3/2001. (II. 23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM EGYÜTTES RENDELET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2001. (II. 23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM EGYÜTTES RENDELET"

Átírás

1 3/2001. (II. 23.) KÖMFVMNKÖMBM EGYÜTTES RENDELET AZ ÁLLATKERT ÉS AZ ÁLLATOTTHON LÉTESÍTÉSÉNEK, MŐKÖDÉSÉNEK ÉS FENNTARTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. a (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el: Állatkert létesítése, mőködtetése és fenntartása 1. (1) Az állatkert olyan állandó intézmény, amely a természet és állatvédelmet szolgálja, ahol az állatokat évente 7, vagy annál több napon keresztül a nagyközönség részére történı bemutatás céljából tartják. Az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élı állatok folyamatos és szakszerő bemutatásával és tájékoztatással biztosítja. (2) Az állatkert részt vesz a tudományos kutatásban, a fajok megırzésében, továbbá a természetvédelmi oltalom vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó (a továbbiakban: védett) fajok egyedeinek megóvásában, valamint természetvédelmi mentıközpont feladatokat is elláthat. Az állategyedekkel üzletszerő kereskedelmi tevékenységet nem folytathat. Nem minısül üzletszerő kereskedelmi tevékenységnek az egyedek, illetve szaporulatok cseréje, eseti értékesítése. (3) Az állatkertben a tartás során a jó gazda gondosságával kell eljárni. (4) Nem minısül állatkertnek a) az állatkereskedés, b) a cirkuszi menazséria, c) az a bemutató, ahol kizárólag háziasított fajok beleértve a struccot és az emut is egyedeit tartják, d) a nemzeti park igazgatóságok által a vadon élı állatfajok egyedeinek védelme és a sorsukról való gondoskodás érdekében történı elhelyezésük céljából fenntartott állandó intézmény. 2. (1) Állatkertet természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet akkor létesíthet, mőködtethet és tarthat fenn (a továbbiakban együtt: mőködés), ha az Átv. 39. (2)(3) bekezdéseiben, a jelen rendeletben, valamint a külön jogszabályokban és a hatósági engedélyekben elıírt feltételeket biztosítja. (2) Az állatkert mőködését az Átv. 39. (1) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség engedélyez 3. (1) Az állatkert mőködési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) a tulajdonos nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetében a székhelyét, b) a vezetı nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, c) a felelıs személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, d) a telephely adatait. (2) Az állatkert mőködési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: a) a létesítmény betelepítési tervét az állatok egészségügyi ellátásához szükséges feltételek teljesítésére vonatkozó tervvel, a tartásra tervezett fajok listájával és a tartásra tervezett fajok 1

2 "Tenyésztési Terv"ével, amely utóbbi tartalmazza a létrejövı szaporulat elhelyezésének tervét, valamint a fokozottan védett fajok egyedeinek mesterséges szaporításához külön jogszabály alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által kiadott engedélyt; b) az állatkert "Mőködési terv"ét a "Látogatási szabályzat"tal, melyben a nagyközönség számára biztosított látogatási idıt is rögzíteni kell, napszak, évszak és év viszonylatokban; c) a tartásra tervezett fajok jegyzékét, az Átv. rendelkezései, a tartásra vonatkozó külön jogszabályok és a tartásra tervezett fajok egyedei természetes viselkedésének, bioritmusának, biológiai szükségleteinek figyelembevételével elkészített "Állattartási szabályzat"ot. A szabályzatnak tartalmaznia kell: ca) a takarmányozási program alapelveit, cb) a kötelezı védıoltásokat, a megelızı és gyógyító állatorvosi ellátás, azaz az állategészségügyi követelmények biztosításának folyamatát, cc) a karantén idejét és módját, a beteg állatok elkülönítésének elıírásait, cd) az állatok szökése megakadályozásának, az ıshonos állatokat és növényeket fenyegetı lehetséges ökológiai veszélyek kiküszöbölésének biztosítékait, ce) a külsı kártevıkkel és élısködıkkel történı fertızés megelızésének és kezelésének módjait, cf) a szaporulat kezelésére, a természetvédelmi oltalom alatt álló vagy veszélyes egyedek tartására vonatkozó elıírásokat, cg) az állatkertben tartott fajok egyedeirıl a lényeges, illetve külön jogszabályban vagy a hatóság által elıírt adatok nyilvántartásának naprakész vezetését, ch) az állatok tartásával, gondozásával kapcsolatos elıírásokat, ci) a takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának szabályait, cj) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját, ck) az állatok tartási helyére, valamint a tárolóhelyekre vonatkozó takarítás, tisztítás és fertıtlenítés eszközeit, anyagait és módját; d) a veszélyes állat kiszabadulásának, illetve katasztrófaveszély esetére "Intézkedési terv"et; e) az állatkert megszőnésének esetére "Felszámolási terv"et a betelepítési tervben meghatározott teljes egyedszámra; f) a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levı állatkertek esetében igazolást a tartós mőködéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos meglétérıl és annak biztosítékáról; g) a felelıs személy és az állatgondozók képzettségét, illetve a 4. (3) bekezdés szerinti esetleges felmentését igazoló okmányok hiteles másolatát; h) az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát. (3) A rendelet hatálybalépésekor már mőködı állatkertnél olyan esetben, ha a meglévı állattartó helyeken a férıhely nagysága 20%nál nem nagyobb mértékben tér el az elıírt mértéktıl, az állatkert mőködtetıjének nyilatkozni kell arról, illetıleg arra vonatkozó bizonyítékot kell szolgáltatni az engedélyezı hatóság részére, hogy a korszerő állattartás feltételei biztosítottak. 4. (1) Az állatkertben az állatok tartásáért felelıs személy az lehet, aki 3 év igazolt állatkerti gyakorlattal és az alábbi Magyarországon vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított egyetemi vagy fıiskolai végzettségek valamelyikével rendelkezik: 2

3 a) mezıgazdasági, állattenyésztési, erdészeti, vadgazdálkodási felsıoktatási intézményben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, b) tudományegyetem, tanárképzı fıiskola biológiai vagy ökológiai szakterületén szerzett végzettség vagy szakirányú felsıfokú szakképesítés, c) állatorvostudományi egyetemen, állategészségügyi fıiskolán szerzett végzettség. (2) Az állatgondozók elfogadható szakirányú képesítései az (1) bekezdésben meghatározottak, továbbá az állatkerti állatgondozó, az állattenyésztı és állategészségügyi technikus, az állattenyésztı, a halász, a halászszaktechnikus, a vadász, a vadtenyésztı, a vadgazdálkodási technikus, a baromfi és kisállattenyésztı, a baromfi és kisállattenyésztı szaktechnikus képesítések. (3) Az e rendelet hatálybalépésekor állatkerti ápolóként foglalkoztatott személyek a (2) bekezdésben meghatározott szakképesítések valamelyikét a hatálybalépéstıl számított 5 éven belül kötelesek megszerezni. A legalább év igazolt gyakorlattal rendelkezı személyek esetében a képesítés megszerzése alól az intézmény vezetıje felmentést adhat, ha az alkalmazása továbbra is azon állatfajok (csoportok) gondozására irányul, amelyek mellett az érintett gondozó a gyakorlatot szerezte. (4) Veszélyes állat gondozására, az egy tartózkodási helyen lévı, állatcsoportonként legalább két, az adott állatcsoport gondozásában megfelelı tapasztalatokkal rendelkezı, szakképzett állatgondozó egyidejő jelenléte szükséges. (5) Az állatgondozói létszámnak és képzettségnek összhangban kell lennie az állatkertben tartani kívánt állat(állomány)ok faji és mennyiségi összetételével. 5. (1) Az állatkertben a tartandó állatok egyedeinek, illetve csoportjainak tartásához legalább a mellékletben meghatározott minimális elhelyezési feltételeket biztosítani kell. (2) A mellékletben meghatározott tartási feltételeket nem kell biztosítani a) az állatkertben szokásosan takarmányozási célból tartott állat esetében; b) az állatkertben a minisztérium vagy az engedélyezı hatóság által, illetve közremőködésével, valamint az Átv. 23. a alapján védelme és sorsáról való gondoskodás keretében az illetékes nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) által amennyiben nem az igazgatóság az elhelyezı, egyidejő értesítése mellett elhelyezett állat esetében az elhelyezés elsı 12 hónapjában; c) az állatkertben védelme és sorsáról való gondoskodás keretében az igazgatóság egyidejő értesítése mellett elhelyezett állat esetében az elhelyezés elsı 12 hónapjában; d) a karanténozott állat esetében, valamint a karanténozási idı elteltét követı 90 napig, az elkülönített beteg állat esetében, valamint a gyógyulásukat követı 90 napig. (3) A (2) bekezdés nem érinti a külön jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítését. (4) A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott idı elteltét követıen az engedélyezı hatóság dönt a hivatkozott rendelkezések hatálya alá tartozó állatok további sorsáról. (5) A mellékletben meghatározott állatlétszámba nem számít bele az engedélyezett tenyésztés során létrejövı szaporulat, annak függetlenné válását követı 6 hónapig, de legfeljebb 2 éves koráig. (6) Veszélyes állat tartása, szaporítása során amennyiben e rendelet melléklete minimális elhelyezési feltételeket nem állapít meg külön jogszabály mellékleteiben meghatározott tartási és egyéb feltételeket kell biztosítani. Amennyiben a veszélyes állatnak minısített egyed egyben védett is, a védett fajokra vonatkozó jogszabályok alapján kell eljárni a tartás engedélyezése esetén, de az együttes rendeletben meghatározott, a veszélyes állatokra vonatkozó biztonsági elıírások alkalmazásával. (7) Amennyiben a tartandó állatfaj e rendelet mellékletében nem szerepel, vagy valamelyik kategóriába való besorolása kérdéses, a tartás minimális feltételeit az engedélyezı hatóság állapítja meg. 3

4 6. (1) Az állatkert mőködési engedélye akkor adható ki, illetıleg a felülvizsgálat alapján akkor hosszabbítható meg, ha az engedélyezı hatóság és a 13. (1) bekezdésében megjelölt szakhatóságok helyszíni ellenırzése megállapítja, hogy az Átv.ben és az e rendeletben, valamint a létesítı által az engedélykérelemmel benyújtott szabályzatokban elıírtak gyakorlati feltételei biztosítottak, és ennek alapján a 2. ban meghatározott rendeltetést és feladatok ellátását az állatkert mőködése folyamatában teljesíteni tudja. (2) Az állatkert mőködési engedélye csak a visszavonás lehetıségére vonatkozó kikötéssel adható ki. (3) A kiadott mőködési engedéllyel elfogadott "Mőködési terv", "Látogatási szabályzat", "Állattartási szabályzat", "Intézkedési terv", "Felszámolási terv" és "Tenyésztési terv" csak a hatóság engedélyével módosítható az (1) bekezdés elıírásainak alkalmazásával. A módosítás csak abban az esetben engedélyezhetı az e rendelet hatálybalépésekor már mőködı állatkert esetében is, ha az megfelel az e rendelet mellékletében foglalt elhelyezési feltételeknek. (4) Az állatkert minden év március 1jéig köteles az elızı évrıl jelentést és a következı évrıl tervet készíteni, s azt megküldeni az engedélyezı hatóságnak, amelynek többek között tartalmaznia kell a teljes állományt faji bontásban, az elhullást, annak okait, a szaporulatot és az új beszerzéseket, valamint a jelentés megtételekor meglévı teljes állatállományt. (5) Amennyiben az állatkert az engedélyezett állományon, illetve a jóváhagyott éves terven túl a szaporulaton és a szokásosan takarmányozási célból tartott állatokon kívül az állományt újabb egyeddel kívánja bıvíteni, az adott egyedre (egyedekre) vonatkozó tartási engedélyt kell kérni, szükség esetén az "Állattartási szabályzat", az "Intézkedési terv", a "Felszámolási terv" és a "Tenyésztési terv" módosításával. A kiadott engedély a jóváhagyott éves tervet a tartásra tervezett fajok listája és az engedélyezett állomány tekintetében külön rendelkezés nélkül módosítja. (6) Az e rendelet hatálybalépésekor már mőködı állatkert mőködési engedélyének kiadásakor az engedélyezı hatóság az (1) bekezdésben elıírtakon túl mérlegeli, hogy a 3. (2), illetve (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a mőködtetı által bizonyítottak szerint az elhelyezési feltételek biztosítottake. Amennyiben azt elfogadhatónak tartja az engedély kiadható, illetıleg feltételek megállapításával engedélyezhetı. 7. (1) Az állatkert mőködési engedélye, illetıleg a tartott egyedek tartási engedélye az Átv.ben, a külön jogszabályokban, az e rendeletben, valamint a hatósági engedélyekben elıírtak megszegése esetén visszavonható. (2) Amennyiben az állatkert az engedélyezési feltételeknek nem tesz eleget, azonban a mulasztás súlya a végleges bezárást nem indokolja, akkor az engedélyezı hatóság az állatkertet vagy ha elkülöníthetı annak részét a nagyközönség elıl a (4) bekezdésben meghatározottak szerint átmeneti idıre bezárathatja a feltételek teljesítéséig. (3) Az engedélyezı hatóság a veszélyes vagy természetvédelmi oltalom alatt álló fajok egyedeinek tartási engedélyét köteles visszavonni, ha az állatkert a) a biztonsági feltételeket nem teljesíti, b) az állatok tartása során az állat kíméletére, ellátására, tartására vonatkozó elıírásokat megszegi, vagy az egyedek károsodását okozza, vagy fennmaradásukat veszélyezteti, c) a képesítési elıírásokat a felelıs személy, illetıleg a gondozók vonatkozásában nem tartja be. Az a)b) pontok esetében a hatóság az (1)(2) bekezdésekben foglaltakat is elrendelheti. (4) Amennyiben az állatkert az engedélyezési feltételeket nem teljesíti és a mulasztás súlya indokolja, vagy a (2) bekezdés eseteiben a hatóság által elıírt határidıre, de legkésıbb március 31ig az elıírt feltételeket nem biztosítja, az engedélyezı hatóság az engedélyt visszavonja vagy módosítja, és az állatkertet vagy annak részét véglegesen bezáratja. 4

5 (5) Állatkert vagy részének bezárása, illetve a (3) bekezdés eseteiben az egyedekre vonatkozó tartási szabályok szerint az illetékes hatóságnak felügyeleti jogkörében biztosítani kell, hogy az érintett állatok elhelyezése és ellátása során az Átv. és a minısítésük szerinti külön jogszabályok elıírásai teljesüljenek. 8. Az engedélyezı hatóság az állatkert mőködési engedélyének kiadásáról, annak módosításáról vagy visszavonásáról az illetékes jegyzıt (a fıváros esetében a kerületi jegyzıt) és rendırhatóságot értesíti. 9. Az engedélyezı hatóság a folyamatos ellenırzéstıl függetlenül köteles 4 évenként a 13. (1) bekezdésében megjelölt szakhatóságok bevonásával az állatkert mőködésének teljes és részletes helyszíni ellenırzésére. Ennek eredményétıl függıen a mőködést tovább engedélyezheti, a mőködési engedélyt módosíthatja, vagy az állatkertet bezárathatja, illetıleg azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén a 7. (1)(4) bekezdéseiben meghatározottak szerint jár el. Állatotthon létesítése, mőködtetése és fenntartása. (1) Az állatmenhely olyan intézmény, amely az állatvédelem közhasznú feladatának ellátásaként a gazdátlan állat ideiglenes vagy állandó elhelyezését biztosítja és tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, felelısséget vállalva a környezetükben levı emberek és a lakókörnyezet biztonságáért. (2) Az állatpanzió olyan intézmény, amely díjazás ellenében vállalja állat meghatározott idıre szóló megırzését, felelısséget vállalva annak jó gazda gondosságával történı tartásáért, egészségéért, valamint az állatok és a környezetükben levı emberek és a lakókörnyezet biztonságáért. 11. (1) Állatmenhelyet és állatpanziót (a továbbiakban együtt: állatotthon) természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet létesíthet, ha az Átv. 41. ában és az e rendeletben elıírt létesítési és mőködési feltételeket biztosítja. (2) Az állatotthon mőködtetését az Átv. 41. (1) bekezdésében kapott hatáskörében az állatotthon helye szerint illetékes jegyzı engedélyezi, az e rendelet 13. a (2) bekezdésében megjelölt szakhatóságok közremőködésével. 12. (1) Az állatotthon mőködési engedély kérelemnek tartalmaznia kell: a) a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezetı nevét, címét; b) a felelıs személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat; c) a telephely adatait; d) az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát; e) a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levı állatotthon esetén igazolást a tartós mőködtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról. (2) Az engedélykérelemhez mellékelni kell a "Mőködési szabályzatot" és megszőnés esetére a "Felszámolási tervet". (3) A Mőködési szabályzatnak tartalmaznia kell: a) az elhelyezhetı egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját; b) az érkezı állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védıoltások adásának rendje, a karantén idıtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja); 5

6 c) az állatotthonban lévı állatokról naprakész nyilvántartás vezetését; d) az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetıségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetıségét, a naponta legalább egyszeri ellenırzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertıtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását; e) az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbeadás ellenırzésének módját; f) veszélyes állat elhelyezése esetén az R.ben elıírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét; g) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját. (4) Az engedélyben rendelkezni kell az állatotthon adatszolgáltatási kötelezettségérıl. (5) Az állatotthon mőködését a jegyzı a 13. (2) bekezdésében megjelölt szakhatóságok részvételével a folyamatos ellenırzés mellett, 4 évenként köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat eredményétıl függıen az állatotthon mőködését tovább engedélyezi, az állatotthont bezárathatja, illetıleg azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén határidı tőzésével a hiányosságok teljesítését rendelheti el. Záró rendelkezések 13. (1) Az állatkert mőködéséhez szükséges engedélyezési eljárásban az állategészségügyi hatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a jegyzı szakhatóságként mőködik közre. (2) Az állatotthon mőködéséhez szükséges engedélyezési eljárásában az állategészségügyi hatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként mőködik közre. 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépését követıen csak az e rendeletben meghatározott feltételek alapján kiadott engedéllyel rendelkezı állatkert nyitható meg a nagyközönség részére. (3) Az e rendelet hatálybalépésekor már mőködı állatkert a) az elıírt tartási (elhelyezési) feltételeket köteles a hatóság által meghatározott határidıben, de legkésıbb december 31ig teljesíteni; b) a tartott fajok listáját és a "Tenyésztési tervet", a "Látogatási szabályzatot", az "Állattartási szabályzatot", az "Intézkedési tervet" és a "Felszámolási tervet" 3 hónapon belül köteles az engedélyezı hatósághoz benyújtani, és az a) pontban meghatározott türelmi idın belüli mőködés engedélyezését kérni. (4) Amennyiben az állatkert a (3) bekezdésben elıírtakat a hatóság által kitőzött határidıre nem teljesíti, az engedélyezı hatóság a 7. (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 15. (1) Az e rendelet hatálybalépésekor mőködı állatotthon köteles a) a hatálybalépéstıl számított 3 hónapon belül a 12. (1)(3) bekezdéseiben elıírtak szerint mőködési engedélykérelem benyújtására; b) a mőködési szabályzatban elıírt feltételeket a hatóság által kitőzött határidıre, e rendelet hatálybalépésétıl számított, legfeljebb 1 éven belül teljesíteni. 6

7 (2) Amennyiben a mőködı állatotthon az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt határidıre az elıírt feltételeket nem teljesíti, a bezárását el kell rendelni. (3) Veszélyes állat tartása esetén a biztonsági feltételek teljesítésének elmulasztásakor az (1) bekezdés b) pontja csak az Átv. 23. ával együttesen alkalmazható. 16. E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöMFVMNKÖMBM együttes rendelet 2. a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: "(6) Veszélyes állatnak minısített védett faj egyedének tartása engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a védett állatfajok tartásának engedélyezésére vonatkozó szabályok alapján kell eljárni, a tartás engedélyezése esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági feltételek elıírásával." 17. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, december 16án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetı évi I. törvény 3. ával összhangban a Tanács a vadon élı állatok állatkertben tartásáról szóló 1999/22/EK irányelvével összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 7

8 MELLÉKLET A 3/2001. (II. 23.) KÖMFVMNKÖMBM EGYÜTTES RENDELETHEZ Az állatkerti állatok minimális elhelyezési feltételei A melléklet az állatkertekben leggyakrabban tartott állatfajok, illetve állatcsoportok elhelyezésének minimális feltételeit tartalmazza. Amennyiben az állatkertben tartott állatfaj jelen mellékletben nem szerepel, vagy valamelyik kategóriába való besorolása kérdéses, a tartás minimális feltételeit az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség állapítja meg. Az állatokat olyan feltételek között kell elhelyezni az állatkertekben, amelyek megfelelnek az állatok jólétének, és biztosítják a természeteshez hasonló viselkedésük kialakulását. Ennek érdekében az állatoknak megfelelı mérető állattartó helyeket (kifutó, röpde, ketrec, medence) kell biztosítani. Gondoskodni kell az állatok jó kondícióban tartásához szükséges beltartalmú takarmányról és ivóvízrıl. Jólétük érdekében az állatok szükségleteinek megfelelı hımérsékletet, világítást, illetve fürdési lehetıséget, megfelelı mélységő és minıségő vizet, illetve az idıjárás viszontagságaitól való védelmet kell teremteni. Az állatok állapotát és egészségét legalább naponta szakképzett személyeknek kell ellenıriznie. Azokat az állatokat, amelyeken sérülés, betegség, stressz tünetei tapasztalhatók, azonnali kezelésben és gondozásban kell részesíteni, szükség esetén el kell különíteni, illetve az okot meg kell szüntetni. Az állattartó helyeket higiénikus viszonyok között kell tartani, a megfelelı takarításáról rendszeresen gondoskodni kell, a szennyvizet el kell vezetni. Az állatok számára ingerekben gazdag és megfelelıen berendezett életteret kell biztosítani, amelyek a természeteshez hasonló viselkedési formák gyakorlását teszik lehetıvé. Az állatokat lehetıség szerint a természetben is jellemzı kor és ivari összetételő csapatban kell tartani. Az állattartó helyek méretezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: Különbözı (n) létszámú csoport További egyedek esetén Rovarok, soklábúak, szárazföldi rákok, csigák létszám (n) terrárium mérete (cmben) hosszúság szélesség magasság további egyedszám (n) alapterület növelése %ban megadva speciális elıírások Tücsökfélék (Gryllidae) a) Szöcskefélék (Tettigoniidae) a) Sáskafélék (Acrididae), botsáskafélék (Phasmidea) Fogólábúak (Mantoidea) b) c) Csótányok (Blattidae) b) Bogarak (Coleoptera) d) e) Lepkék (Lepidoptera), nappali lepkék (Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Satyridae, Danaidae, Brassolidae) f) g) Egyéb lepkék (Lepidoptera) f) g) Poloskák (Heteroptera) a) 8

9 Hártyásszárnyúak (Hymenoptera) h) Százlábúak (Chilopoda) Ikerszelvényesek (Diplopoda) Pálmatolvaj (Birgus latro) k) Tarisznyarákok, parti remeterákok k) Csigák (Gastropoda) Speciális elıírások: a) az egyedszámba csak az imágók számítanak bele b) amennyiben az imágó(k) testhossza nem haladja meg az 5 cmt c) amennyiben az imágó(k) testhossza meghaladja az 5 cmt d) amennyiben az imágó(k) mérete 5 és 8 cm között van e) amennyiben az imágó(k) testhossza meghaladja a 8 cmt f) cmnél kisebb szárnyfesztávolságú fajok esetében g) cmnél nagyobb szárnyfesztávolságú fajok esetében h) magányosan élı fajok esetében; egy csoportban max. 6 nıstény lehet i) amennyiben az állat testhossza nem haladja meg a 15 cmt j) amennyiben az állat testhossza meghaladja a 15 cmt k) medence szükséges i) j) Pókszabásúak Madárpókok (Theraphosidae) fán lakó fajok Madárpókok (Theraphosidae) talajlakó fajok létszám (n) 1 1 Különbözı (n) létszámú csoport terrárium mérete (hosszúság x szélesség x magasság) 2x az állat lábfesztávolsága 2x az állat lábfesztávolsága 3x az állat lábfesztávolsága de minimum: 30 x 20 x 30 cm 2x az állat lábfesztávolsága 2x az állat lábfesztávolsága 1x az állat lábfesztávolsága de minimum: 30 x 20 x 30 cm További egyedek esetén további egyedszám (n) alapterület növelése %ban megadva Nephila spp a) Egyéb pókok (Arachnidae) fán lakó fajok a) Egyéb pókok (Arachnidae) talajlakó fajok a) Skorpiók (Scorpiones) 13 Rovarpókok (Solifugae), ostorlábúak (Amblypygi), ostorfarkúak (Uropygi), kaszáspókok (Phalangidae) 3x az állat lábfesztávolsága 2x az állat lábfesztávolsága 1x az állat lábfesztávolsága de minimum: 20 x 20 x 20 cm 1 speciális elıírások a) Atkák (Acaridae) Speciális elıírások: a) egy terráriumban csak egy egyed tartható a) a) Vízi gerinctelenek elhelyezéséhez szükséges akvárium méretei: Rákok (Crustacea): Hosszúság: 4x az állat testhossza, Szélesség: 3x az állat testhossza, 9

10 Magasság: 3x az állat testhossza, de legalább 200 literes őrtartalom a tengeri fajok részére és legalább 150 literes őrtartalom az édesvízi fajok részére Fejlábúak (Cephalopoda): Amennyiben az állat testhossza a karokkal 30 cm felett van: A szükséges őrtartalom: 00 liter víz/1 egyed Amennyiben az állat testhossza a karokkal 30 cmt nem haladja meg: A szükséges őrtartalom: 300 liter víz/1 egyed Nautilus részére: legalább 1 m vízoszlop magasság és legalább 300 liter víz szükséges. Tüskésbırőek (Echinodermata) és korallok (Corallia) A tengervízi kiállítási akvárium víztérfogata nem lehet kevesebb 200 liternél. VERTEBRATA GERINCESEK HALAK (PISCES) A halak elhelyezése életmódjuk szerint, tengeri, édesvízi, illetve brakkvízi akváriumi egységekben, recirkulációs vízrendszerekben történik, melynek elemei a következık: kiállítási akvárium, kiegyenlítı tartály, szőrıegység a keringtetı szivattyúval és a csırendszer. A kiállítási akvárium víztérfogata nem lehet kevesebb édes és brakkvízi akvárium esetén 150 liternél, tengervizes akvárium esetén 200 liternél. A kiállítási akvárium a teljes vízrendszer min. 70%a kell, hogy legyen. Az egyegy akváriumi egységben elhelyezhetı halmennyiség az alábbiak szerint számítható ki: a kiállítási akvárium (A) és a kiegyenlítı tartály (B), literben számított térfogatának összegéhez hozzáadjuk a szőrırendszer által elıállított tisztított víz mennyiségét. A tisztított víz mennyiségének számítása: a szőrıegység (C) és a csırendszer (D) literben számított összes víztérfogatát megszorozzuk a szőrırendszer óránkénti forgatási rátájával (T) = összes hasznos térfogat literben, melyet elosztva Evel (lásd alábbi táblázat), az eredmény a medencében telepíthetı halak összes testhosszát (L) adja cmben. Képletben: 1. Édes és brakkvízi halak A + B + (C + D) x T E A halak testhossza = L cm 1 cm halra jutó víztömeg literben megadva (E) 020 cm cm > 0 cm Tengeri halak A halak testhossza 1 cm halra jutó víztömeg literben megadva (E) 020 cm cm 30 > 0 cm 60

11 3. Murénák (Muraenidae) esetében a 2. ponttól eltérıen Testhossztól függetlenül 1 cm halra jutó víztömeg 8 liter (E) legyen. 4. Pelágikus cápák esetében a 2. ponttól eltérıen 1 egyed l további egyedenként a térfogat 30%kal növelendı. A december 31. elıtt üzembe helyezett cápatartó akváriumok esetében: 13 egyed l további egyedenként a térfogat 30%kal növelendı. AMPHIBIA KÉTÉLTŐEK Farkos kétéltőek (Caudata): Óriásszalamandra félék (Andrias 1 egyed részére a szükséges medence méretei: 2 m 1 m 1 m Mexikói axolotl (Ambystoma mexicanum), vakgıtefélék (Proteidae 1 egyed részére a szükséges medence méretei: 80 cm 40 cm 40 cm További egyed: 5%. Angolnagıtefélék (Amphiumidae), sziréngıtefélék (Sirenidae), mocsári ördög (Cryptobranchus alleganiensis) 12 egyed részére a szükséges medence méretei: 2x az állat testhossza 1x az állat testhossza 1x az állat testhossza de minimum 0 x 50 x 50 cm. Egyéb fajok A terrárium mérete: 2x az állat testhossza 1x az állat testhossza 1x az állat testhossza de legalább 60 x 30 x 30 cm, melynek fele medence, vízmélység cm 15 egyed részére. További egyed: az alapterület 5%kal növelendı. Farkatlan kétéltőek (Anura): Pipabékafélék (Pipidae) Az akvárium őrtartalma nem lehet kevesebb, mint 120 liter, szükséges mérete pedig legalább: 80 cm 40 cm 40 cm Az ebben elhelyezhetı állatok száma az állatok testhosszától függıen a következı: 5 cm testhossz alatt: 30 db. További egyed: az alapterület 5%kal növelendı. 5 cm közötti testhossz: db. További egyed: az alapterület %kal növelendı. cm testhossz felett: 2 db. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. Kivétel: törpe karmosbékák (Hymenochirus : az elıírt mérető akváriumban elhelyezhetı állatok száma: 50 db. További egyed: az alapterület 5%kal növelendı. Fán élı békák (Hylidae, Dendrobatidae, Racophirodae) A terrárium mérete, legalább: 40 cm 30 cm 80 cm Az ebben elhelyezhetı állatok száma az állatok testhosszától függıen a következı: 5 cm testhossz alatt: max. db. További egyed: az alapterület 5%kal növelendı. 11

12 5 cm testhossz felett: 1 pár. További egyed: az alapterület %kal növelendı. Talajon élı békák (Bufonidae, Ceratophridae, Pelabatidae) A terrárium méretei legalább: 80 cm 40 cm 40 cm Az ebben elhelyezhetı állatok száma az állatok testhosszától függıen a következı: cm testhosszúság alatt: 5 db. További egyed: az alapterület %kal növelendı. cm felett: 2 db. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. Úszómedence feltétlen szükséges. Vízmélység: legalább cm, szárazföld/víz arány: 7525%. Egyéb békák (Ranidae, Discoglossidae) A terrárium méretei legalább: 0 cm 40 cm 50 cm Az ebben elhelyezhetı állatok száma az állatok testhosszától függıen a következı: cm testhosszúság alatt: db. További egyed: az alapterület %kal növelendı. cm felett: 4 db. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. A szárazföld/medence arányt az adott fajok biológiai szükséglete határozza meg. REPTILIA HÜLLİK Hidasgyíkok (Rhyncocephalia) A terrárium méretei legalább: 3 m 2 m 2 m Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület 30%kal növelendı. Teknısök: Tengeri teknısök (Cheloniidae, Dermochelidae) A szükséges víztérfogat: 12 egyed esetében legalább 15 m3. További egyed: a víztérfogat az akváriumi egységben 50%kal növelendı. Szárazföldi teknısök (Testudinidae A terrárium méretei legalább: 6x az állat páncélhossza 4x az állat páncélhossza 2x az állat páncélhossza de legalább a következı méretőek: 15 cm páncélhosszúság alatt: 13 egyedre: 80 x 40 x 50 cm. További egyed: az alapterület %kal növelendı cm páncélhosszúság között 13 egyedre a szükséges alapterület legalább 1,5 m 2. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı cm páncélhosszúság között 15 egyedre a szükséges alapterület legalább 6 m 2. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. 50 cm páncélhosszúság felett 13 egyedre a szükséges alapterület legalább 8 m 2. További egyed: az alapterület 30%kal növelendı. A Kinixys és Manouria fajok esetében az alapterület 20%át kitevı medence szükséges. A vízmélység maximum a páncélhossz fele lehet. Aligátorteknıs (Macroclemmys temmincki), keselyőteknıs (Chelydra serpentina), cafrangos teknıs vagy matamata (Chelus fimbriatus) A terrárium méretei legalább: 3x az állat páncélhossza 2x az állat páncélhossza 1,5x az állat páncélhossza A terráriumban a szárazföld/víz arány: 20% szárazföld/80% víz. A vízmélység 0,75x páncélhossz. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 1 egyed. További egyed: az alapterület 50%kal növelendı. A szárazföldet kizárólag tenyészállatoknak kell biztosítani. 12

13 Iszapteknısök (Kinosternidae), keresztmellő teknısök (Staurotypidae) A terrárium méretei legalább: 5x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza 2x az állat páncélhossza Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 1 pár. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. Félvízi teknısök (Pyxidea spp., Heosemys spp., Geoemyda spp., Terrapene spp., Rhinoclemmys spp., Cuora flavomarginata, Cuora galbinifrons) A terrárium méretei legalább: 4x az állat páncélhossza 2x az állat páncélhossza 2x az állat páncélhossza Vízmedence szükséges! A vízmélység a medencékben, egységesen maximum a páncélhossz fele. Víz/szárazföld arány: 25% víz, 75% szárazföld. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. Vízkedvelı teknısök (egyéb Emydidae fajok) A terrárium méretei legalább: 5x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza Vízmedence szükséges! Víz/szárazföld arány: 2/3 víz, 1/3 szárazföld. Vízmélység: 2x az állat páncélhossza. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület %kal növelendı. Lágyhéjú teknısök (Trionychidae), kétkarmú teknısök (Carettochelidydae), Tabascoteknıs (Dermatemys mawii) A terrárium méretei legalább: 5x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza Az egész terrárium vízmedence (akvárium). Vízmélység: 2x az állat páncélhossza. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 1 egyed. Maláj lágyhéjúteknıs (Dogania subplana) A terrárium méretei legalább: 5x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza 2x az állat páncélhossza Az egész terrárium vízmedence. Vízmélység: maximum 1x az állat páncélhossza. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 1 egyed. Nagyfejő teknıs (Platysternon megacephalum) 5x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza Vízmedence szükséges! Víz/szárazföld arány: 3/5 víz, 2/5 szárazföld. Vízmélység: maximum 1x az állat páncélhossza. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. Nyakfordító teknısök (Pleurodira) A terrárium méretei legalább: 5x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza 3x az állat páncélhossza Vízmedence szükséges! Víz/szárazföld arány: 3/5 víz, 2/5 szárazföld. Vízmélység: 1x az állat páncélhossza. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. Gyíkok (Sauria): Talajlakók: ha az állatok testhossza: 40 cm alatt van, a szükséges terrárium méretei legalább: 2,5x az állat testhossza 13

14 1,5x az állat testhossza 2x az állat testhossza de minimum 60 x 40 x 50 cm. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 15 egyed. További egyed: az alapterület %kal növelendı. 400 cm között van, a szükséges terrárium méretei legalább: 2x az állat testhossza 1x az állat testhossza 1x az állat testhossza de minimum 120 x 50 x 60 cm. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 13 egyed. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. 0 cm feletti testhossz esetén: a szükséges terrárium méretei legalább: 2x az állat testhossza 1x az állat testhossza 1x az állat testhossza Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület 30%kal növelendı. Vízkedvelık fajok (Shinisaurus spp., Varanus mertensi, Tropidiphorus : A talajlakó gyíkokra megadott terráriumokban tarthatók, melyekben azonban vízmedence biztosítása is szükséges. Víz/szárazföld arány: 2/3 víz, 1/3 szárazföld. Vízmélység: 1/2 x az állat testhossza, de maximum 40 cm. Fán, illetve kıfalon élı gyíkok: ha az állatok testhossza: 30 cm testhossz alatt van, a szükséges terrárium méretei legalább: 2x az állat testhossza 1x az állat testhossza 3x az állat testhossza de minimum 40 x 30 x 60 cm. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület %kal növelendı. Amennyiben a testhossz 3080 cm között van, a szükséges terrárium méretei legalább: 2x az állat testhossza 1x az állat testhossza 1x az állat testhossza de max. 1,5 m. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület 20%kal növelendı. 80 cm feletti testhossz esetén: a szükséges terrárium méretei legalább: 1,5x az állat testhossza 1x az állat testhossza 2x az állat testhossza de maximum: 2 méter. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület 30%kal növelendı. Kígyók (Serpentes): Fán lakó fajok (Chondropython, Morelia, Corallus, Sanzinia, Ungaliophis, Gonyosoma, Boiga, Chrysopelea, Ahaetulla, Oxybelis, Bothriopsis, Bothriechia, Atheris, Trimereamus, Tropidolaemus, Dendroaspis A terrárium méretei legalább: 0,5x az állat testhossza 0,3x az állat testhossza 0,6x az állat testhossza de minimum 60 x 40 x 75 cm. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület %kal növelendı. Vízkedvelı fajok (Acroehordidae, Erpeton tentaculatum) Az akvárium méretei legalább: 0,6x az állat testhossza 0,3x az állat testhossza 0,3x az állat testhossza de minimum 150 liter. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület %kal növelendı. Részben vízben élı fajok (Eunectes spp., Natricinae, Homalopsinae) 14

15 A szükséges terrárium méretei legalább: 0,6x az állat testhossza 0,3x az állat testhossza 0,3x az állat testhossza de minimum 80 x 40 x 40 cm. Vízmedence biztosítása szükséges. Víz/szárazföld arány: 1/3 víz, 2/3 szárazföld. Vízmélység: 1/2x az állat testhossza, de maximum 40 cm. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület %kal növelendı. Egyéb, a talajon lakó fajok: A terrárium méretei legalább: 0,6x az állat testhossza 0,3x az állat testhossza 0,3x az állat testhossza de minimum 80 x 40 x 40 cm. Az ebben elhelyezhetı állatok száma: 12 egyed. További egyed: az alapterület %kal növelendı. Krokodilok (Crocodylia) 1 egyedre: A szükséges medence: mélység: A szükséges szárazföld: 2x a testhossza 1x a testhossza de a terrárium minimális mérete: 0 x 50 x 60 cm. További egyed: az alapterület 30%kal növelendı. 2x az állat testhossza, 4 méternél hosszabb egyedek esetében 1,2x a testhossz 1,5x az állat testhossza 0,5 méter. Madarak (Aves) létszám (n) Különbözı (n) létszámú csoport terület m 2 külsı röpde térfogat m 3 terület m 2 belsı röpde térfogat m 3 Minden további egyed külsı röpde terület m 2 belsı röpde térfogat m 3 Strucc (Struthio camelus) a) Nandufélék (Rheidae , a) Kazuárfélék (Casuaridae a) Emu (Dromaius novaehollandiae) Királypingvin (Aptenodytes patagonicus), császárpingvin (Aptenodytes forsteri), Adeliepingvin (Pygoscelis adeliae), örvös pingvin (Pygoscelis antarctica), üstökös pingvin (Eudyptes sclateri), fehérarcú pingvin (Eudyptes schlegeli), aranyhajú pingvin (Eudyptes chrysolophus) A többi pingvinfaj (Spheniscidae, alkafélék (Alcidae Búvárfélék (Gaviidae, vöcsökfélék (Podicipedidae speciális elıírások , a) b) b) 12 (30) 20 2,5 2,5 b) Gödényfélék (Pelecanidae (60) a) b) Kárókatonafélék (Phalacrocoracidae, kígyónyakúmadárfélék (Anhingidae (60) b) 15

16 Szürke gém (Ardea cinerea), királygém (Ardea herodias), nagy kócsag (Egretta alba), bölömbika (Botaurus stellaris) Egyéb nagytestő gémfajok (Ardea spp., Botaurus Kistestő gémfajok (Ixobrychus spp., Butorides (150) 3 a) b) (150) a) b) 12 4 (12) b) Egyéb gémfajok (Ardeidae (36) ,5 1,5 a) b) Papucscsırő gólya (Balaeniceps rex) Nagytestő gólyafajok (Ephippiorynchus spp., Jabiru mycteria, Leptoptilus Közepes és kistestő gólyafajok (Anastomus spp., Ciconia spp., Mycteria 12 0 (300) b) 12 0 (300) a) b) (180) a) b) Tarvarjú (Geronticus eremita) Egyéb íbiszfélék (Threskiornithidae Flamingófélék (Phoenicopteridae Fütyülılúdfajok (Dendrocygninae, lúd és hattyúfajok, ásóludak (Anserinae spp., Cereopsis novaehollandiae, Chloephaga spp., Plectropterus gambensis, Alopoehen niloticus, Tadorna spp., Neochen jubata) b) 1 0 (300) ,5 1,5 a) b) 12 (30) a) b) Récefajok (Anatinae b) Andesi kondor (Vultur gryphus), kaliforniai kondor (Gymnogyps californianus) A többi újvilági keselyőfaj (Cathartidae Kányák (Elanus spp., Milvus spp., Haliastur, ölyvek (Pernis spp., Buteo spp., Parabuteo unicinctus, Butastur, héják és karvalyok (Accipiter spp., Melierax, törpesas (Hieraaetus pennatus), rétihéják (Circus Dögkeselyő (Neophron percnopterus), pálmakeselyő (Gypohieraz angolensis), csuklyás keselyő (Necrosyrtes monachus), bukázósas (Terathopius ecaudatus), kígyászölyvek (Circaetus A többi vágómadárfaj (Accipitridae Kis sólyom (Falco columbarius), kabasólyom (Falco subbuteo), vörös vércse (Falco tinnunculus), kék vércse (Falco vespertinus), fehérkarmú vércse (Falco naumanni), tarka vércse (Falco sparverius) Egyéb sólyomfélék (Falconidae a) a) a) a) a) a) a) 16

17 Fajdfélék (Tetraonidae, vadpulyka (Meleagris gallopavo) Pávaszemes pulyka (Agriocharis ocellata) Fácánfélék (Phasianidae, fogasfürjfélék (Odontophoridae, gyöngytyúkfélék (Numidididae, guvatfürjfélék (Turnicidae, (40) 3 a) (40) a) Guvatfélék (Rallidae b) Kistermető darufélék (Anthropoides spp., Balearica spp., Grus canadensis, Grus grus) (450) a) b) Egyéb darufélék (Gruidae (00) a) b) Túzok (Otis tarda) (700) 50 Túzokfélék (Otididae (700) a) Parti madarak (Dromaiidae spp., Haematopodidae spp., Burhinidae spp., Glareolidae spp., Recurvirostridae spp., Charadriidae spp., Scolopacidae Sirályfélék (Laridae, csérfélék (Sternidae ,5 0,5 a) b) b) Koronás galambok (Goura B Galambfélék (Columbidae b) Nagytestő papagájfajok (Amazona spp., Anodorynchus spp., Ara spp., Cacatuidae spp. a Nymphicus hollandicus kivételével, Coracopsis spp., Eclectus roratus, Nestor spp., Psittacula eupatria, derbiana, Psittacus erithacus, Rhyncopsitta spp., Poicephalus robostus) Kistestő papagájfajok (Agapornis spp., Bolborynchus spp., Brotogeris spp., Cyclopsitta spp., Forpus spp., Loriculus spp., Melopsittacus undulatus, Micropsitta spp., Neophema spp., Neopsephotus spp., Psephotus spp., Psittaculostris spp., Touit A többi papagájfaj (Psittaciformes Nagytestő bagolyfajok (Bubo spp., Ketupa spp., Nyctea scandiaca, Stris uralensis, Strix nebulosa, Strix leptogrammica, Scotopelia Kistestő bagolyfajok (Aegolius spp., Athene spp., Glaucidium spp., Otus A többi bagolyfaj (Strigiformes Kakukkfélék (Cuculidae, lappantyúfélék (Caprimulgidae ,5 0, a) a) a)

18 Turákófélék (Musophagidae Sarlósfecskefélék (Apodidae c) Kolibrifélék (Trochilidae Trogonfélék (Trogonidae c) Szarvascsırőmadárfélék (Bucerotidae, tukánfélék (Ramphastidae Jégmadárfélék (Alcedinidae Szalakótafélék (Coracidae, gyurgyalagfélék (Meropidae, bankafélék (Upupidae, motmotfélék (Momotidae Bajszikafélék (Capitonidae, Bukkófélék (Bucconidae, ricsókafélék (Eurylamidae c) b) c) ,5 0,5 c) Harkályfélék (Picidae Pacsirtafélék (Alaudidae, pityerfélék (Motacillidae ,5 0,5 Fecskefélék (Hirundinidae Gébicsfélék (Laniidae, rigófélék (Turdidae, légykapófélék (Muscicapidae, poszátafélék (Sylviidae, timáliafélék (Timatiidae, szürkebegyfélék (Prunellidae, sárgarigófélék (Oriolidae, csonttollúfélék (Bombycillidae, bülbülfélék (Pycnonotidae, tirannuszfélék (Tyrannidae, gezerigófélék (Mimidae, drongófélék (Dicruridae Cinegefélék (Paridae, csuszkafélék (Sittidae, fakuszfélék (Certhiidae, ökörszemfélék (Troglodytidae Nektármadárfélék (Nectariidae, mézevıfélék (Meliphagidae Pintyfélék (Fringillidae, sármányfélék (Emberizidae, tangarafélék (Thraupidae, pápaszemes madárfélék (Zosteropidae Verébfélék (Passeridae, szövımadárfélék (Ploceidae, szövıpintyfélék (Estrildidae ,5 0, ,5 0, ,25 0, ,25 0,25 Seregélyfélék (Sturnidae ,25 0,25 Hollók (Corvus corax, Corvus rhipidurus, Corvus albicollis, Corvus crassirostris, Corvus ruficollis) Egyéb varjúfélék (Corvidae, kotingafélék (Cotingidae

19 Paradicsommadárfélék (Paradisaeidae c) Általános elıírások: 1. Abban az esetben, ha a külsı röpde számadata zárójeles, akkor a lefedési kötelezettség csak röpképes egyedek esetére vonatkozik. 2. A belsı elhelyezést a hidegtőrı fajoknál nem szükséges, míg a fagyérzékeny fajoknál szükséges biztosítani. A melegigényes fajoknál a belsıt temperálni kell. 3. Amennyiben a madarakat évente 270 napnál hosszabb ideig belsı röpdében tartják, annak méretére a külsı röpdére vonatkozó adatokat kell alkalmazni. Amennyiben egész évben bent tartják a madarakat, a külsı röpdét nem kell biztosítani. Speciális elıírások: a) Külsı vagy belsı elkülöníthetıség (minden külsı és/vagy belsı röpdébıl szükség esetén egyed(ek) a tartási helyüktıl elkülöníthetı(ek). b) Medence szükséges, melynek a területe hozzáadódik az alapterülethez. c) A madarakat figyelembe véve azok bioiógiai igényeit az év folyamán vagy a külsı vagy a belsı röpdében lehet tartani, de biztosítani kell egész évben a belsı röpdére megadott paramétereket. Különbözı (n) létszámú csoport Minden további egyed Emlısök (Mammalia) létszám (n) terület m 2 külsı kifutó térfogat m 3 (fedett tartás esetén) belsı férıhely terület térfogat m 2 m 3 külsı kifutó terület m 2 belsı férıhely térfogat m 3 speciális elıírások Hangyászsünfélék (Tachyglossidae c) Kovari (Dasycercus byrnei) Kuszkuszfélék (Phalangeridae, oposszumfélék (Didelphidae Vombatfélék (Vombatidae, tasmániai ördög (Sarcophilus harrisi) Törpeerszényesmókus (Petaurus breviceps) Kúszókenguruk (Dendrolagus Ásó patkánykenguru (Bettongia lesueur) Egyéb patkánykengurufélék (Potoroidae Nagytestő kengurufajok (Macropus rufus, giganteus, fuliginosus, antilopinus, robustus, bernardus) Egyéb kengurufajok (Macropodidae Sünfélék (Erinaceidae, tanrekfélék (Tenrecidae Kisdenevérek (Microchiroptera Nagydenevérek (Macrochiroptera Mókuscickányfélék (Tupaiidae a) c) a) k) k) ,5 b) b) ,5 1 1,5 0,25 0,25 a) e) 19

20 Egérmakik (Microcebus, törpemakifélék (Cheirogaleidae Lórifélék (Loridae, fülesmakifélék (Galagonidae, koboldmakifélék (Tarsiidae Makifélék (Lemuridae, fürgemakifélék (Lepilemuridae ,25 a) e) ,5 a) e) a) b) e) Indrifélék (Indridae a) Karmosmajomfélék (Callitrichidae ,5 1 0,5 a) e) i) Mókusmajmok (Saimiri ,5 Éjimajmok (Aotus ,5 a) e) Sátánmajmok (Pithecinae a) Csuklyásmajmok (Cebus a) b) Pókmajmok (Ateles, bıgımajmok (Alouatta, gyapjasmajmok (Lagothrix Törpecerkóf (Miopithecus talapoin) Cerkófok (Cercopithecus spp., Allenopithecus, mangábék (Cercocebus, huszármajom (Erythrocebus patas), makákók (Macaca, páviánok (Papio spp, Theropithecus gelada) Mandrill (Mandrillus sphinx), drill (Mandrillus leucophaeus) Karcsúmajmok (Colobus spp., Procolobus spp., Presbytis spp., Trachypithecus spp., Pygathrix spp., Nasalis a) b) g) e) h) ,5 a) b) ,5 a) ,5 a) a) ,5 a) Gibbonok (Hylobates a) b) m) Sziamang (Hylobates syndactilus) Orangutánok (Pongo Gorilla (Gorilla gorilla), csimpánzok (Pan a) b) m) a) b) g) h) a) b) g) h) Tobzoskák (Manidae a) c) e) Tatufélék (Dasypodidae c) e) Lajhárok (Megalonychidae spp., Bradypodidae a) c) e) Szirtiborzok (Hyracoidea e) Földimalac (Orycteropus afer) c) e) Sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla) Egyéb hangyászfélék (Myrmecophagidae c) e) 12 5 a) Mormoták (Marmota 1 0 c) Prérikutyák (Cynomys c) Ürgék (Spermophilus, földimókusok (Xerus c) 20

21 Királymókusok (Ratufa a) e) Egyéb mókusfélék (Sciuridae a) e) k) Hódfélék (Castoridae d) e) Pelefélék (Myoxidae a) e) k) Közönséges hörcsög (Cricetus cricetus) Egyéb hörcsögfajok (Cricetinae Egérformák (Murinae, pocokformák (Microtinae Ugróegérfélék (Dipodidae, futóegérformák (Gerbillinae c) ,5 0,5 c) e) 1 0,5 0,25 0,25 c) e) ,5 c) e) Sülfélék (Hystricidae 12 2 e) Nutria (Myocastor coypus) 1 0,5 d) Kapibara (Hydrochaeris hydrochaeris) Házi tengerimalac (Cavia porcellus) ,5 d) 1 2 0,25 c) e) Degufélék (Octodontidae ,5 0,5 a) c) e) Pakarana (Dinomys branickii) a) e) Agutik (Dasiproctidae c) e) Paka (Agouti paca), csincsillafélék (Chinchillidae Marák (Dolichotis, nyúlfélék (Leporidae Pocoknyúlfélék (Ochotonidae Házi nyúl (Oryctolagus cuniculus f. domestica) Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) c) e) c) e) c) , c) Házi kutya (Canis familiaris) f) j) Farkas (Canis lupus), vörös farkas (Canis rufus), prérifarkas (Canis latrans), sörényes farkas (Chrysocyon brachyurus), vadkutya (Cuon alpinus) a) dec. 31. elıtt átadott létesítmények b) jan. 1. után átadott létesítmények c) e) k) Hiénakutya (Lycaon pictus) c) e) Rókák (Vulpes spp., Alopex lagopus, Pseudalopex spp., Cerdocyon thous, Urocyon, nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) Sakálok (Canis aureus, adustus, mesomelas, sinensis) Lapátfülő kutya (Otocyon megalotis) c) e) c) e) e) Erdeikutya (Speothos venaticus) d) e) Sivatagi róka (Fennecus zerda) ,5 c) e) 21

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet. szabályairól. Állatkert létesítése, működtetése és fenntartása

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet. szabályairól. Állatkert létesítése, működtetése és fenntartása 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, mű ködésének és fenntartásának részletes szabályairól Az állatok védelméről és kíméletérő l szóló 1998.

Részletesebben

az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól

az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 3/2001. (II. 23.) KöM FVM NKÖM BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 2013.06.17 7 3/2001. (II. 23.) KöM FVM NKÖM BM együttes

Részletesebben

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 30-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 30-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 08-1628-2/2006. TÁRGY: PÉCSI ÁLLATKERT ÉS AKVÁRIUM-TERRÁRIUM KHT. CÍMZETT TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 30-I

Részletesebben

Az Állattár jelentése.

Az Állattár jelentése. Az Állattár jelentése. Minthogy az érdeklődők az állattár történetét és jelen állapotának behatóbb ismertetését az Erdélyi Múzeum Egyesület jubileumi emlékkönyvében meg fogják találhatni, csak röviden

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/922/2009. MUNKAANYAG A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete Bér Község címerérıl és

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 19/2005.(VI.1.) Ör. az állattartás szabályairól 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia: Podicipedidae - Vöcsökfélék

AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia: Podicipedidae - Vöcsökfélék AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Északi búvár - Gavia stellata Sarki búvár - Gavia arctica Jeges búvár - Gavia immer Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13./2001. (XI. 06.) sz. Rendelete Az állattartás szabályairól (módosítva a 14./2005. (IX. 15.) sz. Rendelettel) (egységes szerkezet) Kakucs község Önkormányzata

Részletesebben

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások 1. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 A Kormány 41/2013. (II. 14.) Korm. rendelete a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról A környezet

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Kaposmérı Községi Önkormányzat

Kaposmérı Községi Önkormányzat Kaposmérı Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.), 8/2012. (VI.1.) rendelettel.) Kaposmérı

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi... Page 1 of 122 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Hatályba lépés napja: 1997. október 7. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Hatályos: 2008. január 31. Ügyfélbesorolási szabályzat A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT - 2008. január 31. A Pioneer Alapkezelı Zrt.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl

Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Elıterjesztés a Kormány részére a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl Budapest, 2008. július 2 E G Y E Z T

Részletesebben

Az állattartás közös szabályai

Az állattartás közös szabályai A Szőcsi Önkormányzat 17./2004. (IV. 14.) r e n d e l e t e az állattartásról A Szőcsi Önkormányzat az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelmérıl

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.03.30-2012.03.30 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI.

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben