Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 2. szám február 60 Ft Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt Még füleinkben csengenek az újévi Báljaink, hagyományõrzõ vígasfogadalmaink, s jókívánságaink, de ságaink, mint többször korábban, már vízkereszt után már leszedtük díszein- az idén is bizonyították, hogy ket a karácsonyfákról. Ahogy azt szok- gyermekeink, s a nehezebb sorsú lakoták mondani, már jócskán benne saink is bízhatnak alapítványaink, az vagyunk az új esztendõben. Abban, adni tudó közösség segítségében. amely január bõ feléig kegyes volt - Ám ezt tehetik azok a civil szerami a tél szorítását illeti, ám már vezetek, egyesületek, kisebb közössémeghozta az ilyenkor szokásos áre- gek is, akik szintén érezhetik azt az meléseket is. No meg a farsangi báli erõt, amely kétszer ad, ha azt gyorszezont! Tudom, hogy sokan megkér- san adja! A tavalyi esztendõ zárszámadezik most azok közül, akik- dására még nem került pecsét, s az nek küzdelmesen sem titok, hogy önkormányzatunknak n e h e z e k a is bizony húzni hétköznapok, kell azon a h o g y v a n - e képletes nadokunk, okuk r á g s z í j o n, most vidám- amely pénznak lenni, s ügyi leheörömmel fogadni tõ sé ge in a bú- és télbúcsúzta- ket és a t ó f a r s a n g i mûködtemulatságokat? A kér- té si fe lt é- désük jogos, s nehéz is teleket, igényeket hivatott azt megválaszolni, különö- összhangban tartani. Én mindsen akkor, amikor néhány nem várt ezekkel együtt optimista vagyok, mert esemény is borzolta idegeinket, tudom, hogy az a bizonyos összeredõzte homlokainkat, itt, a fogás, az egymásra, s a másra is közelmúltban! figyelni tudó közösségi erõ átsegít ben- Ám közéleti vezetõként én nem kívá- nünket a nehézségeken, nem csak nom kikerülni a válaszokat, amihez hamvazószerdáig, hanem az egész erõt adhat nekem az is, hogy ez a tele- esztendõben, még ha az szûkebbnek pülés már többször példát mutatott a ígérkezik is! Erre kötelez bennünket közösségi összefogásból. Igen, ez ugyanis az a rang, amelyet az utóbbi tény adhat most jó fogódzót abádszalókiak közösen vívtak ki: küzahhoz, hogy a vízkereszttõl hamvazó- delmes kitartással, sok-sok lemonszerdáig tartó farsang eredeti üzenetét dással, de a jól végzett munka örömésegítségül híva, én is bízzak a vel együtt is! megújulás, s a tavaszvárás tradicioná- Bordás Imre lisan vidám ünnepében. polgármester Tallózó: Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek év értékelése Elsõként a legjobbak közül... Hogy érzem magam... Pályázat óvodásoknak, iskolásoknak Jótékonysági bál Kölyökkuckó T ájékoztató mezõgazd asági õstermelõknek Autóbusz menetrend Ü gyeletek, egyházi események

2 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Önkormányzati h íre k Tisztelt Olvasók! Tekintettel arra, hogy január hónapban tevékenységet engedély nélkül végzi, szabálysértést követ el. Képviselõtestületünk nem tartott ülést, mivel a január hónap - A tavasz és a jó idõ közeledtével nagyon sok vállalkozás, a tárgyévi költségvetés tervezésével telik, nem áll módomban magánszemély hirdeti a közterületen elhelyezett táblán szola megszokott testületi ülésrõl tájékoztatást adni. Ezért gáltatásait. A közterület bármilyen tevékenységre történõ néhány csupán figyelemfelhívásnak szánt gondolatot vetek igénybevételét a Polgármesteri Hivatalnál engedélyeztetni papírra, melyek megkönynyíthetik az Önök hatósággal szemkell. A Hivatal Mûszaki Csoportja az érvényben lévõ önkorbeni tevékenységüket: mányzati rendelet szerint esetleges díjfizetés mellett engedé- - A helyi adók megfizetésének határideje nem változott, az lyezi a közterület más célra történõ használatát, természeteelsõ félévi befizetési határidõ március 15, a második félévi sen úgy, hogy az a közterület használatát ne veszélyeztesse. megfizetési határidõ szeptember 15, mely idõpontig pótlék Az engedély meglétét, illetve a közterület használat jogossámentesen rendezhetik köztartozásukat (kommunális adó, gát a Hivatal folyamatosan ellenõrzi, az engedélyben foglalt gépjármûadó). Amennyiben a pótlékmentességre nyitvaálló használattól eltérõ, illetve engedély nélküli használat szahatáridõ letelte munkaszüneti napra esik, a határidõ a követ- bálysértési eljárást von maga után. kezõ munkanapra tolódik. Ballagó László - A beszedett idegenforgalmi adó megfizetésének jegyzõ határideje: a tárgyhóban beszedett adót a következõ hónap 15-ig kell befizetni. Az idegenforgalmi adó annyiban HELYESBÍTÉS speciális, hogy az adó befizetõje a szállásadó, míg az adó meg- Az elõzõ lapszámban tévesen jelent meg az útépítések fizetõje a szolgáltatást igénybe vevõ Abádszalók közigazga- ütemezése, melyrõl a testület XII. 09-i ülésén döntött. tási területén nem munkaviszony céljából tartózkodó magán- Helyesen az alábbi sorrendet állapította meg: személy. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a Képviselõtestület egységesen 300,-Ft/fõ/éj-ben határozta meg az idegenforgal- 1. Aba krt. II. ütem mi adó összegét, így mostmár nincs különbség a magán, illet- 2. Kinizsi utca ve a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevõk adófizetési 3. Zalán utca kötelezettsége között. Az idegenforgalmi adó beszedését, 4. Móra Ferenc utca I. ütem befizetését az elõzõ évekhez hasonlóan ebben az évben is 5. Mikes Kelemen utca II. ütem ellenõrizni fogjuk, hiszen azzal, hogy a beszedett minden egy 6. Kisfaludy Tavasz utca forint idegenforgalmi adóhoz a központi költségvetés további 7. Vásártéralj utca kettõ forint támogatást biztosít, az önkormányzat nagyban Ballagó László érdekelt az adó beszedésében, befizetésében. A fizetõ ven- jegyzõ déglátást csak engedély birtokában lehet végezni, aki ezen A személyi jövedelemadó 1-1 százalékának felajánlásával kapcsolatos tudnivalók Idén is lehetõség lesz arra, hogy személyi jövedelemadónk 1 borítékot a munkáltató részére kell leadni, legkésõbb március százalékának sorsáról magunk rendelkezzünk. Az egyik 1 szá- 25-ig. Ebben az esetben azonban a borítékot, annak ragasztott zalékkal valamely társadalmi szervezetet, alapítványt nem- területére átnyúlóan saját kezûleg alá kell írni. zetközi közintézményt támogathatunk, a további 1 százalék- Az alábbiakban felsoroljuk azon társadalmi szervezeteket, kal pedig vagy az egyházat vagy a költségvetési törvényben melyek községünkben tevékenykednek és megfelelnek a töraz Országgyûlés által meghatározott kiemelt elõirányzatot. vényi elõírásoknak valamint azon egyházakat, melyek igényt Fontos tudnivaló, hogy 1 százalékos felajánlást csak azok tartanak a magánszemélyek támogatására: tehetnek, akik fizetnek személyi jövedelemadót és a felajánl- II. CIVIL SZERVEZETEK ADÓSZÁMA ható összeg eléri a 100 forintot. Tehát az adó összegének meg 1.Abádszalók SE kell haladnia, illetve el kell érnie a ,-Ft-ot. 2.Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány Amennyiben valaki adójának mindkét 1 százalékát szeretné 3.Abádszalóki Óvodásokért Alapítvány felajánlani, akkor két rendelkezõ nyilatkozatot kell elhelyez- 4.Borostyán Szociális Alapítvány nie egy saját maga által beszerzett, normál méretû borítékban. 5.Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány A rendelkezõ nyilatkozat lehet az APEH által rendszeresített 6.Tisza-tó Alapítvány nyomtatvány, vagy azzal egyezõ méretû és adattartalmú lap. 7.Mozgássérültek JNSz. Megyei Egyesülete A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a borítékon szerepel 8.Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület az adózó neve, lakcíme és adóazonosító jele. Az adóbevallás- 9.Egészségünk Megõrzéséért Betegségünk hoz csatolt rendelkezõ nyilatkozatra a kezdeményezettek Megelõzéséért Alapítvány adószámát, illetve technikai azonosítóját kell feltüntetni, de II. EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI FELEKEZETEK TECHNIKAI SZÁMA feltüntethetõ az elnevezése is. 1. Magyar Katolikus Egyház 0011 Akinek az adóbevallását a munkáltatója készíti el, annak a 2. Magyarországi Református Egyház Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K

3 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K INGATLANÉRTÉKESÍTÉS Abádszalók Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestületeértékesítésre kijelölte az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlant: Abádszalók, Széchenyi utca 21/1. Vörösmarty utca felõli megközelítéssel (Hrsz: 147/1) 2 A telek területe: 1328 m 2 A telek induló értékesítési egységára: 2.500,- Ft/m Az értékesítésre kijelölt ingatlannal kapcsolatosan információ szerezhetõ be az Abádszalók Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán személyesen, vagy ugyanitt az 59/ telefonszámon. Több jelentkezõ esetén a megadott induló ártól kezdõdõ licitálással kerül a végleges vevõ kiválasztásra. Abádszalók Polgármesteri Hivatal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS január 8-án három kiskorú gyermek elveszett. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a felkutatásban résztvevõknek:! Abádszalók Nagyközség Polgármesterének;! a keresésben résztvevõ abádszalóki, tiszafüredi, szolnoki rendõröknek;! a Szolnoki Életjel Mentõcsoportnak;! az abádszalóki, tiszaderzsi polgárõröknek;! az Abádszalóki Vadásztársaságnak és mindazoknak, akik segítségünkre voltak, hogy gyermekeinket fáradtan, de egészségesen visszakaphassuk. Tisztelettel és köszönettel Szabó Zoltán Mérten József és Családja és Családja Továbbtanulók figyelem! Az Ember Mária Könyvtárba megérkezett a 2005-ös FELSÕOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ c. könyv. Aki bõvebb információt szeretne megtudni fõiskolákról, egyetemekrõl, az megteheti a honlapon, mely a könyvtárban is megtekinthetõ. Egy óra internethasználat 125,- Ft-ba kerül. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Könyvtárosok Született BÉLA Puha Béla és Varga Katalin GYÖRGY ROLAND Hubai György és Csapó Csilla GERGÕ DOMONKOS Takács József és Miklós Szilvia LAURA Lólé László és Oláh Julianna ELHUNYT Daróczi Sándor Horváth Józsefné (Fekete Erzsébet) GyörgyAladárné (Godó Borbála) 83 éves 88 éves 56 éves Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K 3

4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K Megkérdeztük a polgármestert... a év értékelésérõl Polgármester Úr! Tudjuk, hogy március környékén az elmúlt évben 73 abádszalóki ember hunyt el. A család- Falugyûlésen szokta a Képviselõtestület értékelni az elmúlt tagoknak, hozzátartozóknak önkormányzatunk nevében ezúév gazdálkodását és a 2005 évi költségvetés jóváhagyása ton is õszinte részvétünket fejezem ki. Éppen emiatt sajnos után ismertetni az ezévi terveket. Most nem költségvetési költenünk kellett a temetõ bõvítéshez szükséges földvásárnézõpontból, - bár nyilván kissé azt is értékelve - hogyan lásra. Ezt megtettük, a parcellázáshoz viszont nem kezdtünk lehet értékelni a település önkormányzati életét? Úgy is hozzá, mivel a temetõ belsõ területén Képviselõtestületünk lehetne kérdezni, hogy milyen is volt az elmúlt esztendõ? bevont olyan szabad területeket, amelyek reméljük, ez évben Akkor mégis csak a gazdálkodással kezdve: vegyes képet még elégséges lesz e szomorú feladat teljesítéséhez. mutat. Kiválóan sikerültek tervezett fejlesztési elképzelése- Bár turisztikai bevételeink teljesültek évben, az idõink és sikereket értek el benyújtott pályázataink. járás azonban a nyár folyamán nem fogadott bennünket Fejlesztések tekintetében megvalósult az autóbusz- kegyeibe. A rossz idõ többször is a hétvégeket érintette, valapályaudvar építés, elkészült a Tisza-tógátján a Tiszaderzsirá- mint gyenge volt az idõjárás miatt az elõszezon, így aztán nyába tartó kerékpárút újabb szakasza, mostmár elérve nagyobb többlet bevételektõl estünk el. Abádszalók ez irányú határát is. Megépült az a szabadtéri Az utóbbi pár gondolat nem valami örvendetes. Tudunk színpad - a hozzá tartozó nézõtérrel, - amely alkalmas azok- olyanokat is a fejlesztések mellett, melyek szívderítõek? nak a nagy koncerteknek a megrendezésére, melyeket az Igen, ezek közzé sorolom, hogy nem volt rendkívüli eseutóbbi idõben olyan tömeg látogatott, melyet a kisebb szín- mény a településen 2004-ben. (Nem úgy, mint az idén már pad már befogadni nem tudott. Megépült a Füzes Kemping eddig is.) Örömteli, hogy jól szerepeltünk a Tiszta, virágos fedett nyári lakja, elkészült a strandhoz vezetõ sétáló út I. Magyarországért! mozgalomban, melyet két komoly díjaszakasza, megépült a sportpálya melletti üzletsor parkolója, zással is jutalmazott a zsûri. lakossági összefogással három utcában került sor útépítésre, Igen jól sikerült a bankváltásunk, melynek következtében aszfaltozásra. Adományban - az unióhoz való csatlakozás számlavezetésünket a helyi takarékszövetkezet rendezi, úgy, ünnepén - szökõkutat kapott a település, melyet azóta is üze- hogy ebbõl önkormányzatunknak, de a lakosság egy részémeltet. nek is elõnye származik. Idõjárásunk ellenére is jól vizsgá- A másik oldalon azonban sajnos azt kell elmondanunk, zott nyári turisztikai programunk. Több rendezvény mellett hogy az állami költségvetési normatívák, valamint a szûkö- hatalmas sikert aratott a katonai road-show és a Magyar 1-es sen rendelkezésre álló helyi erõforrások nem elégségesek a road-show-ja. Örvendetes, hogy intézményeink zavartalanul meglévõ intézményrendszer fenntartásához, a településkép mûködtek, és az is, hogy az intézményekbõl több dolgozónk eddig elért színvonalának a fenntartásához. Az, hogy ez mehetett megérdemelt nyugdíjba, és köztük többen kaptak eddig sikerült, komoly erõfeszítéseket takar és a forráshiány kitüntetést, a munkahelyek részérõl pedig elismerést. pályázat útján nem biztosított összegének részbeni kiegészí- Lényeges, hogy a Közmeghallgatás egybehangzó támogatésére mûködési hitel felvételére kényszerülünk. tó véleménye alapján Képviselõtestületünk döntött a várossá Hogyan mûködött az önkormányzat, milyennek ítéli meg válási pályázat benyújtásáról, melyet eszközöltünk. az intézményi, hivatali munkát? Fontos a település életében, hogy megkezdõdött a A Képviselõtestület munkájára az elmúlt évben is a Községrendezési Terv felülvizsgálata, mely véglegesítése szervezettség, a törvényes mûködés, a település szolgálata után az elkövetkezõ 10 évben fontos meghatározója lesz bátran kijelenthetõ. A kötelezõen elõírt hat testületi ülés Abádszalóknak. helyett 13 ülésen kellett a település sorsával foglalkozni, Örülök annak is, hogy a pénzügyi bizottság felhatalmazámely során 20 rendeletet alkotott és 138 határozatot hozott a sának birtokában résztvehettünk földárverésen, melynek Képviselõtestület. Mûködtek az Képviselõtestület során mintegy 9 Ha földterületet vásároltunk a kõkereszt bizottságai, a korábbitól eltérõen úgy, hogy jóval több hely- környékén, mely megítélésünk szerint az önkormányzat szászíni ülést tartottak az intézményekben, és végeztek ellenõr- mára az elkövetkezendõ években lehet stratégiai fontosságú. zést a hivatali élet egyéb területein. Jegyzõi irányítással két Mi tehát nem hogy a vagyonunkat adnánk el, helyette népszavazást kellett a szokásos munkák mellett elvégezni az építünk, illetve veszünk. Csak zárójelesen jegyzem meg, apparátusnak. Mindenekelõtt törvényesen, még úgy is, hogy hogy a költségvetés hiánya miatt néhány vagyontárgyunktól a decemberi népszavazás újraszámolásában az egyik szava- nekünk is jó lenne megválnunk. zókörünk beleesett. Hibát persze - vagy eltérést - az újraszá- Terjedelmi okok miatt az elmúlt év egyik fontos sikerének molás sem talált. Az elmúlt évben a hivatali apparátus tartom, hogy igen közel kerültünk ahhoz, hogy hamarosan, iktatott ügyet intézett, melynek során 4473 határozatot remélem már februárban megkezdhesse mûködését központi hozott. Törvényességi észrevétel vagy fellebbezés a legrit- orvosi ügyeletünk. Errõl azonban remélem, hogy a követkekább esetben történik. Számomra ez minõsítés és megnyug- zõ lapszámunkban részletesen be tudunk majd számolni. tató is egyben. Nem öröm viszont, hogy az elmúlt évben csak Köszönöm az interjút! 40 gyermek született, mely nyilván a késõbbiekben az intéz- Kocsis Jánosné mények mûködésére lehet negatív hatással, hiszen a finanszírozás nem csoport, hanem létszámfüggõ. Sajnálatos, hogy 4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K

5 H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K Akire büszkék vagyunk Elsõként a legjobbak közül A 2004 év utolsó hónapjában ismét országos elisme- Az emlékérem átadáskor elhangzott méltatást szó résben részesült, a mezõgazdaság egyik speciális terü- szerint idézzük: letén - még pedig az erdõgazdálkodásban - évtizedek Répászky Miklós erdésztechnikus, az abádszalóki óta elévülhetetlen érdemeket magáénak tudható Erdõbirtokosok Szövetkezetének volt elnöke, a Répászky Miklós úr, az E rd õ birto ko so k MEGOSZ jogelõdjének, a Társas Erdõgazdálkodók Szövetkezetének nyugalmazott elnöke. Országos Szövetségének alapító tagja, az Országos Az országos elismerést jelentõ emlékérmet a Erdészeti Egyesület Magán- és Társult Erdészeti MEGOSZ (a Magyar Erdõ Gazdálkodok Országos Szakosztályának elnöke, a Bedõ Albert emlékérem Szövetsége) elnöksége alapította, és Rimler Pálról kitüntetettje. nevezte el. Az emlékérmet Répászky Miklós hazánkban a évente egy alkalommal, rendszerváltás után az abádszalóki egy személynek ítélik oda, Erdõbirtokosok Szövetkezetének a k i a m a g á n e r d õ - keretén belül elsõként szervezte gazdálkodás fejlesztése meg - a szövetkezeti törvény adta terén kiemelkedõt cseleke- lehetõségekkel élve - a magántudett. lajdoni viszonyokon alapuló társ a s e r d õ g a z d á l k o d á s t. A Ki volt Rimler Pál, akirõl szövetkezet, amelynek hosszú évea díjat elnevezték? ken át elnöke volt, 1992-ben 1000 hektár erdõterülettel kezdte meg b e n s z ü l e t e t t mûködését. Nagyváradon tõl az Répászky Miklós nevéhez hoserdészeti akadémia befeje- szú és eredményes szakmai pályazése után több helyen tevé- futása során több ezer hektár sikekenykedett fõerdészként, res erdõfelújítás és erdõtelepítés majd 1900-tól a herceg kötõdik. A TEOSZ alapító tagja- Eszt erhá zy Hitb izom ány ként példás munkájával úttörõ szeszolgálatába szegõdött. Itt repet vállalt a magyar magánerdõdolgozott ig, nyugál- gazdálkodás fejlesztésében, a lományba vonulásáig h a z a i é s n e m z e t k ö z i különbözõ beosztásokban. elismertetésében, a magántulajdo- Erdõigazgatóként a több nosok érdekképviseletének kialamint, 150 ezer katasztrális kításában és megszervezésében. A hold területû erdõgazdaságát, külföldi viszonylatban magán-erdõgazdálkodás fejlesztésének ma is aktív is mintagazdasággá fejlesztette. Az Országos részese és meghatározó egyénisége, mint az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányi tagja, a Erdészeti Egyesület Magán- és Társult Erdészeti Felsõ-dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület ala- Szakosztályának elnöke. pító tagja és elnöke, az Országos Erdõgazdasági Tanács tagja volt, magyar királyi gazdasági fõtaná- Kedves Miklós bácsi! A nagy közösség, valamencsosi címmel tüntették ki. nyiünk nevében gratulálok a díjhoz, nagyon jó egészséget, sok örömöt és sikereket kívánok a nyuga- A MEGOSZ elnökségének határozata alapján a lom éveiben végzett munkájában és magánéletében. Rimler Pál emlékérmet elsõ alkalommal Répászky Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület Magán- és Forrás: Erdészeti Lapok CXXXIX. Évf. 10. Szám Társult Erdészeti Szakosztályának elnöke nyerte el. A MEGOSZ emlékülésén a díjat Luzsi József a Szabó István Szövetség elnöke adta át. H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K 5

6 H Í R E K A K T U A L I T Á S O K H Í R E K A K T UA L I T Á S O K H ÍR EK Lapunk hasábjain már bemutatkozott Baranyák nyek közé sorolnám, de fontos, jó és együttmûködõ kap- Béla esperes úr. Tudjuk, hogy nagyon elfoglalt, hiszen csolatom van a Református Egyházközséggel. Ezeken hat településen látja el feladatát, és a közéletbe is aktí- kívül természetesen az egri Fõegyházmegyei van bekapcsolódik. A helyi tapasztalatokról kérdezem. Hatósággal, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal, a Hogy érzi magát amikor Abádszalókra jön? rámbízott községek Önkormányzataival, Iskoláival. Igyekszem nyíltan és egyszerûen Az abádszalóki Szent Kereszt Kolping Család eddigi válaszolni. mûködésével kapcsolatban milyen tapasztalatokról N e m m i n d i g tud beszámolni? vidáman. Ha arra a Elsõsorban a helyi egyházközségi élet szervezésében 12 gyerekre gon- vesz részt, kulturális, önképzõ és hagyományõrzõ alkaldolok (csak!!!), makat rendezve. Jó példa erre templomunk 230 éves akik évfordulójának a megünneplése, amelynek megszervehittanra várnak zésében és lebonyolításában sok munkát vállaltak fel. örömmel jövök, Folyamatosan mûködik általuk egy kézmûves szakkör, ha azokra gondo- amelyen gyermekek és felnõttek egyránt résztvehetnek. lokakikegyik nap- Általuk szervezõdött templomunkban a Lavotta ról a másikra ott- Kamarazenekar immáron második koncertje, az Ember h a g y t a k m e r t Mária Könyvtárban 'cikis' hittanra Bagi Imre doktor úr egészségügyi elõadása, Kuklay járni, és kerülnek, Antal körömi plébános történelmi elõadása. mint egy fertõzõ beteget, fájdalom Gondolt-e arra, hogy átköltözik Abádszalókra? jár át. Ha arra Igen, gondoltam rá, de jelenleg ez még nem kivitelez- gondolok, hogy hetõ. találkozhatom egy kicsiny közösséggel, akik nem csak a pap kedvéért jönnek templomba, hanem Istenszeretetbõl, akkor örülök, de nagyon tud fájni, ha látom egymás közti civakodásukat, mert minden erõfeszítésem ellenére, nem értik a kereszténységük lényegét. Munkájához milyen partnereket kapott Abádszalókon? Ha arra gondolok, hogy munkámhoz a legtöbb segítséget a rám bízott hat falu közül eddig itt kaptam, öröm tölt el, mert ez azt jelenti, hogy nem csak nekem fontos az Egyházközség jövõje, hanem másoknak is. Sok segítséget kaptam az újonnan választott, önállóan is tevékenykedõ Egyházközségi Képviselõtestület tagjaitól, a helyi Önkormányzattól, Polgármester Ú rtól, vállalkozóktól és magánszemélyektõl, ami hálával és köszönettel tölt el irántuk. Milyen intézményekkel van folyamatos kapcsolata? Helyi szinten az Önkormányzattal, az Általános Iskolával, az Idõsek Szociális Otthonával, a Szent Lukács Gondozási Otthonnal, nem pusztán az intézmé- Hogy érzem magam Munkájához kitartást, erõt, egészséget kívánok. Isten áldásával! Köszönöm a beszélgetést! Kocsis Jánosné Fotó: Szekrényes István 6 HÍ RE K A K T UA L I T Á S O K HÍREK A KT UA L I T Á S O K HÍREK

7 HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG Pályázat ó v o d áso k n ak, általán o s isk o láso k n ak I. II. Egyszervolt Állatbarát Meseíró Pályázat Alkotáspályázat kicsiknek, nagyoknak E z a felhívás hozzád szól, ha elmúltál már három éves, de még nem érted el a korszakváltó tizenötöt! U gyanis Színjátszó pályázatot hirdet óvodások és általános iskolások számára az E gyszervolt.hu kiíró, amire várják a versolvasó kicsik rajzait, festményeit és színpadon tehetséggel játszó nagyok elõadásairól készült videókat. Versillusztrációs pályázat: Kicsiknek (3-7 éves korig): Az egyszervolt.hu pályázati verseinek illusztrációja - tetszõleges technikával. A/5, A/4 méretben. Az O rpheus O rszágos Állatvédõ és T ermészetbarát K özhasznú E gyesület írta ki e pályázatot, 10 év alatti, és tíz év feletti pályázók részére, célja az állatszeretet- környezeti tudatosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése. A munkákat a mese mûfajának megfelelõen megírva várják. A beküldött pályázat nem lehet nagyobb, mint két gépelt oldal. A mû lehet verses mese is. A pályázatot csoport is elkészítheti. Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a részvevõk, akik munkájukhoz képi illusztrációt (rajzokat, festést) is mellékelnek. A pályamûvet a postai megküldéssel egyidõben floppyn, cd-n is meg kell küldeni. Nagyoknak (8-12 éves korig): J ózsef Attila szabadon választott költeményének illusztrációja - tetszõleges technikával, A/5, A/4 méret- Beadási cím: ben. Orpheus Egyesület (Mesepályázat 2004/2005) 6701 Szeged, Pf Színjátszáspályázat: Minden pályázó a postai levelében saját névre és Kicsiknek (7-10 éves korig): címre megcímzett, bélyeggel ellátott közepes méretû Bármely magyar népmese (vagy részlet) színjátszás fel- válaszborítékot kell mellékelni. dolgozása. Nyeremények: nyári állatbarát táborozás, könyv, CD- A max. 10 perc hosszúságú mûveket videón várják. k, névvel és címmel fémjelezve bekerülés a nagy Állatbarát mesekönyvbe. Nagyoknak (11-14 éves korig): Beadási határidõ: február 10. Bármely magyar író mûvének (vagy mû részletének) színpadi feldolgozása. Sok sikert!! A max. 15 perc hosszúságú feldolgozásokat videón várják. Beküldhetõ videokazettán vagy CD-n. Postacím: Egyszervolt.hu 1511 Bp. Pf. 46 A nyeremények: számítógépek, játékprogramok, értékes könyvjutalmak és egyéb ajándékok. Beadási határidõ: március 1. Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL Á G H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL ÁG 7

8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K Jótékonysági bál 10 éves születésnapját is ünnepelhettük volna lök annak, hogy nagyon sok adakozó ember van a alapítványunknak, de mi a 6. alkalommal sorra kerülõ jóté- településünkön, aki nagyon jól tudja, hogy jó helyre kerül a konysági bálunkra készülõdtünk január 15-én. felajánlása. (Parázsó Katalin) Sok-sok szervezési feladat, utána járás, lázas izgalom elõzte meg az estet. Úgy érezzük, most sikerült a legjobb utat meglepülésrõl. Ezek a szalókiak tudnak valamit! Remek Baráti invitálásra vettünk részt a bálon a szomszéd te- találni a szülõkhöz, vállalkozókhoz, helybéli és vidéki segíszervezés, hangulatos zene, kitûnõ ételek-italok biztosíteni akarókhoz egyaránt. A vendégek létszáma fõ, és a nettó bevétel Ft is igazolták a bál sikerét. tották a jó hangulatot. A humor, a játék sem maradt ki az Néhány vendéget meg is kérdeztünk. Gondolataikat, véle- est folyamán. A bevételbõl befolyt - igen tekintélyes összeg ményüket a következõképen fogalmazták meg: - pedig a legfontosabbra, a gyerekek fejlesztésére lesz fel- használva. Gratulálok! (Györgyné Dávid Ilona, kunhegyesi vendég) Az idén kívülállóként voltam jelen a bálon. Mivel az elõzõ években szervezõként is részt vettem már, talán kicsit más szemmel láttam az egész estet, mint más vendég. Tudom, hogy iszonyatos (minden részletre kiterjedõ) szervezõmunka áll mögötte. Nagyon jól éreztem magam, és gondolkodtam rajta: Mi lehet a titok, hogy az idei talán minden eddiginél Jó volt a szervezés. Ízletes és sok volt a vacsora. Értékes, szép nyeremények voltak a tombolában. A tortákat is mi nyertük meg! Jól éreztük magunkat, legközelebb is ott leszünk. Szeretnénk, ha évente lenne az ovi buli. A játék nagyon tetszett biztosan jól érzik a gyerekek magukat ilyen aranyos, kedves óvó nénikkel! (Olléné Ibolya néni és családja) Én még csak elsõ bálozó voltam. Jól éreztem magam! Határozottan jó volt. Normális, elegáns vendégek jöttek el. Az est nagyon szórakoztató és vidám volt. Ha ilyen egészségi állapotom lesz, két év múlva is elmegyek. (Nagyné Jucika néni) Nagyon jól szervezett volt. Remek volt a mûsor, a vacsora, a zenekar. Gábor fiamnak nagyon tetszett a felnõtteknek szóló mese, halálra nevette magát. Füleki Pista azt mondta, - nem jó ez így, hogy csak kétévente van, javaslom a jótékonysági bál éves megrendezését. (Füleki Istvánné) Én már második alkalommal vettem részt az alapítványi bálon. Az elõzõn is jól éreztem magam, de most szuper volt a segítségükért! rendezvény! A szervezéshez gratulálok, csak így tovább! Örü- jobb hangulatú volt? Szerintem a hibátlan szervezésen túl a minõség és az arányok. Kitûnõ volt a zene, a vacsora, a felszolgálás minden. Volt lehetõség egy kis beszélgetésre, táncra, játékra de semmi nem volt unalmasan hosszú. És egy nagyon fontos: remek volt a társaság! Szerintem sokan ismét ott leszünk! (Kovácsné Évike) V égü l, de nem utolsó sorban, B ordás Imre Polgármester Úr, az est fõvédnöke is elismerõen nyilatkozott: Gratulálok! Nem voltam még jobb bálban! A több mint 150 db. köszönõlevél mellet, ez úton is hálánkat fejezzük ki jó szándékukért, önzetlen **************************************************************** Elkezdõdött az óvodánkban a tanköteles korúak iskolaérettségi felmérése. A problémás gyerekeket nevelési tanácsadóba küldjük Tiszafüredre, ahonnan szakszerû tanácsokat kapunk a gyerekek további fejlesztését illetõen. Az óvodai szakvéleményeket minden szülõ február 15-ig kézhez kapja, amelyet magával kell vinni az iskolai beíratáshoz. Részletes és bõvebb tájékoztatást az addig összehívott szülõi értekezleten fogunk még megbeszélni. Az oldalt szerkesztette: Botosné Nagy Julianna 8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K

9 K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó Suli hírek január 17-én rendezték meg Tiszafüreden a 2-4. osztályosok számára kiírt játékos ügyességi sportvetélkedõt. Iskolánk csapatában szereplõ 16 nebuló ezüstéremmel térhetett haza a versenyrõl. Gratulálunk Nektek és a felkészítõ tanító néniknek. A településünkön mûködõ Szülõk Klubja február 16-án 17 órakor tartja a következõ foglalkozását. Témája: Jó gyerek - rossz gyerek. Minden érdeklõdõ szülõt szeretettel várnak az iskola könyvtárába. Adni mindig jó A Gyermekétkeztetési Közalapítvány az elmúlt év végén karácsonyi Élelmiszercsomag Akció pályázatot hirdetett, amelyen két oktatási intézményünk (az óvoda és az iskola) kedvezõ elbírálásban részesült. Így az óvoda 60 db, míg az iskola 100 db 6000 Ft értékû élelmiszercsomagot tudott kiosztani a nehéz anyagi körülmények között élõk, nagycsaládosok valamint a gyermeküket egyedül nevelõk között. Adomány nemcsak az év végére jutott. A META KFT jóvoltából 600 zsák, egyenként 30 kg-os burgonyát osztottak ki a bölcsõdében, óvodában, iskolában és az Idõsek Otthonában. Ez a jótékony felajánlás is több száz igen nehéz helyzetben élõ családnak jelent nagy segítséget. Január 22. A Magyar Kultúra Napja Legfiatalabb ünnepeink egyike. Finnugor nyelvrokonainktól vet o. I. Kasza Gergõ 8. a; II. Tóth Ibolya 8. a; III. Fábián István 7. a tük át, akik már több évtizede ünneplik meg a Kalevala napját, ami Jelenet az egész finn kultúra ünnepnapja lett. Mi, magyarok keresve sem ta o. I. 5. a Lúdas Matyi; II. 5. c Indul a bakterház lálhattunk volna méltóbb napot erre, mint január 22-ét, ugyanis III. 5. b Pityu, a kompjúter január 22. napján fejezte be Kölcsey Ferenc nemzetünk him o. I. 7. a Idõvarázs nuszát. Hangszeres zene Iskolánkban ezen a napon megmozdul az egész iskola. Az alsó ta- I. Balogh Éva - Tóth Zsanett 8. a; II. Máté Gyula 7. b gozatos munkaközösség évrõl évre szervez megyei versenyt, Ének amelynek a témája minden esztendõben más. Idén annak a magyar I. 7. b, II. 7. a; III. 7. c írónak a munkásságát dolgozta fel a vetélkedõ, akinek legnépszerûbbek az érzelmekkel telített, saját gyermekkori élményeit feldolgozó mûvei, mint például a Kincskeresõ kisködmön. Móra Ferenc prózai mûvei közül jó néhány felhangzott a helyi vetélkedõnkön, ahonnan a több mint 50 induló kisdiák közül Unicsovics Csaba, Zádori Anna, Pócsi Zsolt, és Bakay Gergõ jutott tovább a megyei versenyre. A négy ügyes kis fiatal itt is tovább öregbítették iskolánk jó hírnevét, hiszen Bakay Gergõ I., Pócsi Zsolt pedig II. helyezést ért el. Gratulálunk Nektek, és bízunk benne, hogy az irodalom szeretete végig kísér mindannyiótokat tanulmányaitok során. Amíg az alsó tagozatosok az iskolánkban vetélkedtek, addig a Mûvelõdési Ház színpadát a felsõs gyerekek vették birtokukba. Itt a következõ eredmények születtek az alábbi kategóriákban: Vers 5-6.o. I. Károlyi Boglárka 5. c; II. Szabó Norbert 5. c Tánc 5-6. o. I. Veres Krisztina és Sándor Imre Jászsági táncok 7-8. o I. 7. a Somogyi táncok; II. 7. b és c Rock and roll; III. 8. a és b Rock and roll Egyéb I. 6. a Presszer-Adamis: Arra születtünk c. mozgásos színpadi játék Nagyon színvonalas produkciókon szórakozhatott a közönség ezen a délelõttön. Olvasóink is személyesen megnézhetnek majd tavasszal ezek közül a mûsorszámok közül többet is az Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány hagyományos jótékonysági estjén. Gratulálunk a szép sikerekhez minden fellépõnek és a felkészítõ pedagógusoknak! Az oldalt szerkesztette Parázsó Katalin K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó 9

10 T ÁJ É KO Z TAT ÁS T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek... Áttekintés 2004 évrõl. Õstermelõk száma minimálisan emelkedett, évvégéig 928-ról 939-re változott. Az igazolvánnyal rendelkezõ száma a nyilvántartott termelõket jelenti a településen. A tevékenység folytatásához érvényesíteni kell minden évben az igazolványokat, ezt sokan nem tették meg. Az érvényes igazolványok száma 372, új igazolvány 24 került kiadásra, míg bevonás 13 esetben történt. Családi gazdaságok száma 8, regisztrált termelõk száma 214, a társas vállalkozásokkal együtt. A regisztrált szántóterü- let nagysága, amire támogatást igényeltek a termelõk 5095,61 hektár, a teljes szántóterület 6944 hektár, így a támogatott terület 73,4 %-a a teljes támogatható területnek. Területalapú támogatás 172 került beadásra, ez az uniós támogatás ,- Ft/ha számítva ,- ezer forint támogatást jelentett a település termelõinek. Január hónapban sokan érdeklõdtek az uniós támoga- tási összegek után. A FVM tájékoztatása alapján a támogatási összeg mintegy 80 %-át, ,- Ft/ha összeget utaltak a bejelentett számlákra december 15-ig. A továb- bi rész március 31.-ig kerül kifizetésre, amennyiben az MVH területi szervei elvégezték az ellenõrzéseket. Január hónapban sokan kaptak területegyeztetésre felszólítást, mert az igényelt támogatás nagysága több, mint a támogatható terület. Kérem egyeztessék területü- ket a földhivatal által kiadott földhasználati lapon sze- replõ terület nagysággal. Ezt követõen keressék meg a földszomszédokat és együttesen is végezzék el az egyeztetést. Ügyfélfogadási idõben továbbra is állok rendelkezésükre. A kifizetések elmaradásáról, ennek okáról nincs több információm. A földalapú támogatás másik része a hazai támogatási elõlegként ismert 8000,- Ft/ha, ezt a támogatást 154-en igényelték, valamint ehhez kapcsolódó állattámogatást 86 db szarvasmarhára és 264 db juh és kecskére. Ez összesen ,- ezer Ft. A gázolaj támogatás valójában fogyasztási adó visszatérítés, de ide kerül mindig besorolásra ben 129 támogatást intéztem, összesen ,- ezer Ft érté- kû támogatást számoltam el. Felhívom az õstermelõk figyelmét, hogy a kiváltott õstermelõi igazolványok a kiváltás évében december 31.-ig érvényesek. Új igazolvány kiváltása 1.000,- forintba kerül, a megújítás ingyenes. Az igazolvány az adott évre kiadott, érvényes értékesítési betétlappal együtt érvényes. Az õstermelõi igazolványok március 20-ig hosszabbíthatók meg egész évre. Ezt követõen meghosszabbított igazolványok csak a megújítás napjá- tól érvényesek. Ez azt jelenti, hogy õstermelõi bevételnek, illetve költségnek csak az értékesítési betétlap kiadását követõen megszerzett bevételek, kiadások tekinthetõk. Az igazolvány elvesztését, megsemmisülé- sét haladéktalanul be kell jelenteni. Ez az igazolvány bevonásra kerül, ezt követõen adható ki új igazolvány. Az adóbevallás készítése akkor kötelezõ, ha az elmúlt évben a támogatásokkal együtt kapott õstermelõi jövedelmük elérte, vagy meghaladta a ,- forintot. Április 2.-án ismét lesz mûszaki vizsga lassú traktorok, mezõgazdasági vonató k és ezek pó tkoc sijainak, valamint motorkerékpároknak, az érdeklõdõk forgalmi engedéllyel együtt február 20.-ig keressenek meg. Krupa István falugazdász Meghívó Az Abádszalóki SE szeretettel meghívja Önt és kedves Családját február 26-án 19 órakor tartandó JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLJÁRA. Helye: Rózsakert Étterem Menüsor: Fácánleves, Vadpörkölt, petrezselymes burgonya, savanyúság, Töltött káposzta, Sütemény Éjfélkor: Meglepetés Élõzene (a tavalyi bálunk nagysikerû zenekara) Tombola Belépõjegy: 2000 Ft/fõ, mely a menüsort, a vacsora elõtti aperitifet, illetve a vacsora utáni csapolt sör és üdítõfogyasztást foglalja magába. Jegyek vásárolhatók: Kovrig Zoltán ( ) Rózsa Sándor ( ) Tourinform Iroda (a Sportpálya elõtti üzletsoron, ) Szeretettel várunk mindenkit! További támogatásokat az Egyesület szívesen fogad! 10 T ÁJ É K O Z TAT Á S T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS

11 AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA ABÁDSZALÓK AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL Érvényes: december 12-tõl Abádszalók VÁ (2)(4). I 4.27 H 5.15 I 6.30 N 6.52 V I P J H L I N N J Q L = N I L Abádszalók temetõ (4) V 8.25 I W I I I Abádszalók, Madách u. (4) 6.50 < 7.07 V 8.25 W 9.00 I < W < I I L I Abádszalók, Rozmaring u. (4) 6.50 < 6.52 < 7.30 V 8.25 W 9.00 I < W < I I L I Berekfürdõ (2) N I Békéscsaba (1) *16.28 Budapest (1) Debrecen (1) Ecsegfalva - Dévaványa (1) *16.28 Eger (1) 9.04 P Fegyvernek (2)(4) I 4.27 H 5.15 I 6.05 N 6.52 I 7.24 I e = P I Gyöngyös (1) Gyula (1) Hajdúszoboszló (1) Heves (1) Jászapáti (1) Jászberény (1) Jászfelsõszentgyörgy (1) 7.31 Jászjákóhalma (1) Jászszentandrás (1) Karcag (2) I 5.24 N N (vá.) I (vá) Kenderes, Kisújszállás (1)(2) 7.48 (vá.) 8.10 (vá.) P S (vá.) (vá.) *16.28 (vá.) P Kunhegyes (1)(2) I 5.24 H 5.57 I 6.05 < 6.30 N 7.04 I I I I 8.54 N I I S O P H Kunmadaras (1)(2) I 5.24 *16.28 N 7.04 P I N I Mezõtúr (1) 8.10 S Püspökladány (1) 8.00 (Nádudvar) Pusztataskony (1)(2) I I P H H = J N Szarvas-Szentes-Szeged (1) S Szentlõrinckáta (1) 7.31 Szentmártonkáta (1) Szolnok (2) I 4.27 (vá.) H 5.15 I 6.05 (vá.) N 6.52 (vá.) I 7.24 I e I = P I (vá.) Tiszabura (2) I 4.27 H 5.15 I 6.30 N 6.52 I 7.24 I e P H H = P I J, N Tiszaderzs (1)(3) 6.07 O 7.23 < 7.45 I = 9.59 P I I N I I N I I O L O Tiszafüred (1)(3) 6.07 (T.szõlõs) O 7.23 (T.szõlõs) I 8.01 (T.szõlõs) 9.37 (T.szõlõs) = I S I15.10(T.szõlõs) N15.39(T.szõlõs) I H P Tiszagyenda (2) I 4.27 H 5.15 N 6.52 I 7.24 I e H P I Tiszaroff (2) I 4.27 H 5.15 N 6.52 I 7.24 I e H H = P I J N Törökszentmiklós (2) I 4.27 H 5.15 I 6.05 N 6.52 I 7.24 I e I = P I Túrkeve (1) 8.10 S Jelmagyarázat: (...) számú kocsiállásról indul * = hetek utolsó iskolai elõadási napján I = munkanapokon + = hetek elsõ iskolai napját megelõzõ munkaszüneti napon J = hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon e = VI. 11-ig és IX. 3-tõl szabadnapokon H = munkaszüneti napok kivételével naponta = = VI. 12-ig és IX. 4-tõl munkaszüneti napokon L = hetek utolsó munkanapján (pénteken) L = csütörtöki iskolai elõadások napján O = szabadnapokon (szombaton) P = VI VIII. 28-ig szabad és munkaszüneti napokon P = munkaszüneti napokon (vasárnap) Q = VI VIII. 28-ig munkaszüneti napokon N = szabad és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap) S = hetek elsõ tanítási napját megelõzõ napon < = iskolai elõadások napján V = V X. 28-ig munkanapokon = tanszünetben munkanapokon W = IV. 29-ig és XI. 2-tõl munkanapokon

12 MEGHÍVÓ Dr. Lepény Éva orvos - természetgyógyász egészségügyi sorozatának következõ elõadása február 16-án (szerda) 17 órától lesz a Mûvelõdési Ház nagytermében KORUNK NAGY TERHE: A STRESSZ címmel (a megoldás útjai: konfliktuskezelés, feszültségoldás, relaxáció, stb.) Minden érdeklõdõt várnak a Mûvelõdési Központ munkatársai FIGYELEM! Fe bru á r h a v i g á z d íj be fiz e té s é s g á z ó ra á llá s le a d á s á n a k a z id e je a k öv e tk e z õ: Gázóra állás leadás ideje: Február 03. csütörtök Február 07. h é tfõ V a g y telefo n o n február 08 -ig a es telefo n sz ám o n. Gázdíj b efizeté s ideje: Február 03. csütörtök Február 07. h é tfõ Február 1 0. csütörtök Február 1 4. h é tfõ Február 1 7. csütörtök M eg é rté süket elõ re is kösz ön jük: G áz d íj besz ed õ k HITELÜGYINTÉ ZÉ S G y o rs s z e m é ly i k ölc s ön Fe lté te le : m in im á lbé r v a g y n y u g d íj. A k á r 3 0 p e rc a la tt, h ite lk iv á ltá s is! HITELÜGYINTÉ ZÉ S J e lz á lo g h ite le k, fe lújítá s ra is! J öv e d e le m v iz s g á la t n é lk ü li, te lje s k örû, g y o rs ü g y in té z é s s e l, ba n k i h á tté rre l, k öz re m û k öd õi d íj n é lk ü l! ORVOSI ÜGYELET Á LLA TORVOSI ÜGYELET Február 5-6. Dr. Matus Mária Abádszalók, 06/30/ Széchenyi út 6. 59/ Február Dr. Bagi Imre Abádszalók, 06/30/ István kir. út 5. Február Dr. Halas József Abádszalók, Mikszáth út / Február 5-6. Dr. Horváth Lajos Kunhegyes 06/30/ Zádor u. 2. Február Dr. Koska Gábor Tiszafüred, 06/30/ Úttörõ út 2. 59/ Február Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre, 06/30/ Fõ út 15/b. 59/ Február Dr. Matus Mária Abádszalók, 06/30/ Széchenyi út 6. 59/ ISTENTISZTELET EGYHÁ ZI ESEMÉ NYEK ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Kiadja: Abádszalók Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna, Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: /1997 Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes Február Dr. Sinka Nándor Kunmadaras, 06/30/ Karcagi út 21/a. 59/ SZENTMISE Minden vasárnap 10 órától az Abádi Református Templomban C sü tö rtö k ö n, szombaton 8,00 órától V asárnap 11,00 órától E g y h ázi ü g y ek inté zé se az alábbi telefonszámok on: Minden h ónap elsõ pé ntek é n: 11,00 órától E g y h ázi ü g y ek inté zé se az alábbi telefonszámok on: , ,

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány  Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-221/2016. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. május 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév N é v C í m 1. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú 5000 Szolnok, Batthyány u. 8. Egyesület 2. Tiszazugi Földrajz Múzeum 5340 Tiszaföldvár, Kossuth

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok!

Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok! Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok! Íme az ígért versenyről minden tudnivaló, olvassátok el figyelmesen és készüljetek! Külön feltételek olvashatók az alsó- és felső tagozatosok számára! MEGSZENTELT

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A közösségi közlekedés átszervezésének tapasztalatai a Tisza-tó környezetében

A közösségi közlekedés átszervezésének tapasztalatai a Tisza-tó környezetében A közösségi közlekedés átszervezésének tapasztalatai a Tisza-tó környezetében Piros András KTI Nonprofit Kft Észak Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda Kisköre, 2010. április 21. A Tisza tó Tiszai

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei, elérhetőségei és szolgáltatásai

A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei, elérhetőségei és szolgáltatásai A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei, elérhetőségei és szolgáltatásai 1. Jászkun Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: Cím: 5000 Szolnok, Nagysándor

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

?00B tlkt 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

?00B tlkt 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,?00B tlkt 16. Tárgy: Javaslat, a Fővárosi Polgári Védelmi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Óriás Társas Civil szervezeteknek

Óriás Társas Civil szervezeteknek FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Napirend: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben