Antroport könyvek. Antropolitikai és antipolitikai tétovázások /Válogatott tanulmányok és reflexiók/ A.Gergely András.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antroport könyvek. Antropolitikai és antipolitikai tétovázások /Válogatott tanulmányok és reflexiók/ A.Gergely András."

Átírás

1 Antroport könyvek Antropolitikai és antipolitikai tétovázások /Válogatott tanulmányok és reflexiók/ A.Gergely András MAKAT Antroport Budapest

2 Antroport könyvek 1. Sorozatszerkesztő A.Gergely András Szerkesztők Kirzsa Fruzsina Papp Richárd Varga Andrea Szabó Miklós Szakmai lektor Papp Richárd ISBN Antroport, 2013 A.Gergely András, 2013 A kiadványsorozat a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság Etnoregionális Műhelye és az Antroport kiadásában jelenik meg e-book formátumban, 2

3 Kiadói előhang Könyvsorozatunk a magyar kulturális antropológiai könyvkiadás egy hiányzó intézményének, a tudományterület sokszínű megjelenítésének funkcióját kívánja vállalni, mégpedig sokféle okból. Elsőként azért, mert bár egyre több antropológiai szakkönyv, fordítás, forrásmunka, sőt oktatási és kutatási anyag jelenik meg a hazai könyvpiacon, ezek száma és elérhetősége igen limitált, nem is beszélve a mindegyre szűkülő költségvetési forrástámogatásról, pályázati vagy szponzorációs lehetőségekről és a tudáspiacon feltámadó (például oktatási, alkalmazott kutatási) igényről, mely a korábbi évekhez-évtizedekhez képest hatványozottabban fordul az elektronikusan elérhető közleményekhez, mint a növekvő árszintű szakkönyvekhez. Másik oka a kiadási kezdeményezésnek, hogy a hazai szaktudomány egy másfél évtizedig rendszeresen megjelenő kiadási helye, az MTA (ma már egyetlen központba összevont) több kutatóintézetének munkatársai számára publikációs felületként megformált Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont egyetlen főhatósági átszervezési gesztus nyomán megszűnt, így az oda szerveződő terepkutatási, tudománymenedzselési, publikációs és műhelymunka-lehetőség is fölszámolásra került. Ekként az Antroport könyvek sorozata az Etnoregionális Munkafüzetek, Integrációs tanulmányok, Dokumentum-füzetek, Vitafüzetek sorozatcím alatt futó kiadványokat (eddig együttesen több mint százötven művet) is új keretbe foglalni igyekszik, pótolni próbálja a szakmai törekvések, kutatási összefoglalók, tereptanulmányok, elméleti és empirikus prezentációk hiányát. Könyveink továbbra is tükrözni szeretnék a hazai antropológiai műhelyek munkáját, összefogni próbálnák a kutatóhelyek, egyetemi tanszékek és partner intézmények szellemi produktumait, terepkutatások eredményeit, új törekvések és interdiszciplináris érdeklődés-irányok kibontakozását, kapcsolathálóját, perspektíváit. A kiadványok szakmai szűrőn, lektoráláson túl is sok esetben fogják megjeleníteni az eltérő módszertanok, oktatási tapasztalatok, gondolkodási konvenciók, témaválasztások egységesítés-hiányát, vagyis azt, hogy lehessen munka közbeni (working papers), teoretikus kísérleti, társtudományokkal közös vagy akár vitatkozó diszciplináris sokszínűségnek teret kapnia anélkül, hogy az esetenként görcsössé váló akadémikus attitűd korlátozná a szakma belső nyilvánosságát. Lesznek tehát hipotetikus vagy teoretikus kísérletek, megjelennek majd kutatásközi összegzések, eset-elemzések, tanulmány-válogatások, forrásközlések, konferencia-előadások gyűjteményei is, lehetőség adódván fordítások, 3

4 kutatási adatbázisok, szakdolgozatok, diákköri vagy szakkollégiumi műhelymunkák, lexikai és bibliográfiai összeállítások, tematikus viták nem különben. A kiadványok minden esetben a szerzők álláspontját, véleményét, szakmai elkötelezettségét tükrözik, értük és ellenük a szerkesztők nem kívánnak látszatfelelősséget vállalni, a kötetek lektorálására pedig egyre bővülő szakmai kört próbálunk bevonni. A Kiadó által megjelentetett forrásmunkák fölhasználása, tárolása, forgalmazása teljességgel nyitott, ám a szerzői jogi felelősség által törvényileg is biztosított feltételeknek megfelelően elvárt. A hivatkozások formátumát minden kötetben jól látható helyen megadjuk, vitás esetben a mindenkori szerzői jogi szabályozás lesz döntő. Keressük, serkentjük ugyanakkor a társtudományok kutatóit, oktatóit, diákjait is: fedezzék föl a partnerség lehetséges új útjait, hogy a könyvsorozat mintegy intézményen kívüli intézményként, az antropológiai tudás, gondolkodás és kutatás, a megismeréstudományok eszközeként szolgálhassa a hazai kultúrakutatást, társadalomismeretet. a szerkesztők 4

5 Előhang egy kihíváshoz Szinte sejdíthetően meglepő, meghökkentő egy ilyesfajta könyvcím Mintha bizony provokálna azzal, hogy önmagukat ekképpen definiáló tudásterületek talán nincsenek is. Vagy mintha az antro- és anti- (látszat-)alliterációja átfoghatná vagy sejdíthetné azt a vegyességet, amit azután a kötet írásai, előadások és reflexiók füzére, esszéformán körbejárt vagy publicisztikai könnyedségűre alakított szövegek válogatása kínál A teljesebb körű mérlegeléshez annyit már előzetesen is érdemes belátni, hogy az antropolitikai álfogalomba burkolt sugallat, antropológia és politika határán föllelhető érdeklődés éppúgy politikai, mint antropológiai, azaz legfőképpen politikai antropológiai lehetne. Ez a tudástér azonban ha részben (és korszakosan) különbözőképpen meghatározott is az emberi társadalmak kulturális antropológiai megközelítése és a politikatudományok érdeklődés-iránya felől, még korántsem találta meg besorolhatóságát a társadalomtudományi diszciplínák között. Antropológiai politika még (szerencsére) nem létezik, politikai antropológia azonban már részben igen noha nem könnyen körülírható módszertani és tematikai összefüggések révén. Amikor ugyanis a nyugat-európai /angolszász és francia/ antropológiai gondolkodás a vizsgált vagy megérteni próbált társadalmak politikai dimenziói felé fordult, különböző (de eredendően más-más tudományterületekről érkező) kutatói érdeklődésnek próbálták megfeleltetni. A korai (19. század közepétől a 20. század derekáig jellemző) politikai antropológia rendszerint az Európán és Újvilágon kívüli népek, terek, társadalmak politikai berendezkedését emelte érdeklődése fókuszába, melyben is rendszerint meglelte a joggyakorlat, az erőszak, a törzsi háborúk vagy koalíciók, a törvénykezés és büntetés, a jogi típusú normák rendszere, a mikro-szintű döntéshozatal vagy az állam alatti szintű társadalmak kívülről is definiálható rendszerének sajátosságait. A későbbi, az elmúlt évet jellemző elemzési, feltárási és értelmezési tartomány azonban javarészt abban tért el az elődök tudománytörténeti szempontjaitól, hogy nem a modern kori polgári fejlődésben kialakított politikai intézményrendszer elemeit, normáit, szabályszerűségeit és intézményeit kívánta összehasonlítani a primitívek világával, hanem egyfelől átvett és alkalmazott egy megismerési és határolási fogalomrendszert, melyet a 20. század második felének filozófiai, társadalomlélektani, kultúraelméleti, 5

6 vagy épp közléstudományi-kommunikációelméleti törekvései forgalmaztak, másfelől pedig kiterjesztette saját kereső szempontjait a nempolitikai politikák felé. Azaz: helyzetábrázolások mellett narratívákat, reprezentációk mellett szimbólumokat, struktúrák mellett funkciókat, megjelenített mellett fedésben maradó hatásokat, intézményesült világok mellett stratégiákat, szabályok mellett eltéréseket kívánt fölfedezni inkább, interpretációk körül diskurzusmezőket talált, hierarchiák mögött értékrendeket, magatartások mögött politikákat, politikák mélyén értékeket és normákat, víziókat és rejtelmeket. Csepeli György például ezeket (vagy legalább egy részüket, ma talán a legjellegadóbb tüneményeiket) A politika anatómiája címen tekinti át, 1 a szimbolikus antropológus Victor Turner rituálékban és drámákban megjelenő formákat mutat ki, 2 a bölcselő író Elias Canetti a falka és sereg, tömeg és uralmi paranoia világában lel adekvát magyarázatokat, 3 a politikai pszichológus Lányi Gusztáv a személyes és társadalmi életanyag kognitív pszichológiai interpretálása révén lát korszakos sorsmodelleket, 4 Claude Rivière a politikai liturgiákban fogalmazza meg a folytonos uralmi kondíciókat, 5 de az állam intézményesült és rendies működésének eltérő interpretációi 6 ma már a kultúraközi intézményesültség szoftvereit és a karizmatikus hatalom szakrális viszonyrendszerének globalizálódását is körülírják az elemzők optikáján át. Egyszóval akkor, midőn a politika már nem az, ami volt, s kérdéssé vált az is, volt-e egyáltalán az (volt-e egynemű-egylényegű bármikor is és bárhol is?), akkor szinte képtelen kaland immár nem-politikául elbeszélni mindazt, ami sosem (volt és lesz) tisztán politikai, s egyre kevésbé lehet a politikai tudományok java részét pártfüggetlen teoretizálásnak, vagy még ennél is kevésbé empirikusan érvényes élményközpontú feltárásnak nevezni. Annál is inkább, mert az antropológiai megközelítés impresszió/intuíció/interpretáció szempontú, émikus nézőszöge, 1 Kossuth Kiadó, Budapest, Turner, Victor W The Ritual Process. Gruyter, New York (magyarul 2002 A rituális folyamat. Osiris, Budapest); Turner, Victor W Átmenetek, határok és szegénység: a communitas vallási szimbólumai. In Bohannan, Paul Glazer, Mark szerk. Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem, Budapest, Canetti, Elias 1991 Tömeg és hatalom. Európa Könyvkiadó, Budapest. 4 Lányi Gusztáv (szerk.) 2006 Politika pszichológiai tükörben. Magyarország Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, Rivière, Claude 1988 Les liturgies politiques. PUF, Paris. 6 lásd pl. Abélès, Marc 2007 Az állam antropológiája. Századvég Kiadó, Budapest; Clastres, Pierre 1974, 1994 La société contre l État. Minuit, Paris; Dumont, Louis 1998 Tanulmányok az individualizmusról. A modern ideológia antropológiai megközelítése. Tanulmány Kiadó, Pécs; Hofstede, Geert Hofstede, Gert Jan 2008 Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere. Az interkulturális együttműködés és szerepe a túlélésben. /McGraw-Hill 2005/ VHE Kft, Pécs, 2008; Seligman, Adam B Innerworldly individualism: charismatic community and its institutionalization. Transaction Publishers, New Brunswick. 6

7 azaz: esemény- és élményközvetlen telítettsége mind harcosabban kezdi kivívni önnön elfogadtatását abban az akadémikus tudásmezőben, ahol semminek nem lehet emberszaga, mert akkor már elvitatható az objektivitása, s így a politikai tudományok már kevésbé minősülnek tudománynak, amint kiderül, hogy politikaiak is Ennek mint helyzetnek, állapotnak, vitatható nézőpontnak, belátható értékelési és narratív dimenziónak már csak akként lehet antropológiája, ha igyekszik antipolitikaivá is lenni mellesleg, elhatárolódni attól, hogy haszonelvű vagy emberellenes belátásokat az uralmi racionalitás és univerzális jogosítványok ürügyével megtűrjünk a magunk életvilágában. Vissza- vagy rákérdezhetne az olvasó: miért is kell anti politikaivá lennie annak, aki politikával foglalkozik? Válaszom nemigen van rá. Illetve nem más, mint az, hogy részben mert a hazai politikatudomány közelmúlt három évtizedében sok korábbi önérvényesítő és tudományos közszolgálati funkcióban megerősödő politikatudományi területei az elmúlt két-három évben egy riasztó pragmatizmus áldozataivá lettek. Na, nem mindegyik ága, de egyazon akadémiai intézményben, ahol a rendszerszintű vizsgálat a véleménykutatással, politikai magatartások belátási kísérletei a pártprogramok elemzésével, bank- és védelempolitika, nemzetközi politika és helyi igazgatás, jóléti politika és agrárpolitika, szimbolikus politika és nyilvánosságkutatás, narratív elemzés és közpolitikai intézménykutatás egyaránt helyet kaphatott, s megtűrt volt a kisebbség-, etno- vagy fejlesztéspolitikák számos átlátási kísérlete is, egycsapásra (egyetlen utasításra) megszűnt mindez, s helyette az állampolitikai ígéretkutatás, stratégiai véleménykutatás és jókormányzati igazgatás kapott prioritást, az akadémiai haszonelvűség, a tudásipari termelési gyakorlat mentén. Ez egyre harsányabban hiányzó tudományos autonómia, helyette a fenntartási és öneltartási pragmatikusság készséges-kénytelen elfogadása úgyannyira átírta a szaktudomány szótárát és narratív eszköztárát is, hogy abba a nempolitikai politikák már aligha férnek bele. A látásviszonyok és megértéshorizontok efféle szűkülése azonban szerénytelen megítélésem és belülről fakadó vizsgálódó készségem szerint roppant módon hiánytermékké teszi a korábbi narratívákat, s ezek közt azt is, amit a politikai antropológia éppen napjainkra igen szélesre nyílt optikai átmérője talán nem is képes szűk fókuszú részelemzések közelnézetévé tenni. A magam tematikus esetelemzései, látleletei, de még példái és elbeszélő módjai sem nélkülözhetik a közelnézetet, sőt belülnézetet, de egyben annak kitágult körvonalait sem, ami körülveszi magát a diszciplínát, az egymást is átható kortárs és tradicionális 7

8 narratívákat, a résztvevő megfigyelés melletti komplexebb kép megalkotásának szándékát, /textusokat a kontextusok között/, s másik oldalán, a megjelenítés, az interpretációk interpretációja révén a közérdekű, olykor publicisztikai, máskor szakmai nyilvánosságot is megérinteni próbáló megfogalmazásokat. E konfúzusnak tetsző, rálátást és belátást egyaránt normává avató motiváltságot mostanában már kevésbé egy karcos keménységű politikatudomány, s inkább egy szimbolikus politizálásra nyitott narratív politika-értelmezés tónusában képzelem el életképesnek. Sőt, ha egyáltalán jogosnak, érvényesnek gondolom a politikáról való beszélést, azt is inkább a történeti, rituális, nyelvi, kultúraközi transzferek, a politikai kultúra csoportközi hatásainak leíró és megjelenítő, konzekvenciáiban pedig történeti léptékű jelenségekre is fölfigyelni képes, felelősen elkötelezett tudományművelésben vélem megkísérelni. Ezt a programos, távolságtartóan bennfentes, motiváltan elkötelezett és morálisan is felelős politikatudomány formájában látom kivihetőnek vagy indokoltnak. Írásaim java részében nyoma sincs a haszonelvű és nyereségre éhes szaktudományi irányultság szándékának, eszközeinek, pártpolitikai vagy uralmi intézmény számra elvégzett szakvéleményezésnek. Sőt, ha lehet ilyesmit távolságtartóan elutasítani, azt is leginkább az antipolitika morális pátoszával kívánom beteljesíteni. Mindezt talán a politikai és közgondolkodási szerepét, morális fennségét tekintve korántsem vitatható Konrád György szavaival szeretném jellemezni, mintegy elorzott mottóként azokhoz az áttekintő-beavató, szövegeket és környezetüket egyformán hangsúlyozó fogalmazványokhoz, melyeket az utóbbi évek publikációiból alább összeválogattam. Az antipolitika: a politikai osztály hatalmi monopóliumának a tagadása. Politika és antipolitika viszonyát képszerűen úgy láthatjuk, mint egy két hegy viszonyát. Egyik sem nyomulhat a másik helyére, egyik sem szüntetheti meg, egyik sem helyettesítheti a másikat. Ha a politikai ellenzék kormányhatalomra kerül, az antipolitika az új kormánnyal szemben is megőrzi távolságát és függetlenségét. Még akkor is, ha az új kormány rokonszenves emberekből, talán barátokból áll; sőt, akkor van csak igazán szükség erre a függetlenségre és távolságra. Az antipolitikus gondolkodásában nem politikus. Nem kérdezi magától, hogy célirányos, hasznos, politikus dolog-e éppen most nyilvánosan kifejteni a véleményét. Az antipolitika a vezetés titkolózásával szemben a nyilvánosságot jelenti, a társadalom közvetlenül a civil bátorság útján gyakorolt hatalmát, amely meghatározása szerint lényegében különbözik az állam mai vagy jövőbeli hatalmától (Konrád 1989:352). 8

9 A kötetben helyet kapott turkálmányaim a nyilvánosság elérését kívánják szolgálni, egyúttal tépelődő, de empirikusan annál hitelesebb látleletet próbálnak nyújtani a bennünk és körülöttünk egzisztáló világról. Kiragadott, mintegy válogatott írások abból a végtelen halomból, amit rendszeresen előállítok. Hordozzák részint a háttértanulmányok, olvasmányok, összhatások lenyomatait, részint a kultúraközi és tudományközi átjárások-áthallások kölcsönös megértési szándékát is. Nem utolsósorban korábbi munkáimmal, más könyveimmel összhangban ha ugyan ez nem méltatlan öndicséret De olykor szemben is velük, meghaladva vagy átírva nézőpontokat, változtatva a tekintet irányán, a fókuszponton, s azon is, ami még méltó kritikai távolság a választott témakörökben, tépelődő belátások és empirikus élményvilág kölcsönhatásából fakadó pillantás lehetősége. A pillanatnyi állapotok között e pillantásnak sem súlya, sem hatása nemigen lehet, de legalább azt a tévképzetet sem erősíti, hogy aki politológiával foglalkozik, az döntéshozónak, útmutatónak, prófétai rangú megmondóembernek mutatkozhat. Kutatóként ugyanis inkább a kérdéseket, s nem a pragmatikus válaszokat tekintettem súlyozhatónak, továbbvihetőnek, érdemesnek. Így hát, aki másabbat/többet vár, annak vissza kell pillantania, önmagára, önmagunkra, egymásra, a pillanatok múlására és érvényességére is. Ehhez is autonómia kell, a Konrád György-i értelemben véve, a válaszadó merészségével, sőt személyességével. Nem próbálok tudományos személytelenségbe burkolózni, kinézni valahogy, úgy tenni, mintha Összegzéseim ennél jóval kevesebbek, szikárabbak vagy esetlegesebbek, ahogyan az antropológiai gondolkodás története is igazolja ezt: mások más kultúráját belátni, másságát megtisztelni, sajátlagos értékeit fölfedezni kockázatos egyfelől, de énérvényű is, kutatótól függő is másfelől, ki a megkövült gondolatok terhe alatt nem kíván rogyadozni, hanem vállalja esetlen és esetleges közvetítő szerepét 7 Az itt következő tanulmányokat és reflexiókat a szerző az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársaként és az ELTE Társadalomtudományi Kar kulturális antropológia tanszékének oktatójaként írta. E kettősség alighanem érzékelhető, sőt nehezen összesimítható az elemzésekáttekintések többségében, emiatt mintegy köztes területen, interdiszciplinárisan 7 A személyes nem akar elrejtőzni a személytelenbe. Nem fontos, hogy úgy nézzek ki, mint egy államhivatalnok vagy egy egyetemi tanár, de még az sem fontos, hogy úgy nézzek ki, mint egy író. Majdcsak kinézek valahogy. Nem valami szerep jelmezében, hanem a magam nevében beszélek. Írni szeretném, ami eszembe jut, s nem rogyadozni előző korok megkövült gondolatainak terhe alatt. Igazában éppen abból a negatívumból élek, hogy csak a magam nevében beszélek (Konrád György 1989 A hatalom kísértése. Antipolitika. Codex RT, Budapest, 358.) 9

10 hangzanak esetenként. Hasonlóképpen van a befogadók oldalán is: a politológusok (többségükben) nem pártolják és nem is igen ismerik az antropológia közelségét a választott témakörhöz, közösséghez és feltárásmódhoz, az antropológusok pedig azon csudálkoznak, hogyan lehetséges élő és érzékeny társadalmi közösségekről oly mereven, elvont távolságból bármit is beszélni a rokon tudomány szótárával. Kétségtelen célom e két tudástartomány közelítése, vagy legalább bizonyos átlátások, áthangzások elfogadtatása, késztetése. Az azonban már az Olvasóra vár, döntsön, mikor és melyik ad alkalmat, melyik biztosít alapot a közelebb kerüléshez, a megértéshez, belátáshoz, elfogadáshoz 10

11 Korrupt mert politikai A politika mint mindenkori korrupció jelentésrétegei 8 Politika és korrupció sokféle társadalmi közvélekedésben azonos vagy közeli jelentést hordozó tünemények. Mikor és miért volt/van ez így, milyen közfelfogások dolgoznak a háttérben, milyen szimbolikák épülnek a politikai nagyüzem bankosítása, magánosítása vagy magánhaszon-értelmű lerablása mögött. Gondolkodástörténeti metszetben erre fókuszál az alábbi írás, mindenekelőtt diskurzuselméleti köntösben és narratívák elemzése révén. Basescu vagy Orbán, Olosz Gergely vagy érettségiztető tanárok, restitúciós törvény vagy magyar földtulajdon-ügyletek, Gigi Becali vagy Relu Fenechiu, Borboly Csaba vagy Antonie Solomon ügyei, Berlusconi vagy a cseh parlament kormányvezérkara Romániai újsághírek, rendőrségi közlemények, bírósági végzések és ítéletek tárgyai, gyanús üzelmek alanyai. Közszereplők, látványosak és/vagy titkosak, rajtakapottak vagy megvádoltak, múltbéli vagy jövendő szalagcímek szereplői. Politikusok. S mert azok, alighanem körüllengi őket a korrupció gyanúja, vádja vagy sejtése. Igaztalanul, olykor hitelesen. A korrupció és a politika összekapcsolása, felhánytorgatása ha lehetek kihívóan közvetlen, kimondanám éppen egy értelmiségi közbeszéd időleges vitatémájaként, a közpolitika tagjainak nyafogásaként, pletykálkodásaként, óberkodásaként vagy kritikájaként kínálkozó jelenség. Olyan nehezményezési témakör, amelyben a morális távolságtartás és önbecsülés egyként lehetővé teszi, hogy a mindenkori politikusokat (jogi vagy erkölcsi magaslatról, szorultsági helyzetben vagy példamutatásként) bírálattal illessék a vélt vagy (s javarészt ez utóbbi az érvényes) tényleges korruptságért, annak közvetlen esélyéért, a kiszolgáltatottságért, hátrányos helyzetért vagy a többségi társadalom hangjaként megnyilvánulva mindazért, amit ez a korrupciós háló veszélyként hordoz. Márpedig korruptnak lenni lehet számadó juhászként, kocsmárosként, adóbehajtóként is, s lehet cézárként vagy nagyhetmanként is, tehát nem mai találmány vagy lelemény mindez, hanem ősi sport, régi hívekkel és szolgákkal, kimaradókkal és beszorítottakkal! A korrupció mint jelenség eredendően valamely policy része, működési stratégia, illegitimnek tartott eljárásmód, amely ennek ellenére dívik. Nincs negyedév, amikor fülöp-szigeteki, venezuelai, olasz vagy közép-afrikai állam- és kormány-alkalmazottak meg ne buknának korrupcióval. Nincs történelmi korszak, sem gazdaságtörténeti időszak, amikor ne lett volna szinte egyetemes eszköze a befolyásolásnak, a kiváltságszerzésnek, az előnykeresésnek Miért izgat akkor bennünket, ha éppoly velejárója a politikai előnykovácsolásnak, mint a szél a tengerparton, tobozhullás a fenyőerdőben vagy örvénylés a sebes sodrású folyóban? Talán a hátrányos helyzet szüli, hogy hangot kap mindez? Kisebbségi alulmaradásunk? Esetleg a közerkölcs méltó szintjét fenntartani a vállalt feladata a korrupció örök kritikájának? Vagy épp fordítva: a korrupció mint örök kontraszt tartja egészséges kritikai erőben a társadalmi megítélést? Miért választunk meg politikusokat, ha tudjuk, hogy ezzel jó esélyt adunk a korrupttá válásra, a 8 Írásom hangulati előkép a XII. Torockói Diáktábor (Torockó, július 29. augusztus 3.) tematikus programjához: EURÓPAI ÉRTÉKEK POLITIKAI BIZALOM. Szervezők: POLITEIA Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület; KoMPOT Kolozsvári Politológushallgatók Egyesülete; ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet. 11

12 kivételezések intézményesítésére, a kiváltságok újraelosztási törvényének ismételt érvényesülésére? Miért emeljük ki őket a Többségből a Kisebbségbe, ha utána legott vádaskodni is elkezdünk? S ha mondhatunk is újat szemléletformán, értéktulajdonítás vagy vita alakjában magáról a korrupciós állapotról, hatással lehet-e az aktív politikai szférára, közkapcsolati kultúrára? A korrupcióról szóló szakirodalom valósággal átrághatatlan. Még a definíciók tömege is az, habár jó lenne legalább egy ilyenre szert tennünk! Amikor politológusszociológus kollégák évekkel ezelőtt kísérletet tettek a korrupció aktualitásainak, napirendre kerülésének, témává avatódási fázisainak szemlézésére, már akkor nemigen lehetett szimpla definíciókat előállítani Gombár Csaba egy elemző tanulmánykötetben (Írások a korrupcióról, Pénzügykutató Helikon, 1998) közreadott levélformátumú tanulmányában már tíz éve rögzítette, hogy a definíciós kísérletek hatástalanok, érvénytelenek és reménytelenek. Ennek dacára részletesen végigmegy egy sor meghatározáson is, nehéz ebben Őt nem követni. Márcsak azért is nehéz, mert roppant mód szimpatikus, ahogy nem akar zöldágra vergődni a fogalommeghatározással. Ugyanott Biró A. Zoltán kihívó módon kifejti, hogy a korrupció minimum kétszereplős játszma. De ki a másik? Nos, a másik mindig a nem-én, a mérlegelhető másvalaki, a megítélhető általános alany, vagy épp Ő, ő maga, aki nem részese-része a sztorinak, de még el képes beszélni a történéseket. Biró épp arra helyezi a hangsúlyt (főképpen a hasonló hagyományoktól korántsem idegen romániai szférában), hogy a korrupció a társadalomban zajlik, a társadalom az, aki korrumpál, mert minimálisan is kell hozzá, aki elfogadja, s kell, aki adja az előny reményében a többletjavakat. Megannyi helyén a világnak (avagy a harmadik világnak ) ez a korrumpálási eljárás nem sértő mutyizás, hanem a szimbolikus és pénztőke egyik normál újraelosztási folyamata: aki főnök, annak több jár, jószágból is, feleségből is, adni neki tehát nem sértés, hanem minimális gesztus, amire nem is okvetlenül reagál, hiszen az evidens velejárója a dolgoknak, szinte funkcionális része a szimbolikus tőkejavak cserefolyamatának, az értékteremtő gondolkodásmódnak, a kreatív társadalmi tervezésnek és hatalomgyakorlásnak is. Ha tehát azt nézzük: a primitívnek mondott társadalmakban a két- (vagy több)szereplős játszma egyik szereplője elismeri a másik tekintélyét, az ezt ajándékkal kiérdemli és továbbra is fenntartja. Ehhez a korántsem rangrejtett mechanizmushoz képest a magyarországi korrupció helyzete sehol sincs az átfejlődés útján! Látni kell ugyanakkor, hogy a szimbólumhasználatok konvencionális és modernebb megoldásaiban a politikai szerepviselkedések között már koránt sem szükséges feltétel a bűnvádi eljárásban bizonyított megvesztegetés, hanem bőven elegendő csupán a puszta rámutatás. A bevádolás is közel egyenértékű a korrumpálással. Elegendő csupán utalni arra, hogy a másik korrupt volt, ez már szinte bizonyító eljárás helyett is megfelel a politikai kommunikáció egy adekvát formájának, s máris szinte érvényesnek tekintik, imázsrombolásnak akkor is megteszi, ha utólag kiderül, hamis a vád. A szimbolikus beszédmódok között ez a legnyilvánosabb hitelkárosítás, aminek kétségtelenül az az alapja, hogy hát megteheti, ezért valószerű is, hogy megteszi. Vagyis a szimbolikus politikában az értéktulajdonítás nemcsak a pozitív magatartásmodellre, hanem a negatívra is rávetül. Másfajta olvasatban tehát a lehetségesség a bizonyítottság képzetével társulva éppen a bizonyítottság tartalmává teljesedik : elég a lapos gyanú, s máris a hitelrontás beteljesített változatával van módunk találkozni. Engedtessék erre egy példát hoznom. Utcai plakát, amelyen az új pártformáció anélkül, hogy direkt módon vádolna, befeketítene bárkit is, mindössze annyit közöl, hogy Lehet Más a Politika, ami pártszínezetben a jelen helyzetben az indifferens, új, bizonyíthatóan újszülött módjára tiszta és ígéretes öltözéket ölti magára. Nem vádol 12

13 be senkit, csak épít a gyanakvásunk nem indokolatlan mivoltára, s an block mindenkire rábélyegez, aki a párt-palettán a korábbi színezetben jelen van. Ez a naivitás-szerep, az újdondász érintetlenség már egyszer karakteresen jelen volt a naivan-pajkosan narancsokkal labdázó zsenge korú Fidesz esetében, amelynek a fennálló pártrendszeri nomenklatúrában a bűntelen fiatalságnak minősített érték volt morális-szimbolikus felhajtó ereje. A korrupcióval gyanúsítható minden egyéb más szerveződés ilyetén jelképes, megnevezés és bevádolás nélküli sommás lekezelése nem önmagában áll ugyanis, hanem nagymértékben épít a hazudott a kormány és a monnyon le! közötti populista kormányképek közforgalomban létére, a rövid távú tradícióra, amely a politikai kontrasztot nem a történelmi léptékű, historikus legitimitásra építi, hanem a közmorál szintjén formálisnak mondható sommás megvagy elítélésre. Ezzel szinte azon mód azt is bizonyítja, hogy a politikai nem lehet más, hiába is érvel ellenkezőleg. A politikai amúgy nem lévén, a mindenkori-bármikori politizáló plebsz a politikai felépítmény csúcsán lévő kormányzati tényezők vizualizált képére és morális megítélhetőségére utal ezzel, kifejezvén a megokolt gyanút, hogy azok sem mások, mint a lemondásra ítélhető többség volt (vagy ilyenként megmaradt) vezérkar(ok). E pillanatnyi-alkalmi példával nem valami általánosságot szeretnék illusztrálni, hanem a politikai lélektan egy sajátlagos technikájára utalva azt a vádat próbálom aláhúzni, hogy a politikai döntéshozatal szintjén csupán a legtriviálisabb vád a rejtett pénzek elfogadása vagy a közösségi érdekszférák magánhaszon szerinti átállítása. E kontextusban a korrupció mint politikai közvádi minősítés közrejátszik annak elfogadásában, hogy itt nem csupán a dugipénzek juttatásáról és elfogadásáról van szó, hanem a korrupció eredeti, latin szótári értelmű romlás és rontás állapotának jelenlétéről, megnevezhetőségéről inkább. A pénztőkével összefüggő, a gazdasági felhalmozást rendszerváltási legitimációs alapnak tekintő korszakban a titkos jattok juttatásának talán nem is lenne akkora hullámverése vagy oly komoly morális felhangja. Itt a romlás és rontás nem a tőkejavak, hanem a szimbolikus tőkék területén jelenik meg elsősorban, vagyis a mentális korrupció talán még fontosabbá válik, mint a korrumpáltak tőkegyarapodása. A politikai értékrendben a presztízsjavaktóli ilyetén megfosztás a totális győzelem esélyét hordozza, függetlenül attól, hogy itt a közmegítélés elvont kategóriái mentén létrejött jogi határátlépés történik éppen. A határ nem a jogszerűség, a megtűrtség, a bevett gyakorlatok szintjén van jelen tehát, hanem a határátjárás során keletkezett puhább, szimbolikus határképződés kézbentartása révén. Rövidebben kifejezve: a leszólás, becsmérlés, a morális minősítések körébe vonás mint politikai kommunikációs stratégia első körben is a kizárással játszadozik, mint olyan tüneménnyel, amely szinte a maga testetlenségével is érzékelhetően pontosan körvonalazza a saját mentális tér és az ellenfél terepének jelenlétét. Ennek megfelelően a bekebelezés megoldása, vagyis mindazok hirtelen, egy gesztussal történő bevonása, akik hasonló véleményen vannak, nem pártkatonaságot teremt, s ezzel nem a szokványos pártszerű építkezésre építi a maga tömegteremtő stratégiáját, hanem a definiálhatatlan tömeg parttalanságának jelzésével kihat mindenkire, aki a potenciális minősítések közepette nem a korruptak, hanem a tiszták minősített többségéhez tartozónak véli magát. Ez súlyos érvek nélkül, sőt pártprogramos parlamenti indulás nélkül is szinte kicsukja hatásköréből a párthűség intézményét, melyet a liberálisok sem tudtak eddig elkerülni mint pártszerveződési és érdekmegfogalmazási eljárást. Sőt, kizárja azt a morálisan kínos, a választópolgár ízlését súlyosan zavaró tényezőt is, amely a pártszínek közötti választást és átválasztást, a parlamenti padsorokban az átülés megoldásait, a választókat ekképpen cserben hagyó politikusi önteltséget is magába foglalta a rendszerváltó évtizedek 13

MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86.

MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86. MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86. A. Gergely András Tér, idő, határ és átmenet (Politikai antropológiai esettanulmányok)

Részletesebben

A.Gergely András Egyházak és esélyegyenlőség (kutatási körvonalak, tapasztalatok) Bevezető

A.Gergely András Egyházak és esélyegyenlőség (kutatási körvonalak, tapasztalatok) Bevezető A.Gergely András Egyházak és esélyegyenlőség (kutatási körvonalak, tapasztalatok) Bevezető Jelen szakanyag a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi mainstreaming kutatás keretében az egyházak létkérdésére

Részletesebben

A.Gergely András Politikai turizmus, avagy az emlékezet kalandjának forrósodása

A.Gergely András Politikai turizmus, avagy az emlékezet kalandjának forrósodása A.Gergely András Politikai turizmus, avagy az emlékezet kalandjának forrósodása Már az első pécsi turizmus-konferencián hallható volt Szijártó Zsolt előadásában a turizmust mint menedéket átélő, a fikcionális-valóságos

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI)

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) A POLITIKAI ELEMZÉS MIBENLÉTE Csizmadia Ervin (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) összefoglaló A szerzõ a dolgozatban igyekszik megragadni a politikai elemzés mûfajelméleti sajátosságait. Pusztán ezzel a

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Méltóképpen Időskorban projekt

Méltóképpen Időskorban projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Méltóképpen Időskorban projekt 2 0 1 1 / 2 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának idősügyi projektjét 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és jogelődje,

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Szabó Gabriella Kiss Balázs Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Izgalmas folyamatok és tendenciák tanúi lehettünk az elmúlt 10-20 évben a magyar politikai kommunikációt figyelve.

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 2 Kölcsey füzetek XIV. vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 3 Vass Csaba Bevezetô

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan írta Vajda, Zsuzsanna és Kósa, Éva Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 Zsuzsanna, Vajda; Éva, Kósa Kivonat A könyv átfogóan, teljes

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről Tanulmánykötet Budapest, 2006 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Dr. Koltai Dénes és Lada László Borítóterv: Dubóczki Illés Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

A.Gergely András Filmbeszéd és antropológiai szövegértés /Antropológiai szempontok a vizuális megközelítéshez/ Előadásvázlat

A.Gergely András Filmbeszéd és antropológiai szövegértés /Antropológiai szempontok a vizuális megközelítéshez/ Előadásvázlat A.Gergely András Filmbeszéd és antropológiai szövegértés /Antropológiai szempontok a vizuális megközelítéshez/ Előadásvázlat I. előadás: Az idő, a képi valóság és a dokumentum 1) Közlésmódok és képfunkciók

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben