Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív."

Átírás

1 Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad lépeget. Tûz Tamás Csalogató Vagy szebb lesz itt a hegy tövén, hol tiszta víz fut, lágy patak, szarvas hajol a hab fölé és zsenge nyárfák állanak. Vagy üljünk le a pázsitra és nézegessünk szerteszét, míg vállaidra ráhajtja a margaréta szép fejét.

2 2 Év végi körlevél Kedves Szülők! A következő tanév zökkenőmentes szervezése érdekében az alábbiak tudatosítását kérjük Önöktől. A nyári szünidőben, július hónapban az iskola és az óvoda is zárva lesz. Ügyintézésre a gimnázium épületében augusztus 1-jén, 8-án és 16- án, 8 és 12 óra között lesz lehetőség. A tanév tankönyvellátá - sá val kapcsolatban az alábbiak figyelembe vételét és teljesítését kérjük: Számlát csak a tankönyvek megvásárlásakor tudunk kiállítani! A tankönyvek értékesítése kizárólag készpénz ellenében történik. A tankönyvkiadó az iskolakezdési támogatást nem fogadja el. A tankönyvosztásra kijelölt napokon csak a megvásárolandó könyvek vehetők át. Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyvtárból, kölcsönözik a köny veket és azokat az első tanítási napon az osztályfőnököktől kapják meg. A tankönyveket az iskola Apáca utcai épületének tornatermében lehet megvásárolni délelőtt 8 12 óráig, il - letve délután óráig. Augusztus osztály, au - gusz tus osztály és a 7. H és a 8. H osztályos tanulók, augusztus 29. gimnáziumi osztályok. A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük a fenti időpontok szigorú betartását! Tájékoztatásul megadjuk az egyes évfolyamok és osztályok jövő évi tankönyvcsomagjainak várható árát. Az alábbi összegek csak tájékoztató jellegűek, hiszen a nyár folyamán még változások várhatók, illetve a megvásárolandó nyelvkönyvek árainak függvényében változnak. Általános Iskola Ár (Ft) Hatévfolyamos Gimnázium (H) Ebédbefizetés szeptemberre Az általános iskolásoknak és a gimnazistáknak az általános iskola épületében: augusztus ig 8 12 óráig, illetve délután óráig. Az óvodásoknak az általános iskola (Apáca utca 43. sz.) épületében: augusztus 29-én 8 12 óráig, illetve délután óráig. Az ebédbefizetéssel kapcsolatos tudnivalók: A Gyermekvédelemről szóló évi XXXI. Törvény a (5) bekezdés alapján az óvodai ellátásban részesülő gyermek, és a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 1 8. osztályos tanuló, 100%-os intézményi étkezési kedvezményre jogosult akkor, ha a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ezt a kedvezményt azonban csak akkor tudjuk biztosítani, ha az étkezési díj befizetésekor rendelkezik a szülő a Ár (Ft) Készítette: Varga Dorottya 6. a Négyévfolyamos Gimnázium (N) Ár (Ft) as tanév megkezdésekor érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről kiállított, önkor - mány zati határozattal s ezt az étkezési díj befizetéséhez magával hoz - za. Ellenkező esetben az étkezés teljes árát ki kell fizetni. Felhívjuk a Ked ves Szülők figyelmét, hogy a kedvezmény igénybevételéhez nem elég a kérvény benyújtásáról szóló igazolás csak a határozat jogosít kedvezményre. A as iskolaév kezdésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk: A tanévnyitó Veni Sancte szeptember 2-án, vasárnap 16 órakor lesz a Bazilikában. A tanulók ig ün - nep lőben, osztályonként sorakozzanak fel a Bazilika előtt. A tanévnyitó szentmisére a szülőket és a hozzátartozókat is szeretettel hívjuk és várjuk. A tanítás szeptember 3-án hétfőn 8 órakor kezdődik. Az előttünk álló nyárra, a vakációra, a boldog családi együttlétre Isten áldását kérik a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ nevelői A Pro hász ka Ot to kár Orsolyi ta Köz ok ta tá si Köz pont lap ja. Meg je le nik éven te két szer. Fe le lõs ki adó: Né meth Jó zsef igaz ga tó. Szer kesz tõ ség: 9022 Gyõr, Új ka pu ut ca 2-4. Te le fon: Fax: Hon lap: hasz ka. gy or.hu, jakab. hasz ka. gy or.hu. Fõ szer kesz tõ: Ja kab Gá bor. A szer kesz tõ bi zott ság ta nár tag jai: Csor ba Já nos, Botosné Mé szá ros Krisz ti na, Eigner Emil, Fekete Katalin, Kardos Márta, Nyögér Melinda, Pusztai László, dr. Ottófi Rudolfné, Strasszer György, Szerediné Nagy Gellei Márta, Szomor Gáborné, Tóthné Sasvári Szilvia. A szer kesz tõ bi zott ság di ák tag jai: Békési Kimberli, Gulyás Luca Réka, Hegedüs Hajnalka, Hofbauer Gergely Viktor, Horváth Máté, Jánoki Dorina, Kovács Boglárka, Nyári Ákos, Peredi Adrienn, Simon Orsolya, Szemethy Kitti, Szűcs Anna Csenge, Varga Viola Veronika. Nyomdai elõ ké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztõ Kft. Nyom ta tás: ECOPRESS Nyomda, Gyõr. Kéz ira to kat és fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vissza. A kéz irat ok rö vi dí té sé nek jo gát fenn tart juk.

3 3 Az Országgyűlés elnöke köszöntő beszédet mondott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megtartott ünnepségen intézményünkben. Kövér László március 15-i beszéde Főtisztelendő Püspök Úr! Tisztelt Emlékező Iskolaközösség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Fiatal Barátaim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen a csodálatos ünnepen, és köszönöm, hogy meghívtak maguk közé, hogy együtt emlékezzünk. A múltat jelenné tenni, ünnepelni jöttünk ma ide. Felidézni azt, amikor a hoszszan elhúzódó tél után az élet végre utat tört magának. Amikor a hótakaró, a jégpáncél alatt már gyűlni kezdett az életerő, hogy az első meleg nap, az első napsütés hatására a vékony kis hajtás egyszer csak áttörje az őt látszólag reménytelenül elfojtó leplet, és kibomoljon, virágba szökkenjen. Hét nemzedéknyi idő. Ennyi választ el bennünket a leghíresebb március 15-énktől, a sorsfordító áprilisi törvényeinktől és a császár olmützi alkotmányától. Hét nemzedéknyi idő telt el a tavaszi hadjáratban kivívott győzelem és a Világosnál elszenvedett vereség, Buda dicsőséges visszavívása és Komárom várának reményvesztett feladása óta. És hét nemzedéknyi idő a debreceni Nagytemplom falai között kimondott függetlenség és az aradi sáncok árnyékában ránk nehezedő alávetettség óta. A hét különleges szám nekünk, magyaroknak: nem véletlenül beszél a magyar történetírás hét törzsről és hét honfoglaló vezérről, hétmagyarról. Az sem véletlen, hogy a népmeséink alapszáma is a hét. Gondoljunk csak a hétfejű sárkányra, hétmérföldes csizmára, hetedik határra, hetedik mennyországra, hét fivérre, hét nővérre, hétpecsétes titokra vagy hetedhét országra szóló lakodalomra. Mint ahogy az sem véletlen, hogy a régi magyarok hite szerint a hetedik gyermek a legtehetségesebb és a legszerencsésebb: minden hetedik évben kincset talál. De vajon mit üzen nekünk, az 1848/49-es forradalom hetedik nemzedékének, a hetedik gyermekeknek a magyar szabadságharc története? Milyen kincset rejteget a számunkra? Mit láthatunk magunk mögé, a múltunkra pillantva több mint százhatvan esztendő távolából? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Diákok! A szabadságharc a romantika kora, a heves érzelmeké, ezért története sem véletlenül a végletek története: győzelem és vereség, dicsőség és megaláztatás, függetlenség és rabság. És mindez öt hónap leforgása alatt. Igen, ez alatt az öt hónap alatt megjártuk a mennyet és a poklot, a húsz hét alatt részünk volt az üdvösségben és a kárhozatban, a száznegyven nap alatt felemeltettünk, hogy annál nagyobbnak érezzük az alávettetést. Talán vannak, akik a magyar sors tragédiáját olvassák ki ezekből a számokból. Azt, hogy nekünk, magyaroknak végül semmi sem sikerült. Mert hiába küzdöttünk meg hősiesen a győzelemért, végül csak vereséget szenvedtünk. Hiába vívtuk vissza az országot magunknak, végül csak elvették tőlünk azt. Hiába szereztük vissza a szabadságunkat, végül csak rabság lett belőle. Igen, hangzik a gondolatsor végén a következtetés: vesztes nép vagyunk. A hiábavalóság nemzete. Mert minden tettünk, minden cselekedetünk, minden diadalunk, amire büszkék lehetnénk, hiábavaló volt. De vajon így van-e mindez? Vajon igaza van-e azoknak, akik a történelem nagy pillanataitól is csakúgy, mint a hétköznapok küzdelmeiben egyedül a látványos és azonnali sikert fogadják el eredménynek? Nem csupán arról van-e szó, hogy olyasmit kérünk számon a múltunkon, ami korunk egyik jellegzetes problémája: a gyorsan megtérülő és látványos hasznot? Hiszen, ami nem hoz azonnali és kézzelfogható profitot, az ma mindenestül hiábavalónak tűnik. Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek! Valljuk be, hogy a történelmünk nem szemlélhető úgy bármennyire is szeretnék egyesek ilyennek láttatni, mint egy gazdasági vállalkozás, amelyről világos képet ad a bevételek és a kiadások egyenlege. Gondoljunk csak bele: hol lennénk mi, magyarok, ha 1849-ben, a világosi fegyverletétel után az előttünk járó nemzedékek úgy zárták volna le a nemzeti történelmünk főkönyvét, hogy most már nem éri meg magyarnak lenni? Mi lenne velünk ma, ha azzal a tapasztalattal tértek volna haza a honvédek, hogy bizony ráfizetés ragaszkodni a magyarságunkhoz, hiszen túl nagy kockázatot vállaltunk, belebuktunk, ezért jobb mihamarabb túladni a veszteséges bolton? Nem, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok, a történelem, 1849 története nem a számokból, adatokból kiolvasható, kiszámítható és matematikai műveletekkel kifejezhető logikára oktat. Hanem arra, hogy a történelem szabálytalan, mert az érző, álmodó, álmaiért áldozatot is vállaló, és önmagát, emberi mivoltát meghaladni is képes ember alkotása. Arra oktat, hogy az életünkben vannak olyan kapcsolataink és azt gondolom, ezek vannak, ezek kellenek, www. pro hasz ka. gy or.hu

4 4 hogy többségben legyenek, amelyek nem a haszonelvű mentalitáson alapulnak, ezért nem lecserélhetőek, ha ez a partnerség éppen nem nekünk kamatozik. Ilyen a hitünk, a családunk és ilyen a nemzeti hovatartozásunk. És arra oktat, hogy szemben az üzlet világával, ahol egy csődbe ment vállalkozás nyomtalanul képes eltűnni és örök feledésbe merülni a történelemben még a legkeserűbb bukásnak is következménye van, a legreménytelenebb időszakok hasztalannak tűnő kitartása is egyszer eredményt, gyakran fényes győzelmet hozhat. Ha nem így lenne, akkor nem kényszerült volna az udvar alig két évtizeddel a bukás után kiegyezésre. Ha nem így lenne, akkor november 4-ét, a forradalom eltiprását nem követte volna 1990 áprilisa, az első szabad választások. És ha nem így lenne, akkor a mostani erőfeszítéseink is hiábavalóak lennének. Bármilyen furcsán hangzik, éppen az es szabadságharc katonai sikereiben láthatjuk igazán, hogy mi mindent köszönhetünk a hideg számítást, megfontolást nélkülöző emberi tulajdonságoknak: az első pillantásra ésszerűtlennek tűnő bátorságnak, a lehetetlenséget célzó vállalkozó szellemnek, a tétovázást nem ismerő önfeláldozásnak. A Guyon Richárdoknak, akik a kiúttalan helyzetből is megtalálták a kivezető ösvényt: mi lett volna a honvédsereggel branyiszkói-áttörés nélkül? Az olyan névtelen hősöknek, mint a szolnoki diadal egyik dobosa, aki visszakiáltott a támadást leállítani szándékozó parancsnoknak: én nem retirálom, én verem a sturmot. Így, ennek a makacs, engedetlen dobosnak köszönhetően rohanta meg szemből és foglalta el az ágyúkat a zászlóalj. A Leiningen-Westerburg Károlyoknak, akik a halál közelségében is elég bátrak voltak ahhoz, hogy ne féljenek. Sohasem éreztem oly mélyen, hogy sorsunk Isten kezében van írja a magyar szabadság aradi vértanúja a győztes tápióbicskei csatáról: ezen a napon nem törődtem a golyók süvöltésével és zúgásával, úgy éreztem, hogy nem történhet semmi bajom. Ezt üzeni nekünk a múltunk, erre tanít bennünket története. Ahogy kiváló költőnk, Illyés Gyula fogalmaz: A magyarság magatartása ésszel föl nem fogható, kívül esik a józan, az érdekeket, a következményeket latolgató gondolkodáson. Létét vakmerő harcainak köszönheti. Majd így folytatja: A higgadtságáról, szemléletéről híres nemzet látja, hogy nekiugrása csak kudarccal végződhet, s mégis újra és újra nekiugrik Góliátnak. Történelmünk nem logikára oktat. Arra oktat, s ez benne a vigasztaló és magasztos, hogy nemzetek életében olyan fogalmaknak is van értelme, mint bátorság, merészség, ideákhoz való ragaszkodás. Tisztelt Ünneplők! De vajon a bátorság, a merészség és az ideákhoz való ragaszkodás önmagában véve elegendő lenne-e ahhoz, hogy idővel a vereséget győzelembe, a bukást diadalba, az elnyomást szabadságba fordítsuk? Aligha. Kell, hogy legyen a Góliátnak eső bátorságon, a következményeket figyelmen kívül hagyó vakmerőségen túl még egy titok, ami miatt annyi vitázó történelem-boncolás mellett ezt az ünnepünket olyan nagy egyetértéssel szeretjük, amiért vele ilyen szoros kapcsolatot ápolunk, amiért hozzá ennyi érzelem, ennyi történet kötődik, és végül de nem utolsó sorban amiért ma is minden pontját, célkitűzését vállaljuk. Velünk van Isten és az igazság! írta Kossuth a Jellasicsot üldözőbe vevő magyar katonáknak szóló, buzdító kiáltványában. És hét nemzedék óta mindenki így is érzi: nálunk volt az igazság. Igen, kedves diákok, velünk volt Isten és nálunk az igazság, mert a mi forradalmunk nem felfordulást, rombolást, nem tömeggyilkosságokat jelentett, mint a francia jakobinusok terrorja, akik úgy hitték, csak a társadalom és intézményeinek teljes lerombolásával, emberek ezreinek kiirtásával lehet új világot teremteni márciusa nem rombolt porig semmit, változást követelő indulataival, sebészi pontossággal csak addig ment el, amíg bevégezte küldetését, s máris hozzáfogott az építkezéshez, az új élet kialakításához március 17-én az egyik pesti újság publicistája azt találta írni, hogy a két nappal korábbi Magyarországot valójában egy teljes évszázad választja el új énjétől. A változás valóban elsöprő volt és szinte azonnal végbement. Hiszen nem egészen egy hónappal a márciusi események után már szentesítve készen álltak az alkotmánnyal is felérő áprilisi törvények, amelyek évszázados zsibbasztó kötelektől szabadították fel az országot. Modernizálták és függetlenítették annak jogrendjét és államszervezetét, a feudális, rendi világból nagyot léptek egy korszerű, polgári világ felé. Kedves Ünneplők! Jól tudjuk: a nagy teljesítményekhez a legtöbbször rendkívüli képesség, különleges tudás és főképp tehetség kell. Feltalálni valamit, sportsikert elérni, egy jó regényt megírni csak tehetséggel lehet. Az igazság az, hogy a forradalmakhoz nincs szükség különösebb tehetségre. Nem kell rendkívülinek lenni, természetfeletti erővel bírni. A forradalomhoz pusztán elszánás kell. A kormányzás viszont teljesen más. A forradalmakat dühös emberek robbantják ki, egy ország irányításához azonban higgadt

5 5 államférfiak vezénylete kell. Ezt már nem lehet dühből intézni. Ahhoz nem elég a harag, nem elegendőek a hangzatos szavak, és bizony nem elég a szebb jövőbe vetett hit sem. Oda szaktudás, és a tudásban tehetség és tapasztalat kell, mely a lelkesedés élére áll áprilisában a Gondviselésnek hála nem hőzöngő, gyűlölködő, bosszúért lihegő, hanem felelős, dolgozni, építeni akaró, és változtatni képes emberek álltak az ország élére. Férfiak, akik tudták, hogy nincsen előre elkészített út, csak olyan, amelynek köveit személyesen rakják le. Vezetők, akik nem mindössze a nyugati minta másolásába fogtak, hanem az ország saját pályáját keresték. Nem válságot kezeltek. Nem a régi kabátot foltozgatták, hanem új ruhát szabtak. Nem hivatkoztak a nehézségekre, nem keresték a kifogást, nem menekültek a munka elől. Azonnal cselekedtek. Jót s jól. Magyarország a 48-as tavasz forradalmi eseményei után egyetlen nyár alatt erős, jó törvényekkel megalapozott, korszerű állam alapjait rakta le. Ilyen rövid időn belül sikerült gyökeresen új és minden korábbinál jobb irányba kormányozni az ország szekerét! Még a háborúskodás sem fojthatta el a kibontakozást, az új rend születését. Ugyanezen rövid idő állt rendelkezésre, hogy az ország ütőképes hadsereget állítson ki. És ez is sikerült. A magyar hadsereg minden nehézség és ármány ellenére sokáig sikerrel védte a szabadságot. Nagy tudású, erős - lelkű tisztikarral, s a honvédek és nemzetőrök áldozatával. Minden esélye megvolt a győzelemre. Legyűréséhez az egyik nagyhatalomnak segítségül kellett hívnia a másikat. Kedves Fiatal Barátaim! Az emlékezőket gyakran éri az a vád, hogy bűnös módon aktualizálnak. Már miért ne tennék? Az ünnepek mégiscsak kikristályosítanak egy erényt, egy lenyűgöző pillanatot, s amióta világ a világ, az emlékezők e kitűntetett pontokhoz mérik a jelent. Lássuk, hogyan állunk ma 1848 eszményeihez képest? Nos, tagadhatatlan: ma az áldozatvállalást bizony sokan megmosolyogják. Pedig az 1848-ról őrzött emlékeink mind arról mesélnek: mennyien és hányféle körülményben tekintették rongynak saját életüket a haza becsületéhez képest. A nemzetőrök nemzedékeket lelkesítő honvéd-erényeit ma nehéz megtalálni; de legalábbis nagyon kell keresni. Ma a közhangulat nem az itt élned, halnod kell jegyében bátorít, hanem a ne maradj itthon, fuss el messzire jegyében fojtogat. Ma csak azt halljuk, hogy sokfélék vagyunk, de hogy mire lelkesülhetnénk együtt, arról csak keveset. Pedig a közös hitet nem zártuk múzeumi tárlókba. Én azt mondom, kedves fiatalok, nézzünk bele a hősök, nézzünk Batthyány, Petőfi, Széchenyi, Kossuth, Vécsey vagy Damjanich tekintetébe, és merjünk tisztán látni! A szkeptikusok, az örök kétkedők, a kicsinyhitűek azt mondják: ők egy letűnt kor lázas arcai. Mi azonban tudjuk, hogy ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, amikor épp a helyes úton, a magunk útján jártunk. Egy francia főnemes intette egyszer a gyermekét azzal: fiam, ne dicsekedj a famíliáddal, mert a családunk olyan, mint a krumpli ami jó benne az a föld alatt van! Én hiszem, hogy ez Magyarországra nem igaz, mi, mai magyarok sem vagyunk kevesebbek a régieknél. Magyarországnak ma egyetlen ellensége van: saját kishitűsége. Jó, ha tudjuk a beletörődésről és a reménytelenségről, hogy az nem a magyarok szívében termett! Ez egy ocsmány fertőzés, ami eltorzította az életünket, s amit a nemzet ezennel kivet a testéből! Ettől látjuk fásultnak, meggyötörtnek, becstelennek és javíthatatlannak a világot, ami körülvesz. De ez nem mi vagyunk! A mi hazánk egy tehetséges ország. A magyaroknak tehetsége van. Nem elsősorban a nagy, világrengető újításokhoz, a zenéhez, vagy a sorsfordító találmányokhoz, mert ahhoz közöttünk is csak keveseknek van. A magyaroknak a legnagyobb tehetsége az élethez van! Ne az ügyeskedőket, a kiskaput keresőket, a tülekedőket lássuk! Nézzük csak meg, hogyan ünnepel, hogyan szurkol, hogyan arat és szüretel, hogyan dolgozik, hogyan leleményes a magyar! Magyarországnak tehetsége van az értelmes, szép és becsületes munkához. Tehetsége van a sikerhez. Ne tévesszen meg minket, ha a mögöttünk hagyott évtizedekben nem ilyennek láttuk. Mert nem a saját útját járta. A zsákutca ködös fény- és közviszonyai, az ismeretlenben való kapkodás, a tanácstalanság zavara torzíthatta el. Zsákutcában jártunk, ahová a magyarhoz méltatlan, tehetségtelen kormányzás vitt miket. Azonban minden tévútról vissza lehet fordulni! Változni csak akkor tudunk, ha nem félünk az alattunk tátongó, elnyelni kész mélységtől, hanem visszakapaszkodunk a lejtőről. Már meg is vetettük a lábunkat, az elöl állóknak pedig húzni kell a többieket, mert egész Magyarország ebbe a kötélbe kapaszkodik! Vinni kell a beletörődötteket, a kesergőket, a bizalmatlanokat, a reményteleneket is, mert belőlük lesznek a ráébredők, a megerősödők, a megnyílók, s az erőnk velük is megsokszorozódik! S nem csak belőlük, hanem a ma még csak készülődő generációk tagjaiból belőletek is, kedves fiatal barátaim! Legyetek büszkék hazátokra, múltunkra, őseinkre, szüleitekre, nagyszüleitekre, akik megtartották ezt az országot. Legyetek jó emberek és jó magyarok! És akkor Magyarország Kossuth szavaival ismét olyan lesz, hogy a pokol kapui erőt nem vesznek azon. Szép ünnepet kívánunk mundannyiunknak! www. pro hasz ka. gy or.hu

6 6 Az óvoda tíz éve Az óvoda 2001 szeptemberében kezdte meg működését a Prohászka Ottokár Gimnázium és Általános Iskola legalsó láncszemeként. A prohászkás tanító nénik segítségével történt az óvodások toborzása, az első beíratás. A Bástya utcai két csoport számára kialakított épületben 44 gyermeket fogadtunk négy óvónővel, két dajkával szeptemberében bővültünk egy csoporttal, amit a szemben lévő lakásból alakítottunk ki. Itt már 66 gyermek nevelkedett. Az ici-pici udvar egyre kisebb lett a gyereklétszám növekedése által, de minden dolgozó arra törekedett, hogy a gyerekek mozgásigényét kielégítse. A szabadban töltött idő nem lett kevesebb, a gyerekek a szomszédos játszótéren, az Apáca utcai iskolaudvaron, és az Igazgató Úr engedélyével a révfalui plébánia kertben játszhattak. Nagyon szerettük ezt az ódon épületet, ahol ugyan szűkösen, de nagynagy szeretetben, töltöttük hétköznapjainkat. Az óvoda iránti igény egyre nőtt, de nem volt több helyünk es nevelési évben hatalmas változás történt az óvoda életében. A Katolikus Egyház ban visszavásárolta a korábban is egyházi tulajdonban lévő oktatási épületet az Újkapu utcában. Új nevet is kaptunk: Pro hász ka Ottokár Orsolyita Köz oktatási Központ óvodája lettünk. Az emelet a gimnáziumnak adott helyet, az óvodát az elődintézményének földszinti analitika laborjaiból alakították ki, mely négy csoport fogadására vált alkalmassá. Az új épületben a tárgyi feltételek már az új normáknak is megfeleltek, az udvart is az európai uniós kritériumok szerint alakították ki. Óvodai nevelésünkben mindig törekedtünk a családias légkör megtartására, a szereteten alapuló nevelésre. A családi nevelés elsődlegessége a legfontosabb, de a családokkal együtt lehetett a közös célokat kitűzni, a vállalt feladatokat elvégezni. Számos programmal, eseménnyel tarkítottuk a mindennapokat, melyek közül már több hagyományosan ismétlődik, de vannak olyanok is, amik egyetlen alkalmat ölelnek fel, mint például a mostani tízéves jubileumi rajzpályázat. Sok évvel ezelőtt kezdtük el a Mackótalálkozó szervezését. Február első hetében mindenki elhozhatja kedvenc mackóját. A mackó is ré - szese lesz az óvodai játéknak, mesének, mozgásnak. Nemzetünk sorsát mi felnőttek befolyásoljuk, befolyásolhatjuk, ahhoz, hogy magyarságunkra büszkék lehessünk, szükség van nagy elődeink példájára,a sorsfordulót jelentő események megünneplésére. (március 15. október 23.) Népi, nemzeti ünnepeink ragyogó alkalmat adnak a különféle viselkedési szokások kialakítására, rögzítésére, (Mihály-napi vásár, a lucázás, a pünkösdölés) Óvodai hitre nevelési feladataink megvalósításában a szentek életé - Tanév Beíratott gyerekek nek példája a gyermekek számára kézzelfoghatóvá teszi az olyan fogalmakat, mint például a jóság, megbocsátás, alázat, irgalom. Gyerekeink számára a templom nem múzeum, hanem, Isten háza, december havában nem a télapót várjuk, hanem Szent Miklósra em - lékezünk. Alapvetőnek érezzük az udvariassági szokások elsajátítatását, az egymásra figyelés fontosságát. Sok barátság szövődött a 10 év alatt, ami az iskolás évek során is folytatódik. Az évente szervezett hétvégi kirándulások jó lehetőséget biztosítanak a családokkal való harmonikus kapcsolattartásra. A kezdetekkor a Püspökség nyúli szőlőjében szüreteltünk, de voltunk már Neszmélyen, Kisbodakon, Mecséren, Véneken, idén, pedig a Csesznek aljában található Kisbükk-majorba, látogatunk. Sok család kinyitja a kertje, udvara kapuját, ami egy-egy csoport életébe hoz még több maradandó élményt, örömöt. Igyekszünk gyakorlattá tenni az egészséges életmód szokásait, Felvett gyerekek Prohászka iskolába távozott Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás 388 melyben az étkezéstől a mozgásig minden területre odafigyelünk. Korábban részt vettünk a város ovis olimpiáján, az ovis úszásoktatásán. Sajnos ezeket a lehetőségeket anyagi okokból nem tudjuk folytatni. A teremtett világ csodálatos növény-állatvilágára való rácsodálkozás, a természetben történő felfedezés, a környezettudatos magatartás kialakítása már ebben a korban elkezdődik nálunk.

7 Törekszünk arra, hogy minden gyereket egyéni képességeinek figyelembevételével fejlesszük, mindenki számára lehetőséget adva arra, hogy az iskolára felkészült legyen, tehetségét kamatoztathassa. Szerencsére minden gyerek egyedi, megismételhetetlen, mindegyikükben Úgy gondolom, hogy nem sok intézmény büszkélkedhet olyan óvodaiskola kapcsolattal, ami a Prohászkában megvalósul. Jó látni, hogy a tőlünk átkerült gyerekek szívesen járnak iskolába, a tanítók és az óvónők szakmai és 7 Szülôi vélemények az óvodáról Gyermekeinket annak reményében adtuk a Prohászka óvodába, hogy életük első éveiben meghatározó értékeket és mintát kapjanak nevelőiktől és társaiktól. Vass Ágnes és Vass Gábor Ebben az óvodában él a szeretet! Muzslainé V. Mária ott lakozik valamilyen kincs. Akik szívesen megmutatják magukat a közösség előtt, azokat tudjuk egy-egy ünnepi alkalmon szerepeltetni. Ösztönözzük őket arra, hogy munkáikat akár rajzpályázatokra is elküldhessük. Így már sok prohászkás óvodás munkája került a Gyermekek Háza, különböző városi iskolák kiállítására, de megmérették magukat a Csallóközi Színes Ceruzák határon túli versenyén is. (Mindenütt sikeresen!) Ahhoz, hogy nevelőmunkánk sikeres legyen, szükség van önmagunkkal szemben is az igényességre. Az óvodai közösség egésze szívesen vesz részt továbbképzéseken, amit aztán az óvodában kamatoztat. Mi óvodapedagógusok nyitottak vagyunk arra, hogy óvodánk kapuját mások előtt is kitárjuk. Ilyen alkalmak voltak a Mesemondó találkozók, a Játékkal, mesével nyári találkozója, és a katolikus iskolák országos szakmai programjai. Úgy gondolom, hogy óvodánk valóban a közoktatás, konkrétan a mi intézményünk legalsó, illetve legelső láncszeme. Ebben az alapozó szakaszban a szülői házzal karöltve igyekszünk együttműködni annak érdekében, hogy vidám, kiegyensúlyozott, tanulásra kész gyerekeket küldhessünk az iskolába. emberi kapcsolatai erősítik a nevelést, az oktatást. Egyik szlogenünk is lehetne, hogy aki az óvoda épületébe belép, nemsokára le is érettségizhet! A keresztény értékrend minta: a gyermek abból tanul, ahogyan élnek, élünk körülötte. Ha a gyermeket szeretik és barátságosak vele, megtanulja, hogy adja tovább a szeretetet a világban. Óvónők es nevelési évben dr. Ottófi Rudolfné (Edit néni) a kez - detektől, Takácsné Keszei Emőke (Emőke néni) a kezdetektől, Tóth Fe - renc né (Magdi néni) 2002-től, Tompa Ferencné (Márti néni) 2003-tól, Szabó Zsuzsanna (Zsuzska néni) 2005-től, Vi - rágné Bertalan Éva (Éva néni) 2006-tól, Oross Bernadett (Betti néni) 2006-tól, Téringerné Ötvös Éva (Éva néni) tól, Zadraveczné Jámbor Anett (Anett néni) , majd 2011-től Dajka nénik es nevelési évben Fütty Csabáné (Zsuzsi néni) a kezdetektől, Dombi Orsolya (Orsi néni) 2002-től, Pihokker Gáborné (Zsuzsi néni) 2003-tól, Éles Mihályné (Marika néni 2004-től) Amikor 10 évvel ezelőtt első gyermekünknek óvodát keretünk, a legfontosabb szempontunk az volt, hogy katolikus vallási nevelést nyújtó intézmény legyen. Rátaláltunk a Prohászka óvodára, ahol rövid időn belül úgy éreztük, hogy jó helyen járunk. Később egy percig sem volt kérdés, hogy a második, a harmadik, majd a negyedik gyermekünket is ebbe az óvodába hozzuk. A vallási nevelés az életkoruk szerint történik, az ünnepeket is mindig ennek megfelelően készítik elő, majd élik meg, nemcsak az óvoda termei, falai kapnak ünnepi díszt, hanem a gyermekek lelkei is. Otthon már csak folytatni kell, amit az óvó nénik elkezdtek. Itt a gyerekeket anyakézből anyakézbe adjuk, otthonról haza érkezünk. Jövőre, amikor a legkisebb gyermekük is elballag az óvodából, szívszorongató lesz a búcsú, de a rengeteg szép emléket magunkkal visszük, és az életünk része marad. Tóthné Nemes Ágnes... Keserűség csak egy szempontból van bennem: Miért nem adtam meg ezt a lehetősége a nagyobbik lányomnak? Miért nem találta rá előbb erre az óvodára? Ez már elmúlt, és nála pedig az iskolába találtam meg mindazt, amivel az általános iskolai oktatásban a legjobbat kapja, és természetesen ez a Prohászka. Lendvai Zsuzsa www. pro hasz ka. gy or.hu

8 8 A Pozsonyi sétatéren... naná, hogy megy a villamos! Teljes bizonyossággal állíthatom, hiszen magam is ott lehettem azon a kiránduláson, amelyen az 1. b és a 4. b osztály tanulói a pozsonypüspöki magyar tan - nyelvű általános iskola diákjaival és tanáraival ismerkedhettek meg, bepillantást nyerve ezzel egy határon túli, kisebbségi iskola mindennapjaiba, eredményeibe és nehézségeibe. A Pozsonyba érkezést követően első állomásunk a várudvar és a várkert volt. Végtelenül aranyos idegenvezetőnknek, Katinak kö - szön hetően egy csomó érdekes adatot, szépséges legendát és történetet ismerhettünk meg. Megmutatta nekünk Pozsony legjellegzetesebb építészeti alkotásait, majd lekísért minket a gyönyörű magyar koronázási templomba, a Szent Márton-dómba. Innen majdnem végigkövethettük a csillagok útját, vagyis a frissen koronázott királyok vonulási útvonalát az impozáns belvároson keresztül. A Duna-parton várakozó buszunk ezután már az általános iskolába vitt minket, ahol a közös ebédet követően megtekinthettük a pozsonypüspöki iskola bemutatkozó prezentációját és gyermekeink részt vehettek egy izgalmas, fő ként Pozsonyról szóló vetélkedőn, aminek természetesen csak nyertesei lehettek. A kihívás és megmérettetés levezetéseképpen frissítővel és uzsonnával kínáltak minket, ami közben a két iskola tanárai személyesebb kapcsolatba kerülhettek egymással, beszélhettek kicsit munkáról, hivatásról is. A nap utolsó programpontja a zoboraljai népdalokat és táncokat előadó, csodálatos népviseletbe öltözött lányok pörgős, ropogós bemutatója és táncháza volt. Megízlelhettünk valamit, ami annyira hazai, mégis annyira más: izgalmas, ismeretlen ízekkel keveredett magyarságot. Igazán jól esett. Tartalmas kis nap volt, rengeteg eseménnyel, zajlással, tapasztalással. Megérte a fáradságot. A kirándulás a Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék EdTWIN Koordinációs Központjának partneriskolai programja szervezésében valósulhatott meg, köszönet érte Sipos Judit főszervezőnek. Hoffer Zsuzsa Anyukák kosárlabdája Januárban született meg bennünk az elhatározás, hogy az apukák focija mintájára anyuka-kosárlabdázást szervezzünk. Lelkesedésben nem volt hiány (és ez azóta is töretlen ), a játék szabályait azonban nem nagyon ismertük. Ezen próbálunk hétről hétre javítani, de célunk nem a profi játék, hanem az örömteli, lelkes együtt-mozgás és együttlét. Biztatjuk egymást és örülünk minden egyes kosárnak. A tizenhárom anyuka egyszerre még soha nem ért rá, de hat-nyolc-tíz fővel azóta is minden péntek délután játszunk, megpróbáljuk bevenni az ellenfél kosarát. Áprilisban egy szülő-tanár mérkőzésre is meghívást kaptunk, ahol méltó ellenfelei voltunk a férfi(!) tanári csapatnak. Köszönjük a lehetőséget az iskolának! Szeretnénk jövőre is folytatni a testet-lelket felfrissítő játékot!

9 Kárpáti Tamás festő, grafikus sötétségtől a fényig ívelő képei a húsvétot s a feltámadást köszöntötték áprilisban aulánkban. A kiállítást Szigethy Gábor irodalomtörténész rendezte és nyitotta meg. Kárpáti Tamás kiállítása Szent Péter az első pápa is ezt a kilátástalanságot élhette meg, de Krisztus, halála után megjelent neki és utat mutatott, hogy az élő tanítványok ne kallódjanak el, hanem a pápa által egységben terjesszék a katolikus hitet. Péterre, mint Kősziklára építette egyházát. (vö.: Mt 16, 18-19) Iskolánkban néhány fiatal úgy gondolta, hogy erre a biztos alapra szeretné helyezni életét, ezért egy imacsoportot hoztunk létre, a Szent Péter Apostol Műve (SzPAM) keretein belül, az Ifjúsági Missziós Társulatot. Ez a mozgalom már a háború előtt is működött hazánkban ám kommunista felebarátaink betiltották az összejöveteaulánkban 9 Ifjúsági Missziós Társulat Gyôr Kannás Alajos A tanítványok Látszólag minden elveszett. Szög járt át csontot és kezet. Meghalt a mozdulat, Csupán epe maradt s ecet. S elállották a győztesek a városkapukat. Látszólag minden véget ért. A tövisekre égett vért legyek lepték. A zsoldos játszott de éltek mind a tanítványok! leket, vallásos mivolta miatt. A pro - hász kás közösség az országban elsőként indította újra az imacsoportot. Heti rendszerességgel gyűltünk össze, olykor jókedvű beszélgetésekre, ám a komolyabb elmélkedéseknek is engedtünk teret. Valamint megismerkedtünk az imádság több formájával is, külön szervezett programjaink során. Csak néhány példát szeretnék megemlíteni: Adventben közös lelkigyakorlaton vettünk részt Szalóky Albert OSB atya vezetésével. Nagyböjtben keresztúti ájtatosságot imádkoztunk iskolánk kápolnájában, valamint zsolozsmáztunk is. Jövőre folytatjuk az együttléteket, ám az, hogy milyen létszámban az rajtatok is múlik, kedves többiek. Meghalljátok-e Isten hívó szavát vagy pedig a gonosznak hagytok többet szabadidőtökből. Soha ne feledjük, jutalmunk az örök élet lehet, ha Isten parancsai szerint éljük életünket. És Isten mindig megbocsát, ha elvétjük a törvény szavait. Ám ne éljünk vissza szeretetével. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át. (22. zsoltár) Kegyelemben és imádságban gazdag szünidőt kívánok! Nyári Ákos 10. H Készítette: Somogyi Márk Péter 6. a www. pro hasz ka. gy or.hu

10 10 Akkor megnyílt a szemük és felismerték. (Lk 24, 31) Ragadd meg a döntô pillanatot! Kedves Szülôk és elsôsáldozásra készülô fiatal Testvéreim! Vannak pillanatok, amelyek soha az életben nem ismétlődnek meg, s ha azokat elmulasztjuk, akkor egy életre, sokszor örök életre mulasztjuk el. Ha például a focizáskor gólhelyzetbe kerülsz és lövésed elkerüli a kaput, az a gól soha nem rúgható be többé. Vagy ha valakitől bocsánatot kérhetnél, de nem teszed meg, lehet, hogy soha nem lesz többé rá alkalmad. Nagy dolog, amikor valaki meg tudja ragadni a döntő pillanatot, mint az evangélium szereplői: a Jézushoz kiáltó vak Bartimeus, és a Jézust látni vágyó fügefára mászó Zakeus. A döntő pillanat megragadásáért az előbbi viszszanyerte látását, a másik pedig vendégül láthatta Őt. A mai evangélium szereplői az emmauszi tanítványok sem engedték tovább a Föltámadottat. Nem mulasztották el azt a döntő pillanatot, amit soha nem kaptak volna vissza. Így lett élő Krisztusuk! De mi is történt, ott az Emmausz fele tartva? A két tanítvány úton van. Már hallották, hogy valami mendemonda terjed az asszonyok között: azt beszélik, hogy Jézus feltámadott. Ők ezt nem hiszik, nekik csak halott Krisztusuk van. Úgy emlékeznek Jézusra, ahogy a kereszten látták. Számukra Jézus már a múlté, de nagy szeretettel beszélnek Róla mint egy szép emlékről. Íme ez az egyik keresztény embertípus, akinek Jézus nagyon kedves karácsonyi, húsvéti vagy egyéb emlék. Egy másik keresztény embertípusra egyetlen szó a jellemző: reméltük. Az emmauszi tanítványok így kezdik az egyik mondatot: Mi pedig azt reméltük hogy Jézus lesz az az isteni küldött, aki a megszálló római hadsereget kiűzi Izrael ősi földjéről. Ők politikai megváltót vártak. Az emmauszi tanítványok ketten mentek és egyszerre csak hárman lettek. Titokzatos dolog, hogy nem ismerik fel Jézust, de mindennek meg volt a maga ideje. Egyelőre a bánatukat panaszolják és akkor Jézus elkezd hozzájuk beszélni. Miért nem ismerik fel még akkor sem? Mert annyira belevésődött szemükbe a halott Krisztus Udvardi Erzsébet: Felismerés

11 11 képe, hogy nem látták tőle az élő Krisztust! Mert csak a szemükkel néztek, s a szívükkel nem. Emlékszem, édesanyámtól egyszer citromot kértem. Menj be fiam a spájzba mondta ott van egy zacskóban. Sokáig kerestem, majd azt mondtam. Édesanyám, nincs ott. Erre ő is bejött és azonnal rámutatott a polcra, amin négy citrom sárgállott egymás mellett. Ott voltak húsz centire a szememtől! Édesanyám nem emlékezett arra, hogy kivette őket a zacskóból. Mivel én a zacskót kerestem, a citromokat nem láttam meg. Ezek a tanítványok sem láttak a szemüktől, mert a kereszten lévő halott Krisztus látványa vésődött beléjük. Hát hogyan lássák meg az élőt? Aztán elérkeznek a kis vendégfogadóig, s Jézus úgy tesz, mintha tovább menne. EZ A DÖNTŐ PILLANAT! Ilyenkor két eset lehetséges: hagyjuk tovább menni, nem marasztaljuk. Vagy tehetünk úgy is, mint a dél-amerikai indiánok, akik óriási ünnepeket rendeznek félpogány, félkatolikus módon. S amikor az ünnepnek vége, visszatérnek a dzsungelbe, de előtte elbúcsúznak Jézustól: Adios Christos! Isten veled Krisztus! Te ott maradsz a templomban, mi meg visszamegyünk a magunk kis falujába, és nélküled éljük tovább az életünket a következő ünnepig. Nos, abban a döntő pillanatban a tanítványok azt mondják: Maradj velünk, mert mindjárt este van. Ez fohász és imádság. Jézus leül, de nem úgy, mint vendég, hanem, mint Gazda. Veszi a kenyeret, megtöri. Ettől a mozdulattól hirtelen eltűnik a Megfeszített, s velük van az élő Krisztus. Nem tudom másképpen elképzelni: ha én ott vagyok, elsírom magamat; - Hát Te vagy az Uram?! Együtt vacsorál velük, aztán eltűnik. Ugyan hová tűnik? Valahová a semmibe? Dehogy! A szívükbe! Bennük tűnik el és örökre bennük marad. Ezt onnan is lehet tudni, hogy tüstént visszafordulnak Jeruzsálembe, s az elkeseredett tanítványokból örömhír mondók lesznek szomorúakból boldog emberek! Miként lett a halottból élő Krisztus két ember számára? Úgy, hogy egy soha nem ismétlődő pillanatot megragadtak. Krisztust ragadták meg, az először még föl nem ismert Krisztust. Uram maradj velünk, mert mindjárt este van! És add, hogy ezt a fohászt soha el ne felejtsük! Ámen Németh József igazgató www. pro hasz ka. gy or.hu

12 12 Ballagás 2012 Egy óriási harc folyik mindnyájunkban, és ez a harc két erő között a bűn és a bánat. A másik viszont jó. Ő a bol dog ság, a s És hogy melyik fog győzni? Az, am Tisztelt Igazgató Úr, Tanáraink, drága Szüleink, Hozzátartozóink, kedves Diáktársaink! Nagy és felemelő tiszt ma az enyém, köszönöm, hogy én szólhatok magam és ballagó iskolatársaim nevében. Tudjuk, hogy mindennek rendelt ideje van, ahogy ennek a mai napnak is. S ahogy közeleg a búcsúzás, az útra bocsátás, az újdonság vágya mellett a bizonytalanság érzése is elő-elő bukkan. Felfoghatatlan, hogy egy szempillantás alatt eltelt ez a 4, illetve 6 év. Mintha most léptünk volna be az iskolába, ismerkedtünk volna meg az osztálytársakkal, tanárokkal. Az élmények egyetlen perccé sűrűsödtek, amelyben annyi minden megfér egymás mellett. Kellemes és olykor kellemetlen emlékek, ízek, arcok, emberek, barátsággá alakult kapcsolatok. Emberek, akiknek hálával, köszönettel tartozunk. Elcsépelt szavak, amelyek most eszünkbe jutnak, s nem tudják teljesen visszaadni a bennünk kavargó érzéseket. A hála érzése az, ami arra késztet bennünket, hogy legalább egy halvány próbát tegyünk arra, hogy megköszönjük a sok törődést, figyelmet, melyet itt, ebben az iskolában kaptunk. Hogyan is tudnánk meghálálni? Elsőként szüleinkhez szólnék, akik azért választották ezt a gimnáziumot, mert valószínű tudták, jó kezekben leszünk. Nemcsak tudásunk gyarapszik majd, hanem a katolikus nevelés eredményeképpen olyan értékrend alakul ki bennünk, ami alapot, tartást ad, amit az életben iránytűként használhatunk. Ők azok, akik a szeretet erejével irányították lépteinket, elviselték rossz napjainkat, türelmüket most hálásan köszönjük, minden erőfeszítésük közelebb hozta számunkra a felnőtté válás küszöbét. Osztályfőnökeinknek, Kriszti néninek és Emi néninek is köszönjük, hogy az első pillanattól kezdve szeretetükkel vettek körül bennünket. A 12.N osztály tagjaként örömmel gondolok vissza az osztálymisékre, amelyeket mindig jó hangulatú kirándulásokkal fűszerezve tálalt nekünk osztályfőnökünk. A közös korcsolyázások, múzeumlátogatások, az osztály első nagy túrája a Cuha-pataknál. Mikor a szép napsütést vihar követte, szakadt az eső, s mi összekapaszkodtunk, és együtt segítettük át egymást a csúszós, sáros akadályokon. Lassan megtanultuk, mekkora kincs a közösségbe tartozás. A felejthetetlen prágai út, vagy az idei tanévben az evezős túránk története, amikor rájöttünk, hogy csak akkor siklik szép egyenesen a csónakunk, ha mindanynyian egymásra figyelve, együtt evezünk. Közben persze rendíthetetlenül plántálta belénk a tudást angolból. Köszönjük a megértését, bíztatását, néha a dorgálását, az osztályfőnöki figyelmeztetéseket, minden a javunkra vált, s hogy ma érettségi előtt állunk, neki is köszönhetjük. A 12. H osztály is rengeteg helyre eljutott különböző osztálykirándulások keretén belül. Örök emlékként marad meg a Mariazell-i kegytemplom, ahol az osztály tiszteletére tartottak magyar misét. Jártak középkori fővárosunkban, Pozsonyban, megcsodálták Pécs emlékeit, és sosem feledik az évenkénti sátorozást Emi néninél az écsi hegytetőn. Az osztályfőnökük történetei, bölcsességei, és élményei

13 zajlik. Az egyik gonosz. Ő a düh, a féltékenység, zeretet, a remény, az igazság és a hit. elyiket tápláljuk. 13 megtanították őket, hogy ne legyenek egyformák, ne akarják máshoz mérni magukat, de mindig legyenek segítőkészek, és kitartóak. Pontosan ez volt az, ami megteremtette az osztályközösséget. Nem voltak egymás terhére, de a háttérben mindig számíthattak egymás segítségére, és szeretetére. Az osztály jelmondata erkölcs és igazság végigkísérte őket a hat év alatt, és ezt osztályfőnökük hűen közvetítette számukra. Köszönjük iskolánknak, hogy rengeteg élményt gyűjthettünk. Művelődhettünk. Színházba járhattunk. Iskolai rendezvényeken, kiállításokon, koncerteken és előadásokon vehettünk részt. Híres színészekkel, politikusokkal, művészekkel találkozhattunk személyesen. És igen, hála tanáraink bíztatásának és munkájának, sok-sok tanulmányi akadályon is átértünk. A sikeres előrehozott érettségi vizsgák és nyelvvizsgák utáni öröm és hála érzése is betölti sok búcsúzó diák szívét. Az elmúlt néhány évben rengeteget tanultunk, és ez nem csak a könyvekből szerzett tudásra vonatkozik. A mi évfolyamunk volt az első a máltais programban. Megtapasztalhattuk, hogy vannak nálunk gyengébbek is, megtanultuk, hogy odafigyelésünk a másikra mindig csendes legyen, ÉRTE legyen, s hogy a szeretet mindent legyőz. Megtanultunk két lábbal a földön járni, Istenben bízni, ünnepelni. Amikor majd kilépünk innen, rajtunk múlik, hogy mit őrzünk meg ennek az életnek az értékrendjéből. Hiszen többé nem őrködik felettünk József atya erősen szuggesztív tekintete, nem nézi senki, hogy idejében érkezünk-e a misére, ahogyan az sem lesz magától értetődő mindenki számára, hogy lelkigyakorlatra megyünk az ünnepek előtt, hogy pár lépésre itt van a kápolna. Ahányan vagyunk, annyifelé ágazik majd utunk. Ezen az úton mit is kívánhatnék magunknak, mint, hogy jókedvűen, derűsen haladjunk kitűzött céljaink felé. Legyen kitartásunk, s ha néha nehézségekkel találkozunk majd, legyen nekünk is segítségünkre néhol egy Cirenei Simon, hogy vállára vegye, és vigye kicsit helyettünk a keresztet, de ha úgy adódik, akkor ne tétovázzunk mi sem levenni valaki válláról a terhet. Így lesz kerek a világ. Köszönettel és hálával tartozunk, és tudjuk, hogy feladatot is kaptunk itt, a Prohászka Ottokár Orsolyita Köz ok ta tási Központban. Nem tudnám, és nem is akarom más módon kifejezni e feladat tartalmát, mint hogy Igazgató atya szavait idézem, melyekkel utolsó közös osztálymisénkről engedett el minket: Van bennetek elég olaj? Van? Akkor adjátok tovább! Nincs? Akkor gyűjtsetek! Ígérem, hogy az itt kapott kincseket továbbvisszük azokba a közösségekbe, ahová ezután érkezünk. S ha fogytán látszik az olaj, szükségét érezzük majd, hogy gyűjtsünk, hogy aztán megint továbbadhassuk. Kedves itt maradó Diáktársaink! Van még időtök! Gyűjtsetek! Isten Veletek! Hegedüs Hajnalka 12. N www. www. pro hasz ka. gy or.hu pro hasz ka. gy or.hu

14 14 Bérmálás Az ember életében jelentős fordulópont, amikor nagykorúvá lesz. Ettől kezdve önállónak számít, aki ura tetteinek és felel azokért. Az Isten családjában, az Egyházban is jelentős, amikor egy hívő nagykorúvá lesz a hitben. Az Úr ez alkalommal külön kegyelmet is ad az illetőnek, hogy hitét állhatatosan vallja, és szerinte éljen. E kegyelmet a bérmálás szentsége közvetíti. Az idei Pünkösdvasárnap, számunkra többet jelentett, mint máskor, mert megkaptuk a Szentlélek ajándékát. Egész tanévben sokat készültünk erre a napra a hittanórákon, és otthon, családi körben is. Tudtuk, hogy a bérmálkozás a lelki nagykorúságot is jelenti számunkra, és egyben a nagyobb felelősséget is hitünk megértéséért május 27-én a Bazilika előtt kisebb tömeg, családtagjaink, barátaink vártak velünk együtt, hogy részesei lehessenek ennek a szép ünnepnek. Mindannyiunk számára ünnepélyes és felemelő pillanat volt, amikor a Püspök atya a bérmálás szentségében részesített minket. Peredi Adrienn 8. H Udvardi Erzsébet: Pünkösd

15 Wass Albert könyve novellákat tartalmaz, amelyek a II. világháború eseményeiről szólnak. Wass Albert: Valaki tévedett Könyvajánló 15 Az 1. író maga is szemtanú volt, személyes élményeiből merített ihletet, és írta meg ig ezeket a történeteket. Sokat gondolkodtam rajta, hogy melyik novellát ragadjam ki a sok közül. Végül úgy döntöttem, hogy azt választom, amiről a könyv a címét is kapta: Valaki tévedett. Kis 3. idő múlva kopogásra lesz figyelmes az omladék alól. Elfelejti félelmét, hiszen emberi életekről lehet szó, és egy vasrúddal túrni kezdi a törmeléket, míg rá nem akad az óvóhelyre, ahonnan először egy férfit, majd az ő se - gít ségével nyolc nőt húznak ki. Az egyik lány tud angolul, apjával együtt elvezetik őt otthonukba. Út közben látja az iskolát, amiben tegnap még élet volt, vagy az összedőlt házakat, amelyekre talán ő dobta le a bombát. Az otthonukban étellel kínálják, közben beszélgetnek. Kiderül, hogy a lány egyetemista, apja az egyetem régészprofesszora. A katona nem érti, miért segítenek neki, az ellenségnek a nácik. Engem 5. ez a novella mélyen elgondolkoztatott. Amit ez a történet először elém tárt, az a háború szörnyűsége. Az, hogy mi ma - rad egy-egy településből bomba találat után. Hogy az emberek mit élhettek át, ott lenn, az óvóhelyen. A második, amire rájöttem, hogy a légi pilóta nem érzi át munkájának súlyát, mert egészen másképp képzeli a háborút. Szerinte az összes bomba a nácikat pusztítja el, és a bűnösök csak azt kapják, amit megérdemelnek. Mikor saját szemével látja a szörnyűséget, amit okozott, és azok az emberek segítenek neki, akiket ellenségnek hitt, döbben rá, hogy mennyire nem az a háború, amit neki mondtak, belé neveltek. Nekem ez a könyv olyan élményt adott, ami felejthetetlen. Segített belelátni em be ri sorsokba, és segített rájönni arra, hogy mennyire kell értékelnünk, hogy országunkban béke van, és mennyire rászorulnak a háborús or - szá gok az imára. Ezért ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a történelem, és azoknak, akik szeretnének emberséget tanulni. Simon Orsolya 9. H 2. Főszereplője egy amerikai légi pilóta, akinek a gépe bombázás közben lezuhan, ám ő túléli, ejtőernyő segítségével földet ér egy számára idegen helyen, Magyarországon. Látja az általa lerombolt házakat. Fél a náciktól, akik ha megtalálják, agyonlövik. Bemenekül a romok közé, hogy ott várja meg az éjszakát. A földön egy rongyos Bibliát talál, ami Amerikából, a hazájából érkezett valaha. Ez van beleírva: Az Isten szeret. 4. Öt hónapot tölt a házban, együtt dolgoznak a lánnyal, sokat beszélgetnek, közel kerülnek egymáshoz. Már házasságot is terveznek. Egy nap azonban felröppen a hír, hogy itt vannak az oroszok. A fiú megígéri a lánynak, hogy megvédi őket, hiszen a két nép szövetségben áll egymással. Ám amikor az oroszok belépnek a kapun, tudomást sem vesznek az amerikai katona iratairól. Berontanak a házba, az öreg tanárt lelövik, a lányra pedig rávetik magukat. A fiú védeni akarja szerelmét, de az oroszok többen vannak, a pisztoly elsül. Az amerikai katona érzi a vért szívénél, megszédül, a földre esik. A szeme előtt megpillantja az orosz géppisztolyát, amire ez van írva: Made in USA. Ekkor mondja ki azt, amire azóta rájött, hogy ebben a házban lakott: Valaki tévedett. Valahol valaki tévedett.. Ez volt az utolsó szava. Különösen meghatott a lány viselkedése, mert befogad egy olyan katonát, aki az ő hazája ellen 6. harcolt. Az apa viselkedése is meglepő, aki támogatja lányát, és szintén az idegen mellett áll. Feltettem magamban a kérdést: miért? Miért segít ez a két ember az amerikai katonának? Arra jutottam, hogy a kor ezt kívánta. Ugyanis az embereket a háború megtanította az összefogásra, a nincstelenek, elveszettek segítésére, egyszóval az emberségre. Mert tulajdonképpen mindenki egy célért, a békéért harcolt. www. pro hasz ka. gy or.hu

16 16 Violett Sziasztok! Violett Möllernek hívnak, és 8 éves vagyok, szeptember 29-én születtem. Hamburgból jöttem, ahol a német apukámmal és a magyar anyukámmal éltem. Nagyon barátkozó vagyok, és szeretek sokat kérdezni németül és magyarul is! Szeretek olvasni (főleg a Grimm meséket!), énekelni (azt mondják, bár hangom van), sátorozni, kirándulni és főzni. Lehet, hogyha felnövök, szakácsnő leszek, vagy pilóta. Viszont nem szeretek fésülködni és hétfő reggel korán kelni. Kedvenc háziállataim a kutyák és a halak januárjában érkeztem Győrbe, mert az anyukám azt szerette volna, ha megismerem az ő szülőhazáját is. Mivel az unokatestvéreim, Fabian és Lotta sokat meséltek a híres Prohászka Iskoláról, anyu megkérte szépen a könyvtáros nénit, hogy fogadjon be, hadd lakhassam nála a könyvtárban, ugyanúgy, ahogy egy évvel ezelőtt Fabian és Lotta tették. Ők ketten világjáró utazók, így sajnos nem találkoztunk személyesen, de sokat meséltetek nekem róluk. Amióta itt vagyok, fel is hívtak néhányszor. Úgy döntöttem, hogy végleg itt maradok, mert annyira megtetszett nekem ez a hely! Rájöttem, hogy itt nagyon sok és sokféle emberrel találkozhatok, és rengeteget tanulhatok, és tanultam is! Szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen sok mindent láthattam és tapasztalhattam! A magyar gyerekek nagyon kedvesek. Kaptam egy csodás házikót, amit ti rendeztetek be nekem, kaptam háziállatokat (Folyton Flamotius Pogi, az éhes aranyhal, II. Morzsa Bodri, a sapkakutya), csak hogy ne legyek egyedül, és végre van egy saját postaládám is! Amikor nem tudtam olvasni, leírtátok nekem a teljes ábécét! Segítettetek megtanulni, szépen magyarul beszélni! Elmeséltétek, hogyan találom meg a könyveket a könyvtárban, és hogyan kell itt viselkedni, és mindig olyan jókat beszélgettünk, amikor feljöttetek kölcsönözni! Meghívtatok a farsangi bálba, ahol olyan ügyesen öltöztem be Bodrinak, hogy meg se ismertetek! Nagyon örültem annak a rengeteg levélnek és rajznak, amit tőletek kaptam! Igyekeztem válaszolni is, ha néha nem sikerült, annak csak a bárányhimlő meg a torokgyulladás az oka. A nyári szünetre hazautazom a szüleimhez, de szeptember 15-től újra itt leszek, és várlak Benneteket, látogassatok meg! Szeretettel: Violett

17 Kezdődik a nyári vakáció, melynek tartalmas eltöltéséről a családnak olykor nehéz gondoskodnia. A természettudományos érdeklődésű gyerekeknek már kisiskolás kortól kezdve érdekes és nagyszerű hobbijává válhat az ásványgyűjtés. Indul a kincsvadászat A kőzetek és ásványok a Föld kérgének alapvető alkotórészei. Gyűjtésük és tanulmányozásuk hasznos és lebilincselő hobbi. Ennek során vad és izgalmas helyekre utazhattok, kutatást végezhettek, valamint a leletek leltározására és elhelyezésére bizonyos időt szentelhettek. Bátran ajánlhatom nektek ezt a természettudományos tantárgyakat tanító tanárok nevében is, hiszen gyerekkoromtól kezdve egyre érdekesebb és látványosabb dolgokat mutat nekem is a körülöttünk lévő világ ezernyi csodája, mellyel mint tudjátok, többek között a kémia Ásványlelôhelyek Lakóhelyetek vagy kirándulási úticélotok szerint válogatva biztosan találtok megfelelő bányát.ötletek: Sümegről Nyírád felé, a Balaton-felvidék, Pécs, Miskolc környéke Rossz idő esetén megtekinthetők a mú zeu mok ásványgyűjteményei: Zircen, Sió fo kon, Fertőrákoson, Budapesten Az interneten is találhattok látványos kapcsolódó honlapokat. A legek közül: mexikói ásványbarlang, kristályok és geodák, Excalibur galéria, ásványok Magyarországról, stb. is foglalkozik. Tehát úgy gondolom, ha ezekkel a rejtett kincsekkel megismerkedtek, rengeteg tudásra tehettek szert, és közben a szabadban vagytok, túrázhattok, a baráti kapcsolataitok mélyülhetnek, szeretteitekkel is együtt lehettek. Az ásványgyűjtés azonban kicsit veszélyes - így persze még érdekesebb - szórakozás. Megfelelő ismeretek és védőfelszerelés birtokában vágjatok neki - lehetőleg felnőttek társaságában - a kalandnak. Tehát vázlatosan következzenek a hozzávalók: Felszerelés Kézi nagyító (10x): sokat segíthet az érdekesebb kristályok kiválogatásában a helyszínen. Kézi ásó (és geológuskalapács): ezzel kutathattok a legkönynyebben a külszíni fejtések aljában összegyűlt törmelékhalmazban. Védőszemüveg, védősisak, vastag kesztyű, megfelelő öltözék: kötelező, ha törni-zúzni szeretnétek sérülés veszélye nélkül. Ám figyeljetek, mert nem mindenhol szabad bontani a kőzetet! Szakkönyvek Ásványhatározó eleinte talán nem szükséges, hiszen bőven megfelel, ha csak a szép kövecskéket viszitek haza. Mindenképpen válogassatok a helyszínen, mert pár óra alatt akár több 10 kiló kincset is összegyűjthettek. Ha komolyabban érdeklődtök a kincsvadászat iránt, akkor szerezzetek be egy-két szakkönyvet, hogy tudjátok is, hogy mit találtatok. Ilyen könyvek: Kőzetek és ásványok, Bányavirágok, Drágakő-biblia A jövő tanévtől kezdődően, ha van kedvetek, készíthetünk mi is kincseket, csodaszép kristályokat megfelelő kísérletekkel. A hetedikesek és nyolcadikosok már tudják, hogyan kell számítások és kísérletek alkalmazásával telített oldatokat létrehozni. Jövőre a legügyesebb segítőtök Kiss Dániel lehet, aki 7.H osztályosként a Hevesy György Országos Ké mia ver - seny megyei döntőjén 13. helyezést ért el. Ha sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, akkor szeptemberben folytathatjuk a kincsvadászatot a kémia órákon és a természettudományos versenyünk keretein belül is. A vakáció idejére jó kutatást és a bányászok köszöntésével Jó szerencsét kívánok! Emő néni www. pro hasz ka. gy or.hu

18 18 Az idei farsangi bált is hasonlóan a korábbiakhoz lázas készülődés előzte meg. Minden osztály vállalt valamilyen feladatot. Ezúttal is a tombolák árusításáért folyt a küzdelem, végül a két 6. osztály győzött. El kell ismerni, hogy rászolgáltak a bizalomra, mert az összes jegyet eladták. Felsôs farsangi bál Mi, nyolcadikosok a plakátok készítésével szerettük volna felhívni a figyelmet a változatos programokra. A hagyományokhoz híven egyéni és csoportos kategóriában versenyezhettek a jelmezben felvonuló ill. valamilyen produkciót bemutató bálozók. Mindenki nagy izgalommal és a legnagyobb titokban készülődött. Mi is ezt tettük, miután egyik osztálytársunknak támadt egy remek ötlete. Szerettük volna, ha a produkció is jól sikerül. Február óra. Ildikó néni megnyitó beszéde után. Kezdődik az előadás. Mi va - gyunk az elsők. Mindenki a helyén a színpad körül várja, hogy a lámpák kialudjanak. Felhangzik a zene. A Fish zenekar egyik számát adtuk elő. Mindenki teljes lelkesedéssel énekelt és táncolt a színpadon. Rebeka dobszólója mindenkit elvarázsolt. Fergeteges hangulat lett úrrá a teremben. Sikerült megalapozni a báli hangulatot, ráadásul nyertünk is. Sok kiváló produkció és ötletes jelmez volt még, pl. a 6. b TV-paródiája, a csikóslegény, a Zombi... stb. A jelmezbemutató után mindenki talált magának megfelelő szórakozást. Aki táncolni akart, a discoban remek zenére tombolhatott. Aki megszomjazott, betérhetett Zita néni büféjébe, aki viszont egy kis szellemi erőpróbára vágyott, az a Laci bácsi vezette Legyen ön is milliomos játékban csillogtathatta tudását. Az idén is megválasztottuk a bálkirálynőt (Járóka Luca) és a bálkirályt (Kiss Erik). A bál egyik legizgalmasabb eseménye a TOMBOLAHÚZÁS volt. Természetesen mindenki a 3 fődíjat szerette volna megnyerni: a pingvin alakú pen drive-ot, a vezeték nélküli egeret és a fejhallgatót. Természetesén mindenki örült a kisebb nyereménynek is. A tanárok szerint kulturáltan szórakoztunk. Szerintünk mindenki nagyon jól érezte magát. Nekünk ez volt az utolsó, de többen jövőre is szívesen eljönnénk. 8. a osztály

19 19 Bécsi kirándulás Március 31-én volt a hagyományos bécsi kirándulás, amit Kardos Márta néni minden évben megszervez. A városnézés során egy általános képet kapunk Bécsről. Az idén voltunk a Hofburgban, Schönbrunnban, a Práterben, megnéztük a Stephansdomot, a Hunderwasser-Haust, és a Technikai Múzeumot. Nekem személy szerint a Schönbrunn tetszett a legjobban. Ez egy gyönyörű kastély Bécs külvárosában. A császárok nyári rezidenciája egy hatalmas parkkal körülvéve. Itt csak a növénylabirintusba mentünk be, ami nagyon izgalmas volt. A Stephansdomot nem szabad kihagyni, ami Bécs jelképe és Ausztria legszebb gótikus temploma. Körbejártuk a Hofburg sok-sok udvarát. Láttuk Sissi császárné ablakát és kivetítőn a Spanyol Lovasiskolában zajló programokat is. Tettünk egy rövid látogatást a Práterben, ahol lenyűgözött minket a színes kavalkád és a fantasztikus játékok,melyek közül a régi óriáskerék a legismertebb. Érdekes volt a Hundertwasser-Haus, amelyen nagyon sok építészeti stílust fedezhetünk fel. Színes, hullámos vonalú belső tereivel elkápráztatott minket. Ahova bementünk, az a Technikai Múzeum volt. Ez nekem nem volt túl izgalmas, de lehet hogy másnak az lenne. Itt a régi technikával ismerkedhetünk meg. Gépek, makettek vannak kiállítva, illetve olyan szerkezetek is találhatók, amiket ki lehet próbálni. Egy kicsit interaktív jellegű. Azért is volt jó ez a kirándulás, mert a végén egy feladatlapot kellett kitölteni verseny jelleggel. Ez azt tesztelte, hogy ki mennyire figyelt a látnivalókra, és az idegenvezetők meséjére (Koppi Ági néni, Hoffmann Anikó néni és Márta néni ). A kirándulás közben így egy kicsit tanultunk is. Mindenről me - séltek egy kis történetet. Úgyhogy töri kedvelők, hajrá!! Szerintem mindenki jöjjön el egyszer erre a kirándulásra. Ha valami nagyon megragad bárkiben is, módjában áll visszamenni a szüleivel és megnézni újra. Szinte mindenhol egy egész napot el lehetne tölteni. Még annyit, hogy a kirándulás vé - gén mindenki tudott venni magának vagy a szüleinek, barátainak valami apróságot. Én most voltam először, de nekem hihetetlenül jó élmény volt. Mondom még egyszer, mindenkinek ajánlom!!! Szücs Anna Csenge 6. b Fotó: Fekete Tamás www. pro hasz ka. gy or.hu

20 20 Szonda Mondanál pár mondatot magadról? Hegyi Norbert vagyok, körmendi amatőr csillagász, gépészmérnök hallgató a Széchenyi Egyetemen. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány és a zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület tagja, valamint én voltam a Vega Magaslégköri Ballon Projekt vezetője. Honnan jött a projekt ötlete? A Vega Csillagászati Egyesület alapított egy virtuális csillagászati klubot. Havonta vannak előadások, és mivel Berlinben és Franciaországban is vannak tagok, a baráti beszélgetések Skype-on történnek. Természetesen vannak fizikai, valódi összejöveteleink is december 2-án az egyik tagtársam említette, hogy a világon mindenütt vannak magaslégköri projektek, mi lenne, ha mi is csinálnánk egyet. Innentől kezdve elkezdtem ezen gondolkozni és dolgozni. December 27-én az egyesület elnökségi gyűlésén tartottam előadást arról, hogy mit tud egy ilyen szonda. És mit tud? Fényképeket vagy akár videókat készít odafent, ami például a felhőzet tudományos bemutatására alkalmas. Az elnökség elfogadta az ötletet, és megbízott, hogy legyek a projekt vezetője és szervezzek egy csapatot a megvalósításhoz. Ebben egyesületi tagok, amatőr rádiósok és csillagászok vettek részt. Mi jött ezután? Az előkészítés pár hónapig tartott. Ezalatt megterveztük, és megépítettük a szondát. A ballont Kínából rendeltük, de voltak alkatrészek Németországból, Amerikából is, tehát nemzetközi levelezéseket kellett folytatnom. Leveleztem a Május 24-én az ötödik órában Hegyi Norbert aulánkban tartott előadásán vettünk részt, több gimnazista osztállyal együtt. Egyedülálló tudományos kísérletéről tartott előadása után interjút készíthettünk vele. Rögtön az elején kérte, hogy tegeződjünk. Magyar Közlekedési Hatósággal is, ugyanis a jogszabály szerint a szonda bejelentés köteles. Akár már nyáron felbocsáthattuk volna a szondát, de még vártunk, addig is finomítgattunk rajta. Végül október 31-én bocsátottuk fel. MibŐl állt a szonda? Tartalmazott egy GPS helymeghatározó egységet, ami rádiójeleket közvetített rádiós vevőtornyoknak, így amatőr rádiósok is követhették az útját. Mi interneten követtük a szondát, az aprs.fi honlapon. Ezenkívül a szondában volt egy fény ké pe - zőgép, egy mini HD kamera és egy VLF hul lámhosszon érzékelő műszer, aminek a rögzítője a landoláskor elázott, így kiégett a memóriája. Viszont tudomásunk szerint az egész világon nem volt még rá példa, hogy efféle műszert építsenek egy ilyen szondába. Az elektronikai komponensek körülbelül 1,4 kg-ot nyomtak, az egész szonda pedig 1,5 kg volt. Egy ejtőernyőn függött, ami rá volt kötve a ballonra. A hidrogén töltőgázzal felfújt ballon 2 m át - mé rőjűre tágult, és 30 km-es magasságban, mielőtt kidurrant, elérte a m átmérőt. A szondát a Vega Csillagászati Egyesület, a bajai Astrotech Kkt. és ma - gán személyek finanszírozták. A projekt teljes költségvetése kb Ft volt. - És mi történt október 31-én? Délelőtt kor indítottuk el a szondát a Vas megyei Hegyhátsál településen, a Hegyháti Csillagvizsgáló mellől körül érte el maximális repülési magasságát, 32,5 ± 0,5 km-t kor ért vizet, Balatonberény partjától 450 méterre. Milyen fényképeket készített a szonda? Jó, hogy feltetted ezt a kérdést. 840 képet készített a teljes üzemelése alatt. Az első képek a körmendi kistérségről készültek, magasabban már Zala megyei tájakat is mutatott. Másfél kilométeres magasságban látszott a Bo ros - tyán kőút, három kilométer felett pedig Ausztria, az Alpok vonulatai és Bur gen - land. Készített képet a Balatonról, Szlo - vé niáról, Horvátországról, az Adriai tengerpartról és egy felvételen látszik Olasz - ország is. Látható még a Fertő-tó, a Du - na, Rába folyók, sőt, Szlovákia felett egy atomerőmű hűtőtornyai által kibocsátott gőzfelhő is. Szintén nagyon látványos a világűr sötétjéről, vagy a Föld görbületéről készült fotó. Abszolút egyedi, hogy a Holdról 32 km-es magasságban készült kép. A szonda háromszor magasabbra jutott, mint az utasszállítógépek, tehát a repülőgépek kétszer annyival repültek a szonda alatt, mint a föld felett. Hová esett a szonda? A Balatonba. Besötétedett mire megtaláltuk. Egy nagyon jóindulatú ladikos horgász bácsi segített nekünk, még pénzt sem volt hajlandó elfogadni. Vele nem sikerült megtalálni, a keszthelyi vöröskeresztes vízimentőkkel viszont sikerrel jártunk. Csapatunkból ketten beültünk velük a motorcsónakba és megkerestük a szondánkat. Szilvi néni kérésére rákérdezek a futóáramlásokra Ó, ez csak egy kis földrajz. Egy futóáramlás több száz km/órás sebességgel elsodorhatta volna a szondát, de szerencsére nem kapta el túl gyorsan. Van még valami érdekesség a projekttel kapcsolatban? Magyarország területéről indított eszközzel először sikerült elérni a közeli világűrt (tudományosan: Föld atmoszférájának 20 és 100 km magasság között lévő rétegét). A légkör tömegének 90%-a egyébként 30 km-es magasság alatt van. A projektről még annyit, hogy a Georgiai Egyetem egy professzora felhasználta könyvében a szonda által készített egyik képet. Szemethy Kitti, Varga Viola Veronika 11. H

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető Iskolába hívogató C o n s t a n t i n u m K a t o l i k u s Ó v o d a, Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m, S z a k k ö z é p i s k o l a, K o l l é g i u m M ó r a F e r e n c Á l t a l á

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt.

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt. A diákcsere program keretében iskolánk egy svédországi, szintén Raoul Wallenberg nevét viselő iskolával vette fel a kapcsolatot. A program célja, hogy a két iskola diákjaiként és tanáraiként ápoljuk névadónk

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek 2014. október S ul i - H a r s o n a Szakkörök Vers és rejtvény Szeptemberi sikerek Őszi hulladékgyűjtés M e g új ul ó i s k o l á n k Aktualitások Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos aula fogadott

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben