soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l."

Átírás

1 soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á.

2 Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák Ferenc emékezete, Ujvári Béa tanártó 7. Az 1877;78 évi tanterv IV. A tanári kar és működésének kimutatása 44 V. Adatok a tanoda történetéhez 46 I. Jeentés a efoyt évrő 46. Tanácskozmányok 48 Oktatás és fegyeem A tanári testüet irodami és közmű veödé si müködése 5 I 5 Jótékonysági rovat 5 6. Tanszergyüjtemények szaporítása 55 7 Fesőbb nevezetesebb rendeetek 6 8. Az önképzőkör, az ének-, és zenekör 65 9 Közemények a vegytani aboratóriumbó 68 Io. Érettségi vizsgáat 6g VI. I pariskoa 7 o VII. Az ifjuság érdemsorozata az 1877/78. tanév végén 70 VIi. Statistikai tábázatok B I IX. A jövő tanév kezdetérő 8 Lap.

3 J. Iosvai Péter és Arany János.*) Hogy a nép meséni szeret, azt mindegyikünk tudja, ha mástó nem dajkánktó, cseédünk.tő, kit ug rá ndozva, rimánkodva fogtunk k örü, hogy este a mikor a papa. mama ránk csókota a jó éjt s a maguk szobájába vonúta k, foytassa azt a gyön-yörü szép mesét, ameyet tegnap kezdett emondani vagy újat kezdjen, mey szebb egyen az eőbbin é. Csönd ett, semmisem moccan már. Szobánk koromsötétségü, a viágot efújtuk, mert gyertyáná vagy ámpáná nem tudjuk a haott dogokat oy káprázatos képekké festeni mint abban az áthatan, de tátongó ürben, meybe a szemünk mered és meyben éénken átjuk mint iramik a boszorkányok serege a f:z. Geért hegyére, mint küzdenek egymássa a rettenetes erejü óriások egymássa. Szintén hajuk a k ardok pöngését, átjuk a szemek szikrázását, megborzadunk a vér patakzó csorgásától ~t!ár rettegünk is, fejünkre húzzuk a donyhát s csak még jobban, rémítőbb en üzik a viaskodást azok a szörnyü aakok, meyeknek ába vagy keze újra megnő, fejök két-három anynyira is megszaporodik, marcona tekintetök foyton dühödtebb esz; de azért egy mukkot sem szóunk, ajkunk meg se rándu, hogy csak vaamikép meg ne zavarjuk a cseéd meséő kedvét, kinek dongó hangjá abban a züm mögő süketségben egyformán, kisértetiesen tova mormo. - Hát a tündérfiak, tündérányok, kiráyfiak, kiráyányok! Hogy reszket bee szívünk attó a bütőbájtó, midőn a dajka szava e vezet bennünket ezüst tavú, arany gyiimöcsü, égies iatú k ertbe, a ho az ezüst-arany haacskák fürgén, csintaanú ubickonak s kedves kis szemökke ránk mosoyognak. ~t!eg se ijednek, mintha i smerő seik vonánk s kiváncsi nézésökke azt k érdenék, h o tudtunk oy soká emaradni, merre jártunk, nem feejtettük-e még e őket? Azt á n esur rannak, e evick ének s pajzán ide-oda szökeésükke gyönyörködtetnee A fák csiogó gyümöcsükke, - mey arany-ezüst seyemszáá eresztett hímporát e függeszti, - feénk bóingatnak s hüvös árnyékukba hívogatnak A egtarkább színü virágok sokasága úgy integet feénk, mintha mindegyikök küön-küön kínágatná feső k ebének iatát. A n ap fénye birkózni á tszik az ő színök éénkségéve és sugarai csak úgy egyesühetnek vee, ha őket megcsókoja eőbb s kicsaván szeremöket vakító csiámma meghinti. Itt nem szágud a vihar, ágy szeő engedez a ombok k özt, meyek puha ringása az aeohárfa zenéjéhez hasonó hangokat zeng s var ázstei kisér etét akotja a r agyog ó színü madárkák csicsergésének Egyszer csak össze szaadnak a haacsk ák, összedugják fejecskéiket, ehagat a szeő daa, enémúnak a madarkák. A kert arany rácsú ajtaja hirteen pattanássa fötárú s be ép egy angyaszépségü eányka. Haja kígyózó huámokban reng váain s játszi füri~) Ez egy része iy címü dogozatomna, mey ~~-ön meg fog jeenni. 1

4 tökke dévajkodik homokán; ötözékét sugarakbó szöt.ték ::; pici ába ügy épeget, mintha födet se érne. Szeme körüfutja a kertet, a tóhoz közeít. A haacskák féénken kuksonak, ee a ányka bátorító k öszöntésér e mintegy vianyos iitésre szerte bomanak, fe-fe ütik fejöket s vígság ukban fürge farkukka egymást frecsentik A madarak is föocsúdnak ámútukbó: a szeő is meg rezdü s minden megint oy vidáman van. mint eőbb, _sőt a kert kiráynőjének jeenéte még jobban föcsikandja a jó kedvet. - S mi mind ezt átjuk, évezzük. A borzamas tüneményeket föváták a kimondhatatan keemü tündér jeenségek. JVIár nem irtózunk az éj sötétségétő, hisz a sötétség emáott a egvarázsosb fénybe, a meybe oda rajzojuk azokat a eheetszer-ü. aakokat s k éjesen remegünk, hogy vaami durva recse nés fö ne riaszszon ábrándozásunkból - A dajka már rég bóbiská, de azért még mindig csönög hangja füünkben, magunk is már jó ideje aszunk, de azért még mindig csodájuk k épzeetünk varázsatait. A fonókban, ott járja csak a mese, a monda! A rokka pörgése, az orsó pereüése közben szakadatanú foy fevátva az ajkakró a mesék hoszszú sora, a eanák vátozatos végteen áncoata. A eányok kifogyhatan emékezete beszédes szájoknak ~zünteen szogá új meg új tápáékka, ki nem apadó daoó kedvök újra meg újra fris nótára kezd. Bármiy csöndes is a fau éete, szük körében mégis csak akad mindig vaami, amit népe ércemesnek tart az emondásra. Aztán az egyfée anyagot is hányféeképen ehet fefogni, magyarázgatni, emoncogatni. Nem is éri be a t örténetnek egyszerü haá::;áva, okoskodik rajta, kikerekíti, megtodja, _míg végre azon veszi magát észre, h ogy hát nem is oyan közönséges doog az, a mit e szabadna feejteni. És nemcsak a maga faujának eseményei iránt érd e kődik. A szomszédos h eységek köze érintkezésben vannak egymássa s a mi az egyikben mege::;ik, okvetenü meg-viszik a másikba, megtudják a harmadikban s igy annyira terjed ugyanaz az eset, persze a sokszoros ebeszéés kövekeztében számtaan közbeszúrássa, megtodássa, hogy végre oy ponton áapodik meg, a ho keetkező heyét még hírbő sem ismerik. A nép eginkább a képzemet, érzemet izgató esetek emondását kedvei. Gondojunk magunkra, gyermekkorunkra. Szívesen hagattuk-e a repdes eszközökke, természetes módon végbement töténeteket? Nem kivántuk-e egaább azt, hogy a mese hő se erejének túfeszítéséve, vakmerő váakozásokka érje e céját, h a már a tündeséget, csodáatost sajnosan néküöznünk is keett? Pedig a nép nem más megnőtt gyermekné. A száraz, egyszerü ténytő hidegen efordú. Neki egyéb ke a köznapi vaónái, a szokottó eütőt óhajt, rendkívüit kiván s tesz is róa, hogy aként egyen. Küönben ennek oka másonnan is ered : a nép együgyű természetén aapu. A tettnek mindig küviági vagy eki eőzm é nye van, a mey vagy nyitabb vagy rejtettebb összefüggésben á vee. Az, a nép k özön::;éges fiának nem igen szokott tudomására esni, vagy ha mégis, nem törődik vee, készakarva meőzi, mert másként kutatnia keene, mi mócon következik az esemény az eőzm ényből Az iye::; fürkésző gondokodásoktó idegenkedik s inkább a heyét, az idejét is agyon hagatja a történt doognak s azon kezdi, hogy : "ho vot, ho nem vot." Vagy ha h eyhez köti is, oyan tárgyat szeme ki, mey csodás k eékke birván, e ::;aját::;ágáná fogva már eőre megjeenti az eset bonyout votát ::; fömenti minden hosszasb bevezetéstől Innen a sok büvös forrás, iget, erdő, hegy, a meyek egy-egy mesének, mondának kiinduó pontjai. Az esemény foyamában szintén nem egyszer

5 nehézségre bukkan, a midőn a jeem és esemény ::;zorosb egybevaóságot mutat ; de hát mire vaó a boszorkány, a sárkány, az óriás és törpe, a tátos ó, a jós, ha nem arra, hogy a nép kronikásának segitségére egyenek? Bizony arra vaók azok, hogy a mese száait febonhatanu összefüzzék, a mi egyébként a mese mondó ügyességén múik. Nincs is ennek fogyatékán. A nép azonban nemcsak a maga körében fömerüő tényekre szoritkozik, visszhangra e benne mindaz, ami őt közeebbrő érdeki, érezhetőbben meghatja, szivéhez, képzemp.hez szó. A nép a nemzet támasza s a nemzeti ügy egyszersmind a nép ügye is. Nem megepő t ehát, ha a nép az országos dogokra figye, sajátjává teszi, az ize szerint vaó aakban kifejezést ad nekik. Legjobban megietik a harcias, hősi tettek és végrehajtóik a vitézek, bármiy osztáybó szarmazzanak. A kiráyi, vezéri hős csak. oy fontos neki mint a közvitéz, ha bámuatos tettet vitt véghez, sőt e meett azt meg sem emiti, ha ez vitézségben, bátorságban, erőben ehagyja, feümúja. Oda áítja a sereg éére, mintha ő vona ura, vezetője. A nép a t örténeti aakokat szóhagyománybó ismeri s jobbára a tetteket nyomban követő hírekbő k észit magának r óuk egységes képet, meyet sajátszerü gondokozásmódjáva szinez ki. Sz. Lászót, Hunyadi Jánost, Kinizsi Pát, Sziágyi Miháyt, Mátyás kiráyt mind a maga fefogásában jeeníti meg; eég vot neki szórványos közése kbő müködésükrő haania, hogy egy-egy mondában tejes aakjukat szernétesse. A nép küsősége ken kap, kegyetjei száasok, termetesek, de karcsuak, deiek; a szépség egyik eengedheten tuajdonságuk. Szikár, vézna vagy csak gyöngébb testakatu hő s t nem tud képzeni s furcsának taája, ámbár nem ritkán eeményes furfangosságga pótoja a küső fogyatkozást, a mi azonban még nem vet véget a furcsaságnak, rninthogy a csees, fortéyos egény épen e tuajdonná fogva a egeenkezőbb viszonyokba k erü, meyekben az eszántság vagy erő hiánya és a fondorat kényszerüsége derít ő viszszásságat ket. A testi derekasság a népre nézve a egajánatosb sajátság. Az erős, edzett férfiu adott akaomkor mindig számot tarthat a nép pártfogására s a mint bizonyíték át szagátatja ereje b árminémü érvényesitésének, biztos ehet benne, hogy a nép fökaroja, c~ak eene ne fordujon. \Hnden fauna k megvan a maga hős e, a kirő a vének dicsérőeg szóanak, a egények tiszteőeg nyiatkoznak, a ányok szívdobogva rebesgetnek. Déceg testakata, duzzadó izmai, hegyke magatartása biztosítják neki a tekintéyt, meyye irányában visekednek Ö a birája az összetüzött vagy épen megverekedett egényeknek, kiket ha szóva nem csitítha t, közéjök vág és akkor meghunyászkodnak, - rá förmedni sehogy sem mernének. Hogy a fau ::;zája tei van az iyen nagyra termett hőséve, bizonyítgatnunk föösege::;. \1inden szava, minden tette, minden c::;ínja k özszájon forog. Aig van nap, hogy ne emegetnék 1\!Ienjen aztán viággá, kapja fö a hír harangja s nincs a faunak embere, gyereke, a ki magasztaóag ki ne dicsérné. Már távozásakor járta a sok jósás, jövendöés, e őremon dás, miyen "fene gyerek", "egény a tapán" váik beőe a nagy viágban; mindenkit csodáatra fog ragadni s most az erre száott hír jóva túozva oy magasra emei a fau hősét, hogy a nép csak ámuva-bámuva ;>eszé róa s már e sem hiszi, hogy a maga körébő csuporoeott oyannyira. Az érkezett s ámékodva fogadott értesüések még inkább sarkaják a képzeetet s a mende-monda annyira megszaporodik, szövő dik, kikerekü, hogy idő foytán t ejes történetre. ébredünk.

6 Todi \ikós is iyen fau höse ehetett. Oyan rnunkát végzett rnint akármeyik parasztegény, csakhogy nem vot hozzá fog ható gyerek, a ki maomköveket emegetett vona, a ki úgy kinyujtá a nyomó rudat, hogy a karja meg se hajott. Igaz, hogy nemes embernek vot fia, de a fogakozás, az éetmód e vonta őt a nép közé. Társai a b éresek vaának s ha a fau tuajdonképi népe között nem is forgócik vaa, a mi aig hihető, mégis csak a nép vot tanuja ereje ~zörnyü votának ~ csakis ez érdekődék iránta, ez tevé szóbeszéddé. Tehát már otthon a ritka jeenségek közé tartozék s minthogy t ermete, ereje, ebzántsága k épezte oká t a csodáatnak, meyye feéje néztek, róa szóottak, természetes, hogy szüőhey ének otthagyta után egyedü e tuajdonak ehettek azok, meyek kóborásában, kaandjaiban a fő szerepet játszák vaa. A fau n épe ugyan nem esbette meg kö ze rő mit müvet vándorutjában, de azért nem átta híjá t a hírmondónak, a ki kandi ujságvágyát föéeszsze. A ház n épe, a b éresek, szogák ne m muasztának e egyeten egy akamat sem, hogy "kisebb gazdájok" sorsáró egyet-mást nagyitásképen e ne regéjenek s ez eég arra, hogy a nép a haottat tovább üzze-füzze, csinos ki~ mondává penderítse, mey szájró-szájra jár, faurófa~ra terjed s egész vicékeket meghódít. Akad aztán egyén, kinek a monda megtetszik s ki sajnája nyomtaan eveszését. Kétségbe vonhatan, hogy a egtetszetősb s fontos, emékezetes tárgyú mondák is csonkunak, rövidünek s végk ép etünnek. A n ép csakugy feejt mint az egyes s miné jobban távoodik a monda k eetkező idej é tő, anná többet ejt e beőe, mig V<~gre csupán töredezett maradványokat emeget s nem ritkán az egyes mondahősöknek csak nevét tartja meg. \Iért fétjük egujabba.n annyira a n épdaokat, mért gyüjtjük oy s iető sen a nép éetének egcsekéyebb mozzanataira vonatkozó adatokat, népies szóásokat? \ 1ert a tapasztaás áitásunkat erősíti s mert vannak nemzetek, meyek ehanyagován népkötészetöket, iym1ne nem dic!'ek edhetnek. A Todi mondábó a következő n épi töredékhagyomány maradt r ánk : Hires Todi \1ikós e rő s vitéz vaa, Budán egy kapuban fiigg még vas odaa. sem több ::;em k evesebb, mive az, ami taán jeeneg még Nográ dmegyében beöe ismeretes, nem egy éb aaktaan, szakadozott mondamaradékná s igy köszönette tartozunk Iosvai Péternek, ki már a maga korában is foszadozott Todi mondát úgy a hog y megörökíté. Iosvai Seyme~ Péter szüetése heyérő, idejérő semmit sem tudunk. Ö róa magáró is csak azt, hogy 15Ó4. Szatmárt s később vaószinüeg mint iskoamester vagy jegyző Kusayköb en, a. Sziágyság egy faujában édegét; tehát a nép körében, a ho akama nyíhatott a Todi mondáva, ha nem is épen megismerkedni, de róa taán mégis bővebb részeteket haania. :Megfordut ö bizonyosan más heyütt is s aigha fogott eébb <t Todi monda megirásába, mig a keő adatokat meg nem szerzé; a mit az is átszik bizonyítani, hogy azt csak irta és nyomatta, míeőtt már többfée munkát adott ki. Iosvai Todi Mikós szüetése évét 10-ba teszi. Tehát k ét század váasztá e őt a monda virágzó idejétő, a minek hátrányosságát átátni igen könnyü, mert a miy arányban bővü a monda megszüemésekor, oy arányban fogy vénüésekor. Amott az emékezet frisesége, emitt a hagyomány, az átszármazás bágyadozása müködik közre. I vadékró i vadékra más meg más része kopik a mese anyagának. Eeinte csak közönségesb,, kevésbbé érdekes pontjai vesznek ki, a mi már meg azítj a az összefüggést, a me se

7 szervezetét és sietteti tejes széthuását, úgy hogy végre csupán a nevezetesb, muattatóbb vagy csodáatgerjesztő mozzanatok tengenek tovább. S azt hiszem, nem csaatkozunk, ha Todi mondáját iy áapotban gondojuk Iosvai korában, a mit a szerkezet todozottsága is átszik bizonyítani. Iosvai Todit mesébő mondábó ismerte s ennéfogva a hagyományokat kee összegyüjtenie, hogy a már neki indut feedéstő megóvja. 1. Mostan emékezem az emut időkrő, Az emut időkben jó Todi Mikósró, Ö nagy erejérő, jó vitézségérő, Csuda, hogy mindeddig sem emékeztünk errő.. Az örök istennek nagy sok ajándéka, Meyye mindez viág körös környü rakva, Az erősség sem utosó ajándéka, Meyye Todi Mikóst régen ő megádotta. Gyakran gondokodtam ezen én magamban, Keveset ovasok róa krónikában, ~1aga métó vona, írni azt is abban,*) Az énekszerzők is feedkeztek dogokban. 4 No azért dogait szép rendde megértük, Isten ajándékát benne megtekintsük, A jó vitézeknek pédáu jeentsük, A féemeseket ezze megbátorítsuk. Senki sem jegyezte fö irásban Todi tetteit, noha ereje, vitézsége, istennek ajándéka, a mi azon kornak vaási szeemébő foyó magyarázat s taán mentegetődzés, mintha az erőnek, vitézségnek magában vaó bemutatása az erköcsbe ütköznék s ördöngösségnek be vánék, ha meg nem szentesítjük a vaás vagy isten tekintéyéve ; küönben a nép nagyon hajandó, ha nem is épen a gonosz szeemnek, de minden esetre természet föötti, nem rendes hataomnak beszámítani a rendkivüi értemi vagy testi erőt. Egyébiránt Iosvai pédaképen is föakarja tüntetni Todiját, hogy rajta a vitézek okujanak. a féő sek bátorságot merítsenek. Azon kornak vitézekre vot szüksége, a gyávákat nem hasznáhatta s igy Todi egyéni tuajdonain kivü a kor irányábó fejté ki a monda idő szerüs égét s irásba fogaásának okadatotságát. 5 Irtak akkor ezer háromszáz és htí.szban, Todi Mikós hogy szüeték Nagyfauban, Veencei Káro vaa kiráyságban, Erős vastag gyermek Todi kicsiny korában. 6. Fiát Todi Lőrinc fönevete vaa, A öregbik fia jó Todi György vaa, Káro udvarában György ám fe nőtt vaa, Káro fiát e Todi György szogáta vaa. 7 Idő tevén, Todi György megházasodék, T odi húsz esztendős vaa, hogy ez esék. A jó Káro kiráy viágbó kimuék, Akkor Magyarország siraomba hozaték. :t; Hogy róa is irjun{ abban. 5

8 6 8. Káro fiát~ Lajost kiráyya váaszták, Urak a kiráynak nagy híven szogának, Lacfi András neve a nádor ispánnak, N agy urak Budában a kiráynak szogának. Nem egyéb tájékoztatásná, mey be akar heyezni a Todiak korába s tudatni veünk, miy viszony étezik a két testvér között. Okát, a mi bizonyosan az eső szüöttség, hogy mért kerüt Györg-y a kiráyi udvarba s mért fogták otthon Mikóst, nem mondja meg. Küönben ez a vázatos odavetés s az, hogy Mikós Káro urakodásakor erős vastag gyermek vot, kapkodás szüte ügyetenkedés. g. Otthon Todi 1\!Iikós akik az anyjáva, Lát minden dooghoz a béres szogákka, Hatamas erejét nézik nagy csudáva, Nagy maomköveket eme fe karjaiva. Leheteten, hogy a nép beérte e csip-csuppa siheder korábó. Veszszük is észre a következő versszaknak idehuzásábó a hiányt, mey a közt át nem hidaja. ro. De hogy Budáró Todi György megjö vaa, Vitéző szogái rudat hánynak vaa, Todi Mikós ott köztük forgócik vaa, Vissza két annyira a rudat veti vaa. r r. Oy nagy nehéz követ, meyet hánynak vaa, Azt is sokka messzébb veti vaa; Bátyjának a doog mint hirére vaa, Öcscsét e doogért gyakran meg feddi vaa. 1\!Iikós és György között e két versszak érteme szerint a rangküönbség nem vont váasztó faat; sőt mint testvért az eőkeő, udvari vitézek játékában vaó r észvevéstő nem titotta e s ezeknek sem vot eenére; a feddés csak: intés akar enni a rúdnak k eetén tú vaó vetésébő szármázható veszéy ehárítása végett s hogy György óvó sejteme igazot vaa, tanusitja a következő vers : r. Magában Todi György ugy bús~ocik Mikósra, öcscsére, nagy haragja vaa, Szerető szogáját mert megöte vaa; A réten és nádon Mikós bujeosik vaa. vaa, György ugy átszik meg eégette 1\!Iikós nagy rémüését, a mi enyhíthette haragját s a beöe támadó büntetést; egyébként a rokoni szeretet is kiméetet tanácsot s György nemsokára meg is engeszteődött. 1. Nemsokára Lacfi András jó Búdára Erdéybő indua, Lajos udvarába, Az úton mentében Váradot haadá*), Nagyfau határán hadáva hogy baagna.**) 14 Ott egy áta úton hogy ő mégyen vaa, V éeten ü utá t e vesztette vaa, Egy rakodó széna szekeret et vaa, Todi 1\IIikós kezében nyomtató rud vaa. :f) Várad meett e haadt. **) Midön Nagyfau határában haagott.

9 Ij. Sok szöva az útat t ő e k érdik vaa, Todi Yiikós ezen igen bámut vaa, ~yomó rudat fé k ezéve kapta vaa, Ducb feé azza útat mutatja vaa. 1\tikós ismét a r endes keréky;'tgftsban foytatja éetét, munkáját, ebben epi meg a hadáva arra tévedt Lncfi, ee hog y NEkós mt ~rt bámut a sok kérdésen, meyet hozzá intt~z tek : íg-y Teg nem fogható. A népmonca bizonyára munk a k é)zh en is e 1~nk A11it an;'t Niiköst s okvetenü éreztetné azt a visszás eentét et, mey ~!J:ikó s h ever ő, zsibbadozó er eje és munk ája hitványsága közt van; h ogy az szüntecn mag asabhra ösztönzi, ez mind untaan vissza feé rántja s igy má r m egérth ető, hog-y azoknak a tüzrő pattant k.atonaegényeknek átása mé~g inkább föébreszté erejének mihaszna tudatát és még jobban everte. Ji.gyéhkint a közte c~s bátyja k özt fen <': vű fogakozás és áás küönbség nem eg-yszm ~;r onrokozóba ejth et(~. A sor s ig-aztaan sága, mey űt béresi munkára köteezé s bátyját annyint megküönbözteté komor eégüetenségre ingereheti vaa; mit még jobhan ér ezhetett, m időn oy nagy úr mint Ladi András vee szóba áott. :Mikós durva, faragatan erejü fickó vot, meynek kifejtésekor semmire sem tekintett s néha egészen ártatanú hajba keveredett, minden rosz akarat nékü, csupán otrombaság-hó, a rninek kö v etkez~sét gyakran megsinette. :< ) Erejeért. 16. Történók, hogy ismét esék gyikosságba, :ivieyért k övetkezék neki bujdosása. Boyog ~s bújdosik, mégyen jö Budára, Csakhamar be juta ő Pestnek városába. I 7 A á függeszt ette fejét n agy bánatában, Niert egy p énze is nincs üres t an:;oyában, Tehénvágó hidhoz móg-yen kop]a]ásban, Hogy májat k aphasson, óájkocik magában. 18. Poko fene bika szarvon k ötve vaa, Cit akkor mészáros vágni akar vaa, Bika rugaszkodván, köté szakad vaa, Todi Niikós átá, bika után fut vaa. 19. Hamar hogy eé1 e, farkán meg ragadá A farkáná fogva mészár székhez voná. Ki e dogot átá, feette csudáá. Mikósnak ekkor sok máj adatott vaa. 0. Azután Budára hogy áta ment vaa, Mészárosnak ott is igen szogá vaa, N agy tehéntagokat egyedü hoz vaa, Meyért m észárosok Mikóst jó tartják vaa. 1. Nem sok napra méne kiráy konyhájára, :Nem vaa udvarná Todi György a bátyja, Csak erejért*) a szakácsokat szogája, Éte után szennyes fazakokat mos vaa.. Onnét a Dunára, vizért küdik vaa, Két jó öreg koncért**) hamar ragad vaa, **J Nagy szájtí, göm b ö yű, vasbó vagy rézbő készüt fazék. 7

10 8 K.ét k ezében vizze t ei hozza vna, Az ő nagy erején eámékodnak vaa.. De mikor vitózek rudat hánynak vaa, Ifju Lajos kiráy sokszor nézi vaa, JVIikós is konyháró oda haag vaa, KAtannyira veti, kiráy csudája vaa. 1\Iikós aantas neveése, hiányzó képzettsége, azon emberek, szokások, erköcsök ós dogok köre, meylen fenött, ét és mozgott, mey nemesb vágyakat nem gerjeszthete, nem szíthata benne, mey tehetségeit, erejét fogva tartotta: mi.nd meg annyi tényezők, hogy heyzete hirteen megforduásakor egymagában teheteten ájon vagy a maga hasonóinak sorsába süyedjen. Szük átóköre, a viág ismeretensége, a tejes tájékozatanság mind ahhoz járuának, hogy űt szak atan körű mények fövetődésekor, meyek éetmódján vátoztatnak, önmagára utasítsák s e magára maradásban egtermészetesb s eghasznavehetőbb sajátságának tudatára ébreszszée S noha e sajátság egméyebb fokán veszteget is, a pianat ujmutatása mégis r á szorítá a megkísérésére. A módot az eséy határozá meg. Mikós másodszor is követvén e gyikosságot, nehezebben számíthatott bocsánatra s noha a gyikosság véghezviteének minősége nincs is fehordva, azt mégis t ényü ke efogadnunk s mint iyent r eá vonatkoztatnunk, e ianásának s a beőe származó esh etőségeknek ereeő okáú vennünk. A szükség rávitte rejtő ző tuajdonának akamazására, csak a k ínákozó percet este hozzá. Az eszabadut bikának megkerítése és megf~kezése nem hő sködésnek vot kifoyása. É hség, pénzteenség öszt ökéte e merészségre. Fetűn és vágyr ó, bámutatásró ö semmit sem tudott, ép kapóra ohajtott arra ez a neki dühödt bika. A miy indító okbó zaboázta meg ezt, ugyanoyanbó csapott fe a mészárosok közé, nem hederítvén a egszenyesb doogra sem. É ni akart s ennie keett. A kiráyi udvarban szintén csak az aacson y szogáathoz szükséges e r ő miatt szegődt ették, noha ez már emekedésének e ső ép ése gyanánt veendő, persze tudta nékü. Hogy ő a rúdhányók közé keveredjk, a szagacseéd a nemesek közé, azon nem ehet meg akadnunk. Érezt e is J\!Iikós, mi az iő, mi nem, mi szabad, mi nem? Ösztöne tota ő t, semmi egyéb. Nem akará erejét fitoktani, sokka együgyübb vot hozzá; sérté izmait, hogy azok a rúdak nem odáig esnek, a meddig ő hajítaná. Csak ezért odagott közéjök. Hogy aztán megcsodáták, megint nem az ő baja, de hogy a kiráy tudakozódik fe ő e, az már neki számít. 4. Egyszer kiráy k érdé, honnan vaó vona, Todi Györgynek mondják atyafia vona, Hazú*) gyikosságért e bujdosadott vona, Todinak a kiráy meg kegyemezett vona. 5. Parancsoá kiráy, eveét megirnak**), Toei Györgynek irá s mint hü szagájának Kegyeem meg vona, öcscsének, Mikósnak Ha tartaná VIikóst otthon, irá nagy kárnak. A vitéz tett akkor á ban gyakran menté meg a bünöst bűntettének következményeitő, meyeket azonb an a közszogáatnak föajánott ereje nyomós érvényesítéséve kee e rónia. Mikóst.páratan ereje a egkitünőbb *) Haz q Iró. *;~ ) Nevében írjanak eveet.

11 harcossá avathatja s a kiráy kétségkivü erre gondot, midőn ::\Iikó.;;t az otthontó sajnája, a mive Mikós ügyé t egyszer smind fö fogta s jövő páyájának útját egyengeté. Innen k ezdve Niik.1ós már nem közönséges vasgyúró t öbbé. A kiráy figyeme kiterjedt r á, ezentú mindenki megvigyázza szeméyét. Bátyjának azonhan nem vaa inyóre ez esemény : z6. Vevé a eveet Todi György s ovasá, Öcscsét igen feddé, e rő se n corgáá, Mikóst ű k ét óra fe épitette vaa, Szagáatra t ő e és ugy k éredzik vaa. Bizonyosan azt rösteé Todi György, hogy esete n öcscse oda toakodék a kiráy és nemesek eé s öt otromba viseetéve megszégyeníté. Todi György mint a kiráy ember e eképzete, miy furcsa, nevetséges hatást kethetett öcscsének parasztos föépése s mennyit árthatott vee a maga jó hirnevének, tiszteetének. \1it sugcoznak majd róa, kinek iyen bamba az öcscse. Fogta is magát mindjárt és sietett Budára, h og y öcscsét e vigye onnan, s ott ne öd()ngjön szégyenszemr e. H aza is hozta, de \1ikós csak kérte öcscsét, egaább az ő szogáatába vegye, a minek engedett is. Közveten ügyeete aatt majd szemme kiséri s taán farag is rajta. Ha nem enged, még meg teszi, hogy ujra fö baag Budára s még pirítóbb szégyenne, a maga jeenétében csufondároskodik. 7. Rá gondován magát, két öva indua, Anyja Todi Györgynek, Mikóst szánja vaa, Száz aranyat rozs-tésztába csinát vaa, Hites szogája csak e dogot tudja vaa. 8. Anyja Todi Gyc)rgynek szogát azon k éré, J ó Todi J\!Iikósnak ha észen szüksége, Akkor rozskenyer ét eeibe tégye, Rozskenyér béive Todi szükségét tégye. Tehát csakugyan k észünek Budára, ami a szorgoskodó, szerető anyát nyug taanítja. Fia bizonyosan ebeszéte mint járt. boyong ásában, mit k eett müvenie, hogy éhen ne hajon. :VIennyire könyezhetett a fétő anya, midőn ezeket haá s miy basejtemek borithaták e kebeét, h ogy ha ismét e hagyja s csupa eőkeő urak közé kerü, kik édes-keveset törődnek vee, sőt taán e is taszítják maguktó s az ő \!Iikösa megint csak oyan födönfutó esz. mint az e őtt. Azért süti abba a kenyérbe a száz aranyat, hogy vaamikép éhen ne veszszen, szükséget ne ásson. \1ikós azonban nem töprenkedék ezen s vette a dogot a mint van. Csábító, hívogató, ígérgető képzegések nem fúrták, de a r égi tunya, kényemes áapotba nem kivánkozék. Az önkényteen akaom esz mest ere. Az idő r eneekezik vee. 9 J\!Iikor vitéz Todi Budára ment vona, Akkor a Lajosnak uj udvara vaa*), Egy cseh vitéznek az ökeés á vaa, J\inden ökeésben vitézt eejtett vaa. 0. Ott egy özvegy asszonynak k ét vitéz fiát Cseh meg öte vaa, kibő ásd nagy búvát**), 9 -.'; ) Lovagjátékot rendezett. ;:.;: ) 1\'i búját okozta.

12 10 Tart vaa az asszony rajtok nagy siramat 1 Todi \i[ikós érti meg siraomnak okát, 1. Oy igen meg száná az asszony siramát, \!Iondá, hogy megája nékie boszúját, Hamar cs eh vitéznek küdé azért toát*), Mert ő vée akar kisérteni szerencsét.. \i[ind egy akaratta ketten induának, }(.ét csonakban Duna szigetbe jutának ; Számtaan sok népek Duna parton áanak, Nézik a vitézt, a szigetben mint járnak. Ime miheyt Todi a porondra juta, És csonakbó bátran fegyverét ki raká, Ottan ő csonakát v izen e bocsátá, A cseh vitéz k érdi, mi égyen annak oka. 4 Tudod vitéz mondá, eég eg y embernek Vizen egy csonakon járni; engedj ennek.**) \/[eg ke itt ma hani tudod egyikünknek, Nem szükség aztán a hajó hot embernek.***) 5 Ime Todi szivbő úr ist ent emíte, Erős cseh vitézze ottan szemben méne, Szörnyü rángatássa fárasztá, epeszté, Ugy ropog vaa a cseh vitéznek teste. 6. Csudáatos vaa Todi erőssége, Keze között csehnek eovada teste, Cseh vitéz hogy átá, ottan e ijede, Azért To< i \tikós csehet t érdére ejté. 7 Oy igen szabódván, cseh vitéz igy szóa, Fiam k érek, de ne siess haáomra, *J A >üzdeemre hívó je. *"'J Nyugodjá meg benne. ihh: ) Érdekes a monda e mozzanatának taákozása Gottfried von Strassburg a német irodaom esö virágzás-kora ( ) epikus kötöjének,,tristan und Isode" címü eposz<~ hasonó jeenetéve, a midön Trist:w és M01 od párviadara indunak : Und as er ans Gestade stiess, Der Hed sein Schiftein fiessen iess Und schwang sich auf sein Ross gewandt, Geich ritt auch Uorod an den Strand. "W as so das heisseu, th u mir Kund," Sprach i\'iorod, "und aus we c hem Grund Hast du das Schintein assen gehn?~~ Er sprach : "Das ist da rum geschehen : Hier ist ein Schiff und sind zwei ~ann, Und ist íein Zweife auch daran, Eeiben wir nicht beide hier, Dass Einer doch, Ich oder hr, Auf diesem Werder ba d eriegt : So hat der Andre dann, der siegf, Woh an dem einen Schif genug, Das dich zu diesem Werder trug." (Tr. u.. v. G. v. Str. ühers. v. Kar Simrock. 77. és )

13 Tizenkét vitéznek minden sok marhája Tied észen vitéz, magamma apródsága.*) 8. JVIég sem haja szive jó Todi JVIikósnak, Hamar fejét vevé az cseh Nikoának, Fejét és marháját adá az asszonynak, U gy áá boszuját meg siramas asszonynak. Nem ütöttek neszt Toeinak a kiráyi udvarba érkeztéve. Vot gondja Györgynek, hogy Mikós öcscse ne sokat forogjon a nemesek vagy épen a kiráy szeme eőtt. Aá reneet áása sem igen segíté eő abban, hogy önmagára irányozza emékezését azoknak, kikben erőkifejtése érdekődést támasztott vaa. György szinte g yámkodék rajta, beeegyezése nékü aig ha merhetett vona vaamit. Természetének anyhasága küönben sem ösztönözte homi nagyobb szabású cseekedet etökéésére, s ha ez meg is történt, csak a végső esetben történt meg, a mikor mint potó eszköz furakodék eő. Azon ovagjáték akamáva, meyet Lajos kiráy udvarában rendezett, JVIikós bizonyára csak mint téten, néma és hivatan szeméő járdat a nézök sokaságában. JVIidőn már annyian huottak e a cseh vitéz meő és már senki sem bírt vee, midőn mái a sirás panaszkodás hangja is verte fö egykedvü nézésébő és intette erejének: megvotára és föhasznáhatására, ak{or határozta e magát a csehhe vaó megvívásra. N em vitézi buzduás, küzdés vagy hírvágy, esö sorban a két fiát vesztett özvegy iránt érzett szánakodás serkentette a viéi.dara s ehetséges, hogy e körümény e maradtáva, nem mérkőzött vona a csehhe, minthogy körübeü apróei vagy egaább függö viszonya bátyjához visszatarthatta mindennemü erőprobákozástó. Igy azonban nem is ereje bizgatásának, hanem természeti hajamának engedemeskedék, mey tudvaevőeg ritkán szokott hátráni. Eső esetben a rucihányáskor a kiráyi udvarban még nem hajtotta magát bátyja feügyeete aá s bárgyúságbó mutogatta erejét; itt már meg van amaz s a tett részvétbő támadt. Az eső ösztönszerü, a másik öntudatos cseekeeet vot, de a mey akaratamh emete vitézek sorába, mert midön: 9 K.iráynak e eoog adaték tudtára, Toei vítézségét, erejét csucáá; I<.iráy azért őtet fejéhez váasztá, És tizenkét óra neki hópénzt adata. Innen kezeve Toei nem aárendet szeméy többé. Jogai, kivátságai, heyzete azonos a többi vitézekéve, csakhogy kérdés esajátította-e ezze mind azt, a mi a fesöbb körnek, áásnak, n éküözheten béyege; kivetközött-e természete érdes s égébő, naivság-ábó; megnyerte-e ezze a mat t b ', !, ~ ő " 1, t ) "1. T ga ar as tzonyos CS111Jat, me tosagat, a vt<:,z nemesscg e {e oseg e. ~~yomban tapasztajuk, hogy nem. A ki ifju korának java részét aacsony eemek közt töté, kinek neveése egyébbő sem át közönséges munkára fogásná, a z hirteen fecsöpörödésekor bajosan simuhat eddig nem ismert szokásokhoz, új áapota megkövetete igényeihez, homi iedemi szabáyok meg-figyeéséhez. Todi Mikós parasztfiú vot, bár nemes származású s a z a két-három ritkább jeenségü erőmutatvány még nem csiszot beőe udvari embert. Eredetieg bee otott természete nem tagadja meg magát s, ha ifju korában hü maradt önmagához, nem más esz férfi, ee még aggkorában sem. Eddig terjed Iosvai müvének eső része, Todinak meg ifjusága. Niívet -e többet is a fesorotakná, tüntette-e ki magát vaami ténynye uj '*) S vee magam is apródoc esze<. 11

14 1 páyája küszöbén mintegy föavatásá ú vitézi votának, ha nem is tudjuk, fötehetjük, mive osvai céozgat iynemü viset dogokra, noha ugy átszik ö is csak sejt, mive nem P-míti őket s átvezet minket férfi korába baszantóag ügyetenü. 40. Több dogai között jó Toei Mikósnak Még ifjú votáró iyeneket írunk. Szogáó eánya kiráyné asszonynak Egykoron meghaa, mondják herceg eányának Az id ő akkoron szép foyássa vaa.a báványimádás immár megszünt vaa, Leányt nagy gazdagon e temették vaa, Utosó becsüet azza adatott vaa. Iosvai nem azt mondja e - a mi még inkább bizonyítja a monda közbenső részeinek ependüését, - mi történt Todiva, hanem mi adta eö magát még Todi ifjú korában. A nevezetesebb adatok ecsenevészünek, a siányabbak tovább ének ; itt azonban átszóag; az efeejtett részek a monda szeméyének tek intetébő fontosak ugyan, a versbe szedettek azonban szintén azok, mive ama kor uj vaási intézményére mutatnak, a mi meggondova a keresztyénség meg-honositásának rövid idejét, a korbei emberekre méy hatássa vot, annyira hogy mondába szötték még pedig az egység rovására. E henye, de okadatot közbevetés után áttér Iosvai ismét Todira, még hozzá az öt ért nagyon komikus esetre. 4. Tisztesség adassék mincen szeméyeknek. Budában haáa őn egy fö embernek, ] fjú feesége megmarada annak, Todi szer emér e igen gerjedez ennek. 4. Vaa okossága a tisztes asszonynak, Izenetét eúná Todi IV[ikósnak, Egy gazdag vacsorát készíte Todinak, Vigan akara vee muatni, írá annak. 4-t Majd minden hazait*) asszony fecifráza Az abakokat kárpitokka bevoná, Az egyik abakra, me y kárpitot vonná, **) Azon szép oroszán aranynya írva vaa. 45 Vendég hogy érkezék csak egy kis apródda, Az asszony kínája hizekedő szóva, Todi csak ingében vetkőzik azonna, Kezde ott ugráni nagy maga - mutatássa. 46. Gyakorta haottam, asszony néki mondá, Náadná ugrásban nincs jobb a viágba, Az én szerememért amaz oroszánra, Kérek ugorjá fe az én kivánságomra. 47 Ottan Todi Mikós hátrairamodék Az asszony k edvéért egyet-kettőt ugrék, Fene oroszánra hamar fe ugorék, Buda piacára Todi ezen k özben ug orék. '~) Házhoz tartozót. 'H~) A mey kárpitot vona, azaz, oyan kárpitot vona, a meyen szép stb.

15 48. Csak nyaka nem szegék,*) igen boszankodék Todi egy irnegben ott künn pironkodék, Buda városában éjje ott bujdosék, És egy akatoshoz ő búvában be épék.**) Mikósnak is csak oyan vot a szive rnint másé; megérzé mi fáj, mi a sértő bántó, szánaomra gerjesztő, sőt bátran rá foghatjuk, hogy eszét szive pótoja vaa. A gyikosságnak hatása, az özvegy asszony sorsának átása, szive, érzem~ közvetítéséve serkenték az ehatározásra. Nem fontogatott, nem törte fejét, hanem érzett és tett. Gyorsabban-e vagy assabban, az az akaomtó függött. A szereem is csak érzeem, induat és egföebb nyivánuásának módjára küönbözik. NI:ikósunk nem járta a finom udvarás\ szépegés iskoáját. Oyan fajta egény vaa ő, ki a szeretkőzéshez nem tudva, sebtében átkapja szerette tárgyát, s ugy nyakon cuppantja, hogy minden szabadkozás későn és hasztaan sikot fe. Igy ett vona, ha ki nem téved a maga evegője körébő s ott csapja a szeet a piros-pozsgás eányok közt. Csakhogy azon közben magasra hágott, uri vitézek társaságába keverődzék, a kik hegyirő-tövire beavatvák a hóditás szernenszedett fortéyaiba, a kik ismerik a piantás, rnosoy százfée kedveskedő hunyorgását, enyegését, a várva-várt vaomás akaomszerüségét. Mikósra is csak tapadt ebbő vaami, de aigha vot szemtanuja a szererni ömengés köcsönös obbanékonyságának Iyenhez nem igen bocsátják az embert s Mikósnak is azza keett beérnie, amit itt-ott e eshetett, szóbe szédb ő megérthetett, a rni csupa iedemi küsőség. Azt már etanuta, hogy a meghódítandóhoz nem ehet arnugy isten igazában, ajtóstó berontani. 1\!:egsúghatták neki, hogy a nőszést rövidebb-hosszabb ismerkedés vagy taán céra vezető~b üzengetés szokta megeőzni. Üzent is hebehurgyán, nem gondova vee miként fogadják üzeneteit. Azt hitte, rniné sürübben nyiazza üzeneteit, anná biztosabban jár a sziv cépontja feé. De nemcsak rajta á a vá::>ár. Az a fiata özvegy vaószinüeg már menyecske korában szemébe ötött. Tehát már akkor áhítozhatott rá s rnennyire ekendezhetett, mikor az a kapocs megrepedt, mey ezárta eőe és e k épze hető hogyan törtetett szomjazó szivét az e ső kisérette csiapítani, hogy azt a fiata özvegyet vaamikép e ne szaaszsza. Gyászának utosó könye taán még meg sem száradt s már ő egymásra meneszté szererni postája sürgönyeit. Eeinte türte a fiata asszony, azt hivén Todi 1\!:ikós majd megúnja várakozó reménykedésének hiábavaóságát; ~Iikós azonban nem tért észre s igy végre megsokaá a kiméeten háborgatást. Mikós a maga természeti korátotságában soha sem sejtette vona ejárása visszatetsző votát s azért egy kis tréfáva keett kijózanítani. Az ifjú özvegy vot is hozzá eég furfangos, s épen azt szemeé ki, a rnire Todi szererni hóditásában egfőkép támaszkodék, a rninek sikeréb en nem tudott kétkedni, a mit eenáhatannak gondot, a rni ve más téren kitüntetést aratott. Az eszményiségnek, ábrándozásnak se hire se hamva benne s vaktában neki ment a fanak; vissza is hőköt rnint ha soha sem kivánta vona az asszonyt. Az ember, ve]e járó gyöngeségéné 'fogva, egkiváóbb tuajdonait szekta e epezni mások dicsérete, hajama kinyerésekor. A rniy küönfé ék azonban sajátságaink, annyiféék a szeméyek, a kiknek, annyiféék a dogok, ameyeknek érdekében s annyiféék a módok, a rneyekke fötárhatjuk Mikósnak ereje vaa rnindene s egyébbe nem törődék. Ha vee a vaskos csehet ve- *) Csak nyaka nem szegeték: csakhogy nya,át nem szegte. ~ *') Be épe. 1

16 14 heté e ábáró, csak ebánhatik a szereemme i::;? Azt nem firtatta, hogy a cseh óriás és a szereern közt egy kis küönbség ehet. Meggyőződése csahatauságában tehát asszonynézőbe ment s azon k ezdé, hogy homi udvarias hajongások, epedő piautások vátása és édes suttogások heyett nagy garra teste izmos tagjait, dagadó ereit tárta e ő nyakaszegő gymnastikai ugrásokban. Az asszonykát nem ept é k meg Mikós küönös szeremi vaomásai: ső t iyenek et várt, mi több még maga is bátorítgatá; s Mikós furcsa szeremi áng oása hevében meg sem ámodta, hogy Buda piacán ébredhet fe büvös ámábó. Az a fiata özvegyecske föötte bízhatott t erve esüésében, tudomássa kejett egaább birnia Mikósnak magatartásáró, társaiva vaó érintkezésébő; nem is vaa az hetvenke d ő, fenhéjázó, de igenis bárdoatan, topaki, már pedig az iyen nem bájoja e a nő szivét s anná kevésbb é egyezgeti hiúságát ; e enkezőeg sérti, febörzeuti azt s boszúra készti, hogy csak mert is az iyen suti egény rá gondoni, feéje közeíteni. Mikós aigha fötehette, hogy egyátaá n s még hozzá iyen kudarc étezzék. Le is hütötték vee s még azt is feedé, hogy kicsoda-micsoda; annyira eveszt é tapa aó a födet, hogy vitézi votára sem ocsúdott s v iszszaesék régi paraszt formájába, ső t tú is t ett rajta. Ez az eset ;1gy megzavarta, hogy együgyüségében sem tudott a kiráyi udvarba visszatérni s foyamedék a egegyszerübb kibúvóhoz. +9 E akat gyártóva éjje eindua, Á kucscsa b é méne a kis káponába, Gazdagságga vaó rakott sirt fe bonta, Sírba hoo y bé száa gazdagságot kiadta. 50. N agy hamar ak atos a követ mozdítá, A kő Todi Mikóst oda b é szorítá, Lakatos ijede, onnét e - ki futa. Veszekedik T odi, azonban*) megvirrada. 51. Sok vesződés után váát erős ité, A nagy bávány**) k övet e - fe emeíté, Ijedtéb en sírbó magát e - ki veté, J.akatos ruhába ő száására méne. Az a bakövés megháborítá NI:íkósunk eszét - szivét. B ujában, szégyenetében ép ugy megsikamott, mint ama föhevüésében. Ott is tuhajtott, 'ee itt még inkább. A nép fia egyátaáb an csak evétve akad a közép utra vérmérsékete hánykódásában. Ingatag érteme, itéete iyenkor tejesen epárto tőe s szé szőségb e csap. R endesen oyanra vetemü, a mitő egyébk ént idegenk edett vona hamisítan érzüete. Nevetséges fösüése, póru járása a egakamasabb, benne boszút éeszteni, amikor még erköcsi botás e ő sem h átrá; ::; a mi j e emző, a megtorássa nem a bántamazét ieti, hanem mintegy csiapításként a keze ügyébe eső ártatan, de een nem szeg ühető, érzéketen tá rgyat sujtja. A míveetenség egyik eghangosabb jee, rnintha az érte csufság miatt röstekednék a megbántóva szembe száani; a mi nem egyéb a szégyenérzet gyávaságáná, vaamint a vétkesség meghunyászkocásáná, mey azonban a gyámotaa nság aamusziságán keresztü t ör uta t magának..;: ) U i\ özhau. **) Bizonyos aawt <épezö szobur, emédiö, sír,ii.

17 J\iikós áásáva meg nem férő ajas cseekedetre ragadtatit magát, egy akatos kiséretében, kit sohasem átott, ki őt hírbő ismerte taán s ki csupa undok haszonvágybó szövetkezék vee. Mikós nem akart mint aávaó huarabó kíncsszomjbó fosztogatni, csak akoásáért némi enyhítő kárpótásra szert tenni, hogy mindenestő rajta ne száradjon az az érzékeny szívbei séreem. Iyen a paraszt észjárás, bá ntama evisehetenségének bárminő, de mégis egyen nyoma. Azután már képes megbékiini. Ez a tett ugyan inkább a akatosnak ehetett sugamazása; Todi nem ért rá heve ostromában súyosságát, becsteenségét atogatni. Lüktető vérét csitítani vot ösztöne. A tett végrehajtása után ismét a r égi: sőt visszatér akásába is. A versben a kötői áthajás s a mozzanatok judokoó összekötésének hiánya föötte megszakítja az egyöntetü foytonosságot s azért itt egyedü a hanguat és természeti aap érteméve ke a hézagot pótonunk. A következményen szintén át csúszik Iosvai s me ő z i a fonaat, mey Todi férfi és vén korát egybefüzi s azzai eégít ki hogy: 5. Ifjuságabéi több sok dog airó, É n mostan nem szóok semmit a t öbbir ő, Szóok vénségének csuda dogairó, Ö nagy erej érő szóok vitézségéről Todinak nem nagy kiizdeméb e k erühetett rendes k er ékvágásába visszamozogni. Gyorsan feejt az iy akatu ember. SzemrehányássaJ, önvádda], kedvohasztó emékekke nem búsitja ekiismeretét. Veszi a dogot a mint van. Ha megesett etüri s ugy a hogy segít magán, ha emút, kiheveri s nem kivánja vissza. A szeid eküetü sok mindenért aggódnék, kinódnék, a miért az csak pianatig fezúg s utána mindenkorra enému, mintha meg sem történt vona. A természeti áapot küönös szervezetének megnyugvása ez, mey tompító hüyeségnek is b e váik. Nem kizáróagos fajjegy, de iy nemüaakokra mindenképen iie Toeiban csak a kor idézett eő havány vátozást, eredeti jeemvonása nem másut. Az idő haadása mincegyikünkre süti e ne m tagadható b éyegét, vee növekszik a komoyság, a megáaputság, nem ugyan egyenőképen, de mégis áthatóag. Nikós is átvergőcék a fiataság eszeőssége in s noha gyökeres úri vitéz ne m is formáódék beőe, e vot a többi közt, a nékü hogy megszünt vona maradni Tocinak. 5 Sok nap után evé juta a kiráynak, Nagy parancsoata cseh kirá y császárnak: Adóját kivánja jó Magyarországnak, És szeméyét átni ifju Lajos kiráynak. 54 Parancso a császár, azt irja kiráynak, Jötten jöjj, hozzad a dójá t országodnak: Tizenegy kiráyok mostan náam vannak, Azok is mindjája n téged átni akarnak. 55 Ezt hog y haá, kirá y igen megbúsua, Eszes fő t anácsit gyorsan bé hivatá, Császár kivánságát, eveét mutatá. Ott Lajos kiráynak, Lacfi András igy szóa: 56. Semmit ne bánkódjék te föséged ezen, Fő-fő vitézive e-fe k észüjön, 15

18 16 Todi ther*) hordozó, veed együtt menjen, Lacfi András öcsém ország hadnagya egyen. 5 7 Rettenetes hadda ezentő**) indujunk, Prágában császárra hamar szemben együnk, ~Ii kívü a hadda bátran megmaradunk, Megátja feséged ott is csínt cseekedünk. 58. Vagyon Lajos kiráy oy nagy készüetben, Sok erős vitézek vannak seregében, N agy urak vée induának örömben, Meg mondom nevöket urakt}.ak ez versekben. 59 A nádor ispán Hedvári***) Kont István, Lőrinc Lacfi András,. István vaa és Mikós, Laeti ~tfiháy és a vitéz Druget Mikós, Bebék István, Bebék György nagy. Garai ~tfikós. 6o. J ó Lökös Bertaan és Giethi N[ikós, Kanizsai Lőrinc, vaa jó Tóth ~1ikós, J ó Péterfi Tamás, vaa Széchi ~1ikós, J ó Szudár György vaa és vitéz Todi.Mikós. 6 r. Lajos kiráy hamar ezekke indua, Morva meé mozog assan az ő hada, Trencsént megha adá, Csehországba hata, Prága városához nagy hadáva e juta. 6. Ott a várost) kívü táborát jártatá, Vitéz magyarokat minden n ép csudája, Lajos kiráyt Lacfi András ugy oktatja: Káro császár eőtt féemét ne mutassa. 6. Semmit ne féj kiráy, k érd meg a császártó.mi okért fárasztott minket országunkbó, Prága kapuját mi meg veszszük csehektő, Isten veünk, ne féj semmit a császártó. 64. A kiráy oy igen meg ijedt vaa, Ijedtében szóni egyet sem tud vaa, Sarkát Toei ~1ikós ugy nyomkodja vaa, Sarkábó kiráynak a vér is ki foy vaa. 65. Nagy vakmerőn magyarok induának, Prága ka pujára hamar rohanának, Csehektő a ka put meg vevék, futosnak, Városban botokat csakhamar ferontának 66. Vagyon nagy kiátás széjje a városban, Császár semmit sem tud ebben a doogban, Egy követ ejuta, hogy hírt tegyen abban, Todinak buzgánya vagyon köntös ujában; ::- J Teher, fegyverhordozó. **) Innen. >HH: ) Hédervári. t) A városon kívü.

19 67. Ott köntös ujava követet ugy csapá., Mindjárt hogy viá~ bó kimúván meg haa, Csakhamar más követ azt kiátja vaa, Prágát a magyarok régen megvették vona. 68. Sisakka magyarok a pénzt mérik vaa, Skárát*) gránátnak singi**) kopja vaa. T odi Mikós kiráyt taszigáj a vaa, Lajos kiráy azért császárnak igy szó vaa: 6g. Értsem okát császár mire most hivattá, Messzö***) országombó ide fárasztottá, Taán csak próbádnak engem áítottá, Hogy töem uradtó adót venni kivántál 70. Rövid szóva monda császár a Lajosnak, Nincsen heye náad vaami tréfának, Fiam Lajos békét hagyj most haragodnak, Jzenj magyaroknak, hogy ne kóborojanak. 7 I. V egyed fiam Lajos atyafiságomat, E kiráyokat ismerd mint barátidat, V árosombó küd ki kóboró hadadat, Örök békességet szerezzünk mi hit aatt. 7. Todi botját eőrántás - mondat) nekik, Meghigyjetek ti ezt tizenegy kiráyok, Agyatokban rontomtt) arany koronátok, Urat_okat Lajost, ha jó nem szogájátok. 7 Császárra egyemben,ttt) hidd igaz dogunk. Tizenegy kiráyok tapokra áanak, J ó Lajos kiráynak mind fejet hajtának, U gy rettegnek vaa nagy botjátó Mikósnak. 74 Üteté be meé császár Lajos kiráyt, N agy vigan vendég é ott az urakat, Lajos ki száitá a magyar urakat, Budára megtére, vendégé az urakat. E hadjárat, a nemzeti önérzet és büszkeség megaázásábó eredő csefogó és rabó kaand Todi jeemének árnyaásához kevésse járu s vagy a hason kor történeti megviágitásának szándékábó foysakkor inkább Iosvai egyéni fefogásábó mint cétaan tájékoztatás következik, vagy Todi jeentős részvevésének és az eseményre hatós befoyásán~k tényezőjeként foga itt heyet s akkor az összeovadt hagyomány szükösségének ke beszámítanunk Todi jeentékteen szerepését. Az utóbbit vagyunk hajandók eismerni, minthogy tuajdonkép Todi föépése szogá a császár erémítésére s a kiráyok fejhatására. A magyar sereg váratan berontás~ és pusztítása kétségteen megrettenté a német császárt, de a súypont mégis a vezetök *) Vörös színü. n) Sing, singi : hosszú, vékony apú. ***) Messzirö. t) Eörántváo. A két cseekvés en idejűségének és gyorsaságának kifejezésére szogáó összetett aak. Küönben az s kötőszónak tt) Fejetekbe verem. t++) Egyetemben. is veheö és akkor: eöráatá s monda stb. 17

20 18 határozott eréyében nyugszik, kik Lajos kiráyt mint eszánt és bátorító s főeg hősök környezie Kurtán bánnak a követte!, a császár hírvivőj éve Todi az, ki Lajoshoz egközeebb át és a maga módja szerint ösztökéi kéreheten eenáásra, konok visszautasításra. Ez a kézze fogható tanács a kiráyi szeméy iethetenségét furcsán szeméteti, de Todi naiv, őszinte, közveten természetessége úgy hozza magá va. N em évén a meggyőződés, rábeszéés, a szó em bere, mihez a beszédben vaó jártasság szükséges, egyegy odadöfésben vagy még hatamasabb érvben ad k ifejezést akaratának, érzemének Ö az erő néma hőse. Szeremét is hagatag productiókban jeképezé. Eenkezését, tagadását más véeményének, föinduó visszatetszését nem küönben megérezhető mozduatokban. Vagy tesz vagy hagat s ha tesz, akkor is szótaanu. Ezt a faját a müködésnek azonban megúnják, megsokaják, a kiknek érdekében vagy irányában történik. Mindennek meg van a mértéke s a egjobb szándék, a eghübb érzésrnód is terhünkre váik, ha ránk tukmáják vagy tetteges bizonyítékokka ránk kényszerítik. Ha az iyeneknek engedünk, szavukra hajunk, vagy taán.még akamat is nyujtunk gyüge modoruk kifejtésére, oda juthatunk, hogy ügyeinket a magukéinak vagy oyanoknak tekintik, a meyeket derüre-borura fekavarhatnak, eintézhetnek s erőszakos követeéssei vagy egy csapássa febonthatnak A szabad természetesség embere, ha egyszer zaboáját megeresztik, nem egy hamar fékezhető, s miné tágabbak cseekvőségének korátai, anná merészebben mozog közöttük, ugy hogy oy jeemsajátságok hurjánoznak fö benne, a meyek türhetenek, utáatosak esznek. Dőre urhatnámság, otromba pöffeszkedés, gáncsoskodó, de buta hetvenkedés szája meg az iyent. Mikós megfészkete magát az úri, kiráyi körben, s minthogy türik s ő bizonyos föebbvaóságot érez vaa, annyira betet önbecséve, hogy innen-onnan onkényes jogot is etuajdoníta magának. C::;ak így magyarázható, hogy 7 5 Todira kiráynak egyszer őn haragja; Bizonyt*) nem írhatok mi vot annak oka, Három esztendeig nem ment bé udvarba, Uj udvart hirdete Németujhey várába. Eőbbi viseete a k iráy iránt, ennek s a heyzet szorutságáva menthető ; rendes körüményee között azonban sem a kiráy sem az úri vitézek nem ehettek enéz ők Mikós kirúgó neveetenségei iránt s azért távoznia keett. 76. Uj udvarba sok nemzetségek gyüének, J e es ökeés ek ekkor ott évének, Szép páyafutások, győzkö dések őnek, Egy oasz vitéztő de minc e ejteténee 77 Tőn emékezetet a kiráy"' Tociró, E dogot baráti meg irák Ujheybő: Egy oasz a címert e vette magyartó ; A vén Todi VIikós gondokozik magáró. Bármennyire neheztejünk, boszankodjunk vaakire, akár miy gyaró és bünös egyen is az ember, hn. vaamey nemesebb tuajdonsága, cseekedetéve átaánosabb, jó hatásu fetiinést ketett, ::;zívesen bocsátunk meg neki akaom adtán, főeg ha baépését nem annyira rosz akaratnak mint inkább gyöngeségnek tudhatjuk be. Todit utóbbinak ke vennünk és vétségét az idő és viszonyok muasztásinak fe rónunk. Természetes tehát, hogy a kiráy ;~) Bizonyosat.

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

SZABÓ PALÓCZ ATTILA VERSEI

SZABÓ PALÓCZ ATTILA VERSEI SZABÓ PALÓCZ ATTILA VERSEI AMIVÉ LENNI mint kassáki százas kisgyermek állok formákat keresvén a szabadságnak becézett költői puszta délibáb-erdős sűrűjének barokk lépcsőfokai legalján még viharból megtérten

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben