Keltezés:2015. április 10. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keltezés:2015. április 10. a vállalkozás vezetője (képviselője)"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Palota-15 Nonprofit Kft 1151 Budapest, Bogáncs u. 10. Egyszerűsített éves beszámoló április 10. Keltezés:2015. április 10. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

2 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Mérleg fordulónapja: 2014.december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Budapest, április 10. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Mérleg fordulónapja: 2014.december 31. "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Budapest, április 10. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Mérleg fordulónapja: 2014.december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII.Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII.Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII.Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: április 10. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Független könyvvizsgálói jelenté s A PALOTA- 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ssé gií Társaság Tulajdonosának Elvé gezttik a PALOTA-15 Rehabilitációs. és Közfoglalkoztatási Közhasznir Nonprofit l(orlátolt Felel ssé g Társaság (i151 Budapest, Bogáncs u 10."Cé glegyzé kszám: g1329o Adószárn: ) melié ke\t 2014.é vi egyszení sí tett é ves bisámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszenisí tett éves beszámo1ó a 2014' december 31-i forduló*p';"il.é ;'ji.i, *j.i.gb l _ melyben az eszközök és források egyez vé gösszege l2"1.17.2eüt' u -eri" szerinti eredmé ny eF,t vesztesé g -, és az ezen id ponttal vé gz d, évre ionatkozó ereámé nyti,iututarból, valanrlnt a számvite1i politika meglratározó elerneit és az egyé b magyarázó információk it turtui^uró kiegé szí t -.tten.,uot ati. A vezeté s felel ssé ge az egyszer sí tett éves beszámolóé rt A vezeté s felel s az egyszer sí tett éves beszámolónak a számviteli törvé nyben elké szí té sé é r't foglaltakkal és r'alós ös s z h a n g b a n bernutatásáé fi, törté n valamint az olyan u"tro iont.olloké rt, tatt alrlroz' amelyeket lrogy a vezeté s lelret vé szüksé gesnek váljon az akár csalásbói, akár hibábjl ered egyszení sí tett lé nyeges hibás éves állí tásoktól beszámoló mentes elké szí té se' A könyvvizsgáló felel ssé ge A mi feiel ssé glink az egyszení sí tett é ves beszárnoló vé lemé nyezé se könywizsgálatrrnk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nerrrzeti Könyvvizsgálati Standardokkal ös s z l r a n g b a n lrajtottuk vé gre. Ezek a standardok megköveteiik, hogy megfeleljr-ink iz et1ka]követelmé nyeknek'-valamirrt hogy a krinyvvrzsgálatot ú gy tervezzük meg és hajtsuk vé gre, hogy kell _bizonyo''ago' anól, beszárnoló lrogy ''á.ezzink az egyszet sí tett mentes_e a lé nyeges éves hibás áilí ásoktot. A könyvvizsgálat rnagában fog1alja olyan eljárások vé grelrajtását, amelyek szerezni cé lja az könyvvizsgálati egyszer sí tett bizonyí té kot éves beszánólóban szerepl ósrr"i"i.roi és kózzé té tejekr L_i beleé rtve az egyszerú sí tett kiválasztott éves eljárások, beszámoló akái csaiásbí r, ur.a. hibából kockázatatnak ered, lé nyeges felrné ré sé ' hibás állí tásai u könymizsgáló 'i': megí té.lé 'se,ái' nigg".t. körryvvizsgál A kockázatok az iiyen egyszer sí tett fe1mé ré sekor éue, ' a b"sá,'',oió g"azdálkoao ffieg általi szenipontiából elké szí té se releváns és valós bemr-rtatása bels kontrollt azé rt mé rle eli, r,ogy oryí í kónywizsgáruti amelyek az adott körülrné nyek at tervezzel7 meg, között rrregfeiel ek' i" Á"rn'iriii,;;8y gazdálkodó " a.arot haté konyságála egysé g vonatkoáan bels kontrolljának vé lemé nyt írondjon. " { k91vvvizsgáiát,rrugauun szárrrviteli politikák foglalja továbbá rrregfelel sé gé nek az alkalnazott és a vezeté s által ké szí tett"szárnvitili az egy becslé -sek szerusí tett ésszer ségének, éves beszámoló átfo valamint gó prezentálásának értékeléséi is " ffií?'r'"j'"''r:'i!,",'].?ihí o #"";;.Tffi:'.könylvizsgál"ti Úi;;;y;;é k elegend és nlegfelel alapot ny'lrjt Vé lemé ny Vé lenré nyünk szerint az egyszerusí tett é ves -beszám-oló rnegbí zlrató és valós ké pet ad a PALoTA-15 Rehabilitációs és l(özfoglalkoztatási Közhaszrrú Nonprofit Korláiolt petel ssé gii Társaság december 31-é n fenrrálló vagyoni és pé nzügyi helyzeté r l, valarnini u. rrrn_iáaporrttal helyzeté r l - _--r vé gz d a számviteli évre vonatkozó jövedelmi tcirvé nyben foglaltakkal ös s z h a n g b a n. Br-rdapest, április 1 0. \,\r,\ Ll..) \,\ TRIÁSZ_AIJDIT Könywizsgál ó Kft' 1037 Budapest, Jutas u. 54. MKVK rryilvántar1ási szátna: o Lr, x1 Varga Eszter Agnes Bejegyzett könyvvizsgá1ó MKVK tagszám:

6 PALOTA-L5 Nonprofit Kft. A20t4. é vi egyszer sí tett é ves beszámoló kiegé szí t mellé klete I. A Társaság f bb adatai Elnevezé se: PALoTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fele1ossé gú Társaság Rövidí tett elnevezé se: PALOTA- 1 5 Nonprofit I(ft. Szé khelye: Budapest, Bogáncs u" 10. Telephelyei: 1 156Budapest, Páskomliget u. 6' 1 l 51 Budapest,F Ut Budapest, Pestú jhelyi ú t 68. Postai cí me: Budapest, Bogáncs u. 10. Telefonszáma: 30] -]31 3, 20l Telefax száma' ] hu Honlap : 1 5nkft.hu Alapí tó : Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pestú jhely, Újpalota onkormányzat Budapest, Bocskai utca 1-3. Tulajdonos: Budapest F város XV. Kerület Rákospalota, PestÚrjhely, Újpalota Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. Tulajdoni arány'.i00 % Alapí tás: február 01. Tevé kenysé g é s m ködé s megkezdé sé nek ideje: t-ebruár 02' A társaság id tartama határozatlan id re alakult. Aztiz eti év id tartama: megegyezlk anaptári évvel. Konywezeté s: kettos könyvvitel Jegyzettt ke alapí táskor: ,- Ft, azaztizenkett millió-kilencszázezer Jegyzett t ke a tárgyé vben 22.9aO.OO0,- Ft' azaz'.huszonkett millió-kilencszáz'ezer Torvé nyessé gi felügyeleti szerve: F városi Törvé nyszé k Cé gbí rósága Cé gegyzé k száma' A Társaság ügyvezet je: Juhász Már1on A Társaság könywizsgá oja: Triász-Audit Kft', Varga Eszter könyvvizsgáló Bankszáml át1ának száma'. otp Bank Nyrt. 1 I7I OTP Bank Nyrt" 1 I A KDB Bank Zrt Adoigazgatási száma: I Közössé gi adószám: HU forint. forint.

7 PALOTA-IS Nonprofit Kfr. Egyszer sí tett é ves beszámoló ki ít mellé k]ete _ Statisztikai számjele: I O1 Társadalornbiztosí tási jogál1ása: 2012.jú lius 1-t l társadalombiaosí tási kifizet hely II. A számviteli politika f bb elemei A Társaság könyveit a kettos könyvvitel szabályai szerint vezeti. A számr.iteli törvé ny eloí rásainak megfeleloen a gazdálkodási adatok alapján egyszer sí tett é ves beszámo1ót ké szí t. A Társaság a rné rleg összeállí tására vonatkoz an az,,a" vá\tozatot válasaofta. AZ eredrné ny rnegáll apí tásár'a összköltsé g elj árással,,a'' változatban kenil sor. A beszárnoló elké szí té se során nem é l a továbbtagolás lehet sé gé vel, ú j té telek felr'é telé vel, té telek ös s z e v o n ás áv a l. A beszámoló ké szí té sé nek id poní ja atárgyé vet követ március15. A beszámoló összeál1í tásánál az ezen id pontig isrner1té vált adatokat vettük figyelembe. A Társaságnál 2012'ben új szárnviteli politika lé pett hatályba melyen 2013 év vé gé n törté rrt rnódosí tás. A tárgyé vi beszámolóra nem gyakorol jelent s hatást éz a változás. A szárnviteli p o 1 i tika az alábbi Í bb é rtékel é si elj árásokat. mó dsze r eket tartalmazza: a) Az elszámolás alapja Az egyszer sí tett é ves beszámoló a magyar számviteli tcirvé nnye1 ös s z h a n g b a n a bekerülé si költsé g elvé r'rek alkalrrrazásával ké szült. A beszámoló adatai - a megjegyzett kivé telekt l eltekintve - ezer forintban é r1end k. b) Immateriális javak Az imnrateriális iavak beszerzé si. illetve el állí tási költsé gen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismer1 piaci éfiéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az atnortizáci kiszámí tása a lineáris módszer alkalmazásával évente törté nik az immateiá1is javak várható hasznos élettar1ama alatt tör1é n leí rásához szüksé ges amortizációs kulcsok alapjan. e társaság imrnateriális javak eseté ben rnaradványé rté ket nem tervez. Az immateriális javak várható hasznos élettartamának megállapitásáraa javak egyedi értékelése alapjtnkerül sor. c) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök. a mé rlegben beszerzé si, illetve el állí tási költsé gen ha1mozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszárrií tása a lineáris tnódszer alkalrnazásával, lravonta törté nik' az eszközök értékének a várható hasznos élettar1arn aiatt töfté n leí rásálroz szüksé ges értékcsökkenési kulcsok alapján. A Társaság immateriális javak eseté ben maradványé rté ket netn tetvez. Az eszközök iirható hasznos élettartamának megállapí tására az eszközök egyedi értékelése alapján kerül sor' A Társaság törekszik ara, 1rogy a számviteli törvé ny szerinti értékcsökkenést a társasági adó szerinti é rtékcsökkenéssel azonos rrródon és értékben számolja el. de ferrntartja annak lehet sé gé t is, hogy egyedi elbí rálás alapján

8 ;,, PALOTA-15 Nonprofit Kft. Egyszer sí tett é ves beszámoló kiegé szí t mellé klete _ éljen a különböz elszámolás lehet sé gé vel is, ebben az esetben azonban azt a kiegé szit mellé kletben be kell mutatni. A vállalkozás a 200 ezer forint egyedi beszerzé si érték alatti vagyoni éfték jogok, szellerni termé kek, tárgyt eszközök értékcsökkenési leí rását 50%-os amortizációs kulcs alkalmazásával állapí tja meg, melyol abban az esetben lehet elté rni amennyiben az alacsony bekerülé si érték ellené re az eszkoz élettar1ama indokolja a hosszabb id a1att való leí rást. Befektetett pé nzüryi eszközök elszámolása A társaságnak2}i4-ben nem volt befektetett pé nzügyi eszköze. e) Külfi'ldipé nzeszkózbenfelmerül ügyletekelszámolása A külföldi pé nzeszközben felmerül ügyletek az ügylet napján érvényes MNB általközzé tett devizaárfolyamán kerulnek elszámolásra. A pé nzügyi teljesí té s és az ügylet felrnertilé sé rrek id pontjában érvényes árfolyam-külonbözeté b l adódó árfolyamnyeresé g vagy vesztesé g az eredmé ny-kimutatásban a pé nzügyi m veletek között kerül bemutatásra. A külfoldi pé nzeszközben nyilvántar1ott eszközök szerint alakul: és fonások értékelése a rné rlegben az alábbiak Valuta- és devizaké szletek Kül foldi p é nzértékekre fennálló követelé s Külfoldi pé nzé rté kekre sz l tutozás A mé rleg fordulónapján érvényes MNB áita]' k zzé tett devizaárfolyamon kerül áté fié kelé Sle. É v közben a teljesí té skor é rvényes MNB által kózzé tett devizaárfolyamon törté nik az é rté kelé s. Az é v vé gé n fennálló követelé seit áté rté keli. É v közben a teljesí té skor é rvényes MNB által k zzé tett devtzaárfolyamon ér1ékel. A teljesí té s napján érvényes MNB álta], közzé tett devizaátfolyamon számol. A fordulónapig ki nem egyenlí tett devizás lartozásait áté rté keli. Arhevé tel Az értékesítés nettó árbevé tele a teljesí té s id szakában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. s) Társasági adó A társaságnak a tárgyé vben társasági ad fizeté si kötelezettsé ge nem volt.

9 h) Egr'é b szabályok PALOTA-IS Nonprofit Kft. r sí tett é ves beszámoló kiegé szí t mellé klete A Társaság jelent s ös s z e g hibának tekinti az e\ienorzött izleti év mé rlegf összegenek )%-át meghaladóan tulalt hibák, hibahatások (elójelt l fliggetlen) eredmé nyt, saját tóket nródosí tó értékét. Nern jelent s a hiba, ha a fenti é ftéket nem é ri el a hibák eredmé ny, saját toké t módosí tó erté ke. Megbí zható és valós ké pet lé nyegesen befolyasolónak min sí ti a hibát a Társaság. ha a hiba feltárásának évét megelóz év mé rlegé ben kimutatott saját t ke 5oÁ-osnálnagyobb mé rté kberr vá1tozik. A Társaság a valós értéken torté n értékelés lehetosé gé velnem kí ván é lni.

10 V szer P-{LOTA-15 Nonprofit Kft. sí tett ér'es beszámoló ít mellé klete _2014. ili. Vagyoni, pé nzüg1'i helvzeto likviditás, jövedelmez sé g a) Mutatószámok Mutató meg nevezé se, ké pzé se Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök osszes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszk.,+ aktí v idóbeli elhatárotás Ós s z e s eszköz T keer ssé g (saját -- t ke aránya) = Saját toke Mé teg foösszege Mé rleg szerintieredmé ny aránya a sajat t ké hez viszonyí tva = Mé rleg szerinti eredmé ny Saját t ke Kötelezettsé gek aránya = Kötelezettsé gek Mé leg f összeg Befektetett eszközök fedezete = Likviditási mutató = Saját toke Befektetett eszközok - Forgóeszkozok Rövid lejáratú k öt e l ezettsé gek Arbevé tel arányos zleti eredmé ny = - Územi (üzleti) tevé k enysé g eredmé ny E rté k e s Íté s nettó árb evé te l e Arbevé tel arányos adózás el tti eredmé ny = Adóz'ás el tti eredmé ny osszes bevé tel Eszköz arányos jövedelmez sé g = 21,31o g,690/0 BB ,130/o ,39oÁ ,270/ ,01oÁ ,25o/o ,10o/o B ,11o/o ,25oÁ 23,260Á ,740/o ,56% ,66% ,39% 40 s ,82oÁ ,410/o toazt ,960/ ,31o/o ,70o/o Adózás el tti eredmé ny Eszközök ös s z e s e n Á 1aE,ru2 adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

11 PALOTA-15 Nonprofit Kft. Eg1,szer sí tett éves beszámoió t mellé klete _ b) Az eredmé nykimutatás té teleinek váitozása Az eredmé nykirnutatás fo té teleinek változása a 2013-as adatokhoz ké pest: Ere dmé nykimutatás té tele k Yá tozás ol I. Értékesítés nettó ár'bevé tele % II' Aktivalt saját telesí trrré nyek é rté ke ,5oÁ III. Egyé b bevé telek ,60/r IV. Anyagielleg ráfordí tások ,701 V. Szemé lyi.iellegti ráfordí É sok s ,601 \'I. Er_té kcsökkené si leí 'ás C 19'0oÁ MI. Egyé b ráfordí tások ,60Á A. Ümiut (ÜZ'ETI) TEVÉ KENYSÉ G EREDMÉ N}'E ,8oÁ VIII. Pé rzügyi m veletek bevé telei II7 l9-83,80/( x. Pé nzügyi m veletek ráfordí tásai % B. PENZÜG}'I uür,'erbrek EREDMÉ nrn ,0oÁ C. szokásos VÁLLALKoáSI EREDMÉ NY ,loÁ X. Rendkí l,tilibevé telek 0 0 XI. Rendkí ltili ráfordí tások 0 0 0,0oÁ D. RENDKÍ VÜLI EREDMÉ NY 0 0 0,0oÁ E.,q,oÓzÁs ELÓTTI EREDMÉ NY s -l70l,8oá XIII. Adófizeté si kötelezettsé g 0 0 F. N)oZoTT EREDMÉ NY l,gol G. nré RrBc SnRINTI EREDMÉ NY s -1701,8o/, adatok ezer Ftban

12 PALOTA-IS Nonprofit Kft. r sí tett éves beszámoló t mellé klete -20t4. A közfog1alkoztatás ré vé n a Társaság ezer Ft vissza nem té rí tendo támogatást kapott a kozfoglalkoztatottak bé ré nek és járulé kainak fedezeté re, továbbá kisé rté kúi munkaeszközök beszeí zé sé re és egyé b juttatások finanszirozásáta. A társaság a feladatellátásához a tulajdonostól e Ft,'deminimis'' támogatást kapott, valamint az MP-KMPOP-S.1.l/B-12XV.KER_1 miniprojektben e Ft támogatásra nyú jtott be igé nfi, melynek a kifizeté se megtörté nt ben, a ué gl.g.. jóváhagyasa 2Ol5.é v során lesz. Megváltozott munkaké pessé gii dolgozók fo g1 alkoztatás ának támo gatott költsé ghány ada e Ft volt. A Társaság a hátrányos munkaer piaci helyzetben munkavállalói egy ré sze után a Mr-rnkaügyi Központ áltul l"bonyolí tott projekt által támogatásban ré szesült. A vissza nem té rí tend támogatás összege 647 ezer Ft volt. A Társaságn ak 2Ol4-ben társasági adó és ipar zé si adó fizeté si kötelezettsé ge nem volt. A Társaság ioru-b"n élt azzal a lehet sé ggel, hogy a 0]1lA nyilvántartási számú Xerox tí pr'rsit digitális nyomdagé p eseté ben a társasági adó törvé ny szerinti ér1ékcsökkenési leí rást elté r en haté trozzameg. A számviteli tv. szerinti É cs: I4,5 olo, ér1éke ezer Ft. A társasági adó tv. szerinti É CS: 33%, é rtéke 2310 ezerft. 7

13 c) A mé rleg té teleinek változása PALOTA-IS l{onprofit Kft. r sí tett é ves beszámoló kiegé szí t mellé klete _ Eszközök (aktí vá A. Befe ktetett eszközök Mé rleg té telek I. Irrrmateriális iavak III. Befektetett pé náwi eszközok 23 41Í B. Forgóeszközök II. Követelé sek I0 651 IV. Pé nzeszközök C. Aktí v id be i elhatárolások t4 161 Források (passzí vák) D. Saiát t ke Források ös s z e s e n l. Jegyzett t ke [I. Jeslzett' de rné g be nem fizetett t ke (-) III. T ketartalé k IV. Erednré rytartalé k V. Lekötött tar1alé k VI. Efté kelé SitaÍ alé k VII. Mé rleg szerirí i eredmé ny ,B E. Cé ltartalé kok F. Ktitelezettsé sek I. Hátrasorolt kötelezettsé sek II. Hosszu leiáraru kötelezett III. Röüd leiáratú k G. Passzí v id beli elhatár"olások adatok ezpr Ft-bat )? )ol

14 I P-{LOTA-15 Nonprofit Kft. Egyszer sí tett é r'es beszámoló kiegé szí t mellé klete A mé rleg té teleinek énékelésében nem törté nt olyan módszertanjyáitozás, amely a mé rleg té teleinek ös s z e h a s o n l í t h a t ós ág át befo1yásolná. Az eszközök és források ös s z e t é t e i é t rnr-rtatja az alábbi té ll\í uat: l\'ié rteg té telek Eszközök (aktí vak) A. Befektetett eszközök?,3,3oh I. Irnrrateriá1is iavak II. Társvi eszköók III. Befektetett pé nzüevi eszközok B. Forgóeszközök I. Ké szletek II. Követelé sek III. Erté knaoí rok IV. Pé nzeszközok C. Aktí v id beli elhatárolások Í0,2o^ II,7o/o I00,0% 100,0% Források (passzí vók D. Saját t ke tt, de mé g be nem fizetett t ke (-) III. T ketartalé k Forrósok ös s z e s e n V. Lekötött tartalé k VI. Erté kelé si tartalé k VII. Mé rles szerinti e E. Cé ltartalé kok F. Kötelezettsé I. Hátrasorolt köteleze II. Hosszú leiáratu kötelezettsé III" RöVid leiáratu kötele 34,5oÁ G. Passzí v id beli elhatárolások r1,2o^ 100,0% 100,0%

15 PALOTA-IS Nonprofit Kft" Eg1'szer sí tett é ves beszámoló kiegé szí t rnellé klete _ A rrré rle gge 1 kapc so lato s kiegé szí t információk: Az eszközök és a kötelezettsé gek min sí té se a tárgyé vben az eloz évekhez ké pest nem változott. A ten' szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettar1am és a maradványé rté k újbóli megállapí tasára nenr ker'ült SoÍ az el zó évhez ké pest. A Társaság irrgat1antulajdonnal nem rendelkezik. Tevé kenysé gé t az önkormanyzat tulajdonában á11ó ingatlanokban folyatja. Az ingatlanokat a tulajdonos örrkormányzat té rí té smentes használatba adta a Társaság té szé re. A ké szleté rté k nör,ekedé s a Társaság ké t ú j tevé kenysé gé nek hatását mutatja. A té rk gyartás ké sztenné ke é s a faiskola állománya szezonális okokból ké pzett jelent s ké szleté rté k növekedé st. A pé nzeszközök állománya és a rövid lejáratú kötelezettsé gek állománya a decemberi bé rek egy ré szé nek tárgyé vi kifizeté se miatt csökkent. A saját toke összegé t atárgyé vi mé rleg szerinti eredmé ny növeli. Cé ltartalé k ké pzé se a Társaság gazdá kodásának sajátosságai miatt nem indokolt. Iv. Lé tszám- é s bé radatok a) Foglalkoztatottilé tszám Megnevezé s Teljé s statisztikai állományi lé tszám (f ) Közfogl al koztatottak (f ) Re h a bi l itáci ós fogl a l koztatottak l étszáma (f ) Arány ( m mk/összl étszám) 2oL4.é v log,t 50,! 33,' 30,601 A fenti adatok alapján Társaságunknak 2014-ban nem volt rehabilitációs hozzájárulás fizeté si kötelezettsé ge. b) Bé rköltsé g adatok A bé rköltsé g és a bé rekhez SZoÍ osan kapcsolódó szemé lyi jelleg egyé b ráfordí tások együttes ö sszege állománycsoportonké nt as fokönyvi szlák) : Állománvcsoport Munkaviszonyban állók Közfogl al koztatási jogviszonyban ál l ók Eeyé b munkavé gzé sre i rányuló jogviszony Egysze r s Ített fogl al koztatás Tiszte letd íi Osszesen Bé rköltsé s ,1, 1, IIT4S adatok ezer Ft-ban i0

16 PALOTA-15 NonProfit Kft. r sí tett é ves beszámoló ki ít mellé klete _ 20t4. c) Szemé lyi jelleg eryé b kifizeté sek Társaságunkn ái a tárgyé vben a bé rekhez Szorosan nern kapcsolódó szemé lyi jelleg egyé b _ kifizeté sek ös s z e g e ezer Ft vo1t, me1y ktzár Iag a munkaviszonyban állók foglalkoztatásáhoikapcsolódik ( ös fokönyvi szlák). A legnagyobb reszé t a kifizetett Er7sé bet-utalványok ieszik ki, de ide tartozik mé g a szemé lyi jelleg egyé b kií izeté sek és termé szetbeni juttatások (azerzsé bet utalványon kí vül a telefonhaszná]'at és a reprezentáció) után felszámí tandó adó éshozzájárulás, valamint a munkáltat itáppé nzhozzá1áruiás' A reprezentáció összege a tárgyé vben 509 ezer Ft volt' d) Bé rjárulé kok A Társaság bé rjáru1é kainak (szociárishozzájé rulási adó, szakké pzé sihozzájárulás. egyszer sí tett foglalkoztátás közterhe) összege a tárgyé vben ezer Ft volt. e) Az ú gyvezet i javadalmazás Az é v során kifizetett bruttó munkabé r: 5.94a ezer Ft A bruttó munkabé r járulé ka: I'628 ezerft A2OI4.é vibeszámoló tarta mazza azüzletl évre vonatkozó pré mium ös s z e g é t Ft' A dolgozók ré szé re kiosztott Erzsé bet utalványok értéke: 8'223.9OO Ft, kiadott iskolakezdé si támogatás értéke: Ft Í) A bé rekkel kapcsolatos kiegé szí t inform cí ó A Társaság a vezet tisztsé gvisel jé nek és a feltigyel bizottság tagiainak nem tblyósí tott el leget vagy kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciákat. A dolgozók ré szé re a2oi4.é v terhé re elszámo1t és kifizetett jutalmak ös s z e g e bruttó 4'546'834 Ft (az ügyvezet pré miuma né lkiil mely az e) pontban szerepel). V. A közhas zn sággal kapcsolatos tájé koztatás Az egyesü1é si jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m ködé sé r l és tamog'átasarot izóto 2OII. évi CLXXV. törvé ny ér1elmez rendelkezé sei kozött a 2.$ 20' pontban hatátozzameg a közhasznú tevé kenysé g fogalmát',,20.kozhasznú tevé kenysé g:mindentllyantevé kenysé g,atnelyalé tesí t okiratban megjelött közfelactat teti sí tisé t kön,etlení il tagy közvetye szolgálja, ezzel hozzitjtirulyct ct táriaclalom és az egyé n közós szüksé gleteinek kielé gí té sé hez; '' A 2014_ben hatályos A1apí tó okiratunk az alábbiakszerint határozzameg a Társaság feladatait:,,2.1. A tctrsasitg alapí tásira ct helyi ön k o r m a n y z a t o k r ól szóló ét'i LXV. tön'é nyben (a továbbiakban: bn)'foglaltak szerint az ön k o r m án y z a t óttal kötelez en és ön k é n t vállalt, ct 'slüksegletek tarsada!mi közös kielé gí té sébiztosí t tó, ktilönösen a foglallrozttltas és a szociális ellátásról vab íondoskodás"felaclatainak hossz[t tin't)t elt'é gzé se érdekében lierül sor" 11

17 PATOTA-IS Nonprofit Kft. szer sí tett é ves beszámoló kiesé szí t mellé klete _ '1 tttegalupí tolt társascig kiemelked en közha'sznti nonprofit szervezelké nt á^leszi a ltteg's-iinteí ett XI' Kariileil Önkol'ntáttyzttt, Szociális Foglatk ztatója jogutódjaké nt, artnalt.fcladatltöl'é t: (a löltsé gveté si rendeletben szám atatt megeiölt Szociális.foglalko:tatáslté nt megiet lt sza]rí eladatot). ctntely tartcllmctzzct ; megváltozott tttunktlké pessé gt í ek, az alacsony jövedelenmel rendelkez ict skorú ak, a g nclozásra.s:ot'uló családtagjaik miatt üzeni lrcretek között munkát tállalní nem tutlókfogtátkoztatásitt biztosí tó ntunktthelyek üzenelteté sé t, fenntartását. Ennek kapcsí tn a társ'ctság feladata a ntegs:t'í ttt,.logel(id XV. ker" Szocidlis FoglalkoztaÍ ó eszközeinek, átlontárylának és s:er: dé,seinek átvé tele a hatáblos jogszabábloknak meg,elet mí í ködé s Liztclsí tása fig''e etntltel. arrq l'i, hogy a Foglalkozí ató n. koc!é sé re irányadó korábbi 22/1983.(Eii'K.22.) Eün-PM eglüttes utctsí tást 200B. január I-é t,el hatályon kí t,iil It t l.rc:tck. EntelleÍ t tevé ken-v-sé ge az új jogszabitlyi rendelkezé selchez igctzoclta átstrujcturálóctik, cé tut 1t'í l'e ki alaptevé ken1lsé gké nt az akkreditiilt, rehabilitácirj,s "foglalkoztatóké nt törlé n tn ií ko dé s /bl t étel e i n ek m egterenté s ét. Az oty' 8 s (1) bekezdé se az ön k o r n t án y ; z a t. f e l a d a t t i t á teszi afoglalkoztatas megoldásitbcttl yaló közt'entt'í ködé st és az egöszsé giigli, 526ci 71' eltátásról való gondoskodást ís' Az ön J r o n n án y z a t i 'feladatok átvállalást irányait a.jelen alapí tó okircú ltatározzct nteg, ní g az átyállclás n djara, mé rté llé re, a közhasznú feladcttok ellí ttására és titnogatásárct l'otlatlozó ré szleí e's szabályokat az alapí tó önlcormányzattól ntint a társctdalmi közös 'sziiksé gletek kielé gí té sé é rt felel s szerwel kótött kózhasznú scigi (közszolgáttatasi) kereí s:erz dé s ÍarÍalmazza, tervezetten annak éves wóclosí tásaival aktualizáí ya (é t,es 'fel adat-el l át ás i sz erz dé s ek)''' Ennek rnegfeleloen a Társaság fotevé keriysé ge a,,máshová nem Sorolt egyé b szociális el1átás berrtlakás né lkül, közfoglalkoztatás" lett. A köz érdekében folytatott közfoglalkoztatás (közcé lú munka, közlrasznú munka' közé rdek munka' rehabilitációs és hátrányos helr,zet ek foglaikoztatása) során a Társaság mint nrunkaadó, munk á\tat által vé gzetttevé kenysé gei< ennek a fotevé kenysé gnek rendel dnek alá' A Társaság maradé ktalanul betar1j a az Alapit okiratban megfogalm azottak Szeliemé t é s bet jé t. a közlrasznú tevé kenysé gt l elkülönült vagyonszeí Zé sitevé kenysé get nem vé gez. A társasági adóról és az osztalé kadóról sz \ tevé kenysé g eg;y Íészét is adókötelesnek,,6. szánú mellé klet az ]996. évi LXWI. töné nyhez é vi LXXXI. törvé ny a közlrasznú tekirrti az alábbiak Szerint: E) A liözhasznú nonpt'ofit gazdasági társaság és a szociális szöyetkezet 1 s u) bekezdé se szerülti.jövedelent- é,s vag,,onszerzé sre irányuló, yaty ezt eredné n);ez gazdasági Íevékenységéb l e törvé ny ttlkalmazásában nem min sül vállalkozási tevé kenysé giek; ]. a kijzhaszntí Íevéken1:ségb l szárnazó bevé telnek az a ré sze, amelv a társadalmi közös 's:iiksé glet kielé gí té sé é t't.[el,:l s s:crvvcl ltclvi ön k o t ' n t a n v z n t t a l ' 'ag). (t költsegl'cres;i tön'é u;ben. neghatitrozott fejezetteí, illett,e a fejezeten tletüt ön í t i t ó k ttsé gteté sset rendelkez iní é zné nnyel -.folyantatos szolgáltatás teljesí té sé re megkötött, 'felszámí tható dí l né rté ké t alapján folytalott tevé kenysé gb l származik; a szolgiltcttí tsé rt és a dí l vtiltoztatásának fetté teleit ís tartalmazó szerz dé s 2" az I. potlt szerintí tevé kenysé gj.tez kapott támogcttás, luttatas,. 3' a szabad pé nzeszközt)k beté tbe, értékpapírba való elhelyezé se tttdn a hitel'i.nté zett l, az értélrpapír lribocsátójittól lnpott kcuncttnak, illetve az tttian áttat kibocsótott értékpctpír hozamánali ol1;an,6'ru, anteb;et a közhasznú tevé kettysé g bel,é tele az összes bevé telben lcé pvi'sel tlzzal, hogy a bet'é telt mindké t esetben e kantat és hozctm né tküt kelt szántí tá'sba t,enni. " L2

18 PALOTA-I5 Nonprofit Kft" Egyszer sí tett é ves beszámoló kiegé szí t mellé klete _ A fentiek alapján a Társaság meghatfuozta az e törvé ny szerint számí tott,,vállalkozási tevé kenysé gnek nem min siil '' gazdasági tevé keny s é g aú ny át. VI. Egyé b kiegé szí t információk A Társaság nem vé gez a környezetre veszé lyes tevé kenysé get, tevé kenysé ge során nem ké pz dik veszé lyes hulladé k. A Társaság nem rendelkezik a környezet vé delrné t közvetlenül szol gáló tár gyi eszközökkel' A Társaságnak nincs zá\ogsoggal vagy hasonló jogokkal biztosí tott kötelezettsé ge. A Társaság nem vé gzett kutatási és fejleszté si tevé kenysé get. A beszámolót összeállí tó mé rlegké pes könyvel neve: G z Eniko Vera, mé llegké pes könyvel i regisárálási szám: r A Társaságnál a köztulajdonra és a közhasznú ságra tekintettel a könywizsgálat törvé nyileg kötelez. A könywizsgáló által kibocsátott szám a a vonatkozó szerz dé ssel összhangban jogcí m szerint me$latározott. A Társaság a Könywizsgálói Közfeltigyeleti Bizottság ré szé re, annak ké ré sé re, a könywizsgálói dí jazásr I ré szletes tájé koztatást ad. Budapest, 2015' április 1 0. Julrász Márton ügyvezeto igazgat l3

19 országos Bí rósági Hivatal Közhasznú sági mellé klet Szervezet neve: szervezet szé khelye: Települé s: KÖZerÜlet neve: lrányí tószám, EEEE KözterÜlet je lege: t"t* _*-l Házszám: EEffi[nn Épület nnnn Lé pcs ház: [mn Emelet: nnn AjtÓ; ilül! Szervezet adószáma: Ké pvisel neve: Keltezé s: Budapest Ké pvise! aláí ní sa: EEEE-EE.EE Iilffiffiffiffiffiffi,ffiffiffiffiffi]il Katöltó verzió: Nyomtatvány verzió: í.0 Nyomtatva: 20'l5.04.í 0 í

20 országos Bí rósági Hivatal 1. szervezet azonosí tó adatai 1.1 Né v PALOTA,-1s NONPROFIT KFT. 1.2 Szé khely TelepÜlé s: KözterÜlet neve: KözterÜletjellege: l,',."_*_---l Házszám: Ep!n!!nn Emelet nnn Ajtó:!!n! = l6ányí tószá'' n!!! ÉpÜlet:nnnn Lé pcsóház:nnn! 1'3 Bejegyz6 határozat száma: 1.4 Nyilvántart'Ási szám : t.5 Ké pvisel neve: 2' Tárgyé vben vé gzeü alapcé l szerinti és közhasznú tevé kenysé gek bemutatása Kft. a Budapest Föváros xv. kerületi onkormányzat k'í itelezöen és ön k é n t vállalt, a társadalmi köz{is kielé gí té sébiztosí t tó, különösen a foglalkoetatás és a szociális ellátásról való gondoskoclás távú Íeladarait vé gzi k{i3é rdekbö!, haszotlszerzé si cé l né lkül, kóltsé ghatákony su Brvezeti ;ben. A Íársas;iis álapí táskor áwene a megszí int szocaális Íoglalkoztató Íeledatk{irét, a k{iltsé gveté si áeletben Szbciális foglalkoztatáské nt megjelólt szaldeledatotr anrety tertalrnezze a nregvá tozott nk*ké pessé güek, az el*csony jiivedelemnret rendelkezö idöskorú ak, a gondozásra szoruló cseládtagi{k en üeemi ker-eté k kiizótt nrunkát vállalni nenr tudók foglalkoztelást biatosí tó munkahelyek üzemelteté sé t, 3. Közhasznú tevé kenysé gek bemutatása (tevé kenysé genké nt) 3.1 Közhasznú tevé kenysé g megnevezé se: szociális 3.2 Közhasznú tevé kenysé ghez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhely: 3.3 Közhasznú.tevé kenysé g cé lcsoportja: 3.4 KÖzhasznú tevé kenysé gb l ré szesülók lé tszáma: Közhasznú tevé kenysé g f bb eredmé nyei: ktizhasanú be bsvont*k 159 fö, amely során közfoglalküztatáslran átlagosan 5l biztosí touunk munl lehetösé get, munkaviszonlaban törté nö Íoglalkoztatáb.an 1o8 fö ré szé re, álkalmi nrunkavé gzé s kereté ben 26 fö ré szé re tudtunk a munkálehetösé get biztosí tani. A yiszonyban átlókból 38 f6 megváttozolt munkaké pessé gli munkavállaló voll' $ $ffiffiffiffiffiffiil Kitöltó verzió: Nyomtatvány verzió: í.0 Nyomtawa: 20í í

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 2 Pécsi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek VARGA PÉTER PÁL Varga Péter Pál Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.11 13:28:53 Szervezet neve: Magyar Nephrologiai Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 8 3 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi Családi név Első utónév További utónevek Erika Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Ö Ú Á É ő á é ü é í ű ó ő ő ö ú ő í ö ú ü ó ő ö ő é ű í á ó é ö ú á é ö é é á é ü ó é ü é é ü Á á é ő ó é á ó ü é á ü é ü é ü é ÓÚ Á Ő Á É Ü í é á í ó á ü é ö ü ö ü é á é ó á ő á á á á á ó á é ő é ó áí

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Jezerniczky Attila Gábor Jezerniczky Attila Gábor

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZAMOSVÁRINÉ KUN BERNADETT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek NOVRECZKY LAJOS Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Belénessy Réka Mária Belénessy Réka Mária Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Gercsák Márta Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 13:44:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 7 2 Település: Budapest Közterület neve: XIII. Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gyarmati Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 010 Pr. Dr. Bősze Péter Pál Bősze Péter Pál Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mezei Családi név Első utónév További utónevek György Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 12:29:29 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 2 Település: Budapest Közterület neve: Táncsics M. Közterület jellege: út Házszám: 27-29

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Magyar Családi név Első utónév További utónevek Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag FÖLDESI Családi név Első utónév További utónevek GYULA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Miklós Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Micskey Családi név Első utónév További utónevek Gusztáv Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Ádám Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Fővárosi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sziklainé Sardú Dorottya Születési név: Sardú Dorottya Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Hartman Családi név Első utónév További utónevek Mátyás Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Németh Családi név Első utónév További utónevek Henriett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Schlág Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Dr. SZABÓ GÉZA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.30 08:30:38 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest Közterület neve: Váci Közterület jellege: utca Házszám: 16 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Laczkovics Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag FÁRÓ Családi név Első utónév További utónevek MIRELLA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nyilas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.16 10:52:15 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 1 Település: Budapest Közterület neve: Zrínyi Közterület jellege: utca Házszám: 14 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2016.03.24 17:43:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 6 3 Település: Budapest Közterület neve: Szív Közterület jellege: utca Házszám: 44. Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. KATONA GÁBOR Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Galló Istvánné Születési név: Péter Piroska Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héhn Zsuzsanna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Hajdú Huba Ottóné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Csilla Születési név: Szabó Csilla Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben