A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása"

Átírás

1 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A évi költségvetés tervezése során bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító okirat szerinti alaptevékenység által meghatározott szakfeladatoknak megfelelően alakítottuk ki. A bevételek tervezése a augusztus 13.-án készült előzetes terv alapulvételével, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott a évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági Ügyekért felelős helyettes államtitkár által kiadott, a évi intézményi költségvetés tervezése tárgyú körlevél (a továbbiakban: körlevél) előírásainak megfelelően készült év során az irányító szervvel együttműködve áttekintettük, értékeltük, illetve meghatároztuk azon állami feladatok körét, melyet a Hivatalnak el kell látni, ezzel megteremtettük a feladat alapú tervezés lehetőségét. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a évi várható teljesítés alakulását, a bevételekre ható nemzetgazdasági folyamatokat. A évi tervezett bevételek biztosítják a Hivatal évi feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító okirat, illetve Szervezeti Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. A bányafelügyelet működését közhatalmi és működési bevételekből fedezi. A közhatalmi bevételekhez kapcsolódó bevételek meghatározó hányadát a felügyeleti díj képezi, melynek a fizetésére a bányatelek jogosultja, valamint a földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes kötelezett. A bányatelek jogosultjai tekintetében a évben fizetendő felügyeleti díj számítási alapját a évre a bányajáradék önbevallásban bevallott ásványi nyersanyag érték képezi. A évi várható számítási alap nagyságának meghatározásánál feltételeztük, hogy az I. félévben érvényesült tendenciák a második félévben is érvényesülnek. a) a szilárd ásványi nyersanyagok után évben fizetendő felügyeleti díj 22 %-kal marad el a évi értéktől. A csökkenést a kitermelt mennyiség visszaesése eredményezi. b) a szénhidrogének után évben fizetendő felügyeleti díj növekedését a kitermelt földgáz mennyiségének és az érték meghatározásánál figyelembe veendő fajlagos érték több mint 25 %-os emelkedése eredményezi. A évre tervezett felügyeleti díj mértékét a fenti tényezők, illetve a 2010 évi teljesítési adatok figyelembe vételével állapítottuk meg. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a KHEM/158/1/2010. számú levelében kijelölte az MBFH-t, a Magyar Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban ELGI) pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az ELGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint, az ELGI

2 gazdálkodással kapcsolatos, és üzemeltetési feladatait az MBFH látja el, ezért előirányzatainkat ennek megfelelően alakítottuk ki. Az ELGI Alapító Okirata értelmében önállóan működő közintézet, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazza. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter kijelölése alapján január 1-től az MBFH látja el a Magyar Állami Földtani Intézet (Továbbiakban: MÁFI) gazdálkodásával, könyvvezetésével és az adatszolgáltatással, valamint a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Ezen feladatokat az MBFH az Ámr a alapján elkészített MBFH/1797/1/2010. számon iktatott és jóváhagyott, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás alapján látja el. Az MÁFI Alapító Okirata értelmében önállóan működő közintézet, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait, tekintettel arra, hogy a kijelölésre a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény kihirdetése után került sor az MBFH költségvetése nem tartalmazza. A személyi juttatásokat, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk, az előirányzat fedezetet nyújt 180 fő törvény szerinti személyi juttatásaira. A munkaadókat terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. A dologi kiadások megtervezésénél figyelembe vettük a takarékossági szempontokat. Kiadásainkat évi várható teljesítésének megfelelően módosítottuk, korrigálva a évi előirányzat maradvány összegével. Az előirányzat nem tartalmazza az Arany János utcai ingatlan üzemeltetési költségeit, tekintettel arra, hogy az ingatlan vagyonkezelési joga várhatóan átadásra kerül az MNV Zrt. részére. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Bt. Vh) 25 -ának (4) bekezdése alapján a bányászati bírság összegének 60%-át biztonsági, munkavédelmi kutatásokra és ezek megvalósítására, az ipartörténeti jelentőségű bányászati emlékek felkutatására és megőrzésére, a bányász szakma hagyományainak ápolására, a bányászati szakirodalom támogatására, az e tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítására, továbbá a bányászati országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumok működési támogatására kell fordítani. Ezen feladat költségeire a Hivatal dologi kiadásai nyújtanak fedezetet, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 100/E. (3) bekezdésére. A felhalmozási kiadások előirányzatát - figyelembe véve a takarékosság követelményének érvényesítését, a bevételek és kiadások várható alakulását rangsorolási szempontok kialakításával terveztük meg. A évi költségvetés tervezése során kiadásaink és bevételeink alapjául a bázis év szolgál, az egyes előirányzatok indoklását az alábbiakban ismertetjük.

3 Kiadások indoklása: I. Személyi juttatások e Ft A személyi juttatások, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek megállapításra. A személyi juttatások előirányzata nem tartalmazza a 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján évben kifizetésre kerülő kompenzáció összegét. A cafetéria rendszer keretében adott juttatásokat a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. -a alapján határoztuk meg évre jutalmat nem terveztünk. 1. Rendszeres személyi juttatások: e Ft A rendszeres személyi juttatásokat az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk. Az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kifizetésekre. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: Alapilletmény: e Ft Az alapilletményeket 180 fő tekintetében 12 hónapra terveztük meg. Az előirányzat tartalmazza a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) által garantált soros előrelépések költségeit, valamint a Ktv. 43. (4) bekezdése szerint megállapított alapilletmény eltérítés összegét. Illetménykiegészítés: e Ft Az illetménykiegészítés előirányzatát az alapilletménynek megfelelően állapítottuk meg. Nyelvpótlék: e Ft - nyelvpótlék 76 fő részére került megállapításra. Egyéb kötelező illetménypótlékok: e Ft - Vezetői pótlék 39 fő részére került megállapításra. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: e Ft Gépjármű-vezetési pótlék és szakképzettségi pótlék összegét tartalmazza az előirányzat. A képzettségi pótlékokat a bányafelügyelet Szervezeti és Működési szabályzatának 3. sz. függeléke alapján állapítottuk meg az alábbi mértékben: - 75 %-os mérték 6 fő - 50 %-os mérték 57 fő - 40 %-os mérték 9 fő - 30%-os mérték 12 fő A gépjármű- vezetési pótlék a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 6.1. pontja alapján 92 fő részére került megállapításra.

4 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: e Ft Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat: e Ft Az előirányzat a kormánytisztviselők helyettesítésre szóló megbízásának költségeire nyújt fedezetet. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: e Ft A munkavállalók részére kifizethető céljuttatást terveztük ezen a soron figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr). 86. (2) bekezdésének előírásait. 3. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai: e Ft Jubileumi jutalom: e Ft A évben keletkező jogosultág szerinti jubileumi jutalom került megtervezésre ezen a soron az alábbi bontásban: - 30 éves 3 fő - 35 éves 1 fő A jubileumi jutalom előirányzatát a kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi LVIII. törvény szabályainak megfelelően állapítottuk meg. Napidíj: e Ft A kormánytisztviselők külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjat terveztük ezen a soron. Biztosítási díjak: e Ft A Hivatalnál működtetett cafetéria rendszer keretében a munkatársak nyilatkozata alapján az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak - a munkavállalók részére - átutalandó munkáltatói hozzájárulás összegét terveztük ezen a soron. Egyéb sajátos juttatások: e Ft Továbbtanulók költségtérítéseinek támogatása (10 fő tanulmányi szerződés szerinti költségeinek fedezetére). A bányafelügyeletnél problémát jelent a megfelelő szakember utánpótlás, az ellátandó feladat speciális szakmai igénye miatt a munkaerő piacról nehéz megfelelő kész szakembert foglalkoztatni, ezért a Hivatal különös figyelmet fordít a szakemberek továbbképzésére. 4. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései: e Ft Üdülési hozzájárulás: 989 e Ft A Hivatalnál működtetett cafetéria rendszer keretében a munkatársak nyilatkozata alapján az üdülési csekk összegét terveztük ezen a soron. Közlekedési költségtérítés: e Ft

5 A teljes munkaidőben foglalkoztatottak, munkába járással kapcsolatos költségtérítését a évi teljesítési adatok figyelembevételével állapítottuk meg e Ft értékben. A helyi közlekedési bérlet előirányzatát a munkatársak nyilatkozata alapján terveztük a cafetéria rendszer keretében e Ft értékben. Étkezési hozzájárulás: e Ft A munkatársak nyilatkozatatuk alapján étkezési utalványt igényelhetnek, az általuk meghatározott mértékben, mely 180 fő tekintetében 12 hónapra került megtervezésre a cafetéria rendszer keretében. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás: e Ft A hivatali telefonok személyi jövedelemadó törvény által vélelmezett magáncélú használatának költségét terveztük ezen a soron 2000 e Ft értékben A Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés összegét 9000 e Ft értékben terveztük. Az internet otthoni használatának támogatását, illetve az iskolakezdési támogatás előirányzatát a munkatársak nyilatkozata alapján terveztük a cafetéria rendszer keretében 965 e Ft értékben. 5. Szociális jellegű juttatások: e Ft Szociális támogatás A Ktv 49/H -a alapján a munkatársak szociális jellegű juttatására 2000 e Ft, a 49/J -a alapján, a nyugállományú köztisztviselők szociális jellegű juttatásainak fedezetére tervezett előirányzat 2000 e Ft. 6. Külső személyi juttatások: e Ft Állományba nem tartozók juttatásai: e Ft A külső személyi juttatások között a feladatellátáshoz minimálisan szükséges megbízási szerződéseket vettük figyelembe. Az előirányzat fedezetet nyújt a felmentési időre járó illetmények kifizetésére. 4 fő saját dolgozónak megbízási díj kifizetését terveztük, garázsmesteri tevékenység ellátására e Ft értékben. A Hivatali járművek üzemben tartási felelősségből adódó feladatok kötelező ellátása szükségessé teszi ezen megbízások kiadását. Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására (nem saját dolgozó) köt megbízási szerződést évben a Hivatal e Ft értékben. A szerződések megkötését indokolja, hogy a Hivatal évtől ellátja ELGI illetve évtől a MÁFI üzemeltetési és gazdálkodási feladatait. Ezen üzemeltetési feladatok többletfeladatot jelentenek, melynek finanszírozására szükséges fedezet részben rendelkezésre áll a Hivatal költségvetésében, azonban a feladat növekedésével a létszám előirányzat nem emelkedett.

6 2010. évben 14 fő kérte felmentését nyugdíjjogosultságára való tekintettel, a felmentési időre járó évben kifizetendő illetményt terveztük e Ft értékben. II. Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Társadalombiztosítási járulék: e Ft Egészségügyi hozzájárulás: 500 e Ft Táppénz hozzájárulás: e Ft A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások járulék- köteles része alapján került megtervezésre, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat nem nyújt fedezetet a évben kifizetésre kerülő kompenzáció többletköltségeként jelentkező járulékfizetési kötelezettségekre. III. Dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft 1. Készletbeszerzés: e Ft Az üzemeltetési, fenntartási, valamint szakmai feladat ellátásához szükséges készletbeszerzésünket a évi teljesítési adatok alapján terveztük. 2. Kommunikációs szolgáltatások: e Ft A távközlési díjakat, valamint az informatikai háttért igénylő feladatok megvalósítása érdekében szükségessé váló költségeket terveztük ezen a soron, a évi teljesítési adatok figyelembe vételével. 3. Szolgáltatási kiadások: e Ft A szolgáltatási kiadások biztosítják többek között a Hivatal, valamint az ELGI elhelyezését biztosító ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait az alábbiak szerint: Bérleti és lízing díjak e Ft Gázenergia szolgáltatás e Ft Villamos-energia szolgáltatás e Ft Víz- és csatornadíjak e Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások e Ft Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások e Ft (takarítás, szemétszállítás, portaszolgálat, posta stb) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai e Ft Az előirányzat nem tartalmazza a MÁFI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait. 4. Működési célú általános forgalmi adó kiadások: e Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója e Ft

7 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése e Ft Az általános forgalmi adó előirányzatát a készletek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele előirányzata, valamint a szolgáltatás nyújtása után keletkező, a központi költségvetést megillető és az adóhatóságnak teljesítendő befizetési kötelezettség alapján terveztük, figyelembe véve az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA tv.) rendelkezéseit. 5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: eft A kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata a bázis előirányzatnak megfelelő mértékben került megtervezésre, érvényesítve ezzel a takarékossági szempontokat. Belföldi kiküldetés eft Külföldi kiküldetés eft Reprezentáció eft Reklám és propaganda kiadások 100 eft 6. Egyéb dologi kiadások: e Ft A hivatal hatékonyabb működéséhez, valamint a szakmai színvonalának emeléséhez hozzájárulva a Bányafelügyelet támogatja a munkatársak szakmai konferenciákon, értekezleteken való részvételét. A költségek racionalizálása, a kiadások rangsorolhatósága érdekében a Hivatal képzési tervet készít évben, melynek keretében elkészíti az ún. belső képzések tervezetét is. Ezen a soron terveztük továbbá a különféle kiadások szolgáltatások prognosztizálható mértékét, amely más előirányzaton nem számolható el (közbeszerzési díjak, hatósági díjak stb.), a évi teljesítési adatok figyelembevételével. 7. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés: e Ft Szellemi jellegű tevékenységre kifizetést a belső ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása teszi szükségessé e Ft értékben. figyelemmel a Ktv. 1. -ának (9) bekezdésének, valamint az Ámr. 82. (3) bekezdésének előírásaira. 8. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés: e Ft A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 11. (1) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségünket terveztük ezen a soron. 9. Adók, díjak, befizetések: e Ft Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó: e Ft - A cafetéria rendszer alapján kifizetendő juttatások, illetve a telefon vélelmezett magáncélú használata után fizetendő munkáltatói személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás e Ft Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések: e Ft

8 - Cégautó adó Díjak egyéb befizetések: e Ft - Járművek műszaki vizsgáztatásának díja - Biztosítási díjak - Autópálya díjak - Kincstári szolgáltatások díja. IV. Támogatás értékű, kiadások: e Ft Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek e Ft A támogatás értékű működési kiadások előirányzata tartalmazza a statútumr. 6. (4) bekezdése szerinti közreműködés költségeit. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az ELGI közreműködési megállapodásban rögzíti az Intézet által elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve meghatározza azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási és átadási módját, valamint költségigényét. Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek e Ft A statútumr. 6. (4) bekezdése szerinti közreműködés keretén belül szükséges informatikai beruházások, illetve jármű beszerzés költségeinek fedezetére. A technikai fejlődés felgyorsulása következtében a kutatások technikai feltételeinek megváltozása az alapfeladat megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükségessé, illetve indokolttá teszi az ELGI a működéséhez szükséges eszközállomány korszerűsítését. Az ilyen típusú fejlesztéshez mely a saját bevételek teljesíthetőségére pozitív kihatással bírna - szükséges forrás az Intézmény költségvetésében nem áll rendelkezésre, ezért ennek megvalósításához nyújt fedezetet az előirányzat. V. Felhalmozási kiadások: e Ft A felhalmozási kiadások előirányzata az alábbi feladatok ellátására nyújt fedezetet. Intézményi beruházások kiadásai: e Ft Ingatlan vásárlás e Ft értékben. Az ingatlan vásárlás indokai a következők. A Szolnoki bányakapitányság eredeti létesítése óta közintézményi, irodai célra nem, vagy kevéssé alkalmas ingatlanban került elhelyezésre. Az eredeti funkciója szerint családi ház építményt többször toldattal bővítették, annak udvarára irodaház céljára szintén alkalmatlan további önálló lakóház szerkezetet helyeztek el. A es évek között végrehajtott szakszerűtlen és célszerűtlen átalakítások valamint az azóta eltelt időben hiányzó felújítás korszerűsítés mára a működés alapfeltételeit is veszélyezteti, az épület állaga oly mértékben leromlott, hogy az nem csak diszfunkcionális élet-balesetveszélyes is. Gépjármű beszerzés e Ft értékben. A gépjármű beszerzését, az elhasználódott, gazdaságtalan üzemeltetésű személygépjárművek cseréje indokolja. Informatikai eszköz beszerzés e Ft értékben.

9 2011. évben szükségessé válik a Hivatal informatikai rendszerét kiszolgáló szerver cseréje. Felújítás: e Ft Ingatlan felújítás: e Ft értékben Figyelemmel a vagyonkezelői jogokból eredő kötelezettségekre az MBFH Columbus utcai székházának energetikai felújítása, évben megkezdődött. Ennek megfelelően megvalósult a nyílászárók cseréje, és előkészítés alatt van a fűtés korszerűsítése, ennek keretében a meglévő elavult kazán cseréje, vagy felújítása. A megfelelő energiahatékonyság elérése céljából a fentieken túlmenően szükséges az épület homlokzatának, és tetőjének szigetelése. Ingatlan felújítás: e Ft értékben A több éve tartó közigazgatási reformfolyamat következtében megváltozott feladatellátás miatt szükségessé vált az ELGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok használatának alaptevékenységi feladatok ellátásának megfelelő ésszerűsítése, valamint az ésszerű hasznosítás feltételeinek megteremtése. KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft Bevételek indoklása: 1. Közhatalmi bevételek: e Ft Igazgatási szolgáltatási díj: e Ft Az 57/2005.(VII.7.) sz. GKM rendelet alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjbevételek, valamint a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékéről szóló, az MBFH elnökének az 1/4/2010. számú utasításával módosított 1/15/2007. MBFH számú utasítása alapján fizetendő költségtérítés díjbevétele került megtervezésre ezen a soron. Felügyeleti jellegű tevékenység díja: e Ft A Bt. 43 (9) bekezdése értelmében, illetve a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerint fizetendő felügyeleti díjakat tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve a kőolaj prognosztizálható világpiaci árát. Bírságbevétel: e Ft A Bt a alapján kiszabott bírság bevételt terveztük ezen a soron, figyelembe véve a Bt. Vhr ának előírásait.

10 2. Működési bevételek: e Ft Szolgáltatások ellenértéke: e Ft Munkavédelmi, műszaki-biztonsági vizsgáztatási tevékenység bevételét terveztük ezen a soron a tevékenységet a 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet melléklet 3.4., 3.6. és 3.8. pontja alapján végzi a Hivatal. Egyéb sajátos bevétel: e Ft A közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték; pályázati díj, az apák szabadság megváltásának és annak közterheinek megtérítésének összegét terveztük ezen az előirányzaton. Alkalmazottak térítése: e Ft A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal vendégszobái, Oktatási Központja szolgálati lakásai igénybevételének, valamint a lakás célú ingatlan bérlésének rendjéről szóló 1/29/2010. elnöki utasítás alapján, a Hivatal vagyonkezelésében lévő ingatlanokban üzemeltetett vendégszoba használatáért a dolgozók által fizetett térítési díj, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tulajdonában lévő mobiltelefonok használatának szabályzatáról szóló 1/6/2010. elnöki utasítás alapján a dolgozóknak kiszámlázott telefonköltség összegét terveztük ezen a soron. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele e Ft A bírósági ítéletek alapján az MBFH-t megillető perköltség, illetve a késedelmes fizetésből eredő késedelmi kamat bevételét terveztük az előirányzaton. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja e Ft A működési bevételek általános forgalmi adó bevételét tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve az ÁFA törvény előírásait. 3. Támogatásértékű működési bevételek: e Ft Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel (OMMF) kötött együttműködési megállapodás alapján, az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása, az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában kerül átadásra. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft

11 Létszám indoklása: A évi kincstári költségvetés alapján a Bányafelügyelet engedélyezett nyitó létszáma 180 főben került meghatározásra, az előirányzatokat az engedélyezett létszámnak megfelelő mértékben terveztük. B u d a p e s t, február 18. Jászai Sándor elnök

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Költségvetési alapokmány 2008. évre

Költségvetési alapokmány 2008. évre Fejezet száma: megnevezése: 20 OKM Közgyűjtemények Szektor: 1051 Szakágazat: 910200 Cím/alcím: 0300 PIR törzsszám: 321172 Intézmény megnevezése: Néprajzi Múzeum Intézmény székhely: Budapest Költségvetési

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése - 1 - Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi ok: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi ai

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát a Kormány beterjesztette az Országgyűlés elé. Az előterjesztett kormányzati anyag illetve a hármas polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK

ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok Hivatalos név: Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzősége Székhely: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. Postacím:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA MEGNEVEZÉS 91131. Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 91132. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 55999. Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete Medina Község Önkormányzata 7057 Medina, Kossuth u. 59. 2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 87. (1) szerint a polgármester a helyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához

Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához 1 Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. ÁHT. 72.. szerint a helyi önkormányzatoknak

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők!

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! 1 Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

A rovat, tétel megnevezése, indoklása

A rovat, tétel megnevezése, indoklása 2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények : 206 fő 13 havi illetménye 9.423.240 Ft 206 fő 2007. december havi illetménye : 19.028.050 Ft 206 fő 2007. január-november havi alapilletménye: Alap 20.693.209 Ft

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 4/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Ügyszám: 245-2/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 245-2/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 245-2/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata és Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u 67) Tanácstermében,

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére.

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére. BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2 897 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

BEVÉTELEK. Helyi adók összesen: 418 490. Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 450 490. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 364 156

BEVÉTELEK. Helyi adók összesen: 418 490. Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 450 490. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 364 156 BEVÉTELEK Megnevezés 2015. év eredeti ÓVODA B405-00 096010 Intézményi ellátás díja 12 000 B402-00 900080 Alkalmazottak térítése 1 000 B406-00 096010 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 3 240 B406-00 900080

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,","*on;

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,,*on; I'ejezetr 08/00 Ci VAlciln: 01/00 Szakng: 842:ll0 Szekror: 1051 6vild6szak: 2011 2 PIRr 300146 K'szntt. 20 t2.02.29 )2.11 Ellen6E6 kod: 7662281253 A iqezet megnevezdse, szdkhelye: Ir6nyit6 szerv: 300146

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról 2014. évi LXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

598 10 %-os illetménykiegészítés 43 Cafeteria juttatás. Megbízási díj /hiv. gondnoki feladatok ( 4000 Ft/gondnokolt ) 336

598 10 %-os illetménykiegészítés 43 Cafeteria juttatás. Megbízási díj /hiv. gondnoki feladatok ( 4000 Ft/gondnokolt ) 336 841124-1 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység eft Kiadás 51-52 Felsőfokú végzettségűek illetm. ( 2 fő gyámügy,2 fő ép.ügy ) 9554 Nyelvpótlék 696 Vezetői pótlék 2 fő részére 325 Munkáltatói

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben