SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1"

Átírás

1 67 Bánfalvi Mária * Skultéty Viktor ** Szakács Ferenc *** SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1 1. A kutatás 2 problémafelvetése, kutatási célok Az Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék által oktatott Vállalkozás- és szervezetpszichológia címû tantárgy oktatási célja és speciális célkitûzése: A vállalkozásszervezõi tevékenységhez szükséges pszichológiai ismeretek elsajátítása és a vállalkozói magatartás kifejlesztése az egyén, a csoport és a szervezet szintjén. A kitûzött cél megvalósításának fontos lépcsõfoka a sikeres vállalkozások személyi és tárgyi feltételeinek meghatározása. A vállalkozó, aki létrehozza és mûködteti vállalkozását, különleges embertípus, a tapasztalatok szerint személyiségjegyek, kompetenciák, készségek és képességek olyan együttesével rendelkezik, melyek megléte nagy valószínûséggel jósolhatja be a vállalkozói sikert (Bolton Thompson, 2001). Egy vállalkozókkal foglalkozó pszichológiai szemléletû szerzõ (Kristály, 1997) szerint arra a kérdésre sokkal könnyebb megfelelni, hogy mit csinál, mintha azt akarnánk meghatározni, hogy milyen személyiségjegyekkel írható le, tehát kicsoda a sikeres vállalkozó. Több kutatás foglalkozott és foglalkozik ma is ezzel a problémával, de egységes nézõpontot még nem sikerült kialakítani. (Milton, 1989; Burch, 1986). Abban az egyben viszont mindenki egyetért, hogy bár jelenleg nem léteznek szükség lenne olyan tudományos eszközökre ( tesztekre ), melyek segítségével meg lehetne állapítani egy személyrõl, milyen esélyei vannak arra, hogy sikeres vállalkozóvá váljék. A tesztek kidolgozásához elsõ lépésként azokat a személyi és tárgyi feltételeket kívánjuk azonosítani, majd bizonyos szempontok szerint elemezni, amelyek a sikeres vállalkozásokat jellemzik. 2. A vizsgálat módszere A vállalkozó, illetve a sikeres vállalkozó kritériumainak azonosításáig alapvetõen két úton juthatunk el. Megközelíthetjük a problémát teoretikus módszerrel, melynek során a vállalkozó és a vállalkozói siker * Mestertanár, Általános Vállalkozási Fõiskola ** Tudományos segédmunkatárs, Általános Vállalkozási Fõiskola *** Fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola 1 A Magyar Tudomány Napja alkalmából az ÁVF Kis és közepes vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás után címû tudományos konferenciáján tartott elõadás szerkesztett változata. 2 A Vállalkozói alkalmasság c. kutatási projekt keretében készült munka az Általános Vállalkozási Fõiskola (ÁVF) Alkalmazott Magatartástudományi Tanszékén (AMT) 2003-ban lezárt, a Vállalkozói személyiség címû kutatás szerves folytatása. Témavezetõ: dr. Szakács Ferenc.

2 68 definíciójából kiindulva deduktív módon határozzuk meg azokat a feltételeket, amelyek teljesülése szükséges és általában elégséges ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozóvá váljék. A másik lehetséges út az empirikus megközelítés, amely a sikeres vállalkozások személyi és tárgyi feltételeinek azonosításával, a tapasztalati úton szerzett adatok elemzésével, induktív módon jut el a vállalkozói siker kritériumainak megfogalmazásához. A szakirodalmi teoretikus megközelítések sokfélesége és az empirikus kutatások mássága a fejlett tõkés országok nagy hagyományú vállalkozásairól szóló beszámolókról van ugyanis szó miatt, jelen kutatás során az induktív, tapasztalati módszert választottuk. Mielõtt elméleti megfontolásokba kezdtünk volna, meg akartuk ismerni a hazai valóságot. A konkrét jelenségek megismerése didaktikai céljainknak is jobban megfelelt, mivel az élõ példákon keresztül sokkal hatékonyabban végezhetjük a vállalkozásszervezõ szakos hallgatók gyakorlati felkészítését és a vállalkozói magatartás fejlesztését. A tanulmány lezárásáig 670 mikro-, kis- és középvállalkozót interjúban kérdeztünk 3 életútjáról, a vállalkozói siker személyi és tárgyi feltételeirõl. (Az interjú kérdései az 1. mellékletben olvashatók.) A megkérdezettek között egy sem volt, akinek vállalkozása csõdbe ment volna (ilyen személy nem kerülhetett be mintánkba). Az interjúk során három átfogó kérdést tettünk fel a vállalkozóknak: Elõször a vállalkozás történetére voltunk kíváncsiak (családi elõzmények, elõzõ munka, indulási elképzelés, ötlet, a vállalkozás létrehozása, szereplõi, a szervezet életszakaszai, segítõ és akadályozó körülmények, gazdasági és személyi elõfeltételek, a sikert elõsegítõ és akadályozó tényezõk, a jövõre vonatkozó tervek, stb.) Ezt követõen a sikeres vállalkozó legfontosabb személyiségjegyeire kérdeztünk rá. Ehhez felhasználtuk az egyik korábbi munkánkban (Szakács és mtsai, 2001) alkalmazott tulajdonságlistánkat is: Milyen a sikeres vállalkozó, és milyen vagyok én? Végül a siker feltételeit firtattuk. ( Ön szerint melyek a sikeres vállalkozás legfontosabb feltételei? Mi kell a sikerhez? ) A szóbeli válaszokat hanghordozóra rögzítettük, majd a statisztikai értékeléshez számítógépes adatbázist készítettünk. A narratív információszerzést megelõzõen az egyes vállalkozóktól elkértük adataikat is (életkor, iskolai végzettség, nem, a vállalkozás jogi formája, tulajdonosi részarány, a cégbejegyzés idõpontja, fõbb tevékenységi körök, méret a kezdéskor és a felmérés idõpontjában). 3. A vizsgálat eredményei Az adatokat másutt (Bánfalvi Skultéty Szakács, 2005) részletesen ismertettük. Jelen tanulmányban csak a felsorolandó változókkal foglalkozunk A sikeresség teljesítménymutatói A cégbejegyzés idõpontja Szoros értelemben vállalkozásokról Magyarországon a rendszerváltást követõ idõszaktól beszélhetünk. A magyar vállalkozásokkal foglalkozó szakirodalom szerint az állami tulajdon privatizációját sok vállalkozó használta ki, a munkahelyükrõl olcsón jutottak hozzá olyan tárgyi eszközökhöz, melyeket az eladást követõen leselejteztek, de még használhatók voltak. Ezek a személyek általában folytatták azt a tevékenységet, amellyel még alkalmazottként foglalkoztak, de már saját vállalkozásban, elõzõ munkahelyük ügyfélkörének jelentõs részének megtartásával. Sokan viszont kényszervállalkozóvá váltak, mivel a cég megszûnését követõen nem volt más választásuk, el kellett kezdeniük vállalkozóként dolgozni. (Vecsenyi, 1999.) A rendszerváltást követõen már általában csak a gazdasági lehetõségeken és az egyének kreativitásán múlt, hogy mikor jegyzik be vállalkozásukat. 3 Az interjúkat elsõéves vállalkozásszervezõ szakos fõiskolások, illetve Karcsics Éva szakirányfelelõs együttmûködésével a Humánerõforrás-menedzser szakirányú hallgatók készítették a tanév folyamán. Ezúton is köszönjük!

3 69 A megkérdezett hatszázhetven vállalkozó az alábbi éves megoszlásban jegyezte be cégét évekre lebontva: 1. ábra % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 na. 1. táblázat 1,04 A vállalkozások megoszlása a bejegyzés éve szerint 3,28 0,45 3,28 7,467,61 5,82 6,726,727,16 6,87 7,46 4,93 5,07 5,675,82 5,52 6, év ,24 0, A bejegyzés éve A vállalkozások száma (db) % na. 7 1, elõtt 22 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Összesen ,00

4 70 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a évtõl vizsgálva a vállalkozások bejegyzésének számát a bejegyezett vállalkozások jogi formájától függetlenül lineáris növekedést állapít meg. (Pongorné, 2005) A diagramon jól látható, hogy az általunk megkérdezettek közül a 90-es években évente szinte egyenletes mértékben (1992-ben kissé többen, 7,61%) jegyezték be vállalkozásukat, kevesebben indultak közülük a 2000-es évektõl. Mindenesetre többségük régi motoros, a hatszázhetven vállalkozás majdnem háromnegyed része (73,88%) öt évnél hosszabb ideje mûködik. A vállalkozói siker egyik jelzõje lehet az is, hogy mióta mûködnek, tehát többségük az idõtartam alapján is sikeresnek mondható A vállalati vagyon A vállalkozás kezdeti vagyona azt mutatja, mekkora tõkét invesztálnak a vállalkozásba. A szolgáltatásorientált vállalkozások általában kismértékû apporttal indulnak. A kereskedelemhez viszont a készletek miatt, a termelõ tevékenységhez pedig az alapanyagok és gépek miatt nagyobb beruházásra van szükség. A mintánkban szereplõ magyar vállalkozások nagyon kis eszközértékkel indulnak. Ezt talán a szolgáltatásorientált tevékenységek magas száma magyarázza. Az induláskor a vagyonérték 0 Ft-tól Ft-ig terjed. A többség a 0 és az 1 millió Ft közötti kategóriába esik. (A kérdésre 29 vállalkozó nem válaszolt.) 2. ábra A vállalati vagyon értéke kezdéskor (millió Ft) 10-3% % % % 2. táblázat Lekötött eszközök értéke Vállalkozások száma Vállalkozások (millió Ft) (db) aránya (%) , , , ,81 Összesen ,00

5 71 Az interjú idõpontjában mért eszközértékkel a vállalkozások gazdagságát, végsõ soron sikerességét mértük. Az eszközérték 0 Ft-tól Ft-ig terjed. A többség a 0 és 1 millió Ft érték kategóriába tartozik. (A kérdésre 7 vállalkozó nem válaszolt.) 3. ábra A vállalati vagyon értéke az interjú idõpontjában (millió Ft) 10-19% % % % 3. táblázat Lekötött eszközök értéke Vállalkozások száma Vállalkozások (millió Ft) (db) aránya (%) , , , ,70 Összesen , Foglalkoztatottak száma A foglalkoztatottak száma a vállalkozás méretével és a tevékenység élõmunkaigényével kapcsolatban szolgálhat információval. A vállalkozás sikerességének az eszközértékhez hasonlóan jó mutatószáma lehet, ha a növekedés mértékét vizsgáljuk. A kérdésre 18 vállalkozó nem válaszolt.

6 72 4. ábra Foglalkoztatottak száma kezdéskor (fõ) 5-6 7% % 7-8 2% % 10-7% 0 25% % 4. táblázat Foglalkoztatottak száma (fõ) Vállalkozások száma (db) Vállalkozások aránya (%) , , , , , , ,90 Összesen ,00 A döntõ többség mikrovállalkozásként indult. Jelentõs az egyéni vállalkozók (0 foglalkoztatott) aránya. A legnagyobb arányban 1-2 fõvel indultak a vállalkozások. A legmagasabb létszám (1600 fõ) egy nagy gyártási-kereskedelemi vállalkozásé. A jelenlegi alkalmazottak számát firtató kérdésre az összes vállalkozó válaszolt. 478 vállalkozás 10 fõ alatti alkalmazotti létszámmal dolgozik, megmaradtak mikrovállalkozásnak. Ez a teljes minta 71%-a. (Kézenfekvõ a kérdés, hogy a magyar vállalkozások munkaerõigénye ilyen alacsony, avagy a foglalkoztatottak bejelentésének magas a költségvonzata.)

7 73 A megoszlást az alábbi ábrából és táblázatból leolvashatjuk: 5. ábra Foglalkoztatottak száma az interjúkészítés idõpontjában (fõ) % % % % % 0 13% % 5. táblázat Foglalkoztatottak száma (fõ) Vállalkozások száma (db) Vállalkozások aránya (%) , , , , , , ,60 Összesen , Éves forgalom Az éves forgalom mutatójával is a vállalkozás sikerességét szándékoztuk mérni. A befektetett eszközök, a foglalkoztatottak száma és a tevékenység jellege szerint változhat az éves forgalom nagyságrendje. A vállalkozás sikerességének feltétele, hogy az éves forgalom az inflációt meghaladó mértékben növekedjék, és a vállalkozás képes legyen annyi profitot termelni, amelynek a kivétjébõl a vállalkozó meg tud élni, illetve a bõvüléshez megkívánt mértékben tudja a tõkét visszaforgatni. (A megkérdezett vállalkozók közül 35-en nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy tevékenységük elsõ évének végén mekkora volt az éves forgalom.)

8 74 6. ábra Éves forgalom kezdéskor (millió Ft) % 10-12% % 1,5-2 6% 1-1,5 5% 0,5-1 7% 0-0,5 51% 6. táblázat Éves forgalom induláskor Vállalkozások száma (db) Vállalkozások (millió Ft) aránya (%) 0-0, ,71 0, ,24 1-1,5 32 5,04 1, , , , ,13 Összesen ,00 Az éves forgalom a mûködés elsõ évében a vállalkozások 50,71%-ában 0,5 millió Ft alatt volt. Ez az adat a lekötött eszközök értékének ismeretében arra enged következtetni, hogy a vállalkozások többségében az elsõ évben a lekötött eszközök ára térült meg, számottevõ nyereségrõl csak a fennmaradó 49,29% esetében beszélhetünk. Az éves forgalom jelenlegi (2005) adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy minden megkérdezett vállalkozás nyereséges a befektetett eszközök és alkalmazottak számának viszonylatában. A lekötött eszközökhöz viszonyítva a befektetések többszörösét termelik meg. (A kérdésre 5 vállalkozó nem válaszolt.)

9 75 7. ábra Éves forgalom az interjúkészítéskor (millió Ft) 500, % 100, % 9% 50, % 10, % % 7. táblázat Éves forgalom jelenleg Vállalkozások száma (db) Vállalkozások (millió Ft) aránya (%) ,21 10, ,69 50, ,22 100, ,32 500, , ,05 Összesen ,00 A két adatsor egymáshoz viszonyított arányai megmutatják, hányszorosára növekedett a vállalkozások forgalma az indulástól 2005-ig. Az adatok szerint a vizsgált vállalkozások között nincsen olyan vállalkozás, amelyik ne duplázta, ne triplázta, illetve ne sokszorozta volna meg a forgalmát A sikeresség feltételei, elõsegítõ és gátló tényezõi Egy nemzetközileg is elismert magyar szerzõ a vállalkozó sikerességének feltételeit kutatva két tulajdonságot emel ki: a tapasztalatot és a szakmai hátteret, illetve a vállalkozói fejlõdés képességét (Vecsenyi, 1999). Arra a kérdésünkre, hogy mi kell a vállalkozói sikerhez a 670 vállalkozó összesen 2264-féle feltételt nevezett meg. Hasonlóan a vállalkozói tulajdonságok rendszerezésének során alkalmazott módszerünkhöz, itt is megkerestük az egy-egy fogalom alá összegyûjthetõ feltételeket, szinonimákat. Alapvetõen tizenegy csoporttal dolgoztunk (plusz egy kategóriával, ahová azokat a feltételeket soroltuk, amelyek egyetlen halmazba se fértek bele). A sorrend a következõképpen alakult:

10 76 8. ábra A sikeresség csoportosított feltételei említések száma Kapcsolatok Alkalmazottak Szerencse Munka feltétel 8. táblázat A sikeresség feltétele Említések gyakorisága Személyes tulajdonságok 579 Tõke 486 Kapcsolatok 450 Alkalmazottak 215 Szakmai tudás 147 Piaci környezet 102 Szerencse 74 Ötlet 68 Kedvezõ állami szabályozások 56 Munka 47 Piacképes termék 21 Egyéb 19 A szerencse és az állami szabályozások kategóriái mint a vállalkozóktól független tényezõk, valamint a piaci környezet feltételei csak részben függhetnek a vállalkozóktól. (Magyarázat lehet a kis konkurencia, a nyitott piac, stb.) Bár fontosságukat belátjuk, ezeket a további (pszichológiai természetû) munkánkban nem tudjuk felhasználni. A tulajdonságoknak a vállalkozók által kialakított sorrendje mindenesetre arra utal, hogy szerintük a vállalkozás sikeressége igen nagy mértékben az üzletember egyéni tulajdonságaitól (azaz alkalmasságától) függ.

11 77 A vállalkozói siker vizsgálatakor nem feledkezhetünk meg a környezet szerepérõl. Az elõsegítõ és gátló tényezõket firtató kérdésre a hatszázhetven vállalkozó összesen kilencszázhetvennégy értékelhetõ tényezõt nevezett meg. Ennyi esetbõl természetesen nem lehet messzemenõ következtetéseket levonni, de a feltûnõen gyakori válaszokra érdemes figyelni. A rokon jelentésû tényezõket egy-egy kategóriába sorolva, a következõ gyakorisági sorrendet kaptuk: 9. ábra Személyiség 7% Alkalmazottak 4% Tõke 5% Elõsegítõ tényezõk Egyéb 3% Nincs/nem jelölt meg 1% Piaci, gazdasági környezet 10% Szakismeret, tapasztalat 32% Kapcsolatok 38% 9. táblázat Elõsegítõ tényezõ Elõfordulás gyakorisága Elõfordulás aránya (db) (%) Kapcsolatok ,25 Szakismeret, tapasztalat ,19 Kedvezõ piaci, gazdasági környezet ,32 Személyiség 65 6,58 Tõke 48 4,86 Alkalmazottak 41 4,15 Egyéb 32 3,24 Nincs/nem jelölt meg 14 1,42 Összesen ,00

12 78 Jól látszik, hogy a legfontosabb tényezõ a megfelelõ kapcsolati háló megléte. A vállalkozók közel azonos mértékben támaszkodnak szakismeretükre. Segíti õket a kedvezõ piaci környezet és a megfelelõ személyiség is. Érdekes, hogy a tõke csak az ötödik helyen végzett. Úgy látszik, a pénz nem elsõdleges tényezõ a vállalkozás mûködtetésének tekintetében. A gátló tényezõket úgy is felfoghatjuk, mint egy kedvezõtlen vállalkozói klíma összetevõi, elemei. A 670 vállalkozó összesen 938 gátló tényezõt nevezett meg. Kategóriákba sorolva a sorrend: 10. ábra Állami szabályozások 4% Egyéb 5% Gazdasági, piaci környezet 7% Szakmai ismeretek hiánya 9% Kapcsolatok hiánya 10% Gátló tényezõk Konkurencia 12% Nincs/nem jelölt meg 2% Alkalmazottak 1% Tõkehiány 50% 10. táblázat Gátló tényezõ Elõfordulás gyakorisága Elõfordulás aránya (db) (%) Tõkehiány ,93 Konkurencia ,37 Kapcsolatok hiánya 98 10,45 Szakmai ismeretek hiánya 85 9,06 Gazdasági, piaci környezet 65 6,93 Egyéb 45 4,80 Állami szabályozások 36 3,84 Nincs/nem jelölt meg 20 2,13 Alkalmazottak 14 1,49 Összesen ,00

13 79 Egymás mellé helyezve az elõsegítõ és a gátló tényezõket: 11. táblázat Gátló tényezõ Elõfordulás aránya Elõsegítõ tényezõ Elõfordulás aránya (%) (%) Tõkehiány 45,9 Kapcsolatok 37,25 Konkurencia 11,6 Szakismeret, tapasztalat 32,19 Kapcsolatok hiánya 98 Piaci, gazdasági környezet (kedvezõ) 10,32 Szakmai ismeretek hiánya 85 Személyiség 6,58 Gazdasági, piaci környezet 65 Tõke 4,86 Egyéb 45 Alkalmazottak 4,15 Állami szabályozások 36 Egyéb 3,24 Nincs/nem jelölt meg 20 Nincs/nem jelölt meg 1,42 Alkalmazottak 14 Összesen 100,00 Összesen 100,00 A legkézenfekvõbb észrevétel az, hogy a vizsgálatban résztvevõ vállalkozók szerint a kapcsolatok és a szakismeretek segítettek leginkább, a legnagyobb mértékben pedig a tõkehiány, valamint a konkurencia gátolták õket. (Ha van pénz, az nem feltétlenül elõsegítõ tényezõ, de ha nincs, az mindenképpen gátol.) Figyelemreméltó adat az is, hogy a gazdasági-piaci környezeti tényezõ magas gyakorisággal a gátló körülmények között szerepel A vállalkozóvá válás motívumai A vállalkozás sikerességének soft mutatóit vizsgálva a legkézenfekvõbb kérdés az, hogy miért lesz valaki vállalkozó, mi hajtja, milyen indíttatásból választja a megélhetésnek ezt a formáját. A szakirodalom sokféle motívumot felsorol, mely arra késztetheti az embert, hogy feladva a beosztotti státus viszonylagos biztonságát a maga urává váljon és belevágjon egy vállalkozásba. A tanulmányok elsõsorban a profitot, a függetlenség utáni vágyat és a vállalkozói életstílus vonzerejét említik hajtóerõként. (A kényszer nem vagy csak ritkán szerepel.) Saját adataink az interjúk alapján a következõk. A 670 vállalkozó összesen 813 motívumot sorolt fel a vállalkozás elindításának indoklásaként. Ezeket a motívumokat 9 nagyobb kategóriába lehet sorolni.

14 ábra A vállalkozások megoszlása a vállalkozó motívumai szerint említések gyakorisága (%) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 26,81 Lehetõség felismerése 18,94 Kényszer 14,39 Pénz 17,84 Önállóság, függetlensé g 6,64 5,90 3,57 2,95 2,95 Külsõ befolyás Egyéni ambíció Egyéb Életstílus Családi hagyomány motívum 12. táblázat A vállalkozó motívumai Említések száma (db) Említések gyakorisága (%) Lehetõség felismerése ,81 Kényszer ,94 Önállóság, függetlenség ,84 Pénz ,39 Külsõ befolyás 54 6,64 Egyéni ambíció 48 5,90 Egyéb 29 3,57 Életstílus 24 2,95 Családi hagyomány 24 2,95 Összesen ,00 Legtöbbször a lehetõség felismerésének motívumával indokolták a vállalkozás beindítását, ami annyit jelent, hogy azért döntöttek a saját vállalkozás mellett, mert valami olyan ötletük volt, amit nem lehetett kihagyni, észrevettek egy piaci rést, úgy gondolták, hogy õk nagyon jövedelmezõen tudják csinálni, stb. Ez tipikus vállalkozói tulajdonság, melyet a nemzetközi szakirodalom is az elsõk között tart számon a vállalkozási kritériumok között. A lehetõségek felismerése a teljesítményre vonatkozó erõs igény kifejezõdése. A kutatások szerint a vállalkozói motívumok közül ez a legerõsebb és a leggyakoribb. (Bolton Thompson, 2001.) Második leggyakoribb ok a kényszer volt, ami mögött olyan tényezõk állnak, hogy megszûnt a munkahelyük, elveszítették az állásukat, nem találtak munkahelyet, stb. Ezek a körülmények azonban sok ezer embert ugyanígy sújtottak, mégsem mindenki döntött úgy, hogy saját vállalkozást indít. Az elhatározás önmagában bizonyos vállalkozási tulajdonság(ok) potenciális meglétére utal. A mi mintánkban az önállóság, a függetlenség harmadik a sorrendben ami lássuk be elmarad a nemzetközi trendtõl. E jelenség magyarázata részben a korábbi társadalmi, gazdasági rendszer szocializá-

15 81 ciós folyamataiban keresendõ. Hisrich és Peters az önállóság és függetlenség motívumát a belsõ kontroll tulajdonságával hozzák összefüggésbe (Hisrich Peters, 1991), ami azt jelenti, hogy az egyén minél inkább tartja saját magát felelõsnek a sorsáért, annál inkább törekszik önállóságra és függetlenségre. Tehát a McClellandi modell: a teljesítményszükséglet elsõdlegessége a vállalkozóknál (ld. McClelland, 1961, 1984; Carver Scheier, 1998 és Bakacsi, 2000), és a Hisrich nevéhez fûzõdõ modell: a belsõ kontroll tulajdonsága és az önállóság, függetlenség motívuma, pozitív korrelációt feltételeznek. A gazdagság, a pénz negyedikként futott be, de az összes motívumnak ez csak a 14%-a. Ez az eredmény is összhangban van a nemzetközi kutatások mutatóival. Roberts (ld. szintén Bolton Thompson, 2001) vizsgálatában 72 mûszaki vállalkozóból mindössze 12% indított vállalkozást a meggazdagodás reményében. Ugyanabban a vizsgálatban a vállalkozók 39%-át az önállóság, függetlenség motiválta. Vizsgálatunkban 54 említés a külsõ befolyást nevezte meg motivációként. Néhány konkrét példa: kolléganõje ötlete volt, Németországban tanult új technika bevezetése, német vállalkozó kérte, külsõ konzulens ötlete volt, külföldi cég ötlete volt, jó ismeretséget kötött. Az egyéni ambíció mint motívum, 48 esetben jelent meg: önmegvalósítás, többre akarta vinni másoknál, nagy ambíciói voltak, és fejlõdni akart. Tulajdonképpen ezek a motívumok is a teljesítményszükséglet McClellandi koncepciójába sorolhatók. Életstílus címen foglaltuk össze azokat a motívumokat, amelyeket 24 esetben a következõképpen fogalmaztak: segíteni akart, jobb életet akart, otthon akart dolgozni, váltani akart, be akarta vezetni a francia szendvicset, tanulás közben csinálni valamit. A szakirodalom a mikro- és a kisvállalkozásokhoz, valamint a családi vállalkozásokhoz köti az úgynevezett életstílus-vállalkozásokat. (Vecsenyi, 1999.) Szorosan ide kapcsolódik az a 24 említés is, melyekben direkt módon fejezték ki, mint családi hagyományt, a motivációt: apja vállalkozását folytatja, apja tevékenységéhez kapcsolódik, és családi hagyomány. Az egyéb kategóriába olyan motívumok kerültek, amelyek inkább a vállalkozói döntéshez szükséges utolsó lökést adták, mert feltehetõleg ezek nélkül is hajlamosak lettek voltak önálló vállalkozás elindítására. Ezek: átverték az elõzõ munkahelyén, hiányosságokat látott, konfliktusa volt a tulajdonossal, nem érezte jól magát, kihasználták, hobbiból üzlet lett, és kreatív, vállalkozói típusnak tartja magát. Látható tehát, hogy a fenti, a magyar kis-és középvállalkozók által megnevezett motívumok a nemzetközi kutatások eredményeivel analóg térképet mutatnak. Másképpen kifejezve, a magyar vállalkozókat is ugyanolyan vagy hasonló hajtóerõk ösztönzik önálló vállalkozások megalapítására, mint más országokban lévõ társaikat A vállalkozói tulajdonságok Kutatásunk legfontosabb része azon tulajdonságok azonosítása, melyek megléte nagy valószínûséggel jósolja be a vállalkozói sikert. A sikeres vállalkozók tulajdonságait vizsgáló nemzetközi pszichológiai szakirodalmat tanulmányozva (részletes irodalmi áttekintés: Szakács és mtsai, 2003) általánosságban elmondható, hogy a sikeres vállalkozónak magas a teljesítményigénye (McClelland, 1961; Johnson, 1990), inkább belsõ kontrollos (Rotter, 1966), jól tûri a bizonytalanságot (Palmer, 1971; Sarachek, 1978) és tisztességes (Bolton Thompson, 2001). Kutatásunkban az induktív módszert követve, a vállalkozók körében tapasztalati úton rendelkezésünkre álló információkból próbáljuk meghatározni, milyen is a sikeres vállalkozó. Feltételeztük, hogy a siker titkát vagyis a sikerhez szükséges tulajdonságokat maguk a sikeres vállalkozók ismerhetik a legjobban. (Pontosabban: azt feltételeztük, hogy amely tulajdonságot õk a legfontosabbnak tartanak, azt érdemes figyelembe vennünk.) A 670 megkérdezett vállalkozó összesen 2916 tulajdonságot említett (a szinonimákat is beleértve). A tulajdonságok besorolása nem teljesen egyértelmû, hiszen egy-egy tulajdonság egynél több helyre is besorolható. Az viszont nem volt kétséges, hogy az elsõ nyolc tulajdonság után következõ minden további ( egyéb ) tulajdonság az elsõ nyolc kiegészítõje, része, de mindenképpen szoros kapcsolatban áll vele.

16 82 Értelmezve és egymáshoz rendelve a 670 vállalkozó által említett tulajdonságokat, az egyes összevont kategóriákban a következõ gyakoriságokat találtuk: 12. ábra A sikeres vállalkozó csoportosított tulajdonságai említések száma feltétel 13. táblázat Tulajdonság Gyakoriság (db) Jó kapcsolatteremtõ készség 749 Szakértelem 563 Kitartás 486 Kockázatvállalás 443 Megbízhatóság 282 Határozottság 175 Kreativitás 123 Egyéb 95 A nyolc tulajdonságcsoport egyébként evidensnek tûnik fel, s jól kifejezi a vállalkozói személyiség alapját alkotó legfontosabb alkotó elemeket.

17 83 4. Összefoglalás, a kutatás további menete Jelen tanulmány célja az volt, hogy pillanatképet adjon hatszázhetven sikeres vállalkozóval készült interjú eredményeirõl és tanulságairól, különös tekintettel a vállalkozás személyi és tárgyi feltételeire a vállalkozói siker elõjelzésének szempontjából. Az interjúk adatait úgy próbáltuk feldolgozni, hogy lehetõség szerint minél pontosabb képet kapjunk a sikeres vállalkozók környezetérõl, indítékairól, eszközeirõl és személyiségérõl. Végsõ célunk, hogy olyan tudományos eszközt, tesztet készítsünk, mellyel támpontokat nyerhetünk, hogy milyen valószínûséggel lesz kitöltõjébõl sikeres vállalkozó. A teszt megkonstruálásának elsõ állomása volt a szakirodalmi tájékozódás mellett az induktív módszerrel történõ adatgyûjtés. Ezt követte az adatok feldolgozása és elemzése. A vázolt részfolyamat eredménye a sikeres magyar kis- és középvállalkozókra jellemzõ profil lett. Megerõsítést nyert azon feltevésünk, hogy a vállalkozó személyiségének különösen nagy szerepe van a vállalkozói siker elérésében. A tanulmány lezárásával nem hagytuk abba az adatgyûjtést, folyamatosan készítünk újabb vállalkozói interjúkat. Az interjúztatással párhuzamosan különbözõ már a pszichológiai gyakorlatban bevált és eredményesen használt személyiség- és alkalmasságteszteket is kitöltetünk interjúalanyainkkal (CPI, vállalkozói alkalmasságteszt, vállalkozói képességek leltára), melyeknek eredményeit szándékunkban áll az interjúkból kinyert tulajdonságokkal összevetni, egymással és a kemény mutatókkal (forgalomnövekedés mértéke, vállalkozói vagyon növekedésének mértéke a sikeres mûködés idõtávjának függvényében) korreláltatni. A matematikai és statisztikai számításokkal (korreláció, faktoranalízis) olyan módszert kívánunk kialakítani, amelynek segítségével lehetõség nyílik a vállalkozói alkalmasság megítélésére. I. melléklet: Adatlap az interjúhoz ADATLAP (Kérdezéssel) 1. A vállalkozó életkora. 2. Iskolai végzettsége (megnevezve és részletezve, pl. 8 általános+ 4 általános gimnázium+5 ELTE). 3. Neme. 4. Vállalkozásának formája: egyéni vállalkozó; gazdasági társaság; közkereseti társaság; betéti társaság (Bt.); korlátolt felelõsségû társaság (Kft.); részvénytársaság (Rt.). 5. Hány %-ban tulajdonos? 6. Cégbejegyzés idõpontja. 7. Fõbb tevékenységi körök. 8. Mérete a kezdéskor és jelenleg: Lekötött eszközök értéke Foglalkoztatottak száma (fõállású, megbízásos, részmunkaidõs) Éves forgalom és árbevétel

18 84 INTERJÚ (Magnós) 1. Vállalkozásom története. (Családi elõzmények, elõzõ munka, indulási elképzelés, ötlet, vállalkozás létrehozása, szereplõi, a szervezet életszakaszai, segítõ és akadályozó tényezõk, gazdasági és személyi elõfeltételek, a sikert elõsegítõ és akadályozó tényezõk, jövõre vonatkozó tervek, stb.) 2. A sikeres vállalkozó legfontosabb tulajdonságai (személyiségjegyei). (Milyen a sikeres vállalkozó, és milyen vagyok én?) 3. Ön szerint melyek a sikeres vállalkozás legfontosabb feltételei? Mi kell a sikerhez? FELHASZNÁLT IRODALOM Bánfalvi Mária, Skultéty Viktor, Szakács Ferenc (2005): A hazai sikeres vállalkozások személyi és tárgyi elõfeltételei. Kutatási beszámoló, Általános Vállalkozási Fõiskola. Bakacsi Gyula (2000): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest. Bolton, B. Thompson, J. (2001): Entrepreneurs. Talent, Temperament, Technique. Butterworth-Heinemann, Oxford. Burch, J.G. (1986): Entrepreneurship. John Wiley&Sons, NY. Carver, C.S. Scheier, M.F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Hisrich, R.D. Peters, M.P. (1991): Vállalkozás. Új vállalkozások indítása, fejlesztése és mûködtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest. Johnson, B. R. (1990): Toward a multidimensional model of entrepreneurship: the case of achievement motivation and the entrepreneur. Entrepreneurship: Theory and Practice, 14, Kristály Mátyás (1997): Vállalkozás lélektan. NOVORG, Budapest. McClelland, D.C. (1961): The achieving society. Van Nostrand, Princeton NY. McClelland, D.C. (1984): Human motivation. Glenview, IL., Scott Foresman. Milton, D.G. (1989): The complete entrepreneur, Entrepreneurship. Theory and Practice, 13, Palmer, M. (1971): The application of psychological testing to entrepreneurial potential. California Management Review, 13, Pongorné Dr. Csákvári Marianna (szerk.) (2005): A kis- és középvállalkozások helyzete. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest. Rotter, J. B. (1966): Generalized expectancies for internal versus external locus of control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 609, Vol. 80, Sarachek, B. (1978): American entrepreneurs and the Horatio Alger myth. Journal of Economic History, 38, Szakács Ferenc Bánfalvi Mária Nagy István Veres Nóra Karcsics Éva (2003): A vállalkozói személyiség. Általános Vállalkozási Fõiskola, Tudományos Közlemények, 9. szám. Vecsenyi János (1999): Vállalkozási szervezetek és stratégiák. AULA Kiadó, Budapest.

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 40 2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Kis- és középvállalkozás fogalma (részletesen lásd általános csoportmentességi rendelet I. melléklet) A vállalkozástípus meghatározása az alkalmazotti

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Képesség. Beszámoló Verify képességtesztek eredményéről. Név Mr. Jelölt. Dátum.

Képesség. Beszámoló Verify képességtesztek eredményéről. Név Mr. Jelölt. Dátum. Képesség Beszámoló Verify képességtesztek Név Mr. Jelölt Dátum www.ceb.shl.com Beszámoló képességtesztek Ez a képességteszt-jelentés Mr. Jelölt Verify képességteszten szerzett pontszámát mutatja meg. Nem

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED!

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! Tehetségpontként fontos feladatkörünk a tehetségazonosítás, a kiváló képességek korai megnyilvánulásainak felismerése. A tehetségazonosítás hármas szabálya alapján végezzük

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Kisbányahavas esettanulmány 1. Bolgár Blanka PhD hallgató

Kisbányahavas esettanulmány 1. Bolgár Blanka PhD hallgató Egy szakmai életút eredményei és helyszínei A SÍTURIZMUS GAZDASÁGI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA Kisbányahavas esettanulmány 1 Bolgár Blanka PhD hallgató Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS HARMADIK NYELV A nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus - vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók leggyengébb csoportjában Fűköh Borbála

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A villamosmérnökök, mint a mérnöki tudományokkal foglalkozó szakemberek kreativitásának grafológiai vizsgálata

A villamosmérnökök, mint a mérnöki tudományokkal foglalkozó szakemberek kreativitásának grafológiai vizsgálata A villamosmérnökök, mint a mérnöki tudományokkal foglalkozó szakemberek kreativitásának grafológiai vizsgálata "Ha mindenki egyformán gondolkodik, akkor senki sem gondolkodik igazán." (George Patton tábornok)

Részletesebben

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is.

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is. Ha nem akarsz változni választhatod a kihalást is. Amiért a vállalkozások coach-csal a fedélzeten többre jutnak és növekednek Mit hoz a konyhára, ha egy üzleti (Action) coach érkezik a fedélzetre? Teljesítménynövelő

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

A kutatási eredmények nyilvánossá tétele

A kutatási eredmények nyilvánossá tétele A kutatási eredmények nyilvánossá tétele A kutatási beszámoló megírása Mivel az empirikus munka logikája és lépései meglehetısen kötöttek, az empirikus kutatási beszámoló mőfaja is kötött. A kutatási beszámoló

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Tantárgyi útmutató. 1. A tantárgy helye a szaki hálóban. 2. A tantárgyi program általános célja. Statisztika 1.

Tantárgyi útmutató. 1. A tantárgy helye a szaki hálóban. 2. A tantárgyi program általános célja. Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 1. A tantárgy helye a szaki hálóban Gazdálkodási és menedzsment szakirány áttekintő tanterv Nagyításhoz kattintson a képre! Turizmus - vendéglátás szakirány áttekintő tanterv Nagyításhoz

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Tábla, Projektorral kivetített tananyag. Az óra menete. 1. Mikor eredményes egy vállalkozás készletgazdálkodása?

Tábla, Projektorral kivetített tananyag. Az óra menete. 1. Mikor eredményes egy vállalkozás készletgazdálkodása? Osztály 10A. Tantárgy Üzleti tevékenység tervezése gyakorlat Téma: A készletek elemzésének tervezésének, valamint a leltáreredmény mutatószámai Tanítási egység Forgási sebesség mutatói Felhasznált irodalom

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 3. előadás: Üzleti ötlet és vízió Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg öt európai

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

A hazai jövedelemegyenlõtlenség fõbb jellemzõi az elmúlt fél évszázad jövedelmi felvételei alapján*

A hazai jövedelemegyenlõtlenség fõbb jellemzõi az elmúlt fél évszázad jövedelmi felvételei alapján* Tanulmányok A hazai jövedelemegyenlõtlenség fõbb jellemzõi az elmúlt fél évszázad jövedelmi felvételei alapján* Éltetô Ödön címzetes egyetemi tanár, a KSH ny. főosztályvezetőhelyettese E-mail: odon.elteto@ksh.hu

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

DÁTUM AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan

DÁTUM AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan OLDAL: 1 FELADÓ: CÍMZETT: MÁSOLAT: fischerappelt Julia Lutter-Müller TU Munich DÁTUM TÁRGY: AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan KÉSZÍTETTE: fischerappelt, ü ELLENŐRIZTE: TU Munich

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó

Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó I. rész Minden intézmény számára elsőrendű fontosságú, hogy munkájáról visszajelzést kapjon, szolgáltatás nyújtójaként ismerje használóit és azok igényeit. Különösen

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben