soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l."

Átírás

1 soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á.

2 Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák Ferenc emékezete, Ujvári Béa tanártó 7. Az 1877;78 évi tanterv IV. A tanári kar és működésének kimutatása 44 V. Adatok a tanoda történetéhez 46 I. Jeentés a efoyt évrő 46. Tanácskozmányok 48 Oktatás és fegyeem A tanári testüet irodami és közmű veödé si müködése 5 I 5 Jótékonysági rovat 5 6. Tanszergyüjtemények szaporítása 55 7 Fesőbb nevezetesebb rendeetek 6 8. Az önképzőkör, az ének-, és zenekör 65 9 Közemények a vegytani aboratóriumbó 68 Io. Érettségi vizsgáat 6g VI. I pariskoa 7 o VII. Az ifjuság érdemsorozata az 1877/78. tanév végén 70 VIi. Statistikai tábázatok B I IX. A jövő tanév kezdetérő 8 Lap.

3 J. Iosvai Péter és Arany János.*) Hogy a nép meséni szeret, azt mindegyikünk tudja, ha mástó nem dajkánktó, cseédünk.tő, kit ug rá ndozva, rimánkodva fogtunk k örü, hogy este a mikor a papa. mama ránk csókota a jó éjt s a maguk szobájába vonúta k, foytassa azt a gyön-yörü szép mesét, ameyet tegnap kezdett emondani vagy újat kezdjen, mey szebb egyen az eőbbin é. Csönd ett, semmisem moccan már. Szobánk koromsötétségü, a viágot efújtuk, mert gyertyáná vagy ámpáná nem tudjuk a haott dogokat oy káprázatos képekké festeni mint abban az áthatan, de tátongó ürben, meybe a szemünk mered és meyben éénken átjuk mint iramik a boszorkányok serege a f:z. Geért hegyére, mint küzdenek egymássa a rettenetes erejü óriások egymássa. Szintén hajuk a k ardok pöngését, átjuk a szemek szikrázását, megborzadunk a vér patakzó csorgásától ~t!ár rettegünk is, fejünkre húzzuk a donyhát s csak még jobban, rémítőbb en üzik a viaskodást azok a szörnyü aakok, meyeknek ába vagy keze újra megnő, fejök két-három anynyira is megszaporodik, marcona tekintetök foyton dühödtebb esz; de azért egy mukkot sem szóunk, ajkunk meg se rándu, hogy csak vaamikép meg ne zavarjuk a cseéd meséő kedvét, kinek dongó hangjá abban a züm mögő süketségben egyformán, kisértetiesen tova mormo. - Hát a tündérfiak, tündérányok, kiráyfiak, kiráyányok! Hogy reszket bee szívünk attó a bütőbájtó, midőn a dajka szava e vezet bennünket ezüst tavú, arany gyiimöcsü, égies iatú k ertbe, a ho az ezüst-arany haacskák fürgén, csintaanú ubickonak s kedves kis szemökke ránk mosoyognak. ~t!eg se ijednek, mintha i smerő seik vonánk s kiváncsi nézésökke azt k érdenék, h o tudtunk oy soká emaradni, merre jártunk, nem feejtettük-e még e őket? Azt á n esur rannak, e evick ének s pajzán ide-oda szökeésükke gyönyörködtetnee A fák csiogó gyümöcsükke, - mey arany-ezüst seyemszáá eresztett hímporát e függeszti, - feénk bóingatnak s hüvös árnyékukba hívogatnak A egtarkább színü virágok sokasága úgy integet feénk, mintha mindegyikök küön-küön kínágatná feső k ebének iatát. A n ap fénye birkózni á tszik az ő színök éénkségéve és sugarai csak úgy egyesühetnek vee, ha őket megcsókoja eőbb s kicsaván szeremöket vakító csiámma meghinti. Itt nem szágud a vihar, ágy szeő engedez a ombok k özt, meyek puha ringása az aeohárfa zenéjéhez hasonó hangokat zeng s var ázstei kisér etét akotja a r agyog ó színü madárkák csicsergésének Egyszer csak össze szaadnak a haacsk ák, összedugják fejecskéiket, ehagat a szeő daa, enémúnak a madarkák. A kert arany rácsú ajtaja hirteen pattanássa fötárú s be ép egy angyaszépségü eányka. Haja kígyózó huámokban reng váain s játszi füri~) Ez egy része iy címü dogozatomna, mey ~~-ön meg fog jeenni. 1

4 tökke dévajkodik homokán; ötözékét sugarakbó szöt.ték ::; pici ába ügy épeget, mintha födet se érne. Szeme körüfutja a kertet, a tóhoz közeít. A haacskák féénken kuksonak, ee a ányka bátorító k öszöntésér e mintegy vianyos iitésre szerte bomanak, fe-fe ütik fejöket s vígság ukban fürge farkukka egymást frecsentik A madarak is föocsúdnak ámútukbó: a szeő is meg rezdü s minden megint oy vidáman van. mint eőbb, _sőt a kert kiráynőjének jeenéte még jobban föcsikandja a jó kedvet. - S mi mind ezt átjuk, évezzük. A borzamas tüneményeket föváták a kimondhatatan keemü tündér jeenségek. JVIár nem irtózunk az éj sötétségétő, hisz a sötétség emáott a egvarázsosb fénybe, a meybe oda rajzojuk azokat a eheetszer-ü. aakokat s k éjesen remegünk, hogy vaami durva recse nés fö ne riaszszon ábrándozásunkból - A dajka már rég bóbiská, de azért még mindig csönög hangja füünkben, magunk is már jó ideje aszunk, de azért még mindig csodájuk k épzeetünk varázsatait. A fonókban, ott járja csak a mese, a monda! A rokka pörgése, az orsó pereüése közben szakadatanú foy fevátva az ajkakró a mesék hoszszú sora, a eanák vátozatos végteen áncoata. A eányok kifogyhatan emékezete beszédes szájoknak ~zünteen szogá új meg új tápáékka, ki nem apadó daoó kedvök újra meg újra fris nótára kezd. Bármiy csöndes is a fau éete, szük körében mégis csak akad mindig vaami, amit népe ércemesnek tart az emondásra. Aztán az egyfée anyagot is hányféeképen ehet fefogni, magyarázgatni, emoncogatni. Nem is éri be a t örténetnek egyszerü haá::;áva, okoskodik rajta, kikerekíti, megtodja, _míg végre azon veszi magát észre, h ogy hát nem is oyan közönséges doog az, a mit e szabadna feejteni. És nemcsak a maga faujának eseményei iránt érd e kődik. A szomszédos h eységek köze érintkezésben vannak egymássa s a mi az egyikben mege::;ik, okvetenü meg-viszik a másikba, megtudják a harmadikban s igy annyira terjed ugyanaz az eset, persze a sokszoros ebeszéés kövekeztében számtaan közbeszúrássa, megtodássa, hogy végre oy ponton áapodik meg, a ho keetkező heyét még hírbő sem ismerik. A nép eginkább a képzemet, érzemet izgató esetek emondását kedvei. Gondojunk magunkra, gyermekkorunkra. Szívesen hagattuk-e a repdes eszközökke, természetes módon végbement töténeteket? Nem kivántuk-e egaább azt, hogy a mese hő se erejének túfeszítéséve, vakmerő váakozásokka érje e céját, h a már a tündeséget, csodáatost sajnosan néküöznünk is keett? Pedig a nép nem más megnőtt gyermekné. A száraz, egyszerü ténytő hidegen efordú. Neki egyéb ke a köznapi vaónái, a szokottó eütőt óhajt, rendkívüit kiván s tesz is róa, hogy aként egyen. Küönben ennek oka másonnan is ered : a nép együgyű természetén aapu. A tettnek mindig küviági vagy eki eőzm é nye van, a mey vagy nyitabb vagy rejtettebb összefüggésben á vee. Az, a nép k özön::;éges fiának nem igen szokott tudomására esni, vagy ha mégis, nem törődik vee, készakarva meőzi, mert másként kutatnia keene, mi mócon következik az esemény az eőzm ényből Az iye::; fürkésző gondokodásoktó idegenkedik s inkább a heyét, az idejét is agyon hagatja a történt doognak s azon kezdi, hogy : "ho vot, ho nem vot." Vagy ha h eyhez köti is, oyan tárgyat szeme ki, mey csodás k eékke birván, e ::;aját::;ágáná fogva már eőre megjeenti az eset bonyout votát ::; fömenti minden hosszasb bevezetéstől Innen a sok büvös forrás, iget, erdő, hegy, a meyek egy-egy mesének, mondának kiinduó pontjai. Az esemény foyamában szintén nem egyszer

5 nehézségre bukkan, a midőn a jeem és esemény ::;zorosb egybevaóságot mutat ; de hát mire vaó a boszorkány, a sárkány, az óriás és törpe, a tátos ó, a jós, ha nem arra, hogy a nép kronikásának segitségére egyenek? Bizony arra vaók azok, hogy a mese száait febonhatanu összefüzzék, a mi egyébként a mese mondó ügyességén múik. Nincs is ennek fogyatékán. A nép azonban nemcsak a maga körében fömerüő tényekre szoritkozik, visszhangra e benne mindaz, ami őt közeebbrő érdeki, érezhetőbben meghatja, szivéhez, képzemp.hez szó. A nép a nemzet támasza s a nemzeti ügy egyszersmind a nép ügye is. Nem megepő t ehát, ha a nép az országos dogokra figye, sajátjává teszi, az ize szerint vaó aakban kifejezést ad nekik. Legjobban megietik a harcias, hősi tettek és végrehajtóik a vitézek, bármiy osztáybó szarmazzanak. A kiráyi, vezéri hős csak. oy fontos neki mint a közvitéz, ha bámuatos tettet vitt véghez, sőt e meett azt meg sem emiti, ha ez vitézségben, bátorságban, erőben ehagyja, feümúja. Oda áítja a sereg éére, mintha ő vona ura, vezetője. A nép a t örténeti aakokat szóhagyománybó ismeri s jobbára a tetteket nyomban követő hírekbő k észit magának r óuk egységes képet, meyet sajátszerü gondokozásmódjáva szinez ki. Sz. Lászót, Hunyadi Jánost, Kinizsi Pát, Sziágyi Miháyt, Mátyás kiráyt mind a maga fefogásában jeeníti meg; eég vot neki szórványos közése kbő müködésükrő haania, hogy egy-egy mondában tejes aakjukat szernétesse. A nép küsősége ken kap, kegyetjei száasok, termetesek, de karcsuak, deiek; a szépség egyik eengedheten tuajdonságuk. Szikár, vézna vagy csak gyöngébb testakatu hő s t nem tud képzeni s furcsának taája, ámbár nem ritkán eeményes furfangosságga pótoja a küső fogyatkozást, a mi azonban még nem vet véget a furcsaságnak, rninthogy a csees, fortéyos egény épen e tuajdonná fogva a egeenkezőbb viszonyokba k erü, meyekben az eszántság vagy erő hiánya és a fondorat kényszerüsége derít ő viszszásságat ket. A testi derekasság a népre nézve a egajánatosb sajátság. Az erős, edzett férfiu adott akaomkor mindig számot tarthat a nép pártfogására s a mint bizonyíték át szagátatja ereje b árminémü érvényesitésének, biztos ehet benne, hogy a nép fökaroja, c~ak eene ne fordujon. \Hnden fauna k megvan a maga hős e, a kirő a vének dicsérőeg szóanak, a egények tiszteőeg nyiatkoznak, a ányok szívdobogva rebesgetnek. Déceg testakata, duzzadó izmai, hegyke magatartása biztosítják neki a tekintéyt, meyye irányában visekednek Ö a birája az összetüzött vagy épen megverekedett egényeknek, kiket ha szóva nem csitítha t, közéjök vág és akkor meghunyászkodnak, - rá förmedni sehogy sem mernének. Hogy a fau ::;zája tei van az iyen nagyra termett hőséve, bizonyítgatnunk föösege::;. \1inden szava, minden tette, minden c::;ínja k özszájon forog. Aig van nap, hogy ne emegetnék 1\!Ienjen aztán viággá, kapja fö a hír harangja s nincs a faunak embere, gyereke, a ki magasztaóag ki ne dicsérné. Már távozásakor járta a sok jósás, jövendöés, e őremon dás, miyen "fene gyerek", "egény a tapán" váik beőe a nagy viágban; mindenkit csodáatra fog ragadni s most az erre száott hír jóva túozva oy magasra emei a fau hősét, hogy a nép csak ámuva-bámuva ;>eszé róa s már e sem hiszi, hogy a maga körébő csuporoeott oyannyira. Az érkezett s ámékodva fogadott értesüések még inkább sarkaják a képzeetet s a mende-monda annyira megszaporodik, szövő dik, kikerekü, hogy idő foytán t ejes történetre. ébredünk.

6 Todi \ikós is iyen fau höse ehetett. Oyan rnunkát végzett rnint akármeyik parasztegény, csakhogy nem vot hozzá fog ható gyerek, a ki maomköveket emegetett vona, a ki úgy kinyujtá a nyomó rudat, hogy a karja meg se hajott. Igaz, hogy nemes embernek vot fia, de a fogakozás, az éetmód e vonta őt a nép közé. Társai a b éresek vaának s ha a fau tuajdonképi népe között nem is forgócik vaa, a mi aig hihető, mégis csak a nép vot tanuja ereje ~zörnyü votának ~ csakis ez érdekődék iránta, ez tevé szóbeszéddé. Tehát már otthon a ritka jeenségek közé tartozék s minthogy t ermete, ereje, ebzántsága k épezte oká t a csodáatnak, meyye feéje néztek, róa szóottak, természetes, hogy szüőhey ének otthagyta után egyedü e tuajdonak ehettek azok, meyek kóborásában, kaandjaiban a fő szerepet játszák vaa. A fau n épe ugyan nem esbette meg kö ze rő mit müvet vándorutjában, de azért nem átta híjá t a hírmondónak, a ki kandi ujságvágyát föéeszsze. A ház n épe, a b éresek, szogák ne m muasztának e egyeten egy akamat sem, hogy "kisebb gazdájok" sorsáró egyet-mást nagyitásképen e ne regéjenek s ez eég arra, hogy a nép a haottat tovább üzze-füzze, csinos ki~ mondává penderítse, mey szájró-szájra jár, faurófa~ra terjed s egész vicékeket meghódít. Akad aztán egyén, kinek a monda megtetszik s ki sajnája nyomtaan eveszését. Kétségbe vonhatan, hogy a egtetszetősb s fontos, emékezetes tárgyú mondák is csonkunak, rövidünek s végk ép etünnek. A n ép csakugy feejt mint az egyes s miné jobban távoodik a monda k eetkező idej é tő, anná többet ejt e beőe, mig V<~gre csupán töredezett maradványokat emeget s nem ritkán az egyes mondahősöknek csak nevét tartja meg. \Iért fétjük egujabba.n annyira a n épdaokat, mért gyüjtjük oy s iető sen a nép éetének egcsekéyebb mozzanataira vonatkozó adatokat, népies szóásokat? \ 1ert a tapasztaás áitásunkat erősíti s mert vannak nemzetek, meyek ehanyagován népkötészetöket, iym1ne nem dic!'ek edhetnek. A Todi mondábó a következő n épi töredékhagyomány maradt r ánk : Hires Todi \1ikós e rő s vitéz vaa, Budán egy kapuban fiigg még vas odaa. sem több ::;em k evesebb, mive az, ami taán jeeneg még Nográ dmegyében beöe ismeretes, nem egy éb aaktaan, szakadozott mondamaradékná s igy köszönette tartozunk Iosvai Péternek, ki már a maga korában is foszadozott Todi mondát úgy a hog y megörökíté. Iosvai Seyme~ Péter szüetése heyérő, idejérő semmit sem tudunk. Ö róa magáró is csak azt, hogy 15Ó4. Szatmárt s később vaószinüeg mint iskoamester vagy jegyző Kusayköb en, a. Sziágyság egy faujában édegét; tehát a nép körében, a ho akama nyíhatott a Todi mondáva, ha nem is épen megismerkedni, de róa taán mégis bővebb részeteket haania. :Megfordut ö bizonyosan más heyütt is s aigha fogott eébb <t Todi monda megirásába, mig a keő adatokat meg nem szerzé; a mit az is átszik bizonyítani, hogy azt csak irta és nyomatta, míeőtt már többfée munkát adott ki. Iosvai Todi Mikós szüetése évét 10-ba teszi. Tehát k ét század váasztá e őt a monda virágzó idejétő, a minek hátrányosságát átátni igen könnyü, mert a miy arányban bővü a monda megszüemésekor, oy arányban fogy vénüésekor. Amott az emékezet frisesége, emitt a hagyomány, az átszármazás bágyadozása müködik közre. I vadékró i vadékra más meg más része kopik a mese anyagának. Eeinte csak közönségesb,, kevésbbé érdekes pontjai vesznek ki, a mi már meg azítj a az összefüggést, a me se

7 szervezetét és sietteti tejes széthuását, úgy hogy végre csupán a nevezetesb, muattatóbb vagy csodáatgerjesztő mozzanatok tengenek tovább. S azt hiszem, nem csaatkozunk, ha Todi mondáját iy áapotban gondojuk Iosvai korában, a mit a szerkezet todozottsága is átszik bizonyítani. Iosvai Todit mesébő mondábó ismerte s ennéfogva a hagyományokat kee összegyüjtenie, hogy a már neki indut feedéstő megóvja. 1. Mostan emékezem az emut időkrő, Az emut időkben jó Todi Mikósró, Ö nagy erejérő, jó vitézségérő, Csuda, hogy mindeddig sem emékeztünk errő.. Az örök istennek nagy sok ajándéka, Meyye mindez viág körös környü rakva, Az erősség sem utosó ajándéka, Meyye Todi Mikóst régen ő megádotta. Gyakran gondokodtam ezen én magamban, Keveset ovasok róa krónikában, ~1aga métó vona, írni azt is abban,*) Az énekszerzők is feedkeztek dogokban. 4 No azért dogait szép rendde megértük, Isten ajándékát benne megtekintsük, A jó vitézeknek pédáu jeentsük, A féemeseket ezze megbátorítsuk. Senki sem jegyezte fö irásban Todi tetteit, noha ereje, vitézsége, istennek ajándéka, a mi azon kornak vaási szeemébő foyó magyarázat s taán mentegetődzés, mintha az erőnek, vitézségnek magában vaó bemutatása az erköcsbe ütköznék s ördöngösségnek be vánék, ha meg nem szentesítjük a vaás vagy isten tekintéyéve ; küönben a nép nagyon hajandó, ha nem is épen a gonosz szeemnek, de minden esetre természet föötti, nem rendes hataomnak beszámítani a rendkivüi értemi vagy testi erőt. Egyébiránt Iosvai pédaképen is föakarja tüntetni Todiját, hogy rajta a vitézek okujanak. a féő sek bátorságot merítsenek. Azon kornak vitézekre vot szüksége, a gyávákat nem hasznáhatta s igy Todi egyéni tuajdonain kivü a kor irányábó fejté ki a monda idő szerüs égét s irásba fogaásának okadatotságát. 5 Irtak akkor ezer háromszáz és htí.szban, Todi Mikós hogy szüeték Nagyfauban, Veencei Káro vaa kiráyságban, Erős vastag gyermek Todi kicsiny korában. 6. Fiát Todi Lőrinc fönevete vaa, A öregbik fia jó Todi György vaa, Káro udvarában György ám fe nőtt vaa, Káro fiát e Todi György szogáta vaa. 7 Idő tevén, Todi György megházasodék, T odi húsz esztendős vaa, hogy ez esék. A jó Káro kiráy viágbó kimuék, Akkor Magyarország siraomba hozaték. :t; Hogy róa is irjun{ abban. 5

8 6 8. Káro fiát~ Lajost kiráyya váaszták, Urak a kiráynak nagy híven szogának, Lacfi András neve a nádor ispánnak, N agy urak Budában a kiráynak szogának. Nem egyéb tájékoztatásná, mey be akar heyezni a Todiak korába s tudatni veünk, miy viszony étezik a két testvér között. Okát, a mi bizonyosan az eső szüöttség, hogy mért kerüt Györg-y a kiráyi udvarba s mért fogták otthon Mikóst, nem mondja meg. Küönben ez a vázatos odavetés s az, hogy Mikós Káro urakodásakor erős vastag gyermek vot, kapkodás szüte ügyetenkedés. g. Otthon Todi 1\!Iikós akik az anyjáva, Lát minden dooghoz a béres szogákka, Hatamas erejét nézik nagy csudáva, Nagy maomköveket eme fe karjaiva. Leheteten, hogy a nép beérte e csip-csuppa siheder korábó. Veszszük is észre a következő versszaknak idehuzásábó a hiányt, mey a közt át nem hidaja. ro. De hogy Budáró Todi György megjö vaa, Vitéző szogái rudat hánynak vaa, Todi Mikós ott köztük forgócik vaa, Vissza két annyira a rudat veti vaa. r r. Oy nagy nehéz követ, meyet hánynak vaa, Azt is sokka messzébb veti vaa; Bátyjának a doog mint hirére vaa, Öcscsét e doogért gyakran meg feddi vaa. 1\!Iikós és György között e két versszak érteme szerint a rangküönbség nem vont váasztó faat; sőt mint testvért az eőkeő, udvari vitézek játékában vaó r észvevéstő nem titotta e s ezeknek sem vot eenére; a feddés csak: intés akar enni a rúdnak k eetén tú vaó vetésébő szármázható veszéy ehárítása végett s hogy György óvó sejteme igazot vaa, tanusitja a következő vers : r. Magában Todi György ugy bús~ocik Mikósra, öcscsére, nagy haragja vaa, Szerető szogáját mert megöte vaa; A réten és nádon Mikós bujeosik vaa. vaa, György ugy átszik meg eégette 1\!Iikós nagy rémüését, a mi enyhíthette haragját s a beöe támadó büntetést; egyébként a rokoni szeretet is kiméetet tanácsot s György nemsokára meg is engeszteődött. 1. Nemsokára Lacfi András jó Búdára Erdéybő indua, Lajos udvarába, Az úton mentében Váradot haadá*), Nagyfau határán hadáva hogy baagna.**) 14 Ott egy áta úton hogy ő mégyen vaa, V éeten ü utá t e vesztette vaa, Egy rakodó széna szekeret et vaa, Todi 1\IIikós kezében nyomtató rud vaa. :f) Várad meett e haadt. **) Midön Nagyfau határában haagott.

9 Ij. Sok szöva az útat t ő e k érdik vaa, Todi Yiikós ezen igen bámut vaa, ~yomó rudat fé k ezéve kapta vaa, Ducb feé azza útat mutatja vaa. 1\tikós ismét a r endes keréky;'tgftsban foytatja éetét, munkáját, ebben epi meg a hadáva arra tévedt Lncfi, ee hog y NEkós mt ~rt bámut a sok kérdésen, meyet hozzá intt~z tek : íg-y Teg nem fogható. A népmonca bizonyára munk a k é)zh en is e 1~nk A11it an;'t Niiköst s okvetenü éreztetné azt a visszás eentét et, mey ~!J:ikó s h ever ő, zsibbadozó er eje és munk ája hitványsága közt van; h ogy az szüntecn mag asabhra ösztönzi, ez mind untaan vissza feé rántja s igy má r m egérth ető, hog-y azoknak a tüzrő pattant k.atonaegényeknek átása mé~g inkább föébreszté erejének mihaszna tudatát és még jobban everte. Ji.gyéhkint a közte c~s bátyja k özt fen <': vű fogakozás és áás küönbség nem eg-yszm ~;r onrokozóba ejth et(~. A sor s ig-aztaan sága, mey űt béresi munkára köteezé s bátyját annyint megküönbözteté komor eégüetenségre ingereheti vaa; mit még jobhan ér ezhetett, m időn oy nagy úr mint Ladi András vee szóba áott. :Mikós durva, faragatan erejü fickó vot, meynek kifejtésekor semmire sem tekintett s néha egészen ártatanú hajba keveredett, minden rosz akarat nékü, csupán otrombaság-hó, a rninek kö v etkez~sét gyakran megsinette. :< ) Erejeért. 16. Történók, hogy ismét esék gyikosságba, :ivieyért k övetkezék neki bujdosása. Boyog ~s bújdosik, mégyen jö Budára, Csakhamar be juta ő Pestnek városába. I 7 A á függeszt ette fejét n agy bánatában, Niert egy p énze is nincs üres t an:;oyában, Tehénvágó hidhoz móg-yen kop]a]ásban, Hogy májat k aphasson, óájkocik magában. 18. Poko fene bika szarvon k ötve vaa, Cit akkor mészáros vágni akar vaa, Bika rugaszkodván, köté szakad vaa, Todi Niikós átá, bika után fut vaa. 19. Hamar hogy eé1 e, farkán meg ragadá A farkáná fogva mészár székhez voná. Ki e dogot átá, feette csudáá. Mikósnak ekkor sok máj adatott vaa. 0. Azután Budára hogy áta ment vaa, Mészárosnak ott is igen szogá vaa, N agy tehéntagokat egyedü hoz vaa, Meyért m észárosok Mikóst jó tartják vaa. 1. Nem sok napra méne kiráy konyhájára, :Nem vaa udvarná Todi György a bátyja, Csak erejért*) a szakácsokat szogája, Éte után szennyes fazakokat mos vaa.. Onnét a Dunára, vizért küdik vaa, Két jó öreg koncért**) hamar ragad vaa, **J Nagy szájtí, göm b ö yű, vasbó vagy rézbő készüt fazék. 7

10 8 K.ét k ezében vizze t ei hozza vna, Az ő nagy erején eámékodnak vaa.. De mikor vitózek rudat hánynak vaa, Ifju Lajos kiráy sokszor nézi vaa, JVIikós is konyháró oda haag vaa, KAtannyira veti, kiráy csudája vaa. 1\Iikós aantas neveése, hiányzó képzettsége, azon emberek, szokások, erköcsök ós dogok köre, meylen fenött, ét és mozgott, mey nemesb vágyakat nem gerjeszthete, nem szíthata benne, mey tehetségeit, erejét fogva tartotta: mi.nd meg annyi tényezők, hogy heyzete hirteen megforduásakor egymagában teheteten ájon vagy a maga hasonóinak sorsába süyedjen. Szük átóköre, a viág ismeretensége, a tejes tájékozatanság mind ahhoz járuának, hogy űt szak atan körű mények fövetődésekor, meyek éetmódján vátoztatnak, önmagára utasítsák s e magára maradásban egtermészetesb s eghasznavehetőbb sajátságának tudatára ébreszszée S noha e sajátság egméyebb fokán veszteget is, a pianat ujmutatása mégis r á szorítá a megkísérésére. A módot az eséy határozá meg. Mikós másodszor is követvén e gyikosságot, nehezebben számíthatott bocsánatra s noha a gyikosság véghezviteének minősége nincs is fehordva, azt mégis t ényü ke efogadnunk s mint iyent r eá vonatkoztatnunk, e ianásának s a beőe származó esh etőségeknek ereeő okáú vennünk. A szükség rávitte rejtő ző tuajdonának akamazására, csak a k ínákozó percet este hozzá. Az eszabadut bikának megkerítése és megf~kezése nem hő sködésnek vot kifoyása. É hség, pénzteenség öszt ökéte e merészségre. Fetűn és vágyr ó, bámutatásró ö semmit sem tudott, ép kapóra ohajtott arra ez a neki dühödt bika. A miy indító okbó zaboázta meg ezt, ugyanoyanbó csapott fe a mészárosok közé, nem hederítvén a egszenyesb doogra sem. É ni akart s ennie keett. A kiráyi udvarban szintén csak az aacson y szogáathoz szükséges e r ő miatt szegődt ették, noha ez már emekedésének e ső ép ése gyanánt veendő, persze tudta nékü. Hogy ő a rúdhányók közé keveredjk, a szagacseéd a nemesek közé, azon nem ehet meg akadnunk. Érezt e is J\!Iikós, mi az iő, mi nem, mi szabad, mi nem? Ösztöne tota ő t, semmi egyéb. Nem akará erejét fitoktani, sokka együgyübb vot hozzá; sérté izmait, hogy azok a rúdak nem odáig esnek, a meddig ő hajítaná. Csak ezért odagott közéjök. Hogy aztán megcsodáták, megint nem az ő baja, de hogy a kiráy tudakozódik fe ő e, az már neki számít. 4. Egyszer kiráy k érdé, honnan vaó vona, Todi Györgynek mondják atyafia vona, Hazú*) gyikosságért e bujdosadott vona, Todinak a kiráy meg kegyemezett vona. 5. Parancsoá kiráy, eveét megirnak**), Toei Györgynek irá s mint hü szagájának Kegyeem meg vona, öcscsének, Mikósnak Ha tartaná VIikóst otthon, irá nagy kárnak. A vitéz tett akkor á ban gyakran menté meg a bünöst bűntettének következményeitő, meyeket azonb an a közszogáatnak föajánott ereje nyomós érvényesítéséve kee e rónia. Mikóst.páratan ereje a egkitünőbb *) Haz q Iró. *;~ ) Nevében írjanak eveet.

11 harcossá avathatja s a kiráy kétségkivü erre gondot, midőn ::\Iikó.;;t az otthontó sajnája, a mive Mikós ügyé t egyszer smind fö fogta s jövő páyájának útját egyengeté. Innen k ezdve Niik.1ós már nem közönséges vasgyúró t öbbé. A kiráy figyeme kiterjedt r á, ezentú mindenki megvigyázza szeméyét. Bátyjának azonhan nem vaa inyóre ez esemény : z6. Vevé a eveet Todi György s ovasá, Öcscsét igen feddé, e rő se n corgáá, Mikóst ű k ét óra fe épitette vaa, Szagáatra t ő e és ugy k éredzik vaa. Bizonyosan azt rösteé Todi György, hogy esete n öcscse oda toakodék a kiráy és nemesek eé s öt otromba viseetéve megszégyeníté. Todi György mint a kiráy ember e eképzete, miy furcsa, nevetséges hatást kethetett öcscsének parasztos föépése s mennyit árthatott vee a maga jó hirnevének, tiszteetének. \1it sugcoznak majd róa, kinek iyen bamba az öcscse. Fogta is magát mindjárt és sietett Budára, h og y öcscsét e vigye onnan, s ott ne öd()ngjön szégyenszemr e. H aza is hozta, de \1ikós csak kérte öcscsét, egaább az ő szogáatába vegye, a minek engedett is. Közveten ügyeete aatt majd szemme kiséri s taán farag is rajta. Ha nem enged, még meg teszi, hogy ujra fö baag Budára s még pirítóbb szégyenne, a maga jeenétében csufondároskodik. 7. Rá gondován magát, két öva indua, Anyja Todi Györgynek, Mikóst szánja vaa, Száz aranyat rozs-tésztába csinát vaa, Hites szogája csak e dogot tudja vaa. 8. Anyja Todi Gyc)rgynek szogát azon k éré, J ó Todi J\!Iikósnak ha észen szüksége, Akkor rozskenyer ét eeibe tégye, Rozskenyér béive Todi szükségét tégye. Tehát csakugyan k észünek Budára, ami a szorgoskodó, szerető anyát nyug taanítja. Fia bizonyosan ebeszéte mint járt. boyong ásában, mit k eett müvenie, hogy éhen ne hajon. :VIennyire könyezhetett a fétő anya, midőn ezeket haá s miy basejtemek borithaták e kebeét, h ogy ha ismét e hagyja s csupa eőkeő urak közé kerü, kik édes-keveset törődnek vee, sőt taán e is taszítják maguktó s az ő \!Iikösa megint csak oyan födönfutó esz. mint az e őtt. Azért süti abba a kenyérbe a száz aranyat, hogy vaamikép éhen ne veszszen, szükséget ne ásson. \1ikós azonban nem töprenkedék ezen s vette a dogot a mint van. Csábító, hívogató, ígérgető képzegések nem fúrták, de a r égi tunya, kényemes áapotba nem kivánkozék. Az önkényteen akaom esz mest ere. Az idő r eneekezik vee. 9 J\!Iikor vitéz Todi Budára ment vona, Akkor a Lajosnak uj udvara vaa*), Egy cseh vitéznek az ökeés á vaa, J\inden ökeésben vitézt eejtett vaa. 0. Ott egy özvegy asszonynak k ét vitéz fiát Cseh meg öte vaa, kibő ásd nagy búvát**), 9 -.'; ) Lovagjátékot rendezett. ;:.;: ) 1\'i búját okozta.

12 10 Tart vaa az asszony rajtok nagy siramat 1 Todi \i[ikós érti meg siraomnak okát, 1. Oy igen meg száná az asszony siramát, \!Iondá, hogy megája nékie boszúját, Hamar cs eh vitéznek küdé azért toát*), Mert ő vée akar kisérteni szerencsét.. \i[ind egy akaratta ketten induának, }(.ét csonakban Duna szigetbe jutának ; Számtaan sok népek Duna parton áanak, Nézik a vitézt, a szigetben mint járnak. Ime miheyt Todi a porondra juta, És csonakbó bátran fegyverét ki raká, Ottan ő csonakát v izen e bocsátá, A cseh vitéz k érdi, mi égyen annak oka. 4 Tudod vitéz mondá, eég eg y embernek Vizen egy csonakon járni; engedj ennek.**) \/[eg ke itt ma hani tudod egyikünknek, Nem szükség aztán a hajó hot embernek.***) 5 Ime Todi szivbő úr ist ent emíte, Erős cseh vitézze ottan szemben méne, Szörnyü rángatássa fárasztá, epeszté, Ugy ropog vaa a cseh vitéznek teste. 6. Csudáatos vaa Todi erőssége, Keze között csehnek eovada teste, Cseh vitéz hogy átá, ottan e ijede, Azért To< i \tikós csehet t érdére ejté. 7 Oy igen szabódván, cseh vitéz igy szóa, Fiam k érek, de ne siess haáomra, *J A >üzdeemre hívó je. *"'J Nyugodjá meg benne. ihh: ) Érdekes a monda e mozzanatának taákozása Gottfried von Strassburg a német irodaom esö virágzás-kora ( ) epikus kötöjének,,tristan und Isode" címü eposz<~ hasonó jeenetéve, a midön Trist:w és M01 od párviadara indunak : Und as er ans Gestade stiess, Der Hed sein Schiftein fiessen iess Und schwang sich auf sein Ross gewandt, Geich ritt auch Uorod an den Strand. "W as so das heisseu, th u mir Kund," Sprach i\'iorod, "und aus we c hem Grund Hast du das Schintein assen gehn?~~ Er sprach : "Das ist da rum geschehen : Hier ist ein Schiff und sind zwei ~ann, Und ist íein Zweife auch daran, Eeiben wir nicht beide hier, Dass Einer doch, Ich oder hr, Auf diesem Werder ba d eriegt : So hat der Andre dann, der siegf, Woh an dem einen Schif genug, Das dich zu diesem Werder trug." (Tr. u.. v. G. v. Str. ühers. v. Kar Simrock. 77. és )

13 Tizenkét vitéznek minden sok marhája Tied észen vitéz, magamma apródsága.*) 8. JVIég sem haja szive jó Todi JVIikósnak, Hamar fejét vevé az cseh Nikoának, Fejét és marháját adá az asszonynak, U gy áá boszuját meg siramas asszonynak. Nem ütöttek neszt Toeinak a kiráyi udvarba érkeztéve. Vot gondja Györgynek, hogy Mikós öcscse ne sokat forogjon a nemesek vagy épen a kiráy szeme eőtt. Aá reneet áása sem igen segíté eő abban, hogy önmagára irányozza emékezését azoknak, kikben erőkifejtése érdekődést támasztott vaa. György szinte g yámkodék rajta, beeegyezése nékü aig ha merhetett vona vaamit. Természetének anyhasága küönben sem ösztönözte homi nagyobb szabású cseekedet etökéésére, s ha ez meg is történt, csak a végső esetben történt meg, a mikor mint potó eszköz furakodék eő. Azon ovagjáték akamáva, meyet Lajos kiráy udvarában rendezett, JVIikós bizonyára csak mint téten, néma és hivatan szeméő járdat a nézök sokaságában. JVIidőn már annyian huottak e a cseh vitéz meő és már senki sem bírt vee, midőn mái a sirás panaszkodás hangja is verte fö egykedvü nézésébő és intette erejének: megvotára és föhasznáhatására, ak{or határozta e magát a csehhe vaó megvívásra. N em vitézi buzduás, küzdés vagy hírvágy, esö sorban a két fiát vesztett özvegy iránt érzett szánakodás serkentette a viéi.dara s ehetséges, hogy e körümény e maradtáva, nem mérkőzött vona a csehhe, minthogy körübeü apróei vagy egaább függö viszonya bátyjához visszatarthatta mindennemü erőprobákozástó. Igy azonban nem is ereje bizgatásának, hanem természeti hajamának engedemeskedék, mey tudvaevőeg ritkán szokott hátráni. Eső esetben a rucihányáskor a kiráyi udvarban még nem hajtotta magát bátyja feügyeete aá s bárgyúságbó mutogatta erejét; itt már meg van amaz s a tett részvétbő támadt. Az eső ösztönszerü, a másik öntudatos cseekeeet vot, de a mey akaratamh emete vitézek sorába, mert midön: 9 K.iráynak e eoog adaték tudtára, Toei vítézségét, erejét csucáá; I<.iráy azért őtet fejéhez váasztá, És tizenkét óra neki hópénzt adata. Innen kezeve Toei nem aárendet szeméy többé. Jogai, kivátságai, heyzete azonos a többi vitézekéve, csakhogy kérdés esajátította-e ezze mind azt, a mi a fesöbb körnek, áásnak, n éküözheten béyege; kivetközött-e természete érdes s égébő, naivság-ábó; megnyerte-e ezze a mat t b ', !, ~ ő " 1, t ) "1. T ga ar as tzonyos CS111Jat, me tosagat, a vt<:,z nemesscg e {e oseg e. ~~yomban tapasztajuk, hogy nem. A ki ifju korának java részét aacsony eemek közt töté, kinek neveése egyébbő sem át közönséges munkára fogásná, a z hirteen fecsöpörödésekor bajosan simuhat eddig nem ismert szokásokhoz, új áapota megkövetete igényeihez, homi iedemi szabáyok meg-figyeéséhez. Todi Mikós parasztfiú vot, bár nemes származású s a z a két-három ritkább jeenségü erőmutatvány még nem csiszot beőe udvari embert. Eredetieg bee otott természete nem tagadja meg magát s, ha ifju korában hü maradt önmagához, nem más esz férfi, ee még aggkorában sem. Eddig terjed Iosvai müvének eső része, Todinak meg ifjusága. Niívet -e többet is a fesorotakná, tüntette-e ki magát vaami ténynye uj '*) S vee magam is apródoc esze<. 11

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter. Szász Detre

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről. Ilosvai Péter. Szász Detre CSABA KIRÁLYFI Első dolgozat 1853 "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter Első ének Szász Detre Harsog vala egy szó nyugattól keletig, Etele nagy király hogy már közeledik; Ádria tengernél

Részletesebben

Vörösmarty-breviárium

Vörösmarty-breviárium Vörösmarty-breviárium Fülszöveg ( ) Vörösmartyt nem ismerik jóformán senki sem ismeri, még az írók sem. (...)Vörösmarty nagy ember és izgató talány számunkra, töredékekből, amelyek összetartozandóságát

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Dedicálom ezt az munkámat magyar nemességnek, adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan néki dedicálhassam Könyv-e.hu 2010 Könyv-e.hu Elektronikus Könyvtár: www.konyv-e.hu

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

HIRSCH és FRANK Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat

HIRSCH és FRANK Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 20. SZÍM. 1912. 59. VASÁBNAPI ÚJSÁG. 408,^//x. \ MB^B. *»» ^t^w ^ZB»» (havonként l^f^ na poriként»patht lemezek. melyeu fflághirnévre lettéit sierl.tú nélkül játszanak egy kiválóan finom elpusztíthatatlan

Részletesebben

VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK.

VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK. Shakespeare VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK. (Fordította: Lévay József) Tartalom BEVEZETÉS ELSŐ FELVONÁS. I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN. IV. SZÍN. V. SZÍN. MÁSODIK FELVONÁS. I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN.

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK.

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK. 5. szám Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L XXXII. évfolyam. CSEnD őrségi LAPOK Besenyői Szerkeszti : BEŐTHY KÁLMÁN alezredes Szerkesztőség és kiadóhivatal : B UD A PEST, U. KERÜ LET, FŐ-UTC A 7 1. sza. I

Részletesebben

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL Petőfi Sándor: AZ APOSTOL forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 1 Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany szemeiket. Olyan fekete a világ,

Részletesebben

XXVI. A néphit jósló állatai.

XXVI. A néphit jósló állatai. XXVI. A néphit jósló állatai. A néphitnek mythologiai alapja. A denevér, macska, kutya, farkas, szarvas, róka, görény, mókna, egér, nyúl, ló, szarvasmarha, juh, kecske, disznó stb. Állatok, némely ragadozó

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 251 X. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 251 X. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 251 X Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben