soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l."

Átírás

1 soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á.

2 Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák Ferenc emékezete, Ujvári Béa tanártó 7. Az 1877;78 évi tanterv IV. A tanári kar és működésének kimutatása 44 V. Adatok a tanoda történetéhez 46 I. Jeentés a efoyt évrő 46. Tanácskozmányok 48 Oktatás és fegyeem A tanári testüet irodami és közmű veödé si müködése 5 I 5 Jótékonysági rovat 5 6. Tanszergyüjtemények szaporítása 55 7 Fesőbb nevezetesebb rendeetek 6 8. Az önképzőkör, az ének-, és zenekör 65 9 Közemények a vegytani aboratóriumbó 68 Io. Érettségi vizsgáat 6g VI. I pariskoa 7 o VII. Az ifjuság érdemsorozata az 1877/78. tanév végén 70 VIi. Statistikai tábázatok B I IX. A jövő tanév kezdetérő 8 Lap.

3 J. Iosvai Péter és Arany János.*) Hogy a nép meséni szeret, azt mindegyikünk tudja, ha mástó nem dajkánktó, cseédünk.tő, kit ug rá ndozva, rimánkodva fogtunk k örü, hogy este a mikor a papa. mama ránk csókota a jó éjt s a maguk szobájába vonúta k, foytassa azt a gyön-yörü szép mesét, ameyet tegnap kezdett emondani vagy újat kezdjen, mey szebb egyen az eőbbin é. Csönd ett, semmisem moccan már. Szobánk koromsötétségü, a viágot efújtuk, mert gyertyáná vagy ámpáná nem tudjuk a haott dogokat oy káprázatos képekké festeni mint abban az áthatan, de tátongó ürben, meybe a szemünk mered és meyben éénken átjuk mint iramik a boszorkányok serege a f:z. Geért hegyére, mint küzdenek egymássa a rettenetes erejü óriások egymássa. Szintén hajuk a k ardok pöngését, átjuk a szemek szikrázását, megborzadunk a vér patakzó csorgásától ~t!ár rettegünk is, fejünkre húzzuk a donyhát s csak még jobban, rémítőbb en üzik a viaskodást azok a szörnyü aakok, meyeknek ába vagy keze újra megnő, fejök két-három anynyira is megszaporodik, marcona tekintetök foyton dühödtebb esz; de azért egy mukkot sem szóunk, ajkunk meg se rándu, hogy csak vaamikép meg ne zavarjuk a cseéd meséő kedvét, kinek dongó hangjá abban a züm mögő süketségben egyformán, kisértetiesen tova mormo. - Hát a tündérfiak, tündérányok, kiráyfiak, kiráyányok! Hogy reszket bee szívünk attó a bütőbájtó, midőn a dajka szava e vezet bennünket ezüst tavú, arany gyiimöcsü, égies iatú k ertbe, a ho az ezüst-arany haacskák fürgén, csintaanú ubickonak s kedves kis szemökke ránk mosoyognak. ~t!eg se ijednek, mintha i smerő seik vonánk s kiváncsi nézésökke azt k érdenék, h o tudtunk oy soká emaradni, merre jártunk, nem feejtettük-e még e őket? Azt á n esur rannak, e evick ének s pajzán ide-oda szökeésükke gyönyörködtetnee A fák csiogó gyümöcsükke, - mey arany-ezüst seyemszáá eresztett hímporát e függeszti, - feénk bóingatnak s hüvös árnyékukba hívogatnak A egtarkább színü virágok sokasága úgy integet feénk, mintha mindegyikök küön-küön kínágatná feső k ebének iatát. A n ap fénye birkózni á tszik az ő színök éénkségéve és sugarai csak úgy egyesühetnek vee, ha őket megcsókoja eőbb s kicsaván szeremöket vakító csiámma meghinti. Itt nem szágud a vihar, ágy szeő engedez a ombok k özt, meyek puha ringása az aeohárfa zenéjéhez hasonó hangokat zeng s var ázstei kisér etét akotja a r agyog ó színü madárkák csicsergésének Egyszer csak össze szaadnak a haacsk ák, összedugják fejecskéiket, ehagat a szeő daa, enémúnak a madarkák. A kert arany rácsú ajtaja hirteen pattanássa fötárú s be ép egy angyaszépségü eányka. Haja kígyózó huámokban reng váain s játszi füri~) Ez egy része iy címü dogozatomna, mey ~~-ön meg fog jeenni. 1

4 tökke dévajkodik homokán; ötözékét sugarakbó szöt.ték ::; pici ába ügy épeget, mintha födet se érne. Szeme körüfutja a kertet, a tóhoz közeít. A haacskák féénken kuksonak, ee a ányka bátorító k öszöntésér e mintegy vianyos iitésre szerte bomanak, fe-fe ütik fejöket s vígság ukban fürge farkukka egymást frecsentik A madarak is föocsúdnak ámútukbó: a szeő is meg rezdü s minden megint oy vidáman van. mint eőbb, _sőt a kert kiráynőjének jeenéte még jobban föcsikandja a jó kedvet. - S mi mind ezt átjuk, évezzük. A borzamas tüneményeket föváták a kimondhatatan keemü tündér jeenségek. JVIár nem irtózunk az éj sötétségétő, hisz a sötétség emáott a egvarázsosb fénybe, a meybe oda rajzojuk azokat a eheetszer-ü. aakokat s k éjesen remegünk, hogy vaami durva recse nés fö ne riaszszon ábrándozásunkból - A dajka már rég bóbiská, de azért még mindig csönög hangja füünkben, magunk is már jó ideje aszunk, de azért még mindig csodájuk k épzeetünk varázsatait. A fonókban, ott járja csak a mese, a monda! A rokka pörgése, az orsó pereüése közben szakadatanú foy fevátva az ajkakró a mesék hoszszú sora, a eanák vátozatos végteen áncoata. A eányok kifogyhatan emékezete beszédes szájoknak ~zünteen szogá új meg új tápáékka, ki nem apadó daoó kedvök újra meg újra fris nótára kezd. Bármiy csöndes is a fau éete, szük körében mégis csak akad mindig vaami, amit népe ércemesnek tart az emondásra. Aztán az egyfée anyagot is hányféeképen ehet fefogni, magyarázgatni, emoncogatni. Nem is éri be a t örténetnek egyszerü haá::;áva, okoskodik rajta, kikerekíti, megtodja, _míg végre azon veszi magát észre, h ogy hát nem is oyan közönséges doog az, a mit e szabadna feejteni. És nemcsak a maga faujának eseményei iránt érd e kődik. A szomszédos h eységek köze érintkezésben vannak egymássa s a mi az egyikben mege::;ik, okvetenü meg-viszik a másikba, megtudják a harmadikban s igy annyira terjed ugyanaz az eset, persze a sokszoros ebeszéés kövekeztében számtaan közbeszúrássa, megtodássa, hogy végre oy ponton áapodik meg, a ho keetkező heyét még hírbő sem ismerik. A nép eginkább a képzemet, érzemet izgató esetek emondását kedvei. Gondojunk magunkra, gyermekkorunkra. Szívesen hagattuk-e a repdes eszközökke, természetes módon végbement töténeteket? Nem kivántuk-e egaább azt, hogy a mese hő se erejének túfeszítéséve, vakmerő váakozásokka érje e céját, h a már a tündeséget, csodáatost sajnosan néküöznünk is keett? Pedig a nép nem más megnőtt gyermekné. A száraz, egyszerü ténytő hidegen efordú. Neki egyéb ke a köznapi vaónái, a szokottó eütőt óhajt, rendkívüit kiván s tesz is róa, hogy aként egyen. Küönben ennek oka másonnan is ered : a nép együgyű természetén aapu. A tettnek mindig küviági vagy eki eőzm é nye van, a mey vagy nyitabb vagy rejtettebb összefüggésben á vee. Az, a nép k özön::;éges fiának nem igen szokott tudomására esni, vagy ha mégis, nem törődik vee, készakarva meőzi, mert másként kutatnia keene, mi mócon következik az esemény az eőzm ényből Az iye::; fürkésző gondokodásoktó idegenkedik s inkább a heyét, az idejét is agyon hagatja a történt doognak s azon kezdi, hogy : "ho vot, ho nem vot." Vagy ha h eyhez köti is, oyan tárgyat szeme ki, mey csodás k eékke birván, e ::;aját::;ágáná fogva már eőre megjeenti az eset bonyout votát ::; fömenti minden hosszasb bevezetéstől Innen a sok büvös forrás, iget, erdő, hegy, a meyek egy-egy mesének, mondának kiinduó pontjai. Az esemény foyamában szintén nem egyszer

5 nehézségre bukkan, a midőn a jeem és esemény ::;zorosb egybevaóságot mutat ; de hát mire vaó a boszorkány, a sárkány, az óriás és törpe, a tátos ó, a jós, ha nem arra, hogy a nép kronikásának segitségére egyenek? Bizony arra vaók azok, hogy a mese száait febonhatanu összefüzzék, a mi egyébként a mese mondó ügyességén múik. Nincs is ennek fogyatékán. A nép azonban nemcsak a maga körében fömerüő tényekre szoritkozik, visszhangra e benne mindaz, ami őt közeebbrő érdeki, érezhetőbben meghatja, szivéhez, képzemp.hez szó. A nép a nemzet támasza s a nemzeti ügy egyszersmind a nép ügye is. Nem megepő t ehát, ha a nép az országos dogokra figye, sajátjává teszi, az ize szerint vaó aakban kifejezést ad nekik. Legjobban megietik a harcias, hősi tettek és végrehajtóik a vitézek, bármiy osztáybó szarmazzanak. A kiráyi, vezéri hős csak. oy fontos neki mint a közvitéz, ha bámuatos tettet vitt véghez, sőt e meett azt meg sem emiti, ha ez vitézségben, bátorságban, erőben ehagyja, feümúja. Oda áítja a sereg éére, mintha ő vona ura, vezetője. A nép a t örténeti aakokat szóhagyománybó ismeri s jobbára a tetteket nyomban követő hírekbő k észit magának r óuk egységes képet, meyet sajátszerü gondokozásmódjáva szinez ki. Sz. Lászót, Hunyadi Jánost, Kinizsi Pát, Sziágyi Miháyt, Mátyás kiráyt mind a maga fefogásában jeeníti meg; eég vot neki szórványos közése kbő müködésükrő haania, hogy egy-egy mondában tejes aakjukat szernétesse. A nép küsősége ken kap, kegyetjei száasok, termetesek, de karcsuak, deiek; a szépség egyik eengedheten tuajdonságuk. Szikár, vézna vagy csak gyöngébb testakatu hő s t nem tud képzeni s furcsának taája, ámbár nem ritkán eeményes furfangosságga pótoja a küső fogyatkozást, a mi azonban még nem vet véget a furcsaságnak, rninthogy a csees, fortéyos egény épen e tuajdonná fogva a egeenkezőbb viszonyokba k erü, meyekben az eszántság vagy erő hiánya és a fondorat kényszerüsége derít ő viszszásságat ket. A testi derekasság a népre nézve a egajánatosb sajátság. Az erős, edzett férfiu adott akaomkor mindig számot tarthat a nép pártfogására s a mint bizonyíték át szagátatja ereje b árminémü érvényesitésének, biztos ehet benne, hogy a nép fökaroja, c~ak eene ne fordujon. \Hnden fauna k megvan a maga hős e, a kirő a vének dicsérőeg szóanak, a egények tiszteőeg nyiatkoznak, a ányok szívdobogva rebesgetnek. Déceg testakata, duzzadó izmai, hegyke magatartása biztosítják neki a tekintéyt, meyye irányában visekednek Ö a birája az összetüzött vagy épen megverekedett egényeknek, kiket ha szóva nem csitítha t, közéjök vág és akkor meghunyászkodnak, - rá förmedni sehogy sem mernének. Hogy a fau ::;zája tei van az iyen nagyra termett hőséve, bizonyítgatnunk föösege::;. \1inden szava, minden tette, minden c::;ínja k özszájon forog. Aig van nap, hogy ne emegetnék 1\!Ienjen aztán viággá, kapja fö a hír harangja s nincs a faunak embere, gyereke, a ki magasztaóag ki ne dicsérné. Már távozásakor járta a sok jósás, jövendöés, e őremon dás, miyen "fene gyerek", "egény a tapán" váik beőe a nagy viágban; mindenkit csodáatra fog ragadni s most az erre száott hír jóva túozva oy magasra emei a fau hősét, hogy a nép csak ámuva-bámuva ;>eszé róa s már e sem hiszi, hogy a maga körébő csuporoeott oyannyira. Az érkezett s ámékodva fogadott értesüések még inkább sarkaják a képzeetet s a mende-monda annyira megszaporodik, szövő dik, kikerekü, hogy idő foytán t ejes történetre. ébredünk.

6 Todi \ikós is iyen fau höse ehetett. Oyan rnunkát végzett rnint akármeyik parasztegény, csakhogy nem vot hozzá fog ható gyerek, a ki maomköveket emegetett vona, a ki úgy kinyujtá a nyomó rudat, hogy a karja meg se hajott. Igaz, hogy nemes embernek vot fia, de a fogakozás, az éetmód e vonta őt a nép közé. Társai a b éresek vaának s ha a fau tuajdonképi népe között nem is forgócik vaa, a mi aig hihető, mégis csak a nép vot tanuja ereje ~zörnyü votának ~ csakis ez érdekődék iránta, ez tevé szóbeszéddé. Tehát már otthon a ritka jeenségek közé tartozék s minthogy t ermete, ereje, ebzántsága k épezte oká t a csodáatnak, meyye feéje néztek, róa szóottak, természetes, hogy szüőhey ének otthagyta után egyedü e tuajdonak ehettek azok, meyek kóborásában, kaandjaiban a fő szerepet játszák vaa. A fau n épe ugyan nem esbette meg kö ze rő mit müvet vándorutjában, de azért nem átta híjá t a hírmondónak, a ki kandi ujságvágyát föéeszsze. A ház n épe, a b éresek, szogák ne m muasztának e egyeten egy akamat sem, hogy "kisebb gazdájok" sorsáró egyet-mást nagyitásképen e ne regéjenek s ez eég arra, hogy a nép a haottat tovább üzze-füzze, csinos ki~ mondává penderítse, mey szájró-szájra jár, faurófa~ra terjed s egész vicékeket meghódít. Akad aztán egyén, kinek a monda megtetszik s ki sajnája nyomtaan eveszését. Kétségbe vonhatan, hogy a egtetszetősb s fontos, emékezetes tárgyú mondák is csonkunak, rövidünek s végk ép etünnek. A n ép csakugy feejt mint az egyes s miné jobban távoodik a monda k eetkező idej é tő, anná többet ejt e beőe, mig V<~gre csupán töredezett maradványokat emeget s nem ritkán az egyes mondahősöknek csak nevét tartja meg. \Iért fétjük egujabba.n annyira a n épdaokat, mért gyüjtjük oy s iető sen a nép éetének egcsekéyebb mozzanataira vonatkozó adatokat, népies szóásokat? \ 1ert a tapasztaás áitásunkat erősíti s mert vannak nemzetek, meyek ehanyagován népkötészetöket, iym1ne nem dic!'ek edhetnek. A Todi mondábó a következő n épi töredékhagyomány maradt r ánk : Hires Todi \1ikós e rő s vitéz vaa, Budán egy kapuban fiigg még vas odaa. sem több ::;em k evesebb, mive az, ami taán jeeneg még Nográ dmegyében beöe ismeretes, nem egy éb aaktaan, szakadozott mondamaradékná s igy köszönette tartozunk Iosvai Péternek, ki már a maga korában is foszadozott Todi mondát úgy a hog y megörökíté. Iosvai Seyme~ Péter szüetése heyérő, idejérő semmit sem tudunk. Ö róa magáró is csak azt, hogy 15Ó4. Szatmárt s később vaószinüeg mint iskoamester vagy jegyző Kusayköb en, a. Sziágyság egy faujában édegét; tehát a nép körében, a ho akama nyíhatott a Todi mondáva, ha nem is épen megismerkedni, de róa taán mégis bővebb részeteket haania. :Megfordut ö bizonyosan más heyütt is s aigha fogott eébb <t Todi monda megirásába, mig a keő adatokat meg nem szerzé; a mit az is átszik bizonyítani, hogy azt csak irta és nyomatta, míeőtt már többfée munkát adott ki. Iosvai Todi Mikós szüetése évét 10-ba teszi. Tehát k ét század váasztá e őt a monda virágzó idejétő, a minek hátrányosságát átátni igen könnyü, mert a miy arányban bővü a monda megszüemésekor, oy arányban fogy vénüésekor. Amott az emékezet frisesége, emitt a hagyomány, az átszármazás bágyadozása müködik közre. I vadékró i vadékra más meg más része kopik a mese anyagának. Eeinte csak közönségesb,, kevésbbé érdekes pontjai vesznek ki, a mi már meg azítj a az összefüggést, a me se

7 szervezetét és sietteti tejes széthuását, úgy hogy végre csupán a nevezetesb, muattatóbb vagy csodáatgerjesztő mozzanatok tengenek tovább. S azt hiszem, nem csaatkozunk, ha Todi mondáját iy áapotban gondojuk Iosvai korában, a mit a szerkezet todozottsága is átszik bizonyítani. Iosvai Todit mesébő mondábó ismerte s ennéfogva a hagyományokat kee összegyüjtenie, hogy a már neki indut feedéstő megóvja. 1. Mostan emékezem az emut időkrő, Az emut időkben jó Todi Mikósró, Ö nagy erejérő, jó vitézségérő, Csuda, hogy mindeddig sem emékeztünk errő.. Az örök istennek nagy sok ajándéka, Meyye mindez viág körös környü rakva, Az erősség sem utosó ajándéka, Meyye Todi Mikóst régen ő megádotta. Gyakran gondokodtam ezen én magamban, Keveset ovasok róa krónikában, ~1aga métó vona, írni azt is abban,*) Az énekszerzők is feedkeztek dogokban. 4 No azért dogait szép rendde megértük, Isten ajándékát benne megtekintsük, A jó vitézeknek pédáu jeentsük, A féemeseket ezze megbátorítsuk. Senki sem jegyezte fö irásban Todi tetteit, noha ereje, vitézsége, istennek ajándéka, a mi azon kornak vaási szeemébő foyó magyarázat s taán mentegetődzés, mintha az erőnek, vitézségnek magában vaó bemutatása az erköcsbe ütköznék s ördöngösségnek be vánék, ha meg nem szentesítjük a vaás vagy isten tekintéyéve ; küönben a nép nagyon hajandó, ha nem is épen a gonosz szeemnek, de minden esetre természet föötti, nem rendes hataomnak beszámítani a rendkivüi értemi vagy testi erőt. Egyébiránt Iosvai pédaképen is föakarja tüntetni Todiját, hogy rajta a vitézek okujanak. a féő sek bátorságot merítsenek. Azon kornak vitézekre vot szüksége, a gyávákat nem hasznáhatta s igy Todi egyéni tuajdonain kivü a kor irányábó fejté ki a monda idő szerüs égét s irásba fogaásának okadatotságát. 5 Irtak akkor ezer háromszáz és htí.szban, Todi Mikós hogy szüeték Nagyfauban, Veencei Káro vaa kiráyságban, Erős vastag gyermek Todi kicsiny korában. 6. Fiát Todi Lőrinc fönevete vaa, A öregbik fia jó Todi György vaa, Káro udvarában György ám fe nőtt vaa, Káro fiát e Todi György szogáta vaa. 7 Idő tevén, Todi György megházasodék, T odi húsz esztendős vaa, hogy ez esék. A jó Káro kiráy viágbó kimuék, Akkor Magyarország siraomba hozaték. :t; Hogy róa is irjun{ abban. 5

8 6 8. Káro fiát~ Lajost kiráyya váaszták, Urak a kiráynak nagy híven szogának, Lacfi András neve a nádor ispánnak, N agy urak Budában a kiráynak szogának. Nem egyéb tájékoztatásná, mey be akar heyezni a Todiak korába s tudatni veünk, miy viszony étezik a két testvér között. Okát, a mi bizonyosan az eső szüöttség, hogy mért kerüt Györg-y a kiráyi udvarba s mért fogták otthon Mikóst, nem mondja meg. Küönben ez a vázatos odavetés s az, hogy Mikós Káro urakodásakor erős vastag gyermek vot, kapkodás szüte ügyetenkedés. g. Otthon Todi 1\!Iikós akik az anyjáva, Lát minden dooghoz a béres szogákka, Hatamas erejét nézik nagy csudáva, Nagy maomköveket eme fe karjaiva. Leheteten, hogy a nép beérte e csip-csuppa siheder korábó. Veszszük is észre a következő versszaknak idehuzásábó a hiányt, mey a közt át nem hidaja. ro. De hogy Budáró Todi György megjö vaa, Vitéző szogái rudat hánynak vaa, Todi Mikós ott köztük forgócik vaa, Vissza két annyira a rudat veti vaa. r r. Oy nagy nehéz követ, meyet hánynak vaa, Azt is sokka messzébb veti vaa; Bátyjának a doog mint hirére vaa, Öcscsét e doogért gyakran meg feddi vaa. 1\!Iikós és György között e két versszak érteme szerint a rangküönbség nem vont váasztó faat; sőt mint testvért az eőkeő, udvari vitézek játékában vaó r észvevéstő nem titotta e s ezeknek sem vot eenére; a feddés csak: intés akar enni a rúdnak k eetén tú vaó vetésébő szármázható veszéy ehárítása végett s hogy György óvó sejteme igazot vaa, tanusitja a következő vers : r. Magában Todi György ugy bús~ocik Mikósra, öcscsére, nagy haragja vaa, Szerető szogáját mert megöte vaa; A réten és nádon Mikós bujeosik vaa. vaa, György ugy átszik meg eégette 1\!Iikós nagy rémüését, a mi enyhíthette haragját s a beöe támadó büntetést; egyébként a rokoni szeretet is kiméetet tanácsot s György nemsokára meg is engeszteődött. 1. Nemsokára Lacfi András jó Búdára Erdéybő indua, Lajos udvarába, Az úton mentében Váradot haadá*), Nagyfau határán hadáva hogy baagna.**) 14 Ott egy áta úton hogy ő mégyen vaa, V éeten ü utá t e vesztette vaa, Egy rakodó széna szekeret et vaa, Todi 1\IIikós kezében nyomtató rud vaa. :f) Várad meett e haadt. **) Midön Nagyfau határában haagott.

9 Ij. Sok szöva az útat t ő e k érdik vaa, Todi Yiikós ezen igen bámut vaa, ~yomó rudat fé k ezéve kapta vaa, Ducb feé azza útat mutatja vaa. 1\tikós ismét a r endes keréky;'tgftsban foytatja éetét, munkáját, ebben epi meg a hadáva arra tévedt Lncfi, ee hog y NEkós mt ~rt bámut a sok kérdésen, meyet hozzá intt~z tek : íg-y Teg nem fogható. A népmonca bizonyára munk a k é)zh en is e 1~nk A11it an;'t Niiköst s okvetenü éreztetné azt a visszás eentét et, mey ~!J:ikó s h ever ő, zsibbadozó er eje és munk ája hitványsága közt van; h ogy az szüntecn mag asabhra ösztönzi, ez mind untaan vissza feé rántja s igy má r m egérth ető, hog-y azoknak a tüzrő pattant k.atonaegényeknek átása mé~g inkább föébreszté erejének mihaszna tudatát és még jobban everte. Ji.gyéhkint a közte c~s bátyja k özt fen <': vű fogakozás és áás küönbség nem eg-yszm ~;r onrokozóba ejth et(~. A sor s ig-aztaan sága, mey űt béresi munkára köteezé s bátyját annyint megküönbözteté komor eégüetenségre ingereheti vaa; mit még jobhan ér ezhetett, m időn oy nagy úr mint Ladi András vee szóba áott. :Mikós durva, faragatan erejü fickó vot, meynek kifejtésekor semmire sem tekintett s néha egészen ártatanú hajba keveredett, minden rosz akarat nékü, csupán otrombaság-hó, a rninek kö v etkez~sét gyakran megsinette. :< ) Erejeért. 16. Történók, hogy ismét esék gyikosságba, :ivieyért k övetkezék neki bujdosása. Boyog ~s bújdosik, mégyen jö Budára, Csakhamar be juta ő Pestnek városába. I 7 A á függeszt ette fejét n agy bánatában, Niert egy p énze is nincs üres t an:;oyában, Tehénvágó hidhoz móg-yen kop]a]ásban, Hogy májat k aphasson, óájkocik magában. 18. Poko fene bika szarvon k ötve vaa, Cit akkor mészáros vágni akar vaa, Bika rugaszkodván, köté szakad vaa, Todi Niikós átá, bika után fut vaa. 19. Hamar hogy eé1 e, farkán meg ragadá A farkáná fogva mészár székhez voná. Ki e dogot átá, feette csudáá. Mikósnak ekkor sok máj adatott vaa. 0. Azután Budára hogy áta ment vaa, Mészárosnak ott is igen szogá vaa, N agy tehéntagokat egyedü hoz vaa, Meyért m észárosok Mikóst jó tartják vaa. 1. Nem sok napra méne kiráy konyhájára, :Nem vaa udvarná Todi György a bátyja, Csak erejért*) a szakácsokat szogája, Éte után szennyes fazakokat mos vaa.. Onnét a Dunára, vizért küdik vaa, Két jó öreg koncért**) hamar ragad vaa, **J Nagy szájtí, göm b ö yű, vasbó vagy rézbő készüt fazék. 7

10 8 K.ét k ezében vizze t ei hozza vna, Az ő nagy erején eámékodnak vaa.. De mikor vitózek rudat hánynak vaa, Ifju Lajos kiráy sokszor nézi vaa, JVIikós is konyháró oda haag vaa, KAtannyira veti, kiráy csudája vaa. 1\Iikós aantas neveése, hiányzó képzettsége, azon emberek, szokások, erköcsök ós dogok köre, meylen fenött, ét és mozgott, mey nemesb vágyakat nem gerjeszthete, nem szíthata benne, mey tehetségeit, erejét fogva tartotta: mi.nd meg annyi tényezők, hogy heyzete hirteen megforduásakor egymagában teheteten ájon vagy a maga hasonóinak sorsába süyedjen. Szük átóköre, a viág ismeretensége, a tejes tájékozatanság mind ahhoz járuának, hogy űt szak atan körű mények fövetődésekor, meyek éetmódján vátoztatnak, önmagára utasítsák s e magára maradásban egtermészetesb s eghasznavehetőbb sajátságának tudatára ébreszszée S noha e sajátság egméyebb fokán veszteget is, a pianat ujmutatása mégis r á szorítá a megkísérésére. A módot az eséy határozá meg. Mikós másodszor is követvén e gyikosságot, nehezebben számíthatott bocsánatra s noha a gyikosság véghezviteének minősége nincs is fehordva, azt mégis t ényü ke efogadnunk s mint iyent r eá vonatkoztatnunk, e ianásának s a beőe származó esh etőségeknek ereeő okáú vennünk. A szükség rávitte rejtő ző tuajdonának akamazására, csak a k ínákozó percet este hozzá. Az eszabadut bikának megkerítése és megf~kezése nem hő sködésnek vot kifoyása. É hség, pénzteenség öszt ökéte e merészségre. Fetűn és vágyr ó, bámutatásró ö semmit sem tudott, ép kapóra ohajtott arra ez a neki dühödt bika. A miy indító okbó zaboázta meg ezt, ugyanoyanbó csapott fe a mészárosok közé, nem hederítvén a egszenyesb doogra sem. É ni akart s ennie keett. A kiráyi udvarban szintén csak az aacson y szogáathoz szükséges e r ő miatt szegődt ették, noha ez már emekedésének e ső ép ése gyanánt veendő, persze tudta nékü. Hogy ő a rúdhányók közé keveredjk, a szagacseéd a nemesek közé, azon nem ehet meg akadnunk. Érezt e is J\!Iikós, mi az iő, mi nem, mi szabad, mi nem? Ösztöne tota ő t, semmi egyéb. Nem akará erejét fitoktani, sokka együgyübb vot hozzá; sérté izmait, hogy azok a rúdak nem odáig esnek, a meddig ő hajítaná. Csak ezért odagott közéjök. Hogy aztán megcsodáták, megint nem az ő baja, de hogy a kiráy tudakozódik fe ő e, az már neki számít. 4. Egyszer kiráy k érdé, honnan vaó vona, Todi Györgynek mondják atyafia vona, Hazú*) gyikosságért e bujdosadott vona, Todinak a kiráy meg kegyemezett vona. 5. Parancsoá kiráy, eveét megirnak**), Toei Györgynek irá s mint hü szagájának Kegyeem meg vona, öcscsének, Mikósnak Ha tartaná VIikóst otthon, irá nagy kárnak. A vitéz tett akkor á ban gyakran menté meg a bünöst bűntettének következményeitő, meyeket azonb an a közszogáatnak föajánott ereje nyomós érvényesítéséve kee e rónia. Mikóst.páratan ereje a egkitünőbb *) Haz q Iró. *;~ ) Nevében írjanak eveet.

11 harcossá avathatja s a kiráy kétségkivü erre gondot, midőn ::\Iikó.;;t az otthontó sajnája, a mive Mikós ügyé t egyszer smind fö fogta s jövő páyájának útját egyengeté. Innen k ezdve Niik.1ós már nem közönséges vasgyúró t öbbé. A kiráy figyeme kiterjedt r á, ezentú mindenki megvigyázza szeméyét. Bátyjának azonhan nem vaa inyóre ez esemény : z6. Vevé a eveet Todi György s ovasá, Öcscsét igen feddé, e rő se n corgáá, Mikóst ű k ét óra fe épitette vaa, Szagáatra t ő e és ugy k éredzik vaa. Bizonyosan azt rösteé Todi György, hogy esete n öcscse oda toakodék a kiráy és nemesek eé s öt otromba viseetéve megszégyeníté. Todi György mint a kiráy ember e eképzete, miy furcsa, nevetséges hatást kethetett öcscsének parasztos föépése s mennyit árthatott vee a maga jó hirnevének, tiszteetének. \1it sugcoznak majd róa, kinek iyen bamba az öcscse. Fogta is magát mindjárt és sietett Budára, h og y öcscsét e vigye onnan, s ott ne öd()ngjön szégyenszemr e. H aza is hozta, de \1ikós csak kérte öcscsét, egaább az ő szogáatába vegye, a minek engedett is. Közveten ügyeete aatt majd szemme kiséri s taán farag is rajta. Ha nem enged, még meg teszi, hogy ujra fö baag Budára s még pirítóbb szégyenne, a maga jeenétében csufondároskodik. 7. Rá gondován magát, két öva indua, Anyja Todi Györgynek, Mikóst szánja vaa, Száz aranyat rozs-tésztába csinát vaa, Hites szogája csak e dogot tudja vaa. 8. Anyja Todi Gyc)rgynek szogát azon k éré, J ó Todi J\!Iikósnak ha észen szüksége, Akkor rozskenyer ét eeibe tégye, Rozskenyér béive Todi szükségét tégye. Tehát csakugyan k észünek Budára, ami a szorgoskodó, szerető anyát nyug taanítja. Fia bizonyosan ebeszéte mint járt. boyong ásában, mit k eett müvenie, hogy éhen ne hajon. :VIennyire könyezhetett a fétő anya, midőn ezeket haá s miy basejtemek borithaták e kebeét, h ogy ha ismét e hagyja s csupa eőkeő urak közé kerü, kik édes-keveset törődnek vee, sőt taán e is taszítják maguktó s az ő \!Iikösa megint csak oyan födönfutó esz. mint az e őtt. Azért süti abba a kenyérbe a száz aranyat, hogy vaamikép éhen ne veszszen, szükséget ne ásson. \1ikós azonban nem töprenkedék ezen s vette a dogot a mint van. Csábító, hívogató, ígérgető képzegések nem fúrták, de a r égi tunya, kényemes áapotba nem kivánkozék. Az önkényteen akaom esz mest ere. Az idő r eneekezik vee. 9 J\!Iikor vitéz Todi Budára ment vona, Akkor a Lajosnak uj udvara vaa*), Egy cseh vitéznek az ökeés á vaa, J\inden ökeésben vitézt eejtett vaa. 0. Ott egy özvegy asszonynak k ét vitéz fiát Cseh meg öte vaa, kibő ásd nagy búvát**), 9 -.'; ) Lovagjátékot rendezett. ;:.;: ) 1\'i búját okozta.

12 10 Tart vaa az asszony rajtok nagy siramat 1 Todi \i[ikós érti meg siraomnak okát, 1. Oy igen meg száná az asszony siramát, \!Iondá, hogy megája nékie boszúját, Hamar cs eh vitéznek küdé azért toát*), Mert ő vée akar kisérteni szerencsét.. \i[ind egy akaratta ketten induának, }(.ét csonakban Duna szigetbe jutának ; Számtaan sok népek Duna parton áanak, Nézik a vitézt, a szigetben mint járnak. Ime miheyt Todi a porondra juta, És csonakbó bátran fegyverét ki raká, Ottan ő csonakát v izen e bocsátá, A cseh vitéz k érdi, mi égyen annak oka. 4 Tudod vitéz mondá, eég eg y embernek Vizen egy csonakon járni; engedj ennek.**) \/[eg ke itt ma hani tudod egyikünknek, Nem szükség aztán a hajó hot embernek.***) 5 Ime Todi szivbő úr ist ent emíte, Erős cseh vitézze ottan szemben méne, Szörnyü rángatássa fárasztá, epeszté, Ugy ropog vaa a cseh vitéznek teste. 6. Csudáatos vaa Todi erőssége, Keze között csehnek eovada teste, Cseh vitéz hogy átá, ottan e ijede, Azért To< i \tikós csehet t érdére ejté. 7 Oy igen szabódván, cseh vitéz igy szóa, Fiam k érek, de ne siess haáomra, *J A >üzdeemre hívó je. *"'J Nyugodjá meg benne. ihh: ) Érdekes a monda e mozzanatának taákozása Gottfried von Strassburg a német irodaom esö virágzás-kora ( ) epikus kötöjének,,tristan und Isode" címü eposz<~ hasonó jeenetéve, a midön Trist:w és M01 od párviadara indunak : Und as er ans Gestade stiess, Der Hed sein Schiftein fiessen iess Und schwang sich auf sein Ross gewandt, Geich ritt auch Uorod an den Strand. "W as so das heisseu, th u mir Kund," Sprach i\'iorod, "und aus we c hem Grund Hast du das Schintein assen gehn?~~ Er sprach : "Das ist da rum geschehen : Hier ist ein Schiff und sind zwei ~ann, Und ist íein Zweife auch daran, Eeiben wir nicht beide hier, Dass Einer doch, Ich oder hr, Auf diesem Werder ba d eriegt : So hat der Andre dann, der siegf, Woh an dem einen Schif genug, Das dich zu diesem Werder trug." (Tr. u.. v. G. v. Str. ühers. v. Kar Simrock. 77. és )

13 Tizenkét vitéznek minden sok marhája Tied észen vitéz, magamma apródsága.*) 8. JVIég sem haja szive jó Todi JVIikósnak, Hamar fejét vevé az cseh Nikoának, Fejét és marháját adá az asszonynak, U gy áá boszuját meg siramas asszonynak. Nem ütöttek neszt Toeinak a kiráyi udvarba érkeztéve. Vot gondja Györgynek, hogy Mikós öcscse ne sokat forogjon a nemesek vagy épen a kiráy szeme eőtt. Aá reneet áása sem igen segíté eő abban, hogy önmagára irányozza emékezését azoknak, kikben erőkifejtése érdekődést támasztott vaa. György szinte g yámkodék rajta, beeegyezése nékü aig ha merhetett vona vaamit. Természetének anyhasága küönben sem ösztönözte homi nagyobb szabású cseekedet etökéésére, s ha ez meg is történt, csak a végső esetben történt meg, a mikor mint potó eszköz furakodék eő. Azon ovagjáték akamáva, meyet Lajos kiráy udvarában rendezett, JVIikós bizonyára csak mint téten, néma és hivatan szeméő járdat a nézök sokaságában. JVIidőn már annyian huottak e a cseh vitéz meő és már senki sem bírt vee, midőn mái a sirás panaszkodás hangja is verte fö egykedvü nézésébő és intette erejének: megvotára és föhasznáhatására, ak{or határozta e magát a csehhe vaó megvívásra. N em vitézi buzduás, küzdés vagy hírvágy, esö sorban a két fiát vesztett özvegy iránt érzett szánakodás serkentette a viéi.dara s ehetséges, hogy e körümény e maradtáva, nem mérkőzött vona a csehhe, minthogy körübeü apróei vagy egaább függö viszonya bátyjához visszatarthatta mindennemü erőprobákozástó. Igy azonban nem is ereje bizgatásának, hanem természeti hajamának engedemeskedék, mey tudvaevőeg ritkán szokott hátráni. Eső esetben a rucihányáskor a kiráyi udvarban még nem hajtotta magát bátyja feügyeete aá s bárgyúságbó mutogatta erejét; itt már meg van amaz s a tett részvétbő támadt. Az eső ösztönszerü, a másik öntudatos cseekeeet vot, de a mey akaratamh emete vitézek sorába, mert midön: 9 K.iráynak e eoog adaték tudtára, Toei vítézségét, erejét csucáá; I<.iráy azért őtet fejéhez váasztá, És tizenkét óra neki hópénzt adata. Innen kezeve Toei nem aárendet szeméy többé. Jogai, kivátságai, heyzete azonos a többi vitézekéve, csakhogy kérdés esajátította-e ezze mind azt, a mi a fesöbb körnek, áásnak, n éküözheten béyege; kivetközött-e természete érdes s égébő, naivság-ábó; megnyerte-e ezze a mat t b ', !, ~ ő " 1, t ) "1. T ga ar as tzonyos CS111Jat, me tosagat, a vt<:,z nemesscg e {e oseg e. ~~yomban tapasztajuk, hogy nem. A ki ifju korának java részét aacsony eemek közt töté, kinek neveése egyébbő sem át közönséges munkára fogásná, a z hirteen fecsöpörödésekor bajosan simuhat eddig nem ismert szokásokhoz, új áapota megkövetete igényeihez, homi iedemi szabáyok meg-figyeéséhez. Todi Mikós parasztfiú vot, bár nemes származású s a z a két-három ritkább jeenségü erőmutatvány még nem csiszot beőe udvari embert. Eredetieg bee otott természete nem tagadja meg magát s, ha ifju korában hü maradt önmagához, nem más esz férfi, ee még aggkorában sem. Eddig terjed Iosvai müvének eső része, Todinak meg ifjusága. Niívet -e többet is a fesorotakná, tüntette-e ki magát vaami ténynye uj '*) S vee magam is apródoc esze<. 11

14 1 páyája küszöbén mintegy föavatásá ú vitézi votának, ha nem is tudjuk, fötehetjük, mive osvai céozgat iynemü viset dogokra, noha ugy átszik ö is csak sejt, mive nem P-míti őket s átvezet minket férfi korába baszantóag ügyetenü. 40. Több dogai között jó Toei Mikósnak Még ifjú votáró iyeneket írunk. Szogáó eánya kiráyné asszonynak Egykoron meghaa, mondják herceg eányának Az id ő akkoron szép foyássa vaa.a báványimádás immár megszünt vaa, Leányt nagy gazdagon e temették vaa, Utosó becsüet azza adatott vaa. Iosvai nem azt mondja e - a mi még inkább bizonyítja a monda közbenső részeinek ependüését, - mi történt Todiva, hanem mi adta eö magát még Todi ifjú korában. A nevezetesebb adatok ecsenevészünek, a siányabbak tovább ének ; itt azonban átszóag; az efeejtett részek a monda szeméyének tek intetébő fontosak ugyan, a versbe szedettek azonban szintén azok, mive ama kor uj vaási intézményére mutatnak, a mi meggondova a keresztyénség meg-honositásának rövid idejét, a korbei emberekre méy hatássa vot, annyira hogy mondába szötték még pedig az egység rovására. E henye, de okadatot közbevetés után áttér Iosvai ismét Todira, még hozzá az öt ért nagyon komikus esetre. 4. Tisztesség adassék mincen szeméyeknek. Budában haáa őn egy fö embernek, ] fjú feesége megmarada annak, Todi szer emér e igen gerjedez ennek. 4. Vaa okossága a tisztes asszonynak, Izenetét eúná Todi IV[ikósnak, Egy gazdag vacsorát készíte Todinak, Vigan akara vee muatni, írá annak. 4-t Majd minden hazait*) asszony fecifráza Az abakokat kárpitokka bevoná, Az egyik abakra, me y kárpitot vonná, **) Azon szép oroszán aranynya írva vaa. 45 Vendég hogy érkezék csak egy kis apródda, Az asszony kínája hizekedő szóva, Todi csak ingében vetkőzik azonna, Kezde ott ugráni nagy maga - mutatássa. 46. Gyakorta haottam, asszony néki mondá, Náadná ugrásban nincs jobb a viágba, Az én szerememért amaz oroszánra, Kérek ugorjá fe az én kivánságomra. 47 Ottan Todi Mikós hátrairamodék Az asszony k edvéért egyet-kettőt ugrék, Fene oroszánra hamar fe ugorék, Buda piacára Todi ezen k özben ug orék. '~) Házhoz tartozót. 'H~) A mey kárpitot vona, azaz, oyan kárpitot vona, a meyen szép stb.

15 48. Csak nyaka nem szegék,*) igen boszankodék Todi egy irnegben ott künn pironkodék, Buda városában éjje ott bujdosék, És egy akatoshoz ő búvában be épék.**) Mikósnak is csak oyan vot a szive rnint másé; megérzé mi fáj, mi a sértő bántó, szánaomra gerjesztő, sőt bátran rá foghatjuk, hogy eszét szive pótoja vaa. A gyikosságnak hatása, az özvegy asszony sorsának átása, szive, érzem~ közvetítéséve serkenték az ehatározásra. Nem fontogatott, nem törte fejét, hanem érzett és tett. Gyorsabban-e vagy assabban, az az akaomtó függött. A szereem is csak érzeem, induat és egföebb nyivánuásának módjára küönbözik. NI:ikósunk nem járta a finom udvarás\ szépegés iskoáját. Oyan fajta egény vaa ő, ki a szeretkőzéshez nem tudva, sebtében átkapja szerette tárgyát, s ugy nyakon cuppantja, hogy minden szabadkozás későn és hasztaan sikot fe. Igy ett vona, ha ki nem téved a maga evegője körébő s ott csapja a szeet a piros-pozsgás eányok közt. Csakhogy azon közben magasra hágott, uri vitézek társaságába keverődzék, a kik hegyirő-tövire beavatvák a hóditás szernenszedett fortéyaiba, a kik ismerik a piantás, rnosoy százfée kedveskedő hunyorgását, enyegését, a várva-várt vaomás akaomszerüségét. Mikósra is csak tapadt ebbő vaami, de aigha vot szemtanuja a szererni ömengés köcsönös obbanékonyságának Iyenhez nem igen bocsátják az embert s Mikósnak is azza keett beérnie, amit itt-ott e eshetett, szóbe szédb ő megérthetett, a rni csupa iedemi küsőség. Azt már etanuta, hogy a meghódítandóhoz nem ehet arnugy isten igazában, ajtóstó berontani. 1\!:egsúghatták neki, hogy a nőszést rövidebb-hosszabb ismerkedés vagy taán céra vezető~b üzengetés szokta megeőzni. Üzent is hebehurgyán, nem gondova vee miként fogadják üzeneteit. Azt hitte, rniné sürübben nyiazza üzeneteit, anná biztosabban jár a sziv cépontja feé. De nemcsak rajta á a vá::>ár. Az a fiata özvegy vaószinüeg már menyecske korában szemébe ötött. Tehát már akkor áhítozhatott rá s rnennyire ekendezhetett, mikor az a kapocs megrepedt, mey ezárta eőe és e k épze hető hogyan törtetett szomjazó szivét az e ső kisérette csiapítani, hogy azt a fiata özvegyet vaamikép e ne szaaszsza. Gyászának utosó könye taán még meg sem száradt s már ő egymásra meneszté szererni postája sürgönyeit. Eeinte türte a fiata asszony, azt hivén Todi 1\!:ikós majd megúnja várakozó reménykedésének hiábavaóságát; ~Iikós azonban nem tért észre s igy végre megsokaá a kiméeten háborgatást. Mikós a maga természeti korátotságában soha sem sejtette vona ejárása visszatetsző votát s azért egy kis tréfáva keett kijózanítani. Az ifjú özvegy vot is hozzá eég furfangos, s épen azt szemeé ki, a rnire Todi szererni hóditásában egfőkép támaszkodék, a rninek sikeréb en nem tudott kétkedni, a mit eenáhatannak gondot, a rni ve más téren kitüntetést aratott. Az eszményiségnek, ábrándozásnak se hire se hamva benne s vaktában neki ment a fanak; vissza is hőköt rnint ha soha sem kivánta vona az asszonyt. Az ember, ve]e járó gyöngeségéné 'fogva, egkiváóbb tuajdonait szekta e epezni mások dicsérete, hajama kinyerésekor. A rniy küönfé ék azonban sajátságaink, annyiféék a szeméyek, a kiknek, annyiféék a dogok, ameyeknek érdekében s annyiféék a módok, a rneyekke fötárhatjuk Mikósnak ereje vaa rnindene s egyébbe nem törődék. Ha vee a vaskos csehet ve- *) Csak nyaka nem szegeték: csakhogy nya,át nem szegte. ~ *') Be épe. 1

16 14 heté e ábáró, csak ebánhatik a szereemme i::;? Azt nem firtatta, hogy a cseh óriás és a szereern közt egy kis küönbség ehet. Meggyőződése csahatauságában tehát asszonynézőbe ment s azon k ezdé, hogy homi udvarias hajongások, epedő piautások vátása és édes suttogások heyett nagy garra teste izmos tagjait, dagadó ereit tárta e ő nyakaszegő gymnastikai ugrásokban. Az asszonykát nem ept é k meg Mikós küönös szeremi vaomásai: ső t iyenek et várt, mi több még maga is bátorítgatá; s Mikós furcsa szeremi áng oása hevében meg sem ámodta, hogy Buda piacán ébredhet fe büvös ámábó. Az a fiata özvegyecske föötte bízhatott t erve esüésében, tudomássa kejett egaább birnia Mikósnak magatartásáró, társaiva vaó érintkezésébő; nem is vaa az hetvenke d ő, fenhéjázó, de igenis bárdoatan, topaki, már pedig az iyen nem bájoja e a nő szivét s anná kevésbb é egyezgeti hiúságát ; e enkezőeg sérti, febörzeuti azt s boszúra készti, hogy csak mert is az iyen suti egény rá gondoni, feéje közeíteni. Mikós aigha fötehette, hogy egyátaá n s még hozzá iyen kudarc étezzék. Le is hütötték vee s még azt is feedé, hogy kicsoda-micsoda; annyira eveszt é tapa aó a födet, hogy vitézi votára sem ocsúdott s v iszszaesék régi paraszt formájába, ső t tú is t ett rajta. Ez az eset ;1gy megzavarta, hogy együgyüségében sem tudott a kiráyi udvarba visszatérni s foyamedék a egegyszerübb kibúvóhoz. +9 E akat gyártóva éjje eindua, Á kucscsa b é méne a kis káponába, Gazdagságga vaó rakott sirt fe bonta, Sírba hoo y bé száa gazdagságot kiadta. 50. N agy hamar ak atos a követ mozdítá, A kő Todi Mikóst oda b é szorítá, Lakatos ijede, onnét e - ki futa. Veszekedik T odi, azonban*) megvirrada. 51. Sok vesződés után váát erős ité, A nagy bávány**) k övet e - fe emeíté, Ijedtéb en sírbó magát e - ki veté, J.akatos ruhába ő száására méne. Az a bakövés megháborítá NI:íkósunk eszét - szivét. B ujában, szégyenetében ép ugy megsikamott, mint ama föhevüésében. Ott is tuhajtott, 'ee itt még inkább. A nép fia egyátaáb an csak evétve akad a közép utra vérmérsékete hánykódásában. Ingatag érteme, itéete iyenkor tejesen epárto tőe s szé szőségb e csap. R endesen oyanra vetemü, a mitő egyébk ént idegenk edett vona hamisítan érzüete. Nevetséges fösüése, póru járása a egakamasabb, benne boszút éeszteni, amikor még erköcsi botás e ő sem h átrá; ::; a mi j e emző, a megtorássa nem a bántamazét ieti, hanem mintegy csiapításként a keze ügyébe eső ártatan, de een nem szeg ühető, érzéketen tá rgyat sujtja. A míveetenség egyik eghangosabb jee, rnintha az érte csufság miatt röstekednék a megbántóva szembe száani; a mi nem egyéb a szégyenérzet gyávaságáná, vaamint a vétkesség meghunyászkocásáná, mey azonban a gyámotaa nság aamusziságán keresztü t ör uta t magának..;: ) U i\ özhau. **) Bizonyos aawt <épezö szobur, emédiö, sír,ii.

17 J\iikós áásáva meg nem férő ajas cseekedetre ragadtatit magát, egy akatos kiséretében, kit sohasem átott, ki őt hírbő ismerte taán s ki csupa undok haszonvágybó szövetkezék vee. Mikós nem akart mint aávaó huarabó kíncsszomjbó fosztogatni, csak akoásáért némi enyhítő kárpótásra szert tenni, hogy mindenestő rajta ne száradjon az az érzékeny szívbei séreem. Iyen a paraszt észjárás, bá ntama evisehetenségének bárminő, de mégis egyen nyoma. Azután már képes megbékiini. Ez a tett ugyan inkább a akatosnak ehetett sugamazása; Todi nem ért rá heve ostromában súyosságát, becsteenségét atogatni. Lüktető vérét csitítani vot ösztöne. A tett végrehajtása után ismét a r égi: sőt visszatér akásába is. A versben a kötői áthajás s a mozzanatok judokoó összekötésének hiánya föötte megszakítja az egyöntetü foytonosságot s azért itt egyedü a hanguat és természeti aap érteméve ke a hézagot pótonunk. A következményen szintén át csúszik Iosvai s me ő z i a fonaat, mey Todi férfi és vén korát egybefüzi s azzai eégít ki hogy: 5. Ifjuságabéi több sok dog airó, É n mostan nem szóok semmit a t öbbir ő, Szóok vénségének csuda dogairó, Ö nagy erej érő szóok vitézségéről Todinak nem nagy kiizdeméb e k erühetett rendes k er ékvágásába visszamozogni. Gyorsan feejt az iy akatu ember. SzemrehányássaJ, önvádda], kedvohasztó emékekke nem búsitja ekiismeretét. Veszi a dogot a mint van. Ha megesett etüri s ugy a hogy segít magán, ha emút, kiheveri s nem kivánja vissza. A szeid eküetü sok mindenért aggódnék, kinódnék, a miért az csak pianatig fezúg s utána mindenkorra enému, mintha meg sem történt vona. A természeti áapot küönös szervezetének megnyugvása ez, mey tompító hüyeségnek is b e váik. Nem kizáróagos fajjegy, de iy nemüaakokra mindenképen iie Toeiban csak a kor idézett eő havány vátozást, eredeti jeemvonása nem másut. Az idő haadása mincegyikünkre süti e ne m tagadható b éyegét, vee növekszik a komoyság, a megáaputság, nem ugyan egyenőképen, de mégis áthatóag. Nikós is átvergőcék a fiataság eszeőssége in s noha gyökeres úri vitéz ne m is formáódék beőe, e vot a többi közt, a nékü hogy megszünt vona maradni Tocinak. 5 Sok nap után evé juta a kiráynak, Nagy parancsoata cseh kirá y császárnak: Adóját kivánja jó Magyarországnak, És szeméyét átni ifju Lajos kiráynak. 54 Parancso a császár, azt irja kiráynak, Jötten jöjj, hozzad a dójá t országodnak: Tizenegy kiráyok mostan náam vannak, Azok is mindjája n téged átni akarnak. 55 Ezt hog y haá, kirá y igen megbúsua, Eszes fő t anácsit gyorsan bé hivatá, Császár kivánságát, eveét mutatá. Ott Lajos kiráynak, Lacfi András igy szóa: 56. Semmit ne bánkódjék te föséged ezen, Fő-fő vitézive e-fe k észüjön, 15

18 16 Todi ther*) hordozó, veed együtt menjen, Lacfi András öcsém ország hadnagya egyen. 5 7 Rettenetes hadda ezentő**) indujunk, Prágában császárra hamar szemben együnk, ~Ii kívü a hadda bátran megmaradunk, Megátja feséged ott is csínt cseekedünk. 58. Vagyon Lajos kiráy oy nagy készüetben, Sok erős vitézek vannak seregében, N agy urak vée induának örömben, Meg mondom nevöket urakt}.ak ez versekben. 59 A nádor ispán Hedvári***) Kont István, Lőrinc Lacfi András,. István vaa és Mikós, Laeti ~tfiháy és a vitéz Druget Mikós, Bebék István, Bebék György nagy. Garai ~tfikós. 6o. J ó Lökös Bertaan és Giethi N[ikós, Kanizsai Lőrinc, vaa jó Tóth ~1ikós, J ó Péterfi Tamás, vaa Széchi ~1ikós, J ó Szudár György vaa és vitéz Todi.Mikós. 6 r. Lajos kiráy hamar ezekke indua, Morva meé mozog assan az ő hada, Trencsént megha adá, Csehországba hata, Prága városához nagy hadáva e juta. 6. Ott a várost) kívü táborát jártatá, Vitéz magyarokat minden n ép csudája, Lajos kiráyt Lacfi András ugy oktatja: Káro császár eőtt féemét ne mutassa. 6. Semmit ne féj kiráy, k érd meg a császártó.mi okért fárasztott minket országunkbó, Prága kapuját mi meg veszszük csehektő, Isten veünk, ne féj semmit a császártó. 64. A kiráy oy igen meg ijedt vaa, Ijedtében szóni egyet sem tud vaa, Sarkát Toei ~1ikós ugy nyomkodja vaa, Sarkábó kiráynak a vér is ki foy vaa. 65. Nagy vakmerőn magyarok induának, Prága ka pujára hamar rohanának, Csehektő a ka put meg vevék, futosnak, Városban botokat csakhamar ferontának 66. Vagyon nagy kiátás széjje a városban, Császár semmit sem tud ebben a doogban, Egy követ ejuta, hogy hírt tegyen abban, Todinak buzgánya vagyon köntös ujában; ::- J Teher, fegyverhordozó. **) Innen. >HH: ) Hédervári. t) A városon kívü.

19 67. Ott köntös ujava követet ugy csapá., Mindjárt hogy viá~ bó kimúván meg haa, Csakhamar más követ azt kiátja vaa, Prágát a magyarok régen megvették vona. 68. Sisakka magyarok a pénzt mérik vaa, Skárát*) gránátnak singi**) kopja vaa. T odi Mikós kiráyt taszigáj a vaa, Lajos kiráy azért császárnak igy szó vaa: 6g. Értsem okát császár mire most hivattá, Messzö***) országombó ide fárasztottá, Taán csak próbádnak engem áítottá, Hogy töem uradtó adót venni kivántál 70. Rövid szóva monda császár a Lajosnak, Nincsen heye náad vaami tréfának, Fiam Lajos békét hagyj most haragodnak, Jzenj magyaroknak, hogy ne kóborojanak. 7 I. V egyed fiam Lajos atyafiságomat, E kiráyokat ismerd mint barátidat, V árosombó küd ki kóboró hadadat, Örök békességet szerezzünk mi hit aatt. 7. Todi botját eőrántás - mondat) nekik, Meghigyjetek ti ezt tizenegy kiráyok, Agyatokban rontomtt) arany koronátok, Urat_okat Lajost, ha jó nem szogájátok. 7 Császárra egyemben,ttt) hidd igaz dogunk. Tizenegy kiráyok tapokra áanak, J ó Lajos kiráynak mind fejet hajtának, U gy rettegnek vaa nagy botjátó Mikósnak. 74 Üteté be meé császár Lajos kiráyt, N agy vigan vendég é ott az urakat, Lajos ki száitá a magyar urakat, Budára megtére, vendégé az urakat. E hadjárat, a nemzeti önérzet és büszkeség megaázásábó eredő csefogó és rabó kaand Todi jeemének árnyaásához kevésse járu s vagy a hason kor történeti megviágitásának szándékábó foysakkor inkább Iosvai egyéni fefogásábó mint cétaan tájékoztatás következik, vagy Todi jeentős részvevésének és az eseményre hatós befoyásán~k tényezőjeként foga itt heyet s akkor az összeovadt hagyomány szükösségének ke beszámítanunk Todi jeentékteen szerepését. Az utóbbit vagyunk hajandók eismerni, minthogy tuajdonkép Todi föépése szogá a császár erémítésére s a kiráyok fejhatására. A magyar sereg váratan berontás~ és pusztítása kétségteen megrettenté a német császárt, de a súypont mégis a vezetök *) Vörös színü. n) Sing, singi : hosszú, vékony apú. ***) Messzirö. t) Eörántváo. A két cseekvés en idejűségének és gyorsaságának kifejezésére szogáó összetett aak. Küönben az s kötőszónak tt) Fejetekbe verem. t++) Egyetemben. is veheö és akkor: eöráatá s monda stb. 17

20 18 határozott eréyében nyugszik, kik Lajos kiráyt mint eszánt és bátorító s főeg hősök környezie Kurtán bánnak a követte!, a császár hírvivőj éve Todi az, ki Lajoshoz egközeebb át és a maga módja szerint ösztökéi kéreheten eenáásra, konok visszautasításra. Ez a kézze fogható tanács a kiráyi szeméy iethetenségét furcsán szeméteti, de Todi naiv, őszinte, közveten természetessége úgy hozza magá va. N em évén a meggyőződés, rábeszéés, a szó em bere, mihez a beszédben vaó jártasság szükséges, egyegy odadöfésben vagy még hatamasabb érvben ad k ifejezést akaratának, érzemének Ö az erő néma hőse. Szeremét is hagatag productiókban jeképezé. Eenkezését, tagadását más véeményének, föinduó visszatetszését nem küönben megérezhető mozduatokban. Vagy tesz vagy hagat s ha tesz, akkor is szótaanu. Ezt a faját a müködésnek azonban megúnják, megsokaják, a kiknek érdekében vagy irányában történik. Mindennek meg van a mértéke s a egjobb szándék, a eghübb érzésrnód is terhünkre váik, ha ránk tukmáják vagy tetteges bizonyítékokka ránk kényszerítik. Ha az iyeneknek engedünk, szavukra hajunk, vagy taán.még akamat is nyujtunk gyüge modoruk kifejtésére, oda juthatunk, hogy ügyeinket a magukéinak vagy oyanoknak tekintik, a meyeket derüre-borura fekavarhatnak, eintézhetnek s erőszakos követeéssei vagy egy csapássa febonthatnak A szabad természetesség embere, ha egyszer zaboáját megeresztik, nem egy hamar fékezhető, s miné tágabbak cseekvőségének korátai, anná merészebben mozog közöttük, ugy hogy oy jeemsajátságok hurjánoznak fö benne, a meyek türhetenek, utáatosak esznek. Dőre urhatnámság, otromba pöffeszkedés, gáncsoskodó, de buta hetvenkedés szája meg az iyent. Mikós megfészkete magát az úri, kiráyi körben, s minthogy türik s ő bizonyos föebbvaóságot érez vaa, annyira betet önbecséve, hogy innen-onnan onkényes jogot is etuajdoníta magának. C::;ak így magyarázható, hogy 7 5 Todira kiráynak egyszer őn haragja; Bizonyt*) nem írhatok mi vot annak oka, Három esztendeig nem ment bé udvarba, Uj udvart hirdete Németujhey várába. Eőbbi viseete a k iráy iránt, ennek s a heyzet szorutságáva menthető ; rendes körüményee között azonban sem a kiráy sem az úri vitézek nem ehettek enéz ők Mikós kirúgó neveetenségei iránt s azért távoznia keett. 76. Uj udvarba sok nemzetségek gyüének, J e es ökeés ek ekkor ott évének, Szép páyafutások, győzkö dések őnek, Egy oasz vitéztő de minc e ejteténee 77 Tőn emékezetet a kiráy"' Tociró, E dogot baráti meg irák Ujheybő: Egy oasz a címert e vette magyartó ; A vén Todi VIikós gondokozik magáró. Bármennyire neheztejünk, boszankodjunk vaakire, akár miy gyaró és bünös egyen is az ember, hn. vaamey nemesebb tuajdonsága, cseekedetéve átaánosabb, jó hatásu fetiinést ketett, ::;zívesen bocsátunk meg neki akaom adtán, főeg ha baépését nem annyira rosz akaratnak mint inkább gyöngeségnek tudhatjuk be. Todit utóbbinak ke vennünk és vétségét az idő és viszonyok muasztásinak fe rónunk. Természetes tehát, hogy a kiráy ;~) Bizonyosat.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

------------------------------~( CÍM~SZTORI )~-----------------------------

------------------------------~( CÍM~SZTORI )~----------------------------- POSZTERE N: ------------------------------~( CÍM~SZTORI )~----------------------------- Szöveg: Lászó Erika A ház úrnőjének széke aatt vidáman tanyázó macska az ókori Egyiptomban. A kb. i.e. 1950-ben készüt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván:

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: A ház poklosságának megtisztítása Mózes Ill. könyve 14. 15. 33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: 34. mikor bementek majd a Kánaán földjére, amel yet én ado k né ktek birtokul és a ti birtokotokban

Részletesebben

Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év

Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év XI. Erdéyi Tudományos Diákköri Konferencia Matematika szekció Ponceet záródási tétee Szerző Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év Témavezető Dr. András Sziárd, adjunktus BBTE, MIK, Differenciáegyenetek

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Nagy bajban a partiumi egyetem

Nagy bajban a partiumi egyetem BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. OKTÓBER 9., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3329. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Nagy bajban a partiumi egyetem Fotó: partium.ro Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben