SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága napján a II/6/2002.(03.27.) sz. határozatában fogadta el. A szabályzatot az Igazgatóság módosította a napján kelt, TÜN/2/III/ sz. határozatával. A szabályzat március 15. napján lép hatályba.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A HITELINTÉZET ADATAI:... 3 I.2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:... 3 II. A BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT JOGI JELLEGE ÉS HATÁLYA... 3 II.1. AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA... 4 III. FOGALMAK... 5 IV. A BETÉTELHELYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 6 IV.1. A BETÉTEK TITKOS KEZELÉSE... 6 IV.2. A BETÉTEK LEFOGLALÁS ÉS ZÁLOGJOG ALÓLI MENTESSÉGE... 6 IV.3. A BETÉTEK ADÓZÁS ALÓLI MENTESSÉGE... 7 IV.4. AZONOSÍTÁS, NÉVRE SZÓLÓSÁG... 7 Kiskorú betétes... 8 IV.5. ÍRÁSBELISÉG... 8 IV.6. A TAKARÉKSZÖVETKEZET, ÉS AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE, ÉS KÖTELEZETTSÉGE... 8 IV.7. A BETÉTEK BIZTOSÍTOTTSÁGA... 9 IV.8. KAMATTÉRÍTÉS ÉS KÖLTSÉGFELSZÁMÍTÁS IV.9. A BETÉT FELETTI RENDELKEZÉS MÓDJAI, ÉS A RENDELKEZÉSI JOG MEGSZŰNTETÉSE Takarékbetét elhelyezése elhalálozás esetére szóló rendelkezéssel IV.10. A BETÉTEK MEGNYITÁSA IV.11. A BETÉTEK MEGSZŰNTETÉSE V. AZ EGYES TAKARÉKBETÉT-KONSTRUKCIÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK V.1. FIZETÉSI SZÁMLA V.2. SZÁMLA LEKÖTÉS V.3. KAMATOZÓ TAKARÉKBETÉTKÖNYV V.4. SZIGET JEGY V.5. TAKARÉKSZELVÉNY V.6. TAKARÉKSZELVÉNY SZÁMLABETÉT: V.7. MATRAC SZÁMLABETÉT: V.8. MATRAC BETÉTJEGY V.9. TAKARÉK SZÁMLABETÉT V.10. KOMBINÁLT BETÉT V.11. START SZÁMLA V.12. GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA V.13. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA V HAVI SÁVOS KAMATOZÁSÚ SZÁMLABETÉT VI. A TAKARÉKBETÉT ELHELYEZÉS EGYÉB SZABÁLYAI VI.1. INTEGRÁCIÓS TERMÉKEK VI.2. MEGHATALMAZÁS VI.3. AZ ÜGYFÉL ELHALÁLOZÁSAKOR KÖVETENDŐ ELJÁRÁS VI.4. VAKOK, ÍRÁSTUDATLANOK ÉS KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES BETÉTESEK VI.5. TAKARÉKBETÉTEK ELVESZTÉSÉVEL ÉS MEGSEMMISÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK VI.6. A TAKARÉKBETÉTEK KAMATMÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELMONDÁSI ELJÁRÁS VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK oldal

3 I.1. A HITELINTÉZET ADATAI: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hitelintézet teljes neve: Székhelye: 7900 Szigetvár, József Attila u /1997 ÁPTF határozat Tevékenységi engedély száma: 883./1997 sz. ÁPTF határozat, mely a Magyar Nemzeti Bankkal egyetértésben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (HPT.) 3. (1) bekezdésében foglalt pénzügyi szolgáltatás végzését engedélyezi. dátuma: december 11. I.2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: A (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a jelen szabályzat II.d) pontjában meghatározott tevékenységét a lentebb megjelölt jogszabályok előírásainak betartásával, az előírások által biztosított keretek között végzi: évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: Hpt)., évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), évi XIII. számú törvény a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról, évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (a továbbiakban: Pft.), - többször módosított évi LIII. törvény, a bírósági végrehajtásról (a továbbiakban: Vht.), évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétekről (a továbbiakban: Tvr), - módosított 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, - 82/2010. (III.25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről II. A BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT JOGI JELLEGE ÉS HATÁLYA a.) A Betételhelyezési Üzletszabályzat a Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti betételhelyezési ügyletekkel kapcsolatban létrejövő jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes jogügyletekben egyedi szerződés létrehozásával el lehet térni, de mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelezőek. b.) A Takarékszövetkezet és üzletfelei között létrejövő betéti jogügyletekre és a Szerződési Feltételekre az Általános Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, továbbá a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint hatósági engedélyek az irányadók. c.) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti betételhelyezési jogviszony tartalmát és részleteit ügylettípusonként a számla és betétszerződések szabályozzák. A Betételhelyezési Üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek között létrejövő, a betételhelyezési tevékenység - mint pénzintézeti tevékenység - körébe tartozó jogügyletekre. A Betételhelyezési Üzletszabályzat rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre, külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. d.) A Betételhelyezési Üzletszabályzat hatálya a következő Takarékszövetkezet által Felügyeleti engedéllyel bíró, a pénzügyi szolgáltatások körébe tartozó tevékenység üzletszerű végzésére terjed ki: 3. oldal

4 - betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása e.) A Takarékszövetkezet jelen szabályzata alkalmazandó mindazokra a Takarékszövetkezeti szervekre, egységekre, és munkatársakra, akik a jelen szabályzat II.d.) pontban meghatározott ügyletek kezelésében, bármilyen jogcímen részt vesznek, illetve az ügyletekben érintett ügyfelekkel kapcsolatban állnak. Az engedélyezett tevékenység keretén belül a által forgalmazott betétek: TAKARÉKBETÉTEK: Természetes személyek részére SZÁMLABETÉTEK: LÁTRA SZÓLÓ SZÁMLÁK Lakossági bankszámla, Ifjúsági számla Start számla Gyámhatósági számla Tartós befektetési számla LEKÖTÖTT BETÉTEK Fix kamatozású lekötött betét Változó kamatozású lekötött betét Takarékszelvény számlabetét Matrac számlabetét Matrac okirat Takarék számlabetét Kombinált betét Sávos kamatozású számlabetét HAGYOMÁNYOS BETÉTEK KAMATOZÓ KÖNYVES BETÉT Látra szóló könyves betét Éves lekötésű könyves betét BETÉTI OKIRATOK Sziget-jegy Takarékszelvény Matrac betétjegy FIZETÉSI SZÁMLA FIZETÉSI SZÁMLA Látra szóló fizetési számla LEKÖTÖTT BETÉTEK Fix kamatozású lekötött betét Változó kamatozású lekötött betét Takarékszelvény számlabetét II.1. AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA a.) Az üzletszabályzat nyilvánossága A betétesek tájékoztatására a Betételhelyezési Üzletszabályzat szolgál, melyet a Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhető helyen kifüggeszti, valamint az ügyfél kívánságára azt ingyenesen az ügyfél rendelkezésére bocsátja, valamint a honlapon elektronikusan is közzéteszi. b.) Tájékoztatási kötelezettség A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő módosítását hatálybalépését 15 nappal megelőzően, ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, hirdetményben valamint a honlapon elektronikusan is közzéteszi. A Takarékszövetkezet az aktuális kamatokról az Üzletszabályzat részét képező Hirdetmény útján ad tájékoztatást, mely hirdetmény az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben valamint honlapon érhető el. 4. oldal

5 c.) Magatartási Kódexhez történő csatlakozásról szóló tájékoztatás A Takarékszövetkezet október 15. napján aláírta a pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet. III. FOGALMAK Betét: a Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a fizetési számlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése: pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül visszafizetni. Nem minősül visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtésének a jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátokkal történő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátás, a pénzforgalmi intézmény és elektronikus-kibocsátó intézmény által átvett pénzeszköz fizetési számlán történő nyilvántartása és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény által az elektronikus pénz kibocsátása ellenében átvett pénzeszköz. Betétes: akinek a betét a nevére szól, vagy kizárólag nem névre szóló betétek esetén aki a betétokiratot felmutatja. Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla. Betétszerződés: mely alapján a betétes jogosult a Takarékszövetkezet számára pénzösszeget fizetni, a Takarékszövetkezet köteles a betétes által felajánlott pénzösszeget elfogadni, ugyanakkora pénzösszeget későbbi időpontban visszafizetni, valamint kamatot fizetni. Takarékbetét: a gyűjtésére jogosult hitelintézetnél kizárólag magánszeméllyel kötött takarékbetétszerződés alapján takarékbetétkönyv, betéti okirat vagy betéti szerződés ellenében elhelyezett pénzöszszeg. Felek: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél. Ügyfél: az a jogalany, aki (amely) lehet jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy, aki (amely) részére a Takarékszövetkezet engedélyezett pénzügyi szolgáltatást nyújtja. Rendelkezésre jogosult személy: aki a betét tulajdonosa, vagy, ha nem tulajdonosa a betétnek, aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással vagy anélkül rendelkezhet a betét fölött. Közös betét: A közösségi betét kivételével az olyan betét, amelynek több tulajdonosa van (több személy nevére szól), több személy által együttesen elhelyezett takarékbetét. Közösségi betét: a társasházak, a lakásszövetkezetek, az iskolai takarékossági csoportok, építőközösségek betétei. Névre szóló betét: az a betét ügylet, és annak tulajdonosa, amely betétszerződés, takarékbetétszerződés vagy bankszámlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, többször módosított 2007.CXXXVI. törvény előírásai szerint egyértelműen azonosítható Számlatulajdonos: a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerződést kötő fél. EBKM: Egységesített Betéti Kamatláb Mutató: A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzatában kínált egyes betéti szerződések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatlábmutatót (továbbiakban: EBKM) ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben Hirdetmény útján, jól látható helyen kifüggesztve szerepelteti. 5. oldal

6 Egy ügyfélre kialakított egyedi betéti módozat esetén a Takarékszövetkezet az EBKM értékét szerződésben szerepelteti. Az EBKM kiszámításának módját a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló, többször módosított 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet határozza meg, a Takarékszövetkezetnél alkalmazott számítási módszert jelen Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. IV. A BETÉTELHELYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Betétet a nél csak névre szólóan lehet elhelyezni. Betét elhelyezhető: lekötési idő meghatározása nélkül, határozatlan időre (látra szólóan), előre meghatározott lekötési időre (lekötéssel). A Takarékszövetkezetnél kezelt bankszámlák pozitív egyenlege látra szóló betétnek minősülnek. A Takarékszövetkezet az elhelyezett betét után - a betételhelyezés idejére a jelen Betételhelyezési Üzletszabályzatban és az egyes betétekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben közzétettek szerint, a Hirdetmény alapján meghatározott mértékű kamatot vagy egyéb hozadékot (a továbbiakban együtt: kamat) fizet. A betét után járó kamat az egyes konstrukciók Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott időpontokban és módon esedékes. A takarékbetét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. IV.1. A BETÉTEK TITKOS KEZELÉSE A betét titkos, a Takarékszövetkezet a betét adatairól csak a betét tulajdonosának, a számla felett rendelkezési joggal bíró személynek, a tulajdonos igazolt törvényes képviselőjének vagy igazolt örökösének adhat felvilágosítást, további harmadik személyeknek a Hpt. banktitok kiadására vonatkozó rendelkezéseinek megtartásával adhat ki a Takarékszövetkezet banktitoknak minősülő információkat. A betét tulajdonosa, vagy annak törvényes képviselője közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltan felhatalmazást adhat a rá vonatkozó kiszolgáltatható adatkör pontos megjelölésével arra, hogy a Takarékszövetkezet, az elhelyezett betéteinek adatairól harmadik személy részére adatokat közöljön. Nem szükséges a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt a nyilatkozatát a Takarékszövetkezettel történő szerződéskötés keretében nyújtja. A Takarékszövetkezet telefonon a betétesekről, a betétekkel kapcsolatos adatokról felvilágosítást nem ad! A Takarékszövetkezet dolgozói az egyes betétekről, vagy betétesekről tudomásukra jutott adatokat - a fentiek figyelembevételével - banktitokként kezelik, ezért az ezekre vonatkozó adatok csak a banktitokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján, azok betartásával szolgáltathatók ki. A Hpt aiban foglalt esetekben nem áll fenn a banktitok megtartásának kötelezettsége a Takarékszövetkezetre nézve, illetőleg a banktitok kiadása nem tagadható meg titoktartási kötelezettségre hivatkozással. A betétes elhalálozása esetén a Takarékszövetkezet írásbeli felvilágosítást az elhunyt betétéről a jogerős hagyatékátadó végzéssel, illetőleg öröklési bizonyítvánnyal igazolt örökösöknek, a hagyaték ügyében eljáró közjegyzőnek, hagyatéki perben a bíróságnak írásbeli megkeresésre ad. IV.2. A BETÉTEK LEFOGLALÁS ÉS ZÁLOGJOG ALÓLI MENTESSÉGE Ügyleti biztosíték céljára betéti szerződést lehet kötni,, melyen a betét tulajdonosának adatain kívül fel kell tüntetni az ügyleti biztosítéki jelleget és a betét feletti rendelkezés módjait. A biztosítéki betét az ügyfél rendelkezése alól kikerült, a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül fel nem bontható. A Takarékszövetkezet az ügyleti biztosíték céljára garantált óvadéki betéteket elkülönítetten kezeli, zárolja, és ezekre vonatkozóan betétszerződést létesít az ügyféllel. a.) Takarékbetétre nem lehet zálogjogot szerezni. 6. oldal

7 b.) A Takarékszövetkezetnél kezelt, az adóst megillető (ügyleti biztosíték alá nem vont) Ptk. szerinti betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a Takarékszövetkezetnél elhelyezett, adós rendelkezése alatt álló betétösszeg teljes összegben végrehajtás alá vonható. A végrehajtás alá vonható betét kapcsán a Takarékszövetkezet a végrehajtó szerv megkeresésére az adósról, a betét felett rendelkező más személy nevéről és értesítési címéről, továbbá a betétről (száma, kiállítás helye, dátuma, betét összege, stb.) a Vht., valamint a Hpt. rendelkezése szerinti adatokat szolgáltatja. c.) A bankszámlaszerződés keretein belül kezelt betétekre a mindenkori bírósági végrehajtásról szóló törvény, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló törvény, kormányrendelet és MNB rendelet előírásai vonatkoznak. d.) A betétes betétjeiben rendelkezésre álló egyenleg végrehajthatóság szempontjából úgy képez kivételt, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható. Az ez alatti összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50 %-a vonható végrehajtás alá. A Takarékszövetkezetnél kezelt, természetes személyt megillető pénzösszegnek mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Amennyiben a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének további 50 %-a végrehajtás alá vonható. IV.3. A BETÉTEK ADÓZÁS ALÓLI MENTESSÉGE A betétek egyes típusaira vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos Adózás rendjéről szóló törvény nevesíti. a.) A betét összege mentes az adó alól, ugyanakkor a fizetési számla és hozzá kapcsolódó betétszerződések után fizetett kamat a gazdasági társaságok bevételeit képezi, az adóalap része és adófizetési kötelezettség terheli. b.) Természetes személyek által elhelyezett takarékbetét mentes mindennemű adó és örökösödési illeték alól. A takarékbetét kamatát - a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti feltételű és mértékű kamatadó terheli. c.) A belföldi magánszemély által augusztus 1-jét követően megszerzett kamatjövedelmet az egyes közteherviselési kötelezettségekről szóló törvény által meghatározott mindenkor hatályos mértékű Egészségügyi Hozzájárulás (EHO) terheli. A takarékbetétek után elszámolt adóköteles kamatot terhelő adót a Takarékszövetkezet a jóváírt, illetve kifizetett kamat alapján állapítja meg, vonja le, és az Államkincstárnak fizeti meg. A takarékbetétesek részére a nettó kamat kerül jóváírásra, így a kamattal kapcsolatban az ügyfeleknek elszámolási kötelezettségük nem keletkezik a NAV felé. IV.4. AZONOSÍTÁS, NÉVRE SZÓLÓSÁG A Takarékszövetkezet betét ügyleti megbízást a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, többször módosított 2007.CXXXVI. törvény rendelkezései szerint - kizárólag olyan ügyféltől fogad el, aki a személyazonosságát a cégképviseleti jogát igazoló okmányait a Takarékszövetkezetnek bemutatja, és akinek az azonosítását, átvilágítását) a Takarékszövetkezet elvégezte. A Takarékszövetkezet által számítógépes adatbázisban rögzített azonosító adatok köre a következő: Családi- és utónév, születési név, anyja születési neve, lakcím, születési hely és idő, állampolgárság, azonosító okmány típusa és száma természetes személyek estében, Külföldi természetes személyek esetében az azonosító okirat alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási hely, A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet neve, rövidített neve, azonosító okirat száma, valamint a székhely címe, főtevékenysége, képviseletre jogosult neve, beosztása a betét elhelyezésekor. 7. oldal

8 Takarékbetétet is csak névre szólóan lehet elhelyezni. A Takarékszövetkezet fenntartásos takarékbetétet nem nyit. A névre szóló takarékbetétet a Takarékszövetkezet az okiratban megnevezett személy a betétes vagy kedvezményezett - részére csak a betétes által megadott aláírás mintájára fizeti vissza. Takarékbetétet két vagy több személy külön-külön vagy együttes rendelkezéséhez kötötten is el lehet helyezni. o o Több személy által együttesen elhelyezett, külön-külön rendelkezéshez kötött betét esetében - egybehangzóan meghatározott feltétel vagy korlátozás hiányában - valamennyi betétes egyetemlegesen (bármelyikük a teljes betétösszeg felett rendelkezhet) jogosult a betét teljes összege feletti rendelkezésre. A több személy által együttes rendelkezéshez kötötten nyitott betét feletti rendelkezésre valamennyi betétes csak együttesen jogosult. A korábban elhelyezett anonim takarékbetét feletti rendelkezésre az jogosult, aki az okiratot először bemutatja, és akinek az azonosítását a Takarékszövetkezet elvégezte, és a betéti okiratot a bemutató személy nevére alakítja. Az ilyen takarékbetét, betéti okirat első bemutatásakor a Takarékszövetkezet elvégzi a betétes, illetőleg a kedvezményezett azonosítását, átvilágítását, és egyidejűleg az okiratot a bemutató személy nevére szólóvá átalakítja. A nevesítést követően a betéti okirat tulajdonjogában felmerülő bármely jogvita esetén a Takarékszövetkezetet felelősség nem terheli. Kiskorú betétes Amennyiben kiskorú, vagy más harmadik személy számára kívánnak takarékbetétet elhelyezni, úgy az ügyletben szereplő minden fél személyazonosságát a Takarékszövetkezet megállapítja. A kiskorú azonosítása a születési anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány vagy hatósági igazolvány (pl. személyi igazolvány, útlevél) és lakcímkártya alapján történik. A törvényes képviselő (valamely szülő vagy gyám) személyes megjelenése és személyi okmányának bemutatása szükséges az azonosításhoz. 14 év alatti gyermek cselekvőképtelen, részére megnyitott betéthez vagy számlanyitáshoz a törvényes képviselő szükséges, a betét vagy számla felett a kiskorú nem rendelkezhet.. Korlátozottan cselekvőképes év közötti kiskorú részére megnyitott betéthez vagy számlanyitáshoz a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges, melyre figyelemmel a törvényes képviselő a kiskorú részére a betét feletti önálló rendelkezést biztosíthat. IV.5. ÍRÁSBELISÉG A felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni. IV.6. A TAKARÉKSZÖVETKEZET, ÉS AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE, ÉS KÖTELEZETTSÉGE a.) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek - az adott körülmények lehető legteljesebb - figyelembe vételével és a legnagyobb gondossággal jár el. b.) A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c.) A Takarékszövetkezet a pénztári forgalomban kiadott hívószám, vagy más azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. A Takarékszövetkezet felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. Takarékbetét-szerződés alapján a Takarékszövetkezet köteles annak összegét visszafizetni. A magánszemélyek által bankszámlaszerződés keretében elhelyezett pénzeszközökre a takarékbetét szerződés szabályait kell alkalmazni. Betétszerződés alapján az ügyfél kötelezettsége, hogy a szerződés szerinti időtartamban a lekötött pénzt a betétszámlán tartsa. Ha a betét kifizetését a határidő előtt kéri, a Takarékszövetkezet a visszafizetést nem tagadhatja meg. A szerződésszegés következménye a kamatra vagy annak egy részére való 8. oldal

9 jog elvesztése Hirdetményi vagy szerződéses feltételektől függ. Felbontási kamat mértékét az aktuális Hirdetmény tartalmazza. IV.7. A BETÉTEK BIZTOSÍTOTTSÁGA A az Országos Betétbiztosítási Alap tagja (továbbiakban: OBA). Államilag garantált betét összeghatártól függetlenül minden olyan takarékbetét és annak hozama, amelyet július 1-je előtt helyeztek el magánszemélyek. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII törvény értelmében az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a kártalanításra jogosult személy részére tőke és kamat összeget személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb ,-EUR azaz egyszázezer euró összeghatárban határozza meg önrész alkalmazása nélkül. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A rendelkezés eurós összeghatára ellenére csak az összeghatár meghatározása történik euróban a kártalanítási kifizetést forintban teljesíti az OBA. A az OBA tagja, így a betétszerződéseire az OBA garanciája vonatkozik. A betétek biztosítottságáról a betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma ad tájékoztatást. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII törvény 213. kimondja, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki a nél alábbi ügyfelek által elhelyezett betétekre: a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az l) pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet által elhelyezett, és n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett olyan betétekre 9. oldal

10 a) amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, c) amelyet nem euróban vagy EGT-állam, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII törvény 239. (4) kimondja, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap - a hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően- nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. Kártalanításra az a személy jogosult, aki a betét tulajdonosa. Kivételt képeznek azok a betétek, amelyek szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást tartalmaznak. Nem minősül kártalanításra jogosult személynek a rendelkezési jogosultságának keletkezési időpontjától függetlenül az a személy, aki a betét tulajdonosának rendelkezése alapján rendelkezik a betét fölött a betét befagyása pillanatában, de egyébként sem tulajdonosa, sem kedvezményezettje a betétének. Az OBA határozata szerint évente egyszer. a pénzintézet köteles a betétes rendelkezésére bocsátani a betétes adott napon fennálló betétállományának adatait Természetes személyek számlái és betétei tekintetében kizárólag a számlavezető rendszerben vagy szerződésen bejegyzett tulajdonos - a tulajdoni aránytól függetlenül jogosult a fenti tájékoztatásra. IV.8. KAMATTÉRÍTÉS ÉS KÖLTSÉGFELSZÁMÍTÁS a.) A Takarékszövetkezet az elhelyezett betétek után a Betételhelyezési Üzletszabályzatban és Általános Szerződési Feltételekben közzétettek teljesültekor, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint a honlapon elektronikusan is közzétett "Hirdetmény -ben meghatározott mértékű kamatot vagy egyéb hozadékot fizet. b.) A Takarékszövetkezet az elhelyezett betétek után az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett valamint a honlapon elektronikusan is közzétett "Hirdetményben" meghatározott költségeket és díjakat számít fel. c.) A Takarékszövetkezet a betéti okmányokat, szerződéseket díjmentesen bocsátja betétes ügyfelei rendelkezésére. d.) A betétlekötés lejáratának/fordulónapjának a napja csak banki munkanap lehet. Amennyiben a lejárat/fordulónap munkaszüneti napra esik, akkor a futamidő meghosszabbodik a munkaszüneti napot követő első banki munkanapig. Az így meghosszabbított futamidőre a Takarékszövetkezet betéti kamatot térít. IV.9. A BETÉT FELETTI RENDELKEZÉS MÓDJAI, ÉS A RENDELKEZÉSI JOG MEGSZÜNTETÉSE Betétek felett annak tulajdonosa vagy meghatalmazottja rendelkezhet. o A bankszámla felett természetes személy számlatulajdonos a bankszámlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet: önállóan, más személlyel együttesen vagy külön-külön. o Gazdasági társaság vagy egyéb szervezet számlatulajdonos a pénzforgalmi bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett teljes vagy rövidített nevének betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek rendelkezés szerinti (együttes vagy külön-külön) aláírása szükséges. 10. oldal

11 Cselekvőképtelen a 14 év alatti kiskorú, betét felett nem rendelkezhet, helyette és nevében törvényes képviselője társtulajdonosként jár el, a betét felett csak a törvényes képviselő jogosult rendelkezni. Korlátozottan cselekvőképes év közötti kiskorú betéttulajdonos a törvényes képviselő hozzájárulásával önállóan rendelkezhet. A gyermek 18. életévének betöltését követően a törvényes képviselőjének beleegyezése hiányában is jogosult a törvényes képviselőjétől megvonni a számla/betét feletti rendelkezési jogot. A 18. életévét már betöltött személy bármikor jogosult a törvényes képviselőjének rendelkezési jogát megvonni írásbeli nyilatkozat aláírásával. Takarékbetét elhelyezése elhalálozás esetére szóló rendelkezéssel Nagykorú betétes takarékbetét elhelyezésekor a Takarékszövetkezeti egységnél Elhalálozási rendelkezésben írásban úgy nyilatkozhat, hogy elhalálozása esetén a takarékbetét összegét az általa megjelölt - természetes személy - kedvezményezett részére kell visszafizetni. A Takarékszövetkezet az elhalálozási rendelkezés mindenkori díját Hirdetményben közzé teszi. Ilyen rendelkezés esetén, a takarékbetét nem tartozik a betétes hagyatékához, és a kedvezményezett a betétről, a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül, attól függetlenül rendelkezhet. A halálesetre szóló rendelkezés nem fosztja meg a betétest attól a jogától, hogy az általa elhelyezett összegről haláláig bármikor másképp rendelkezzék. IV.10. A BETÉTEK MEGNYITÁSA Betétet megnyitni csak betétösszeg egyidejű elhelyezésével lehet. A Takarékszövetkezet jelen Üzletszabályzatában meghatározza és ügyfél tájékoztatóban közzéteszi a megnyitáskor elhelyezhető legkisebb összeg mértékét. A Takarékszövetkezet az okmányokat, szerződéseket díjmentesen szolgáltatja a betétes részére. IV.11. A BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE A betét megszüntetését a szerződés egyidejű bemutatásával kezdeményezheti az ügyfél. A betétszerződésen felbontási záradékban vagy külön nyilatkozatban kell rendelkeznie felbontási szándékáról. A takarékszövetkezet a betét megszüntetését díjmentesen végzi el. A betét megszüntetésekor a Takarékszövetkezet az ügyfél rendelkezése alapján készpénzben kifizeti vagy bankszámlára jóváírja a felbontott betét tőke valamint Általános Szerződési Feltételek és az aktuális Hirdetmény szerint megjáró, elszámolt, jogszabály szerint előírt adóval csökkentett kamat öszszegét. V. AZ EGYES TAKARÉKBETÉT-KONSTRUKCIÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK V.1. FIZETÉSI SZÁMLA A Takarékszövetkezet fizetésiszámla-szerződés alapján a fizetések és átutalások céljára forint és deviza fizetési számlát nyit, arra befizetéseket és átutalásokat fogad el a számlatulajdonos fizetési számláján tartott pénzeszközeit kezeli és nyilvántartja, a számlával kapcsolatosan benyújtott szabályszerű fizetési megbízásokat annak rendelkezése szerint teljesíti. A bankszámla lehet: Pénzforgalmi fizetési számla Lakossági fizetési számla A Takarékszövetkezet egyéni és társas- vállalkozások, jogi személyiségek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, intézmények, nonprofit szervezetek, önkormányzatok, társasházak, egyéni vállalkozók, őstermelők, és magánszemélyek részére bankszámlaszerződés alapján a forint és deviza fizetések és átutalások céljára igény szerint forintban és/vagy devizában pénzforgalmi fizetési számlát nyit, melyet a számlatulajdonos az adózás rendjéről szóló törvény alapján a vállalkozási tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítására nyit. A Takarékszövetkezet a fizetési számlán befizetéseket és átutalásokat fogad el, a pénzforgalmi fizetési számlán tar- 11. oldal

12 tott pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, a számlával kapcsolatosan benyújtott szabályszerű fizetési megbízásokat annak rendelkezése szerint teljesíti. A minimálisan elhelyezendő betét összege a gazdasági formától függően kerül meghatározásra, melynek összegéről a közzétett Hirdetmény ad tájékoztatást. A Takarékszövetkezet a fizetési számlán elhelyezett napi záró állomány után lekötési idő nélkül, az általa közzétett Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot fizet, melyet minden hónap végén az ügyfél külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve a számla megszüntetésekor elszámol. A kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % mindenkori naptári napok száma Kamat = 360/ vagy 365 napos kamatszámítási bázisról a bankszámla deviza neme szerinti Általános Szerződési Feltételek adnak felvilágosítást. A kamatszámítás szempontjából a számlán lévő összeg a jóváírás napjától a kivétet megelőző napig kamatozik. A számlavezetésért és a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatásokért a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket és díjakat számítja fel, a Hirdetményben megjelölt esedékességgel. A számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és a ténylegesen felmerült költségek összegével fizetési számláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. A fizetési számla az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részleteiről és feltételeiről valamint a kivételekről az idevonatkozó Hirdetmény és Ügyfél-tájékoztató ad felvilágosítást. A Takarékszövetkezet természetes személyek részére bankszámlaszerződés alapján a fizetések és átutalások céljára igény szerint forint és/vagy deviza lakossági fizetési számlát nyit, arra befizetéseket és átutalásokat fogad el, a lakossági fizetési számlán tartott pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, a számlával kapcsolatosan benyújtott szabályszerű fizetési megbízásokat annak rendelkezése szerint teljesíti. A minimálisan elhelyezendő betét összegéről a közzétett Hirdetmény ad tájékoztatást. A Takarékszövetkezet a bankszámlán elhelyezett napi záró állomány után lekötési idő nélkül, az általa közzétett Hirdetményben meghatározott mértékű betéti kamatot fizet, melyet minden év utolsó napján az ügyfél külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve a számla megszűntetésekor elszámol. A kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % mindenkori naptári napok száma Kamat = 360/ vagy 365 napos kamatszámítási bázisról a bankszámla deviza neme szerinti Általános Szerződési Feltételek adnak felvilágosítást. A kamatszámítás szempontjából a számlán lévő összeg a jóváírás napjától a kivétet megelőző napig kamatozik. Az elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. A számlavezetésért és a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatásokért a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket és díjakat számítja fel, a Hirdetményben megjelölt esedékességgel. A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és a ténylegesen felmerült költségek összegével folyószámláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. A bankszámla az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részleteiről és feltételeiről valamint a kivételekről az idevonatkozó Hirdetmény és Ügyfél-tájékoztató ad felvilágosítást. V.2. SZÁMLA LEKÖTÉS A Számlatulajdonosnak lehetősége van a bankszámla egyenlegének erejéig betét -egyszeri vagy ismétlődő- lekötésére, betétszerződési megbízás adásával. 12. oldal

13 A lekötött betét minimum ,-Ft, vagy 500 Eur, vagy azzal megegyező értékű egyéb deviza, maximum a számlán rendelkezésre álló fedezet erejéig terjedhet. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos megbízására tárgynapi kezdő időponttal köt le betétet. A betétügylet a betételhelyező rendelkezése szerinti, a Hirdetményben meghatározott futamidő közül választottra. A Takarékszövetkezet a lekötött betét után betéti kamatot térít a Számlatulajdonos részére. Kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % napok száma Kamat = 360/ vagy 365 napos kamatszámítási bázisról a bankszámlalekötés devizaneme szerinti Általános Szerződési Feltételek adnak felvilágosítást. A kamatszámítás szempontjából a kamatozás a lekötés napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon végződik. A kamatszámítás történhet fix, illetve változó kamatláb szerint. A lekötési megbízás minden esetben tartalmazza, hogy a lekötött összeg fix, vagy változó kamatozású. A lekötés típusát tekintve lehet egyszeri vagy folyamatos. - Egyszeri lekötés esetén a Takarékszövetkezet a betét összegét és az utána térített adóval csökkentett kamatot a megbízásban foglaltak szerint, a lekötött betét futamidejének lejáratakor jóváírja a Számlatulajdonos bankszámláján. - Folyamatos lekötés esetében, ha a Számlatulajdonos a lekötést nem szünteti meg, a betét lekötése a lekötési idő lejáratakor a Számlatulajdonos külön intézkedése nélkül újra kezdődik. A kamatláb nagysága az ismétlődő lekötés esetén, a fordulónapon aktuális Hirdetmény szerinti mértékű. - Folyamatos lekötés esetében a Takarékszövetkezet az esedékessé vált kamatösszeget a Számlatulajdonos rendelkezése szerint az esedékesség napján tőkésíti, vagy a bankszámlán jóváírja. A lekötött betét nem felmondható, azaz ha a betételhelyező a lekötött betétet a lekötési idő letelte előtt írásban felmondja, a Takarékszövetkezet kamatot nem fizet. Az Ügyfélnek az adott betétszerződés terhére történő bármilyen rendelkezése, részleges kivét, forgalmazás, befizetés kezdeményezése nem lehetséges. V.3. KAMATOZÓ TAKARÉKBETÉTKÖNYV A takarékbetétkönyvben betétet csak természetes személy helyezhet el, lekötési idő nélkül (látra szóló) vagy előre meghatározott lekötési időre (egy évre). A minimálisan elhelyezhető betét összege 1.000,-Ft. A Takarékszövetkezet a takarékbetétkönyvbe történő befizetést, a betétkönyvből kifizetést, valamint a kamatjóváírást a betétkönyvben feltünteti. Bárminemű forgalmazás csak a betétkönyv egyidejű bemutatásakor történhet. A kamatozó takarékbetétkönyvből visszafizetés mindenkor a még fennálló legrégebbi betétekből történik. A Takarékszövetkezet a takarékbetétkönyv után a közzétett "Hirdetmény" alapján meghatározott változó mértékű kamatot fizet. A takarékbetétkönyv kamatozása a befizetés napján kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. A kamat számítása: Tőke x kamat % x napok száma K = 360 x 100 Az évi napok száma 360, hónapok napjainak száma 30. A takarékbetétkönyv után járó kamat - a takarékbetétből történő teljes kifizetés esetét kivéve - minden év december hó 31 napján esedékes. A lekötött betéteknél - az első befizetés kivételével - a lekötési idő számítása nem a betétkönyv megnyitásától kezdődik, hanem minden egyes befizetésnek ki kell töltenie a vállalt lekötési időt. A kamat kiszámításánál nem az egyenleget, hanem a forgalmat kell figyelembe venni. A lekötési idő lejárata előtt felvett betéteknél a kamat-visszaszámolás mindig a még fennálló legrégebbi betétekből történik. 13. oldal

14 A Takarékszövetkezet a szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett takarékbetét után nem fizet kamatot. Amennyiben a betétes takarékbetétkönyvét a lekötési idő lejárata után nem szünteti meg, illetve új - az eredetitől eltérő időben nem állapodik meg, úgy a Takarékszövetkezet az eredeti lekötési időnek megfelelő mindenkori kamatot téríti. A kamatozó takarékbetétkönyv az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részleteiről és feltételeiről valamint a kivételekről az idevonatkozó Hirdetmény és Ügyféltájékoztató ad felvilágosítást. V.4. SZIGET JEGY A Sziget jegy előre meghatározott lekötési időre szól. Lejárat után a Takarékszövetkezet a betéti öszszeget és futamidő alatt fix kamatot fizet. A betételhelyezés igazolásául Sziget-jegy elnevezésű betétkönyv szolgál. Sziget-jegyben betét kizárólag természetes személyek által helyezhető el. A Takarékszövetkezet a Sziget-jegy után a közzétett " Hirdetmény " alapján meghatározott mértékű fix kamatot fizet. A Sziget-jegy kamatozása a befizetés napján kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. A Sziget-jegyben elhelyezhető minimum összeg: ,- Ft, ennél magasabb összeg esetén 1.000,-Ftra kell a kerekítést elvégezni. A kamatszámítás módja: Tőke x kamat % x napok száma K = 360 x 100 Az évi napok száma 360, hónapok napjainak száma 30. A Sziget-jegyben elhelyezhető betétek választható futamidejéről az aktuális Hirdetmény ad tájékoztatást. A szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett Sziget jegy után a Takarékszövetkezet nem fizet kamatot. A Sziget-jegy a lejárat után tovább nem kamatozik. Az Ügyfélnek a betét terhére történő bármilyen rendelkezése a betét felmondásának minősül. Részleges kivét és forgalmazás nem engedélyezett, ismételt befizetés új betétkönyv nyitását vonja maga után. Lejárata a számánál fogva kezdő napnak megfelelő + 1 nap. A Sziget-jegy az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részleteiről és feltételeiről valamint a kivételekről az idevonatkozó Hirdetmény és Ügyfél-tájékoztató ad felvilágosítást. V.5. TAKARÉKSZELVÉNY A Takarékszelvényben betétet helyezhetnek el természetes személyek. A Takarékszelvény fix kamatozású betétforma, melynek kamata sávosan emelkedik. Címlete tetszőlegesen megválasztható 1.000,-Ft-ra kerekített összeg lehet. A Takarékszelvény futamideje 3 hónap. A Takarékszövetkezet a Takarékszelvény után a közzétett "Hirdetmény" alapján meghatározott mértékű kamatot fizet. Az okiraton értékesítéskor meg kell jelölni a sávokban érvényes bruttó évi kamat mértékét. A Takarékszelvény kamatozása a befizetés napján kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. Lejárata azon a napon van, amely nap számánál fogva a kezdő napnak megfelel. A kamatszámítás módja: Tőke x kamat % x napok száma K = 360 x 100 A takarékszelvényben elhelyezett összeg és az addigi időarányos kamat összege bármikor felvehető. A Takarékszelvényt felváltani, a tőkéből részösszeget kifizetni nem lehet. Lejárata után a Takarékszelvény tovább nem kamatozik. 14. oldal

15 A Takarékszelvény az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részleteiről és feltételeiről valamint a kivételekről az idevonatkozó Hirdetmény és Ügyfél-tájékoztató ad felvilágosítást. V.6. TAKARÉKSZELVÉNY SZÁMLABETÉT: A Takarékszelvény számlabetétben betétet helyezhetnek el egyéni- és társas-, jogi- és nem jogi személyiségű gazdasági társaságok és természetes személyek, betétszámla szerződés alapján. A Takarékszelvény számlabetét fix kamatozású betétforma, melynek kamata sávosan emelkedik. Címlete tetszőlegesen megválasztható 1.000,-Ft-ra kerekített összeg lehet. A Takarékszelvény számlabetét futamideje 3 hónap. A Takarékszövetkezet a Takarékszelvény számlabetét után a közzétett "Hirdetmény" alapján meghatározott mértékű kamatot fizet. A havonként elszámolt kamatos kamat kizárólag a teljes lekötési idő eltelte esetén jár, lejárat előtt nem fizethető. A Takarékszelvény számlabetét kamatozása a befizetés napján kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. Lejárata azon a napon van, amely nap számánál fogva a kezdő napnak megfelel. A kamatszámítás módja: Tőke x kamat % x napok száma K = 360 x 100 A Takarékszelvény számlabetétben elhelyezett összeg és az addigi időarányos kamat összege bármikor felvehető. A Takarékszelvény számlabetétet felváltani, a tőkéből részösszeget kifizetni nem lehet. Lejárata után a Takarékszelvény számlabetét tovább kamatozik, amennyiben a betétes rendelkezik a lejárat utáni újra lekötésről. A lejárati rendelkezés szólhat az elhelyezett összeg vagy az elhelyezett összeg + megszolgált kamatok újra lekötéséről a betétes által meghatározott alkalommal. A Takarékszelvény számlabetét az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részletes feltételeit a Hirdetmény és az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza. V.7. MATRAC SZÁMLABETÉT: Matrac számlabetétet helyezhetnek el természetes személyek betétszámla szerződés alapján. A Matrac számlabetét fix kamatozású betétforma. Címlete tetszőlegesen megválasztható 1.000,-Ft-ra kerekített összeg lehet. A Matrac számlabetét futamideje 3 hónap (minden hónap 30 naposnak számít). A Takarékszövetkezet a Matrac számlabetét után a közzétett "Hirdetmény" alapján meghatározott mértékű kamatot fizet. A Matrac számlabetét kamatozása a befizetés napján kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. Lejárata azon a napon van, amely nap számánál fogva a kezdő napnak megfelel. A kamatszámítás módja: Tőke x kamat % x napok száma K = 360 x 100 A Takarékszövetkezet kamatot a Matrac számlabetét elhelyezéskor 3 hónapos lekötés esetén 30 nap után fizet. A Matrac számlabetét felváltani, a tőkéből részösszeget kifizetni nem lehet. Lejárata után a Matrac számlabetét tovább kamatozik, amennyiben a betétes rendelkezik a lejárat utáni újra lekötésről. A lejárati rendelkezés szólhat az elhelyezett összeg vagy az elhelyezett összeg + megszolgált kamatok újra lekötéséről a betétes által meghatározott alkalommal. A Matrac számlabetét az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részleteiről és feltételeiről valamint a kivételekről az idevonatkozó Hirdetmény és Ügyfél-tájékoztató ad felvilágosítást. 15. oldal

16 V.8. MATRAC BETÉTJEGY A Matrac betétjegy fix kamatozású betétforma, természetes személyek betét elhelyezésére, 6 havi futamidővel. A Matrac betétjegy az ügyfél kérésének megfelelő összegre kiállított címletben kerül forgalmazásra, mely választásakor 1.000,- Ft-ra kerekítve kell megjelölni a betét összegét. A minimálisan elhelyezhető betét összege ,- Ft. A Takarékszövetkezet a Matrac betétjegy után a közzétett "Hirdetmény" alapján meghatározott mértékű kamatot fizet. Értékesítéskor az okiraton fel kell tüntetni a lejárati idő előtti felvét esetén a kamatra jogosító hónapok számát és a tőkésítés időpontját, a kiállításkor érvényes bruttó kamatlábat. A Matrac betétjegy kamatozása a befizetés napján kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. A lejárati határidő azon a napon jár le, amely nap a számánál fogva kezdő napnak megfelel. A kamatszámítás módja: Tőke x kamat % x napok száma K = 360 x 100 A Matrac betétjegyben elhelyezett betétösszeg bármikor felvehető. A Takarékszövetkezet kamatot a Matrac betétjegy után 6 havi lekötés esetén 90 nap után fizet. A Matrac betétjegy lejárat után tovább nem kamatozik. A Matrac okirat az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció. V.9. TAKARÉK SZÁMLABETÉT A Számlatulajdonosnak lehetősége van megtakarítási jellegű, de fogalmazó Takarék számlabetét konstrukcióban betét lekötésére, lekötési megbízás adásával. Az induló lekötött betét minimum ,-Ft, az ügyfél bármikor 1.000,- Ft-ra kerekített összeggel kiegészítheti a lekötött összeget. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos megbízására tárgynapi kezdő időponttal köt le betétet. A betétügylet a betételhelyező rendelkezése szerinti, a Hirdetményben meghatározott futamidőre szól. A Takarékszövetkezet a lekötött betét után betéti kamatot térít a Számlatulajdonos részére. Kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % napok száma Kamat = A kamatszámítás szempontjából a kamatozás a lekötés napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon végződik. A kamatszámítás változó kamatláb szerint történik. A lekötött betét nem felmondható, azaz ha a betételhelyező a lekötött betétet a lekötési idő letelte előtt írásban felmondja, a Takarékszövetkezet kamatot nem fizet. A Takarék számlabetét az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció. A Takarék számlabetétet természetes személy valamint nyilvántartásba nem vett kisközösség helyezhet el, Hirdetményben meghatározott lekötési időre. A Takarék számlabetétből a visszafizetés mindenkor a még fennálló legrégebbi betétekből történik. A Takarék számlabetét után járó kamat - a Takarék számlabetétből történő teljes kifizetés esetét kivéve - minden év december hó 31. napján esedékes. A Takarékszövetkezet a szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett Takarék számlabetét után nem fizet kamatot. Amennyiben a betétes a Takarék számlabetétet a lekötési idő lejárata után nem szünteti meg, úgy a Takarékszövetkezet az eredeti lekötési időnek megfelelő mindenkori kamatot téríti. V.10. KOMBINÁLT BETÉT A Számlatulajdonosnak lehetősége van értékpapír számlával kombinált számlabetét konstrukcióban betét lekötésére, lekötési megbízás adásával. 16. oldal

17 Az induló lekötött betét minimum ,-Ft. A Kombinált betét feltétele, hogy az ügyfél a betételhelyezéssel egy időben a betét nagyságával minimum megegyező összegben a Takarékszövetkezet által Hirdetményben megjelölt Befektetési Alap befektetési jegyét vásárolja meg és értékpapír számlán helyezze el. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos megbízására tárgynapi kezdő időponttal köt le betétet. A betétügylet a betételhelyező rendelkezése szerinti, a Hirdetményben meghatározott futamidőre szól. A Takarékszövetkezet a lekötött betét után Hirdetményben meghatározott betéti kamatot térít a Számlatulajdonos részére. Kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % napok száma Kamat = A kamatszámítás szempontjából a kamatozás a lekötés napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon végződik. A kamatszámítás változó kamatláb szerint történik. A lekötött betét nem felmondható, azaz ha a betételhelyező a lekötött betétet a lekötési idő letelte előtt írásban felmondja, a Takarékszövetkezet kamatot nem fizet. A kombinált betét számlabetét konstrukcióban lekötött része az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, forgalmazásáról Hirdetmény ad tájékoztatást. V.11. START SZÁMLA Az állam a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény alapján december 31. után született minden gyermek részére egyszeri alkalommal az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatást nyújtja. A támogatás Start számlán kezelhető, melyhez a szülő vagy törvényes képviselő további befizetéseket eszközölhet. A számla nyitását a gyermek azon szülője vagy törvényes képviselője végezheti a Magyar Államkincstárnál, aki a családi pótlékra jogosult. A Takarékszövetkezet a Start-számlára a gyermek 18. születésnapjáig befizetéseket fogad be a szeptember 30-áig megnyitott számlákra az alábbiak szerint: Települési önkormányzattól a rendeletében meghatározott feltételekkel. A Start-számla egyenlegének kifizetésére kizárólag az alábbiak szerint kerülhet sor: a gyermek részére 18. életévének betöltése napjától, a gyermek halála esetén az örökös részére a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően. A kifizetést a számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján készpénzben vagy átutalással történhet. A Start-számla egyenlegét a következő célokra lehet felhasználni: tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalás feltételeinek a megteremtésére, jogszabályban meghatározott más célra. A Start-számla kezelésével összefüggő kamatokat, díjakat, költségeket a Takarékszövetkezet a hatályos Hirdetményében tünteti fel. Kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % napok száma Kamat = A gyermek 18. életéve betöltésének napját követően a kamat-elszámolás megszűnik. A Start számlán nyilvántartott követelés a gyermek 18. életévének betöltéséig nem fizethető ki, nem fogadható el hitel (kölcsön) fedezeteként, ezek a pénzösszegek végrehajtás alá nem vonhatóak, valamint mentes mindennemű adó, járulék és illeték alól a 18. életév beöltését követően is. 17. oldal

18 A Start számla az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részleteiről és feltételeiről valamint a kivételekről az idevonatkozó Hirdetmény és Ügyfél-tájékoztató ad felvilágosítást. V.12. GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA A gyámhatósági számla egy speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett elkülönítetten kezelt látra szóló bankszámla, a törvényes képviselő által a gyámhatósági határozat alapján kezdeményezett számlaszerződés. Tulajdonosának (a gyermeknek, illetve a gyámság vagy gondnokság alatt álló személynek) nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett. A rendelkezési jog a jogszabályok és a gyámhatósági határozat szabta keretek között a szülőt, gyámot, gondnokot (továbbiakban: törvényes képviselőt) illeti meg, mindaddig, amíg a jogosult nagykorúvá nem válik, vagy nagykorúságának elérése előtt házasságot nem köt, illetve a gondnokság alól nem mentesül, ki nem kerül. A Takarékszövetkezet természetes személyek részére Gyámhatósági számlaszerződés alapján a gyámhatóság által megjelölt pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja. A Takarékszövetkezet a Gyámhatósági számlán elhelyezett napi záró állomány után lekötési idő nélkül, az általa közzétett Hirdetményben meghatározott mértékű betéti kamatot fizet, melyet minden év végén az ügyfél külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve a számla megszűntetésekor elszámol. A kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % mindenkori naptári napok száma Kamat = A kamatszámítás szempontjából a számlán lévő összeg a jóváírás napjától a kivétet megelőző napig kamatozik. Az elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. A számlavezetésért és a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatásokért a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket és díjakat számítja fel, a Hirdetményben megjelölt esedékességgel. A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és a ténylegesen felmerült költségek összegével folyószámláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. A Gyámhatósági számla az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részleteiről és feltételeiről valamint a kivételekről az idevonatkozó Hirdetmény és Ügyfél-tájékoztató ad felvilágosítást. V.13. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA A megtakarítási számlán betétet csak természetes személy helyezhet el, előre meghatározott futamidőre. A TBSZ betétszámla kizárólag egy névre forintban nyitható, a rendelkezés módja kizárólag önálló lehet. Az első lekötéskor minimálisan elhelyezhető betét összege: ,- Ft. A befizetési időszakot követő év január 1-jétől indul a lekötési időszak, amely 3+2 évet foglal magában. A lekötési időszak alatt a betétszámlákra újabb befizetés nem történhet. A Tartós Befektetési Betétszámlán, a számla nyitásától kezdve a keletkezett kamatjövedelmek adózása: Kamatadó mentesek, ha a Számlatulajdonos megvárja az 5 éves lekötési időszak végét. 10%-os adó terheli, ha a lekötési időszak indulását követően 3 évet meghaladóan, de az 5 éves időszak vége előtt kerül felhasználásra e betét, illetve a 3. év végén történő részkivétel esetén a kivett részre vonatkozóan. A mindenkori SZJA törvény szerinti mértékű kamatadó és EHO terheli, ha 3 éven belül történik a megtakarítás kivonása a Tartós Befektetési Betétszámláról. A kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % mindenkori naptári napok száma 18. oldal

19 Kamat = A Tartós befektetési számla az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részletes feltételeit a Hirdetmény és az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza. V HAVI SÁVOS KAMATOZÁSÚ SZÁMLABETÉT A megtakarítási számlán betétet csak természetes személy helyezhet el, előre meghatározott futamidőre (12 hónap). A minimálisan elhelyezhető betét összege: ,- Ft A lekötés típusa lehet egyszeri vagy folyamatos, Kamatozása sávosan emelkedő mértékű, a sávok a negyedévre vonatkoznak. A kamatozás a befizetés napján kezdődik, s a kamatfizetés csak a 90 napon túli felbontáskor történik A futamidőn belül fix kamatozású betétforma, mely a futamidő alatt nem változik, a szerződés megkötésekor érvényes kamat % érvényes rá. A kamatszámítás módja: Tőke kamatláb % mindenkori naptári napok száma Kamat = A Sávos kamatozású számlabetétben elhelyezett összeg és az addigi időarányosan 90 nap utáni kamat összege bármikor felvehető. A Takarékszelvény számlabetétet felváltani, a tőkéből részösszeget kifizetni nem lehet. Lejárata után a Sávos kamatozású számlabetét tovább kamatozik, amennyiben a betétes rendelkezik a lejárat utáni újra lekötésről. A lejárati rendelkezés szólhat az elhelyezett összeg vagy az elhelyezett összeg + megszolgált kamatok újra lekötéséről a betétes által meghatározott alkalommal. A Sávos kamatozású számlabetét az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított konstrukció, a biztosítottság részletes feltételeit a Hirdetmény és az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza. VI. A TAKARÉKBETÉT ELHELYEZÉS EGYÉB SZABÁLYAI VI.1. INTEGRÁCIÓS TERMÉKEK Integrációs termékek estén az ország bármely takarékszövetkezeti egysége által kiállított takarékbetétet előzetes adategyeztetés után a Takarékszövetkezet fiókja kifizeti a takarékbetétekre vonatkozó azonosítási előírások betartása mellett. Amennyiben a betéttulajdonos nem hajlandó magát azonosítani, úgy a kifizetést a Takarékszövetkezet megtagadja, és az ügyfelet a betétet kiállító takarékszövetkezethez irányítja. A nem saját hálózatban kiállított takarékbetét visszaváltásáért a Takarékszövetkezet mindenkor érvényes Hirdetmény szerinti jutalékot számít fel a kifizetett összeg után. VI.2. MEGHATALMAZÁS A természetes személy ügyfél - akadályoztatása esetén - az általa aláírt meghatalmazással megbízottja útján is rendelkezhet a Takarékszövetkezetnél elhelyezett névre szóló takarékbetéteiről. A meghatalmazásnak a Takarékszövetkezetnél elfogadott fajtái: közokirat (közjegyző előtt adott), illetve takarékszövetkezeti egységben, kettő dolgozó előtt adott, tanúként aláírásukkal ellátott meghatalmazás, mely teljes bizonyító erejű magánokiratként kezelődik, A Takarékszövetkezet ,- Ft-ban állapítja meg az összeg mértékét, amely alatt a Takarékszövetkezet fiókjában, az ott dolgozók, mint tanúk előtt adott írásbeli meghatalmazást fogad el teljes bizonytó erejű magánokiratként. E felett csak közokiratba foglalt meghatalmazást fogad el. 19. oldal

20 Pénzügyi műveletek lebonyolításához szóbeli meghatalmazást a Takarékszövetkezet nem fogad el, még akkor sem, ha a takarékszövetkezeti egységben a meghatalmazó és a meghatalmazott is - előzetesen - együttesen megjelent. Már felhasznált - érvényes- eseti meghatalmazást utólag visszavonni nem lehet, az állandó meghatalmazás visszavonható. A meghatalmazás visszavonására - annak felhasználása előtt - a meghatalmazónak a honos egységhez intézett írásbeli nyilatkozattal, - személyesen vagy közjegyzőn keresztül - van lehetősége. A visszavonásra vonatkozó nyilatkozatot is olyan módon kell megadni, ahogy a meghatalmazás megadásra került. (Tehát közokiratba foglalt meghatalmazás esetén a visszavonás is csak közokiratban fogadható el, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás esetén a visszavonó nyilatkozatot is elég két tanús teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalni). Az okiratok valódiságáért a Takarékszövetkezet csak abban az esetben vállal felelősséget, amennyiben a fiókban a dolgozók tanúként történő aláírásával készült a dokumentum. VI.3. AZ ÜGYFÉL ELHALÁLOZÁSAKOR KÖVETENDŐ ELJÁRÁS A Takarékszövetkezetnél hivatalosan halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával - írásban kell bejelenteni, hogy a névre szólóan kiállított takarék- vagy számlabetét, továbbá letét, valamint betétokirat tulajdonosa meghalt, akkor a Takarékszövetkezet a betétes névre szóló betéteit zárolja. A tudomásra jutás időpontjától kezdve az ügyfél (örökhagyó) valamennyi takarék- és egyéb betéte hagyatéki számlának minősül. Az elhalálozással az elhunyt által adott valamennyi meghatalmazás hatályát veszti, az igénybe vett számlaszolgáltatási szerződések megszűnnek. A fenntartásos, két névre kiállított és külön-külön rendelkezésű betét, a külön-külön rendelkezők egyikének elhalálozása esetén - az elhalálozás időpontjában fennálló egyenlegből, az elhunytra arányosan eső rész felett a többi aláíró nem rendelkezhet forint alatti hagyaték esetén a kifizetés a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása esetén a közeli hozzátartozónak (férj, feleség, gyermek) hagyatékadó végzés nélkül kifizethető az összeg. A kifizetésre a fenntartja az egyedi bírálati jogát forint alatti hagyaték esetén a kifizetés, illetve a kiadás "Öröklési bizonyítvány" alapján is teljesíthető az abban megnevezett örökös/ök/nek ,- Ft feletti hagyatéki betéti összeg felett hagyatékátadó végzés alapján történik a betét kifizetése. Ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés alapján a Takarékszövetkezet nem teljesít kifizetést. VI.4. VAKOK, ÍRÁSTUDATLANOK ÉS KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES BETÉTESEK Vakok és írástudatlanok részére takarékbetétben elhelyezett összeg felett az a személy jogosult rendelkezni, akit a betéttulajdonos erre, a Takarékszövetkezetnek átadott közjegyző előtt tett meghatalmazásban megjelölt. A takarékbetétet a Takarékszövetkezet a betéttulajdonos nevére állítja ki, és a fent említett okiratban feltüntetett személytől vesz fel aláírás-mintát. A Takarékszövetkezetben két tanú előtt adott írásban dokumentált (tanúk által aláírt) szóbeli megbízás alapján a vak számlatulajdonos a számla felett rendelkezni jogosult. VI.5. TAKARÉKBETÉTEK ELVESZTÉSÉVEL ÉS MEGSEMMISÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A betét tulajdonosa az elveszett, vagy megsemmisült betéti okirathoz fűződő jogát megsemmisítési eljárás útján érvényesítheti. Ennek első mozzanata a letiltás, azaz a fenti tények bejelentése az okiratot kiállító takarékszövetkezeti egységnél, majd a közjegyzőnél. A betéti okirat elvesztése, vagy megsemmisülése esetére az okiratok közjegyzői megsemmisítésére vonatkozó általános szabályok az irányadóak. A takarékbetétről kiállított okirat megsemmisítése közjegyzői feladat. A letiltott, megsemmisítési eljárás alatt álló vagy semmisnek nyilvánított okiratokból a Takarékszövetkezet forgalmazást nem teljesít. Az ügyfél a kiállítóhelynél történő bejelentéstől számított hat munkanapon belül közjegyzői értesítés bemutatásával tartozik igazolni a megsemmisítési eljárás megindítását. 20. oldal

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL Hatályos: 2015.07.03. napjától I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2014. június 1. (2. verzió) www.egertksz.hu 2. verzió kiadásának oka: pénzintézeti hibajavítás: a 2014. június 1-től

Részletesebben

MELLÉKLETEK Általános szerződési feltételek XII. 1. sz. melléklete XII. 2. sz. melléklete XII. 3. sz. melléklete XII. 4. sz. melléklete XII. 5. sz. melléklete XII. 6. sz. melléklete XII. 7. sz. melléklete

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2015. augusztus 01. és augusztus 15. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. MATRAC BETÉTJEGY... 5 II. KÖNYVESBETÉTEK...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14.

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. Általános Üzletszabályzat 7.sz. melléklete I. Bevezetés Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben kamatcsökkentés történt

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Takarékszelvény betétszámla olyan megtakarítási forma, melynek elhelyezése és visszafizetése jelen betétszámla szerződés alapján történik. A Takarékszelvényben

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) I. Bevezetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től L-3/2014/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétről I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 6:390. -a szerinti betéti

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet

Rétköz Takarékszövetkezet Rétköz Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA KEZELÉSÉRŐL ELNÖKI /7/2014.03.14 UTASÍTÁS 3. számú melléklet: GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan S7. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiségű vállalkozások, egyéb szervezetek esetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.15% 0.15%

Részletesebben

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. 1 I. Partner lakossági folyószámla "Partner" folyószámla Számla

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétről I. Bevezetés A Takarék számlabetét a egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 530. -a szerinti betéti

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból

Részletesebben

1. Kapcsolódó fogalmak

1. Kapcsolódó fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Hatályba lépés: 2015. július 03. 2012. október 01-től nem nyitható számla (2012.évi (XCVII.tv.2. (1)b.) Jelen dokumentum a Start-számla szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02- 050265, adószáma: 10045655-2-15, KSH

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 5 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét Összeghatár Kamat* Lekötési idő 1 hónap

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19.

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetmény módosításra az átutalási nyomtatvány költség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02-050265, adószáma:

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerződés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01. K melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSŐ HITELSZÖVETKEZET BETÉT- ÉS HITELTÍPUSAI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRŐL É r v é n y e

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. 07 03.. VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható)

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható) Bevezetés START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható) Jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. augusztus 5-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. augusztus 5-től L-III/2015/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY 5. sz.

Részletesebben

- egyéb szervezetek köthetnek, amennyiben a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számlával rendelkeznek. Matrac betétszámla szerződés sajátosságai

- egyéb szervezetek köthetnek, amennyiben a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számlával rendelkeznek. Matrac betétszámla szerződés sajátosságai - egyéb szervezetek köthetnek, amennyiben a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számlával rendelkeznek. A MATRAC BETÉTJEGY ÉS MATRAC BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2015.06.22. Érvényes: 2015.07.03. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K6. számú melléklete A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet betétgyűjtési üzletága szabályozása

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Kártyagyártás + PIN pótlás Kártyagyártás pótlólag PIN pótlás

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pannon Takarék Bank Zrt. (székhely: 2900 Komárom, Igmándi

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 5 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Számlatulajdonosok köre... 1 3. Szerződés... 1 3.1. Szerződés megkötése... 1 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BETÉTI SZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BETÉTI SZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BETÉTI SZERZŐDÉSEKHEZ Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a számlavezető hely által kezelt Ügyfél megbízása alapján nyitott Tartós megtakarítási számlával

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Meghirdetés: 2015. július 1. napján Hatályos: 2015. július 15. napjától A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet értesíti tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. július 15-től egyes betéti

Részletesebben

Betét Üzletszabályzat

Betét Üzletszabályzat BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet 3/2015. számú elnöki utasítás Betét Üzletszabályzat Hatályos: 2015. június 01. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Fogalmak... 3 1.2. Alapelvek... 4 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.16. Érvényes: 2014.06.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. június 24-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Hatályos: 2011. április 26-tól Tartalomjegyzék I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 II. BETÉTÜGYLETEK... 4 III. BETÉTBIZTOSÍTÁS... 14 IV. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA... 14

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes: 2014. december 29-től

HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes: 2014. december 29-től Ikt.szám: 8091/2014. 4025 Debrecen Petőfi tér. 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes:

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Számlatulajdonosok köre... 3 4. Szerződés... 4 4.1. Szerződés

Részletesebben

Fogalomtár. Deviza Külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, bankszámla- és egyéb pénzkövetelés).

Fogalomtár. Deviza Külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, bankszámla- és egyéb pénzkövetelés). Átutalások Az ügyfél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során az ügyfél, mint fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik. Átutalásnak számít

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. február 01-től

HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. február 01-től 4025 Debrecen Petőfi tér. 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 5696/2013. HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. február 01-től A módosítás oka: 2013. évi CLXXXIX.

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta, melynek rendelkezéseit 2002.november

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

VI. Tartós megtakarítási betétszámla Éves kamatláb 0,90 %(éves jóváírással) 0,90%

VI. Tartós megtakarítási betétszámla Éves kamatláb 0,90 %(éves jóváírással) 0,90% VI. Tartós megtakarítási betétszámla Éves kamatláb EBKM 0,90 %(éves jóváírással) 0,90% Kapcsolódó díjak, jutalékok Értéke Megtakarítási -számla nyitás díja Pénzforgalmi jutalék, zárlati költség Számlakivonat

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI a Betét Üzletszabályzat 4 sz melléklete Tartalomjegyzék 1 Bevezető rendelkezések 3 2 Számlatulajdonosok köre 3 3 Szerződés 3 4 Rendelkezés a deviza

Részletesebben

4/7. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) értelmében:

4/7. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) értelmében: 1/7 Hirdetmény Takarék Kiváltó Hitelhez kapcsolódó forint számla kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen Hirdetményben aktualizálásra kerültek az OBA betétbiztosítással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét K. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től, illetve

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben

Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek

Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek ATartós befektetési szerződés az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött megállapodás, mely arra vonatkozik, hogy az ilyen szerződéssel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01.-től minden meglévő betétre

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01.-től minden meglévő betétre H I R D E T M É N Y E K Érvényes: 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01-től minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig) Jelen hirdetmény nem minősül ajánlattételnek.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Módosítva: 2015.június 12.

HIRDETMÉNY. Módosítva: 2015.június 12. Cím: 9100 Tét, Fő u. 86. Telefon: (96) 561240 Email: kozpont@tet.tksz.hu Deviza számlavezetési kondíciók: HIRDETMÉNY A Téti Takarékszövetkezet Devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta,

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályos: 2012. október 1. I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01.

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. D melléklet VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben