Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 - I 0KC IJAH>AHC )BE 2I E?D CE=EJ= K O, )FF AJ F= O ; '% D 9 IAO > H = LAJ A AJ HJ=J HJ A E A A J I J IA = 7 OIIAI ACOAI J = >A E>AJE J I = I= =F?I T = AI O?A AC I HA JA>A KJ=J E`I H= COJ E >>A J IE AHHA ` D J L I ^ `. I ACAI>ABA A J 0=H E?D H LLA I >> ) EI I2AJAH 5 EJDI F J I A CO ACOE?E AJ T0 CO EJ JE>A= A >AHA A LAJ J L I J = E H= J=BA J =F = D CO ACO F AJAJ ^) AJ J AIA EI =C HJ>AI 1 OA IADDA D=I A A JAJJ AC ACO IA F J = A JB LI O I II J =I= JJ= F=I J= =J> D COD=J H JJ IF J I= = CE=L D=J = ' J= E= = K JBE B H I= A J EIB O= =J JJ A OA ACOAII E J EJEI J >= L= A A `> HA I AC ADAJ IA HL = = =J = IDE O I ) A A JAJJ AC ACO I> A AJJ ACD=J H I ) = E A DEL=J= > BA A A= E OA AC J I =JF J IB H >= JA E`BA KJ=JL= AHA LA =>E O J =J A OA > AL D=J = ACBA A LAJ A JAJ IA ` JL O I>K II= LAJJ = = OJ L =J E A = I H AJEFI E?D CKI H= I=BE A AJE I = A >AHA HAACO=H J JD=J =CL= = EC J=JI =>= OA>>LE I = `J= = = H I D CO= O A BA =L=H BE BE=E LAJ A OAE ADAJ A 2=K 8= HO A HA AC I J= D LE C J= A >AHEA A E J H=B C H= F JA E ^ A= ` K?/ BA A =J J= ) FD=LE A? BE >A = = = ACBECOA IIA D CO O= LE C J IJHK K =CK H A O>A = =FE J=F=I J= =JI E J E?I= = ACEI C = HE J A E AIAJHA B JJ >> I D COACOAJ A >K C?E =IJA EH= C IA B J JJ=H= C BECOA JA A = ACO HJA A B J IJ O A =BA J H I H= = EIE >> ELA A = OLA?I A JLA LA AHAI J =FK J L=I=J =?I= =HH=L HL= D CO JI== B= J E J 0KC IJAH>AHC) 2I E?D CE=EJ= K O 6DA2D J F =O )2IO?D CE?= H I='$`>= J JJ =FLE C J KCO= =>>= = L>A = E H/HEBBEJD6 HA AJ A I C? BE AA I J JE OA AIA OACO>AAI IA J E IFEH D=J JJL =ACO JB C >>J= K OJ= = >E O J I H= D CO= C F= A >AHE H A I K?IB J II C EBA A AI A K ACL= = J BA J JA A E D CO =C= IJAH>AHCEI I J AJ L JA>>A = EH O>= B OJ=J E A JJ==6 HA AJ A I JJ=L = = H>E O H= A O C E=BE IJAH>AHC= >= C=>>= = L>A ACD= J I= OL LAJ A = EC HA JAJJA D=J I J 5 E JA= = '% >A EJ HJ=D > H I= E H H=> A AJJ = OL IJAH>AHCJ >>EEI AHJ K L= ACO JJBA I>A AH J L=COE >> EJ JJ = = AHE =EI= J I A HE > 0 CO E HJ =HH== =CO=H = J J ) I =I`D=H E?=I LA I L O =BE AI>E> E CH BE E>= BA ) HE>= =BE ACO A OI AH I C> L J= O= I AC OA IA 5 AC OA >AHL A B I= H=>A EBE A AJ =EI A A LAL= AC O A J E 8EI J CE OA H OA JJEI= ECJAJJA A J IJ= OLH L=CO= = J= K I C=EH = = HE O ) E H=D=H E?=I LA >A BE=J= I A AIBE H= C J AC JA A AJD =?C M= J 1HEI*=HHOJ L=CO /E D CO AC HE A=B C JBA D= J= E IJAH>AHC OL J H= A E IECA AD L JH >K = E= JE L HEK >= OE= =HH=>E J=JJ= D COI AHA A AC> H E H AHJ O= C =JBAI ACAJ = E AJ?I= ALAIA LAJ A BA I JECA =C=II L = HAJ J= >= A LAJJA = AC ADAJ IA LEII =B C JJD= CL JA = J=J I =L= C JJ JA A I CAJL JA BA E 5A EAIAJHAIA HA JA = = H I H = J= ACCO HALA?E J = EJL C = OL L=I I= A A JAJJI H= = D CO E HJ ) = AHE =E HJA EI C CD I LLA =D= =KJ EI> LEIA JAJAJJ0KC IJAH>AHCI HI= I K II C=EH J IJAH>AHC&$! >= I AJAJJ,= EC>= ACO L=CO IB= AHAI BE= J /OAH A H==/A J E?D AEJ E J= FA D E K IE = =C=?IA JI JJ O=H= I=*= JEJA CAH CE EK FI E?D CE=EJ= K O 9E DA BA COA AJA= =JJ= EF?IAEACOAJA A IL C >AHC &&' >A H = A JJ D CO>AEH=J JJ=BHAE>KHCEACOAJA HA IJAH>AHCH I J LAJJ= A I A AJ EFI E?D CE=E BAHA?E 2 HE I>= 1JJEI AH AC 9E E= = AI I A 4 IK KJ = AIJ=HJ JJ=LA A= =F?I =J J A L=I J=EB C =FI E?D CE=EJ= K O=EJ JA L ALA A I>A = E A EH O J= = >>EH I AJ = T) = EC= I C D CO=FI E?D CE= CJ J L AHAIEI= J= =FA LAEJ I O= COAH A?EF >A H E J=BE E =/= E A I AMJ A JJ ) CO I =J>= BA J JJ= D OJ HL OJ C =F J HL OA AJEI =JAIJ I= A A =F?I =J H= F A= A A= I HA L =J = = >= C HJ A DAJ DEF J EIIA I AJAJJ =E =FEC` E A = A AJA A A J>E O II C J=FI E?D CE >= = =FI C 5A E )JA HE ACOAJ A D=I = D COJ L >> AI JI = ACBECOA IAE AJ O C =E I= I AHE J= = AC >>FI E?D CKI = E= ACJ >> A AJAJ I A LAJ E I= = I H AJE J ACLE IC E 5A E A JAJJAA O= IE AHHA E J 0=J L > >H=EID= HKC= =I= A A E= A AJAEJ IA KJ EI O= IA E EI= BA LE IC = AJ E = HJ C=J I H >E J I J D CO ACOLA AI I H=A JJ ACO A= JJ HEJE KI =H J ^&' `>A = AI ACD LJ= IBA = JJ= A E= FFA = H= = K FI E?D CE=E => H=J HEK LA AJ I J T0 D=J BE=J= I = A >AHA = E >A > D= JK LEI J A J >>HAL= I I C E JACO AC> D=J A >AH A ACO IA E A ^ `) E ALA ID H LHAI J AJA JAKJ IJAH>AHCLEII =J HJ.HAE>KHC

2 ! >= I JJ J&'%`EC = AIA AJAIJAHLAE A ACBA A A +D=H AI9 - E J A I A OAIA D LJ=LEII = =2I E?D CE=E6= I A EF I J H= ED= IKJ IJAH>AHC ACI = J JJ=I = =E =F?I =J J.HAE>KHCC= I J = J )L = I H JIA L J? =J A JAI &'%`>A O I KJ=J II A F J > ) AHE = C K JKH EII J D= A EIJAHH=E? C AC= >>EIJAHH=JA A>H E= = =? =JJ= HJ D COI = =E I KJ? >= KJ - I J == = L= = >= IJAH>AHC = AHE =E=?IE =F JD=J=J = IL CO H = O EH J J= I J JJJ AH=?E H E AJLA=J= K JA >AHA EH JEACOHA LA L JEI JA AJH )0=H = AI A AJJ O= I = A >AHA A J= JJ E J IE=D4 O?A /A HCA 5= J=O= = I9E E=?, KC= ` O=?I F HJ = E OA ACOAJ A = AHE =EACOAJA A IA J II A I>A JD=J >A A EIB CJ= `)BE=J= JADAJI CI H= ADDA = HD J=HJ E HE IE ACJEI JA JAJ IL J IJAH>AHCJA AIAH > II= I A I JI CC= LAJAJJA =C J= = AHE O I AJ>A I J= >= = = AHE =E AJB H >= EKJ A OAHJAI = J HI=EA EI AH I J A FI AH I JA E AJAEJ = = AHE CE H I=?ELE E?E I H = J JJBA B C I = ACBA A A 2I E?D CE= I AJ 2I E?D CE==J= J I>= 2I E?D CE= IEF=HEJAH A A OI C 2I E?D CE= IJ EDECE E= J= I I= = = JJFI E?D CE= `?I= D O? =?E A OLA A OA AC= =F J IJAH>AHC A AJE I A AJ E FI AH I C J J= >= =FI E?D CE=LA AJ I I = I H J= = T= = = JJFI E?D CE=I =JO = J^ T) = = JJFI E?D CE=^` = H=>A E EBA A IIA LAA A A JAJJA=>A F ACOAJ =DE O?I A AJ= = AHE =E AJA >AHA J= > A A BE = I H O I KJ=J I I= JJ= BA B C I JJ = EJ I >>+= LE + COB C= = JJ AC D COT) AHE C== AJ^ IJAH>AHC = EKCO= I H A AJJ) AHE >= >E O= D=I I = F C H = C H A AJJ A E J=LE C D L= ACD L IJ =F JJ ELA J= JJ *=H J = = AJJ JA A HA4 IALA J A M9E I = ACEA I AHE J=> A CO AL J ) =COJ IA > J= >A A AHJBE E KI=A A HA E JACOFI E?D CE=E => H=J HE K LA AJ A = C >= ACO HJA A A FEHE KI= =J = >E OK J` CO = I= JA FEHE KI>A J JJI CK = O IH= C J?I JJ =C=I= EA A TFH= JE KI^J AC > = A O= = AI`B AFH=C =JE KI ACO >A CI LJ L =J >= EI=T I > ^ E A EK H= I J H=>A E A A I C> AH JJ?IED E= =C=I H= IJAH>AHC IJ= AC AF D CO =T O I A I J AIAJHAA B C = JA >AH L J '#A A JJ=) AJJA A AH = J = AFJK O=? BE >A I= O H A A J IH I J E>= H II= J J JJA A A = A A I C A =J= K O I L= = A O >>A J F J II CC= E KI JH J==I= J KJ=J OAEJ A ACFH > J=LE IC = O=CB HH I ECLEII = A E CO AC J C=JJ==8EJ= J*H O >= =D IB J EI I JH =) EJ=5JAM=HJJ= ) H=E LA I AH HA L BE I J E ACJEI JA LA HA J =CK =J D COE OA E KI JHEI I A OEI C E J0KC K K EH J IECOA A JA A J EA >> I F HAL J= E 2HAI J I LA IA >A =2=H= K JLA AJ E 9 9 E I FD K H FAI =F J A A JAJAJJ AC C=>>= = AI >A 2=H= K J2E?J CH=FD? A I=I AH AI J JJBA J JAJJ = FI E?D CKIJEI IJAH>AHC FHA JL OA AJI AH AI JAJJ= =FI H= A OA =TBE COA A A A AJ F J F A AJ CO J IE FAII CIJ> ^BA H I J? J ) OA A A J T1 JA A JK EII A F J> =LE C C J I J OH= JJ`= E LA JT K J HA EJHA^ I=T LA AJ A A ^J ACAEHA^` H = IJAH >AHC T)2E?J CH=FDA A AJ=H JACA AJD = A ACO ID ^5 I D D LA?E A J A AC J H == J H FHE EI >= ACI AJE = >=H J=E = E AJ ACJEI JA J= J =C FAI =F I E J J AII I >A L =I J JJ ACO= =J HB HC=J OL H LAHIA O I HE >A A E I J AFI CA = '$` I C F* AHAJ >A 5 I CAEIL JAHHA= AC > JAJAJJBECOA A HA T KJ=J I=E>= AH LA ` H =H = A O= =HC=HAJ IJAH>AHC` IJAH>AHCECOA A AJJBECOA JA JAHA E= A AJ EBAI JI CA EL J JJ=I A OAI = H KCO= = H= JHA JA D CO= A A =IA ACAIJ HCO H HA = I J AL J ^*E O I HJA A >A =HH=D=I J==BE A AJ D CODA O HA JI= D H AL J A D JJAH >A = =JH=K = J = EJ'"=KCKI JKI = AIA OAEL J JJ= E>A A I= =F =E>= HA CAJJ AC IJAH>AHC AJ J JI CJA A D II H= O JACOAI J = >A I JKCO= EI= = = = HE>= A AJ = =CO=H J= D CO=?ELE E?E L A C= AJ HI C I= T) C I I ^` ALAIA = -COAI J = I =CO`*HEJ= E=`F = IJAH>AHCA A =F = = EII E HEKI= J JJ= =C J = E A = =FLAJ BA =F?I =J ACAH I J IA JI CJA A EIA A A =I =L= = A A A JA L = JL = JI AHAF J - A I A A >A J?E A AJ O= AJ OLA >A E J=,EA) AHE = AH I= )KI,AKJI?D`) AHE = IAH IT =F?I =J =JI JJ^ = AC B >>= AHE =E AJI AHLA AJA A = A OA I= J HC K =E>=B O= =J I= I J JJ?E A AJ 5 D D=I BA B C I A >AHDA D=I = = LE CD > H I H=EIA F A DAJAJ A =J=I JH B J A A JAJJ JK FFA HJ ACIA EI I J AJAD JH= L JAI >A LAJ AC C=J JJ =D > H >ABA A IA >A L=COD CO AC= >>= -COAI J = `= E A A AH DAJAJ A I C J =C=EI>A JJ= )HH= HJA0 / 9A I J D COJA E JIA=D > H J= L >E J I C= J=F I JH B JT I = E^I LAJ I C J A AJE =L=H = 5 A OAI>AB O I JECOA A AJJ =J>=LAJ E4 IALA J I9E I A 4ACCA J AIJEC=> J> H E H - =D=J HJ= = = JJA >AH= >= A LAJJA I HA D CO E= =JJD H ALAJ IJA E J OJI AH AJJ= -COAI J = >= ACOI HA >AHJA AH DAJAJ A =C H=D=H=C J JJ )I= J H=D > H EJ H IAA JJEIFA A C HHA J FI E?D CKI J = E J= = O= COA >A HJ = =C J = A OE A L= E AL I AL= "

3 # =JEI OD -COA D HAI JCOE II CE CO>A = = = JJD= KCI CLE AHA O = AM; H 6E AI =T2H BAII H0KC IJAHM H ^ > TI H OI JJ^?I B ALAJH=C=I J JJ=H I HACOA A JAJJ AC ACO IIA EI AHE J > A L E > H =C H=D=H=C J JJ== EACOA C I C D=H? I=EJ T CODE I A ACIA B J=BA >A ` H =H =>=H J = /A HCA. HAFH BAII H` D CO = = AHE =E= > H EEI COJA E JA AH E J= H AJAIF C O>A I JJ= EII E HEKIH= L=COD CO AJ HI C CO A A >A JAJJ F IAE O = = AHE =E= =COH I A E HJJ=HJ =F EJE =E CO A `L= K AC I E J AL IA >AH AJJL =AHHA= = =I=>> E J IJAH>AHC ^1COA A AJA D CO= '$ IA L =I J IE = F O>= = = AHE =E AJA AJI =L= > >=J H JIA LEI I =BA I JA = E J= L HD=J L J 4 IALA J I9E I ACO=H L I CJ=HJ I I= J LA A D COBA B CCAI JE =>=H JELEI OJ J B CL==>HEJFH F= C FA AJ J? J > =L J *AJD = 0 MAC A H J ALA A=>HEJ?A H A >A AH J IH CLAIJ OE L II C JEI =F JJ -COJADAJ EBE=J= A >AH H >>= = OE L I= BA = JJJ E HJ= ACOAJA A D= ACI = IJAH>AHCJ EJ=HJ JJ A AJJA CEI> H EJJAJJL=CO FFA A K =I J JJ ACJA E BA H>?I J== L A OD= H=C J= '$I H ACOHAAH D > H I AFAJJA 4 CE>=H >= I HH=A B J= J A CL C IJAH>AHC J JJ D CO A OE =J E J >>AJ I J=J= I E HJA A AJA A IA LAJJH I J >AH >A #! LAIA ` O=I =L=EL= I H C IJ ACLEIA JI LLA `ACOAJA EA I >A HJA=D= A AD A F A E D CO EJ HJ JL =LA A FI E?DE =E IACO > HJA A >A D= AC HE'% FHE EI J )D I =I ID=H E?=I LA ) AHE =ECOA A AJJA BA E IJAH>AHC JA I J =JJ = =H?FEH J I COA J LA HA LA D CO E J> J= A A L E FAII C = =H IJAL A OA >AHHA =D > H IDEI J - = D IIA =CO=H == >= D CO= E HJ L=I=J = O I EC 1C= = EEC= IJAH>AHC AJ I K =IJ KI= A BA A J AC=D > H KJ E HI = A L H I=E = =II E KIFI E?D CKI = J = J DAJAJJ I=DA O AJ JJ L >>H J JJ = O= E A A J IA E J AC =F J I== ''`AI2I E?D JA H FE >= =JJEA AJ HJ AJ JD H I L= ADAJ II AB C = E ACO J= A JA E ^) HI = F EJE =EI I I CAIAEI H== T= = = JJFI E?D CE=^ ACOAJ A A JAJJ=BKJ I = =C JAH A A OI C A LA I LA ) E JA ECA IA>> J= K J=>> CA AH?E = E EAH I0KIIAH BE BE JI LJ =CK >= I A 5=HJHA I+= KI =J=EH= C AC I OC IH=IA J=JJ ) H HJ A? H I = J J = E H HJ J= J = EC= =J =I FAJ I` EACOA>AJ `= H L= J ALA JA AC )T5 = I H = ^ A JAI J J EI H=?IA OL AH LA > HJ= = AI J JE = A AJ = EI AHE J= L I AJ? =T=D=H E= A O>A H I AJ= = J= = >AJA AI J IA = EJ=J >>EH I L I= A O>A IA E O= H= E?IKJ= I = EKCO= =>>= = O>A AC AL= IK = =D IA E A KJ=JJ =C =BA LAJ IA I =>>= JA AI ^6 L >>EH A J HA= J L=ID=JJ D CO= E OA L I CI C = B HH I= A D CO ACOA ^ ) H=>A EBE JA HAJE KI I H= H IJAH>AHC OL A =? A EIA L J=DD D HH= A B = = IJAH>AHC= HJD=I J== T J AHJ= HE>= A L J= A AJ EBA A I = I >>EBE H= C I H== >= =I = J= ACLAJ IHA BA B C IJJ H JA EI AHE J= BE FKI J =I AJ A I =J= ) OLBE BE=E AJE =E IAI J JE =EAI J H JJAD J= ACJAH I KJ=I J JJ=L =A =DKI =I LA J =C L= I = E JACO A HJI =L=J II C JE A E I E JK J - A = AI = >= H JIA A A JE = OAC J I= L=I IA DEDAJJA= = ) OACKCO= EI OE L L= = T) E?D CE =^` OI C I C I.E COA A - A AJ I F A AJ H A A I= E= ACB J I=>> IJAH>AHCLE C I A A IA=HH D CO= II A=BE E E = HJA AIAC II = A >A = H A J= BA B C JJJ A > 0 CO C EEI = E =BE = =FA AJ LA B C = K LA ECBECOA A L D=COJK IJAH>AHC OL J = = =CO=H D=J D CO A B J JJK A BECOA AJ= = J H=` AC AH DAJAJ A I ED L I = JAHDAIJ H= - O H=?=KAH )BE A AJA 6DA6DA HO B.E '$? K = = AC= =F I=>> A>>A =J >= ACOAJ A I J IA A J IJAH>AHCH,AKCO= CO ACBA A E H =,= 6= > J H I= =.E = J CE=.E ) ) JD CO A AJE J I J=CA B.E 6DA HEAI? OLA = J ACO JJI AI H>A J=C = == AC > >> HI = BE A AJEJ HA L IAEJ IJAH>AHC AL A I L=COL AJ A BECOA A L D=CO I== >= AL I> OACAI E J= =J O D CO = J= J CE= ALAII AH E`1 C =H*AHC = J = AI)CAA J-HME 2= BI O EC ` OBECOA AJB J= = =BE LA AJ A FI E?D CE=EJAH E KI = L= A H I H= 0KC =KAHD BAH AJFI E?D CKIT)BE AI OFI E?D CE =^? AII LA I AHAFA =.E A AJE J I>= )? = =F I H IF HDK = L D=J IJAH>AHC A A OL A J L= ILE IC AHAELA =KAHD BAH KCO= = H=BE AI OF=II L>AB I JD= CI O == = J L F A AJJA I A >A AL IBECOA AJI A JA = H A I A I IJ D > E = = ) FI E?DE JHE= >>= A E AJ E J=FI E?D CE= =JAH FE==B J I A =JA HE= - J LAJLA IJAH>AHCEIBA EI AHJA = E H > ACO AJ>A = LAJ A J H = T) = L=I = E AJ A A =FI E?D BE E CE= =D=H BA A AJ ED=CO I L= H C J = BA A AJHAKC HD=J = =D =.ECOA A H AI I ^)/AIJ= JA AJA DA I =HNKH= J== C FH = J JJB C= =E =J I= =F J= AC= K J=J IJ T)J= K O ID = LAJ A HAL= I I C ` H = IJAH>AHC A I HEI OE L L= = EI AH A D CO= D=JH E = ACBECOA AJ= C F A =BE E JJI C H IJA?D E =EAI H L= I D= A =I A A EL =J IH E OA FI E?D CE=EB= J H F I>A = E H=L I FAHC AIA OA AJBECOA H>= LEI J= J A ACLE IC E D CO E>E J I J =ACO L I AJE CB CCAJ A I C J E OA H OA JJ EACO $

4 % JJ L I AJE= J I ) A I LE IFI E?D CE=E = AI J JE =EJAH I AJ ) AJJ I H I= II AJ=HJ E 8= >= II AJ=HJ = ) ACJ >>AI J J D D=I = = >= ACE J=L C H B CJK C J ) OEH=A E AJ= AI J JE =E IA `L CDAJAJ A B IK D CO= C A A L I=EJ ACD=J H K ` D CO ACBA A J = H =FI E?D CE=EJ OA H = A OA = AC I FH > ==FH F = J AH JA BA I= A OA EC= > = = E H =C I = =F J FA E ^) O E J= J=BA KJ=J = ACOI HJ AIBA EI AH I = EJI D= A CO HJ= ACOI CAIAC II LEI JI I H I HJA AJ A EI JA CAJJA )TI L I ^FH > A =JE = H E LEJ J H H CA H ADAJAJJL = H E D==D=H? I LEJ=F=HJ AHA A AC= =F JJ EI AHAJAE AJJA L ==HH D CO E OA J=F=I J= =JE >I CL= =I I= LAJ JAJJ C F>AB I= JJ = IJAH>AHCD=J H JJ J I >= L JB LJE A A A JJ )+E AH= = I= +E A =5? FA AC A A I LA AC J F=H O H ELEJ EICO?I >>A AJJA L = D= >>=?A JH = I I JA A BECOA A FH > A =JE H= ) = E 5 =L 8 H =FE?DBE A AJEA I=EJ J C=JJ L I AJA AK >= '$#`>A AC AFLAJ=F=I J= J =FH BAII H>A KJ=J D CO= C IE E = A = J IFAH?AF?E D= A = CO ALA AJJTB A A I C> ^ = E FAHI A AL I> L = AC D=EI AHE IJAH>AHC A H I J= A A I CH `D= I LLA E AJEEI ) =J= AI J JE =E I H AJA AJ = A OA 0= I4E?DJAH JJ H A A J I C =>I JH= JBE DA =4DOJD KI '? = J ID LA AJJA `= EDA I AHE JT=2=HJDA =C=I J II C=B CD=J ^` KCO= D=J LLA AC A JA IJAH>AHCFI E?D CE=E I H AJA IA AJA 4E?DJAHBE A I J= >= = =>I JH= JBE A A =H= C E C =EI?I= AL II EI AHE I HJE = A>>A = OL>A L J= =FA LA AJ 0 CO EJEIJ= =HL= >= =BE B= = E J =C HJ C`= E/ B J=E AC ACO IAI AHE JIA A L I AJ IA A AJ D= A L= = E= AJJ JJ` HI = JJ 5 = AL I> HA J OAI = >= IJAH>AHC OL >A L=I E=T OI C I C I^BA A AJ>A EL J= LAJ A >A I>A COJ= K D CO= C IJEI I A A =L= I C I>A O I J H A E +IKF = C I A I H L= I I= C I OA =COH I >A I= JHA=?E OA ) OI C I= C I ACO=H J CO A A E AC= C FA E JJ OA II E > K I= J I ALAH A A A EIL= = C >= AC A EI.A HKD K LA =>A O I=E =J T.A HKD K LA =>A O I=E =J^ - = OAC = EHA IJAH>AHCH JJ 8= = >= C = EH E = J= JL O= I LAJ AL J =C= JEI = E J JJA A I CA = = = C= = = A O CO LLA = H I=A JJ JJ JHA - =J= K OLEI JJA AIAC I >A I A A J I L C LAJ A JAJ IAEJJA E JLAEI=/AIJ= JEH O =JD J=HJ E )BE AI C I >= =LE K EI H A I =CO >>D= CI OJDA OA = = J LH I L JA HA I F A AHA HA )BE AC I AJ >> I I E J=H I A II AII CA = E H I L JA A I DAJ A CEH E JB = D CO = E EI J T=/AIJ= J>A AD= J= =COIE AH>A ^ O= JAH I AJAII CCA LAII KCO= J J = = I H J D COD= = I= L=COK ACBA A I =J E=EH I AJAEH I= EH ACBA A = J A LAII BECOA A >A= A AJ = J I ) A AJA DK >= D= = A HA I =B OJ I H= I> F J A A 0= IJAH>AHC OLA=BE A AJ= =FLAJ IA = H A CO >A J=HJ= E=HH== AIAJHA = E H= J= AC LAJA JA AJEL J I = AC= =HK BA A E IL =I E= =HK = -NF $% I H AJAE A = H I AHLA HACO= H J ED L I H= - =J IKCO= EI D=E AJDAJ E OA LLA OACEL J I =JEC OA = BECOA >A `= H A I>A O I >E?E J ACOB= J= F A AJE?IA A L IJ JD=J =CEJJ= A D COBA LE IC K = H >>EA F A IA AJ OL >A IJAH>AHC E H =C =!# AI BA AJABAD H L I H=LAJ JAJJ =BE A B C = E -I J JE =E IJA?D E =E HLA AJI H= J=JBA =D= C I=I >ALA AJ IAA A JI AHAI A B C I I JI =CAI >AIA KJ JJ D CO ACL J D=J = = F HAJA ) EJ A H = = BE AI O AC IE>>B H = =L= =D=J=F=I J= J AC ACD=J H >> O E J= J = H=>A E J= I J ACOAI= = = = E HD ADDA = ODA L=COA LAJJ >A A ACOI AHHA OAHJ ILAI JAJJ L= = EJ >> A A JEI J >= A E D=A = =H K AH E= IJ ILEII = F IJ = EJ=D= C AC A A IA JJ= C F FFA E= = K L I AJ A IJAH>AHC= =FI E J = O=C J ID I JLE IC L= A?I= FH > =JJ HD=JK BA D= A O= H CELEJ I IA AJEI = A OA HAIA IA LAJ E A EA C J L =I E K =HH= D COJK FFA E= = AH= IJAH>AHC A AHH EI EL= = ) '# O=H I =J = T J^ J JJ IJAH>AHC A?IKF J= IA F A IAEL J= =HH D CO= I JA =BE A L= >= CEI =LE K EIJ=F=I J= =J= =F BA EI AHJA D COT=B HC=J OL H J= I JAJJ= O=C =C >= CJ AJ A I?I= K =H L L E JA AI HJ = J II ) I AHAFA AH >A I E ^) H A A H I L== = >= L J D CO=L I AC A A A >AHA AJ AJ J I F J> J K ACOH I JAH IA = IK K = H A AE A IH I J= = AH= C JJ HJA A EH O J I== =F J AC?IA A AJ,AT E= = AH= ^ L >>H=EIA AJE AC OEJ JJ=TI A HAD O I^ I A HA E A D COI= J OAE= =F L =I 4 I A H = L =I HH C J= ACI AJAJJ =BE L I 1IJA E5 J >= = L=CO,= JA ) = EKI 8EHCE E= '$') E H 0KC IJAH>AHC H I= ACI AJAJJ = H=EBE J HJ AJ CCO= H =JE =CEI AHAJ A L J ) H OA EI AHAJ >A AC AF D CO E OA AL IJ O>A EDE> J J IJ A JAJJ=I AH ) A F J I L= A A J J>A A T I E^BA A O D= A ECA H=E > H=BE AIA A =CO D CO EJ A A A A = AI A = C, 9 /HEBBEJD AC A KJ=JJ= A E ' H )BE H I=?I?I H &

5 I JAJJBE? A \=HH IAKH=HH I &'# I A D= A K EAHA I JAJJA > HL= >= EIB HC= = J==BE AJ= -COAI J = >= D=I = I EI D = E I AHA E=BE FE J ) H=E LA >A =CO HI J JJ C IJ =BA LAL C F =H = A CO HI=>> D= A =II=>>B HC=J I L= HJ A = =II B HC= J II= ALAIA>> F? H C JAJJ = AIA OJ COLAJ J I KCO= = D= =H=>> A = JJ JAD JCO HI=>> = D=J JJ IJAH>AHC>AI ==LAJ J IA JAH IAA JJE C FAIAI H T) C F I IA^? BA A AJ>A BECOA A HA J = F J I I JB C I ELA L= O I L?IEI C IJA?D E =E H D=J = J I = L=I O I=>> E JI I I >>EBE A AJE H I OI II AB C = = I AJJA J=HJ =I AH K =??I A,H 0KC IJAH>AHC A = AM; H 5J=JA7 ELAHIEJO+ ACA L I AJJ HJ AJFH BAII H = BA LE C I J IAC J I C HJ I IA = HJ D A IA HA>?I J JJ==I AH O= =HC=HAJ IJAH>AHC LEII =A A I J0KC IJAH>AHC 0EI H 4 / ) L I AJ? = ACLE IC JK = =J=I A A EBK?E =J = A OA = ACAH JA AIA>>A = I C >A ACBECOA J =LAJ JAJJ FA FKI J= I A I A?IA A O J = JD= J = F =I JE KII AHAF = OI C A I C I = I A I J ) KJ = =J= BE E =E?IA A L IA AJLAJJ I HH= A OA A = I A J>A O I H=HA=C K - J H>ADA OA J =BECOA AJ LAJ A AJJ= =II?E?E = A A AJ = F A AH =I KCCAI?E IL C = ACB J I=>> I AC I I= 8 C I JK = H = H IA H I H A A H A OA J I HE >E O I= A A H JE E =J=I A A EHA=?E =J A OA =COK >= =D=J I H= JHA A A I JK K = H =D=J I H = A OA AJ=BE?IA A OA = J HJ AJ I= = J ED JJAHAL J E= A >A )I AC OA I A IA = EC= I CJ= = I C = E=COA CA= =H=J A >AHJ=> BA J=I J = II IACO >J E J LK AH DAJBA ACOAJ A ) A >AHEJ = = J H L OAE IHAB H = = ACOA J A I C IA >AHEI HI >A KJD=J = 7CO= = H A A = C F A A I AHAFA -?IKF A D=J I = E= = = OAEI ADAJ D CO FFA EJ L=IJK = I C>= L=CO E OA D J =FE J HJ AJAJD= JJK = KJ? ) HJA A I> = >= E CACOB J II A A EB O= =J = AI J JE =E H A A 5 JK = H = H A A H = A OA H=>?IA A OAL J E= > - JAJJ = H A E JJ A A AJI A HAF EDA I=I E F JE JEH JK = E H I J K > =JK >= H >A *AI J J L >> =HH = H A ED=J IH = E HI A A ED IK I AHAF A LEIA I DA EC= J K 8= = >= D=H B= J= H A A = EH C A AIAJJI A J= EL J JJ H AI J JE =E LA AJL=CO FFA = = DE O= I= D=COJK E=BA I H I> AHJA A = H A E?I F HJ = =J= K O I D A A A = AI J JE =EB O= =J =C >= L= J HCO= I= = AI J JE =EFH > I=E BA HAD=COJK 0=BECOA A L D=CO K = FI CA J= EL J JJ LA AJAJL=COAI J JE IJ I?I= = H ACLE IC J H A I BECOA I A A AJ F A AJ I KCCAI?E I H A A =JAC HE EH=HAB A J K = JJ=F=I J= K D CO AIAJ>A KCO= =H H== OHA KJK -COAJ A J= I= =FA LEH O J == I A A I J F J I=>>= =I A A I I=LAJ J L I AC A A FA JJE =F?I = J J 4 JJ D CO= I AIA OA > A J LLE C= AIAJ>A J JJ I= = K J = C AC A BA A J= =COI K> A J I A ) =COA A > I F A AJ> JAHA =J =J = C F>A A A =J L= I CC L = ) =CO ACAIH I AJA AJDA OA =BECOA A B KI >= =BE A AC A A A F>A A =>A I =F J > A J HCOE=IK ) =CO=J H A A JE A = = AH=IAC JI C LA FA AC A A LE CA A AJ= H A A AJJ H E C = =CO ACE >> > A J LJAH AJ = I A II H EIJAJJA HDAJ A =BKH?I=DK I I A = C H JIA CO H A E J= LE CB CCAJ A A A I C J DEI A = =COK ACO IJCO HI= LAJ FA > H= J= II A= C IJ C =JF =I JE KI OI C >A I A A = >= A = LE C OI CA 6EI J >= L=COK = = D CO= OI C OAEHHA EI I= JL OL= >= =F I FI AH - A = A A I CA LE C I= I OE L L= = EH= =I A A E>A O I I=L= II JJE >I CA AJ )I D >= FE = =J>= >= L=COK = = D F =I JE KIA >AHA AJ JK =CK A JJ = E L= >= C = = E H H EL=CO>AI E J K AJ E AJLA D COI= J I = =F ACOH I AJHA A A LEII = L= = A O J>A EAIA OHA L=COB= J E K I >HAI J H A A AJ =CK >= = F A AJ IAC JI C LA - A =F J AC= AI J JE =E II AD=I J I = =F = 0=A A EI AHAJ >A BA JAII = A AH DAJAJ A IJT E>A D=I ^ HL= A = O=CK =DD D COAI J JE =E J A JAJD K J I COJ E = ECD= JI CAI A = J A J= K D CO= L I AJ=JAH I AJKJ I= )I = FAI=L= AJEC= KJ I H= ) A A AJA CO LAJE ACO IJ E J=D CO= LE C>= J HJ A = AIA OA 0 I L HA >AHA EC= EJAIJA = A JJ 7CO= CO C = E J> H A OE JAIJ= H OA AJ >A 5 J =I HJ I= =FEAIA OA DA D=I = B C CAJ A = EI K> A J LBECOA J A A AJ J I F A AJ J 5= J > A J L J J H = CO= J =I D O= OEH=A ACAJJAI = L I AJ= LAJA O A D CO= A >AHELE C JKJ = D CO= J A EI AI II ALAJ E LA AA>> =I A F J> =BE A ALA J LA )LE CI AEA J JA = ' 0KC IJAH>AHC ) J JE =

6 I A OA I E H = J )DA OI OI CAEHHA EI = JAJ I E = C IA LAI JAJJAJAH I AJAII C J ) ACH II =>>= >= CD JH=L= = AIA OA JAH I AJAIB O I J ACD= EI J JJ BECOA A A AJ I F A AJ EA A JA I JB H J== AIA OA AJ CL C = O= AJJA = E OA J=JAH I AJI D= A JL = ) EJ JK = H= AC AL I> IA A LA DAJ =LE CKJ I = = E=I D AIAJ >A CEC= L J ) E H=CH= B ACO*AAJD LA I E B E J JI E = A A =HL=I ID= C I=ACOAJ A COA C?I A BA I IIA E A JA JA AIA ACOA L = A A I= A > H H L JHA JJD= C A A =HA I L= 8EI J D= CI AH A A L= I AC ADAJ > JAJ D= C J=?IA J I=BKL J KCO= => >= =I J EI IHEJ KILEI O>= =D CO= = >A A D= C E ) CH= B K IE =A HJ JD=J =CI = >>= >ADA OAJJAI JE= =CO A A =HJ E J= C F=I D =J ) A >A OACAIA A AJIE AH J AC H E =BE AIAJ >A FFA = OACL I A = = =? EJ IA D CO=L= AJAJHA= EI JE KI= KJ = HA OJA A A IE =F I I JA A FAE A J?I I >= CJ= >>= = K D CO=CEFI JL OA C I =J== HL OI > H = 7CO= = =J=B H =JJ H =A E J=CO O H A B=H=C JJ HL O KCO= COKJ == A >AHEJAIJAJ E J= HL O 5 J =JK?=J L= CO HJ JJJ AC HKKCO= O= BAD H E J= HL O = E=I >H I >EHJ >= L= - HJA A B K E J=F =I JE KI L I AJ EA C J O J 7CO= CO =I AI O A E = = BAIJ O OACAIJK I C=EL= )JA?D E = B= >= ADAJ L JAJJA= = J I J O= B H >= = E A JA AIA = I= L I J= I JL O L= L=COD= C I L=?I= = C FJA?D E = = O= JL O I= FH > =KJ E=I D =J A A =I I L I AJA C JJ A L = A AC= I I= = HEJE == A KJ=I J J AJAJ ) HJJ H A = J AHJ= H J = JA?D E =E ADAJ I CA= J ACAEI H= = E ACO > JI D= A JD=J = EC= EI I A AJ AC= >>=I D H O JA HDAJ L JAI E ) LA JA>>A FAH I AE >>=CEFI JL OA I AI O =J I=CH= B K IE = LA AJ JL =I J IA E J= C FAJ = E FJA A OAC J E 0= D=JJK HA J= EB C IJ L=COD=I =L= >= A EIIE AH J JA E AIAJHAH C J= JJ J I = L I AJEH JB C OBA A >A 6= C =EII = L= A J= AJAJ CD=L= = A OAIJ HJ A E EI= I AH E A ACOHA =LK JA AI J O J= A J LA I H )BE = JH F LA AJ = EJ=?I I H= I I= =LK EI AH IA O J JI =C E I > JA= AI J JE =E L A O OACA EJIA L J JJ = C F A JA E JDAJ EC= E L I AJ A 7CO= = H=B JJ >> II AJAJJFH > = ACLEJ=J I= I= A D= JJ J AJ= =F LAJ A DE> I ) HLA KCO= EIJA AIA J LAI= =F H=DA OA E = L I AJ? J I H JA J 0=A A AJ=DE> =J E ADAJ A I > E I= C FDA OAI HJA A I LA DA OAJJAI JA E= IA E A JA AJ >> D CO=I AI O =J = CH= B I=CEFI JL O?I=?I F JI AHAE KJ =J=E= = J I = A OA > DE O = = OACEA A A IA HJ A O JD=J = LA AJAJ= EC= E L I E I I H= -CO JJ= EBA EI AH D CO= I=I D LEI O=ADDA FAIJAC I A I I= >I C= C F =L H= )BE I D= A ADAJ =I D KJ I= ) C F A =KCO= = J= AI J JE =E OJ E J= I D ADDA HJA =I D IA FAIKCO= = J= AI J JE =E OJ O J= E E J= ) C F AC A A I LA ACOCO AHAIA B CCAJ A L I AJ I AJAJJ AC A O A E A = = J= E=I= J J H OAEJ ) C FL= >= JA AI>K IH= A A J LA D==BA JA>>A JAJJ FI AH JA HE=EC= A A - = A AJ = >= = A A J =L C ECDE> I A HJ A D=J = J J= = =DA OJ AJ A EI AHE J=BE I=I D FF CO= =FLAJ A > A E J=I >H I =J I=BAI J I AJ L=CO= J I AJ I= A A I= J=KJA JE KI L I AJE B H = ACO=H J HJ AI= =C= A >A A DA OAJJAI JDAJE ACO IJ = BE DE O II C=E=I I A >A?IKF = J= >I CAJ A E D CO= ACOE B= = ECJE A J LAIJ HJ AJHAJA E JDAJLEII = C= IE = JA AH LAI J HJ A AL= - J= J I K >E O J= E IA A A I F IA J A BA JA = IJ E= L I AJ? = D= A =L= I CKJ I=.A J=HJD=J A= = AJ D CO= L I AJ=JAH I AJAJ I = F J I=>>= D CO= L I AJ OACA= KJ I D= O= I A COHALAII = L I E= J I =J A = J= A L H IJ L = AA =C=KJ D CO= L I E HJ = =CO >> E >>= IF J I=> >= AC A JE= KJ J -I AHE J= >A ACACOA J AJAIKJ =J A A= AC =C=I=>>I E J L I AJ 8EI J= L I AJJ HJ AJA A FFA = A A A J J = =JJ= JA E J = HL OI >H H= I ACLA J A B K A = L I EAJ A I AILE=I BECKH J EIA OA>> E JL= I I A OA HA= ACI = IECD=I J LE=I BECKH =J I JA E O= OEH= D CO=F= FJE K J C=J A =JH A J>=EC= J IJ H A = H J = J LE=I A >AHJ A H=J L I CL= KCO= = H=L= I C I= ACO JA J A L= J BAD H HL OI > H JJ >A=I > H = = EEC= > = L= I C COAJ A I=?IKF I JL= AA =BAI OA AIAJ >A )I KCO= ACJ LAI J IECD=I > HD FAIJA LAI AJJ=J H OI CA I=JAH I AJACO =F IBA AJA A A E AC 1JJIA ADAJ= >= E AJ>A?I=F E I A = =BAIJ = D COA DEJAIIALA =L= I C A JJ EJ >> = I >H I I=BAIJ L I E AEJ A EIA>> JE= =J O D CO?IKF ACO A I > H JL=COACO=H?F HJH J >H ==JA AI= = DA OAJJ A A A D CO= L= I C>= ACOA >AHEJAIJ AB = A =I= =JJ -COBE L AJI AJAJEI KCO= CO HJ A E JACOBAIJ OJ > HF =I JE KII C= A AJJ= BAIJ OI AEEIDE O OACEJK I C=EDE O = E J KJ =J?I B I= AC>K == E OA H= EJKJ ACO H=E JA O 6 >> E J JA AH K = = H LAEJ A OA A =I AHAF HJ AI LAHI >= >= >AI A ) = >E KI A J I I H ACOJ ACOEC=L= I CJ A HKC=I

7 @ JJ= 0==JAH I AJAJFH > J L =KJ E ) JEC A I0= AJ = H =FE I H I JD=I J=L = =J I> J =J KF =L=COJ H O=L= I C = E OA H I JE EJ = F J I AJE HJ AE A OE>A B CC A =JAH I AJDA L= D=I I CK H ) A = = ID=H E =L= = H OA LE CKJ I= ) B A L I AJE AHAE AC AHAIJ = J=? J = A O L I E= J IH= HL OAI I COECA AII EHA = JK > J = L I AJ J CEIACOHA A A>> KJ JJK D ) HJ A AJJ EJ H AJJA AHJ E?I AH=HH= D HA KIIK = J JE =E HJ AEJ I A A J I C JE AJ A 0==BE L I AJ I=I D L I AJ A LEI O =C IDA O J AC= =H K D=J H E JEI J A J K D CO= L I AJ J= >= EHAJ HA I E 0=BA AJAIA A B K = F I AH IF J J EI AHE J= HJ J= = D CO A OEHABA A JAJDAJ AC = EC= EI D = E AJLAD CO=I D BA AJ ADAJ ACF J I=>> KJ I= = H= JI I CI AH A A A =H=I J= K )L I AC A A FA KCO= EI JA E JAJ>A A = =I J J 0== >= >A J K D CO= L I AJ IA A >A =? = A = AJKJ I= D= A = = J= = J I==L= I CJ CO AHAIA A J H B H >= = HJA AIA FAH IFA J L= O E ACA JJ =EI C?I= = ACOE ADAJI CAI AC A J L I AJ>A ) C F ADAJKCO= = H = EJA AIA A J AHA CEIKCO= O= HJ AI IAI J JE =E =C AJEI JK J E J=I D L I AJA I= H = I E JAI CCA IJ AJAII CCA I C D=J = L I AJ? J IKCO= = J= OJ HDAJE A D ACOA AIJ A A AHA A ) LAJ A F I = E LAJ A = C FI D I > DA LA AJ E AJ D=I FFA = = AHA A =J= K O I= = A OA A = > L I AJE C= A HE I? K =J E A A A JJ L I AJE C=J 0= ACD=J H JK =D=CO O I L I AJA I= J I A A L I=EJ A A>> AH = = AC =F J I D D COL= = C AHAE A =L=J A=BE AJJA AI HJ L I AJJ =I FI C EBA A I A A B JJB H E A AJJ ) HJ A AJJI E=BAIJ I AJH I= A H AHJ= IB J IJK I C >= ACACOA E LA J >>A JJ=LE C >H I = = =FLAJ B H E>= EI 6K FFA = ACOAIH I AJA ACO F KCO= O= A E I F E J= E OA J=BAIJ = J A HJ= FE A AC = =FLAJ B J II C =BE I H= 7CO= = H= IJK I C= ACACOA E =I L= = A I E JA >AHA =E B E JKI AC A A J IA = H=I = H=BE L I ) J J JJK = >= D CO= A A J I A ACD= EI J I= A A D=ACOI AH A = J JE =EEI HLAE A * H E OA A EI=BE = FDA KCO= CO > E EIJ A A>> AH = >= =BE AI J JE =E I AHAF A AC HJ I DA D=A A AJJBECOA A >ALAII = IE HE JAJJ L I AJE C=J = A JEI 6AH I AJAIA = A A A ) ACA A =D= C D= A =B O ) >= FFA = OEH= J L = A J E J L=CO= BAIJ I AJJ 8= = E>A I H = 8= =D A LA DA OA A I FFA A HJJA E JDAJ I= J I L I AJ A = EJI= JBA J JA AE= =F A AC J E IA HJ A ACJ= J JE =EI => O=EJ =DA OAJJ D COACO I AH A =I D I => O=EI AHE J J AC AHAE - H A J =HH==F JH= =D H II A ADAJB E= AC > O J JJI = =J = FI E?D CE=E I= AI J JE =EL = =J 0=A J ACJAII = H A A J= EL= = -I J JE =EF E AC KJ=JJ= D CO= L I AJ? = D CO= OA A A J IH I JA JIA= =FE AJJ I =C >= JA AIACOI CC B H = -I J JE =E LA AJ A>> =>A I ACO JJ I> ID=H E > )DD = >= D CO=H I A A A J= ACO JJ I J J I= J I J AE AJEI>A A A LE E ACOAIH I AJ>A L = II A A J I >A I >= D= C ACO>A +I= = H LA DAJ J= = K =H I AJA D=H E KIACO I J D= J ACJ J A A =>A I C II= JD=JJK D CO= B A L I AHAE= A A =? = = ACL= I J I H= AC= = =I=>>B H > = = =F= O=CAIAJ >A AHA = AC= = =I=> >= 5 J KCO= = = = =F= O=C= A J I A = OACJA A H I AJA ED=CO I = I=D=H E=I A F J > OACAIH I A EA A I A CO AHAIA A J I AHAEJEI ADAJ L JAI E 0= IJBA JAII = IJ D CO E OA I= J IAI IA C JI C LA FJ = I C A JLA= =EJ HJ IJ I >A KJ=JL= D CO>A FDAII = = JAH >A E >A = J L =FE AJI E J J I LA DAII =H I AJA D=H E J A I ACBA A =FI E?D CE=E LAJ A JAJ IA H.A EI AHJ D CO= = HJA A >A A D=I JD=J II =EAIA OA A O= F J = = EJJA AIAC I >A = =CO>A I = =J=E= = J= = E 1C= KCO= D CO= OAEL= I OI CCA A J H>A = = CEI CO H E D CO A = LE CD A E IJAH >A = E =?IA A O D CO=I BA AJ FA AJ?IKF = F A AJ= = J =F =I JE KI J H>A E A A AJJ ) AIA OA AJB O= =J I C I>= J K = FA = C IJ CO HIACO IKJ >= LAJ A FE = =J OE>A O I H= A =J HCOI AH L= I C J J K D= A =I= J=COK JAH J = E II AB HH=I J == FA AJ 5 = OACA IA>>A J H JA E = E H=BECOA A A A AJ F A AJ I KCCAI?E A A I CAEJ L= = E I I= H A A AC I J I JLE IC JK )BECOA A E H =C= LE CH I AJAEBA B ACOA>AJ E H = J I= KCO= A JJAI E = E H= A F>A ACOH I AJAJ EA A I ACOA>AJD JJ H>A "!

8 I H J ) A A AJ= A A AIA OA >AD=J >A= J FAELA = KCO= A JJAI E=LEII =L C I = = E HH CA>>EAIA OA FAEJE AI JE= A A F I H=E>= ) F A AJ= L JFH > = AC I E L=CO=L= I C JJ F E = I B= J E= FA A = A JI = JAI E E J> H EB A I J I F A AJ OAC >A = >= I AC I J I=H L = E K?I= = >A IKJJB O AIA OA HA ) II A A A AJA >A JA AI E = E A = AC HJ I HA= =COK FAI ) LE C CO J > H I = AIA OA AJEI ADAJI CAIACOAJ A II AJAJJ?IA A O CO H E 8 C JD=JJK D CO= >A L AC=FH >> H AJL=CO H A E J J I FAI= A A AJAEJ CO= = J= E D CO= I= J H IAE AC A A J E AI A ) BA JEI A F J> IE AHAIA JA AI JE= J = L=CO=I D A FAI 0=ACOH I H A = AI J JE =EA A IL OA I H I JL= BA F JAJJFI E?D CE=E ACBECOA I = H E?I ID JH= E J= AJJ J ACOAJ A ACOI CAI= =FA L>A L=I J= E = ACOA >AHEJ HJ A JAJ D COJ F= LE CB H E L=COEI= J HA I =JE II AB CC IA A = AIA OA AJACO>A I LE CB H ED `=BECOA A DA A A AJDA F A AJDA I = H A A DA `EC= JL= 5 = LAJ A A>> D=A A = F J = ACBA A A CACOI AH II ALAJ = J I=I IJ E>A > E = D EA IJ =DD = AC = F J ID D CO = J IJL= =D CO= A A JA E=CO= H =JE AE H J - = =I D IA EL JA )I D I AH A AJA =I AHAJI AH B H = =I I= J HA J H LE C J I= I AJ I A A ACC J == J D CO = L= >= = JDEDAII =L= AJAJ J =I )I AIJAHA KCO= D= AC I HA J?I A JA EA A AJ= >I CA AJ K = J HJA AI ELE C J I L= H A AJJ= >= E D CO =ED=J IH L I H= ACO DEI A COCOA C J=L= I CJ L= J L I CJ=HJ I ->>A =JA E JAJ>A =I D I= H=> A > E )LAJ J L I KCO= EI= A I FE = =JJ B CL== JIKC= = D CO = AIA OA = AC EIA>> HJ >A IA L= I C I= J L >>E F I AC AF >I CA AJJ HBA =I I=BE JJ )BE KCO= EI JA E JAJ >A J L =>>AIE =BE E =EL= I CJ E I=BE E =EL= I CJ L= B JJJ L I C JA E JAJ>A ACOHA A A>>D ==I A A ELE CD )I L= IA >AHA A A A AC A = EC= E4 A J I= EC= E E J J I I=I I D I L HA >AHA D= C I = = AC ACA A I AE L= = IBE E =E =CDA OAJB C = = A =J H>A E = )D= C J>AB=CO=I J JJ = EI AJ = JL O II C 7CO= = H A I ACBA A =HH D COA EIACO F I OEJ L I CJ=HJ I=L= I CJ IA J= F IJCO= H= = L I AJAEI ACJAJJA )4 >K I=KJ = ACOD I A JJ HJ AJA AC A A J I HAD=I J==F= J E AJ I >>E H AL I> I A JDEIJ HE =J LA DAJJA =>= AJJ = J >= O=A J L J JJ= L= I AC AL I> IA?I H> J JJ==I I A JAIJE JA I A B O= =J I I I O J EJ >> F= J E J= K O I A ADAJA JA E JA E=I = J I= JJE A A J I >I CJ )>A I =F J EBA A IA =CAI JKI AHAKCO= EI JAIAJ>A JA AIA I A AIAJ>A = K D CO= A A>> =L= AJDA E J=F= J E 6AH I A JAIA =BE I I A L= = A OAIJJ CAI JKI = A JI = E= )CAI JKI HEJ K I= IE JA EJ I=T =H= JAHAIA>>^ E J= =I I A = E I =L= = I HE = C IK =J =J=E =J I H A AE AJI =L= >= JDAJE )BE I I KCO= = H =I A A E A AJ I = D J L= +I= FFA COLEIA E J ACOBA B JJ H A A >AH )F= J E I I LEI J A A CI E ACA A )I A I H= KJ=J = E= H A AEJ ) E=JJLEIA JA JH EI= ) BE I I = A A AJA CO HIL J= I=H L EI FAI EBA A =EJ A I EA= I HJ I A D COF= J E AJ JII =BE L I >A OLAI H ==BE L I E HJ J )JAIJEL= I CJ L= J L I C J= >= EIA = >>= E J=I I >ADA OAJJAI J IA=I I F LA. OA I H O DA OAJJAI JE =I D=J I I I I C J I=FKI J=FAHIFA J L L= A = OI C H AJ J A JA E - JBA L JK = E A =J I FE KI I A IFI E?D CE=ED JJAH A J HCO= I= H A I = H=D= EI=IFA JKIJD= CI O E 6AH I AJAIL =KCO= EI=HH=BA JAJ E= AC =CO >>I OJ D CO= I AHAF E A D I L HL= I CK >= = A JJ ) OAC= >= = D J >= L=COK = F A E IL J = 0=KCO= EI=I I F J J ACOJ H>A = HEI?I= ACOLEII =LAHJ FH A AI ) HIA =A JJ =I I CEI=I II A ACOA H= C = HA A J= FAJ ELA = AC K J=J =I I OI C J )BE FEIKCO= CO=I I A LEII =J IA ADAJ= I A O AC A A IA=BE L I I = > O K J=>>B O= OA E J= ACOI AH J I = JJ JA A II AJAJJI CAA A HA CEI?I= I J J K AC A A E= FA ) =CK =J=I I A AJ J K AC A A E LEI J A A = E E=JJ CEI I JD=J = E J=D I L HI I A A = D COB J CH BE=E J J = F AJ D= A D COA = F A E >= KJ=J = AC AJ - J J=JAIJJAHA - JAJJ H D CO=I JAHA F>E O I HJA A >A FAI A A=F =I JE KIB H LEII I H= - = >= O >A=L=J IJ A A JA A= A AC AJAII CAE>A 5 I CL= KCO= EI=J H OJ D= I H= ACOI AH A F A = =H K J E=BE AJ O= F A = EKCO= = HAH JA AIA H A CJ H>A EI C J AC= =H K H E=F =I JE KII CEH I AJ B J K D CO= C=I AHAF = J H LAL J H>A KCO= = H= LAJ A H A IDA E?II I C =J H OI C HA ) AD AII C = O=CI AH I C I =II LJ HI C H AJ J A J JAHAJDA OAJJAI JE= = O=CI AH J A LE>H B O ) >= A?I= D J H O =BA D=I = > E = HA EI )I D >= =?IA A O=L= I C A ACBA A A = E AC= =I JD=J == B O= J= D CO=?I H> J= =EI C J ) HD I AI EIA JA DAJ=D=H I= ACOA $ #

9 @E BA L I JJ DEI A = H =?IA A IAI A F J > ACB J I=>>J H>A E >A EA A A AJL =I J = E= L CJA A D= = > 7CO= = H= I AH J JE=L= = =FA LA L=COEID >A?I= A HAD= LEII =BA I D= * H EJ JK EI=I = BA J J A I >>EJ HJ I E J= EJ H >>= JJK )I EC H =II E KI AC J I J= A ACOI CA A = = = FFA =I AHAF A BA I= A A D==D=H BA L I>= C =J J = A OA L= >= = BA L IA JJAIJA AC 6AH I AJAIA ADAJI CAI= J = J AHA = E I AJ J AC A A I = HE4 =J HJ A J JII A =BH=?E= EH OI AA JJ - = >= = JACOB= J= HL O== A A >A >A KJ=JL= = E CEI ACBA A =?IA A OL= A IH I H = A LAI E I A EILADAJEBECOA A >A=BE E =ELE C = A J=B= I AH A AJ J ) H A OE JAJI ACAI F J ACI = JD=J == AIA OA AJ ILEII = FDAJ= J>= ACLE IC JK H= BE L I AJ A A J=I= J IJK I C J = E H= A A I I= F A AJFI E?D CE JJ HCO= JK ) F A AJ JA AII C= I F AJJ HI J IE FAII C JA AI C OI C=H L = J FAELE = = J= A A J HJ IA A ) A )B HBE> EICOAH A AI = =E =F II A =JAC =FA JJJ HJ JA A )I A A I C=CO AI LE C AC I JD=J=J = J HL OAEB JJ AI ACBECOA E D CO= FH > = =FI C=I H A AI E= JH AEJ I I H AJ FFA >A?IA F I E= J J=I J >= - A = I H AJA =CO E IFEH A ALA DAJ JEI =E= J I = ADAJI CAI A LAH E= L I AJA AJ L= EC= 8= ACO =I BAIJ = E ACD A J D=J IJ HA = = D LAC I =J=FF E = A JA E JDAJ JEI J=BAIJ I AJ A = E>A = I >>EAIA OA = H >>E= A JJ AH A I HA AI J JE =E>=H>=HE KI = E COAI EIJH A I H= J=J OAIBA I AII E?IDA OA= EC =E L I AJ>A A?IKF A J HJ D= A JA AIA JAH I AJAIA A A= >= KCO= A = = )LE C FE AC A A J I JKCO= EI A H J == AHALI AH A AJA ) C = A A > = J >=KCHE = FAIKCO= AHHA DEI A A B CC= = O=CELE C J JJI CAEJ )I D =J= >= A?I= =J H I= J JJI CA A A E * H EJ JK =I = JKCO= = = =JE II AB CC IA D=J H AC E J=JAH I AJ A A I CAEJ - A H I A=BE E =E?IA A L IJA AIB OJ II C= E?I =J I E?I =J= = J EL J - =JAH I AJAI =JELEI O= >= DE O E = BE LE C > )L= I CJ L= A I=B O= =J I C IBA > I = EJ=FI E?D CE=E IA J HCO= JK ACBECOA DAJJ D CO= C I>A O I== =CO = =>> =JAL A OI C > B= = E II A JE= FA AJ 6K FFA ACO II AHJ JK = E=DD D=I JD=J E J= E H=I J>= =L IKC HI J= = =FH?IAFFA?I HAAIE I J )?IE C?IAFFA KD=J=C JB O= =J IL J AC A H A K D CO= E E OE?IAFFA?I > ) FA I JI AH B O= = FF COBA A A = =JE LE C ) =JE II AB CC IA BA AJJECO A A AJJ CO AHAIA A J H B H >= A A E AC = E HACO IE B O= =J> JJ FA I = J B >A=?IA A OJ - J HJ E K = E HDEHJA A ACL J E =DA OI )B O= =J A L A JAH I AJAI LAJ A OA A EA JJ= = ACO IE A A AJ AH =DA O >A ) A A AJLEI J O= D=J IJ L JD=J E = E A = J A JJK H >>=,A A?I= =B O= =J ACI = J I H L= I ) ACO F HDK = I A A AJA =CK >= EI= =JELE I OA A F KI=E O= A E JD= > J HCO= >A KCO= = J=DA OAJ B C = A =J H>A E JD== = O=CELE CA A I= ACI JL = I= = O=C I >AD=J D=J = ACO IJAH >A =J=E II I >= BECOA DAJ =BE E =EJ HL OA A L= BA A A I )I D = >= A A E A JA?D E =EBA J JA A A = E OA >A O I JHAD I CD= A I HA = EIA A = HIA D=I D=J AJ AHJ= = =F =E>= IA EI JA =I= J II C=EJ 7CO= A J= A A I CAJJ=F=I J= D=J K = >= = FI H >= = A OA =J JFH > = IKC= E= I H= -HH = E JI JK -CO>E O IAIA OJA I J=? E H= =J AC A A A = A A AJAJA L C L= =J ) C FKCO= BA A A =J H I =JLE C = JA AE CEIL DAJ AC ACL= = = =C=J HL OAE - JAJJ H D CO= ACO IJ LAJ FA I C= =CO H J >A D=I L=COB O= JDK A AED= C D ) A = ID=H E I = >>= A AI A =I A A EA AHCE J = = BECOA A A I H A A A E J=BE FA DEI A =CK = A AED= C A ACOA >A E J= A >A I AJ =J = H IA A I I JAJ IA A = EBA IAE )D=H E D=H E A A ACOAI IA I IA A I I I CI AH I CA J= EH O J JJ D= A =I FK KI >A I ACOA IAL=COA J H IA I AHE JJ HJ E A A A HA C= A AEI CLE C JEIAI J JE =EI I C I AH I CA I EC H I => O=EEH O J )CO= H =JE AJ A ACOAJ A JAH AJAIA O= AHALI => O O I== =JJ E J= A AI AH = * H A OEHA A H I ACOA EI= A AEC EKI A J HDAJ E= >AL IAJJJ HL OA D CO LA =C >= JA AIACOI CAJ= II = AC B >>A H I = E AJ= A I D= C=J ACJ= K L O>A A A = F JE LAJA O A = A? I=E = EKCO= COL =J E = A HA = ACI L I AJE CH= E J= J >>E L I AJHA )BE AIAJ >A KCO= COL= A =J H I =JEI CBE E =EB H EJ L= ACI I A A A JE= AI J JE =E J JJI CA = K I J FFA A A A AC =D CO= A >A J >>JA?D E =EI => OL= E K = >= = JEIAH IA>>AI J JE =E LAJA OA J=HJ ACOI C>A E J )J H I =JEI C LAJA OAE A = LAJAJJ L I AJA A I AH A AJE J F J JJ= = A A >A = = O=CEB H >= = EACOB= J= I IEF J J>E J I J )D = >= A A =B H A HL OAI A IA A I I I CI AH I C JBA L J ==I A A E J I H=AIE I J EDA OJ= & %

10 AI J JE =EACOI CAJBECOA A L D=CO ) ACOI CA I I H>= EI=?IA A O ACOI C HAL =J E 7CO= O= A L= =F I I CAIA E >= 5AD IA?I > J >>=?IA A OACOI C A BECOA A L D=CO I= E J FFA = =D O I = O=C J>AL E L=COB CCAJ IJ A JA E 7CO= CO HL OAI= E J> H E OA I L I AJHA D COIA E A = JA A J= AHAJ >A = E A = ACOI CAI?IA A O E> J I = >A I I I CI AH I C > B= )D J?IA A OJ A LAJ I = ALAIA>>AJ =FK E JD=?I= ACO?IA A OHA A A ABECOA ) L I AJE HJ = =?I H> JI A = E H= ACOI CAI?IA A O>AI =JL=COFH = E A I AHLAIA E AI =?IA A OI LAJ >A C A DAJ = A A AJ >A E OA AI J JE =E =C E I JDAJAJ A =L=H I J J O J JJ= I C A =6DA*=JJ A?HO B2EA?A? BE 5A EIA H JD=J= OEH== I CAI J JE =E I A B H I E J= E OA A I = E =CO H I AJA A J=HJ = >HA = BECOA J C= L I AJ= =FA L A = ACOI C LAJA O A JA AI ACD= I=> =I J == I CAI J JE =E H A OI C J ) JEIBA A AJJ= >= EI AH E D COA = ACOI CACO>A JA AIA I ECAJA JI CCA EI H )I F I CAJA FKI J J K = = D== L I AJE= J IJ II A =F?I K =CO= H =JE A A I CO= > J= LA HA J L JB=H=CK JJAH A A = =? = D JI = =HK A= =J O=H= E L O H )I > IA A L= = E =CO HKD JAH >A KJ=J JI C = )?IA A OJ= = J I AHAF A BA J J A O= A >AHA = E A D =FI AHAJ = KJ? II ABKJ E I J =C >A A II A J E IACOE IA LA AJDAJ I A BA ) = A I ECAJA J A I =C >= JA AI A A A EA E JACOCO O = = A = AC = )?IA A O ACOI CA AC LAJA E= A A A ACOI C JEI ) HAJE KI=E OI = J JJ H D CO= A A =I= J IBA C= = I = L= D AC A A EA=J FKI >A KJ=J I L= - J=?I= = = I DAJ D CO= C F C A KJ JJJ =J = I C E?I= = >A I =CO=H =J= D CO= E HJ AJA ADAJ L = II AJAJJ A A A >H I J,A= ACB >> LAJA O= D CO=I AHAF A A A LAJ A AJAI ACOA D CO=?IA A O=>A I I I C AJA > B= = = = K ID CO =CK =I A HAF II D= C>= ACOA A =?IA A EL= L= EDA OJ= >= = ACO I CAII C LAJA O J ACB C= = K E?I C= E H =C=?IA A O= =F AC J J )B H > A AI B O E J=D CO= A >A EI II A J=HJ E = I=HEJ KI L=CO=BAIJ I AJ>A A I >E?E BA A AC JJJ = = J I AJ>A A IJH B=I AH A AJ= = =J A AJ EBA A I HA = = KCO= COACOI C>A A D E==?IA A OJ I= = FE AC A A J I J - = LAJA O= >= ACOAI FAIAJ >A BA =C J A LAII D CO=BAIJ J AJAIACOA I O>=D == FA JD=J B H =J I CO?I F HJ I J = D CO= F>A I I E AJHE = H A DAJ A COA E AJLAD CO=L = = LA II A ACOI C>A = = ) ACOJA AH?IBE LAJ J IA HBA LE = JE A D=JA AH F? = KCO= = J=B H =E ACOI CAJ A AHAI E E J=J >>E >H L I AJ>A ) A A J IA >AHE B E JKI =J KJ=J>A C FA A = A OA A JAIA =J H I =JE II A B CC IA BE E =E J JJI CAEJ II A A EJ=F=I J= =J=E I J D EC= JL=JA AIA A I ECAJA JA = =FELE CJ =?IA A O I= FE AC A A J IJ AJAI ACOI CA J= ) LAJA OAE ACD=J H JK JAD J= L I AJEB H = = J= I A A EJ - A KJ BECOA AJ= J= I= =FA LA > B= LAJ A OA IAI J JE =E LAJA OA BA B JD=J K 6AH I AJAIA A A = AC A A J IA>>= = A OHA E?IF J I ACD=J H I L=COEI=B HC=J OL H F A AHA A I JADAJI CA ->>A = HJA A >A = L I AJ A > E =D=CO O I L I AJEB H J *AAJD LA D= D=J=J = I E B E =J F J COAI =H AIJAHA A AHI H= H = I E B E =JKCO= = = = J LK = IJA?D E =EI => O = = = = = I L= I CEI ACOAJ A IA HE AC= I =F J BA I>A AH ) EJ= =COBAIJ II >H I A AI AH I J HAC O = H L I EI A OEI CA AC O > AH JLA = BAI J I A A J I CCA > H )J=HJ= I= B H =ACOI I AJAI IJ AJAI ) EJLEI J=JADAJI CJA A = =J H D = JHA = =F I I>= EI )J=HJ= IB H = II AB CC IAAH JAJAJJ = AC I ACOI CAJ AJ A DE O I ) L I AJA J HJ AJA= = D CO= FH > J= EID A JA EJ >> ALAIA>>IE AHHA = JI I I JJE L= A ADAJA I J=BE L I AJ >A IA ) J I LAJA OAE A AC= =F I=>>EI AHAJAIA A = C IC EKI EL J I H= ) AI J JE =E LAJA OA I C=E LAJ IAIA JADAJE= K = =I?IA A OJ AII L=CO=>= EI A A AJAJB J II 0=L= L= = E = EI= J IA A AJ D = J I >==J >>E L I AJDA FAIJ = >E O= =>>= = LEJ=JD=J=J = J O>A D CO= J J I A A ACO EI C =B HC=J OL H I JEC O E )HH L= I D CO=B H C=J OL H K = =C >= CJ AJ A I?I= I LA L E JA AI HJ = J II KCO= EICO AHAIA II AHAFAJJ J>A E J=I D =AIAJ >A )I AIJAHKCO= EIACOI AH A L CHA D= J = H KJ=I J I=EJ > H E OA I =JJAI EID I= JI = =EJADAJI C LA LE K EI F A AJ LA I=I AHAF A A A = =F IEI AHAJ LA =E?IA A O C I D A A A I A >A HA=J L L I A A A EA DEI A = = J FF B H = J >= =D= CI O=I =L= H=AIE = EDA A IA EJ )I H L J =J = ) = >= = F I= = F?E = =FD= CI OJ IA A = ACJAHA J IAJA AI '

11 AC I >A BA )B HC=J OL H = KCO= = H =E I I AH AI J I>A EJADAJI CHAL= I I CA D= A >= A A EABA C A L=COEI FE = =J>= >= A A EA= = D CO=BE L I I H= H J I A I KJ=J IH=L=CO L=I IH= - A LEII = H A J F JE IBA LAJ I D EI AHE J= A AB O FA AJJI D D= A I= J IFI E?D CE=E H OA J= ACD=J H JJ IEH O J JJ L I AJ ) = BA EI AH IA D CO=BE A ACOI AH A ACO IE L I AJ A?D= E = D= A ACOI= J I L I AJ ACOA AIA =HH== LAJ A JAJ IHALA AJ D COI= J IJADAJI CAJ LAJA IIA E A IA A AI J I C = K E = JA E JA E=B H C=J OL H I AIJAHI C J= L I AJI C =J >= JI CJA A D CO= C FE= J I = C= =?I O L I EB = 6 > E EI =L=CO> =J = > D =J ) EI >= AC ADAJ = =H=J D COEC =JLAJ JIA A LEI J E?IH ADAJ I C AHJ=B HC=J OL H A I C J= =CO =ED HDAJ = =F= O=CC= A EI L HD=J =C=I=>>I E J = J I E = CA A EI AHE D CO= AI= EC OAI L I EFH > IH= 5A EIA = D CO= O IJK I C >= I J E AJJ = A I?IA A L IA B E JKI = =FK ) B E JKI = H E KI = HJH=CE KIBA D= CC= D=I E BA J IJ I IJ L = =I I=BE L I ACO=H J ) B E JKI EA >AHE?IA A L I>A KJ=J I= =CO A A AI E IH = JE KI C FAJ OA A = EJ= ACBA A L= = EB ACO= H I A EI ) O ACE >>ACO H=EL=COAFE KI JA O A J A H I = L=CO EACO > A BA A A EAIAJHAIA A A>A A DEI A DE O E = A >AHE A B E JKI= = == =FBA J JA A ELA = >= = JJ B E JKIJ= ACOE AIAJ >A A >AHA I >= BA A E E C= IE AIAJ>A C FA AC= >>= H= >I CL= = JB= J= L I E ACB C= = I JJ E JD=I I C - HJ= J = ACOE ACB >> LAJA O E ACB C= = I = EEC= EAH LA I A A J I CCA > H I= E A = =J J =J J=LAJ J L I LA H E ) A OE>A = JAJE= =F= O=CC= = L I AJI D= A JA E II D= A HDAJEA? J *E O I= A 5D= AIFA=HA DE> = D CO=0= AJ I= A=H EH O IE O = =F K I C J 0= AI L= =D= 5D= AIFA=HA DA B CD=J B HC=J OL H = H= K = FF COCO=JH= AI I =F I D==I JAJE ) 2AAH/O J A JA E JDAJ = D= = I I A JII A =L I *E O II A F J> =HAC O CH II =>>DA O AJ >A L= IH I JLEI JL= = A OAIJI AHA?I IA>> 2KI J =I AHAF = =E I D= A A A D I C AL I> = = =I= = ) HAC O>A LEI J= A A J J>A A A A?IKF =J ED JJ HH= A AE= D IL=COD I AJJ HJ AJ A >A KJ=J I=I H E?I O= A A J I C E J= =E B E JKII H=A A A ) ACBE AI JAJJHAC O = A O OE>A EC= EHAC OH L= I I A ACOI AH A =E?IA A OHAC O JE H=J H I I CI AH A AJJA A IK = =I IH I JLEI J= = =CO >>D= CI OJBA JAJ= A >AHE?IA A L I JEL?E EH= E = IA>>A =HAC O DA A A>> E I AJE JEL?E =J HJ AJ>A ACD= J H A A I A EC= E C=J E - A AJ=JK I C =J O J JAJ E= BE AC >A A = == = D COE >>= ACBE AI JAJJHAC OA E > J HJ ) EC= EL C LAJ A JAJ I= >= FFA = D COIA = IA =HAC O A = = =IBE B HC=J OL= =F= O=C K )BE J A =C D = AJDA A B E=E IFEH?E HJ = AJAJ A JB H E== JJ L I AJE C = ACBA A L I EB H >= 0=EC= A I= J J JJ==BE L I LE C = = =FLAJ I= J II C=EJ F A AJAI = >E J I=>> J LA AJE E JD==I D >= J L=COA L=I JJHAC OA = =F FH > == J E 0=BECOA AJ D OIFA?E EI LAJA OBA B J K A OA = L I AH= =FA LAE>A >A AB C = J=J = =C J A H CLAIJ=I =L= I AHAF HA D=J = I=HAC O= =F ==I A AC H E A>> = A =J LAJ J A A > 1I AHAJAI D CO = =FI C= = E OA =COI = JJ JE E=I =L= E OA ALAIAJ HJA =>> = EJ=I I A >AI A D=?I= = J K =JBECOA I A L=IJK L == E AHJAJ J HI=I C I FF= = = =A J= AI J -COAIA = = I H AJA A D CO= I LACAJACOA AIA = FHALAJ JE BAD H>AJ A =>AI I AHAF BA A A AJJ D= I = = I C>= AC A A =HE =J H D ACE >>= >= ACI = J = F I HJ I LAJ A =D I= H A D= J E A A J I L=CO= A A AJAJ =CO=H I LACJ JE>A=L I =J D=A?IKF =I A A E AC AL II CO= H JJ I H= JAJJA O I I HLEI J= O J=J JJ =CO=H =J DAJAJ A =DD D CO AC HJI =?IA A OJ IJ= C= ACE JA ECA IA>> EIJ=?IJ= = A A= I H BA J JJEH O A ) E = A = H=>ALAJJCO= H =J=>E O I= A AI J JE =ELEJ=J HCO= ) HJ A = = = EK A AHJ AHJ=B HC=J OL H C C F AJ A A I COAJ A A = L I AJB C I=E = = = = I >= *E O H== ACB CI E J = A A J = A OA A = FE EBA A J=HJ = ) E J=I D ACOI AH E EJ?E = F J I= =F I =CO=H =J I AHLAJ A E AI I >A HDAJ JAJJA )I =L= L I AJA I= FA L I AJA OI AH A II A 0=ACOB HC=J OL CO AC D CO= FA A HJDAJ A = OA LE = = H= J= L I AJAI J JE =EIE AHJA A I C A A JA E JA ) =C H=J= I = LAJ A F IA = J I= A ACOA A OA E H =C= FA OA L I = = AC - = J OE L L= EL JA L= A A A A E =BE L I AJ A >A I LAJA OAELA D=ACOAC I A A AJ A? AL= ) O= BA EH=J = E JT I =FHACCA ^ T0 H L L=^ T, `)BHE >= ^ T) A I F IA ^ T) I^ L=COT*=H J JJ^KCO= O= I AHAFAL= E J=BAIJ OA? AE A ACOC= HE >= ->>A = HJA A >A = A A AJAJL=COI AHA?I IA>>AIAJ>A = AC I BA L IJBA LA AJ? AI J JE =EA A

12 LAJ I = = = D=J ) IE AIAJ = E H A?IKF ADAJI AJAIA JEI=I LAC AC A A J IA = E HACO AL J LEH=J F = J I C EL C IL=CO ACO > H JJ E AJLA O J=J JJ A AJ A FA AH = A I=I LAC L=ID=J HJA A DAJ -COHACO= H=>>= D=I = =FI CA AHJ IA DA JIA JAJ )J LEH=JI LACA =F = JL=CO= I CD HI =L=EKCO= EI= FA >A K J=J JJL= I CI AHLAIH I AE I A A J I A AIE L = AC A A JAJJJ HJ AJA D= A = = LE C >A EI HJA AI ) EC= E L I J= =H I= D=I =A I AHJ = HJ D CO= AL J J=II= AC= F J J *A A KCO= EI E= FEB H LE C I A I =L= EBA A IEB H H= JL J= E - A AH A = HJ J=HJ D=I =J== >= ACA I A >A = FA JJE BA EH=J L I EAJ A AI LA )I =L= A LAJ IA= FE J JEI J=I C= >A A LA AJ=B CH BB= >E J I J JJ A AE I HAJ I E JALE IC =J D ) = E D D=I =?IKF O I JA?D E =E IJ I> I A AI J JE =E ACB J I> LAJJ BECOA A A = C I J JAH I A JAJJ BA =CK = = IJ D = FJE =EKJ I J A ADAJ A A B E= = = KI JE =EE EJ?E L= EI ) I= A A D= II A =F?I = LAJ J C FAJ I=B CH B J I O= F J I= I E H E = AJJ J D CO=I AHAF = = I J ACBA A D= C I H =D= CI H > ) E A A = FH > = I A JA J I H AJA AJ OFH > = J= J I A >A =CK =J I= I C HJAJ A I C J AIAJ>A ECOA A JA =JA?D E =EBA J JA A A CJA A I C LA =CO=H E A JJA H D CO=FH > =I = E >>>A H B= IAI J JE CD=J AJAI E I C>A II E H EJ II= D= = EI=D= C =J = AI J JE =E I = = ) KCO= EI?I= LAI A OAHDAJIA EJ >> AJAJ= J= D=LE K EIJEI J=I C=?I H> JI A 0=ACOI AHHA JK ID= K L= >= A A>> AH = EC= E I D = H A A L =J I D==I D KJ I= A A=? K 0= = >= A JJ J L =? K C= AC >>E EJ?E EI?I A I D EA IJ EDA OJJEI J AC HJAJJ D CO= L I AJ = D= C I= FF O= =L=H A A E J=I AI J = HL OI > H I= >= =DA O AJ= A A I HAJJA 0== AIAJA J >>I C >A A A A O= I = =I=?I=F EL= = I H A A E J= E OA = =FI C= E >= D= D=J C = HIA J=HJ= = AHLAIH I A A A J J>A K = FAH= HE= >AJ J AELA CEI = I C CI I C J HA JA=J >> AL = I I CE >>D=H E KI I HAJ A I= EC= E A A C= ACCOA C >>E EJ?E J EIA LEIA JA AHJD II BA L I =J A AE I HAJ L CEC E= A I J J JAJJ J HA L B H=I J J = J =C I H= ) A ==BAI J I CAJ I >HA J=HJ ==BECOA AJ 6A AIA = JI AHAFAJ JI E = >= IL= >= = ACJ >>A I HAIA LAI E D CO E OA I HAJ ACO FFA D= =CO OA AJ A HA =CK =J A ) A AI AHAFALEI J A BA J J A I H J E = =COK A J I H=HEJ E KI J OIAC JI C LA ) A A ADAJ I A EI D CO=L I = AIA OA DA ACOA EC= JL= ) O=>>BE JAH AI J J HI=I C I A J A J= EC OJ =E =J= A AE I HAJF J I AC A I LA B H C= = I KJ=J >A )I =L= = A A J J>A = A A A AI EA =J HJ AJAJ I A DA OAJJAI JE= FA AJ D= A ACOI AH A?I= ACAH I JE= H A EJ J IJ ADAJ I CAI D COD= OAHE J AI J JE =EA EI AH I J = A AI AH KCO= = = = A IIA H = A J=BE A I H= E J I= = H= ) A LEIA DAJAJ A BA EH=J I=J AJAIA F J I H A AI I I CAE JJB J JJL= = I J E A = = D CO = = HA A A I H = A IJ ) E H L= L CJ=J = D= K > C I J AI >A L=COLED=H>= D= K =?IAFFA F C I J I=LE HA J 0= K = E ACOBACOLAH B JO O ACOD= D=H= C = = A J =KJ AHAF A =D COKC=J ACO KJO= L=CO=D CO+D=H EA+D=F E ACKHK ACO F?I JA E AACO> O K J =IE = = T= ABAN^ A J >> E J JLA B A HA A J I H= FAI = E A B D=J 6= J L >>J=HJ EHA= ACI A A J = F A AJHAD=J AI J E J= =CO=H BA EH=J E I > >> KJ >> AJJ A A A J EA E?IKCO= EI J C IK JI CK ACO O= L I AJ>A = E FA > F J A E )>>= = AIAJ>A D== H A EB I=I AHAF = A AE I HAJ>A A >A F E D== >= =J HJ AJAJ =CO=H E?IDA O =BE >A AHJACO I I B H=>AJ A A AE =L JD=JK COEIACOH I= AHJAJ >H BAIJ OA D COH I=L A DE J AC CO= =H I JL O= A AJJ= E =J JEI H E 8= >= = L I AJ H J=EACO>A = = AH I J I JEII C I=D=J H JD C I=L CI I H COA C JE= L I AJAHA J 8EJ=JD=J D COL= A = AC=J LD I AC = A=DA O J=I AI C FFA =F?I =J>= 1I AHJ J O D COB= J=I JE KIJA?D E =EA HA F IJ HJ J= H L = E H H C JA E= =HJ =JAH I AJI AE A H O= =J=EJ C FA C =J I I D=J I =J J= = A AIJAHI CAI IJA?E A AJJA H II= ) FA AJD H = =F I A O J=J E J> H E OA I CAI H I HE IE K == J >>A AHI =I EL C I=ACOAJ A BA L II CEI ACO HJ A A AJ= = O =J * H E OA I D=J IJA ADAJ J= EA A AHHA I= ACIE AH O I FI CAACOI AH A BA D=J=J = ) AD I CA = >= O= O= D COA AH= ECD=B CA JAH E=CO= H =J>= )JAH I AJAII A LAJ A B J CH=B I=I = ACOI AH >> I A BA L >> AI EDA OJJ AJAI JE A A AI AEJ == >= C A J=HJK EJJ ) AC O I AC A J I A H I I H `L H IE> O=` AHAI J I JAJJ ACO IKJ E BA L JA >E OK J LAJ J I H=BE I = =C J ACBA A I L I = H=LAJ JE -DDA = >= AC A AJJ LA E= ACO =JJH C JAJJ FA I J = EACOH I J =CO OFH > J A A JAJJ IH I JDEDAJAJ A AC LA JA= JI CA AJ ) CO= H =JE IL= I ACI = E >>= CO ALA AJJ E A =? H AH AI - A D=J I J JLAJ J L I = HE A = E A EC= EA C J L =L H I AI H O= =J J D= CI O I= = BA AJA H L I H= EJ >> =I A AJ "!

13 D=BA LE = L H I OA L= J A ) F IA = >= >E J=J = I =JA?D E =EFH > H=J= = A L >A J= = IJ 7CO= = H IJ A A J A = AI J JE =EFH > H=EI )I AIB O FA II AHA A IAE= J J D CO=JAH I AJAII AIB J CH I A A A >= A = = =I= I AIA OA DEJA AIH C J I HA AHJ= AC H O I L=COJ HJ A EAIA O AC LAJA E D CO= = II >A H C JI IH I JLEI AHJ AJAIA = = =I = J E = H= DEI A EJJ A = =F LAJA O=JAH I AJAI I > A J LI LEII I I OACJA A D CO =D COA HKD =L=CO=I OACA A>>L H I >A F F = C= A AC ADAJ IA D= L O= -I J JE =EI A F J> F J I= = A A A LAJ A JAJ IHA A KJ K )J HJ A EAIA OA I H= H= =EJA?D E =E I E JEI EA C J )D HAI>HEJ H IEBA L JA A B= J=I JE KI= I?I= OAHJA = LE CD I L= 5 = J >>AJ KJ=J = E JACOACOI AH BA AJA BA D HB O F I=H=CO C I A = AL II I O AJJA AC= AI H O= =J LEII =B C JJI C J A = = =? = I JA D COF J I= = I JD=J ACOA = JAH HK> J>= =FD=J F J E I A ) =FED BA L JA A DA =T E A =? H^ I= ADDA AHA J AJAIA = = =I= 0== >= = L= I = OACE I A = = = = JJJA?D E = - I HEI= = =FH > L= A I A >A E D CO=I E OA HJ >A LAJE= =C J= EJ IAE A JI CJA A D CO= FD=J I J =CO>= A A E=I A I FI CA,A HL OAI AA = I HAEI A ADAJ D CO=I O= J >> AJ = EJ FEAI= J I L I AJ AHAJAEJ H= KCO= EI= = D CO= = =A J E BA J D= AII A A ECA I = I CJ >AHA IL= IJ = DA OAJJ?IKF = JB H J FEIKC= =J J A >A KJ=J E 0=J H JJ= >= A A = FEL= I CEHHA= EJ I = =DD D CO>A I =J I J J =BE L I BA EI AH - =L= I AH J A I C= >= I O I?I H> JI A AC A A I LA ACE JJ A AH = H OA LE CD = AELA H LAI E AJ I E A A>> AH D = E >>A LAI J =>A I I C J =I A A CO A J=JAH I AJBA AJJ = E CEC= = A D CO )I A FF OL C AJAIA JAD J E J=D= C IH I JLEI A COA EA A =HH= D CO A =F?I =J>= =L= I CC= AHJ I >A I H = H A I = EJ CC A I I = JA E JA E= >H JA >AHA O= H A A AJ I=II?E?E =J A J D K E J= E OA A A >AHA DA -?I= = H ADAJI CAI D== =F I I H A FA C JJEC= EA >AHE A A L I HA A A - HJB J I= A =JAH I AJAI HAJA H A JAJ IA ) F A AJEC OA= FA AC A A A >AHA IJ HCO= H EI HAJ HA O= AH I D CO C=B O= =J I =CO J IJ I E?IE O J IJEI = - I H AJ =COI C>= JK ACO I AHAF J A FAJ =FK = HE IEH=BA =CO J JJ=H? H CIA HA CO E JD==I AHAF JJL = AC -CO A AC AJAIFI E?DE =E>ADA OAJJAI J IH L E >> CO H A E JD= A A>> AH J L =D I=LE K EI F=?I A J L I C E=JJ AJJ =CO >> 0== AC I BE B O= =J I= AJ =COI C =CO >> FA >A KJ=J ==I AHAF AJ ACOFI E?DE =EJE J HAB ANH L CO HA E JD= A A>> A =L I D E JL= >= CO= J I J IA = H EI HAJA >A O I== =JJ K - =L=H I =J= >= OA ACJ HE I= H= AI J JE =ED=J IEI A A J I HJ >A?I A ) =COLAJ J >A =D =L I AII A L= =LAJ J C FJ = FA A AC A A I AHAF AJ =COI C D H COI AHEI =CO >>= ADAJ A ) E E CEIJA AI AHJ= A H A EDA OAIA =L I L= IJ L I C J BA J LAD= A JIA E =L=H J=LAJ J L I H OA AJ >A = E HEA J 0== >= LAJ A =L I = =JJ JJ ACO C HEIJ= = EL CEC J L= I HE= FA AJ = E E = = H 0=J= =I HE I C = =L I = E A = A A A = H= E J= C HEIJ= I ACI = = = H EI HA=?E = A OA ACO > J= LA AJ C=J HKC E E E >>=H I AJA >A ACO = J >>I= J IFI E?D CE=E LAJA O AH BA = EA A = L I AJEB H = = = =FA LAE> B= HALA AJ A A= >= D= O= LAJA OJEIBA D = ELEJ I H ECA CO= H= BA AH A J =L =I J I= ) = H = E =JH BE A IBE E E L CJA A ADAJ I = = JA H AI J A E AC=BE B JA =JE = AHJA A =I D A O >=I E 5 = JD=JJ = AFJK O=? BE AJ = E>A =D=> A O AC A A A =J= J L >A = > I H ODEHJA A F EFF L J E =F=HJ L E = J? = 0 OK =J> L JA E? JE =DAH?AC = E HA I E = =I J= DALAH I > H -COAJ A I D IA AH KJ E= F A AJ A A J=I H O= I J I H E >>= A O C J AC A A AJA AJ IBA L K I =J E - HA A AJA JA 5DAH = = =JA CAHDA E OA HA OJA A A A J=I A JI = E ) E H=J HI A >A L= I=IF= O =H =ACOA >AH BA E C= >= A EID=I JD=J I AJJ ACDA =+=H A? FAH >= ACE J I =J HJ A A I = ADAJ I C JD= CI O IA =I =J = DA OI A LA J = E H=JH FKI =DACOA =?A L=CO = I FI CA =F?I =J>=D == J=J = *E> = A OA L= >= 2= AI JE >= = / H C HI CL=CO4 =I JAHAE =II E E E =JD J= >=LE CI AHJA )I AH J >>I CA= >= = J J = D CO= EJAHAFA= =FE AJ = E H LAI E AJ -COAJ A L I AJE CIE?IKCO= EI = A OE E OA ACCO DEJA AII CCA IHA= EIJ=D=J II= LEII E= AJ=FH H I AJAEJ - A EJJ= O H A = H L I A LAC AHAI J D= A A JA A L= I CK >= - A $ #

14 EJJ= =COL H II J J KC=E =D => J= O E I=D =C I JA O I E E A L= EC= I COJ A EI = E HACOE A A L IJ= IE H L I HE )HA= EIJ= EIJ= CO= H =JE IH = JE KI J HJ A E J ACO=H J= = =I= =F= O=C = H= - =LE C FF = OEH= H J = E J= IKCO= A L =J E =J C I = IJ KI H=EI )DK H HH L= I =JH=CE KI K H L= I I=I H = A A AI I=F=JAJE KI =B BA L I IH I= J BA L I = = =I=HH= D COJA AI JIA= L I AJ LAJA OAEJ ) AHAFA )H= C = J J D CO =F J=J E E A >AH H E>== -COAI J = >= )I AFJE KI I AHE JT?I= J D H E E ) HD COEI = E= AC F I AHK>>I H= IEB H = AJJA>>A = HI C>= I J= AC I LE C I>AB O I== ACOE ACAH IA>>J ED= J AH =F =E >= *E O I A A =HH=KJ= = D COA = FI AH I C I>AB O I =FH =FH= LA I E A OA = =E I E=D=J I=A A =B O= =J = = EH H A A JJ EIA AHJ L = >E O= EC= K L= = I = = E H= C FI D = J ACAI J C=J JJI C= C JJ= = =?I O>A = =JL E BA E JL=COJ?A J HJ?IAH >AD II H > H =I J E C= == AC OA AIA>>B JA >A A = = C AI = E> H E OA I D L=CO=D= CLAHIA O AH IA>>A L == I CAJ ) H= KCO= BA BA I = = E CEIACOHADALAIA>> ACOHAJ >>A H = E>= 6?A J> H AJJ I= A J J EC EI A H JA = I CA = E D= L J= ACOI D ACO H J E= A I HJ ) I C A ACAEI O= D CO =C >= = ACOA?I I C L= A A A I C A = CO=H D=J 0=J LLA A A JJACO A AII?E CKI C CO A A A JA= EH= C H J E JT= I F I J O>A EA =J ACA I AIH JACAE BE=J= = =I H I BA JJ H JJ > J I O EI AHAI KJ?=E HKI K I >A H I?IA OI >= COAHA A ^ = H AL II AC=DA O JA = A H I ) T= I F I J OD?I=J = JJ=BA I F I J OEI 1C= = J H E I=EIB A D JAJJA T) = ACO J D D=I BA I I A OEI AC A A E = J HA AH L?IEI C> I= A IL C EC A = B= J= D= C I= I =FK == A IJ D CO AC H ABA I I C J I >A?I I D= A J L E = E> D= A KI = =FI CACOHACO= H=>>= J E J I =C= =JEI= E>= I D CO=>=H J=E EI HJ= H JJ >A BA =BEJO CAI JKIJ I= ACJAH I >AI A = H ^ AIAJHA C= = E AJA I I H>= = A I?I I C=L IA I LAIA?I I J=J =J?A JAIJ=F J H IA E OA CO= HEI CC= D= A LA EC= =J I A =L=H BA AJ= H H=B CL=J=HJ LA AJ 8 CJ HAEI= A IJ=HJ= == = J = IE AH>A E?I CK A>> =HH= LAJ A JAJ E D CO?I= I E H =C= AH OA I EL I C =IE AHEC= E =E )?I F I OA L HEJE KIL= I AC= JIKC= = D CO FFA = A A A JK I C BA A IA =IE AH HJ ) D CO= J =C= AHE =E>= = AJE I A A A I C I= H A C II C ) AJE I J J EA C JE D CO E J =F=J?A J HJ A I C J=DA O AJ E K DK H=BKJE H A C II C = A FAI J =J F = = ELA JA AL= = = E I H 8= EC= I CEIACO J= A EC= ) =L J I = I H AJ JIE AH H J= E >>= = I C= = = AJ ) ACEC OAIA>>J HI=I C ACO JJ= = AC >>= LEH C L = I A EA A L= = EB A>A I HJ A = E= JE OA L L I A O C L JAI E *E O I HJ >A =C== C F E JJA?D E =E =FEC KCO= CO K =J>=A AJ E J= = E H C?I= = JA?D E = A JBECOA AJ =EID JH=D JJ ADAJ H== FA AC A A C IFKI J=> L AJAA LAI JAJJAL=H I J - = J= K J L >> =BE A >A KJ=J JJDA OI A AJ ) = ADAJ?I CIA =L=H = AC= OEH== K J H JA J E JD=D=I = LK C J J = I AHJ=J HJ AJ FFA ) =I =L CJA A D A AE L=CO. =B E= =JJ ) E JA A JK EI L?IEI CEI ACJ= == I J O= I B H >= =FK >AJA E J IJ = A OA A A L J= A JJ )I AC A AJJA =I AIA >AHEH JACA A II AH >A KJ=J I L= ) C FA = >= J L >>E = >= CO H>= C>= > O >= J HCO= JAHA >A HD >= =IJ O>= L=CO> HD AHA ) I== >= I = AH JJI C=E>= KI JJAH I AJA A AICO HI=I C A A E ELA DE O = =I =L= A OA >= I= AJ>A ACO=H J EJ JE =?IA A L IA JJEKHJ =CAI JKI I?IA A L IA CO HI=>>= LAJDAJE ACO IJ ) EACO H ECEIA J=HJ= ==I = = EC D I FAH?= =JJ A = E =BE A - B == >A =FA IC AJ H AJ J CO H E E JD=CO HI=>>= FAHAC A= IA A I= JA AHCE EJEIBA B = ) J= II AH A AJAEIA JAH I JE AHJ=I J = E FA =J E B E JKI >E O I HJ ACOI AH I C J LAJA E AC )BE =>> JEL?E JAH I AJAIA % &

15 AC LAJA E =I >A E EBA A IJ 1>IA EJ= ECD= ADAJ ABE HALE E 5 =L= DE O >= =I AHAF ACOHAE >>J FKI L = I JEL?E E ACOI AH A ) A OA J= >= = =FLAJ H A A H B H C A OA AJ EEI AH I AC HJ 5 AHA A ICO AJ D = IEH COI C HA O IB A A I= =J IB J A OI C AC> I I> I= ADDA D=I A =CO J H A A = = =I= ACCO= H=>>= =B HC=J OLI H= LA >E O I EL J =A A AJ=FHE EJ L A A A AJ DEI A = A >AHE AJAJACOI AH I J E OA A I I CI AH I= AIAJHA=D A = =C J JJ A A J II AHAFAL= =>>= D COBA AH I JE =I A OAII C H I J I= A >AHEA A AC O HAD=J ) LA AJ A HH I== >= CEI= AI J JE =E H AJ = E= L I AJEB H =I L B J I I= EJ= = FI E?D CE=E H OAE= =F HJAJJ AC ) LE CA LAI JAJJAD=J= =II O J ACI J= J H I =J II AB CC IAEJ = = J J JJA =C H= ) A ACO AI = O=CBA AJJ = FA A AED= C C LA FAHAC A O= LA AJAJ O J=BE = EHA I L I AJE C A FAI D CO= AC=FH >>B= K?I >= EIBA F JE A A = EIJA A =JA F J O= E JA EJ II= AC= I CAJ D CO= A AH IJ ED=J I *AI J= H O= AIAJH = E HD= K?E?E I E E FJA B = JJ = AKH=I J E I EBA A AJJA D= = I= HE J IJ D J I =C =J ID= C =J H A E=L I J JJ= D=J I H= ) =II?E?E O= A AI A D COL= I C = J A AHJ= =CO= OEH= = =C J= C F A ) IA I IE A A = E H= I C EL J=B= L= >= EJ H E= =ACO ACOI AHA?I IA>>B =J J OE L L= = >= D CO= E OA JD=J >AB O ILAI OA A EI HD=J E A>>A D=J = = =COH= =>A O I = OA>>A L = = KJ I I I J HE KIHA=?E EL J =EL )>K IC I I C JL O= O= DALAIA = EJH=CE KI LAJ A OA A HD=J )HA= EIJ=>A O I D=J I H== H EIA A I ACJ HE = AH?IEACOA I > HK E AH =I K =FEHKJE J= >AD=J H J I I IE CAHD=J I== - A J =BE=J= A ABE H A OI CAEI ACI A D =J I=I A OAIH?I I I CAIE CAHAEJ A OA IE>>=I J CO H I=I CC= LAJE ACO IJ= J HI J J >A A I ACBA A E=BE E =E BAHJ I IFKI JK I ADAJ I C H IA ADAJ D CO?IKF EL JA AIAIAJA L J= = E HI O I>?IA A OA =EJ ACOAC I I H=LEII = ADAJAJJLA AJ A FI E?D CKIIA =F J I= ACD=J H E D CO E OA HJ >A COA C JE AC= J= I EC= I C H AJ J I E JAI C J I ANK EIJEI J=I C J II AH OI C J= AH?IE AC EB C I D=J HJ= = >AB O I= HA DAJ AC HI CBA BECOA JAHHA=F JA?E EIJ ELAI OHA 4 CA A J= = = E H C AJ A HCA J = EB I C J -H IA A HA=?E B OJ =LA AJ CO HJ? CA JJ= A I A =JEI J J= = I CLEII =I H J I HJ -COAI J HI=I C C=?A H E BA J LA D== E JA ECA I A A E>AH EI I A J LAI JE II A= L I EI C J= AH?IJA A I CCA ACJ >>A = >= JI C >AL D CO=I LAJI CE?A H= JHAD I J JJ C= II D= C>= = OE L IL A OE L J II C = = AHE =EAI O LA CL= >= A ADAJA JA E JA E=LAI OB HH I J =J EHAB H AH A E >>=I J= = F EJ L>AB O IH= A A A? AJH E= = EJ= C F O J= E OE L L= D CO=I J J>A J J JJ H = =JJ O>A O IJD=CO= >A - B CL== C F= = =I=HH= D COA F A DAJAJ A AH LA B H = = = JI== A AJE H AJAJ ->> =I A F J> = I=FKI J J=J A AC C F =BE D I= ELAJ JAJJ I C?E JJED=J HL = A ) II CE JA A JK EI H EI J E IAI J JE =E K J H J ACOB H I C D=J = 8A AJ J=J ACOA >AH J?I=J = J= =7 ELAHI= +K JKHA O?AK AC= = F J I D ) =JAHL D CO C FA AJ I JIA A IB HC= = = = = HI CEB I C = J I H= O I J HJ A E L= IE E E >E CE=E L I AJE F J I AJE J OE CE IEF=HE C FJ= K O =J ->> =?AK > J A T= EI =J JA F =J IB EI =J C FFA = E= AC OA AJ KJ=J =>A= AJ ADAJI CAIJAH AJ * H EJIE AH EIA H I J=J IEAH BAI J IA H A L= =CO >> >AB O II= > H = = ACOI AH BE I D = A OA AJ= I C= J C=J D >= A A= = J=J A A J I C LA ) C FA J= K I C J A I = AH JAJ E=J >> AL I> > I I CHA D= A D=CO E A D CO>A = >= = E I H= IJ AHAI A =BE >A ID= ACJA E= =CK EI =J J D COA J AC =F - A =JEI J E JA A JK EIH I A= AC OA>> A?I= =D O IBE A LA AJE = EB I C I =>> I =>>H CE EBA D= A = EI ) L?IEI C= I F A C= LAJE=BE AJ C= E JA A JK EII B H >= IA ADAJ= >= ACBA A E=LAI OA H A ACO HJA A F EJ LKCO= EI=D=J I 1JJ A O= ACOI AHK=DA O AJ E J= H EII B H >= =D = AC I I CAIAH?IED=J IJ OA AC H DAJ D=BA EI AH => J = E= JE I?E EIL CO= =J A JA A= >A A = =LAI OKCO= EI D CO= FA O= J OA AJJ H = BA = A OA A EI AHAJA A L =J I A =HH L= I D CO=LAI IJ A E I > E D= A D CO= ACEI AH IHA J=J C = L= DK = I=>> HE J A I>= = E >AB O I J A A AH E =F =E BE =! '

16 AC =CO >>H I AAC I A >E O I= H IA>> =I A F J> ) ACJ >> E JA A JK EID JJAHA>KCOKJ= )?IA A O>A KJ=J I= O= OEH= = BE JEL?E EJ D CO A?IKF = A A A AI A I JA A A A AJA I I EJK?E EIACOI AH A = =JJ= = I CDA I CO I AH LA JA A L L== E JA A JK EI= EC OAIA>> I H= O= H IJ A JA A = LA JA >A = E OAJ= F AJJ K IE KI HA A = A D= =J = = = H I D CO = JD= JJK HL= = E H L= =D ) CDE O=FAHI A A J HL OI AH I A = L I AJEB H = A AC AJAII CA BBA >=?D 5JH=KII II = I =II E KI HJ A =J F J= 7CO= CO A B= EI= JI C== = D CO =J HJ AJAJ =F I >KCOKJ= JA AI AA A A = ACOAJ == = D CO E E D I = K ) E JA ECA?E=BA J JA A IA A A A JE= J D CO ACOAJA EL C AJJI C A >AHA DA = =HK I I HA J E J=D CO5D=M E IB= J= I CAJI J= = AC E 0 0KH? = J I KCO= CO JA A B A J FKI I H= I JAJJ EI I= AC?IA K IE?I= JBA J JA A E D CO=BE L I AJAI A A EJK O=I CC= HACO JJ A I C = E JA A JK EI K J H= =L J D==I A A C J AI JA = CO ALA AJJ J=J BE A HA I = E JA A JK EIB I AHA I = FFA A A A AC = EBA A AJJA J=J A D=J I=I = IA OA>> E J= HA E AHE AHJ=F= H =J = A EL J= EB I C I= LA AJ A I C ADA A = LAJ E=CO HI= FAHC AIA OA AJ=I =J = H OA AJ>A -COCOAH A?I= =CO ALAIAJ H A ACO>A KJ=J JJCO HE K =B O= =J> )FI E?D CE=E I CEJ= K I C A LAI A AHJ= ACBECOA AH A A A BA AJJ = =II?E?E =II = = =CO >= -C I A I=DA O AJLEI J = E HA I C C JJ I =F?I = II A= OAEJ )DA OAIAH?IE>AB O I AD I CAE CI JJAL >>A E J= E JA A JK EI FH > A A =C I J=BE KJ I? E A > JAJ IIA I J= E 0= => I=C I I CJA AIF F >= IL B H >= L= A A A A AJ >A = HA A H > D=J I J A FAIA I =J E=B CCA JAJJ J EHA=?E )B HALA AJAJJCOAHA A >E J IH=LAI E D CO COAIA>>A AJJA L = I= H A =F A AJ ) KJ >>E LA >A =FI E?D CKI H I AJAIA BA J HJ = =J= =COE A?D= E KI =J = A OA A O =JEJ IL CO= =JB A J=H IA AJ IA J= I H=A =JJEE FK KI =J 6= A H IJ IL J = E HACOEI AHJ HE E CKI= A J>= E A A JAJJA D COT= LE IC =J= LAJJEB I CE> AIAJA O?L= JI = = LAJLAL=CO LAJ A LEII =LA AJDAJ EBE A HA A OA >A => A LAJ I AHAEJ KJ=JJ >A * H E OA IJ A JAJJA EIA A = E A A J IA = E OA BE A D=J I J A IA ACAI JEACO JL O IJ HCO= JAH E A A AJ A O>A =H=> = A IE AH B HALA AJ EA=JEI JA J> H I C J ) EC= EAH?IE>AB O I =C = = =F EJ LI A A > B= ) HJ AJAII CHA I ACOAII CHAJ= J BE A IA FAIA DA OHA J= EACOAH?IJA A HHKFJ IFAHLAH II CI A A J )L= >= F =JE JAH?IE IL= JA EA A ACOB= J= J= IAH?IEACO I C A H EI=J I B H = = EJ O= JAH I AJAII CCA LAI E J= ALAC J L=CO= =FB OJ ) A AI IBA A C EH JE A I =I A A E JA AII C>A I=BACOA A >ALAJAJJDEJ = AI OA I H HJ A JEI JA AJA A D CO JD=II== BE LE C J 0= COL= = H E?I O= > L=CO>HKJ EI?IA A = EJ= =>A KJ=J E O J= I I E J A I I CAI D K =C I I=> JA I J= HJ D CO= H J JAH I JI ) ACB J I=>> EII E == >= CEI= II CAI J JE =E H A LA IA -COAJ A L I AJIA I E OA I AIH JACA DA E?IAI J JE =E>A B O I = E OA >AB I A A HAJ= = IH I JLEI J= AI J JE =E F I LAJA E AC=I A A I ACI L I=>> IJAHLI AH KBA A J I J I E?I = ADA A>> E J= E H=J= D= CK =J D A D COEC= JI= K J - A = HI C = =IA A AACOAJ A D= CLAHIA OJAH AL=CO FAH = D=D= C=J JJL ==HH= = EJ= I C= JJFE = =J>= = AC >>= L J I LAJA J ) AI J JE =E>= = EJ I AHA = A A J I LA A D= A ECOA I AHAIA ACAH I JA E= EC= EI FI C AC OE L K I=EJ ) II CA I H >>= I AHAJE5 KI=J E J*AAJD LA J ) C F I C JEI?I= =FH F IA A ADAJ= H=E HI = IJA A ILK C HEII I I CAE A LE C > = =E AC BA JAHA E I= IJ= E ACIE AH EI?IKF J A E ACO =CO L I A = EHA DAJ AC= C F L J A A JE E?I= = O J=J I = EJ >>AJ O J= == II C A E J=I FI CJ= J I= D=J ACA A I ) AH?IE I JAJ I IL COKCO= EI OA >A A = = AHE =EJ A CA FI CEH JEL CO AC ADAJ IA ACAI CEID=H E J ACOI CAJ LA AJAJ CI C J A A J= AJ>A ) A >AHA A AC A J= K EK = EC= E LA AJ I= H FI C I= H A AH I EF H I= JJE >I CAJ 6AH I AJAIA I = L= = O= = E A A FH > IJ = E =HH=EH OK D CO= C F= AI J JE =E J=J IAI A ADAIIA 0 CO= J= JD=J = EC= E L I AJI A A EI C JACO O= ACIAC JI C LA = EI CAIA A J JA= L I AJ A 0 CO= JAJDAJ A =D=H E=AI O J O= AI A = E =C== L I = 1I AH IA =T AHLI D I=C FAI JAJJI D ACLAJ EBA A IAE 5A A = D COL= =J >>E L I AJEI A KJ=I J = A=JA?D E =IAC JI C J ) OLB H >= O J=J JJ H=E JA OEIC FE = J I = HL OI > HEIT AHL J== JA AH LA J=II OI FI C J = E=!!

17 !! C H CI >H AL J ) D CO=I =I I O= = A A JE AC=I AHAF AJ E J=D I L HA >AHA L= >= C= C F A HA EI I A HJ II AD=I JD=J=J = K HJ JA A A>> A = =HH= D CO= O HEH I= = EJ= J AC A A =L= I C>= A = >E KII H IH A B H >= JA E D= A I A >A IE =J >= )I I= E =J= >= A C=LAHI>A = H I= H F F E ) J F A E D CO= KL I AJ HJ A= = JAH I AJ I L= I CDKI C J B CC HJA A I ACB >>? EJK IA= L J D CO>A>E O JIK = E OA L A OA I EB C I IA OAII C J.A EI AHJ D CO= L I AJH L BA A A = JAH I AJA I=LE C I > L= = EAC I A =J JD=JK = E A HA AJAIACOI CAJ ID=H E JJAIJAI J AC ) > L I AJA =L= I C=>I JH=?E = A J AHAE ) E H= C FFI E?D CE J J LE IC E D= H= = = D CO= = ACL= = = = C=JA AIA =I D L I AJ J B CCAJ A AI AEA A = L I AJE BA = =JA AI J I HA FF CO E J=D CO= J I AJB CCAJ A = A J L=CO= I >H I =J=BAIJ I AJJ L I AJH L= I +I= = L = == = D COL= =CO L I AJJ A AI A A 5D= AIFA=HA =HJ = BE L I AJ>A 5A EIA JD=J =A HA D CO E OA EH O>= J L >>A = L I AJ 2KI J = = =FA LA AI J JE =EBA J H I L= A ADAJ=?ELE E?E I A J J AC I E ELAJJAL = =C = => J HI C J CO LI A A JJ D A A =H A AEAI AEJ ID= C I JA HALAJ JIA ) A AJ HJ AJEI F FA = J KJ=J = D CO C= J IA E A A AJJBA FAH IA EA= L I AJ ACI JJ EJ=F I JJ IL O J ) = >E?E = A OA = ACOE A I H= E > HD=J=J =?E J A A JAJJA H= I H==II E AH>A I >>JA AIA F C H C J OAHJA = L I AJ>A 5A EIA JD=J =A HA E OA KJ= =J OEJ AC= L I H IJBA A A AEI AH D CO AI A AIAC JA I J I=BE L I AJ J= HA=J LI A EBA A AI L JA E IA J= E E AI J JE =E H JB H E 8= EC= L I AJH L= I ` I FFA A = = =JJ= J JEA =FI E?D CKIJ = E= I A =F JJ LA OH=LEII =JA E J L I AJA LE C >= DEHJA A BA EL ACO CBA AJ A = EC HJDAJ B H J )FI E?D CKIA I HBE COA DAJE ACACOJA AIA AI J JE =E A A I C E= = K I J = EC= EI FI C B H J =JA?D E?E JLE CB HC=J=C >= = EJ =C==JA?D E =D JJ = H FAIBA A A E=JAH I AJA =I I J IA >AHEA AIAC JI C LA.=H =I+I=>=B J I=

18

+IA @AI J I CC= =D I A JJ BA AJD= JL= F @ J KJ=JL=A A AJJ H?EKI# =?I E =CO=HI C ) AFAJEJJ A =L=HJ=B JJOI L=CO J I@ > I IL J= E @I C = 0E KI 5 = LAJJ BA =I A O HKD J CJ >>A J J A HA= A AJEI H@ J LA JA JI

Részletesebben

I H =J :8 LB O= +5 5-4-,) ) H O =J I=8 H ID =D=LE E=@L O= )6)46) * +5 5-4-,) & *) 15 ) -/615 6 ** 5 -//, 66)** 0)4/16) -/;-1 6- -2 5 +5 5-4-, *) ) )/;* ;)1 8 5 6- -2 1 6 5! @= ) 8.1,.-5 618 `T 0 /; 55^`

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

ő Í é ő Ö Á ö ő Í é ő ö é é í é ü é ú é ű Í ú ö é ű í é ő í ő é ő í é ő Í é ő ő Í í í é é é é í ü ő é ú ö é ö í é é é é é ö é ű é é é é é é é é é é ö é ö é é é í é ú é é é é í é é ő é é í é é í í ú é ú

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

á á á í ö á ö á á á ó ő ó ö á á á á ő ő á á ö ü Ü ó ő í ó ö ü ö ö í ó ö í ó ö ü Ü ö ü í ö ü ö í á á ö ü á ü ó á ö á í ö á á á á á á ö ó á á á á ő ö á á á á ó á ö á á á í á á ö í ő í ö ü ö ö í á í ö ö á

Részletesebben

Ö ő ü ő Í ó ő ü ó ó ó ó ó ő ő ü ő ó ó ő ő ü ó ó ő í ó ó ó ó ó ü ü ó í ő ő ő ü í í ő í í ó í í ó ő ő ú ó ó ő ú Í í í ó í í ó ő í ő ő ü í í ü í ó í ő ü ő ó í ó í í ü ő í í í ó í í í í í ó ü í ő ó ú ő ó ő

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

é é ő ü é ó é é ő ü í ő ő ő é é é é é é í é ő Á é é é ő í é é é é é é ő í ó ő é é ű ő ü é ó ú ó ű é é ő é í ő ő ő é é é é é ő í é í é é é é é é é ú ő é ő ő é é é ő ő é é ő ü é é é í é é ü é ű é é é é é

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

é á ó ó é é ó é é é á é é é á ó á á á é á ó é í é ó é á ó é é é é é é ó ó é ó é á ó á á é é á ó á ó é ó é á é é é á óé é é á ó á é é é í é ééé ó á áé é é é é á á á ó á á ó é á á í á ó é á ó é í é á ó é

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

ü ú Ö Í Í ł Ą Ĺ ü ź ü ę ö ö Í ę ü Íü ü ę ö ú ö ü ę ü ę Ĺ ö ü ü ü ü ö ö ę ü ö ú ę ü Í ü Ęú ü ö Í ü ź ü ü ö ü ü ö Ü ü ü ö ü ü ö ť Ĺ Ü ę ö ü ö ö ÍĄ Í ü ę ú ü ü ę Ó ú ú ę ü ä ú ł ł Í Ö ö ú ź ü ö ü ú ű ü ń

Részletesebben

Á é ó ö ó é é é é ö é é ó é é ó ö ö ő é é é ó é é é é ü é ö é é ó é ő ú ó é ü é é ó é í ü ő é ö í é é ü ő é ö ű ú é é é é ü é ű ü ö ö ó ő ú ó é é ő é é é é ö é ü É é ű é é í ö é ü é ü ő í é ó é ő ó é é

Részletesebben

az eljárás Irányadó Tervezett megindításának, illetve a eljárásrend eljárási típus közbeszerzés 4 teljesítésének várható időpontja vagy a

az eljárás Irányadó Tervezett megindításának, illetve a eljárásrend eljárási típus közbeszerzés 4 teljesítésének várható időpontja vagy a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 202. évi közbeszerzési terve I. Árubeszerzés II. Építési beruházás III. Szolgáltatásmegrendelés Társadalmi Infrastruktúra -202-000. kódjelű 7240000-2

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

Á Ö Ü í Ú Ő Ü É Ö ú Í Í í ú ú Í Í Í í ú ú ő ő Ö Ő ő í Ó Ö Ü ő Ö ö ö ú Ó Ü Ö Ó Ó Ó ő Ü ö Ö Ü Í ü ö í Ú Í Ö Ú Ó Ó Ú Ú Ó Ú Ö ú ö Í Í Ó Ó Ú Í ö Ó Ó ú Ö Í íí Ó Í Ö úí í Í Ö Ó Ö Ü ö ő Í í í Ú Ó Ü í í ő ö Í Ü

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ Ö ľ Á ľ ó ľ đ ľ Ú ó ö č ą í ą ą ô ó ó í Đü Ą ö ň Ś Ö í ę Ł Ą Ą ą í Ĺ ą ö ó ó ó í Á ľ ź ő Ą ô ł łľ ő ľ ľü ó ź ź Ą Ą ł Ą ą ďó í đó ö í ę Ą Ą ęá ę ô ŕł ł ó Ę Ä żäą Ä í ó ż üł ł č ň ł ľ ą Ł Ú Ł ý

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

a! "a# $%& $'()&,! -. / a 0!o" "a#,2& 7o8a59a: = D= A > F7 > G7 IC59< A TM JK [\]\^ [ _\ c [ _ph $%+ $*+ a 2007-es új Országos épzési jzé szeriti oduláris szaépzéshez: a teljes szaépesítés es öveteléyoduljaia

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

ú É ú ü ú ü ü ú ú ú Í ü ü ü Í ű ü ü ü ü ü ü ü ű ű ü ü ü Í ű ü ú ü ü ú ú ú É Á Á É Á Ő Á Á Á Á É ü Á É ú ú Ó É É Á Í Á ú ü Ó Á Á ú ü ü Á É Á Ó ú ü ú Í ú ú ú ű Í Í ű ú ú ú Í ü Í ü ü ű ú ú ű Í ü ú ú Í ú ú

Részletesebben

ó Á á á ő Á Í ő Á ő á ő ő Á ó Í í Í Í Á ő Í Í Ö ó á Ü é ő á ö á é ő ő í á í Ö á á Ú í á ő á á á á ü é ó á á ú í ó é é é á í á á ü ö ö á á á á é ö á ő á á ő á á ú é ö á ú ú é ö á ú ú é ö á ú ú á

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

é ó ő Ü Ű ő Á Ü é é ó ü Ö é é é ü é é ő ó ó ó é é é é ó é ó é é é é é é é Á ü é é é é é é Á Í é ó ó é é é é ő é é é é é é é ó é é é é é ű é é ú é ő é ó ó ő ő é é é ó é é é é é ű é ó ü é é é é é ű é ű é

Részletesebben

Á ö ú é ó é ő Ö é é é ő é ó ű ó é ó ő ő ó ó ő ö é é é ő ö ü ó í ó é ó ö é ő ő í ó é í é é é é ó ó ó ó ó ó ű ű é é é ö ö é é í Ö Ö őí é é é ó ó ö ö í é é é é ű é ű ú é ö é ü é é úé é é ű í ó ö é ü é ú é

Részletesebben

Í Á ó É ö ó ö ű ő ú ő ő ő Ö Í ü ő ö ó őí ő ő Á ú ö ő ő ú ú ő Á ű ő ö ő ó ó ö ö ó ö ö ő ó ó ö ú ö ö ö ü ú ó ö ö ő ő ő ő ő ö ő ő ő ö ü ú ő ö ö ő ü ű ö ő ö ó ő ő ó ő ó ő ő ö ő ő ö ő ö ó ő ő ó ü ő ü ő ő ö

Részletesebben

ő ü ľ ő ü ü Ę ľ ü Ĺ ľę ľ ő ő í ő í í ő ő ŕ ź ę ľ ö ő í ę đ ľő ő ü öľ ľ ő ľ ľ í ź ý ö í ő ő í ő ö ľ ö ő í í Ś í ő ő ü ő ö ő í í í ľ ü ű í ő ľ í ö ő í ü ö í ľ ő ö í ő í ü ö ö í ő ö ľ ľ ľ í ö ú ü ü ü ő ú

Részletesebben

ü ó ŕ É ó ó ó ő Á Á ł ł ü ö ü ó í ű ó ó Í ü ő ü Ú ó Ę ó ó ö ó í ő ő ó ü ö ü ő ű ő ő ű ó í ö ó ő ó ó ö ő ő ó ó ó ő ó ó ö ő ó ó É ö Í ó ő ó í ű í ó í ő ó ü ö ő ü ű ű ő ő ü ö ö ő ű ťí í óö ü ó ö ő ü ő ő í

Részletesebben

ö í Á í ó ö ö ö é ó Ö í Ó Ö é Ö ő ó ó é ö é é é ő é ő ó Ó é é é é ő é ü ó ó ó é ö é ö é ű é Ö ő ó ó é ü é ó ö ú ó Í ű ö é é ő é ó ó ó é ö í é é ű ö ő ö í é ő ű ííó Ö Í ó Í ű é ű í ó í ö ő ííó ö ö Ö é ő

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ú ő ő ő ö ú í á ö ő ú ö ő ő ö á í á á ő ő á ö ő á í ő ő ö ö ö ő á ő ő í á á ú á íí á ú á ú í á Á í í á ö ő í ő ö ő á í á ő í í á í á ú ö ö í á í í í á ö í ő ö á í ö ö í ö í ö ő í á í ú í á í í íí á í í

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ú ú ő ú ő ü ö ö ű ö ő ó ó ó ł ć ő ö ö ť ę ę ő ö ö ő ę ö Ĺ ő ő őł ű ö ö ő ö Í ö Ĺ ö ü ű ö ÍÍ ö Ĺ ű ö ö ü ö ó ö ő ű ö Ĺ ő ö ó ő ü ű ö ü ö Ĺ ö ę ő ú ü ű ü Ĺ ö ő Í Í ö ö ü ű ű ö ó ö ö ő ó ó ö Ĺ Á ö ű ö ä ó

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

Á ü ü Á Á Á ü Á ű ű ű Ö ü ü ü ü ü ü ü ű É É É É Ö Á ű ű ű Á ű ű Á ű Ö Í ű ü ü ü ü Í ü Í Ü Ö ü Ü ü ű ű Ö Ö Ü ü ü ű ü Í ü ü ü Ő Ő Ü ü Í ű Ó ü ű Ú ü ü ü ü ü Ö ü Ű Á Á ű É ü ü ü ü ű ü ü ü ű Ö Á Í Ú ü Ö Í Ö

Részletesebben

é é ő é í ő é ő ő é ő é é é ő é ő í ü é é é é í é ő é ő é é í ő é é ő é ü ő ű ő ő é ő é é é é é ő é é é Ú é ő í é é é í ő é ő ő é é é ü ő é é é í ü ő í é é é é ü é ő é é é ü é í é é é ő é é ő é é ő ü é

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

É Á Ö Ú Í Ú É í ő ö ö ü í ő ü ő ö ú ü ú Í Ó Í ú ő í Í É ő ö í É í ő Íö ö Í ő ö ő Í í ő í ő ü Ú í ő ő Í í Ú Ö ő Ú ő Ö ő í í Ő í í Í í ő í ú í í ő Í ú Ú ő öí Ü Ö ö Ö ü ú ű ö Ú Ö ő íí í í ő ú í ü ö ő ú í

Részletesebben

Í Í É Ó Ö Í Ó Ó ű Í Í Ó ű Ó Ó Ö Ö Ó Ö ű Ó Ó Ö ű ű ű Ö Ö Ó Ó Ó Ö Í Ö Ö Ö É Ó Ó Ö Ó Ő Ö Ó Ő Ö Í Ö ű ű Í Í ű ű É Í ű Í Ö Ö Í Í É Ö Ö Í Ö Ö Ö ű Ö Ö Ö Í ű ű Í Í ű Ő Í Ö Í Í Í Ö É Ö Ö Ű Í Ö Ó Í Í Í Í Í Ö ű Ö

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés !"#$%!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük

Részletesebben

Á É ö ó ú á ö á ö ű ű ö ő á á ó ú á ó á ő ó á ő á ö á ö á ö Ú ó á á í ó ö ö á ő á á í ó í ú ő ö ö ö ö á á á ó á óí á ő á á á í ü Í á á ű ó ó ó á ó á í í ő í á ú á ő á á á á í á á á í á á á ú á á ö ö ö

Részletesebben

ü ű ű Á É É Á Á Ó ü ú Á É É ó ü ű É ó ó ü ü ó ó ü ű ü ú í ü ú í ü í ú ü ű óí í ü ü ű í ó ó ó ü ű ü ü ű ú í ó ü ó ü ű í ü ű ó í ü ű ü ű ü ű í ű ű ó ó í ü ű ü í ó í ó ó í ó ü í í í í ű ü í ó ó ó ú ó í ú

Részletesebben

ľłé ó ľ í ľő ő ő ę ő ü ő ľ ó ó ő ó Ĺ ľő í í ö Í ó ľ ř ľ É Í É Íľ ľ ń ł ľ łľé ł ľá ł ó É Ü ľ ŕ ł ľ ľľ ľé ż ÍÍ ź ő ő ü ź ó í ő ó í ď ľ ó ýę í ő ö ľ ü ľ í ó ö ý ľ ö ö ő ź ö ő ą ü ó ń ę đ ü ę ő ď ő ź ź Ľ Á

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

é ö é Ö é ü é é ö ö ö ü é é ö ú ö é é é Ő ö é ü é ö é é ü é é ü é é é ű é ö é é é é é é é ö ö í é ü é ö ü ö ö é í é é é ö ü é é é é ü ö é é é é é é é é é é é é é é é ö é Í ö í ö é Í í ö é Í é í é é é é

Részletesebben

ü ü źĺ ü ó ü ó ó ö ö ö í Í ĺ đ ó ó ü ĺ ĺ ó ó Ü ó ĺ ĺ Ü íĺ ĺ ĺĺ ó ó ń ó Ü ó ĺ ź Ü Ü í ń í ę ó Ĺ ĺ ĺ ó ó ö Í ó ü Á ó ĺ Ĺ ü í ü ó ö ü ü ó ü ź ó Ü ú ó ó Ü ö ú Ö ĺ ü ĺ ö ĺ ę ź Ą ö ü ü ü ö í í í ó ö ó í ó ö

Részletesebben

ő ľ é é ĺ Á Ü ľ Á ľ ľĺáľ ú ľ ľ á É ĺ í é á é Í é é ľ É ľ ľ í éľ é á ő ő á ö í é ő é á í é ý á ń ó ö ö ó ľ ľ ľľ ľ ć á á á á é é é é ö í é á ľ ő á á é é é é á é é á é é é á ő á ő é á á ő á ő é á áú é ő ó

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Í é é ďé í ó đ ó é é é é ľó é é ĺ ö ź é é đé ö é é é ó é é é é ó ó ú ó é ź é í ó é ť é é é ú ö é ĺ ź ó ľ í ü ĺĺľ é éľ ľ é é ü é é é ú ö ú ú ú é Í é é ú ľ í ź ľ é é ú í ź ú é é ü ľ ó đ íé é ü ú ö ľ é Í

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Á Á É Á Á É ö ó ő ő ó ó ó é ö é ö ú ó ó ó é ö é é ő ö ú é ö ő é é ő é ó É ő ó é Ü ö é ó é é é é é ó óö é ő ő é ó é é é ó óö é é ö é é ő é ű ó é ö é ő ú ö é é ö ö é ő ö ö Í ö é ö ö é ü Í ö é é é ó é é ő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ć ü ú í ú ú ü í ü ö ú ö É É É É É Ü É É ŕ É š ů ü ü í ű ö ö đ ú ö í ź ö ź ö í ü ú í ü đ ü ú ö ą Ü í ę ü ö í Ĺ ú Ú Ö í ö í ú í ę ę ü í í í ť ę í ü í í í ö ö í ú í ü ö ö ö í ü ů ú ö ń ö í ű í í ź ú í ú í

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

É É É Á Ő É Ű ÖÉ í ö ű ü ö í ö í ö ü ö ö Á Á Í É Ű ö É Á ö í ű ö ü ö ü ű ö ű ö ű ö í ö í ö í í Á Á ö ú ö ö ö ö ü ö ö ű í í ü ö ü í ö í í í ö ö ú ű í í í í Á Á ö ö ö ú ü í í í üü ö í í ü í ö í í í ö ö í

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő ó ő ź źę ő ő ó ź ö Ĺ ú ü ó ű ü ó ő í í ő ő ő ź ö ó ó ö ö ü ů ő ö ů ő ö ź ä ü ł üó ú ę ü ü í ő ö ö ť ö ó ó ť ź ű ź ź ź ó ő ź ź ź ó í ö ź ę ü í ó ź ó ü ű ź źů ź í ź ó ź ő ý ź ü źú í ó ź ű ź ú ö ö í ó ź

Részletesebben

"#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'"

#$  %&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*' "#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'" 1+()%&.*2+33)3+*!456! 1/59 78!"!#$ %!!&# ' (#) ( *( $+ ',%, (-#$ "!. (!!&#(!.!/0!, 1#,,.#&2#,,3&4!,,3&4# %,,!,!"!,,3&!,5/6/0!,7 $,,.,#-!-.5/87,,3&,.-2.,3+#! %,,

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

Á Á ö ú í í Í É í ö í í Í í ö Á Á ő í ü ü öí ő í ö í ő í í Á Á í ő ü Í í Á É í ÍÍ í ö ő ú Á ő ő ő Í ő í ő ü ű Í Í ő í ö ú ü ö í ü Ü ú í íí ú ő í É ö ő Í É ú íé Í ü Í ő É í ú ö ö ö ő öí ö ö ő É Í ú ű ő

Részletesebben

Tisztelt Jászkiséri Lakosok! A szennyvízberuházás kivitelezési valamennyiük együttmûködését! A Társulat irodájában ügyfélfogadási

Tisztelt Jászkiséri Lakosok! A szennyvízberuházás kivitelezési valamennyiük együttmûködését! A Társulat irodájában ügyfélfogadási J T ÖZSÉGI ÖOMÁYZT IDÕSZOS IDÁY I 1 T J L! h ü üû! T ü ü M 81 h û 5 ü T û OT L h ü û T hü h h T L OT 5 3 ü T ü h h ü h E ü h h û E ü T 5 ü É E " 31 ü ü û h ü T û ü T! M hü h h h h h 15 h! C h T! h LT ü

Részletesebben

$$%&&# ' ( ) # ) ** #!!" #!" # $%& % ' ( # %&

$$%&&# ' ( ) # ) ** #!! #! # $%& % ' ( # %& $$%&&#' () #) **#!!"#!"# $%&% ' (# %& 2!!! " # $ $ % & '& & ( ) ) & * $ % & ' + '&!! % &( & $%&,&* % &-& # &&%&*#,!. #" % /!..& " % & ( &01233)345 678-9:.*69; # *:.?*9@*+AB-C9! " #$% &'() *"+,

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV FFGÁ FJÕDÉ H F CG yá ó WWWBF KFC D FFGÓ KÉZÜÉKK É ÁK KDBÖGZÍÉ D CG Q D C Y 02 ÖÉ/HY é köü ááú á íák, k 1979-, y ó kööé á, 1 9 7 9 kõö ó é é, y y k ó kéüékk yááá ó áóá j óáják, õéék é áó,, q kk áóák kööõ

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

Árlista Jika szaniterekhez, fürdőkádakhoz, zuhanytálcákhoz és fürdőszobabútorokhoz

Árlista Jika szaniterekhez, fürdőkádakhoz, zuhanytálcákhoz és fürdőszobabútorokhoz Árlista Jika szaniterekhez, fürdőkádakhoz, zuhanytálcákhoz és fürdőszobabútorokhoz Végfelhasználó árak EUROban ÁA nélkül. Érvényes: 2007. április 1től HUNDDU04/2007 s+f+b KERÁMIA SZÍNEK JIKA perla 000

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben