HELTAI JÁNOS Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK"

Átírás

1 HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

2 HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK

3 HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK

4 RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi Szvertán István: Mikoron imádkoztok, ezt mondjátok Várad 1651 (RMNy 2404) címû mûvének címlapjáról. A puritanizmus legnépszerûbb mûfaja az imádság és elmélkedés. E mûfaj a modern ember lelkialkatának kiformálódásában alapvetõ eszköz volt mindegyik felekezetnél. A hátsó borítón Geleji Katona István: Titkok titka Gyulafehérvár 1645 (RMNy 2103) címû mûvének címlapja. A XVII. század elsõ felében született meg az igény Magyarországon a keresztyén tanítás anyanyelven való rendszeres kifejtésére apologetikus és polemikus formában egyaránt.

5 RES LIBRARIA II. HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK a XVII. század magyarországi könyvkiadásában ( ) Országos Széchényi Könyvtár Universitas Kiadó Budapest 2008

6 MÛFAJOK ÉS MÛVEK Készült az Országos Széchényi Könyvtár Európai Könyvtörténeti Központja, az MTA OSZK Magyar Könyvtörténeti Kutatócsoportja RMNY Szerkesztõségében Nyelvi szerkesztõ Nyerges Judit Lektorálta Bitskey István, Kulcsár Péter, Szabó András Megjelent az OTKA, a Magyar Könyv Alapítvány és az MTA támogatásával Grafikai tervezés Fábián György ISSN ISBN Készült a mondat Kft. nyomdában Felelõs vezetõ ifj. Nagy László

7 Tartalomjegyzék 5 Bevezetés Az elemzés szempontjai és célja A Régi Magyarországi Nyomtatványok mutatói Az RMNy tárgymutatója. A használati és funkcionális mûfaji rendszer A funkcionális és használati mûfaji rendszer besorolási kérdései 28 I. Az egyházi-vallási kiadványok Az egyházi-vallási kiadványok és mûfajteremtõ céljaik A hitforrások. Bibliakiadások és más bibliai mûfajok A bibliakiadások A perikópák A prédikációs könyvek részleges bibliafordításai A bibliai citátumgyûjtemények A bibliai históriák A vallás közösségi és magános gyakorlatát szolgáló mûfajok A prédikációk A postillák Az ünnepi prédikációk A lectio continuán alapuló prédikációk A szabad textusválasztáson alapuló prédikációk Az énekeskönyvek Az imádságos- és elmélkedõkönyvek. 79 Nyelvi és felekezeti megoszlásuk A református imádságoskönyvek A református elmélkedések Evangélikus imádságok és elmélkedések A katolikus imádságok és elmélkedések Az imádságos- és elmélkedõkönyvek közönsége Az imádságos- és elmélkedõkönyvek költségviselõi Az imádságos- és elmélkedõkönyvek. Összegzés 103

8 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 6 3. Hitterjesztés, hitvédelem, vallási önmeghatározás A vallási vitairatok. Nyelvi és felekezeti megoszlásuk Katolikus protestáns hitviták Pázmány Péter hitvitái a Kalauz elõtt A Magyari elleni hitvita Két vita Alvinczi Péterrel Alkalmi vitairatok. Viták a zsolnai zsinat körül A Kalauz kritikái és védelme Pázmány és Káldi vitái a Szentírásról és az anyaszentegyházról Pázmány utolsó vitairatai Balassi Campianus-fordítása Veresmarti Mihály hitvitái Három vita és a Rákóczi család A nem magyar nyelvû katolikus vitairatok A protestáns katolikus hitviták Az átfogó vagy teljes vitairatok A harmincéves háborúhoz kapcsolódó hitviták Vitairatok az egyházról A pozsonyi szellem Vitairatok a Szentírásról Vegyes témájú hitvitázó iskolai disputációk Konvertálási esetek A belsõ protestáns hitviták A református evangélikus hitviták A református unitárius hitviták A belsõ református viták A vitairatok ajánlásainak címzettjei és költségviselõi A vallási tanítások, hitvallások és katekizmusok A vallási tanítások A hitvallások A katekizmusok A református katekizmusok A heidelbergi káté átdolgozásai A puritánus katekizmusok Az evangélikus katekizmusok A katolikus katekizmusok Az unitárius katekizmusok Agendák, lelkészi kézikönyvek, egyházkormányzat 204

9 TARTALOM 4.1. Az agendák Az egyházi kánonok és más egyházigazgatási kiadványok Vallásos olvasmányok 213 II. Az iskolai kiadványok Tankönyvek A pedagógiatudomány Iskolai igazgatási kiadványok Iskolai alkalmi kiadványok A nyomdák mûködése és az iskolák A külföldi nyomdák és az iskolák A hazai nyomdák és az iskolák 241 III. Az alkalmi nyomtatványok Vegyes valódi alkalmi nyomtatványok Születésnap, névnap, keresztelõ Lakodalmi köszöntõk Gyászversek és halotti orációk A kalendáriumok A sorsvetõ és álomfejtõ könyvek 271 IV. Az állam életével kapcsolatos kiadványok Jogi kiadványok A jogi kézikönyvek Országgyûlési törvénycikkek A városi jog Királytükrök és más politikai elméleti mûvek Történeti mûvek és politikai röpiratok 281 V. A funkcionális és használati mûfaji rendszeren kívüli kiadványok Tudományos kiadványok Egészségügyi, orvosi mûvek Gazdasági kiadványok Irodalom 292 Befejezés 301

10 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 988 Rövidítve idézett mûvek 305 Zusammenfassung 307 Személynévmutató 347

11 Bevezetés 9 Az alább közreadandó könyv lényegében azonos akadémiai doktori értekezésemmel. Csupán a bevezetõ részeket fogalmaztam át az eltérõ mûfaji követelményeknek megfelelõen. Ezenkívül apróbb javításokat végeztem a szövegben, fõként opponenseim, Bitskey István, Kulcsár Péter és Szabó András javaslatait megfogadva. Bevezetésképpen mindenekelõtt arról a kérdésrõl kell néhány szót szólni, hogyan történt értekezésem idõhatárainak kijelölése, miért éppen a XVII. század elsõ felének könyvkiadása vált elemzésem tárgyává. Ennek egyszerû gyakorlati oka van. Munkám a Régi Magyarországi Nyomtatványok címû nemzeti retrospektív bibliográfia II. ( ) és III. ( ), azaz az eddig elkészült két XVII. századi kötetére épül. A vállalkozás elsõ, méltán nagy sikert és elismerést aratott, akadémiai nagydíjjal jutalmazott kötete ( ) 1971-ben jelent meg Borsa Gedeon szerkesztésében. Õ és munkacsoportja alakította ki a nyomtatványok leírásának azt a szabványát, amelyet a következõ kötetek lényegében változatlanul követnek. Az egyes tételek nem csupán a lehetõ legpontosabb bibliográfiai leírást tartalmazzák, hanem az adott kiadvány mûfaji meghatározását, részletes tartalmi ismertetését, tájékoztató jellegû szerzõi életrajzokat, a nyomdatörténeti és könyvészeti szakirodalom teljes, az irodalomtörténeti és egyéb tudománytörténeti szakirodalom összegzõ számbavételét, a kapcsolódó tételekre vonatkozó utalásokat és teljességre törekvõ példánykimutatást. Ennek a leírási módszernek köszönhetõen a feldolgozott idõszakból ( ) ma olyan kézikönyv áll a korszak kutatóinak rendelkezésére, amely a szakemberek egybehangzó véleménye szerint egyedülálló Európában. Ilyen részletességgel még sehol másutt nem tárták fel a kora újkori könyvkiadás tényleges összetételét és tartalmát ben, amikor a szerkesztõségtõl még egyetemi hallgatóként az elsõ feladatokat kaptam, kezdõdtek a második kötet munkálatai. Elsõsorban a kötetet Borsa 1 Ebben természetesen közrejátszik a magyarországi forrásanyag számos területen megmutatkozó sajátossága. Tudniillik nem annyira terjedelmes, hogy lehetetlen vállalkozás lenne teljes számbavétele és feldolgozása, ugyanakkor elég gazdag ahhoz, hogy elemzése érdemi megállapításokhoz vezethessen.

12 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 10 Gedeon mellett szerkesztõ Hervay Ferenc segítõjeként dolgoztam, fõként technikai jellegû feladatokat végeztem, de a katekizmusok, vallási tanítások és gyászbeszédek mûfaji csoportjainak tartalmi kidolgozásáért is felelõs voltam. Az RMNY második kötete 1983-ban jelent meg. Ezt követõen a munkában nemzedékváltás következett be õszén kaptam megbízást a munkacsoport új vezetõjétõl, Vásárhelyi Judittól az RMNY III. kötetének szerkesztésére, a kötet elkészítésének irányítására, a munka összehangolására. A feladat sikeres teljesítéséhez minden támogatást és segítséget megkaptam Vásárhelyi Judittól és Borsa Gedeontól, aki szaktanácsadóként és állandó belsõ lektorként továbbra is folyamatosan részt vett az újabb kötet munkálataiban. Munkamódszerünk az RMNY hagyományainak megfelelõen a forgó színpad volt (Holl Béla kifejezése), vagyis a tételek felelõsei által elkészített kéziratokat minden szerzõ és Borsa Gedeon elolvasta, megjegyzésekkel látta el. A nyomdatörténeti problémákkal V. Ecsedy Judit és Pavercsik Ilona külön foglalkozott. Az így keletkezett javításokat aztán a szerzõk összegezték és bedolgozták a tételbe. Ezután következett a szerkesztõi egységesítés, és a nyitva maradt kérdések eldöntése, lezárása. Nyugodtan kijelenthetõ tehát, hogy bizonyos, egész pontosan meg nem határozható mértékig valamennyi tétel többek, a teljes alkotógárda közös munkáját testesíti meg, ugyanakkor a szerkesztõ, úgyis mint a szerzõi munkaközösség tagja, valamennyi tétel elkészítésében bizonyos, egész pontosan meg nem határozható mértékig alkotó módon vett részt. Természetesen számos tételnek magam voltam a gazdája. Mindebbõl következik, hogy az RMNY két XVII. századi kötetének munkálatai folyamán alkalmam volt a XVII. század elsõ felének teljes hazai könyvkiadását mélyen megismerni, s folyamatosan nyomon kísérhettem a hozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmat. Továbbá két és fél évtizedes kutatói munkám eredményei is elsõsorban az RMNY két XVII. századi, vagyis az egész vállalkozás második és harmadik kötetébe épültek bele. Mindez kellõen indokolta, hogy doktori értekezésemet erre a két kötetre alapozva készítsem el. Ezért külön,

13 BEVEZETÉS név szerint köszönet illeti e helyen munkatársaimat, akiknek munkájára, eredményeire közvetlenül támaszkodott a disszertáció, és közvetlenül támaszkodik ez a könyv is, anélkül, hogy ezt külön hivatkozásokban rögzítené, mivel ez technikailag és a fent leírt munkamódszerbõl következõen elvileg is lehetetlen lett volna. Szeretném tehát köszönetemet kifejezni az RMNy II. és III. kötete teljes alkotói közösségének; Borsa Gedeonnak és P. Vásárhelyi Juditnak, Hervay Ferencnek, Holl Bélának, Fazakas Józsefnek, Kelecsényi Ákosnak, Pavercsik Ilonának, Käfer Istvánnak, V. Ecsedy Juditnak, Dörnyei Sándornak, valamint lektorainknak, Bitskey Istvánnak és Kulcsár Péternek, hogy munkájukkal lehetõvé tették könyvem elkészítését. Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy bár könyvem valóban az említett két kötetben felhalmozott hatalmas adattömegre épül, annak elemzésén alapul, az RMNy-tõl mégis teljes egészében független gondolati keretben, összefüggésekben mozgó, önálló terminológiát kialakító, önmagában megálló, folyamatosan olvasható tanulmány, amelyet a kötet szerzõin kívül bárki elkészíthetett volna, aki megfelelõ részletességgel megismerkedik a két kötet tartalmával. Az RMNy-nyel való szoros kapcsolatnak viszont messzeható következményei vannak könyvem technikai kivitelezésében, szerkesztésében. A lábjegyzetekben elhelyezett hivatkozások többnyire az RMNy egyes tételeire vonatkoznak. Ezek a hivatkozások két típusba sorolhatók. Nagyobb részük csupán statisztikai adatként bizonyít egy-egy állítást. Ezekben az esetekben a hivatkozás pusztán az RMNy-tételszámot tartalmazza, és ha tájékoztató jelleggel szükséges, a hivatkozott munka megjelenési évét. Gyakran elõfordul azonban az is, hogy a tételek címe többletinformációkat tesz hozzá a fõszöveghez, ilyenkor az RMNy-számmal és az RMNymunkaközösségben kialakult rövidített címleírással hivatkozunk a szóban forgó tételre. Mondanivalómat alapvetõen a forrásként kezelt XVII. századi könyvanyag összetételének elemzésére építettem. Ezért az adatgyûjtésben és a szakirodalom feldolgozásában eltekintve néhány kivételes esettõl, 2 hogy munkám parttalanná ne váljék, szándékosan és nagyon 2 Az RMNy-kötetekben megjelenési évükig szerepel a tételekre vonatkozó szakirodalom. Ezeket a hivatkozásokat csak rendkívül indokolt esetben ismétlem meg. Elsõsorban az RMNy köteteinek megjelenése óta napvilágot látott fakszimile- és szövegkiadásokkal, valamint monográfiákkal tettem kivételt, továbbá igen ritkán egy-egy, témánk szempontjából kiemelkedõen fontos tanulmánnyal. 11

14 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 12 tudatosan nem léptem túl a megjelent kötetekben megjelent anyagon. Ebbõl viszont az is következett, hogy a szakirodalmi hivatkozásokban az RMNy-kötetekben kialakult gyakorlatot követem, ezért található könyvemben a sorozat többi tagjától eltérõ hivatkozási rendszer. Mindebbõl következik, amint ez késõbb részletesen is kifejtésre kerül, hogy munkám egyrészt az RMNykötetektõl független, folyamatosan olvasható tanulmány Az RMNy-kötetekkel együtt azonban a XVII. század elsõ felének kiadvány-szerkezetében eligazító kézikönyvként is forgatható. Végül vissza kell térnem az értekezés idõhatárainak kérdéséhez, amelyet az RMNy II. kötetének kezdõ és III. kötetének befejezõ éve jelent, 1601 és Úgy gondoljuk, ilyen mélységû kutatások esetében feltétlenül indokolt az összegzés akkor, amikor a munka menete, azaz egy igen jelentõs munkaszakasz lezárása ezt lehetõvé teszi, vagyis további indoklásra gyakorlati szempontból nem is lenne szükség. Meg kell azonban jegyeznem, hogy az értekezésemrõl készített opponensi véleményekben igen határozottan fogalmazódott meg az a javaslat, hogy a disszertáció publikálása esetén az elemzésbe vonjam be az RMNy elsõ kötetének anyagát is. Ezzel a javaslattal teljes mértékben egyetértek, de megvalósítása jelen pillanatban és feltehetõleg még elég hosszú ideig meghaladja lehetõségeimet, mivel figyelmemet most a negyedik kötet munkálatai kötik le, amelyben szerzõként veszek részt. Talán ennek megjelenése után lenne célszerûbb is visszatérni a kérdéshez, amint ez a következõkbõl is kitûnik. Továbbá itt kell jeleznem azt is, hogy a vizsgált anyag az általam vizsgált szûk idõhatárok között sem a teljes nyilvánosságot, hanem csupán a nyomtatott nyilvánosságot jelenti. A nyilvánosság kéziratos, illetve orális részéhez való viszonyának megrajzolása, elemzése ennek a munkának azonban semmiképpen sem lehet feladata. De kötelességem jelezni, hogy megállapításaim kizárólag a nyomtatott nyilvánosságra nézve érvényesek, s ebben a tekintetben is csak a kijelölt szûk idõhatárok között. Mindennek ellenére sem kerülhetõ meg az a kérdés, hogyan viszonyul az így teljesen gyakorlati, külsõdleges okok folytán kialakult idõhatár azokhoz a korszakhatá-

15 BEVEZETÉS rokhoz, amelyek részben az anyag belsõ összefüggéseibõl következnének, részben a szakirodalomban használatosak. A kezdõ idõpont, 1601, problémátlan. Vitathatatlan, hogy a XVII. század eleje és gyakorlatilag a századforduló új korszakot nyitott nyomdászatunk történetében. A XVI. században mûködõ nyomdák nagy része a tizenöt éves háború folyamán vagy már elõtte megszûnt. Az a néhány mûhely, Kolozsvár, Debrecen, Szeben, Bártfa, Keresztúr officinája, amelyek fennállása folyamatosnak tekinthetõ, leromlott állapotban igen kis teljesítménnyel dolgozott. Jellemzõ, hogy 1601-bõl mindössze 12 nyomtatványról van tudomásunk, 1602-bõl pedig 10-rõl, a legkevesebbrõl 1606-ból 4-rõl, 3 miközben az közötti idõszak évi átlaga több, mint 32. Hasonlóan jelentõs átalakuláson ment át a nyomdákat kiszolgáló értelmiség, a könyvkiadás iránti igények, azaz a nyomdászat teljes társadalmi, viszonyrendszere. A kutatás helyzete ugyancsak megfelelõen indokolja a kezdõ idõpontot. Az RMNy elsõ, XVI. századi kötetének megjelenése után szerzõi több kiemelkedõ fórumon is vállalkoztak a benne felhalmozott eredmények elemzésére. 4 A második kötet kiadását ilyen kísérlet nem követte. A harmadik esetében az Országos Széchényi Könyvtárban október 12-én tartott konferencia, az ott elhangzott elõadások kezdetét jelentik e munkának. Jelzik, hogy a feltárt anyag mennyisége elegendõ a mélyebb elemzésekhez is. Ott elhangzott elõadásom a jelen könyv irányába tett elsõ lépésnek tekinthetõ. 5 Nem ilyen egyértelmû a helyzet a záró idõponttal, 1655-tel. Itt ugyanis semmilyen tekintetben sincs korszakhatár. Az közötti idõszak természetesen több rövidebb periódusra is tagolható, de a század elejétõl megindult folyamatok a kiadványok számának és minõségének, a nyomdák számának és kapacitásának fokozatos növekedése és emelkedése, a protestáns nyomdák túlsúlya körül érnek véget. Elpusztul, elköltözik, eljelentéktelenedik a váradi, gyulafehérvári és a sárospataki nyomda, vagyis a legfontosabb református mûhelyek. Mivel ugyanekkor megnõ a termelése Nagyszombatnak, azaz a legfontosabb katolikus mûhelynek, a század utolsó harmadában alapvetõen alakul át könyvkiadásunk jellege és a kiadványszerkezet. 3 Vö. V. ECSEDY Judit, A 17. század elsõ felének nyomdai körképe és részmérlege, In Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból, MKsz 1973, , olvasható az RMNy elsõ kötetének megjelenése után tartott konferencia anyaga. Ld. még HOLL Béla, Szerzõ, nyomdász, olvasó a XVII. század elsõ felében, ItK 1980, , és HOLL Béla, Laus Librorum, Budapest, 2000, HELTAI János, A 17. század elsõ felének kiadványszerkezete. Mûfajteremtõ elvek és célok, In Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból,

16 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 14 Tehát a XVII. század elsõ évtizedeiben meginduló és 1620 után egyre inkább kibomló tendenciák 1660-ig nagyjából töretlenek, és az 1660-as évtizedben vesztik erejüket. Azonban az anyag jelenlegi feltártsága nem teszi lehetõvé az közötti idõszaknak az 1655-ig tartóhoz hasonló mélységû áttekintését. Ez csak az RMNy IV. kötetének megjelenése után lesz lehetséges. Ekkor lesz érdemes a XVI. századi kötet elemzését is bevonni a vizsgálatba. Mégsem indokolja semmi, hogy a már most is áttekinthetõ anyagot ne elemezzük, hiszen érdekes lesz a megindult és kibontakozott tendenciák kifulladásának leírása is, maguk a kibontakozott folyamatok azonban így is jól megragadhatónak látszanak Az elemzés szempontjai és célja Természetesen a két kötetben feltárt anyag sok szempontú elemzése nem végezhetõ el egyetlen tanulmányban. Az alábbi értekezés ezért egyetlen szempontra koncentrál, a kiadványok tárgyi, tartalmi, mûfaji összetételét próbálja leírni. Könyvem címe Mûfajok és mûvek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában ( ). Értelemszerûen nyomtatott mûfajokról, vagyis kiadványokról van szó valójában. A könyvem alapjául szolgáló disszertáció kereskedelmi forgalomba kerülõ könyv számára nehézkesen, de filológiailag pontosabban fejezi ki a kérdés lényegét: A XVII. század elsõ felének kiadványstruktúrája Magyarországon. Az egyházi-vallási mûvek funkcionális és használati mûfaji rendszere. Mûfajteremtõ elvek és célok, nyomtatott mûfajok. Már magának a kiadványnak a fogalmi meghatározása sem egyszerû feladat. A régi könyvekrõl többnyire egyszerû megállapítani, hogy egyetlen kiadvány található-e bennük, vagy több, különbözõ impresszumú mûvet kötöttek össze, azaz kolligátumról van-e szó. Nehezebb azonban a helyzet, ha egy kötetben több azonos impresszumú, de önálló címlappal ellátott, tartalmilag lazábban vagy szorosabban öszszekapcsolódó írás került egymás mellé. Például ugyanazon halottról különbözõ szerzõk által mondott gyászbeszédek, vagy latin magyar és magyar latin szótár, énekeskönyv és vele azonos impresszumú katekizmus stb... Ilyenkor számos

17 BEVEZETÉS szempontra kell tekintettel lenni a kérdés eldöntésében. A címszövegek elemzése, a füzetbeosztás és füzetjelek, továbbá az egyes részek szedési sajátosságainak vizsgálata, a fennmaradt példányok egybe- vagy különkötése, külsõ levéltári adatok segíthetnek. Mivel azonban ebben a tanulmányban nem célom a kiadvány terminus könyvészeti problémáival foglalkozni, ezért elöljáróban egy egyszerû és e tanulmány céljára, azaz a kiadványszerkezet elemzéséhez megfelelõen használható definíciót bocsátok elõre. Egy kiadványnak és ezt a meghatározást használtuk a RMNy elkészítésének gyakorlatában is a nyomda vagy kiadó által egy kötetben, vagy egyetlen összetartozó mûként forgalmazni, és/vagy terjeszteni akart szöveget vagy szövegek együttesét értem a továbbiakban. S ezzel elérkeztünk a kiadványok tárgyi meghatározásánál, mûfaji besorolásánál megkerülhetetlen másik kérdéskörhöz. A késõbbiekben többször is szembesülnünk kell majd azzal a jelenséggel, hogy a XVI XVIII. századi kiadványok a legritkább esetben tartalmaznak csupán egyetlen homogén szöveget. Általában több, két-három-négy-öt-féle szövegtípust illesztenek össze tudatosan, gyakran különbözõ nyelveken. Az ebbõl a ténybõl adódó problémákkal a késõbbiekben többször is foglalkozunk majd. Elemzésünk megkezdéséhez azonban, azaz annak vizsgálatához, hogy egy bizonyos idõszakban, egy bizonyos földrajzi, kulturális, politikai térségben, meghatározott nyelven, illetve nyelveken keletkezett kiadványtermés összetételérõl beszéljünk, és megpróbáljuk megragadni azokat az erõket, célokat összefüggéseket, amelyek ezt a szerkezetet, összetételt kialakították, reméljük elég lesz a fenti hiányos definíció. Természetesen a nemzeti retrospektív bibliográfia elkészítéséhez hozzá sem lehet kezdeni a gyûjtõkör pontos meghatározása és néhány alapvetõ rendezési elv alkalmazása nélkül. Mindezek az RMNy XVII. századi kötetei munkálatainak megkezdése elõtt adottak voltak. Lényegében már a múlt században kialakította õket Szabó Károly, s az õ módszerein ebben a tekintetben elvileg alig változtattak a XVI. századi RMNy-kötet szerzõi. 6 Vagyis az RMNy Szabó Károly bibliográfiájának I. és II. kötetét egyesítve a mindenkori Magyarország területén bármely nyelven megjelent és a nem Magyarország területén részben vagy egészben magyar nyelven megjelent nyomtat- 6 Az RMNy annyiban tér el Szabó Károly gyakorlatától, hogy Szabó a nyelvet is külön rendezõ elvként használta, azaz külön kötetben írta le a magyar és a nem magyar nyelvû hazai nyomtatványokat. Nem akarunk azonban e helyen az itt felmerülõ történelemszemléleti, kultúrhistóriai kérdésekkel foglalkozni, márcsak azért sem, mert ha Szabó gondolkodási módjáról, illetve a kor gondolkodási módjáról ezek megválaszolása sok mindent elárulna is, mégis biztosak vagyunk benne, hogy Szabót elsõsorban az anyag feldolgozásának gyakorlati lehetõségei és nem elméleti megfontolások vezették munkájában. A kérdéssel némileg részletesebben foglalkoztam 2001 nyarán Jyväskyläben tartott elõadásomban: A szöveg tekintélyének forrásai Magyarországon a barokk kor elején, In Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, augusztus 6 10.) elõadásai II, szerk. JANKOVICS József, NYERGES Judit, Budapest, 2004,

18 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 16 ványokat írja le. Az így körülhatárolt anyagot a XVII. századi kötetek, hasonlóan Szabó Károlyhoz és az RMNy elsõ kötetéhez, évrendben dolgozzák föl, az egyes éveken belül a nyomdahelyek betûrendjében haladnak, egy-egy nyomda évi termésének bemutatása pedig a kiadványok betûrendjében történik. Tehát két szerves rendezési elv, a kronológiai és a területi, valamint egy mechanikus elv, a betûrend alkalmazásával alapvetõen áttekinthetõvé lehetett tenni az anyagot, de az így kialakuló elrendezés az anyag belsõ összefüggéseibõl még alig-alig világít meg valamit, sõt a feltárt adatok használatát is csak korlátozott mértékben teszi lehetõvé. Ezért már az RMNy elsõ, XVI. századi kötetét is tíz különféle mutatóval látták el szerzõi, amelyek egyrészt az anyag jobb áttekintését, könnyebb használatát szolgálják, másrészt megragadhatóvá tesznek bizonyos mélyebb összefüggéseket is, továbbá nélkülözhetetlen eszközök abban, hogy a legkülönfélébb tartalmi, elvi problémákat szorosan a vizsgált anyaghoz kapcsolódva felfedjék, érzékeltessenek bizonyos tendenciákat. Ebben az összefoglalásban, mint már elõre bocsátottam, természetesen nincs lehetõség arra, hogy az RMNy különféle mutatóiból adódó igen sokféle elemzési lehetõséget végigjárjam. Gondolatmenetemben a késõbbiekben csupán az egyik, terjedelmileg igen szerény mutató, a tárgymutató elemzésébõl következõ problémák egy részének tárgyalását kísérlem meg. Elõtte azonban, mivel az egyes kérdések vizsgálatában nem lehet sterilen egy szempont figyelembevételével dolgozni, elsorolom a kötethez készített valamennyi mutatót, s utalok a készítésük során felmerült legfontosabb kérdésekre, illetve arra, hogy a kiadványszerkezet leírásához milyen szempontokat nyújtanak; ezek egy részét elemzésem során alkalmanként figyelembe is fogom venni. Mindezzel érzékeltetni szeretném a kiadványszerkezet, a mûfaji összetétel leírásának tágabb összefüggéseit A Régi Magyarországi Nyomtatványok mutatói 1-2. A Magyarországi nyomdahelyek mutatója idõrendben és a Nyomdamutató helységek és nyomdászok az elsõ két mutató. Ezekben az RMNy-kötetek alapvetõ

19 BEVEZETÉS rendezõ elvei fejezõdnek ki, azaz a kiadványok területi és kronológiai összetételét tárják fel tömör számoszlopokban. Másrészt jellemzik a kialakulófélben lévõ irodalmi intézményrendszernek az adott idõszakban talán legfontosabb tényezõjét, a nyomdák mûködését. A magyarországi nyomdászat történetérõl az RMNy-kötetek készítésével párhuzamosan igen sok alapos részlettanulmány és egy monográfia is elkészült, ezért e mutató problémáinak további tárgyalása itt fölösleges A személynévmutató kiemeli az anyag alapelrendezésében kissé háttérbe szorult szerzõi elvet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez az elv e mutatóban sem érvényesül maradéktalanul. De ez már a kiadvány fogalmával kapcsolatos kérdésekhez vezet. Szerzõként mûveik címével együtt azok nevei kerültek be a mutatóba, akik egy-egy kiadvány egészének, vagy lényeges részének szerzõi, fordítói, szerkesztõi voltak. A magyar nyelvû versek incipitjei is következetesen fel vannak tüntetve alkotójuk neve mellett. Ezeken kívül azonban még számtalan név szerepel a mutatóban, akik szerzõnek, alkotónak, vagy a legkülönfélébb módokon érdemi szellemi közremûködõknek tekinthetõk egy-egy kiadvány létrejöttében. Ilyenek elsõsorban a praelimináriákban, néha postlimináriákban elõforduló nem magyar nyelvû versek írói. Elõfordul az is, hogy a mutatók összeállítása is önálló szellemi közremûködésnek számít. Johann Heinrich Alsted Prodromusának mutatói például olyan igényes feladatot jelentettek, hogy elkészítésükre csak veje, Bisterfeld volt képes. Évekig vártak a kész kinyomtatott munka forgalmazásával, amíg az oktatási feladatokon kívül diplomáciai szolgálatokkal is megterhelt professzor hozzájutott a munka befejezéséhez. Ez a példa is mutatja, hogy a kiadvány valóban csak minden tartozékával együtt tekinthetõ kész, szerves egésznek. 8 Komoly szerzõi, szerkesztõi, alkotói közremûködõnek számítanak továbbá a különbözõ, gyakran Európa-szerte használatos tankönyvek hazai kiadásainak sajtó alá rendezõi, szerkesztõi. A latin és egyéb nyelvtanok, szótárak különféle nyelveken írt értelmezéseinek írói. A klasszikusok és más szövegkiadások gondozói, utóbbiak gyakran maguk a nyomdászok, vagy nyomdai alkalmazottak. 9 Továbbá nem lehet elfelejtkezni az 7 V. ECSEDY Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában , Budapest, E monográfia tartalmazza a részlettanulmányok bibliográfiai adatait is. 8 Vö. RMNy Mint V. Ecsedy Judit kutatásaiból ismert, a pozsonyi nyomdában elsõsorban Németi Jakab prefektus igényességének köszönhetõen, valamint a váradi nyomdában Szenci Kertész Ábrahám irányításával komoly szöveggondozói munka folyt. 17

20 MÛFAJOK ÉS MÛVEK Megjegyezzük, hogy az RMNy szerkesztõségben jelenleg is folyik a Régi Magyar Szerzõk adattárának gyûjtése. Az egyelõre csak cédulaformában hozzáférhetõ nyilvántartás máris lényegesen meghaladja az elsõ, kézirat gyanánt közreadott, hasonló címû munkában található adatsort: Régi Magyarországi Szerzõk, összeállította PINTÉR Gábor, Budapest, Az RMNy-kötetek kialakult szerkesztõi gyakorlata nem teszi lehetõvé, hogy a mutatóba a modern szakirodalomból szerzõként idézett nevek is bekerüljenek. Ezek utólagos kigyûjtése tudománytörténeti szempontból volna jelentõs. iskolai disputációk defendenseirõl, azaz a vizsgázókról, az iskoladrámák többnyire teljes bizonyossággal nem azonosítható szerzõirõl, valamint a különféle alkalmi versgyûjteményekben és más alkalmi munkákban egyegy kisebb, de önálló mûvel szereplõ személyekrõl sem. Ezt a sokféle viszonyt természetesen nem tükrözheti a személynévmutató, de a benne összegyûjtött anyag elemzése lehetõséget adna a szerzõ fogalmának végiggondolására és leírása. 10 Nemcsak a kiadványok szerzõire, szellemi közremûködõire vonatkozó adatsorokat foglal magában ez a mutató. Az ajánlások címzettjeibõl, az üdvözlõ versek, beszédek megszólítottjaiból összeáll azok névsora is, akik egykori könyvkultúránk mecénásai voltak, de nemcsak a könyvkultúráé, hanem a szellemi élet más olyan fontos területeié, mint iskola és egyház. Ugyanezek az adatok a potenciális olvasói rétegrõl is tájékoztatnak. Ezt a tájékoztatást egészítik ki a különféle iskolák tanulói névsorai, amelyeket az egyes diákokhoz tartozó személyi adatokkal (többnyire földrajzi származás, társadalmi hovatartozás) együtt közölnek az iskoladrámákról, iskolai ünnepélyekrõl és néha a disputációkról írt tételek. Nemcsak páratlan iskola- és pedagógiatörténeti forrásanyagot jelentenek ezek a névsorok, hanem igen használhatóak lennének az olvasóközönség kialakulásának, felnevelõdésének folyamatát leíró kutatásokban is A Helynévmutató a területi elvet bontja ki a nyomdák mûködésénél sokkal szélesebbre tekintve. A kiadványok létrehozásában és befogadásában résztvevõkre vonatkozó valamennyi topográfiai adatot rögzíti. Az értelmiség földrajzi elhelyezkedésének, rétegzettségének vizsgálatához szolgálhat alapvetõ kiindulási pontul. Fontos segédeszköze lehet a helytörténeti és mikrotörténeti kutatásoknak is. Emellett a helynévmutató készítése során vált egyre világosabbá, hogy a XVII. század második harmadában szellemi, és így természetesen irodalmi életünk is fokozódó mértékben intézményesült. E páratlanul érdekes folyamat megragadásában segít, hogy az RMNy harmadik kötetében újdonságként a helynévmutató egyben az intézményi mutató szerepét is betölti. Rögzíti az egyes iskolákhoz, városi, megyei, gyülekezetekhez, templomokhoz, más egyházi intézményekhez tartozó adatokat. A két leg-

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei.

Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei. Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei. Az elmúlt néhány évtizedben, elsősorban a számítástechnikának köszönhetően életünk számos területén gyökeres változások történtek. A

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA)

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) A KORA ÚJKORI PRÓZAI KEGYESSÉGI MŰFAJOK RENDSZERE ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) DEBRECEN, 2012. MÁJUS 24 26. A KONFERENCIA HELYSZÍNEI: 2012. május 24 25. az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához 1 Készült a Bibliográfiai adatfeldolgozás című felsőoktatási tankönyv 1. és 3. kötetének anyagához Összeállította:

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével Készítette: Takács Margit Networkshop, Debrecen, 2010. április 7-9. Aprónyomtatvány:egyleveles

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Pesti Mizsér Gábor 1536-ból való Új Testamentum fordításának mai nyelvhez igazított kiadásához

Pesti Mizsér Gábor 1536-ból való Új Testamentum fordításának mai nyelvhez igazított kiadásához UTÓSZÓ Pesti Mizsér Gábor 1536-ból való Új Testamentum fordításának mai nyelvhez igazított kiadásához PESTI GÁBOR jelentõsége, hogy elsõnek adta közre magyarul nyomtatásban a Biblia négy evangéliumát,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

DOKUMENTUMISMERET ISBN, ISSN

DOKUMENTUMISMERET ISBN, ISSN DOKUMENTUMISMERET ISBN, ISSN DOKUMENTUMTÍPUSOK Dokumentum: ismereteket rögzítő információhordozó. A rögzítés módja sokféle lehet: Nyomtatott nem nyomtatott Digitálisan analóg módon rögzített Kézírásos

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat

Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat Ez a dokumentum a pénzügyi terv sikeres elkészítéséhez nyújt

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ AZ 5/047/ SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ KUTATÓINTÉZETEI (Földrajztudományi Kutatóintézet FKI, Jogtudományi Kutatóintézet JTI, Mezőgazdasági Kutatóintézet MGKI, Művészettörténeti Kutatóintézet

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. A disszertáció fő részei 1. Külső borító 2. Címlap román nyelven 3. Címlap magyar nyelven 4. Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival) 5. Főszöveg bevezetés fejezetek

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR4 dokumentum A kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények által használt adatgyűjtő kérdőívek egységes struktúrájára és tartalmi elemeire tett javaslat(ok), amely a kora gyermekkori ellátásban

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek

Könyvtárhasználati ismeretek Könyvtárhasználati ismeretek 1. KÖNYVTÁRAK A könyvtár fogalma: információközvetítõ intézmény, amely dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat, és egyéb nem nyomtatott anyagokat) gyûjt, rendszerez, feltár,

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE válogatott művei Sorozatcím-oldal és verzója Címlapverzó GOETHE Drámák EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1982 Egyéb adatok: Terjedelem: 691 oldal Kötéstábla magassága:

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Szelestei N. László ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN A 17. században a Felföldön a rekatolizáció és az ellenreformáció hatására erős vallási átrendeződés kezdődött, a katolikusok száma

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Hegedűs Csaba. című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolára benyújtott doktori disszertációjáról

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Hegedűs Csaba. című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolára benyújtott doktori disszertációjáról OPPONENSI VÉLEMÉNY Hegedűs Csaba Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésben a mérési bizonytalanság figyelembevételével című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

Kutatási eredmény Ta r t a l m i s z e m p o n t o k :

Kutatási eredmény Ta r t a l m i s z e m p o n t o k : Kutatási eredmény A kutatás 2013. áprilisi állapotot tükröz, a fókuszcsoportban a városok, a megyei jogú városok, valamint a megyék önkormányzatai voltak. Összesen 370 önkormányzatot vizsgáltunk meg. A

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 2 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 Ide: Embléma 20 mm Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Humán közszolgáltatások igazgatása

Humán közszolgáltatások igazgatása BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék Humán közszolgáltatások igazgatása Az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport igazgatása Írta:

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Wikipédia - a közösségi tudás

Wikipédia - a közösségi tudás Wikipédia - a közösségi tudás Nyílt Oktatási Fórum Open Educational Forum Budapest, 2009.11.07. Gervai Péter 2009/11/07 Nyílt Oktatási Fórum - OEF Mi valójában a Wikipédia? Szabad tartalmú online lexikon/enciklopédia

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben