NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) JÚNIUS 26.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Bevezető rendelkezések A Főiskola tevékenységének bemutatása...3 II. RÉSZ A SZÁMVITELI POLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Számviteli Politika célja A számviteli politikáért való felelősség A számviteli alapelvek érvényesülése...6 III. RÉSZ A SZÁMVITELI POLITIKA TARTALMI ELEMEI A mérleg és beszámoló készítés időpontjainak a meghatározása Lényeges és nem lényeges információk körének meghatározása a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából Jelentős és nem jelentős összegű hiba értékhatárának meghatározása Immateriális javak, tárgyi eszközök üzembe helyezése, dokumentálása, minősítése Befektetett pénzügyi eszközök elszámolása Az értékcsökkenés elszámolásának rendje Deviza elszámolás, értékelés rendje...13 IV. RÉSZ A KÖNYVVEZETÉS RENDJE A Főiskola számviteli rendszere A modulok főbb feladatai és funkciói Előirányzatok nyilvántartása Kiadások, bevételek elszámolása Közvetett kiadások elszámolási rendje...18 V. RÉSZ A SZÁMVITELI POLITIKA KERETÉN BELÜL KÖTELEZŐEN ELKÉSZÍTENDŐ SZABÁLYZATOK Szabályzatkészítési kötelezettség A Számlarend és a Számviteli Politika kapcsolata...19 VI. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...20 Jogszabálygyűjtemény

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezető rendelkezések A számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak megfelelően a Számviteli Politika elveit, módszereit a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa az alábbiak szerint határozza meg: 2. A Főiskola tevékenységének bemutatása (1) A Főiskola azonosító adatai: Az intézmény neve: Nyíregyházi Főiskola Az intézmény alapítója: Magyarország Országgyűlése Felügyeleti szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Az intézmény szakágazati besorolása: Az intézmény törzsszáma: Intézményi azonosító: FI74250 Statisztikai számjel: (2) A Főiskola szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete részletezi. (3) A Főiskola tevékenysége Az intézmény tevékenységi körét, az alaptevékenység körében ellátandó állami feladatokat a főiskola alapító okirata tartalmazza. A Főiskola vállalkozási tevékenységet nem végez. Részesedés gazdasági társaságokban A Nyíregyházi Főiskola és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt december 22- én megállapodást kötött, mely szerint a Hallgatói Centrum Kht. (Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.) eft összegű részesedése (100 %) felett intézményünk jogosult és köteles a tulajdonosi jogok gyakorlására (a KHT jelenleg végelszámolás alatt áll). Ezen túlmenően intézményünk az alábbi társaságokban szerzett tulajdonosi részesedést: 3

4 Név: Név: Név: Név: Név: Név: INNOVA Észak-Alföldi Nonprofit Kft Debrecen, Simonyi u. 14. II/206. Alapító tőke: eft Főiskola részesedése: 260 eft (13 %) Záhony Térségi Logisztikai Klaszter Kft Záhony, Európa tér 20. Alapító tőke: eft Főiskola részesedése: 100 eft (2 %) Nyírségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft Nyíregyháza, Árok u. 53. Alapító tőke: eft Főiskola részesedése: 110 eft (11 %) Campus-Land Nonprofit Kft Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. Alapító tőke: 500 e. Ft Főiskola részesedése: 500 e Ft (100 %) Nyír-Info-Spin Kft Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. Alapító tőke: eft Főiskola részesedése: eft (52 %) Spin Direkt Kft Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. Alapító tőke: eft Főiskola részesedése: eft (51 %) (4) A Főiskola az általános forgalmi adónak alanya - Az intézmény adószáma: Közösségi adószám: HU A Főiskola végez adómentes és adóköteles tevékenységet. (5) A bankszámla vezetés rendje Az intézmény kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv. A főiskola feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi forrásokat a költségvetési támogatás, az államháztartáson belüli szervezetektől, elkülönített alapoktól, egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök, valamint az ellátási és egyéb tevékenységek után beszedett saját bevételek teremtik meg. A pénzeszközök kezelésére a főiskola: - előirányzat-felhasználási keretszámlával, - kincstári kártyafedezeti, - feladatfinanszírozási, - célelszámolási, - devizabetét, - lakásalap számlákkal rendelkezik. A bankszámlavezetés, pénzkezelés, pénzellátás rendjét a Főiskola Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 4

5 II. RÉSZ A SZÁMVITELI POLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYRENDSZERE 3. A Számviteli Politika célja (1) A Számviteli Politika célja, hogy rögzítse azokat a Számviteli törvény (továbbiakban: Sztv.) végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják, a főiskola sajátosságainak, adottságainak, szakmai feladatainak leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását és működését. (2) A Számviteli Politika feladata továbbá olyan számviteli rendszer működtetése, mely alapján megbízható, valós információkat tartalmazó beszámoló állítható össze a főiskola vagyoni és pénzügyi helyzetéről, illetve a főiskola vezetői döntéseinek meghozatalához is megfelelő információkkal szolgál. (3) A Számviteli Politika úgy felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek, hogy: - a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre, - értékelési eljárásokra épül, és - figyelembe veszi a főiskola sajátosságait. (4) A főiskola vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében könyvviteli nyilvántartást vezet magyar nyelven, Magyarország pénznemében, melyet a naptári év végével lezár. 4. A számviteli politikáért való felelősség (1) A Korm. rendelet 8. (12) bekezdése alapján a Számviteli Politika főbb irányainak meghatározásáért, az elkészítéséért és az elkészült Számviteli Politika Szenátus elé terjesztéséért, annak végrehajtásáért Főiskolánkon a rektor a felelős. (2) Átruházott hatáskörben a felelősség a következők szerint kerül megosztásra: - a számviteli politikában meghatározott feladatok irányításáért, végrehajtásáért a rektor a felelős; - a Számviteli Politika összeállításáért a számvitel, a könyvvezetés rendjének kialakításáért, elkészítéséért a gazdasági főigazgató a felelős. (3) A számviteli politikát indokolt esetben meg kell változtatni. A módosítás oka lehet többek között jogszabályi változás, belső információs rendszer, tevékenységi kör, belső értékelési, minősítési szabályok módosulása. (4) A számviteli politikában történő változás, a szabályzat módosítási javaslatának összeállítása - az egyéb szakterületek bevonásával - a gazdasági főigazgató feladata. 5

6 5. A számviteli alapelvek érvényesülése A Számviteli Politika és a számviteli alapelvek kapcsolata (1) A vállalkozás folytatásának az elve A vállalkozás folytatásának az elve azt jelenti, hogy a főiskola a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, továbbra is folytatni tudja tevékenységét. A költségvetési beszámoló elkészítésénél figyelembe kell venni a költségvetési évben bekövetkezett szervezeti és feladat változásokat. (2) A teljesség elve A főiskola éves költségvetés alapján gazdálkodik és a könyvvezetésében pénzforgalmi szemléletet" érvényesül. Az alapelvek figyelembe vétele mellett a könyvvitelben rögzíteni kell valamennyi gazdasági eseményt, amelynek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban be kell mutatni. Biztosítani kell, hogy a gazdasági események könyvelésének alapját képező, az adott évre vonatkozó bizonylatok hiánytalanul, hézagmentesen feldolgozásra kerüljenek. (3) A valódiság elve A valódiság elve a mérleg adatainak megbízható, leltárral alátámasztott elkészítésén alapszik. A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésüknek meg kell felelni a Sztv.-ben rögzített értékelési elveknek és azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. (4) A világosság elve A világosság elvének érvényesülését a beszámoló és annak mellékletei tiszta, világos elkészítésével kell biztosítani. A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthetően a Korm. rendeletnek megfelelően, rendezett formában kell elkészíteni. (5) A következetesség elve Ez az elv magában foglalja, hogy mind a féléves, mind az éves beszámolók szerkezete, tartalma, formája az elemi költségvetésekkel is összevethető legyen. A Számviteli Politika vonatkozásában azt is jelenti, hogy az abban megfogalmazott szabályokat, eljárásokat következetesen alkalmazni kell. (6) A folytonosság elve A folytonosság elvének érvényesülését a záró és nyitó mérleg adatainak azonosságával és az értékelés azonosságával kell biztosítani. Vonatkozik ez, a vagyonértékelésre, az előirányzat-maradvány, eredmény számbavételére is. 6

7 (7) Az összemérés elve Az összemérés elve a pénzforgalmi szemlélet miatt úgy érvényesül, hogy egy-egy feladat tárgyévi ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeit, a pénzforgalom nélküli bevételeit és a tárgyévben teljesített kiadásait kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni. (8) A bruttó elszámolás elve A bevételek és költségek (ráfordítások), illetve a követelések és kötelezettségek egymással szemben nem számolhatók el. (9) Az egyedi értékelés elve Úgy érvényesül, hogy az eszközöket és kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló készítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A számviteli politikában ez az alapelv az értékelési szabályzatban megfogalmazott eljárási szabályokon keresztül jelenik meg. Sajátosan alkalmazható az egyszerűsítési eljárás alá vont követelések esetében. (10) Az óvatosság elve Az óvatosság elve alapján a készletek, követelések részesedések és más befektetések árfolyam csökkenését, értékvesztését el kell számolni és a beszámolóban a tényleges vagyoni értéket kell szerepeltetni. (11) A lényegesség elve A lényegesség elve úgy érvényesül, hogy a költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének szöveges indoklásánál be kell mutatni minden olyan információt, körülményt, amelynek elhagyása befolyásolja a költségvetési gazdálkodásról a megbízható és valós összkép kialakítását. (12) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket a tényleges tartalmuknak megfelelően az Szt. alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan kell elszámolni. 7

8 III. RÉSZ A SZÁMVITELI POLITIKA TARTALMI ELEMEI 6. A mérleg- és beszámoló-készítés időpontjainak a meghatározása (1) Az adott naptári év első félévéről június 30.-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről pedig december 31.-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni. (2) A féléves, valamint az éves beszámolót a felügyeleti szerv által meghatározott időpontig kell leadni. (3) Az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az ezekhez kapcsolódó nyilvántartásokból időközi mérlegjelentést kell készíteni. (4) Az éves mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 20. A mérlegkészítés időpontja a költségvetési évet követően azt az időpontot jelenti, ameddig az eszközök és források értékelési feladatokat el kell végezni, illetve amely időpontig a számviteli nyilvántartásban helyesbítés, a könyvvezetésben feldolgozási munka végezhető. 7. Lényeges és nem lényeges információk körének meghatározása a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából (1) A főiskola feladataiban bekövetkezett változás a megbízható, valós összképet befolyásoló lényeges információnak minősül, ha: a) a Számviteli Politika kialakítását követő időpontban az intézmény tevékenységi köre az alaptevékenység mellett bővül vállalkozási tevékenységgel; b) a tevékenységi kör olyan feladattal bővül, mely az alapító okiratban nem szerepel; c) a tevékenységi kör szűkül feladat megszűnés vagy szervezet- átalakítás miatt. (2) A szervezeti felépítésben bekövetkezett változások a megbízható, valós összkép biztosítása szempontjából lényeges információnak minősülnek: a) új kar alapítása; b) szervezeti felépítésben történt egyéb változás (3) A Főiskola tárgyévi gazdálkodásában a kiadások, bevételek vonatkozásában valós, összképet befolyásoló lényeges információnak tekinthető: a) a 100 millió Ft összeget meghaladó egyedi felújítási, beruházási munka; b) a 100 millió Ft összeget meghaladó egyedi beszerzési értékű gép, műszer beruházás; c) a három évet meghaladó tartamú, évenként 50 millió Ft-ot elérő, illetve a mérlegkészítés időpontjában a 100 millió Ft összeget meghaladó kötelezettségek összege; d) a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítésnél a módosított előirányzattól való eltérés, ha annak mértéke eléri a 10 %-ot és összegszerűen az eltérés összege meghaladja a 100 millió forintot; 8

9 e) a képződött tartalékok 10 %-ot meghaladó mértéke és annak keletkezését befolyásoló tényezők. A pénzügyi kereteket megjelenítő előirányzatok vonatkozásában valós összképet befolyásoló tényezőnek tekinti a főiskola, ha az évközi szerkezeti jelleggel történő előirányzat-módosítás mértéke meghaladja az eredeti előirányzat 20 %-át. Amennyiben az eszközök és források értékelési eljárásában, módszerében egyik évről a másikra lényeges változtatás indokolt, az erről szóló döntést a gazdasági főigazgató hozza meg. A főiskola gazdálkodásában, a beszámoló elkészítésében lényeges információként kell kezelni a gazdasági társaságban szerzett 20 millió Ft összeget meghaladó részesedés szerzést. (4) Nem lényeges információk a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából, amely az előzőekben értelmezett értékhatár alatt van. 8. Jelentős és nem jelentős összegű hiba értékhatárának meghatározása (1) A mérleg valódiságának megállapításánál minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások saját tőkét és tartalékokat növelő, csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérleg főösszegének 2 %-át illetve ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja a 100 millió forintot, akkor a 100 millió forint. Ellenkező esetben a hiba nem jelentős. (2) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök terven felüli értékcsökkenése meghaladja az éves tervszerinti értékcsökkenést vagy a Ft-ot. (3) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál - függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek -, továbbá a készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a forintot. (4) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó - a számviteli törvény a szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%-át vagy a forintot; (5) Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen megváltoztatja, és emiatt a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a 9

10 hiba megállapításának évét megelőző költségvetési év mérlegében kimutatott saját tőke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (nő vagy csökken). (6) A jelentős és nem jelentős összeg kategóriáját kell értelmezni: a) Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése a mérlegben az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken, azaz könyvszerinti értéken történik. A nem jelentős összeg kérdése az utolsó időszak értékcsökkenés számításánál vetődik fel. Amennyiben az eszköz könyvszerinti értéke Ft alatti összeg melyet nem jelentősnek minősít a főiskola a legutolsó alkalommal elszámolt értékcsökkenés ezen összeggel automatikusan megnő, és ezen időponttól kezdődően az eszköz a 0-ig leírt eszközök állományába kerül át. b) A gazdasági társaságban lévő befektetés értékét csökkenteni kell, ha a társaság piaci megítélése tartósan csökken, c) A készleteknél minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözetet, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete meghaladja a bekerülési érték 20%-át, vagy a 100 ezer forintot. d) A követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket). Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözetet, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete meghaladja a bekerülési érték 20%-át, vagy a 100 ezer forintot. (7) Az év végi mérlegkészítéskor a mérleg tételek esetében a devizás elszámolásokhoz kapcsolódóan fogalmaz meg szabályozásokat a Számviteli Politika, valamint meghatározza a figyelembe veendő jelentős, nem jelentős összeg kategóriáját. 9. Immateriális javak, tárgyi eszközök üzembe helyezése, dokumentálása, minősítése (1) A Főiskola eszközállománya növekedhet: a) Más gazdálkodótól, egyéb személytől, szervezettől történő vásárlás, beszerzés, vagy egyéb jogcím (térítésnélküli átvétel) szerint; b) Saját előállítással. (2) Az állomány-növekedést követően az eszközt üzembe kell helyezni. Az üzembe helyezés dokumentuma az Üzembe helyezési jegyzőkönyv, Állományba vételi bizonylat, vagy az Üzembe helyezési okmány. Ingatlanok esetében a rendeltetésszerű használatbavétel feltétele a használatbavételi engedély kiadása. Az engedély kiadását megelőzően a használatbavételi eljárást kell lefolytatni. A használatbavételi eljárást jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az eljárás lefolytatását a Üzemeltetési és Vagyonkezelési Osztály végzi. Abban az esetben, amikor a beruházás beszerzés produktumát azonnal üzembe lehet helyezni, vagyis azonnal használatba lehet venni pl. egyes irodai gépek, berendezések akkor az üzembe helyezés időpontjában üzembe helyezési okmányt kell kiállítani az eszközt üzemeltető szervezeti egységnek. (3) Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásának bizonylatolását azok bizonylatait és tartalmi elemeit a főiskola Bizonylati szabályzata tartalmazza. (4) Az eszközök általános besorolására, minősítésére elsődlegesen a Sztv. 23. és 28. -a, valamint a Korm. rendelet ad iránymutatást. 10

11 (5) Az eszközök minősítésére, besorolására az alábbi esetekben kerül sor: a) az eszközök beszerzésekor; b) az eszköz használatának, rendeltetésének megváltozásakor; c) az év végi zárlati teendők kapcsán, a mérlegkészítéskor. (6) A főiskolának a törvényi előírásoknak megfelelően a tevékenységét szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a bérbevett eszközök kivételével - függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga, esetleg csak a szerződésben foglaltak teljesülése után kerül át az intézményhez a mérlegben ki kell mutatnia. (7) A tulajdoni jog átruházása nélkül a főiskola nyilvántartásába kerülnek a pénzügyi lízing, illetve részletfizetéses konstrukcióban vásárolt eszközök. A nyilvántartásba vételt, az eszközök közötti kimutatást tehát nem a tulajdonjog megszerzése, hanem a használatba adás határozza meg. (8) A főiskola az eszközök besorolásánál azok rendeltetését, használatát veszi alapul. (9) Azokat az eszközöket melyek a főiskola oktató, kutató és egyéb az alapító okiratban meghatározott tevékenységét tartósan, éven túl szolgálják a befektetett eszközök közzé kell sorolni. (10) A kis értékű tárgyi eszközök besorolásánál két szempont érvényesül: a) az intézmény tevékenységet éven túl, tartósan szolgálják, de egyedi bekerülési értékük (adómentes tevékenységhez történt beszerzés esetén ÁFA-val együtt) nem haladja meg a jogszabályban meghatározott összeget (mely január 1- től a Ft). A már meglévő eszközöket nem kell átsorolni. b) A főiskola a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értékét a beszerzéskor dologi kiadásként számolja el, a használatba adott eszközöket a szervezeteknél mennyiségi nyilvántartásba veszi. (11) Azok az eszközök, melyek a főiskola tevékenységét csak egy folyamatban, illetve éven belül szolgálják, készletek között kerülnek kimutatásra, illetve nyilvántartásba vételük mennyiségben és értékben történik. (12) A főiskola esetében az eszközök vásárlásának és a nyilvántartásba vételének kezdeményezése a szervezeti egységek hatáskörébe tartozik. Az eszközök minősítése annak megfelelően történik, hogy adott szervezeti egységnél folyó tevékenységet egy éven belül, vagy hosszabb távon szolgálják. (13) Az eszközök minősítésénél minden esetben az idő ismérvet, a tartósságot és nem az értéket kell elsődlegesen figyelembe venni. (14) A Főiskola tangazdaságot működtet, ezen belül állattenyésztési feladatot is végez. A Tangazdaság köteles gondoskodni a saját tenyésztésű és a vásárolt állatok minősítéséről, átsorolásáról, nyilvántartásba vételéről a tenyészállatok esetében a befektetett eszközök, növendék, hízó és egyéb állatok esetében a készletek között. (15) A nagy értékű tárgyi eszközök esetében minősítési és értékelési problémát jelent a már korábban üzembe helyezett eszközökhöz kapcsolódó értéknövelő tételek meghatározása, a bővítés, csere fogalmának szétválasztása. Az erre vonatkozó belső eljárási szabályok az Eszközök és források értékelési szabályzatában kerülnek rögzítésre. (16) Az eszközök besorolási tevékenysége kapcsolódik a főiskola vagyongazdálkodási, vagyonvédelmi feladatköréhez is. Biztosítani kell a tárgyi eszközök teljes körű nyilvántartását, az egyes szervezetek leltárfelelősségét, a kis értékű és nagy értékű tárgyi eszközök egyidejű leltározását. 11

12 10. Befektetett pénzügyi eszközök elszámolása (1) A főiskola saját bevételéből zártkörűen működő részvénytársaságot, vagy korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést. (2) A befektetett pénzügyi eszközök között tartja nyilván és számolja el az intézmény a munkavállalói részére éven túli időtartamra folyósított lakásépítési, vásárlási kölcsönöket. (3) A befektetett pénzügyi eszközökre vonatkozó értékelési elveket, módszereket a főiskola Értékelési Szabályzatában kell rögzíteni. (4) A befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó értékvesztés elszámolásának engedélyezése a főiskola gazdasági főigazgatójának a hatáskörébe tartozik. 11. Az értékcsökkenés elszámolásának rendje (1) Az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését (használatba vételét) követően terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. (2) Az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök után negyedévenként a Korm. rendelet 30. -ában meghatározott kulcsok alapján a tényleges használatnak megfelelően időarányosan kell az értékcsökkenés összegét elszámolni. A Főiskola a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál nem alkalmazza a jelentős-nem jelentős összeg fogalmát. (3) A Korm. rendelet előírásainak megfelelően nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszközöknél, amely értékéből a használat során nem veszít, illetve amelynek értéke különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan évről évre nő. (4) A számviteli törvény 53. -a alapján, a terven felüli értékcsökkenés összegét abban az esetben kell elszámolni ha: a) az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint az eszközök piaci értéke; b) az immateriális javak, tárgyi eszközök értéke tartósan lecsökken, mert az eszközök feleslegessé váltak, vagy megrongálódás megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésüknek megfelelően nem használhatóak, illetve használhatatlanná váltak. (5) Az előző bekezdésben felsorolt esetben az eszköz értékének csökkenését olyan mértékig kell elvégezni, hogy az eszköz használhatóságának piaci értéken szerepeljen a mérlegben. (6) Amennyiben az eszköz rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, az eszközt a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után a nyilvántartásból ki kell vezetni. (7) A rendeltetés megváltozása, az eszköz megsemmisülése, hiány esetén, a terven felüli értékcsökkenés elszámolását a GMF végzi. (8) A szervezeti egységek részéről az elfekvő, saját használatukból kivont eszközök esetében vagy a rendeltetés megváltozása, vagy elhasználódás miatt szükségszerű a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának vizsgálata. (9) A selejtezéssel történő eszköz kivonást megelőzően gondoskodni kell a terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról. A feladatot a GMF végzi. 12

13 (10) Amennyiben az immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke a korábban alkalmazott leírás miatt alacsonyabb ezen eszközök bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már megszűntek, vagy csak részben állnak fenn (piaci érték növekedett) a korábbi terven felüli értékcsökkenés leírását meg kell szüntetni és az eszközt a piaci értékre, legfeljebb azonban immateriális javak tárgyi eszközök esetében a tervszerűen elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével megállapított nettó értékre kell visszaértékelni. (11) Abban az esetben, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értékét (visszaírt értékét) a piaci érték jelentősen meghaladja, lehetőség van az eszközök piaci értéken történő értékelésére, a saját tőkén belül értékelési tartalék képzésére. (12) A Számviteli Politika kiadásának időpontjában a Korm. rendelet szerinti értékhelyesbítések lehetőségével a főiskola nem él. (13) A tenyészállatokra vonatkozóan a főiskola saját hatáskörben az értékcsökkenés elszámolásának rendjét az alábbiak szerint szabályozza: - Az értékcsökkenés leírás kiszámítása a tartási idő figyelembevételével történik. - Az értékcsökkenés számítását megalapozó adatok állatfajonként: Ló 6.7 % Tenyészkan 33 % Tenyészkos 20 % Anyajuh 20 % - Az elszámolható értékcsökkenés összege a tenyészállatok bekerülési összege függvényében változhat. - Amennyiben a tenyésztésből történő kivonás, selejtezés, elhullás évközben történik gondoskodni kell az időarányos értékcsökkenés elszámolásáról. (14) Az éven belül amortizálandó eszközök bekerülési értékét dologi kiadásként egy összegben kell elszámolni, az év végéig használatba nem vett (raktáron levő) kis értékű eszközt a mérlegben be kell mutatni. 12. Deviza elszámolás, értékelés rendje (1) A főiskola devizabevételei és kiadásai pénzforgalmának bonyolítására deviza számlát alkalmaz. a) Az Áht. 18/C. (10) bekezdése alapján a nemzetközi szerződések alapján nyújtott támogatások fogadása és felhasználása csak a Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámlán történhet. b) A devizaszámlán rendelkezésre álló pénzeszközök a végleges felhasználáskor válnak költségvetési kiadássá. A kincstár devizaszámla-vezetéssel kapcsolatos tevékenysége körében - a Magyar Nemzeti Bank és a kincstár között létrejött megállapodás alapján - díjakat számolhat fel és kamatot fizethet, amelynek feltételeit a számlatulajdonosokkal kötött számlaszerződésben köteles rögzíteni. (2) A deviza számlánál bevételnek tekintendő minden jóváírás (segély, támogatás, adomány, kamat, valuta különbözet visszafizetése stb.) (3) A főiskola szükség szerint az egyes pályázatokhoz, feladatokhoz kapcsolódóan különkülön nyitott (tehát több) devizaszámlát is kezelhet. (4) Az egyes devizaszámlákhoz kapcsolódóan az adott devizanemről analitikus nyilvántartást kell vezetni, az aktuális árfolyammal és forintértékkel. 13

14 (5) A devizaszámlák bevételét a pályázatokban meghatározott alábbi célokra használhatják fel: a) Külföldi hivatalos utazásokkal kapcsolatos kiadások fedezetére (napidíj, közlekedési költség, részvételi díj, ösztöndíj stb.). b) Banki kezelési költségek fedezetére. c) Devizaszámláról valuta felvételre. d) Adott pályázathoz devizás témához kapcsolódó forint alapú számla közvetlen kifizetésére. (6) A devizaszámlán jóváírt bevételek különböző időpontokban és árfolyamokkal jelentkeznek a számlán. A deviza számlán lévő deviza év végi értékelésére vonatkozó szabályokat az Értékelési Szabályzat tartalmazza. (7) Az árfolyam alkalmazásánál az alábbi szabály érvényesül: - Jóváírásnál és felhasználásnál MNB deviza árfolyamán történik a gazdasági esemény rögzítése. (8) Amennyiben jelentős mértékű az árfolyam különbözet, azt devizaszámlánként könyvelni kell, az árfolyam veszteséget egyéb dologi kiadásként, az árfolyam nyereséget egyéb bevételként kell elszámolni. (9) Pályázatok utólagos elszámolásából (pl. TEMPUS) adódó jóváírásnál keletkezett árfolyam nyereség nem képez felhasználható pénzkeretet az adott téma esetében, azt a főiskola szintjén jelentkező központi bevételként kell elszámolni. 14

15 IV. RÉSZ A KÖNYVVEZETÉS RENDJE 13. A Főiskola számviteli rendszere (1) A Főiskola könyvvezetési kötelezettségét a Korm. rendelet 8. (1) bekezdése rögzíti, hogy az államháztartás szervezete a tevékenysége során előforduló vagyoni és pénzügyi helyzetét befolyásoló gazdasági eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében módosított teljesítés szemléletű nyilvántartást köteles vezetni és azt az év végével lezárni. (2) A Főiskola a TÜSZ integrált ügyviteli rendszert alkalmazza 14. A modulok főbb feladatai és funkciói A TÜSZ rendszer az alábbi modulokat tartalmazza: - Főkönyv - Üzleti partnerek - Készletek - Tárgyi eszközök - Nyilvántartások - Kommunikáció - Technikai menük Továbbá két külső programból történik feladás a rendszer főkönyvi modulja felé: - Neptun Egységes Tanulmányi rendszer - Nexon A TÜSZ gazdasági információs rendszer alapja a kötelezettségvállalás nyilvántartása. Kötelezettséget vállalni csak megnyitott keret terhére lehet. A keretek felhasználások szempontjából lehetnek: - Személyi jellegűek - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Áthozott pénzeszközök - Felújítás jellegűek - Intézményi beruházás - Központi beruházás A keretek fedezetének forrása lehet: - Költségvetési támogatás - Költségtérítéses bevétel - Egyéb bevétel - Pénzmaradvány 15

16 Főkönyv A főkönyvön belül a módosított teljesítés szemléletű könyvelés és a keretgazdálkodáshoz kapcsolódó teendők végrehajtása történik. A főkönyvi modul a következő almenüket tartalmazza: - Főkönyvi könyvelés - Számlatükör - Napló adatok - Kód adattár - Kimutatások - Jelentések - Keretgazdálkodás - Technikai menük Üzleti partnerek A menüpontban végezhetők el a külső üzletfelekhez kapcsolódó, elsősorban pénzügyi és adminisztratív feladatok. A menüpont tartalma: - Számlák - Partner törzs - Kód adattár - Banki műveletek - Folyószámla adatok - Kimutatások - Pénztári műveletek - Egyéb kimutatások Készletek Ebben a főmenüpontban végezhetők el az anyaggazdálkodási feladatok. Ez a feladatok közül a legfontosabban: - anyagforgalmi (kivét-bevét-visszavét) bizonylatok készítése - raktárankénti, leltár helyenkénti készletadatok megtekintése - raktári készletek megnyítása - cikktörzs karbantartása - ajánlatok fogadása, igénylések rögzítése, rendelések összeállítása - raktári, leltározási munkák - az anyagfelhasználás lekérdezése, ennek főkönyvi feladása. A készleten belül a következő menüpontok találhatók: - Forgalmi bizonylatok - Forgalom adatok - Készlet adatok - Gazdálkodás - Cikktörzs - Kód adattár - Leltárak - Technikai menük 16

17 Tárgyi eszköz A főmenüpontban a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó feladatok hajthatók végre. A nagy értékű eszközök nyilvántartása az alábbi típus bontásban történik: - Immateriális javak - Ingatlanok - Egyéb berendezések, felszerelések - Járművek - Tenyészállatok - Kis értékű eszközök A rendszer automatikus feladást a főkönyv felé nem készít. Az analitikus adatok főkönyvi feladását a Főkönyvi egyeztetés menüpont listája alapján kell végrehajtani. Nyilvántartások Ebben a menüpontban a szerződések nyilvántartására, különböző szempontok szerinti csoportosítására, és a szerződésekhez kapcsolódó forgalmi adatok tételes és halmozott lekérdezésére van lehetőség. Kommunikáció Ez a főmenüpont a TÜSZ és más rendszerek közötti kommunikációs felszínt biztosító menüpontokat tartalmazza. Technikai menük A menüpontban a technikai beállítások tekinthetők meg és módosíthatók. Menüpontok: - Rendszer paraméterek - Adatbázis műveletek - Inputmezők megadása - Rendszer leállások - Új jelszó megadás - Kód adattár - Nyomtató beállítások - Technikai menük 15. Előirányzatok keret nyilvántartása Az előirányzattal való gazdálkodás szabályai a Gazdálkodási Szabályzatban kerülnek megállapításra. Az államháztartási költségvetésben megtervezett bevételi és kiadási előirányzatok a főiskola belső költségvetésében kerülnek felosztásra az egyes karok, illetve központi szervezeti egységek, feladatok között. A szervezetek részére éves, illetve havi működési előirányzat (keret) lebontás történik. A jogosultsági csoporton belüli keret megállapítása a szervezeti egységek hatásköre. Az előirányzatok módosítása a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon keresztül történik. 17

18 16. Kiadások, bevételek elszámolása (1) A kiadások és bevételek elszámolásánál a pénzügyi-számviteli rendszer kialakításával biztosítani kell: a) az egyes tevékenységek elkülönítését, valamint a bevételek és kiadások tevékenységenkénti összemérhetőségét, b) a beszámoló jelentés megfelelő adatokkal történő elkészítését, c) a belső információs igények kielégítését. (2) A főkönyvi rendszerben alkalmazott kiadások, bevételek elszámolására szolgáló számlákat és azok tartalmát, funkcióját a Főiskola Számlarendje tartalmazza. 17. Közvetett kiadások elszámolási rendje (1) A főiskola azon kiadásokat, melyekről a felmerülés időpontjában megállapítható, hogy közvetlenül mely tevékenységhez kapcsolódik, a tevékenységnek megfelelő kiadási előirányzat és teljesítése számlára számolja el. (2) A kiadások egy részénél a felmerüléskor nem állapítható meg, hogy melyik tevékenységet (szakfeladatot), ezek a közvetett, vagy általános kiadások. (3) A közvetett kiadások esetében a felmerüléskor csak annak helye határozható meg. Ezek a kiadási költséghelyek olyan szervezeti egységek, melyek általában több szakfeladattal állnak kapcsolatban. (4) A 6. számlaosztályban a közvetett (általános) kiadásokat ki kell mutatni a felmerülésük helye szerinti csoportosításban. A szakfeladatokra történő felosztást a közvetlen kiadásokra vetítve kell elvégezni. 18

19 V. RÉSZ A SZÁMVITELI POLITIKA KERETÉN BELÜL KÖTELEZŐEN ELKÉSZÍTENDŐ SZABÁLYZATOK 18. Szabályzatkészítési kötelezettség (1) A számviteli politikához kapcsolódó szabályzatok elkészítésére vonatkozó kötelezettséget és a szabályzatok tartalmi követelményeit a Sztv. és a Korm. rendelet szabályozza. (2) A Sztv. 14. (5) bekezdése, továbbá a Korm. rendelet 8. (4) bekezdése alapján a Számviteli Politika keretében önálló szabályzatként kerül elkészítésre: a) az eszközök és források értékelési szabályzata; b) az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, valamint felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata; c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat; d) a pénzkezelési szabályzat. 19. A Számlarend és a Számviteli Politika kapcsolata (1) A Sztv (1) bekezdése, illetve a Korm. rendelet 49. -a előírja, hogy az intézmény a költségvetési szervek számlakerete alapján olyan Számlarendet köteles készíteni, mely szerinti könyvvezetés a törvény vonatkozó rendelkezéseiben és a Korm. rendeletben előírt költségvetési beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. (2) A Számlarendnek tartalmaznia kell: a) minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét, megnevezését; b) a főkönyvi számla tartalmát, ahol a megnevezésből nem következik egyértelműen; c) a főkönyvi számlára való könyvelés jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket; d) más számlákkal való kapcsolatát; e) a főkönyvi számla és analitikus nyilvántartás kapcsolatát; f) a Számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. (3) A Számlarendnek a fentieken túlmenően tartalmaznia kell mindazokat a további szabályozásokat, melyeket a rendelet, vagy más jogszabály a Főiskola mint költségvetési szerv - hatáskörébe utalt, amelyeket e Számviteli Politika nem tartalmaz. (4) A Számviteli Politika és a Számlarend kapcsolatát jelzi, hogy a Számviteli politika megjelenik a Számlarendben, tartalmi és időbeli prioritása van, a Számlarend viszont biztosítja a Számviteli Politika gyakorlati megvalósulását. 19

20 VI. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Jelen Számviteli Politikát a Szenátus az I/2-2/18/2008.(február 5.) sz. határozatával, január 1-jei, visszamenőleges hatállyal jóváhagyta. A szabályzatban foglaltakat először a december 31-i fordulónapra összeállított költségvetési beszámolóra kell alkalmazni. (2) Jelen Számviteli Politikát a Szenátus az I/2-2/154/2008.(december 16.) sz. határozatával módosította. (3) Jelen Szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa az RH/48-112/2009. (december 21.) számú határozatával, január 1-jei hatállyal módosította. Jogszabályi változások a Szenátus december 16-i határozata alapján átvezetésre kerültek a gazdasági és műszaki főigazgató hatáskörében. Nyíregyháza, június 26. Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor 20

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA Érvényes: 2011. június 30-tól 1 I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika Kötelező érvényű szabályzat sablonok Számviteli politika Tartalomjegyzék: Általános elvi, eljárási, módszerbeli kérdések 1. A beszámolás rendje 2. A könyvvezetés végrehajtása 3. Módszerek és eljárások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől.

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1.

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2010. január 1. napjától Módosítva: 2011. 01.01-től 2 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1.. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor Főigazgató 1 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület S Z Á M V I T E L I P O L I T I K A Dunabogdány, 2009. május 20. SZÁMVITELI POLITIKA Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

5. A mérleg és eredmény kimutatás.

5. A mérleg és eredmény kimutatás. A számviteli politika elkészítését a Számviteli Törvény írja elő. Meglétét az Adóhivatal ellenőrzi bármely adónem ellenőrzéséhez kapcsolódóan. A szabályzat elkészítéséhez nagymértékben bele kell vonni

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi. éves beszámolóhoz. Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi. éves beszámolóhoz. Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040938 KSH: 14024902662911413 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi éves beszámolóhoz Telki, 2011.05.24. Készült a Forint-Soft Kft Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA MÉRLEG 2012.

Részletesebben

Számviteli Politika. Számviteli politika. FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és

Számviteli Politika. Számviteli politika. FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Számviteli Politika 2014 I. Bevezetés Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése előírja az

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Számviteli politika. A Szervezeti és Működési Szabályzat. 2. számú melléklete

Számviteli politika. A Szervezeti és Működési Szabályzat. 2. számú melléklete Számviteli politika A Szervezeti és Működési Szabályzat. 2. számú melléklete Részei: 1. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzat 2. Eszközök és források értékelési szabályzat 3. Önköltségszámítás

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara

Magyar Ügyvédi Kamara Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SZÁMVITELI POLITIKA 2010. A MÜK köztestület, mely a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szempontjából egyéb szervezetnek

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍREGYHÁZI REPÜLÉS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Adószám: 18802728-1-15 Bejegyző határozat száma: Pk-60096/1999/07 KSH: 18802728-9133-569-15 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4. a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Pécsvárad, 2007-02-26 Moschnitzka Péterné Gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

"Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7

Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2009.üzleti évről KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Budapest 2015.04.23. TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat célja, tartalma és hatálya... 3 3. Az Egyetem azonosítói adatai... 3 4. A számviteli elvek érvényesülése...

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Egyetem tevékenységének

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben