A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása"

Átírás

1 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A évi költségvetés tervezése során bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító okirat szerinti alaptevékenység által meghatározott szakfeladatoknak megfelelően alakítottuk ki. A bevételek tervezése a augusztus 13.-án készült előzetes terv alapulvételével, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott a évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági Ügyekért felelős helyettes államtitkár által kiadott, a évi intézményi költségvetés tervezése tárgyú körlevél (a továbbiakban: körlevél) előírásainak megfelelően készült év során az irányító szervvel együttműködve áttekintettük, értékeltük, illetve meghatároztuk azon állami feladatok körét, melyet a Hivatalnak el kell látni, ezzel megteremtettük a feladat alapú tervezés lehetőségét. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a évi várható teljesítés alakulását, a bevételekre ható nemzetgazdasági folyamatokat. A évi tervezett bevételek biztosítják a Hivatal évi feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító okirat, illetve Szervezeti Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. A bányafelügyelet működését közhatalmi és működési bevételekből fedezi. A közhatalmi bevételekhez kapcsolódó bevételek meghatározó hányadát a felügyeleti díj képezi, melynek a fizetésére a bányatelek jogosultja, valamint a földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes kötelezett. A bányatelek jogosultjai tekintetében a évben fizetendő felügyeleti díj számítási alapját a évre a bányajáradék önbevallásban bevallott ásványi nyersanyag érték képezi. A évi várható számítási alap nagyságának meghatározásánál feltételeztük, hogy az I. félévben érvényesült tendenciák a második félévben is érvényesülnek. a) a szilárd ásványi nyersanyagok után évben fizetendő felügyeleti díj 22 %-kal marad el a évi értéktől. A csökkenést a kitermelt mennyiség visszaesése eredményezi. b) a szénhidrogének után évben fizetendő felügyeleti díj növekedését a kitermelt földgáz mennyiségének és az érték meghatározásánál figyelembe veendő fajlagos érték több mint 25 %-os emelkedése eredményezi. A évre tervezett felügyeleti díj mértékét a fenti tényezők, illetve a 2010 évi teljesítési adatok figyelembe vételével állapítottuk meg. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a KHEM/158/1/2010. számú levelében kijelölte az MBFH-t, a Magyar Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban ELGI) pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az ELGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint, az ELGI

2 gazdálkodással kapcsolatos, és üzemeltetési feladatait az MBFH látja el, ezért előirányzatainkat ennek megfelelően alakítottuk ki. Az ELGI Alapító Okirata értelmében önállóan működő közintézet, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazza. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter kijelölése alapján január 1-től az MBFH látja el a Magyar Állami Földtani Intézet (Továbbiakban: MÁFI) gazdálkodásával, könyvvezetésével és az adatszolgáltatással, valamint a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Ezen feladatokat az MBFH az Ámr a alapján elkészített MBFH/1797/1/2010. számon iktatott és jóváhagyott, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás alapján látja el. Az MÁFI Alapító Okirata értelmében önállóan működő közintézet, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait, tekintettel arra, hogy a kijelölésre a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény kihirdetése után került sor az MBFH költségvetése nem tartalmazza. A személyi juttatásokat, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk, az előirányzat fedezetet nyújt 180 fő törvény szerinti személyi juttatásaira. A munkaadókat terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. A dologi kiadások megtervezésénél figyelembe vettük a takarékossági szempontokat. Kiadásainkat évi várható teljesítésének megfelelően módosítottuk, korrigálva a évi előirányzat maradvány összegével. Az előirányzat nem tartalmazza az Arany János utcai ingatlan üzemeltetési költségeit, tekintettel arra, hogy az ingatlan vagyonkezelési joga várhatóan átadásra kerül az MNV Zrt. részére. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Bt. Vh) 25 -ának (4) bekezdése alapján a bányászati bírság összegének 60%-át biztonsági, munkavédelmi kutatásokra és ezek megvalósítására, az ipartörténeti jelentőségű bányászati emlékek felkutatására és megőrzésére, a bányász szakma hagyományainak ápolására, a bányászati szakirodalom támogatására, az e tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítására, továbbá a bányászati országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumok működési támogatására kell fordítani. Ezen feladat költségeire a Hivatal dologi kiadásai nyújtanak fedezetet, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 100/E. (3) bekezdésére. A felhalmozási kiadások előirányzatát - figyelembe véve a takarékosság követelményének érvényesítését, a bevételek és kiadások várható alakulását rangsorolási szempontok kialakításával terveztük meg. A évi költségvetés tervezése során kiadásaink és bevételeink alapjául a bázis év szolgál, az egyes előirányzatok indoklását az alábbiakban ismertetjük.

3 Kiadások indoklása: I. Személyi juttatások e Ft A személyi juttatások, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek megállapításra. A személyi juttatások előirányzata nem tartalmazza a 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján évben kifizetésre kerülő kompenzáció összegét. A cafetéria rendszer keretében adott juttatásokat a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. -a alapján határoztuk meg évre jutalmat nem terveztünk. 1. Rendszeres személyi juttatások: e Ft A rendszeres személyi juttatásokat az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk. Az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kifizetésekre. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: Alapilletmény: e Ft Az alapilletményeket 180 fő tekintetében 12 hónapra terveztük meg. Az előirányzat tartalmazza a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) által garantált soros előrelépések költségeit, valamint a Ktv. 43. (4) bekezdése szerint megállapított alapilletmény eltérítés összegét. Illetménykiegészítés: e Ft Az illetménykiegészítés előirányzatát az alapilletménynek megfelelően állapítottuk meg. Nyelvpótlék: e Ft - nyelvpótlék 76 fő részére került megállapításra. Egyéb kötelező illetménypótlékok: e Ft - Vezetői pótlék 39 fő részére került megállapításra. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: e Ft Gépjármű-vezetési pótlék és szakképzettségi pótlék összegét tartalmazza az előirányzat. A képzettségi pótlékokat a bányafelügyelet Szervezeti és Működési szabályzatának 3. sz. függeléke alapján állapítottuk meg az alábbi mértékben: - 75 %-os mérték 6 fő - 50 %-os mérték 57 fő - 40 %-os mérték 9 fő - 30%-os mérték 12 fő A gépjármű- vezetési pótlék a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 6.1. pontja alapján 92 fő részére került megállapításra.

4 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: e Ft Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat: e Ft Az előirányzat a kormánytisztviselők helyettesítésre szóló megbízásának költségeire nyújt fedezetet. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: e Ft A munkavállalók részére kifizethető céljuttatást terveztük ezen a soron figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr). 86. (2) bekezdésének előírásait. 3. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai: e Ft Jubileumi jutalom: e Ft A évben keletkező jogosultág szerinti jubileumi jutalom került megtervezésre ezen a soron az alábbi bontásban: - 30 éves 3 fő - 35 éves 1 fő A jubileumi jutalom előirányzatát a kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi LVIII. törvény szabályainak megfelelően állapítottuk meg. Napidíj: e Ft A kormánytisztviselők külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjat terveztük ezen a soron. Biztosítási díjak: e Ft A Hivatalnál működtetett cafetéria rendszer keretében a munkatársak nyilatkozata alapján az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak - a munkavállalók részére - átutalandó munkáltatói hozzájárulás összegét terveztük ezen a soron. Egyéb sajátos juttatások: e Ft Továbbtanulók költségtérítéseinek támogatása (10 fő tanulmányi szerződés szerinti költségeinek fedezetére). A bányafelügyeletnél problémát jelent a megfelelő szakember utánpótlás, az ellátandó feladat speciális szakmai igénye miatt a munkaerő piacról nehéz megfelelő kész szakembert foglalkoztatni, ezért a Hivatal különös figyelmet fordít a szakemberek továbbképzésére. 4. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései: e Ft Üdülési hozzájárulás: 989 e Ft A Hivatalnál működtetett cafetéria rendszer keretében a munkatársak nyilatkozata alapján az üdülési csekk összegét terveztük ezen a soron. Közlekedési költségtérítés: e Ft

