A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

2 NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA DOROGON, A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN I. PREAMBULUM 1. Az iskola emblémája: a városi címer címerpajzsában, kettéosztott mezőben, a városi címer alapszíneiben (sárga, piros, fekete keretben) a tudományok (könyv tollal) és a művészetek (lant) szimbólumai. A pajzson a program sokszínűségének jeleként kék, legyezőszerű kilenc pávatoll. (Tervező: Gordosné Végh Éva festőművész-tanárunk.) 2. Az iskola hivatalos elnevezése: ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA, DOROG 3. Alapító okirat, működési engedély száma, kelte, kiállítója: 262/2003. (XII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat (módosítása és egységes szerkezetbe foglalása), Dr. Tittmann János polgármester, Tallósi Károly jegyző. (lásd 8. számú melléklet!) 4. Székhelye: Dorog. 5. Postacíme: 2510 DOROG, Bécsi út Telefonszáma és fax: Az iskola vezetője, a pedagógiai program és a helyi tanterv benyújtója: Kovács Lajos igazgató. 8. Az iskola fenntartója: DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 9. Az iskola tömör leírása: 8 évfolyamos, általános iskolások oktatását végző, 16 osztályos intézmény. Specialitása: Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív pedagógia szerint végzett oktatás. (Bevezetés éve: 1991.) Elnyert címe: Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézet ÉKP Központjának Kutatóiskolája (2002.) 10. Működésének területe: Dorog város falunak nevezett ősi településrésze a város vasúttól délre eső oldalán. 11. Beiskolázási körzet: Az alternatív program alapján kínálat Dorog egész területén és a vonzáskörzetben. 2

3 12. A tanulócsoportok jelenlegi száma és létszáma:. Osztály Osztály létszám Évfolyam létszám 1.a 25 1.b a 22 2.b a 26 3.b a 25 4.b a 27 5.b a 28 6.b a 21 7.b a 24 8.b Összesen: Az intézmény hagyományosan lát el speciális, alternatív feladatokat től zenei tagozatos általános iskolaként, 1985-től Nyelvi, irodalmi és kommunikációs (NYIK) program szerint dolgozó intézményként, 1991-től ÉKP-s iskolaként kínál jeles hazai pedagógiai programokat. Az előzmények folytatásaként kívánjuk a kerettantervi rendelethez igazított ÉKP-s programot tovább működtetni. 3

4 II. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK Mottó: A gyermek ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. (Nyíri Tamás) 1. Az ÉKP programban hangsúlyos alapelvként alkalmazzuk a demokratizmus alapelvét: az intézményben a tekintélyelvűség az értékek választásában, preferálásában nyilvánulhat meg; jusson el a kliensek és a pedagógusok közössége a konszenzusos döntések segítségével az optimális együttműködés szintjére. 2. Ugyancsak alternatív programunk egyik sarokköve a gyermekközpontúság: egyik megnyilvánulási formája a megfelelő komfortérzet; a pedagógiai folyamatok főszereplője a tevékenységeket végző tanuló, aki tevékenységei és élményei által megtapasztalja, megismeri a világot; a folyamatok tapintatos, céltudatos irányítója a pedagógus. 3. A program lényegéből adódóan személyiségfejlesztő: áthatja az individuális (személyre szabott) nevelés, melynek legfőbb normája a közösségben megtalált egyéni cél- és feladattudat. 4. Működésünk jellemzője a nyitottság a környezettel: a társadalmi miliő a klienstől a fenntartóig beavatott részese és befolyásolója legyen a folyamatszabályozásnak. 5. A helyi tantervek szellemiségében megfogalmazódik a komplexitás elve: benne a nevelés és oktatás komplexitása, a megismerés szeretetére nevelő-oktató mentalitás. 6. A sokoldalú nevelő hatás biztosítása és összehangolása az ÉKP programjának, helyi tantervének értékközpontúságából, gazdagságából következő alapelvünk. 7. A pedagógiai folyamatokat áthatja a tanuló és a pedagógus jogainak tiszteletben tartása, emberi méltóságának megőrzése. 4

5 III. CÉLOK Iskolánk folytatva az elmúlt évtizedben végzett munkát azonosul az értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív pedagógia és program (ÉKP) értékválasztásával és célkitűzésivel. Fő célunk, hogy a kultúra teljes rendszerére építve számos olyan szükségletkielégítő tevékenység szerveződjön, amely leköti a tanulókat, komfortélményt biztosít számukra, fokozza teljesítményüket, kitágítja érdeklődésüket. Mindez kapcsolódjék össze a tanulók nagyfokú motiváltságával, az őket tiszteletben tartó szociális kompetenciával, magatartási kultúrájukat tapintatosan alakító nevelési kultúrával, amely lehetőséget teremt a családi eredetű szociális hátrányok részbeni enyhítésére éppen úgy, mint a tehetség felismerésére és fejlesztésére. 1.) Programunk a településen és a régióban igényes pedagógiai választékot kínál, melynek az alábbi általános céljai vannak: az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése (lásd részletes kifejtését a 2.) pont táblázataiban); a 6-14 éves korosztály számára sokoldalú képzés biztosítása ahhoz, hogy tehetségét felfedezhesse, képezhesse; képességeinek fejlesztését elsősorban tevékenységek útján segítjük; művelődési, kulturális hátrányait folyamatosan a differenciált tanóraszervezések útján kompenzáljuk, felzárkózásához így teremtünk esélyt; a testi és lelki egészség harmóniáját arányosan tervezett tantárgyi rendszerben valósítjuk meg; helyi, sajátos célként fogalmazzuk meg a hagyományok tiszteletét és ápolását; hosszú távon elérendő célunk az önművelésen, önnevelésen és önállóságon alapuló kreativitás; a kultúra teljességéből következik az alapvető erkölcsi norma- és értékrend megismerése, elfogadása, követése, a NAT képzési szakaszainak megfelelő elvárások tervezése és megvalósítása (lásd: IV. Feladatok c. fejezet!) 2.) A kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségei az alábbi táblázatban rendszerezve, a Nemzeti alaptanterv III. rész-ben megfogalmazott céljai és elvei szerint: 5

6 6

7 Kulcskompe Szükséges Tantárgyak, Színterek tencia Anyanyelvi ismeretek, képességek, attitűdök. Megfelelő szókincs, nyelvtan, Szóbeli és írásbeli Kritikus, építő jellegű tevékenységek Minden Tanóra, kommunikác egyes nyelvi funkciók ismerete. kommunikáció. párbeszéd-készség, tantárgy, tanórán kívüli ió Szóbeli kapcsolattartás típusai; Szövegtípusok esztétikai minőség tevékenység foglalkozások, irodalmi és nem irodalmi megkülönböztetése és tisztelete, mások keretében. iskolán kívüli szövegek, nyelvi stílusok felhasználása. megismerésének igénye, helyszínek. sajátosságai, nyelv és Információkeresés, felelős nyelvhasználat kommunikáció változásai. -gyűjtés, -feldolgozás. felismerése. Segédeszközök használata. Érvelés, meggyőző kifejezés. Idegen Szókincs, funkcionális nyelvtan, Szóbeli üzenet megértése, Kulturális sokféleség Idegen nyelv. Tanóra, nyelvi szóbeli interakciók főbb beszélgetés kezdeményezése, tiszteletben tartása, Szakkörök, nép- tanórán kívüli kommunikác típusainak és a nyelvi folytatása, lezárása; Nyelvek, kultúrák közti és honismeret, tevékenység, ió stílusoknak az ismerete. szövegolvasás, -értés, kommunikáció iránti helytörténet, kisebbségi -alkotás; érdeklődés és kíváncsiság. kisebbségi környezet, Segédeszközök megfelelő kultúrák. tábor, használata. nemzetközi kapcsolatok.

8 Kulcskompe Szükséges Tantárgyak, Színterek tencia Matematikai kompetencia ismeretek, képességek, attitűdök. Alapvető matematikai elvek és folyamatok alkalmazása az ismeretszerzésben és problémamegoldásban. Érvek láncolatának követése és értékelése. Eredmények matematikai indoklása. Matematikai bizonyítás megértése. Kommunikáció a matematika nyelvén. Megfelelő segédeszközök alkalmazása. Számok, mértékek, struktúrák, alapműveletek, alapvető reprezentációk; Fogalmak, összefüggések, koncepciók megértése. Igazság tisztelete, a dolgok logikus okának és érvényességének keresése. tevékenységek Matematika, természettudom ányok. Tanóra, tanórán kívüli szervezett foglalkozás, TDK, DÖKtevékenység. Természettud ományos kompetencia Természeti világ alapelveinek, alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, technológiai folyamatoknak, ezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatása. Tudományos elméletek szerepének megértése (alkalmazás, technológiák előnyei, korlátai, kockázatai). Természettudományos és műszaki műveltség mozgósítása. A tudás gyakorlatias alkalmazásának képessége döntések meghozatalában. Kritikus magatartás (áltudományokkal, tudomány- és technikaellenességgel szemben). Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés érdekében (lokálisan és globálisan). Kritikus és kíváncsi. Etikai kérdések iránt érdeklődik. Biztonság és fenntarthatóság tisztelete. Természettudom ányi tárgyak, matematika, vizuális kultúra, filozófiai jellegű tevékenységek (osztályfőnöki órák stb.). Tanóra, tanórán kívüli foglalkozás, szakkör, tábor, TDK., pályázatok. 8

9 Kulcskompe Szükséges Tantárgyak, Színterek tencia ismeretek, képességek, attitűdök. tevékenységek Digitális kompetencia A hatékony, ITS szerepének, lehetőségeinek értése, ismerete. Főbb számítógépes alkalmazások (szövegszerk., adattáblázatok, -bázisok, információtároláskezelés, internet-használat. ITS a kreativitás és innováció szolgálatában. Etikai elvek (az információ hitelessége és megbízhatósága). Az egyén ismerje és értse saját Információ keresése, összegyűjtése, feldolgozása, kritikus alkalmazása, komplex információ előállítása, eszközhasználat, internet alapú szolgáltatások elérése. Írás, olvasás, számolás, ITS- Kritikus és megfontolt attitűd (felelősségteljes használat). Részvétel kulturális, társadalmi, szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Tanulás iránti motiváció. Számítástechnik a tantárgy, könyvtárhasznál at, tanórai internethasználat bármely tantárgy keretében. Minden tantárgy Tanóra, könyvtárhaszn álat, szakkör, tábor, TDK, otthoni tevékenység, közösségi terepen végzett tevékenység. Iskola, otthon, önálló tanulási stratégiáit, készségeinek eszközök használata. Korábbi tanulási és tevékenység. szűkebb és tanulás és szaktudásának erős és gyenge Saját tanulási stratégia tapasztalatok tágabb pontjait, képes legyen kialakítása. A motiváció felhasználása, új tanulási környezet. megtalálni, az iskolán kívül is, fenntartása. A figyelem lehetőségek felkutatása. az oktatási és képzési összpontosítása. A tanulás Széleskörű alkalmazás. lehetőségeket. szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Képesség a közös munkára, munkamegosztásra. Önértékelés. Tanács, információ, támogatás kérésének képessége! 9

10 Kulcskompe Szükséges Tantárgyak, Színterek tencia ismeretek, képességek, attitűdök. tevékenységek Szociális és állampolgári kompetencia Szociális: Saját fizikális és mentális egészség ismerete (egészséges életvitel szerepe). Normatudat, viselkedési és magatartási szabályok megértése. Egyenlőség elfogadása (egyén, csoportok, munkaszervezetek, nemek között). Nemzeti és európai identitás kapcsolatának megértése. Állampolgári: demokrácia, állampolgárság, állampolgári jogok. Aktuális események, nemzeti, európai, világtörténelmi fő események tendenciáinak ismerete. Társadalmi és politikai mozgalmak céljai, értékei. EU integráció, struktúrái, célkitűzései, értékei. Európai sokféleség és kulturális identitás. Hatékony kommunikáció: eltérő nézőpontok megértése, figyelembe vétele; bizalom és empátia a partnerrel szemben. Stressz, frusztráció kezelése. Fogékonyság a változások iránt. Közügyekben hatékony együttműködés. Szolidaritás és érdeklődés. Döntések kritikus és kreatív elemzése. Részvétel a döntéshozatalban. Együttműködés, magabiztosság, integritás. Interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés. Sokféleség elismerése. Előítéletek leküzdése, kompromisszumra törekvés. Emberi jogok teljes körű tisztelete (egyenlőség, demokrácia). Vallási és etnikai sokszínűség megértése. Településhez, országhoz, EU-hoz tartozás értése. Közös értékek elfogadása és tiszteletben tartása. Sokféleség és kohézió. Mások értékeinek, a magánéletnek a tisztelete. Minden tantárgy és tevékenység. Minden tantárgy, kiemelten: történelem, földrajz, biológia, irodalom, művészetek. Iskola, DÖK, otthon, tágabb környezet. DÖK, tanórák, szakkörök, TDK, szociális szervezetek és intézmények. 10

11 Kulcskompe Szükséges Tantárgyak, Színterek tencia ismeretek, képességek, attitűdök. tevékenységek Kezdeménye Lehetőségek, kihívások Tervezés, szervezés, Függetlenség, kreativitás, Technika, Osztályközössé zőképesség felismerése, értelmezése. irányítás, vezetés, delegálás, innováció. Célok háztartási g, és Gazdaság működésének elemzés, kommunikálás, a eléréséhez vezető ismeretek, diákönkormán vállalkozói átfogóbb megértése, a pénz tapasztalatok értékelése, motiváció és osztályfőnöki yzat, szakkör, kompetencia világában való tájékozódás. kockázatfelmérés és elhatározottság. óra, DÖK. iskolai Pénzügyi, jogi feltételek. vállalás, egyéni és programok. csapatmunka végzése. Esztétikai- Helyi, nemzeti, európai, Művészi önkifejezés. Sokféleség iránti Irodalom, ének- Tanóra, iskola művészeti egyetemes kulturális örökség Műalkotások és előadások nyitottság. zene, vizuális folyosói, egyéb tudatosság és főbb értékeinek ismerete. elemzése. Az esztétikai érzék kultúra, tánc, környezete, kifejezőkész- Egyén és közösségek helye a Nézőpontok összevetése. fejlesztésére való bábozás, szakkörök, ség világban. A kulturális tevékenységben hajlandóság. színjátszás, énekkar, Értő, beleérző ismeret. rejlő gazdasági lehetőségek Kreativitás fejlesztése. osztályfőnöki kézműves Népszerű kortárs kultúra és felismerése és kiaknázása. óra, önművelés. foglalkozások, kifejezésmódjainak ismerete. Gazdagítsuk játéknapok, A közízlés, az esztétikum önismeretünket, emberi pályázatok, mindennapokban betöltött viszonyainkat, művészeti szerepe. eligazodjunk a világban. versenyek. 11

12 IV. FELADATOK A 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról c. rendelet VII. fejezete képzési szakaszai és a Közoktatási törvényben megfogalmazott pedagógiai szakaszok egységes rendszerét az alábbiak szerint érvényesítjük: 1 1. Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam nem önálló képzési szakasz, nincs szükség az iskolai teljesítmények követelményként történő meghatározására, minősítő jellegű értékelésére, az óvodából az iskolába való sikeres átmenet időszaka. Feladatok, módszerek a tanítás-tanulás szervezésében: játékosság, a tanulói közreműködésre építő, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre irányuló technikák alkalmazása, a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítása. 2. Kezdő szakasz: 3-4. osztály tanítási-tanulási folyamatok erőteljesebbé válása, teljesítményelvárások fokozatos bevezetése 4. osztály végére. Feladatok, módszerek a tanítás-tanulás szervezésében: mint a bevezető szakaszban (a differenciált tanóraszervezés lehetőségeinek, eddigi gyakorlatának alkalmazásával). 3. Alapozó szakasz: 5-6. osztály kulcskompetenciák, képességegyüttesek megalapozása, az iskolai tudás és tanítás erőteljes tagolódása. Feladatok, módszerek a tanítás-tanulás szervezésében: a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növekednie, differenciált tanóraszervezés, képességfejlesztés, személyiségfejlesztés, képesség-kibontakoztató felkészítés. 1 Pedagógiai értelemben az első hat évfolyam egységes. (NAT VII. rész.)

13 4. Fejlesztő szakasz: 7-8. osztály kulcskompetenciák fejlesztése. Feladatok, módszerek a tanítás-tanulás szervezésében: a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése a differenciált tanóraszervezés eszközeivel, a tanulói képességekhez igazodó terhelésnöveléssel. 1. A pedagógus ebben a programban kultúraközvetítő (a kultúra teljességét kínálja egyenrangúan kezeli és fejleszti a szellemi és fizikai képességeket, készségeket); szervező (a pedagógiai folyamatok irányítója; a tevékenységek szervezője; a művelődési folyamatok irányítója; a szocializációs folyamatok nyomon követője); elemző, értékelő, diagnosztizáló (folyamatosan korrigál); jó kommunikátor (a tanuló, a szülő, a fenntartó, az egyéb külső és belső kapcsolatok irányában). 2. Az iskolai környezet ebben a folyamatban: esztétikai mintává váljon; legyen műhelyjellege; elégítse ki az igényes és célszerű tanulási, információszerzési igényeket. 3. Az intézmény szervezetként, szellemiségével legyen nyitott a kliensek, a fenntartó, a közvetlen társadalmi környezet számára; legyen informatív és információközvetítő minden irányban, ismerje fel és fejlessze az egyéni képességeket, közvetítse a konvertálható tudást, utasítsa el a társadalmi kirekesztés minden formáját a hátrányos helyzetben lévők vagy kisebbségi közösségbe tartozók társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő készségek, képességek kialakításával, a képesség-kibontakoztató felkészítés (lehetőség szerinti integrált formában történő) megvalósításával. 4. A pedagógusok kiemelt fejlesztési feladatai 13

14 (A NAT ezen feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.) 4.1. Énkép, önismeret útja: Önmegismerés, önkontroll folyamatának megértése, beépítése a személyiségbe: a tanuló részese az értékek megnevezésének, azonosításának, megérti következményeit, megismeri tudásának és készségeinek működését, felhasználhatóságát. Kompetencia saját fejlődésük, életpályájuk alakításában. Felelősség önmagunkért. Önállóság, önfejlesztés igénye. Személyes méltóság. Terepe: minden tantárgy és tevékenység Hon- és népismeret sikeres értékközvetítésének lépései: Nemzeti kultúra értékeinek megismerése. Tanulmányozás: kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenysége, munkássága; a haza földrajza, irodalma, történelme, mindennapi élete. Elsajátítás, gyakorlás: egyéni és közösségi tevékenységek (otthon, szülőföld, haza és népei) megbecsülés, azonosulás. Városi és falusi élet hagyományai, jellegzetességei. Természeti és társadalmi környezet harmóniája. Nemzettudat megalapozása, nemzeti önismeret, hazaszeretet elmélyítése. Hazánk és szomszédaink népcsoportjainak, értékeinek megbecsülése. Történelmi, kulturális, vallási emlékek és hagyományok feltárása, ápolása, egyéni és közösségi tevékenység. Terepe: minden tantárgy és tevékenység Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Bekapcsolódás a civil társadalom helyi, szakmai, kulturális közösségeinek életébe. Erőszakmentesség, emberi jogok tisztelete, demokrácia. Aktív állampolgári lét, értékorientáció, beállítódás motiválása az iskolai tanulás teljes folyamatában. Az iskolai élet demokratikus gyakorlata! Terepe: minden tantárgy és tevékenység, kiemelten az Ember és társadalom műveltségi terület Gazdasági nevelés lépései 14

15 Tudatos fogyasztóvá válás Kockázatok, haszon és költségek mérlegelésének képessége Egyensúly rövidebb és hosszabb távú előnyök között Terepe: Technika-háztartási ismeretek, matematika, természettudományok, osztályfőnöki tevékenység Környezettudatosságra nevelés folyamata A fenntartható fejlődés fogalmának megértése Az egész életen át tartó tanulás szerepe a tevékeny tudatosságra nevelésben, önnevelésben. A természet és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén való eligazodás képessége. Egyéni és közösségi felelősség. Környezetkímélő magatartás kialakítása. A környezeti válságjelenségek felismerése, a fenntartható fogyasztás és az erőforrások kapcsolatának megértése. Közvetlen környezetünk értékeinek felismerése, megőrzése, gyarapítása. Terepe: Természet és ember műveltségterület A tanulás tanítása (minden szakterületen!) A tanulók sajátos tanulási módjának, stratégiájának, stílusának, szokásának megismerése. Érdeklődés felkeltése a tantárgy(ak) problémái iránt. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátíttatása (tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi, elvont-verbális út) Önművelés igényének felkeltése. (Könyvtári és informatikai bázisok szerepe.) Tantermi oktatás, egyéni tanulás technikái. Információszerzési technikák elsajátíttatása. Gondolkodási képességek fejlesztése: rendszerezés, tapasztalás és kombináció, következtetés, problémamegoldás analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, konkretizálás erősítésével. Új helyzetben, új ötlettel kreatív gondolkodás fejlesztése Döntéshozatal, alternatívák végiggondolása, variációk alkalmazása, értékelés, érvelés. Kritikai gondolkodás megerősítése, konfliktuskezelés. Értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése. 15

16 4.7. Testi és lelki egyensúly A pedagógus életvitele mint példa! Az iskolai környezet mint az egészséges testi, lelki, szociális fejlődés feltétele. Pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakításának segítése. Az egészséges életmód, a harmonikus élet értékként való tisztelete. A sérült, fogyatékos ember iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése. A környezet veszélyeinek ismerete (közlekedés, veszélyes anyagok, káros függőségek). Felkészítés a családi életre, örömteli párkapcsolatra. Terepe: minden szakterület és minden pedagógus-mentalitás Felkészülés a felnőttlét szerepeire Alapozója: önismeret szociális és állampolgári kompetencia. Pályaválasztáshoz vezető utak, lehetőségek ismerete. Korunk kihívása: a pályamódosítás. Átfogó kép a munka világáról. A segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel, versengéssel kapcsolatos magatartásmódok kialakításának folyamatai. Terepe: minden tantárgy és tevékenység, kiemelten az osztályfőnöki munka. V. ESZKÖZÖK A célok teljesítésének, a feladatok iránti megfelelésnek az alábbi intézményi eszközeit teremtettük meg, és kívánjuk tovább fejleszteni: A tudás, az információ bázisai: a műhelyjellegű, jól felszerelt tantermek, szaktermek, információs bázisként a célszerűen fejlesztett 1) iskolai könyvtár; az intézményi tevékenységi körbe bekapcsolt közeli 2) városi könyvtár; elektronikus információt közvetítő szaktanteremként a 3) számítógépes tanterem; folyamatos fejlesztéssel a tantermekbe beépülő 4) internetes hálózat; az iskola területén folyamatosan épített sport- és játékterek, az étkezési kultúra színtereként a napközis ebédlő, 16

17 az informáló, diákmunkákat, európai és helyi értékeket közvetítő folyosók, a kiállítósarkok, a helytörténeti és zöldövezeti céllal fejlesztett emlékkert, a városi művelődési ház, különös tekintettel a színházra, a galériára, a mozira és a hangversenyteremre, a városi Erkel Ferenc Zeneiskola, a város sportlétesítményei (sportintézményi és más iskolai keretben). Egyéb szellemi objektivációk: a média eszközei a célok megvalósításához (internet iskolai web-lapja, sajtótermékek, iskolarádió kínálta lehetőségek), kiadványok (folyamatos értékteremtés Dorogi értékek nyomában című könyvsorozatunk Évlapok című éves információs kiadványunk), saját fejlesztésű taneszközök (pl. helytörténeti segédleteink), filharmóniai bérletsorozatok, színházi bérletsorozatok és egyedi előadások, történelmi játékok, játszóházak, környezetvédelmi napok, rendezvények, pályázatok, versenyek, szemlék, Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK), erdei iskola, túrák, kirándulások, országjárások, diáknapok, iskolai és osztálykeretű diákrendezvények, iskolai és városi ünnepek, diákközgyűlések, hagyományos nyári táboraink. A pedagógiai folyamatokat segítő egyéb eszközök: külső és belső kapcsolattartó fórumok (értekezletek, tanácskozások, konferenciák; fogadónapok, szülői fórumok, nyílt napok; szórakoztató-támogató rendezvények, bálok; szakmai napok, szakmai nevelőtestületi kirándulások), emléknapok hagyományai (halottak napja, aktív és nyugdíjas dolgozók találkozója, anyák napja, karácsony és óévbúcsúztató). VI. ELJÁRÁSOK A tehetséggondozás és a felzárkóztatás hatékony eljárásait fejlesztettük ki pedagógiai gyakorlatunk során. Ilyen eljárások adják munkánk erősségeit: 17

18 1. Differenciált tanóraszervezés annak érdekében, hogy minden tanulónk a neki leginkább megfelelő fejlődési ütemben haladhasson az ismeretek megszerzésében. A tanulásszervezési metódus közben biztosítjuk az optimális előrehaladást, a csoportváltás lehetőségét. Feltételei: Képzett pedagógusok Az intézmény folyamatosan gondoskodik a képzésekről: állami normatívából az ÉKP-s intézmények által szervezett továbbképzéseken. Pedagógiai infrastruktúra széles választéka Könyvek, nyomtatott tananyagok, kísérleti felszerelések, informatikai programok, programcsomagok stb. Fő szempontok: belső motiváció kialakítása, fejlesztése a tanulói aktivitás optimális kibontakoztatása előzetes ismeretek, tudás feltárására épüljön lehetőség a tévedések korrigálására, a tudás átrendezésére együttműködő (kooperatív) technikák alkalmazása változatos szervezeti formák alkalmazása (osztálymunka, csoportfoglalkozás, párok, individualizált forma stb.) a tanulói tevékenység (lásd: 2. pont), önállóság, kezdeményezés, problémamegoldás, alkotóképesség előtérbe állításával differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a tanári segítésben, ellenőrzésben, értékelésben! Kiemelten segítésre szoruló tanulói körök: sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók. A fejlesztés elvei: a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és teljesítése, segítő megkülönböztetés, differenciált, egyéni segítés (önmagukhoz mért fejlődést értékelve). Együttműködési formák a tanulásszervezésben: Iskolán belül: fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus közreműködése Iskolán kívül: családsegítő intézménnyel, pedagógiai szakszolgálattal. 18

19 2. Tevékenységközpontú tanulásszervezéssel az önállóság fejlesztése (lásd még: kulcskompetenciák). 3. Az önművelés technikájának fejlesztése a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek komplex, minden tantárgyat, tevékenységet és modult átfogó ÉKP-s rendszerében. 4. A források sokféleségének felismertetése és alkalmazása az önművelési, a verseny- és kutatási feladatok folyamatos végeztetésével. 5. A SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS ISKOLAI ALAPELVEI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYI RENDJE Az alapvető készségek, képességek fejlesztése nem kötődik tantárgyhoz (pl. a szövegértés fejlesztése bármelyik tantárgy keretében megoldható feladat) CÉLOK, ALAPELVEK Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program (ÉKP) filozófiája érvényesüljön a fejlesztési folyamatok tervezésében és megvalósításában Az alapozó szakaszban a tanulókat differenciált, kompetenciaalapú oktatásban részesítjük Tanulási technikák megismertetésével fejlesztjük az alapkészségeket: szövegértés, kommunikációs képességek, íráskészség, matematikai logikai gondolkodás erősítése A képességfejlesztés osztálykeretben, de differenciált tanulásszervezéssel valósul meg ELJÁRÁSREND A bevezető és kezdő szakaszban folyamatosan figyelemmel kísérjük a tanulók alapkészségeinek fejlődését. A hiányosságok megállapítása után egyéni fejlesztési tervet készít a tanító a szükséges kompenzáció érdekében. Felelős: osztálytanító, szaktanító koordinátor: kezdő szakasz munkaközösség-vezetője. Határidő: folyamatos A 4. évfolyam diagnosztikai mérése alapján egyénileg kell megállapítani a fejlődésben elért készségszintet, meghatározni a további fejlesztés mértékét, ütemét; ezeket a tantárgyi minimumkövetelményekhez igazítva határozzuk meg, illetve alkalmazzuk a nem szakrendszerű oktatás keretében az 5. és 6. osztályokban. A fejlesztés feltétele: a diagnosztikai mérésekhez igazított, évente újra elkészített hetiterv (tanmenet). Felelős: munkaközösség-vezetők, osztálytanító, igazgató. Határidő: 4. osztály tanév vége 5.3. Személyi feltételek A törvényi követelmények alapján a nem szakrendszerű oktatást az alábbi pedagógusok végezhetik az alapozó szakaszban: Tanító: adott tantárgyra, műveltségi területre rendelkezik szakképzettséggel (szakkollégium, szakvizsga, tanári képesítés) Szaktanár: rendelkezik tanítói végzettséggel, vagy szeptember 1-ig legalább 5 év szakmai gyakorlatot szerzett az 1-4. évfolyamon (utóbbi tanév végéig). 19

20 Tanító, tanár, aki részt vett a 60 ill. 120 órás képzés keretében történő felkészítésben. (A továbbképzési tervben elsőbbséget kell élveznie a matematika szakos tanárok 120 órás képzésének!) A nevelőtestület a 120 órás képzésben részesülők körét a év továbbképzési tervében határozza meg (szükség esetén módosítva a középtávú képzési tervet) Tantárgyi és műveltségterületek A nem szakrendszerű oktatás iskolánkban az alábbi tantárgyakban és műveltségi területeken valósítható meg a pedagógusok végzettsége alapján: Tantárgy pedagógus Végzettség (szak) Egyéb végzettség NYIK Kovács Lajos Dankó József Priekop Ernőné Kalocsai Józsefné Molnár Klára Ligetvári Istvánné Gödrösiné H. Judit Magyar nyelv és irod. Magyar-történelem Tanító Tanító Tanító Tanító Tanító Tanító Tanító NYIK tanf. (5. o.) Nyik szakvizsga Nyik szakvizsga Nyik szakvizsga Nyik szakvizsga Természetismeret Palkóné Keszthelyi Klára Földrajz-biológia Tanító Ének-zene Rajz Priekop Ernőné Bánfalvi Józsefné Palkóné K. Klára Zicsi Enikő Ligetvári Istvánné Szencziné O. Zs. Tanító Tanító Tanár Tanító Tanító Tanító Szakkollégium Szakkollégium Szakkollégium Szakkollégium Szakkollégium Szakkollégium Német nyelv Dankóné Tamási B. Tanár Tanító Testnevelés Stefaneczné K. E. Reményi Zsuzsanna Tanító Tanító Szakkollégium Szakkollégium Drámapedagógia Molnár Klára Tanító Szakkollégium Könyvtári ismeretek, Bulhardtné Hagelmayer Könyvtáros Tanító önművelés Ágnes 5.5. Idő- és órakeret A kötelező és választott órakeret alapján: tanévig a tanítási időkeret 20 %-a (heti 5 óra) tanévtől a tanítási időkeret 25 %-a (heti 6 óra kerekített szám). Az idő- és órakeret tantárgyra, műveltségi területre történő meghatározását évente aktualizáljuk a fenti táblázatok figyelembevételével. Felelős: igazgató Eszköz- és tárgyi feltételek Az alapozó szakaszban az ÉKP-s tankönyvek, segédletek, illetve saját tantervünk segédletei közül különösen fontos szerepet kapnak az alábbiak: Könyv a könyvről Színháztörténet Matematika tankönyv Iskolai helytörténeti kiadványaink: - Dorogi értékek nyomában sorozat - Otthontól hazáig I-II. Városi helytörténeti kiadványaink: - Dorogi füzetek sorozat. Az iskola eszközfejlesztési tervét és könyvtári beszerzését a nem szakrendszerű oktatás céljainak megfelelően módosítani kell. Felelős: igazgató, munkaközösség-vezetők, iskolakönyvtáros. Határidő: folyamatos. 20

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben