2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország"

Átírás

1 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött. Isten értünk Fiát küldte sötétségbe, szegénységbe. Elhozta az életet, ugye, te is keresed? Van egy város, Betlehem, arról szól az énekem. Égi gyermek érkezett, jászol várta és kereszt. Isten értünk Fiát küldte sötétségbe, szegénységbe. Megváltotta életed, ugye, te is szereted? Van egy ország Van egy templom idelenn, arról szól az énekem. Szívem, lelkem csupa fény, égi tûzbõl kaptam én. Isten értünk Fiát küldte sötétségbe, szegénységbe. Betöltheti életed, ugye, te is engeded? Van egy ország odafenn, arról szól az énekem. Ott vár minket Krisztusunk, örök fénybe juthatunk. Isten értünk Fiát küldte sötétségbe, szegénységbe. Megnyitotta az eget, ugye, te is megleled? Tisztelt Lakosság! November 26-án egy kulturális programnak adott otthont iskolánk tornaterme. A képviselõ-testület által kezdeményezett rendezvény a helyi belvízproblémák enyhítésének támogatását tûzte ki célul. A megjelentek színvonalas elõadásokat láthattak a helyi iskolások, óvodások és meghívott elõadók részérõl. Köszönöm a fellépõknek, felkészítõknek, szervezõknek és mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult a rendezvény megvalósításához. Köszönöm a nézõközönségnek, illetve azoknak is, akik nem voltak jelen, de támogatójegy vásárlásával anyagilag hozzájárultak e nemes célhoz, segítve ezáltal nehéz helyzetbe jutott embertársaikat. Továbbá köszönöm minden meghívott elõadónak, hogy ingyenesen vállalta a fellépést. A befolyt teljes összeget tele- pülésünk belvízproblémáinak orvoslására fogjuk fordítani. December 3-án az Arany János Általános Iskola Eltérõ tantervû tagozata a Fogyatékosok Világnapja alkalmából az Arany János Általános Iskola tornatermében és tantermeiben rendezvényt szervezett. Kiállítás készült a tanulók rajzaiból, különféle színvonalas foglalkozások, sportversenyek, vetélkedõk várták a gyerekeket, akik ezáltal közelebb kerülhettek, bepillantást nyerhettek a fogyatékkal élõk világába. Dicséret illeti a szervezõk, felkészítõ tanárok és a gyerekek szorgalmát és igyekezetét. Beköszöntött az esõs, csapadékos idõszak, s ezzel együtt településünk nagy részén a visszatérõ belvíz- és vízelvezetési problémák. Több lakossági panasz érkezett hozzám, miszerint járhatatlanná váltak az utcák, illetve onnan befolyik az udvarokba az esõvíz, a pincék használhatatlanok, magasan áll bennük a talajvíz. Az önkormányzat részérõl a rendelkezésre álló eszközeinkkel és anyagi forrásainkkal mindent megteszünk, hogy a rendkívüli idõjárás okozta problémákat csökkentsük, megoldjuk. Viszont ehhez az Önök segítsége is szükséges, csak így, közösen összefogva tudunk jelentõs eredményeket elérni e téren. Sajnos, rengeteg a negatív tapasztalat. A képviselõkkel napi szinten bejárjuk a problémás területeket, utcákat, és azt tapasztaljuk, hogy számos helyen a kialakított árkokat betemették, helyén szabálytalanul, gépkocsikkal parkolnak. A településrõl kivezetõ nagy vízelvezetõ árkokat a gazdák beszántották, vagy tele van szeméttel, sittel, a víz folyása nem biztosított. A lakosok az ingatlanuk elõtt lévõ árkot ahol még megvan nem takarítják, koszos, feliszapolódott, gazos. Akinek az ingatlanát a víz már közvetlenül veszélyezteti, nem képes meg- (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK fogni egy kapát, ásót, hogy elvezesse a vizet az árokba, az önkormányzatra vár. Borzasztóan rossz a tapasztalat. Ismételten kérem most is mint minden évben azon lakosokat, akik betemették az ingatlanuk elõtti árkokat, vagy esetleg ahol még nem volt az ingatlan elõtt árok, hogy szíveskedjenek az eredeti állapotot visszaállítani, az árkokat kiásni, új árkot ásni! Aki elõtt van árok, szíveskedjen azt kitisztítani, kimélyíteni. Ellenkezõ esetben az önkormányzat bírság kiszabásával fogja sújtani a renitenseket. Elõzzük meg közösen, hogy még nagyobb problémát okozzon a lezúduló csapadék és a hóolvadás! Köszönöm együttmûködésüket! Az ünnepekig már nem jelenik meg újabb lapszámunk, ezért ezúton kívánok magam és az önkormányzat nevében a település minden kedves lakosának békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendõt! Fodor Zoltán polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzat 15/2010. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában kiterjed Szentmártonkáta Község Önkormányzat által teljesítendõ étkezési szolgáltatás igénybevételére. II. fejezet Az étkezési szolgáltatások köre és térítési díjai 2. (1)a) óvodások, 3-szori étkezés 254Ft+25% áfa=318ft (ebbõl tízórai 66Ft, ebéd 186Ft, uzsonna 66Ft, áfával együtt) b) napközisek, 3-szori étkezés 349Ft+25%áfa=436Ft (ebbõl tízórai 92Ft, ebéd 252Ft, uzsonna 92Ft, áfával együtt) c) intézményi dolgozók, csak ebéd 393Ft+25%áfa=490Ft d) kötelezõ bennétkezõk, 3-szori étkezés 464Ft+25%áfa =580Ft (ebbõl tízórai 122Ft, ebéd 336Ft, uzsonna 122Ft, áfával együtt) e) vendégétkezõk, csak ebéd 511Ft+25%áfa=640Ft Záró rendelkezések 3. A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kötelezõ bennétkezõk körét. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 15/2009. (VI. 26.) sz. rendeletét és az ezt módosító 36/2009 (XII. 01.) sz. rendeletét hatályon kívül helyezi. Szentmártonkáta, november 25. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Önkormányzati rendeletek 1. számú melléklet: Kötelezõ bennétkezõk köre a. Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusok dajkák konyhai dolgozók b. Arany János Általános Iskola napközi otthoni ellátásában részt vevõ pedagógusok Záradék: E rendelet kihirdetésre került november 29-én. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 14/2010. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzati tulajdonú víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló, évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, az 1. számú melléklet 3. táblázatában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A képviselõ-testület a tulajdonát képezõ és a település ivóvíz-ellátását szolgáló víziközmûbõl a lakosság részére szolgáltatott ivóvíz köbméterenkénti legmagasabb árát 176Ft+25% áfa, mindösszesen kettõszázhúsz forintban állapítja meg. 2. A tárgyévben alkalmazandó, ivóvíz árára vonatkozó javaslatot a víziközmûvet üzemeltetõ szerv vezetõje készíti el és terjeszti a képviselõ-testület elé jóváhagyásra, a tárgyévet megelõzõ november 30-ig. 3. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 35/2009. (XII. 1.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 25. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester 2

3 2010. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Záradék: E rendelet kihirdetésre került november 29-én. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2010 (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek használatáról és használatuk rendjérõl szóló, 13/2009. (VI. 03.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja. 1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. melléklet: Közterület-használati díjtételek 1.) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védõtetõ, ernyõszerkezet, hirdetõberendezés, cég- és címtábla, reklámtábla 1000 Ft/m 2 /hó 2.) Árusító- és egyéb fülke (pl.: dohány, ajándék, virág, élelmiszer, zöldség-gyümölcs) 500 Ft/m 2 /minden megkezdett hónap 3.) Totó-lottó láda 800 Ft/db/hó 4.) Építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag és törmelék tárolása 1500 Ft/m 2 /minden megkezdett hónap 5.) Idényjellegû árusítás (pl.: alkalmi virág, karácsonyi dísz) 200 Ft/m 2 /nap 6.) kereskedelmi célból történõ film- és tv-felvétel a közterület rendeltetésszerû használata során 1000 Ft/m 2 /nap 7.) Vendéglátó-ipari elõkert 400 Ft/m 2 /hó 8.) Üzleti szállítás alkalmával hordók, ládák és egyéb göngyölegek elhelyezése 200 Ft/m 2 /minimum egy nap 9.) Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvény 600 Ft/folyóméter/minden megkezdett hónap 10.) Hangos hirdetés 4000 Ft/nap 11.) 5 t teherbírás alatti gépjármûvek (pótkocsi nélkül) közterületen való elhelyezése Ft/minimum egy hó 12.) 5 t-nál nagyobb teherbírású jármûvek (pl.: busz, mezõgazdasági vontató) 1000 Ft/minimum egy nap 13.) Mozgóárusítás: 2,5 t teherbírás alatti gépjármûvek esetén 2500 Ft/nap 2,5 t-nál nagyobb teherbírású gépjármûvek esetén Ft/nap nem gépjármûvel (pl. tricikli) végzett mozgóárusítás 1000 Ft/nap 14.) Egyéb (pl. búcsú napja, falunap) pályázat alapján. 15.) A helyi õstermelõk a Szentmártonkáta, Dózsa György u. 1. szám elõtt, valamint a Bacsó B. út 90. szám elõtt lévõ közterületen minden nap reggel 6.00 órától óráig ingyenesen árusíthatnak. 3. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, november 25. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került november 29-én. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 16/2010. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakásbérletének megállapításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, évi LXXVII. törvény 34. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja. Rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szentmártonkáta Önkormányzat tulajdonában lévõ bérlakásokra. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló, évi IV. törvény és a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, évi LXXVII. törvény rendelkezései az irányadók. Lakbér megállapítása, mértéke 2. (1) Az önkormányzat a tulajdonában lévõ önkormányzati bérlakásokat költségelven adja bérbe. (2) Az önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások bérleti díja: összkomfortos lakás esetén 501 Ft/négyzetméter/hó komfortos lakás esetén 435 Ft/négyzetméter/hó félkomfortos után 189 Ft/négyzetméter/hó komfort nélküli lakás esetén 49 Ft/négyzetméter/hó Záró rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévõ önkormányzati bérlakásokat az 1. számú függelék tartalmazza. (2) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 20/2009. (IX. 14.) sz. rendelete és az ezt módosító, 38/2009. (XII. 1.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 25. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1. számú függelék: Önkormányzati bérlakások felsorolása: 1.) Szentmártonkáta, Kossuth u. 8., 171. helyrajzi számú, 2.) Szentmártonkáta, Rákóczi út 48., 674/34 helyrajzi számú, 3.) Szentmártonkáta, Rákóczi út 50., 674/39. helyrajzi számú, 4.) Szentmártonkáta, Rákóczi út 50., 674/49. helyrajzi számú, 5.) Szentmártonkáta, Úttörõk útja 4/a, 761/6. helyrajzi számú, 6.) Szentmártonkáta, Bacsó B. u., helyrajzi számú, 7.) Szentmártonkáta, Újerdõ 45., 0313/37. helyrajzi számú ingatlanok. Záradék: E rendelet kihirdetésre került november 29-én. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ KÖSZÖNET Olyan világban élünk, amikor ez a szó, hogy köszönet nem sûrûn hangzik el, pedig elhangozhatna. Felgyorsult, rohanó világunkban egyre kevesebbet figyelünk a másik emberre, egyre kevesebb az egymás iránti tolerancia, a szociális érzékenység, így egyre kevesebb alkalom nyílik köszönetre. Ám november 26-án ez másképp történt. Akkor volt ugyanis az a jótékonysági rendezvény, melynek létrejöttét képviselõ-testületünk javasolta, s megszervezését az oktatási bizottság vállalta. Õszintén remélem, hogy azon az estén valami elindult településünkön. Lehet, hogy az annyira óhajtott szemléletváltás, vagy az összefogás, a segíteni akarás? A mûsort adó valamenynyi szereplõnél, közremûködõnél biztosan elindult valami, mivel olyan nagyfokú önzetlenségrõl, odaadásról tettek tanúbizonyságot, hogy nem gyõzünk nekik köszönetet mondani. Hogy milyen hangulatot varázsoltak a tornaterembe azon az estén kicsik, nagyok, falubéliek vagy más településrõl jöttek, azt megtapasztalhatta az a nem túl nagyszámú nézõközönség, akit szintén a segítségnyújtás, a jó célért történõ összefogás hozott ide. Ezt a hangulatot, a követendõ példát szeretném megköszönni mindazoknak, akik ott voltak. Köszönet a Tápiómenti Néptáncegyüttes vezetõjének, Domján Lajosnak, a fellépõ fiataloknak, a Székely József Református Általános Iskola diákjainak és felkészítõ tanáraiknak, az Arany János Általános Iskola 1. a osztályos tanulóinak és osztályfõnöküknek, a 4. a osztályos diákoknak és osztályfõnöküknek, a 6. b osztályosoknak és felkészítõjüknek, akik vidám, színes mûsoraikkal színvonalas szórakozást nyújtottak. Köszönjük Német Fanni és Kohári Vivien szavalatát. Köszönet illeti a legkisebbeket, az óvodásokat is, akik a számukra oly késõ órákban is vígan énekeltek, táncoltak. Köszönjük az óvó néniknek, a szülõknek, hogy biztosították a kisgyermekek részvételét. Köszönetet mondunk Skoda Norbertnek, Kutka Attilának, a divatbemutatót szervezõknek, hogy mûsorukkal színesítették az elõadást. Köszönet Tabak Áginak, Jessynek és Muckynak, akik meghívásunkra eljöttek településünkre, hogy a belvízkárok enyhítésére szervezett rendezvényen részt vegyenek.. Õk valamennyien a tõlük megszokott fergeteges, jó hangulatot biztosították a még ott lévõknek. A megfelelõ hangerõért László Zoltán vállalt felelõsséget. Köszönjük neki, hogy, mint már annyiszor, most is önzetlenül állt rendelkezésünkre. Köszönet Kissné Pásztor Évának a szórólapok elkészítéséért, Skoda Ferencnek a felajánlott pogácsáért, Keléné Erzsikének a felszolgálásért. Köszönjük, hogy a jegyek eladásában segítkezett a Skoda diszkont, az iskola, óvoda, Sláger bolt, a Császár zöldséges, valamint ifj. Sasvári Zoltán és Sasvári Tamás. Köszönet illeti Kerek Máriát, aki oroszlánrészt vállalt a rendezvény szervezésében és lebonyolításában. A bevétel Ft lett, mely több is lehetett volna, ha nagyobb aktivitást mutatnak a lakosok a részvételre. Végezetül megköszönjük mindazoknak a segítségét, akik közremûködésükkel, támogatásukkal, adományaikkal hozzájárultak e rendezvény sikerességéhez. Örömmel tájékoztatom a kedves Lakosokat arról, hogy a Községtörténeti Baráti Kör 2009 novemberében benyújtott Leaderpályázata, melyben KARAI ISTVÁN-emlékhelyet kíván létrehozni, nyertes lett. A jövõ évben elindulhat a megvalósítás. Kele Sándorné az Oktatási Bizottság elnöke Tisztelt Lakosok! Ezúton értesítem Önöket, hogy január 3-án kor fogadóórát tartok a Polgármesteri Hivatalban. Várom az érdeklõdõket. Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánok. Kele Sándorné képviselõ KÖZÉLETI HÍREK Az elõzõ számban bõvebben foglalkoztunk a papírhulladékokkal. Most üveghulladékokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! Az üveg krónikája Az üveg az emberiség történetében évezredek óta fontos szerepet játszik. Talán már a föníciaiak is készítettek üveget, de az biztos, hogy az egyiptomiak váltak az üveg elõállításának elsõ mestereivé. Az üveget mint anyagot a magyarság már a honfoglalás elõtt megismerte, azonban a hazai üveggyártás a 4

5 2010. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK középkor folyamán indult meg, igazi fénykorát pedig a XIX. század második felében élte. Az üveg és a környezet Az üveg homokból, energiaigényes eljárással készülõ anyag. A természetben soha nem bomlik le, ezért csak akkor tekinthetõ környezetbarátnak, ha minél többször újrahasználják (pl.: újratöltik), majd újrahasznosítják. Ebben az esetben a legjobb csomagolóanyag. 1 db betétdíjas üveg használata kb. 40 db azonos térfogatú mûanyag PET-palack használatát váltja ki! Ha az üveget már nem lehet újrahasználni, mert nem váltják vissza, megsérült, összetört stb., még újrafeldolgozásra kerülhet. Ehhez azonban elengedhetetlen az üveghulladékok szelektív gyûjtése, melynek gyakorlati megvalósításáról az alábbiakban olvashatnak részletesen. Mit és hogyan gyûjtsünk? Szelektívgyûjtõ-szigetek zöld színû konténereibe a következõ színes és színtelen üveghulladékok helyezhetõek el: üdítõsüveg befõttesüveg borosüveg sörösüveg pezsgõsüveg stb. Helyes elhelyezése Miután elfogyott az ital az üvegpalackból, kevés vízzel öblítsük ki, végül zárókupak nélkül helyezzük el a gyûjtõkonténerbe. A címkét nem szükséges leáztatni. A következõ hulladékok nem helyezhetõek el a gyûjtõszigeten: ablaküveg, törött jénai tál, tükör, szemüveg, nagyító háztartási vegyes hulladékkal gyûjtendõ vegyszeresüveg, képcsõ, villanykörte veszélyes hulladék, hulladékudvarban gyûjtendõ Tudta-e? Az üveggyártáshoz kvarchomok, szóda, õrölt mészkõ, márványliszt vagy mészmárga, adalékanyag, szén és üvegszilánk szükséges. Gyártása energiaigényes, ezért nagyon fontos, hogy minél több szelektíven gyûjtött üveghulladék legyen benne, mert annál alacsonyabb hõmérsékleten válik folyékonnyá! Üveghulladékból termék Az üveghulladékok a szelektívkonténerek ürítését követõen a ceglédi válogatómûbe kerülnek, majd utóválogatását követõen, az újrahasznosítás helyszínén válnak újra termékké. Az üveghulladékok újrahasznosításának folyamatáról egy késõbbi lapszámunkban olvashatnak! Nézzük meg, hogy üveghulladékból milyen sok hasznos, mindennapi életünkben használatos termék készíthetõ, újrahasznosítást követõen: különféle üvegpalackok üveggyapot apróra zúzva, cementtel vagy bitumennel keverve útfelületre hengerelik, ezzel érdesítve és növelve annak élettartamát. További, szelektív gyûjtéssel kapcsolatos hasznos információ a és a honlapokon olvasható. Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet! ÖKOVÍZ Kft. Az influenzáról általában Az õszi-téli idõszakban gyakoriak a légúti megbetegedések. Ezeket a tévesen influenzának nevezett hûléses, lázas, hurutos tünetekkel járó betegségeket egyes baktériumokon kívül 5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. A valódi influenza az influenzavírusok által okozott megbetegedés, mely járványügyi és klinikai sajátságaiban is eltér az egyéb légúti megbetegedésektõl. Terjedése: Az influenzavírusok az egyéb légúti fertõzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd alatt keletkezõ légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertõzéssel terjednek. A terjedés gyorsabb, mint az egyéb légúti fertõzések esetében. Közösségek tagjainak többsége egyik napról a másikra eshet ágynak az influenza következtében. Tünetei: Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és az egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak. Hirtelen kezdet, magas láz, erõs levertség és izomfájdalmak a jellemzõk. Szövõdményei: A magas láz a csecsemõk, az idõsek és a tartós betegségben szenvedõk számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdõt, felboríthatja az anyagcserét, de ronthatja a vese-, máj- és vérképzõszervi betegségben szenvedõk állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövõdmények, hörghurut, tüdõgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedõknél, az idõseknél és a dohányosoknál. Az influenza általában 1-2 hét alatt magától gyógyul, a lábadozás azonban elhúzódó is lehet. Kiemelkedõ a járványügyi jelentõsége is, mert pandémiát (világjárványt) okozhat, így néhány hét alatt több megbetegedést/halálesetet okoz, mint az összes többi bejelentendõ fertõzõ megbetegedés egész év folyamán. Az elmúlt ötven évben Magyarországon 35 influenzajárvány zajlott le és 2000 között az influenzajárványok közül 10 járványban 1 millióan, illetve annál többen betegedtek meg, 3 járványban pedig a 2 millió fõt is meghaladta a jelentett influenzás betegek száma. Fentiek miatt az influenzajárványra speciális felkészülés szükséges. (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KÖZÉLETI HÍREK Megelõzése: Járványos idõszakban kerülni kell a zárt helyeket, a tömeget. A beteg pár napig maradjon otthon, de legalábbis védje környezetét azzal, hogy zsebkendõbe köhög, tüsszent, vagy maszkot hord. A megelõzés másik és hatékony módja az idõben megkapott védõoltás. Védõoltás: Az influenza elleni oltásoknak az elsõrendû céljuk, hogy egyéni védelmet nyújtsanak azon személyeknek, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertõzés alapbetegségük vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet, valamint akiknek megbetegedése és munkából való kiesése az ország mûködése szempontjából nehézséget okozna. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a vakcinatörzsek és az adott járványt okozó törzsek kellõ egyezése esetén az oltott egészséges felnõttek 70-90%-ában bizonyulnak hatékonynak a betegség megelõzésében. A védõoltás az idõs emberek körében a kórházi felvételek számát 25-39%- kal, az össz halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élõ, influenza ellen oltott idõs személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a tüdõgyulladás kockázata 60%-kal, a halálozás kockázata 68%-kal csökkenhet. A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elõ, és az oltást is minden évben meg kell ismételni. A Magyarországon forgalomban lévõ influenzavakcinák kizárólag elölt vírust, vagy annak csupán egy meghatározott részét tartalmazzák, így nem okozhatnak influenzás megbetegedést. Valamennyi készítményrõl elmondható, hogy csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások mint láz, fejfájás, melyek a vakcina beadásával összefüggésbe hozhatók. Helyi reakciók (bõrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de ezek a reakciók általában enyhék, és 48 órán belül elmúlnak. A védõoltást a lakosság minden tagjának ajánljuk. A magas kockázati tényezõnek kitett betegek számára az oltás ingyenesen kérhetõ a háziorvosoknál. ÁNTSZ Monori Nagykátai Kistérségi Intézet A bevásárlóközpontok parkolóiban lévõ gépkocsik utasterében hagyott csomagok, táskák azonnal felkeltik a rossz szándékú emberek figyelmét, akik ezután a gépkocsik feltörésével könnyedén meg is szerzik a kiszemelt csomagot. Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak! Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belsõ zsebeiben tartsák! Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá! Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tudja, hogy a számtalan játék és a polcokon lévõ ajándékok óriási kihívást jelentenek a gyerkõcöknek, akik egy pillanat alatt képesek eltûnni a szülõk szeme elõl. Míg a riadt szülõ a gyermekét keresi, akaratlanul is õrizetlenül hagyja a bevásárlókocsin a táskáját, benne talán a család karácsonyra félretett pénzével. A vásárlás során a kézi-, illetve válltáskát soha ne hagyja a bevásárlókocsin, azt ugyanis szinte feltûnés nélkül leemelheti bárki! Ha mégis megtörtént a baj, forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a rendõrség munkatársaihoz! Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya! Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság HIVATALA 1139 Budapest, Teve utca 4 6. Levélcím: 1557 Budapest, Pf. 20 Tel.: , BM: , , fax: , BM: Annak érdekében, hogy a karácsonyi készülõdés ideje valóban nyugodt legyen, kérjük, fogadja meg a Pest Megyei Bûnmegelõzési Osztály tanácsait! Sokunk környezetében élnek olyan emberek, aki magányosan, egyedül várják az ünnepeket. Mivel társ hiányában nem tudják kivel az ünnepek békés, áldott örömét megélni, érzéseiket megosztani, a karácsony közeledtével esetükben fokozódik az öngyilkosság veszélye. Ez egy kis odafigyeléssel, embertársi szeretettel megelõzhetõ. Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben akár csak egy telefonhívás több lehet a legnagyszerûbb karácsonyi ajándéknál is. Az ünnepet, az életet jelentheti. Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet azokra az ismerõseire, akik hasonló helyzetben vannak! Amennyiben olyan rokona, barátja, ismerõse, szomszédja van, akinek szüksége van egy baráti jó szóra, akinél megelõzhetõ a tragédia, a közelgõ ünnepek alkalmával mindenképpen figyeljen oda rájuk. Békés, biztonságos ünnepeket kíván a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya! 6

7 2010. decemberr SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK PIROTECHNIKAI TERMÉKEK ÉV VÉGI HASZNÁLATA A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletét a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet szabályozza. Megyénk rendõrkapitányságainak munkatársai az ünnepi idõszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását fokozottan ellenõrzik. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a játékos pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül, viszont a kis- és közepes tûzijátékot kizárólag nagykorú személyek december 28-a és 31-e közötti idõszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. A közepes tûzijátéktermékek esetében továbbra is tilos a bombák, tûzijátékbombák mozsarakban, római gyertya forgalmazása, birtoklása és felhasználása. Játékos pirotechnikai terméket 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig, kis- és közepes tûzijátékot 3 kg nettó tömegig tárolhatnak egy idõben összesen. A fenti tûzijátéktermékeket december 31-én órától január 1-jén óráig használhatják fel. A fel nem használt termékeket maximum öt napon belül a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel, és nem is birtokolhat. A szabálysértõkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja. A rendõrség az ellenõrzések során a jogsértõkkel szemben szabálysértési eljárást indít, mely alapesetben 50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható, az engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végzõ személyek részére akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül. Kérjük, hogy a fenti termékeket az elõírásoknak megfelelõen, a balesetek elkerülésének érdekében fokozott óvatossággal használják! Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Biztonságban a téli szünidõben is Jó tanácsok gyermekeknek Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számotokra is hasznos információval, azért, hogy a téli szünidõ a kellemes élmények miatt legyen felejthetetlen! Ha a szünidõ alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elõvigyázatos, és ne engedj be idegeneket a lakásba, bármilyen indoka is legyen arra, hogy be szeretne jutni! A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden családban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket csak a szüleitek felügyelete alatt gyújtsátok meg, mert súlyos következményekkel járhat helytelen használatuk. A szünidõben a barátokkal közösen szervezett programok (kirándulás, mozi, színház stb.) tekintetében legyetek figyelemmel arra, hogy a téli idõszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetõség szerint erre tekintettel szervezzétek meg a programokat és utána a hazafelé vezetõ utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hova mentek és várhatóan mikor érkeztek haza. Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal rendelkezõ zsebtolvajokra próbáljatok figyelni, és ne adjatok nekik esélyt, hogy a megtakarított pénzetekbõl õk lepjék meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek olyan helyre, ahol más nem tud könnyen hozzáférni. Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tûzijátékok) csak a rendeltetésüknek megfelelõen használjátok, betartva a jogszabályok által elõírt idõ- és helybeli korlátokat, ezáltal elkerülve a maradandó sérüléseket okozó baleseteket. Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkoholfogyasztás, mert a fiatalkorúak esetében is a legtöbb diszkóbaleset ennek a számlájára írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt bûncselekmény áldozatává (kirabolnak, tettleg bántalmaznak), vagy még rosszabb esetben elkövetõjévé (garázda magatartás, testi sértés). Ne feledd: nemcsak az tartozik felelõséggel az elkövetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az is büntetésben részesül, aki a bûncselekmény elkövetéséhez valamilyen módon segítséget nyújtott. Kellemes szünidõt kíván a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya! A HAJT-A Csapat Akciócsoport hírei Átalakítás elõtt a LEADER-program Idõben tájékozódjunk a pályázati lehetõségekrõl! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2010-ben a félidejéhez érkezett, ugyanakkor a LEADER vidékfejlesztési források terén problémák vetõdtek fel, kritikák sora fogalmazódott meg. A hosszadalmas kérelemkezelés, a bürokratikus eljárás sokak kedvét szegte, az elképzelések nem tudtak megfelelõ idõben megvalósulni. Ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium, a program Irányító Hatósága a LEADER-program felülvizsgálatát rendelte el, hogy azt egy széleskörû társadalmi vita után átalakítva, a valódi igényeknek megfelelõ, jól mûkö- (Folytatás a következõ oldalon!) 7

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal

Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal Az elmúlt években sokszor találkoztam olyan lakosainkkal, akik panaszkodtak a hivatali ügyintézésre. Szerencsére soha nem az ügyintézőinkkel

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 1-2 szám 2012. január-február M e g h í v ó MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 2-án

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben