HELTAI JÁNOS Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK"

Átírás

1 HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

2 HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK

3 HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK

4 RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi Szvertán István: Mikoron imádkoztok, ezt mondjátok Várad 1651 (RMNy 2404) címû mûvének címlapjáról. A puritanizmus legnépszerûbb mûfaja az imádság és elmélkedés. E mûfaj a modern ember lelkialkatának kiformálódásában alapvetõ eszköz volt mindegyik felekezetnél. A hátsó borítón Geleji Katona István: Titkok titka Gyulafehérvár 1645 (RMNy 2103) címû mûvének címlapja. A XVII. század elsõ felében született meg az igény Magyarországon a keresztyén tanítás anyanyelven való rendszeres kifejtésére apologetikus és polemikus formában egyaránt.

5 RES LIBRARIA II. HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK a XVII. század magyarországi könyvkiadásában ( ) Országos Széchényi Könyvtár Universitas Kiadó Budapest 2008

6 MÛFAJOK ÉS MÛVEK Készült az Országos Széchényi Könyvtár Európai Könyvtörténeti Központja, az MTA OSZK Magyar Könyvtörténeti Kutatócsoportja RMNY Szerkesztõségében Nyelvi szerkesztõ Nyerges Judit Lektorálta Bitskey István, Kulcsár Péter, Szabó András Megjelent az OTKA, a Magyar Könyv Alapítvány és az MTA támogatásával Grafikai tervezés Fábián György ISSN ISBN Készült a mondat Kft. nyomdában Felelõs vezetõ ifj. Nagy László

7 Tartalomjegyzék 5 Bevezetés Az elemzés szempontjai és célja A Régi Magyarországi Nyomtatványok mutatói Az RMNy tárgymutatója. A használati és funkcionális mûfaji rendszer A funkcionális és használati mûfaji rendszer besorolási kérdései 28 I. Az egyházi-vallási kiadványok Az egyházi-vallási kiadványok és mûfajteremtõ céljaik A hitforrások. Bibliakiadások és más bibliai mûfajok A bibliakiadások A perikópák A prédikációs könyvek részleges bibliafordításai A bibliai citátumgyûjtemények A bibliai históriák A vallás közösségi és magános gyakorlatát szolgáló mûfajok A prédikációk A postillák Az ünnepi prédikációk A lectio continuán alapuló prédikációk A szabad textusválasztáson alapuló prédikációk Az énekeskönyvek Az imádságos- és elmélkedõkönyvek. 79 Nyelvi és felekezeti megoszlásuk A református imádságoskönyvek A református elmélkedések Evangélikus imádságok és elmélkedések A katolikus imádságok és elmélkedések Az imádságos- és elmélkedõkönyvek közönsége Az imádságos- és elmélkedõkönyvek költségviselõi Az imádságos- és elmélkedõkönyvek. Összegzés 103

8 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 6 3. Hitterjesztés, hitvédelem, vallási önmeghatározás A vallási vitairatok. Nyelvi és felekezeti megoszlásuk Katolikus protestáns hitviták Pázmány Péter hitvitái a Kalauz elõtt A Magyari elleni hitvita Két vita Alvinczi Péterrel Alkalmi vitairatok. Viták a zsolnai zsinat körül A Kalauz kritikái és védelme Pázmány és Káldi vitái a Szentírásról és az anyaszentegyházról Pázmány utolsó vitairatai Balassi Campianus-fordítása Veresmarti Mihály hitvitái Három vita és a Rákóczi család A nem magyar nyelvû katolikus vitairatok A protestáns katolikus hitviták Az átfogó vagy teljes vitairatok A harmincéves háborúhoz kapcsolódó hitviták Vitairatok az egyházról A pozsonyi szellem Vitairatok a Szentírásról Vegyes témájú hitvitázó iskolai disputációk Konvertálási esetek A belsõ protestáns hitviták A református evangélikus hitviták A református unitárius hitviták A belsõ református viták A vitairatok ajánlásainak címzettjei és költségviselõi A vallási tanítások, hitvallások és katekizmusok A vallási tanítások A hitvallások A katekizmusok A református katekizmusok A heidelbergi káté átdolgozásai A puritánus katekizmusok Az evangélikus katekizmusok A katolikus katekizmusok Az unitárius katekizmusok Agendák, lelkészi kézikönyvek, egyházkormányzat 204

9 TARTALOM 4.1. Az agendák Az egyházi kánonok és más egyházigazgatási kiadványok Vallásos olvasmányok 213 II. Az iskolai kiadványok Tankönyvek A pedagógiatudomány Iskolai igazgatási kiadványok Iskolai alkalmi kiadványok A nyomdák mûködése és az iskolák A külföldi nyomdák és az iskolák A hazai nyomdák és az iskolák 241 III. Az alkalmi nyomtatványok Vegyes valódi alkalmi nyomtatványok Születésnap, névnap, keresztelõ Lakodalmi köszöntõk Gyászversek és halotti orációk A kalendáriumok A sorsvetõ és álomfejtõ könyvek 271 IV. Az állam életével kapcsolatos kiadványok Jogi kiadványok A jogi kézikönyvek Országgyûlési törvénycikkek A városi jog Királytükrök és más politikai elméleti mûvek Történeti mûvek és politikai röpiratok 281 V. A funkcionális és használati mûfaji rendszeren kívüli kiadványok Tudományos kiadványok Egészségügyi, orvosi mûvek Gazdasági kiadványok Irodalom 292 Befejezés 301

10 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 988 Rövidítve idézett mûvek 305 Zusammenfassung 307 Személynévmutató 347

11 Bevezetés 9 Az alább közreadandó könyv lényegében azonos akadémiai doktori értekezésemmel. Csupán a bevezetõ részeket fogalmaztam át az eltérõ mûfaji követelményeknek megfelelõen. Ezenkívül apróbb javításokat végeztem a szövegben, fõként opponenseim, Bitskey István, Kulcsár Péter és Szabó András javaslatait megfogadva. Bevezetésképpen mindenekelõtt arról a kérdésrõl kell néhány szót szólni, hogyan történt értekezésem idõhatárainak kijelölése, miért éppen a XVII. század elsõ felének könyvkiadása vált elemzésem tárgyává. Ennek egyszerû gyakorlati oka van. Munkám a Régi Magyarországi Nyomtatványok címû nemzeti retrospektív bibliográfia II. ( ) és III. ( ), azaz az eddig elkészült két XVII. századi kötetére épül. A vállalkozás elsõ, méltán nagy sikert és elismerést aratott, akadémiai nagydíjjal jutalmazott kötete ( ) 1971-ben jelent meg Borsa Gedeon szerkesztésében. Õ és munkacsoportja alakította ki a nyomtatványok leírásának azt a szabványát, amelyet a következõ kötetek lényegében változatlanul követnek. Az egyes tételek nem csupán a lehetõ legpontosabb bibliográfiai leírást tartalmazzák, hanem az adott kiadvány mûfaji meghatározását, részletes tartalmi ismertetését, tájékoztató jellegû szerzõi életrajzokat, a nyomdatörténeti és könyvészeti szakirodalom teljes, az irodalomtörténeti és egyéb tudománytörténeti szakirodalom összegzõ számbavételét, a kapcsolódó tételekre vonatkozó utalásokat és teljességre törekvõ példánykimutatást. Ennek a leírási módszernek köszönhetõen a feldolgozott idõszakból ( ) ma olyan kézikönyv áll a korszak kutatóinak rendelkezésére, amely a szakemberek egybehangzó véleménye szerint egyedülálló Európában. Ilyen részletességgel még sehol másutt nem tárták fel a kora újkori könyvkiadás tényleges összetételét és tartalmát ben, amikor a szerkesztõségtõl még egyetemi hallgatóként az elsõ feladatokat kaptam, kezdõdtek a második kötet munkálatai. Elsõsorban a kötetet Borsa 1 Ebben természetesen közrejátszik a magyarországi forrásanyag számos területen megmutatkozó sajátossága. Tudniillik nem annyira terjedelmes, hogy lehetetlen vállalkozás lenne teljes számbavétele és feldolgozása, ugyanakkor elég gazdag ahhoz, hogy elemzése érdemi megállapításokhoz vezethessen.

12 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 10 Gedeon mellett szerkesztõ Hervay Ferenc segítõjeként dolgoztam, fõként technikai jellegû feladatokat végeztem, de a katekizmusok, vallási tanítások és gyászbeszédek mûfaji csoportjainak tartalmi kidolgozásáért is felelõs voltam. Az RMNY második kötete 1983-ban jelent meg. Ezt követõen a munkában nemzedékváltás következett be õszén kaptam megbízást a munkacsoport új vezetõjétõl, Vásárhelyi Judittól az RMNY III. kötetének szerkesztésére, a kötet elkészítésének irányítására, a munka összehangolására. A feladat sikeres teljesítéséhez minden támogatást és segítséget megkaptam Vásárhelyi Judittól és Borsa Gedeontól, aki szaktanácsadóként és állandó belsõ lektorként továbbra is folyamatosan részt vett az újabb kötet munkálataiban. Munkamódszerünk az RMNY hagyományainak megfelelõen a forgó színpad volt (Holl Béla kifejezése), vagyis a tételek felelõsei által elkészített kéziratokat minden szerzõ és Borsa Gedeon elolvasta, megjegyzésekkel látta el. A nyomdatörténeti problémákkal V. Ecsedy Judit és Pavercsik Ilona külön foglalkozott. Az így keletkezett javításokat aztán a szerzõk összegezték és bedolgozták a tételbe. Ezután következett a szerkesztõi egységesítés, és a nyitva maradt kérdések eldöntése, lezárása. Nyugodtan kijelenthetõ tehát, hogy bizonyos, egész pontosan meg nem határozható mértékig valamennyi tétel többek, a teljes alkotógárda közös munkáját testesíti meg, ugyanakkor a szerkesztõ, úgyis mint a szerzõi munkaközösség tagja, valamennyi tétel elkészítésében bizonyos, egész pontosan meg nem határozható mértékig alkotó módon vett részt. Természetesen számos tételnek magam voltam a gazdája. Mindebbõl következik, hogy az RMNY két XVII. századi kötetének munkálatai folyamán alkalmam volt a XVII. század elsõ felének teljes hazai könyvkiadását mélyen megismerni, s folyamatosan nyomon kísérhettem a hozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmat. Továbbá két és fél évtizedes kutatói munkám eredményei is elsõsorban az RMNY két XVII. századi, vagyis az egész vállalkozás második és harmadik kötetébe épültek bele. Mindez kellõen indokolta, hogy doktori értekezésemet erre a két kötetre alapozva készítsem el. Ezért külön,

13 BEVEZETÉS név szerint köszönet illeti e helyen munkatársaimat, akiknek munkájára, eredményeire közvetlenül támaszkodott a disszertáció, és közvetlenül támaszkodik ez a könyv is, anélkül, hogy ezt külön hivatkozásokban rögzítené, mivel ez technikailag és a fent leírt munkamódszerbõl következõen elvileg is lehetetlen lett volna. Szeretném tehát köszönetemet kifejezni az RMNy II. és III. kötete teljes alkotói közösségének; Borsa Gedeonnak és P. Vásárhelyi Juditnak, Hervay Ferencnek, Holl Bélának, Fazakas Józsefnek, Kelecsényi Ákosnak, Pavercsik Ilonának, Käfer Istvánnak, V. Ecsedy Juditnak, Dörnyei Sándornak, valamint lektorainknak, Bitskey Istvánnak és Kulcsár Péternek, hogy munkájukkal lehetõvé tették könyvem elkészítését. Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy bár könyvem valóban az említett két kötetben felhalmozott hatalmas adattömegre épül, annak elemzésén alapul, az RMNy-tõl mégis teljes egészében független gondolati keretben, összefüggésekben mozgó, önálló terminológiát kialakító, önmagában megálló, folyamatosan olvasható tanulmány, amelyet a kötet szerzõin kívül bárki elkészíthetett volna, aki megfelelõ részletességgel megismerkedik a két kötet tartalmával. Az RMNy-nyel való szoros kapcsolatnak viszont messzeható következményei vannak könyvem technikai kivitelezésében, szerkesztésében. A lábjegyzetekben elhelyezett hivatkozások többnyire az RMNy egyes tételeire vonatkoznak. Ezek a hivatkozások két típusba sorolhatók. Nagyobb részük csupán statisztikai adatként bizonyít egy-egy állítást. Ezekben az esetekben a hivatkozás pusztán az RMNy-tételszámot tartalmazza, és ha tájékoztató jelleggel szükséges, a hivatkozott munka megjelenési évét. Gyakran elõfordul azonban az is, hogy a tételek címe többletinformációkat tesz hozzá a fõszöveghez, ilyenkor az RMNy-számmal és az RMNymunkaközösségben kialakult rövidített címleírással hivatkozunk a szóban forgó tételre. Mondanivalómat alapvetõen a forrásként kezelt XVII. századi könyvanyag összetételének elemzésére építettem. Ezért az adatgyûjtésben és a szakirodalom feldolgozásában eltekintve néhány kivételes esettõl, 2 hogy munkám parttalanná ne váljék, szándékosan és nagyon 2 Az RMNy-kötetekben megjelenési évükig szerepel a tételekre vonatkozó szakirodalom. Ezeket a hivatkozásokat csak rendkívül indokolt esetben ismétlem meg. Elsõsorban az RMNy köteteinek megjelenése óta napvilágot látott fakszimile- és szövegkiadásokkal, valamint monográfiákkal tettem kivételt, továbbá igen ritkán egy-egy, témánk szempontjából kiemelkedõen fontos tanulmánnyal. 11

14 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 12 tudatosan nem léptem túl a megjelent kötetekben megjelent anyagon. Ebbõl viszont az is következett, hogy a szakirodalmi hivatkozásokban az RMNy-kötetekben kialakult gyakorlatot követem, ezért található könyvemben a sorozat többi tagjától eltérõ hivatkozási rendszer. Mindebbõl következik, amint ez késõbb részletesen is kifejtésre kerül, hogy munkám egyrészt az RMNykötetektõl független, folyamatosan olvasható tanulmány Az RMNy-kötetekkel együtt azonban a XVII. század elsõ felének kiadvány-szerkezetében eligazító kézikönyvként is forgatható. Végül vissza kell térnem az értekezés idõhatárainak kérdéséhez, amelyet az RMNy II. kötetének kezdõ és III. kötetének befejezõ éve jelent, 1601 és Úgy gondoljuk, ilyen mélységû kutatások esetében feltétlenül indokolt az összegzés akkor, amikor a munka menete, azaz egy igen jelentõs munkaszakasz lezárása ezt lehetõvé teszi, vagyis további indoklásra gyakorlati szempontból nem is lenne szükség. Meg kell azonban jegyeznem, hogy az értekezésemrõl készített opponensi véleményekben igen határozottan fogalmazódott meg az a javaslat, hogy a disszertáció publikálása esetén az elemzésbe vonjam be az RMNy elsõ kötetének anyagát is. Ezzel a javaslattal teljes mértékben egyetértek, de megvalósítása jelen pillanatban és feltehetõleg még elég hosszú ideig meghaladja lehetõségeimet, mivel figyelmemet most a negyedik kötet munkálatai kötik le, amelyben szerzõként veszek részt. Talán ennek megjelenése után lenne célszerûbb is visszatérni a kérdéshez, amint ez a következõkbõl is kitûnik. Továbbá itt kell jeleznem azt is, hogy a vizsgált anyag az általam vizsgált szûk idõhatárok között sem a teljes nyilvánosságot, hanem csupán a nyomtatott nyilvánosságot jelenti. A nyilvánosság kéziratos, illetve orális részéhez való viszonyának megrajzolása, elemzése ennek a munkának azonban semmiképpen sem lehet feladata. De kötelességem jelezni, hogy megállapításaim kizárólag a nyomtatott nyilvánosságra nézve érvényesek, s ebben a tekintetben is csak a kijelölt szûk idõhatárok között. Mindennek ellenére sem kerülhetõ meg az a kérdés, hogyan viszonyul az így teljesen gyakorlati, külsõdleges okok folytán kialakult idõhatár azokhoz a korszakhatá-

15 BEVEZETÉS rokhoz, amelyek részben az anyag belsõ összefüggéseibõl következnének, részben a szakirodalomban használatosak. A kezdõ idõpont, 1601, problémátlan. Vitathatatlan, hogy a XVII. század eleje és gyakorlatilag a századforduló új korszakot nyitott nyomdászatunk történetében. A XVI. században mûködõ nyomdák nagy része a tizenöt éves háború folyamán vagy már elõtte megszûnt. Az a néhány mûhely, Kolozsvár, Debrecen, Szeben, Bártfa, Keresztúr officinája, amelyek fennállása folyamatosnak tekinthetõ, leromlott állapotban igen kis teljesítménnyel dolgozott. Jellemzõ, hogy 1601-bõl mindössze 12 nyomtatványról van tudomásunk, 1602-bõl pedig 10-rõl, a legkevesebbrõl 1606-ból 4-rõl, 3 miközben az közötti idõszak évi átlaga több, mint 32. Hasonlóan jelentõs átalakuláson ment át a nyomdákat kiszolgáló értelmiség, a könyvkiadás iránti igények, azaz a nyomdászat teljes társadalmi, viszonyrendszere. A kutatás helyzete ugyancsak megfelelõen indokolja a kezdõ idõpontot. Az RMNy elsõ, XVI. századi kötetének megjelenése után szerzõi több kiemelkedõ fórumon is vállalkoztak a benne felhalmozott eredmények elemzésére. 4 A második kötet kiadását ilyen kísérlet nem követte. A harmadik esetében az Országos Széchényi Könyvtárban október 12-én tartott konferencia, az ott elhangzott elõadások kezdetét jelentik e munkának. Jelzik, hogy a feltárt anyag mennyisége elegendõ a mélyebb elemzésekhez is. Ott elhangzott elõadásom a jelen könyv irányába tett elsõ lépésnek tekinthetõ. 5 Nem ilyen egyértelmû a helyzet a záró idõponttal, 1655-tel. Itt ugyanis semmilyen tekintetben sincs korszakhatár. Az közötti idõszak természetesen több rövidebb periódusra is tagolható, de a század elejétõl megindult folyamatok a kiadványok számának és minõségének, a nyomdák számának és kapacitásának fokozatos növekedése és emelkedése, a protestáns nyomdák túlsúlya körül érnek véget. Elpusztul, elköltözik, eljelentéktelenedik a váradi, gyulafehérvári és a sárospataki nyomda, vagyis a legfontosabb református mûhelyek. Mivel ugyanekkor megnõ a termelése Nagyszombatnak, azaz a legfontosabb katolikus mûhelynek, a század utolsó harmadában alapvetõen alakul át könyvkiadásunk jellege és a kiadványszerkezet. 3 Vö. V. ECSEDY Judit, A 17. század elsõ felének nyomdai körképe és részmérlege, In Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból, MKsz 1973, , olvasható az RMNy elsõ kötetének megjelenése után tartott konferencia anyaga. Ld. még HOLL Béla, Szerzõ, nyomdász, olvasó a XVII. század elsõ felében, ItK 1980, , és HOLL Béla, Laus Librorum, Budapest, 2000, HELTAI János, A 17. század elsõ felének kiadványszerkezete. Mûfajteremtõ elvek és célok, In Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból,

16 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 14 Tehát a XVII. század elsõ évtizedeiben meginduló és 1620 után egyre inkább kibomló tendenciák 1660-ig nagyjából töretlenek, és az 1660-as évtizedben vesztik erejüket. Azonban az anyag jelenlegi feltártsága nem teszi lehetõvé az közötti idõszaknak az 1655-ig tartóhoz hasonló mélységû áttekintését. Ez csak az RMNy IV. kötetének megjelenése után lesz lehetséges. Ekkor lesz érdemes a XVI. századi kötet elemzését is bevonni a vizsgálatba. Mégsem indokolja semmi, hogy a már most is áttekinthetõ anyagot ne elemezzük, hiszen érdekes lesz a megindult és kibontakozott tendenciák kifulladásának leírása is, maguk a kibontakozott folyamatok azonban így is jól megragadhatónak látszanak Az elemzés szempontjai és célja Természetesen a két kötetben feltárt anyag sok szempontú elemzése nem végezhetõ el egyetlen tanulmányban. Az alábbi értekezés ezért egyetlen szempontra koncentrál, a kiadványok tárgyi, tartalmi, mûfaji összetételét próbálja leírni. Könyvem címe Mûfajok és mûvek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában ( ). Értelemszerûen nyomtatott mûfajokról, vagyis kiadványokról van szó valójában. A könyvem alapjául szolgáló disszertáció kereskedelmi forgalomba kerülõ könyv számára nehézkesen, de filológiailag pontosabban fejezi ki a kérdés lényegét: A XVII. század elsõ felének kiadványstruktúrája Magyarországon. Az egyházi-vallási mûvek funkcionális és használati mûfaji rendszere. Mûfajteremtõ elvek és célok, nyomtatott mûfajok. Már magának a kiadványnak a fogalmi meghatározása sem egyszerû feladat. A régi könyvekrõl többnyire egyszerû megállapítani, hogy egyetlen kiadvány található-e bennük, vagy több, különbözõ impresszumú mûvet kötöttek össze, azaz kolligátumról van-e szó. Nehezebb azonban a helyzet, ha egy kötetben több azonos impresszumú, de önálló címlappal ellátott, tartalmilag lazábban vagy szorosabban öszszekapcsolódó írás került egymás mellé. Például ugyanazon halottról különbözõ szerzõk által mondott gyászbeszédek, vagy latin magyar és magyar latin szótár, énekeskönyv és vele azonos impresszumú katekizmus stb... Ilyenkor számos

17 BEVEZETÉS szempontra kell tekintettel lenni a kérdés eldöntésében. A címszövegek elemzése, a füzetbeosztás és füzetjelek, továbbá az egyes részek szedési sajátosságainak vizsgálata, a fennmaradt példányok egybe- vagy különkötése, külsõ levéltári adatok segíthetnek. Mivel azonban ebben a tanulmányban nem célom a kiadvány terminus könyvészeti problémáival foglalkozni, ezért elöljáróban egy egyszerû és e tanulmány céljára, azaz a kiadványszerkezet elemzéséhez megfelelõen használható definíciót bocsátok elõre. Egy kiadványnak és ezt a meghatározást használtuk a RMNy elkészítésének gyakorlatában is a nyomda vagy kiadó által egy kötetben, vagy egyetlen összetartozó mûként forgalmazni, és/vagy terjeszteni akart szöveget vagy szövegek együttesét értem a továbbiakban. S ezzel elérkeztünk a kiadványok tárgyi meghatározásánál, mûfaji besorolásánál megkerülhetetlen másik kérdéskörhöz. A késõbbiekben többször is szembesülnünk kell majd azzal a jelenséggel, hogy a XVI XVIII. századi kiadványok a legritkább esetben tartalmaznak csupán egyetlen homogén szöveget. Általában több, két-három-négy-öt-féle szövegtípust illesztenek össze tudatosan, gyakran különbözõ nyelveken. Az ebbõl a ténybõl adódó problémákkal a késõbbiekben többször is foglalkozunk majd. Elemzésünk megkezdéséhez azonban, azaz annak vizsgálatához, hogy egy bizonyos idõszakban, egy bizonyos földrajzi, kulturális, politikai térségben, meghatározott nyelven, illetve nyelveken keletkezett kiadványtermés összetételérõl beszéljünk, és megpróbáljuk megragadni azokat az erõket, célokat összefüggéseket, amelyek ezt a szerkezetet, összetételt kialakították, reméljük elég lesz a fenti hiányos definíció. Természetesen a nemzeti retrospektív bibliográfia elkészítéséhez hozzá sem lehet kezdeni a gyûjtõkör pontos meghatározása és néhány alapvetõ rendezési elv alkalmazása nélkül. Mindezek az RMNy XVII. századi kötetei munkálatainak megkezdése elõtt adottak voltak. Lényegében már a múlt században kialakította õket Szabó Károly, s az õ módszerein ebben a tekintetben elvileg alig változtattak a XVI. századi RMNy-kötet szerzõi. 6 Vagyis az RMNy Szabó Károly bibliográfiájának I. és II. kötetét egyesítve a mindenkori Magyarország területén bármely nyelven megjelent és a nem Magyarország területén részben vagy egészben magyar nyelven megjelent nyomtat- 6 Az RMNy annyiban tér el Szabó Károly gyakorlatától, hogy Szabó a nyelvet is külön rendezõ elvként használta, azaz külön kötetben írta le a magyar és a nem magyar nyelvû hazai nyomtatványokat. Nem akarunk azonban e helyen az itt felmerülõ történelemszemléleti, kultúrhistóriai kérdésekkel foglalkozni, márcsak azért sem, mert ha Szabó gondolkodási módjáról, illetve a kor gondolkodási módjáról ezek megválaszolása sok mindent elárulna is, mégis biztosak vagyunk benne, hogy Szabót elsõsorban az anyag feldolgozásának gyakorlati lehetõségei és nem elméleti megfontolások vezették munkájában. A kérdéssel némileg részletesebben foglalkoztam 2001 nyarán Jyväskyläben tartott elõadásomban: A szöveg tekintélyének forrásai Magyarországon a barokk kor elején, In Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, augusztus 6 10.) elõadásai II, szerk. JANKOVICS József, NYERGES Judit, Budapest, 2004,

18 MÛFAJOK ÉS MÛVEK 16 ványokat írja le. Az így körülhatárolt anyagot a XVII. századi kötetek, hasonlóan Szabó Károlyhoz és az RMNy elsõ kötetéhez, évrendben dolgozzák föl, az egyes éveken belül a nyomdahelyek betûrendjében haladnak, egy-egy nyomda évi termésének bemutatása pedig a kiadványok betûrendjében történik. Tehát két szerves rendezési elv, a kronológiai és a területi, valamint egy mechanikus elv, a betûrend alkalmazásával alapvetõen áttekinthetõvé lehetett tenni az anyagot, de az így kialakuló elrendezés az anyag belsõ összefüggéseibõl még alig-alig világít meg valamit, sõt a feltárt adatok használatát is csak korlátozott mértékben teszi lehetõvé. Ezért már az RMNy elsõ, XVI. századi kötetét is tíz különféle mutatóval látták el szerzõi, amelyek egyrészt az anyag jobb áttekintését, könnyebb használatát szolgálják, másrészt megragadhatóvá tesznek bizonyos mélyebb összefüggéseket is, továbbá nélkülözhetetlen eszközök abban, hogy a legkülönfélébb tartalmi, elvi problémákat szorosan a vizsgált anyaghoz kapcsolódva felfedjék, érzékeltessenek bizonyos tendenciákat. Ebben az összefoglalásban, mint már elõre bocsátottam, természetesen nincs lehetõség arra, hogy az RMNy különféle mutatóiból adódó igen sokféle elemzési lehetõséget végigjárjam. Gondolatmenetemben a késõbbiekben csupán az egyik, terjedelmileg igen szerény mutató, a tárgymutató elemzésébõl következõ problémák egy részének tárgyalását kísérlem meg. Elõtte azonban, mivel az egyes kérdések vizsgálatában nem lehet sterilen egy szempont figyelembevételével dolgozni, elsorolom a kötethez készített valamennyi mutatót, s utalok a készítésük során felmerült legfontosabb kérdésekre, illetve arra, hogy a kiadványszerkezet leírásához milyen szempontokat nyújtanak; ezek egy részét elemzésem során alkalmanként figyelembe is fogom venni. Mindezzel érzékeltetni szeretném a kiadványszerkezet, a mûfaji összetétel leírásának tágabb összefüggéseit A Régi Magyarországi Nyomtatványok mutatói 1-2. A Magyarországi nyomdahelyek mutatója idõrendben és a Nyomdamutató helységek és nyomdászok az elsõ két mutató. Ezekben az RMNy-kötetek alapvetõ

19 BEVEZETÉS rendezõ elvei fejezõdnek ki, azaz a kiadványok területi és kronológiai összetételét tárják fel tömör számoszlopokban. Másrészt jellemzik a kialakulófélben lévõ irodalmi intézményrendszernek az adott idõszakban talán legfontosabb tényezõjét, a nyomdák mûködését. A magyarországi nyomdászat történetérõl az RMNy-kötetek készítésével párhuzamosan igen sok alapos részlettanulmány és egy monográfia is elkészült, ezért e mutató problémáinak további tárgyalása itt fölösleges A személynévmutató kiemeli az anyag alapelrendezésében kissé háttérbe szorult szerzõi elvet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez az elv e mutatóban sem érvényesül maradéktalanul. De ez már a kiadvány fogalmával kapcsolatos kérdésekhez vezet. Szerzõként mûveik címével együtt azok nevei kerültek be a mutatóba, akik egy-egy kiadvány egészének, vagy lényeges részének szerzõi, fordítói, szerkesztõi voltak. A magyar nyelvû versek incipitjei is következetesen fel vannak tüntetve alkotójuk neve mellett. Ezeken kívül azonban még számtalan név szerepel a mutatóban, akik szerzõnek, alkotónak, vagy a legkülönfélébb módokon érdemi szellemi közremûködõknek tekinthetõk egy-egy kiadvány létrejöttében. Ilyenek elsõsorban a praelimináriákban, néha postlimináriákban elõforduló nem magyar nyelvû versek írói. Elõfordul az is, hogy a mutatók összeállítása is önálló szellemi közremûködésnek számít. Johann Heinrich Alsted Prodromusának mutatói például olyan igényes feladatot jelentettek, hogy elkészítésükre csak veje, Bisterfeld volt képes. Évekig vártak a kész kinyomtatott munka forgalmazásával, amíg az oktatási feladatokon kívül diplomáciai szolgálatokkal is megterhelt professzor hozzájutott a munka befejezéséhez. Ez a példa is mutatja, hogy a kiadvány valóban csak minden tartozékával együtt tekinthetõ kész, szerves egésznek. 8 Komoly szerzõi, szerkesztõi, alkotói közremûködõnek számítanak továbbá a különbözõ, gyakran Európa-szerte használatos tankönyvek hazai kiadásainak sajtó alá rendezõi, szerkesztõi. A latin és egyéb nyelvtanok, szótárak különféle nyelveken írt értelmezéseinek írói. A klasszikusok és más szövegkiadások gondozói, utóbbiak gyakran maguk a nyomdászok, vagy nyomdai alkalmazottak. 9 Továbbá nem lehet elfelejtkezni az 7 V. ECSEDY Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában , Budapest, E monográfia tartalmazza a részlettanulmányok bibliográfiai adatait is. 8 Vö. RMNy Mint V. Ecsedy Judit kutatásaiból ismert, a pozsonyi nyomdában elsõsorban Németi Jakab prefektus igényességének köszönhetõen, valamint a váradi nyomdában Szenci Kertész Ábrahám irányításával komoly szöveggondozói munka folyt. 17

20 MÛFAJOK ÉS MÛVEK Megjegyezzük, hogy az RMNy szerkesztõségben jelenleg is folyik a Régi Magyar Szerzõk adattárának gyûjtése. Az egyelõre csak cédulaformában hozzáférhetõ nyilvántartás máris lényegesen meghaladja az elsõ, kézirat gyanánt közreadott, hasonló címû munkában található adatsort: Régi Magyarországi Szerzõk, összeállította PINTÉR Gábor, Budapest, Az RMNy-kötetek kialakult szerkesztõi gyakorlata nem teszi lehetõvé, hogy a mutatóba a modern szakirodalomból szerzõként idézett nevek is bekerüljenek. Ezek utólagos kigyûjtése tudománytörténeti szempontból volna jelentõs. iskolai disputációk defendenseirõl, azaz a vizsgázókról, az iskoladrámák többnyire teljes bizonyossággal nem azonosítható szerzõirõl, valamint a különféle alkalmi versgyûjteményekben és más alkalmi munkákban egyegy kisebb, de önálló mûvel szereplõ személyekrõl sem. Ezt a sokféle viszonyt természetesen nem tükrözheti a személynévmutató, de a benne összegyûjtött anyag elemzése lehetõséget adna a szerzõ fogalmának végiggondolására és leírása. 10 Nemcsak a kiadványok szerzõire, szellemi közremûködõire vonatkozó adatsorokat foglal magában ez a mutató. Az ajánlások címzettjeibõl, az üdvözlõ versek, beszédek megszólítottjaiból összeáll azok névsora is, akik egykori könyvkultúránk mecénásai voltak, de nemcsak a könyvkultúráé, hanem a szellemi élet más olyan fontos területeié, mint iskola és egyház. Ugyanezek az adatok a potenciális olvasói rétegrõl is tájékoztatnak. Ezt a tájékoztatást egészítik ki a különféle iskolák tanulói névsorai, amelyeket az egyes diákokhoz tartozó személyi adatokkal (többnyire földrajzi származás, társadalmi hovatartozás) együtt közölnek az iskoladrámákról, iskolai ünnepélyekrõl és néha a disputációkról írt tételek. Nemcsak páratlan iskola- és pedagógiatörténeti forrásanyagot jelentenek ezek a névsorok, hanem igen használhatóak lennének az olvasóközönség kialakulásának, felnevelõdésének folyamatát leíró kutatásokban is A Helynévmutató a területi elvet bontja ki a nyomdák mûködésénél sokkal szélesebbre tekintve. A kiadványok létrehozásában és befogadásában résztvevõkre vonatkozó valamennyi topográfiai adatot rögzíti. Az értelmiség földrajzi elhelyezkedésének, rétegzettségének vizsgálatához szolgálhat alapvetõ kiindulási pontul. Fontos segédeszköze lehet a helytörténeti és mikrotörténeti kutatásoknak is. Emellett a helynévmutató készítése során vált egyre világosabbá, hogy a XVII. század második harmadában szellemi, és így természetesen irodalmi életünk is fokozódó mértékben intézményesült. E páratlanul érdekes folyamat megragadásában segít, hogy az RMNy harmadik kötetében újdonságként a helynévmutató egyben az intézményi mutató szerepét is betölti. Rögzíti az egyes iskolákhoz, városi, megyei, gyülekezetekhez, templomokhoz, más egyházi intézményekhez tartozó adatokat. A két leg-

Kecskeméti Gábor. A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás. A magyarországi retorikai gondolkodás a 16 17.

Kecskeméti Gábor. A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás. A magyarországi retorikai gondolkodás a 16 17. Kecskeméti Gábor A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás A magyarországi retorikai gondolkodás a 16 17. század fordulóján Akadémiai doktori értekezés tézisei Budapest, 2006 1 2 I. A kitűzött

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

A KSH-beli évek. A Statisztikai Szemle szerepe a tudományos láncolatban.

A KSH-beli évek. A Statisztikai Szemle szerepe a tudományos láncolatban. Harcsa István: Andorka Rudolf írásai a Statisztikai Szemlében 1 Andorka Rudolfnak a Statisztikai Szemlével való kapcsolatát párját ritkítónak tekinthetjük, hiszen kevés olyan szerzőt ismerünk, akinek közel

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI)

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) A POLITIKAI ELEMZÉS MIBENLÉTE Csizmadia Ervin (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) összefoglaló A szerzõ a dolgozatban igyekszik megragadni a politikai elemzés mûfajelméleti sajátosságait. Pusztán ezzel a

Részletesebben

Az információs társadalom

Az információs társadalom Az információs társadalom Az információs társadalom Az elmélettõl a politikai gyakorlatig Tankönyv Gondolat Új Mandátum, Budapest, 2007 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3 A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List Acta Civitalis 3 1 ACTA CIVITALIS 3 Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

Az Internet természete

Az Internet természete Az Internet természete MAARTEN Ropolyi László DOORMAN Az A Internet romantikus természete rend Internetfilozófiai értekezés Budapest, 2006 A könyv az Országos Rádió és Televízió Testület és a Műsorszolgáltatási

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

Benda Borbála. Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon

Benda Borbála. Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori disszertáció Benda Borbála Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon ELTE TDI Atelier Témavezető: Dr. Péter Katalin Budapest,

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig Madas Edit - Monok István A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig TARTALOM Előszó Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526 Bevezetés I. A középkori könyvkultúra

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben