Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási-, vállalkozási- és"

Átírás

1 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve

2 Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Főosztályának megbízásából az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet irányításával. Szerző: Dömötör Jenő Szakmai lektor: Bank Csaba Pedagógiai lektor: Bogdán Raj cs András Szerkesztő: Horváthné Révész Ágnes Borítófotók Osgyáni István Szerző, 20 l O ISBN 9? IM-nsl A 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Középfokú Tankönyv Bíráló Bizottság 63/2010. számújavaslatára tankönyvként való használatát a XVIII-204/5/2010. számon engedélyezte.

3 Tartalomjegyzék Bevezető ll I. A vállalkozás, gazdálkodás fogalomrendszere l. A vállalkozás fogalma, jellemzői A vállalkozás fogalma, általános jellemzői A vállalkozás társadalmi felelőssége A vállalkozások alaptípusai A gazdálkodó szervezetek csoportosítása Egyéni vállalkozás Egyéni cég, családi gazdálkodás Gazdasági társaságok Jogi személyiség nélküli társaságok Jogi személyiségű társas vállalkozások Gazdasági társaságok működésének szabályai Szövetkezet Cégnyilvántartás, cégfelügyelet A kisvállalkozások szerepe a gazdaságban A mezőgazdasági tevékenység sajátosságai A mezőgazdasági őstermelők Kamarák szerepe a gazdálkodásban A vállalkozási formák közötti választás szempontjai ll. A vállalkozás környezete l. A vállalkozás általános környezete A környezet felosztása környezeti szférák szerint A vállalkozással szemben támasztott igények A vállalkozás marketingkörnyezete A vállalkozás makrokörnyezete A vállalkozás mikrokörnyezete A vállalkozás nemzetközi környezete A piacgazdaság és a piac A piacgazdaság alkotóelemei Piacgazdaság és a központi tervutasításos rendszer Szociális piacgazdaság, az állam gazdaságszabályozása A mezőgazdaság költségvetési támogatása Agrárpiaci rendtartás Agrárpiaci rendtartás intézmény- és eszközrendszere

4 3.5. A piac az áruk cseréjének színtere A piac meghatározása Kereslet-kínálat-ár Ár, árpolitika Piactípusok Termelői piac, fogyasztói piac Fogyasztói piac, vásárlói magatartás Marketing, marketing stratégia l. A marketing tartalma Marketing és piac Piackutatás Marketingmix Marketingterv A termék életciklusa Marketingkommunikáció A logisztika szerepe a vállalkozási tevékenységben A termelés erőforrásai, gazdasági értékelésük Az erőforrásokról általában Természeti erőforrások A termelés eszközrendszere Befektetett eszközök Forgóeszközök A termelési eszközök költségei és finanszírozása A termőföld, mint sajátos termelési eszköz A termőföldről szóló törvény A termőföld sajátosságai, művelési ágak A termőföld értékelése Az ingatlan-nyilvántartás Földtulajdon, földbérlet A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások l A termőföld védelme A talaj védelme, földvédelmi járulék, talajvédelmi bírság Emberi tényezők Információk l A vállalkozások reálszférája ll O 6.1. A reálszféra fogalomrendszere ll O 6.2. Beszerzés lll 6.3. Termelés Készletezés Minőségellenőrzés Értékesítés

5 III. A vállalkozás beindítása l. A vállalkozás és a vállalkozó A vállalkozás és gazdasági szerepe A vállalkozó A vállalkozás beindításának lépései A beindítás alapfeltételei A beindítás lépései és rövidjellemzésük Az elképzelés, az ötlet próbája Üzletszerzés, telephely kiválasztás, belső elrendezés Az üzlet finanszírozása, pénzügyi tervezés A vállalkozás humánerőforrás kérdései Elszámolási, számviteli rendszer kialakítása A kettős könyvvitel alapjai Az egyszeres könyvvitel Üzleti terv készítése Az üzleti terv készítésének céljai A terv összeállításának fontosabb szempontjai Az üzleti terv felépítése A vállalkozás felelőssége IV. A cég folyamatos működtetése l. A költségekkel kapcsolatos fogalmak Költséggazdálkodás, költségelemzés Ráfordítás, termelési költség, költségek csoportosítása Költség és önköltségszámítás A mezőgazdaság jellemző költségei, költségszámítás Költségfüggvények, fedezeti diagram készítése A vállalkozás eredménye Az eredménnyel kapcsolatos alapfogalmak A vállalati hozamok mérése, elemzése, értékelése A hozamtervek teljesítésének befolyásoló tényezői A hozam mutatói és számítása A termelési érték (TÉ) mutatói és számítása A nyereség növelésének lehetőségei A vállalkozás pénzügyei l. A pénz szerepe a piacgazdaságban A pénzintézeti rendszer A pénzintézetek tevékenysége l. Pénzintézeti üzletágak A bankválasztás szempontjai Pénzforgalom A pénz, mint forgalmi eszköz

6 Bankszámlaszerződés Bankszámlatípusok Bankszámlák közötti elszámolások Készpénzfizetés és készpénzellátás Hitelezés A hitelfelvétel szükségessége A hitelezés alapelvei, alapfogalmai A hitelügylethez kapcsolódó egyéb alapfogalmak A hitel szerepe, hatása a gazdasági tevékenységre Értékpapírok és a tőzsde l. Értékpapírok a gazdasági életben Tőzsde V. Vállalkozáspszichológiai alapismeretek l. A vállalkozás emberi tényezői A sikeressé válást elősegítő tulajdonságok A vállalkozói személyiségtípusok Kommunikációs ismeretek A hatékony kommunikáció A kommunikációs folyamat alkotóelemei Kommunikációs csatornák Információs rendszer Az információk értéke Az információk forrásai, információáramlás Üzleti tárgyalás és üzleti levelezés l. Az üzleti tárgyalás l. l. Az üzleti tárgyalás menete, tárgyalási taktika A tárgyalás fajtái Az eredményes tárgyalást elősegítő szempontok Üzleti levelezés, telefonálás Konfliktuskezelés A konfliktus típusai és okai Módszerek a konfliktus elkerülésére feloldására l VI. A vállalkozás jogi és közgazdasági szabályozása l. Általános jogi ismeretek A jog, a jogszabály, jogforrás és jogorvoslatok Jogviszony, a jogrendszer tagozódása Általános jogelvek Az ember, mint jogalany Illetékesség és hatáskör Ajogviszonyok alapjai

7 A tulajdonjog A kötelmi jog A szerződés és biztosítékai A szerződések típusai Öröklésijog Családjog l. 7. Üzleti etika és versenytörvény Munkajogi és munkaügyi ismeretek A munka törvénykönyvének sajátosságai A munkaviszony alanyai A munkáltató kötelezettségei A munkavállaló kötelezettségei A munkaviszony és a munkaszerződés l. A munkaszerződés Munkaidő, pihenőidő A munkavégzés és a munka díjazása A rendkívüli munkavégzés és díjazása A munkaviszony megszűnésének esetei Munkaügyi vita Adózási ismeretek l. Az adóztatás általános fogalmai, jellemzői Az adóztatás funkciói Az adóztatás alapelvei Az adórendszerhez kapcsolódó fogalmak Az adók rendszerező elv szerinti csoportosítása Az adók csoportosítása adónemek szerint Az állami adóhatósághoz teljesítendő adók Önkormányzati adóhatóságokhoz teljesítendő adók Egyéb adók és járulékok Az adózás rendje Az adóztatással kapcsolatos jogkövetkezmények Jogorvoslat az adóigazgatási eljárásban Adóbevallási és betizetési határidők A személyi jövedelemadó bevallása és megfizetése Az általános forgalmi adó bevallási és betizetési határidői A társasági adó előlegének bevallása és határidői A társasági adó és osztalékadó bevallása és megfizetése Járulékok Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítás Társadalombiztosítási fogalomtár Biztosítottak és jogaik

8 4.3. Társadalombiztosításijárulék Egyéni vállalkozók társadalombiztosítása Egyéb foglalkoztatott személyek biztosítása Társas vállalkozók járuléka Egészségügyi hozzájárulás Egyes társadalombiztosítási ellátások VII. Számviteli alapismeretek l. Számviteli alapelvek Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség Számviteli bizonylatok l. A bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei Bizonylati elv, utalványozási elv A bizonylat útja A bizonylatok megőrzése A gazdasági tevékenységek főbb bizonytatai A befektetett eszközök nyilvántartása A készletek nyilvántartása Az állattartás bizonytatai A növénytermesztés bizonytatai Pénzügyi elszámolások nyilvántartásai Pénztárkönyv, naplófőkönyv és kapcsolódó nyilvántartások Pénztárkönyv Naplófőkönyv Bevételi- és költségnyilvántartás Beszámoló, egyszerűsített mérleg Leltározás, leltár VIII. Munkatani, szervezési és vezetési ismeretek l. A munka, a munka szervezése és mérése A munkaszervezés feladata és alapfogalmai A munka hatásfokának vizsgálata A munkanormák meghatározása A munkatermelékenység növelésének tehetőségei A munkanapfelvétel A termelés szervezése A termelési irányok és méretek megválasztása Az áru-előkészítés, beszerzés és értékesítés szervezése Az áru-előkészítés szervezése A beszerzés szervezése Az értékesítés szervezése A készletezés (tárolás) szervezése, értékelése

9 2.4. A munkaerő-gazdálkodás szervezése, munkabérezés Folyamatszervezés A növénytermesztés termelési folyamatainak szervezése Az állattenyésztés termelési folyamatainak szervezése A kertészeti termelés szervezése A környezetvédelem és a mezőgazdaság Vezetési ismeretek A vezetési folyamat elemei A vezetés funkciói Vezetési stílusok és módszerek A vállalkozások, vállalatok vezetésének szervezete, hatásköreik Szervezeti munkamegosztás IX. Európai Uniós ismeretek l. Az Európai Unió kialakulása és intézményrendszere Az integráció létrejötte Az integráció bővítése Az Európai Unió intézményrendszere és jelképei Aközös agrárpolitika (KAP) A KAP kialakulása és alapvető célkitűzései A KAP intézményrendszere A KAP reformjai Az Európai Unió agrárszabályozása A közösségi szabályozó eszközök A mezőgazdasági termelés szabályozott ágazatai A szántóföldi növények közös piacszabályozása A cukor közös piaci szabályozása A Növénytermesztés szabályozása Az állattenyésztés szabályozása A méztermelés szabályozása A kertészet, szőlészet, borászat szabályozása Horizontális szabályozás Az Unió vidékfejlesztési politikája Strukturális alapok, pályázati rendszerek Agrárkörnyezet-védelmi szabályozás Nemzeti támogatások Az egységes területalapú támogatás Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások l. Állattenyésztési kiegészítő támogatások Növénytermesztési kiegészítő támogatások

10 X. Kereskedelmi alapismeretek l. A kereskedelem fogalma, jelentősége A kereskedelmi árubeszerzés Az árubeszerzés folyamata, kockázatossága Az árumennyiségének és összetételének meghatározása A szállítók kiválasztása Az üzleti kapcsolatok kialakítása Az áru megrendelése, áruátvétel, pénzügyi bonyolítás Készletezés a kereskedelemben A készlet fogalma, készletezés, készletgazdálkodás A készletek nagysága és összetétele Árutárolás: elhelyezés, kezelés, védelem A készletek forgás i sebessége Az áruforgalmi mérlegsor A kereskedelmi értékesítés Az értékesítés fogalma, célja Az áruk előkészítése értékesítésre Az értékesítés folyamata, értékesítési módok ~.4.,~ bo,lt e~árusítóhelyének kialakítása Ar es arkepzes Az értékesítési ár fogalma, jelentősége Árképzés a kiskereskedelemben A fogyasztói ár felépítése Árengedmények Az árral kapcsolatos mutatószámok Kereskedelmi logisztika XI. Irodalomjegyzék XII. Mellékletek

11 Bevezető Nemzetgazdaságunk nehéz helyzetben van. A mezőgazdasági vállalkozásoknak szembe kell nézniük a folyton emelkedő alapanyagárakkal, és együtt kell élniük a termények, termékek átvételi mennyiségének és árainak ciklikus ingadozásaival Ilyen körülmények között a vállalkozások léte bizonytalanná válik, sok esetben a vállalkozás csődbe megy. Maga a termelés és termék-előállítás is komoly szakértelmet igényel. Ez azonban egy vállalkozónak ma már kevés ahhoz, hogy ebből tisztességesen meg is tudjon élni. Köztudott, hogy a mezőgazdasági termék, amíg a fogyasztóhoz eljut, érinti a terményforgalmazást, feldolgozást és a kereskedelmi tevékenységet is. Az is ismert, hogy mind a négy folyamat résztvevői (termék-előállítástól a fogyasztókhoz juttatásig) igyekeznek tevékenységükből a lehető legnagyobb hasznot kihozni. Sajnos a négy tevékenység közül a termék-előállításé a legalacsonyabb haszonkulcs. Akkor meg két-három tevékenység haszonkulcsa miért ne a mezőgazdasági vállalkozónál csapódjon le? Ehhez azonban a vállalkozónak rendelkeznie kell megfelelő kereskedelmi ismeretekkel, marketing szemléletűnek kell lennie. Legyen piacgazdasági ismerete, a kereslet - kínálat - ár összefüggések alkalmazásához. Tisztában kelllennie vállalkozása működésének és működtetésének szabályaival, a pénzügyi és hitelezési alapelvekkel A vállalkozáspszichológiai ismeretek a partnerekkel való kapcsolattartást segíti elő. Mindezek mellett jó, ha tisztában van a mindenkori támogatások rendszerével, melyek az üzemviteit segítik, és kompenzálják az árbevétel kiesést. Ezekben a kérdésekben igyekszik a tankönyv olyan használható ismereteket nyújtani, melyek megkönnyítik a vállalkozói tevékenységet, és elősegítik a vállalkozás hatékony működését. ll

12

13 I. A vállalkozás, gazdálkodás fogalomrendszere A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági változásaiból szükségszerűen következett a piacgazdaság kiépítése. Ebben már nem az állami tulajdon és a központi irányítás játssza a meghatározó szerepet, hanem a kisebb és nagyobb vállalkozások, melyek a piaci mechanizmus elemeinek hatásait figyelembe véve működnek. Az üzleti vállalkozások létrejöttét elősegítette a pénzügyi elszámolások előtérbe kerülése, a hitelezés kialakulása, és a cég vagyonának elkülönülése a résztvevők személyi vagyonától. Ez volt a tőke kialakulásának folyamata. A piacgazdaság keretei tág teret engednek nemcsak a vállalkozásnak, a tőkeszerzésnek, hanem az önmegvalósításnak is. l. A vállalkozás fogalma, jellemzői 1.1. A vállalkozás fogalma, általános jellemzői Az üzleti vállalkozás definíciójának egyszerű megfogalmazása a következő: Az üzleti vállalkozás társadalmi szükséglet kielégítésére irányuló tevékenység profit realizálása céljából. Az üzleti vállalkozás célja, tartalma, motivációi, és a hozzátartozó szervezeti keretek rendkívül változatosak, de vannak közös vonásaik. Mai felfogásunk szerint az üzleti vállalkozás legátfogóbb ismertető jegyei az alábbiak: - az üzleti tevékenység mindig profitorientált, - a kitűzött célok megvalósítása- törvényes keretek között- viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett valósulhat meg, - tevékenységük során különböző mértékű kockázati tényezőkkel számolnak. A vállalkozásokat (gazdálkodó egységeket) a következők jellemzik: - önállóan gazdálkodnak, - tevékenységükre jellemző a nyereségérdekeltség, - kockázatot vállalnak, - működésükért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak. Önállóság A vállalkozások egymástól elkülönülve, önállóan gazdálkodnak, maguk határozzák meg céljaikat és a célok eléréséhez felhasznált eszközöket (technológiák, technikai eszközök, stb.). Önállóan döntenek a nyereség felhasználásáról 13

14 Nyereségérdekeltség Mivel a vállalkozásnak alapvetően bevételeiből kell finanszíroznia kiadásait, fennmaradása csak akkor lehetséges, ha bevételei meghaladják kiadásait, figyelembe véve a kötelező kifizetéseket is. Kockázatvállalás A vállalkozás - mint minden gazdálkodó szervezet - működtetésére a döntéshozatalek sorozata jellemző. A döntéshozatali tevékenység viszont felelősségben és kockázatvállalásban nyilvánul meg. A vállalt kockázatnak viszont arányban kell állnia a vállalkozás tőkeerejével és a várható haszonnal. Anyagi, jogi és erkölcsi felelősség Az anyagi felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozás teljes vagyonával felel tartozásai ért, köteles vállalni döntéseinek anyagi következményeit. A jogi felelősség szoros összefiiggésben van az anyagi felelősséggel. A felelősség jellegét meghatározza, hogy a vállalkozás rendelkezik-e önálló jogi személyiséggel vagy sem. A jogi személyiségű vállalkozásokra jellemző, hogy állandó szervezettel rendelkeznek. A tulajdonosok csak a bevitt vagyonuk erejéig felelősek, tehátfelelősségük korlátozott. A nem önálló jogi személyiségű vállalkozások állandó és meghatározott szervezeti struktúrával nem rendelkeznek. A döntéshozatal, az irányítás a tulajdonosok személyéhez kötött. Mivel a tulajdonosok saját vagyona nem különül el élesen a vállalkozás vagyonától, ezért a vállalkozásba be nem vitt vagyonukkal is felelnek tevékenységükért, tehát a felelősségük korlátlan. Erkölcsi felelősség: azt jelenti, hogy a vállalkozás a társadalom elvárásainak, a társadalmi normáknak megfelelően végezze tevékenységét, amelyért törvényileg is felelniük kell A vállalkozás társadalmi felelőssége A vállalkozás (vállalat) a gazdálkodás alapegysége, de egyúttal a társadalmi struktúrában is szerepet játszik. Üzleti tevékenysége hatást gyakorol a társadalomra. A fogyaszták értékítéletében jelentkezik, hogy melyik vállalat viselkedik felelősségteljesen, és ezt vásárlásaikkal is díjazzák A vállalat (vállalkozás) felelősséggel tartozik a tulajdonosoknak, az alkalmazottaknak, a fogyasztóknak, a szállítóknak egyaránt. A fejlett piacgazdaságokban a fogyasztónak joga van a biztonsághoz, ami azt jelenti, hogy a megvásárolt terméknek biztonságosnak kelllenni e, részletes és egyértelmű használati utasítást kell tartalmaznia. 14

15 Az informáltsághoz való jogszerint a fogyasztót informálni kell a termékről, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról mielőtt megvásárolná azt. A jog a választáshoz azt fejezi ki, hogy a fogyasztó szükséglete kielégítéséhez a különböző gyártók és kereskedők által kínált termékek közül választhat. A fogyasztók meghallgatásával kapcsolatos jogok azt jelentik, hogy a fogyasztók panaszait orvosoini kell. A társadalmilag felelősen gondolkozó vállalatok sokat tesznek az alkalmazottak kezelése terén is. Ez elsősorban kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének a kizárását, a női és férfimunka egyforma bérezését és a tartós munkanélküliség kezelését jelenti. A társadalmilag felelős vezetők erőfeszítéseket tesznek a környezetszennyezés csökkentése és a környezet megóvása érdekében. Lehetőségük szerint mindent megtesznek a víz, a levegő és a talajszennyezés, illetve a zajártalom ellen. A versenytársakkal és együttműködő partnerekkel szemben a vállalatok társadalmi felelőssége az üzleti elikában teljesedik ki. Az etikus magatartás normái a megbízhatóságot foglalják magukban. A társadalmi felelősség érvényesítése a vállalattól időt, pénzt és szervezést igényel. A társadalmilag felelős vállalat (vállalkozás) népszerű a belső és külső érintettek körében. Ez a piaci eredményeiben is tükröződik, és hosszú távú befektetésként fogható fel A vállalkozások alaptípusai A vállalkozásokat (vállalatokat) a következő alaptípus kategóriákba soroljuk: - egyéni vállalkozások, - társas vállalkozások, - korporatív vállalkozások: - nem szövetkezeti korporatív vállalkozások, - szövetkezeti korporatív vállalkozások. Egyéni vállalkozások keretében egyetlen tulajdonos létezik. Egyedül viseli a vállalkozás kockázatát, valamint a vállalkozás nyereségéből vagy veszteségéből egyedül részesedik. Társas vállalkozások esetében két vagy több tulajdonos vesz részt a vállalkozás alapításában. Ők biztosítják az induló tőke megteremtését és a vállalkozás működését. Közösen viselik a kockázatot és részesednek az eredményből Nem szövetkezeti korporatív vállalkozások olyan vállalkozási formák, amelyekben sok tulajdonos vesz részt. A tulajdon a tőkerész megvásárlásával biztosítható. A tőkerész lehet üzletrész vagy részvény. 15

16 Ebben a tulajdonlási formában a tőkerészkapcsolat a meghatározó. Szövetkezeti korporatív vállalkozások azok, amelyeket a tagok közös feladatok megoldása érdekében hoznak létre. Közösen viselik a kockázatot, közösen részesednek az eredményből, maguk is részt vesznek a cég működtetésében. Ebben a tulajdonlási formában a tagsági kapcsolatok dominálnak. A vállalkozások alapvető jellemzőit a l. melléklet tartalmazza. 2. A gazdálkodó szervezetek csoportosítása 2.1. Egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozási formánál egy személy a tulajdonos, aki korlátlan felelősséget vállal. Az egyéni vállalkozás belföldi természetes személy gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozónak nevezzük tehát valamely természetes, belföldinek minősülő személy (magánszemély) üzletszerű gazdasági tevékenységét, amelyet saját nevében és kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából folytat. Egyéni vállalkozást tehát minden cselekvőképes, belföldi, állandó lakóhelylyel rendelkező és az egyéni vállalkozás jogából ki nem zárt természetes személy alanyi jogon alapíthat. Néhány kivételtől eltekintve nincs tevékenységi korlátozás (egyéni vállalkozás keretében nem végezhető pl. dohányfeldolgozás). Az egyéni vállalkozás alapításának és működésének feltételeit az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény szabályozza. E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni: - a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre, a magán-állatorvosi tevékenységre, az ügyvédi tevékenységre, az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre, a közjegyzői tevékenységre, az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre. Nem lehet egyéni vállalkozó: - aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, - akit a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítél- 16

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek)

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek) Egyéni és társas vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Páros és csoportos munkavégzés: forráselemzés, esettanulmányok (2 óra) A pár egyik tagja

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

III. Az egyes társasági formák

III. Az egyes társasági formák III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság (120.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság (220.000)

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása II. A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása A korábbi szabályozás helyett az új Ptk.-ban háromszintű szabályozás érvényesül. Így egy adott gazdasági társaság esetében alkalmazni kell az adott társasági

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09.22. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke jegyzett tőke arányának helyreállítására Előadó: Előkészítő: Meghívott:

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 TARTALOM A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17 I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 1. A felelősségi jog fogalma és fejlődése 21 2. A polgári jogi felelősség alapelvei 26 2.1. Marton és Eörsi

Részletesebben