y h ázi ü g y ek inté zé se az alábbi telefonszámok on: Minden h ónap elsõ pé ntek é n: 11,00 órától E g y h ázi ü g y ek inté zé se az alábbi telefonszámok on: , ,

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 497-12/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Abádszalók Gondozási Központ Kossuth út 6/b. Alattyán Idősek Klubja

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2013. évi tevékenységéről

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 157/2011.(VI.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT EU Önerő Alap pályázat beadására az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott E-learning pályázathoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk!

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti,

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti, Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 0/0. tanévre Vizsgálati Ssz. Intézmény neve Címe Fő időpont Október 0.. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola, (Orczy Anna Ált. Isk., Móra Ferenc Ált.

Részletesebben

Óriás Társas Civil szervezeteknek

Óriás Társas Civil szervezeteknek FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 11.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben