Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív."

Átírás

1 Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad lépeget. Tûz Tamás Csalogató Vagy szebb lesz itt a hegy tövén, hol tiszta víz fut, lágy patak, szarvas hajol a hab fölé és zsenge nyárfák állanak. Vagy üljünk le a pázsitra és nézegessünk szerteszét, míg vállaidra ráhajtja a margaréta szép fejét.

2 2 Év végi körlevél Kedves Szülők! A következő tanév zökkenőmentes szervezése érdekében az alábbiak tudatosítását kérjük Önöktől. A nyári szünidőben, július hónapban az iskola és az óvoda is zárva lesz. Ügyintézésre a gimnázium épületében augusztus 1-jén, 8-án és 16- án, 8 és 12 óra között lesz lehetőség. A tanév tankönyvellátá - sá val kapcsolatban az alábbiak figyelembe vételét és teljesítését kérjük: Számlát csak a tankönyvek megvásárlásakor tudunk kiállítani! A tankönyvek értékesítése kizárólag készpénz ellenében történik. A tankönyvkiadó az iskolakezdési támogatást nem fogadja el. A tankönyvosztásra kijelölt napokon csak a megvásárolandó könyvek vehetők át. Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyvtárból, kölcsönözik a köny veket és azokat az első tanítási napon az osztályfőnököktől kapják meg. A tankönyveket az iskola Apáca utcai épületének tornatermében lehet megvásárolni délelőtt 8 12 óráig, il - letve délután óráig. Augusztus osztály, au - gusz tus osztály és a 7. H és a 8. H osztályos tanulók, augusztus 29. gimnáziumi osztályok. A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük a fenti időpontok szigorú betartását! Tájékoztatásul megadjuk az egyes évfolyamok és osztályok jövő évi tankönyvcsomagjainak várható árát. Az alábbi összegek csak tájékoztató jellegűek, hiszen a nyár folyamán még változások várhatók, illetve a megvásárolandó nyelvkönyvek árainak függvényében változnak. Általános Iskola Ár (Ft) Hatévfolyamos Gimnázium (H) Ebédbefizetés szeptemberre Az általános iskolásoknak és a gimnazistáknak az általános iskola épületében: augusztus ig 8 12 óráig, illetve délután óráig. Az óvodásoknak az általános iskola (Apáca utca 43. sz.) épületében: augusztus 29-én 8 12 óráig, illetve délután óráig. Az ebédbefizetéssel kapcsolatos tudnivalók: A Gyermekvédelemről szóló évi XXXI. Törvény a (5) bekezdés alapján az óvodai ellátásban részesülő gyermek, és a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 1 8. osztályos tanuló, 100%-os intézményi étkezési kedvezményre jogosult akkor, ha a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ezt a kedvezményt azonban csak akkor tudjuk biztosítani, ha az étkezési díj befizetésekor rendelkezik a szülő a Ár (Ft) Készítette: Varga Dorottya 6. a Négyévfolyamos Gimnázium (N) Ár (Ft) as tanév megkezdésekor érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről kiállított, önkor - mány zati határozattal s ezt az étkezési díj befizetéséhez magával hoz - za. Ellenkező esetben az étkezés teljes árát ki kell fizetni. Felhívjuk a Ked ves Szülők figyelmét, hogy a kedvezmény igénybevételéhez nem elég a kérvény benyújtásáról szóló igazolás csak a határozat jogosít kedvezményre. A as iskolaév kezdésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk: A tanévnyitó Veni Sancte szeptember 2-án, vasárnap 16 órakor lesz a Bazilikában. A tanulók ig ün - nep lőben, osztályonként sorakozzanak fel a Bazilika előtt. A tanévnyitó szentmisére a szülőket és a hozzátartozókat is szeretettel hívjuk és várjuk. A tanítás szeptember 3-án hétfőn 8 órakor kezdődik. Az előttünk álló nyárra, a vakációra, a boldog családi együttlétre Isten áldását kérik a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ nevelői A Pro hász ka Ot to kár Orsolyi ta Köz ok ta tá si Köz pont lap ja. Meg je le nik éven te két szer. Fe le lõs ki adó: Né meth Jó zsef igaz ga tó. Szer kesz tõ ség: 9022 Gyõr, Új ka pu ut ca 2-4. Te le fon: Fax: Hon lap: hasz ka. gy or.hu, jakab. hasz ka. gy or.hu. Fõ szer kesz tõ: Ja kab Gá bor. A szer kesz tõ bi zott ság ta nár tag jai: Csor ba Já nos, Botosné Mé szá ros Krisz ti na, Eigner Emil, Fekete Katalin, Kardos Márta, Nyögér Melinda, Pusztai László, dr. Ottófi Rudolfné, Strasszer György, Szerediné Nagy Gellei Márta, Szomor Gáborné, Tóthné Sasvári Szilvia. A szer kesz tõ bi zott ság di ák tag jai: Békési Kimberli, Gulyás Luca Réka, Hegedüs Hajnalka, Hofbauer Gergely Viktor, Horváth Máté, Jánoki Dorina, Kovács Boglárka, Nyári Ákos, Peredi Adrienn, Simon Orsolya, Szemethy Kitti, Szűcs Anna Csenge, Varga Viola Veronika. Nyomdai elõ ké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztõ Kft. Nyom ta tás: ECOPRESS Nyomda, Gyõr. Kéz ira to kat és fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vissza. A kéz irat ok rö vi dí té sé nek jo gát fenn tart juk.

3 3 Az Országgyűlés elnöke köszöntő beszédet mondott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megtartott ünnepségen intézményünkben. Kövér László március 15-i beszéde Főtisztelendő Püspök Úr! Tisztelt Emlékező Iskolaközösség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Fiatal Barátaim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen a csodálatos ünnepen, és köszönöm, hogy meghívtak maguk közé, hogy együtt emlékezzünk. A múltat jelenné tenni, ünnepelni jöttünk ma ide. Felidézni azt, amikor a hoszszan elhúzódó tél után az élet végre utat tört magának. Amikor a hótakaró, a jégpáncél alatt már gyűlni kezdett az életerő, hogy az első meleg nap, az első napsütés hatására a vékony kis hajtás egyszer csak áttörje az őt látszólag reménytelenül elfojtó leplet, és kibomoljon, virágba szökkenjen. Hét nemzedéknyi idő. Ennyi választ el bennünket a leghíresebb március 15-énktől, a sorsfordító áprilisi törvényeinktől és a császár olmützi alkotmányától. Hét nemzedéknyi idő telt el a tavaszi hadjáratban kivívott győzelem és a Világosnál elszenvedett vereség, Buda dicsőséges visszavívása és Komárom várának reményvesztett feladása óta. És hét nemzedéknyi idő a debreceni Nagytemplom falai között kimondott függetlenség és az aradi sáncok árnyékában ránk nehezedő alávetettség óta. A hét különleges szám nekünk, magyaroknak: nem véletlenül beszél a magyar történetírás hét törzsről és hét honfoglaló vezérről, hétmagyarról. Az sem véletlen, hogy a népmeséink alapszáma is a hét. Gondoljunk csak a hétfejű sárkányra, hétmérföldes csizmára, hetedik határra, hetedik mennyországra, hét fivérre, hét nővérre, hétpecsétes titokra vagy hetedhét országra szóló lakodalomra. Mint ahogy az sem véletlen, hogy a régi magyarok hite szerint a hetedik gyermek a legtehetségesebb és a legszerencsésebb: minden hetedik évben kincset talál. De vajon mit üzen nekünk, az 1848/49-es forradalom hetedik nemzedékének, a hetedik gyermekeknek a magyar szabadságharc története? Milyen kincset rejteget a számunkra? Mit láthatunk magunk mögé, a múltunkra pillantva több mint százhatvan esztendő távolából? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Diákok! A szabadságharc a romantika kora, a heves érzelmeké, ezért története sem véletlenül a végletek története: győzelem és vereség, dicsőség és megaláztatás, függetlenség és rabság. És mindez öt hónap leforgása alatt. Igen, ez alatt az öt hónap alatt megjártuk a mennyet és a poklot, a húsz hét alatt részünk volt az üdvösségben és a kárhozatban, a száznegyven nap alatt felemeltettünk, hogy annál nagyobbnak érezzük az alávettetést. Talán vannak, akik a magyar sors tragédiáját olvassák ki ezekből a számokból. Azt, hogy nekünk, magyaroknak végül semmi sem sikerült. Mert hiába küzdöttünk meg hősiesen a győzelemért, végül csak vereséget szenvedtünk. Hiába vívtuk vissza az országot magunknak, végül csak elvették tőlünk azt. Hiába szereztük vissza a szabadságunkat, végül csak rabság lett belőle. Igen, hangzik a gondolatsor végén a következtetés: vesztes nép vagyunk. A hiábavalóság nemzete. Mert minden tettünk, minden cselekedetünk, minden diadalunk, amire büszkék lehetnénk, hiábavaló volt. De vajon így van-e mindez? Vajon igaza van-e azoknak, akik a történelem nagy pillanataitól is csakúgy, mint a hétköznapok küzdelmeiben egyedül a látványos és azonnali sikert fogadják el eredménynek? Nem csupán arról van-e szó, hogy olyasmit kérünk számon a múltunkon, ami korunk egyik jellegzetes problémája: a gyorsan megtérülő és látványos hasznot? Hiszen, ami nem hoz azonnali és kézzelfogható profitot, az ma mindenestül hiábavalónak tűnik. Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek! Valljuk be, hogy a történelmünk nem szemlélhető úgy bármennyire is szeretnék egyesek ilyennek láttatni, mint egy gazdasági vállalkozás, amelyről világos képet ad a bevételek és a kiadások egyenlege. Gondoljunk csak bele: hol lennénk mi, magyarok, ha 1849-ben, a világosi fegyverletétel után az előttünk járó nemzedékek úgy zárták volna le a nemzeti történelmünk főkönyvét, hogy most már nem éri meg magyarnak lenni? Mi lenne velünk ma, ha azzal a tapasztalattal tértek volna haza a honvédek, hogy bizony ráfizetés ragaszkodni a magyarságunkhoz, hiszen túl nagy kockázatot vállaltunk, belebuktunk, ezért jobb mihamarabb túladni a veszteséges bolton? Nem, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok, a történelem, 1849 története nem a számokból, adatokból kiolvasható, kiszámítható és matematikai műveletekkel kifejezhető logikára oktat. Hanem arra, hogy a történelem szabálytalan, mert az érző, álmodó, álmaiért áldozatot is vállaló, és önmagát, emberi mivoltát meghaladni is képes ember alkotása. Arra oktat, hogy az életünkben vannak olyan kapcsolataink és azt gondolom, ezek vannak, ezek kellenek, www. pro hasz ka. gy or.hu

4 4 hogy többségben legyenek, amelyek nem a haszonelvű mentalitáson alapulnak, ezért nem lecserélhetőek, ha ez a partnerség éppen nem nekünk kamatozik. Ilyen a hitünk, a családunk és ilyen a nemzeti hovatartozásunk. És arra oktat, hogy szemben az üzlet világával, ahol egy csődbe ment vállalkozás nyomtalanul képes eltűnni és örök feledésbe merülni a történelemben még a legkeserűbb bukásnak is következménye van, a legreménytelenebb időszakok hasztalannak tűnő kitartása is egyszer eredményt, gyakran fényes győzelmet hozhat. Ha nem így lenne, akkor nem kényszerült volna az udvar alig két évtizeddel a bukás után kiegyezésre. Ha nem így lenne, akkor november 4-ét, a forradalom eltiprását nem követte volna 1990 áprilisa, az első szabad választások. És ha nem így lenne, akkor a mostani erőfeszítéseink is hiábavalóak lennének. Bármilyen furcsán hangzik, éppen az es szabadságharc katonai sikereiben láthatjuk igazán, hogy mi mindent köszönhetünk a hideg számítást, megfontolást nélkülöző emberi tulajdonságoknak: az első pillantásra ésszerűtlennek tűnő bátorságnak, a lehetetlenséget célzó vállalkozó szellemnek, a tétovázást nem ismerő önfeláldozásnak. A Guyon Richárdoknak, akik a kiúttalan helyzetből is megtalálták a kivezető ösvényt: mi lett volna a honvédsereggel branyiszkói-áttörés nélkül? Az olyan névtelen hősöknek, mint a szolnoki diadal egyik dobosa, aki visszakiáltott a támadást leállítani szándékozó parancsnoknak: én nem retirálom, én verem a sturmot. Így, ennek a makacs, engedetlen dobosnak köszönhetően rohanta meg szemből és foglalta el az ágyúkat a zászlóalj. A Leiningen-Westerburg Károlyoknak, akik a halál közelségében is elég bátrak voltak ahhoz, hogy ne féljenek. Sohasem éreztem oly mélyen, hogy sorsunk Isten kezében van írja a magyar szabadság aradi vértanúja a győztes tápióbicskei csatáról: ezen a napon nem törődtem a golyók süvöltésével és zúgásával, úgy éreztem, hogy nem történhet semmi bajom. Ezt üzeni nekünk a múltunk, erre tanít bennünket története. Ahogy kiváló költőnk, Illyés Gyula fogalmaz: A magyarság magatartása ésszel föl nem fogható, kívül esik a józan, az érdekeket, a következményeket latolgató gondolkodáson. Létét vakmerő harcainak köszönheti. Majd így folytatja: A higgadtságáról, szemléletéről híres nemzet látja, hogy nekiugrása csak kudarccal végződhet, s mégis újra és újra nekiugrik Góliátnak. Történelmünk nem logikára oktat. Arra oktat, s ez benne a vigasztaló és magasztos, hogy nemzetek életében olyan fogalmaknak is van értelme, mint bátorság, merészség, ideákhoz való ragaszkodás. Tisztelt Ünneplők! De vajon a bátorság, a merészség és az ideákhoz való ragaszkodás önmagában véve elegendő lenne-e ahhoz, hogy idővel a vereséget győzelembe, a bukást diadalba, az elnyomást szabadságba fordítsuk? Aligha. Kell, hogy legyen a Góliátnak eső bátorságon, a következményeket figyelmen kívül hagyó vakmerőségen túl még egy titok, ami miatt annyi vitázó történelem-boncolás mellett ezt az ünnepünket olyan nagy egyetértéssel szeretjük, amiért vele ilyen szoros kapcsolatot ápolunk, amiért hozzá ennyi érzelem, ennyi történet kötődik, és végül de nem utolsó sorban amiért ma is minden pontját, célkitűzését vállaljuk. Velünk van Isten és az igazság! írta Kossuth a Jellasicsot üldözőbe vevő magyar katonáknak szóló, buzdító kiáltványában. És hét nemzedék óta mindenki így is érzi: nálunk volt az igazság. Igen, kedves diákok, velünk volt Isten és nálunk az igazság, mert a mi forradalmunk nem felfordulást, rombolást, nem tömeggyilkosságokat jelentett, mint a francia jakobinusok terrorja, akik úgy hitték, csak a társadalom és intézményeinek teljes lerombolásával, emberek ezreinek kiirtásával lehet új világot teremteni márciusa nem rombolt porig semmit, változást követelő indulataival, sebészi pontossággal csak addig ment el, amíg bevégezte küldetését, s máris hozzáfogott az építkezéshez, az új élet kialakításához március 17-én az egyik pesti újság publicistája azt találta írni, hogy a két nappal korábbi Magyarországot valójában egy teljes évszázad választja el új énjétől. A változás valóban elsöprő volt és szinte azonnal végbement. Hiszen nem egészen egy hónappal a márciusi események után már szentesítve készen álltak az alkotmánnyal is felérő áprilisi törvények, amelyek évszázados zsibbasztó kötelektől szabadították fel az országot. Modernizálták és függetlenítették annak jogrendjét és államszervezetét, a feudális, rendi világból nagyot léptek egy korszerű, polgári világ felé. Kedves Ünneplők! Jól tudjuk: a nagy teljesítményekhez a legtöbbször rendkívüli képesség, különleges tudás és főképp tehetség kell. Feltalálni valamit, sportsikert elérni, egy jó regényt megírni csak tehetséggel lehet. Az igazság az, hogy a forradalmakhoz nincs szükség különösebb tehetségre. Nem kell rendkívülinek lenni, természetfeletti erővel bírni. A forradalomhoz pusztán elszánás kell. A kormányzás viszont teljesen más. A forradalmakat dühös emberek robbantják ki, egy ország irányításához azonban higgadt

5 5 államférfiak vezénylete kell. Ezt már nem lehet dühből intézni. Ahhoz nem elég a harag, nem elegendőek a hangzatos szavak, és bizony nem elég a szebb jövőbe vetett hit sem. Oda szaktudás, és a tudásban tehetség és tapasztalat kell, mely a lelkesedés élére áll áprilisában a Gondviselésnek hála nem hőzöngő, gyűlölködő, bosszúért lihegő, hanem felelős, dolgozni, építeni akaró, és változtatni képes emberek álltak az ország élére. Férfiak, akik tudták, hogy nincsen előre elkészített út, csak olyan, amelynek köveit személyesen rakják le. Vezetők, akik nem mindössze a nyugati minta másolásába fogtak, hanem az ország saját pályáját keresték. Nem válságot kezeltek. Nem a régi kabátot foltozgatták, hanem új ruhát szabtak. Nem hivatkoztak a nehézségekre, nem keresték a kifogást, nem menekültek a munka elől. Azonnal cselekedtek. Jót s jól. Magyarország a 48-as tavasz forradalmi eseményei után egyetlen nyár alatt erős, jó törvényekkel megalapozott, korszerű állam alapjait rakta le. Ilyen rövid időn belül sikerült gyökeresen új és minden korábbinál jobb irányba kormányozni az ország szekerét! Még a háborúskodás sem fojthatta el a kibontakozást, az új rend születését. Ugyanezen rövid idő állt rendelkezésre, hogy az ország ütőképes hadsereget állítson ki. És ez is sikerült. A magyar hadsereg minden nehézség és ármány ellenére sokáig sikerrel védte a szabadságot. Nagy tudású, erős - lelkű tisztikarral, s a honvédek és nemzetőrök áldozatával. Minden esélye megvolt a győzelemre. Legyűréséhez az egyik nagyhatalomnak segítségül kellett hívnia a másikat. Kedves Fiatal Barátaim! Az emlékezőket gyakran éri az a vád, hogy bűnös módon aktualizálnak. Már miért ne tennék? Az ünnepek mégiscsak kikristályosítanak egy erényt, egy lenyűgöző pillanatot, s amióta világ a világ, az emlékezők e kitűntetett pontokhoz mérik a jelent. Lássuk, hogyan állunk ma 1848 eszményeihez képest? Nos, tagadhatatlan: ma az áldozatvállalást bizony sokan megmosolyogják. Pedig az 1848-ról őrzött emlékeink mind arról mesélnek: mennyien és hányféle körülményben tekintették rongynak saját életüket a haza becsületéhez képest. A nemzetőrök nemzedékeket lelkesítő honvéd-erényeit ma nehéz megtalálni; de legalábbis nagyon kell keresni. Ma a közhangulat nem az itt élned, halnod kell jegyében bátorít, hanem a ne maradj itthon, fuss el messzire jegyében fojtogat. Ma csak azt halljuk, hogy sokfélék vagyunk, de hogy mire lelkesülhetnénk együtt, arról csak keveset. Pedig a közös hitet nem zártuk múzeumi tárlókba. Én azt mondom, kedves fiatalok, nézzünk bele a hősök, nézzünk Batthyány, Petőfi, Széchenyi, Kossuth, Vécsey vagy Damjanich tekintetébe, és merjünk tisztán látni! A szkeptikusok, az örök kétkedők, a kicsinyhitűek azt mondják: ők egy letűnt kor lázas arcai. Mi azonban tudjuk, hogy ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, amikor épp a helyes úton, a magunk útján jártunk. Egy francia főnemes intette egyszer a gyermekét azzal: fiam, ne dicsekedj a famíliáddal, mert a családunk olyan, mint a krumpli ami jó benne az a föld alatt van! Én hiszem, hogy ez Magyarországra nem igaz, mi, mai magyarok sem vagyunk kevesebbek a régieknél. Magyarországnak ma egyetlen ellensége van: saját kishitűsége. Jó, ha tudjuk a beletörődésről és a reménytelenségről, hogy az nem a magyarok szívében termett! Ez egy ocsmány fertőzés, ami eltorzította az életünket, s amit a nemzet ezennel kivet a testéből! Ettől látjuk fásultnak, meggyötörtnek, becstelennek és javíthatatlannak a világot, ami körülvesz. De ez nem mi vagyunk! A mi hazánk egy tehetséges ország. A magyaroknak tehetsége van. Nem elsősorban a nagy, világrengető újításokhoz, a zenéhez, vagy a sorsfordító találmányokhoz, mert ahhoz közöttünk is csak keveseknek van. A magyaroknak a legnagyobb tehetsége az élethez van! Ne az ügyeskedőket, a kiskaput keresőket, a tülekedőket lássuk! Nézzük csak meg, hogyan ünnepel, hogyan szurkol, hogyan arat és szüretel, hogyan dolgozik, hogyan leleményes a magyar! Magyarországnak tehetsége van az értelmes, szép és becsületes munkához. Tehetsége van a sikerhez. Ne tévesszen meg minket, ha a mögöttünk hagyott évtizedekben nem ilyennek láttuk. Mert nem a saját útját járta. A zsákutca ködös fény- és közviszonyai, az ismeretlenben való kapkodás, a tanácstalanság zavara torzíthatta el. Zsákutcában jártunk, ahová a magyarhoz méltatlan, tehetségtelen kormányzás vitt miket. Azonban minden tévútról vissza lehet fordulni! Változni csak akkor tudunk, ha nem félünk az alattunk tátongó, elnyelni kész mélységtől, hanem visszakapaszkodunk a lejtőről. Már meg is vetettük a lábunkat, az elöl állóknak pedig húzni kell a többieket, mert egész Magyarország ebbe a kötélbe kapaszkodik! Vinni kell a beletörődötteket, a kesergőket, a bizalmatlanokat, a reményteleneket is, mert belőlük lesznek a ráébredők, a megerősödők, a megnyílók, s az erőnk velük is megsokszorozódik! S nem csak belőlük, hanem a ma még csak készülődő generációk tagjaiból belőletek is, kedves fiatal barátaim! Legyetek büszkék hazátokra, múltunkra, őseinkre, szüleitekre, nagyszüleitekre, akik megtartották ezt az országot. Legyetek jó emberek és jó magyarok! És akkor Magyarország Kossuth szavaival ismét olyan lesz, hogy a pokol kapui erőt nem vesznek azon. Szép ünnepet kívánunk mundannyiunknak! www. pro hasz ka. gy or.hu

6 6 Az óvoda tíz éve Az óvoda 2001 szeptemberében kezdte meg működését a Prohászka Ottokár Gimnázium és Általános Iskola legalsó láncszemeként. A prohászkás tanító nénik segítségével történt az óvodások toborzása, az első beíratás. A Bástya utcai két csoport számára kialakított épületben 44 gyermeket fogadtunk négy óvónővel, két dajkával szeptemberében bővültünk egy csoporttal, amit a szemben lévő lakásból alakítottunk ki. Itt már 66 gyermek nevelkedett. Az ici-pici udvar egyre kisebb lett a gyereklétszám növekedése által, de minden dolgozó arra törekedett, hogy a gyerekek mozgásigényét kielégítse. A szabadban töltött idő nem lett kevesebb, a gyerekek a szomszédos játszótéren, az Apáca utcai iskolaudvaron, és az Igazgató Úr engedélyével a révfalui plébánia kertben játszhattak. Nagyon szerettük ezt az ódon épületet, ahol ugyan szűkösen, de nagynagy szeretetben, töltöttük hétköznapjainkat. Az óvoda iránti igény egyre nőtt, de nem volt több helyünk es nevelési évben hatalmas változás történt az óvoda életében. A Katolikus Egyház ban visszavásárolta a korábban is egyházi tulajdonban lévő oktatási épületet az Újkapu utcában. Új nevet is kaptunk: Pro hász ka Ottokár Orsolyita Köz oktatási Központ óvodája lettünk. Az emelet a gimnáziumnak adott helyet, az óvodát az elődintézményének földszinti analitika laborjaiból alakították ki, mely négy csoport fogadására vált alkalmassá. Az új épületben a tárgyi feltételek már az új normáknak is megfeleltek, az udvart is az európai uniós kritériumok szerint alakították ki. Óvodai nevelésünkben mindig törekedtünk a családias légkör megtartására, a szereteten alapuló nevelésre. A családi nevelés elsődlegessége a legfontosabb, de a családokkal együtt lehetett a közös célokat kitűzni, a vállalt feladatokat elvégezni. Számos programmal, eseménnyel tarkítottuk a mindennapokat, melyek közül már több hagyományosan ismétlődik, de vannak olyanok is, amik egyetlen alkalmat ölelnek fel, mint például a mostani tízéves jubileumi rajzpályázat. Sok évvel ezelőtt kezdtük el a Mackótalálkozó szervezését. Február első hetében mindenki elhozhatja kedvenc mackóját. A mackó is ré - szese lesz az óvodai játéknak, mesének, mozgásnak. Nemzetünk sorsát mi felnőttek befolyásoljuk, befolyásolhatjuk, ahhoz, hogy magyarságunkra büszkék lehessünk, szükség van nagy elődeink példájára,a sorsfordulót jelentő események megünneplésére. (március 15. október 23.) Népi, nemzeti ünnepeink ragyogó alkalmat adnak a különféle viselkedési szokások kialakítására, rögzítésére, (Mihály-napi vásár, a lucázás, a pünkösdölés) Óvodai hitre nevelési feladataink megvalósításában a szentek életé - Tanév Beíratott gyerekek nek példája a gyermekek számára kézzelfoghatóvá teszi az olyan fogalmakat, mint például a jóság, megbocsátás, alázat, irgalom. Gyerekeink számára a templom nem múzeum, hanem, Isten háza, december havában nem a télapót várjuk, hanem Szent Miklósra em - lékezünk. Alapvetőnek érezzük az udvariassági szokások elsajátítatását, az egymásra figyelés fontosságát. Sok barátság szövődött a 10 év alatt, ami az iskolás évek során is folytatódik. Az évente szervezett hétvégi kirándulások jó lehetőséget biztosítanak a családokkal való harmonikus kapcsolattartásra. A kezdetekkor a Püspökség nyúli szőlőjében szüreteltünk, de voltunk már Neszmélyen, Kisbodakon, Mecséren, Véneken, idén, pedig a Csesznek aljában található Kisbükk-majorba, látogatunk. Sok család kinyitja a kertje, udvara kapuját, ami egy-egy csoport életébe hoz még több maradandó élményt, örömöt. Igyekszünk gyakorlattá tenni az egészséges életmód szokásait, Felvett gyerekek Prohászka iskolába távozott Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás 388 melyben az étkezéstől a mozgásig minden területre odafigyelünk. Korábban részt vettünk a város ovis olimpiáján, az ovis úszásoktatásán. Sajnos ezeket a lehetőségeket anyagi okokból nem tudjuk folytatni. A teremtett világ csodálatos növény-állatvilágára való rácsodálkozás, a természetben történő felfedezés, a környezettudatos magatartás kialakítása már ebben a korban elkezdődik nálunk.

7 Törekszünk arra, hogy minden gyereket egyéni képességeinek figyelembevételével fejlesszük, mindenki számára lehetőséget adva arra, hogy az iskolára felkészült legyen, tehetségét kamatoztathassa. Szerencsére minden gyerek egyedi, megismételhetetlen, mindegyikükben Úgy gondolom, hogy nem sok intézmény büszkélkedhet olyan óvodaiskola kapcsolattal, ami a Prohászkában megvalósul. Jó látni, hogy a tőlünk átkerült gyerekek szívesen járnak iskolába, a tanítók és az óvónők szakmai és 7 Szülôi vélemények az óvodáról Gyermekeinket annak reményében adtuk a Prohászka óvodába, hogy életük első éveiben meghatározó értékeket és mintát kapjanak nevelőiktől és társaiktól. Vass Ágnes és Vass Gábor Ebben az óvodában él a szeretet! Muzslainé V. Mária ott lakozik valamilyen kincs. Akik szívesen megmutatják magukat a közösség előtt, azokat tudjuk egy-egy ünnepi alkalmon szerepeltetni. Ösztönözzük őket arra, hogy munkáikat akár rajzpályázatokra is elküldhessük. Így már sok prohászkás óvodás munkája került a Gyermekek Háza, különböző városi iskolák kiállítására, de megmérették magukat a Csallóközi Színes Ceruzák határon túli versenyén is. (Mindenütt sikeresen!) Ahhoz, hogy nevelőmunkánk sikeres legyen, szükség van önmagunkkal szemben is az igényességre. Az óvodai közösség egésze szívesen vesz részt továbbképzéseken, amit aztán az óvodában kamatoztat. Mi óvodapedagógusok nyitottak vagyunk arra, hogy óvodánk kapuját mások előtt is kitárjuk. Ilyen alkalmak voltak a Mesemondó találkozók, a Játékkal, mesével nyári találkozója, és a katolikus iskolák országos szakmai programjai. Úgy gondolom, hogy óvodánk valóban a közoktatás, konkrétan a mi intézményünk legalsó, illetve legelső láncszeme. Ebben az alapozó szakaszban a szülői házzal karöltve igyekszünk együttműködni annak érdekében, hogy vidám, kiegyensúlyozott, tanulásra kész gyerekeket küldhessünk az iskolába. emberi kapcsolatai erősítik a nevelést, az oktatást. Egyik szlogenünk is lehetne, hogy aki az óvoda épületébe belép, nemsokára le is érettségizhet! A keresztény értékrend minta: a gyermek abból tanul, ahogyan élnek, élünk körülötte. Ha a gyermeket szeretik és barátságosak vele, megtanulja, hogy adja tovább a szeretetet a világban. Óvónők es nevelési évben dr. Ottófi Rudolfné (Edit néni) a kez - detektől, Takácsné Keszei Emőke (Emőke néni) a kezdetektől, Tóth Fe - renc né (Magdi néni) 2002-től, Tompa Ferencné (Márti néni) 2003-tól, Szabó Zsuzsanna (Zsuzska néni) 2005-től, Vi - rágné Bertalan Éva (Éva néni) 2006-tól, Oross Bernadett (Betti néni) 2006-tól, Téringerné Ötvös Éva (Éva néni) tól, Zadraveczné Jámbor Anett (Anett néni) , majd 2011-től Dajka nénik es nevelési évben Fütty Csabáné (Zsuzsi néni) a kezdetektől, Dombi Orsolya (Orsi néni) 2002-től, Pihokker Gáborné (Zsuzsi néni) 2003-tól, Éles Mihályné (Marika néni 2004-től) Amikor 10 évvel ezelőtt első gyermekünknek óvodát keretünk, a legfontosabb szempontunk az volt, hogy katolikus vallási nevelést nyújtó intézmény legyen. Rátaláltunk a Prohászka óvodára, ahol rövid időn belül úgy éreztük, hogy jó helyen járunk. Később egy percig sem volt kérdés, hogy a második, a harmadik, majd a negyedik gyermekünket is ebbe az óvodába hozzuk. A vallási nevelés az életkoruk szerint történik, az ünnepeket is mindig ennek megfelelően készítik elő, majd élik meg, nemcsak az óvoda termei, falai kapnak ünnepi díszt, hanem a gyermekek lelkei is. Otthon már csak folytatni kell, amit az óvó nénik elkezdtek. Itt a gyerekeket anyakézből anyakézbe adjuk, otthonról haza érkezünk. Jövőre, amikor a legkisebb gyermekük is elballag az óvodából, szívszorongató lesz a búcsú, de a rengeteg szép emléket magunkkal visszük, és az életünk része marad. Tóthné Nemes Ágnes... Keserűség csak egy szempontból van bennem: Miért nem adtam meg ezt a lehetősége a nagyobbik lányomnak? Miért nem találta rá előbb erre az óvodára? Ez már elmúlt, és nála pedig az iskolába találtam meg mindazt, amivel az általános iskolai oktatásban a legjobbat kapja, és természetesen ez a Prohászka. Lendvai Zsuzsa www. pro hasz ka. gy or.hu

8 8 A Pozsonyi sétatéren... naná, hogy megy a villamos! Teljes bizonyossággal állíthatom, hiszen magam is ott lehettem azon a kiránduláson, amelyen az 1. b és a 4. b osztály tanulói a pozsonypüspöki magyar tan - nyelvű általános iskola diákjaival és tanáraival ismerkedhettek meg, bepillantást nyerve ezzel egy határon túli, kisebbségi iskola mindennapjaiba, eredményeibe és nehézségeibe. A Pozsonyba érkezést követően első állomásunk a várudvar és a várkert volt. Végtelenül aranyos idegenvezetőnknek, Katinak kö - szön hetően egy csomó érdekes adatot, szépséges legendát és történetet ismerhettünk meg. Megmutatta nekünk Pozsony legjellegzetesebb építészeti alkotásait, majd lekísért minket a gyönyörű magyar koronázási templomba, a Szent Márton-dómba. Innen majdnem végigkövethettük a csillagok útját, vagyis a frissen koronázott királyok vonulási útvonalát az impozáns belvároson keresztül. A Duna-parton várakozó buszunk ezután már az általános iskolába vitt minket, ahol a közös ebédet követően megtekinthettük a pozsonypüspöki iskola bemutatkozó prezentációját és gyermekeink részt vehettek egy izgalmas, fő ként Pozsonyról szóló vetélkedőn, aminek természetesen csak nyertesei lehettek. A kihívás és megmérettetés levezetéseképpen frissítővel és uzsonnával kínáltak minket, ami közben a két iskola tanárai személyesebb kapcsolatba kerülhettek egymással, beszélhettek kicsit munkáról, hivatásról is. A nap utolsó programpontja a zoboraljai népdalokat és táncokat előadó, csodálatos népviseletbe öltözött lányok pörgős, ropogós bemutatója és táncháza volt. Megízlelhettünk valamit, ami annyira hazai, mégis annyira más: izgalmas, ismeretlen ízekkel keveredett magyarságot. Igazán jól esett. Tartalmas kis nap volt, rengeteg eseménnyel, zajlással, tapasztalással. Megérte a fáradságot. A kirándulás a Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék EdTWIN Koordinációs Központjának partneriskolai programja szervezésében valósulhatott meg, köszönet érte Sipos Judit főszervezőnek. Hoffer Zsuzsa Anyukák kosárlabdája Januárban született meg bennünk az elhatározás, hogy az apukák focija mintájára anyuka-kosárlabdázást szervezzünk. Lelkesedésben nem volt hiány (és ez azóta is töretlen ), a játék szabályait azonban nem nagyon ismertük. Ezen próbálunk hétről hétre javítani, de célunk nem a profi játék, hanem az örömteli, lelkes együtt-mozgás és együttlét. Biztatjuk egymást és örülünk minden egyes kosárnak. A tizenhárom anyuka egyszerre még soha nem ért rá, de hat-nyolc-tíz fővel azóta is minden péntek délután játszunk, megpróbáljuk bevenni az ellenfél kosarát. Áprilisban egy szülő-tanár mérkőzésre is meghívást kaptunk, ahol méltó ellenfelei voltunk a férfi(!) tanári csapatnak. Köszönjük a lehetőséget az iskolának! Szeretnénk jövőre is folytatni a testet-lelket felfrissítő játékot!

9 Kárpáti Tamás festő, grafikus sötétségtől a fényig ívelő képei a húsvétot s a feltámadást köszöntötték áprilisban aulánkban. A kiállítást Szigethy Gábor irodalomtörténész rendezte és nyitotta meg. Kárpáti Tamás kiállítása Szent Péter az első pápa is ezt a kilátástalanságot élhette meg, de Krisztus, halála után megjelent neki és utat mutatott, hogy az élő tanítványok ne kallódjanak el, hanem a pápa által egységben terjesszék a katolikus hitet. Péterre, mint Kősziklára építette egyházát. (vö.: Mt 16, 18-19) Iskolánkban néhány fiatal úgy gondolta, hogy erre a biztos alapra szeretné helyezni életét, ezért egy imacsoportot hoztunk létre, a Szent Péter Apostol Műve (SzPAM) keretein belül, az Ifjúsági Missziós Társulatot. Ez a mozgalom már a háború előtt is működött hazánkban ám kommunista felebarátaink betiltották az összejöveteaulánkban 9 Ifjúsági Missziós Társulat Gyôr Kannás Alajos A tanítványok Látszólag minden elveszett. Szög járt át csontot és kezet. Meghalt a mozdulat, Csupán epe maradt s ecet. S elállották a győztesek a városkapukat. Látszólag minden véget ért. A tövisekre égett vért legyek lepték. A zsoldos játszott de éltek mind a tanítványok! leket, vallásos mivolta miatt. A pro - hász kás közösség az országban elsőként indította újra az imacsoportot. Heti rendszerességgel gyűltünk össze, olykor jókedvű beszélgetésekre, ám a komolyabb elmélkedéseknek is engedtünk teret. Valamint megismerkedtünk az imádság több formájával is, külön szervezett programjaink során. Csak néhány példát szeretnék megemlíteni: Adventben közös lelkigyakorlaton vettünk részt Szalóky Albert OSB atya vezetésével. Nagyböjtben keresztúti ájtatosságot imádkoztunk iskolánk kápolnájában, valamint zsolozsmáztunk is. Jövőre folytatjuk az együttléteket, ám az, hogy milyen létszámban az rajtatok is múlik, kedves többiek. Meghalljátok-e Isten hívó szavát vagy pedig a gonosznak hagytok többet szabadidőtökből. Soha ne feledjük, jutalmunk az örök élet lehet, ha Isten parancsai szerint éljük életünket. És Isten mindig megbocsát, ha elvétjük a törvény szavait. Ám ne éljünk vissza szeretetével. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át. (22. zsoltár) Kegyelemben és imádságban gazdag szünidőt kívánok! Nyári Ákos 10. H Készítette: Somogyi Márk Péter 6. a www. pro hasz ka. gy or.hu

10 10 Akkor megnyílt a szemük és felismerték. (Lk 24, 31) Ragadd meg a döntô pillanatot! Kedves Szülôk és elsôsáldozásra készülô fiatal Testvéreim! Vannak pillanatok, amelyek soha az életben nem ismétlődnek meg, s ha azokat elmulasztjuk, akkor egy életre, sokszor örök életre mulasztjuk el. Ha például a focizáskor gólhelyzetbe kerülsz és lövésed elkerüli a kaput, az a gól soha nem rúgható be többé. Vagy ha valakitől bocsánatot kérhetnél, de nem teszed meg, lehet, hogy soha nem lesz többé rá alkalmad. Nagy dolog, amikor valaki meg tudja ragadni a döntő pillanatot, mint az evangélium szereplői: a Jézushoz kiáltó vak Bartimeus, és a Jézust látni vágyó fügefára mászó Zakeus. A döntő pillanat megragadásáért az előbbi viszszanyerte látását, a másik pedig vendégül láthatta Őt. A mai evangélium szereplői az emmauszi tanítványok sem engedték tovább a Föltámadottat. Nem mulasztották el azt a döntő pillanatot, amit soha nem kaptak volna vissza. Így lett élő Krisztusuk! De mi is történt, ott az Emmausz fele tartva? A két tanítvány úton van. Már hallották, hogy valami mendemonda terjed az asszonyok között: azt beszélik, hogy Jézus feltámadott. Ők ezt nem hiszik, nekik csak halott Krisztusuk van. Úgy emlékeznek Jézusra, ahogy a kereszten látták. Számukra Jézus már a múlté, de nagy szeretettel beszélnek Róla mint egy szép emlékről. Íme ez az egyik keresztény embertípus, akinek Jézus nagyon kedves karácsonyi, húsvéti vagy egyéb emlék. Egy másik keresztény embertípusra egyetlen szó a jellemző: reméltük. Az emmauszi tanítványok így kezdik az egyik mondatot: Mi pedig azt reméltük hogy Jézus lesz az az isteni küldött, aki a megszálló római hadsereget kiűzi Izrael ősi földjéről. Ők politikai megváltót vártak. Az emmauszi tanítványok ketten mentek és egyszerre csak hárman lettek. Titokzatos dolog, hogy nem ismerik fel Jézust, de mindennek meg volt a maga ideje. Egyelőre a bánatukat panaszolják és akkor Jézus elkezd hozzájuk beszélni. Miért nem ismerik fel még akkor sem? Mert annyira belevésődött szemükbe a halott Krisztus Udvardi Erzsébet: Felismerés

11 11 képe, hogy nem látták tőle az élő Krisztust! Mert csak a szemükkel néztek, s a szívükkel nem. Emlékszem, édesanyámtól egyszer citromot kértem. Menj be fiam a spájzba mondta ott van egy zacskóban. Sokáig kerestem, majd azt mondtam. Édesanyám, nincs ott. Erre ő is bejött és azonnal rámutatott a polcra, amin négy citrom sárgállott egymás mellett. Ott voltak húsz centire a szememtől! Édesanyám nem emlékezett arra, hogy kivette őket a zacskóból. Mivel én a zacskót kerestem, a citromokat nem láttam meg. Ezek a tanítványok sem láttak a szemüktől, mert a kereszten lévő halott Krisztus látványa vésődött beléjük. Hát hogyan lássák meg az élőt? Aztán elérkeznek a kis vendégfogadóig, s Jézus úgy tesz, mintha tovább menne. EZ A DÖNTŐ PILLANAT! Ilyenkor két eset lehetséges: hagyjuk tovább menni, nem marasztaljuk. Vagy tehetünk úgy is, mint a dél-amerikai indiánok, akik óriási ünnepeket rendeznek félpogány, félkatolikus módon. S amikor az ünnepnek vége, visszatérnek a dzsungelbe, de előtte elbúcsúznak Jézustól: Adios Christos! Isten veled Krisztus! Te ott maradsz a templomban, mi meg visszamegyünk a magunk kis falujába, és nélküled éljük tovább az életünket a következő ünnepig. Nos, abban a döntő pillanatban a tanítványok azt mondják: Maradj velünk, mert mindjárt este van. Ez fohász és imádság. Jézus leül, de nem úgy, mint vendég, hanem, mint Gazda. Veszi a kenyeret, megtöri. Ettől a mozdulattól hirtelen eltűnik a Megfeszített, s velük van az élő Krisztus. Nem tudom másképpen elképzelni: ha én ott vagyok, elsírom magamat; - Hát Te vagy az Uram?! Együtt vacsorál velük, aztán eltűnik. Ugyan hová tűnik? Valahová a semmibe? Dehogy! A szívükbe! Bennük tűnik el és örökre bennük marad. Ezt onnan is lehet tudni, hogy tüstént visszafordulnak Jeruzsálembe, s az elkeseredett tanítványokból örömhír mondók lesznek szomorúakból boldog emberek! Miként lett a halottból élő Krisztus két ember számára? Úgy, hogy egy soha nem ismétlődő pillanatot megragadtak. Krisztust ragadták meg, az először még föl nem ismert Krisztust. Uram maradj velünk, mert mindjárt este van! És add, hogy ezt a fohászt soha el ne felejtsük! Ámen Németh József igazgató www. pro hasz ka. gy or.hu

12 12 Ballagás 2012 Egy óriási harc folyik mindnyájunkban, és ez a harc két erő között a bűn és a bánat. A másik viszont jó. Ő a bol dog ság, a s És hogy melyik fog győzni? Az, am Tisztelt Igazgató Úr, Tanáraink, drága Szüleink, Hozzátartozóink, kedves Diáktársaink! Nagy és felemelő tiszt ma az enyém, köszönöm, hogy én szólhatok magam és ballagó iskolatársaim nevében. Tudjuk, hogy mindennek rendelt ideje van, ahogy ennek a mai napnak is. S ahogy közeleg a búcsúzás, az útra bocsátás, az újdonság vágya mellett a bizonytalanság érzése is elő-elő bukkan. Felfoghatatlan, hogy egy szempillantás alatt eltelt ez a 4, illetve 6 év. Mintha most léptünk volna be az iskolába, ismerkedtünk volna meg az osztálytársakkal, tanárokkal. Az élmények egyetlen perccé sűrűsödtek, amelyben annyi minden megfér egymás mellett. Kellemes és olykor kellemetlen emlékek, ízek, arcok, emberek, barátsággá alakult kapcsolatok. Emberek, akiknek hálával, köszönettel tartozunk. Elcsépelt szavak, amelyek most eszünkbe jutnak, s nem tudják teljesen visszaadni a bennünk kavargó érzéseket. A hála érzése az, ami arra késztet bennünket, hogy legalább egy halvány próbát tegyünk arra, hogy megköszönjük a sok törődést, figyelmet, melyet itt, ebben az iskolában kaptunk. Hogyan is tudnánk meghálálni? Elsőként szüleinkhez szólnék, akik azért választották ezt a gimnáziumot, mert valószínű tudták, jó kezekben leszünk. Nemcsak tudásunk gyarapszik majd, hanem a katolikus nevelés eredményeképpen olyan értékrend alakul ki bennünk, ami alapot, tartást ad, amit az életben iránytűként használhatunk. Ők azok, akik a szeretet erejével irányították lépteinket, elviselték rossz napjainkat, türelmüket most hálásan köszönjük, minden erőfeszítésük közelebb hozta számunkra a felnőtté válás küszöbét. Osztályfőnökeinknek, Kriszti néninek és Emi néninek is köszönjük, hogy az első pillanattól kezdve szeretetükkel vettek körül bennünket. A 12.N osztály tagjaként örömmel gondolok vissza az osztálymisékre, amelyeket mindig jó hangulatú kirándulásokkal fűszerezve tálalt nekünk osztályfőnökünk. A közös korcsolyázások, múzeumlátogatások, az osztály első nagy túrája a Cuha-pataknál. Mikor a szép napsütést vihar követte, szakadt az eső, s mi összekapaszkodtunk, és együtt segítettük át egymást a csúszós, sáros akadályokon. Lassan megtanultuk, mekkora kincs a közösségbe tartozás. A felejthetetlen prágai út, vagy az idei tanévben az evezős túránk története, amikor rájöttünk, hogy csak akkor siklik szép egyenesen a csónakunk, ha mindanynyian egymásra figyelve, együtt evezünk. Közben persze rendíthetetlenül plántálta belénk a tudást angolból. Köszönjük a megértését, bíztatását, néha a dorgálását, az osztályfőnöki figyelmeztetéseket, minden a javunkra vált, s hogy ma érettségi előtt állunk, neki is köszönhetjük. A 12. H osztály is rengeteg helyre eljutott különböző osztálykirándulások keretén belül. Örök emlékként marad meg a Mariazell-i kegytemplom, ahol az osztály tiszteletére tartottak magyar misét. Jártak középkori fővárosunkban, Pozsonyban, megcsodálták Pécs emlékeit, és sosem feledik az évenkénti sátorozást Emi néninél az écsi hegytetőn. Az osztályfőnökük történetei, bölcsességei, és élményei

13 zajlik. Az egyik gonosz. Ő a düh, a féltékenység, zeretet, a remény, az igazság és a hit. elyiket tápláljuk. 13 megtanították őket, hogy ne legyenek egyformák, ne akarják máshoz mérni magukat, de mindig legyenek segítőkészek, és kitartóak. Pontosan ez volt az, ami megteremtette az osztályközösséget. Nem voltak egymás terhére, de a háttérben mindig számíthattak egymás segítségére, és szeretetére. Az osztály jelmondata erkölcs és igazság végigkísérte őket a hat év alatt, és ezt osztályfőnökük hűen közvetítette számukra. Köszönjük iskolánknak, hogy rengeteg élményt gyűjthettünk. Művelődhettünk. Színházba járhattunk. Iskolai rendezvényeken, kiállításokon, koncerteken és előadásokon vehettünk részt. Híres színészekkel, politikusokkal, művészekkel találkozhattunk személyesen. És igen, hála tanáraink bíztatásának és munkájának, sok-sok tanulmányi akadályon is átértünk. A sikeres előrehozott érettségi vizsgák és nyelvvizsgák utáni öröm és hála érzése is betölti sok búcsúzó diák szívét. Az elmúlt néhány évben rengeteget tanultunk, és ez nem csak a könyvekből szerzett tudásra vonatkozik. A mi évfolyamunk volt az első a máltais programban. Megtapasztalhattuk, hogy vannak nálunk gyengébbek is, megtanultuk, hogy odafigyelésünk a másikra mindig csendes legyen, ÉRTE legyen, s hogy a szeretet mindent legyőz. Megtanultunk két lábbal a földön járni, Istenben bízni, ünnepelni. Amikor majd kilépünk innen, rajtunk múlik, hogy mit őrzünk meg ennek az életnek az értékrendjéből. Hiszen többé nem őrködik felettünk József atya erősen szuggesztív tekintete, nem nézi senki, hogy idejében érkezünk-e a misére, ahogyan az sem lesz magától értetődő mindenki számára, hogy lelkigyakorlatra megyünk az ünnepek előtt, hogy pár lépésre itt van a kápolna. Ahányan vagyunk, annyifelé ágazik majd utunk. Ezen az úton mit is kívánhatnék magunknak, mint, hogy jókedvűen, derűsen haladjunk kitűzött céljaink felé. Legyen kitartásunk, s ha néha nehézségekkel találkozunk majd, legyen nekünk is segítségünkre néhol egy Cirenei Simon, hogy vállára vegye, és vigye kicsit helyettünk a keresztet, de ha úgy adódik, akkor ne tétovázzunk mi sem levenni valaki válláról a terhet. Így lesz kerek a világ. Köszönettel és hálával tartozunk, és tudjuk, hogy feladatot is kaptunk itt, a Prohászka Ottokár Orsolyita Köz ok ta tási Központban. Nem tudnám, és nem is akarom más módon kifejezni e feladat tartalmát, mint hogy Igazgató atya szavait idézem, melyekkel utolsó közös osztálymisénkről engedett el minket: Van bennetek elég olaj? Van? Akkor adjátok tovább! Nincs? Akkor gyűjtsetek! Ígérem, hogy az itt kapott kincseket továbbvisszük azokba a közösségekbe, ahová ezután érkezünk. S ha fogytán látszik az olaj, szükségét érezzük majd, hogy gyűjtsünk, hogy aztán megint továbbadhassuk. Kedves itt maradó Diáktársaink! Van még időtök! Gyűjtsetek! Isten Veletek! Hegedüs Hajnalka 12. N www. www. pro hasz ka. gy or.hu pro hasz ka. gy or.hu

14 14 Bérmálás Az ember életében jelentős fordulópont, amikor nagykorúvá lesz. Ettől kezdve önállónak számít, aki ura tetteinek és felel azokért. Az Isten családjában, az Egyházban is jelentős, amikor egy hívő nagykorúvá lesz a hitben. Az Úr ez alkalommal külön kegyelmet is ad az illetőnek, hogy hitét állhatatosan vallja, és szerinte éljen. E kegyelmet a bérmálás szentsége közvetíti. Az idei Pünkösdvasárnap, számunkra többet jelentett, mint máskor, mert megkaptuk a Szentlélek ajándékát. Egész tanévben sokat készültünk erre a napra a hittanórákon, és otthon, családi körben is. Tudtuk, hogy a bérmálkozás a lelki nagykorúságot is jelenti számunkra, és egyben a nagyobb felelősséget is hitünk megértéséért május 27-én a Bazilika előtt kisebb tömeg, családtagjaink, barátaink vártak velünk együtt, hogy részesei lehessenek ennek a szép ünnepnek. Mindannyiunk számára ünnepélyes és felemelő pillanat volt, amikor a Püspök atya a bérmálás szentségében részesített minket. Peredi Adrienn 8. H Udvardi Erzsébet: Pünkösd

15 Wass Albert könyve novellákat tartalmaz, amelyek a II. világháború eseményeiről szólnak. Wass Albert: Valaki tévedett Könyvajánló 15 Az 1. író maga is szemtanú volt, személyes élményeiből merített ihletet, és írta meg ig ezeket a történeteket. Sokat gondolkodtam rajta, hogy melyik novellát ragadjam ki a sok közül. Végül úgy döntöttem, hogy azt választom, amiről a könyv a címét is kapta: Valaki tévedett. Kis 3. idő múlva kopogásra lesz figyelmes az omladék alól. Elfelejti félelmét, hiszen emberi életekről lehet szó, és egy vasrúddal túrni kezdi a törmeléket, míg rá nem akad az óvóhelyre, ahonnan először egy férfit, majd az ő se - gít ségével nyolc nőt húznak ki. Az egyik lány tud angolul, apjával együtt elvezetik őt otthonukba. Út közben látja az iskolát, amiben tegnap még élet volt, vagy az összedőlt házakat, amelyekre talán ő dobta le a bombát. Az otthonukban étellel kínálják, közben beszélgetnek. Kiderül, hogy a lány egyetemista, apja az egyetem régészprofesszora. A katona nem érti, miért segítenek neki, az ellenségnek a nácik. Engem 5. ez a novella mélyen elgondolkoztatott. Amit ez a történet először elém tárt, az a háború szörnyűsége. Az, hogy mi ma - rad egy-egy településből bomba találat után. Hogy az emberek mit élhettek át, ott lenn, az óvóhelyen. A második, amire rájöttem, hogy a légi pilóta nem érzi át munkájának súlyát, mert egészen másképp képzeli a háborút. Szerinte az összes bomba a nácikat pusztítja el, és a bűnösök csak azt kapják, amit megérdemelnek. Mikor saját szemével látja a szörnyűséget, amit okozott, és azok az emberek segítenek neki, akiket ellenségnek hitt, döbben rá, hogy mennyire nem az a háború, amit neki mondtak, belé neveltek. Nekem ez a könyv olyan élményt adott, ami felejthetetlen. Segített belelátni em be ri sorsokba, és segített rájönni arra, hogy mennyire kell értékelnünk, hogy országunkban béke van, és mennyire rászorulnak a háborús or - szá gok az imára. Ezért ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a történelem, és azoknak, akik szeretnének emberséget tanulni. Simon Orsolya 9. H 2. Főszereplője egy amerikai légi pilóta, akinek a gépe bombázás közben lezuhan, ám ő túléli, ejtőernyő segítségével földet ér egy számára idegen helyen, Magyarországon. Látja az általa lerombolt házakat. Fél a náciktól, akik ha megtalálják, agyonlövik. Bemenekül a romok közé, hogy ott várja meg az éjszakát. A földön egy rongyos Bibliát talál, ami Amerikából, a hazájából érkezett valaha. Ez van beleírva: Az Isten szeret. 4. Öt hónapot tölt a házban, együtt dolgoznak a lánnyal, sokat beszélgetnek, közel kerülnek egymáshoz. Már házasságot is terveznek. Egy nap azonban felröppen a hír, hogy itt vannak az oroszok. A fiú megígéri a lánynak, hogy megvédi őket, hiszen a két nép szövetségben áll egymással. Ám amikor az oroszok belépnek a kapun, tudomást sem vesznek az amerikai katona iratairól. Berontanak a házba, az öreg tanárt lelövik, a lányra pedig rávetik magukat. A fiú védeni akarja szerelmét, de az oroszok többen vannak, a pisztoly elsül. Az amerikai katona érzi a vért szívénél, megszédül, a földre esik. A szeme előtt megpillantja az orosz géppisztolyát, amire ez van írva: Made in USA. Ekkor mondja ki azt, amire azóta rájött, hogy ebben a házban lakott: Valaki tévedett. Valahol valaki tévedett.. Ez volt az utolsó szava. Különösen meghatott a lány viselkedése, mert befogad egy olyan katonát, aki az ő hazája ellen 6. harcolt. Az apa viselkedése is meglepő, aki támogatja lányát, és szintén az idegen mellett áll. Feltettem magamban a kérdést: miért? Miért segít ez a két ember az amerikai katonának? Arra jutottam, hogy a kor ezt kívánta. Ugyanis az embereket a háború megtanította az összefogásra, a nincstelenek, elveszettek segítésére, egyszóval az emberségre. Mert tulajdonképpen mindenki egy célért, a békéért harcolt. www. pro hasz ka. gy or.hu

16 16 Violett Sziasztok! Violett Möllernek hívnak, és 8 éves vagyok, szeptember 29-én születtem. Hamburgból jöttem, ahol a német apukámmal és a magyar anyukámmal éltem. Nagyon barátkozó vagyok, és szeretek sokat kérdezni németül és magyarul is! Szeretek olvasni (főleg a Grimm meséket!), énekelni (azt mondják, bár hangom van), sátorozni, kirándulni és főzni. Lehet, hogyha felnövök, szakácsnő leszek, vagy pilóta. Viszont nem szeretek fésülködni és hétfő reggel korán kelni. Kedvenc háziállataim a kutyák és a halak januárjában érkeztem Győrbe, mert az anyukám azt szerette volna, ha megismerem az ő szülőhazáját is. Mivel az unokatestvéreim, Fabian és Lotta sokat meséltek a híres Prohászka Iskoláról, anyu megkérte szépen a könyvtáros nénit, hogy fogadjon be, hadd lakhassam nála a könyvtárban, ugyanúgy, ahogy egy évvel ezelőtt Fabian és Lotta tették. Ők ketten világjáró utazók, így sajnos nem találkoztunk személyesen, de sokat meséltetek nekem róluk. Amióta itt vagyok, fel is hívtak néhányszor. Úgy döntöttem, hogy végleg itt maradok, mert annyira megtetszett nekem ez a hely! Rájöttem, hogy itt nagyon sok és sokféle emberrel találkozhatok, és rengeteget tanulhatok, és tanultam is! Szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen sok mindent láthattam és tapasztalhattam! A magyar gyerekek nagyon kedvesek. Kaptam egy csodás házikót, amit ti rendeztetek be nekem, kaptam háziállatokat (Folyton Flamotius Pogi, az éhes aranyhal, II. Morzsa Bodri, a sapkakutya), csak hogy ne legyek egyedül, és végre van egy saját postaládám is! Amikor nem tudtam olvasni, leírtátok nekem a teljes ábécét! Segítettetek megtanulni, szépen magyarul beszélni! Elmeséltétek, hogyan találom meg a könyveket a könyvtárban, és hogyan kell itt viselkedni, és mindig olyan jókat beszélgettünk, amikor feljöttetek kölcsönözni! Meghívtatok a farsangi bálba, ahol olyan ügyesen öltöztem be Bodrinak, hogy meg se ismertetek! Nagyon örültem annak a rengeteg levélnek és rajznak, amit tőletek kaptam! Igyekeztem válaszolni is, ha néha nem sikerült, annak csak a bárányhimlő meg a torokgyulladás az oka. A nyári szünetre hazautazom a szüleimhez, de szeptember 15-től újra itt leszek, és várlak Benneteket, látogassatok meg! Szeretettel: Violett

17 Kezdődik a nyári vakáció, melynek tartalmas eltöltéséről a családnak olykor nehéz gondoskodnia. A természettudományos érdeklődésű gyerekeknek már kisiskolás kortól kezdve érdekes és nagyszerű hobbijává válhat az ásványgyűjtés. Indul a kincsvadászat A kőzetek és ásványok a Föld kérgének alapvető alkotórészei. Gyűjtésük és tanulmányozásuk hasznos és lebilincselő hobbi. Ennek során vad és izgalmas helyekre utazhattok, kutatást végezhettek, valamint a leletek leltározására és elhelyezésére bizonyos időt szentelhettek. Bátran ajánlhatom nektek ezt a természettudományos tantárgyakat tanító tanárok nevében is, hiszen gyerekkoromtól kezdve egyre érdekesebb és látványosabb dolgokat mutat nekem is a körülöttünk lévő világ ezernyi csodája, mellyel mint tudjátok, többek között a kémia Ásványlelôhelyek Lakóhelyetek vagy kirándulási úticélotok szerint válogatva biztosan találtok megfelelő bányát.ötletek: Sümegről Nyírád felé, a Balaton-felvidék, Pécs, Miskolc környéke Rossz idő esetén megtekinthetők a mú zeu mok ásványgyűjteményei: Zircen, Sió fo kon, Fertőrákoson, Budapesten Az interneten is találhattok látványos kapcsolódó honlapokat. A legek közül: mexikói ásványbarlang, kristályok és geodák, Excalibur galéria, ásványok Magyarországról, stb. is foglalkozik. Tehát úgy gondolom, ha ezekkel a rejtett kincsekkel megismerkedtek, rengeteg tudásra tehettek szert, és közben a szabadban vagytok, túrázhattok, a baráti kapcsolataitok mélyülhetnek, szeretteitekkel is együtt lehettek. Az ásványgyűjtés azonban kicsit veszélyes - így persze még érdekesebb - szórakozás. Megfelelő ismeretek és védőfelszerelés birtokában vágjatok neki - lehetőleg felnőttek társaságában - a kalandnak. Tehát vázlatosan következzenek a hozzávalók: Felszerelés Kézi nagyító (10x): sokat segíthet az érdekesebb kristályok kiválogatásában a helyszínen. Kézi ásó (és geológuskalapács): ezzel kutathattok a legkönynyebben a külszíni fejtések aljában összegyűlt törmelékhalmazban. Védőszemüveg, védősisak, vastag kesztyű, megfelelő öltözék: kötelező, ha törni-zúzni szeretnétek sérülés veszélye nélkül. Ám figyeljetek, mert nem mindenhol szabad bontani a kőzetet! Szakkönyvek Ásványhatározó eleinte talán nem szükséges, hiszen bőven megfelel, ha csak a szép kövecskéket viszitek haza. Mindenképpen válogassatok a helyszínen, mert pár óra alatt akár több 10 kiló kincset is összegyűjthettek. Ha komolyabban érdeklődtök a kincsvadászat iránt, akkor szerezzetek be egy-két szakkönyvet, hogy tudjátok is, hogy mit találtatok. Ilyen könyvek: Kőzetek és ásványok, Bányavirágok, Drágakő-biblia A jövő tanévtől kezdődően, ha van kedvetek, készíthetünk mi is kincseket, csodaszép kristályokat megfelelő kísérletekkel. A hetedikesek és nyolcadikosok már tudják, hogyan kell számítások és kísérletek alkalmazásával telített oldatokat létrehozni. Jövőre a legügyesebb segítőtök Kiss Dániel lehet, aki 7.H osztályosként a Hevesy György Országos Ké mia ver - seny megyei döntőjén 13. helyezést ért el. Ha sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, akkor szeptemberben folytathatjuk a kincsvadászatot a kémia órákon és a természettudományos versenyünk keretein belül is. A vakáció idejére jó kutatást és a bányászok köszöntésével Jó szerencsét kívánok! Emő néni www. pro hasz ka. gy or.hu

18 18 Az idei farsangi bált is hasonlóan a korábbiakhoz lázas készülődés előzte meg. Minden osztály vállalt valamilyen feladatot. Ezúttal is a tombolák árusításáért folyt a küzdelem, végül a két 6. osztály győzött. El kell ismerni, hogy rászolgáltak a bizalomra, mert az összes jegyet eladták. Felsôs farsangi bál Mi, nyolcadikosok a plakátok készítésével szerettük volna felhívni a figyelmet a változatos programokra. A hagyományokhoz híven egyéni és csoportos kategóriában versenyezhettek a jelmezben felvonuló ill. valamilyen produkciót bemutató bálozók. Mindenki nagy izgalommal és a legnagyobb titokban készülődött. Mi is ezt tettük, miután egyik osztálytársunknak támadt egy remek ötlete. Szerettük volna, ha a produkció is jól sikerül. Február óra. Ildikó néni megnyitó beszéde után. Kezdődik az előadás. Mi va - gyunk az elsők. Mindenki a helyén a színpad körül várja, hogy a lámpák kialudjanak. Felhangzik a zene. A Fish zenekar egyik számát adtuk elő. Mindenki teljes lelkesedéssel énekelt és táncolt a színpadon. Rebeka dobszólója mindenkit elvarázsolt. Fergeteges hangulat lett úrrá a teremben. Sikerült megalapozni a báli hangulatot, ráadásul nyertünk is. Sok kiváló produkció és ötletes jelmez volt még, pl. a 6. b TV-paródiája, a csikóslegény, a Zombi... stb. A jelmezbemutató után mindenki talált magának megfelelő szórakozást. Aki táncolni akart, a discoban remek zenére tombolhatott. Aki megszomjazott, betérhetett Zita néni büféjébe, aki viszont egy kis szellemi erőpróbára vágyott, az a Laci bácsi vezette Legyen ön is milliomos játékban csillogtathatta tudását. Az idén is megválasztottuk a bálkirálynőt (Járóka Luca) és a bálkirályt (Kiss Erik). A bál egyik legizgalmasabb eseménye a TOMBOLAHÚZÁS volt. Természetesen mindenki a 3 fődíjat szerette volna megnyerni: a pingvin alakú pen drive-ot, a vezeték nélküli egeret és a fejhallgatót. Természetesén mindenki örült a kisebb nyereménynek is. A tanárok szerint kulturáltan szórakoztunk. Szerintünk mindenki nagyon jól érezte magát. Nekünk ez volt az utolsó, de többen jövőre is szívesen eljönnénk. 8. a osztály

19 19 Bécsi kirándulás Március 31-én volt a hagyományos bécsi kirándulás, amit Kardos Márta néni minden évben megszervez. A városnézés során egy általános képet kapunk Bécsről. Az idén voltunk a Hofburgban, Schönbrunnban, a Práterben, megnéztük a Stephansdomot, a Hunderwasser-Haust, és a Technikai Múzeumot. Nekem személy szerint a Schönbrunn tetszett a legjobban. Ez egy gyönyörű kastély Bécs külvárosában. A császárok nyári rezidenciája egy hatalmas parkkal körülvéve. Itt csak a növénylabirintusba mentünk be, ami nagyon izgalmas volt. A Stephansdomot nem szabad kihagyni, ami Bécs jelképe és Ausztria legszebb gótikus temploma. Körbejártuk a Hofburg sok-sok udvarát. Láttuk Sissi császárné ablakát és kivetítőn a Spanyol Lovasiskolában zajló programokat is. Tettünk egy rövid látogatást a Práterben, ahol lenyűgözött minket a színes kavalkád és a fantasztikus játékok,melyek közül a régi óriáskerék a legismertebb. Érdekes volt a Hundertwasser-Haus, amelyen nagyon sok építészeti stílust fedezhetünk fel. Színes, hullámos vonalú belső tereivel elkápráztatott minket. Ahova bementünk, az a Technikai Múzeum volt. Ez nekem nem volt túl izgalmas, de lehet hogy másnak az lenne. Itt a régi technikával ismerkedhetünk meg. Gépek, makettek vannak kiállítva, illetve olyan szerkezetek is találhatók, amiket ki lehet próbálni. Egy kicsit interaktív jellegű. Azért is volt jó ez a kirándulás, mert a végén egy feladatlapot kellett kitölteni verseny jelleggel. Ez azt tesztelte, hogy ki mennyire figyelt a látnivalókra, és az idegenvezetők meséjére (Koppi Ági néni, Hoffmann Anikó néni és Márta néni ). A kirándulás közben így egy kicsit tanultunk is. Mindenről me - séltek egy kis történetet. Úgyhogy töri kedvelők, hajrá!! Szerintem mindenki jöjjön el egyszer erre a kirándulásra. Ha valami nagyon megragad bárkiben is, módjában áll visszamenni a szüleivel és megnézni újra. Szinte mindenhol egy egész napot el lehetne tölteni. Még annyit, hogy a kirándulás vé - gén mindenki tudott venni magának vagy a szüleinek, barátainak valami apróságot. Én most voltam először, de nekem hihetetlenül jó élmény volt. Mondom még egyszer, mindenkinek ajánlom!!! Szücs Anna Csenge 6. b Fotó: Fekete Tamás www. pro hasz ka. gy or.hu

20 20 Szonda Mondanál pár mondatot magadról? Hegyi Norbert vagyok, körmendi amatőr csillagász, gépészmérnök hallgató a Széchenyi Egyetemen. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány és a zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület tagja, valamint én voltam a Vega Magaslégköri Ballon Projekt vezetője. Honnan jött a projekt ötlete? A Vega Csillagászati Egyesület alapított egy virtuális csillagászati klubot. Havonta vannak előadások, és mivel Berlinben és Franciaországban is vannak tagok, a baráti beszélgetések Skype-on történnek. Természetesen vannak fizikai, valódi összejöveteleink is december 2-án az egyik tagtársam említette, hogy a világon mindenütt vannak magaslégköri projektek, mi lenne, ha mi is csinálnánk egyet. Innentől kezdve elkezdtem ezen gondolkozni és dolgozni. December 27-én az egyesület elnökségi gyűlésén tartottam előadást arról, hogy mit tud egy ilyen szonda. És mit tud? Fényképeket vagy akár videókat készít odafent, ami például a felhőzet tudományos bemutatására alkalmas. Az elnökség elfogadta az ötletet, és megbízott, hogy legyek a projekt vezetője és szervezzek egy csapatot a megvalósításhoz. Ebben egyesületi tagok, amatőr rádiósok és csillagászok vettek részt. Mi jött ezután? Az előkészítés pár hónapig tartott. Ezalatt megterveztük, és megépítettük a szondát. A ballont Kínából rendeltük, de voltak alkatrészek Németországból, Amerikából is, tehát nemzetközi levelezéseket kellett folytatnom. Leveleztem a Május 24-én az ötödik órában Hegyi Norbert aulánkban tartott előadásán vettünk részt, több gimnazista osztállyal együtt. Egyedülálló tudományos kísérletéről tartott előadása után interjút készíthettünk vele. Rögtön az elején kérte, hogy tegeződjünk. Magyar Közlekedési Hatósággal is, ugyanis a jogszabály szerint a szonda bejelentés köteles. Akár már nyáron felbocsáthattuk volna a szondát, de még vártunk, addig is finomítgattunk rajta. Végül október 31-én bocsátottuk fel. MibŐl állt a szonda? Tartalmazott egy GPS helymeghatározó egységet, ami rádiójeleket közvetített rádiós vevőtornyoknak, így amatőr rádiósok is követhették az útját. Mi interneten követtük a szondát, az aprs.fi honlapon. Ezenkívül a szondában volt egy fény ké pe - zőgép, egy mini HD kamera és egy VLF hul lámhosszon érzékelő műszer, aminek a rögzítője a landoláskor elázott, így kiégett a memóriája. Viszont tudomásunk szerint az egész világon nem volt még rá példa, hogy efféle műszert építsenek egy ilyen szondába. Az elektronikai komponensek körülbelül 1,4 kg-ot nyomtak, az egész szonda pedig 1,5 kg volt. Egy ejtőernyőn függött, ami rá volt kötve a ballonra. A hidrogén töltőgázzal felfújt ballon 2 m át - mé rőjűre tágult, és 30 km-es magasságban, mielőtt kidurrant, elérte a m átmérőt. A szondát a Vega Csillagászati Egyesület, a bajai Astrotech Kkt. és ma - gán személyek finanszírozták. A projekt teljes költségvetése kb Ft volt. - És mi történt október 31-én? Délelőtt kor indítottuk el a szondát a Vas megyei Hegyhátsál településen, a Hegyháti Csillagvizsgáló mellől körül érte el maximális repülési magasságát, 32,5 ± 0,5 km-t kor ért vizet, Balatonberény partjától 450 méterre. Milyen fényképeket készített a szonda? Jó, hogy feltetted ezt a kérdést. 840 képet készített a teljes üzemelése alatt. Az első képek a körmendi kistérségről készültek, magasabban már Zala megyei tájakat is mutatott. Másfél kilométeres magasságban látszott a Bo ros - tyán kőút, három kilométer felett pedig Ausztria, az Alpok vonulatai és Bur gen - land. Készített képet a Balatonról, Szlo - vé niáról, Horvátországról, az Adriai tengerpartról és egy felvételen látszik Olasz - ország is. Látható még a Fertő-tó, a Du - na, Rába folyók, sőt, Szlovákia felett egy atomerőmű hűtőtornyai által kibocsátott gőzfelhő is. Szintén nagyon látványos a világűr sötétjéről, vagy a Föld görbületéről készült fotó. Abszolút egyedi, hogy a Holdról 32 km-es magasságban készült kép. A szonda háromszor magasabbra jutott, mint az utasszállítógépek, tehát a repülőgépek kétszer annyival repültek a szonda alatt, mint a föld felett. Hová esett a szonda? A Balatonba. Besötétedett mire megtaláltuk. Egy nagyon jóindulatú ladikos horgász bácsi segített nekünk, még pénzt sem volt hajlandó elfogadni. Vele nem sikerült megtalálni, a keszthelyi vöröskeresztes vízimentőkkel viszont sikerrel jártunk. Csapatunkból ketten beültünk velük a motorcsónakba és megkerestük a szondánkat. Szilvi néni kérésére rákérdezek a futóáramlásokra Ó, ez csak egy kis földrajz. Egy futóáramlás több száz km/órás sebességgel elsodorhatta volna a szondát, de szerencsére nem kapta el túl gyorsan. Van még valami érdekesség a projekttel kapcsolatban? Magyarország területéről indított eszközzel először sikerült elérni a közeli világűrt (tudományosan: Föld atmoszférájának 20 és 100 km magasság között lévő rétegét). A légkör tömegének 90%-a egyébként 30 km-es magasság alatt van. A projektről még annyit, hogy a Georgiai Egyetem egy professzora felhasználta könyvében a szonda által készített egyik képet. Szemethy Kitti, Varga Viola Veronika 11. H

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

A természetes, a feltétel nélküli bizalom

A természetes, a feltétel nélküli bizalom AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja A természetes, a feltétel nélküli bizalom - Civil partnerség - Azonnal a civil kurázsi szó villan belém, amikor az Élettér Egyesület

Részletesebben

A valódi pofon. Húsvéti hírek TARTALOM. A művészet, az értékteremtés és a jótékonyság jegyében Szent Margit Hét az óvodában

A valódi pofon. Húsvéti hírek TARTALOM. A művészet, az értékteremtés és a jótékonyság jegyében Szent Margit Hét az óvodában A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2015. március A valódi pofon Krisztusnak valódi teste volt, ezért igazi pofont kapott. Tényleg leköpték, halálra kínozták, de neki az fájhatott a legjobban,

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Hírm ondó. Honosítási ünnepség. Bizottsági ülést tartottak L I G E T A L J A I. Anyák napja az óvodában. Tartalom. Ligetaljai Hírmondó

Hírm ondó. Honosítási ünnepség. Bizottsági ülést tartottak L I G E T A L J A I. Anyák napja az óvodában. Tartalom. Ligetaljai Hírmondó Hírm ondó L I G E T A L J A I XIV. ÉVFOLYAM 2012. MÁJUS N Y ÍR A DON Y V Á RO S L A P J A Honosítási ünnepség Az egyszerűsített honosítás jogszabályának elfogadásával a Magyar Parlament megteremtette a

Részletesebben