5 A teljes munkaidőben foglalkoztatottak, munkába járással kapcsolatos költségtérítését a évi teljesítési adatok figyelembevételével állapítottuk meg e Ft értékben. A helyi közlekedési bérlet előirányzatát a munkatársak nyilatkozata alapján terveztük a cafetéria rendszer keretében e Ft értékben. Étkezési hozzájárulás: e Ft A munkatársak nyilatkozatatuk alapján étkezési utalványt igényelhetnek, az általuk meghatározott mértékben, mely 180 fő tekintetében 12 hónapra került megtervezésre a cafetéria rendszer keretében. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás: e Ft A hivatali telefonok személyi jövedelemadó törvény által vélelmezett magáncélú használatának költségét terveztük ezen a soron 2000 e Ft értékben A Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés összegét 9000 e Ft értékben terveztük. Az internet otthoni használatának támogatását, illetve az iskolakezdési támogatás előirányzatát a munkatársak nyilatkozata alapján terveztük a cafetéria rendszer keretében 965 e Ft értékben. 5. Szociális jellegű juttatások: e Ft Szociális támogatás A Ktv 49/H -a alapján a munkatársak szociális jellegű juttatására 2000 e Ft, a 49/J -a alapján, a nyugállományú köztisztviselők szociális jellegű juttatásainak fedezetére tervezett előirányzat 2000 e Ft. 6. Külső személyi juttatások: e Ft Állományba nem tartozók juttatásai: e Ft A külső személyi juttatások között a feladatellátáshoz minimálisan szükséges megbízási szerződéseket vettük figyelembe. Az előirányzat fedezetet nyújt a felmentési időre járó illetmények kifizetésére. 4 fő saját dolgozónak megbízási díj kifizetését terveztük, garázsmesteri tevékenység ellátására e Ft értékben. A Hivatali járművek üzemben tartási felelősségből adódó feladatok kötelező ellátása szükségessé teszi ezen megbízások kiadását. Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására (nem saját dolgozó) köt megbízási szerződést évben a Hivatal e Ft értékben. A szerződések megkötését indokolja, hogy a Hivatal évtől ellátja ELGI illetve évtől a MÁFI üzemeltetési és gazdálkodási feladatait. Ezen üzemeltetési feladatok többletfeladatot jelentenek, melynek finanszírozására szükséges fedezet részben rendelkezésre áll a Hivatal költségvetésében, azonban a feladat növekedésével a létszám előirányzat nem emelkedett.

6 2010. évben 14 fő kérte felmentését nyugdíjjogosultságára való tekintettel, a felmentési időre járó évben kifizetendő illetményt terveztük e Ft értékben. II. Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Társadalombiztosítási járulék: e Ft Egészségügyi hozzájárulás: 500 e Ft Táppénz hozzájárulás: e Ft A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások járulék- köteles része alapján került megtervezésre, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat nem nyújt fedezetet a évben kifizetésre kerülő kompenzáció többletköltségeként jelentkező járulékfizetési kötelezettségekre. III. Dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft 1. Készletbeszerzés: e Ft Az üzemeltetési, fenntartási, valamint szakmai feladat ellátásához szükséges készletbeszerzésünket a évi teljesítési adatok alapján terveztük. 2. Kommunikációs szolgáltatások: e Ft A távközlési díjakat, valamint az informatikai háttért igénylő feladatok megvalósítása érdekében szükségessé váló költségeket terveztük ezen a soron, a évi teljesítési adatok figyelembe vételével. 3. Szolgáltatási kiadások: e Ft A szolgáltatási kiadások biztosítják többek között a Hivatal, valamint az ELGI elhelyezését biztosító ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait az alábbiak szerint: Bérleti és lízing díjak e Ft Gázenergia szolgáltatás e Ft Villamos-energia szolgáltatás e Ft Víz- és csatornadíjak e Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások e Ft Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások e Ft (takarítás, szemétszállítás, portaszolgálat, posta stb) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai e Ft Az előirányzat nem tartalmazza a MÁFI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait. 4. Működési célú általános forgalmi adó kiadások: e Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója e Ft

7 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése e Ft Az általános forgalmi adó előirányzatát a készletek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele előirányzata, valamint a szolgáltatás nyújtása után keletkező, a központi költségvetést megillető és az adóhatóságnak teljesítendő befizetési kötelezettség alapján terveztük, figyelembe véve az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA tv.) rendelkezéseit. 5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: eft A kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata a bázis előirányzatnak megfelelő mértékben került megtervezésre, érvényesítve ezzel a takarékossági szempontokat. Belföldi kiküldetés eft Külföldi kiküldetés eft Reprezentáció eft Reklám és propaganda kiadások 100 eft 6. Egyéb dologi kiadások: e Ft A hivatal hatékonyabb működéséhez, valamint a szakmai színvonalának emeléséhez hozzájárulva a Bányafelügyelet támogatja a munkatársak szakmai konferenciákon, értekezleteken való részvételét. A költségek racionalizálása, a kiadások rangsorolhatósága érdekében a Hivatal képzési tervet készít évben, melynek keretében elkészíti az ún. belső képzések tervezetét is. Ezen a soron terveztük továbbá a különféle kiadások szolgáltatások prognosztizálható mértékét, amely más előirányzaton nem számolható el (közbeszerzési díjak, hatósági díjak stb.), a évi teljesítési adatok figyelembevételével. 7. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés: e Ft Szellemi jellegű tevékenységre kifizetést a belső ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása teszi szükségessé e Ft értékben. figyelemmel a Ktv. 1. -ának (9) bekezdésének, valamint az Ámr. 82. (3) bekezdésének előírásaira. 8. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés: e Ft A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 11. (1) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségünket terveztük ezen a soron. 9. Adók, díjak, befizetések: e Ft Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó: e Ft - A cafetéria rendszer alapján kifizetendő juttatások, illetve a telefon vélelmezett magáncélú használata után fizetendő munkáltatói személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás e Ft Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések: e Ft

8 - Cégautó adó Díjak egyéb befizetések: e Ft - Járművek műszaki vizsgáztatásának díja - Biztosítási díjak - Autópálya díjak - Kincstári szolgáltatások díja. IV. Támogatás értékű, kiadások: e Ft Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek e Ft A támogatás értékű működési kiadások előirányzata tartalmazza a statútumr. 6. (4) bekezdése szerinti közreműködés költségeit. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az ELGI közreműködési megállapodásban rögzíti az Intézet által elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve meghatározza azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási és átadási módját, valamint költségigényét. Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek e Ft A statútumr. 6. (4) bekezdése szerinti közreműködés keretén belül szükséges informatikai beruházások, illetve jármű beszerzés költségeinek fedezetére. A technikai fejlődés felgyorsulása következtében a kutatások technikai feltételeinek megváltozása az alapfeladat megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükségessé, illetve indokolttá teszi az ELGI a működéséhez szükséges eszközállomány korszerűsítését. Az ilyen típusú fejlesztéshez mely a saját bevételek teljesíthetőségére pozitív kihatással bírna - szükséges forrás az Intézmény költségvetésében nem áll rendelkezésre, ezért ennek megvalósításához nyújt fedezetet az előirányzat. V. Felhalmozási kiadások: e Ft A felhalmozási kiadások előirányzata az alábbi feladatok ellátására nyújt fedezetet. Intézményi beruházások kiadásai: e Ft Ingatlan vásárlás e Ft értékben. Az ingatlan vásárlás indokai a következők. A Szolnoki bányakapitányság eredeti létesítése óta közintézményi, irodai célra nem, vagy kevéssé alkalmas ingatlanban került elhelyezésre. Az eredeti funkciója szerint családi ház építményt többször toldattal bővítették, annak udvarára irodaház céljára szintén alkalmatlan további önálló lakóház szerkezetet helyeztek el. A es évek között végrehajtott szakszerűtlen és célszerűtlen átalakítások valamint az azóta eltelt időben hiányzó felújítás korszerűsítés mára a működés alapfeltételeit is veszélyezteti, az épület állaga oly mértékben leromlott, hogy az nem csak diszfunkcionális élet-balesetveszélyes is. Gépjármű beszerzés e Ft értékben. A gépjármű beszerzését, az elhasználódott, gazdaságtalan üzemeltetésű személygépjárművek cseréje indokolja. Informatikai eszköz beszerzés e Ft értékben.

9 2011. évben szükségessé válik a Hivatal informatikai rendszerét kiszolgáló szerver cseréje. Felújítás: e Ft Ingatlan felújítás: e Ft értékben Figyelemmel a vagyonkezelői jogokból eredő kötelezettségekre az MBFH Columbus utcai székházának energetikai felújítása, évben megkezdődött. Ennek megfelelően megvalósult a nyílászárók cseréje, és előkészítés alatt van a fűtés korszerűsítése, ennek keretében a meglévő elavult kazán cseréje, vagy felújítása. A megfelelő energiahatékonyság elérése céljából a fentieken túlmenően szükséges az épület homlokzatának, és tetőjének szigetelése. Ingatlan felújítás: e Ft értékben A több éve tartó közigazgatási reformfolyamat következtében megváltozott feladatellátás miatt szükségessé vált az ELGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok használatának alaptevékenységi feladatok ellátásának megfelelő ésszerűsítése, valamint az ésszerű hasznosítás feltételeinek megteremtése. KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft Bevételek indoklása: 1. Közhatalmi bevételek: e Ft Igazgatási szolgáltatási díj: e Ft Az 57/2005.(VII.7.) sz. GKM rendelet alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjbevételek, valamint a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékéről szóló, az MBFH elnökének az 1/4/2010. számú utasításával módosított 1/15/2007. MBFH számú utasítása alapján fizetendő költségtérítés díjbevétele került megtervezésre ezen a soron. Felügyeleti jellegű tevékenység díja: e Ft A Bt. 43 (9) bekezdése értelmében, illetve a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerint fizetendő felügyeleti díjakat tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve a kőolaj prognosztizálható világpiaci árát. Bírságbevétel: e Ft A Bt a alapján kiszabott bírság bevételt terveztük ezen a soron, figyelembe véve a Bt. Vhr ának előírásait.

10 2. Működési bevételek: e Ft Szolgáltatások ellenértéke: e Ft Munkavédelmi, műszaki-biztonsági vizsgáztatási tevékenység bevételét terveztük ezen a soron a tevékenységet a 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet melléklet 3.4., 3.6. és 3.8. pontja alapján végzi a Hivatal. Egyéb sajátos bevétel: e Ft A közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték; pályázati díj, az apák szabadság megváltásának és annak közterheinek megtérítésének összegét terveztük ezen az előirányzaton. Alkalmazottak térítése: e Ft A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal vendégszobái, Oktatási Központja szolgálati lakásai igénybevételének, valamint a lakás célú ingatlan bérlésének rendjéről szóló 1/29/2010. elnöki utasítás alapján, a Hivatal vagyonkezelésében lévő ingatlanokban üzemeltetett vendégszoba használatáért a dolgozók által fizetett térítési díj, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tulajdonában lévő mobiltelefonok használatának szabályzatáról szóló 1/6/2010. elnöki utasítás alapján a dolgozóknak kiszámlázott telefonköltség összegét terveztük ezen a soron. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele e Ft A bírósági ítéletek alapján az MBFH-t megillető perköltség, illetve a késedelmes fizetésből eredő késedelmi kamat bevételét terveztük az előirányzaton. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja e Ft A működési bevételek általános forgalmi adó bevételét tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve az ÁFA törvény előírásait. 3. Támogatásértékű működési bevételek: e Ft Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel (OMMF) kötött együttműködési megállapodás alapján, az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása, az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában kerül átadásra. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft

11 Létszám indoklása: A évi kincstári költségvetés alapján a Bányafelügyelet engedélyezett nyitó létszáma 180 főben került meghatározásra, az előirányzatokat az engedélyezett létszámnak megfelelő mértékben terveztük. B u d a p e s t, február 18. Jászai Sándor elnök

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2009. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2009. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2009. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. (9) bekezdése értelmében,

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

4. n a p i r e n d i p o n t

4. n a p i r e n d i p o n t 4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetési tervezete Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Vas Megye Önkormányzata 2013. évi összevont 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők!

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! 1 Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése - 1 - Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi ok: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi ai

Részletesebben

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA MEGNEVEZÉS 91131. Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 91132. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 55999. Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2015. január 29-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2009. év. Összesen: 30 fő 58 575 300.- 58 575

2009. év. Összesen: 30 fő 58 575 300.- 58 575 2009. év Körjegyzőségi feladatok Biharkeresztes Szakfeladat Számlaszám Megnevezés Összeg eft 751153 Igazgatási tevékenység 680000 Központi irányítás Személyi juttatások Alapilletmény Köztisztviselők alapilletménye

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598239 1251 88 0000 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1074 Budapest

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2007. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2007. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2007. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK

ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok Hivatalos név: Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzősége Székhely: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. Postacím:

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

Költségvetési alapokmány 2008. évre

Költségvetési alapokmány 2008. évre Fejezet száma: megnevezése: 20 OKM Közgyűjtemények Szektor: 1051 Szakágazat: 910200 Cím/alcím: 0300 PIR törzsszám: 321172 Intézmény megnevezése: Néprajzi Múzeum Intézmény székhely: Budapest Költségvetési

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités

Részletesebben

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 1. függelék Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015.01-08.havi módosítás (saját hatáskör ) Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben) Előirányzat

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére

Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Tájékoztató a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I-III. negyedévi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát a Kormány beterjesztette az Országgyűlés elé. Az előterjesztett kormányzati anyag illetve a hármas polgármesteri

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben