SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1"

Átírás

1 67 Bánfalvi Mária * Skultéty Viktor ** Szakács Ferenc *** SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI JELLEMZÕI 1 1. A kutatás 2 problémafelvetése, kutatási célok Az Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék által oktatott Vállalkozás- és szervezetpszichológia címû tantárgy oktatási célja és speciális célkitûzése: A vállalkozásszervezõi tevékenységhez szükséges pszichológiai ismeretek elsajátítása és a vállalkozói magatartás kifejlesztése az egyén, a csoport és a szervezet szintjén. A kitûzött cél megvalósításának fontos lépcsõfoka a sikeres vállalkozások személyi és tárgyi feltételeinek meghatározása. A vállalkozó, aki létrehozza és mûködteti vállalkozását, különleges embertípus, a tapasztalatok szerint személyiségjegyek, kompetenciák, készségek és képességek olyan együttesével rendelkezik, melyek megléte nagy valószínûséggel jósolhatja be a vállalkozói sikert (Bolton Thompson, 2001). Egy vállalkozókkal foglalkozó pszichológiai szemléletû szerzõ (Kristály, 1997) szerint arra a kérdésre sokkal könnyebb megfelelni, hogy mit csinál, mintha azt akarnánk meghatározni, hogy milyen személyiségjegyekkel írható le, tehát kicsoda a sikeres vállalkozó. Több kutatás foglalkozott és foglalkozik ma is ezzel a problémával, de egységes nézõpontot még nem sikerült kialakítani. (Milton, 1989; Burch, 1986). Abban az egyben viszont mindenki egyetért, hogy bár jelenleg nem léteznek szükség lenne olyan tudományos eszközökre ( tesztekre ), melyek segítségével meg lehetne állapítani egy személyrõl, milyen esélyei vannak arra, hogy sikeres vállalkozóvá váljék. A tesztek kidolgozásához elsõ lépésként azokat a személyi és tárgyi feltételeket kívánjuk azonosítani, majd bizonyos szempontok szerint elemezni, amelyek a sikeres vállalkozásokat jellemzik. 2. A vizsgálat módszere A vállalkozó, illetve a sikeres vállalkozó kritériumainak azonosításáig alapvetõen két úton juthatunk el. Megközelíthetjük a problémát teoretikus módszerrel, melynek során a vállalkozó és a vállalkozói siker * Mestertanár, Általános Vállalkozási Fõiskola ** Tudományos segédmunkatárs, Általános Vállalkozási Fõiskola *** Fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola 1 A Magyar Tudomány Napja alkalmából az ÁVF Kis és közepes vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás után címû tudományos konferenciáján tartott elõadás szerkesztett változata. 2 A Vállalkozói alkalmasság c. kutatási projekt keretében készült munka az Általános Vállalkozási Fõiskola (ÁVF) Alkalmazott Magatartástudományi Tanszékén (AMT) 2003-ban lezárt, a Vállalkozói személyiség címû kutatás szerves folytatása. Témavezetõ: dr. Szakács Ferenc.

2 68 definíciójából kiindulva deduktív módon határozzuk meg azokat a feltételeket, amelyek teljesülése szükséges és általában elégséges ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozóvá váljék. A másik lehetséges út az empirikus megközelítés, amely a sikeres vállalkozások személyi és tárgyi feltételeinek azonosításával, a tapasztalati úton szerzett adatok elemzésével, induktív módon jut el a vállalkozói siker kritériumainak megfogalmazásához. A szakirodalmi teoretikus megközelítések sokfélesége és az empirikus kutatások mássága a fejlett tõkés országok nagy hagyományú vállalkozásairól szóló beszámolókról van ugyanis szó miatt, jelen kutatás során az induktív, tapasztalati módszert választottuk. Mielõtt elméleti megfontolásokba kezdtünk volna, meg akartuk ismerni a hazai valóságot. A konkrét jelenségek megismerése didaktikai céljainknak is jobban megfelelt, mivel az élõ példákon keresztül sokkal hatékonyabban végezhetjük a vállalkozásszervezõ szakos hallgatók gyakorlati felkészítését és a vállalkozói magatartás fejlesztését. A tanulmány lezárásáig 670 mikro-, kis- és középvállalkozót interjúban kérdeztünk 3 életútjáról, a vállalkozói siker személyi és tárgyi feltételeirõl. (Az interjú kérdései az 1. mellékletben olvashatók.) A megkérdezettek között egy sem volt, akinek vállalkozása csõdbe ment volna (ilyen személy nem kerülhetett be mintánkba). Az interjúk során három átfogó kérdést tettünk fel a vállalkozóknak: Elõször a vállalkozás történetére voltunk kíváncsiak (családi elõzmények, elõzõ munka, indulási elképzelés, ötlet, a vállalkozás létrehozása, szereplõi, a szervezet életszakaszai, segítõ és akadályozó körülmények, gazdasági és személyi elõfeltételek, a sikert elõsegítõ és akadályozó tényezõk, a jövõre vonatkozó tervek, stb.) Ezt követõen a sikeres vállalkozó legfontosabb személyiségjegyeire kérdeztünk rá. Ehhez felhasználtuk az egyik korábbi munkánkban (Szakács és mtsai, 2001) alkalmazott tulajdonságlistánkat is: Milyen a sikeres vállalkozó, és milyen vagyok én? Végül a siker feltételeit firtattuk. ( Ön szerint melyek a sikeres vállalkozás legfontosabb feltételei? Mi kell a sikerhez? ) A szóbeli válaszokat hanghordozóra rögzítettük, majd a statisztikai értékeléshez számítógépes adatbázist készítettünk. A narratív információszerzést megelõzõen az egyes vállalkozóktól elkértük adataikat is (életkor, iskolai végzettség, nem, a vállalkozás jogi formája, tulajdonosi részarány, a cégbejegyzés idõpontja, fõbb tevékenységi körök, méret a kezdéskor és a felmérés idõpontjában). 3. A vizsgálat eredményei Az adatokat másutt (Bánfalvi Skultéty Szakács, 2005) részletesen ismertettük. Jelen tanulmányban csak a felsorolandó változókkal foglalkozunk A sikeresség teljesítménymutatói A cégbejegyzés idõpontja Szoros értelemben vállalkozásokról Magyarországon a rendszerváltást követõ idõszaktól beszélhetünk. A magyar vállalkozásokkal foglalkozó szakirodalom szerint az állami tulajdon privatizációját sok vállalkozó használta ki, a munkahelyükrõl olcsón jutottak hozzá olyan tárgyi eszközökhöz, melyeket az eladást követõen leselejteztek, de még használhatók voltak. Ezek a személyek általában folytatták azt a tevékenységet, amellyel még alkalmazottként foglalkoztak, de már saját vállalkozásban, elõzõ munkahelyük ügyfélkörének jelentõs részének megtartásával. Sokan viszont kényszervállalkozóvá váltak, mivel a cég megszûnését követõen nem volt más választásuk, el kellett kezdeniük vállalkozóként dolgozni. (Vecsenyi, 1999.) A rendszerváltást követõen már általában csak a gazdasági lehetõségeken és az egyének kreativitásán múlt, hogy mikor jegyzik be vállalkozásukat. 3 Az interjúkat elsõéves vállalkozásszervezõ szakos fõiskolások, illetve Karcsics Éva szakirányfelelõs együttmûködésével a Humánerõforrás-menedzser szakirányú hallgatók készítették a tanév folyamán. Ezúton is köszönjük!

3 69 A megkérdezett hatszázhetven vállalkozó az alábbi éves megoszlásban jegyezte be cégét évekre lebontva: 1. ábra % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 na. 1. táblázat 1,04 A vállalkozások megoszlása a bejegyzés éve szerint 3,28 0,45 3,28 7,467,61 5,82 6,726,727,16 6,87 7,46 4,93 5,07 5,675,82 5,52 6, év ,24 0, A bejegyzés éve A vállalkozások száma (db) % na. 7 1, elõtt 22 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Összesen ,00

4 70 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a évtõl vizsgálva a vállalkozások bejegyzésének számát a bejegyezett vállalkozások jogi formájától függetlenül lineáris növekedést állapít meg. (Pongorné, 2005) A diagramon jól látható, hogy az általunk megkérdezettek közül a 90-es években évente szinte egyenletes mértékben (1992-ben kissé többen, 7,61%) jegyezték be vállalkozásukat, kevesebben indultak közülük a 2000-es évektõl. Mindenesetre többségük régi motoros, a hatszázhetven vállalkozás majdnem háromnegyed része (73,88%) öt évnél hosszabb ideje mûködik. A vállalkozói siker egyik jelzõje lehet az is, hogy mióta mûködnek, tehát többségük az idõtartam alapján is sikeresnek mondható A vállalati vagyon A vállalkozás kezdeti vagyona azt mutatja, mekkora tõkét invesztálnak a vállalkozásba. A szolgáltatásorientált vállalkozások általában kismértékû apporttal indulnak. A kereskedelemhez viszont a készletek miatt, a termelõ tevékenységhez pedig az alapanyagok és gépek miatt nagyobb beruházásra van szükség. A mintánkban szereplõ magyar vállalkozások nagyon kis eszközértékkel indulnak. Ezt talán a szolgáltatásorientált tevékenységek magas száma magyarázza. Az induláskor a vagyonérték 0 Ft-tól Ft-ig terjed. A többség a 0 és az 1 millió Ft közötti kategóriába esik. (A kérdésre 29 vállalkozó nem válaszolt.) 2. ábra A vállalati vagyon értéke kezdéskor (millió Ft) 10-3% % % % 2. táblázat Lekötött eszközök értéke Vállalkozások száma Vállalkozások (millió Ft) (db) aránya (%) , , , ,81 Összesen ,00

5 71 Az interjú idõpontjában mért eszközértékkel a vállalkozások gazdagságát, végsõ soron sikerességét mértük. Az eszközérték 0 Ft-tól Ft-ig terjed. A többség a 0 és 1 millió Ft érték kategóriába tartozik. (A kérdésre 7 vállalkozó nem válaszolt.) 3. ábra A vállalati vagyon értéke az interjú idõpontjában (millió Ft) 10-19% % % % 3. táblázat Lekötött eszközök értéke Vállalkozások száma Vállalkozások (millió Ft) (db) aránya (%) , , , ,70 Összesen , Foglalkoztatottak száma A foglalkoztatottak száma a vállalkozás méretével és a tevékenység élõmunkaigényével kapcsolatban szolgálhat információval. A vállalkozás sikerességének az eszközértékhez hasonlóan jó mutatószáma lehet, ha a növekedés mértékét vizsgáljuk. A kérdésre 18 vállalkozó nem válaszolt.

6 72 4. ábra Foglalkoztatottak száma kezdéskor (fõ) 5-6 7% % 7-8 2% % 10-7% 0 25% % 4. táblázat Foglalkoztatottak száma (fõ) Vállalkozások száma (db) Vállalkozások aránya (%) , , , , , , ,90 Összesen ,00 A döntõ többség mikrovállalkozásként indult. Jelentõs az egyéni vállalkozók (0 foglalkoztatott) aránya. A legnagyobb arányban 1-2 fõvel indultak a vállalkozások. A legmagasabb létszám (1600 fõ) egy nagy gyártási-kereskedelemi vállalkozásé. A jelenlegi alkalmazottak számát firtató kérdésre az összes vállalkozó válaszolt. 478 vállalkozás 10 fõ alatti alkalmazotti létszámmal dolgozik, megmaradtak mikrovállalkozásnak. Ez a teljes minta 71%-a. (Kézenfekvõ a kérdés, hogy a magyar vállalkozások munkaerõigénye ilyen alacsony, avagy a foglalkoztatottak bejelentésének magas a költségvonzata.)

7 73 A megoszlást az alábbi ábrából és táblázatból leolvashatjuk: 5. ábra Foglalkoztatottak száma az interjúkészítés idõpontjában (fõ) % % % % % 0 13% % 5. táblázat Foglalkoztatottak száma (fõ) Vállalkozások száma (db) Vállalkozások aránya (%) , , , , , , ,60 Összesen , Éves forgalom Az éves forgalom mutatójával is a vállalkozás sikerességét szándékoztuk mérni. A befektetett eszközök, a foglalkoztatottak száma és a tevékenység jellege szerint változhat az éves forgalom nagyságrendje. A vállalkozás sikerességének feltétele, hogy az éves forgalom az inflációt meghaladó mértékben növekedjék, és a vállalkozás képes legyen annyi profitot termelni, amelynek a kivétjébõl a vállalkozó meg tud élni, illetve a bõvüléshez megkívánt mértékben tudja a tõkét visszaforgatni. (A megkérdezett vállalkozók közül 35-en nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy tevékenységük elsõ évének végén mekkora volt az éves forgalom.)

8 74 6. ábra Éves forgalom kezdéskor (millió Ft) % 10-12% % 1,5-2 6% 1-1,5 5% 0,5-1 7% 0-0,5 51% 6. táblázat Éves forgalom induláskor Vállalkozások száma (db) Vállalkozások (millió Ft) aránya (%) 0-0, ,71 0, ,24 1-1,5 32 5,04 1, , , , ,13 Összesen ,00 Az éves forgalom a mûködés elsõ évében a vállalkozások 50,71%-ában 0,5 millió Ft alatt volt. Ez az adat a lekötött eszközök értékének ismeretében arra enged következtetni, hogy a vállalkozások többségében az elsõ évben a lekötött eszközök ára térült meg, számottevõ nyereségrõl csak a fennmaradó 49,29% esetében beszélhetünk. Az éves forgalom jelenlegi (2005) adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy minden megkérdezett vállalkozás nyereséges a befektetett eszközök és alkalmazottak számának viszonylatában. A lekötött eszközökhöz viszonyítva a befektetések többszörösét termelik meg. (A kérdésre 5 vállalkozó nem válaszolt.)

9 75 7. ábra Éves forgalom az interjúkészítéskor (millió Ft) 500, % 100, % 9% 50, % 10, % % 7. táblázat Éves forgalom jelenleg Vállalkozások száma (db) Vállalkozások (millió Ft) aránya (%) ,21 10, ,69 50, ,22 100, ,32 500, , ,05 Összesen ,00 A két adatsor egymáshoz viszonyított arányai megmutatják, hányszorosára növekedett a vállalkozások forgalma az indulástól 2005-ig. Az adatok szerint a vizsgált vállalkozások között nincsen olyan vállalkozás, amelyik ne duplázta, ne triplázta, illetve ne sokszorozta volna meg a forgalmát A sikeresség feltételei, elõsegítõ és gátló tényezõi Egy nemzetközileg is elismert magyar szerzõ a vállalkozó sikerességének feltételeit kutatva két tulajdonságot emel ki: a tapasztalatot és a szakmai hátteret, illetve a vállalkozói fejlõdés képességét (Vecsenyi, 1999). Arra a kérdésünkre, hogy mi kell a vállalkozói sikerhez a 670 vállalkozó összesen 2264-féle feltételt nevezett meg. Hasonlóan a vállalkozói tulajdonságok rendszerezésének során alkalmazott módszerünkhöz, itt is megkerestük az egy-egy fogalom alá összegyûjthetõ feltételeket, szinonimákat. Alapvetõen tizenegy csoporttal dolgoztunk (plusz egy kategóriával, ahová azokat a feltételeket soroltuk, amelyek egyetlen halmazba se fértek bele). A sorrend a következõképpen alakult:

10 76 8. ábra A sikeresség csoportosított feltételei említések száma Kapcsolatok Alkalmazottak Szerencse Munka feltétel 8. táblázat A sikeresség feltétele Említések gyakorisága Személyes tulajdonságok 579 Tõke 486 Kapcsolatok 450 Alkalmazottak 215 Szakmai tudás 147 Piaci környezet 102 Szerencse 74 Ötlet 68 Kedvezõ állami szabályozások 56 Munka 47 Piacképes termék 21 Egyéb 19 A szerencse és az állami szabályozások kategóriái mint a vállalkozóktól független tényezõk, valamint a piaci környezet feltételei csak részben függhetnek a vállalkozóktól. (Magyarázat lehet a kis konkurencia, a nyitott piac, stb.) Bár fontosságukat belátjuk, ezeket a további (pszichológiai természetû) munkánkban nem tudjuk felhasználni. A tulajdonságoknak a vállalkozók által kialakított sorrendje mindenesetre arra utal, hogy szerintük a vállalkozás sikeressége igen nagy mértékben az üzletember egyéni tulajdonságaitól (azaz alkalmasságától) függ.

11 77 A vállalkozói siker vizsgálatakor nem feledkezhetünk meg a környezet szerepérõl. Az elõsegítõ és gátló tényezõket firtató kérdésre a hatszázhetven vállalkozó összesen kilencszázhetvennégy értékelhetõ tényezõt nevezett meg. Ennyi esetbõl természetesen nem lehet messzemenõ következtetéseket levonni, de a feltûnõen gyakori válaszokra érdemes figyelni. A rokon jelentésû tényezõket egy-egy kategóriába sorolva, a következõ gyakorisági sorrendet kaptuk: 9. ábra Személyiség 7% Alkalmazottak 4% Tõke 5% Elõsegítõ tényezõk Egyéb 3% Nincs/nem jelölt meg 1% Piaci, gazdasági környezet 10% Szakismeret, tapasztalat 32% Kapcsolatok 38% 9. táblázat Elõsegítõ tényezõ Elõfordulás gyakorisága Elõfordulás aránya (db) (%) Kapcsolatok ,25 Szakismeret, tapasztalat ,19 Kedvezõ piaci, gazdasági környezet ,32 Személyiség 65 6,58 Tõke 48 4,86 Alkalmazottak 41 4,15 Egyéb 32 3,24 Nincs/nem jelölt meg 14 1,42 Összesen ,00

12 78 Jól látszik, hogy a legfontosabb tényezõ a megfelelõ kapcsolati háló megléte. A vállalkozók közel azonos mértékben támaszkodnak szakismeretükre. Segíti õket a kedvezõ piaci környezet és a megfelelõ személyiség is. Érdekes, hogy a tõke csak az ötödik helyen végzett. Úgy látszik, a pénz nem elsõdleges tényezõ a vállalkozás mûködtetésének tekintetében. A gátló tényezõket úgy is felfoghatjuk, mint egy kedvezõtlen vállalkozói klíma összetevõi, elemei. A 670 vállalkozó összesen 938 gátló tényezõt nevezett meg. Kategóriákba sorolva a sorrend: 10. ábra Állami szabályozások 4% Egyéb 5% Gazdasági, piaci környezet 7% Szakmai ismeretek hiánya 9% Kapcsolatok hiánya 10% Gátló tényezõk Konkurencia 12% Nincs/nem jelölt meg 2% Alkalmazottak 1% Tõkehiány 50% 10. táblázat Gátló tényezõ Elõfordulás gyakorisága Elõfordulás aránya (db) (%) Tõkehiány ,93 Konkurencia ,37 Kapcsolatok hiánya 98 10,45 Szakmai ismeretek hiánya 85 9,06 Gazdasági, piaci környezet 65 6,93 Egyéb 45 4,80 Állami szabályozások 36 3,84 Nincs/nem jelölt meg 20 2,13 Alkalmazottak 14 1,49 Összesen ,00

13 79 Egymás mellé helyezve az elõsegítõ és a gátló tényezõket: 11. táblázat Gátló tényezõ Elõfordulás aránya Elõsegítõ tényezõ Elõfordulás aránya (%) (%) Tõkehiány 45,9 Kapcsolatok 37,25 Konkurencia 11,6 Szakismeret, tapasztalat 32,19 Kapcsolatok hiánya 98 Piaci, gazdasági környezet (kedvezõ) 10,32 Szakmai ismeretek hiánya 85 Személyiség 6,58 Gazdasági, piaci környezet 65 Tõke 4,86 Egyéb 45 Alkalmazottak 4,15 Állami szabályozások 36 Egyéb 3,24 Nincs/nem jelölt meg 20 Nincs/nem jelölt meg 1,42 Alkalmazottak 14 Összesen 100,00 Összesen 100,00 A legkézenfekvõbb észrevétel az, hogy a vizsgálatban résztvevõ vállalkozók szerint a kapcsolatok és a szakismeretek segítettek leginkább, a legnagyobb mértékben pedig a tõkehiány, valamint a konkurencia gátolták õket. (Ha van pénz, az nem feltétlenül elõsegítõ tényezõ, de ha nincs, az mindenképpen gátol.) Figyelemreméltó adat az is, hogy a gazdasági-piaci környezeti tényezõ magas gyakorisággal a gátló körülmények között szerepel A vállalkozóvá válás motívumai A vállalkozás sikerességének soft mutatóit vizsgálva a legkézenfekvõbb kérdés az, hogy miért lesz valaki vállalkozó, mi hajtja, milyen indíttatásból választja a megélhetésnek ezt a formáját. A szakirodalom sokféle motívumot felsorol, mely arra késztetheti az embert, hogy feladva a beosztotti státus viszonylagos biztonságát a maga urává váljon és belevágjon egy vállalkozásba. A tanulmányok elsõsorban a profitot, a függetlenség utáni vágyat és a vállalkozói életstílus vonzerejét említik hajtóerõként. (A kényszer nem vagy csak ritkán szerepel.) Saját adataink az interjúk alapján a következõk. A 670 vállalkozó összesen 813 motívumot sorolt fel a vállalkozás elindításának indoklásaként. Ezeket a motívumokat 9 nagyobb kategóriába lehet sorolni.

14 ábra A vállalkozások megoszlása a vállalkozó motívumai szerint említések gyakorisága (%) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 26,81 Lehetõség felismerése 18,94 Kényszer 14,39 Pénz 17,84 Önállóság, függetlensé g 6,64 5,90 3,57 2,95 2,95 Külsõ befolyás Egyéni ambíció Egyéb Életstílus Családi hagyomány motívum 12. táblázat A vállalkozó motívumai Említések száma (db) Említések gyakorisága (%) Lehetõség felismerése ,81 Kényszer ,94 Önállóság, függetlenség ,84 Pénz ,39 Külsõ befolyás 54 6,64 Egyéni ambíció 48 5,90 Egyéb 29 3,57 Életstílus 24 2,95 Családi hagyomány 24 2,95 Összesen ,00 Legtöbbször a lehetõség felismerésének motívumával indokolták a vállalkozás beindítását, ami annyit jelent, hogy azért döntöttek a saját vállalkozás mellett, mert valami olyan ötletük volt, amit nem lehetett kihagyni, észrevettek egy piaci rést, úgy gondolták, hogy õk nagyon jövedelmezõen tudják csinálni, stb. Ez tipikus vállalkozói tulajdonság, melyet a nemzetközi szakirodalom is az elsõk között tart számon a vállalkozási kritériumok között. A lehetõségek felismerése a teljesítményre vonatkozó erõs igény kifejezõdése. A kutatások szerint a vállalkozói motívumok közül ez a legerõsebb és a leggyakoribb. (Bolton Thompson, 2001.) Második leggyakoribb ok a kényszer volt, ami mögött olyan tényezõk állnak, hogy megszûnt a munkahelyük, elveszítették az állásukat, nem találtak munkahelyet, stb. Ezek a körülmények azonban sok ezer embert ugyanígy sújtottak, mégsem mindenki döntött úgy, hogy saját vállalkozást indít. Az elhatározás önmagában bizonyos vállalkozási tulajdonság(ok) potenciális meglétére utal. A mi mintánkban az önállóság, a függetlenség harmadik a sorrendben ami lássuk be elmarad a nemzetközi trendtõl. E jelenség magyarázata részben a korábbi társadalmi, gazdasági rendszer szocializá-

15 81 ciós folyamataiban keresendõ. Hisrich és Peters az önállóság és függetlenség motívumát a belsõ kontroll tulajdonságával hozzák összefüggésbe (Hisrich Peters, 1991), ami azt jelenti, hogy az egyén minél inkább tartja saját magát felelõsnek a sorsáért, annál inkább törekszik önállóságra és függetlenségre. Tehát a McClellandi modell: a teljesítményszükséglet elsõdlegessége a vállalkozóknál (ld. McClelland, 1961, 1984; Carver Scheier, 1998 és Bakacsi, 2000), és a Hisrich nevéhez fûzõdõ modell: a belsõ kontroll tulajdonsága és az önállóság, függetlenség motívuma, pozitív korrelációt feltételeznek. A gazdagság, a pénz negyedikként futott be, de az összes motívumnak ez csak a 14%-a. Ez az eredmény is összhangban van a nemzetközi kutatások mutatóival. Roberts (ld. szintén Bolton Thompson, 2001) vizsgálatában 72 mûszaki vállalkozóból mindössze 12% indított vállalkozást a meggazdagodás reményében. Ugyanabban a vizsgálatban a vállalkozók 39%-át az önállóság, függetlenség motiválta. Vizsgálatunkban 54 említés a külsõ befolyást nevezte meg motivációként. Néhány konkrét példa: kolléganõje ötlete volt, Németországban tanult új technika bevezetése, német vállalkozó kérte, külsõ konzulens ötlete volt, külföldi cég ötlete volt, jó ismeretséget kötött. Az egyéni ambíció mint motívum, 48 esetben jelent meg: önmegvalósítás, többre akarta vinni másoknál, nagy ambíciói voltak, és fejlõdni akart. Tulajdonképpen ezek a motívumok is a teljesítményszükséglet McClellandi koncepciójába sorolhatók. Életstílus címen foglaltuk össze azokat a motívumokat, amelyeket 24 esetben a következõképpen fogalmaztak: segíteni akart, jobb életet akart, otthon akart dolgozni, váltani akart, be akarta vezetni a francia szendvicset, tanulás közben csinálni valamit. A szakirodalom a mikro- és a kisvállalkozásokhoz, valamint a családi vállalkozásokhoz köti az úgynevezett életstílus-vállalkozásokat. (Vecsenyi, 1999.) Szorosan ide kapcsolódik az a 24 említés is, melyekben direkt módon fejezték ki, mint családi hagyományt, a motivációt: apja vállalkozását folytatja, apja tevékenységéhez kapcsolódik, és családi hagyomány. Az egyéb kategóriába olyan motívumok kerültek, amelyek inkább a vállalkozói döntéshez szükséges utolsó lökést adták, mert feltehetõleg ezek nélkül is hajlamosak lettek voltak önálló vállalkozás elindítására. Ezek: átverték az elõzõ munkahelyén, hiányosságokat látott, konfliktusa volt a tulajdonossal, nem érezte jól magát, kihasználták, hobbiból üzlet lett, és kreatív, vállalkozói típusnak tartja magát. Látható tehát, hogy a fenti, a magyar kis-és középvállalkozók által megnevezett motívumok a nemzetközi kutatások eredményeivel analóg térképet mutatnak. Másképpen kifejezve, a magyar vállalkozókat is ugyanolyan vagy hasonló hajtóerõk ösztönzik önálló vállalkozások megalapítására, mint más országokban lévõ társaikat A vállalkozói tulajdonságok Kutatásunk legfontosabb része azon tulajdonságok azonosítása, melyek megléte nagy valószínûséggel jósolja be a vállalkozói sikert. A sikeres vállalkozók tulajdonságait vizsgáló nemzetközi pszichológiai szakirodalmat tanulmányozva (részletes irodalmi áttekintés: Szakács és mtsai, 2003) általánosságban elmondható, hogy a sikeres vállalkozónak magas a teljesítményigénye (McClelland, 1961; Johnson, 1990), inkább belsõ kontrollos (Rotter, 1966), jól tûri a bizonytalanságot (Palmer, 1971; Sarachek, 1978) és tisztességes (Bolton Thompson, 2001). Kutatásunkban az induktív módszert követve, a vállalkozók körében tapasztalati úton rendelkezésünkre álló információkból próbáljuk meghatározni, milyen is a sikeres vállalkozó. Feltételeztük, hogy a siker titkát vagyis a sikerhez szükséges tulajdonságokat maguk a sikeres vállalkozók ismerhetik a legjobban. (Pontosabban: azt feltételeztük, hogy amely tulajdonságot õk a legfontosabbnak tartanak, azt érdemes figyelembe vennünk.) A 670 megkérdezett vállalkozó összesen 2916 tulajdonságot említett (a szinonimákat is beleértve). A tulajdonságok besorolása nem teljesen egyértelmû, hiszen egy-egy tulajdonság egynél több helyre is besorolható. Az viszont nem volt kétséges, hogy az elsõ nyolc tulajdonság után következõ minden további ( egyéb ) tulajdonság az elsõ nyolc kiegészítõje, része, de mindenképpen szoros kapcsolatban áll vele.

16 82 Értelmezve és egymáshoz rendelve a 670 vállalkozó által említett tulajdonságokat, az egyes összevont kategóriákban a következõ gyakoriságokat találtuk: 12. ábra A sikeres vállalkozó csoportosított tulajdonságai említések száma feltétel 13. táblázat Tulajdonság Gyakoriság (db) Jó kapcsolatteremtõ készség 749 Szakértelem 563 Kitartás 486 Kockázatvállalás 443 Megbízhatóság 282 Határozottság 175 Kreativitás 123 Egyéb 95 A nyolc tulajdonságcsoport egyébként evidensnek tûnik fel, s jól kifejezi a vállalkozói személyiség alapját alkotó legfontosabb alkotó elemeket.

17 83 4. Összefoglalás, a kutatás további menete Jelen tanulmány célja az volt, hogy pillanatképet adjon hatszázhetven sikeres vállalkozóval készült interjú eredményeirõl és tanulságairól, különös tekintettel a vállalkozás személyi és tárgyi feltételeire a vállalkozói siker elõjelzésének szempontjából. Az interjúk adatait úgy próbáltuk feldolgozni, hogy lehetõség szerint minél pontosabb képet kapjunk a sikeres vállalkozók környezetérõl, indítékairól, eszközeirõl és személyiségérõl. Végsõ célunk, hogy olyan tudományos eszközt, tesztet készítsünk, mellyel támpontokat nyerhetünk, hogy milyen valószínûséggel lesz kitöltõjébõl sikeres vállalkozó. A teszt megkonstruálásának elsõ állomása volt a szakirodalmi tájékozódás mellett az induktív módszerrel történõ adatgyûjtés. Ezt követte az adatok feldolgozása és elemzése. A vázolt részfolyamat eredménye a sikeres magyar kis- és középvállalkozókra jellemzõ profil lett. Megerõsítést nyert azon feltevésünk, hogy a vállalkozó személyiségének különösen nagy szerepe van a vállalkozói siker elérésében. A tanulmány lezárásával nem hagytuk abba az adatgyûjtést, folyamatosan készítünk újabb vállalkozói interjúkat. Az interjúztatással párhuzamosan különbözõ már a pszichológiai gyakorlatban bevált és eredményesen használt személyiség- és alkalmasságteszteket is kitöltetünk interjúalanyainkkal (CPI, vállalkozói alkalmasságteszt, vállalkozói képességek leltára), melyeknek eredményeit szándékunkban áll az interjúkból kinyert tulajdonságokkal összevetni, egymással és a kemény mutatókkal (forgalomnövekedés mértéke, vállalkozói vagyon növekedésének mértéke a sikeres mûködés idõtávjának függvényében) korreláltatni. A matematikai és statisztikai számításokkal (korreláció, faktoranalízis) olyan módszert kívánunk kialakítani, amelynek segítségével lehetõség nyílik a vállalkozói alkalmasság megítélésére. I. melléklet: Adatlap az interjúhoz ADATLAP (Kérdezéssel) 1. A vállalkozó életkora. 2. Iskolai végzettsége (megnevezve és részletezve, pl. 8 általános+ 4 általános gimnázium+5 ELTE). 3. Neme. 4. Vállalkozásának formája: egyéni vállalkozó; gazdasági társaság; közkereseti társaság; betéti társaság (Bt.); korlátolt felelõsségû társaság (Kft.); részvénytársaság (Rt.). 5. Hány %-ban tulajdonos? 6. Cégbejegyzés idõpontja. 7. Fõbb tevékenységi körök. 8. Mérete a kezdéskor és jelenleg: Lekötött eszközök értéke Foglalkoztatottak száma (fõállású, megbízásos, részmunkaidõs) Éves forgalom és árbevétel

18 84 INTERJÚ (Magnós) 1. Vállalkozásom története. (Családi elõzmények, elõzõ munka, indulási elképzelés, ötlet, vállalkozás létrehozása, szereplõi, a szervezet életszakaszai, segítõ és akadályozó tényezõk, gazdasági és személyi elõfeltételek, a sikert elõsegítõ és akadályozó tényezõk, jövõre vonatkozó tervek, stb.) 2. A sikeres vállalkozó legfontosabb tulajdonságai (személyiségjegyei). (Milyen a sikeres vállalkozó, és milyen vagyok én?) 3. Ön szerint melyek a sikeres vállalkozás legfontosabb feltételei? Mi kell a sikerhez? FELHASZNÁLT IRODALOM Bánfalvi Mária, Skultéty Viktor, Szakács Ferenc (2005): A hazai sikeres vállalkozások személyi és tárgyi elõfeltételei. Kutatási beszámoló, Általános Vállalkozási Fõiskola. Bakacsi Gyula (2000): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest. Bolton, B. Thompson, J. (2001): Entrepreneurs. Talent, Temperament, Technique. Butterworth-Heinemann, Oxford. Burch, J.G. (1986): Entrepreneurship. John Wiley&Sons, NY. Carver, C.S. Scheier, M.F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Hisrich, R.D. Peters, M.P. (1991): Vállalkozás. Új vállalkozások indítása, fejlesztése és mûködtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest. Johnson, B. R. (1990): Toward a multidimensional model of entrepreneurship: the case of achievement motivation and the entrepreneur. Entrepreneurship: Theory and Practice, 14, Kristály Mátyás (1997): Vállalkozás lélektan. NOVORG, Budapest. McClelland, D.C. (1961): The achieving society. Van Nostrand, Princeton NY. McClelland, D.C. (1984): Human motivation. Glenview, IL., Scott Foresman. Milton, D.G. (1989): The complete entrepreneur, Entrepreneurship. Theory and Practice, 13, Palmer, M. (1971): The application of psychological testing to entrepreneurial potential. California Management Review, 13, Pongorné Dr. Csákvári Marianna (szerk.) (2005): A kis- és középvállalkozások helyzete. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest. Rotter, J. B. (1966): Generalized expectancies for internal versus external locus of control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 609, Vol. 80, Sarachek, B. (1978): American entrepreneurs and the Horatio Alger myth. Journal of Economic History, 38, Szakács Ferenc Bánfalvi Mária Nagy István Veres Nóra Karcsics Éva (2003): A vállalkozói személyiség. Általános Vállalkozási Fõiskola, Tudományos Közlemények, 9. szám. Vecsenyi János (1999): Vállalkozási szervezetek és stratégiák. AULA Kiadó, Budapest.

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 40 2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Kis- és középvállalkozás fogalma (részletesen lásd általános csoportmentességi rendelet I. melléklet) A vállalkozástípus meghatározása az alkalmazotti

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 3. előadás: Üzleti ötlet és vízió Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg öt európai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is.

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is. Ha nem akarsz változni választhatod a kihalást is. Amiért a vállalkozások coach-csal a fedélzeten többre jutnak és növekednek Mit hoz a konyhára, ha egy üzleti (Action) coach érkezik a fedélzetre? Teljesítménynövelő

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2012. évben összesen 8.451 db eredményes eljárás

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei 2015. június Elemzésünk azt vizsgálja, hogy a hazai vállalkozók milyen szempontokat tartanak fontosnak egy-egy bank megítélésénél

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató Értelmező szótár: koma, profit, transzformáció Koma: valójában egy olyan rokonsági kapcsolat,

Részletesebben

A családi vállalkozásokban megjelenő

A családi vállalkozásokban megjelenő Bogáth Ágnes A családi vállalkozásokban megjelenő sajátosságok A családi vállalkozásokban megjelenő sajátosságok Bogáth Ágnes Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet

Részletesebben

FÕISKOLAI HALLGATÓK VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁI

FÕISKOLAI HALLGATÓK VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁI 251 Szomor Tamás * FÕISKOLAI HALLGATÓK VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁI ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK A 2003/2004-es tanév során a Vállalkozásmenedzsment Tanszék kutatást végzett külsõ szakértõk közremûködésével Gazdasági

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás A Xetra kereskedési rendszer bevezetésével a Budapesti Értéktőzsdén is elérhetővé váltak az iceberg ajánlatok. Az új ajánlattípus bevezetésekor a Kereskedési Bizottságon

Részletesebben

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Előzetes eredmények a KTI kompetencia-adatfelvétel alapján Hermann Zoltán MTA KRTK KTI Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás Szirák,

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál SZŰCSNÉ MARKOVICS Klára Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc vgtklara@uni-miskolc.hu A szakirodalom nem

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A hajléktalan betegek ápolói (szakdolgozói) ellátásának legfontosabb etikai kérdései tárgyában kialakított 1/2009. számú állásfoglalásának

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása

A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása Az elmúlt egy évben számtalan megkeresést és biztatást kaptunk, hogy folytassuk a megkezdett kutatásokat, vizsgáljuk tovább a pályakezdők helyzetét.

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP- 2.3.6.- 12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Microsoft Excel 2010. Gyakoriság

Microsoft Excel 2010. Gyakoriság Microsoft Excel 2010 Gyakoriság Osztályközös gyakorisági tábla Nagy számú mérési adatokat csoportokba (osztályokba) rendezése -> könnyebb áttekintés Osztályokban szereplő adatok száma: osztályokhoz tartozó

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Alkalmassági és megfelelési teszt

Alkalmassági és megfelelési teszt Commerzbank Zrt. Alkalmassági és megfelelési teszt Név:.. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bank a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet a jelen

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A vállalkozó az, aki

A vállalkozó az, aki Dr. Szerb László alapján A vállalkozó az, aki felismer egy üzleti lehetőséget és felépít/létrehoz egy új szervezetet (gazdasági vállalkozást) a lehetőség kihasználására, megszerzi hozzá a szükséges erőforrásokat

Részletesebben

Statisztika érettségi vizsgára készülőknek

Statisztika érettségi vizsgára készülőknek Statisztika érettségi vizsgára készülőknek 1. Egy csoport matematika röpdolgozatainak eredményét táblázatba foglaltuk: Érdemjegy jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) Gyakoriság 2 4

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A mikro vállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A célcsoportba tartozók gazdasági

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben