Menekülésről, vándorlásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menekülésről, vándorlásról"

Átírás

1 lehet a megyei tanácsok munkaügyekben illetékes részlegénél. A megyei tanácsa elutasító határozata is megtámadhatóbíróságelőtt. 13 A jogszabály így szól: A munkanélküli segély folyósításának kezdő napja a munkanélküli segélyre jogosult közvetítő szervnél történő jelentkezését követő nap." (114/1988. (XII. 13.) MT. számú rendelet, 4. paragrafus, 2. bekezdés) Az irányelvek" szerint viszont: A munkanélküli segély folyósítása kezdetének első napja az arra irányuló kérelem benyújtását követő nap." (Szakmai irányelvek a munkanélküli segély megállapításával, nyilvántartásával és kifizetésének bonyolításával kapcsolatos állami feladatok ellátásához, Országos Munkaerőpiaci Központ, december, 5. oldal) 14 Többváltozós regresszióelemzéssel vizsgáltuk az egyes irodákhoz tartozás önálló hatását a segélyezés valószínűségéreajogosultakkörében. is Adataink alapján egyébként a hasonló iskolázottsá gú cigány és nem cigány munkanélküliek között semmilyenmunkaerőpiaci jellemző tekitetében nem Sik Endre Menekülésről, vándorlásról két konferencia ürügyén mutatható ki számottevő különbség. A munkanélküli segélyre való jogosultságot, ami tulajdonképpen azt mutatja, hogy milyen tartósan állt munkaviszonyban valaki, önmagában nem befolyásolja, hogy a munkanélküliek cigányok-e. A legfeljebb nyolc általánossal rendelkező munkanélküliek közül a munkaközvetítő irodák ugyanolyan arányban minősítették gyakori munkahelyváltoztatónak a cigányokat, mint a többieket. Nincs különbség a két csoport között a tekintetben sem, hogy milyen módon szűnt meg az utolsó munkaviszonyuk: bár a cigányok között valamivel többen vannak, akik kiléptek", ugyanakkor nagyobb arányban található munkakönyvükben munkaviszonyamegszűnt"bejeg y- zés is, és viszonylag kevesen távoztak úgy, hogy Ők mondtak fel. Két éve, amikor foglalkozni kezdtem az Erdélybıl való menekülés jelenségével, a menekültek helyzetével, mindössze két dolgot nem sejtettem. Egyrészt, hogy két év múlva Kelet-Európa politikai struktúrája teljesen átalakul, másrészt, hogy a menekülés, a vándorlás maradandó és növekvı jelentıségő társadalmi ténnyé válik. Most, 1990 vége felé - milliók menekülnek, vándorolnak Európában, s további tömegek mozdulnak meg pillanatokon belül (ezenközben az Európán kívüli menekülés és vándorlás sem csökken); - eleddig áthághatatlan országhatárok könynyííszerrel átléphetıvé válnak, s korábban nem volt határokon épülnek a szögesdrót akadályok; - nemzetiségi ellentétek törnek fel a mélybıl, és splendid isolation"-re törekednek hagyományosan menekülıket befogadó országok, stb. A menekültpolitika csinálói és a szakértık kezdik észrevenni, hogy helyzet van", ami fokozódik", s keresik a cselekvés módozatait. Teszik mindezt, egyebek mellett, konferenciákon és munkamegbeszéléseken. Ezek az összejövetelek ugyanis, bár manapság inkább cikizni szokás İket, új információkkal szolgálnak (vö. kémke dés), szokatlan érvek és nézıpontok sokaságát nyújtják, személyes kapcsolatok létrejöttének esélyét növelik, segítve a politika és a tudomány emberei, illetve a különbözı országok hasonszırőjei közti jobb megértést (vagy a teljes értetlenség felismerését). A következı két fejezet azokat a gondolatokat tartalmazza, amelyek két konferencia végighallgatása során és nyomán ötlöttek fel bennem. Azért vélem a megválaszolatlan kérdéseket, kezdeti stádiumban lévı gondolatsorokat közreadhatóknak, sıt közreadandóknak, mert felvillantják azokat a problémákat, amelyek 1991-ben (is) próbára fogják tenni az intézményeket és az egész közvéleményt. Továbbá: hátha kapok kritikát, véleményt az alábbi elemzéskezdeményekre, netán újszerő választ a felvetett kérdésekre. Röviden a két konferenciáról. Az egyiken a magyarországi pártok menekültügyekkel foglalkozó politikusai vettek részt. 1 A másikat egy bécsi illetıségő ENSZ-kutatóintézet rendezte Berlinben. Ennek során a menekülést, a tömeges vándorlást mint krízishelyzetet jellemezték, s arra keresték a választ, hogyan játszhat szerepet e válság kezelésében a nem állami szektor

2 2 Menekültekrıl, vándorlókról - hazulról nézve 1. Hagyományai vannak a kérdésnek, hogy a menekültügynek mely fıhatóság alá kell tartoznia, illetve, hogy" jó lenne egy független állami menekültügyi szervezet. Korábban ez a kérdés az akkor még alternatívnak nevezett szervezetek részérıl oly módon vetıdött fel, hogy miért a rendırségi profilú BM kebelében hozták létre a menekültügy elsı állami szervezetét, a Tárcaközi Bizottságot. Az volt az ellenzék döntı érve, hogy az elnyomó hatalom központi szervezetérıl aligha lehet feltételezni, hogy a menekültekkel (akkortájt ez kizárólag erdélyi, s zömmel magyar származású embereket jelentett) képes lenne korrektül bánni. Azt is helytelenítették, hogy a menekültügyekkel foglalkozó szervezet a BM épületében mőködjön, merthogy a Házba nem nagyon tehette be a lábát menekült. Mára a Menekültügyi Hivatal kiköltözött a BM fıépületébıl, de továbbra is annak fıosztályaként tevékenykedik. A beszélgetésben a pártok képviselıi ellenezni látszottak azt, hogy a Menekültügyi Hivatal a BM szervezeti egységeként mőködjön. Erre két érvvel szolgáltak: más országokban sem tartozik a menekültügy a belügyhöz, illetve a belügyhöz tartozás lehetetlenné teszi, hogy a menekültekkel ne rendıri módon bánjanak. Az elsı érv komolysága igencsak megkérdıjelezhetı, hiszen csak egy adott ország fıhatóságai munkamegosztásának, kapcsolatrendszerének, mőködési mechanizmusainak ismeretében dönthetı el, hogy lehet-e és célszerő-e független menekültügyi apparátust létrehozni, s ha nem, mely fıhatósághoz tartozzon a menekültügy. Ami a menekültügy rendırtelenítését" illeti: bárhol legyen is a menekültügy helye az állam makroszervezetében, a rendıri tevékenység számos menekültügyi tevékenységben elkerülhetetlen. Ebbıl az is következik, hogy akkor sem elképzelhetetlen, hogy egyes menekültügyi tevékenységeket más szervezethez tartozó egységek végezhessenek, illetve hogy a rendıri munka alávetve legyen más szervezetek folyamatos ellenırzésének, ha a BM marad a menekültügy gazdája. Ez a vita alapvetıen azért sekélyes, mert a makroszervezeti hovatartozásnak tulajdonít meghatározó szerepet a mőködési stílus és az egyes tevékenységek felügyelete szempontjából. Figyelmen kívül hagyja, hogy a menekültügy akkor is mőködtethetı rendıriesen", ha az Igazságügyi Minisztérium alá tartozik, továbbá bizonyítatlan az a feltételezés, hogy a BM alá tartozás lehetetlenné teszi, hogy más szervezet (például bíróság) hatékonyan ellenırizhesse a rendıri munkát. A fentiekbıl természetesen nem következik, hogy feltétlenül a BM-hez kell tartoznia ma Magyarországon a Menekültügyi Hivatalnak. Ez esetleg alapos vizsgálatot érdemel (márcsak azért is, mert látható, hogy ez a kérdés foglalkoztatja a pártokat), de célszerő ehhez pontosan elgondolni, hogy milyen szempontok szerint kellene a makroszervezeti hovatartozást és a mőködés során az ellenırzést és felügyelelet (tágabban, a szervezetek közötti alá-fölé- és mellérendeltségi viszonyokat) kialakítani. 2. Elınyös vagy hátrányos Magyarország számára a menekültek, a hazatérık és a bevándorlók befogadása? Ha abból indulunk ki, hogy semmilyen hatalomnak nincs joga embereket mozgásukban akadályozni, akkor kötelességünk beengedni mindenkit, aki Magyarországra tart, s ha ez így yan, akkor nincs sok értelme általánosságban mérlegelni, hogy milyen elınyei vagy hátrányai származnak Magyarországnak a menekültekbıl. A fenti gondolatmenet érvényes akkor is, ha a Magyarországra igyekvık egyes csoportjai esetében a menekültügy politikai szempontok miatt válogatás nélkül beenged bizonyos csoportokat, például minden magyar származásút, vagy mindenkit, aki a genfi konvenció szerint életében veszélyeztetett. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene alaposan mérlegelni, hogy mi módon lehetne a lehetı legtöbbet nyújtani az értékválasztás szerint prioritást élvezı csoport(ok)nak anélkül, hogy ezt az itthoniak megsínylenék, illetve hogy a prioritást nem élvezı csoportok ne kerüljenek többszörösen hátrányos helyzetbe (másként: hogy a prioritás hiánya ne váljon diszkriminációvá). A fentiek mérlegelése két tényezıcsoport együttes elemzését feltételezi. Egyfelıl, hogy mennyi bevándorló és menekült, milyen ütemben, milyen összetételben várható Magyarországra, illetve hogy miként alakul a menekültek és vándorlók számára fontos magyar intézmények várható állapota (iskolarendszer, munkaerıpiac, segélyezési rendszer, lakáspolitika stb.) 3. A menekültek jelenthetnek a fogadó ország számára elınyt és hátrányt is. Statikus, rövid távú és csak a közvetlen gazdasági szempontokat ma- 104

3 3 gában foglaló modellben gondolkozva minden valószínőség szerint a menekültek hátrányosan érintik a fogadó országot. Hogyan fest ez a modell? Vegyünk egy idıpontot (Ii), amelyben menekültek jelennek meg egy adott országban. Ebben az idıpontban az adott ország GDP-je (bruttó nemzeti termék) Xi értékkel egyenlı, amit az Ii idıpontot megelızı Pl idıszakban állítottak elı. A menekültek értelemszerően nem vehettek részt GDPi elıállításában, hiszen Pi megelızi Ii-et. Ugyanakkor az Ii idıponttól kezdıdı P2 idıszakban a menekültek is fogyasztani fogják az adott ország javait, amely magában foglalja Xi-et és a P2 idıszakban megtermelt GDP-t (X2). Mármost Ii idıpontban és P2 idıszak kezdeti szakaszában a menekültek fogyasztása minden valószínőség szerint meghaladja GDP növelı tevékenységüket (feltételezvén, hogy fogyasztásukat nem nemzetközi alapok finanszírozzák, illetve hogy nem gazdasági tehetısség alapján szelektált - hongkongi - bevándorlókról van szó). Következésképpen rövid távon a menekültek veszteséget jelentenek a GDPi-et megtermelt hazai népesség számára. A fenti modell megismerése azért fontos, mert nagy szerephez jut a hétköznapi gondolkodás, a közvélemény formálásában. Márpedig ez a gondolkodásmód - a modell egyoldalúsága, statikus volta, rövid távúsága és csupán közvetlenül gazdasági elemeket figyelembe vevı struktúrája miatt igaz elemekbıl hamis ítéletet alkot. Másként: e modell, amely kellıen egyszerő ahhoz, hogy a hétköznapi gondolkodás számára magától értetıdınek" tessék, a maga korlátai közt igaz. A korlátok fel nem ismerése miatt azonban ez az igazság az elıítéletes gondolkodás melegágyává válik. A modell statikusságát, rövidtávúságát és leegyszerősítı gazdasági nézıpontját feloldva látni fogjuk, hogy miért lehet az elıbbi ítéletet elıítéletnek tekinteni. Oldjuk fel elsı lépésben a modell statikus és rövid távú jellegét. Tételezzük fel, hogy a menekültek P2 idıszakban letelepednek és dolgozni kezdenek a fogadó országban. Következésképpen I2 idıpontig (P2 idıszakban) maguk is részt vesznek az eddig elıállított GDP megtermelésében, amit X2-vel jelöltem. Ebben a modellben a menekültek akkor jelentenek továbbra is veszteségforrást a fogadó társadalom számára, ha részesedésük a teljes idıszak (P) fogyasztásából nagyobb, mint amennyivel ennek elıállításában részesedtek (X). Ha P2 nem túl hosszú (s ezért X-en belül nagy marad X aránya), illetve ha nem kapnak munkalehetıséget a menekültek, vagy/és ha munkájuk nem hajt hasznot (fekete munka, ami nem jelenik meg a GDPben, a kriminalitás határát súroló tevékenység: spekuláció, prostitúció stb., ami munka ugyan, de értékeink szerint nem tekintjük hasznos tevékenységnek), akkor nagy a veszélye, hogy a menekültek továbbra is rontják a fogadó népesség életszínvonalát. Ezzel szemben ha a menekültek GDP-termelése egy idı után meghaladja fogyasztásuk mértékét, akkor létük hasznossá válik a fogadó népesség számára. Ha ez a többlettermék elég nagy, vagy/és ha P2 idıszak elég hosszú, akkor X értékén belül X2 egyre nagyobb arányt képvisel. Vagyis a menekültek elıbb csökkentik, majd akár kamatostól vissza is adhatják azt a tartozást, amit Xi-bıl termelés nélkül elfogyasztottak. Ily módon a statikus modell igazsága semmivé válik: ami eredetileg segítségadásnak látszott, az valójában jól kamatozó kölcsönnek bizonyul. (Ha a menekültek hosszú távon sokkal többet termelnek, mint amennyit kaptak, akkor úgyis értelmezhetı a modell, hogy a fogadó társadalom kizsákmányolja ıket.) Természetesen a fenti modell csak vázlat. Bonyolítja a dolgot, hogy - menekültek további idıszakokban is érkezhetnek, tehát a menekültek újra meg újra segélyezettként, adósként jelennek meg" a fogadó ország közvéleményében. Másként: sok egymást követı statikus modell hat (egymást erısítve!) a közvéleményre a dinamikus modell helyett; - a menekültek nem a fogadó országnak, hanem maguknak termelnek, csak ez a fogadó országnak is hasznot hajt (a teljes mértékben meg nem fizetett bérmunkán, az adón, az innovációkon, a vállalkozókedyen stb. keresztül), ami azonban kevésbé látványos mint az elsı idıszakban történı ellentételezetlen fogyasztás. Márpedig a látható fogyasztás és a láthatatlan termelés paradoxona is a statikus modell hamis igazának fennmaradása irányába hat. 3 Ha a dinamikus és hosszú távú modellt ki akarjuk egészíteni a társadalmi hatások elemzésével is, akkor alig mérhetı és egymással bonyolultan egymásba kapcsolódó tényezıket kell modellünkbe illesztenünk. Feltételezhetı például, hogy a menekültek megjelenése kihat a lakosság demográfiai magatartására, a nemzettudatra, az idegenekkel kapcsolatos viselkedésre, az elosztási 105

4 4 viszonyokra stb. Ezek mind visszahatnak a GDP alakulására, de ennek mikéntjét még a legoptimistább társadalomtudós (még a leginkább modellezhetı demográfiai változások esetében is) csak félve merheti megbecsülni. Az Erdélybıl Magyarországra jött menekültek szociológiai vizsgálatából lehetséges némely közvetett érveket találni amellett, hogy a menekültek nem túl hosszú idı alatt 4 le tudják dolgozni menekültként kapott ellentételezetlen fogyasztásukat. Fiatalok, készek és képesek sokat és jól dolgozni 5 (a magyar társadalom szerint munkafegyelmük nagyobb, mint az itt nevelkedetteké) van szakmájuk, mégpedig olyan, ami (legalábbis a közelmúltig) hiányszakma volt Magyarországon. 6 Hosszabb távon és tágabb társadalmi értelemben pozitív hatást gyakorolhatnak a magyar társadalomban azzal, hogy pótolják a meg nem születettek egy részét, továbbá vallásosak, családcentrikusak és magyar érzületőek. Természetesen vannak olyan rétegek, amelyek rövid távon is vesztenek a menekültek megjelenése miatt (házassági piacon a éves férfiak, növekvı szakmunkás munkanélküliség esetén a menekültekéhez hasonló képzettségő csoportok stb.) Nyilvánvaló, hogy a fentiek csak az erdélyi magyar származású menekültekre érvényesek. Más kulturális hátterő, más képzettségő menekültek megjelenése másként hat a társadalomra, mint ahogy a társadalom is másként viselkedik velük szemben. 4. A genfi konvenció aláírásával Magyarország kötelezte magát, hogy a dokumentumban menekültként definiált embereket befogadja. Ez azonban csak annak a problémakörnek az egyik - s látni fogjuk, nem egyértelmő - sarokpontja, hogy kit tekintsen menekültnek a mindenkori bürokrácia. Továbbra is nyitva marad a kérdés: mit juttasson nekik az állam és milyen módon tegye ezt, vagyis hogy a menekültek ellátására hivatott mechanizmusok milyen csatornákat foglalnak magukba, ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, milyen elvek szerint mőködnek, milyen kormányzati és nem kormányzati szereplık vesznék részt e tevékenységekben. Hasznos ha a közvélemény, a tömegkommunikáció hatására alakuló, politikailag determinált kérdésfeltevéstıl amennyire lehet, függetlenné válnak a bürokrácia alapelemei. 5. Kik tehát a menekültek? A Magyarország által vállalt genfi konvenció (pongyolán fogal mazva) az európai üldözötteket tekinti annak. Ez azonban nem jelenti, hogy - ne lehessen (indokolt esetben) nem európaiakat is befogadni; - egyformán kezeljenek mindenkit, akit beengednek Magyarországra; - egyszer s mindenkorra változatlan feltételek jellemezzék a menekült fogalmát. Következésképpen a menekültfogalora politikai és értékrendi véglegesítésének" csak keretet szab a genfi konvenció. Bonyolítja a dolgot, hogy nem csak menekültekkel kell az adminisztrációnak foglalkoznia. Az egyéb" csoportok nagyon durván a következı módon definiálhatók: - bevándorlók, akik engedéllyel birtokukban, általában alapos felkészülésre idıt adó procedúra után jönnek Magyarországra; - hazatérők, akik (vagy akiknek felmenıi) korábban Magyarországon éltek; - átmenetileg itt élı külföldiek, akik több-kevesebb ideig itt élnek, de formálisan nem tervezik ezt legitimálni. Eltérı társadalmi összetételük, kulturális hátterük és aspirációik miatt e rétegek mást és mást várnak Magyarországtól, következésképpen a magyar igazgatási és társadalompolitika, illetve az adminisztráció számára is más és más módon jelentenek feladatot. 6. A menekültek, a bevándorlók, a hazatérık és a külföldiek (a fent leírt alapvetı strukturális eltéréseken túl) legalább két további dimenzióban megkülönböztetendık egymástól. Aszerint, hogy magyar származásúak-e, és hogy szomszédos országok lakói-e. E két dimenzió ugyanis meghatározó jelentıségőnek tőnik mind a közgondolkodás számára (amit a politika csinálóinak kötelessége és elemi érdeke is figyelembe venni), mind az adminisztráció számára, amelynek fel kell készülnie a várható teendıkre. A pártközi beszélgetésben voltak olyan vélemények, amelyek szinte modellszerően vázolták fel e két dimenzió alkotta típusokat. Eszerint vannak (az ott megfogalmazott prioritás sorrendjében) a Kárpát-medencében, de határainkon túl élı magyarok, a távolabb élı magyarok, a Kárpát-medence nem magyar lakosai, az egyéb európai, s végül a nem európai nem magyar népek. További elemzés elıtt csak két megjegyzés a fenti skálához: 7 - a fenti szempontok tipologizáláshoz való használata elkötelezettséget jelent egy összma- 106

5 5 gyár" (így hangzott el a beszélgetésben) érték vállalása mellett, amely idınként konfliktusba kerülhet a humanitás általános elvével; - kimondatlanul ott szerepel a táguló köröket jelentı tipológia centrumában az itt élı magyarság abszolút prioritása, amit nyíltan kell vállalni, mert (és erre is elhangzott utalás a vitában) az nem jó, ha a hazai népesség rovására alakul a befogadókkal kapcsolatos társadalompolitika. 7. A legelsı erdélyi menekülthullám idején már felvetıdött, hogy két, egymást kizáró politikát kell folytatnia a mindenkori magyar politikának: egyfelıl befogadni minden magyart, aki ide igyekszik, másfelıl fennmaradni segíteni a szomszédos országok magyar közösségeit. Az elıbbi nézet dominált addig, amíg a menekültek zöme létében fenyegetve volt, bár már ekkor felmerült, hogy a hátramaradtak is hasonló veszélyeknek vannak kitéve, következésképpen a menekülık gyávábbak, mint a maradók, illetve hogy a hátrahagyottak helyzete a menekülık miatt tovább romlik, 8 következésképpen a menekülık árulók. Mára a helybenmaradást támogató politika egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ugyanakkor minden magyarellenes jel Erdélyben (és Szlovákiában, Horvátországban) ellentétes irányban módosít a fentieken. 8. Kapcsolódik a fenti kérdéskörhöz a menekültügyi politika és a környezı országok magyar szervezeteinek kapcsolata. Miközben természetes, hogy a tájékoztatásban ezek a kapcsolatok igen hasznosak lehetnek (bár azzal reálisan számolni kell, hogy - különösen, amíg a Menekültügyi Hivatal a BM része - a szomszédos országok mindig gyanakodni fognak az ottani magyar szervezetek és a hazai hatóságok jó kapcsolatai láttán), de életveszélyes lenne a menekültügynek bármilyen más módon együttmőködni ezekkel a szervezetekkel. Ha például szelektálás jellegő feladatokat adnának számukra (azon az alapon, hogy ık tudják, kire nincs szükségük), az szükségképpen korrupciós és kontraszelekciós mechanizmusokat eredményezhetne. Ha azzal a szándékkal támaszkodna a hazai adminisztráció a külföldi magyar szervezetekre, hogy azok akadályozzák meg a menekülést, akkor még rombolná is az ottani közösséget azzal, hogy saját szervezetüktıl idegenednének el az ott élık. 9. A különbözı prioritásokat igazgatási és társadalompolitikai eszközök kombinálásával lehet leghatékonyabban biztosítani. Elsı lépésben eldöntendı, ki jöhet és ki nem, és hogy aki jöhet, az állandó vagy idıleges tartózkodást kaphat-e. Ezenkívül ki lehet kötni, hogy a belépésnek milyen feltételei vannak (munkavállalási lehetıség, kezesség, vagyon, készpénz). További lehetıség a belépés utáni helyzetre kikötéseket tenni (kötelezı vagy preferált letelepedési hely, munkaterület). Ezután következhet a preferenciák társadalompolitikai különbségekkel való érvényesítése (ki mire jogosult, kinek miben van elınye és fordítva: ki mibıl van kizárva, illetve csak milyen feltételekkel juthat hozzá). Meggondolandó, hogy lehet-e általános és egységes prioritási" politikát kialakítani, elvégre úgy is felfoghatjuk az elızıkben elmondottakat^ hogy három teljesen eltérı elven értékelendı, gyökeresen más szociológiai összetételő és aspirációjú népességgel foglalkozunk: - nem magyar származású menekültekkel, akikrıl a humánum, - nem magyar származású bevándorlókkal, akikrıl az érdemesség, és - magyarokkal, akikrıl jogaik alapján kell az értékelés során kiindulnunk. 10. Felvetıdött a beszélgetésben az is, hogy az egyéni jogok szembekerülhetnek a kisebbség közösségi jogaival, s ekkor el kell dönteni, melyiknek ad prioritást a politika. Hajlok arra, hogy ily módon feltéve a kérdést nem juthatunk el megnyugtató válaszhoz. Ugyanis harmadik személy, s különösen egy kívülálló hatóság nem dönthet az egyén morális kérdéseiben, s nem képviselheti - mintegy pótolni próbálóan - az egyén lelkiismeretét, a közösséget. Egy hozzászóló például szembeállította a kivándorolni szándékozó tanár és a magyarul tanulni vágyó diák egyéni érdekeit, kérdezvén: most akkor melyiknek van prioritása? A probléma így különösen álságosán van felvetve. A tanár ugyanis - akármi is a kivándorlás oka - nyilván azért dönt a kivándorlás mellett, mert más megoldást nem lát gondjainak megoldására, ezzel szemben a diákokat nem csak az elvágyódó tanár taníthatja magyarul. Más kérdés, mi van, ha az összes magyarul tanító tanár elmenekül. A tanár szemszögébıl nézve a késıbb menekülınek egyre nagyobb lelki teherrel kell szembenéznie, tehát ha ettıl meg akarja kímélni magát, jobb ha hamar menekül, ami felgyorsítja a menekülést. A probléma elérhet olyan fokra, hogy már a közösség létét fenyegeti, s ezért orvoslásra szorul. Megítélésem szerint azonban még 107

6 6 ekkor sem a tanárok menekülésének megakadályozása a megoldás (az a tanár, akit kényszeríteni kell a maradásra, nem valószínő, hogy a diákokat jól fogja tanítani), hanem szervezett pótlásuk által például - tudom, hogy ez abszurd, de nem biztos, hogy lehetetlen - román származású tanárok tanítanának magyarul, Magyarországról mennének tanítani bérért vagy önként stb.) Az egyén és a kisebbség közösségi jogai nem állnak ellentélben, ha valamilyen jog megadása, valamilyen lehetıség felkínálása, tehát valamilyen pozitív diszkrimináció a cél. A gond akkor merül fel, ha negalív diszkriminációról van szó, mert ha egy egész kisebbség van megfosztva valamitıl, van kitiltva valahonnan, az rasszizmus. Menekültekrıl, vándorlókról - külföldrıl nézve 11. Egyre elfogadottabb az a nézet, hogy az állami szervezetek mellett a nem kormányzati szervezetek is fontos szerepet játszanak (egyebek mellett) a szociális gondoskodásban. Ugyanakkor e kérdéskör minden szakértıje hangsúlyozza, hogy ez nem vezethet az állam szociális tehervállalásának csökkenéséhez. Inkább arról van szó, hogy az állam a közvetlen központi elosztás helyett közvetett támogatásokkal gondoskodik a rászorulókról. A közvetett gondoskodás szunnyadó társadalmi energiákat mobilizál, s a rejtett erıforrások egyrészt növelik a társadalmi erıforrások menynyiségét, másrészt csökkentik a mőködés költségét. Az ilyen módon történı szociális ellátás társadalmi hatásai kedvezıbbek, mint a központi elosztásé. A menekültek lakáshoz juttatása például még a gazdag befogadó országoknak is gond, a szegényebbek számára pedig egyenesen lehetetlen. E lakáselosztás bürokráciaigényes, s a hazai" szegények igazságtalannak érzik, ha az idegenek" ilyen kedvezményekben részesülnek. Na már most, ha lakásépítés és -osztogatás helyett az önkormányzatok központi alapokból kapott költségvetésbıl finanszíroznak lakásépítı szövetkezeteket a menekültek és a hazai" lakásnélküliek számára, akkor az állami pénzhez hozzáadódik a saját munkának és a munkaegyesítés hatékony többletmunkájának értéke. Továbbá: a közös szállítás, szervezés, ellenırzés csökkenti az építés fajlagos költségeit, tehát növeli az állami pénzek felhasználásának eredményességét. Végül: az ilyen építkezési mód csökkentheti a hazai" és menekült népesség közötti feszültséget. 12. A fenti paradicsomi állapot természetesen nem hozható létre egykönnyen. Hiszen ehhez is kell állami pénz, s az elosztásért folyó harcban a nem kormányzati szervezetek esélye értelemszerően rosszabb az állami szervezetekénél. Még a piaci vállalkozások kedvezményekkel való ösztönzése is elfogadottabb az állam számára, mint a gyanús nem kormányzati kezdeményezés. Ám ha volna is pénz, az önkormányzatok (és mögöttük a helyi lakosság) vállalkozó kedve és saját erıforrásai kellenek ahhoz, hogy egy ilyen project lehetıvé váljon. És akkor még nem említettem az emberi tényezıt", tehát hogy lennie kell a menekültek vagy a hazai" építeni vágyók között olyan személynek, akiben megvan a képesség, hogy végigharcolja a harcot. És ha sikeresen végrehajtatik is a fenti program, ha felépül olcsón, jó minıségben az önsegítı munka áldásos közremőködésével az új lakótelep, akkor is számolni kell negatív társadalmi következmények lehetıségével. Például: - a menekültek csak olyan helyeken telepedhetnek le, amelyek ilyen project-re vállalkoznak, s ez minden valószínőség szerint azt eredményezi, hogy nem nagyvárosokban élnek majd; 9 - csökkenhet a beilleszkedés gyorsasága, mivel a menekültek kolóniákba tömörülnek. Ez roszszabb esetben stigmatizációt, gettósodást is eredményezhet, különösen ha az építkezésben részt vevı hazai" rétegek a helyi társadalomban alacsony presztízsőek. - Végül, a menekültek közötti feszültségek is növekedhetnek egyfelıl az építkezés gondjai miatt, másrészt azért, mert olyan közösséget alkotnak, amelyet kényszer hozott létre. 13. A menekülteknek Európa-szerte rengeteg önsegítı csoportja van, amelyeket egy non-profit szervezet fog össze egy hollandia alapítvány segítségével. Ez a szervezet információkkal, ötletekkel, önképzı találkozók szervezésével és képzéssel törekszik támogatni a menekültek önsegítı szervezeteit. S ez nagyon rá is fér ezekre a szervezetekre, melyek strukturális okoknál fogva igen sérülékenyek. Mik e sebezhetıség okai? a) Az önsegítés motivációja idegen a modern társadalmak domináns motivációjától, a pénzszerzéstıl, ami eleve kisebbségi szerepre kárhoztatja az önsegítésre törekvıket. Ennek a kisebbségi szerepnek lehetne ugyan a 108

7 7 kommunákhoz, a vallási kisközösségekhez vagy az alternatív életmódot folytatók közösségeihez hasonló büszkén vállalt, presztízst adó, a másságot az újjal való kísérletezéssel ötvözı jellege, de ennek ellentmond, hogy a menekültek rossz anyagi körülmények között élnek és idegenek a befogadó társadalom számára, következésképpen pozíciójuk nem lehet más, csak a domináns motivációnak alávetett szerep. b) Szervezetileg függetlenek ugyan a menekültek önsegítı csoportjai, de anyagi értelemben nagyon is függı helyzetben vannak. Elemi tevékenységükhöz is elengedhetetlen az állam, az alapítványok, a vállalatok hozzájárulása. Ez pedig könnyen csorbíthatja az önállóságot. Még akkor is, ha a pénzt adó szervezetek semmit sem kérnek cserébe. Még ebben az ideális esetben is megjelenik például a könyvelés mint a pénz rendeltetésszerő felhasználásának biztosítéka, ami új szerepet ró a csoportra. Vagy például az egyszer kapott pénz beépül a csoport tevékenységébe, ám ez az új tevékenység csak akkor folytatható, ha a pénzfolyam sem apad el. Ez azonban kihat a csoport magatartására, csökkenti például a radikális tevékenységek esélyét. c) Az önsegítı csoportok általában kis közösségek, amelyekben nagy szerepe van a személyes kapcsolatoknak. Ezek azonban legalább annyira konfliktusforrások, mint amennyire a csoport legfıbb összetartó erıi. Az elızı két tényezı hatásaként nagy az esélye, hogy függı helyzetben lévı kiscsoport konfliktusok sorozatát éli át a környezetével, s emiatt a csoporton belüli viszonyokra nagy külsı nyomás nehezedik. d) A menekültek a társadalom mobil részét alkotják. Következésképpen feltehetı, hogy az önsegítı csoportok tagsága is gyakran cserélıdik. Ez pedig tovább növeli a csoport sebezhetıségét. 14. Az önsegítı csoportoknak az a legfontosabb többlete" a szociális gondozásban, hogy hatékonyabban tudják kiválasztani a segítséget igénylıket, mint a többi szervezetek. Ez egyrészt azt jelenti, hogy minden hivatalos procedúra nélkül (tehát gyakorlatilag költség- és bürokráciamentesen) végigfuttatják az információkat a potenciális érdekeltek nagy tömegén, másrészt azt, hogy mesterséges kiválasztás helyett önkiválasztással mőködnek, amitıl igazságosabb lesz a tevékenységük - vagy legalábbis másként lesz igazságtalan. Jegyzetek 1 A konferencián részt vettek (az én székemhez képest távolodó sorrendben, ami nem fejez ki értékítéletet, mivel én hamarabb leültem, mint a többiek) a KNDP, az MDF, az MSZMP, az SZDSZ, a Fidesz képviselői. Az MSZP és a FgKP nem képviseltette magát a megbeszélésen. 2 A konferencia szervezője az European Centre for Social Welfare Policy and Research volt. Az első előadás az európai tömeges vándorlás típusait és trendjét vázolta fel, a második a menekültek self-help csoportjainak tevékenységét elemezte. A hozzászólók az Ausztriában jelenleg fontos szerepet játszó Caritas, a Német Vörös Kereszt és két nagy jótékonysági szervezet vezetői voltak, valamint a magyar Népjóléti Minisztérium egy osztályvezetője. 3 Ezt a tömegkommunikáció is erősíti - akkor is, ha nem akarja - hiszen hírértéke csak a menekültekért tett áldozatosságnak (amely a fogadó ország büszkeségét csiklandozza), illetve a menekültek ezen jótéteményeket meg nem háláló magatartásának van. 4 A menekültek túlnyomó többsége Magyarországon akar letelepedni, tehát megvan részükről a készség, hogy itt töltsék a Vz-t és az azt követő P n időszakokat. (Vö: jelentés az erdélyi menekültekről (1989) Tárki Gyors-jelentések 3.sz. Budapest) 5 Hosszabb távon az is ide tartozik, hogy ambícióik nagyok, ami megjelenik fogyasztani, felhalmozni, de tanulni vágyásukban egyaránt. < Munkakészségüket és felhalmozási ambícióikat mutatja, hogy megérkezésük után nem sokkal aktívan tevékenykedtek a második gazdaság fehér" szegmensében (Jelentés ). 7 Nem tudományos okvetetlenkedés indított e fenti tipológiát skálának nevezni, hanem az, hogy a szociálpszichológia ismeri is a fenti skálát, ami az egyénhez képest az idegenség" mértéke szerint rendezi el a Másokat. Ennek során két természetes dimenzió a nyelvi és a földrajzi közelség-távolság. 8 Ez kétféleképpen is elképzelhető, rövid távon azáltal, hogy a rezsim megbosszulja az ottmaradtakon a menekülést, hosszú távon, hogy a menekülés szelekciója a rosszabb helyzetben lévők, a kevésbé alkalmasak arányát megnöveli a hátrahagyott társadalomban. Ez utóbbi érv egy változata, hogy az értelmiség (s különösen a kultúravivő értelmiség: pap, tanár s mindenfajta szóművész) távozása a közösségek és a kultúra összeomlásához vezet Erdélyben. ^ Ez rontja munkahelyhez jutási esélyeiket is. Tanulságos e tekintetben az a svéd kísérlet, amely a jelenlegi kényszerlakhely-kijelöléses megoldást váltaná fel (a menekültnek jelenleg három évig kell egy számára kijelölt településen laknia). Ennek lényege, hogy az önkormányzatok ahhoz kérhetnek támogatást, hogy munkahelyet teremtsenek a menekültek számára. 109

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ II. INGATLANOK FORGALOMKÉPESSÉGE forgalomképtelen törvény alapján, forgalomképtelen helyi döntés alapján, korlátozottan forgalomképes az 1990. évi LXV. tv. alapján,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A nemzetközi tapasztalat szerint a sikeres klaszterek megalakulását legjobb esetben az együttmőködésben érintett vállalkozások

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Németh László Mit vár a társadalom a szociális szolgáltatóktól a XXI. században?*

Németh László Mit vár a társadalom a szociális szolgáltatóktól a XXI. században?* Németh László Mit vár a társadalom a szociális szolgáltatóktól a XXI. században?* Izgalmas kérdésfeltevés a szociális munka napja alkalmából 2004-ben. A mindennapokat meghatározó kérdés, amelyre a mindennapokban

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval Elıadó: Szalay András S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatója A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

Az Informatikai kontrollok és számítógépes elemzı technikák használata a könyvvizsgálati munkában. Nagy Péter, CISA, ACCA +36 30 9193807

Az Informatikai kontrollok és számítógépes elemzı technikák használata a könyvvizsgálati munkában. Nagy Péter, CISA, ACCA +36 30 9193807 Az Informatikai kontrollok és számítógépes elemzı technikák használata a könyvvizsgálati munkában Nagy Péter, CISA, ACCA +36 30 9193807 1 3/8/2013 Az informatikai rendszerek vizsgálatának fıbb problémái

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Az EU közbeszerzési politikájának

Az EU közbeszerzési politikájának Az EU közbeszerzési politikájának modernizálása Az Egységes piaci intézkedéscsomag elkötelezettsége "Átdolgozott és modernizált közbeszerzési jogi keretek, melyeknek célja, hogy alátámasszák egy olyan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Tóth Edit ügyvezetı igazgató

Tisztelt Közgyőlés! Tóth Edit ügyvezetı igazgató 415-3/2006. Javaslat vonatkozó szabályokról szóló 36/1993.(XII.20.)Ör. számú rendelet módosítására Tisztelt Közgyőlés! A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé A foglalkoztatásról és a munkanélküliségi biztosításról szóló törvény 43. szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/09. és 88/. sz.), a fogyatékkal élık szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr

Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr rr Az áthidaló kölcsön igénybevételének feltételei kik számára ajánljuk az áthidaló kölcsönt Az Áthidaló Kölcsönt igényelhetik a Raiffeisen Banknál szabad felhasználású, vagy lakáscélú jelzálog alapú hitellel

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Hatályos szöveg. 3/1999 ( III.1)MÖK számú. rendelete. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról.

Hatályos szöveg. 3/1999 ( III.1)MÖK számú. rendelete. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról. Hatályos szöveg. Módosította a 9/2000.(III.27.)MÖK sz. rendelet, a 29/2000.(X. 30.)MÖK sz. r., módosítás dılt betővel szedve, és lábjegyzetben jelezve) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestület

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

CEE-Lawyers LLP. Budapest. Andrássy út 113. H-1062 Budapest

CEE-Lawyers LLP. Budapest. Andrássy út 113. H-1062 Budapest Budapest Radnóczy & Partners CEE-Lawyers Andrássy út 113. H-1062 Budapest Új hangsúlyok a vállalati banki kapcsolatokban I. A válság hatása a vállalati hitelállományokra Magyarországon II. A hitelezési

Részletesebben

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012 Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Hungarian Investment and Trade Agency 2012. Szeptember 27. Bevezetés

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben