2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország"

Átírás

1 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött. Isten értünk Fiát küldte sötétségbe, szegénységbe. Elhozta az életet, ugye, te is keresed? Van egy város, Betlehem, arról szól az énekem. Égi gyermek érkezett, jászol várta és kereszt. Isten értünk Fiát küldte sötétségbe, szegénységbe. Megváltotta életed, ugye, te is szereted? Van egy ország Van egy templom idelenn, arról szól az énekem. Szívem, lelkem csupa fény, égi tûzbõl kaptam én. Isten értünk Fiát küldte sötétségbe, szegénységbe. Betöltheti életed, ugye, te is engeded? Van egy ország odafenn, arról szól az énekem. Ott vár minket Krisztusunk, örök fénybe juthatunk. Isten értünk Fiát küldte sötétségbe, szegénységbe. Megnyitotta az eget, ugye, te is megleled? Tisztelt Lakosság! November 26-án egy kulturális programnak adott otthont iskolánk tornaterme. A képviselõ-testület által kezdeményezett rendezvény a helyi belvízproblémák enyhítésének támogatását tûzte ki célul. A megjelentek színvonalas elõadásokat láthattak a helyi iskolások, óvodások és meghívott elõadók részérõl. Köszönöm a fellépõknek, felkészítõknek, szervezõknek és mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult a rendezvény megvalósításához. Köszönöm a nézõközönségnek, illetve azoknak is, akik nem voltak jelen, de támogatójegy vásárlásával anyagilag hozzájárultak e nemes célhoz, segítve ezáltal nehéz helyzetbe jutott embertársaikat. Továbbá köszönöm minden meghívott elõadónak, hogy ingyenesen vállalta a fellépést. A befolyt teljes összeget tele- pülésünk belvízproblémáinak orvoslására fogjuk fordítani. December 3-án az Arany János Általános Iskola Eltérõ tantervû tagozata a Fogyatékosok Világnapja alkalmából az Arany János Általános Iskola tornatermében és tantermeiben rendezvényt szervezett. Kiállítás készült a tanulók rajzaiból, különféle színvonalas foglalkozások, sportversenyek, vetélkedõk várták a gyerekeket, akik ezáltal közelebb kerülhettek, bepillantást nyerhettek a fogyatékkal élõk világába. Dicséret illeti a szervezõk, felkészítõ tanárok és a gyerekek szorgalmát és igyekezetét. Beköszöntött az esõs, csapadékos idõszak, s ezzel együtt településünk nagy részén a visszatérõ belvíz- és vízelvezetési problémák. Több lakossági panasz érkezett hozzám, miszerint járhatatlanná váltak az utcák, illetve onnan befolyik az udvarokba az esõvíz, a pincék használhatatlanok, magasan áll bennük a talajvíz. Az önkormányzat részérõl a rendelkezésre álló eszközeinkkel és anyagi forrásainkkal mindent megteszünk, hogy a rendkívüli idõjárás okozta problémákat csökkentsük, megoldjuk. Viszont ehhez az Önök segítsége is szükséges, csak így, közösen összefogva tudunk jelentõs eredményeket elérni e téren. Sajnos, rengeteg a negatív tapasztalat. A képviselõkkel napi szinten bejárjuk a problémás területeket, utcákat, és azt tapasztaljuk, hogy számos helyen a kialakított árkokat betemették, helyén szabálytalanul, gépkocsikkal parkolnak. A településrõl kivezetõ nagy vízelvezetõ árkokat a gazdák beszántották, vagy tele van szeméttel, sittel, a víz folyása nem biztosított. A lakosok az ingatlanuk elõtt lévõ árkot ahol még megvan nem takarítják, koszos, feliszapolódott, gazos. Akinek az ingatlanát a víz már közvetlenül veszélyezteti, nem képes meg- (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK fogni egy kapát, ásót, hogy elvezesse a vizet az árokba, az önkormányzatra vár. Borzasztóan rossz a tapasztalat. Ismételten kérem most is mint minden évben azon lakosokat, akik betemették az ingatlanuk elõtti árkokat, vagy esetleg ahol még nem volt az ingatlan elõtt árok, hogy szíveskedjenek az eredeti állapotot visszaállítani, az árkokat kiásni, új árkot ásni! Aki elõtt van árok, szíveskedjen azt kitisztítani, kimélyíteni. Ellenkezõ esetben az önkormányzat bírság kiszabásával fogja sújtani a renitenseket. Elõzzük meg közösen, hogy még nagyobb problémát okozzon a lezúduló csapadék és a hóolvadás! Köszönöm együttmûködésüket! Az ünnepekig már nem jelenik meg újabb lapszámunk, ezért ezúton kívánok magam és az önkormányzat nevében a település minden kedves lakosának békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendõt! Fodor Zoltán polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzat 15/2010. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában kiterjed Szentmártonkáta Község Önkormányzat által teljesítendõ étkezési szolgáltatás igénybevételére. II. fejezet Az étkezési szolgáltatások köre és térítési díjai 2. (1)a) óvodások, 3-szori étkezés 254Ft+25% áfa=318ft (ebbõl tízórai 66Ft, ebéd 186Ft, uzsonna 66Ft, áfával együtt) b) napközisek, 3-szori étkezés 349Ft+25%áfa=436Ft (ebbõl tízórai 92Ft, ebéd 252Ft, uzsonna 92Ft, áfával együtt) c) intézményi dolgozók, csak ebéd 393Ft+25%áfa=490Ft d) kötelezõ bennétkezõk, 3-szori étkezés 464Ft+25%áfa =580Ft (ebbõl tízórai 122Ft, ebéd 336Ft, uzsonna 122Ft, áfával együtt) e) vendégétkezõk, csak ebéd 511Ft+25%áfa=640Ft Záró rendelkezések 3. A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kötelezõ bennétkezõk körét. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 15/2009. (VI. 26.) sz. rendeletét és az ezt módosító 36/2009 (XII. 01.) sz. rendeletét hatályon kívül helyezi. Szentmártonkáta, november 25. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Önkormányzati rendeletek 1. számú melléklet: Kötelezõ bennétkezõk köre a. Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusok dajkák konyhai dolgozók b. Arany János Általános Iskola napközi otthoni ellátásában részt vevõ pedagógusok Záradék: E rendelet kihirdetésre került november 29-én. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 14/2010. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzati tulajdonú víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló, évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, az 1. számú melléklet 3. táblázatában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A képviselõ-testület a tulajdonát képezõ és a település ivóvíz-ellátását szolgáló víziközmûbõl a lakosság részére szolgáltatott ivóvíz köbméterenkénti legmagasabb árát 176Ft+25% áfa, mindösszesen kettõszázhúsz forintban állapítja meg. 2. A tárgyévben alkalmazandó, ivóvíz árára vonatkozó javaslatot a víziközmûvet üzemeltetõ szerv vezetõje készíti el és terjeszti a képviselõ-testület elé jóváhagyásra, a tárgyévet megelõzõ november 30-ig. 3. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 35/2009. (XII. 1.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 25. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester 2

3 2010. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Záradék: E rendelet kihirdetésre került november 29-én. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2010 (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek használatáról és használatuk rendjérõl szóló, 13/2009. (VI. 03.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja. 1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. melléklet: Közterület-használati díjtételek 1.) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védõtetõ, ernyõszerkezet, hirdetõberendezés, cég- és címtábla, reklámtábla 1000 Ft/m 2 /hó 2.) Árusító- és egyéb fülke (pl.: dohány, ajándék, virág, élelmiszer, zöldség-gyümölcs) 500 Ft/m 2 /minden megkezdett hónap 3.) Totó-lottó láda 800 Ft/db/hó 4.) Építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag és törmelék tárolása 1500 Ft/m 2 /minden megkezdett hónap 5.) Idényjellegû árusítás (pl.: alkalmi virág, karácsonyi dísz) 200 Ft/m 2 /nap 6.) kereskedelmi célból történõ film- és tv-felvétel a közterület rendeltetésszerû használata során 1000 Ft/m 2 /nap 7.) Vendéglátó-ipari elõkert 400 Ft/m 2 /hó 8.) Üzleti szállítás alkalmával hordók, ládák és egyéb göngyölegek elhelyezése 200 Ft/m 2 /minimum egy nap 9.) Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvény 600 Ft/folyóméter/minden megkezdett hónap 10.) Hangos hirdetés 4000 Ft/nap 11.) 5 t teherbírás alatti gépjármûvek (pótkocsi nélkül) közterületen való elhelyezése Ft/minimum egy hó 12.) 5 t-nál nagyobb teherbírású jármûvek (pl.: busz, mezõgazdasági vontató) 1000 Ft/minimum egy nap 13.) Mozgóárusítás: 2,5 t teherbírás alatti gépjármûvek esetén 2500 Ft/nap 2,5 t-nál nagyobb teherbírású gépjármûvek esetén Ft/nap nem gépjármûvel (pl. tricikli) végzett mozgóárusítás 1000 Ft/nap 14.) Egyéb (pl. búcsú napja, falunap) pályázat alapján. 15.) A helyi õstermelõk a Szentmártonkáta, Dózsa György u. 1. szám elõtt, valamint a Bacsó B. út 90. szám elõtt lévõ közterületen minden nap reggel 6.00 órától óráig ingyenesen árusíthatnak. 3. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, november 25. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került november 29-én. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 16/2010. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakásbérletének megállapításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, évi LXXVII. törvény 34. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja. Rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szentmártonkáta Önkormányzat tulajdonában lévõ bérlakásokra. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló, évi IV. törvény és a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, évi LXXVII. törvény rendelkezései az irányadók. Lakbér megállapítása, mértéke 2. (1) Az önkormányzat a tulajdonában lévõ önkormányzati bérlakásokat költségelven adja bérbe. (2) Az önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások bérleti díja: összkomfortos lakás esetén 501 Ft/négyzetméter/hó komfortos lakás esetén 435 Ft/négyzetméter/hó félkomfortos után 189 Ft/négyzetméter/hó komfort nélküli lakás esetén 49 Ft/négyzetméter/hó Záró rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévõ önkormányzati bérlakásokat az 1. számú függelék tartalmazza. (2) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 20/2009. (IX. 14.) sz. rendelete és az ezt módosító, 38/2009. (XII. 1.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 25. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1. számú függelék: Önkormányzati bérlakások felsorolása: 1.) Szentmártonkáta, Kossuth u. 8., 171. helyrajzi számú, 2.) Szentmártonkáta, Rákóczi út 48., 674/34 helyrajzi számú, 3.) Szentmártonkáta, Rákóczi út 50., 674/39. helyrajzi számú, 4.) Szentmártonkáta, Rákóczi út 50., 674/49. helyrajzi számú, 5.) Szentmártonkáta, Úttörõk útja 4/a, 761/6. helyrajzi számú, 6.) Szentmártonkáta, Bacsó B. u., helyrajzi számú, 7.) Szentmártonkáta, Újerdõ 45., 0313/37. helyrajzi számú ingatlanok. Záradék: E rendelet kihirdetésre került november 29-én. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ KÖSZÖNET Olyan világban élünk, amikor ez a szó, hogy köszönet nem sûrûn hangzik el, pedig elhangozhatna. Felgyorsult, rohanó világunkban egyre kevesebbet figyelünk a másik emberre, egyre kevesebb az egymás iránti tolerancia, a szociális érzékenység, így egyre kevesebb alkalom nyílik köszönetre. Ám november 26-án ez másképp történt. Akkor volt ugyanis az a jótékonysági rendezvény, melynek létrejöttét képviselõ-testületünk javasolta, s megszervezését az oktatási bizottság vállalta. Õszintén remélem, hogy azon az estén valami elindult településünkön. Lehet, hogy az annyira óhajtott szemléletváltás, vagy az összefogás, a segíteni akarás? A mûsort adó valamenynyi szereplõnél, közremûködõnél biztosan elindult valami, mivel olyan nagyfokú önzetlenségrõl, odaadásról tettek tanúbizonyságot, hogy nem gyõzünk nekik köszönetet mondani. Hogy milyen hangulatot varázsoltak a tornaterembe azon az estén kicsik, nagyok, falubéliek vagy más településrõl jöttek, azt megtapasztalhatta az a nem túl nagyszámú nézõközönség, akit szintén a segítségnyújtás, a jó célért történõ összefogás hozott ide. Ezt a hangulatot, a követendõ példát szeretném megköszönni mindazoknak, akik ott voltak. Köszönet a Tápiómenti Néptáncegyüttes vezetõjének, Domján Lajosnak, a fellépõ fiataloknak, a Székely József Református Általános Iskola diákjainak és felkészítõ tanáraiknak, az Arany János Általános Iskola 1. a osztályos tanulóinak és osztályfõnöküknek, a 4. a osztályos diákoknak és osztályfõnöküknek, a 6. b osztályosoknak és felkészítõjüknek, akik vidám, színes mûsoraikkal színvonalas szórakozást nyújtottak. Köszönjük Német Fanni és Kohári Vivien szavalatát. Köszönet illeti a legkisebbeket, az óvodásokat is, akik a számukra oly késõ órákban is vígan énekeltek, táncoltak. Köszönjük az óvó néniknek, a szülõknek, hogy biztosították a kisgyermekek részvételét. Köszönetet mondunk Skoda Norbertnek, Kutka Attilának, a divatbemutatót szervezõknek, hogy mûsorukkal színesítették az elõadást. Köszönet Tabak Áginak, Jessynek és Muckynak, akik meghívásunkra eljöttek településünkre, hogy a belvízkárok enyhítésére szervezett rendezvényen részt vegyenek.. Õk valamennyien a tõlük megszokott fergeteges, jó hangulatot biztosították a még ott lévõknek. A megfelelõ hangerõért László Zoltán vállalt felelõsséget. Köszönjük neki, hogy, mint már annyiszor, most is önzetlenül állt rendelkezésünkre. Köszönet Kissné Pásztor Évának a szórólapok elkészítéséért, Skoda Ferencnek a felajánlott pogácsáért, Keléné Erzsikének a felszolgálásért. Köszönjük, hogy a jegyek eladásában segítkezett a Skoda diszkont, az iskola, óvoda, Sláger bolt, a Császár zöldséges, valamint ifj. Sasvári Zoltán és Sasvári Tamás. Köszönet illeti Kerek Máriát, aki oroszlánrészt vállalt a rendezvény szervezésében és lebonyolításában. A bevétel Ft lett, mely több is lehetett volna, ha nagyobb aktivitást mutatnak a lakosok a részvételre. Végezetül megköszönjük mindazoknak a segítségét, akik közremûködésükkel, támogatásukkal, adományaikkal hozzájárultak e rendezvény sikerességéhez. Örömmel tájékoztatom a kedves Lakosokat arról, hogy a Községtörténeti Baráti Kör 2009 novemberében benyújtott Leaderpályázata, melyben KARAI ISTVÁN-emlékhelyet kíván létrehozni, nyertes lett. A jövõ évben elindulhat a megvalósítás. Kele Sándorné az Oktatási Bizottság elnöke Tisztelt Lakosok! Ezúton értesítem Önöket, hogy január 3-án kor fogadóórát tartok a Polgármesteri Hivatalban. Várom az érdeklõdõket. Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánok. Kele Sándorné képviselõ KÖZÉLETI HÍREK Az elõzõ számban bõvebben foglalkoztunk a papírhulladékokkal. Most üveghulladékokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! Az üveg krónikája Az üveg az emberiség történetében évezredek óta fontos szerepet játszik. Talán már a föníciaiak is készítettek üveget, de az biztos, hogy az egyiptomiak váltak az üveg elõállításának elsõ mestereivé. Az üveget mint anyagot a magyarság már a honfoglalás elõtt megismerte, azonban a hazai üveggyártás a 4

5 2010. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK középkor folyamán indult meg, igazi fénykorát pedig a XIX. század második felében élte. Az üveg és a környezet Az üveg homokból, energiaigényes eljárással készülõ anyag. A természetben soha nem bomlik le, ezért csak akkor tekinthetõ környezetbarátnak, ha minél többször újrahasználják (pl.: újratöltik), majd újrahasznosítják. Ebben az esetben a legjobb csomagolóanyag. 1 db betétdíjas üveg használata kb. 40 db azonos térfogatú mûanyag PET-palack használatát váltja ki! Ha az üveget már nem lehet újrahasználni, mert nem váltják vissza, megsérült, összetört stb., még újrafeldolgozásra kerülhet. Ehhez azonban elengedhetetlen az üveghulladékok szelektív gyûjtése, melynek gyakorlati megvalósításáról az alábbiakban olvashatnak részletesen. Mit és hogyan gyûjtsünk? Szelektívgyûjtõ-szigetek zöld színû konténereibe a következõ színes és színtelen üveghulladékok helyezhetõek el: üdítõsüveg befõttesüveg borosüveg sörösüveg pezsgõsüveg stb. Helyes elhelyezése Miután elfogyott az ital az üvegpalackból, kevés vízzel öblítsük ki, végül zárókupak nélkül helyezzük el a gyûjtõkonténerbe. A címkét nem szükséges leáztatni. A következõ hulladékok nem helyezhetõek el a gyûjtõszigeten: ablaküveg, törött jénai tál, tükör, szemüveg, nagyító háztartási vegyes hulladékkal gyûjtendõ vegyszeresüveg, képcsõ, villanykörte veszélyes hulladék, hulladékudvarban gyûjtendõ Tudta-e? Az üveggyártáshoz kvarchomok, szóda, õrölt mészkõ, márványliszt vagy mészmárga, adalékanyag, szén és üvegszilánk szükséges. Gyártása energiaigényes, ezért nagyon fontos, hogy minél több szelektíven gyûjtött üveghulladék legyen benne, mert annál alacsonyabb hõmérsékleten válik folyékonnyá! Üveghulladékból termék Az üveghulladékok a szelektívkonténerek ürítését követõen a ceglédi válogatómûbe kerülnek, majd utóválogatását követõen, az újrahasznosítás helyszínén válnak újra termékké. Az üveghulladékok újrahasznosításának folyamatáról egy késõbbi lapszámunkban olvashatnak! Nézzük meg, hogy üveghulladékból milyen sok hasznos, mindennapi életünkben használatos termék készíthetõ, újrahasznosítást követõen: különféle üvegpalackok üveggyapot apróra zúzva, cementtel vagy bitumennel keverve útfelületre hengerelik, ezzel érdesítve és növelve annak élettartamát. További, szelektív gyûjtéssel kapcsolatos hasznos információ a és a honlapokon olvasható. Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet! ÖKOVÍZ Kft. Az influenzáról általában Az õszi-téli idõszakban gyakoriak a légúti megbetegedések. Ezeket a tévesen influenzának nevezett hûléses, lázas, hurutos tünetekkel járó betegségeket egyes baktériumokon kívül 5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. A valódi influenza az influenzavírusok által okozott megbetegedés, mely járványügyi és klinikai sajátságaiban is eltér az egyéb légúti megbetegedésektõl. Terjedése: Az influenzavírusok az egyéb légúti fertõzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd alatt keletkezõ légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertõzéssel terjednek. A terjedés gyorsabb, mint az egyéb légúti fertõzések esetében. Közösségek tagjainak többsége egyik napról a másikra eshet ágynak az influenza következtében. Tünetei: Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és az egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak. Hirtelen kezdet, magas láz, erõs levertség és izomfájdalmak a jellemzõk. Szövõdményei: A magas láz a csecsemõk, az idõsek és a tartós betegségben szenvedõk számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdõt, felboríthatja az anyagcserét, de ronthatja a vese-, máj- és vérképzõszervi betegségben szenvedõk állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövõdmények, hörghurut, tüdõgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedõknél, az idõseknél és a dohányosoknál. Az influenza általában 1-2 hét alatt magától gyógyul, a lábadozás azonban elhúzódó is lehet. Kiemelkedõ a járványügyi jelentõsége is, mert pandémiát (világjárványt) okozhat, így néhány hét alatt több megbetegedést/halálesetet okoz, mint az összes többi bejelentendõ fertõzõ megbetegedés egész év folyamán. Az elmúlt ötven évben Magyarországon 35 influenzajárvány zajlott le és 2000 között az influenzajárványok közül 10 járványban 1 millióan, illetve annál többen betegedtek meg, 3 járványban pedig a 2 millió fõt is meghaladta a jelentett influenzás betegek száma. Fentiek miatt az influenzajárványra speciális felkészülés szükséges. (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KÖZÉLETI HÍREK Megelõzése: Járványos idõszakban kerülni kell a zárt helyeket, a tömeget. A beteg pár napig maradjon otthon, de legalábbis védje környezetét azzal, hogy zsebkendõbe köhög, tüsszent, vagy maszkot hord. A megelõzés másik és hatékony módja az idõben megkapott védõoltás. Védõoltás: Az influenza elleni oltásoknak az elsõrendû céljuk, hogy egyéni védelmet nyújtsanak azon személyeknek, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertõzés alapbetegségük vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet, valamint akiknek megbetegedése és munkából való kiesése az ország mûködése szempontjából nehézséget okozna. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a vakcinatörzsek és az adott járványt okozó törzsek kellõ egyezése esetén az oltott egészséges felnõttek 70-90%-ában bizonyulnak hatékonynak a betegség megelõzésében. A védõoltás az idõs emberek körében a kórházi felvételek számát 25-39%- kal, az össz halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élõ, influenza ellen oltott idõs személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a tüdõgyulladás kockázata 60%-kal, a halálozás kockázata 68%-kal csökkenhet. A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elõ, és az oltást is minden évben meg kell ismételni. A Magyarországon forgalomban lévõ influenzavakcinák kizárólag elölt vírust, vagy annak csupán egy meghatározott részét tartalmazzák, így nem okozhatnak influenzás megbetegedést. Valamennyi készítményrõl elmondható, hogy csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások mint láz, fejfájás, melyek a vakcina beadásával összefüggésbe hozhatók. Helyi reakciók (bõrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de ezek a reakciók általában enyhék, és 48 órán belül elmúlnak. A védõoltást a lakosság minden tagjának ajánljuk. A magas kockázati tényezõnek kitett betegek számára az oltás ingyenesen kérhetõ a háziorvosoknál. ÁNTSZ Monori Nagykátai Kistérségi Intézet A bevásárlóközpontok parkolóiban lévõ gépkocsik utasterében hagyott csomagok, táskák azonnal felkeltik a rossz szándékú emberek figyelmét, akik ezután a gépkocsik feltörésével könnyedén meg is szerzik a kiszemelt csomagot. Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak! Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belsõ zsebeiben tartsák! Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá! Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tudja, hogy a számtalan játék és a polcokon lévõ ajándékok óriási kihívást jelentenek a gyerkõcöknek, akik egy pillanat alatt képesek eltûnni a szülõk szeme elõl. Míg a riadt szülõ a gyermekét keresi, akaratlanul is õrizetlenül hagyja a bevásárlókocsin a táskáját, benne talán a család karácsonyra félretett pénzével. A vásárlás során a kézi-, illetve válltáskát soha ne hagyja a bevásárlókocsin, azt ugyanis szinte feltûnés nélkül leemelheti bárki! Ha mégis megtörtént a baj, forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a rendõrség munkatársaihoz! Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya! Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság HIVATALA 1139 Budapest, Teve utca 4 6. Levélcím: 1557 Budapest, Pf. 20 Tel.: , BM: , , fax: , BM: Annak érdekében, hogy a karácsonyi készülõdés ideje valóban nyugodt legyen, kérjük, fogadja meg a Pest Megyei Bûnmegelõzési Osztály tanácsait! Sokunk környezetében élnek olyan emberek, aki magányosan, egyedül várják az ünnepeket. Mivel társ hiányában nem tudják kivel az ünnepek békés, áldott örömét megélni, érzéseiket megosztani, a karácsony közeledtével esetükben fokozódik az öngyilkosság veszélye. Ez egy kis odafigyeléssel, embertársi szeretettel megelõzhetõ. Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben akár csak egy telefonhívás több lehet a legnagyszerûbb karácsonyi ajándéknál is. Az ünnepet, az életet jelentheti. Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet azokra az ismerõseire, akik hasonló helyzetben vannak! Amennyiben olyan rokona, barátja, ismerõse, szomszédja van, akinek szüksége van egy baráti jó szóra, akinél megelõzhetõ a tragédia, a közelgõ ünnepek alkalmával mindenképpen figyeljen oda rájuk. Békés, biztonságos ünnepeket kíván a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya! 6

7 2010. decemberr SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK PIROTECHNIKAI TERMÉKEK ÉV VÉGI HASZNÁLATA A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletét a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet szabályozza. Megyénk rendõrkapitányságainak munkatársai az ünnepi idõszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását fokozottan ellenõrzik. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a játékos pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül, viszont a kis- és közepes tûzijátékot kizárólag nagykorú személyek december 28-a és 31-e közötti idõszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. A közepes tûzijátéktermékek esetében továbbra is tilos a bombák, tûzijátékbombák mozsarakban, római gyertya forgalmazása, birtoklása és felhasználása. Játékos pirotechnikai terméket 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig, kis- és közepes tûzijátékot 3 kg nettó tömegig tárolhatnak egy idõben összesen. A fenti tûzijátéktermékeket december 31-én órától január 1-jén óráig használhatják fel. A fel nem használt termékeket maximum öt napon belül a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel, és nem is birtokolhat. A szabálysértõkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja. A rendõrség az ellenõrzések során a jogsértõkkel szemben szabálysértési eljárást indít, mely alapesetben 50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható, az engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végzõ személyek részére akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül. Kérjük, hogy a fenti termékeket az elõírásoknak megfelelõen, a balesetek elkerülésének érdekében fokozott óvatossággal használják! Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Biztonságban a téli szünidõben is Jó tanácsok gyermekeknek Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számotokra is hasznos információval, azért, hogy a téli szünidõ a kellemes élmények miatt legyen felejthetetlen! Ha a szünidõ alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elõvigyázatos, és ne engedj be idegeneket a lakásba, bármilyen indoka is legyen arra, hogy be szeretne jutni! A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden családban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket csak a szüleitek felügyelete alatt gyújtsátok meg, mert súlyos következményekkel járhat helytelen használatuk. A szünidõben a barátokkal közösen szervezett programok (kirándulás, mozi, színház stb.) tekintetében legyetek figyelemmel arra, hogy a téli idõszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetõség szerint erre tekintettel szervezzétek meg a programokat és utána a hazafelé vezetõ utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hova mentek és várhatóan mikor érkeztek haza. Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal rendelkezõ zsebtolvajokra próbáljatok figyelni, és ne adjatok nekik esélyt, hogy a megtakarított pénzetekbõl õk lepjék meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek olyan helyre, ahol más nem tud könnyen hozzáférni. Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tûzijátékok) csak a rendeltetésüknek megfelelõen használjátok, betartva a jogszabályok által elõírt idõ- és helybeli korlátokat, ezáltal elkerülve a maradandó sérüléseket okozó baleseteket. Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkoholfogyasztás, mert a fiatalkorúak esetében is a legtöbb diszkóbaleset ennek a számlájára írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt bûncselekmény áldozatává (kirabolnak, tettleg bántalmaznak), vagy még rosszabb esetben elkövetõjévé (garázda magatartás, testi sértés). Ne feledd: nemcsak az tartozik felelõséggel az elkövetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az is büntetésben részesül, aki a bûncselekmény elkövetéséhez valamilyen módon segítséget nyújtott. Kellemes szünidõt kíván a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya! A HAJT-A Csapat Akciócsoport hírei Átalakítás elõtt a LEADER-program Idõben tájékozódjunk a pályázati lehetõségekrõl! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2010-ben a félidejéhez érkezett, ugyanakkor a LEADER vidékfejlesztési források terén problémák vetõdtek fel, kritikák sora fogalmazódott meg. A hosszadalmas kérelemkezelés, a bürokratikus eljárás sokak kedvét szegte, az elképzelések nem tudtak megfelelõ idõben megvalósulni. Ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium, a program Irányító Hatósága a LEADER-program felülvizsgálatát rendelte el, hogy azt egy széleskörû társadalmi vita után átalakítva, a valódi igényeknek megfelelõ, jól mûkö- (Folytatás a következõ oldalon!) 7

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községben a közszolgáltatások után fizetendı bérleti és térítési díjakról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRŐL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben)

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2005. (XII.01.), a 14/2006. (XII.01.), a 19/2007. (XII.20.), a 23/2008. (XII.16.), a 22/2009. (XI.24.) valamint a 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben