HELTAI JÁNOS Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK"

Átírás

1 HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

2 HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK

3 HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK

4 RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi Szvertán István: Mikoron imádkoztok, ezt mondjátok Várad 1651 (RMNy 2404) címû mûvének címlapjáról. A puritanizmus legnépszerûbb mûfaja az imádság és elmélkedés. E mûfaj a modern ember lelkialkatának kiformálódásában alapvetõ eszköz volt mindegyik felekezetnél. A hátsó borítón Geleji Katona István: Titkok titka Gyulafehérvár 1645 (RMNy 2103) címû mûvének címlapja. A XVII. század elsõ felében született meg az igény Magyarországon a keresztyén tanítás anyanyelven való rendszeres kifejtésére apologetikus és polemikus formában egyaránt.

5 RES LIBRARIA II. HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK a XVII. század magyarországi könyvkiadásában ( ) Országos Széchényi Könyvtár Universitas Kiadó Budapest 2008

6 MÛFAJOK ÉS MÛVEK Készült az Országos Széchényi Könyvtár Európai Könyvtörténeti Központja, az MTA OSZK Magyar Könyvtörténeti Kutatócsoportja RMNY Szerkesztõségében Nyelvi szerkesztõ Nyerges Judit Lektorálta Bitskey István, Kulcsár Péter, Szabó András Megjelent az OTKA, a Magyar Könyv Alapítvány és az MTA támogatásával Grafikai tervezés Fábián György ISSN ISBN Készült a mondat Kft. nyomdában Felelõs vezetõ ifj. Nagy László

7 Tartalomjegyzék 5 Bevezetés Az elemzés szempontjai és célja A Régi Magyarországi Nyomtatványok mutatói Az RMNy tárgymutatója. A használati és funkcionális mûfaji rendszer A funkcionális és használati mûfaji rendszer besorolási kérdései 28 I. Az egyházi-vallási kiadványok Az egyházi-vallási kiadványok és mûfajteremtõ céljaik A hitforrások. Bibliakiadások és más bibliai mûfajok A bibliakiadások A perikópák A prédikációs könyvek részleges bibliafordításai A bibliai citátumgyûjtemények A bibliai históriák A vallás közösségi és magános gyakorlatát szolgáló mûfajok A prédikációk A postillák Az ünnepi prédikációk A lectio continuán alapuló prédikációk A szabad textusválasztáson alapuló prédikációk Az énekeskönyvek Az imádságos- és elmélkedõkönyvek. 79 Nyelvi és felekezeti megoszlásuk A református imádságoskönyvek A református elmélkedések Evangélikus imádságok és elmélkedések A katolikus imádságok és elmélkedések Az imádságos- és elmélkedõkönyvek közönsége Az imádságos- és elmélkedõkönyvek költségviselõi Az imádságos- és elmélkedõkönyvek. Összegzés 103

8 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 6 3. Hitterjesztés, hitvédelem, vallási önmeghatározás A vallási vitairatok. Nyelvi és felekezeti megoszlásuk Katolikus protestáns hitviták Pázmány Péter hitvitái a Kalauz elõtt A Magyari elleni hitvita Két vita Alvinczi Péterrel Alkalmi vitairatok. Viták a zsolnai zsinat körül A Kalauz kritikái és védelme Pázmány és Káldi vitái a Szentírásról és az anyaszentegyházról Pázmány utolsó vitairatai Balassi Campianus-fordítása Veresmarti Mihály hitvitái Három vita és a Rákóczi család A nem magyar nyelvû katolikus vitairatok A protestáns katolikus hitviták Az átfogó vagy teljes vitairatok A harmincéves háborúhoz kapcsolódó hitviták Vitairatok az egyházról A pozsonyi szellem Vitairatok a Szentírásról Vegyes témájú hitvitázó iskolai disputációk Konvertálási esetek A belsõ protestáns hitviták A református evangélikus hitviták A református unitárius hitviták A belsõ református viták A vitairatok ajánlásainak címzettjei és költségviselõi A vallási tanítások, hitvallások és katekizmusok A vallási tanítások A hitvallások A katekizmusok A református katekizmusok A heidelbergi káté átdolgozásai A puritánus katekizmusok Az evangélikus katekizmusok A katolikus katekizmusok Az unitárius katekizmusok Agendák, lelkészi kézikönyvek, egyházkormányzat 204

9 TARTALOM 4.1. Az agendák Az egyházi kánonok és más egyházigazgatási kiadványok Vallásos olvasmányok 213 II. Az iskolai kiadványok Tankönyvek A pedagógiatudomány Iskolai igazgatási kiadványok Iskolai alkalmi kiadványok A nyomdák mûködése és az iskolák A külföldi nyomdák és az iskolák A hazai nyomdák és az iskolák 241 III. Az alkalmi nyomtatványok Vegyes valódi alkalmi nyomtatványok Születésnap, névnap, keresztelõ Lakodalmi köszöntõk Gyászversek és halotti orációk A kalendáriumok A sorsvetõ és álomfejtõ könyvek 271 IV. Az állam életével kapcsolatos kiadványok Jogi kiadványok A jogi kézikönyvek Országgyûlési törvénycikkek A városi jog Királytükrök és más politikai elméleti mûvek Történeti mûvek és politikai röpiratok 281 V. A funkcionális és használati mûfaji rendszeren kívüli kiadványok Tudományos kiadványok Egészségügyi, orvosi mûvek Gazdasági kiadványok Irodalom 292 Befejezés 301

10 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 988 Rövidítve idézett mûvek 305 Zusammenfassung 307 Személynévmutató 347

11 Bevezetés 9 Az alább közreadandó könyv lényegében azonos akadémiai doktori értekezésemmel. Csupán a bevezetõ részeket fogalmaztam át az eltérõ mûfaji követelményeknek megfelelõen. Ezenkívül apróbb javításokat végeztem a szövegben, fõként opponenseim, Bitskey István, Kulcsár Péter és Szabó András javaslatait megfogadva. Bevezetésképpen mindenekelõtt arról a kérdésrõl kell néhány szót szólni, hogyan történt értekezésem idõhatárainak kijelölése, miért éppen a XVII. század elsõ felének könyvkiadása vált elemzésem tárgyává. Ennek egyszerû gyakorlati oka van. Munkám a Régi Magyarországi Nyomtatványok címû nemzeti retrospektív bibliográfia II. ( ) és III. ( ), azaz az eddig elkészült két XVII. századi kötetére épül. A vállalkozás elsõ, méltán nagy sikert és elismerést aratott, akadémiai nagydíjjal jutalmazott kötete ( ) 1971-ben jelent meg Borsa Gedeon szerkesztésében. Õ és munkacsoportja alakította ki a nyomtatványok leírásának azt a szabványát, amelyet a következõ kötetek lényegében változatlanul követnek. Az egyes tételek nem csupán a lehetõ legpontosabb bibliográfiai leírást tartalmazzák, hanem az adott kiadvány mûfaji meghatározását, részletes tartalmi ismertetését, tájékoztató jellegû szerzõi életrajzokat, a nyomdatörténeti és könyvészeti szakirodalom teljes, az irodalomtörténeti és egyéb tudománytörténeti szakirodalom összegzõ számbavételét, a kapcsolódó tételekre vonatkozó utalásokat és teljességre törekvõ példánykimutatást. Ennek a leírási módszernek köszönhetõen a feldolgozott idõszakból ( ) ma olyan kézikönyv áll a korszak kutatóinak rendelkezésére, amely a szakemberek egybehangzó véleménye szerint egyedülálló Európában. Ilyen részletességgel még sehol másutt nem tárták fel a kora újkori könyvkiadás tényleges összetételét és tartalmát ben, amikor a szerkesztõségtõl még egyetemi hallgatóként az elsõ feladatokat kaptam, kezdõdtek a második kötet munkálatai. Elsõsorban a kötetet Borsa 1 Ebben természetesen közrejátszik a magyarországi forrásanyag számos területen megmutatkozó sajátossága. Tudniillik nem annyira terjedelmes, hogy lehetetlen vállalkozás lenne teljes számbavétele és feldolgozása, ugyanakkor elég gazdag ahhoz, hogy elemzése érdemi megállapításokhoz vezethessen.

12 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 10 Gedeon mellett szerkesztõ Hervay Ferenc segítõjeként dolgoztam, fõként technikai jellegû feladatokat végeztem, de a katekizmusok, vallási tanítások és gyászbeszédek mûfaji csoportjainak tartalmi kidolgozásáért is felelõs voltam. Az RMNY második kötete 1983-ban jelent meg. Ezt követõen a munkában nemzedékváltás következett be õszén kaptam megbízást a munkacsoport új vezetõjétõl, Vásárhelyi Judittól az RMNY III. kötetének szerkesztésére, a kötet elkészítésének irányítására, a munka összehangolására. A feladat sikeres teljesítéséhez minden támogatást és segítséget megkaptam Vásárhelyi Judittól és Borsa Gedeontól, aki szaktanácsadóként és állandó belsõ lektorként továbbra is folyamatosan részt vett az újabb kötet munkálataiban. Munkamódszerünk az RMNY hagyományainak megfelelõen a forgó színpad volt (Holl Béla kifejezése), vagyis a tételek felelõsei által elkészített kéziratokat minden szerzõ és Borsa Gedeon elolvasta, megjegyzésekkel látta el. A nyomdatörténeti problémákkal V. Ecsedy Judit és Pavercsik Ilona külön foglalkozott. Az így keletkezett javításokat aztán a szerzõk összegezték és bedolgozták a tételbe. Ezután következett a szerkesztõi egységesítés, és a nyitva maradt kérdések eldöntése, lezárása. Nyugodtan kijelenthetõ tehát, hogy bizonyos, egész pontosan meg nem határozható mértékig valamennyi tétel többek, a teljes alkotógárda közös munkáját testesíti meg, ugyanakkor a szerkesztõ, úgyis mint a szerzõi munkaközösség tagja, valamennyi tétel elkészítésében bizonyos, egész pontosan meg nem határozható mértékig alkotó módon vett részt. Természetesen számos tételnek magam voltam a gazdája. Mindebbõl következik, hogy az RMNY két XVII. századi kötetének munkálatai folyamán alkalmam volt a XVII. század elsõ felének teljes hazai könyvkiadását mélyen megismerni, s folyamatosan nyomon kísérhettem a hozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmat. Továbbá két és fél évtizedes kutatói munkám eredményei is elsõsorban az RMNY két XVII. századi, vagyis az egész vállalkozás második és harmadik kötetébe épültek bele. Mindez kellõen indokolta, hogy doktori értekezésemet erre a két kötetre alapozva készítsem el. Ezért külön,

13 BEVEZETÉS név szerint köszönet illeti e helyen munkatársaimat, akiknek munkájára, eredményeire közvetlenül támaszkodott a disszertáció, és közvetlenül támaszkodik ez a könyv is, anélkül, hogy ezt külön hivatkozásokban rögzítené, mivel ez technikailag és a fent leírt munkamódszerbõl következõen elvileg is lehetetlen lett volna. Szeretném tehát köszönetemet kifejezni az RMNy II. és III. kötete teljes alkotói közösségének; Borsa Gedeonnak és P. Vásárhelyi Juditnak, Hervay Ferencnek, Holl Bélának, Fazakas Józsefnek, Kelecsényi Ákosnak, Pavercsik Ilonának, Käfer Istvánnak, V. Ecsedy Juditnak, Dörnyei Sándornak, valamint lektorainknak, Bitskey Istvánnak és Kulcsár Péternek, hogy munkájukkal lehetõvé tették könyvem elkészítését. Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy bár könyvem valóban az említett két kötetben felhalmozott hatalmas adattömegre épül, annak elemzésén alapul, az RMNy-tõl mégis teljes egészében független gondolati keretben, összefüggésekben mozgó, önálló terminológiát kialakító, önmagában megálló, folyamatosan olvasható tanulmány, amelyet a kötet szerzõin kívül bárki elkészíthetett volna, aki megfelelõ részletességgel megismerkedik a két kötet tartalmával. Az RMNy-nyel való szoros kapcsolatnak viszont messzeható következményei vannak könyvem technikai kivitelezésében, szerkesztésében. A lábjegyzetekben elhelyezett hivatkozások többnyire az RMNy egyes tételeire vonatkoznak. Ezek a hivatkozások két típusba sorolhatók. Nagyobb részük csupán statisztikai adatként bizonyít egy-egy állítást. Ezekben az esetekben a hivatkozás pusztán az RMNy-tételszámot tartalmazza, és ha tájékoztató jelleggel szükséges, a hivatkozott munka megjelenési évét. Gyakran elõfordul azonban az is, hogy a tételek címe többletinformációkat tesz hozzá a fõszöveghez, ilyenkor az RMNy-számmal és az RMNymunkaközösségben kialakult rövidített címleírással hivatkozunk a szóban forgó tételre. Mondanivalómat alapvetõen a forrásként kezelt XVII. századi könyvanyag összetételének elemzésére építettem. Ezért az adatgyûjtésben és a szakirodalom feldolgozásában eltekintve néhány kivételes esettõl, 2 hogy munkám parttalanná ne váljék, szándékosan és nagyon 2 Az RMNy-kötetekben megjelenési évükig szerepel a tételekre vonatkozó szakirodalom. Ezeket a hivatkozásokat csak rendkívül indokolt esetben ismétlem meg. Elsõsorban az RMNy köteteinek megjelenése óta napvilágot látott fakszimile- és szövegkiadásokkal, valamint monográfiákkal tettem kivételt, továbbá igen ritkán egy-egy, témánk szempontjából kiemelkedõen fontos tanulmánnyal. 11

14 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 12 tudatosan nem léptem túl a megjelent kötetekben megjelent anyagon. Ebbõl viszont az is következett, hogy a szakirodalmi hivatkozásokban az RMNy-kötetekben kialakult gyakorlatot követem, ezért található könyvemben a sorozat többi tagjától eltérõ hivatkozási rendszer. Mindebbõl következik, amint ez késõbb részletesen is kifejtésre kerül, hogy munkám egyrészt az RMNykötetektõl független, folyamatosan olvasható tanulmány Az RMNy-kötetekkel együtt azonban a XVII. század elsõ felének kiadvány-szerkezetében eligazító kézikönyvként is forgatható. Végül vissza kell térnem az értekezés idõhatárainak kérdéséhez, amelyet az RMNy II. kötetének kezdõ és III. kötetének befejezõ éve jelent, 1601 és Úgy gondoljuk, ilyen mélységû kutatások esetében feltétlenül indokolt az összegzés akkor, amikor a munka menete, azaz egy igen jelentõs munkaszakasz lezárása ezt lehetõvé teszi, vagyis további indoklásra gyakorlati szempontból nem is lenne szükség. Meg kell azonban jegyeznem, hogy az értekezésemrõl készített opponensi véleményekben igen határozottan fogalmazódott meg az a javaslat, hogy a disszertáció publikálása esetén az elemzésbe vonjam be az RMNy elsõ kötetének anyagát is. Ezzel a javaslattal teljes mértékben egyetértek, de megvalósítása jelen pillanatban és feltehetõleg még elég hosszú ideig meghaladja lehetõségeimet, mivel figyelmemet most a negyedik kötet munkálatai kötik le, amelyben szerzõként veszek részt. Talán ennek megjelenése után lenne célszerûbb is visszatérni a kérdéshez, amint ez a következõkbõl is kitûnik. Továbbá itt kell jeleznem azt is, hogy a vizsgált anyag az általam vizsgált szûk idõhatárok között sem a teljes nyilvánosságot, hanem csupán a nyomtatott nyilvánosságot jelenti. A nyilvánosság kéziratos, illetve orális részéhez való viszonyának megrajzolása, elemzése ennek a munkának azonban semmiképpen sem lehet feladata. De kötelességem jelezni, hogy megállapításaim kizárólag a nyomtatott nyilvánosságra nézve érvényesek, s ebben a tekintetben is csak a kijelölt szûk idõhatárok között. Mindennek ellenére sem kerülhetõ meg az a kérdés, hogyan viszonyul az így teljesen gyakorlati, külsõdleges okok folytán kialakult idõhatár azokhoz a korszakhatá-

15 BEVEZETÉS rokhoz, amelyek részben az anyag belsõ összefüggéseibõl következnének, részben a szakirodalomban használatosak. A kezdõ idõpont, 1601, problémátlan. Vitathatatlan, hogy a XVII. század eleje és gyakorlatilag a századforduló új korszakot nyitott nyomdászatunk történetében. A XVI. században mûködõ nyomdák nagy része a tizenöt éves háború folyamán vagy már elõtte megszûnt. Az a néhány mûhely, Kolozsvár, Debrecen, Szeben, Bártfa, Keresztúr officinája, amelyek fennállása folyamatosnak tekinthetõ, leromlott állapotban igen kis teljesítménnyel dolgozott. Jellemzõ, hogy 1601-bõl mindössze 12 nyomtatványról van tudomásunk, 1602-bõl pedig 10-rõl, a legkevesebbrõl 1606-ból 4-rõl, 3 miközben az közötti idõszak évi átlaga több, mint 32. Hasonlóan jelentõs átalakuláson ment át a nyomdákat kiszolgáló értelmiség, a könyvkiadás iránti igények, azaz a nyomdászat teljes társadalmi, viszonyrendszere. A kutatás helyzete ugyancsak megfelelõen indokolja a kezdõ idõpontot. Az RMNy elsõ, XVI. századi kötetének megjelenése után szerzõi több kiemelkedõ fórumon is vállalkoztak a benne felhalmozott eredmények elemzésére. 4 A második kötet kiadását ilyen kísérlet nem követte. A harmadik esetében az Országos Széchényi Könyvtárban október 12-én tartott konferencia, az ott elhangzott elõadások kezdetét jelentik e munkának. Jelzik, hogy a feltárt anyag mennyisége elegendõ a mélyebb elemzésekhez is. Ott elhangzott elõadásom a jelen könyv irányába tett elsõ lépésnek tekinthetõ. 5 Nem ilyen egyértelmû a helyzet a záró idõponttal, 1655-tel. Itt ugyanis semmilyen tekintetben sincs korszakhatár. Az közötti idõszak természetesen több rövidebb periódusra is tagolható, de a század elejétõl megindult folyamatok a kiadványok számának és minõségének, a nyomdák számának és kapacitásának fokozatos növekedése és emelkedése, a protestáns nyomdák túlsúlya körül érnek véget. Elpusztul, elköltözik, eljelentéktelenedik a váradi, gyulafehérvári és a sárospataki nyomda, vagyis a legfontosabb református mûhelyek. Mivel ugyanekkor megnõ a termelése Nagyszombatnak, azaz a legfontosabb katolikus mûhelynek, a század utolsó harmadában alapvetõen alakul át könyvkiadásunk jellege és a kiadványszerkezet. 3 Vö. V. ECSEDY Judit, A 17. század elsõ felének nyomdai körképe és részmérlege, In Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból, MKsz 1973, , olvasható az RMNy elsõ kötetének megjelenése után tartott konferencia anyaga. Ld. még HOLL Béla, Szerzõ, nyomdász, olvasó a XVII. század elsõ felében, ItK 1980, , és HOLL Béla, Laus Librorum, Budapest, 2000, HELTAI János, A 17. század elsõ felének kiadványszerkezete. Mûfajteremtõ elvek és célok, In Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból,

16 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 14 Tehát a XVII. század elsõ évtizedeiben meginduló és 1620 után egyre inkább kibomló tendenciák 1660-ig nagyjából töretlenek, és az 1660-as évtizedben vesztik erejüket. Azonban az anyag jelenlegi feltártsága nem teszi lehetõvé az közötti idõszaknak az 1655-ig tartóhoz hasonló mélységû áttekintését. Ez csak az RMNy IV. kötetének megjelenése után lesz lehetséges. Ekkor lesz érdemes a XVI. századi kötet elemzését is bevonni a vizsgálatba. Mégsem indokolja semmi, hogy a már most is áttekinthetõ anyagot ne elemezzük, hiszen érdekes lesz a megindult és kibontakozott tendenciák kifulladásának leírása is, maguk a kibontakozott folyamatok azonban így is jól megragadhatónak látszanak Az elemzés szempontjai és célja Természetesen a két kötetben feltárt anyag sok szempontú elemzése nem végezhetõ el egyetlen tanulmányban. Az alábbi értekezés ezért egyetlen szempontra koncentrál, a kiadványok tárgyi, tartalmi, mûfaji összetételét próbálja leírni. Könyvem címe Mûfajok és mûvek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában ( ). Értelemszerûen nyomtatott mûfajokról, vagyis kiadványokról van szó valójában. A könyvem alapjául szolgáló disszertáció kereskedelmi forgalomba kerülõ könyv számára nehézkesen, de filológiailag pontosabban fejezi ki a kérdés lényegét: A XVII. század elsõ felének kiadványstruktúrája Magyarországon. Az egyházi-vallási mûvek funkcionális és használati mûfaji rendszere. Mûfajteremtõ elvek és célok, nyomtatott mûfajok. Már magának a kiadványnak a fogalmi meghatározása sem egyszerû feladat. A régi könyvekrõl többnyire egyszerû megállapítani, hogy egyetlen kiadvány található-e bennük, vagy több, különbözõ impresszumú mûvet kötöttek össze, azaz kolligátumról van-e szó. Nehezebb azonban a helyzet, ha egy kötetben több azonos impresszumú, de önálló címlappal ellátott, tartalmilag lazábban vagy szorosabban öszszekapcsolódó írás került egymás mellé. Például ugyanazon halottról különbözõ szerzõk által mondott gyászbeszédek, vagy latin magyar és magyar latin szótár, énekeskönyv és vele azonos impresszumú katekizmus stb... Ilyenkor számos

17 BEVEZETÉS szempontra kell tekintettel lenni a kérdés eldöntésében. A címszövegek elemzése, a füzetbeosztás és füzetjelek, továbbá az egyes részek szedési sajátosságainak vizsgálata, a fennmaradt példányok egybe- vagy különkötése, külsõ levéltári adatok segíthetnek. Mivel azonban ebben a tanulmányban nem célom a kiadvány terminus könyvészeti problémáival foglalkozni, ezért elöljáróban egy egyszerû és e tanulmány céljára, azaz a kiadványszerkezet elemzéséhez megfelelõen használható definíciót bocsátok elõre. Egy kiadványnak és ezt a meghatározást használtuk a RMNy elkészítésének gyakorlatában is a nyomda vagy kiadó által egy kötetben, vagy egyetlen összetartozó mûként forgalmazni, és/vagy terjeszteni akart szöveget vagy szövegek együttesét értem a továbbiakban. S ezzel elérkeztünk a kiadványok tárgyi meghatározásánál, mûfaji besorolásánál megkerülhetetlen másik kérdéskörhöz. A késõbbiekben többször is szembesülnünk kell majd azzal a jelenséggel, hogy a XVI XVIII. századi kiadványok a legritkább esetben tartalmaznak csupán egyetlen homogén szöveget. Általában több, két-három-négy-öt-féle szövegtípust illesztenek össze tudatosan, gyakran különbözõ nyelveken. Az ebbõl a ténybõl adódó problémákkal a késõbbiekben többször is foglalkozunk majd. Elemzésünk megkezdéséhez azonban, azaz annak vizsgálatához, hogy egy bizonyos idõszakban, egy bizonyos földrajzi, kulturális, politikai térségben, meghatározott nyelven, illetve nyelveken keletkezett kiadványtermés összetételérõl beszéljünk, és megpróbáljuk megragadni azokat az erõket, célokat összefüggéseket, amelyek ezt a szerkezetet, összetételt kialakították, reméljük elég lesz a fenti hiányos definíció. Természetesen a nemzeti retrospektív bibliográfia elkészítéséhez hozzá sem lehet kezdeni a gyûjtõkör pontos meghatározása és néhány alapvetõ rendezési elv alkalmazása nélkül. Mindezek az RMNy XVII. századi kötetei munkálatainak megkezdése elõtt adottak voltak. Lényegében már a múlt században kialakította õket Szabó Károly, s az õ módszerein ebben a tekintetben elvileg alig változtattak a XVI. századi RMNy-kötet szerzõi. 6 Vagyis az RMNy Szabó Károly bibliográfiájának I. és II. kötetét egyesítve a mindenkori Magyarország területén bármely nyelven megjelent és a nem Magyarország területén részben vagy egészben magyar nyelven megjelent nyomtat- 6 Az RMNy annyiban tér el Szabó Károly gyakorlatától, hogy Szabó a nyelvet is külön rendezõ elvként használta, azaz külön kötetben írta le a magyar és a nem magyar nyelvû hazai nyomtatványokat. Nem akarunk azonban e helyen az itt felmerülõ történelemszemléleti, kultúrhistóriai kérdésekkel foglalkozni, márcsak azért sem, mert ha Szabó gondolkodási módjáról, illetve a kor gondolkodási módjáról ezek megválaszolása sok mindent elárulna is, mégis biztosak vagyunk benne, hogy Szabót elsõsorban az anyag feldolgozásának gyakorlati lehetõségei és nem elméleti megfontolások vezették munkájában. A kérdéssel némileg részletesebben foglalkoztam 2001 nyarán Jyväskyläben tartott elõadásomban: A szöveg tekintélyének forrásai Magyarországon a barokk kor elején, In Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, augusztus 6 10.) elõadásai II, szerk. JANKOVICS József, NYERGES Judit, Budapest, 2004,

18 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 16 ványokat írja le. Az így körülhatárolt anyagot a XVII. századi kötetek, hasonlóan Szabó Károlyhoz és az RMNy elsõ kötetéhez, évrendben dolgozzák föl, az egyes éveken belül a nyomdahelyek betûrendjében haladnak, egy-egy nyomda évi termésének bemutatása pedig a kiadványok betûrendjében történik. Tehát két szerves rendezési elv, a kronológiai és a területi, valamint egy mechanikus elv, a betûrend alkalmazásával alapvetõen áttekinthetõvé lehetett tenni az anyagot, de az így kialakuló elrendezés az anyag belsõ összefüggéseibõl még alig-alig világít meg valamit, sõt a feltárt adatok használatát is csak korlátozott mértékben teszi lehetõvé. Ezért már az RMNy elsõ, XVI. századi kötetét is tíz különféle mutatóval látták el szerzõi, amelyek egyrészt az anyag jobb áttekintését, könnyebb használatát szolgálják, másrészt megragadhatóvá tesznek bizonyos mélyebb összefüggéseket is, továbbá nélkülözhetetlen eszközök abban, hogy a legkülönfélébb tartalmi, elvi problémákat szorosan a vizsgált anyaghoz kapcsolódva felfedjék, érzékeltessenek bizonyos tendenciákat. Ebben az összefoglalásban, mint már elõre bocsátottam, természetesen nincs lehetõség arra, hogy az RMNy különféle mutatóiból adódó igen sokféle elemzési lehetõséget végigjárjam. Gondolatmenetemben a késõbbiekben csupán az egyik, terjedelmileg igen szerény mutató, a tárgymutató elemzésébõl következõ problémák egy részének tárgyalását kísérlem meg. Elõtte azonban, mivel az egyes kérdések vizsgálatában nem lehet sterilen egy szempont figyelembevételével dolgozni, elsorolom a kötethez készített valamennyi mutatót, s utalok a készítésük során felmerült legfontosabb kérdésekre, illetve arra, hogy a kiadványszerkezet leírásához milyen szempontokat nyújtanak; ezek egy részét elemzésem során alkalmanként figyelembe is fogom venni. Mindezzel érzékeltetni szeretném a kiadványszerkezet, a mûfaji összetétel leírásának tágabb összefüggéseit A Régi Magyarországi Nyomtatványok mutatói 1-2. A Magyarországi nyomdahelyek mutatója idõrendben és a Nyomdamutató helységek és nyomdászok az elsõ két mutató. Ezekben az RMNy-kötetek alapvetõ

19 BEVEZETÉS rendezõ elvei fejezõdnek ki, azaz a kiadványok területi és kronológiai összetételét tárják fel tömör számoszlopokban. Másrészt jellemzik a kialakulófélben lévõ irodalmi intézményrendszernek az adott idõszakban talán legfontosabb tényezõjét, a nyomdák mûködését. A magyarországi nyomdászat történetérõl az RMNy-kötetek készítésével párhuzamosan igen sok alapos részlettanulmány és egy monográfia is elkészült, ezért e mutató problémáinak további tárgyalása itt fölösleges A személynévmutató kiemeli az anyag alapelrendezésében kissé háttérbe szorult szerzõi elvet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez az elv e mutatóban sem érvényesül maradéktalanul. De ez már a kiadvány fogalmával kapcsolatos kérdésekhez vezet. Szerzõként mûveik címével együtt azok nevei kerültek be a mutatóba, akik egy-egy kiadvány egészének, vagy lényeges részének szerzõi, fordítói, szerkesztõi voltak. A magyar nyelvû versek incipitjei is következetesen fel vannak tüntetve alkotójuk neve mellett. Ezeken kívül azonban még számtalan név szerepel a mutatóban, akik szerzõnek, alkotónak, vagy a legkülönfélébb módokon érdemi szellemi közremûködõknek tekinthetõk egy-egy kiadvány létrejöttében. Ilyenek elsõsorban a praelimináriákban, néha postlimináriákban elõforduló nem magyar nyelvû versek írói. Elõfordul az is, hogy a mutatók összeállítása is önálló szellemi közremûködésnek számít. Johann Heinrich Alsted Prodromusának mutatói például olyan igényes feladatot jelentettek, hogy elkészítésükre csak veje, Bisterfeld volt képes. Évekig vártak a kész kinyomtatott munka forgalmazásával, amíg az oktatási feladatokon kívül diplomáciai szolgálatokkal is megterhelt professzor hozzájutott a munka befejezéséhez. Ez a példa is mutatja, hogy a kiadvány valóban csak minden tartozékával együtt tekinthetõ kész, szerves egésznek. 8 Komoly szerzõi, szerkesztõi, alkotói közremûködõnek számítanak továbbá a különbözõ, gyakran Európa-szerte használatos tankönyvek hazai kiadásainak sajtó alá rendezõi, szerkesztõi. A latin és egyéb nyelvtanok, szótárak különféle nyelveken írt értelmezéseinek írói. A klasszikusok és más szövegkiadások gondozói, utóbbiak gyakran maguk a nyomdászok, vagy nyomdai alkalmazottak. 9 Továbbá nem lehet elfelejtkezni az 7 V. ECSEDY Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában , Budapest, E monográfia tartalmazza a részlettanulmányok bibliográfiai adatait is. 8 Vö. RMNy Mint V. Ecsedy Judit kutatásaiból ismert, a pozsonyi nyomdában elsõsorban Németi Jakab prefektus igényességének köszönhetõen, valamint a váradi nyomdában Szenci Kertész Ábrahám irányításával komoly szöveggondozói munka folyt. 17

20 MÛFAJOK ÉS MÛVEK Megjegyezzük, hogy az RMNy szerkesztõségben jelenleg is folyik a Régi Magyar Szerzõk adattárának gyûjtése. Az egyelõre csak cédulaformában hozzáférhetõ nyilvántartás máris lényegesen meghaladja az elsõ, kézirat gyanánt közreadott, hasonló címû munkában található adatsort: Régi Magyarországi Szerzõk, összeállította PINTÉR Gábor, Budapest, Az RMNy-kötetek kialakult szerkesztõi gyakorlata nem teszi lehetõvé, hogy a mutatóba a modern szakirodalomból szerzõként idézett nevek is bekerüljenek. Ezek utólagos kigyûjtése tudománytörténeti szempontból volna jelentõs. iskolai disputációk defendenseirõl, azaz a vizsgázókról, az iskoladrámák többnyire teljes bizonyossággal nem azonosítható szerzõirõl, valamint a különféle alkalmi versgyûjteményekben és más alkalmi munkákban egyegy kisebb, de önálló mûvel szereplõ személyekrõl sem. Ezt a sokféle viszonyt természetesen nem tükrözheti a személynévmutató, de a benne összegyûjtött anyag elemzése lehetõséget adna a szerzõ fogalmának végiggondolására és leírása. 10 Nemcsak a kiadványok szerzõire, szellemi közremûködõire vonatkozó adatsorokat foglal magában ez a mutató. Az ajánlások címzettjeibõl, az üdvözlõ versek, beszédek megszólítottjaiból összeáll azok névsora is, akik egykori könyvkultúránk mecénásai voltak, de nemcsak a könyvkultúráé, hanem a szellemi élet más olyan fontos területeié, mint iskola és egyház. Ugyanezek az adatok a potenciális olvasói rétegrõl is tájékoztatnak. Ezt a tájékoztatást egészítik ki a különféle iskolák tanulói névsorai, amelyeket az egyes diákokhoz tartozó személyi adatokkal (többnyire földrajzi származás, társadalmi hovatartozás) együtt közölnek az iskoladrámákról, iskolai ünnepélyekrõl és néha a disputációkról írt tételek. Nemcsak páratlan iskola- és pedagógiatörténeti forrásanyagot jelentenek ezek a névsorok, hanem igen használhatóak lennének az olvasóközönség kialakulásának, felnevelõdésének folyamatát leíró kutatásokban is A Helynévmutató a területi elvet bontja ki a nyomdák mûködésénél sokkal szélesebbre tekintve. A kiadványok létrehozásában és befogadásában résztvevõkre vonatkozó valamennyi topográfiai adatot rögzíti. Az értelmiség földrajzi elhelyezkedésének, rétegzettségének vizsgálatához szolgálhat alapvetõ kiindulási pontul. Fontos segédeszköze lehet a helytörténeti és mikrotörténeti kutatásoknak is. Emellett a helynévmutató készítése során vált egyre világosabbá, hogy a XVII. század második harmadában szellemi, és így természetesen irodalmi életünk is fokozódó mértékben intézményesült. E páratlanul érdekes folyamat megragadásában segít, hogy az RMNy harmadik kötetében újdonságként a helynévmutató egyben az intézményi mutató szerepét is betölti. Rögzíti az egyes iskolákhoz, városi, megyei, gyülekezetekhez, templomokhoz, más egyházi intézményekhez tartozó adatokat. A két leg-

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól KÖNYV A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól Ha egyszer valaki megírja a magyarországi antikváriumok történetét, minden bizonnyal a legjelentősebbek között fogja tárgyalni a Borda házaspár, Borda Lajos

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században Részletes jelentés a kutatás eredményeiről és folyamatáról A fenti kutatásra 2001. január

Részletesebben

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Két nagyobb kémiatörténeti kutatást végeztünk a kutatás négy éve alatt. Az első kutatásunk

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Az előttünk fekvő disszertáció szerzője korábbi munkáival már egyértelműen bizonyította kiemelkedő kvalitásait,

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK 159. sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA FARKAS TAMÁS AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002.

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002. Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T 038368) 2002. Ebben az esztendőben indult meg a teljesen új (előzménnyel

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ORSZÁGELEMZÉSEK Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Földrajzi Tanszéke alapításának 50. évfordulója alkalmából Budapest, 2002. 1.

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról MTT Könyvtár 10. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető I. Az elvégzett munka (2007-2011) A Pázmány Péter kritikai

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. 1. A B. bronchiseptica dermonekrotikus toxin (DNT) kórtani szerepének vizsgálata egérben és sertésben.

OPPONENSI VÉLEMÉNY. 1. A B. bronchiseptica dermonekrotikus toxin (DNT) kórtani szerepének vizsgálata egérben és sertésben. OPPONENSI VÉLEMÉNY Magyar Tibor A sertés torzító orrgyulladása: a kórtan, a kórfejlődés és az immunvédelem egyes kérdéseinek vizsgálata című akadémiai doktori értekezésről A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN

CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN MARTIS ZSOMBOR CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN Kassa szabad királyi városként már a 14. században különleges joghatóságot kapott a királytól, 1 így

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A TANKÖNYVI TARTALMAK VÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA. című projektről. Kutatásvezető: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Kojanitz László

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A TANKÖNYVI TARTALMAK VÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA. című projektről. Kutatásvezető: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Kojanitz László KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A TANKÖNYVI TARTALMAK VÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA című projektről Kutatásvezető: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Kojanitz László 1 2 1.1 A vizsgálat célja I. A VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA A kutatás

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 75 pont 75 pont 75 pont 75 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgáztató intézmény biztosítja Nyomtatott

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban PE GTK A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban Bírálói vélemény Hauszmann János Dr. 2013.10.17. Általános megállapítások, észrevételek A témaválasztás

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

5. Háztartások, családok életkörülményei

5. Háztartások, családok életkörülményei 5. 5. Háztartások, családok életkörülményei Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Háztartások, családok életkörülményei Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC WALKING

SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC WALKING Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon 2015 TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben