NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE"

Átírás

1 Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat kezdő szintről indulva. Ebbe az osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki a két nyelv közül az egyikből legalább A2/B1 szintű nyelvtudással rendelkezik. Az első, azaz a nyelvi előkészítő évben a tanulók heti 18 órában a két idegen nyelvet tanulják, emellett informatikát és egyéb közismereti tárgyakat (magyar, matematika, történelem, természettudományok) tanulnak. A második évtől tanulmányuk igazodik a négyéves képzéshez, de a két idegen nyelvet a következő 4 évben továbbra is magas óraszámban tanulják. Nyelvtagozatunk fontos célkitűzése, hogy megfelelő nyelvi felkészültséget biztosítsunk azok számára, akik a nemzetközi tanulmányok iránt különösen érdeklődnek, felsőfokú tanulmányaikat bármely szakterületen (részben vagy egészben) idegen nyelven vagy valamelyik külföldi egyetemen szeretnék folytatni. Tanulóinkat ennek értelmében mindkét nyelvből C1 szintre kívánjuk eljuttatni. Célunk, hogy a tanulók magas szintű, biztos nyelvtudást szerezzenek, amely az emelt szintű érettségi letételén túl megfelelő felkészültséget jelent későbbi tanulmányaik illetve munkájuk során. Tantervünk tartalmazza a NAT által előírt kulcskompetenciák kialakításának követelményét. Az idegen nyelvi kommunikáció létrejöttét az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemzi, fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértését, kifejezését és értelmezését szóban és írásban követeli meg (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás). Tantervünk tartalmazza az olyan idegen nyelvi képességek fejlesztését, mint a közvetítés, más kultúrák megismerése, megértése. A HT komoly hangsúlyt fektet a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretére. Ezen kívül a HT fontos eleme a társadalmi hagyományoknak valamint az angol és német nyelv kulturális vonatkozásainak a megismerése, a célnyelvi országok kultúrájában és a tudomány világában szerzett jártasság, valamint a tanultak kreatív használata. Fő célunk, hogy a tanuló a mindennapi élet alapvető helyzeteiben képes legyen német nyelvi kommunikációra szóban és írásban is. Különös hangsúlyt fektetünk a receptív és produktív készségek arányos fejlesztésére, mert a tanulóknak a nyelvhasználat minden területén megalapozott tudást kell kapniuk. Két év idegen nyelv tanulás után a 9. évfolyam végére a kezdő csoport tanulóinak a B1szintre kell eljutniuk, melyen számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy írott szöveg lényegét. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. 11. osztály folyamán a tanulóknak B2 szintre kell eljutniuk az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és írásban információt cserélniük, hosszabb szöveget kell megérteniük és létrehozniuk. Rövidebb terjedelmű szépirodalmi, vagy tudományos szöveget kell megérteniük, képesnek kell lenniük az olvasottakkal kapcsolatos gondolataik, véleményük megfogalmazására német vagy angol nyelven. A 12. év célkitűzése a C1 szint elérése, a tanulóknak különböző fajtájú, igényesebb és hosszabb szövegeket kell megérteniük,

2 érzékelniük kell a stilisztikai különbségeket. A hallott és olvasott információkat össze tudják foglalni, összefüggően tudnak érvelni. Haladó csoportban a tanulónak a 10. osztály befejezéséig B2 szintre kell eljutnia, meg kell értenie az összetettebb, konkrét témájú szövegek fő gondolatmenetét, világos, részletes szöveget kell alkotnia különböző témákról, és ki kell fejtenie a véleményét egy adott témáról. Képesnek kell lennie spontán kommunikációra az anyanyelvi beszélővel. 11. osztály végére a haladó csoport tanulóinak C1 szintű nyelvtudást kell szerezniük, különböző fajtájú igényesebb és hosszabb szövegeket kell megérteniük, érzékelniük kell a rejtett tartalmakat, stilisztikai különbségeket. Képesek hallott vagy olvasott információk összefoglalására, az összefüggő érvelésre valamint szépirodalmi és tudományos szövegek megértésére, elemzésére. Az idegen nyelv elsajátítását az anyanyelv és a célnyelv közötti, valamint a két tanult nyelv közötti kontrasztivitás tudatosításával tesszük könnyebbé. Diákjainknak képesnek kell lenniük a segédeszközök, pl. az egy- és kétnyelvű szótár megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretek közötti elsajátítására. Partneriskoláinkkal fenntartott jó kapcsolataink révén tanulóinknak diákcserék és egyéb szakmai programok, révén lehetőséget biztosítunk, hogy eljussanak német nyelvterületre. Így ismerkedhetnek meg közvetlenül az idegen nyelvi közösségek mindennapi életével, társadalmával, kultúrájával. Helyi tantervünk fontos célkitűzése, hogy a tanulókban érdeklődést ébresszünk a világ számukra ismeretlen dolgai iránt, bővítsük általános műveltségüket, a diákok nyerjenek betekintést az adott országok kultúrájába, történelmi, irodalmi, zenei, képzőművészeti, tudománytörténeti ismereteket szerezzenek, amelyeket képesek más tantárgyaknál tanultakkal integrálni. A civilizációs ismeretanyag révén tegyenek szert szélesebb látókörre, fejlődjön ki a tolerancia képessége, ébredjen fel érdeklődésük más kultúrák iránt. Szeressék meg a nyelvtanulást, jelentsen számukra intellektuális élményt és élvezetet az idegen nyelv használata, és segítségével gazdagodjon személyiségük, bővüljenek társas kapcsolataik, ismereteik a világról. Szerezzenek ismereteket a beszélt nyelvek egyetemes természetéről, ezáltal alakuljon ki nyelvi tudatosságuk az idegen nyelven, ill. anyanyelven is. Kapjanak kedvet más nyelvek tanulásához. Fontos célkitűzésünknek tekintjük a nyelvtanulási stratégiák elsajátítását, segítve ezzel más tantárgyak tanulását és a későbbi önálló nyelvtanulást. Ismerkedjenek meg olyan általános tanulási módszerekkel (prediction, guessing, következtetés stb.), amelyek segítik tanulási szokásaik kialakítását, és ezzel az önálló tanulást. Tanulóink legyenek képesek kitartóan tanulni, saját tanulásukat megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Ismerjék fel szükségleteiket és lehetőségeiket, ismerjék meg a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Tanulóinkat segítjük a saját tanulási stratégia kialakításában, ösztönözzük a motiváció folyamatos fenntartására, a figyelem összpontosítására, valamint a tanulás szándékának és

3 céljának kritikus mérlegelésére. Képessé tesszük a közös munkára és tudásuknak másokkal való megosztására saját munkájuk értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. Szükséges tanulói segédletek A diákok számára szükséges taneszközök a tankönyv, a munkafüzet, az egy-/kétnyelvű szótár és az egyénileg vezetett jegyzet- ill. szótárfüzet. A tanítási program tartalmazza még a tesztkönyveket, feladatgyűjteményeket, tanári kézikönyveket, audio- és vizuális segédanyagokat; számítógépes programokat. A nyelvi munkaközösség tagjai a következő elvek szerint, a munkaközösséggel egyeztetve választják meg mindenkor az alkalmazni kívánt tanítási programot: - legyen jelen a hivatalos tankönyvlistán - segítse a HT-ben kitűzött célok megvalósítását, azaz kommunikatív legyen - kellőképpen fejlessze az egyes készségeket - témáit tekintve motiválja a tanulókat, építsen meglévő ismereteikre - legyen "tanuló/tanárbarát" - fejlessze a tanulók kreativitását - segítse vizuális fejlődésüket - elfogadható ára legyen Szükséges információhordozók TV, videó, DVD lejátszó, magnó, CD-lejátszó, internet, projektor, idegen nyelvű folyóiratok, DVD-k, irodalmi művek, egy- és kétnyelvű szótárak, irodalmi, művészeti lexikonok Szükséges az iskolai idegen nyelvi könyvtár továbbfejlesztése, ahol a fent említett anyagokon kívül a csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű (15-20 pld) egy- ill. kétnyelvű szótárak, a tanár munkáját segítő módszertani segédkönyvek, különféle témájú és nehézségi fokú olvasmányok (reader-ek, folyóiratok, irodalmi művek) találhatók, valamint olyan kiegészítő anyagok, melyek lehetővé teszik a tanulók differenciált foglalkoztatását. A könyvtár biztosítson referencia anyagokat az országismeret oktatásához. Szükséges továbbá a fénymásolatok készítésének lehetősége.

4 A tanulói munka értékelése Az eredményes tanulás - tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres ellenőrzés és értékelés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen mértékig sajátították el a tananyagot; milyen fejlettségi fokot értek el az alapkészségek területén; mennyire tudják teljesíteni a tantervekben megfogalmazott követelményeket. A rendszeres értékelés tehát visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulónak egyaránt a tanulási folyamat sikerességéről, és útmutatást ad a további közös munka megtervezéséhez, esetleg differenciált programok kidolgozásához. Az értékelés legyen sokoldalú, terjedjen ki az alapkészségekre, a nyelvtani anyag és a szókincs elsajátításának vizsgálatára. Legyen rendszeres, következetes. Célszerű a tanulókat is bevonni az értékelés folyamatába, ezáltal reálisabban látják a követelményeket, javul értékelő készségük. A szóbeli és írásbeli készségek / megnyilvánulások értékelésének arányosan kell történnie. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, erősíti motivációját. A jelen tantervben megfogalmazott követelmények maximális teljesítését várjuk el a jeles tanulóktól. A követelmények 50 %- át minden tanulónak teljesíteni kell a továbblépéshez. Az írásbeli számonkérési formák: Mivel írásban minden elsajátított nyelvi készség és képesség ellenőrizhető, ezért az írásbeli ellenőrzés leggyakrabban alkalmazott formáit említjük. Munkaközösségünk figyelemmel kíséri a mérési módszerek fejlődését, és munkája során alkalmazza a legmodernebb mérési eszközöket. röpdolgozat (jól behatárolható részteljesítmény mérésére, témáját tekintve egy nyelvtani jelenség, adott szókincs elsajátításának ellenőrzése) feladatlapok (anyagrészek elsajátításának ellenőrzésére, egyes készségek mérésére) hallás értési feladatok (globális, szelektív, részletes értés ellenőrzésére) olvasásértési feladatok (lásd mint fent) nyelvtani, nyelvi teszt/feladatok (close-tesztek, kifejtő feladatok) témazáró dolgozat (átfogó jellegű, komplexebb tananyag számonkérésére)(lehet feladatlap, esszé, különböző írásmű fajta pl. levél, stb:) házi dolgozat 12. évfolyamon lehetőséget nyújtunk a próbaérettségire Szóbeli számonkérési formák:

5 Ajánlatos, hogy a tanuló valamennyi megnyilatkozására vonatkozzon. Célszerű minden tanulói tevékenység során adódó helyzetet - amennyiben ez céljaink szempontjából indokolt értékelésre felhasználni. a különböző szociális formákban történő megnyilvánulások (pár, csoport egyéni feladat megoldás) esetében különböző szerepekben történő megnyilvánulások hosszabb monologikus előadások értékelése órai hozzászólások értékelése Óraszámok és választott kerettantervek nyek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam első (kezdő) idegen nyelv nyek B 10 óra 1.id.nyelv 5 óra 1.id.nyelv 5 óra 1.id.nyelv 5 óra 1.id.nyelv 3 óra második(haladó) nyek A 1.id. nyelv 1.id.nyelv 1.id.nyelv 1.id.nyelv idegen nyelv 8 óra 4 óra 4 óra 3 óra 3 óra Témakörök a nyelvi előkészítő évfolyam számára Mivel a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek elsajátítása és a fejlesztési követelmények teljesítése párhuzamosan történik a kommunikációs szándékok megvalósításával és a fogalomkörök elsajátításával, ezért a HT csak az egyes témakörökhöz rendel óraszámokat. A nyelvi előkészítő osztály adottságaiból következően az óraszámokba gyakorló órákat is beépítettünk.

6 Személyes vonatkozások, család Ismeretek, fejlesztési követelmények Személyi adatok Óraszám: 33 Családtagok, életkor A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Ember és társadalom Ismeretek, fejlesztési követelmények Országok, nemzetek Óraszám:33 Emberek külső és belső jellemzése. Alapvető társadalmi szokások nálunk és a célországokban. Barátok Ünnepek, Mikulás, karácsony, húsvét, családi ünnepek. Környezetünk Ismeretek, fejlesztési követelmények Az otthon, a lakóhelyiségek, a szűkebb környezet, a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása. Óraszám:36 Berendezési tárgyak, a közvetlen környezetben lévő tárgyak Tágabb környezetünk, falu, város Lakóhely bemutatása Növények és állatok a környezetünkbe

7 Az iskola Ismeretek, fejlesztési követelmények Saját iskolájának bemutatása Óraszám:33 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka, napirend az iskolában Egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. A munka világa Ismeretek, fejlesztési követelmények Foglalkozások Óraszám:33 Munkahely, Munkaidő beosztás Munka és család Életmód Ismeretek, fejlesztési követelmények Napirend, időbeosztás. Óraszám:33 Ételek Étteremben Testrészek Gyakori betegségek, fájdalom Orvosnál Szabadidő, művelődés, szórakozás Óraszám:36

8 Ismeretek, fejlesztési követelmények Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Mozi Sporttevékenységek Zene, koncert Német nyelvű irodalom Német nyelvű művészek Utazás, turizmus Ismeretek, fejlesztési követelmények A közlekedés eszközei, Utazási előkészületek, Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok német nyelvű országokban. Óraszám:41 Technika, életvitel és gyakorlat: Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek német nyelvű országok turisztikai célpontjai Szálláslehetőségek Tudomány és technika Óraszám:13 Ismeretek, fejlesztési követelmények Német anyanyelvű híres tudósok Gazdaság és pénzügyek Óraszám:33 Ismeretek, fejlesztési követelmények Családi gazdálkodás, feladatmegosztás Vásárlás élelmiszerboltban, piacon Árak, termékek, termékcsoportok

9 A fennmaradó 36 órában aktuális témákkal foglalkozunk, könnyített olvasmányokat olvasunk, készülünk a német nyelvű karácsonyi előadásra, dalokat, rövid verseket tanulunk, nyelvi játékokat játszunk Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Hallott szöveg értése Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat; megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket; felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témájára, tartalmára; követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét; képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. A fejlesztés tartalma Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével. Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembevételével. Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez

10 igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Szóbeli interakció Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál; kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat; megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata útján; egyre több kompenzációs stratégiát képes tudatosan alkalmazni, hogy megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét; megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. A fejlesztés tartalma Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben. A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi beszélőkkel. Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).

11 Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Összefüggő beszéd Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről; bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel; elmesél rövid, egyszerű történetet; egyszerű állításokat, összehasonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz meg; egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ; lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket, és ok-okozati összefüggéseket fejez ki; képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat; beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót.

12 A fejlesztés tartalma Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témákról, felkészülés után. Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés gyakorlása. A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Olvasott szöveg értése Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket; megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben; megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szöveg lényegét, kiszűri a szövegből az alapvető információkat; az olvasott szövegre vonatkozó feladatokat végez el; képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez; növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról; fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. A fejlesztés tartalma Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése. Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.

13 A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Íráskészség Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapasztalatok. A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakciókban; gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki; kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról; felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. A fejlesztés tartalma Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása). Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, ben, záró formula). A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, , SMS, blogbejegyzés.

14 A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén A2 nyelvi szint. A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás köszönés, elköszönés bemutatás, bemutatkozás telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás engedélykérés és arra reagálás köszönet és arra reagálás bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Entschuldigung, Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! Das ist Peter. Ich heiße Guten Tag, das ist Auf Wiederhören! Tschüs! Liebe(r) Viele Grüsse. Dein(e) Wie geht s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich habe Kopfschmerzen. Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. Danke! Bitte. Entschuldigung! Kein Problem! Herzlichen Glückwunsch zum! Danke. Fröhliche Weihnachten. / Gute Besserung! Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

15 sajnálkozás öröm elégedettség, elégedetlenség csodálkozás remény bánat bosszúság leider Toll! Es ist prima Oh, das ist aber schön! Ich hoffe, du kannst kommen! Schade Das ist aber schlimm! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás valaki igazának az elismerése és el nem ismerése egyetértés, egyet nem értés érdeklődés, érdektelenség tetszés, nem tetszés akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, kötelezettség ígéret, szándék, terv dicséret, kritika, ellenvetés érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Was denkst du darüber? Da hast du (nicht) Recht! Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! Das interessiert mich (nicht). Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf Ich mache das schon! Ich will Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber Tee? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist Meine Mutter ist

16 események leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás Zuerst, dann, zum Schluss. / Es war einmal Wie ist? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du? / Können Sie mir bitte sagen? ja, nein, nicht, kein, doch, Ich weiß (nicht). bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. / ismerés, nem ismerés Ich kenne.. gut / nicht. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kérés tiltás, felszólítás segítségkérés és arra reagálás javaslat és arra reagálás meghívás és arra reagálás kínálás és arra reagálás Gib mir bitte! / Kannst du bitte? Schreib noch nicht. Öffne die Tür. Können Sie mir bitte bei helfen? Ja, gerne. Ich kann leider nicht! Möchtest du? Ja, gerne! / Können wir gehen? Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok visszakérdezés, ismétléskérés nem értés betűzés kérése, betűzés felkérés lassabb, hangosabb beszédre Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! / Wie meinst du das? Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Buchstabiere bitte. Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?

17 megerősítés témaváltás, beszélgetés lezárása Ja, das stimmt. Und was sagst du zu? Nun, so viel für heute. Fogalomkörök Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelenidejűség múltidejűség, sein, es gibt Präsens Vokalwechsel, Umlaut, Brechung trennbare Verben Präteritum, Perfekt Plusquamperfekt Ich bin heute zu Hause. Hier gibt es keinen Hamburger. Die Sonne scheint schön. Der Zug fährt gleich ab. Er liest. Er liest das Buch vor. Er kam zu Fuß. Sie haben schon alles getan. Damals hatten wir auf dem Dorf gewohnt. jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. személytelenség "es" Es ist kalt. Es regnet. Birtoklás kifejezése

18 haben, gehören Ich habe einen Bruder. Die Tasche gehört mir. Wessen? von, -s Nomen Genitiv Possessivpronomen das Buch von Peter, Peters Geschichte die Tür des Hauses Das ist meine Familie. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás hier, dort, links, rechts oben, unten, hinten Präpositionen mit A/D: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen Die Vase steht auf dem Tisch. Ich gehe ins Kino. Präpositionen mit dem Akkusativ: durch, um, für, gegen, ohne, Präpositionen mit dem Dativ: aus, bei, zu, mit von, nach, seit, aus Gehen Sie durch den Park! Die Bücher sind bei Karl. Ich komme von meiner Oma. Időbeli viszonyok gyakoriság Wie oft? selten, manchmal, immer, nie Ich gehe jeden Morgen in die Schule. időtartam wie lange? eine Woche, von bis, den ganzen Tag,

19 időpont in, um, am, wann? Akkusativ im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, diesen/letzten/vorigen/ nächsten Monat Mennyiségi viszonyok eins, zwei erste, zweite határozott mennyiség határozatlan mennyiség alles, viel, wenig, nichts alle, einige, keine eine Portion Pommes, einglas, zwei Glas, eine Flasche, zwei Flaschen Ich habe viele Bücher, aber wenig Zeit zum Lesen. Minőségi viszonyok Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. Modalitás mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen (Präsens, Präteritum) Er kann nicht schwimmen. Ich möchte ein Eis. Er wollte nach Hause. Ich konnte das Fenster nicht schließen. felszólítás Kommen Sie! Singen wir! Esst schnell! Nehmen Sie bitte Platz! Esetviszonyok névszók a mondatban Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv Ich zeige den Schülern Bilder. Das ist das Foto meiner Freundin.

20 Függő beszéd mit dem Präsens Sie sagte, sie geht heute in die Schule. Szövegösszetartó eszközök kötőszók, névmások und/oder/aber/denn/sondern dann das, ich, mich, mir, mein, dieser, jener, man, jeder, keiner, einander, man Az idegen nyelv-tanítás sajátosságaiból adódóan - a spirális tananyag elrendezés elveit követve - egyes témakörök visszatérnek a különböző évfolyamokon. Ez természetesen kibővített tartalmat jelent, amelyet egyrészt a tanulók nyelvi szintjének növekedése, másrészt a diákok intellektuális fejlődése indokol. Témakörök a 9.évfolyam számára Személyes vonatkozások, család Ismeretek, fejlesztési követelmények A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Családi élet, születésnapi party A családi élet mindennapjai, családi tradíciók Óraszám:16 Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor,

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET / 2. IDEGEN NYELV / 11. évfolyam SCHRITTE 2. Készítette: Jóváhagyta: Tóthné Karetka Márta nyelvtanár Zemlényi Attila igazgató 1 Helyi

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása 6. évfolyam A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek kellő tapasztalattal a német nyelv területén, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben