Hatályba lép: április 17-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lép: 2012. április 17-én"

Átírás

1 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: Adószám: Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával Hatályba lép: április 17-én

2 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A HITELSZÖVETKEZET ÉS AZ ÜGYFÉL EGYÜTTMŐKÖDÉSE, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELE ZETTSÉGEK AZ ÜGYFÉL ÉS A HITELSZÖVETKEZET KÉPVISELETE ÍRÁSBELISÉG KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSA TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE KAMATOK, JUTALÉKOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS A HITELSZÖVETKEZET FELELİSSÉGE ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS ÉS BANKINFORMÁCIÓ AZ ÜGYFÉL ÉS A HITELSZÖVETKEZET KÖZÖTTI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE PANASZKEZELÉS JOGVITÁK RENDEZÉSE A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁ- LYOK ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS...22 II. A HITELSZÖVETKEZET ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSAI FIZETÉSI SZÁMLÁK BETÉTELHELYEZÉS HITELÜGYLETEK BANKGARANCIA, BANKKEZESSÉG FAKTORING MEGBÍZÁSOS TEVÉKENYSÉG BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE KISZERVEZÉS...30 III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK...31 IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS számú melléklet ÁSZF pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez 2. számú melléklet ÁSZF a Természetes személyek részére nyitott fizetési számlához kapcsolódóan 3. számú melléklet ÁSZSZ a vállalkozói ügyfelekkel kötendı szerzıdésekre 4. számú melléklet ÁSZF a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésekre 5. számú melléklet Betétgyőjtési üzletág szabályozása 6. számú melléklet Hitelezési tevékenység szabályozása 7. számú melléklet Bankgarancia tevékenység szabályozása 8. számú melléklet Faktoring tevékenység szabályozása 9. számú melléklet Bankkártya üzletág szabályozása

3 1. Bevezetı rendelkezések I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1.1. A Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) (a továbbiakban: hitelszövetkezet a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. számú törvényben (továbbiakban: Hpt.), valamint a évi - a szövetkezetekrıl szóló - I. számú törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján alakult szövetkezeti formában mőködı hitelintézet. A Hpt. és az Szt. elıírásai értelmében a Hitelszövetkezet kizárólag tagjai körében végezheti az ÁPTF engedélyében meghatározott feltételek mellett a pénzkölcsön nyújtását. A Hitelszövetkezet tevékenységét az ÁPTF, a PSZÁF alábbi számú engedélyei alapján végzi: - 939/1997/F.(1997. december 4.) számú ÁPTF határozat /1998.(1998. június 30.) számú ÁPTF határozat - I-1352/2003.(2003.október 31.) számú PSZÁF határozat - I-2037/2004.(2004.augusztus 23.) számú PSZÁF határozat - I-E-2377/2004.(2004.november 8.) számú PSZÁF határozat - E-I-636/2008. számú PSZÁF határozat A Hitelszövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulására építı, demokratikus önkormányzat keretében mőködı, a tagok érdekeit szolgáló pénzintézet. A Hitelszövetkezet célja, hogy tagjai anyagi hozzájárulására és pénzbeli megtakarításaira építve hitelezést és egyéb engedélyezett pénzügyi tevékenységet végezzen. A hitelszövetkezeti tag és egyben ügyfél (a továbbiakban: ügyfél), valamint a Hitelszövetkezet közötti üzleti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A Hitelszövetkezet a Felügyelet engedélye alapján számos üzleti lehetıséggel áll ügyfelei rendelkezésére. Az ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Hitelszövetkezet kellı gondossággal intézi, és eközben az ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek sokrétősége, a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az ügyfelekkel való közlését. A Hitelszövetkezet és ügyfelei közötti pénzforgalommal kapcsolatos eljárásrend alapvetı szabályait a pénzforgalomról szóló évi LXXXV. Törvény határozza meg Az egyes szolgáltatások részletes szabályait az üzletágra vonatkozó üzletszabályzatok rendelkezései, az Általános Szerzıdési Feltételek a (továbbiakban: ÁSZF), az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételek a személyre szóló szerzıdések tartalmazzák A jelen Üzletszabályzat a pénzügyi- és kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatban a hitelszövetkezet és Ügyfelei között létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek a szerzıdés vagy az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok rendelkezései alapján- mind a hitelszövetkezetre, mind pedig az Ügyfélre nézve kötelezıek A hitelszövetkezet és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyedi szerzıdések, valamint az arra vonatkozó ÁSZF és az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan hitelszövetkezet által felszámított kamatot, díjat, költséget, és jutalékot, a hitelszövetkezet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, illetve a hitelszövetkezet internetes honlapján hozzáférhetı Hirdetményben (továbbiakban: Hirdetmény) állapítják meg. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat és a vonatkozó ÁSZF között eltérés van, akkor az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF és az egyedi szerzıdés közötti eltérés esetén pedig az egyedi szerzıdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Azon esetben is az egyedi szerzıdés rendelkezése az irányadó, amikor a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik ÁSZF Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a belföldi vagy külföldi illetıségő jogi személy, természetes személy, aki számára a hitelszövetkezet az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatást

4 - 4 - nyújtja. Ügyfélnek minısül továbbá az a személy, szervezet is akivel/amellyel az 1.1 pontban felsorolt jogügyletek létesítésekor a hitelszövetkezet bármilyen kockázati kapcsolatba kerül. (pl: fedezetnyújtás a hitelszövetkezetnek) A jelen Üzletszabályzat által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári törvénykönyv, valamint a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.). 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága 2.1.Az Általános Üzletszabályzat a tevékenységi Általános Szerzıdési Feltételek, valamint az egyes konstrukciók részletes leírásai - ide nem értve a hitelszövetkezet belsı ügyviteli utasításait -, nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az ügyfelek számára nyitva álló hitelszövetkezeti helyiségben hozzáférhetıek, valamint az elektronikus szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıek. Az Üzletszabályzat elérhetı a hitelszövetkezet honlapján is (www.hitelszov.hu). Az Ügyfél kérésére a hitelszövetkezet díjtalanul átadja az üzleti feltételeit tartalmazó nyilvános szabályzatait Szerzıdéskötéskor az Ügyfél a hitelszövetkezettel kötött szerzıdés aláírásával tudomásul veszi az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. 3. Az Üzletszabályzat módosítása A hitelszövetkezet jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a hitelszövetkezet az Üzletszabályzatot egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezıtlenül módosítja, úgy a módosításról az Ügyfelet, annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelızıen az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja, továbbá a módosítást az Ügyfél számára a hitelszövetkezet internetes honlapján (www.hitelszov.hu) is elérhetıvé teszi. Az Ügyfél számára kedvezıtlen változást nem jelentı módosításokról a hitelszövetkezet az Ügyfelet legkésıbb a hatálybalépés napját megelızı hitelszövetkezeti munkanapon értesíti a módosítás üzlethelyiségekben történı kifüggesztése útján, illetve a módosítást a hitelszövetkezet internetes honlapján (www.hitelszov.hu) is elérhetıvé teszi. 4. A hitelszövetkezet és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási kötelezettségek A hitelszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttmőködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerően gyakorolva és kötelezettségeiket szerzıdésszerően teljesítve kötelesek eljárni A hitelszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttmőködnek, ennek megfelelıen az ügylet szempontjából jelentıs tényekrıl, körülményekrıl, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggı kérdésekre - ha az ügy jellegébıl, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitőnıen más nem következik - legkésıbb 15 munkanapon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. E kötelezettségek elmulasztásából eredı kár a mulasztató felet terheli Ügyfél köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a hitelszövetkezetet, ha nem érkezett meg idıben valamely általa a hitelszövetkezettıl várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Az Ügyfél szintén köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a hitelszövetkezetet, amennyiben a részére kézbesített kivonat, értesítés olyan tranzakcióról értesíti, amely jogalap, esedékesség vagy összegszerőség tekintetében eltér az általa megkötött szerzıdésben, kezdeményezett megbízásban foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik.

5 - 5 - A hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtıl számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. 5. Az Ügyfél és a hitelszövetkezet képviselete 5.1. A hitelszövetkezet köteles meggyızıdni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvény elıírásaival összhangban az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. Ennek megfelelıen a hitelszövetkezet kérheti, hogy az Ügyfél, illetve a képviselı személyazonosságát, képviseleti jogát megfelelı okirattal igazolja A hitelszövetkezet köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás elfogadásakor, illetve a jogszabályban elıírt esetekben az Ügyfél átvilágítását elvégezni. Az ügyfél átvilágítás során a hitelszövetkezet köteles az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselıt, továbbá szükség szerint a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenırzését elvégezni. A törvényben meghatározott esetekben az Ügyfél köteles a hitelszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetıleg érdekében jár el. 5.3 Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a hitelszövetkezetet haladéktalanul, de legkésıbb a tudomásszerzéstıl számított öt munkanapon belül értesíteni az ügyfél átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásokról A külföldi lakóhellyel rendelkezı Ügyfél köteles a hitelszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplınek minısül-e. A külföldi kiemelt közszereplı esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a hitelszövetkezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott vezetıje jóváhagyását követıen kerülhet sor Ha az Ügyfél nem személyesen vagy a hitelszövetkezethez bejelentett képviselı útján jár el, az Ügyfél képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejő magánokirattal vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia Amennyiben az Ügyfél személyazonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvő okiratot bocsát a hitelszövetkezet rendelkezésére, a hitelszövetkezet jogosult annak hitelesített magyar nyelvő fordítását kérni, vagy azt az Ügyfél költségére lefordíttatni A személyazonosságot, képviseleti jogot igazoló okirat hamis vagy hamisított voltáról, téves fordításából eredeti, esetleges károkért a hitelszövetkezet kizárólag súlyos gondatlansága esetén felel Az Ügyfél a hitelszövetkezettel kötött szerzıdés aláírásával egyidejőleg köteles megjelölni a szerzıdéssel kapcsolatban rendelkezésre jogosultakat és a rendelkezési jog módját (önálló vagy együttes) és benyújtani a hitelszövetkezet által meghatározott módon a rendelkezésre jogosultak aláírás mintáit. A változásokról az Ügyfél új aláírás minták megadásával haladéktalanul köteles tájékoztatni a hitelszövetkezetet A hitelszövetkezet köteles a hozzá képviseleti joggal bejelentett személyek rendelkezéseit elfogadni. Ha a képviseleti joggal kapcsolatos változásról a hitelszövetkezet önhibáján kívül nem szerzett tudomást, az ebbıl eredi károkért a felelısség az Ügyfelet terheli. Ha a rendelkezésre jogosult személye teljes biztonsággal egyértelmően nem állapítható meg, a hitelszövetkezet jogosult a teljesítést megtagadni. A hitelszövetkezet nem felel azokért a károkért, amelyek a rendelkezési jog változásával összefüggésben keletkezett jogviták miatt a rendelkezések teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán következnek be.

6 A hitelszövetkezet az Ügyfél és a hitelszövetkezet között létrejött ügyletben a hitelszövetkezet képviseletében eljáró személyek aláírás mintáit az üzlethelységeiben kifüggeszti. 6. Írásbeliség 6.1. A hitelszövetkezet és az Ügyfél között létrejött szerzıdéseket írásba kell foglalni. Írásbelinek minısül a levélben, en, telefaxon, küldött nyilatkozat is Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely az , telefax, kapcsolatban elıforduló tévedés, félreértés, vagy hiba következménye, kivéve, ha bizonyítható az, hogy a kárt a hitelszövetkezet szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárása okozta. 7. Kézbesítési szabályok A hitelszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezésének megfelelıen, a hitelszövetkezet hivatali helyiségében az Ügyfélnek, az Ügyfél meghatalmazottjának adja át, vagy postai úton az Ügyfél által megadott levelezési címre küldi meg. Levelezési cím hiányában a hitelszövetkezet az általa ismert lakcímére, telephelyére, székhelyére küldi az iratokat A szokásos postai idı elteltével a hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta:belföldi cím esetén: - normál küldeménynél 5 nap - ajánlott küldeménynél 5 nap - elsıbbségi küldeménynél 4 nap Európai cím esetén: 10 nap, Európán kívüli cím esetén: 20 nap. 7.3 A hitelszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más a hitelszövetkezeten kívülálló okokból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen Az Ügyfél részére szóló iratokat a hitelszövetkezet nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkezı bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a hitelszövetkezet birtokában van Az elızı pontban foglaltak nem vonatkoznak az értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselı okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A hitelszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és kockázatára A hitelszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél számláját vezetik, illetve ahol a szerzıdést kötötték, vagy amit a hitelszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére. 8. Megbízások benyújtása 8.1 A hitelszövetkezet az Ügyfél által adott megbízásokat az Ügyféllel kötött eltérı rendelkezése hiányában - csak az e célra rendszeresített formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetén a hatályos pénzforgalmi rendelkezésben elıírtak szerint fogad el. A hitelszövetkezet az Ügyfél megbízásán szereplı aláírásokat összehasonlítja az Ügyfél által bejelentett aláírás mintákkal. Amennyiben a benyújtott megbízáson a hitelszövetkezetnek be nem jelentett aláírás, vagy a bejelentett mintától jól felismerhetıen eltérı aláírás szerepel, a hitelszövetkezet a megbízást nem teljesíti, azt az ok megjelölésével visszaküldi az Ügyfélnek Külön szerzıdés alapján a hitelszövetkezet elektronikus úton benyújtott megbízásokat is elfogad. Ilyen esetben aláírás vizsgálat során a hitelszövetkezet az Ügyfelei által erre a célra rendszere-

7 - 7 - sített adatlapon meghatározott, a rendelkezésre jogosult személyek esetében kiadott aláírási jelszó, valamint az aláírási pontszám megfelelését együttesen ellenırzi Amennyiben a megbízás hiányos, továbbá ha a hitelszövetkezet felismeri, hogy a megbízás téves adatokat tartalmaz, a hitelszövetkezet a megbízást az ok megjelölésével- teljesítés nélkül visszaküldi. 8.4.A hitelszövetkezet nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhetı hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért A hitelszövetkezet jogosult a telefon, telefax, útján beérkezett megbízás teljesítését biztonsági okokból - az eredeti okirat megérkezéséig - függıben tartani. A felfüggesztésrıl a hitelszövetkezet az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. A felfüggesztéssel kapcsolatos kárért a hitelszövetkezet nem felel A megbízásnak egyértelmően tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ha korábbi rendelkezés módosításáról, megerısítésérıl vagy megismétlésérıl van szó, ezt kifejezetten meg kell jelölni. A hitelszövetkezet nem vállal felelısséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, nem egyértelmően vagy hiányosan adta meg Ha az Ügyfél a megbízásnak meghatározott idıpontban való teljesítését vagy az általános hitelszövetkezeti gyakorlattól eltérı teljesítését igényli, erre köteles felhívni a hitelszövetkezet figyelmét és vállalnia kell az ebbıl eredı többletköltségeket. A hitelszövetkezet jogosult az ilyen megbízások elfogadását megtagadni A meghatározott idıben teljesítendı megbízásokat olyan idıpontban kell a hitelszövetkezetnek átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idı a hitelszövetkezet rendelkezésére álljon. E kötelezettség megszegésébıl eredi kárért a hitelszövetkezet felelısséget nem vállal A megbízás csak írásban, új megbízás benyújtásával egészítheti ki vagy helyesbítheti. A megbízást szerzıdés vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a munkafolyamatának megkezdéséig lehet visszavonni vagy módosítani. A hitelszövetkezet az ezt követıen érkezett módosítás illetve visszavonás esetén jogosult az eredeti megbízás szerint eljárni azzal, hogy lehetıség szerint megkísérli a még el nem végzett munkafolyamatok leállítását. A megbízások módosításával, viszszavonásával kapcsolatban a hitelszövetkezet díjat számít fel, továbbá a felmerült költségek is az Ügyfelet terhelik A hitelszövetkezet a jogszabályba ütközı megbízások teljesítését megtagadhatja akkor is, ha azok teljesítésére szerzıdésben korábban kötelezettséget vállalt. Ha a megbízás érvényességét jogszabály hatósági engedélyhez köti, a hitelszövetkezet jogosult meggyızıdni az engedély meglétérıl, ennek hiányában a megbízást teljesítés nélkül visszaküldeni A hitelszövetkezet akkor teljesíti az Ügyfél megbízásait, ha annak a szerzıdésben vagy az adott üzletszabályzatban meghatározott fedezet - a megbízás jellegéhez igazodóan rendelkezésre áll Az Ügyfél a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. A hitelszövetkezet az Ügyfél vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. 9. Teljesítés helye és ideje 9.1 A hitelszövetkezet és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatok során keletkezı kötelezettségek teljesítésének helye a hitelszövetkezet adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a hitelszövetkezet megbízásából eljáró, a hitelszövetkezettel szerzıdéses kapcsolatban álló partnerek üzlethelyisége.

8 A hitelszövetkezet a fizetési megbízások teljesítésének rendjérıl, ezek változásairól az üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben tájékoztatja Ügyfeleit A hitelszövetkezet javára történı fizetés tejesítésének idıpontja az a nap, amelyen a hitelszövetkezet az Ügyfélnek a hitelszövetkezetnél vezetett számláját megterheli. Amennyiben az Ügyfélnek nincs hitelszövetkezetnél vezetett számlája, a fizetés teljesítésnek idıpontja az a nap, amelyen az összeg a hitelszövetkezet számláján jóváírásra került Készpénzben teljesített fizetés esetén a hitelszövetkezet javára történi teljesítés idıpontja az a nap, amikor az összeget a hitelszövetkezet pénztárában a pénztáros átvette A hitelszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésnek idıpontja jogszabály vagy a felek eltérı rendelkezése hiányában az a nap, amelyen a hitelszövetkezet számláját megterhelték Ha a fizetési teljesítés idıpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerzıdés másként nem rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követı elsı hitelszövetkezeti munkanap. 10. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek 10.1 Az Ügyfél a hitelszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, költséget, illetve díjat, a hitelszövetkezet pedig az Ügyfél által a hitelszövetkezetnél elhelyezett pénzeszköz után ha a szerzıdés így rendelkezik- kamatot (a továbbiakban együtt: ellenértéket) fizet A hitelszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének mértékét, esedékességét, illetve számításának módját elsısorban az egyedi szerzıdések tartalmazzák. Az olyan szolgáltatások tekintetében, amelyekrıl, illetve amelyek ellenértékérıl az egyedi szerzıdés nem rendelkezik, úgy a hitelszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye, a vonatkozó ÁSZF illetve a jelen Üzletszabályzat az irányadó. A Hirdetményben közzétett ellenértékre, és egyéb feltételekre vonatkozó kondíciók meghatározása, módosítása, új ellenérték fajták bevezetése a hitelszövetkezet kizárólagos joga Amennyiben az Ügyfél a pénztartozását késedelmesen teljesíti, a hitelszövetkezet ha a szerzıdés másként nem rendelkezik késedelmi kamatot számít fel. A Hitelszövetkezet által az egyes ügylettípusoknál felszámított késedelmi kamat mindenkori mértékét a vonatkozó szerzıdés tartalmazza. Ennek hiányában a késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege Az Ügyfél által a hitelszövetkezet részére fizetendı kamatokat, a rendelkezésre tartási jutalékot és más idıtartamhoz kötött díjakat ha a szerzıdés eltérıen nem rendelkezik a következı módon számolja el: A Hitelszövetkezet a 3 hónaposnál hosszabb lejáratra nyújtott lakossági kölcsönök esetében Teljes hiteldíj mutatót (THM) számol. A teljes hiteldíj mutató a különbözı ajánlatok összehasonlítására, az Üzletfél megfelelı tájékoztatására szolgál. Számítása során a Hitelszövetkezetnek a hitellel kapcsolatos - kamaton túli egyéb - költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet lényeges terheit mutatja százalékos formában. Teljes hiteldíj mutató (THM) számítási módszere: a.) A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása egy részletben történik: H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel,

9 Ak: a k-adik törlesztırészlet összege, m: a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. b.) A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása több részletben történik: Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel, A'k': a k' sorszámú törlesztırészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m': a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, tk': a k'-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. Egyéb kérdésekben a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet elıírásai az irányadók. A fenti hitelügyletekre vonatkozó részletes szabályokat a Hitelszövetkezet külön üzletági Üzletszabályzatai tartalmazzák A hitelszövetkezet által az Ügyfél részére fizetendı (betéti) kamatokat eltérı rendelkezés hiányában következı képlet alapján számítja: a.) A kamatszámítás a képlet alapján történik. tıke * % * naptári napok száma kamat = a) A kamatok mértékét és az azokhoz mindig aktuálisan rendelt Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) értékét a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza, melyet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, jól látható helyen ki kell függeszteni. A Hitelszövetkezetnek az EBKM mutató számítását a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérıl szóló 82/2010. (III.25.) Korm. Rendeletben leírtak szerint saját hatáskörben kell elvégeznie. - Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét = ahol

10 n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. - Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap: Elhelyezett betét = ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. A hitelszövetkezet által az Ügyfél részére fizetendı / betéti / kamatokat a Hirdetményben tesz közzé. A betétben elhelyezett összeg után járó kamatot a hitelszövetkezet jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításról a betétest a hatálybalépést megelızıen legalább 15 nappal Hirdetményben, valamint a honlapon is tájékoztatja A hitelszövetkezet az ellenértéket az Ügyfél számára kedvezıtlen módon csak akkor módosíthatja egyoldalúan, ha a szerzıdés ezt külön pontban- a hitelszövetkezet számára meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére egyértelmően lehetıvé teszi Fogyasztóval vagy mikro- és kisvállalkozással kötött kölcsönszerzıdés esetén, kamatot, díjat vagy költséget érintı egyoldalú, az ügyfél számára kedvezıtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - szabályait a Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza A hitelszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése a teljesítés napja, eltérı kikötés hiányában a szerzıdésben meghatározott idıpontban, a szerzıdésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a szerzıdés megszőnésekor esedékes A hitelszövetkezeti szolgáltatás tejesítése során a hitelszövetkezet jogosult az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgısségi díjak, tranzakciós díj, ügyvédi díj, hitelbírálati díj, biztosíték átértékelési díj, szakértıi díjak, értékbecslés díja, illetékek, közjegyzıi, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.), illetve díjait az Ügyfélre terhelni. A megbízás teljesítése során a hitelszövetkezet által igénybevett belföldi és külföldi közremőködı fél által felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik Az Ügyfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Ügyfél nem szerzıdésszerő magatartásából származnak vagy a hitelszövetkezetet az Ügyféllel fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik, beleértve az Ügyfél elleni esetleges eljárások költségeit is. 11. Biztosítéknyújtás A hitelszövetkezet az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat során bármikor jogosult az Ügyféllel szemben meglévı, vagy a jövıben keletkezı bármely követelésének biztosítására megfelelı biztosí-

11 ték nyújtását, illetve a hitelszövetkezet követeléseinek megtérüléséhez szükséges mértékben - a már meglévı biztosíték kiegészítését kérni az Ügyféltıl. A biztosíték nyújtásának, illetve kiegészítésének elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével, kiegészítésével, ellenırzésével és érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az Ügyfelet terheli A hitelszövetkezet biztosítékként különösen zálogjogot, óvadékot, készfizetı kezességet, illetve bankgaranciát, továbbá opciós jogot és árbevétel engedményezést fogad el A biztosíték fedezeti értékét a hitelszövetkezet jogosult meghatározni A biztosíték nyújtásáig, illetve a nyújtott biztosíték hitelszövetkezet által kért kiegészítésének megtörténtéig a hitelszövetkezet jogosult az Ügyféllel szembeni esetleges fizetési kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni Amennyiben az Ügyfél valamely vagyontárgya a hitelszövetkezet birtokába jut, illetve az Ügyfél valamely jogát a hitelszövetkezet gyakorolhatja, vagy valamely követelés érvényesítésére a hitelszövetkezet jogosulttá válik, e vagyontárgyak, jogok és követelések külön megállapodás nélkül is óvadékként vagy zálogtárgyként a hitelszövetkezetnek az Ügyféllel szembeni követelései biztosítékául szolgálnak Ha a biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy a követelés érvényesítése a lekötés idıtartama alatt esedékessé válik, a hitelszövetkezet jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni és az így kapott összegeket biztosítékként kezelni A hitelszövetkezet követeléseinek biztosítékául szolgáló valamennyi vagyontárgy, jog vagy követelés biztosítékul szolgál a hitelszövetkezetnek az Ügyféllel szembeni valamennyi követelésére függetlenül attól, hogy a követelés hitelnyújtásból vagy egyéb jogviszonyból ered, továbbá azokra az Ügyféllel szembeni követelésekre is, amelyeket harmadik személy engedményezett a hitelszövetkezetre Az Ügyfél köteles gondoskodni a biztosítékul szolgáló vagyontárgy megfelelı megırzésérıl, a jogok illetve követelések érvényesíthetıségének fenntartásáról. Az Ügyfél - a hitelszövetkezet felszólítására köteles a szükséges intézkedéseket megtenni a harmadik személyekkel szemben esedékes követelései beszedésére, illetve behajtása érdekében. Az Ügyfél köteles továbbá a használatban lévı, a hitelszövetkezet javára biztosítékul lekötött vagyontárgyakat rendeltetésszerően kezelni, üzemeltetni. Ha biztosítékul egyedileg meg nem határozott elhasználható vagy helyettesíthetı dolog szolgál, akkor az Ügyfél köteles az elhasznált vagy értékesített vagyontárgyakat értékükön pótolni A biztosíték értékében, érvényesíthetıségében, behajthatóságában vagy más lényeges körülményben bekövetkezett változásokról az Ügyfél köteles a hitelszövetkezetet haladéktalanul tájékoztatni Az Ügyfél köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgyait, hitelbıl beszerzett eszközeit amennyiben a szerzıdés eltérıen nem rendelkezik valamennyi biztosítható kockázat esetére teljes értéken biztosítani, továbbá a biztosításból eredı kártérítési összeget a hitelszövetkezetre engedményezni, illetve a biztosítási szerzıdésben (biztosítási kötvény) kedvezményezettként a hitelszövetkezetet feltüntetni. Az Ügyfél köteles a biztosítási díjat a biztosítási kötvényben foglalt feltételekkel megfizetni. Ügyfél a hitelszövetkezet felhívására köteles a biztosítási kötvényt és a biztosítási díj megfizetését igazoló okmányokat a hitelszövetkezet részére bemutatni, átadni. Az Ügyfél a biztosítási szerzıdést amíg a hitelszövetkezetnek az Ügyféllel szemben követelése áll fenn a hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. A hitelszövetkezet a biztosító által átutalt kártalanítási összeget követelésének esedékessége (lejárata) elıtt is jogosult az

12 Ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani. A kártalanítási összeggel nem fedezett követelés változatlan feltételekkel fennmarad. A biztosítási összegnek a hitelszövetkezet követeléseit meghaladó része az Ügyfelet illeti. A hitelszövetkezet bármikor jogosult a helyszínen is- a biztosítékok meglétét ellenırizni és azt, hogy az Ügyfél a biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tett. Az ellenırzés során az Ügyfél köteles a hitelszövetkezettel együttmőködni, az ellenırzéshez szükséges adatokat megadni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani Amennyiben az Ügyfél az általa nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos, a szerzıdésben elıírt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a hitelszövetkezet jogosult megtenni a biztosíték megóvásához általa szükségesnek tartott lépéseket, így különösen közvetlenül eljárni az Ügyfél helyett, illetve kezdeményezni a hatósági vagy bírósági eljárást A hitelszövetkezet az Ügyfél számlája terhére a jogszabály által elıírt sorrendiséget figyelembe véve - az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult az esedékes lejárt követeléseit érvényesíteni, illetve tartozásaival szemben beszámítással élni Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit a hitelszövetkezet jogosult - a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı módon bármely biztosítékból eredı jogát érvényesíteni, az Ügyfél érdekeinek lehetséges figyelembevételével. Az érvényesítés során befolyt összeget a hitelszövetkezet jogosult követelése kielégítésére felhasználni, ha pedig nem szükséges, jóváírja azokat az Ügyfél hitelszövetkezetnél vezetett számláján, illetve átutalja az Ügyfél által megjelölt más számlára Amennyiben az Ügyfélnek a hitelszövetkezettel szemben több jogviszony, szerzıdés, alapján több jogcímen áll fenn tartozása és az Ügyfél által teljesített befizetés valamennyi tartozás kiegyenlítésére nem elegendı, úgy a hitelszövetkezet a rendelkezésre álló összeget elsısorban a költségekre, azután a késedelmi kamatokra, majd az ügyleti kamatokra végül a fıtartozásokra számolja el. Valamennyi járulék (költségek, kamatok) kiegyenlítését követıen a hitelszövetkezet a még rendelkezésre álló összeget döntése szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított fıkövetelés (tıketartozás) csökkentésére fordítja. Az Ügyfél ezzel ellentétes rendelkezése érvénytelen. Amennyiben a hitelszövetkezet részére azonos ügylet fedezetéül több biztosítékot nyújtottak, azokat a hitelszövetkezet saját belátása szerinti sorrendben és mértékben veheti igénybe Ha az Ügyfél a hitelszövetkezetnek kamattal és költséggel is tartozik, és a befolyt összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, a hitelszövetkezet azt elsısorban a költségre, azután a késedelmi kamatra, majd a kamatra végül a fıtartozásra számolja el. Több szerzıdésbıl eredı követelés fennállta esetén is a különbözı jogviszonyoktól függetlenül - a hitelszövetkezet a fenti sorrendnek megfelelıen számolja el a teljesítést (azaz elıször az összes költségre, azután az összes késedelmi kamatra majd az összes kamatra és végül a különbözı szerzıdésekbıl eredı tıketartozásra fordítja) Amennyiben a hitelszövetkezet részére azonos ügylet fedezetéül több biztosítékot nyújtottak, azokat a hitelszövetkezet saját belátása szerinti sorrendben és mértékben veheti igénybe A biztosítéki szerzıdés mindaddig hatályba marad, ameddig a hitelszövetkezet az Ügyféllel szemben a szerzıdésbıl (alapjogviszonyból) származó követelése maradéktalanul meg nem térül A hitelszövetkezet a szerzıdés (alapjogviszony) alapján fennálló mindenkori követelésének megtérítését az Ügyféltıl a biztosíték érvényesítésétıl függetlenül is- jogosult követelni. Amenynyiben a biztosíték érvényesítése után is a hitelszövetkezetnek követelése áll fenn az Ügyféllel szemben, azokat a hitelszövetkezet továbbra is követelheti. 12. A hitelszövetkezet felelıssége A hitelszövetkezet szolgáltatás nyújtás során a hitelintézettıl elvárható gondossággal jár el a Hpt., a Pft, és más, a hitelintézetekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek

13 megfelelıen A hitelszövetkezet megtéríti az Ügyfélnek mindazt, az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet súlyos gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, illetve az ıt ért kárról és az enyhítése érdekében tett lépéseirıl a hitelszövetkezetet értesíteni. Az Ügyfél köteles bekövetkezett kárát a hitelszövetkezetnek bizonyítani A késedelmes teljesítésért a hitelszövetkezet csak a késedelem megszőnésének idıpontjáig járó késedelmi kamat mértékéig vállal felelısséget A hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására a hitelszövetkezetnek nincs lehetısége (vis major), valamint a mőködésének megzavarásából eredı károkért, beleértve a hitelszövetkezet üzem karbantartásával és fenntartásával kapcsolatos korlátozott mőködést, továbbá, ha a hitelszövetkezet jelentıs ok miatt meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza a mőködését A hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amely az Ügyfél mulasztásából, késedelmébıl származnak A hitelszövetkezet csak súlyos gondatlanság esetén felelıs azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusa és cselekvıképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellı idıben írásban a cselekvıképességében beállt idıközbeni változásokról A hitelszövetkezet nem felelıs azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a hitelszövetkezeti ügyletetek kapcsán alkalmazott pénzügyi, jogi és egyéb speciális szakismeretet igénylı szakkifejezéseket nem a mindenkori szakmai szokásoknak és szokványoknak megfelelıen értelmezte. A hitelszövetkezet az Ügyfél kérésére a hitelszövetkezeti ügylet megfelelı értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást megadja A hitelszövetkezet nem felel az általa vállalt szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelméért, ha azt az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása okozza, illetve akadályozza. A szolgáltatásért kikötött díj a hitelszövetkezetet - a megbízás teljesítésének arányában - ez esetben is megilleti A hitelszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A hitelszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelısséget A hitelszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok érvényességéért, eredetiségéért, az aláírások valódiságáért, az esetleges idıközi módosításokért, jogi tartalmáért A Hitelszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenırzéssel sem lehetett felismerni A hitelszövetkezet saját tévedését (ideértve az Ügyfél számláján történı jóváírást vagy terhelést is) bármikor jogosult az Ügyfél rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésrıl a hitelszövetkezet az Ügyfelet értesíti. A hitelszövetkezet tévedésének helyesbítése az Ügyfél számára költségmentes A hitelszövetkezet felelısségének a fentiek szerinti korlátozása nem érinti a hitelszövetkezetnek azt a felelısségét, amelyet a Polgári Törvénykönyv szerint szerzıdésben érvényesen nem lehet kizárni.

14 Adatkezelés, titoktartás és bankinformáció A hitelszövetkezet Ügyfelei a hitelszövetkezettel kötött szerzıdésekhez szükséges a szerzıdésekben rögzített szolgáltatások nyújtásának és teljesítésének céljából- személyes adataikat adatkezelésre, adatfeldolgozásra adják át a hitelszövetkezetnek, mint adatkezelınek, adatfeldolgozónak Az Ügyfelek által a hitelszövetkezet részére átadott adatok hitelszövetkezeti alkalmazottak, szerzıdött szolgáltatók általi kezeléséért, feldolgozásáért a hitelszövetkezet elsı számú vezetıje, mint az adatkezelı, adatfeldolgozó hitelszövetkezeti alkalmazottak munkáltatója és a szerzıdött szolgáltatók megbízója, adatgazdaként felelısséget vállal A hitelszövetkezet az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak minısülı tényeket, adatokat és információkat a banktitokra vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kezeli A hitelszövetkezet az Ügyfélrıl tudomására jutott adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszőnését követı 10 (tíz) évig tartja nyilván. Ezeket a hitelszövetkezet - belsı munkafolyamatai során - jogosult rögzíteni, feldolgozni, felhasználni, kezelni Az Ügyfél köteles az üzleti kapcsolat alatt tudomására jutott, a hitelszövetkezet tevékenységével összefüggı üzleti titkot megtartani A hitelszövetkezet a banktitkot harmadik személy részére csak az Ügyfél törvényben meghatározott módon kiállított írásbeli meghatalmazásában megjelölt esetekben, illetve a jogszabályokban meghatározott esetekben és személyeknek adja ki, a banktitoknak minısülı adatokat a hitelszövetkezet feladatkörén kívül nem használja A hitelszövetkezet a banktitkot az üzleti kapcsolatok megszőnése után, idıkorlátozás nélkül megırzi Az alábbiak szerinti bankinformáció nyújtásán kívül a hitelszövetkezet az Ügyfélrıl banktitoknak nem minısülı információt olyan összesített adatok szolgáltatásán túl, amelyekbıl az egyes Ügyfelek személye, üzleti adatai nem állapíthatók meg kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges idıbeli korlátait, az információ címzettjét és célját A hitelszövetkezet az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül jogosult - a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembevételével harmadik személy részére bankinformációt adni. A bakinformáció az Ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Ügyfél és a hitelszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja A bankinformáció adásával a hitelszövetkezet az Ügyfélért semmilyen garanciát és felelısséget nem vállal A bankinformáció megtagadása a hitelszövetkezet részérıl nem jelent az Ügyfélrıl alkotott negatív értékelést a hitelszövetkezet ezt az információt kérıvel is közli és ennek megfelelıen az Ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a hitelszövetkezettel szemben semmilyen kárigényt A hitelszövetkezet az Ügyfél kérésére beszerzett bankinformáció valóságtartalmáért nem felel. A bankinformáció forrását a hitelszövetkezet nem jelöli meg A hitelszövetkezet a bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Ügyfél díjfizetéséhez kötheti A bankinformációt az információ kérı kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az információkérı hitelintézet, amely az ügyfelei megbízásából jár el. A bankinformációt az információt kérı köteles bizalmasan kezelni.

15 A hitelszövetkezet az általa nyújtott bankinformáció felhasználásáért és az ebbıl keletkezett kárért kizárólag akkor felel, ha jogszabályba ütközı módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki felróható módon valótlan adatot szolgáltatott A hitelszövetkezetnek törvényben elıírt adatszolgáltatási kötelezettsége van a cégbíróság és az adóhatóság felé, a forintban és egyéb, külföldi pénznemben vezetett pénzforgalmi számlákról A hitelszövetkezet törvényben elıírt kötelezettsége, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén bejelentést tegyen a pénzügyi információs egységként mőködı hatóságnak. A hitelszövetkezet a bejelentés tényérıl, annak tartalmáról, harmadik személynek vagy szervezetnek semmiféle tájékoztatást nem ad, és biztosítja, hogy a bejelentés tartalma és megtörténte banktitokként titokban maradjon. A hitelszövetkezet a bejelentési kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, illetıleg a bejelentési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat a bejelentéstıl számított 10 évig megırzi és nyilvántartja A hitelszövetkezet területén videó megfigyelı rendszer üzemel, mely biztonsági okokból képfelvételeket rögzít az üzleti helyiségeiben megjelenı szolgáltatásait igénybe vevı személyekrıl. A képfelvételeket a hitelszövetkezet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. Törvény elıírásainak megfelelıen kezeli, annak biztonságos tárolásáról 40 napig gondoskodik, ezt követıen a felvételek megsemmisítésre (felülírásra) kerülnek. A rögzített képanyag kizárólag a hatóságok felé, hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A megfigyelt területre való belépéssel a megfigyelt személy hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez. 14. Az Ügyfél és a hitelszövetkezet közötti szerzıdés megszőnése 14.1 Az Ügyfél jogosult tartozásainak rendezése mellett a hitelszövetkezettel fennálló határozatlan idejő szerzıdését bármikor, indokolás nélkül felmondani A felmondás joga a hitelszövetkezetet határozatlan idejő szerzıdés esetében harminc napos határidıvel, illetıleg a pénzforgalmi jogszabályban meghatározottak szerint / két hónapos határidı / indokolási kötelezettség nélkül illeti meg Ha az Ügyfél a hitelszövetkezettel kötött szerzıdést súlyosan megszegi, továbbá ha felróható magatartása miatt a szerzıdéses jogviszony további fenntartása a hitelszövetkezettıl már nem várható el, a hitelszövetkezet jogosult az Ügyféllel kötött bármely szerzıdését azonnali hatállyal felmondani. A Hitelszövetkezet részérıl a felmondási jogosultság egyik okául szolgáló súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek különösen az Ügyfél alábbi magatartásai: az együttmőködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése, a bankszámlaszerzıdés felmondása, a Hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül más pénzintézetnél újabb bankszámla nyitása vagy hiteltartozás vállalása, valótlan információk közlése, adatok eltitkolása, más módon a Hitelszövetkezet megtévesztése, amennyiben az a kölcsönnyújtás feltételeit befolyásolta volna, a biztosítékokra vonatkozó kikötések megszegése. 60 napot meghaladó törlesztési/fizetési késedelem Az Ügyfél együttmőködési, illetve tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül és a Felek között bármely szerzıdéses jogviszony azonnali hatályú felmondását teszi lehetıvé a hitelszövetkezet számára A hitelszövetkezet által közölt azonnali hatályú felmondás esetén a felmondott jogviszonyból származó követelések lejárttá válnak, és az Ügyfél köteles a hitelszövetkezet felszólítására a hitelszövetkezettel szemben fennálló valamennyi tartozását kiegyenlíteni.

16 A felmondás nem érinti - a szerzıdés alapján a hitelszövetkezet által visszavonhatatlanul vállalt kötelezettségek teljesítését A szerzıdéses jogviszony bármely okból történı megszőnése esetén az Ügyfél és a hitelszövetkezet egymással szembeni követelései azonnal esedékessé válnak, beleértve a kamatokat, jutalékokat, díjakat és költségeket is. 15. Panaszkezelés Az Ügyfél információkérés céljából, illetve panaszaival a Hitelszövetkezet elnökéhez, vagy a hitelszövetkezet igazgatóságához címzett levélben (cím: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20., vagy elektronikus úton valamint a hitelszövetkezet egységeinél személyesen vagy írásban fordulhat A szóbeli panaszt a hitelszövetkezet haladéktalanul megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Amennyiben a kirendeltség vagy a hitelszövetkezet nem tud haladéktalanul intézkedni vagy a szóbeli panasz kivizsgálása hosszabb idıt vesz igénybe, vagy a hitelszövetkezet azonnali intézkedését, illetve válaszát a Számlatulajdonos nem fogadja el, úgy a hitelszövetkezet a szóbeli panaszra írásbeli választ ad 15 napon belül. A hitelszövetkezet az írásban benyújtott panaszt, annak a hitelszövetkezethez történt beérkezésétıl számított 15 napon belül kivizsgálja, érdemben elbírálja és ennek eredményérıl az Ügyfél részére írásbeli értesítést küld, amennyiben az elbíráláshoz szükséges dokumentumok és információk a hitelszövetkezetnél hiánytalanul rendelkezésre állnak. Amennyiben a panasz elbírálásához a hitelszövetkezetnek további dokumentumokra és információra van szüksége, úgy ennek teljesítésére hívja fel a panasztevı Ügyfelet. Ez utóbbi esetben a panasz kivizsgálását a hitelszövetkezet akkor folytatja, ha az Ügyfél a dokumentumcsatolási és információszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. A panasz kezelésérıl részletesen a hitelszövetkezet a Fogyasztóvédelemrıl, a panaszok intézésérıl szóló szabályzata rendelkezik, annak elıírásai az érvényesek Az Ügyfél jogosult továbbá panaszával jogorvoslatért a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordulni, ahol kérheti a Felügyelet közremőködését a rendezéshez, illetve igénybe veheti a Békéltetı Testületeket, valamint a számlatulajdonos az illetékes bírósághoz is fordulhat. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben meghatározott esetekben pedig, a Gazdasági Versenyhivatalhoz (1245.Budapest 5 Pf.1036 ) és kérheti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását. A PSZÁF ügyfélszolgálat; levezési címe: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777; telefon száma: Jogviták rendezése A hitelszövetkezet és az Ügyfél a közöttük létrejött szerzıdésekbıl származó értelmezési és egyéb vitás kérdéseket békés úton, közös megegyezéssel törekszenek rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármelyik fél bírósághoz fordulhat A hitelszövetkezet bármely hatáskörrel rendelkezı illetékes bíróság elıtt pert indíthat az Ügyféllel szemben Az Ügyfél és a hitelszövetkezet közötti jogviszonyokra ellentétes kikötés hiányában - a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. 17. Központi Hitelinformációs Rendszerrel / továbbiakban: KHR / kapcsolatos adatkezelési szabályok Fogalom meghatározások:

17 a) nyilvántartott személy: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek, vagy amelynek referenciaadatait a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás kezeli; b) befektetési hitel: a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. (2) bekezdés 7. pontja szerinti hitel; c) pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt tevékenységek, ideértve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló évi LX. törvény 3. (1) bekezdés 29. pontja és 5. (6) bekezdés d) pontja szerinti jelzáloghitelezést és a közraktárakról szóló évi XLVIII. törvény 28. -a szerinti kölcsönnyújtást is; d) értékpapír-kölcsönzés: a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. (1) bekezdés 44. pontjában foglalt tevékenység; e) referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet; f) referenciaadat-szolgáltató: 1. a pénzügyi szolgáltatások legalább egyikét végzı pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, biztosító, közraktár 2. a Diákhitel Központ Zrt., 3. a befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás, 4. az értékpapír-kölcsönzést végzı befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelı, elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi értéktár és biztosító, valamint 5. a határon átnyúló szolgáltatást végzı, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezı hitelezı, ha a KHR-hez csatlakozott. g) vállalkozás: a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a hitelszövetkezet, az európai hitelszövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót A hitelszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszerrıl szóló 2011.évi CXXII. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek megfelelıen a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére adós nyilvántartási célból a biztonságosabb mőködés és a hitelezési kockázat csökkentése érdekében - adatokat szolgáltat A hitelszövetkezet a KHR részére átadja annak a természetes személynek a referencia adatait, aki hitel és pénzkölcsön nyújtására, - elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátására, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, - kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb pénzintézeti kötelezettség vállalására irányuló szerzıdést kötött aki a) a szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll b) A szerzıdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, és ez okirattal bizonyítható illetve

18 c ) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Büntetı törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg illetve d ) akivel szemben a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg A hitelszövetkezet a természetes személyek alábbi adatait /referenciaadatok/ adja át a KHR részére: Azonosító adatok: a ) név, b) születési név, c) születési idı, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f ) lakcím, g) levelezési cím, h ) elektronikus levelezési cím Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma) b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) ügyfél minıség (adós, adóstárs) d) a szerzıdés összege, a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága e) a a) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja f) a a.) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, h) a követelés másik referencia adatszolgáltató részére történı átruházása, perre utaló megjegyzés i) elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, pénzneme j) fennálló tıketartozás összeg és pénzneme, Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) az igénylés elutasításnak idıpontja és indoka, b) okirati bizonyítékok, c) jogerıs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezı részének tartalma A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a) a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b) a letiltás idıpontja, c) a letiltott készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel végrehajtott mőveletek idıpontja, száma, összege, d) a jogosulatlan felhasználások száma, e) az okozott kár összege,

19 f) a bírósági határozat jogerıre emelkedésének idıpontja, g) perre utaló megjegyzés A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum), b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, c) az ügyfél azonosító adatai, d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. A referenciaadatok KHR-be történı átadását megelızıen a hitelszövetkezet, mint referenciaadatszolgáltató beszerzi a természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bıl történı, más referenciaadat-szolgáltató általi, a pontban rögzítettek átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél - az adatok KHR-ben történı nyilvántartásának idıtartama alatt - bármikor megadhatja. Nem szükséges az ügyfél hozzájárulása a a) d ) pontokban rögzített események bekövetkezésekor az pontban rögzített adatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ha az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bıl történı átvételéhez, úgy a KHR az ügyfél pont és a pont a) d) pontjai, valamint a pont szerinti adatokat tartalmazza A KHR részére a hitelszövetkezet átadja: a.) a vállalkozások Hpt.-ben meghatározott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésével kapcsolatos és a) d) pontokban meghatározott referenciaadatait, b.) továbbá azon vállalkozások és a pontokban meghatározott referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt, c.) továbbá annak a vállalkozásnak a és pontja szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette, d) illetve annak a vállalkozásnak a és pontja szerinti referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb összegő sorba állított követelést tartanak nyilván A hitelszövetkezet a vállalkozások alábbi referenciaadatait adja át a KHR-be: azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) a szerzıdés megszőnésének módja, d) a szerzıdés összege a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, e) a b) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja, f) a b). pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg

20 nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja és összege, h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének idıpontja és módja, i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés, j) elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, valamint pénzneme, k) fennálló tıketartozás összege és pénzneme Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerzıdés azonosítója (száma), b) a sorba állított követelések összege és devizaneme, c) a követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja, d) perre utaló megjegyzés A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésre vonatkozó adatok: a) szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének, felfüggesztésének idıpontja, b) perre utaló megjegyzés A KHR ben történı adatkezelés általános szabályai (1) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás - a (3) (4) bekezdésben, valamint a pont (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a referenciaadatokat a (2) bekezdésben meghatározott idıponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, illetve a pont (1) és (2) bekezdése szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidı számításának kezdete: a) a pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szőnt meg, a pont szerinti adatátadás idıpontjától számított ötödik év vége, b) a b) pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szőnt meg, a b) pont szerinti adatátadás idıpontjától számított ötödik év vége, c) az adat átadásának idıpontja a b) és c) pont, a d) pont és a c) pont szerinti esetben, d) a követelések sorba állításának megszőnési idıpontja a d) pont szerinti esetben, e) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdése megszőnésének idıpontja. (3) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. (4) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésbıl eredı késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétıl számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a a) pont szerinti referenciaadatot A természetes személyekre vonatkozó adatok kezelésének különös szabályai

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben