Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 - I 0KC IJAH>AHC )BE 2I E?D CE=EJ= K O, )FF AJ F= O ; '% D 9 IAO > H = LAJ A AJ HJ=J HJ A E A A J I J IA = 7 OIIAI ACOAI J = >A E>AJE J I = I= =F?I T = AI O?A AC I HA JA>A KJ=J E`I H= COJ E >>A J IE AHHA ` D J L I ^ `. I ACAI>ABA A J 0=H E?D H LLA I >> ) EI I2AJAH 5 EJDI F J I A CO ACOE?E AJ T0 CO EJ JE>A= A >AHA A LAJ J L I J = E H= J=BA J =F = D CO ACO F AJAJ ^) AJ J AIA EI =C HJ>AI 1 OA IADDA D=I A A JAJJ AC ACO IA F J = A JB LI O I II J =I= JJ= F=I J= =J> D COD=J H JJ IF J I= = CE=L D=J = ' J= E= = K JBE B H I= A J EIB O= =J JJ A OA ACOAII E J EJEI J >= L= A A `> HA I AC ADAJ IA HL = = =J = IDE O I ) A A JAJJ AC ACO I> A AJJ ACD=J H I ) = E A DEL=J= > BA A A= E OA AC J I =JF J IB H >= JA E`BA KJ=JL= AHA LA =>E O J =J A OA > AL D=J = ACBA A LAJ A JAJ IA ` JL O I>K II= LAJJ = = OJ L =J E A = I H AJEFI E?D CKI H= I=BE A AJE I = A >AHA HAACO=H J JD=J =CL= = EC J=JI =>= OA>>LE I = `J= = = H I D CO= O A BA =L=H BE BE=E LAJ A OAE ADAJ A 2=K 8= HO A HA AC I J= D LE C J= A >AHEA A E J H=B C H= F JA E ^ A= ` K?/ BA A =J J= ) FD=LE A? BE >A = = = ACBECOA IIA D CO O= LE C J IJHK K =CK H A O>A = =FE J=F=I J= =JI E J E?I= = ACEI C = HE J A E AIAJHA B JJ >> I D COACOAJ A >K C?E =IJA EH= C IA B J JJ=H= C BECOA JA A = ACO HJA A B J IJ O A =BA J H I H= = EIE >> ELA A = OLA?I A JLA LA AHAI J =FK J L=I=J =?I= =HH=L HL= D CO JI== B= J E J 0KC IJAH>AHC) 2I E?D CE=EJ= K O 6DA2D J F =O )2IO?D CE?= H I='$`>= J JJ =FLE C J KCO= =>>= = L>A = E H/HEBBEJD6 HA AJ A I C? BE AA I J JE OA AIA OACO>AAI IA J E IFEH D=J JJL =ACO JB C >>J= K OJ= = >E O J I H= D CO= C F= A >AHE H A I K?IB J II C EBA A AI A K ACL= = J BA J JA A E D CO =C= IJAH>AHCEI I J AJ L JA>>A = EH O>= B OJ=J E A JJ==6 HA AJ A I JJ=L = = H>E O H= A O C E=BE IJAH>AHC= >= C=>>= = L>A ACD= J I= OL LAJ A = EC HA JAJJA D=J I J 5 E JA= = '% >A EJ HJ=D > H I= E H H=> A AJJ = OL IJAH>AHCJ >>EEI AHJ K L= ACO JJBA I>A AH J L=COE >> EJ JJ = = AHE =EI= J I A HE > 0 CO E HJ =HH== =CO=H = J J ) I =I`D=H E?=I LA I L O =BE AI>E> E CH BE E>= BA ) HE>= =BE ACO A OI AH I C> L J= O= I AC OA IA 5 AC OA >AHL A B I= H=>A EBE A AJ =EI A A LAL= AC O A J E 8EI J CE OA H OA JJEI= ECJAJJA A J IJ= OLH L=CO= = J= K I C=EH = = HE O ) E H=D=H E?=I LA >A BE=J= I A AIBE H= C J AC JA A AJD =?C M= J 1HEI*=HHOJ L=CO /E D CO AC HE A=B C JBA D= J= E IJAH>AHC OL J H= A E IECA AD L JH >K = E= JE L HEK >= OE= =HH=>E J=JJ= D COI AHA A AC> H E H AHJ O= C =JBAI ACAJ = E AJ?I= ALAIA LAJ A BA I JECA =C=II L = HAJ J= >= A LAJJA = AC ADAJ IA LEII =B C JJD= CL JA = J=J I =L= C JJ JA A I CAJL JA BA E 5A EAIAJHAIA HA JA = = H I H = J= ACCO HALA?E J = EJL C = OL L=I I= A A JAJJI H= = D CO E HJ ) = AHE =E HJA EI C CD I LLA =D= =KJ EI> LEIA JAJAJJ0KC IJAH>AHCI HI= I K II C=EH J IJAH>AHC&$! >= I AJAJJ,= EC>= ACO L=CO IB= AHAI BE= J /OAH A H==/A J E?D AEJ E J= FA D E K IE = =C=?IA JI JJ O=H= I=*= JEJA CAH CE EK FI E?D CE=EJ= K O 9E DA BA COA AJA= =JJ= EF?IAEACOAJA A IL C >AHC &&' >A H = A JJ D CO>AEH=J JJ=BHAE>KHCEACOAJA HA IJAH>AHCH I J LAJJ= A I A AJ EFI E?D CE=E BAHA?E 2 HE I>= 1JJEI AH AC 9E E= = AI I A 4 IK KJ = AIJ=HJ JJ=LA A= =F?I =J J A L=I J=EB C =FI E?D CE=EJ= K O=EJ JA L ALA A I>A = E A EH O J= = >>EH I AJ = T) = EC= I C D CO=FI E?D CE= CJ J L AHAIEI= J= =FA LAEJ I O= COAH A?EF >A H E J=BE E =/= E A I AMJ A JJ ) CO I =J>= BA J JJ= D OJ HL OJ C =F J HL OA AJEI =JAIJ I= A A =F?I =J H= F A= A A= I HA L =J = = >= C HJ A DAJ DEF J EIIA I AJAJJ =E =FEC` E A = A AJA A A J>E O II C J=FI E?D CE >= = =FI C 5A E )JA HE ACOAJ A D=I = D COJ L >> AI JI = ACBECOA IAE AJ O C =E I= I AHE J= = AC >>FI E?D CKI = E= ACJ >> A AJAJ I A LAJ E I= = I H AJE J ACLE IC E 5A E A JAJJAA O= IE AHHA E J 0=J L > >H=EID= HKC= =I= A A E= A AJAEJ IA KJ EI O= IA E EI= BA LE IC = AJ E = HJ C=J I H >E J I J D CO ACOLA AI I H=A JJ ACO A= JJ HEJE KI =H J ^&' `>A = AI ACD LJ= IBA = JJ= A E= FFA = H= = K FI E?D CE=E => H=J HEK LA AJ I J T0 D=J BE=J= I = A >AHA = E >A > D= JK LEI J A J >>HAL= I I C E JACO AC> D=J A >AH A ACO IA E A ^ `) E ALA ID H LHAI J AJA JAKJ IJAH>AHCLEII =J HJ.HAE>KHC

2 ! >= I JJ J&'%`EC = AIA AJAIJAHLAE A ACBA A A +D=H AI9 - E J A I A OAIA D LJ=LEII = =2I E?D CE=E6= I A EF I J H= ED= IKJ IJAH>AHC ACI = J JJ=I = =E =F?I =J J.HAE>KHCC= I J = J )L = I H JIA L J? =J A JAI &'%`>A O I KJ=J II A F J > ) AHE = C K JKH EII J D= A EIJAHH=E? C AC= >>EIJAHH=JA A>H E= = =? =JJ= HJ D COI = =E I KJ? >= KJ - I J == = L= = >= IJAH>AHC = AHE =E=?IE =F JD=J=J = IL CO H = O EH J J= I J JJJ AH=?E H E AJLA=J= K JA >AHA EH JEACOHA LA L JEI JA AJH )0=H = AI A AJJ O= I = A >AHA A J= JJ E J IE=D4 O?A /A HCA 5= J=O= = I9E E=?, KC= ` O=?I F HJ = E OA ACOAJ A = AHE =EACOAJA A IA J II A I>A JD=J >A A EIB CJ= `)BE=J= JADAJI CI H= ADDA = HD J=HJ E HE IE ACJEI JA JAJ IL J IJAH>AHCJA AIAH > II= I A I JI CC= LAJAJJA =C J= = AHE O I AJ>A I J= >= = = AHE =E AJB H >= EKJ A OAHJAI = J HI=EA EI AH I J A FI AH I JA E AJAEJ = = AHE CE H I=?ELE E?E I H = J JJBA B C I = ACBA A A 2I E?D CE= I AJ 2I E?D CE==J= J I>= 2I E?D CE= IEF=HEJAH A A OI C 2I E?D CE= IJ EDECE E= J= I I= = = JJFI E?D CE= `?I= D O? =?E A OLA A OA AC= =F J IJAH>AHC A AJE I A AJ E FI AH I C J J= >= =FI E?D CE=LA AJ I I = I H J= = T= = = JJFI E?D CE=I =JO = J^ T) = = JJFI E?D CE=^` = H=>A E EBA A IIA LAA A A JAJJA=>A F ACOAJ =DE O?I A AJ= = AHE =E AJA >AHA J= > A A BE = I H O I KJ=J I I= JJ= BA B C I JJ = EJ I >>+= LE + COB C= = JJ AC D COT) AHE C== AJ^ IJAH>AHC = EKCO= I H A AJJ) AHE >= >E O= D=I I = F C H = C H A AJJ A E J=LE C D L= ACD L IJ =F JJ ELA J= JJ *=H J = = AJJ JA A HA4 IALA J A M9E I = ACEA I AHE J=> A CO AL J ) =COJ IA > J= >A A AHJBE E KI=A A HA E JACOFI E?D CE=E => H=J HE K LA AJ A = C >= ACO HJA A A FEHE KI= =J = >E OK J` CO = I= JA FEHE KI>A J JJI CK = O IH= C J?I JJ =C=I= EA A TFH= JE KI^J AC > = A O= = AI`B AFH=C =JE KI ACO >A CI LJ L =J >= EI=T I > ^ E A EK H= I J H=>A E A A I C> AH JJ?IED E= =C=I H= IJAH>AHC IJ= AC AF D CO =T O I A I J AIAJHAA B C = JA >AH L J '#A A JJ=) AJJA A AH = J = AFJK O=? BE >A I= O H A A J IH I J E>= H II= J J JJA A A = A A I C A =J= K O I L= = A O >>A J F J II CC= E KI JH J==I= J KJ=J OAEJ A ACFH > J=LE IC = O=CB HH I ECLEII = A E CO AC J C=JJ==8EJ= J*H O >= =D IB J EI I JH =) EJ=5JAM=HJJ= ) H=E LA I AH HA L BE I J E ACJEI JA LA HA J =CK =J D COE OA E KI JHEI I A OEI C E J0KC K K EH J IECOA A JA A J EA >> I F HAL J= E 2HAI J I LA IA >A =2=H= K JLA AJ E 9 9 E I FD K H FAI =F J A A JAJAJJ AC C=>>= = AI >A 2=H= K J2E?J CH=FD? A I=I AH AI J JJBA J JAJJ = FI E?D CKIJEI IJAH>AHC FHA JL OA AJI AH AI JAJJ= =FI H= A OA =TBE COA A A A AJ F J F A AJ CO J IE FAII CIJ> ^BA H I J? J ) OA A A J T1 JA A JK EII A F J> =LE C C J I J OH= JJ`= E LA JT K J HA EJHA^ I=T LA AJ A A ^J ACAEHA^` H = IJAH >AHC T)2E?J CH=FDA A AJ=H JACA AJD = A ACO ID ^5 I D D LA?E A J A AC J H == J H FHE EI >= ACI AJE = >=H J=E = E AJ ACJEI JA J= J =C FAI =F I E J J AII I >A L =I J JJ ACO= =J HB HC=J OL H LAHIA O I HE >A A E I J AFI CA = '$` I C F* AHAJ >A 5 I CAEIL JAHHA= AC > JAJAJJBECOA A HA T KJ=J I=E>= AH LA ` H =H = A O= =HC=HAJ IJAH>AHC` IJAH>AHCECOA A AJJBECOA JA JAHA E= A AJ EBAI JI CA EL J JJ=I A OAI = H KCO= = H= JHA JA D CO= A A =IA ACAIJ HCO H HA = I J AL J ^*E O I HJA A >A =HH=D=I J==BE A AJ D CODA O HA JI= D H AL J A D JJAH >A = =JH=K = J = EJ'"=KCKI JKI = AIA OAEL J JJ= E>A A I= =F =E>= HA CAJJ AC IJAH>AHC AJ J JI CJA A D II H= O JACOAI J = >A I JKCO= EI= = = = HE>= A AJ = =CO=H J= D CO=?ELE E?E L A C= AJ HI C I= T) C I I ^` ALAIA = -COAI J = I =CO`*HEJ= E=`F = IJAH>AHCA A =F = = EII E HEKI= J JJ= =C J = E A = =FLAJ BA =F?I =J ACAH I J IA JI CJA A EIA A A =I =L= = A A A JA L = JL = JI AHAF J - A I A A >A J?E A AJ O= AJ OLA >A E J=,EA) AHE = AH I= )KI,AKJI?D`) AHE = IAH IT =F?I =J =JI JJ^ = AC B >>= AHE =E AJI AHLA AJA A = A OA I= J HC K =E>=B O= =J I= I J JJ?E A AJ 5 D D=I BA B C I A >AHDA D=I = = LE CD > H I H=EIA F A DAJAJ A =J=I JH B J A A JAJJ JK FFA HJ ACIA EI I J AJAD JH= L JAI >A LAJ AC C=J JJ =D > H >ABA A IA >A L=COD CO AC= >>= -COAI J = `= E A A AH DAJAJ A I C J =C=EI>A JJ= )HH= HJA0 / 9A I J D COJA E JIA=D > H J= L >E J I C= J=F I JH B JT I = E^I LAJ I C J A AJE =L=H = 5 A OAI>AB O I JECOA A AJJ =J>=LAJ E4 IALA J I9E I A 4ACCA J AIJEC=> J> H E H - =D=J HJ= = = JJA >AH= >= A LAJJA I HA D CO E= =JJD H ALAJ IJA E J OJI AH AJJ= -COAI J = >= ACOI HA >AHJA AH DAJAJ A =C H=D=H=C J JJ )I= J H=D > H EJ H IAA JJEIFA A C HHA J FI E?D CKI J = E J= = O= COA >A HJ = =C J = A OE A L= E AL I AL= "

3 # =JEI OD -COA D HAI JCOE II CE CO>A = = = JJD= KCI CLE AHA O = AM; H 6E AI =T2H BAII H0KC IJAHM H ^ > TI H OI JJ^?I B ALAJH=C=I J JJ=H I HACOA A JAJJ AC ACO IIA EI AHE J > A L E > H =C H=D=H=C J JJ== EACOA C I C D=H? I=EJ T CODE I A ACIA B J=BA >A ` H =H =>=H J = /A HCA. HAFH BAII H` D CO = = AHE =E= > H EEI COJA E JA AH E J= H AJAIF C O>A I JJ= EII E HEKIH= L=COD CO AJ HI C CO A A >A JAJJ F IAE O = = AHE =E= =COH I A E HJJ=HJ =F EJE =E CO A `L= K AC I E J AL IA >AH AJJL =AHHA= = =I=>> E J IJAH>AHC ^1COA A AJA D CO= '$ IA L =I J IE = F O>= = = AHE =E AJA AJI =L= > >=J H JIA LEI I =BA I JA = E J= L HD=J L J 4 IALA J I9E I ACO=H L I CJ=HJ I I= J LA A D COBA B CCAI JE =>=H JELEI OJ J B CL==>HEJFH F= C FA AJ J? J > =L J *AJD = 0 MAC A H J ALA A=>HEJ?A H A >A AH J IH CLAIJ OE L II C JEI =F JJ -COJADAJ EBE=J= A >AH H >>= = OE L I= BA = JJJ E HJ= ACOAJA A D= ACI = IJAH>AHCJ EJ=HJ JJ A AJJA CEI> H EJJAJJL=CO FFA A K =I J JJ ACJA E BA H>?I J== L A OD= H=C J= '$I H ACOHAAH D > H I AFAJJA 4 CE>=H >= I HH=A B J= J A CL C IJAH>AHC J JJ D CO A OE =J E J >>AJ I J=J= I E HJA A AJA A IA LAJJH I J >AH >A #! LAIA ` O=I =L=EL= I H C IJ ACLEIA JI LLA `ACOAJA EA I >A HJA=D= A AD A F A E D CO EJ HJ JL =LA A FI E?DE =E IACO > HJA A >A D= AC HE'% FHE EI J )D I =I ID=H E?=I LA ) AHE =ECOA A AJJA BA E IJAH>AHC JA I J =JJ = =H?FEH J I COA J LA HA LA D CO E J> J= A A L E FAII C = =H IJAL A OA >AHHA =D > H IDEI J - = D IIA =CO=H == >= D CO= E HJ L=I=J = O I EC 1C= = EEC= IJAH>AHC AJ I K =IJ KI= A BA A J AC=D > H KJ E HI = A L H I=E = =II E KIFI E?D CKI = J = J DAJAJJ I=DA O AJ JJ L >>H J JJ = O= E A A J IA E J AC =F J I== ''`AI2I E?D JA H FE >= =JJEA AJ HJ AJ JD H I L= ADAJ II AB C = E ACO J= A JA E ^) HI = F EJE =EI I I CAIAEI H== T= = = JJFI E?D CE=^ ACOAJ A A JAJJ=BKJ I = =C JAH A A OI C A LA I LA ) E JA ECA IA>> J= K J=>> CA AH?E = E EAH I0KIIAH BE BE JI LJ =CK >= I A 5=HJHA I+= KI =J=EH= C AC I OC IH=IA J=JJ ) H HJ A? H I = J J = E H HJ J= J = EC= =J =I FAJ I` EACOA>AJ `= H L= J ALA JA AC )T5 = I H = ^ A JAI J J EI H=?IA OL AH LA > HJ= = AI J JE = A AJ = EI AHE J= L I AJ? =T=D=H E= A O>A H I AJ= = J= = >AJA AI J IA = EJ=J >>EH I L I= A O>A IA E O= H= E?IKJ= I = EKCO= =>>= = O>A AC AL= IK = =D IA E A KJ=JJ =C =BA LAJ IA I =>>= JA AI ^6 L >>EH A J HA= J L=ID=JJ D CO= E OA L I CI C = B HH I= A D CO ACOA ^ ) H=>A EBE JA HAJE KI I H= H IJAH>AHC OL A =? A EIA L J=DD D HH= A B = = IJAH>AHC= HJD=I J== T J AHJ= HE>= A L J= A AJ EBA A I = I >>EBE H= C I H== >= =I = J= ACLAJ IHA BA B C IJJ H JA EI AHE J= BE FKI J =I AJ A I =J= ) OLBE BE=E AJE =E IAI J JE =EAI J H JJAD J= ACJAH I KJ=I J JJ=L =A =DKI =I LA J =C L= I = E JACO A HJI =L=J II C JE A E I E JK J - A = AI = >= H JIA A A JE = OAC J I= L=I IA DEDAJJA= = ) OACKCO= EI OE L L= = T) E?D CE =^` OI C I C I.E COA A - A AJ I F A AJ H A A I= E= ACB J I=>> IJAH>AHCLE C I A A IA=HH D CO= II A=BE E E = HJA AIAC II = A >A = H A J= BA B C JJJ A > 0 CO C EEI = E =BE = =FA AJ LA B C = K LA ECBECOA A L D=COJK IJAH>AHC OL J = = =CO=H D=J D CO A B J JJK A BECOA AJ= = J H=` AC AH DAJAJ A I ED L I = JAHDAIJ H= - O H=?=KAH )BE A AJA 6DA6DA HO B.E '$? K = = AC= =F I=>> A>>A =J >= ACOAJ A I J IA A J IJAH>AHCH,AKCO= CO ACBA A E H =,= 6= > J H I= =.E = J CE=.E ) ) JD CO A AJE J I J=CA B.E 6DA HEAI? OLA = J ACO JJI AI H>A J=C = == AC > >> HI = BE A AJEJ HA L IAEJ IJAH>AHC AL A I L=COL AJ A BECOA A L D=CO I== >= AL I> OACAI E J= =J O D CO = J= J CE= ALAII AH E`1 C =H*AHC = J = AI)CAA J-HME 2= BI O EC ` OBECOA AJB J= = =BE LA AJ A FI E?D CE=EJAH E KI = L= A H I H= 0KC =KAHD BAH AJFI E?D CKIT)BE AI OFI E?D CE =^? AII LA I AHAFA =.E A AJE J I>= )? = =F I H IF HDK = L D=J IJAH>AHC A A OL A J L= ILE IC AHAELA =KAHD BAH KCO= = H=BE AI OF=II L>AB I JD= CI O == = J L F A AJJA I A >A AL IBECOA AJI A JA = H A I A I IJ D > E = = ) FI E?DE JHE= >>= A E AJ E J=FI E?D CE= =JAH FE==B J I A =JA HE= - J LAJLA IJAH>AHCEIBA EI AHJA = E H > ACO AJ>A = LAJ A J H = T) = L=I = E AJ A A =FI E?D BE E CE= =D=H BA A AJ ED=CO I L= H C J = BA A AJHAKC HD=J = =D =.ECOA A H AI I ^)/AIJ= JA AJA DA I =HNKH= J== C FH = J JJB C= =E =J I= =F J= AC= K J=J IJ T)J= K O ID = LAJ A HAL= I I C ` H = IJAH>AHC A I HEI OE L L= = EI AH A D CO= D=JH E = ACBECOA AJ= C F A =BE E JJI C H IJA?D E =EAI H L= I D= A =I A A EL =J IH E OA FI E?D CE=EB= J H F I>A = E H=L I FAHC AIA OA AJBECOA H>= LEI J= J A ACLE IC E D CO E>E J I J =ACO L I AJE CB CCAJ A I C J E OA H OA JJ EACO $

4 % JJ L I AJE= J I ) A I LE IFI E?D CE=E = AI J JE =EJAH I AJ ) AJJ I H I= II AJ=HJ E 8= >= II AJ=HJ = ) ACJ >>AI J J D D=I = = >= ACE J=L C H B CJK C J ) OEH=A E AJ= AI J JE =E IA `L CDAJAJ A B IK D CO= C A A L I=EJ ACD=J H K ` D CO ACBA A J = H =FI E?D CE=EJ OA H = A OA = AC I FH > ==FH F = J AH JA BA I= A OA EC= > = = E H =C I = =F J FA E ^) O E J= J=BA KJ=J = ACOI HJ AIBA EI AH I = EJI D= A CO HJ= ACOI CAIAC II LEI JI I H I HJA AJ A EI JA CAJJA )TI L I ^FH > A =JE = H E LEJ J H H CA H ADAJAJJL = H E D==D=H? I LEJ=F=HJ AHA A AC= =F JJ EI AHAJAE AJJA L ==HH D CO E OA J=F=I J= =JE >I CL= =I I= LAJ JAJJ C F>AB I= JJ = IJAH>AHCD=J H JJ J I >= L JB LJE A A A JJ )+E AH= = I= +E A =5? FA AC A A I LA AC J F=H O H ELEJ EICO?I >>A AJJA L = D= >>=?A JH = I I JA A BECOA A FH > A =JE H= ) = E 5 =L 8 H =FE?DBE A AJEA I=EJ J C=JJ L I AJA AK >= '$#`>A AC AFLAJ=F=I J= J =FH BAII H>A KJ=J D CO= C IE E = A = J IFAH?AF?E D= A = CO ALA AJJTB A A I C> ^ = E FAHI A AL I> L = AC D=EI AHE IJAH>AHC A H I J= A A I CH `D= I LLA E AJEEI ) =J= AI J JE =E I H AJA AJ = A OA 0= I4E?DJAH JJ H A A J I C =>I JH= JBE DA =4DOJD KI '? = J ID LA AJJA `= EDA I AHE JT=2=HJDA =C=I J II C=B CD=J ^` KCO= D=J LLA AC A JA IJAH>AHCFI E?D CE=E I H AJA IA AJA 4E?DJAHBE A I J= >= = =>I JH= JBE A A =H= C E C =EI?I= AL II EI AHE I HJE = A>>A = OL>A L J= =FA LA AJ 0 CO EJEIJ= =HL= >= =BE B= = E J =C HJ C`= E/ B J=E AC ACO IAI AHE JIA A L I AJ IA A AJ D= A L= = E= AJJ JJ` HI = JJ 5 = AL I> HA J OAI = >= IJAH>AHC OL >A L=I E=T OI C I C I^BA A AJ>A EL J= LAJ A >A I>A COJ= K D CO= C IJEI I A A =L= I C I>A O I J H A E +IKF = C I A I H L= I I= C I OA =COH I >A I= JHA=?E OA ) OI C I= C I ACO=H J CO A A E AC= C FA E JJ OA II E > K I= J I ALAH A A A EIL= = C >= AC A EI.A HKD K LA =>A O I=E =J T.A HKD K LA =>A O I=E =J^ - = OAC = EHA IJAH>AHCH JJ 8= = >= C = EH E = J= JL O= I LAJ AL J =C= JEI = E J JJA A I CA = = = C= = = A O CO LLA = H I=A JJ JJ JHA - =J= K OLEI JJA AIAC I >A I A A J I L C LAJ A JAJ IAEJJA E JLAEI=/AIJ= JEH O =JD J=HJ E )BE AI C I >= =LE K EI H A I =CO >>D= CI OJDA OA = = J LH I L JA HA I F A AHA HA )BE AC I AJ >> I I E J=H I A II AII CA = E H I L JA A I DAJ A CEH E JB = D CO = E EI J T=/AIJ= J>A AD= J= =COIE AH>A ^ O= JAH I AJAII CCA LAII KCO= J J = = I H J D COD= = I= L=COK ACBA A I =J E=EH I AJAEH I= EH ACBA A = J A LAII BECOA A >A= A AJ = J I ) A AJA DK >= D= = A HA I =B OJ I H= I> F J A A 0= IJAH>AHC OLA=BE A AJ= =FLAJ IA = H A CO >A J=HJ= E=HH== AIAJHA = E H= J= AC LAJA JA AJEL J I = AC= =HK BA A E IL =I E= =HK = -NF $% I H AJAE A = H I AHLA HACO= H J ED L I H= - =J IKCO= EI D=E AJDAJ E OA LLA OACEL J I =JEC OA = BECOA >A `= H A I>A O I >E?E J ACOB= J= F A AJE?IA A L IJ JD=J =CEJJ= A D COBA LE IC K = H >>EA F A IA AJ OL >A IJAH>AHC E H =C =!# AI BA AJABAD H L I H=LAJ JAJJ =BE A B C = E -I J JE =E IJA?D E =E HLA AJI H= J=JBA =D= C I=I >ALA AJ IAA A JI AHAI A B C I I JI =CAI >AIA KJ JJ D CO ACL J D=J = = F HAJA ) EJ A H = = BE AI O AC IE>>B H = =L= =D=J=F=I J= J AC ACD=J H >> O E J= J = H=>A E J= I J ACOAI= = = = E HD ADDA = ODA L=COA LAJJ >A A ACOI AHHA OAHJ ILAI JAJJ L= = EJ >> A A JEI J >= A E D=A = =H K AH E= IJ ILEII = F IJ = EJ=D= C AC A A IA JJ= C F FFA E= = K L I AJ A IJAH>AHC= =FI E J = O=C J ID I JLE IC L= A?I= FH > =JJ HD=JK BA D= A O= H CELEJ I IA AJEI = A OA HAIA IA LAJ E A EA C J L =I E K =HH= D COJK FFA E= = AH= IJAH>AHC A AHH EI EL= = ) '# O=H I =J = T J^ J JJ IJAH>AHC A?IKF J= IA F A IAEL J= =HH D CO= I JA =BE A L= >= CEI =LE K EIJ=F=I J= =J= =F BA EI AHJA D COT=B HC=J OL H J= I JAJJ= O=C =C >= CJ AJ A I?I= K =H L L E JA AI HJ = J II ) I AHAFA AH >A I E ^) H A A H I L== = >= L J D CO=L I AC A A A >AHA AJ AJ J I F J> J K ACOH I JAH IA = IK K = H A AE A IH I J= = AH= C JJ HJA A EH O J I== =F J AC?IA A AJ,AT E= = AH= ^ L >>H=EIA AJE AC OEJ JJ=TI A HAD O I^ I A HA E A D COI= J OAE= =F L =I 4 I A H = L =I HH C J= ACI AJAJJ =BE L I 1IJA E5 J >= = L=CO,= JA ) = EKI 8EHCE E= '$') E H 0KC IJAH>AHC H I= ACI AJAJJ = H=EBE J HJ AJ CCO= H =JE =CEI AHAJ A L J ) H OA EI AHAJ >A AC AF D CO E OA AL IJ O>A EDE> J J IJ A JAJJ=I AH ) A F J I L= A A J J>A A T I E^BA A O D= A ECA H=E > H=BE AIA A =CO D CO EJ A A A A = AI A = C, 9 /HEBBEJD AC A KJ=JJ= A E ' H )BE H I=?I?I H &

5 I JAJJBE? A \=HH IAKH=HH I &'# I A D= A K EAHA I JAJJA > HL= >= EIB HC= = J==BE AJ= -COAI J = >= D=I = I EI D = E I AHA E=BE FE J ) H=E LA >A =CO HI J JJ C IJ =BA LAL C F =H = A CO HI=>> D= A =II=>>B HC=J I L= HJ A = =II B HC= J II= ALAIA>> F? H C JAJJ = AIA OJ COLAJ J I KCO= = D= =H=>> A = JJ JAD JCO HI=>> = D=J JJ IJAH>AHC>AI ==LAJ J IA JAH IAA JJE C FAIAI H T) C F I IA^? BA A AJ>A BECOA A HA J = F J I I JB C I ELA L= O I L?IEI C IJA?D E =E H D=J = J I = L=I O I=>> E JI I I >>EBE A AJE H I OI II AB C = = I AJJA J=HJ =I AH K =??I A,H 0KC IJAH>AHC A = AM; H 5J=JA7 ELAHIEJO+ ACA L I AJJ HJ AJFH BAII H = BA LE C I J IAC J I C HJ I IA = HJ D A IA HA>?I J JJ==I AH O= =HC=HAJ IJAH>AHC LEII =A A I J0KC IJAH>AHC 0EI H 4 / ) L I AJ? = ACLE IC JK = =J=I A A EBK?E =J = A OA = ACAH JA AIA>>A = I C >A ACBECOA J =LAJ JAJJ FA FKI J= I A I A?IA A O J = JD= J = F =I JE KII AHAF = OI C A I C I = I A I J ) KJ = =J= BE E =E?IA A L IA AJLAJJ I HH= A OA A = I A J>A O I H=HA=C K - J H>ADA OA J =BECOA AJ LAJ A AJJ= =II?E?E = A A AJ = F A AH =I KCCAI?E IL C = ACB J I=>> I AC I I= 8 C I JK = H = H IA H I H A A H A OA J I HE >E O I= A A H JE E =J=I A A EHA=?E =J A OA =COK >= =D=J I H= JHA A A I JK K = H =D=J I H = A OA AJ=BE?IA A OA = J HJ AJ I= = J ED JJAHAL J E= A >A )I AC OA I A IA = EC= I CJ= = I C = E=COA CA= =H=J A >AHJ=> BA J=I J = II IACO >J E J LK AH DAJBA ACOAJ A ) A >AHEJ = = J H L OAE IHAB H = = ACOA J A I C IA >AHEI HI >A KJD=J = 7CO= = H A A = C F A A I AHAFA -?IKF A D=J I = E= = = OAEI ADAJ D CO FFA EJ L=IJK = I C>= L=CO E OA D J =FE J HJ AJAJD= JJK = KJ? ) HJA A I> = >= E CACOB J II A A EB O= =J = AI J JE =E H A A 5 JK = H = H A A H = A OA H=>?IA A OAL J E= > - JAJJ = H A E JJ A A AJI A HAF EDA I=I E F JE JEH JK = E H I J K > =JK >= H >A *AI J J L >> =HH = H A ED=J IH = E HI A A ED IK I AHAF A LEIA I DA EC= J K 8= = >= D=H B= J= H A A = EH C A AIAJJI A J= EL J JJ H AI J JE =E LA AJL=CO FFA = = DE O= I= D=COJK E=BA I H I> AHJA A = H A E?I F HJ = =J= K O I D A A A = AI J JE =EB O= =J =C >= L= J HCO= I= = AI J JE =EFH > I=E BA HAD=COJK 0=BECOA A L D=CO K = FI CA J= EL J JJ LA AJAJL=COAI J JE IJ I?I= = H ACLE IC J H A I BECOA I A A AJ F A AJ I KCCAI?E I H A A =JAC HE EH=HAB A J K = JJ=F=I J= K D CO AIAJ>A KCO= =H H== OHA KJK -COAJ A J= I= =FA LEH O J == I A A I J F J I=>>= =I A A I I=LAJ J L I AC A A FA JJE =F?I = J J 4 JJ D CO= I AIA OA > A J LLE C= AIAJ>A J JJ I= = K J = C AC A BA A J= =COI K> A J I A ) =COA A > I F A AJ> JAHA =J =J = C F>A A A =J L= I CC L = ) =CO ACAIH I AJA AJDA OA =BECOA A B KI >= =BE A AC A A A F>A A =>A I =F J > A J HCOE=IK ) =CO=J H A A JE A = = AH=IAC JI C LA FA AC A A LE CA A AJ= H A A AJJ H E C = =CO ACE >> > A J LJAH AJ = I A II H EIJAJJA HDAJ A =BKH?I=DK I I A = C H JIA CO H A E J= LE CB CCAJ A A A I C J DEI A = =COK ACO IJCO HI= LAJ FA > H= J= II A= C IJ C =JF =I JE KI OI C >A I A A = >= A = LE C OI CA 6EI J >= L=COK = = D CO= OI C OAEHHA EI I= JL OL= >= =F I FI AH - A = A A I CA LE C I= I OE L L= = EH= =I A A E>A O I I=L= II JJE >I CA AJ )I D >= FE = =J>= >= L=COK = = D F =I JE KIA >AHA AJ JK =CK A JJ = E L= >= C = = E H H EL=CO>AI E J K AJ E AJLA D COI= J I = =F ACOH I AJHA A A LEII = L= = A O J>A EAIA OHA L=COB= J E K I >HAI J H A A AJ =CK >= = F A AJ IAC JI C LA - A =F J AC= AI J JE =E II AD=I J I = =F = 0=A A EI AHAJ >A BA JAII = A AH DAJAJ A IJT E>A D=I ^ HL= A = O=CK =DD D COAI J JE =E J A JAJD K J I COJ E = ECD= JI CAI A = J A J= K D CO= L I AJ=JAH I AJKJ I= )I = FAI=L= AJEC= KJ I H= ) A A AJA CO LAJE ACO IJ E J=D CO= LE C>= J HJ A = AIA OA 0 I L HA >AHA EC= EJAIJA = A JJ 7CO= CO C = E J> H A OE JAIJ= H OA AJ >A 5 J =I HJ I= =FEAIA OA DA D=I = B C CAJ A = EI K> A J LBECOA J A A AJ J I F A AJ J 5= J > A J L J J H = CO= J =I D O= OEH=A ACAJJAI = L I AJ= LAJA O A D CO= A >AHELE C JKJ = D CO= J A EI AI II ALAJ E LA AA>> =I A F J> =BE A ALA J LA )LE CI AEA J JA = ' 0KC IJAH>AHC ) J JE =

6 I A OA I E H = J )DA OI OI CAEHHA EI = JAJ I E = C IA LAI JAJJAJAH I AJAII C J ) ACH II =>>= >= CD JH=L= = AIA OA JAH I AJAIB O I J ACD= EI J JJ BECOA A A AJ I F A AJ EA A JA I JB H J== AIA OA AJ CL C = O= AJJA = E OA J=JAH I AJI D= A JL = ) EJ JK = H= AC AL I> IA A LA DAJ =LE CKJ I = = E=I D AIAJ >A CEC= L J ) E H=CH= B ACO*AAJD LA I E B E J JI E = A A =HL=I ID= C I=ACOAJ A COA C?I A BA I IIA E A JA JA AIA ACOA L = A A I= A > H H L JHA JJD= C A A =HA I L= 8EI J D= CI AH A A L= I AC ADAJ > JAJ D= C J=?IA J I=BKL J KCO= => >= =I J EI IHEJ KILEI O>= =D CO= = >A A D= C E ) CH= B K IE =A HJ JD=J =CI = >>= >ADA OAJJAI JE= =CO A A =HJ E J= C F=I D =J ) A >A OACAIA A AJIE AH J AC H E =BE AIAJ >A FFA = OACL I A = = =? EJ IA D CO=L= AJAJHA= EI JE KI= KJ = HA OJA A A IE =F I I JA A FAE A J?I I >= CJ= >>= = K D CO=CEFI JL OA C I =J== HL OI > H = 7CO= = =J=B H =JJ H =A E J=CO O H A B=H=C JJ HL O KCO= COKJ == A >AHEJAIJAJ E J= HL O 5 J =JK?=J L= CO HJ JJJ AC HKKCO= O= BAD H E J= HL O = E=I >H I >EHJ >= L= - HJA A B K E J=F =I JE KI L I AJ EA C J O J 7CO= CO =I AI O A E = = BAIJ O OACAIJK I C=EL= )JA?D E = B= >= ADAJ L JAJJA= = J I J O= B H >= = E A JA AIA = I= L I J= I JL O L= L=COD= C I L=?I= = C FJA?D E = = O= JL O I= FH > =KJ E=I D =J A A =I I L I AJA C JJ A L = A AC= I I= = HEJE == A KJ=I J J AJAJ ) HJJ H A = J AHJ= H J = JA?D E =E ADAJ I CA= J ACAEI H= = E ACO > JI D= A JD=J = EC= EI I A AJ AC= >>=I D H O JA HDAJ L JAI E ) LA JA>>A FAH I AE >>=CEFI JL OA I AI O =J I=CH= B K IE = LA AJ JL =I J IA E J= C FAJ = E FJA A OAC J E 0= D=JJK HA J= EB C IJ L=COD=I =L= >= A EIIE AH J JA E AIAJHAH C J= JJ J I = L I AJEH JB C OBA A >A 6= C =EII = L= A J= AJAJ CD=L= = A OAIJ HJ A E EI= I AH E A ACOHA =LK JA AI J O J= A J LA I H )BE = JH F LA AJ = EJ=?I I H= I I= =LK EI AH IA O J JI =C E I > JA= AI J JE =E L A O OACA EJIA L J JJ = C F A JA E JDAJ EC= E L I AJ A 7CO= = H=B JJ >> II AJAJJFH > = ACLEJ=J I= I= A D= JJ J AJ= =F LAJ A DE> I ) HLA KCO= EIJA AIA J LAI= =F H=DA OA E = L I AJ? J I H JA J 0=A A AJ=DE> =J E ADAJ A I > E I= C FDA OAI HJA A I LA DA OAJJAI JA E= IA E A JA AJ >> D CO=I AI O =J = CH= B I=CEFI JL O?I=?I F JI AHAE KJ =J=E= = J I = A OA > DE O = = OACEA A A IA HJ A O JD=J = LA AJAJ= EC= E L I E I I H= -CO JJ= EBA EI AH D CO= I=I D LEI O=ADDA FAIJAC I A I I= >I C= C F =L H= )BE I D= A ADAJ =I D KJ I= ) C F A =KCO= = J= AI J JE =E OJ E J= I D ADDA HJA =I D IA FAIKCO= = J= AI J JE =E OJ O J= E E J= ) C F AC A A I LA ACOCO AHAIA B CCAJ A L I AJ I AJAJJ AC A O A E A = = J= E=I= J J H OAEJ ) C FL= >= JA AI>K IH= A A J LA D==BA JA>>A JAJJ FI AH JA HE=EC= A A - = A AJ = >= = A A J =L C ECDE> I A HJ A D=J = J J= = =DA OJ AJ A EI AHE J=BE I=I D FF CO= =FLAJ A > A E J=I >H I =J I=BAI J I AJ L=CO= J I AJ I= A A I= J=KJA JE KI L I AJE B H = ACO=H J HJ AI= =C= A >A A DA OAJJAI JDAJE ACO IJ = BE DE O II C=E=I I A >A?IKF = J= >I CAJ A E D CO= ACOE B= = ECJE A J LAIJ HJ AJHAJA E JDAJLEII = C= IE = JA AH LAI J HJ A AL= - J= J I K >E O J= E IA A A I F IA J A BA JA = IJ E= L I AJ? = D= A =L= I CKJ I=.A J=HJD=J A= = AJ D CO= L I AJ=JAH I AJAJ I = F J I=>>= D CO= L I AJ OACA= KJ I D= O= I A COHALAII = L I E= J I =J A = J= A L H IJ L = AA =C=KJ D CO= L I E HJ = =CO >> E >>= IF J I=> >= AC A JE= KJ J -I AHE J= >A ACACOA J AJAIKJ =J A A= AC =C=I=>>I E J L I AJ 8EI J= L I AJJ HJ AJA A FFA = A A A J J = =JJ= JA E J = HL OI >H H= I ACLA J A B K A = L I EAJ A I AILE=I BECKH J EIA OA>> E JL= I I A OA HA= ACI = IECD=I J LE=I BECKH =J I JA E O= OEH= D CO=F= FJE K J C=J A =JH A J>=EC= J IJ H A = H J = J LE=I A >AHJ A H=J L I CL= KCO= = H=L= I C I= ACO JA J A L= J BAD H HL OI > H JJ >A=I > H = = EEC= > = L= I C COAJ A I=?IKF I JL= AA =BAI OA AIAJ >A )I KCO= ACJ LAI J IECD=I > HD FAIJA LAI AJJ=J H OI CA I=JAH I AJACO =F IBA AJA A A E AC 1JJIA ADAJ= >= E AJ>A?I=F E I A = =BAIJ = D COA DEJAIIALA =L= I C A JJ EJ >> = I >H I I=BAIJ L I E AEJ A EIA>> JE= =J O D CO?IKF ACO A I > H JL=COACO=H?F HJH J >H ==JA AI= = DA OAJJ A A A D CO= L= I C>= ACOA >AHEJAIJ AB = A =I= =JJ -COBE L AJI AJAJEI KCO= CO HJ A E JACOBAIJ OJ > HF =I JE KII C= A AJJ= BAIJ OI AEEIDE O OACEJK I C=EDE O = E J KJ =J?I B I= AC>K == E OA H= EJKJ ACO H=E JA O 6 >> E J JA AH K = = H LAEJ A OA A =I AHAF HJ AI LAHI >= >= >AI A ) = >E KI A J I I H ACOJ ACOEC=L= I CJ A HKC=I

7 @ JJ= 0==JAH I AJAJFH > J L =KJ E ) JEC A I0= AJ = H =FE I H I JD=I J=L = =J I> J =J KF =L=COJ H O=L= I C = E OA H I JE EJ = F J I AJE HJ AE A OE>A B CC A =JAH I AJDA L= D=I I CK H ) A = = ID=H E =L= = H OA LE CKJ I= ) B A L I AJE AHAE AC AHAIJ = J=? J = A O L I E= J IH= HL OAI I COECA AII EHA = JK > J = L I AJ J CEIACOHA A A>> KJ JJK D ) HJ A AJJ EJ H AJJA AHJ E?I AH=HH= D HA KIIK = J JE =E HJ AEJ I A A J I C JE AJ A 0==BE L I AJ I=I D L I AJ A LEI O =C IDA O J AC= =H K D=J H E JEI J A J K D CO= L I AJ J= >= EHAJ HA I E 0=BA AJAIA A B K = F I AH IF J J EI AHE J= HJ J= = D CO A OEHABA A JAJDAJ AC = EC= EI D = E AJLAD CO=I D BA AJ ADAJ ACF J I=>> KJ I= = H= JI I CI AH A A A =H=I J= K )L I AC A A FA KCO= EI JA E JAJ>A A = =I J J 0== >= >A J K D CO= L I AJ IA A >A =? = A = AJKJ I= D= A = = J= = J I==L= I CJ CO AHAIA A J H B H >= = HJA AIA FAH IFA J L= O E ACA JJ =EI C?I= = ACOE ADAJI CAI AC A J L I AJ>A ) C F ADAJKCO= = H = EJA AIA A J AHA CEIKCO= O= HJ AI IAI J JE =E =C AJEI JK J E J=I D L I AJA I= H = I E JAI CCA IJ AJAII CCA I C D=J = L I AJ? J IKCO= = J= OJ HDAJE A D ACOA AIJ A A AHA A ) LAJ A F I = E LAJ A = C FI D I > DA LA AJ E AJ D=I FFA = = AHA A =J= K O I= = A OA A = > L I AJE C= A HE I? K =J E A A A JJ L I AJE C=J 0= ACD=J H JK =D=CO O I L I AJA I= J I A A L I=EJ A A>> AH = = AC =F J I D D COL= = C AHAE A =L=J A=BE AJJA AI HJ L I AJJ =I FI C EBA A I A A B JJB H E A AJJ ) HJ A AJJI E=BAIJ I AJH I= A H AHJ= IB J IJK I C >= ACACOA E LA J >>A JJ=LE C >H I = = =FLAJ B H E>= EI 6K FFA = ACOAIH I AJA ACO F KCO= O= A E I F E J= E OA J=BAIJ = J A HJ= FE A AC = =FLAJ B J II C =BE I H= 7CO= = H= IJK I C= ACACOA E =I L= = A I E JA >AHA =E B E JKI AC A A J IA = H=I = H=BE L I ) J J JJK = >= D CO= A A J I A ACD= EI J I= A A D=ACOI AH A = J JE =EEI HLAE A * H E OA A EI=BE = FDA KCO= CO > E EIJ A A>> AH = >= =BE AI J JE =E I AHAF A AC HJ I DA D=A A AJJBECOA A >ALAII = IE HE JAJJ L I AJE C=J = A JEI 6AH I AJAIA = A A A ) ACA A =D= C D= A =B O ) >= FFA = OEH= J L = A J E J L=CO= BAIJ I AJJ 8= = E>A I H = 8= =D A LA DA OA A I FFA A HJJA E JDAJ I= J I L I AJ A = EJI= JBA J JA AE= =F A AC J E IA HJ A ACJ= J JE =EI => O=EJ =DA OAJJ D COACO I AH A =I D I => O=EI AHE J J AC AHAE - H A J =HH==F JH= =D H II A ADAJB E= AC > O J JJI = =J = FI E?D CE=E I= AI J JE =EL = =J 0=A J ACJAII = H A A J= EL= = -I J JE =EF E AC KJ=JJ= D CO= L I AJ? = D CO= OA A A J IH I JA JIA= =FE AJJ I =C >= JA AIACOI CC B H = -I J JE =E LA AJ A>> =>A I ACO JJ I> ID=H E > )DD = >= D CO=H I A A A J= ACO JJ I J J I= J I J AE AJEI>A A A LE E ACOAIH I AJ>A L = II A A J I >A I >= D= C ACO>A +I= = H LA DAJ J= = K =H I AJA D=H E KIACO I J D= J ACJ J A A =>A I C II= JD=JJK D CO= B A L I AHAE= A A =? = = ACL= I J I H= AC= = =I=>>B H > = = =F= O=CAIAJ >A AHA = AC= = =I=> >= 5 J KCO= = = = =F= O=C= A J I A = OACJA A H I AJA ED=CO I = I=D=H E=I A F J > OACAIH I A EA A I A CO AHAIA A J I AHAEJEI ADAJ L JAI E 0= IJBA JAII = IJ D CO E OA I= J IAI IA C JI C LA FJ = I C A JLA= =EJ HJ IJ I >A KJ=JL= D CO>A FDAII = = JAH >A E >A = J L =FE AJI E J J I LA DAII =H I AJA D=H E J A I ACBA A =FI E?D CE=E LAJ A JAJ IA H.A EI AHJ D CO= = HJA A >A A D=I JD=J II =EAIA OA A O= F J = = EJJA AIAC I >A = =CO>A I = =J=E= = J= = E 1C= KCO= D CO= OAEL= I OI CCA A J H>A = = CEI CO H E D CO A = LE CD A E IJAH >A = E =?IA A O D CO=I BA AJ FA AJ?IKF = F A AJ= = J =F =I JE KI J H>A E A A AJJ ) AIA OA AJB O= =J I C I>= J K = FA = C IJ CO HIACO IKJ >= LAJ A FE = =J OE>A O I H= A =J HCOI AH L= I C J J K D= A =I= J=COK JAH J = E II AB HH=I J == FA AJ 5 = OACA IA>>A J H JA E = E H=BECOA A A A AJ F A AJ I KCCAI?E A A I CAEJ L= = E I I= H A A AC I J I JLE IC JK )BECOA A E H =C= LE CH I AJAEBA B ACOA>AJ E H = J I= KCO= A JJAI E = E H= A F>A ACOH I AJAJ EA A I ACOA>AJD JJ H>A "!

8 I H J ) A A AJ= A A AIA OA >AD=J >A= J FAELA = KCO= A JJAI E=LEII =L C I = = E HH CA>>EAIA OA FAEJE AI JE= A A F I H=E>= ) F A AJ= L JFH > = AC I E L=CO=L= I C JJ F E = I B= J E= FA A = A JI = JAI E E J> H EB A I J I F A AJ OAC >A = >= I AC I J I=H L = E K?I= = >A IKJJB O AIA OA HA ) II A A A AJA >A JA AI E = E A = AC HJ I HA= =COK FAI ) LE C CO J > H I = AIA OA AJEI ADAJI CAIACOAJ A II AJAJJ?IA A O CO H E 8 C JD=JJK D CO= >A L AC=FH >> H AJL=CO H A E J J I FAI= A A AJAEJ CO= = J= E D CO= I= J H IAE AC A A J E AI A ) BA JEI A F J> IE AHAIA JA AI JE= J = L=CO=I D A FAI 0=ACOH I H A = AI J JE =EA A IL OA I H I JL= BA F JAJJFI E?D CE=E ACBECOA I = H E?I ID JH= E J= AJJ J ACOAJ A ACOI CAI= =FA L>A L=I J= E = ACOA >AHEJ HJ A JAJ D COJ F= LE CB H E L=COEI= J HA I =JE II AB CC IA A = AIA OA AJACO>A I LE CB H ED `=BECOA A DA A A AJDA F A AJDA I = H A A DA `EC= JL= 5 = LAJ A A>> D=A A = F J = ACBA A A CACOI AH II ALAJ = J I=I IJ E>A > E = D EA IJ =DD = AC = F J ID D CO = J IJL= =D CO= A A JA E=CO= H =JE AE H J - = =I D IA EL JA )I D I AH A AJA =I AHAJI AH B H = =I I= J HA J H LE C J I= I AJ I A A ACC J == J D CO = L= >= = JDEDAII =L= AJAJ J =I )I AIJAHA KCO= D= AC I HA J?I A JA EA A AJ= >I CA AJ K = J HJA AI ELE C J I L= H A AJJ= >= E D CO =ED=J IH L I H= ACO DEI A COCOA C J=L= I CJ L= J L I CJ=HJ I ->>A =JA E JAJ>A =I D I= H=> A > E )LAJ J L I KCO= EI= A I FE = =JJ B CL== JIKC= = D CO = AIA OA = AC EIA>> HJ >A IA L= I C I= J L >>E F I AC AF >I CA AJJ HBA =I I=BE JJ )BE KCO= EI JA E JAJ >A J L =>>AIE =BE E =EL= I CJ E I=BE E =EL= I CJ L= B JJJ L I C JA E JAJ>A ACOHA A A>>D ==I A A ELE CD )I L= IA >AHA A A A AC A = EC= E4 A J I= EC= E E J J I I=I I D I L HA >AHA D= C I = = AC ACA A I AE L= = IBE E =E =CDA OAJB C = = A =J H>A E = )D= C J>AB=CO=I J JJ = EI AJ = JL O II C 7CO= = H A I ACBA A =HH D COA EIACO F I OEJ L I CJ=HJ I=L= I CJ IA J= F IJCO= H= = L I AJAEI ACJAJJA )4 >K I=KJ = ACOD I A JJ HJ AJA AC A A J I HAD=I J==F= J E AJ I >>E H AL I> I A JDEIJ HE =J LA DAJJA =>= AJJ = J >= O=A J L J JJ= L= I AC AL I> IA?I H> J JJ==I I A JAIJE JA I A B O= =J I I I O J EJ >> F= J E J= K O I A ADAJA JA E JA E=I = J I= JJE A A J I >I CJ )>A I =F J EBA A IA =CAI JKI AHAKCO= EI JAIAJ>A JA AIA I A AIAJ>A = K D CO= A A>> =L= AJDA E J=F= J E 6AH I A JAIA =BE I I A L= = A OAIJJ CAI JKI = A JI = E= )CAI JKI HEJ K I= IE JA EJ I=T =H= JAHAIA>>^ E J= =I I A = E I =L= = I HE = C IK =J =J=E =J I H A AE AJI =L= >= JDAJE )BE I I KCO= = H =I A A E A AJ I = D J L= +I= FFA COLEIA E J ACOBA B JJ H A A >AH )F= J E I I LEI J A A CI E ACA A )I A I H= KJ=J = E= H A AEJ ) E=JJLEIA JA JH EI= ) BE I I = A A AJA CO HIL J= I=H L EI FAI EBA A =EJ A I EA= I HJ I A D COF= J E AJ JII =BE L I >A OLAI H ==BE L I E HJ J )JAIJEL= I CJ L= J L I C J= >= EIA = >>= E J=I I >ADA OAJJAI J IA=I I F LA. OA I H O DA OAJJAI JE =I D=J I I I I C J I=FKI J=FAHIFA J L L= A = OI C H AJ J A JA E - JBA L JK = E A =J I FE KI I A IFI E?D CE=ED JJAH A J HCO= I= H A I = H=D= EI=IFA JKIJD= CI O E 6AH I AJAIL =KCO= EI=HH=BA JAJ E= AC =CO >>I OJ D CO= I AHAF E A D I L HL= I CK >= = A JJ ) OAC= >= = D J >= L=COK = F A E IL J = 0=KCO= EI=I I F J J ACOJ H>A = HEI?I= ACOLEII =LAHJ FH A AI ) HIA =A JJ =I I CEI=I II A ACOA H= C = HA A J= FAJ ELA = AC K J=J =I I OI C J )BE FEIKCO= CO=I I A LEII =J IA ADAJ= I A O AC A A IA=BE L I I = > O K J=>>B O= OA E J= ACOI AH J I = JJ JA A II AJAJJI CAA A HA CEI?I= I J J K AC A A E= FA ) =CK =J=I I A AJ J K AC A A E LEI J A A = E E=JJ CEI I JD=J = E J=D I L HI I A A = D COB J CH BE=E J J = F AJ D= A D COA = F A E >= KJ=J = AC AJ - J J=JAIJJAHA - JAJJ H D CO=I JAHA F>E O I HJA A >A FAI A A=F =I JE KIB H LEII I H= - = >= O >A=L=J IJ A A JA A= A AC AJAII CAE>A 5 I CL= KCO= EI=J H OJ D= I H= ACOI AH A F A = =H K J E=BE AJ O= F A = EKCO= = HAH JA AIA H A CJ H>A EI C J AC= =H K H E=F =I JE KII CEH I AJ B J K D CO= C=I AHAF = J H LAL J H>A KCO= = H= LAJ A H A IDA E?II I C =J H OI C HA ) AD AII C = O=CI AH I C I =II LJ HI C H AJ J A J JAHAJDA OAJJAI JE= = O=CI AH J A LE>H B O ) >= A?I= D J H O =BA D=I = > E = HA EI )I D >= =?IA A O=L= I C A ACBA A A = E AC= =I JD=J == B O= J= D CO=?I H> J= =EI C J ) HD I AI EIA JA DAJ=D=H I= ACOA $ #

9 @E BA L I JJ DEI A = H =?IA A IAI A F J > ACB J I=>>J H>A E >A EA A A AJL =I J = E= L CJA A D= = > 7CO= = H= I AH J JE=L= = =FA LA L=COEID >A?I= A HAD= LEII =BA I D= * H EJ JK EI=I = BA J J A I >>EJ HJ I E J= EJ H >>= JJK )I EC H =II E KI AC J I J= A ACOI CA A = = = FFA =I AHAF A BA I= A A D==D=H BA L I>= C =J J = A OA L= >= = BA L IA JJAIJA AC 6AH I AJAIA ADAJI CAI= J = J AHA = E I AJ J AC A A I = HE4 =J HJ A J JII A =BH=?E= EH OI AA JJ - = >= = JACOB= J= HL O== A A >A >A KJ=JL= = E CEI ACBA A =?IA A OL= A IH I H = A LAI E I A EILADAJEBECOA A >A=BE E =ELE C = A J=B= I AH A AJ J ) H A OE JAJI ACAI F J ACI = JD=J == AIA OA AJ ILEII = FDAJ= J>= ACLE IC JK H= BE L I AJ A A J=I= J IJK I C J = E H= A A I I= F A AJFI E?D CE JJ HCO= JK ) F A AJ JA AII C= I F AJJ HI J IE FAII C JA AI C OI C=H L = J FAELE = = J= A A J HJ IA A ) A )B HBE> EICOAH A AI = =E =F II A =JAC =FA JJJ HJ JA A )I A A I C=CO AI LE C AC I JD=J=J = J HL OAEB JJ AI ACBECOA E D CO= FH > = =FI C=I H A AI E= JH AEJ I I H AJ FFA >A?IA F I E= J J=I J >= - A = I H AJA =CO E IFEH A ALA DAJ JEI =E= J I = ADAJI CAI A LAH E= L I AJA AJ L= EC= 8= ACO =I BAIJ = E ACD A J D=J IJ HA = = D LAC I =J=FF E = A JA E JDAJ JEI J=BAIJ I AJ A = E>A = I >>EAIA OA = H >>E= A JJ AH A I HA AI J JE =E>=H>=HE KI = E COAI EIJH A I H= J=J OAIBA I AII E?IDA OA= EC =E L I AJ>A A?IKF A J HJ D= A JA AIA JAH I AJAIA A A= >= KCO= A = = )LE C FE AC A A J I JKCO= EI A H J == AHALI AH A AJA ) C = A A > = J >=KCHE = FAIKCO= AHHA DEI A A B CC= = O=CELE C J JJI CAEJ )I D =J= >= A?I= =J H I= J JJI CA A A E * H EJ JK =I = JKCO= = = =JE II AB CC IA D=J H AC E J=JAH I AJ A A I CAEJ - A H I A=BE E =E?IA A L IJA AIB OJ II C= E?I =J I E?I =J= = J EL J - =JAH I AJAI =JELEI O= >= DE O E = BE LE C > )L= I CJ L= A I=B O= =J I C IBA > I = EJ=FI E?D CE=E IA J HCO= JK ACBECOA DAJJ D CO= C I>A O I== =CO = =>> =JAL A OI C > B= = E II A JE= FA AJ 6K FFA ACO II AHJ JK = E=DD D=I JD=J E J= E H=I J>= =L IKC HI J= = =FH?IAFFA?I HAAIE I J )?IE C?IAFFA KD=J=C JB O= =J IL J AC A H A K D CO= E E OE?IAFFA?I > ) FA I JI AH B O= = FF COBA A A = =JE LE C ) =JE II AB CC IA BA AJJECO A A AJJ CO AHAIA A J H B H >= A A E AC = E HACO IE B O= =J> JJ FA I = J B >A=?IA A OJ - J HJ E K = E HDEHJA A ACL J E =DA OI )B O= =J A L A JAH I AJAI LAJ A OA A EA JJ= = ACO IE A A AJ AH =DA O >A ) A A AJLEI J O= D=J IJ L JD=J E = E A = J A JJK H >>=,A A?I= =B O= =J ACI = J I H L= I ) ACO F HDK = I A A AJA =CK >= EI= =JELE I OA A F KI=E O= A E JD= > J HCO= >A KCO= = J=DA OAJ B C = A =J H>A E JD== = O=CELE CA A I= ACI JL = I= = O=C I >AD=J D=J = ACO IJAH >A =J=E II I >= BECOA DAJ =BE E =EJ HL OA A L= BA A A I )I D = >= A A E A JA?D E =EBA J JA A A = E OA >A O I JHAD I CD= A I HA = EIA A = HIA D=I D=J AJ AHJ= = =F =E>= IA EI JA =I= J II C=EJ 7CO= A J= A A I CAJJ=F=I J= D=J K = >= = FI H >= = A OA =J JFH > = IKC= E= I H= -HH = E JI JK -CO>E O IAIA OJA I J=? E H= =J AC A A A = A A AJAJA L C L= =J ) C FKCO= BA A A =J H I =JLE C = JA AE CEIL DAJ AC ACL= = = =C=J HL OAE - JAJJ H D CO= ACO IJ LAJ FA I C= =CO H J >A D=I L=COB O= JDK A AED= C D ) A = ID=H E I = >>= A AI A =I A A EA AHCE J = = BECOA A A I H A A A E J=BE FA DEI A =CK = A AED= C A ACOA >A E J= A >A I AJ =J = H IA A I I JAJ IA A = EBA IAE )D=H E D=H E A A ACOAI IA I IA A I I I CI AH I CA J= EH O J JJ D= A =I FK KI >A I ACOA IAL=COA J H IA I AHE JJ HJ E A A A HA C= A AEI CLE C JEIAI J JE =EI I C I AH I CA I EC H I => O=EEH O J )CO= H =JE AJ A ACOAJ A JAH AJAIA O= AHALI => O O I== =JJ E J= A AI AH = * H A OEHA A H I ACOA EI= A AEC EKI A J HDAJ E= >AL IAJJJ HL OA D CO LA =C >= JA AIACOI CAJ= II = AC B >>A H I = E AJ= A I D= C=J ACJ= K L O>A A A = F JE LAJA O A = A? I=E = EKCO= COL =J E = A HA = ACI L I AJE CH= E J= J >>E L I AJHA )BE AIAJ >A KCO= COL= A =J H I =JEI CBE E =EB H EJ L= ACI I A A A JE= AI J JE =E J JJI CA = K I J FFA A A A AC =D CO= A >A J >>JA?D E =EI => OL= E K = >= = JEIAH IA>>AI J JE =E LAJA OA J=HJ ACOI C>A E J )J H I =JEI C LAJA OAE A = LAJAJJ L I AJA A I AH A AJE J F J JJ= = A A >A = = O=CEB H >= = EACOB= J= I IEF J J>E J I J )D = >= A A =B H A HL OAI A IA A I I I CI AH I C JBA L J ==I A A E J I H=AIE I J EDA OJ= & %

10 AI J JE =EACOI CAJBECOA A L D=CO ) ACOI CA I I H>= EI=?IA A O ACOI C HAL =J E 7CO= O= A L= =F I I CAIA E >= 5AD IA?I > J >>=?IA A OACOI C A BECOA A L D=CO I= E J FFA = =D O I = O=C J>AL E L=COB CCAJ IJ A JA E 7CO= CO HL OAI= E J> H E OA I L I AJHA D COIA E A = JA A J= AHAJ >A = E A = ACOI CAI?IA A O E> J I = >A I I I CI AH I C > B= )D J?IA A OJ A LAJ I = ALAIA>>AJ =FK E JD=?I= ACO?IA A OHA A A ABECOA ) L I AJE HJ = =?I H> JI A = E H= ACOI CAI?IA A O>AI =JL=COFH = E A I AHLAIA E AI =?IA A OI LAJ >A C A DAJ = A A AJ >A E OA AI J JE =E =C E I JDAJAJ A =L=H I J J O J JJ= I C A =6DA*=JJ A?HO B2EA?A? BE 5A EIA H JD=J= OEH== I CAI J JE =E I A B H I E J= E OA A I = E =CO H I AJA A J=HJ = >HA = BECOA J C= L I AJ= =FA L A = ACOI C LAJA O A JA AI ACD= I=> =I J == I CAI J JE =E H A OI C J ) JEIBA A AJJ= >= EI AH E D COA = ACOI CACO>A JA AIA I ECAJA JI CCA EI H )I F I CAJA FKI J J K = = D== L I AJE= J IJ II A =F?I K =CO= H =JE A A I CO= > J= LA HA J L JB=H=CK JJAH A A = =? = D JI = =HK A= =J O=H= E L O H )I > IA A L= = E =CO HKD JAH >A KJ=J JI C = )?IA A OJ= = J I AHAF A BA J J A O= A >AHA = E A D =FI AHAJ = KJ? II ABKJ E I J =C >A A II A J E IACOE IA LA AJDAJ I A BA ) = A I ECAJA J A I =C >= JA AI A A A EA E JACOCO O = = A = AC = )?IA A O ACOI CA AC LAJA E= A A A ACOI C JEI ) HAJE KI=E OI = J JJ H D CO= A A =I= J IBA C= = I = L= D AC A A EA=J FKI >A KJ=J I L= - J=?I= = = I DAJ D CO= C F C A KJ JJJ =J = I C E?I= = >A I =CO=H =J= D CO= E HJ AJA ADAJ L = II AJAJJ A A A >H I J,A= ACB >> LAJA O= D CO=I AHAF A A A LAJ A AJAI ACOA D CO=?IA A O=>A I I I C AJA > B= = = = K ID CO =CK =I A HAF II D= C>= ACOA A =?IA A EL= L= EDA OJ= >= = ACO I CAII C LAJA O J ACB C= = K E?I C= E H =C=?IA A O= =F AC J J )B H > A AI B O E J=D CO= A >A EI II A J=HJ E = I=HEJ KI L=CO=BAIJ I AJ>A A I >E?E BA A AC JJJ = = J I AJ>A A IJH B=I AH A AJ= = =J A AJ EBA A I HA = = KCO= COACOI C>A A D E==?IA A OJ I= = FE AC A A J I J - = LAJA O= >= ACOAI FAIAJ >A BA =C J A LAII D CO=BAIJ J AJAIACOA I O>=D == FA JD=J B H =J I CO?I F HJ I J = D CO= F>A I I E AJHE = H A DAJ A COA E AJLAD CO=L = = LA II A ACOI C>A = = ) ACOJA AH?IBE LAJ J IA HBA LE = JE A D=JA AH F? = KCO= = J=B H =E ACOI CAJ A AHAI E E J=J >>E >H L I AJ>A ) A A J IA >AHE B E JKI =J KJ=J>A C FA A = A OA A JAIA =J H I =JE II A B CC IA BE E =E J JJI CAEJ II A A EJ=F=I J= =J=E I J D EC= JL=JA AIA A I ECAJA JA = =FELE CJ =?IA A O I= FE AC A A J IJ AJAI ACOI CA J= ) LAJA OAE ACD=J H JK JAD J= L I AJEB H = = J= I A A EJ - A KJ BECOA AJ= J= I= =FA LA > B= LAJ A OA IAI J JE =E LAJA OA BA B JD=J K 6AH I AJAIA A A = AC A A J IA>>= = A OHA E?IF J I ACD=J H I L=COEI=B HC=J OL H F A AHA A I JADAJI CA ->>A = HJA A >A = L I AJ A > E =D=CO O I L I AJEB H J *AAJD LA D= D=J=J = I E B E =J F J COAI =H AIJAHA A AHI H= H = I E B E =JKCO= = = = J LK = IJA?D E =EI => O = = = = = I L= I CEI ACOAJ A IA HE AC= I =F J BA I>A AH ) EJ= =COBAIJ II >H I A AI AH I J HAC O = H L I EI A OEI CA AC O > AH JLA = BAI J I A A J I CCA > H )J=HJ= I= B H =ACOI I AJAI IJ AJAI ) EJLEI J=JADAJI CJA A = =J H D = JHA = =F I I>= EI )J=HJ= IB H = II AB CC IAAH JAJAJJ = AC I ACOI CAJ AJ A DE O I ) L I AJA J HJ AJA= = D CO= FH > J= EID A JA EJ >> ALAIA>>IE AHHA = JI I I JJE L= A ADAJA I J=BE L I AJ >A IA ) J I LAJA OAE A AC= =F I=>>EI AHAJAIA A = C IC EKI EL J I H= ) AI J JE =E LAJA OA I C=E LAJ IAIA JADAJE= K = =I?IA A OJ AII L=CO=>= EI A A AJAJB J II 0=L= L= = E = EI= J IA A AJ D = J I >==J >>E L I AJDA FAIJ = >E O= =>>= = LEJ=JD=J=J = J O>A D CO= J J I A A ACO EI C =B HC=J OL H I JEC O E )HH L= I D CO=B H C=J OL H K = =C >= CJ AJ A I?I= I LA L E JA AI HJ = J II KCO= EICO AHAIA II AHAFAJJ J>A E J=I D =AIAJ >A )I AIJAHKCO= EIACOI AH A L CHA D= J = H KJ=I J I=EJ > H E OA I =JJAI EID I= JI = =EJADAJI C LA LE K EI F A AJ LA I=I AHAF A A A = =F IEI AHAJ LA =E?IA A O C I D A A A I A >A HA=J L L I A A A EA DEI A = = J FF B H = J >= =D= CI O=I =L= H=AIE = EDA A IA EJ )I H L J =J = ) = >= = F I= = F?E = =FD= CI OJ IA A = ACJAHA J IAJA AI '

11 AC I >A BA )B HC=J OL H = KCO= = H =E I I AH AI J I>A EJADAJI CHAL= I I CA D= A >= A A EABA C A L=COEI FE = =J>= >= A A EA= = D CO=BE L I I H= H J I A I KJ=J IH=L=CO L=I IH= - A LEII = H A J F JE IBA LAJ I D EI AHE J= A AB O FA AJJI D D= A I= J IFI E?D CE=E H OA J= ACD=J H JJ IEH O J JJ L I AJ ) = BA EI AH IA D CO=BE A ACOI AH A ACO IE L I AJ A?D= E = D= A ACOI= J I L I AJ ACOA AIA =HH== LAJ A JAJ IHALA AJ D COI= J IJADAJI CAJ LAJA IIA E A IA A AI J I C = K E = JA E JA E=B H C=J OL H I AIJAHI C J= L I AJI C =J >= JI CJA A D CO= C FE= J I = C= =?I O L I EB = 6 > E EI =L=CO> =J = > D =J ) EI >= AC ADAJ = =H=J D COEC =JLAJ JIA A LEI J E?IH ADAJ I C AHJ=B HC=J OL H A I C J= =CO =ED HDAJ = =F= O=CC= A EI L HD=J =C=I=>>I E J = J I E = CA A EI AHE D CO= AI= EC OAI L I EFH > IH= 5A EIA = D CO= O IJK I C >= I J E AJJ = A I?IA A L IA B E JKI = =FK ) B E JKI = H E KI = HJH=CE KIBA D= CC= D=I E BA J IJ I IJ L = =I I=BE L I ACO=H J ) B E JKI EA >AHE?IA A L I>A KJ=J I= =CO A A AI E IH = JE KI C FAJ OA A = EJ= ACBA A L= = EB ACO= H I A EI ) O ACE >>ACO H=EL=COAFE KI JA O A J A H I = L=CO EACO > A BA A A EAIAJHAIA A A>A A DEI A DE O E = A >AHE A B E JKI= = == =FBA J JA A ELA = >= = JJ B E JKIJ= ACOE AIAJ >A A >AHA I >= BA A E E C= IE AIAJ>A C FA AC= >>= H= >I CL= = JB= J= L I E ACB C= = I JJ E JD=I I C - HJ= J = ACOE ACB >> LAJA O E ACB C= = I = EEC= EAH LA I A A J I CCA > H I= E A = =J J =J J=LAJ J L I LA H E ) A OE>A = JAJE= =F= O=CC= = L I AJI D= A JA E II D= A HDAJEA? J *E O I= A 5D= AIFA=HA DE> = D CO=0= AJ I= A=H EH O IE O = =F K I C J 0= AI L= =D= 5D= AIFA=HA DA B CD=J B HC=J OL H = H= K = FF COCO=JH= AI I =F I D==I JAJE ) 2AAH/O J A JA E JDAJ = D= = I I A JII A =L I *E O II A F J> =HAC O CH II =>>DA O AJ >A L= IH I JLEI JL= = A OAIJI AHA?I IA>> 2KI J =I AHAF = =E I D= A A A D I C AL I> = = =I= = ) HAC O>A LEI J= A A J J>A A A A?IKF =J ED JJ HH= A AE= D IL=COD I AJJ HJ AJ A >A KJ=J I=I H E?I O= A A J I C E J= =E B E JKII H=A A A ) ACBE AI JAJJHAC O = A O OE>A EC= EHAC OH L= I I A ACOI AH A =E?IA A OHAC O JE H=J H I I CI AH A AJJA A IK = =I IH I JLEI J= = =CO >>D= CI OJBA JAJ= A >AHE?IA A L I JEL?E EH= E = IA>>A =HAC O DA A A>> E I AJE JEL?E =J HJ AJ>A ACD= J H A A I A EC= E C=J E - A AJ=JK I C =J O J JAJ E= BE AC >A A = == = D COE >>= ACBE AI JAJJHAC OA E > J HJ ) EC= EL C LAJ A JAJ I= >= FFA = D COIA = IA =HAC O A = = =IBE B HC=J OL= =F= O=C K )BE J A =C D = AJDA A B E=E IFEH?E HJ = AJAJ A JB H E== JJ L I AJE C = ACBA A L I EB H >= 0=EC= A I= J J JJ==BE L I LE C = = =FLAJ I= J II C=EJ F A AJAI = >E J I=>> J LA AJE E JD==I D >= J L=COA L=I JJHAC OA = =F FH > == J E 0=BECOA AJ D OIFA?E EI LAJA OBA B J K A OA = L I AH= =FA LAE>A >A AB C = J=J = =C J A H CLAIJ=I =L= I AHAF HA D=J = I=HAC O= =F ==I A AC H E A>> = A =J LAJ J A A > 1I AHAJAI D CO = =FI C= = E OA =COI = JJ JE E=I =L= E OA ALAIAJ HJA =>> = EJ=I I A >AI A D=?I= = J K =JBECOA I A L=IJK L == E AHJAJ J HI=I C I FF= = = =A J= AI J -COAIA = = I H AJA A D CO= I LACAJACOA AIA = FHALAJ JE BAD H>AJ A =>AI I AHAF BA A A AJJ D= I = = I C>= AC A A =HE =J H D ACE >>= >= ACI = J = F I HJ I LAJ A =D I= H A D= J E A A J I L=CO= A A AJAJ =CO=H I LACJ JE>A=L I =J D=A?IKF =I A A E AC AL II CO= H JJ I H= JAJJA O I I HLEI J= O J=J JJ =CO=H =J DAJAJ A =DD D CO AC HJI =?IA A OJ IJ= C= ACE JA ECA IA>> EIJ=?IJ= = A A= I H BA J JJEH O A ) E = A = H=>ALAJJCO= H =J=>E O I= A AI J JE =ELEJ=J HCO= ) HJ A = = = EK A AHJ AHJ=B HC=J OL H C C F AJ A A I COAJ A A = L I AJB C I=E = = = = I >= *E O H== ACB CI E J = A A J = A OA A = FE EBA A J=HJ = ) E J=I D ACOI AH E EJ?E = F J I= =F I =CO=H =J I AHLAJ A E AI I >A HDAJ JAJJA )I =L= L I AJA I= FA L I AJA OI AH A II A 0=ACOB HC=J OL CO AC D CO= FA A HJDAJ A = OA LE = = H= J= L I AJAI J JE =EIE AHJA A I C A A JA E JA ) =C H=J= I = LAJ A F IA = J I= A ACOA A OA E H =C= FA OA L I = = AC - = J OE L L= EL JA L= A A A A E =BE L I AJ A >A I LAJA OAELA D=ACOAC I A A AJ A? AL= ) O= BA EH=J = E JT I =FHACCA ^ T0 H L L=^ T, `)BHE >= ^ T) A I F IA ^ T) I^ L=COT*=H J JJ^KCO= O= I AHAFAL= E J=BAIJ OA? AE A ACOC= HE >= ->>A = HJA A >A = A A AJAJL=COI AHA?I IA>>AIAJ>A = AC I BA L IJBA LA AJ? AI J JE =EA A

12 LAJ I = = = D=J ) IE AIAJ = E H A?IKF ADAJI AJAIA JEI=I LAC AC A A J IA = E HACO AL J LEH=J F = J I C EL C IL=CO ACO > H JJ E AJLA O J=J JJ A AJ A FA AH = A I=I LAC L=ID=J HJA A DAJ -COHACO= H=>>= D=I = =FI CA AHJ IA DA JIA JAJ )J LEH=JI LACA =F = JL=CO= I CD HI =L=EKCO= EI= FA >A K J=J JJL= I CI AHLAIH I AE I A A J I A AIE L = AC A A JAJJJ HJ AJA D= A = = LE C >A EI HJA AI ) EC= E L I J= =H I= D=I =A I AHJ = HJ D CO= AL J J=II= AC= F J J *A A KCO= EI E= FEB H LE C I A I =L= EBA A IEB H H= JL J= E - A AH A = HJ J=HJ D=I =J== >= ACA I A >A = FA JJE BA EH=J L I EAJ A AI LA )I =L= A LAJ IA= FE J JEI J=I C= >A A LA AJ=B CH BB= >E J I J JJ A AE I HAJ I E JALE IC =J D ) = E D D=I =?IKF O I JA?D E =E IJ I> I A AI J JE =E ACB J I> LAJJ BECOA A A = C I J JAH I A JAJJ BA =CK = = IJ D = FJE =EKJ I J A ADAJ A A B E= = = KI JE =EE EJ?E L= EI ) I= A A D= II A =F?I = LAJ J C FAJ I=B CH B J I O= F J I= I E H E = AJJ J D CO=I AHAF = = I J ACBA A D= C I H =D= CI H > ) E A A = FH > = I A JA J I H AJA AJ OFH > = J= J I A >A =CK =J I= I C HJAJ A I C J AIAJ>A ECOA A JA =JA?D E =EBA J JA A A CJA A I C LA =CO=H E A JJA H D CO=FH > =I = E >>>A H B= IAI J JE CD=J AJAI E I C>A II E H EJ II= D= = EI=D= C =J = AI J JE =E I = = ) KCO= EI?I= LAI A OAHDAJIA EJ >> AJAJ= J= D=LE K EIJEI J=I C=?I H> JI A 0=ACOI AHHA JK ID= K L= >= A A>> AH = EC= E I D = H A A L =J I D==I D KJ I= A A=? K 0= = >= A JJ J L =? K C= AC >>E EJ?E EI?I A I D EA IJ EDA OJJEI J AC HJAJJ D CO= L I AJ = D= C I= FF O= =L=H A A E J=I AI J = HL OI > H I= >= =DA O AJ= A A I HAJJA 0== AIAJA J >>I C >A A A A O= I = =I=?I=F EL= = I H A A E J= E OA = =FI C= E >= D= D=J C = HIA J=HJ= = AHLAIH I A A A J J>A K = FAH= HE= >AJ J AELA CEI = I C CI I C J HA JA=J >> AL = I I CE >>D=H E KI I HAJ A I= EC= E A A C= ACCOA C >>E EJ?E J EIA LEIA JA AHJD II BA L I =J A AE I HAJ L CEC E= A I J J JAJJ J HA L B H=I J J = J =C I H= ) A ==BAI J I CAJ I >HA J=HJ ==BECOA AJ 6A AIA = JI AHAFAJ JI E = >= IL= >= = ACJ >>A I HAIA LAI E D CO E OA I HAJ ACO FFA D= =CO OA AJ A HA =CK =J A ) A AI AHAFALEI J A BA J J A I H J E = =COK A J I H=HEJ E KI J OIAC JI C LA ) A A ADAJ I A EI D CO=L I = AIA OA DA ACOA EC= JL= ) O=>>BE JAH AI J J HI=I C I A J A J= EC OJ =E =J= A AE I HAJF J I AC A I LA B H C= = I KJ=J >A )I =L= = A A J J>A = A A A AI EA =J HJ AJAJ I A DA OAJJAI JE= FA AJ D= A ACOI AH A?I= ACAH I JE= H A EJ J IJ ADAJ I CAI D COD= OAHE J AI J JE =EA EI AH I J = A AI AH KCO= = = = A IIA H = A J=BE A I H= E J I= = H= ) A LEIA DAJAJ A BA EH=J I=J AJAIA F J I H A AI I I CAE JJB J JJL= = I J E A = = D CO = = HA A A I H = A IJ ) E H L= L CJ=J = D= K > C I J AI >A L=COLED=H>= D= K =?IAFFA F C I J I=LE HA J 0= K = E ACOBACOLAH B JO O ACOD= D=H= C = = A J =KJ AHAF A =D COKC=J ACO KJO= L=CO=D CO+D=H EA+D=F E ACKHK ACO F?I JA E AACO> O K J =IE = = T= ABAN^ A J >> E J JLA B A HA A J I H= FAI = E A B D=J 6= J L >>J=HJ EHA= ACI A A J = F A AJHAD=J AI J E J= =CO=H BA EH=J E I > >> KJ >> AJJ A A A J EA E?IKCO= EI J C IK JI CK ACO O= L I AJ>A = E FA > F J A E )>>= = AIAJ>A D== H A EB I=I AHAF = A AE I HAJ>A A >A F E D== >= =J HJ AJAJ =CO=H E?IDA O =BE >A AHJACO I I B H=>AJ A A AE =L JD=JK COEIACOH I= AHJAJ >H BAIJ OA D COH I=L A DE J AC CO= =H I JL O= A AJJ= E =J JEI H E 8= >= = L I AJ H J=EACO>A = = AH I J I JEII C I=D=J H JD C I=L CI I H COA C JE= L I AJAHA J 8EJ=JD=J D COL= A = AC=J LD I AC = A=DA O J=I AI C FFA =F?I =J>= 1I AHJ J O D COB= J=I JE KIJA?D E =EA HA F IJ HJ J= H L = E H H C JA E= =HJ =JAH I AJI AE A H O= =J=EJ C FA C =J I I D=J I =J J= = A AIJAHI CAI IJA?E A AJJA H II= ) FA AJD H = =F I A O J=J E J> H E OA I CAI H I HE IE K == J >>A AHI =I EL C I=ACOAJ A BA L II CEI ACO HJ A A AJ= = O =J * H E OA I D=J IJA ADAJ J= EA A AHHA I= ACIE AH O I FI CAACOI AH A BA D=J=J = ) AD I CA = >= O= O= D COA AH= ECD=B CA JAH E=CO= H =J>= )JAH I AJAII A LAJ A B J CH=B I=I = ACOI AH >> I A BA L >> AI EDA OJJ AJAI JE A A AI AEJ == >= C A J=HJK EJJ ) AC O I AC A J I A H I I H `L H IE> O=` AHAI J I JAJJ ACO IKJ E BA L JA >E OK J LAJ J I H=BE I = =C J ACBA A I L I = H=LAJ JE -DDA = >= AC A AJJ LA E= ACO =JJH C JAJJ FA I J = EACOH I J =CO OFH > J A A JAJJ IH I JDEDAJAJ A AC LA JA= JI CA AJ ) CO= H =JE IL= I ACI = E >>= CO ALA AJJ E A =? H AH AI - A D=J I J JLAJ J L I = HE A = E A EC= EA C J L =L H I AI H O= =J J D= CI O I= = BA AJA H L I H= EJ >> =I A AJ "!

13 D=BA LE = L H I OA L= J A ) F IA = >= >E J=J = I =JA?D E =EFH > H=J= = A L >A J= = IJ 7CO= = H IJ A A J A = AI J JE =EFH > H=EI )I AIB O FA II AHA A IAE= J J D CO=JAH I AJAII AIB J CH I A A A >= A = = =I= I AIA OA DEJA AIH C J I HA AHJ= AC H O I L=COJ HJ A EAIA O AC LAJA E D CO= = II >A H C JI IH I JLEI AHJ AJAIA = = =I = J E = H= DEI A EJJ A = =F LAJA O=JAH I AJAI I > A J LI LEII I I OACJA A D CO =D COA HKD =L=CO=I OACA A>>L H I >A F F = C= A AC ADAJ IA D= L O= -I J JE =EI A F J> F J I= = A A A LAJ A JAJ IHA A KJ K )J HJ A EAIA OA I H= H= =EJA?D E =E I E JEI EA C J )D HAI>HEJ H IEBA L JA A B= J=I JE KI= I?I= OAHJA = LE CD I L= 5 = J >>AJ KJ=J = E JACOACOI AH BA AJA BA D HB O F I=H=CO C I A = AL II I O AJJA AC= AI H O= =J LEII =B C JJI C J A = = =? = I JA D COF J I= = I JD=J ACOA = JAH HK> J>= =FD=J F J E I A ) =FED BA L JA A DA =T E A =? H^ I= ADDA AHA J AJAIA = = =I= 0== >= = L= I = OACE I A = = = = JJJA?D E = - I HEI= = =FH > L= A I A >A E D CO=I E OA HJ >A LAJE= =C J= EJ IAE A JI CJA A D CO= FD=J I J =CO>= A A E=I A I FI CA,A HL OAI AA = I HAEI A ADAJ D CO=I O= J >> AJ = EJ FEAI= J I L I AJ AHAJAEJ H= KCO= EI= = D CO= = =A J E BA J D= AII A A ECA I = I CJ >AHA IL= IJ = DA OAJJ?IKF = JB H J FEIKC= =J J A >A KJ=J E 0=J H JJ= >= A A = FEL= I CEHHA= EJ I = =DD D CO>A I =J I J J =BE L I BA EI AH - =L= I AH J A I C= >= I O I?I H> JI A AC A A I LA ACE JJ A AH = H OA LE CD = AELA H LAI E AJ I E A A>> AH D = E >>A LAI J =>A I I C J =I A A CO A J=JAH I AJBA AJJ = E CEC= = A D CO )I A FF OL C AJAIA JAD J E J=D= C IH I JLEI A COA EA A =HH= D CO A =F?I =J>= =L= I CC= AHJ I >A I H = H A I = EJ CC A I I = JA E JA E= >H JA >AHA O= H A A AJ I=II?E?E =J A J D K E J= E OA A A >AHA DA -?I= = H ADAJI CAI D== =F I I H A FA C JJEC= EA >AHE A A L I HA A A - HJB J I= A =JAH I AJAI HAJA H A JAJ IA ) F A AJEC OA= FA AC A A A >AHA IJ HCO= H EI HAJ HA O= AH I D CO C=B O= =J I =CO J IJ I E?IE O J IJEI = - I H AJ =COI C>= JK ACO I AHAF J A FAJ =FK = HE IEH=BA =CO J JJ=H? H CIA HA CO E JD==I AHAF JJL = AC -CO A AC AJAIFI E?DE =E>ADA OAJJAI J IH L E >> CO H A E JD= A A>> AH J L =D I=LE K EI F=?I A J L I C E=JJ AJJ =CO >> 0== AC I BE B O= =J I= AJ =COI C =CO >> FA >A KJ=J ==I AHAF AJ ACOFI E?DE =EJE J HAB ANH L CO HA E JD= A A>> A =L I D E JL= >= CO= J I J IA = H EI HAJA >A O I== =JJ K - =L=H I =J= >= OA ACJ HE I= H= AI J JE =ED=J IEI A A J I HJ >A?I A ) =COLAJ J >A =D =L I AII A L= =LAJ J C FJ = FA A AC A A I AHAF AJ =COI C D H COI AHEI =CO >>= ADAJ A ) E E CEIJA AI AHJ= A H A EDA OAIA =L I L= IJ L I C J BA J LAD= A JIA E =L=H J=LAJ J L I H OA AJ >A = E HEA J 0== >= LAJ A =L I = =JJ JJ ACO C HEIJ= = EL CEC J L= I HE= FA AJ = E E = = H 0=J= =I HE I C = =L I = E A = A A A = H= E J= C HEIJ= I ACI = = = H EI HA=?E = A OA ACO > J= LA AJ C=J HKC E E E >>=H I AJA >A ACO = J >>I= J IFI E?D CE=E LAJA O AH BA = EA A = L I AJEB H = = = =FA LAE> B= HALA AJ A A= >= D= O= LAJA OJEIBA D = ELEJ I H ECA CO= H= BA AH A J =L =I J I= ) = H = E =JH BE A IBE E E L CJA A ADAJ I = = JA H AI J A E AC=BE B JA =JE = AHJA A =I D A O >=I E 5 = JD=JJ = AFJK O=? BE AJ = E>A =D=> A O AC A A A =J= J L >A = > I H ODEHJA A F EFF L J E =F=HJ L E = J? = 0 OK =J> L JA E? JE =DAH?AC = E HA I E = =I J= DALAH I > H -COAJ A I D IA AH KJ E= F A AJ A A J=I H O= I J I H E >>= A O C J AC A A AJA AJ IBA L K I =J E - HA A AJA JA 5DAH = = =JA CAHDA E OA HA OJA A A A J=I A JI = E ) E H=J HI A >A L= I=IF= O =H =ACOA >AH BA E C= >= A EID=I JD=J I AJJ ACDA =+=H A? FAH >= ACE J I =J HJ A A I = ADAJ I C JD= CI O IA =I =J = DA OI A LA J = E H=JH FKI =DACOA =?A L=CO = I FI CA =F?I =J>=D == J=J = *E> = A OA L= >= 2= AI JE >= = / H C HI CL=CO4 =I JAHAE =II E E E =JD J= >=LE CI AHJA )I AH J >>I CA= >= = J J = D CO= EJAHAFA= =FE AJ = E H LAI E AJ -COAJ A L I AJE CIE?IKCO= EI = A OE E OA ACCO DEJA AII CCA IHA= EIJ=D=J II= LEII E= AJ=FH H I AJAEJ - A EJJ= O H A = H L I A LAC AHAI J D= A A JA A L= I CK >= - A $ #

14 EJJ= =COL H II J J KC=E =D => J= O E I=D =C I JA O I E E A L= EC= I COJ A EI = E HACOE A A L IJ= IE H L I HE )HA= EIJ= EIJ= CO= H =JE IH = JE KI J HJ A E J ACO=H J= = =I= =F= O=C = H= - =LE C FF = OEH= H J = E J= IKCO= A L =J E =J C I = IJ KI H=EI )DK H HH L= I =JH=CE KI K H L= I I=I H = A A AI I=F=JAJE KI =B BA L I IH I= J BA L I = = =I=HH= D COJA AI JIA= L I AJ LAJA OAEJ ) AHAFA )H= C = J J D CO =F J=J E E A >AH H E>== -COAI J = >= )I AFJE KI I AHE JT?I= J D H E E ) HD COEI = E= AC F I AHK>>I H= IEB H = AJJA>>A = HI C>= I J= AC I LE C I>AB O I== ACOE ACAH IA>>J ED= J AH =F =E >= *E O I A A =HH=KJ= = D COA = FI AH I C I>AB O I =FH =FH= LA I E A OA = =E I E=D=J I=A A =B O= =J = = EH H A A JJ EIA AHJ L = >E O= EC= K L= = I = = E H= C FI D = J ACAI J C=J JJI C= C JJ= = =?I O>A = =JL E BA E JL=COJ?A J HJ?IAH >AD II H > H =I J E C= == AC OA AIA>>B JA >A A = = C AI = E> H E OA I D L=CO=D= CLAHIA O AH IA>>A L == I CAJ ) H= KCO= BA BA I = = E CEIACOHADALAIA>> ACOHAJ >>A H = E>= 6?A J> H AJJ I= A J J EC EI A H JA = I CA = E D= L J= ACOI D ACO H J E= A I HJ ) I C A ACAEI O= D CO =C >= = ACOA?I I C L= A A A I C A = CO=H D=J 0=J LLA A A JJACO A AII?E CKI C CO A A A JA= EH= C H J E JT= I F I J O>A EA =J ACA I AIH JACAE BE=J= = =I H I BA JJ H JJ > J I O EI AHAI KJ?=E HKI K I >A H I?IA OI >= COAHA A ^ = H AL II AC=DA O JA = A H I ) T= I F I J OD?I=J = JJ=BA I F I J OEI 1C= = J H E I=EIB A D JAJJA T) = ACO J D D=I BA I I A OEI AC A A E = J HA AH L?IEI C> I= A IL C EC A = B= J= D= C I= I =FK == A IJ D CO AC H ABA I I C J I >A?I I D= A J L E = E> D= A KI = =FI CACOHACO= H=>>= J E J I =C= =JEI= E>= I D CO=>=H J=E EI HJ= H JJ >A BA =BEJO CAI JKIJ I= ACJAH I >AI A = H ^ AIAJHA C= = E AJA I I H>= = A I?I I C=L IA I LAIA?I I J=J =J?A JAIJ=F J H IA E OA CO= HEI CC= D= A LA EC= =J I A =L=H BA AJ= H H=B CL=J=HJ LA AJ 8 CJ HAEI= A IJ=HJ= == = J = IE AH>A E?I CK A>> =HH= LAJ A JAJ E D CO?I= I E H =C= AH OA I EL I C =IE AHEC= E =E )?I F I OA L HEJE KIL= I AC= JIKC= = D CO FFA = A A A JK I C BA A IA =IE AH HJ ) D CO= J =C= AHE =E>= = AJE I A A A I C I= H A C II C ) AJE I J J EA C JE D CO E J =F=J?A J HJ A I C J=DA O AJ E K DK H=BKJE H A C II C = A FAI J =J F = = ELA JA AL= = = E I H 8= EC= I CEIACO J= A EC= ) =L J I = I H AJ JIE AH H J= E >>= = I C= = = AJ ) ACEC OAIA>>J HI=I C ACO JJ= = AC >>= LEH C L = I A EA A L= = EB A>A I HJ A = E= JE OA L L I A O C L JAI E *E O I HJ >A =C== C F E JJA?D E =E =FEC KCO= CO K =J>=A AJ E J= = E H C?I= = JA?D E = A JBECOA AJ =EID JH=D JJ ADAJ H== FA AC A A C IFKI J=> L AJAA LAI JAJJAL=H I J - = J= K J L >> =BE A >A KJ=J JJDA OI A AJ ) = ADAJ?I CIA =L=H = AC= OEH== K J H JA J E JD=D=I = LK C J J = I AHJ=J HJ AJ FFA ) =I =L CJA A D A AE L=CO. =B E= =JJ ) E JA A JK EI L?IEI CEI ACJ= == I J O= I B H >= =FK >AJA E J IJ = A OA A A L J= A JJ )I AC A AJJA =I AIA >AHEH JACA A II AH >A KJ=J I L= ) C FA = >= J L >>E = >= CO H>= C>= > O >= J HCO= JAHA >A HD >= =IJ O>= L=CO> HD AHA ) I== >= I = AH JJI C=E>= KI JJAH I AJA A AICO HI=I C A A E ELA DE O = =I =L= A OA >= I= AJ>A ACO=H J EJ JE =?IA A L IA JJEKHJ =CAI JKI I?IA A L IA CO HI=>>= LAJDAJE ACO IJ ) EACO H ECEIA J=HJ= ==I = = EC D I FAH?= =JJ A = E =BE A - B == >A =FA IC AJ H AJ J CO H E E JD=CO HI=>>= FAHAC A= IA A I= JA AHCE EJEIBA B = ) J= II AH A AJAEIA JAH I JE AHJ=I J = E FA =J E B E JKI >E O I HJ ACOI AH I C J LAJA E AC )BE =>> JEL?E JAH I AJAIA % &

15 AC LAJA E =I >A E EBA A IJ 1>IA EJ= ECD= ADAJ ABE HALE E 5 =L= DE O >= =I AHAF ACOHAE >>J FKI L = I JEL?E E ACOI AH A ) A OA J= >= = =FLAJ H A A H B H C A OA AJ EEI AH I AC HJ 5 AHA A ICO AJ D = IEH COI C HA O IB A A I= =J IB J A OI C AC> I I> I= ADDA D=I A =CO J H A A = = =I= ACCO= H=>>= =B HC=J OLI H= LA >E O I EL J =A A AJ=FHE EJ L A A A AJ DEI A = A >AHE AJAJACOI AH I J E OA A I I CI AH I= AIAJHA=D A = =C J JJ A A J II AHAFAL= =>>= D COBA AH I JE =I A OAII C H I J I= A >AHEA A AC O HAD=J ) LA AJ A HH I== >= CEI= AI J JE =E H AJ = E= L I AJEB H =I L B J I I= EJ= = FI E?D CE=E H OAE= =F HJAJJ AC ) LE CA LAI JAJJAD=J= =II O J ACI J= J H I =J II AB CC IAEJ = = J J JJA =C H= ) A ACO AI = O=CBA AJJ = FA A AED= C C LA FAHAC A O= LA AJAJ O J=BE = EHA I L I AJE C A FAI D CO= AC=FH >>B= K?I >= EIBA F JE A A = EIJA A =JA F J O= E JA EJ II= AC= I CAJ D CO= A AH IJ ED=J I *AI J= H O= AIAJH = E HD= K?E?E I E E FJA B = JJ = AKH=I J E I EBA A AJJA D= = I= HE J IJ D J I =C =J ID= C =J H A E=L I J JJ= D=J I H= ) =II?E?E O= A AI A D COL= I C = J A AHJ= =CO= OEH= = =C J= C F A ) IA I IE A A = E H= I C EL J=B= L= >= EJ H E= =ACO ACOI AHA?I IA>>B =J J OE L L= = >= D CO= E OA JD=J >AB O ILAI OA A EI HD=J E A>>A D=J = = =COH= =>A O I = OA>>A L = = KJ I I I J HE KIHA=?E EL J =EL )>K IC I I C JL O= O= DALAIA = EJH=CE KI LAJ A OA A HD=J )HA= EIJ=>A O I D=J I H== H EIA A I ACJ HE = AH?IEACOA I > HK E AH =I K =FEHKJE J= >AD=J H J I I IE CAHD=J I== - A J =BE=J= A ABE H A OI CAEI ACI A D =J I=I A OAIH?I I I CAIE CAHAEJ A OA IE>>=I J CO H I=I CC= LAJE ACO IJ= J HI J J >A A I ACBA A E=BE E =E BAHJ I IFKI JK I ADAJ I C H IA ADAJ D CO?IKF EL JA AIAIAJA L J= = E HI O I>?IA A OA =EJ ACOAC I I H=LEII = ADAJAJJLA AJ A FI E?D CKIIA =F J I= ACD=J H E D CO E OA HJ >A COA C JE AC= J= I EC= I C H AJ J I E JAI C J I ANK EIJEI J=I C J II AH OI C J= AH?IE AC EB C I D=J HJ= = >AB O I= HA DAJ AC HI CBA BECOA JAHHA=F JA?E EIJ ELAI OHA 4 CA A J= = = E H C AJ A HCA J = EB I C J -H IA A HA=?E B OJ =LA AJ CO HJ? CA JJ= A I A =JEI J J= = I CLEII =I H J I HJ -COAI J HI=I C C=?A H E BA J LA D== E JA ECA I A A E>AH EI I A J LAI JE II A= L I EI C J= AH?IJA A I CCA ACJ >>A = >= JI C >AL D CO=I LAJI CE?A H= JHAD I J JJ C= II D= C>= = OE L IL A OE L J II C = = AHE =EAI O LA CL= >= A ADAJA JA E JA E=LAI OB HH I J =J EHAB H AH A E >>=I J= = F EJ L>AB O IH= A A A? AJH E= = EJ= C F O J= E OE L L= D CO=I J J>A J J JJ H = =JJ O>A O IJD=CO= >A - B CL== C F= = =I=HH= D COA F A DAJAJ A AH LA B H = = = JI== A AJE H AJAJ ->> =I A F J> = I=FKI J J=J A AC C F =BE D I= ELAJ JAJJ I C?E JJED=J HL = A ) II CE JA A JK EI H EI J E IAI J JE =E K J H J ACOB H I C D=J = 8A AJ J=J ACOA >AH J?I=J = J= =7 ELAHI= +K JKHA O?AK AC= = F J I D ) =JAHL D CO C FA AJ I JIA A IB HC= = = = = HI CEB I C = J I H= O I J HJ A E L= IE E E >E CE=E L I AJE F J I AJE J OE CE IEF=HE C FJ= K O =J ->> =?AK > J A T= EI =J JA F =J IB EI =J C FFA = E= AC OA AJ KJ=J =>A= AJ ADAJI CAIJAH AJ * H EJIE AH EIA H I J=J IEAH BAI J IA H A L= =CO >> >AB O II= > H = = ACOI AH BE I D = A OA AJ= I C= J C=J D >= A A= = J=J A A J I C LA ) C FA J= K I C J A I = AH JAJ E=J >> AL I> > I I CHA D= A D=CO E A D CO>A = >= = E I H= IJ AHAI A =BE >A ID= ACJA E= =CK EI =J J D COA J AC =F - A =JEI J E JA A JK EIH I A= AC OA>> A?I= =D O IBE A LA AJE = EB I C I =>> I =>>H CE EBA D= A = EI ) L?IEI C= I F A C= LAJE=BE AJ C= E JA A JK EII B H >= IA ADAJ= >= ACBA A E=LAI OA H A ACO HJA A F EJ LKCO= EI=D=J I 1JJ A O= ACOI AHK=DA O AJ E J= H EII B H >= =D = AC I I CAIAH?IED=J IJ OA AC H DAJ D=BA EI AH => J = E= JE I?E EIL CO= =J A JA A= >A A = =LAI OKCO= EI D CO= FA O= J OA AJJ H = BA = A OA A EI AHAJA A L =J I A =HH L= I D CO=LAI IJ A E I > E D= A D CO= ACEI AH IHA J=J C = L= DK = I=>> HE J A I>= = E >AB O I J A A AH E =F =E BE =! '

16 AC =CO >>H I AAC I A >E O I= H IA>> =I A F J> ) ACJ >> E JA A JK EID JJAHA>KCOKJ= )?IA A O>A KJ=J I= O= OEH= = BE JEL?E EJ D CO A?IKF = A A A AI A I JA A A A AJA I I EJK?E EIACOI AH A = =JJ= = I CDA I CO I AH LA JA A L L== E JA A JK EI= EC OAIA>> I H= O= H IJ A JA A = LA JA >A = E OAJ= F AJJ K IE KI HA A = A D= =J = = = H I D CO = JD= JJK HL= = E H L= =D ) CDE O=FAHI A A J HL OI AH I A = L I AJEB H = A AC AJAII CA BBA >=?D 5JH=KII II = I =II E KI HJ A =J F J= 7CO= CO A B= EI= JI C== = D CO =J HJ AJAJ =F I >KCOKJ= JA AI AA A A = ACOAJ == = D CO E E D I = K ) E JA ECA?E=BA J JA A IA A A A JE= J D CO ACOAJA EL C AJJI C A >AHA DA = =HK I I HA J E J=D CO5D=M E IB= J= I CAJI J= = AC E 0 0KH? = J I KCO= CO JA A B A J FKI I H= I JAJJ EI I= AC?IA K IE?I= JBA J JA A E D CO=BE L I AJAI A A EJK O=I CC= HACO JJ A I C = E JA A JK EI K J H= =L J D==I A A C J AI JA = CO ALA AJJ J=J BE A HA I = E JA A JK EIB I AHA I = FFA A A A AC = EBA A AJJA J=J A D=J I=I = IA OA>> E J= HA E AHE AHJ=F= H =J = A EL J= EB I C I= LA AJ A I C ADA A = LAJ E=CO HI= FAHC AIA OA AJ=I =J = H OA AJ>A -COCOAH A?I= =CO ALAIAJ H A ACO>A KJ=J JJCO HE K =B O= =J> )FI E?D CE=E I CEJ= K I C A LAI A AHJ= ACBECOA AH A A A BA AJJ = =II?E?E =II = = =CO >= -C I A I=DA O AJLEI J = E HA I C C JJ I =F?I = II A= OAEJ )DA OAIAH?IE>AB O I AD I CAE CI JJAL >>A E J= E JA A JK EI FH > A A =C I J=BE KJ I? E A > JAJ IIA I J= E 0= => I=C I I CJA AIF F >= IL B H >= L= A A A A AJ >A = HA A H > D=J I J A FAIA I =J E=B CCA JAJJ J EHA=?E )B HALA AJAJJCOAHA A >E J IH=LAI E D CO COAIA>>A AJJA L = I= H A =F A AJ ) KJ >>E LA >A =FI E?D CKI H I AJAIA BA J HJ = =J= =COE A?D= E KI =J = A OA A O =JEJ IL CO= =JB A J=H IA AJ IA J= I H=A =JJEE FK KI =J 6= A H IJ IL J = E HACOEI AHJ HE E CKI= A J>= E A A JAJJA D COT= LE IC =J= LAJJEB I CE> AIAJA O?L= JI = = LAJLAL=CO LAJ A LEII =LA AJDAJ EBE A HA A OA >A => A LAJ I AHAEJ KJ=JJ >A * H E OA IJ A JAJJA EIA A = E A A J IA = E OA BE A D=J I J A IA ACAI JEACO JL O IJ HCO= JAH E A A AJ A O>A =H=> = A IE AH B HALA AJ EA=JEI JA J> H I C J ) EC= EAH?IE>AB O I =C = = =F EJ LI A A > B= ) HJ AJAII CHA I ACOAII CHAJ= J BE A IA FAIA DA OHA J= EACOAH?IJA A HHKFJ IFAHLAH II CI A A J )L= >= F =JE JAH?IE IL= JA EA A ACOB= J= J= IAH?IEACO I C A H EI=J I B H = = EJ O= JAH I AJAII CCA LAI E J= ALAC J L=CO= =FB OJ ) A AI IBA A C EH JE A I =I A A E JA AII C>A I=BACOA A >ALAJAJJDEJ = AI OA I H HJ A JEI JA AJA A D CO JD=II== BE LE C J 0= COL= = H E?I O= > L=CO>HKJ EI?IA A = EJ= =>A KJ=J E O J= I I E J A I I CAI D K =C I I=> JA I J= HJ D CO= H J JAH I JI ) ACB J I=>> EII E == >= CEI= II CAI J JE =E H A LA IA -COAJ A L I AJIA I E OA I AIH JACA DA E?IAI J JE =E>A B O I = E OA >AB I A A HAJ= = IH I JLEI J= AI J JE =E F I LAJA E AC=I A A I ACI L I=>> IJAHLI AH KBA A J I J I E?I = ADA A>> E J= E H=J= D= CK =J D A D COEC= JI= K J - A = HI C = =IA A AACOAJ A D= CLAHIA OJAH AL=CO FAH = D=D= C=J JJL ==HH= = EJ= I C= JJFE = =J>= = AC >>= L J I LAJA J ) AI J JE =E>= = EJ I AHA = A A J I LA A D= A ECOA I AHAIA ACAH I JA E= EC= EI FI C AC OE L K I=EJ ) II CA I H >>= I AHAJE5 KI=J E J*AAJD LA J ) C F I C JEI?I= =FH F IA A ADAJ= H=E HI = IJA A ILK C HEII I I CAE A LE C > = =E AC BA JAHA E I= IJ= E ACIE AH EI?IKF J A E ACO =CO L I A = EHA DAJ AC= C F L J A A JE E?I= = O J=J I = EJ >>AJ O J= == II C A E J=I FI CJ= J I= D=J ACA A I ) AH?IE I JAJ I IL COKCO= EI OA >A A = = AHE =EJ A CA FI CEH JEL CO AC ADAJ IA ACAI CEID=H E J ACOI CAJ LA AJAJ CI C J A A J= AJ>A ) A >AHA A AC A J= K EK = EC= E LA AJ I= H FI C I= H A AH I EF H I= JJE >I CAJ 6AH I AJAIA I = L= = O= = E A A FH > IJ = E =HH=EH OK D CO= C F= AI J JE =E J=J IAI A ADAIIA 0 CO= J= JD=J = EC= E L I AJI A A EI C JACO O= ACIAC JI C LA = EI CAIA A J JA= L I AJ A 0 CO= JAJDAJ A =D=H E=AI O J O= AI A = E =C== L I = 1I AH IA =T AHLI D I=C FAI JAJJI D ACLAJ EBA A IAE 5A A = D COL= =J >>E L I AJEI A KJ=I J = A=JA?D E =IAC JI C J ) OLB H >= O J=J JJ H=E JA OEIC FE = J I = HL OI > HEIT AHL J== JA AH LA J=II OI FI C J = E=!!

17 !! C H CI >H AL J ) D CO=I =I I O= = A A JE AC=I AHAF AJ E J=D I L HA >AHA L= >= C= C F A HA EI I A HJ II AD=I JD=J=J = K HJ JA A A>> A = =HH= D CO= O HEH I= = EJ= J AC A A =L= I C>= A = >E KII H IH A B H >= JA E D= A I A >A IE =J >= )I I= E =J= >= A C=LAHI>A = H I= H F F E ) J F A E D CO= KL I AJ HJ A= = JAH I AJ I L= I CDKI C J B CC HJA A I ACB >>? EJK IA= L J D CO>A>E O JIK = E OA L A OA I EB C I IA OAII C J.A EI AHJ D CO= L I AJH L BA A A = JAH I AJA I=LE C I > L= = EAC I A =J JD=JK = E A HA AJAIACOI CAJ ID=H E JJAIJAI J AC ) > L I AJA =L= I C=>I JH=?E = A J AHAE ) E H= C FFI E?D CE J J LE IC E D= H= = = D CO= = ACL= = = = C=JA AIA =I D L I AJ J B CCAJ A AI AEA A = L I AJE BA = =JA AI J I HA FF CO E J=D CO= J I AJB CCAJ A = A J L=CO= I >H I =J=BAIJ I AJJ L I AJH L= I +I= = L = == = D COL= =CO L I AJJ A AI A A 5D= AIFA=HA =HJ = BE L I AJ>A 5A EIA JD=J =A HA D CO E OA EH O>= J L >>A = L I AJ 2KI J = = =FA LA AI J JE =EBA J H I L= A ADAJ=?ELE E?E I A J J AC I E ELAJJAL = =C = => J HI C J CO LI A A JJ D A A =H A AEAI AEJ ID= C I JA HALAJ JIA ) A AJ HJ AJEI F FA = J KJ=J = D CO C= J IA E A A AJJBA FAH IA EA= L I AJ ACI JJ EJ=F I JJ IL O J ) = >E?E = A OA = ACOE A I H= E > HD=J=J =?E J A A JAJJA H= I H==II E AH>A I >>JA AIA F C H C J OAHJA = L I AJ>A 5A EIA JD=J =A HA E OA KJ= =J OEJ AC= L I H IJBA A A AEI AH D CO AI A AIAC JA I J I=BE L I AJ J= HA=J LI A EBA A AI L JA E IA J= E E AI J JE =E H JB H E 8= EC= L I AJH L= I ` I FFA A = = =JJ= J JEA =FI E?D CKIJ = E= I A =F JJ LA OH=LEII =JA E J L I AJA LE C >= DEHJA A BA EL ACO CBA AJ A = EC HJDAJ B H J )FI E?D CKIA I HBE COA DAJE ACACOJA AIA AI J JE =E A A I C E= = K I J = EC= EI FI C B H J =JA?D E?E JLE CB HC=J=C >= = EJ =C==JA?D E =D JJ = H FAIBA A A E=JAH I AJA =I I J IA >AHEA AIAC JI C LA.=H =I+I=>=B J I=

18

)****+*,+- +.)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/

)****+*,+- +.)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/ !"$% (% &' )****+*,+- +.)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/ "$%"&'(()*+,+-./01*"&+03+0$++1)!+ "4*'!+0)*3+,5!)+ 6 7 "$%"&'(!+*+8+"'*!4'!,+*90+,.+&0+!,)!':+8:;"0"8&4 < = '4!/*+,%+(>,",4!"?!"

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike,

am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike, f L J O Sxb 98 j w O Á R O E G Y E Ö Z L Ö N Y 2 ^ 2 í\í\ú fyffbc»-*j UVb f * T > ÍJC f-* 8 jó 4 Oí p ^ f bf f p U f Uó öf Efb d p üdf F ő ő G L G C L df *J du** *4 * B4í 30 p ^ d * 5 Ső BRNYV JUZSEF d>^

Részletesebben

és m e m KIE há ól vo

és m e m KIE há ól vo KT US Ki d j B é é c b i K r yé I fj ú á i E y ü I V. é vf y 1. á 2 01 2. KO NF LI á cúc i é, d h Máju öpé év á b. A uár yü iy öv KIE há döö épűrűé é 88%- 7-8. áy uó v vár üöböő úfódu b, é ép éb i vu r

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe 14. IAR F ULUI AGH ZILELE FIL / K O P A N C AGYAR FIL, 14 0 2 / 3 5 b í 3 5., C 2014. ób 2.., Vá é ú y 2. é Cí S -ț Căț N. P, C S B / Ab v ö vă : A b T / Sá A ű I : á á B h S Tíá / C : b Z Dyg Hj ö g :

Részletesebben

Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r *

Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r * 1!!!'l twl\. ih!;\". h,'g" ",'Ilki ~,'11l t udllú, hog)' (',Li,'1 t,í\:nll \'nlt'ak: "h:l ':i j,ir";r II e III tnl;il'k,)/.ott vol 11. 1 v,'lllk. :Zl"k \'al

Részletesebben

Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye

Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye . v f v m 20. m ELŐFIZETÉSI : -.: v Fv 10 V. 5 P. Mj Á 20 f. R ; Nydv Ey m SZERKESZTŐSÉG 250 2(J Í. J f. 1 íú ő; PTHÓ md mb. M ó I ü yv!» mí I I I, v, hy b y y hő ^. L M hí h. ő, v y fíd b mü m b f m m

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály Kv cmu u L Mhy Cd by XMLmd XSL-FO Cv. Kv cmu u L Mhy Pubc d Ső j L Mhy Kv L Mhy: Kv cmu u. A mp dm vdé mmu d hm ud é m é fm. A fj pcdéh ép üöö pc é by öyb md úéé c cöéé h övéé j d jmő mód jd. Kfjődö y

Részletesebben

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ ( " 7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip.

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ (  7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip. ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71., I l, (:; M U L T I T E S T E R ( I I.1.11 ( " 7 -, I, I it,) I~) --=r \ IIii ----i~ I Tip. OE-104 _ _ o 0._....-..... o. ~ ~. I,MUlTlTfSTIR - l

Részletesebben

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK K/SS JÓZSEF rmrntó RÉPKILOK A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai xiv. ' - Lektorálta: Olavai lore Borítóterv: Valent Ede Rajz: Eada Iatvánné éa Szolnoki Andráané Szappanos Erzsébet közreműködésevei

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

MEGBízÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOsíTÁSA

MEGBízÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOsíTÁSA .r MEGBízÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOsíTÁSA amelyben az alábbi felek: Neve: Önkormányzati Társulás Makó város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására Székhelye: Iroda:

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben