E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-.i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-.i ülésére Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző Az önkormányzat Képviselő-testülete évente felülvizsgálja helyi adó rendeletét. Ennek során a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) adta lehetőségeket felhasználva, az aktuális gazdálkodási igényeknek és adópolitikai elképzeléseknek megfelelően tudja alakítani a helyi adó szabályokat. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény. 32 -a szerint fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ez a rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, azaz, ha az önkormányzat január 1-jétől kíván hatályba léptetni valamely súlyosbító rendelkezést (módosítást), akkor azt legkésőbb december 2-ig ki kell hirdetni a helyben szokásos módon. Új támogatások biztosítására, adókedvezményekre, adómentességekre ez a rendelkezés nem vonatkozik, arra év közben is bármikor lehetősége nyílik a Képviselőtestületnek. A helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. (továbbiakban: Htv.) 6. c) pontja értelmében a magánszemélyek kommunális adójára is vonatkozó törvényi felső mértékek január 1-től a KSH által közzétett fogyasztó árszínvonal változással évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs adatával korrigálva- valorizálhatók. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen adónemekben az adómaximumot. Így a évre kivethető éves adómaximum a KSH évi inflációs adatainak figyelembe vételével Ft/adótárgy. Jelenleg településünkön az éves adó mértéke 5000 Ft/adótárgy, mellyel a teljes évi adókivetés összege: 3530 e/ Ft. A lakosság teherviselő képességének határait ismerve a javaslat az adómérték változatlanul hagyása mellett szólna, azonban az önkormányzat kieső bevételeire(pl gépjárműadó) figyelemmel a kommunális adó emelése is szükségesnek látszik. A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, annak elfogadását, valamint a módosító rendelet megalkotását, vagy annak kimondását,hogy a magánszemélyek kommunális adójának mértéke nem változik. H a t á s v i z s g á l a t Várható társadalmi hatás A rendeletmódosításnak a helyi lakosságra vonatkozóan kis mértékű pénzügyi terhet jelent az évi Ft-os adóemelés, az önkormányzat adóbevételei ezzel szemben nőnek. Várható gazdasági, költségvetési hatás A rendelet elfogadása önkormányzatunkra költségvetésére vonatkozóan pozitiv mértékű kihatással jár. Várható környezeti és egészségi következményei A rendeletmódosítástól nem várható a környezeti és egészségi körülményekben változás. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet-tervezetben foglaltak megvalósulása többlet adminisztratív terhet nem jelent a Polgármesteri Hivatalnál. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

2 következményei Az rendelet módosítás elmaradása esetén az adóbevételek tavalyi szinten maradnának.. Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelet-módosítás tervezete. Úrkút, 2012.november 20. Határozati javaslat Úrkút Község önkormányzat Képviselő-testülete január 1.napjától a magánszemélyek kommunális adójának mértékét nem emeli. Felelős:,jegyző Határidő: azonnal

3 Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XI.30) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1995 (IX.18.) önkormányzati rendelet módosítására 1.) tervezet - Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló évi C. törvény 6. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 1 A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1995. (IX.18.) önkormányzati rendelet. 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Az évi adó mértéke a 2. -ban meghatározott adótárgyanként Ft. 2. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Rostási Mária jegyző A rendelet kihirdetve: november 30. Rostási Mária jegyző Indokolás 1. A kommunális adó mértéke az inflációnak megfelelően emelkedik, évi Ft-ról évi Ft-ra. 2. A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

4 E L Ő T E R J E S Z T É S Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület november 29-i ülésére Tárgy: Törvényességi felhívás az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet ellen. Előadó: Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző A Veszprém Megyei Kormányhivatal az előterjesztés mellékletét képező - törvényességi felhívással élt az étkezési térítési díjakról szóló módosított 7/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: R.)foglalt egyes rendelkezések törvénysértése miatt. A törvénysértés azért valósult meg,mert a R.-ben megállapított térítési díjaknál nem kerültek alkalmazásra a évi III. törvény 2. -a szerinti kerekítési szabályok, Fentieken kívül a R. a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 27.. (1) bekezdésével és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) alapján jogszabály szerkesztési hibákat is tartalmaz az alábbiak szerint: 2.) A R. címe nem tartalmazza az önkormányzati kifejezést, 3.) A R. szakaszainak megjelölése nem felel meg a Jszr. 42. (1) bekezdésében foglaltaknak, mivel a szakasz megjelölése kötött sorrendben a szakasz pozitív egész számokból képzett arab sorszámát és a jelet foglalja magában, vagyis a jel után nem kell pontot tenni. Fent leírtak alapján javaslom a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában rögzítettek elfogadását, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítását, melyben a hivatkozott jogszabályok helyesen kerülnek alkalmazásra. Úrkút, november 27. Határozati javaslat Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX- B-004/809/2012. ügyszámú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja, és az önkormányzat étkezési díjakról szóló módosított 7/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletében foglalt törvénysértés megszüntetéséről azonnal hatállyal gondoskodik. Felelős: Határidő: azonnal

5

6 E L Ő T E R J E S Z T É S Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület november 29-i ülésére Tárgy: Étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása törvénysértés miatt. Előadó: Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az étkezési térítési díjakról szóló módosított 7/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: R.)foglalt egyes rendelkezések törvénysértése miatt. A törvénysértés azért valósult meg,mert a R.-ben megállapított térítési díjaknál nem kerültek alkalmazásra a évi III. törvény 2. -a szerinti kerekítési szabályok, Fentieken kívül a R. a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 27.. (1) bekezdésével és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) alapján jogszabály szerkesztési hibákat is tartalmaz az alábbiak szerint: 4.) A R. címe nem tartalmazza az önkormányzati kifejezést, 5.) A R. szakaszainak megjelölése nem felel meg a Jszr. 42. (1) bekezdésében foglaltaknak, mivel a szakasz megjelölése kötött sorrendben a szakasz pozitív egész számokból képzett arab sorszámát és a jelet foglalja magában, vagyis a jel után nem kell pontot tenni. Fentiek alapján javaslom a 7/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítását, melyben a térítési díjak kerekített összeggel szerepelnek, és a helyes jogszabályszerkesztési elv érvényesül, vagyis a jel után pont elhagyása és a címben a rendelet szó előtt önkormányzat szóhasználat. Kérem fentiek szíves megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását. Hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény előírja, hogy január elsejétől előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell mérni a szabályozás várható következményeit az alábbiak szerint: (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet-tervezet várható hatásait tekintve kiemelendő, hogy negatív, gazdasági, költségvetési kihatásai nem várhatók.

7 Környezeti és egészségi következményei nem relevánsak. Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával nem nőnek, nem is csökkennek. A rendelet módosítás szükségességének oka: jogszerű rendelet-alkotás. A jogszabály alkalmazásához a jelenlegi személyi létszám és állomány szükséges. Úrkút, november 27. TERVEZET Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestületének /2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27) rendelet módosítására. Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: R.) címében a rendelet kifejezés elé beépül az önkormányzat kifejezés. 2. A R 1. helyébe a következő 1. lép: 1. Óvodai Konyha étkezési térítési díjai: (1) Óvodai ellátottak térítési díja: nyersanyagnor áfa összesen: Kerekítve: ma Ebéd 165 Ft. 44 Ft 209 Ft 210 Ft Tízórai 36 Ft 9 Ft 45 Ft 45 Ft Uzsonna 36 Ft 10 Ft 46 Ft 45 Ft (2) Felnőtt étkezők térítési díjának összege: nyersanyagn rezsiköltség áfa összesen kerekítve orma Ebéd 237 Ft. 253 Ft 132 Ft 622 Ft 620 Ft 3. A R. 2. helyébe a következő 2. lép: 2. Általános iskolában biztosított napközis étkeztetés térítési díjai: (1) Iskolai ellátottak térítési díja: nyersanyagnorm áfa összesen kerekítve a Ebéd 223 Ft 60 Ft 283 Ft 285 Ft Tízórai 37 Ft 10 Ft 47 Ft 45 Ft Uzsonna 37 Ft 10 Ft 47 Ft 45 Ft (2) Általános iskolai tanulók diétás étkeztetésének térítési díja: nyersanyagnorm áfa összesen kerekítve

8 a Diétás ebéd 228 Ft 61 Ft 289 Ft 290 Ft (3) A diétás ebédet a Magyar Imre Kórház Ajka biztosítja. 4. Ez a rendelet december 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Rostási Mária jegyző Kihirdetés napja: november... Rostási Mária jegyző

9 Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tárgy: Intézmények napelemes rendszer kiépítését biztosító pályázatról ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 29-ei ülésére Az előző testületi ülésen tájékoztattam a testület tagjait a napelemes pályázat benyújtásának elvi lehetőségéről, amelyet a Három cégből álló konzorcium képviselői által nyújtott információkkal és dokumentumokkal támasztottam alá. A testület tagjai pozitívnak találták a lehetőséget, ugyanakkor kérték, hogy tájékozódjak más lehetőségről is, hogy összehasonlíthatók legyenek a költségek, és nem adtak felhatalmazást az előzetes közbeszerzési eljárás megindításának kezdeményezésére. A megkeresés megtörtént, a korábbi felmérés alapján a Gátiba Solar Kft is adott előzetes ajánlatot, amelyet az előterjesztéshez mellékelek. Időközben a konzorcium is küldött tájékoztatást, amely tartalmazza a kialakítandó kw teljesítményt, a fajlagos költséget, a beruházás összköltségét és az önkormányzatot terhelő önrész nagyságát. A két ajánlatot az áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban foglalom össze: kw Konzorcium Egységá Összköltsé r g Gátiba Solar Kft Önrész kw Egységár Összköltsé g Önrész e Ft + ÁFA e Ft + ÁFA e Ft + ÁFA *** 700 e Ft + ÁFA e Ft + ÁFA 4.218,9 e Ft + ÁFA *** A kw ajánlat műszaki okok miatt alacsonyabb, hogy az önkormányzatot ne kerüljön esetleges áramtermelői kategóriába. Mindkét cég ajánlata lehetőséget jelent az Önkormányzat számára, összességében a Gátiba Solar Kft ajánlata a kedvezőbb, aki szintén teljeskörű lebonyolítást tudna vállalni. A napelemes rendszer kiépítése és ezzel a villamos-energia felhasználás évekig történő csökkentése célszerű és gazdaságos lenne, ugyanakkor a pályázat benyújtásáról, az önrész vállalásáról megfontolt döntés szükséges, ami az önkormányzati finanszírozási rendszer bizonytalanságára tekintettel különösen fontos. Összességében javaslom a napelemes pályázat benyújtását, hiszen az önrész megtérülési ideje mindössze a minimális élettartam 10 %-a, tehát hosszú távon megtérülő beruházás, amelyre a most rendelkezésre álló lehetőséget célszerű és gazdaságos lenne kihasználni.

10 Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. Úrkút, november 10 Határozati javaslat I Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) elhatározta a napelem beszerzésére irányuló KEOP pályázat benyújtását és a szükséges önerőt bruttó e/ft az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja b) megbízza a Gátiba Solar Kft-t a pályázati eljárás bonyolításával a pályázat benyújtásával. II 3. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és nem ért egyet a napelem beszerzésére irányuló pályázat benyújtásával. 4. Megbízza a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Határidő: azonnal

11 ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület november 29.-i ülésére. Tárgy: Úrkút Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve. Tisztelt Képviselőtestület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (5) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. Úrkút Község Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésre figyelemmel a évi belső ellenőrzési terv tartalmazza: a Polgármesteri Hivatalnál, a Községi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Napközi Otthonos Óvodánál tervezett ellenőrzéseket. Belső ellenőrzési feladatot csak a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltaknak megfelelő személy láthat el. A belső ellenőrzést végző személy feladatát a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Fentieket az Új Atlantisz Többcélú Társuláson belül a belső ellenőrzési csoport végezte a községben is. Azonban a 2013.január 1.-i közigazgatási változások miatt a Társulás is megszűnik, ezért a belső ellenőrzés megszervezésére sürgető szükség van. Jelenleg a Társulás még működik, és az általuk elkészített ellenőrzési terv bárki is fogja ellátni e feladatot elfogadását javaslom. A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. Úrkút, november 20. /2012. (XI.) önkormányzat határozat Rostási Mária jegyző Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Rostási Mária jegyző

12 ELŐTERJESZTÉS ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE. Tárgy: A Hauser Lajos általános iskola felvételi (működési) körzetének meghatározásához vélemény. Előadó: Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50.. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.. (1) bekezdése szerint eljárva a felvételi körzetek megállapításához a Veszprém Megyei Kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az érintett önkormányzat véleményét. Az önkormányzat véleményének tartalmazni kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi bontásban. A Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte a kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak tervezetét, mely alapján településünkön a kötelező felvételt biztosító iskola a Hauser Lajos Általános Iskola. A nyilvántartás szerint a halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás korú gyermekek száma: 4 fő és mind a 4 gyermek az úrkúti általános iskola tanulója. Kérem az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását. Úrkút, november 20. HATÁROZATI JAVASLAT I. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6.) a Veszprém Megyei Kormányhivatal által megküldött Úrkút település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzet tervezettel egyetért, azt elfogadja. 7.) a jegyzői nyilvántartásban szereplő, a településen lakóhellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 4 fő, akik a Hauser Lajos Általános Iskola tanulói. Felelős: jegyző Határidő: azonnal

13 Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tárgy: Döntés a közösségi ház pincéjének ifjúsági klub céljára történő használatáról ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 29-ei ülésére Pej Zoltán és még 3 fő felelős megjelölésével kérelmet nyújtottak be fiatalok, hogy a közösségi ház pincéjében ifjúsági klubhelyiséget szeretnének kialakítani és használatba venni. ( Kérelem az előterjesztéshez mellékelve ) Kérelmük szerint a helyiség kialakítását elvégeznék, illetve a fenntartás költségeit is vállalnák, azaz a helyiség biztosítása az önkormányzatot anyagilag nem terhelné. A fiatalok kultúráltabb, zártabb környezetű szabadidő eltöltési lehetőségének biztosítása közbiztonsági szempontból sem elhanyagolandó. Indokoltnak tartom az igény teljesíthetőségének vizsgálatát (közegészségügyi előírások ) és lehetőség szerint a kezdeményezés támogatását. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. Úrkút, november 22 Határozati javaslat A variáció Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testület 1) Pej Zoltán és társai kérelmében foglaltaknak megfelelően a) a Közösségi Ház pincéjének ifjúsági klub céljára történő használatát engedélyezi, b) hozzájárul ahhoz is, hogy a pincét kérelmezők saját költségükön felújítsák az a) pontban meghatározott cél érdekében. 2) felhatalmazza a t, hogy a munkálatokat kísérje figyelemmel, és erről a Képviselő-testületet rendszeresen tájékoztassa. B variáció Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és nem ért egyet a Közösségi ház pincéjének ifjúsági klub céljára történő hasznosításával. Felelős: Határidő: azonnal

14 Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tárgy: Az Úrkút SK pályázatához tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 29-ei ülésére Az Úrkút SK a mellékelt kérelemben foglaltak szerint pályázatot kíván benyújtani a sportpálya felújítására a 102/2012.(I.1.) VM rendelet alapján. A pályázat benyújtási határideje november 30., 100 %-os támogatású, azonban benyújtásához a tulajdonos önkormányzattal kötött - mellékelt - megállapodás is szükséges, amely az önkormányzatra nézve nem jár anyagi kötelezettséggel. A megközelítőleg 3 millió Ft-os beruházás a sportpálya és nem az épület - fejlesztését és környezetének javítását szolgálja, ezért javaslom a pályázat benyújtásához szükséges, az önkormányzattal, mint tulajdonossal kötendő megállapodás aláírását. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. Úrkút, november Határozati javaslat I. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5. az önkormányzat tulajdonában és az Úrkúti SK fenntartásában működő 371 hrsz-u ingatlanon lévő sportpálya - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről102/2012.(x.1.) VM rendelet szerinti felújítására irányuló pályázat benyújtásához hozzájárul. 6. felhatalmazza a t a pályázat benyújtásához szükséges megállapodás aláírására. Felelős:, jegyző Határidő: november 30. II. Úrkút Község Önkormányzata az előterjesztést megtárgyalta és az Úrkúti Sportkör pályázatával nem ért egyet, a benyújtáshoz szükséges megállapodást nem köti meg. Felelős:, jegyző Határidő: november 30.

15 Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tárgy: Az Úrkút SK támogatási kérelme ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 29-ei ülésére Az Úrkút SK az augusztus 30-i testületi ülésen elhangzottak alapján amely szerint a háromnegyedéves beszámoló tárgyalásakor a testület visszatér a Sportkör további támogatásának lehetőségére - ismételten hozzájárulási kérelemmel fordult a képviselőtestülethez. (Kérelem az előterjesztéshez mellékelve. ) A Sportkör korábbi kérelmében jelzett és indokolt működőképességének biztosítása érdekében javaslom a kért Ft támogatás biztosítását az általános tartalék terhére. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. Úrkút, november Határozati javaslat 1.) Úrkút Község Önkormányzata az Úrkúti Sportkört ( képviseli: Vágfalvi Norbert elnök ) 300 ezer Ft támogatásban részesíti a évi költségvetésben szereplő általános tartalék terhére, mely összeg felhasználásáról a támogatott számlákkal köteles elszámolni. Felkéri a t és a jegyzőt, hogy az összeg kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 2.) Úrkút Község Önkormányzata az előterjesztést megtárgyalta és az Úrkúti Sportkört nem részesíti támogatásban. Felelős:, jegyző Határidő: december 15.

16 Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tárgy: Úrkúti rockisok támogatás iránti kérelme. ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 29-ei ülésére Az Úrkúti rockisok a mellékelt kérelemben foglaltak szerint kérték, hogy a december 16-i táncversenyre 14 főnek az önkormányzat támogatásként biztosítson Ft-ot nevezési díjként. Mivel az összeg nem sok, és a gyerekek majd minden községi rendezvényen lelkesen fellépnek, javasolja az összeg megadását. Az úrkúti rockisok a Balatonfüredi Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület alatt működnek. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. Úrkút, november 26. Határozati javaslat I. A Képviselőtestület az úrkúti rocki tánccsoportot, az Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesületen keresztül Ft egyszeri támogatásba részesíti az Önkormányzat évi költségvetésében szereplő gazdasági tartaléka terhére, mely összeg felhasználásáról a támogatott számlákkal köteles elszámolni. Felkéri a t és a jegyzőt, a Támogatási Szerződés megkötésére. Felelős:, jegyző Határidő: december 15.

17

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2013. szeptember 26-i rendes ülésére

2013. szeptember 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 57/2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben