Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 2. szám február 60 Ft Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt Még füleinkben csengenek az újévi Báljaink, hagyományõrzõ vígasfogadalmaink, s jókívánságaink, de ságaink, mint többször korábban, már vízkereszt után már leszedtük díszein- az idén is bizonyították, hogy ket a karácsonyfákról. Ahogy azt szok- gyermekeink, s a nehezebb sorsú lakoták mondani, már jócskán benne saink is bízhatnak alapítványaink, az vagyunk az új esztendõben. Abban, adni tudó közösség segítségében. amely január bõ feléig kegyes volt - Ám ezt tehetik azok a civil szerami a tél szorítását illeti, ám már vezetek, egyesületek, kisebb közössémeghozta az ilyenkor szokásos áre- gek is, akik szintén érezhetik azt az meléseket is. No meg a farsangi báli erõt, amely kétszer ad, ha azt gyorszezont! Tudom, hogy sokan megkér- san adja! A tavalyi esztendõ zárszámadezik most azok közül, akik- dására még nem került pecsét, s az nek küzdelmesen sem titok, hogy önkormányzatunknak n e h e z e k a is bizony húzni hétköznapok, kell azon a h o g y v a n - e képletes nadokunk, okuk r á g s z í j o n, most vidám- amely pénznak lenni, s ügyi leheörömmel fogadni tõ sé ge in a bú- és télbúcsúzta- ket és a t ó f a r s a n g i mûködtemulatságokat? A kér- té si fe lt é- désük jogos, s nehéz is teleket, igényeket hivatott azt megválaszolni, különö- összhangban tartani. Én mindsen akkor, amikor néhány nem várt ezekkel együtt optimista vagyok, mert esemény is borzolta idegeinket, tudom, hogy az a bizonyos összeredõzte homlokainkat, itt, a fogás, az egymásra, s a másra is közelmúltban! figyelni tudó közösségi erõ átsegít ben- Ám közéleti vezetõként én nem kívá- nünket a nehézségeken, nem csak nom kikerülni a válaszokat, amihez hamvazószerdáig, hanem az egész erõt adhat nekem az is, hogy ez a tele- esztendõben, még ha az szûkebbnek pülés már többször példát mutatott a ígérkezik is! Erre kötelez bennünket közösségi összefogásból. Igen, ez ugyanis az a rang, amelyet az utóbbi tény adhat most jó fogódzót abádszalókiak közösen vívtak ki: küzahhoz, hogy a vízkereszttõl hamvazó- delmes kitartással, sok-sok lemonszerdáig tartó farsang eredeti üzenetét dással, de a jól végzett munka örömésegítségül híva, én is bízzak a vel együtt is! megújulás, s a tavaszvárás tradicioná- Bordás Imre lisan vidám ünnepében. polgármester Tallózó: Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek év értékelése Elsõként a legjobbak közül... Hogy érzem magam... Pályázat óvodásoknak, iskolásoknak Jótékonysági bál Kölyökkuckó T ájékoztató mezõgazd asági õstermelõknek Autóbusz menetrend Ü gyeletek, egyházi események

2 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Önkormányzati h íre k Tisztelt Olvasók! Tekintettel arra, hogy január hónapban tevékenységet engedély nélkül végzi, szabálysértést követ el. Képviselõtestületünk nem tartott ülést, mivel a január hónap - A tavasz és a jó idõ közeledtével nagyon sok vállalkozás, a tárgyévi költségvetés tervezésével telik, nem áll módomban magánszemély hirdeti a közterületen elhelyezett táblán szola megszokott testületi ülésrõl tájékoztatást adni. Ezért gáltatásait. A közterület bármilyen tevékenységre történõ néhány csupán figyelemfelhívásnak szánt gondolatot vetek igénybevételét a Polgármesteri Hivatalnál engedélyeztetni papírra, melyek megkönynyíthetik az Önök hatósággal szemkell. A Hivatal Mûszaki Csoportja az érvényben lévõ önkorbeni tevékenységüket: mányzati rendelet szerint esetleges díjfizetés mellett engedé- - A helyi adók megfizetésének határideje nem változott, az lyezi a közterület más célra történõ használatát, természeteelsõ félévi befizetési határidõ március 15, a második félévi sen úgy, hogy az a közterület használatát ne veszélyeztesse. megfizetési határidõ szeptember 15, mely idõpontig pótlék Az engedély meglétét, illetve a közterület használat jogossámentesen rendezhetik köztartozásukat (kommunális adó, gát a Hivatal folyamatosan ellenõrzi, az engedélyben foglalt gépjármûadó). Amennyiben a pótlékmentességre nyitvaálló használattól eltérõ, illetve engedély nélküli használat szahatáridõ letelte munkaszüneti napra esik, a határidõ a követ- bálysértési eljárást von maga után. kezõ munkanapra tolódik. Ballagó László - A beszedett idegenforgalmi adó megfizetésének jegyzõ határideje: a tárgyhóban beszedett adót a következõ hónap 15-ig kell befizetni. Az idegenforgalmi adó annyiban HELYESBÍTÉS speciális, hogy az adó befizetõje a szállásadó, míg az adó meg- Az elõzõ lapszámban tévesen jelent meg az útépítések fizetõje a szolgáltatást igénybe vevõ Abádszalók közigazga- ütemezése, melyrõl a testület XII. 09-i ülésén döntött. tási területén nem munkaviszony céljából tartózkodó magán- Helyesen az alábbi sorrendet állapította meg: személy. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a Képviselõtestület egységesen 300,-Ft/fõ/éj-ben határozta meg az idegenforgal- 1. Aba krt. II. ütem mi adó összegét, így mostmár nincs különbség a magán, illet- 2. Kinizsi utca ve a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevõk adófizetési 3. Zalán utca kötelezettsége között. Az idegenforgalmi adó beszedését, 4. Móra Ferenc utca I. ütem befizetését az elõzõ évekhez hasonlóan ebben az évben is 5. Mikes Kelemen utca II. ütem ellenõrizni fogjuk, hiszen azzal, hogy a beszedett minden egy 6. Kisfaludy Tavasz utca forint idegenforgalmi adóhoz a központi költségvetés további 7. Vásártéralj utca kettõ forint támogatást biztosít, az önkormányzat nagyban Ballagó László érdekelt az adó beszedésében, befizetésében. A fizetõ ven- jegyzõ déglátást csak engedély birtokában lehet végezni, aki ezen A személyi jövedelemadó 1-1 százalékának felajánlásával kapcsolatos tudnivalók Idén is lehetõség lesz arra, hogy személyi jövedelemadónk 1 borítékot a munkáltató részére kell leadni, legkésõbb március százalékának sorsáról magunk rendelkezzünk. Az egyik 1 szá- 25-ig. Ebben az esetben azonban a borítékot, annak ragasztott zalékkal valamely társadalmi szervezetet, alapítványt nem- területére átnyúlóan saját kezûleg alá kell írni. zetközi közintézményt támogathatunk, a további 1 százalék- Az alábbiakban felsoroljuk azon társadalmi szervezeteket, kal pedig vagy az egyházat vagy a költségvetési törvényben melyek községünkben tevékenykednek és megfelelnek a töraz Országgyûlés által meghatározott kiemelt elõirányzatot. vényi elõírásoknak valamint azon egyházakat, melyek igényt Fontos tudnivaló, hogy 1 százalékos felajánlást csak azok tartanak a magánszemélyek támogatására: tehetnek, akik fizetnek személyi jövedelemadót és a felajánl- II. CIVIL SZERVEZETEK ADÓSZÁMA ható összeg eléri a 100 forintot. Tehát az adó összegének meg 1.Abádszalók SE kell haladnia, illetve el kell érnie a ,-Ft-ot. 2.Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány Amennyiben valaki adójának mindkét 1 százalékát szeretné 3.Abádszalóki Óvodásokért Alapítvány felajánlani, akkor két rendelkezõ nyilatkozatot kell elhelyez- 4.Borostyán Szociális Alapítvány nie egy saját maga által beszerzett, normál méretû borítékban. 5.Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány A rendelkezõ nyilatkozat lehet az APEH által rendszeresített 6.Tisza-tó Alapítvány nyomtatvány, vagy azzal egyezõ méretû és adattartalmú lap. 7.Mozgássérültek JNSz. Megyei Egyesülete A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a borítékon szerepel 8.Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület az adózó neve, lakcíme és adóazonosító jele. Az adóbevallás- 9.Egészségünk Megõrzéséért Betegségünk hoz csatolt rendelkezõ nyilatkozatra a kezdeményezettek Megelõzéséért Alapítvány adószámát, illetve technikai azonosítóját kell feltüntetni, de II. EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI FELEKEZETEK TECHNIKAI SZÁMA feltüntethetõ az elnevezése is. 1. Magyar Katolikus Egyház 0011 Akinek az adóbevallását a munkáltatója készíti el, annak a 2. Magyarországi Református Egyház Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K

3 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K INGATLANÉRTÉKESÍTÉS Abádszalók Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestületeértékesítésre kijelölte az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlant: Abádszalók, Széchenyi utca 21/1. Vörösmarty utca felõli megközelítéssel (Hrsz: 147/1) 2 A telek területe: 1328 m 2 A telek induló értékesítési egységára: 2.500,- Ft/m Az értékesítésre kijelölt ingatlannal kapcsolatosan információ szerezhetõ be az Abádszalók Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán személyesen, vagy ugyanitt az 59/ telefonszámon. Több jelentkezõ esetén a megadott induló ártól kezdõdõ licitálással kerül a végleges vevõ kiválasztásra. Abádszalók Polgármesteri Hivatal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS január 8-án három kiskorú gyermek elveszett. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a felkutatásban résztvevõknek:! Abádszalók Nagyközség Polgármesterének;! a keresésben résztvevõ abádszalóki, tiszafüredi, szolnoki rendõröknek;! a Szolnoki Életjel Mentõcsoportnak;! az abádszalóki, tiszaderzsi polgárõröknek;! az Abádszalóki Vadásztársaságnak és mindazoknak, akik segítségünkre voltak, hogy gyermekeinket fáradtan, de egészségesen visszakaphassuk. Tisztelettel és köszönettel Szabó Zoltán Mérten József és Családja és Családja Továbbtanulók figyelem! Az Ember Mária Könyvtárba megérkezett a 2005-ös FELSÕOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ c. könyv. Aki bõvebb információt szeretne megtudni fõiskolákról, egyetemekrõl, az megteheti a honlapon, mely a könyvtárban is megtekinthetõ. Egy óra internethasználat 125,- Ft-ba kerül. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Könyvtárosok Született BÉLA Puha Béla és Varga Katalin GYÖRGY ROLAND Hubai György és Csapó Csilla GERGÕ DOMONKOS Takács József és Miklós Szilvia LAURA Lólé László és Oláh Julianna ELHUNYT Daróczi Sándor Horváth Józsefné (Fekete Erzsébet) GyörgyAladárné (Godó Borbála) 83 éves 88 éves 56 éves Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K 3

4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K Megkérdeztük a polgármestert... a év értékelésérõl Polgármester Úr! Tudjuk, hogy március környékén az elmúlt évben 73 abádszalóki ember hunyt el. A család- Falugyûlésen szokta a Képviselõtestület értékelni az elmúlt tagoknak, hozzátartozóknak önkormányzatunk nevében ezúév gazdálkodását és a 2005 évi költségvetés jóváhagyása ton is õszinte részvétünket fejezem ki. Éppen emiatt sajnos után ismertetni az ezévi terveket. Most nem költségvetési költenünk kellett a temetõ bõvítéshez szükséges földvásárnézõpontból, - bár nyilván kissé azt is értékelve - hogyan lásra. Ezt megtettük, a parcellázáshoz viszont nem kezdtünk lehet értékelni a település önkormányzati életét? Úgy is hozzá, mivel a temetõ belsõ területén Képviselõtestületünk lehetne kérdezni, hogy milyen is volt az elmúlt esztendõ? bevont olyan szabad területeket, amelyek reméljük, ez évben Akkor mégis csak a gazdálkodással kezdve: vegyes képet még elégséges lesz e szomorú feladat teljesítéséhez. mutat. Kiválóan sikerültek tervezett fejlesztési elképzelése- Bár turisztikai bevételeink teljesültek évben, az idõink és sikereket értek el benyújtott pályázataink. járás azonban a nyár folyamán nem fogadott bennünket Fejlesztések tekintetében megvalósult az autóbusz- kegyeibe. A rossz idõ többször is a hétvégeket érintette, valapályaudvar építés, elkészült a Tisza-tógátján a Tiszaderzsirá- mint gyenge volt az idõjárás miatt az elõszezon, így aztán nyába tartó kerékpárút újabb szakasza, mostmár elérve nagyobb többlet bevételektõl estünk el. Abádszalók ez irányú határát is. Megépült az a szabadtéri Az utóbbi pár gondolat nem valami örvendetes. Tudunk színpad - a hozzá tartozó nézõtérrel, - amely alkalmas azok- olyanokat is a fejlesztések mellett, melyek szívderítõek? nak a nagy koncerteknek a megrendezésére, melyeket az Igen, ezek közzé sorolom, hogy nem volt rendkívüli eseutóbbi idõben olyan tömeg látogatott, melyet a kisebb szín- mény a településen 2004-ben. (Nem úgy, mint az idén már pad már befogadni nem tudott. Megépült a Füzes Kemping eddig is.) Örömteli, hogy jól szerepeltünk a Tiszta, virágos fedett nyári lakja, elkészült a strandhoz vezetõ sétáló út I. Magyarországért! mozgalomban, melyet két komoly díjaszakasza, megépült a sportpálya melletti üzletsor parkolója, zással is jutalmazott a zsûri. lakossági összefogással három utcában került sor útépítésre, Igen jól sikerült a bankváltásunk, melynek következtében aszfaltozásra. Adományban - az unióhoz való csatlakozás számlavezetésünket a helyi takarékszövetkezet rendezi, úgy, ünnepén - szökõkutat kapott a település, melyet azóta is üze- hogy ebbõl önkormányzatunknak, de a lakosság egy részémeltet. nek is elõnye származik. Idõjárásunk ellenére is jól vizsgá- A másik oldalon azonban sajnos azt kell elmondanunk, zott nyári turisztikai programunk. Több rendezvény mellett hogy az állami költségvetési normatívák, valamint a szûkö- hatalmas sikert aratott a katonai road-show és a Magyar 1-es sen rendelkezésre álló helyi erõforrások nem elégségesek a road-show-ja. Örvendetes, hogy intézményeink zavartalanul meglévõ intézményrendszer fenntartásához, a településkép mûködtek, és az is, hogy az intézményekbõl több dolgozónk eddig elért színvonalának a fenntartásához. Az, hogy ez mehetett megérdemelt nyugdíjba, és köztük többen kaptak eddig sikerült, komoly erõfeszítéseket takar és a forráshiány kitüntetést, a munkahelyek részérõl pedig elismerést. pályázat útján nem biztosított összegének részbeni kiegészí- Lényeges, hogy a Közmeghallgatás egybehangzó támogatésére mûködési hitel felvételére kényszerülünk. tó véleménye alapján Képviselõtestületünk döntött a várossá Hogyan mûködött az önkormányzat, milyennek ítéli meg válási pályázat benyújtásáról, melyet eszközöltünk. az intézményi, hivatali munkát? Fontos a település életében, hogy megkezdõdött a A Képviselõtestület munkájára az elmúlt évben is a Községrendezési Terv felülvizsgálata, mely véglegesítése szervezettség, a törvényes mûködés, a település szolgálata után az elkövetkezõ 10 évben fontos meghatározója lesz bátran kijelenthetõ. A kötelezõen elõírt hat testületi ülés Abádszalóknak. helyett 13 ülésen kellett a település sorsával foglalkozni, Örülök annak is, hogy a pénzügyi bizottság felhatalmazámely során 20 rendeletet alkotott és 138 határozatot hozott a sának birtokában résztvehettünk földárverésen, melynek Képviselõtestület. Mûködtek az Képviselõtestület során mintegy 9 Ha földterületet vásároltunk a kõkereszt bizottságai, a korábbitól eltérõen úgy, hogy jóval több hely- környékén, mely megítélésünk szerint az önkormányzat szászíni ülést tartottak az intézményekben, és végeztek ellenõr- mára az elkövetkezendõ években lehet stratégiai fontosságú. zést a hivatali élet egyéb területein. Jegyzõi irányítással két Mi tehát nem hogy a vagyonunkat adnánk el, helyette népszavazást kellett a szokásos munkák mellett elvégezni az építünk, illetve veszünk. Csak zárójelesen jegyzem meg, apparátusnak. Mindenekelõtt törvényesen, még úgy is, hogy hogy a költségvetés hiánya miatt néhány vagyontárgyunktól a decemberi népszavazás újraszámolásában az egyik szava- nekünk is jó lenne megválnunk. zókörünk beleesett. Hibát persze - vagy eltérést - az újraszá- Terjedelmi okok miatt az elmúlt év egyik fontos sikerének molás sem talált. Az elmúlt évben a hivatali apparátus tartom, hogy igen közel kerültünk ahhoz, hogy hamarosan, iktatott ügyet intézett, melynek során 4473 határozatot remélem már februárban megkezdhesse mûködését központi hozott. Törvényességi észrevétel vagy fellebbezés a legrit- orvosi ügyeletünk. Errõl azonban remélem, hogy a követkekább esetben történik. Számomra ez minõsítés és megnyug- zõ lapszámunkban részletesen be tudunk majd számolni. tató is egyben. Nem öröm viszont, hogy az elmúlt évben csak Köszönöm az interjút! 40 gyermek született, mely nyilván a késõbbiekben az intéz- Kocsis Jánosné mények mûködésére lehet negatív hatással, hiszen a finanszírozás nem csoport, hanem létszámfüggõ. Sajnálatos, hogy 4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K

5 H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K Akire büszkék vagyunk Elsõként a legjobbak közül A 2004 év utolsó hónapjában ismét országos elisme- Az emlékérem átadáskor elhangzott méltatást szó résben részesült, a mezõgazdaság egyik speciális terü- szerint idézzük: letén - még pedig az erdõgazdálkodásban - évtizedek Répászky Miklós erdésztechnikus, az abádszalóki óta elévülhetetlen érdemeket magáénak tudható Erdõbirtokosok Szövetkezetének volt elnöke, a Répászky Miklós úr, az E rd õ birto ko so k MEGOSZ jogelõdjének, a Társas Erdõgazdálkodók Szövetkezetének nyugalmazott elnöke. Országos Szövetségének alapító tagja, az Országos Az országos elismerést jelentõ emlékérmet a Erdészeti Egyesület Magán- és Társult Erdészeti MEGOSZ (a Magyar Erdõ Gazdálkodok Országos Szakosztályának elnöke, a Bedõ Albert emlékérem Szövetsége) elnöksége alapította, és Rimler Pálról kitüntetettje. nevezte el. Az emlékérmet Répászky Miklós hazánkban a évente egy alkalommal, rendszerváltás után az abádszalóki egy személynek ítélik oda, Erdõbirtokosok Szövetkezetének a k i a m a g á n e r d õ - keretén belül elsõként szervezte gazdálkodás fejlesztése meg - a szövetkezeti törvény adta terén kiemelkedõt cseleke- lehetõségekkel élve - a magántudett. lajdoni viszonyokon alapuló társ a s e r d õ g a z d á l k o d á s t. A Ki volt Rimler Pál, akirõl szövetkezet, amelynek hosszú évea díjat elnevezték? ken át elnöke volt, 1992-ben 1000 hektár erdõterülettel kezdte meg b e n s z ü l e t e t t mûködését. Nagyváradon tõl az Répászky Miklós nevéhez hoserdészeti akadémia befeje- szú és eredményes szakmai pályazése után több helyen tevé- futása során több ezer hektár sikekenykedett fõerdészként, res erdõfelújítás és erdõtelepítés majd 1900-tól a herceg kötõdik. A TEOSZ alapító tagja- Eszt erhá zy Hitb izom ány ként példás munkájával úttörõ szeszolgálatába szegõdött. Itt repet vállalt a magyar magánerdõdolgozott ig, nyugál- gazdálkodás fejlesztésében, a lományba vonulásáig h a z a i é s n e m z e t k ö z i különbözõ beosztásokban. elismertetésében, a magántulajdo- Erdõigazgatóként a több nosok érdekképviseletének kialamint, 150 ezer katasztrális kításában és megszervezésében. A hold területû erdõgazdaságát, külföldi viszonylatban magán-erdõgazdálkodás fejlesztésének ma is aktív is mintagazdasággá fejlesztette. Az Országos részese és meghatározó egyénisége, mint az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányi tagja, a Erdészeti Egyesület Magán- és Társult Erdészeti Felsõ-dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület ala- Szakosztályának elnöke. pító tagja és elnöke, az Országos Erdõgazdasági Tanács tagja volt, magyar királyi gazdasági fõtaná- Kedves Miklós bácsi! A nagy közösség, valamencsosi címmel tüntették ki. nyiünk nevében gratulálok a díjhoz, nagyon jó egészséget, sok örömöt és sikereket kívánok a nyuga- A MEGOSZ elnökségének határozata alapján a lom éveiben végzett munkájában és magánéletében. Rimler Pál emlékérmet elsõ alkalommal Répászky Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület Magán- és Forrás: Erdészeti Lapok CXXXIX. Évf. 10. Szám Társult Erdészeti Szakosztályának elnöke nyerte el. A MEGOSZ emlékülésén a díjat Luzsi József a Szabó István Szövetség elnöke adta át. H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K H Í R E K IN F O R M Á C IÓ K 5

6 H Í R E K A K T U A L I T Á S O K H Í R E K A K T UA L I T Á S O K H ÍR EK Lapunk hasábjain már bemutatkozott Baranyák nyek közé sorolnám, de fontos, jó és együttmûködõ kap- Béla esperes úr. Tudjuk, hogy nagyon elfoglalt, hiszen csolatom van a Református Egyházközséggel. Ezeken hat településen látja el feladatát, és a közéletbe is aktí- kívül természetesen az egri Fõegyházmegyei van bekapcsolódik. A helyi tapasztalatokról kérdezem. Hatósággal, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal, a Hogy érzi magát amikor Abádszalókra jön? rámbízott községek Önkormányzataival, Iskoláival. Igyekszem nyíltan és egyszerûen Az abádszalóki Szent Kereszt Kolping Család eddigi válaszolni. mûködésével kapcsolatban milyen tapasztalatokról N e m m i n d i g tud beszámolni? vidáman. Ha arra a Elsõsorban a helyi egyházközségi élet szervezésében 12 gyerekre gon- vesz részt, kulturális, önképzõ és hagyományõrzõ alkaldolok (csak!!!), makat rendezve. Jó példa erre templomunk 230 éves akik évfordulójának a megünneplése, amelynek megszervehittanra várnak zésében és lebonyolításában sok munkát vállaltak fel. örömmel jövök, Folyamatosan mûködik általuk egy kézmûves szakkör, ha azokra gondo- amelyen gyermekek és felnõttek egyránt résztvehetnek. lokakikegyik nap- Általuk szervezõdött templomunkban a Lavotta ról a másikra ott- Kamarazenekar immáron második koncertje, az Ember h a g y t a k m e r t Mária Könyvtárban 'cikis' hittanra Bagi Imre doktor úr egészségügyi elõadása, Kuklay járni, és kerülnek, Antal körömi plébános történelmi elõadása. mint egy fertõzõ beteget, fájdalom Gondolt-e arra, hogy átköltözik Abádszalókra? jár át. Ha arra Igen, gondoltam rá, de jelenleg ez még nem kivitelez- gondolok, hogy hetõ. találkozhatom egy kicsiny közösséggel, akik nem csak a pap kedvéért jönnek templomba, hanem Istenszeretetbõl, akkor örülök, de nagyon tud fájni, ha látom egymás közti civakodásukat, mert minden erõfeszítésem ellenére, nem értik a kereszténységük lényegét. Munkájához milyen partnereket kapott Abádszalókon? Ha arra gondolok, hogy munkámhoz a legtöbb segítséget a rám bízott hat falu közül eddig itt kaptam, öröm tölt el, mert ez azt jelenti, hogy nem csak nekem fontos az Egyházközség jövõje, hanem másoknak is. Sok segítséget kaptam az újonnan választott, önállóan is tevékenykedõ Egyházközségi Képviselõtestület tagjaitól, a helyi Önkormányzattól, Polgármester Ú rtól, vállalkozóktól és magánszemélyektõl, ami hálával és köszönettel tölt el irántuk. Milyen intézményekkel van folyamatos kapcsolata? Helyi szinten az Önkormányzattal, az Általános Iskolával, az Idõsek Szociális Otthonával, a Szent Lukács Gondozási Otthonnal, nem pusztán az intézmé- Hogy érzem magam Munkájához kitartást, erõt, egészséget kívánok. Isten áldásával! Köszönöm a beszélgetést! Kocsis Jánosné Fotó: Szekrényes István 6 HÍ RE K A K T UA L I T Á S O K HÍREK A KT UA L I T Á S O K HÍREK

7 HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG Pályázat ó v o d áso k n ak, általán o s isk o láso k n ak I. II. Egyszervolt Állatbarát Meseíró Pályázat Alkotáspályázat kicsiknek, nagyoknak E z a felhívás hozzád szól, ha elmúltál már három éves, de még nem érted el a korszakváltó tizenötöt! U gyanis Színjátszó pályázatot hirdet óvodások és általános iskolások számára az E gyszervolt.hu kiíró, amire várják a versolvasó kicsik rajzait, festményeit és színpadon tehetséggel játszó nagyok elõadásairól készült videókat. Versillusztrációs pályázat: Kicsiknek (3-7 éves korig): Az egyszervolt.hu pályázati verseinek illusztrációja - tetszõleges technikával. A/5, A/4 méretben. Az O rpheus O rszágos Állatvédõ és T ermészetbarát K özhasznú E gyesület írta ki e pályázatot, 10 év alatti, és tíz év feletti pályázók részére, célja az állatszeretet- környezeti tudatosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése. A munkákat a mese mûfajának megfelelõen megírva várják. A beküldött pályázat nem lehet nagyobb, mint két gépelt oldal. A mû lehet verses mese is. A pályázatot csoport is elkészítheti. Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a részvevõk, akik munkájukhoz képi illusztrációt (rajzokat, festést) is mellékelnek. A pályamûvet a postai megküldéssel egyidõben floppyn, cd-n is meg kell küldeni. Nagyoknak (8-12 éves korig): J ózsef Attila szabadon választott költeményének illusztrációja - tetszõleges technikával, A/5, A/4 méret- Beadási cím: ben. Orpheus Egyesület (Mesepályázat 2004/2005) 6701 Szeged, Pf Színjátszáspályázat: Minden pályázó a postai levelében saját névre és Kicsiknek (7-10 éves korig): címre megcímzett, bélyeggel ellátott közepes méretû Bármely magyar népmese (vagy részlet) színjátszás fel- válaszborítékot kell mellékelni. dolgozása. Nyeremények: nyári állatbarát táborozás, könyv, CD- A max. 10 perc hosszúságú mûveket videón várják. k, névvel és címmel fémjelezve bekerülés a nagy Állatbarát mesekönyvbe. Nagyoknak (11-14 éves korig): Beadási határidõ: február 10. Bármely magyar író mûvének (vagy mû részletének) színpadi feldolgozása. Sok sikert!! A max. 15 perc hosszúságú feldolgozásokat videón várják. Beküldhetõ videokazettán vagy CD-n. Postacím: Egyszervolt.hu 1511 Bp. Pf. 46 A nyeremények: számítógépek, játékprogramok, értékes könyvjutalmak és egyéb ajándékok. Beadási határidõ: március 1. Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL Á G H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL ÁG 7

8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K Jótékonysági bál 10 éves születésnapját is ünnepelhettük volna lök annak, hogy nagyon sok adakozó ember van a alapítványunknak, de mi a 6. alkalommal sorra kerülõ jóté- településünkön, aki nagyon jól tudja, hogy jó helyre kerül a konysági bálunkra készülõdtünk január 15-én. felajánlása. (Parázsó Katalin) Sok-sok szervezési feladat, utána járás, lázas izgalom elõzte meg az estet. Úgy érezzük, most sikerült a legjobb utat meglepülésrõl. Ezek a szalókiak tudnak valamit! Remek Baráti invitálásra vettünk részt a bálon a szomszéd te- találni a szülõkhöz, vállalkozókhoz, helybéli és vidéki segíszervezés, hangulatos zene, kitûnõ ételek-italok biztosíteni akarókhoz egyaránt. A vendégek létszáma fõ, és a nettó bevétel Ft is igazolták a bál sikerét. tották a jó hangulatot. A humor, a játék sem maradt ki az Néhány vendéget meg is kérdeztünk. Gondolataikat, véle- est folyamán. A bevételbõl befolyt - igen tekintélyes összeg ményüket a következõképen fogalmazták meg: - pedig a legfontosabbra, a gyerekek fejlesztésére lesz fel- használva. Gratulálok! (Györgyné Dávid Ilona, kunhegyesi vendég) Az idén kívülállóként voltam jelen a bálon. Mivel az elõzõ években szervezõként is részt vettem már, talán kicsit más szemmel láttam az egész estet, mint más vendég. Tudom, hogy iszonyatos (minden részletre kiterjedõ) szervezõmunka áll mögötte. Nagyon jól éreztem magam, és gondolkodtam rajta: Mi lehet a titok, hogy az idei talán minden eddiginél Jó volt a szervezés. Ízletes és sok volt a vacsora. Értékes, szép nyeremények voltak a tombolában. A tortákat is mi nyertük meg! Jól éreztük magunkat, legközelebb is ott leszünk. Szeretnénk, ha évente lenne az ovi buli. A játék nagyon tetszett biztosan jól érzik a gyerekek magukat ilyen aranyos, kedves óvó nénikkel! (Olléné Ibolya néni és családja) Én még csak elsõ bálozó voltam. Jól éreztem magam! Határozottan jó volt. Normális, elegáns vendégek jöttek el. Az est nagyon szórakoztató és vidám volt. Ha ilyen egészségi állapotom lesz, két év múlva is elmegyek. (Nagyné Jucika néni) Nagyon jól szervezett volt. Remek volt a mûsor, a vacsora, a zenekar. Gábor fiamnak nagyon tetszett a felnõtteknek szóló mese, halálra nevette magát. Füleki Pista azt mondta, - nem jó ez így, hogy csak kétévente van, javaslom a jótékonysági bál éves megrendezését. (Füleki Istvánné) Én már második alkalommal vettem részt az alapítványi bálon. Az elõzõn is jól éreztem magam, de most szuper volt a segítségükért! rendezvény! A szervezéshez gratulálok, csak így tovább! Örü- jobb hangulatú volt? Szerintem a hibátlan szervezésen túl a minõség és az arányok. Kitûnõ volt a zene, a vacsora, a felszolgálás minden. Volt lehetõség egy kis beszélgetésre, táncra, játékra de semmi nem volt unalmasan hosszú. És egy nagyon fontos: remek volt a társaság! Szerintem sokan ismét ott leszünk! (Kovácsné Évike) V égü l, de nem utolsó sorban, B ordás Imre Polgármester Úr, az est fõvédnöke is elismerõen nyilatkozott: Gratulálok! Nem voltam még jobb bálban! A több mint 150 db. köszönõlevél mellet, ez úton is hálánkat fejezzük ki jó szándékukért, önzetlen **************************************************************** Elkezdõdött az óvodánkban a tanköteles korúak iskolaérettségi felmérése. A problémás gyerekeket nevelési tanácsadóba küldjük Tiszafüredre, ahonnan szakszerû tanácsokat kapunk a gyerekek további fejlesztését illetõen. Az óvodai szakvéleményeket minden szülõ február 15-ig kézhez kapja, amelyet magával kell vinni az iskolai beíratáshoz. Részletes és bõvebb tájékoztatást az addig összehívott szülõi értekezleten fogunk még megbeszélni. Az oldalt szerkesztette: Botosné Nagy Julianna 8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K

9 K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó Suli hírek január 17-én rendezték meg Tiszafüreden a 2-4. osztályosok számára kiírt játékos ügyességi sportvetélkedõt. Iskolánk csapatában szereplõ 16 nebuló ezüstéremmel térhetett haza a versenyrõl. Gratulálunk Nektek és a felkészítõ tanító néniknek. A településünkön mûködõ Szülõk Klubja február 16-án 17 órakor tartja a következõ foglalkozását. Témája: Jó gyerek - rossz gyerek. Minden érdeklõdõ szülõt szeretettel várnak az iskola könyvtárába. Adni mindig jó A Gyermekétkeztetési Közalapítvány az elmúlt év végén karácsonyi Élelmiszercsomag Akció pályázatot hirdetett, amelyen két oktatási intézményünk (az óvoda és az iskola) kedvezõ elbírálásban részesült. Így az óvoda 60 db, míg az iskola 100 db 6000 Ft értékû élelmiszercsomagot tudott kiosztani a nehéz anyagi körülmények között élõk, nagycsaládosok valamint a gyermeküket egyedül nevelõk között. Adomány nemcsak az év végére jutott. A META KFT jóvoltából 600 zsák, egyenként 30 kg-os burgonyát osztottak ki a bölcsõdében, óvodában, iskolában és az Idõsek Otthonában. Ez a jótékony felajánlás is több száz igen nehéz helyzetben élõ családnak jelent nagy segítséget. Január 22. A Magyar Kultúra Napja Legfiatalabb ünnepeink egyike. Finnugor nyelvrokonainktól vet o. I. Kasza Gergõ 8. a; II. Tóth Ibolya 8. a; III. Fábián István 7. a tük át, akik már több évtizede ünneplik meg a Kalevala napját, ami Jelenet az egész finn kultúra ünnepnapja lett. Mi, magyarok keresve sem ta o. I. 5. a Lúdas Matyi; II. 5. c Indul a bakterház lálhattunk volna méltóbb napot erre, mint január 22-ét, ugyanis III. 5. b Pityu, a kompjúter január 22. napján fejezte be Kölcsey Ferenc nemzetünk him o. I. 7. a Idõvarázs nuszát. Hangszeres zene Iskolánkban ezen a napon megmozdul az egész iskola. Az alsó ta- I. Balogh Éva - Tóth Zsanett 8. a; II. Máté Gyula 7. b gozatos munkaközösség évrõl évre szervez megyei versenyt, Ének amelynek a témája minden esztendõben más. Idén annak a magyar I. 7. b, II. 7. a; III. 7. c írónak a munkásságát dolgozta fel a vetélkedõ, akinek legnépszerûbbek az érzelmekkel telített, saját gyermekkori élményeit feldolgozó mûvei, mint például a Kincskeresõ kisködmön. Móra Ferenc prózai mûvei közül jó néhány felhangzott a helyi vetélkedõnkön, ahonnan a több mint 50 induló kisdiák közül Unicsovics Csaba, Zádori Anna, Pócsi Zsolt, és Bakay Gergõ jutott tovább a megyei versenyre. A négy ügyes kis fiatal itt is tovább öregbítették iskolánk jó hírnevét, hiszen Bakay Gergõ I., Pócsi Zsolt pedig II. helyezést ért el. Gratulálunk Nektek, és bízunk benne, hogy az irodalom szeretete végig kísér mindannyiótokat tanulmányaitok során. Amíg az alsó tagozatosok az iskolánkban vetélkedtek, addig a Mûvelõdési Ház színpadát a felsõs gyerekek vették birtokukba. Itt a következõ eredmények születtek az alábbi kategóriákban: Vers 5-6.o. I. Károlyi Boglárka 5. c; II. Szabó Norbert 5. c Tánc 5-6. o. I. Veres Krisztina és Sándor Imre Jászsági táncok 7-8. o I. 7. a Somogyi táncok; II. 7. b és c Rock and roll; III. 8. a és b Rock and roll Egyéb I. 6. a Presszer-Adamis: Arra születtünk c. mozgásos színpadi játék Nagyon színvonalas produkciókon szórakozhatott a közönség ezen a délelõttön. Olvasóink is személyesen megnézhetnek majd tavasszal ezek közül a mûsorszámok közül többet is az Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány hagyományos jótékonysági estjén. Gratulálunk a szép sikerekhez minden fellépõnek és a felkészítõ pedagógusoknak! Az oldalt szerkesztette Parázsó Katalin K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó 9

10 T ÁJ É KO Z TAT ÁS T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek... Áttekintés 2004 évrõl. Õstermelõk száma minimálisan emelkedett, évvégéig 928-ról 939-re változott. Az igazolvánnyal rendelkezõ száma a nyilvántartott termelõket jelenti a településen. A tevékenység folytatásához érvényesíteni kell minden évben az igazolványokat, ezt sokan nem tették meg. Az érvényes igazolványok száma 372, új igazolvány 24 került kiadásra, míg bevonás 13 esetben történt. Családi gazdaságok száma 8, regisztrált termelõk száma 214, a társas vállalkozásokkal együtt. A regisztrált szántóterü- let nagysága, amire támogatást igényeltek a termelõk 5095,61 hektár, a teljes szántóterület 6944 hektár, így a támogatott terület 73,4 %-a a teljes támogatható területnek. Területalapú támogatás 172 került beadásra, ez az uniós támogatás ,- Ft/ha számítva ,- ezer forint támogatást jelentett a település termelõinek. Január hónapban sokan érdeklõdtek az uniós támoga- tási összegek után. A FVM tájékoztatása alapján a támogatási összeg mintegy 80 %-át, ,- Ft/ha összeget utaltak a bejelentett számlákra december 15-ig. A továb- bi rész március 31.-ig kerül kifizetésre, amennyiben az MVH területi szervei elvégezték az ellenõrzéseket. Január hónapban sokan kaptak területegyeztetésre felszólítást, mert az igényelt támogatás nagysága több, mint a támogatható terület. Kérem egyeztessék területü- ket a földhivatal által kiadott földhasználati lapon sze- replõ terület nagysággal. Ezt követõen keressék meg a földszomszédokat és együttesen is végezzék el az egyeztetést. Ügyfélfogadási idõben továbbra is állok rendelkezésükre. A kifizetések elmaradásáról, ennek okáról nincs több információm. A földalapú támogatás másik része a hazai támogatási elõlegként ismert 8000,- Ft/ha, ezt a támogatást 154-en igényelték, valamint ehhez kapcsolódó állattámogatást 86 db szarvasmarhára és 264 db juh és kecskére. Ez összesen ,- ezer Ft. A gázolaj támogatás valójában fogyasztási adó visszatérítés, de ide kerül mindig besorolásra ben 129 támogatást intéztem, összesen ,- ezer Ft érté- kû támogatást számoltam el. Felhívom az õstermelõk figyelmét, hogy a kiváltott õstermelõi igazolványok a kiváltás évében december 31.-ig érvényesek. Új igazolvány kiváltása 1.000,- forintba kerül, a megújítás ingyenes. Az igazolvány az adott évre kiadott, érvényes értékesítési betétlappal együtt érvényes. Az õstermelõi igazolványok március 20-ig hosszabbíthatók meg egész évre. Ezt követõen meghosszabbított igazolványok csak a megújítás napjá- tól érvényesek. Ez azt jelenti, hogy õstermelõi bevételnek, illetve költségnek csak az értékesítési betétlap kiadását követõen megszerzett bevételek, kiadások tekinthetõk. Az igazolvány elvesztését, megsemmisülé- sét haladéktalanul be kell jelenteni. Ez az igazolvány bevonásra kerül, ezt követõen adható ki új igazolvány. Az adóbevallás készítése akkor kötelezõ, ha az elmúlt évben a támogatásokkal együtt kapott õstermelõi jövedelmük elérte, vagy meghaladta a ,- forintot. Április 2.-án ismét lesz mûszaki vizsga lassú traktorok, mezõgazdasági vonató k és ezek pó tkoc sijainak, valamint motorkerékpároknak, az érdeklõdõk forgalmi engedéllyel együtt február 20.-ig keressenek meg. Krupa István falugazdász Meghívó Az Abádszalóki SE szeretettel meghívja Önt és kedves Családját február 26-án 19 órakor tartandó JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLJÁRA. Helye: Rózsakert Étterem Menüsor: Fácánleves, Vadpörkölt, petrezselymes burgonya, savanyúság, Töltött káposzta, Sütemény Éjfélkor: Meglepetés Élõzene (a tavalyi bálunk nagysikerû zenekara) Tombola Belépõjegy: 2000 Ft/fõ, mely a menüsort, a vacsora elõtti aperitifet, illetve a vacsora utáni csapolt sör és üdítõfogyasztást foglalja magába. Jegyek vásárolhatók: Kovrig Zoltán ( ) Rózsa Sándor ( ) Tourinform Iroda (a Sportpálya elõtti üzletsoron, ) Szeretettel várunk mindenkit! További támogatásokat az Egyesület szívesen fogad! 10 T ÁJ É K O Z TAT Á S T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS

11 AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA ABÁDSZALÓK AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL Érvényes: december 12-tõl Abádszalók VÁ (2)(4). I 4.27 H 5.15 I 6.30 N 6.52 V I P J H L I N N J Q L = N I L Abádszalók temetõ (4) V 8.25 I W I I I Abádszalók, Madách u. (4) 6.50 < 7.07 V 8.25 W 9.00 I < W < I I L I Abádszalók, Rozmaring u. (4) 6.50 < 6.52 < 7.30 V 8.25 W 9.00 I < W < I I L I Berekfürdõ (2) N I Békéscsaba (1) *16.28 Budapest (1) Debrecen (1) Ecsegfalva - Dévaványa (1) *16.28 Eger (1) 9.04 P Fegyvernek (2)(4) I 4.27 H 5.15 I 6.05 N 6.52 I 7.24 I e = P I Gyöngyös (1) Gyula (1) Hajdúszoboszló (1) Heves (1) Jászapáti (1) Jászberény (1) Jászfelsõszentgyörgy (1) 7.31 Jászjákóhalma (1) Jászszentandrás (1) Karcag (2) I 5.24 N N (vá.) I (vá) Kenderes, Kisújszállás (1)(2) 7.48 (vá.) 8.10 (vá.) P S (vá.) (vá.) *16.28 (vá.) P Kunhegyes (1)(2) I 5.24 H 5.57 I 6.05 < 6.30 N 7.04 I I I I 8.54 N I I S O P H Kunmadaras (1)(2) I 5.24 *16.28 N 7.04 P I N I Mezõtúr (1) 8.10 S Püspökladány (1) 8.00 (Nádudvar) Pusztataskony (1)(2) I I P H H = J N Szarvas-Szentes-Szeged (1) S Szentlõrinckáta (1) 7.31 Szentmártonkáta (1) Szolnok (2) I 4.27 (vá.) H 5.15 I 6.05 (vá.) N 6.52 (vá.) I 7.24 I e I = P I (vá.) Tiszabura (2) I 4.27 H 5.15 I 6.30 N 6.52 I 7.24 I e P H H = P I J, N Tiszaderzs (1)(3) 6.07 O 7.23 < 7.45 I = 9.59 P I I N I I N I I O L O Tiszafüred (1)(3) 6.07 (T.szõlõs) O 7.23 (T.szõlõs) I 8.01 (T.szõlõs) 9.37 (T.szõlõs) = I S I15.10(T.szõlõs) N15.39(T.szõlõs) I H P Tiszagyenda (2) I 4.27 H 5.15 N 6.52 I 7.24 I e H P I Tiszaroff (2) I 4.27 H 5.15 N 6.52 I 7.24 I e H H = P I J N Törökszentmiklós (2) I 4.27 H 5.15 I 6.05 N 6.52 I 7.24 I e I = P I Túrkeve (1) 8.10 S Jelmagyarázat: (...) számú kocsiállásról indul * = hetek utolsó iskolai elõadási napján I = munkanapokon + = hetek elsõ iskolai napját megelõzõ munkaszüneti napon J = hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon e = VI. 11-ig és IX. 3-tõl szabadnapokon H = munkaszüneti napok kivételével naponta = = VI. 12-ig és IX. 4-tõl munkaszüneti napokon L = hetek utolsó munkanapján (pénteken) L = csütörtöki iskolai elõadások napján O = szabadnapokon (szombaton) P = VI VIII. 28-ig szabad és munkaszüneti napokon P = munkaszüneti napokon (vasárnap) Q = VI VIII. 28-ig munkaszüneti napokon N = szabad és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap) S = hetek elsõ tanítási napját megelõzõ napon < = iskolai elõadások napján V = V X. 28-ig munkanapokon = tanszünetben munkanapokon W = IV. 29-ig és XI. 2-tõl munkanapokon

12 MEGHÍVÓ Dr. Lepény Éva orvos - természetgyógyász egészségügyi sorozatának következõ elõadása február 16-án (szerda) 17 órától lesz a Mûvelõdési Ház nagytermében KORUNK NAGY TERHE: A STRESSZ címmel (a megoldás útjai: konfliktuskezelés, feszültségoldás, relaxáció, stb.) Minden érdeklõdõt várnak a Mûvelõdési Központ munkatársai FIGYELEM! Fe bru á r h a v i g á z d íj be fiz e té s é s g á z ó ra á llá s le a d á s á n a k a z id e je a k öv e tk e z õ: Gázóra állás leadás ideje: Február 03. csütörtök Február 07. h é tfõ V a g y telefo n o n február 08 -ig a es telefo n sz ám o n. Gázdíj b efizeté s ideje: Február 03. csütörtök Február 07. h é tfõ Február 1 0. csütörtök Február 1 4. h é tfõ Február 1 7. csütörtök M eg é rté süket elõ re is kösz ön jük: G áz d íj besz ed õ k HITELÜGYINTÉ ZÉ S G y o rs s z e m é ly i k ölc s ön Fe lté te le : m in im á lbé r v a g y n y u g d íj. A k á r 3 0 p e rc a la tt, h ite lk iv á ltá s is! HITELÜGYINTÉ ZÉ S J e lz á lo g h ite le k, fe lújítá s ra is! J öv e d e le m v iz s g á la t n é lk ü li, te lje s k örû, g y o rs ü g y in té z é s s e l, ba n k i h á tté rre l, k öz re m û k öd õi d íj n é lk ü l! ORVOSI ÜGYELET Á LLA TORVOSI ÜGYELET Február 5-6. Dr. Matus Mária Abádszalók, 06/30/ Széchenyi út 6. 59/ Február Dr. Bagi Imre Abádszalók, 06/30/ István kir. út 5. Február Dr. Halas József Abádszalók, Mikszáth út / Február 5-6. Dr. Horváth Lajos Kunhegyes 06/30/ Zádor u. 2. Február Dr. Koska Gábor Tiszafüred, 06/30/ Úttörõ út 2. 59/ Február Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre, 06/30/ Fõ út 15/b. 59/ Február Dr. Matus Mária Abádszalók, 06/30/ Széchenyi út 6. 59/ ISTENTISZTELET EGYHÁ ZI ESEMÉ NYEK ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Kiadja: Abádszalók Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna, Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: /1997 Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes Február Dr. Sinka Nándor Kunmadaras, 06/30/ Karcagi út 21/a. 59/ SZENTMISE Minden vasárnap 10 órától az Abádi Református Templomban C sü tö rtö k ö n, szombaton 8,00 órától V asárnap 11,00 órától E g y h ázi ü g y ek inté zé se az alábbi telefonszámok on: Minden h ónap elsõ pé ntek é n: 11,00 órától E g y h ázi ü g y ek inté zé se az alábbi telefonszámok on: , ,

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek. d íjasaink. A mag yar konyha Az állatok. T ávirati stílu sb an a. esemé nyek

Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek. d íjasaink. A mag yar konyha Az állatok. T ávirati stílu sb an a. esemé nyek ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 11. szám 2005. november 60 Ft Városavató után A mostani lapszámunk belsõ ol- Fúvós Zenekara, Füzes Camping, dalainál fotók és egyéb utalások is GAMESZ Kollektívája, Generáli

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

5 6. Átadták Abádszalókon a Csipkeverők Házát. Abádszalók, mint díszvendég Miskolc XXI. Utazási Kiállításán

5 6. Átadták Abádszalókon a Csipkeverők Házát. Abádszalók, mint díszvendég Miskolc XXI. Utazási Kiállításán HÍRNÖK 5 6. Abádszalóki Ingyenes! május június Kedves Olvasó! Az Abádszalóki Hírnök ingyenes! Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el! Tel.: 06/59 355 224 e mail: titkarsag@abadszalok.hu Átadták Abádszalókon

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő XXII. évfolyam IV. szám 2014. április Ára: 120 Ft Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő Befejeződött az országgyűlési választás, bár még nincsen végleges eredmény, annyi bizonyos, hogy ezúttal

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Abádszalóki 09- szeptember-október HÍRNÖK 10. Ára: 100,- Ft. Készüljünk fel a hidegre! Pénzügyi beszámoló

Abádszalóki 09- szeptember-október HÍRNÖK 10. Ára: 100,- Ft. Készüljünk fel a hidegre! Pénzügyi beszámoló 700 600 500 400 300 200 100 2007. január 1. 2008. január 1. 2009. január 1. 2010. január 1. 2010. október 8. 2011. október 14. Abádszalóki 09- HÍRNÖK az Abádszalóki Önkormányzat lapja XV. évf. 9-10. szám

Részletesebben

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok.

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok. XIV. évfolyam 2. szám, 2010. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár fekvésénél fogva viszonylag védett; árvízkor a város legnagyobb része nincs veszélyben. A Duna legutóbbi igen magas vízállásakor a vízparti

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben