FORDULAT. Társadalomelméleti Kollégium Szakmai folyóirata 2002 TÉL - TAVASZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORDULAT. Társadalomelméleti Kollégium Szakmai folyóirata 2002 TÉL - TAVASZ"

Átírás

1 TÉMA fordulat társadalomelméleti kollégium szakmai folyóirata Bebesy Dániel A peg -ek alkonya Orbán Gábor Régi és új válságkezelési technikák Garamvölgyi Mihály Tokemozgás-korlátozások Tobin adó és URR IRODALOM INTERJÚ Andor László Új hang egy régi vitában Hendrik Spiering Peer Vries Európa gazdagságának eredetérol tek 2002 tél-tavasz

2 FORDULAT Társadalomelméleti Kollégium Szakmai folyóirata 2002 TÉL - TAVASZ

3 Fordulat 2002 tél-tavasz A BKÁE Társadalomelméleti Kollégiumának szakmai folyóirata ISSN: Szerkesztk: Orbán Gábor, Révész Éva, Szabó Adrienne Fedlapterv: Harasztosi Péter Felels kiadó: Trautmann László Készült az Aula Kiadó nyomdájában, 150 példányban. Tansegédlet, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

4 TARTALOMJEGYZÉK TÉMA BEBESY DÁNIEL A PEG -EK ALKONYA 4 ORBÁN GÁBOR RÉGI ÉS ÚJ VÁLSÁGKEZELÉSI TECHNIKÁK A GLOBÁLIS PÉNZÜGYI ARCHITEKTÚRÁBAN 17 GARAMVÖLGYI MIHÁLY TKEMOZGÁS-KORLÁTOZÁSOK: TOBIN-ADÓ ÉS URR 32 IRODALOM ANDOR LÁSZLÓ ÚJ HANG EGY RÉGI VITÁBAN 46 INTERJÚ HENDRIK SPIERING A KÜLÖNÖS NYUGAT. PEER VRIES EURÓPA GAZDAGSÁGÁNAK EREDETÉRL 50 KRÓNIKA 59

5 A PEG -EK ALKONYA BEBESY DÁNIEL JEFFREY SACHS, - aki az 1990-es évek elején Magyarországon tett látogatása idején az IMF egyik vezet közgazdásza volt -, a CEU-n tartott eladásán a fejld, átalakuló gazdaságok stabilizációs programjaihoz a rögzítéses, peggelt árfolyamrendszereket ajánlotta. Az évtized során azonban kiderült, hogy ez a rendszer sok esetben össze-függött a valutaválságok kialakulásával, így változott a hivatalos ajánlás is, ami most már egyik lehetségként a kemény rögzítést, (hard peg) másik alternatívaként pedig a rugalmas árfolyamrendszer bevezetését szorgalmazta. Jelen írásomban vázolni szeretném azokat a jelenségeket, amik ezt az irányváltást elidézték, és röviden be szeretném mutatni, hogy milyen problémákkal kell szembenézniük a feltörekv gazdaságoknak, amikor árfolyamrendszert választanak. Ezt követen empirikus alátámasztásként a es török válság tapasztalatairól írnék az elbbiek tükrében. Ez az írásom tulajdonképpen egy össze-foglalója egyrészt annak a dolgozatnak, amit Orbán Gáborral közösen készítettünk, másrészt pedig egy a török válságról idén sszel végzett kutatásomnak. Ebben az írásban nélkülözöm a részletesebb levezetéseket és adatelemzéseket, akiket komolyabban érdeklik ezek a kérdések olvassák el az elbb hivatkozott két írást. Alapprobléma a lehetetlen hármasság A fejld országok a 80-as évek vége felé egymás után liberalizálták pénzügyi piacaikat. Történt ez egyrészt azért, mert gyenge pénzügyi szektorral rendelkeztek és a növekedésükhöz külföldi forrásokat vettek igénybe, azonban nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a fejlett országok - gondolok itt els-sorban az USA-ra kikényszeríttették ezt a változást (Calvo, 2000a). A 80-as évek adósságválságai azt eredményezték, hogy a kereskedelmi banki hitelezést fokozatosan felváltotta az értékpapírpiacról való finanszírozás. Megjelentek az állam-adósságot megtestesít úgynevezett Brady-kötvények, melyek piaci forgalmának biztosításához nagyobb mennyiség információra volt szükség a fejld országok makrofundamentumairól, politikai légkörérl, gazdaságirányításuk hitelességérl. Mivel ezek a tényezk a feltörekv gazdaság magánszektora által kibocsátott értékpapírok hozamait is alapveten meghatározták, a jobb információáramlással tér nyílt a nagyobb volumen portfolió-beruházások számára is ezekben a gazdaságokban. Ezek az információk azonban nagyon költségesek, csak pár specialista rendelkezik velük, így a többi befektet az mozgásukat fogja követni. Ez az aszimmetrikus információ eredményezi a csordaviselkedést (herd effect), ami habár egyéni szinten racionális, az eredjét tekintve mégis irracionálisan ingadozó tkemozgásokat von maga után. A szabad tkeáramlásból kiindulva, a gazdaságpolitikában ismert lehetetlen hármasság problémája, amely kimondja a szabad tkeáramlás, a rögzített árfolyamrendszer és az autonóm monetáris (kamat) politika egyidej tarthatatlanságát azt sugallja, hogy az országok kötelezzék el magukat az egyik vagy másik szempont felé, ugyanis ha egyszerre próbálják meg érvényesíteni a kettt, (kamatpolitika, árfolyampolitika) növelik a valutaválság veszélyét. A fentebb leírt nézet a kétpólu- 4 FORDULAT 2002 TÉL TAVASZ

6 BEBESY DÁNIEL:A PEG -EK ALKONYA sú szemlélet nevet kapta ( bipolar view, ld. Fischer, 2001). Eszerint kis, nyitott országok számára a soft peg árfolyamrendszerekrl való elmozdulás által biztosítható a lehet legnagyobb növekedés és érhet el ugyanakkor a pénzügyi stabilitás. IMFstatisztikák szerint ugyanakkor a 90-es években markánsan ki-rajzolódó tendencia szintén ebbe az irányba mutat: egyre több ország lép ki az árfolyamrögzítésbl, és szélesít sávot vagy irányítottan lebeg rendszerben lebegteti a valutáját ( hollowing out ). Rögzítés Miért volt régebben általánosan ajánlott a rögzítéses árfolyamrendszer? Válasz lehet az, hogy a fejld országok gazdaságainak nagyfokú indexáltsága miatt ez egy fajta eszköz volt az infláció féken tartásához. További ok volt a dollárban denominált államadósság magas szintje, melynek értéke hazai valutában egy leértékelés esetén megsokszorozódik. Az is a rögzítés mellett szólt, hogy a fejld országokban az import igen nagy hányadát teszi ki a fogyasztásnak, és így a valutaleértékelés komoly inflációs (ár-bér spirál) veszélyeket hordoz. Ezek miatt az IMF a válságkezelés során általában a kormányokkal megemeltette a kamatlábakat, és azt javasolta, hogy a valutát ne engedjék gyengülni. A valutaválságok rávilágítottak a peg gyengéire is. Az adott ország valutájának gyengülése esetén a jegybank elbb a tartalékokat kezdi eladni, hogy keresletet teremtsen saját valutája számára, majd a kamatlábakat kezdi emelni, hogy vonzóbbá tegye a hazai valutában denominált értékpapírokat. A magas kamatlábak súlyos költségeket jelentenek a reálgazdaságnak, csökkenek a beruházások, és a pénz-ügyi szférát is megterhelik, ugyanis a bankok forrásainak biztosítása egyre költségesebbé válik. Fejlett országokban gazdasági visszaesésnél egyértelm válaszlépés a kamatlábcsökkentés, ez azonban a fejld gazdaságok esetében kivitelezhetetlen, ugyanis ott a valuta gyengülésekor emelni kell, hogy a peget tartani lehessen, különben azonnal kitörhet a válság. Az árfolyam stabilitását fenyeget kiszámíthatatlan tkebeáramlások reálgazdasági hatásait elkerülend, a jegybankok különböz stratégiákkal élhetnek. Ezek közül az egyik az árfolyamrendszer rugalmasabbá tétele, ami a rögzítésben rejl morális kockázatot próbálja megszüntetni: az árfolyam-kockázat jelents növekedése elbátortalaníthatja a befektetket. A másik módszer a folyó fizetési mérlegen keresztül kiengedni a devizát, tehát a bels abszorpciót növelni: ennek azonban korlátot szab a folyó fizetési mérleg hiányának fenntarthatósága. Kísérleteztek azzal is, hogy devizabelföldiek számára lehetvé tették a külföldi ingatlanok, értékpapírok szerzését, ezáltal ösztönözve a devizakiáramlást; ez viszont a szándékolttal ellentétes hatást is kiválthat, mert a befektetk nagyobb volumen tkét hoznak be, tudván, hogy profitjaikat könnyebben repatriálhatják. A leggyakrabban használt, finomhangolásra is alkalmas eszköz, a sterilizált intervenció, amely egyben az ár-folyam egyoldalú rögzítésének egyik, valutaválságoktól független költségét is jelenti. Ez a mvelet azonban sok bizonytalanságot rejt magában. A beáramló tke által megnövelt pénzmennyiség inflációs tendenciát idéz el, és a dezinflációs politikát követ monetáris hatóság a hazai hitelállomány csökkentésén, azaz pénz kiszivattyúzásán keresztül, sterilizálással tarthatja stabilan a pénzmennyiséget. Az így meg-növekedett kamatok miatt viszont a tkebeáramlás mértéke csak fokozódik, és ezzel a probléma újratermeldik. Calvo és Reinhart (1999) ezzel az átmeneti kamatnövekedéssel indokolja a sterilizált intervenció azon tulajdonságát, hogy az a rövid lejárat felé tolja el a beáramló tke összetételét. Ez a mvelet ráadásul komoly költségeket ró a központi bankra, és azon keresztül a költségvetésre. A központi bank az eladott állam-papírokra a külföldi kamatszint fölötti kamatot kény TÉL TAVASZ FORDULAT 5

7 BEBESY DÁNIEL:A PEG -EK ALKONYA telen fizetni, amelyeket nem képesek ellensúlyozni a devizatartalékok (három hónapos amerikai kincstárjegyek) után kapott kamatok. Ezen felül a kamatkülönbözet abból is adódik, hogy a központi banknak jócskán rá kell ígérnie az aktuális piaci hozamra, hogy gyorsan szkíthesse a hazai likviditást. Ezek a problémák egy nyitott gazdaságban gyakran hatástalanná teszik a sterilizációs kísérleteket. A bizonytalan tkeáramlások problémáját tehát a legtöbb esetben nem sikerült megoldani, és így a peg-rendszerekkel kapcsolatban maradtak a korábban említett nehézségek. Írásomban késbb még visszatérek erre a problémára, és a török válság kapcsán elemzem azokat. Elbb azonban nézzük milyen alternatívákat kínál a bipolar view. Rugalmas rendszerek és azok problémái Több nemrégiben megjelent tanulmány köztük Calvo (2000) és Savastano- Edwards (1999) IMF-statisztikákra hivatkozva (IMF, 1997) mutatnak ki egy trendet, amely szerint az 1970-es évektl az árfolyamrögzítést fokozatosan felváltja a lebegtetés. Savastano és Edwards a Bretton Woods-i rendszer összeomlását, a kínálati sokkok gyakoriságának és erejének növekedését (elssorban a 73-as és 79-es olajválságok értendek ez alatt) és a 80-as évek adósságválságát említi az ehhez vezet okok között. Ilyen feltételek mellett a szabadon lebeg valuta felveszi a piacról érkez nyomást, és a feltörekv gazdaságok számára nagyobb biztonságot nyújt egy negatív sokkal szemben, mint a deklarált árfolyamrögzítés. A másik tényezt abban látják, hogy a nagy volumen tkeáramlások megdrágítják a rögzítés fenntartását. Az IMF vizsgálatokkal kapcsolatban Savastano és Edwards a következ problémákat veti fel: túlzó leegyszersítés az árfolyam-rezsimeket erre a két kategóriára osztani (a dolgozat 9 különböz rendszert különböztet meg); másrészt, a kritizált vizsgálatok az olyan országok árfolyamrendszereit is rugalmasnak tekintik, amelyek valamiért arra kényszerültek, hogy feladják a rögzítést. Az utóbbival kapcsolatban fontos kérdés az idhorizont, tehát az, hogy mennyi ideig voltak érvényben a rendszerek. Harmadszor nem egyértelm az ok-okozatiság: sem az infláció, sem a növekedés tekintetében nem tisztázott, hogy az alacsony inflációjú és magas növekedési ütem országok választják-e a fix rendszert, vagy fordítva, az utóbbi eredményezi a kedvez mutatókat. További problémát jelent, hogy gyakran jelents különbség van a de jure (az IMF felé hivatalosan közölt) és a de facto, (azaz a valóságosan érvényben lév) árfolyamrendszerek között. Calvo és Reinhart (2000) ebbl a problémából kiindulva fejtik ki az ún. fear of floating elméletüket. A tapasztalat az, hogy rugalmas árfolyamrezsimekkel operáló országok valutájának ingadozása csekély, ám az árfolyamok viszonylagos stabilitását nem magyarázhatja a küls sokkok hiánya, hiszen azok továbbra is megvannak. Ebbl következen, és ez dolgozatuk legfontosabb állítása, azok az országok, amelyek de jure rugalmas árfolyamrendszerrel mködnek, de facto manipulálják a valutájuk árfolyamát. A fear of floating jelenség létezését több empirikus tény is alátámasztja. Elször is már maga az a tény, hogy az árfolyam ingadozás mértéke irreálisan alacsony. Havi árfolyammozgásokat tekintve az USA-DM viszonylatban a paritás 59%-os valószínséggel maradt +/- 2,5%-os sávon belül, míg a magát szabadon lebegtetnek deklaráló Bolívia esetében ennek valószínsége jóval magasabb, 94-96%. Másodszor: a hétköznapi elmélet szerint tiszta lebegtetés esetén a devizatartalékok ingadozása elhanyagolható mérték, hiszen nincs szükség devizapiaci intervencióra. Míg Japán nemzetközi tartalékainak szintje 75%-os valószínséggel marad a 2,5%-os sávon belül, Mexikó esetében ez a szám csak 28%. Bolívia esetében az érték még kisebb, a válság utáni Koreában pedig mindössze 6%. Egyértelm negatív korreláció állapítható meg a feltörekv gazdaságok valutaárfolyama és tartalékai között. A kamatláb 6 FORDULAT 2002 TÉL TAVASZ

8 BEBESY DÁNIEL:A PEG -EK ALKONYA ingadozás is a fear of floating -ot igazolja, ha 500 bázispontos sávot veszünk alapul, akkor az USA-nál az ebbl való kilépés esélye megközelíti a 0%-t, Mexikóban és Peruban viszont így is 30%-ot kaptak. A kamatláb varianciája az alacsony inflációjú fejld országokban négyszerese a fejlettekben mért értéknek, magas inflációs múltú országok esetében a szorzó még nagyobb. A vizsgált országokban ingadozó kamatláb nem valami szigorú monetáris célkitzés eredménye, amellyel pénzkeresleti sokkokra válaszol, sokkal inkább az árfolyam stabilizációjára irányuló direkt törekvés. A fear of floating okai A hagyományos felfogás szerint a rugalmas rezsimek a reálsokkok, a fixek pedig a nominális sokkok kivédésére alkalmasak, a feltörekv gazdaságokra azonban rendszerint a vegyes (egyszerre reál- és nominál) sokkoknak való kitettség jellemz, ezért sem a tiszta kötött, sem a teljesen rugalmas árfolyamrendszer nem képes a küls hatásokra adekvát választ adni. Diszkrecionális árfolyampolitika ez alatt irányított, vagy piszkos lebegtetés értend lenne optimálisnak tekinthet, ennek azonban útját állja a feltörekv gazdaságok egyik nagyon fontos sajátossága: a gazdaságpolitikai hitelesség hiánya. Míg az USAban Greenspan elnök úr megrázza a piacokat egy apró célzással vagy 25 bázispontos emeléssel a feltörekv gazdaságokban a jegybankelnöknek az árbochoz vagy egy valuta-tanácshoz kell kötöztetnie magát, hogy némi tiszteletet vívjon ki (Calvo, 2000b). A kormányok nem engedhetik meg maguknak, hogy az árfolyamingadozások aláássák egyébként is gyenge hitelüket, ezért az árfolyam stabilitását választják. A fear of floating másik fontos oka a feltörekv gazdaságok részleges dollarizáltsága. Akkor beszélhetünk részleges dollarizáltságról, ha az adott országban a dollár betölti a pénz fizetési, forgalmi vagy értékmér funkcióinak valamelyikét. A dollarizálódás azért jön létre, mert a hitelességi problémából kifolyólag a kormány nem tud a külföld felé saját valutájában eladósodni, mert a gazdasági szereplk szerint mindig hajlamos lesz azt a pénzmennyiség növelésén keresztül elinflálni. A dollarizáció így tulajdonképpen az adósság indexálása. Az állami dollárkölcsönök növekedése a magán-szférát is a hazainál alacsonyabb kamatozású dollárhitelek felvételére ösztönzi, hisz tudja, ha a kormány leértékel azzal magát is csdbe juttatja. A részleges dollarizálódást intézményi tényezk is fokozzák. A fejld gazdaságok pénzügyi piacai nem elég mélyek, így ha valaki hosszú távra kíván eladósodni, azt csak külföldi valutában teheti meg. Ez azonban a források és eszközök lejárati egyensúlytalanságát fogja okozni, ami hirtelen leértékelésnél óriási vesztségeket jelent: ezért is kell az árfolyamot tartani. További intézményi tényez, hogy a bankok esetében törvényileg szabályozzák, hogy a forrás és eszköz oldal arányosan azonos valutában legyen denominálva, ugyanis a currency mismatch leértékelésnél nagy veszteségeket jelent. A bankok így a dollárbetétek növekedésénél dollár-hitelek nyújtására kényszerülnek. A gazdaság dollarizálódásának általános következménye, hogy a leértékelések nagyon költségesek lennének, ezért jellemz a fear of float. Felmerülhet, hogy miért nem hedgelik a pozícióikat a piaci szereplk. Röviden a válasz Eichengreen szerint az, hogy ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy a hazai befektet külföldön is képes lenne saját valutájában hitelt felvenni, erre azonban, mint ahogyan korábban láttuk, nincs lehetsége (Eichengreen Hausmann, 1999). A kemény rögzítések Láttuk, hogy a peg rendszerek problémáira a rugalmas árfolyamok a fejld országok esetében nem nyújthatnak megoldást. Az árfolyam-rendszerek spektrumának másik végén a valutatanács és az egységes valuta (dollarizáció, euroizáció) helyezkedik el. A valutatanács, mint meg TÉL TAVASZ FORDULAT 7

9 BEBESY DÁNIEL:A PEG -EK ALKONYA oldás presztízsét az argentin válság eléggé megtépázta. A rendszer mögötti eredeti elképzelés szerint bevezetésével csökkenthet a peg-rendszer hiteltelenségének problémája, ugyanis a jegybanktól megvonják a pénzteremt funkciót, és így a pénzmennyiség teljesen a nettó devizapozíció függvényévé válik. Mivel ezt a rendeletet törvénybe foglalják, n a hitelessége, így eshetnek a kamatok, csökken az államadósság terhe, és élénkülhet a gazdaság. A rendszer hátránya, hogy az autonóm monetáris politika feladásával jár, és ha valamilyen okból az országból távozik a tke, az likviditási válsághoz vezet, ugyanis a jegybank nem képes ellátni a vés hitelez funkcióját. A valutatanács argentín kudarca után a megersített rögzítés megvalósítására már csak egy kemény valuta, általában a dollár hivatalos átvétele marad, ezt nevezik dollarizációnak. Ennek a szélsséges kötött rendszernek, amely a valutatanácsnál is nagyobb monetáris elkötelezdést jelent, legfontosabb elnye a fizetésimérlegválságok elkerülése. A jellemzen tkemérleg-oldalról érkez sokkokról a 90-es évek során be-bizonyosodott, hogy az általuk kiváltott leértékelés nem a gazdaság fellendítését segíti el, hanem súlyos output-veszteségeket okoz. A dollár átvételével a leértékelés veszélye teljesen kiküszöbölhet, így az árfolyamrendszer hitelessége, illetve a kamatok viszonylagos alacsony szintje és stabilitása is biztosítva van. A dollarizáció esetében tisztázni kell, hogy ez nem egy olyan rugalmas rezsimnek lehet alternatívája, amilyent a tankönyvbl vagy a fejlett gazdaságok tapasztalataiból ismerünk, hanem sokkal inkább egy, a fear of floating -típusú problémákkal terhes rezsimnek; azaz lebegtetés esetén a feltörekv gazdaságok árfolyamának alakulására nem a rugalmasság, de a hektikusság lenne jellemz. A dollarizáció hátrányaként elssorban az önálló monetáris politika elvesztését szokták megjelölni, azonban ezzel kapcsolatban megjegyezhet, hogy az úgynevezett független monetáris politikát folytató ország egyes változóinak (nemzetközi tartalékok, reálárfolyam) varianciáját már így is több mint 50%-ban magyarázzák az amerikai változók (Calvo, Leiderman és Reinhart, 1993). További ellenvetés a dollarizációval szemben, hogy a jegybank nem tud végs hitelezként mködni. Egy gazdaságban ugyanis adódhat olyan likviditás hiány, amely nem a bankok hatékonytalan mködésébl adódik, és ilyenkor a központi bank átmenetileg póthiteleket nyújthat. Calvo szerint a dollarizációval nem sznik meg a végs hitelez funkció, ugyanis az, az általános elképzeléssel szemben, nem bankóprést, hanem magánhitel-csatornákhoz való fordulást jelent (Calvo, 2000a). Az utolsó általános probléma a dollarizációval kapcsolatban a seignorage bevételek elvesztése, azonban egyre több javaslat lát napvilágot arra nézve, hogy a FED-del egyeztetve, hogyan lehetne ezeket a bevételeket megosztani. A török eset Ezután a hosszú felvezet után következik írásomnak az a része, ahol a török példa kapcsán azt vázolnám, hogy a közgazdászok miért kényszerültek az elbbiekben taglalt kérdések boncolgatására a korábban peg -típusú árfolyamrendszert alkalmazó fejld országokkal kapcsolatban. A konkrét gazdasági problémák bemutatása eltt egy rövid kitért kell tennünk, és meg kell néznünk a török politikai rendszer jellegzetességeit, amiben egyébként sok fejld országra hasonlít. Mindezt azért, hogy jobban megértsük az ország eladósodottságának körülményeit, és hogy rámutassunk az addigi stabilizációs programok törvény-szer bukásának egy jelents okára. Törökországban elméletileg a többpárti demokratikus rendszer az 1950-es évektl létezik, annak ellenére, hogy többször szakították meg katonai diktatúrák. A pártokat a centralizáltság jellemzi, a vezet kezében központosul a hatalom általában hosszú idre. Nem jellemz a párton belüli ellenzék, és nincsenek meg a 8 FORDULAT 2002 TÉL TAVASZ

10 BEBESY DÁNIEL:A PEG -EK ALKONYA párton kívüli fékek és ellensúlyok sem. Mindez az átláthatóság és a felelsség rovására megy. A politikusok hatalmukat klientúra-építéssel és feleltlen osztogatással próbálják körülbástyázni. Jellemz a korrupció és a vesztegetés. Törökországot egy 2001-es felmérés kilencvenegy ország közül ötvenhetediknek jelölte meg egy olyan rangsorban, ahol a sorszám növekedése az elbb említett jelenségek növekedését jelentette (Transparency International, 2001). A döntéshozatalnál a választók megnyerése érdekében a rövid táv dominál. A 80-as évek nyitáson alapuló reform programja két társadalmi réteget: a bérbl és fizetésbl élket és az agrártermelket érintette hátrányosan. A veszteségeik mérséklése miatt számos állami támogatásban részesültek, elssorban a költségvetésen kívüli különböz alapokon és állami bankokon keresztül. A 89-es török tkemérleg liberalizálást is sokan magyarázzák politikai érdekkövetéssel. Az addig hatalmon lév Anyaföld Pártnak (ANAP) a 89-es választásokon a népszersége nagymértékben csökkent. zal miniszterelnök a tke-mérleg felszabadítása révén várt gazdasági növekedéstl remélte a szavazatok visszaszerzését. Az osztogató politika most már nyitott gazdasági környezetben folyt. Törökországban már volt korábban két nagyobb populista politikai ciklus (populist cycles) az 50-es és 70-es években, azonban az közötti már nyitott tkemérleg és piszkosan lebegtetett árfolyam mellett történt. Az állami kiadásokat most már a rövid távú tkebeáramlásokból fedezték, és a politikusok meg voltak gyzdve arról, hogy ezek a pénzek mindig rendelkezésre fognak állni. A politikai életben három tényeztl várhatunk változást. A módosítás kényszere érkezhet felülrl, egyrészt a távoli EU csatlakozásból kifolyólag, másrészt az IMFés Világbank programok feltételrendszerébl következen. Mexikó jó példa az elbbire, hiszen a NAFTA ernyje alá kerülésével párhuzamosan sikerült végrehajtania a szükséges politikai és strukturális reformokat. Ezek a küls kényszerek azonban bels akarat hiányában nem sokat érnek. A bels akarat pedig, ami a civil társadalom képében a harmadik tényezt jelentené, enyhén szólva nem túl ers. Összefoglalva tehát a politikai rendszer minsége dönt mértékben befolyásolja a pénzügyi globalizáció hatását az adott országra nézve. Mivel Törökországban a liberalizációt követen sem változott a politikai rendszerbl ered laza fiskális politika, az ország egyre súlyosbodó adósságválságba keveredett, amely a fejld országokhoz hasonlóan gazdaságának alap problémájává vált. Az államadósság magas szintje mellett a hirtelen leértékelés, mint már a bevezetben is mondtam, komoly veszélyt jelent, így ez az állapot ösztönzi a rögzítéses rendszerek kialakítását. A peg által nyújtott bizonytalan biztonság azonban nagy veszélyeket rejt magában a fejld országokra jellemz instabil bankrendszerre nézve. Erre szintén jó példa a török eset. Gyenge bankrendszer Törökországban, a 80-as évek liberalizációs, deregulációs hullámának következtében a pénzügyi piac integrálódott a nemzetközi pénzügyi rendszerbe. Fontos változás volt, hogy különösen 1987-tl a bankok külföldi valutában denominált eszközállománya, és a deviza kötelezettségeik fokozatosan növekedni kezdtek. A külföldi valutában denominált eszközállomány mértéke a teljes eszközállományhoz viszonyítva az 1988-as 26%- ról 1999-re 38%-ra módosult. Hasonlóan a devizakötelezettségek aránya az összes kötelezettséghez mérve ugyanebben az idszakban 25-rl 48%-ra változott. Ezeknek a folyamatoknak az alapja a kamatláb emelkedés volt, amit a kormány deficit finanszírozási politikája kényszerített ki. Még inflációs környezetben is a magas kamatlábak nagy reálkamatokat eredményeztek, amik ösztönözték a rövidtávú tke-beáramlásokat. Mint 2002 TÉL TAVASZ FORDULAT 9

11 BEBESY DÁNIEL:A PEG -EK ALKONYA már korábban is mondtam, a beáramló pénzekbl finanszírozták a deficitet, és a központi bank is jelents valuta tartalékokat tudott felhalmozni. Ebben a környezetben a kereskedelmi bankok azt a stratégiát választották, hogy devizában nyitott pozíciókat vállaltak fel. A török bankok megpróbálták betéti forrásaikat nem betéti forrásokra cserélni. A hagyományos banki tevékenységek háttérbe szorultak az arbitrázs mveletekkel szemben. Az elbbiek ugyanis bizonytalan makró-gazdasági környezetben, és az ezzel járó nagy hitelkockázatok miatt nem voltak elég jövedelmezek. A bankok rövid távú stratégiákat dolgoztak ki, és jelents kockázatokat vállaltak fel nagy pénzek reményében. A hazardírozást az is kikényszeríttette, hogy a nyitás után a török bankok olyan versenynek voltak kitéve, amit nagy kockázat vállalásának hiányában nem tudtak volna vállalni. Az árfolyamkockázatnak kitett rövid pozíciók mértéke az as idszak alatt 1,8 milliárd dollárról 5 milliárdra emelkedett (Ertugrul-Selcuk, 2000). Ez az 1994-es válság alatt valamelyest csökkent, de aztán ismét növekedésnek indult: 1999-re elérte a 13,2 milliárd dollárt. Változás következett be a kereskedelmi bankok eszközállomány menedzselésében, ugyanis a direkt kölcsönnyújtások helyett állampapírok vásárlásába kezdtek. Erre az egyik technika az volt, hogy rövid távú kölcsönöket vettek fel külföldön, és a hazai piacon hitelt nyújtottak. A másik jellemz megoldás a repo finanszírozás volt. Ez azonban a lejáratai szerkezet egyensúlytalanságából adódóan nagy kockázatnak volt kitéve. A repo piacon végrehajtott tranzakciók 99%-nak a lejárata egy nap, míg a vett állampapírok átlagos lejárata tizenöt hónap volt. A kereskedelmi bankok állampapír-vásárlása es kamatkörnyezetben hatalmas profitokkal kecsegtetett. A papírok keresletének növekedése pedig tovább nyomta lefelé a kamatokat. A 90-es évtized során a bankokat végig ez a rövid távú gondolkodás jellemezte: nagy kockázatvállalás magas profitok reményében ben már volt egy kisebb válság, ami óvatosságra inthetett volna, azonban annak az egyetlen következménye, ami tulajdonképpen csak súlyosbította a helyzetet, az volt, hogy az állam garanciát vállalt a banki betétek biztosítására. A bankok így tovább folytatták a régi taktikát, ami egyfajta erkölcsi kockázatvállalás volt, hiszen a bankok maguk mögött tudhatták az állami biztosítást, és a peg garanciáját els kilenc hónapjában, közvetlenül a válságot megelzen, a nyitott pozíciók mértéke kétszeresére ntt (Eichengreen, 2001) ben új banktörvényt alkottak, melynek keretében egy független bankszabályozó- és felügyeleti szervet hoztak létre, és olyan új elveket és szabályokat határoztak meg, amik a Baseli Egyezménnyel voltak összhangban. Ez az intézkedés már a 99-es stabilizációs program része volt, errl beszélnék a következkben. A török stabilizációs program A 90-es évek a török gazdaságot a tkeáramlások függvényében ingadozó növekedés, magas szinten beragadt infláció, nagy eladósodottság és ingatag pénzügyi szektor jellemezte. Az évtized során több stabilizációs kísérlet történt: az els az 1994-es válságot követen, majd ban egy újabb 1. Ennek sikertelensége miatt decemberében a török kormány egy új stabilizációs, dezinflációs programot fogadott el IMF felügyelet mellett. Az új program egy három éves idtávra szólt, és egy árfolyam-alapú stabilizációs kísérletet jelentett, melynek támogatására az IMF az adott idszak alatt négymilliárd dollárt szánt. A program célki-tzéseit, a fiskális szigort, a strukturális átalakítást, a csúszó leértékelést és más pénzügyi mutatókat az IMF a program során folyamatosan ellenrizte, és így kritériumként szolgáltak a folyósítandó pénzekhez. 1 Törökországban 1961 óta az IMF tizenhat ilyen programban vett részt; ezek közül négy teljes kudarcba fulladt (Alper, 2001). 10 FORDULAT 2002 TÉL TAVASZ

12 BEBESY DÁNIEL:A PEG -EK ALKONYA Az infláció csökkentésének alapja - azaz a monetáris politika közbüls célja, az árfolyamcél - a csúszó-leértékelés volt. A török lírának ez egy elre bejelentett leértékelése volt egy 1 dollárból és 0,77 euróból álló valutakosárhoz képest, amitl azt remélték, hogy megtöri a hosszú évek során kialakult, (visszatekint) inflációs várakozásokat. A leértékelés mértékét végére 20%.ban határozták meg. A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyították, hogy a 90-es évek soft peg rendszerei, amelyek árfolyam alapú inflációcsökkentéssel próbálkoztak, a spekulációs támadások miatt gyakran kudarccal végzdtek. Az 1999-es programba ezért beépítettek egy kilépési stratégiát, ami azt jelentette, hogy a leértékelésnél az árfolyam lebegési sávjának szélesítését vették tervbe, minden hatodik hónapban 15%-kal, ami 2002-re szabad lebegtetést eredményezett volna. A fokozatos kilépésre azért volt szükség, mert Törökországra, mint a többi fejld országra általában, jellemz volt a nagyfokú dollarizáltság, ezért az árfolyamingadozások rendkívül érzékenyen érintették a gazdasági szereplk vagyoni helyzetét. A kormány ezért idt akart adni arra, hogy (elssorban a bankok) fokozatosan csökkentsék a dollárban elszámolt kötelezettségeiket, vagy pedig oldják meg azok fedezését. Mint láttuk, a fejld országok esetében az utóbbi nem probléma-mentes, hiszen hiányzik a fejlett pénzügyi közvetít szektor. Az IMF-program küszöbszámokat írt el a hazai hitelállomány (NDC) és a központi bank devizatartalékaira nézve. Az NDC mértékét az 1999-es decemberi szinten határozták meg, és egy +/- 5%-os sávban ingadozhatott egy három hónapos intervallumon belül, azonban az idszak végére nem lehetett eltérés. A pénzmennyiség mértékét így teljes mértékben a beáramló tke határozta meg, amit nem sterilizáltak (no-sterilization rule), így tehát a központi bank kvázi-valutatanácsként mködött. A likviditás biztosításának szempontja így háttérbe szorult, minthogy azt teljes mértékben a tkebeáramlás függvényévé tették. Az elképzelés szerint a jól mköd tkepiacok a kamatláb változásán keresztül automatikusan biztosítják a szükséges pénzmennyiséget: pénzhiány estén a kamatlábak emelkednek, és így tkebeáramlást indukálnak, fölösleg esetén pedig ennek ellentéte zajlik le. A programban elírt küszöbszámokat Törökország végig betartotta. A leértékelés üteme a megállapodás szerint folyt, a hazai hitelállományt a központi bank nem bvítette, és a fiskális mutatókra is figyeltek. A költségvetés adóbevételeinek növekedése elérte a 18,3%-ot reálértéken, és ez jóval meghaladta az elirányzottat, az elsdleges egyenlegre vonatkozó kitételek már szeptemberre teljesültek. A program 2001 elejére ennek ellenére mégis megbukott: kérdés, hogy miért? A válság Közvetlenül a program meghirdetése után megélénkült a tke-áramlás Törökországba. A dezinflációs program megszüntette a török állampapírok árfolyamkockázatát, mivel elre bejelentett leértékelés volt érvényben. A nemfizetési (default) kockázat is csökkent a fiskális megszorítások és a strukturális átalakítások miatt. Hozzájárult az elbbi csökkenéséhez az a tény is, hogy Törökországot december én a helsinki csúcson hivatalosan is az Európai Unió bvítésére váró országok között nevezték meg. A nagy kockázat-csökkenés a magas kamatok mellett arbitrázslehetséget jelentett a befektetk számára, így megindult a tkebeáramlás. Mivel a sterilizáció ki volt zárva, az országban a likviditás megntt, és a hozamgörbét a csökken kamatok lefelé hajlították. A csökken kamatok lejjebb nyomták az adósságok kamatterheit is, így tovább csökkent a default kockázat, ami további tkebeáramlást indukált. Az államadósság terhei (GDI) az 1994-es válság utáni években általában % körül mozogtak; a program megkezdése után ez az érték 30-40%-ra esett vissza (Yeldan 2001). A ka TÉL TAVASZ FORDULAT 11

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságpolitika szekció Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI Készítette: Szakács Zsófia Budapest,

Részletesebben

Globalizáció, nemzetállam, legitimitás

Globalizáció, nemzetállam, legitimitás Orbán Gábor: Globalizáció, nemzetállam, legitimitás Bevezetés A jelenkori pénzügyi globalizáció hazai értelmezései közül feltűnően hiányzik az a nemzetközi szakirodalomban igen elterjedt megközelítés,

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ III. KÖTET Válogatás a ZSKF Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán

A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán 25 NAGY EMESE A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán Bevezetés Napjainkban a külföldi befektetk számára az egyik legvonzóbb területnek számit

Részletesebben

Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai

Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 687 LÁSZLÓ GÉZA Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai A pénzügyi válság sok mindent megkérdőjelezett életünkben. Egyszerre sokan kezdtek el kételkedni nemcsak a bankok,

Részletesebben

Makro egyensúly és gazdasági növekedés

Makro egyensúly és gazdasági növekedés Makro egyensúly és gazdasági növekedés Macro Balance and Growth English Summary Kiadta a Central European Management Intelligence 2006 áprilisában Tartalom 1 EGY ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALITÁSA...

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

Mint köztudott, Magyarország 1982. május

Mint köztudott, Magyarország 1982. május Csáki György IMF-hitelek Magyarországnak, 1996 2008 Összefoglaló: Magyarország 1982 májusa óta tagja az IMF-nek, és azóta 11 alkalommal kapott hitelt az alaptól. A hitelek támogatták a gazdasági átalakulást

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

Tisztelt Szerzı! Bármilyen további kérdésben készséggel állok rendelkezésére. Köszönettel venném, ha pár napon belül válaszolna.

Tisztelt Szerzı! Bármilyen további kérdésben készséggel állok rendelkezésére. Köszönettel venném, ha pár napon belül válaszolna. Tisztelt Szerzı! Mellékelten megküldöm cikke szerkesztett, megjelentetésre szánt anyagát. Kérem, nézze át a tördelt anyagot, és: - kérem, válaszoljon az utolsó oldalon (esetleg) feltett kérdéseimre; -

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

Pénzügyi rezsimváltás?

Pénzügyi rezsimváltás? Robert Wade Pénzügyi rezsimváltás? 36 fordulat 4 A nem kommunista világ az 1930-as évek óta két olyan, a nemzetközi normákat és szabályokat érintő változást tapasztalt meg, amelyek elég nagymértékűek voltak

Részletesebben

A monetáris politika az EU előszobájában

A monetáris politika az EU előszobájában Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 6-18. o. A monetáris politika az EU előszobájában Gidai András 1 A közeljövőbeli EU tagság váltást hozott a magyar monetáris

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Tartalom Az Európai Unió versenyképességének gyenge pontjai...3 MNB: a versenyszférában az átlagkereset idén 3,5 százalékkal nő...6 Válság

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség

Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség Bánfi Tamás Kürthy Gábor Bánfi Attila* Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség ÖSSZEFOGLALÓ A Pénzügyi Szemle LV. évfolyamának 4. száma mintegy tematikus számként öt tanulmányában

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZ PIACOK Dr. Losoncz Miklós Dr. Farkas Péter Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Losoncz Miklós, Dr. Farkas Péter, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN

Részletesebben

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30.

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30. A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995 1996. október 30. Nagyapáim emlékének, akiket soha nem ismerhettem meg, mert elsodorták õket e század történelmének viharai. 2 ELŐSZÓ E tanulmány

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN

PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN DÉL KELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 4 (Winter 2010/4 tél) PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN BÁNFI TAMÁS KÜRTHY GÁBOR BÁNFI ATTILA Okok és következmények A

Részletesebben

A monetáris politika keretei Magyarországon 1

A monetáris politika keretei Magyarországon 1 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 4. SZÁM 321 NEMÉNYI JUDIT A monetáris politika keretei Magyarországon 1 A független központi bankok teljesítményének értékelése mindenütt a világon éles vitákat vált ki, különösen

Részletesebben

Gondolatok a BUX indexrl

Gondolatok a BUX indexrl 33 MORVA ISTVÁN Gondolatok a BUX indexrl I. Bevezetés A tzsde lehet egy adott ország, gazdaság hmérje is. Jól m köd piacgazdaságban egy olyan hmér, amely elre jelzi az esetleges gyengélkedéseket, vagy

Részletesebben

Lakáspolitika és a lakáspiac a közpolitika korlátai

Lakáspolitika és a lakáspiac a közpolitika korlátai HEGEDÜS JÓZSEF Lakáspolitika és a lakáspiac a közpolitika korlátai Ebben az írásban a 2000 utáni lakáspolitikai programokat szeretném elemezni, részben, amennyire ez lehetséges, rámutatva a programok mögötti

Részletesebben

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Tiba Zoltán Gábor Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Világgazdaságtan Tanszék Témavezet: Dr. Surányi Sándor Bíráló bizottság névsora: Tiba Zoltán Gábor 2 BUDAPESTI

Részletesebben