A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása"

Átírás

1 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A évi költségvetés tervezése során bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító okirat szerinti alaptevékenység által meghatározott szakfeladatoknak megfelelően alakítottuk ki. A bevételek tervezése a augusztus 13.-án készült előzetes terv alapulvételével, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott a évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági Ügyekért felelős helyettes államtitkár által kiadott, a évi intézményi költségvetés tervezése tárgyú körlevél (a továbbiakban: körlevél) előírásainak megfelelően készült év során az irányító szervvel együttműködve áttekintettük, értékeltük, illetve meghatároztuk azon állami feladatok körét, melyet a Hivatalnak el kell látni, ezzel megteremtettük a feladat alapú tervezés lehetőségét. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a évi várható teljesítés alakulását, a bevételekre ható nemzetgazdasági folyamatokat. A évi tervezett bevételek biztosítják a Hivatal évi feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító okirat, illetve Szervezeti Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. A bányafelügyelet működését közhatalmi és működési bevételekből fedezi. A közhatalmi bevételekhez kapcsolódó bevételek meghatározó hányadát a felügyeleti díj képezi, melynek a fizetésére a bányatelek jogosultja, valamint a földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes kötelezett. A bányatelek jogosultjai tekintetében a évben fizetendő felügyeleti díj számítási alapját a évre a bányajáradék önbevallásban bevallott ásványi nyersanyag érték képezi. A évi várható számítási alap nagyságának meghatározásánál feltételeztük, hogy az I. félévben érvényesült tendenciák a második félévben is érvényesülnek. a) a szilárd ásványi nyersanyagok után évben fizetendő felügyeleti díj 22 %-kal marad el a évi értéktől. A csökkenést a kitermelt mennyiség visszaesése eredményezi. b) a szénhidrogének után évben fizetendő felügyeleti díj növekedését a kitermelt földgáz mennyiségének és az érték meghatározásánál figyelembe veendő fajlagos érték több mint 25 %-os emelkedése eredményezi. A évre tervezett felügyeleti díj mértékét a fenti tényezők, illetve a 2010 évi teljesítési adatok figyelembe vételével állapítottuk meg. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a KHEM/158/1/2010. számú levelében kijelölte az MBFH-t, a Magyar Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban ELGI) pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az ELGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint, az ELGI

2 gazdálkodással kapcsolatos, és üzemeltetési feladatait az MBFH látja el, ezért előirányzatainkat ennek megfelelően alakítottuk ki. Az ELGI Alapító Okirata értelmében önállóan működő közintézet, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazza. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter kijelölése alapján január 1-től az MBFH látja el a Magyar Állami Földtani Intézet (Továbbiakban: MÁFI) gazdálkodásával, könyvvezetésével és az adatszolgáltatással, valamint a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Ezen feladatokat az MBFH az Ámr a alapján elkészített MBFH/1797/1/2010. számon iktatott és jóváhagyott, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás alapján látja el. Az MÁFI Alapító Okirata értelmében önállóan működő közintézet, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait, tekintettel arra, hogy a kijelölésre a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény kihirdetése után került sor az MBFH költségvetése nem tartalmazza. A személyi juttatásokat, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk, az előirányzat fedezetet nyújt 180 fő törvény szerinti személyi juttatásaira. A munkaadókat terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. A dologi kiadások megtervezésénél figyelembe vettük a takarékossági szempontokat. Kiadásainkat évi várható teljesítésének megfelelően módosítottuk, korrigálva a évi előirányzat maradvány összegével. Az előirányzat nem tartalmazza az Arany János utcai ingatlan üzemeltetési költségeit, tekintettel arra, hogy az ingatlan vagyonkezelési joga várhatóan átadásra kerül az MNV Zrt. részére. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Bt. Vh) 25 -ának (4) bekezdése alapján a bányászati bírság összegének 60%-át biztonsági, munkavédelmi kutatásokra és ezek megvalósítására, az ipartörténeti jelentőségű bányászati emlékek felkutatására és megőrzésére, a bányász szakma hagyományainak ápolására, a bányászati szakirodalom támogatására, az e tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítására, továbbá a bányászati országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumok működési támogatására kell fordítani. Ezen feladat költségeire a Hivatal dologi kiadásai nyújtanak fedezetet, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 100/E. (3) bekezdésére. A felhalmozási kiadások előirányzatát - figyelembe véve a takarékosság követelményének érvényesítését, a bevételek és kiadások várható alakulását rangsorolási szempontok kialakításával terveztük meg. A évi költségvetés tervezése során kiadásaink és bevételeink alapjául a bázis év szolgál, az egyes előirányzatok indoklását az alábbiakban ismertetjük.

3 Kiadások indoklása: I. Személyi juttatások e Ft A személyi juttatások, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek megállapításra. A személyi juttatások előirányzata nem tartalmazza a 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján évben kifizetésre kerülő kompenzáció összegét. A cafetéria rendszer keretében adott juttatásokat a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. -a alapján határoztuk meg évre jutalmat nem terveztünk. 1. Rendszeres személyi juttatások: e Ft A rendszeres személyi juttatásokat az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk. Az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kifizetésekre. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: Alapilletmény: e Ft Az alapilletményeket 180 fő tekintetében 12 hónapra terveztük meg. Az előirányzat tartalmazza a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) által garantált soros előrelépések költségeit, valamint a Ktv. 43. (4) bekezdése szerint megállapított alapilletmény eltérítés összegét. Illetménykiegészítés: e Ft Az illetménykiegészítés előirányzatát az alapilletménynek megfelelően állapítottuk meg. Nyelvpótlék: e Ft - nyelvpótlék 76 fő részére került megállapításra. Egyéb kötelező illetménypótlékok: e Ft - Vezetői pótlék 39 fő részére került megállapításra. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: e Ft Gépjármű-vezetési pótlék és szakképzettségi pótlék összegét tartalmazza az előirányzat. A képzettségi pótlékokat a bányafelügyelet Szervezeti és Működési szabályzatának 3. sz. függeléke alapján állapítottuk meg az alábbi mértékben: - 75 %-os mérték 6 fő - 50 %-os mérték 57 fő - 40 %-os mérték 9 fő - 30%-os mérték 12 fő A gépjármű- vezetési pótlék a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 6.1. pontja alapján 92 fő részére került megállapításra.

4 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: e Ft Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat: e Ft Az előirányzat a kormánytisztviselők helyettesítésre szóló megbízásának költségeire nyújt fedezetet. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: e Ft A munkavállalók részére kifizethető céljuttatást terveztük ezen a soron figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr). 86. (2) bekezdésének előírásait. 3. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai: e Ft Jubileumi jutalom: e Ft A évben keletkező jogosultág szerinti jubileumi jutalom került megtervezésre ezen a soron az alábbi bontásban: - 30 éves 3 fő - 35 éves 1 fő A jubileumi jutalom előirányzatát a kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi LVIII. törvény szabályainak megfelelően állapítottuk meg. Napidíj: e Ft A kormánytisztviselők külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjat terveztük ezen a soron. Biztosítási díjak: e Ft A Hivatalnál működtetett cafetéria rendszer keretében a munkatársak nyilatkozata alapján az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak - a munkavállalók részére - átutalandó munkáltatói hozzájárulás összegét terveztük ezen a soron. Egyéb sajátos juttatások: e Ft Továbbtanulók költségtérítéseinek támogatása (10 fő tanulmányi szerződés szerinti költségeinek fedezetére). A bányafelügyeletnél problémát jelent a megfelelő szakember utánpótlás, az ellátandó feladat speciális szakmai igénye miatt a munkaerő piacról nehéz megfelelő kész szakembert foglalkoztatni, ezért a Hivatal különös figyelmet fordít a szakemberek továbbképzésére. 4. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései: e Ft Üdülési hozzájárulás: 989 e Ft A Hivatalnál működtetett cafetéria rendszer keretében a munkatársak nyilatkozata alapján az üdülési csekk összegét terveztük ezen a soron. Közlekedési költségtérítés: e Ft

5 A teljes munkaidőben foglalkoztatottak, munkába járással kapcsolatos költségtérítését a évi teljesítési adatok figyelembevételével állapítottuk meg e Ft értékben. A helyi közlekedési bérlet előirányzatát a munkatársak nyilatkozata alapján terveztük a cafetéria rendszer keretében e Ft értékben. Étkezési hozzájárulás: e Ft A munkatársak nyilatkozatatuk alapján étkezési utalványt igényelhetnek, az általuk meghatározott mértékben, mely 180 fő tekintetében 12 hónapra került megtervezésre a cafetéria rendszer keretében. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás: e Ft A hivatali telefonok személyi jövedelemadó törvény által vélelmezett magáncélú használatának költségét terveztük ezen a soron 2000 e Ft értékben A Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés összegét 9000 e Ft értékben terveztük. Az internet otthoni használatának támogatását, illetve az iskolakezdési támogatás előirányzatát a munkatársak nyilatkozata alapján terveztük a cafetéria rendszer keretében 965 e Ft értékben. 5. Szociális jellegű juttatások: e Ft Szociális támogatás A Ktv 49/H -a alapján a munkatársak szociális jellegű juttatására 2000 e Ft, a 49/J -a alapján, a nyugállományú köztisztviselők szociális jellegű juttatásainak fedezetére tervezett előirányzat 2000 e Ft. 6. Külső személyi juttatások: e Ft Állományba nem tartozók juttatásai: e Ft A külső személyi juttatások között a feladatellátáshoz minimálisan szükséges megbízási szerződéseket vettük figyelembe. Az előirányzat fedezetet nyújt a felmentési időre járó illetmények kifizetésére. 4 fő saját dolgozónak megbízási díj kifizetését terveztük, garázsmesteri tevékenység ellátására e Ft értékben. A Hivatali járművek üzemben tartási felelősségből adódó feladatok kötelező ellátása szükségessé teszi ezen megbízások kiadását. Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására (nem saját dolgozó) köt megbízási szerződést évben a Hivatal e Ft értékben. A szerződések megkötését indokolja, hogy a Hivatal évtől ellátja ELGI illetve évtől a MÁFI üzemeltetési és gazdálkodási feladatait. Ezen üzemeltetési feladatok többletfeladatot jelentenek, melynek finanszírozására szükséges fedezet részben rendelkezésre áll a Hivatal költségvetésében, azonban a feladat növekedésével a létszám előirányzat nem emelkedett.

6 2010. évben 14 fő kérte felmentését nyugdíjjogosultságára való tekintettel, a felmentési időre járó évben kifizetendő illetményt terveztük e Ft értékben. II. Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Társadalombiztosítási járulék: e Ft Egészségügyi hozzájárulás: 500 e Ft Táppénz hozzájárulás: e Ft A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások járulék- köteles része alapján került megtervezésre, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat nem nyújt fedezetet a évben kifizetésre kerülő kompenzáció többletköltségeként jelentkező járulékfizetési kötelezettségekre. III. Dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft 1. Készletbeszerzés: e Ft Az üzemeltetési, fenntartási, valamint szakmai feladat ellátásához szükséges készletbeszerzésünket a évi teljesítési adatok alapján terveztük. 2. Kommunikációs szolgáltatások: e Ft A távközlési díjakat, valamint az informatikai háttért igénylő feladatok megvalósítása érdekében szükségessé váló költségeket terveztük ezen a soron, a évi teljesítési adatok figyelembe vételével. 3. Szolgáltatási kiadások: e Ft A szolgáltatási kiadások biztosítják többek között a Hivatal, valamint az ELGI elhelyezését biztosító ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait az alábbiak szerint: Bérleti és lízing díjak e Ft Gázenergia szolgáltatás e Ft Villamos-energia szolgáltatás e Ft Víz- és csatornadíjak e Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások e Ft Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások e Ft (takarítás, szemétszállítás, portaszolgálat, posta stb) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai e Ft Az előirányzat nem tartalmazza a MÁFI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait. 4. Működési célú általános forgalmi adó kiadások: e Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója e Ft

7 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése e Ft Az általános forgalmi adó előirányzatát a készletek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele előirányzata, valamint a szolgáltatás nyújtása után keletkező, a központi költségvetést megillető és az adóhatóságnak teljesítendő befizetési kötelezettség alapján terveztük, figyelembe véve az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA tv.) rendelkezéseit. 5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: eft A kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata a bázis előirányzatnak megfelelő mértékben került megtervezésre, érvényesítve ezzel a takarékossági szempontokat. Belföldi kiküldetés eft Külföldi kiküldetés eft Reprezentáció eft Reklám és propaganda kiadások 100 eft 6. Egyéb dologi kiadások: e Ft A hivatal hatékonyabb működéséhez, valamint a szakmai színvonalának emeléséhez hozzájárulva a Bányafelügyelet támogatja a munkatársak szakmai konferenciákon, értekezleteken való részvételét. A költségek racionalizálása, a kiadások rangsorolhatósága érdekében a Hivatal képzési tervet készít évben, melynek keretében elkészíti az ún. belső képzések tervezetét is. Ezen a soron terveztük továbbá a különféle kiadások szolgáltatások prognosztizálható mértékét, amely más előirányzaton nem számolható el (közbeszerzési díjak, hatósági díjak stb.), a évi teljesítési adatok figyelembevételével. 7. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés: e Ft Szellemi jellegű tevékenységre kifizetést a belső ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása teszi szükségessé e Ft értékben. figyelemmel a Ktv. 1. -ának (9) bekezdésének, valamint az Ámr. 82. (3) bekezdésének előírásaira. 8. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés: e Ft A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 11. (1) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségünket terveztük ezen a soron. 9. Adók, díjak, befizetések: e Ft Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó: e Ft - A cafetéria rendszer alapján kifizetendő juttatások, illetve a telefon vélelmezett magáncélú használata után fizetendő munkáltatói személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás e Ft Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések: e Ft

8 - Cégautó adó Díjak egyéb befizetések: e Ft - Járművek műszaki vizsgáztatásának díja - Biztosítási díjak - Autópálya díjak - Kincstári szolgáltatások díja. IV. Támogatás értékű, kiadások: e Ft Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek e Ft A támogatás értékű működési kiadások előirányzata tartalmazza a statútumr. 6. (4) bekezdése szerinti közreműködés költségeit. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az ELGI közreműködési megállapodásban rögzíti az Intézet által elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve meghatározza azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási és átadási módját, valamint költségigényét. Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek e Ft A statútumr. 6. (4) bekezdése szerinti közreműködés keretén belül szükséges informatikai beruházások, illetve jármű beszerzés költségeinek fedezetére. A technikai fejlődés felgyorsulása következtében a kutatások technikai feltételeinek megváltozása az alapfeladat megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükségessé, illetve indokolttá teszi az ELGI a működéséhez szükséges eszközállomány korszerűsítését. Az ilyen típusú fejlesztéshez mely a saját bevételek teljesíthetőségére pozitív kihatással bírna - szükséges forrás az Intézmény költségvetésében nem áll rendelkezésre, ezért ennek megvalósításához nyújt fedezetet az előirányzat. V. Felhalmozási kiadások: e Ft A felhalmozási kiadások előirányzata az alábbi feladatok ellátására nyújt fedezetet. Intézményi beruházások kiadásai: e Ft Ingatlan vásárlás e Ft értékben. Az ingatlan vásárlás indokai a következők. A Szolnoki bányakapitányság eredeti létesítése óta közintézményi, irodai célra nem, vagy kevéssé alkalmas ingatlanban került elhelyezésre. Az eredeti funkciója szerint családi ház építményt többször toldattal bővítették, annak udvarára irodaház céljára szintén alkalmatlan további önálló lakóház szerkezetet helyeztek el. A es évek között végrehajtott szakszerűtlen és célszerűtlen átalakítások valamint az azóta eltelt időben hiányzó felújítás korszerűsítés mára a működés alapfeltételeit is veszélyezteti, az épület állaga oly mértékben leromlott, hogy az nem csak diszfunkcionális élet-balesetveszélyes is. Gépjármű beszerzés e Ft értékben. A gépjármű beszerzését, az elhasználódott, gazdaságtalan üzemeltetésű személygépjárművek cseréje indokolja. Informatikai eszköz beszerzés e Ft értékben.

9 2011. évben szükségessé válik a Hivatal informatikai rendszerét kiszolgáló szerver cseréje. Felújítás: e Ft Ingatlan felújítás: e Ft értékben Figyelemmel a vagyonkezelői jogokból eredő kötelezettségekre az MBFH Columbus utcai székházának energetikai felújítása, évben megkezdődött. Ennek megfelelően megvalósult a nyílászárók cseréje, és előkészítés alatt van a fűtés korszerűsítése, ennek keretében a meglévő elavult kazán cseréje, vagy felújítása. A megfelelő energiahatékonyság elérése céljából a fentieken túlmenően szükséges az épület homlokzatának, és tetőjének szigetelése. Ingatlan felújítás: e Ft értékben A több éve tartó közigazgatási reformfolyamat következtében megváltozott feladatellátás miatt szükségessé vált az ELGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok használatának alaptevékenységi feladatok ellátásának megfelelő ésszerűsítése, valamint az ésszerű hasznosítás feltételeinek megteremtése. KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft Bevételek indoklása: 1. Közhatalmi bevételek: e Ft Igazgatási szolgáltatási díj: e Ft Az 57/2005.(VII.7.) sz. GKM rendelet alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjbevételek, valamint a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékéről szóló, az MBFH elnökének az 1/4/2010. számú utasításával módosított 1/15/2007. MBFH számú utasítása alapján fizetendő költségtérítés díjbevétele került megtervezésre ezen a soron. Felügyeleti jellegű tevékenység díja: e Ft A Bt. 43 (9) bekezdése értelmében, illetve a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerint fizetendő felügyeleti díjakat tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve a kőolaj prognosztizálható világpiaci árát. Bírságbevétel: e Ft A Bt a alapján kiszabott bírság bevételt terveztük ezen a soron, figyelembe véve a Bt. Vhr ának előírásait.

10 2. Működési bevételek: e Ft Szolgáltatások ellenértéke: e Ft Munkavédelmi, műszaki-biztonsági vizsgáztatási tevékenység bevételét terveztük ezen a soron a tevékenységet a 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet melléklet 3.4., 3.6. és 3.8. pontja alapján végzi a Hivatal. Egyéb sajátos bevétel: e Ft A közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték; pályázati díj, az apák szabadság megváltásának és annak közterheinek megtérítésének összegét terveztük ezen az előirányzaton. Alkalmazottak térítése: e Ft A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal vendégszobái, Oktatási Központja szolgálati lakásai igénybevételének, valamint a lakás célú ingatlan bérlésének rendjéről szóló 1/29/2010. elnöki utasítás alapján, a Hivatal vagyonkezelésében lévő ingatlanokban üzemeltetett vendégszoba használatáért a dolgozók által fizetett térítési díj, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tulajdonában lévő mobiltelefonok használatának szabályzatáról szóló 1/6/2010. elnöki utasítás alapján a dolgozóknak kiszámlázott telefonköltség összegét terveztük ezen a soron. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele e Ft A bírósági ítéletek alapján az MBFH-t megillető perköltség, illetve a késedelmes fizetésből eredő késedelmi kamat bevételét terveztük az előirányzaton. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja e Ft A működési bevételek általános forgalmi adó bevételét tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve az ÁFA törvény előírásait. 3. Támogatásértékű működési bevételek: e Ft Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel (OMMF) kötött együttműködési megállapodás alapján, az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása, az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában kerül átadásra. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft

11 Létszám indoklása: A évi kincstári költségvetés alapján a Bányafelügyelet engedélyezett nyitó létszáma 180 főben került meghatározásra, az előirányzatokat az engedélyezett létszámnak megfelelő mértékben terveztük. B u d a p e s t, február 18. Jászai Sándor elnök

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T Á J É KOZT A T Ó a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló A) Intézményi költségvetés B) Önkormányzati költségvetés C) Önkormányzati

Részletesebben

Hagyományok Háza 2013. évi elemi költségvetés indoklása

Hagyományok Háza 2013. évi elemi költségvetés indoklása Elemi költségvetés indoklás 2013. év Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szektor: 1051 Cím/alcím: 0400 Intézmény megnevezése: Hagyományok Háza PIR törzsszám: 309480 Áht (I) azonosító: 038258

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ jtv V JL* % BUDAPEST XVI. KERÜLETI»4 J& BERÜIMI A^' ^ ^S^T^ POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ Tárgy: 2015. évi költségvetés tervezése Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya:

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya: Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírása

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

demokratikus jogállam védelme dereguláció jogharmonizációs tevékenység Gazdaságfejlesztés, versenyképesség polgári rendtartásról

demokratikus jogállam védelme dereguláció jogharmonizációs tevékenység Gazdaságfejlesztés, versenyképesség polgári rendtartásról 2 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, valamint intézményei alapvető küldetése a demokratikus jogállam védelme, erősítése, modernizálása és hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében 2009. évben

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben