SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1"

Átírás

1 67 Bánfalvi Mária * Skultéty Viktor ** Szakács Ferenc *** SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1 1. A kutatás 2 problémafelvetése, kutatási célok Az Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék által oktatott Vállalkozás- és szervezetpszichológia címû tantárgy oktatási célja és speciális célkitûzése: A vállalkozásszervezõi tevékenységhez szükséges pszichológiai ismeretek elsajátítása és a vállalkozói magatartás kifejlesztése az egyén, a csoport és a szervezet szintjén. A kitûzött cél megvalósításának fontos lépcsõfoka a sikeres vállalkozások személyi és tárgyi feltételeinek meghatározása. A vállalkozó, aki létrehozza és mûködteti vállalkozását, különleges embertípus, a tapasztalatok szerint személyiségjegyek, kompetenciák, készségek és képességek olyan együttesével rendelkezik, melyek megléte nagy valószínûséggel jósolhatja be a vállalkozói sikert (Bolton Thompson, 2001). Egy vállalkozókkal foglalkozó pszichológiai szemléletû szerzõ (Kristály, 1997) szerint arra a kérdésre sokkal könnyebb megfelelni, hogy mit csinál, mintha azt akarnánk meghatározni, hogy milyen személyiségjegyekkel írható le, tehát kicsoda a sikeres vállalkozó. Több kutatás foglalkozott és foglalkozik ma is ezzel a problémával, de egységes nézõpontot még nem sikerült kialakítani. (Milton, 1989; Burch, 1986). Abban az egyben viszont mindenki egyetért, hogy bár jelenleg nem léteznek szükség lenne olyan tudományos eszközökre ( tesztekre ), melyek segítségével meg lehetne állapítani egy személyrõl, milyen esélyei vannak arra, hogy sikeres vállalkozóvá váljék. A tesztek kidolgozásához elsõ lépésként azokat a személyi és tárgyi feltételeket kívánjuk azonosítani, majd bizonyos szempontok szerint elemezni, amelyek a sikeres vállalkozásokat jellemzik. 2. A vizsgálat módszere A vállalkozó, illetve a sikeres vállalkozó kritériumainak azonosításáig alapvetõen két úton juthatunk el. Megközelíthetjük a problémát teoretikus módszerrel, melynek során a vállalkozó és a vállalkozói siker * Mestertanár, Általános Vállalkozási Fõiskola ** Tudományos segédmunkatárs, Általános Vállalkozási Fõiskola *** Fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola 1 A Magyar Tudomány Napja alkalmából az ÁVF Kis és közepes vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás után címû tudományos konferenciáján tartott elõadás szerkesztett változata. 2 A Vállalkozói alkalmasság c. kutatási projekt keretében készült munka az Általános Vállalkozási Fõiskola (ÁVF) Alkalmazott Magatartástudományi Tanszékén (AMT) 2003-ban lezárt, a Vállalkozói személyiség címû kutatás szerves folytatása. Témavezetõ: dr. Szakács Ferenc.

2 68 definíciójából kiindulva deduktív módon határozzuk meg azokat a feltételeket, amelyek teljesülése szükséges és általában elégséges ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozóvá váljék. A másik lehetséges út az empirikus megközelítés, amely a sikeres vállalkozások személyi és tárgyi feltételeinek azonosításával, a tapasztalati úton szerzett adatok elemzésével, induktív módon jut el a vállalkozói siker kritériumainak megfogalmazásához. A szakirodalmi teoretikus megközelítések sokfélesége és az empirikus kutatások mássága a fejlett tõkés országok nagy hagyományú vállalkozásairól szóló beszámolókról van ugyanis szó miatt, jelen kutatás során az induktív, tapasztalati módszert választottuk. Mielõtt elméleti megfontolásokba kezdtünk volna, meg akartuk ismerni a hazai valóságot. A konkrét jelenségek megismerése didaktikai céljainknak is jobban megfelelt, mivel az élõ példákon keresztül sokkal hatékonyabban végezhetjük a vállalkozásszervezõ szakos hallgatók gyakorlati felkészítését és a vállalkozói magatartás fejlesztését. A tanulmány lezárásáig 670 mikro-, kis- és középvállalkozót interjúban kérdeztünk 3 életútjáról, a vállalkozói siker személyi és tárgyi feltételeirõl. (Az interjú kérdései az 1. mellékletben olvashatók.) A megkérdezettek között egy sem volt, akinek vállalkozása csõdbe ment volna (ilyen személy nem kerülhetett be mintánkba). Az interjúk során három átfogó kérdést tettünk fel a vállalkozóknak: Elõször a vállalkozás történetére voltunk kíváncsiak (családi elõzmények, elõzõ munka, indulási elképzelés, ötlet, a vállalkozás létrehozása, szereplõi, a szervezet életszakaszai, segítõ és akadályozó körülmények, gazdasági és személyi elõfeltételek, a sikert elõsegítõ és akadályozó tényezõk, a jövõre vonatkozó tervek, stb.) Ezt követõen a sikeres vállalkozó legfontosabb személyiségjegyeire kérdeztünk rá. Ehhez felhasználtuk az egyik korábbi munkánkban (Szakács és mtsai, 2001) alkalmazott tulajdonságlistánkat is: Milyen a sikeres vállalkozó, és milyen vagyok én? Végül a siker feltételeit firtattuk. ( Ön szerint melyek a sikeres vállalkozás legfontosabb feltételei? Mi kell a sikerhez? ) A szóbeli válaszokat hanghordozóra rögzítettük, majd a statisztikai értékeléshez számítógépes adatbázist készítettünk. A narratív információszerzést megelõzõen az egyes vállalkozóktól elkértük adataikat is (életkor, iskolai végzettség, nem, a vállalkozás jogi formája, tulajdonosi részarány, a cégbejegyzés idõpontja, fõbb tevékenységi körök, méret a kezdéskor és a felmérés idõpontjában). 3. A vizsgálat eredményei Az adatokat másutt (Bánfalvi Skultéty Szakács, 2005) részletesen ismertettük. Jelen tanulmányban csak a felsorolandó változókkal foglalkozunk A sikeresség teljesítménymutatói A cégbejegyzés idõpontja Szoros értelemben vállalkozásokról Magyarországon a rendszerváltást követõ idõszaktól beszélhetünk. A magyar vállalkozásokkal foglalkozó szakirodalom szerint az állami tulajdon privatizációját sok vállalkozó használta ki, a munkahelyükrõl olcsón jutottak hozzá olyan tárgyi eszközökhöz, melyeket az eladást követõen leselejteztek, de még használhatók voltak. Ezek a személyek általában folytatták azt a tevékenységet, amellyel még alkalmazottként foglalkoztak, de már saját vállalkozásban, elõzõ munkahelyük ügyfélkörének jelentõs részének megtartásával. Sokan viszont kényszervállalkozóvá váltak, mivel a cég megszûnését követõen nem volt más választásuk, el kellett kezdeniük vállalkozóként dolgozni. (Vecsenyi, 1999.) A rendszerváltást követõen már általában csak a gazdasági lehetõségeken és az egyének kreativitásán múlt, hogy mikor jegyzik be vállalkozásukat. 3 Az interjúkat elsõéves vállalkozásszervezõ szakos fõiskolások, illetve Karcsics Éva szakirányfelelõs együttmûködésével a Humánerõforrás-menedzser szakirányú hallgatók készítették a tanév folyamán. Ezúton is köszönjük!

3 69 A megkérdezett hatszázhetven vállalkozó az alábbi éves megoszlásban jegyezte be cégét évekre lebontva: 1. ábra % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 na. 1. táblázat 1,04 A vállalkozások megoszlása a bejegyzés éve szerint 3,28 0,45 3,28 7,467,61 5,82 6,726,727,16 6,87 7,46 4,93 5,07 5,675,82 5,52 6, év ,24 0, A bejegyzés éve A vállalkozások száma (db) % na. 7 1, elõtt 22 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Összesen ,00

4 70 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a évtõl vizsgálva a vállalkozások bejegyzésének számát a bejegyezett vállalkozások jogi formájától függetlenül lineáris növekedést állapít meg. (Pongorné, 2005) A diagramon jól látható, hogy az általunk megkérdezettek közül a 90-es években évente szinte egyenletes mértékben (1992-ben kissé többen, 7,61%) jegyezték be vállalkozásukat, kevesebben indultak közülük a 2000-es évektõl. Mindenesetre többségük régi motoros, a hatszázhetven vállalkozás majdnem háromnegyed része (73,88%) öt évnél hosszabb ideje mûködik. A vállalkozói siker egyik jelzõje lehet az is, hogy mióta mûködnek, tehát többségük az idõtartam alapján is sikeresnek mondható A vállalati vagyon A vállalkozás kezdeti vagyona azt mutatja, mekkora tõkét invesztálnak a vállalkozásba. A szolgáltatásorientált vállalkozások általában kismértékû apporttal indulnak. A kereskedelemhez viszont a készletek miatt, a termelõ tevékenységhez pedig az alapanyagok és gépek miatt nagyobb beruházásra van szükség. A mintánkban szereplõ magyar vállalkozások nagyon kis eszközértékkel indulnak. Ezt talán a szolgáltatásorientált tevékenységek magas száma magyarázza. Az induláskor a vagyonérték 0 Ft-tól Ft-ig terjed. A többség a 0 és az 1 millió Ft közötti kategóriába esik. (A kérdésre 29 vállalkozó nem válaszolt.) 2. ábra A vállalati vagyon értéke kezdéskor (millió Ft) 10-3% % % % 2. táblázat Lekötött eszközök értéke Vállalkozások száma Vállalkozások (millió Ft) (db) aránya (%) , , , ,81 Összesen ,00

5 71 Az interjú idõpontjában mért eszközértékkel a vállalkozások gazdagságát, végsõ soron sikerességét mértük. Az eszközérték 0 Ft-tól Ft-ig terjed. A többség a 0 és 1 millió Ft érték kategóriába tartozik. (A kérdésre 7 vállalkozó nem válaszolt.) 3. ábra A vállalati vagyon értéke az interjú idõpontjában (millió Ft) 10-19% % % % 3. táblázat Lekötött eszközök értéke Vállalkozások száma Vállalkozások (millió Ft) (db) aránya (%) , , , ,70 Összesen , Foglalkoztatottak száma A foglalkoztatottak száma a vállalkozás méretével és a tevékenység élõmunkaigényével kapcsolatban szolgálhat információval. A vállalkozás sikerességének az eszközértékhez hasonlóan jó mutatószáma lehet, ha a növekedés mértékét vizsgáljuk. A kérdésre 18 vállalkozó nem válaszolt.

6 72 4. ábra Foglalkoztatottak száma kezdéskor (fõ) 5-6 7% % 7-8 2% % 10-7% 0 25% % 4. táblázat Foglalkoztatottak száma (fõ) Vállalkozások száma (db) Vállalkozások aránya (%) , , , , , , ,90 Összesen ,00 A döntõ többség mikrovállalkozásként indult. Jelentõs az egyéni vállalkozók (0 foglalkoztatott) aránya. A legnagyobb arányban 1-2 fõvel indultak a vállalkozások. A legmagasabb létszám (1600 fõ) egy nagy gyártási-kereskedelemi vállalkozásé. A jelenlegi alkalmazottak számát firtató kérdésre az összes vállalkozó válaszolt. 478 vállalkozás 10 fõ alatti alkalmazotti létszámmal dolgozik, megmaradtak mikrovállalkozásnak. Ez a teljes minta 71%-a. (Kézenfekvõ a kérdés, hogy a magyar vállalkozások munkaerõigénye ilyen alacsony, avagy a foglalkoztatottak bejelentésének magas a költségvonzata.)

7 73 A megoszlást az alábbi ábrából és táblázatból leolvashatjuk: 5. ábra Foglalkoztatottak száma az interjúkészítés idõpontjában (fõ) % % % % % 0 13% % 5. táblázat Foglalkoztatottak száma (fõ) Vállalkozások száma (db) Vállalkozások aránya (%) , , , , , , ,60 Összesen , Éves forgalom Az éves forgalom mutatójával is a vállalkozás sikerességét szándékoztuk mérni. A befektetett eszközök, a foglalkoztatottak száma és a tevékenység jellege szerint változhat az éves forgalom nagyságrendje. A vállalkozás sikerességének feltétele, hogy az éves forgalom az inflációt meghaladó mértékben növekedjék, és a vállalkozás képes legyen annyi profitot termelni, amelynek a kivétjébõl a vállalkozó meg tud élni, illetve a bõvüléshez megkívánt mértékben tudja a tõkét visszaforgatni. (A megkérdezett vállalkozók közül 35-en nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy tevékenységük elsõ évének végén mekkora volt az éves forgalom.)

8 74 6. ábra Éves forgalom kezdéskor (millió Ft) % 10-12% % 1,5-2 6% 1-1,5 5% 0,5-1 7% 0-0,5 51% 6. táblázat Éves forgalom induláskor Vállalkozások száma (db) Vállalkozások (millió Ft) aránya (%) 0-0, ,71 0, ,24 1-1,5 32 5,04 1, , , , ,13 Összesen ,00 Az éves forgalom a mûködés elsõ évében a vállalkozások 50,71%-ában 0,5 millió Ft alatt volt. Ez az adat a lekötött eszközök értékének ismeretében arra enged következtetni, hogy a vállalkozások többségében az elsõ évben a lekötött eszközök ára térült meg, számottevõ nyereségrõl csak a fennmaradó 49,29% esetében beszélhetünk. Az éves forgalom jelenlegi (2005) adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy minden megkérdezett vállalkozás nyereséges a befektetett eszközök és alkalmazottak számának viszonylatában. A lekötött eszközökhöz viszonyítva a befektetések többszörösét termelik meg. (A kérdésre 5 vállalkozó nem válaszolt.)

9 75 7. ábra Éves forgalom az interjúkészítéskor (millió Ft) 500, % 100, % 9% 50, % 10, % % 7. táblázat Éves forgalom jelenleg Vállalkozások száma (db) Vállalkozások (millió Ft) aránya (%) ,21 10, ,69 50, ,22 100, ,32 500, , ,05 Összesen ,00 A két adatsor egymáshoz viszonyított arányai megmutatják, hányszorosára növekedett a vállalkozások forgalma az indulástól 2005-ig. Az adatok szerint a vizsgált vállalkozások között nincsen olyan vállalkozás, amelyik ne duplázta, ne triplázta, illetve ne sokszorozta volna meg a forgalmát A sikeresség feltételei, elõsegítõ és gátló tényezõi Egy nemzetközileg is elismert magyar szerzõ a vállalkozó sikerességének feltételeit kutatva két tulajdonságot emel ki: a tapasztalatot és a szakmai hátteret, illetve a vállalkozói fejlõdés képességét (Vecsenyi, 1999). Arra a kérdésünkre, hogy mi kell a vállalkozói sikerhez a 670 vállalkozó összesen 2264-féle feltételt nevezett meg. Hasonlóan a vállalkozói tulajdonságok rendszerezésének során alkalmazott módszerünkhöz, itt is megkerestük az egy-egy fogalom alá összegyûjthetõ feltételeket, szinonimákat. Alapvetõen tizenegy csoporttal dolgoztunk (plusz egy kategóriával, ahová azokat a feltételeket soroltuk, amelyek egyetlen halmazba se fértek bele). A sorrend a következõképpen alakult:

10 76 8. ábra A sikeresség csoportosított feltételei említések száma Kapcsolatok Alkalmazottak Szerencse Munka feltétel 8. táblázat A sikeresség feltétele Említések gyakorisága Személyes tulajdonságok 579 Tõke 486 Kapcsolatok 450 Alkalmazottak 215 Szakmai tudás 147 Piaci környezet 102 Szerencse 74 Ötlet 68 Kedvezõ állami szabályozások 56 Munka 47 Piacképes termék 21 Egyéb 19 A szerencse és az állami szabályozások kategóriái mint a vállalkozóktól független tényezõk, valamint a piaci környezet feltételei csak részben függhetnek a vállalkozóktól. (Magyarázat lehet a kis konkurencia, a nyitott piac, stb.) Bár fontosságukat belátjuk, ezeket a további (pszichológiai természetû) munkánkban nem tudjuk felhasználni. A tulajdonságoknak a vállalkozók által kialakított sorrendje mindenesetre arra utal, hogy szerintük a vállalkozás sikeressége igen nagy mértékben az üzletember egyéni tulajdonságaitól (azaz alkalmasságától) függ.

11 77 A vállalkozói siker vizsgálatakor nem feledkezhetünk meg a környezet szerepérõl. Az elõsegítõ és gátló tényezõket firtató kérdésre a hatszázhetven vállalkozó összesen kilencszázhetvennégy értékelhetõ tényezõt nevezett meg. Ennyi esetbõl természetesen nem lehet messzemenõ következtetéseket levonni, de a feltûnõen gyakori válaszokra érdemes figyelni. A rokon jelentésû tényezõket egy-egy kategóriába sorolva, a következõ gyakorisági sorrendet kaptuk: 9. ábra Személyiség 7% Alkalmazottak 4% Tõke 5% Elõsegítõ tényezõk Egyéb 3% Nincs/nem jelölt meg 1% Piaci, gazdasági környezet 10% Szakismeret, tapasztalat 32% Kapcsolatok 38% 9. táblázat Elõsegítõ tényezõ Elõfordulás gyakorisága Elõfordulás aránya (db) (%) Kapcsolatok ,25 Szakismeret, tapasztalat ,19 Kedvezõ piaci, gazdasági környezet ,32 Személyiség 65 6,58 Tõke 48 4,86 Alkalmazottak 41 4,15 Egyéb 32 3,24 Nincs/nem jelölt meg 14 1,42 Összesen ,00

12 78 Jól látszik, hogy a legfontosabb tényezõ a megfelelõ kapcsolati háló megléte. A vállalkozók közel azonos mértékben támaszkodnak szakismeretükre. Segíti õket a kedvezõ piaci környezet és a megfelelõ személyiség is. Érdekes, hogy a tõke csak az ötödik helyen végzett. Úgy látszik, a pénz nem elsõdleges tényezõ a vállalkozás mûködtetésének tekintetében. A gátló tényezõket úgy is felfoghatjuk, mint egy kedvezõtlen vállalkozói klíma összetevõi, elemei. A 670 vállalkozó összesen 938 gátló tényezõt nevezett meg. Kategóriákba sorolva a sorrend: 10. ábra Állami szabályozások 4% Egyéb 5% Gazdasági, piaci környezet 7% Szakmai ismeretek hiánya 9% Kapcsolatok hiánya 10% Gátló tényezõk Konkurencia 12% Nincs/nem jelölt meg 2% Alkalmazottak 1% Tõkehiány 50% 10. táblázat Gátló tényezõ Elõfordulás gyakorisága Elõfordulás aránya (db) (%) Tõkehiány ,93 Konkurencia ,37 Kapcsolatok hiánya 98 10,45 Szakmai ismeretek hiánya 85 9,06 Gazdasági, piaci környezet 65 6,93 Egyéb 45 4,80 Állami szabályozások 36 3,84 Nincs/nem jelölt meg 20 2,13 Alkalmazottak 14 1,49 Összesen ,00

13 79 Egymás mellé helyezve az elõsegítõ és a gátló tényezõket: 11. táblázat Gátló tényezõ Elõfordulás aránya Elõsegítõ tényezõ Elõfordulás aránya (%) (%) Tõkehiány 45,9 Kapcsolatok 37,25 Konkurencia 11,6 Szakismeret, tapasztalat 32,19 Kapcsolatok hiánya 98 Piaci, gazdasági környezet (kedvezõ) 10,32 Szakmai ismeretek hiánya 85 Személyiség 6,58 Gazdasági, piaci környezet 65 Tõke 4,86 Egyéb 45 Alkalmazottak 4,15 Állami szabályozások 36 Egyéb 3,24 Nincs/nem jelölt meg 20 Nincs/nem jelölt meg 1,42 Alkalmazottak 14 Összesen 100,00 Összesen 100,00 A legkézenfekvõbb észrevétel az, hogy a vizsgálatban résztvevõ vállalkozók szerint a kapcsolatok és a szakismeretek segítettek leginkább, a legnagyobb mértékben pedig a tõkehiány, valamint a konkurencia gátolták õket. (Ha van pénz, az nem feltétlenül elõsegítõ tényezõ, de ha nincs, az mindenképpen gátol.) Figyelemreméltó adat az is, hogy a gazdasági-piaci környezeti tényezõ magas gyakorisággal a gátló körülmények között szerepel A vállalkozóvá válás motívumai A vállalkozás sikerességének soft mutatóit vizsgálva a legkézenfekvõbb kérdés az, hogy miért lesz valaki vállalkozó, mi hajtja, milyen indíttatásból választja a megélhetésnek ezt a formáját. A szakirodalom sokféle motívumot felsorol, mely arra késztetheti az embert, hogy feladva a beosztotti státus viszonylagos biztonságát a maga urává váljon és belevágjon egy vállalkozásba. A tanulmányok elsõsorban a profitot, a függetlenség utáni vágyat és a vállalkozói életstílus vonzerejét említik hajtóerõként. (A kényszer nem vagy csak ritkán szerepel.) Saját adataink az interjúk alapján a következõk. A 670 vállalkozó összesen 813 motívumot sorolt fel a vállalkozás elindításának indoklásaként. Ezeket a motívumokat 9 nagyobb kategóriába lehet sorolni.

14 ábra A vállalkozások megoszlása a vállalkozó motívumai szerint említések gyakorisága (%) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 26,81 Lehetõség felismerése 18,94 Kényszer 14,39 Pénz 17,84 Önállóság, függetlensé g 6,64 5,90 3,57 2,95 2,95 Külsõ befolyás Egyéni ambíció Egyéb Életstílus Családi hagyomány motívum 12. táblázat A vállalkozó motívumai Említések száma (db) Említések gyakorisága (%) Lehetõség felismerése ,81 Kényszer ,94 Önállóság, függetlenség ,84 Pénz ,39 Külsõ befolyás 54 6,64 Egyéni ambíció 48 5,90 Egyéb 29 3,57 Életstílus 24 2,95 Családi hagyomány 24 2,95 Összesen ,00 Legtöbbször a lehetõség felismerésének motívumával indokolták a vállalkozás beindítását, ami annyit jelent, hogy azért döntöttek a saját vállalkozás mellett, mert valami olyan ötletük volt, amit nem lehetett kihagyni, észrevettek egy piaci rést, úgy gondolták, hogy õk nagyon jövedelmezõen tudják csinálni, stb. Ez tipikus vállalkozói tulajdonság, melyet a nemzetközi szakirodalom is az elsõk között tart számon a vállalkozási kritériumok között. A lehetõségek felismerése a teljesítményre vonatkozó erõs igény kifejezõdése. A kutatások szerint a vállalkozói motívumok közül ez a legerõsebb és a leggyakoribb. (Bolton Thompson, 2001.) Második leggyakoribb ok a kényszer volt, ami mögött olyan tényezõk állnak, hogy megszûnt a munkahelyük, elveszítették az állásukat, nem találtak munkahelyet, stb. Ezek a körülmények azonban sok ezer embert ugyanígy sújtottak, mégsem mindenki döntött úgy, hogy saját vállalkozást indít. Az elhatározás önmagában bizonyos vállalkozási tulajdonság(ok) potenciális meglétére utal. A mi mintánkban az önállóság, a függetlenség harmadik a sorrendben ami lássuk be elmarad a nemzetközi trendtõl. E jelenség magyarázata részben a korábbi társadalmi, gazdasági rendszer szocializá-

15 81 ciós folyamataiban keresendõ. Hisrich és Peters az önállóság és függetlenség motívumát a belsõ kontroll tulajdonságával hozzák összefüggésbe (Hisrich Peters, 1991), ami azt jelenti, hogy az egyén minél inkább tartja saját magát felelõsnek a sorsáért, annál inkább törekszik önállóságra és függetlenségre. Tehát a McClellandi modell: a teljesítményszükséglet elsõdlegessége a vállalkozóknál (ld. McClelland, 1961, 1984; Carver Scheier, 1998 és Bakacsi, 2000), és a Hisrich nevéhez fûzõdõ modell: a belsõ kontroll tulajdonsága és az önállóság, függetlenség motívuma, pozitív korrelációt feltételeznek. A gazdagság, a pénz negyedikként futott be, de az összes motívumnak ez csak a 14%-a. Ez az eredmény is összhangban van a nemzetközi kutatások mutatóival. Roberts (ld. szintén Bolton Thompson, 2001) vizsgálatában 72 mûszaki vállalkozóból mindössze 12% indított vállalkozást a meggazdagodás reményében. Ugyanabban a vizsgálatban a vállalkozók 39%-át az önállóság, függetlenség motiválta. Vizsgálatunkban 54 említés a külsõ befolyást nevezte meg motivációként. Néhány konkrét példa: kolléganõje ötlete volt, Németországban tanult új technika bevezetése, német vállalkozó kérte, külsõ konzulens ötlete volt, külföldi cég ötlete volt, jó ismeretséget kötött. Az egyéni ambíció mint motívum, 48 esetben jelent meg: önmegvalósítás, többre akarta vinni másoknál, nagy ambíciói voltak, és fejlõdni akart. Tulajdonképpen ezek a motívumok is a teljesítményszükséglet McClellandi koncepciójába sorolhatók. Életstílus címen foglaltuk össze azokat a motívumokat, amelyeket 24 esetben a következõképpen fogalmaztak: segíteni akart, jobb életet akart, otthon akart dolgozni, váltani akart, be akarta vezetni a francia szendvicset, tanulás közben csinálni valamit. A szakirodalom a mikro- és a kisvállalkozásokhoz, valamint a családi vállalkozásokhoz köti az úgynevezett életstílus-vállalkozásokat. (Vecsenyi, 1999.) Szorosan ide kapcsolódik az a 24 említés is, melyekben direkt módon fejezték ki, mint családi hagyományt, a motivációt: apja vállalkozását folytatja, apja tevékenységéhez kapcsolódik, és családi hagyomány. Az egyéb kategóriába olyan motívumok kerültek, amelyek inkább a vállalkozói döntéshez szükséges utolsó lökést adták, mert feltehetõleg ezek nélkül is hajlamosak lettek voltak önálló vállalkozás elindítására. Ezek: átverték az elõzõ munkahelyén, hiányosságokat látott, konfliktusa volt a tulajdonossal, nem érezte jól magát, kihasználták, hobbiból üzlet lett, és kreatív, vállalkozói típusnak tartja magát. Látható tehát, hogy a fenti, a magyar kis-és középvállalkozók által megnevezett motívumok a nemzetközi kutatások eredményeivel analóg térképet mutatnak. Másképpen kifejezve, a magyar vállalkozókat is ugyanolyan vagy hasonló hajtóerõk ösztönzik önálló vállalkozások megalapítására, mint más országokban lévõ társaikat A vállalkozói tulajdonságok Kutatásunk legfontosabb része azon tulajdonságok azonosítása, melyek megléte nagy valószínûséggel jósolja be a vállalkozói sikert. A sikeres vállalkozók tulajdonságait vizsgáló nemzetközi pszichológiai szakirodalmat tanulmányozva (részletes irodalmi áttekintés: Szakács és mtsai, 2003) általánosságban elmondható, hogy a sikeres vállalkozónak magas a teljesítményigénye (McClelland, 1961; Johnson, 1990), inkább belsõ kontrollos (Rotter, 1966), jól tûri a bizonytalanságot (Palmer, 1971; Sarachek, 1978) és tisztességes (Bolton Thompson, 2001). Kutatásunkban az induktív módszert követve, a vállalkozók körében tapasztalati úton rendelkezésünkre álló információkból próbáljuk meghatározni, milyen is a sikeres vállalkozó. Feltételeztük, hogy a siker titkát vagyis a sikerhez szükséges tulajdonságokat maguk a sikeres vállalkozók ismerhetik a legjobban. (Pontosabban: azt feltételeztük, hogy amely tulajdonságot õk a legfontosabbnak tartanak, azt érdemes figyelembe vennünk.) A 670 megkérdezett vállalkozó összesen 2916 tulajdonságot említett (a szinonimákat is beleértve). A tulajdonságok besorolása nem teljesen egyértelmû, hiszen egy-egy tulajdonság egynél több helyre is besorolható. Az viszont nem volt kétséges, hogy az elsõ nyolc tulajdonság után következõ minden további ( egyéb ) tulajdonság az elsõ nyolc kiegészítõje, része, de mindenképpen szoros kapcsolatban áll vele.

16 82 Értelmezve és egymáshoz rendelve a 670 vállalkozó által említett tulajdonságokat, az egyes összevont kategóriákban a következõ gyakoriságokat találtuk: 12. ábra A sikeres vállalkozó csoportosított tulajdonságai említések száma feltétel 13. táblázat Tulajdonság Gyakoriság (db) Jó kapcsolatteremtõ készség 749 Szakértelem 563 Kitartás 486 Kockázatvállalás 443 Megbízhatóság 282 Határozottság 175 Kreativitás 123 Egyéb 95 A nyolc tulajdonságcsoport egyébként evidensnek tûnik fel, s jól kifejezi a vállalkozói személyiség alapját alkotó legfontosabb alkotó elemeket.

17 83 4. Összefoglalás, a kutatás további menete Jelen tanulmány célja az volt, hogy pillanatképet adjon hatszázhetven sikeres vállalkozóval készült interjú eredményeirõl és tanulságairól, különös tekintettel a vállalkozás személyi és tárgyi feltételeire a vállalkozói siker elõjelzésének szempontjából. Az interjúk adatait úgy próbáltuk feldolgozni, hogy lehetõség szerint minél pontosabb képet kapjunk a sikeres vállalkozók környezetérõl, indítékairól, eszközeirõl és személyiségérõl. Végsõ célunk, hogy olyan tudományos eszközt, tesztet készítsünk, mellyel támpontokat nyerhetünk, hogy milyen valószínûséggel lesz kitöltõjébõl sikeres vállalkozó. A teszt megkonstruálásának elsõ állomása volt a szakirodalmi tájékozódás mellett az induktív módszerrel történõ adatgyûjtés. Ezt követte az adatok feldolgozása és elemzése. A vázolt részfolyamat eredménye a sikeres magyar kis- és középvállalkozókra jellemzõ profil lett. Megerõsítést nyert azon feltevésünk, hogy a vállalkozó személyiségének különösen nagy szerepe van a vállalkozói siker elérésében. A tanulmány lezárásával nem hagytuk abba az adatgyûjtést, folyamatosan készítünk újabb vállalkozói interjúkat. Az interjúztatással párhuzamosan különbözõ már a pszichológiai gyakorlatban bevált és eredményesen használt személyiség- és alkalmasságteszteket is kitöltetünk interjúalanyainkkal (CPI, vállalkozói alkalmasságteszt, vállalkozói képességek leltára), melyeknek eredményeit szándékunkban áll az interjúkból kinyert tulajdonságokkal összevetni, egymással és a kemény mutatókkal (forgalomnövekedés mértéke, vállalkozói vagyon növekedésének mértéke a sikeres mûködés idõtávjának függvényében) korreláltatni. A matematikai és statisztikai számításokkal (korreláció, faktoranalízis) olyan módszert kívánunk kialakítani, amelynek segítségével lehetõség nyílik a vállalkozói alkalmasság megítélésére. I. melléklet: Adatlap az interjúhoz ADATLAP (Kérdezéssel) 1. A vállalkozó életkora. 2. Iskolai végzettsége (megnevezve és részletezve, pl. 8 általános+ 4 általános gimnázium+5 ELTE). 3. Neme. 4. Vállalkozásának formája: egyéni vállalkozó; gazdasági társaság; közkereseti társaság; betéti társaság (Bt.); korlátolt felelõsségû társaság (Kft.); részvénytársaság (Rt.). 5. Hány %-ban tulajdonos? 6. Cégbejegyzés idõpontja. 7. Fõbb tevékenységi körök. 8. Mérete a kezdéskor és jelenleg: Lekötött eszközök értéke Foglalkoztatottak száma (fõállású, megbízásos, részmunkaidõs) Éves forgalom és árbevétel

18 84 INTERJÚ (Magnós) 1. Vállalkozásom története. (Családi elõzmények, elõzõ munka, indulási elképzelés, ötlet, vállalkozás létrehozása, szereplõi, a szervezet életszakaszai, segítõ és akadályozó tényezõk, gazdasági és személyi elõfeltételek, a sikert elõsegítõ és akadályozó tényezõk, jövõre vonatkozó tervek, stb.) 2. A sikeres vállalkozó legfontosabb tulajdonságai (személyiségjegyei). (Milyen a sikeres vállalkozó, és milyen vagyok én?) 3. Ön szerint melyek a sikeres vállalkozás legfontosabb feltételei? Mi kell a sikerhez? FELHASZNÁLT IRODALOM Bánfalvi Mária, Skultéty Viktor, Szakács Ferenc (2005): A hazai sikeres vállalkozások személyi és tárgyi elõfeltételei. Kutatási beszámoló, Általános Vállalkozási Fõiskola. Bakacsi Gyula (2000): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest. Bolton, B. Thompson, J. (2001): Entrepreneurs. Talent, Temperament, Technique. Butterworth-Heinemann, Oxford. Burch, J.G. (1986): Entrepreneurship. John Wiley&Sons, NY. Carver, C.S. Scheier, M.F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Hisrich, R.D. Peters, M.P. (1991): Vállalkozás. Új vállalkozások indítása, fejlesztése és mûködtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest. Johnson, B. R. (1990): Toward a multidimensional model of entrepreneurship: the case of achievement motivation and the entrepreneur. Entrepreneurship: Theory and Practice, 14, Kristály Mátyás (1997): Vállalkozás lélektan. NOVORG, Budapest. McClelland, D.C. (1961): The achieving society. Van Nostrand, Princeton NY. McClelland, D.C. (1984): Human motivation. Glenview, IL., Scott Foresman. Milton, D.G. (1989): The complete entrepreneur, Entrepreneurship. Theory and Practice, 13, Palmer, M. (1971): The application of psychological testing to entrepreneurial potential. California Management Review, 13, Pongorné Dr. Csákvári Marianna (szerk.) (2005): A kis- és középvállalkozások helyzete. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest. Rotter, J. B. (1966): Generalized expectancies for internal versus external locus of control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 609, Vol. 80, Sarachek, B. (1978): American entrepreneurs and the Horatio Alger myth. Journal of Economic History, 38, Szakács Ferenc Bánfalvi Mária Nagy István Veres Nóra Karcsics Éva (2003): A vállalkozói személyiség. Általános Vállalkozási Fõiskola, Tudományos Közlemények, 9. szám. Vecsenyi János (1999): Vállalkozási szervezetek és stratégiák. AULA Kiadó, Budapest.

Szakács Ferenc, Bánfalvi Mária, Nagy István, Veres Nóra, Karcsics Éva* A VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYISÉG"

Szakács Ferenc, Bánfalvi Mária, Nagy István, Veres Nóra, Karcsics Éva* A VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYISÉG Szakács Ferenc, Bánfalvi Mária, Nagy István, Veres Nóra, Karcsics Éva* A VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYISÉG" 1. A vállalkozói személyiség (magatartás) fogalma Az ÁVF Vállalkozásszervezői Szakán az 1999/2000-es tanévben

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

Vállalkozó Vezetés. Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban. Hortoványi Lilla. PhD Disszertáció. Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Vállalkozó Vezetés. Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban. Hortoványi Lilla. PhD Disszertáció. Gazdálkodástani Doktori Iskola. Gazdálkodástani Doktori Iskola Vállalkozó Vezetés Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban PhD Disszertáció Hortoványi Lilla Budapest, 2009. Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet

Részletesebben

A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség

A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség Small and medium-sized enterprises and Entrepreneurship Budapest, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

CSÁKNÉ FILEP JUDIT CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK FÓKUSZBAN AZ UTÓDLÁS

CSÁKNÉ FILEP JUDIT CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK FÓKUSZBAN AZ UTÓDLÁS CSÁKNÉ FILEP JUDIT CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK FÓKUSZBAN AZ UTÓDLÁS KISVÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSI KÖZPONT TÉMAVEZETŐ: DR. SZIRMAI PÉTER BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: CSÁKNÉ FILEP JUDIT BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTANI

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

korlátai a kkv szektorban 1

korlátai a kkv szektorban 1 Ferincz Adrienn A kutatási és fejlesztési tevékenység lehetőségei és korlátai a kkv szektorban 1 Kutatási módszertan és a vizsgált esetek bemutatása Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Stratégia Tanszék

Részletesebben

Mester Csaba. A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban. A PhD értekezés tézisei

Mester Csaba. A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban. A PhD értekezés tézisei MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Mester Csaba A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban A PhD értekezés tézisei A DOKTORI ISKOLA NEVE: VÁLLALKOZÁSELMÉLET- ÉS GYAKORLAT

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS

A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskolája Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon PhD-értekezés SEBŐK MARIANNA Témavezető: DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN egyetemi

Részletesebben

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozás szakirány MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI AVAGY ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben