Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási-, vállalkozási- és"

Átírás

1 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve

2 Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Főosztályának megbízásából az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet irányításával. Szerző: Dömötör Jenő Szakmai lektor: Bank Csaba Pedagógiai lektor: Bogdán Raj cs András Szerkesztő: Horváthné Révész Ágnes Borítófotók Osgyáni István Szerző, 20 l O ISBN 9? IM-nsl A 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Középfokú Tankönyv Bíráló Bizottság 63/2010. számújavaslatára tankönyvként való használatát a XVIII-204/5/2010. számon engedélyezte.

3 Tartalomjegyzék Bevezető ll I. A vállalkozás, gazdálkodás fogalomrendszere l. A vállalkozás fogalma, jellemzői A vállalkozás fogalma, általános jellemzői A vállalkozás társadalmi felelőssége A vállalkozások alaptípusai A gazdálkodó szervezetek csoportosítása Egyéni vállalkozás Egyéni cég, családi gazdálkodás Gazdasági társaságok Jogi személyiség nélküli társaságok Jogi személyiségű társas vállalkozások Gazdasági társaságok működésének szabályai Szövetkezet Cégnyilvántartás, cégfelügyelet A kisvállalkozások szerepe a gazdaságban A mezőgazdasági tevékenység sajátosságai A mezőgazdasági őstermelők Kamarák szerepe a gazdálkodásban A vállalkozási formák közötti választás szempontjai ll. A vállalkozás környezete l. A vállalkozás általános környezete A környezet felosztása környezeti szférák szerint A vállalkozással szemben támasztott igények A vállalkozás marketingkörnyezete A vállalkozás makrokörnyezete A vállalkozás mikrokörnyezete A vállalkozás nemzetközi környezete A piacgazdaság és a piac A piacgazdaság alkotóelemei Piacgazdaság és a központi tervutasításos rendszer Szociális piacgazdaság, az állam gazdaságszabályozása A mezőgazdaság költségvetési támogatása Agrárpiaci rendtartás Agrárpiaci rendtartás intézmény- és eszközrendszere

4 3.5. A piac az áruk cseréjének színtere A piac meghatározása Kereslet-kínálat-ár Ár, árpolitika Piactípusok Termelői piac, fogyasztói piac Fogyasztói piac, vásárlói magatartás Marketing, marketing stratégia l. A marketing tartalma Marketing és piac Piackutatás Marketingmix Marketingterv A termék életciklusa Marketingkommunikáció A logisztika szerepe a vállalkozási tevékenységben A termelés erőforrásai, gazdasági értékelésük Az erőforrásokról általában Természeti erőforrások A termelés eszközrendszere Befektetett eszközök Forgóeszközök A termelési eszközök költségei és finanszírozása A termőföld, mint sajátos termelési eszköz A termőföldről szóló törvény A termőföld sajátosságai, művelési ágak A termőföld értékelése Az ingatlan-nyilvántartás Földtulajdon, földbérlet A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások l A termőföld védelme A talaj védelme, földvédelmi járulék, talajvédelmi bírság Emberi tényezők Információk l A vállalkozások reálszférája ll O 6.1. A reálszféra fogalomrendszere ll O 6.2. Beszerzés lll 6.3. Termelés Készletezés Minőségellenőrzés Értékesítés

5 III. A vállalkozás beindítása l. A vállalkozás és a vállalkozó A vállalkozás és gazdasági szerepe A vállalkozó A vállalkozás beindításának lépései A beindítás alapfeltételei A beindítás lépései és rövidjellemzésük Az elképzelés, az ötlet próbája Üzletszerzés, telephely kiválasztás, belső elrendezés Az üzlet finanszírozása, pénzügyi tervezés A vállalkozás humánerőforrás kérdései Elszámolási, számviteli rendszer kialakítása A kettős könyvvitel alapjai Az egyszeres könyvvitel Üzleti terv készítése Az üzleti terv készítésének céljai A terv összeállításának fontosabb szempontjai Az üzleti terv felépítése A vállalkozás felelőssége IV. A cég folyamatos működtetése l. A költségekkel kapcsolatos fogalmak Költséggazdálkodás, költségelemzés Ráfordítás, termelési költség, költségek csoportosítása Költség és önköltségszámítás A mezőgazdaság jellemző költségei, költségszámítás Költségfüggvények, fedezeti diagram készítése A vállalkozás eredménye Az eredménnyel kapcsolatos alapfogalmak A vállalati hozamok mérése, elemzése, értékelése A hozamtervek teljesítésének befolyásoló tényezői A hozam mutatói és számítása A termelési érték (TÉ) mutatói és számítása A nyereség növelésének lehetőségei A vállalkozás pénzügyei l. A pénz szerepe a piacgazdaságban A pénzintézeti rendszer A pénzintézetek tevékenysége l. Pénzintézeti üzletágak A bankválasztás szempontjai Pénzforgalom A pénz, mint forgalmi eszköz

6 Bankszámlaszerződés Bankszámlatípusok Bankszámlák közötti elszámolások Készpénzfizetés és készpénzellátás Hitelezés A hitelfelvétel szükségessége A hitelezés alapelvei, alapfogalmai A hitelügylethez kapcsolódó egyéb alapfogalmak A hitel szerepe, hatása a gazdasági tevékenységre Értékpapírok és a tőzsde l. Értékpapírok a gazdasági életben Tőzsde V. Vállalkozáspszichológiai alapismeretek l. A vállalkozás emberi tényezői A sikeressé válást elősegítő tulajdonságok A vállalkozói személyiségtípusok Kommunikációs ismeretek A hatékony kommunikáció A kommunikációs folyamat alkotóelemei Kommunikációs csatornák Információs rendszer Az információk értéke Az információk forrásai, információáramlás Üzleti tárgyalás és üzleti levelezés l. Az üzleti tárgyalás l. l. Az üzleti tárgyalás menete, tárgyalási taktika A tárgyalás fajtái Az eredményes tárgyalást elősegítő szempontok Üzleti levelezés, telefonálás Konfliktuskezelés A konfliktus típusai és okai Módszerek a konfliktus elkerülésére feloldására l VI. A vállalkozás jogi és közgazdasági szabályozása l. Általános jogi ismeretek A jog, a jogszabály, jogforrás és jogorvoslatok Jogviszony, a jogrendszer tagozódása Általános jogelvek Az ember, mint jogalany Illetékesség és hatáskör Ajogviszonyok alapjai

7 A tulajdonjog A kötelmi jog A szerződés és biztosítékai A szerződések típusai Öröklésijog Családjog l. 7. Üzleti etika és versenytörvény Munkajogi és munkaügyi ismeretek A munka törvénykönyvének sajátosságai A munkaviszony alanyai A munkáltató kötelezettségei A munkavállaló kötelezettségei A munkaviszony és a munkaszerződés l. A munkaszerződés Munkaidő, pihenőidő A munkavégzés és a munka díjazása A rendkívüli munkavégzés és díjazása A munkaviszony megszűnésének esetei Munkaügyi vita Adózási ismeretek l. Az adóztatás általános fogalmai, jellemzői Az adóztatás funkciói Az adóztatás alapelvei Az adórendszerhez kapcsolódó fogalmak Az adók rendszerező elv szerinti csoportosítása Az adók csoportosítása adónemek szerint Az állami adóhatósághoz teljesítendő adók Önkormányzati adóhatóságokhoz teljesítendő adók Egyéb adók és járulékok Az adózás rendje Az adóztatással kapcsolatos jogkövetkezmények Jogorvoslat az adóigazgatási eljárásban Adóbevallási és betizetési határidők A személyi jövedelemadó bevallása és megfizetése Az általános forgalmi adó bevallási és betizetési határidői A társasági adó előlegének bevallása és határidői A társasági adó és osztalékadó bevallása és megfizetése Járulékok Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítás Társadalombiztosítási fogalomtár Biztosítottak és jogaik

8 4.3. Társadalombiztosításijárulék Egyéni vállalkozók társadalombiztosítása Egyéb foglalkoztatott személyek biztosítása Társas vállalkozók járuléka Egészségügyi hozzájárulás Egyes társadalombiztosítási ellátások VII. Számviteli alapismeretek l. Számviteli alapelvek Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség Számviteli bizonylatok l. A bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei Bizonylati elv, utalványozási elv A bizonylat útja A bizonylatok megőrzése A gazdasági tevékenységek főbb bizonytatai A befektetett eszközök nyilvántartása A készletek nyilvántartása Az állattartás bizonytatai A növénytermesztés bizonytatai Pénzügyi elszámolások nyilvántartásai Pénztárkönyv, naplófőkönyv és kapcsolódó nyilvántartások Pénztárkönyv Naplófőkönyv Bevételi- és költségnyilvántartás Beszámoló, egyszerűsített mérleg Leltározás, leltár VIII. Munkatani, szervezési és vezetési ismeretek l. A munka, a munka szervezése és mérése A munkaszervezés feladata és alapfogalmai A munka hatásfokának vizsgálata A munkanormák meghatározása A munkatermelékenység növelésének tehetőségei A munkanapfelvétel A termelés szervezése A termelési irányok és méretek megválasztása Az áru-előkészítés, beszerzés és értékesítés szervezése Az áru-előkészítés szervezése A beszerzés szervezése Az értékesítés szervezése A készletezés (tárolás) szervezése, értékelése

9 2.4. A munkaerő-gazdálkodás szervezése, munkabérezés Folyamatszervezés A növénytermesztés termelési folyamatainak szervezése Az állattenyésztés termelési folyamatainak szervezése A kertészeti termelés szervezése A környezetvédelem és a mezőgazdaság Vezetési ismeretek A vezetési folyamat elemei A vezetés funkciói Vezetési stílusok és módszerek A vállalkozások, vállalatok vezetésének szervezete, hatásköreik Szervezeti munkamegosztás IX. Európai Uniós ismeretek l. Az Európai Unió kialakulása és intézményrendszere Az integráció létrejötte Az integráció bővítése Az Európai Unió intézményrendszere és jelképei Aközös agrárpolitika (KAP) A KAP kialakulása és alapvető célkitűzései A KAP intézményrendszere A KAP reformjai Az Európai Unió agrárszabályozása A közösségi szabályozó eszközök A mezőgazdasági termelés szabályozott ágazatai A szántóföldi növények közös piacszabályozása A cukor közös piaci szabályozása A Növénytermesztés szabályozása Az állattenyésztés szabályozása A méztermelés szabályozása A kertészet, szőlészet, borászat szabályozása Horizontális szabályozás Az Unió vidékfejlesztési politikája Strukturális alapok, pályázati rendszerek Agrárkörnyezet-védelmi szabályozás Nemzeti támogatások Az egységes területalapú támogatás Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások l. Állattenyésztési kiegészítő támogatások Növénytermesztési kiegészítő támogatások

10 X. Kereskedelmi alapismeretek l. A kereskedelem fogalma, jelentősége A kereskedelmi árubeszerzés Az árubeszerzés folyamata, kockázatossága Az árumennyiségének és összetételének meghatározása A szállítók kiválasztása Az üzleti kapcsolatok kialakítása Az áru megrendelése, áruátvétel, pénzügyi bonyolítás Készletezés a kereskedelemben A készlet fogalma, készletezés, készletgazdálkodás A készletek nagysága és összetétele Árutárolás: elhelyezés, kezelés, védelem A készletek forgás i sebessége Az áruforgalmi mérlegsor A kereskedelmi értékesítés Az értékesítés fogalma, célja Az áruk előkészítése értékesítésre Az értékesítés folyamata, értékesítési módok ~.4.,~ bo,lt e~árusítóhelyének kialakítása Ar es arkepzes Az értékesítési ár fogalma, jelentősége Árképzés a kiskereskedelemben A fogyasztói ár felépítése Árengedmények Az árral kapcsolatos mutatószámok Kereskedelmi logisztika XI. Irodalomjegyzék XII. Mellékletek

11 Bevezető Nemzetgazdaságunk nehéz helyzetben van. A mezőgazdasági vállalkozásoknak szembe kell nézniük a folyton emelkedő alapanyagárakkal, és együtt kell élniük a termények, termékek átvételi mennyiségének és árainak ciklikus ingadozásaival Ilyen körülmények között a vállalkozások léte bizonytalanná válik, sok esetben a vállalkozás csődbe megy. Maga a termelés és termék-előállítás is komoly szakértelmet igényel. Ez azonban egy vállalkozónak ma már kevés ahhoz, hogy ebből tisztességesen meg is tudjon élni. Köztudott, hogy a mezőgazdasági termék, amíg a fogyasztóhoz eljut, érinti a terményforgalmazást, feldolgozást és a kereskedelmi tevékenységet is. Az is ismert, hogy mind a négy folyamat résztvevői (termék-előállítástól a fogyasztókhoz juttatásig) igyekeznek tevékenységükből a lehető legnagyobb hasznot kihozni. Sajnos a négy tevékenység közül a termék-előállításé a legalacsonyabb haszonkulcs. Akkor meg két-három tevékenység haszonkulcsa miért ne a mezőgazdasági vállalkozónál csapódjon le? Ehhez azonban a vállalkozónak rendelkeznie kell megfelelő kereskedelmi ismeretekkel, marketing szemléletűnek kell lennie. Legyen piacgazdasági ismerete, a kereslet - kínálat - ár összefüggések alkalmazásához. Tisztában kelllennie vállalkozása működésének és működtetésének szabályaival, a pénzügyi és hitelezési alapelvekkel A vállalkozáspszichológiai ismeretek a partnerekkel való kapcsolattartást segíti elő. Mindezek mellett jó, ha tisztában van a mindenkori támogatások rendszerével, melyek az üzemviteit segítik, és kompenzálják az árbevétel kiesést. Ezekben a kérdésekben igyekszik a tankönyv olyan használható ismereteket nyújtani, melyek megkönnyítik a vállalkozói tevékenységet, és elősegítik a vállalkozás hatékony működését. ll

12

13 I. A vállalkozás, gazdálkodás fogalomrendszere A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági változásaiból szükségszerűen következett a piacgazdaság kiépítése. Ebben már nem az állami tulajdon és a központi irányítás játssza a meghatározó szerepet, hanem a kisebb és nagyobb vállalkozások, melyek a piaci mechanizmus elemeinek hatásait figyelembe véve működnek. Az üzleti vállalkozások létrejöttét elősegítette a pénzügyi elszámolások előtérbe kerülése, a hitelezés kialakulása, és a cég vagyonának elkülönülése a résztvevők személyi vagyonától. Ez volt a tőke kialakulásának folyamata. A piacgazdaság keretei tág teret engednek nemcsak a vállalkozásnak, a tőkeszerzésnek, hanem az önmegvalósításnak is. l. A vállalkozás fogalma, jellemzői 1.1. A vállalkozás fogalma, általános jellemzői Az üzleti vállalkozás definíciójának egyszerű megfogalmazása a következő: Az üzleti vállalkozás társadalmi szükséglet kielégítésére irányuló tevékenység profit realizálása céljából. Az üzleti vállalkozás célja, tartalma, motivációi, és a hozzátartozó szervezeti keretek rendkívül változatosak, de vannak közös vonásaik. Mai felfogásunk szerint az üzleti vállalkozás legátfogóbb ismertető jegyei az alábbiak: - az üzleti tevékenység mindig profitorientált, - a kitűzött célok megvalósítása- törvényes keretek között- viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett valósulhat meg, - tevékenységük során különböző mértékű kockázati tényezőkkel számolnak. A vállalkozásokat (gazdálkodó egységeket) a következők jellemzik: - önállóan gazdálkodnak, - tevékenységükre jellemző a nyereségérdekeltség, - kockázatot vállalnak, - működésükért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak. Önállóság A vállalkozások egymástól elkülönülve, önállóan gazdálkodnak, maguk határozzák meg céljaikat és a célok eléréséhez felhasznált eszközöket (technológiák, technikai eszközök, stb.). Önállóan döntenek a nyereség felhasználásáról 13

14 Nyereségérdekeltség Mivel a vállalkozásnak alapvetően bevételeiből kell finanszíroznia kiadásait, fennmaradása csak akkor lehetséges, ha bevételei meghaladják kiadásait, figyelembe véve a kötelező kifizetéseket is. Kockázatvállalás A vállalkozás - mint minden gazdálkodó szervezet - működtetésére a döntéshozatalek sorozata jellemző. A döntéshozatali tevékenység viszont felelősségben és kockázatvállalásban nyilvánul meg. A vállalt kockázatnak viszont arányban kell állnia a vállalkozás tőkeerejével és a várható haszonnal. Anyagi, jogi és erkölcsi felelősség Az anyagi felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozás teljes vagyonával felel tartozásai ért, köteles vállalni döntéseinek anyagi következményeit. A jogi felelősség szoros összefiiggésben van az anyagi felelősséggel. A felelősség jellegét meghatározza, hogy a vállalkozás rendelkezik-e önálló jogi személyiséggel vagy sem. A jogi személyiségű vállalkozásokra jellemző, hogy állandó szervezettel rendelkeznek. A tulajdonosok csak a bevitt vagyonuk erejéig felelősek, tehátfelelősségük korlátozott. A nem önálló jogi személyiségű vállalkozások állandó és meghatározott szervezeti struktúrával nem rendelkeznek. A döntéshozatal, az irányítás a tulajdonosok személyéhez kötött. Mivel a tulajdonosok saját vagyona nem különül el élesen a vállalkozás vagyonától, ezért a vállalkozásba be nem vitt vagyonukkal is felelnek tevékenységükért, tehát a felelősségük korlátlan. Erkölcsi felelősség: azt jelenti, hogy a vállalkozás a társadalom elvárásainak, a társadalmi normáknak megfelelően végezze tevékenységét, amelyért törvényileg is felelniük kell A vállalkozás társadalmi felelőssége A vállalkozás (vállalat) a gazdálkodás alapegysége, de egyúttal a társadalmi struktúrában is szerepet játszik. Üzleti tevékenysége hatást gyakorol a társadalomra. A fogyaszták értékítéletében jelentkezik, hogy melyik vállalat viselkedik felelősségteljesen, és ezt vásárlásaikkal is díjazzák A vállalat (vállalkozás) felelősséggel tartozik a tulajdonosoknak, az alkalmazottaknak, a fogyasztóknak, a szállítóknak egyaránt. A fejlett piacgazdaságokban a fogyasztónak joga van a biztonsághoz, ami azt jelenti, hogy a megvásárolt terméknek biztonságosnak kelllenni e, részletes és egyértelmű használati utasítást kell tartalmaznia. 14

15 Az informáltsághoz való jogszerint a fogyasztót informálni kell a termékről, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról mielőtt megvásárolná azt. A jog a választáshoz azt fejezi ki, hogy a fogyasztó szükséglete kielégítéséhez a különböző gyártók és kereskedők által kínált termékek közül választhat. A fogyasztók meghallgatásával kapcsolatos jogok azt jelentik, hogy a fogyasztók panaszait orvosoini kell. A társadalmilag felelősen gondolkozó vállalatok sokat tesznek az alkalmazottak kezelése terén is. Ez elsősorban kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének a kizárását, a női és férfimunka egyforma bérezését és a tartós munkanélküliség kezelését jelenti. A társadalmilag felelős vezetők erőfeszítéseket tesznek a környezetszennyezés csökkentése és a környezet megóvása érdekében. Lehetőségük szerint mindent megtesznek a víz, a levegő és a talajszennyezés, illetve a zajártalom ellen. A versenytársakkal és együttműködő partnerekkel szemben a vállalatok társadalmi felelőssége az üzleti elikában teljesedik ki. Az etikus magatartás normái a megbízhatóságot foglalják magukban. A társadalmi felelősség érvényesítése a vállalattól időt, pénzt és szervezést igényel. A társadalmilag felelős vállalat (vállalkozás) népszerű a belső és külső érintettek körében. Ez a piaci eredményeiben is tükröződik, és hosszú távú befektetésként fogható fel A vállalkozások alaptípusai A vállalkozásokat (vállalatokat) a következő alaptípus kategóriákba soroljuk: - egyéni vállalkozások, - társas vállalkozások, - korporatív vállalkozások: - nem szövetkezeti korporatív vállalkozások, - szövetkezeti korporatív vállalkozások. Egyéni vállalkozások keretében egyetlen tulajdonos létezik. Egyedül viseli a vállalkozás kockázatát, valamint a vállalkozás nyereségéből vagy veszteségéből egyedül részesedik. Társas vállalkozások esetében két vagy több tulajdonos vesz részt a vállalkozás alapításában. Ők biztosítják az induló tőke megteremtését és a vállalkozás működését. Közösen viselik a kockázatot és részesednek az eredményből Nem szövetkezeti korporatív vállalkozások olyan vállalkozási formák, amelyekben sok tulajdonos vesz részt. A tulajdon a tőkerész megvásárlásával biztosítható. A tőkerész lehet üzletrész vagy részvény. 15

16 Ebben a tulajdonlási formában a tőkerészkapcsolat a meghatározó. Szövetkezeti korporatív vállalkozások azok, amelyeket a tagok közös feladatok megoldása érdekében hoznak létre. Közösen viselik a kockázatot, közösen részesednek az eredményből, maguk is részt vesznek a cég működtetésében. Ebben a tulajdonlási formában a tagsági kapcsolatok dominálnak. A vállalkozások alapvető jellemzőit a l. melléklet tartalmazza. 2. A gazdálkodó szervezetek csoportosítása 2.1. Egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozási formánál egy személy a tulajdonos, aki korlátlan felelősséget vállal. Az egyéni vállalkozás belföldi természetes személy gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozónak nevezzük tehát valamely természetes, belföldinek minősülő személy (magánszemély) üzletszerű gazdasági tevékenységét, amelyet saját nevében és kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából folytat. Egyéni vállalkozást tehát minden cselekvőképes, belföldi, állandó lakóhelylyel rendelkező és az egyéni vállalkozás jogából ki nem zárt természetes személy alanyi jogon alapíthat. Néhány kivételtől eltekintve nincs tevékenységi korlátozás (egyéni vállalkozás keretében nem végezhető pl. dohányfeldolgozás). Az egyéni vállalkozás alapításának és működésének feltételeit az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény szabályozza. E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni: - a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre, a magán-állatorvosi tevékenységre, az ügyvédi tevékenységre, az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre, a közjegyzői tevékenységre, az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre. Nem lehet egyéni vállalkozó: - aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, - akit a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítél- 16

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

III. Az egyes társasági formák

III. Az egyes társasági formák III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság (120.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság (220.000)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: 1. a magyar állampolgár, 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta gazdasági vállalkozás Jogi személyiség nélküli jogi személyiségű társas egyéni társaság

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 111. (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul,

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Szakács Tamás. 40. A közintézet fogalma; fajtái

Szakács Tamás. 40. A közintézet fogalma; fajtái 40. A közintézet fogalma; fajtái 1.A közintézet fogalma - a közintézetek látják el azokat a közoktatási, kulturális, tudományos, egészségügyi, szociális feladatokat, amelyeket az állam feladatvállalásának

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz 2014. március 15-én életbe lép az új Polgári Törvénykönyv.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása

Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai 1. Mivel szeretnénk foglalkozni tevékenységi kör 2. Milyen formában Vállalkozási forma Készítette: Tóth Éva tanársegéd

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

A vállakozás alapítása, működtetése és megszűnése

A vállakozás alapítása, működtetése és megszűnése Magdáné Német Ildikó A vállakozás alapítása, működtetése és megszűnése A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TARTALOMJEGYZÉK Pont Oldal 1. A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE... 3 2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái II. 37. lecke Előadás vázlat 1. Társas

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-034-50 ELEMI

Részletesebben

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 64521/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben