Hatályba lép: április 17-én

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lép: 2012. április 17-én"

Átírás

1 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: Adószám: Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával Hatályba lép: április 17-én

2 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A HITELSZÖVETKEZET ÉS AZ ÜGYFÉL EGYÜTTMŐKÖDÉSE, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELE ZETTSÉGEK AZ ÜGYFÉL ÉS A HITELSZÖVETKEZET KÉPVISELETE ÍRÁSBELISÉG KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSA TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE KAMATOK, JUTALÉKOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS A HITELSZÖVETKEZET FELELİSSÉGE ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS ÉS BANKINFORMÁCIÓ AZ ÜGYFÉL ÉS A HITELSZÖVETKEZET KÖZÖTTI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE PANASZKEZELÉS JOGVITÁK RENDEZÉSE A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁ- LYOK ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS...22 II. A HITELSZÖVETKEZET ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSAI FIZETÉSI SZÁMLÁK BETÉTELHELYEZÉS HITELÜGYLETEK BANKGARANCIA, BANKKEZESSÉG FAKTORING MEGBÍZÁSOS TEVÉKENYSÉG BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE KISZERVEZÉS...30 III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK...31 IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS számú melléklet ÁSZF pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez 2. számú melléklet ÁSZF a Természetes személyek részére nyitott fizetési számlához kapcsolódóan 3. számú melléklet ÁSZSZ a vállalkozói ügyfelekkel kötendı szerzıdésekre 4. számú melléklet ÁSZF a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésekre 5. számú melléklet Betétgyőjtési üzletág szabályozása 6. számú melléklet Hitelezési tevékenység szabályozása 7. számú melléklet Bankgarancia tevékenység szabályozása 8. számú melléklet Faktoring tevékenység szabályozása 9. számú melléklet Bankkártya üzletág szabályozása

3 1. Bevezetı rendelkezések I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1.1. A Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) (a továbbiakban: hitelszövetkezet a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. számú törvényben (továbbiakban: Hpt.), valamint a évi - a szövetkezetekrıl szóló - I. számú törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján alakult szövetkezeti formában mőködı hitelintézet. A Hpt. és az Szt. elıírásai értelmében a Hitelszövetkezet kizárólag tagjai körében végezheti az ÁPTF engedélyében meghatározott feltételek mellett a pénzkölcsön nyújtását. A Hitelszövetkezet tevékenységét az ÁPTF, a PSZÁF alábbi számú engedélyei alapján végzi: - 939/1997/F.(1997. december 4.) számú ÁPTF határozat /1998.(1998. június 30.) számú ÁPTF határozat - I-1352/2003.(2003.október 31.) számú PSZÁF határozat - I-2037/2004.(2004.augusztus 23.) számú PSZÁF határozat - I-E-2377/2004.(2004.november 8.) számú PSZÁF határozat - E-I-636/2008. számú PSZÁF határozat A Hitelszövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulására építı, demokratikus önkormányzat keretében mőködı, a tagok érdekeit szolgáló pénzintézet. A Hitelszövetkezet célja, hogy tagjai anyagi hozzájárulására és pénzbeli megtakarításaira építve hitelezést és egyéb engedélyezett pénzügyi tevékenységet végezzen. A hitelszövetkezeti tag és egyben ügyfél (a továbbiakban: ügyfél), valamint a Hitelszövetkezet közötti üzleti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A Hitelszövetkezet a Felügyelet engedélye alapján számos üzleti lehetıséggel áll ügyfelei rendelkezésére. Az ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Hitelszövetkezet kellı gondossággal intézi, és eközben az ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek sokrétősége, a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az ügyfelekkel való közlését. A Hitelszövetkezet és ügyfelei közötti pénzforgalommal kapcsolatos eljárásrend alapvetı szabályait a pénzforgalomról szóló évi LXXXV. Törvény határozza meg Az egyes szolgáltatások részletes szabályait az üzletágra vonatkozó üzletszabályzatok rendelkezései, az Általános Szerzıdési Feltételek a (továbbiakban: ÁSZF), az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételek a személyre szóló szerzıdések tartalmazzák A jelen Üzletszabályzat a pénzügyi- és kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatban a hitelszövetkezet és Ügyfelei között létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek a szerzıdés vagy az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok rendelkezései alapján- mind a hitelszövetkezetre, mind pedig az Ügyfélre nézve kötelezıek A hitelszövetkezet és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyedi szerzıdések, valamint az arra vonatkozó ÁSZF és az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan hitelszövetkezet által felszámított kamatot, díjat, költséget, és jutalékot, a hitelszövetkezet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, illetve a hitelszövetkezet internetes honlapján hozzáférhetı Hirdetményben (továbbiakban: Hirdetmény) állapítják meg. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat és a vonatkozó ÁSZF között eltérés van, akkor az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF és az egyedi szerzıdés közötti eltérés esetén pedig az egyedi szerzıdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Azon esetben is az egyedi szerzıdés rendelkezése az irányadó, amikor a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik ÁSZF Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a belföldi vagy külföldi illetıségő jogi személy, természetes személy, aki számára a hitelszövetkezet az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatást

4 - 4 - nyújtja. Ügyfélnek minısül továbbá az a személy, szervezet is akivel/amellyel az 1.1 pontban felsorolt jogügyletek létesítésekor a hitelszövetkezet bármilyen kockázati kapcsolatba kerül. (pl: fedezetnyújtás a hitelszövetkezetnek) A jelen Üzletszabályzat által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári törvénykönyv, valamint a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.). 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága 2.1.Az Általános Üzletszabályzat a tevékenységi Általános Szerzıdési Feltételek, valamint az egyes konstrukciók részletes leírásai - ide nem értve a hitelszövetkezet belsı ügyviteli utasításait -, nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az ügyfelek számára nyitva álló hitelszövetkezeti helyiségben hozzáférhetıek, valamint az elektronikus szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıek. Az Üzletszabályzat elérhetı a hitelszövetkezet honlapján is (www.hitelszov.hu). Az Ügyfél kérésére a hitelszövetkezet díjtalanul átadja az üzleti feltételeit tartalmazó nyilvános szabályzatait Szerzıdéskötéskor az Ügyfél a hitelszövetkezettel kötött szerzıdés aláírásával tudomásul veszi az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. 3. Az Üzletszabályzat módosítása A hitelszövetkezet jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a hitelszövetkezet az Üzletszabályzatot egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezıtlenül módosítja, úgy a módosításról az Ügyfelet, annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelızıen az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja, továbbá a módosítást az Ügyfél számára a hitelszövetkezet internetes honlapján (www.hitelszov.hu) is elérhetıvé teszi. Az Ügyfél számára kedvezıtlen változást nem jelentı módosításokról a hitelszövetkezet az Ügyfelet legkésıbb a hatálybalépés napját megelızı hitelszövetkezeti munkanapon értesíti a módosítás üzlethelyiségekben történı kifüggesztése útján, illetve a módosítást a hitelszövetkezet internetes honlapján (www.hitelszov.hu) is elérhetıvé teszi. 4. A hitelszövetkezet és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási kötelezettségek A hitelszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttmőködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerően gyakorolva és kötelezettségeiket szerzıdésszerően teljesítve kötelesek eljárni A hitelszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttmőködnek, ennek megfelelıen az ügylet szempontjából jelentıs tényekrıl, körülményekrıl, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggı kérdésekre - ha az ügy jellegébıl, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitőnıen más nem következik - legkésıbb 15 munkanapon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. E kötelezettségek elmulasztásából eredı kár a mulasztató felet terheli Ügyfél köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a hitelszövetkezetet, ha nem érkezett meg idıben valamely általa a hitelszövetkezettıl várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Az Ügyfél szintén köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a hitelszövetkezetet, amennyiben a részére kézbesített kivonat, értesítés olyan tranzakcióról értesíti, amely jogalap, esedékesség vagy összegszerőség tekintetében eltér az általa megkötött szerzıdésben, kezdeményezett megbízásban foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik.

5 - 5 - A hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtıl számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. 5. Az Ügyfél és a hitelszövetkezet képviselete 5.1. A hitelszövetkezet köteles meggyızıdni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvény elıírásaival összhangban az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. Ennek megfelelıen a hitelszövetkezet kérheti, hogy az Ügyfél, illetve a képviselı személyazonosságát, képviseleti jogát megfelelı okirattal igazolja A hitelszövetkezet köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás elfogadásakor, illetve a jogszabályban elıírt esetekben az Ügyfél átvilágítását elvégezni. Az ügyfél átvilágítás során a hitelszövetkezet köteles az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselıt, továbbá szükség szerint a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenırzését elvégezni. A törvényben meghatározott esetekben az Ügyfél köteles a hitelszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetıleg érdekében jár el. 5.3 Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a hitelszövetkezetet haladéktalanul, de legkésıbb a tudomásszerzéstıl számított öt munkanapon belül értesíteni az ügyfél átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásokról A külföldi lakóhellyel rendelkezı Ügyfél köteles a hitelszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplınek minısül-e. A külföldi kiemelt közszereplı esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a hitelszövetkezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott vezetıje jóváhagyását követıen kerülhet sor Ha az Ügyfél nem személyesen vagy a hitelszövetkezethez bejelentett képviselı útján jár el, az Ügyfél képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejő magánokirattal vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia Amennyiben az Ügyfél személyazonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvő okiratot bocsát a hitelszövetkezet rendelkezésére, a hitelszövetkezet jogosult annak hitelesített magyar nyelvő fordítását kérni, vagy azt az Ügyfél költségére lefordíttatni A személyazonosságot, képviseleti jogot igazoló okirat hamis vagy hamisított voltáról, téves fordításából eredeti, esetleges károkért a hitelszövetkezet kizárólag súlyos gondatlansága esetén felel Az Ügyfél a hitelszövetkezettel kötött szerzıdés aláírásával egyidejőleg köteles megjelölni a szerzıdéssel kapcsolatban rendelkezésre jogosultakat és a rendelkezési jog módját (önálló vagy együttes) és benyújtani a hitelszövetkezet által meghatározott módon a rendelkezésre jogosultak aláírás mintáit. A változásokról az Ügyfél új aláírás minták megadásával haladéktalanul köteles tájékoztatni a hitelszövetkezetet A hitelszövetkezet köteles a hozzá képviseleti joggal bejelentett személyek rendelkezéseit elfogadni. Ha a képviseleti joggal kapcsolatos változásról a hitelszövetkezet önhibáján kívül nem szerzett tudomást, az ebbıl eredi károkért a felelısség az Ügyfelet terheli. Ha a rendelkezésre jogosult személye teljes biztonsággal egyértelmően nem állapítható meg, a hitelszövetkezet jogosult a teljesítést megtagadni. A hitelszövetkezet nem felel azokért a károkért, amelyek a rendelkezési jog változásával összefüggésben keletkezett jogviták miatt a rendelkezések teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán következnek be.

6 A hitelszövetkezet az Ügyfél és a hitelszövetkezet között létrejött ügyletben a hitelszövetkezet képviseletében eljáró személyek aláírás mintáit az üzlethelységeiben kifüggeszti. 6. Írásbeliség 6.1. A hitelszövetkezet és az Ügyfél között létrejött szerzıdéseket írásba kell foglalni. Írásbelinek minısül a levélben, en, telefaxon, küldött nyilatkozat is Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely az , telefax, kapcsolatban elıforduló tévedés, félreértés, vagy hiba következménye, kivéve, ha bizonyítható az, hogy a kárt a hitelszövetkezet szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárása okozta. 7. Kézbesítési szabályok A hitelszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezésének megfelelıen, a hitelszövetkezet hivatali helyiségében az Ügyfélnek, az Ügyfél meghatalmazottjának adja át, vagy postai úton az Ügyfél által megadott levelezési címre küldi meg. Levelezési cím hiányában a hitelszövetkezet az általa ismert lakcímére, telephelyére, székhelyére küldi az iratokat A szokásos postai idı elteltével a hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta:belföldi cím esetén: - normál küldeménynél 5 nap - ajánlott küldeménynél 5 nap - elsıbbségi küldeménynél 4 nap Európai cím esetén: 10 nap, Európán kívüli cím esetén: 20 nap. 7.3 A hitelszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más a hitelszövetkezeten kívülálló okokból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen Az Ügyfél részére szóló iratokat a hitelszövetkezet nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkezı bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a hitelszövetkezet birtokában van Az elızı pontban foglaltak nem vonatkoznak az értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselı okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A hitelszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és kockázatára A hitelszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél számláját vezetik, illetve ahol a szerzıdést kötötték, vagy amit a hitelszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére. 8. Megbízások benyújtása 8.1 A hitelszövetkezet az Ügyfél által adott megbízásokat az Ügyféllel kötött eltérı rendelkezése hiányában - csak az e célra rendszeresített formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetén a hatályos pénzforgalmi rendelkezésben elıírtak szerint fogad el. A hitelszövetkezet az Ügyfél megbízásán szereplı aláírásokat összehasonlítja az Ügyfél által bejelentett aláírás mintákkal. Amennyiben a benyújtott megbízáson a hitelszövetkezetnek be nem jelentett aláírás, vagy a bejelentett mintától jól felismerhetıen eltérı aláírás szerepel, a hitelszövetkezet a megbízást nem teljesíti, azt az ok megjelölésével visszaküldi az Ügyfélnek Külön szerzıdés alapján a hitelszövetkezet elektronikus úton benyújtott megbízásokat is elfogad. Ilyen esetben aláírás vizsgálat során a hitelszövetkezet az Ügyfelei által erre a célra rendszere-

7 - 7 - sített adatlapon meghatározott, a rendelkezésre jogosult személyek esetében kiadott aláírási jelszó, valamint az aláírási pontszám megfelelését együttesen ellenırzi Amennyiben a megbízás hiányos, továbbá ha a hitelszövetkezet felismeri, hogy a megbízás téves adatokat tartalmaz, a hitelszövetkezet a megbízást az ok megjelölésével- teljesítés nélkül visszaküldi. 8.4.A hitelszövetkezet nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhetı hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért A hitelszövetkezet jogosult a telefon, telefax, útján beérkezett megbízás teljesítését biztonsági okokból - az eredeti okirat megérkezéséig - függıben tartani. A felfüggesztésrıl a hitelszövetkezet az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. A felfüggesztéssel kapcsolatos kárért a hitelszövetkezet nem felel A megbízásnak egyértelmően tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ha korábbi rendelkezés módosításáról, megerısítésérıl vagy megismétlésérıl van szó, ezt kifejezetten meg kell jelölni. A hitelszövetkezet nem vállal felelısséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, nem egyértelmően vagy hiányosan adta meg Ha az Ügyfél a megbízásnak meghatározott idıpontban való teljesítését vagy az általános hitelszövetkezeti gyakorlattól eltérı teljesítését igényli, erre köteles felhívni a hitelszövetkezet figyelmét és vállalnia kell az ebbıl eredı többletköltségeket. A hitelszövetkezet jogosult az ilyen megbízások elfogadását megtagadni A meghatározott idıben teljesítendı megbízásokat olyan idıpontban kell a hitelszövetkezetnek átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idı a hitelszövetkezet rendelkezésére álljon. E kötelezettség megszegésébıl eredi kárért a hitelszövetkezet felelısséget nem vállal A megbízás csak írásban, új megbízás benyújtásával egészítheti ki vagy helyesbítheti. A megbízást szerzıdés vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a munkafolyamatának megkezdéséig lehet visszavonni vagy módosítani. A hitelszövetkezet az ezt követıen érkezett módosítás illetve visszavonás esetén jogosult az eredeti megbízás szerint eljárni azzal, hogy lehetıség szerint megkísérli a még el nem végzett munkafolyamatok leállítását. A megbízások módosításával, viszszavonásával kapcsolatban a hitelszövetkezet díjat számít fel, továbbá a felmerült költségek is az Ügyfelet terhelik A hitelszövetkezet a jogszabályba ütközı megbízások teljesítését megtagadhatja akkor is, ha azok teljesítésére szerzıdésben korábban kötelezettséget vállalt. Ha a megbízás érvényességét jogszabály hatósági engedélyhez köti, a hitelszövetkezet jogosult meggyızıdni az engedély meglétérıl, ennek hiányában a megbízást teljesítés nélkül visszaküldeni A hitelszövetkezet akkor teljesíti az Ügyfél megbízásait, ha annak a szerzıdésben vagy az adott üzletszabályzatban meghatározott fedezet - a megbízás jellegéhez igazodóan rendelkezésre áll Az Ügyfél a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. A hitelszövetkezet az Ügyfél vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. 9. Teljesítés helye és ideje 9.1 A hitelszövetkezet és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatok során keletkezı kötelezettségek teljesítésének helye a hitelszövetkezet adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a hitelszövetkezet megbízásából eljáró, a hitelszövetkezettel szerzıdéses kapcsolatban álló partnerek üzlethelyisége.

8 A hitelszövetkezet a fizetési megbízások teljesítésének rendjérıl, ezek változásairól az üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben tájékoztatja Ügyfeleit A hitelszövetkezet javára történı fizetés tejesítésének idıpontja az a nap, amelyen a hitelszövetkezet az Ügyfélnek a hitelszövetkezetnél vezetett számláját megterheli. Amennyiben az Ügyfélnek nincs hitelszövetkezetnél vezetett számlája, a fizetés teljesítésnek idıpontja az a nap, amelyen az összeg a hitelszövetkezet számláján jóváírásra került Készpénzben teljesített fizetés esetén a hitelszövetkezet javára történi teljesítés idıpontja az a nap, amikor az összeget a hitelszövetkezet pénztárában a pénztáros átvette A hitelszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésnek idıpontja jogszabály vagy a felek eltérı rendelkezése hiányában az a nap, amelyen a hitelszövetkezet számláját megterhelték Ha a fizetési teljesítés idıpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerzıdés másként nem rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követı elsı hitelszövetkezeti munkanap. 10. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek 10.1 Az Ügyfél a hitelszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, költséget, illetve díjat, a hitelszövetkezet pedig az Ügyfél által a hitelszövetkezetnél elhelyezett pénzeszköz után ha a szerzıdés így rendelkezik- kamatot (a továbbiakban együtt: ellenértéket) fizet A hitelszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének mértékét, esedékességét, illetve számításának módját elsısorban az egyedi szerzıdések tartalmazzák. Az olyan szolgáltatások tekintetében, amelyekrıl, illetve amelyek ellenértékérıl az egyedi szerzıdés nem rendelkezik, úgy a hitelszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye, a vonatkozó ÁSZF illetve a jelen Üzletszabályzat az irányadó. A Hirdetményben közzétett ellenértékre, és egyéb feltételekre vonatkozó kondíciók meghatározása, módosítása, új ellenérték fajták bevezetése a hitelszövetkezet kizárólagos joga Amennyiben az Ügyfél a pénztartozását késedelmesen teljesíti, a hitelszövetkezet ha a szerzıdés másként nem rendelkezik késedelmi kamatot számít fel. A Hitelszövetkezet által az egyes ügylettípusoknál felszámított késedelmi kamat mindenkori mértékét a vonatkozó szerzıdés tartalmazza. Ennek hiányában a késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege Az Ügyfél által a hitelszövetkezet részére fizetendı kamatokat, a rendelkezésre tartási jutalékot és más idıtartamhoz kötött díjakat ha a szerzıdés eltérıen nem rendelkezik a következı módon számolja el: A Hitelszövetkezet a 3 hónaposnál hosszabb lejáratra nyújtott lakossági kölcsönök esetében Teljes hiteldíj mutatót (THM) számol. A teljes hiteldíj mutató a különbözı ajánlatok összehasonlítására, az Üzletfél megfelelı tájékoztatására szolgál. Számítása során a Hitelszövetkezetnek a hitellel kapcsolatos - kamaton túli egyéb - költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet lényeges terheit mutatja százalékos formában. Teljes hiteldíj mutató (THM) számítási módszere: a.) A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása egy részletben történik: H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel,

9 Ak: a k-adik törlesztırészlet összege, m: a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. b.) A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása több részletben történik: Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel, A'k': a k' sorszámú törlesztırészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m': a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, tk': a k'-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. Egyéb kérdésekben a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet elıírásai az irányadók. A fenti hitelügyletekre vonatkozó részletes szabályokat a Hitelszövetkezet külön üzletági Üzletszabályzatai tartalmazzák A hitelszövetkezet által az Ügyfél részére fizetendı (betéti) kamatokat eltérı rendelkezés hiányában következı képlet alapján számítja: a.) A kamatszámítás a képlet alapján történik. tıke * % * naptári napok száma kamat = a) A kamatok mértékét és az azokhoz mindig aktuálisan rendelt Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) értékét a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza, melyet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, jól látható helyen ki kell függeszteni. A Hitelszövetkezetnek az EBKM mutató számítását a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérıl szóló 82/2010. (III.25.) Korm. Rendeletben leírtak szerint saját hatáskörben kell elvégeznie. - Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét = ahol

10 n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. - Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap: Elhelyezett betét = ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. A hitelszövetkezet által az Ügyfél részére fizetendı / betéti / kamatokat a Hirdetményben tesz közzé. A betétben elhelyezett összeg után járó kamatot a hitelszövetkezet jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításról a betétest a hatálybalépést megelızıen legalább 15 nappal Hirdetményben, valamint a honlapon is tájékoztatja A hitelszövetkezet az ellenértéket az Ügyfél számára kedvezıtlen módon csak akkor módosíthatja egyoldalúan, ha a szerzıdés ezt külön pontban- a hitelszövetkezet számára meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére egyértelmően lehetıvé teszi Fogyasztóval vagy mikro- és kisvállalkozással kötött kölcsönszerzıdés esetén, kamatot, díjat vagy költséget érintı egyoldalú, az ügyfél számára kedvezıtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - szabályait a Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza A hitelszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése a teljesítés napja, eltérı kikötés hiányában a szerzıdésben meghatározott idıpontban, a szerzıdésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a szerzıdés megszőnésekor esedékes A hitelszövetkezeti szolgáltatás tejesítése során a hitelszövetkezet jogosult az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgısségi díjak, tranzakciós díj, ügyvédi díj, hitelbírálati díj, biztosíték átértékelési díj, szakértıi díjak, értékbecslés díja, illetékek, közjegyzıi, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.), illetve díjait az Ügyfélre terhelni. A megbízás teljesítése során a hitelszövetkezet által igénybevett belföldi és külföldi közremőködı fél által felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik Az Ügyfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Ügyfél nem szerzıdésszerő magatartásából származnak vagy a hitelszövetkezetet az Ügyféllel fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik, beleértve az Ügyfél elleni esetleges eljárások költségeit is. 11. Biztosítéknyújtás A hitelszövetkezet az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat során bármikor jogosult az Ügyféllel szemben meglévı, vagy a jövıben keletkezı bármely követelésének biztosítására megfelelı biztosí-

11 ték nyújtását, illetve a hitelszövetkezet követeléseinek megtérüléséhez szükséges mértékben - a már meglévı biztosíték kiegészítését kérni az Ügyféltıl. A biztosíték nyújtásának, illetve kiegészítésének elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével, kiegészítésével, ellenırzésével és érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az Ügyfelet terheli A hitelszövetkezet biztosítékként különösen zálogjogot, óvadékot, készfizetı kezességet, illetve bankgaranciát, továbbá opciós jogot és árbevétel engedményezést fogad el A biztosíték fedezeti értékét a hitelszövetkezet jogosult meghatározni A biztosíték nyújtásáig, illetve a nyújtott biztosíték hitelszövetkezet által kért kiegészítésének megtörténtéig a hitelszövetkezet jogosult az Ügyféllel szembeni esetleges fizetési kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni Amennyiben az Ügyfél valamely vagyontárgya a hitelszövetkezet birtokába jut, illetve az Ügyfél valamely jogát a hitelszövetkezet gyakorolhatja, vagy valamely követelés érvényesítésére a hitelszövetkezet jogosulttá válik, e vagyontárgyak, jogok és követelések külön megállapodás nélkül is óvadékként vagy zálogtárgyként a hitelszövetkezetnek az Ügyféllel szembeni követelései biztosítékául szolgálnak Ha a biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy a követelés érvényesítése a lekötés idıtartama alatt esedékessé válik, a hitelszövetkezet jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni és az így kapott összegeket biztosítékként kezelni A hitelszövetkezet követeléseinek biztosítékául szolgáló valamennyi vagyontárgy, jog vagy követelés biztosítékul szolgál a hitelszövetkezetnek az Ügyféllel szembeni valamennyi követelésére függetlenül attól, hogy a követelés hitelnyújtásból vagy egyéb jogviszonyból ered, továbbá azokra az Ügyféllel szembeni követelésekre is, amelyeket harmadik személy engedményezett a hitelszövetkezetre Az Ügyfél köteles gondoskodni a biztosítékul szolgáló vagyontárgy megfelelı megırzésérıl, a jogok illetve követelések érvényesíthetıségének fenntartásáról. Az Ügyfél - a hitelszövetkezet felszólítására köteles a szükséges intézkedéseket megtenni a harmadik személyekkel szemben esedékes követelései beszedésére, illetve behajtása érdekében. Az Ügyfél köteles továbbá a használatban lévı, a hitelszövetkezet javára biztosítékul lekötött vagyontárgyakat rendeltetésszerően kezelni, üzemeltetni. Ha biztosítékul egyedileg meg nem határozott elhasználható vagy helyettesíthetı dolog szolgál, akkor az Ügyfél köteles az elhasznált vagy értékesített vagyontárgyakat értékükön pótolni A biztosíték értékében, érvényesíthetıségében, behajthatóságában vagy más lényeges körülményben bekövetkezett változásokról az Ügyfél köteles a hitelszövetkezetet haladéktalanul tájékoztatni Az Ügyfél köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgyait, hitelbıl beszerzett eszközeit amennyiben a szerzıdés eltérıen nem rendelkezik valamennyi biztosítható kockázat esetére teljes értéken biztosítani, továbbá a biztosításból eredı kártérítési összeget a hitelszövetkezetre engedményezni, illetve a biztosítási szerzıdésben (biztosítási kötvény) kedvezményezettként a hitelszövetkezetet feltüntetni. Az Ügyfél köteles a biztosítási díjat a biztosítási kötvényben foglalt feltételekkel megfizetni. Ügyfél a hitelszövetkezet felhívására köteles a biztosítási kötvényt és a biztosítási díj megfizetését igazoló okmányokat a hitelszövetkezet részére bemutatni, átadni. Az Ügyfél a biztosítási szerzıdést amíg a hitelszövetkezetnek az Ügyféllel szemben követelése áll fenn a hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. A hitelszövetkezet a biztosító által átutalt kártalanítási összeget követelésének esedékessége (lejárata) elıtt is jogosult az

12 Ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani. A kártalanítási összeggel nem fedezett követelés változatlan feltételekkel fennmarad. A biztosítási összegnek a hitelszövetkezet követeléseit meghaladó része az Ügyfelet illeti. A hitelszövetkezet bármikor jogosult a helyszínen is- a biztosítékok meglétét ellenırizni és azt, hogy az Ügyfél a biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tett. Az ellenırzés során az Ügyfél köteles a hitelszövetkezettel együttmőködni, az ellenırzéshez szükséges adatokat megadni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani Amennyiben az Ügyfél az általa nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos, a szerzıdésben elıírt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a hitelszövetkezet jogosult megtenni a biztosíték megóvásához általa szükségesnek tartott lépéseket, így különösen közvetlenül eljárni az Ügyfél helyett, illetve kezdeményezni a hatósági vagy bírósági eljárást A hitelszövetkezet az Ügyfél számlája terhére a jogszabály által elıírt sorrendiséget figyelembe véve - az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult az esedékes lejárt követeléseit érvényesíteni, illetve tartozásaival szemben beszámítással élni Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit a hitelszövetkezet jogosult - a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı módon bármely biztosítékból eredı jogát érvényesíteni, az Ügyfél érdekeinek lehetséges figyelembevételével. Az érvényesítés során befolyt összeget a hitelszövetkezet jogosult követelése kielégítésére felhasználni, ha pedig nem szükséges, jóváírja azokat az Ügyfél hitelszövetkezetnél vezetett számláján, illetve átutalja az Ügyfél által megjelölt más számlára Amennyiben az Ügyfélnek a hitelszövetkezettel szemben több jogviszony, szerzıdés, alapján több jogcímen áll fenn tartozása és az Ügyfél által teljesített befizetés valamennyi tartozás kiegyenlítésére nem elegendı, úgy a hitelszövetkezet a rendelkezésre álló összeget elsısorban a költségekre, azután a késedelmi kamatokra, majd az ügyleti kamatokra végül a fıtartozásokra számolja el. Valamennyi járulék (költségek, kamatok) kiegyenlítését követıen a hitelszövetkezet a még rendelkezésre álló összeget döntése szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított fıkövetelés (tıketartozás) csökkentésére fordítja. Az Ügyfél ezzel ellentétes rendelkezése érvénytelen. Amennyiben a hitelszövetkezet részére azonos ügylet fedezetéül több biztosítékot nyújtottak, azokat a hitelszövetkezet saját belátása szerinti sorrendben és mértékben veheti igénybe Ha az Ügyfél a hitelszövetkezetnek kamattal és költséggel is tartozik, és a befolyt összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, a hitelszövetkezet azt elsısorban a költségre, azután a késedelmi kamatra, majd a kamatra végül a fıtartozásra számolja el. Több szerzıdésbıl eredı követelés fennállta esetén is a különbözı jogviszonyoktól függetlenül - a hitelszövetkezet a fenti sorrendnek megfelelıen számolja el a teljesítést (azaz elıször az összes költségre, azután az összes késedelmi kamatra majd az összes kamatra és végül a különbözı szerzıdésekbıl eredı tıketartozásra fordítja) Amennyiben a hitelszövetkezet részére azonos ügylet fedezetéül több biztosítékot nyújtottak, azokat a hitelszövetkezet saját belátása szerinti sorrendben és mértékben veheti igénybe A biztosítéki szerzıdés mindaddig hatályba marad, ameddig a hitelszövetkezet az Ügyféllel szemben a szerzıdésbıl (alapjogviszonyból) származó követelése maradéktalanul meg nem térül A hitelszövetkezet a szerzıdés (alapjogviszony) alapján fennálló mindenkori követelésének megtérítését az Ügyféltıl a biztosíték érvényesítésétıl függetlenül is- jogosult követelni. Amenynyiben a biztosíték érvényesítése után is a hitelszövetkezetnek követelése áll fenn az Ügyféllel szemben, azokat a hitelszövetkezet továbbra is követelheti. 12. A hitelszövetkezet felelıssége A hitelszövetkezet szolgáltatás nyújtás során a hitelintézettıl elvárható gondossággal jár el a Hpt., a Pft, és más, a hitelintézetekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek

13 megfelelıen A hitelszövetkezet megtéríti az Ügyfélnek mindazt, az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet súlyos gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, illetve az ıt ért kárról és az enyhítése érdekében tett lépéseirıl a hitelszövetkezetet értesíteni. Az Ügyfél köteles bekövetkezett kárát a hitelszövetkezetnek bizonyítani A késedelmes teljesítésért a hitelszövetkezet csak a késedelem megszőnésének idıpontjáig járó késedelmi kamat mértékéig vállal felelısséget A hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására a hitelszövetkezetnek nincs lehetısége (vis major), valamint a mőködésének megzavarásából eredı károkért, beleértve a hitelszövetkezet üzem karbantartásával és fenntartásával kapcsolatos korlátozott mőködést, továbbá, ha a hitelszövetkezet jelentıs ok miatt meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza a mőködését A hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amely az Ügyfél mulasztásából, késedelmébıl származnak A hitelszövetkezet csak súlyos gondatlanság esetén felelıs azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusa és cselekvıképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellı idıben írásban a cselekvıképességében beállt idıközbeni változásokról A hitelszövetkezet nem felelıs azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a hitelszövetkezeti ügyletetek kapcsán alkalmazott pénzügyi, jogi és egyéb speciális szakismeretet igénylı szakkifejezéseket nem a mindenkori szakmai szokásoknak és szokványoknak megfelelıen értelmezte. A hitelszövetkezet az Ügyfél kérésére a hitelszövetkezeti ügylet megfelelı értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást megadja A hitelszövetkezet nem felel az általa vállalt szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelméért, ha azt az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása okozza, illetve akadályozza. A szolgáltatásért kikötött díj a hitelszövetkezetet - a megbízás teljesítésének arányában - ez esetben is megilleti A hitelszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A hitelszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelısséget A hitelszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok érvényességéért, eredetiségéért, az aláírások valódiságáért, az esetleges idıközi módosításokért, jogi tartalmáért A Hitelszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenırzéssel sem lehetett felismerni A hitelszövetkezet saját tévedését (ideértve az Ügyfél számláján történı jóváírást vagy terhelést is) bármikor jogosult az Ügyfél rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésrıl a hitelszövetkezet az Ügyfelet értesíti. A hitelszövetkezet tévedésének helyesbítése az Ügyfél számára költségmentes A hitelszövetkezet felelısségének a fentiek szerinti korlátozása nem érinti a hitelszövetkezetnek azt a felelısségét, amelyet a Polgári Törvénykönyv szerint szerzıdésben érvényesen nem lehet kizárni.

14 Adatkezelés, titoktartás és bankinformáció A hitelszövetkezet Ügyfelei a hitelszövetkezettel kötött szerzıdésekhez szükséges a szerzıdésekben rögzített szolgáltatások nyújtásának és teljesítésének céljából- személyes adataikat adatkezelésre, adatfeldolgozásra adják át a hitelszövetkezetnek, mint adatkezelınek, adatfeldolgozónak Az Ügyfelek által a hitelszövetkezet részére átadott adatok hitelszövetkezeti alkalmazottak, szerzıdött szolgáltatók általi kezeléséért, feldolgozásáért a hitelszövetkezet elsı számú vezetıje, mint az adatkezelı, adatfeldolgozó hitelszövetkezeti alkalmazottak munkáltatója és a szerzıdött szolgáltatók megbízója, adatgazdaként felelısséget vállal A hitelszövetkezet az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak minısülı tényeket, adatokat és információkat a banktitokra vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kezeli A hitelszövetkezet az Ügyfélrıl tudomására jutott adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszőnését követı 10 (tíz) évig tartja nyilván. Ezeket a hitelszövetkezet - belsı munkafolyamatai során - jogosult rögzíteni, feldolgozni, felhasználni, kezelni Az Ügyfél köteles az üzleti kapcsolat alatt tudomására jutott, a hitelszövetkezet tevékenységével összefüggı üzleti titkot megtartani A hitelszövetkezet a banktitkot harmadik személy részére csak az Ügyfél törvényben meghatározott módon kiállított írásbeli meghatalmazásában megjelölt esetekben, illetve a jogszabályokban meghatározott esetekben és személyeknek adja ki, a banktitoknak minısülı adatokat a hitelszövetkezet feladatkörén kívül nem használja A hitelszövetkezet a banktitkot az üzleti kapcsolatok megszőnése után, idıkorlátozás nélkül megırzi Az alábbiak szerinti bankinformáció nyújtásán kívül a hitelszövetkezet az Ügyfélrıl banktitoknak nem minısülı információt olyan összesített adatok szolgáltatásán túl, amelyekbıl az egyes Ügyfelek személye, üzleti adatai nem állapíthatók meg kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges idıbeli korlátait, az információ címzettjét és célját A hitelszövetkezet az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül jogosult - a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembevételével harmadik személy részére bankinformációt adni. A bakinformáció az Ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Ügyfél és a hitelszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja A bankinformáció adásával a hitelszövetkezet az Ügyfélért semmilyen garanciát és felelısséget nem vállal A bankinformáció megtagadása a hitelszövetkezet részérıl nem jelent az Ügyfélrıl alkotott negatív értékelést a hitelszövetkezet ezt az információt kérıvel is közli és ennek megfelelıen az Ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a hitelszövetkezettel szemben semmilyen kárigényt A hitelszövetkezet az Ügyfél kérésére beszerzett bankinformáció valóságtartalmáért nem felel. A bankinformáció forrását a hitelszövetkezet nem jelöli meg A hitelszövetkezet a bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Ügyfél díjfizetéséhez kötheti A bankinformációt az információ kérı kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az információkérı hitelintézet, amely az ügyfelei megbízásából jár el. A bankinformációt az információt kérı köteles bizalmasan kezelni.

15 A hitelszövetkezet az általa nyújtott bankinformáció felhasználásáért és az ebbıl keletkezett kárért kizárólag akkor felel, ha jogszabályba ütközı módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki felróható módon valótlan adatot szolgáltatott A hitelszövetkezetnek törvényben elıírt adatszolgáltatási kötelezettsége van a cégbíróság és az adóhatóság felé, a forintban és egyéb, külföldi pénznemben vezetett pénzforgalmi számlákról A hitelszövetkezet törvényben elıírt kötelezettsége, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén bejelentést tegyen a pénzügyi információs egységként mőködı hatóságnak. A hitelszövetkezet a bejelentés tényérıl, annak tartalmáról, harmadik személynek vagy szervezetnek semmiféle tájékoztatást nem ad, és biztosítja, hogy a bejelentés tartalma és megtörténte banktitokként titokban maradjon. A hitelszövetkezet a bejelentési kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, illetıleg a bejelentési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat a bejelentéstıl számított 10 évig megırzi és nyilvántartja A hitelszövetkezet területén videó megfigyelı rendszer üzemel, mely biztonsági okokból képfelvételeket rögzít az üzleti helyiségeiben megjelenı szolgáltatásait igénybe vevı személyekrıl. A képfelvételeket a hitelszövetkezet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. Törvény elıírásainak megfelelıen kezeli, annak biztonságos tárolásáról 40 napig gondoskodik, ezt követıen a felvételek megsemmisítésre (felülírásra) kerülnek. A rögzített képanyag kizárólag a hatóságok felé, hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A megfigyelt területre való belépéssel a megfigyelt személy hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez. 14. Az Ügyfél és a hitelszövetkezet közötti szerzıdés megszőnése 14.1 Az Ügyfél jogosult tartozásainak rendezése mellett a hitelszövetkezettel fennálló határozatlan idejő szerzıdését bármikor, indokolás nélkül felmondani A felmondás joga a hitelszövetkezetet határozatlan idejő szerzıdés esetében harminc napos határidıvel, illetıleg a pénzforgalmi jogszabályban meghatározottak szerint / két hónapos határidı / indokolási kötelezettség nélkül illeti meg Ha az Ügyfél a hitelszövetkezettel kötött szerzıdést súlyosan megszegi, továbbá ha felróható magatartása miatt a szerzıdéses jogviszony további fenntartása a hitelszövetkezettıl már nem várható el, a hitelszövetkezet jogosult az Ügyféllel kötött bármely szerzıdését azonnali hatállyal felmondani. A Hitelszövetkezet részérıl a felmondási jogosultság egyik okául szolgáló súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek különösen az Ügyfél alábbi magatartásai: az együttmőködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése, a bankszámlaszerzıdés felmondása, a Hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül más pénzintézetnél újabb bankszámla nyitása vagy hiteltartozás vállalása, valótlan információk közlése, adatok eltitkolása, más módon a Hitelszövetkezet megtévesztése, amennyiben az a kölcsönnyújtás feltételeit befolyásolta volna, a biztosítékokra vonatkozó kikötések megszegése. 60 napot meghaladó törlesztési/fizetési késedelem Az Ügyfél együttmőködési, illetve tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül és a Felek között bármely szerzıdéses jogviszony azonnali hatályú felmondását teszi lehetıvé a hitelszövetkezet számára A hitelszövetkezet által közölt azonnali hatályú felmondás esetén a felmondott jogviszonyból származó követelések lejárttá válnak, és az Ügyfél köteles a hitelszövetkezet felszólítására a hitelszövetkezettel szemben fennálló valamennyi tartozását kiegyenlíteni.

16 A felmondás nem érinti - a szerzıdés alapján a hitelszövetkezet által visszavonhatatlanul vállalt kötelezettségek teljesítését A szerzıdéses jogviszony bármely okból történı megszőnése esetén az Ügyfél és a hitelszövetkezet egymással szembeni követelései azonnal esedékessé válnak, beleértve a kamatokat, jutalékokat, díjakat és költségeket is. 15. Panaszkezelés Az Ügyfél információkérés céljából, illetve panaszaival a Hitelszövetkezet elnökéhez, vagy a hitelszövetkezet igazgatóságához címzett levélben (cím: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20., vagy elektronikus úton valamint a hitelszövetkezet egységeinél személyesen vagy írásban fordulhat A szóbeli panaszt a hitelszövetkezet haladéktalanul megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Amennyiben a kirendeltség vagy a hitelszövetkezet nem tud haladéktalanul intézkedni vagy a szóbeli panasz kivizsgálása hosszabb idıt vesz igénybe, vagy a hitelszövetkezet azonnali intézkedését, illetve válaszát a Számlatulajdonos nem fogadja el, úgy a hitelszövetkezet a szóbeli panaszra írásbeli választ ad 15 napon belül. A hitelszövetkezet az írásban benyújtott panaszt, annak a hitelszövetkezethez történt beérkezésétıl számított 15 napon belül kivizsgálja, érdemben elbírálja és ennek eredményérıl az Ügyfél részére írásbeli értesítést küld, amennyiben az elbíráláshoz szükséges dokumentumok és információk a hitelszövetkezetnél hiánytalanul rendelkezésre állnak. Amennyiben a panasz elbírálásához a hitelszövetkezetnek további dokumentumokra és információra van szüksége, úgy ennek teljesítésére hívja fel a panasztevı Ügyfelet. Ez utóbbi esetben a panasz kivizsgálását a hitelszövetkezet akkor folytatja, ha az Ügyfél a dokumentumcsatolási és információszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. A panasz kezelésérıl részletesen a hitelszövetkezet a Fogyasztóvédelemrıl, a panaszok intézésérıl szóló szabályzata rendelkezik, annak elıírásai az érvényesek Az Ügyfél jogosult továbbá panaszával jogorvoslatért a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordulni, ahol kérheti a Felügyelet közremőködését a rendezéshez, illetve igénybe veheti a Békéltetı Testületeket, valamint a számlatulajdonos az illetékes bírósághoz is fordulhat. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben meghatározott esetekben pedig, a Gazdasági Versenyhivatalhoz (1245.Budapest 5 Pf.1036 ) és kérheti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását. A PSZÁF ügyfélszolgálat; levezési címe: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777; telefon száma: Jogviták rendezése A hitelszövetkezet és az Ügyfél a közöttük létrejött szerzıdésekbıl származó értelmezési és egyéb vitás kérdéseket békés úton, közös megegyezéssel törekszenek rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármelyik fél bírósághoz fordulhat A hitelszövetkezet bármely hatáskörrel rendelkezı illetékes bíróság elıtt pert indíthat az Ügyféllel szemben Az Ügyfél és a hitelszövetkezet közötti jogviszonyokra ellentétes kikötés hiányában - a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. 17. Központi Hitelinformációs Rendszerrel / továbbiakban: KHR / kapcsolatos adatkezelési szabályok Fogalom meghatározások:

17 a) nyilvántartott személy: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek, vagy amelynek referenciaadatait a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás kezeli; b) befektetési hitel: a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. (2) bekezdés 7. pontja szerinti hitel; c) pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt tevékenységek, ideértve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló évi LX. törvény 3. (1) bekezdés 29. pontja és 5. (6) bekezdés d) pontja szerinti jelzáloghitelezést és a közraktárakról szóló évi XLVIII. törvény 28. -a szerinti kölcsönnyújtást is; d) értékpapír-kölcsönzés: a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. (1) bekezdés 44. pontjában foglalt tevékenység; e) referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet; f) referenciaadat-szolgáltató: 1. a pénzügyi szolgáltatások legalább egyikét végzı pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, biztosító, közraktár 2. a Diákhitel Központ Zrt., 3. a befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás, 4. az értékpapír-kölcsönzést végzı befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelı, elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi értéktár és biztosító, valamint 5. a határon átnyúló szolgáltatást végzı, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezı hitelezı, ha a KHR-hez csatlakozott. g) vállalkozás: a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a hitelszövetkezet, az európai hitelszövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót A hitelszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszerrıl szóló 2011.évi CXXII. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek megfelelıen a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére adós nyilvántartási célból a biztonságosabb mőködés és a hitelezési kockázat csökkentése érdekében - adatokat szolgáltat A hitelszövetkezet a KHR részére átadja annak a természetes személynek a referencia adatait, aki hitel és pénzkölcsön nyújtására, - elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátására, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, - kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb pénzintézeti kötelezettség vállalására irányuló szerzıdést kötött aki a) a szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll b) A szerzıdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, és ez okirattal bizonyítható illetve

18 c ) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Büntetı törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg illetve d ) akivel szemben a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg A hitelszövetkezet a természetes személyek alábbi adatait /referenciaadatok/ adja át a KHR részére: Azonosító adatok: a ) név, b) születési név, c) születési idı, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f ) lakcím, g) levelezési cím, h ) elektronikus levelezési cím Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma) b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) ügyfél minıség (adós, adóstárs) d) a szerzıdés összege, a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága e) a a) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja f) a a.) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, h) a követelés másik referencia adatszolgáltató részére történı átruházása, perre utaló megjegyzés i) elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, pénzneme j) fennálló tıketartozás összeg és pénzneme, Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) az igénylés elutasításnak idıpontja és indoka, b) okirati bizonyítékok, c) jogerıs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezı részének tartalma A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a) a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b) a letiltás idıpontja, c) a letiltott készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel végrehajtott mőveletek idıpontja, száma, összege, d) a jogosulatlan felhasználások száma, e) az okozott kár összege,

19 f) a bírósági határozat jogerıre emelkedésének idıpontja, g) perre utaló megjegyzés A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum), b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, c) az ügyfél azonosító adatai, d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. A referenciaadatok KHR-be történı átadását megelızıen a hitelszövetkezet, mint referenciaadatszolgáltató beszerzi a természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bıl történı, más referenciaadat-szolgáltató általi, a pontban rögzítettek átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél - az adatok KHR-ben történı nyilvántartásának idıtartama alatt - bármikor megadhatja. Nem szükséges az ügyfél hozzájárulása a a) d ) pontokban rögzített események bekövetkezésekor az pontban rögzített adatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ha az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bıl történı átvételéhez, úgy a KHR az ügyfél pont és a pont a) d) pontjai, valamint a pont szerinti adatokat tartalmazza A KHR részére a hitelszövetkezet átadja: a.) a vállalkozások Hpt.-ben meghatározott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésével kapcsolatos és a) d) pontokban meghatározott referenciaadatait, b.) továbbá azon vállalkozások és a pontokban meghatározott referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt, c.) továbbá annak a vállalkozásnak a és pontja szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette, d) illetve annak a vállalkozásnak a és pontja szerinti referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb összegő sorba állított követelést tartanak nyilván A hitelszövetkezet a vállalkozások alábbi referenciaadatait adja át a KHR-be: azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) a szerzıdés megszőnésének módja, d) a szerzıdés összege a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, e) a b) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja, f) a b). pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg

20 nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja és összege, h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének idıpontja és módja, i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés, j) elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, valamint pénzneme, k) fennálló tıketartozás összege és pénzneme Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerzıdés azonosítója (száma), b) a sorba állított követelések összege és devizaneme, c) a követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja, d) perre utaló megjegyzés A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésre vonatkozó adatok: a) szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének, felfüggesztésének idıpontja, b) perre utaló megjegyzés A KHR ben történı adatkezelés általános szabályai (1) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás - a (3) (4) bekezdésben, valamint a pont (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a referenciaadatokat a (2) bekezdésben meghatározott idıponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, illetve a pont (1) és (2) bekezdése szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidı számításának kezdete: a) a pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szőnt meg, a pont szerinti adatátadás idıpontjától számított ötödik év vége, b) a b) pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szőnt meg, a b) pont szerinti adatátadás idıpontjától számított ötödik év vége, c) az adat átadásának idıpontja a b) és c) pont, a d) pont és a c) pont szerinti esetben, d) a követelések sorba állításának megszőnési idıpontja a d) pont szerinti esetben, e) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdése megszőnésének idıpontja. (3) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. (4) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésbıl eredı késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétıl számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a a) pont szerinti referenciaadatot A természetes személyekre vonatkozó adatok kezelésének különös szabályai

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK...2 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK...3 2. AZ

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerzıdés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatja az Üzletfeleit arról, hogy a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben