MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti nagyterem Napirend: 1. Költségvetési rendelet módosítása. A mezei őrszolgálatról szóló 15/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 3. A helyi adókról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 3/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló 5. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló 6. Véleményezés - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló helyi rendeletével kapcsolatban 7. A 201 évi belső ellenőrzési terv 8. Önkormányzati belterületi földterületek bérleti díjának a delülvizsgálata. Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, november 2 Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület november 27. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 27-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása. Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. 3 (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ennek megfelelően elkészítettük a évi költségvetési rendelet módosítását. Az elmúlt időszakban több olyan változás volt, amely a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegét megváltoztatta. Az eredeti költségvetésben nem szerepelt a Start munkaprogram támogatása, ami a módosítás időpontjáig forint volt. Ugyancsak nem szerepelt az Egyes jövedelempótló támogatásokra kapott összeg, ami Ft évi kereset-kiegészítésre Ft-ot kaptunk. A fentiek szerint a költségvetési támogatások összege ezer forint, működési célú pénzeszköz átvétel ezer forintra módosult. Ezek figyelembe vételével a évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege ezer forintra módosul. A kiadások tekintetében a személyi juttatások módosított összege ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, dologi kiadások ezer forint, az átadott pénzeszközök összege ezer forint, szociálpolitikai juttatások 242 ezer forintra módosult. A működési célú tartalék összege ezer forint. A fentiek értelmében a költségvetési rendelet e pontjai hatályukat vesztik. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni. 1. döntési javaslat "Költségvetési rendelet módosítása." Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 3 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszege ezer forint. Ezen belül a 201 évi pénzmaradvány összege ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel ezer forint. Felhalmozási bevétele ezer forint. A bevételek részletezését a és a 2/a melléklet tartalmazza." (2) Az ÖR melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. (1) Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 6510 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 242 ezer forint. A 2

4 költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. (2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 3. Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 5. és 6. melléklete lép. Az ÖR 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 5. Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 6. Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 7. Ez a rendelet november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a.../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 201 évi ei évi terv évi módosított ei. 1. Csárdaszállás Község Önkormányzata Költségvetési támogatások Önk. Hiv.műk.ált tám Zöldter. Gazd.tám Közvil. Tám Köztemető fennt. Tám Közutak fennt. Tám Beszámítás összege (elvárt bevétel) Hozzájár. Pénzbeli szoc.elláthoz Kulturális fel. Tám Egyes jöv.pótló támogatások Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Egyéb különféle műk. 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok Építményadó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó Lakbérbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása

5 Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések 3. bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Szakf.Cím Alcím szám szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 4 Adatok E Ft-ban 201 évi ei évi terv Módosított előirányzat Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér 0 0 Bérleti díj Igazgtási szolgáltatási díjbevétel Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás Alkalmazottak térítése 0 0 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel 0 0 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 Lakbér bevételek Bérleti díjak ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 0 0 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 0 0 Oktatási intézmények saját bev Saját bevétel összesen: Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 0 0

6 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0 Közcélú munkavégzők támog ben induló évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 Képviselő választásra átvett pe. Mozgó könyvtár támogatása 0 0 Előző évi pm. átvét Munkaerőpiaci alapoktól Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 0 Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 0 Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH-tól átvett pénzezsköz Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 0 0 Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 0 0 Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm

7 Felhalmozási pm. pm.változás: melléklet a../2013. (XI. 21. ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Csárdaszállás község önkormányzata 201 évi ei évi terv évi módosított ei. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szoc.pol.juttatás Hiteltörlesztés Csárdaszállás Község Önkormányzat melléklet a.../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve 9. Önkormányzat Előirányzat neve 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Települési hulladék Adatok E Ft-ban évi 201 évi módosított ei. évi terv ei. szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Igazgatási tevékenység Összesen Személyi juttatás

8 Közvilágítás Községgazdálkodás 7 szoc.hj.a Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Szociális ellátások Önkormányzatok elszámolásai Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Közterület rendjének fenntartása Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Rendszeres szociális segély Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Összesen:

9 Időskorúak járadéka szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Ápolási díj alanyi jogon Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Falugondnoki szolgálat Összesen:

10 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Civil szervezetek működési támogatása szoc.hj.a Dologi kiadás tám Összesen: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások Összesen: Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Szociális ellátások

11 7. Önkormányzat összesen melléklet a../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzat évi költségvetésének mérlege mérlege 201 évi eredeti előirányzat évi terv Adatok E Ft-ban évi módosított ei. Megnevezés Költségvetési bevétel összesen Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen Rövid lejáratú hitelfelvétel Egyéb finanszírozási bevételek Bevétel mindösszesen Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen kölcsön nyújtás lakosságnak Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 Kiadás mindösszesen melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez MÉRLEG BEVÉTELEK KIADÁSOK Adatok E Ft-ban Önkorm.ktgvetési támogatás Személyi juttatás Normatív állami hj Normatív kötött 0 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Központosított tám. 629 Egyéb központi tám. 110 Dologi kiadás Önkorm.sajátos műk.bev Ellátottak juttatásai Helyi adók Peszk.átadás,egyéb tám Átengedett közp.adók Egyéb sajátos folyó bev Működéssel kapcs.tartalék Saját bevételek Átvett peszk.működési célra Pénzmaradvány műk.célra

12 Működési bevétel összesen Működési kiadás összesen Önkorm.ktgvetési tám. Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f. 0 Önkorm.sajátos felh.bev. 0 Helyi adók Ép.és teleka.20%-a 0 Magánsz.komm.adója 0 Felh.és tőke jellegű bevétel 300Felújítási kiadás 0 Átvett peszk.felhalmozási célra 0Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány felh.célra 0Felh.c.peszk.átadás 0 Egyéb fin.bevétel 0Kölcsönök nyújtása 600 Kölcsönök visszatérülése 1 165Hosszú lej.hitelek törl. 0 Felhalmozással kapcs.tartalék 0 Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel összesen 1 465összesen Bevétel összesen Kiadás összesen melléklet a../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzata évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül Források megosztása szempontjából Megnevezés 11 Adatok E Ft-ban 2013.évi terv évi módosított e.i. I. Működési célú bevételek 1.Normatív állami támogatások Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Önkorm. Sajátos bevétele Mezőőri járulék Helyi adók Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Működési célú kiadások 1.Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0 Önkormányzat működési kiadása Működéssel kapcsolatos tartalékok Kötelező céltartalék 0 0 Működési célú kiadások összesen:

13 III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : IV. Felhalmozási célú bevételek 1.Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3.Magánszemélyek kommunális adója 100 % 0 0 Építményadó és telekadó 20%-a Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei Kölcsönök visszatérülése Önkormányzat felhalm. célú bevétele Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 3.Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 0 0 Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai Felhalmozással kapcsolatos tartalékok Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 9.Kötvény törlesztése 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: melléklet a../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez Ssz.Megnevezés Eredeti előirányzatjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernove Bevételek Intézményi működési 1bevételek Önkormányzat sajátos működési 2bevétele Felhalmozási és tőke jellegű 3bevétel Önkormányzat költségvetési 4támogatása Átvett pénzeszköz támogatásért. 5Bevételek Pénzmaradvány 6igénybevétele Igazgatási 7szolgáltatási díj Összesen Kölcsönök 9visszatérülése Összes bevétel 10(1-8) Kiadások 10Személyi juttatás Munkaadókat 11terhelő járulékok Dologi és egyéb 12folyó kiadások Működési célú 12

14 13pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított 14ellátások Egyéb működési 15célú kiadás 16Összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási 19kiadások Felhalmozási kiadás 20( ) Tartalékok 21felhasználása Kiadások 22( ) Finianszírozási műveletek 23(hiteltörlesztés) Összes kiadás 24(22+23) melléklet a.../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi feladatfinansz állami saját megnevezés támogatáspénzmaradványbevétel Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása Települési Önk.műk.ált.tám Önkorm.hivatal műk.tám.- igazgatás építéshatóság - közterületfelügyelők - igazgatás -Hunya - igazgatás -Csárdaszállás Önk.hivatal műk.összesen átvett pe. Településüzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterületgazdálkodással kapcs.fela.t Közvilágítás fenntartásának támog

15 Köztemető fenntartás Közutak fenntartásának támogatása 357 Beszámítás összege Településüzemeltetés összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok polgármester tiszteletdíja -mezőőri feladatok víz-szennyvíz -települési hulladékkezelés -állati hulla ártalm. -város és községgazdálkodásszlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat buszközl.tám -nem lakóing.bérbeadása lakóingatlan bérbeadása Bérkiegészítés 110 -ár-és belvízvédelem -településegészségügyi felszúnyog, rágcsálóirtás -sportlétesítmények működtetése -orvosi ügyelet -háziorvosi ellátás -fogorvosi alapellátás -védőnői ellátás -óvodai nevelés -nyári gyermek étkeztetés gyermekotthoni ell. -közcélú pályázat Idősek nappali ellátása -belső ellenőr -falugondnoki szolgálat Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szoc segély 368 lakásfenntartási támog adósságcsökkentési támogatás előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra 14

16 kifizetett összegek 80%- ának dec.havi időskorúak járadéka 90%-a dec.havi ápolási díj 75%-a 37 óvodáztatási támogatás 100%-a 30 Egyes jöv.pótló tám. Összesen Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 0 közfoglalkoztatás önrészéhez 0 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 Hozzájár.a szoc.ell.összesen: Egyes jöv.pótló tám.összesen: Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szociális ellátás összesen: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Könyvtár - KKSZT - Műv.ház, népház Kötelező feladat - közművelődés összesen Önként vállalt feladatok -képviselők tiszteletdíja -nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények -Civil szervetek támogatása -Iskolai tanulók szállítása önként vállalt feladatok összesen Önkormányzati egyéb saját bevételek Helyi adó bevételek

17 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen: Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7. döntési javaslat "Költségvetési rendelet módosítása." Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 3 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszege ezer forint. Ezen belül a 201 évi pénzmaradvány összege ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel ezer forint. Felhalmozási bevétele ezer forint. A bevételek részletezését a és a 2/a melléklet tartalmazza." (2) Az ÖR melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. (1) Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 6510 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 242 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. (2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 3. Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 5. és 6. melléklete lép. Az ÖR 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 5. Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 6. Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 7. Ez a rendelet november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a.../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez 16

18 Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 201 évi ei évi terv évi módosított ei. 1. Csárdaszállás Község Önkormányzata Költségvetési támogatások Önk. Hiv.műk.ált tám Zöldter. Gazd.tám Közvil. Tám Köztemető fennt. Tám Közutak fennt. Tám Beszámítás összege (elvárt bevétel) Hozzájár. Pénzbeli szoc.elláthoz Kulturális fel. Tám Egyes jöv.pótló támogatások Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Egyéb különféle műk. 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok Építményadó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó Lakbérbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések 3. bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei 17

19 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Szakf.Cím Alcím szám szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 201 évi ei évi terv Módosított előirányzat Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér 0 0 Bérleti díj Igazgtási szolgáltatási díjbevétel Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás Alkalmazottak térítése 0 0 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel 0 0 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 Lakbér bevételek Bérleti díjak ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 0 0 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 0 0 Oktatási intézmények saját bev Saját bevétel összesen: Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 0 0 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0 Közcélú munkavégzők támog ben induló évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 Képviselő választásra átvett pe. Mozgó könyvtár támogatása 0 0 Előző évi pm. átvét Munkaerőpiaci alapoktól Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas 18

20 Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 0 Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 0 Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH-tól átvett pénzezsköz Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 0 0 Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 0 0 Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm pm.változás: 3. melléklet a../2013. (XI. 21. ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 201 évi évi évi módosított 19

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben