Négy változat egy témára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Négy változat egy témára"

Átírás

1 Négy változat egy témára A neoliberalizmus továbbéltetési változatai az MDF-SzDSz, FIDESz, a JOBBIK és az MSzP választási programjában A Magyar Nemzeti Ígéretbehajtók kézikönyve Szent Koronát Szolgálók Szövetsége 2010

2 - 2 -

3 - 3 - T a r t a l o m j e g y z é k Elıszó oldal Szakterületek összefoglalása oldal Alapelvek... Jogrendszer, államigazgatás oldal Területpolitika oldal Nem anyagi érték (Kultúra, tudomány) oldal Egészségügy oldal Nevelés, oktatás oldal Család oldal Ifjúságpolitika oldal Aktív korúakkal kapcsolatos politika oldal Idıskorúakkal kapcsolatos politika oldal Nemzetiség oldal Vallás oldal Védelem oldal Gazdaságpolitika oldal Államháztartás oldal Mezıgazdaság és élelmiszeripar oldal Ipar oldal Szolgáltatás oldal Idegenforgalom oldal Szállítás és közlekedés oldal Kereskedelem oldal Szakterületek általános és pártonkénti összehasonlítása oldal Alapelvek Jogrendszer, államigazgatás oldal Területpolitika oldal Nem anyagi érték (Kultúra, tudomány) oldal Egészségügy oldal Nevelés, oktatás oldal Család oldal Ifjúságpolitika oldal Aktív korúakkal kapcsolatos politika oldal Idıskorúakkal kapcsolatos politika oldal Nemzetiség oldal Vallás oldal Védelem oldal Gazdaságpolitika oldal Államháztartás oldal Mezıgazdaság és élelmiszeripar oldal Ipar oldal Szolgáltatás oldal Idegenforgalom oldal Szállítás és közlekedés oldal Kereskedelem oldal

4 - 4 -

5 - 5 - E lıszó Bokros Lajos az MDF-SzDSz kampányprogramjában egy tipikusan liberális mondattal bizonyította, hogy ismeri a Szent Korona Értékrend szerinti Gondoskodó Magyarország programot, és ezért nem meri saját programját összevetni azzal: A gondoskodó állam hamis illúzió, az egyén a boldogulásáért elsısorban önmaga felelıs. Mintegy önmaga igazolására (Churchill demokráciával kapcsolatos véleményének mintájára) az MDF-SzDSz programról ezt írja: Elfogadja a modern kapitalizmust, ami messze nem tökéletes rendszer, de amelynél bizonyítottan jobb társadalmi-gazdasági alakulat elméleti elıképét eddig senki se volt képes megrajzolni, illetve annak mőködıképes formáját a gyakorlatban kimunkálni. Ez a könyv azt bizonyítja, hogy nem a gondoskodó állam a hamis illúzió, hanem a neoliberalizmus, amely az államot alárendeli a piacgazdaságnak. Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona c. könyvvel bizonyítottam, hogy van a modern kapitalizmusnál bizonyíthatóan jobb társadalmi-gazdasági gondolkodási mód. A Lisszaboni Szerzıdés és a Szent Korona Értékrend szakterületenkénti összehasonlításával azt akarom érzékeltetni, hogy a két gondolkodási mód közötti különbség abban van, hogy a szövetségi állam (gyarmatbirodalom) az embert izoláltan (magára hagyottként) kezeli, a Gondoskodó Magyarország pedig a társadalom szerves részeként. A pártok programjainak a szakterületekre vonatkozó kivonatával 1 pedig azt bizonyítom, hogy a pártok a neoliberalizmust akarják továbbéltetni, akkor is, ha szavakban elítélik azt. A négy párt programjának szakterületenként egymás mellé állított összefoglalása a könyv bevezetıje. Ebbıl kitőnnek az egyes pártok ígéreteiben lévı lényegi azonosságok és különbségek. Három kulcskérdés van ma a magyarság elıtt: maradunk-e a ránk nézve csak hátrányt jelentı szövetségi államban, az EU-ban, vállaljuk-e, hogy továbbra is a katonai elnyomó szervezet, a NATO tagjai legyünk, és megırizzük-e szülıföldünk feletti kizárólagos tulajdon és birtokjogunkat? 1. Mind a négy párt a szövetségi állambeli tagságunk fenntartása mellett áll, még akkor is, ha alapszerzıdésének (a Lisszaboni Szerzıdésnek) bizonyos részeit meg akarják változtatni. (Nemcsak a Jobbik, hanem az MSzP is). Ez elfogadhatatlan, két okból: egyrészt a következmények megszőntetésével az ok a föderáció megmarad és újratermeli az okozatokat, másrészt a módosítás átvitele az Európai Parlamentben részben bizonytalan eredményt vetít elıre, részben pedig olyan hosszú idıt vesz igénybe, hogy az alatt a következmények hatása visszafordíthatatlan kárt okoz. 1 A pártprogramok elérhetıségei: - Munka és Méltóság = Megújuló Magyarország MDF-SzDSz program: - Nemzeti Ügyek Politikája FIDESZ program: - Radikális változás Jobbik program: - Nemzeti modernizáció, összetartó közösség MSzP program:

6 - 6 - Ez nem radikális (gyökeres változást jelentı) megoldás, csak idıhúzás. A radikális megoldás az EU tagságunk megszőntetése a LSz I. rész 50. cikke szerint, és akkor van arra lehetıség, hogy a kapcsolatunkat a megszőntetés hatályba lépéséig (két évig) meghatározó szerzıdésben megjelöljük azokat a cikkeket, amelyek a közbülsı idı alatt nem vonatkoznak ránk. Arra, hogy ennek nincs Magyarországra nézve káros hatása, két bizonyíték van: a) a ben már 7600 milliárd forintot kitevı tiszta veszteség (EU-sarc) nem terhel bennünket; b) a kizárólagos hatáskört és a négy liberális alapelvet elutasítva, a kapcsolódó szerzıdéseket (Koppenhágai Kompromisszum, támogatási kvóta) felmondva szabaddá válik gazdaságunk. (Nem piacvesztés, hanem piacnyílás lesz ennek a következménye. Jelen helyzetben a bojkott nem minket sújt, hanem a bojkottálókat.) Azt is tudnia kell mindenkinek, hogy az EU-t évek óta elutasítja a tagállamok jelentıs részének lakossága, a gazdasági válság ezt a helyzetet csak erısítette. Így hát a mi kiválásunk elindítaná azt a folyamatot, amely rövid idı alatt az EU széteséséhez és egy konföderatív államszövetség megalakulásához vezetne (ezt a Jobbik Nemzetek Európájának nevezi, én pedig elkészítetten az ennek létrehozására szolgáló szerzıdéstervezetet, ami fent idézett könyvemben szerepel). 2. A NATO tagságunk felülvizsgálata (Jobbik program) nem elég! A katonai szervezetbıl azonnal ki kell lépni (és minden magyar katonát azonnali hatállyal visszahívni), a politikai szervezetben pedig fel kell függeszteni tagságunkat. Ez a gyökeres átalakítás (radikalizmus) második lépése! 3. A termıföld magyar tulajdonban maradása a Jobbik és az MSzP programjának egyaránt része (ld. Mezıgazdaság és élelmiszer szakterület). A Jobbik programja szerint A külföldiek és jogi személyek földtulajdonszerzési tilalmát fenntartjuk 2011 után is, akár EU-tagságunk megkérdıjelezése árán is., az MSzP a moratórium hosszabbításában látja a megoldást (ld. Alapelvek). A földtulajdonnal kapcsolatos kérdésre két megoldás van: az egyik új földtörvény létrehozása, a másik pedig a Szent Korona Értékrend maradéktalan alkalmazása. Új földtörvény a pártok által egyedül járható út, mert ez egyeztethetı össze a neoliberális szemlélettel. (Az MSzP programja kifejezetten megfogalmazza, Vona Gábor berettyóújfalui elszólása pedig a Jobbik ilyen szándékát felezi ki.) Azzal szoktak érvelni, hogy Franciaországban, Dániában és Norvégiában is a földtörvényben lévı korlátok gátolják meg az idegen földtulajdon-szerzést. Ez így nem igaz! Egyrészt ezeket a törvényeket hozott jogként alkalmazhatják az országok, vagyis a Maastrichti Szerzıdés elıtt léptek hatályba. (Nekünk is volt lehetıségünk EUtagságunk elıtt, amikor Tanka Endre professzor elkészítette a földtörvény-javaslatot, de az akkor kormányzó FIDESz nem vitte tovább.) Másrészt a földtörvény ezekben az országokban csak biztosítékként szolgál, mert reális esélye egyetlen idegennek sincs a földvásárlásra, hiszen a gazdák nemcsak érzelmileg kötıdnek a földhöz, hanem anyagilag is: a megélhetésüket jelenti, szemben a magyar gazdával, aki a Koppenhágai Kompromisszum és a támogatási kvótarendszer miatt nemhogy megélni nem tud földjébıl, de mindennapi gondjai miatt rákényszerül annak eladására. Hiába kötik feltételekhez a magyar föld idegen tulajdonba kerülését, mert olyan feltételt nem lehet szabni, ami megakadályozhatja a magyar állampolgársággal is rendelkezı idegenek (vendégek) földvásárlását. Ezért elkerülhetetlen az állampolgárságot a Szent Korona tagsághoz kötni, mert a vendég nem a Szent Korona tagja akkor sem, ha a mai jogrendszer szerint magyar állampolgár! Az állampolgárság Szent Korona tagsághoz kötése és a tulajdonszerzés feltételeként meghatározása a harmadik radikális lépés, amit hasonlóan az elızı kettıhöz egyetlen párt sem vállal fel!

7 - 7 - Mindez annak a következménye, hogy a pártok vezetıit akár kimondják, akár tagadják a neoliberális gondolkodási mód irányítja. A választások nem veszik le a magyarság válláról a szenvedhetetlen igát, hanem növelik súlyát! Ezért kell társadalmi összefogással számon kérni ígéretüket, úgy, hogy közben felkészülünk az Alkotmányozó Nemzetgyőlésre, amely a tényleges felszabadulást hozza! Választás nincs. Ez a könyv ennek nemzetmentı munkának a kézikönyve. Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

8 - 8 -

9 - 9 - Szakterületek összefoglalása Alapelvek MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP nemzeti elkötelezettségő, egységes Európában hívı, liberális kereszténydemokrata vagyok. Ha e meghatározás bármelyik elemét elhagyjuk, akkor tévessé válik. Vissza kell adnunk az adott szó hitelét. A választópolgárok bizalmának visszaszerzéséhez az elsı lépést úgy tehetjük meg, hogy lehetıséget adunk nekik a közügyeinkbe való beleszólásba. A valós választói felhatalmazás és támogatottság hiánya súlyos károkat okoz a társadalomban éppúgy, mint a gazdaságban. Minden olyan politikai törekvés, amely a szabadság korlátozása mellett kecsegtet a jólét hamis illúziójával, csak hazugságra épülhet. A munkát, az otthont, a családot, az egészséget és a rendet helyezzük a középpontjába. A nemzeti ügyek kormányának fontos feladata lesz megújítani szövetségét a Nyugattal, erısebb kapcsolatokat teremteni Amerikával és új alapokra helyezni viszonyát a keleti országokkal is, s hazánkat meghatározó szereplıvé tenni egy közép-európai együttmőködésben. Rend, gyarapodás, igazság és önrendelkezés. Erıs, aktív és vállalkozó állam. A gazdaságot az emberhez méltó környezet (öko-), az emberhez méltó élet (szociális) és a magyarság (nemzet) érdekében korlátok alá kell vetni. Nem azért, hogy a gazdasági fejlıdést fékezzük, hanem azért, hogy a gazdaságot, és ebbıl fakadóan a társadalmat, az összeomlástól megóvjuk. Ezt jelenti az ökoszociális nemzetgazdaság. Az EU és az euroatlanti régió politikai életében az eddiginél sokkal határozottabban, az érdekeinket sokkal keményebben érvényesítve veszünk részt. A csatlakozási szerzıdés módosítása. Magyarország a NATO tagja, ám önálló érdekeink képviseletét ezért nem adhatjuk fel. Idegen hadi bázis létrehozása, a magyar katonák külföldi érdekeket szolgáló bevetése nem érdekünk. A szociáldemokrata értékek a válságos idıkben is szilárdak, világosak: kitartóan képviselni a munkájukból élıket, a nyugdíjasokat, a fiatalokat, a legszegényebb embereket és mindazokat, akik nehezen tudják érdekeiket érvényesíteni munkaadóikkal szemben, és akiknek éppen ezért a közösség támogatására a legnagyobb szükségük van. A piaci verseny az önérdek érvényesítésére épül, de nemcsak a vállalatok, hanem az emberek között is mélyíti a különbségeket: az erıseket és sikereseket jutalmazza, a gyengéket és lemaradókat bünteti. Az államnak ezért kötelessége tompítani a piac igazságtalanságait, hogy az átmenetileg lemaradók ne váljanak végképp leszakadókká. A világgazdasági válság lezárt egy korszakot, az új évtized pedig soha nem látott kihívások elé állítja a nemzetet.

10 Jogrendszer, államigazgatás MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Olyan államot szándékozik létrehozni, amely elısegíti a vállalkozók sikeres mőködését. A mainál kisebb mérető, ámde jó minıségő közszolgáltatásokat (oktatás, egészségügy, nyugdíj, közigazgatás, igazságszolgáltatás, rendvédelem, szociális támogatás, szabályozási és felügyeleti rendszer, stb.) hatékonyan nyújtani képes államot akarunk létrehozni. Az Új Széchenyi-terv keretében az uniós forrásokat át kell csoportosítani a növekedéspárti, munkaközpontú gazdaságpolitikát szolgáló területekre, és a források felhasználásánál olyan rendszert kell kialakítani, amely képes gyorsan felhasználni az uniós forrást. A politikusoknak, közéleti szereplıknek, választott tisztségviselıknek viselniük kell a felelısséget tetteikért. Alapkövetelménnyé váljon a felelısség, a hitelesség és az elszámoltathatóság. A joguralomra, a kiszámíthatóságra, az elszámoltathatóságra, a felelısségre, az írott jogszabályok és az íratlan erkölcsi parancsok mindenkori tiszteletben tartására, a felelısségteljes politizálásra és az emberek iránt érzett felelısségtudatra épül. A Szent Korona Alkotmánya történelmi jogfolytonosságának deklarálása. A Szent Korona és a Magyar Állam, a Szent Korona és a (különbözı nemzetiségő és vallású tagokból álló) nemzet is azonos. - Az Európai Egyesült Államokat elırevetítı Lisszaboni Szerzıdés elutasítása - A Nemzetek Európája koncepció támogatása új szövetségesekkel - A magyar érdek megalkuvás nélküli érvényesítése - Az Európai Unió által is támogatott regionális politika maximális kihasználása a csonkaországi és a határon túli magyarok közötti gazdasági és kulturális nemzetegyesítés céljára Az eddigi erıfeszítések és a következetes gazdaságpolitika folytatása révén Magyarország kellı nemzeti konszenzus esetén 2011-ben csatlakozhat az ERM II. rendszerhez, majd megteremtve a gazdaságpolitikai feltételeket akár január 1-jétıl bevezethetjük a közös európai fizetıeszközt. Megvédjük a rendszerváltás demokratikus örökségét, a harmadik köztársaság intézményrendszerét. Megvédjük a bíróságokat, megvédjük a közalkalmazottakat és köztisztviselıket a politikai támadásoktól! Változatlanul hangsúlyozzuk a győlöletbeszéd tiltásával kapcsolatos jogalkotás szükségességét. Megvédjük a nık döntési szabadságát életüket mélyen befolyásoló döntéseikben. Megvédjük az élettársi közösségek egyenrangúságát, az állam és egyház intézményes együttmőködésének fenntartása mellett azok egymástól való alkotmányos függetlenségét. Kitartunk az évtizedes szakmai munkával megalapozott polgári törvénykönyv mielıbbi hatályba lépése mellett. Készen áll a javaslatunk a kampány-, illetve pártfinanszírozás régóta húzódó ügyének megoldására, ugyanakkor támogatjuk a vonatkozó civil irányból érkezı normaszöveget is. A stratégiai agrártermékek termelésének és piacra vitelének jelenlegi uniós gátjait le kell bontani

11 Területpolitika MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Járási önkormányzatok a mai legalsó szintő, falusi önkormányzatok helyett Össze kell vonni a megyéket kialakítva legfeljebb 5 természetes régiót. Budapesten négy-öt önkormányzati egység, amelyek akár túl is nyúlhatnak a fıváros mai közigazgatási határain. A vidéken élıket különösen a vállalkozásokat segíteni kell, hogy munkahelyeket tudjanak teremteni. Az EU-forrásokat kombinálni a közmunkaprogrammal (közcélú munka is), valamint azzal, hogy önfenntartó projektekbe kell fektetni a rendelkezésre álló forrást. A forráskombináláshoz nem nélkülözhetı az integrált gondolkodás, a befektetési döntések egymásra építése, a térség adottságainak kihasználása. A helyi gazdaságok erısítése A globális kapitalizmus helyett a jövıben az élelmiszertermelés, az értékesítés, a közbiztonság, az energiaellátás és más területek szervezésében egyre több feladat hárul majd a helyi szervezıdésekre. A helyi közösségek önrendelkezési kultúrájának fejlesztése Megyerendszert újra megerısítjük A környezetvédelem minden politikai döntést át kell, hogy hasson A hajléktalanok helyzetének javítása Visszaállítjuk a járási rendszert Az alföldi tanyavilág újraélesztése Budapest a Kárpátok kulturális fıvárosa Nem engedjük a panelprogram leállítását, amelynek eredményeképpen családok ezrei élhetnek korszerőbb, energiatakarékosabb és olcsóbb otthonokban. Megvédjük a távhı alacsony áfáját, megvédjük az olcsóbb főtést. Fellépünk a közüzemi szolgáltatók fogyasztóellenes magatartása ellen. Törekszünk arra, hogy a hatósági magatartás is közelítsen a szolgáltatóktól elvárhatóhoz, így különösen elfogadhatatlanok ezek a jelenségek a közüzemi szolgáltatók esetében. Biztosítjuk a környezı országok energetikai hálózataival való összeköttetést, valamint regionális elosztóközponti szerepünk feltételeit. Folytatjuk a Paksi Atomerımő reaktorblokkjai üzemidejének 20 évvel történı meghosszabbításának, valamint a 2020 körül elkészülı új erımővi blokkok megépítésének elıkészítését Javítjuk a köz- és magánépületek energiateljesítményét, hozzárendelve a szükséges energiatanúsítvány-rendszert, a szükséges támogatási forrást és a megfelelı jogszabályokat. Az önkormányzatok számára Közintézményi energiahatékonyság támogatási csomagot dolgozunk ki, az épületek energiakorszerősítése és az önkormányzati többletkiadások mérséklése érdekében. A magyar családok érdekében elindítjuk a lakossági megújuló és energiahatékonysági programot magasabb támogatási intenzitást és több forrást biztosítva.

12 Nem anyagi érték (Kultúra, tudomány) MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP A kutatás-fejlesztés vállalati-egyetemi együttmőködésben biztosíthatja leginkább azt, hogy a gyakorlatban gyorsan hasznosítható eredmények szülessenek. Kiemelt szerepet a kreatív iparágaknak, az innovációnak és a K+Fnek Nemzeti büszkeség, a családi élet és az egészséges, környezettudatos életmód népszerősítése Alkotmányban védjük meg ısi nemzeti jelképekeinket Értékelvő közszolgálatiság a nemzeti identitás építése, a sokoldalú ismeretterjesztés és a kiegyensúlyozott tájékoztatás feladatával A hazánkban mőködı cégek ilyen irányú hazai tevékenységének ösztönzésével jelentıs mértékben növeljük a K+F tevékenységek pénzügyi és szakmai hátterét. Több magyar egyetemi kutatóhely a világ tudományos élvonalába tartozik, sok az innovatív, reménykeltı technológiai fejlesztés, felfedezés. A humanizmus szellemében az értékteremtést és értékközvetítést a nemzet felemelkedésének, A mőveltség gyarapításának, az esélyegyenlıség elısegítésének szolgálatába állítják A kultúra, az alkotás szabadsága Nemzeti büszkeségünk és identitásunk alapját bemutató kiállítás

13 Egészségügy MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Kötelezıen választandó magán egészségbiztosító pénztárak rendszere. Tételes egészségügyi hozzájárulás. Az egészségügyi reform fontos részleteit a program melléklete tárgyalja. Az egészségügy legfontosabb feladata az egészségmegırzés, a prevenció. Az egészségügyet a magyar gazdaság egyik húzóerejeként kell meghatároznunk. Meg kell határozni a különbözı földrajzi területek egészségügyi szükségletét, a szükségletekhez kapacitásokat kell rendelni, az ellátási kapacitásokhoz pedig elegendı forrást kell biztosítani. Az alapellátás minıségi, emberközpontú és minden állampolgár számára hozzáférhetı legyen. Járóbeteg-szakellátásban stratégiai szerepet kell adnia a szakellátás számára - újra kell gondolni a gondozói hálózat szerepét. Fekvıbeteg-ellátásban összhangba kell hozni a szükségleteket a kapacitásokkal és a finanszírozással - a kórházaknak közösségi tulajdonban kell maradniuk. Az egészségügyi szolgáltatásokat értékükön, eredményorientáltan finanszírozzuk. Egészségbiztosításban beteg- és szolgáltatóbarát társadalombiztosítási rendszer kialakítása, ugyanakkor a biztosító ellenırzı szerepét is növelni kell. Gyógyszergazdálkodás lehetıvé teszi a betegterhek és a biztosítói kifizetések mérséklését. Orvosainkar széles körő egyeztetéseken alapuló életpályamodell kidolgozásával kell Magyarországon tartani. Munka- és foglalkoztatásközpontú ellátás a fogyatékossággal élık segélyközpontúsága helyett. Betegségmegelı zı egészségturiszti kai szolgáltató ágazat. Az egészségügy mőködtetésnek finanszírozását állami és magántıke fedezi. Megvédjük a társadalombiztosítási és a gyógyszerkassza biztonságát A gyermekkori fertızı betegségek elıfordulásának további csökkentése érdekében tovább korszerősítjük védıoltási programunkat, bevezetjük a bárányhimlı elleni oltást. Egyértelmővé és követhetıvé tesszük az egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségét és a különbözı szintekre való beutalás rendjét. Bıvítjük a járóbeteg-szakellátás keretében is ellátható szolgáltatásokat, ez új típusú szakmai kapcsolatrendszert igényel a szakorvos és a kórház között. Kiterjesztjük a laikus elsısegélynyújtás és életmentés széles körő lakossági oktatását, elérjük, hogy a középiskolai érettségi feltétele legyen az életmentési ismeretek elsajátítását igazoló vizsga. Az egészségügy és háttéripara jelentısen hozzájárul a nemzetgazdaság fejlıdéséhez. Ezért négy éven belül ötszörösére emeljük az egészségügyi kutatások állami támogatására szánt forrásokat. Ragaszkodunk a nemzeti kockázatközösségen alapuló egységes egészségbiztosítási rendszer fenntartásához, növeljük szerepét az ellátás szervezésében, a szolgáltatók versenyeztetésében. Az öngondoskodás társadalmi igényének erısítésére többcélú, önkéntes elıtakarékossági rendszert állítunk fel, amelyben a nyugdíjkorhatár betöltését követıen mindenki szabadon dönthet, hogy megtakarítását nyugdíj kiegészítésére vagy ápolási szolgáltatás megvásárlására használja-e fel. Az orvosok és ápolók megbecsülésének erısítése érdekében ötéves bérfelzárkóztatási programot hirdetünk, és az idıszak végére elérjük, hogy a magyar egészségügyi dolgozók átlagkeresete a nemzetgazdasági átlag másfélszererese legyen. A migráció mérséklésére a hiányszakmákban és hiányterületeken dolgozóknak kedvezményes lakáshoz jutást biztosítunk. Kezdeményezzük, hogy az egészségügy stratégiai kérdéseirıl mértékadó politikai és szakmai erık között jöjjön létre megegyezés: alkossuk meg közösen a tízéves egészségfejlesztési programot.

14 Nevelés, oktatás MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Az oktatási rendszer... a munkaerıpiac felé kell fordulni, tevékenységük középpontjába a tanulók további elımenetelét, sikeres és tartós elhelyezkedését kell állítaniuk. A szakképzetlen, alkalmi, vagy fekete munkából tengıdı szülık gyermekei számára a szegénységbıl való kitörés, a felemelkedés útját képezheti keresett kétkezi szakmák elsajátítása. A felsıoktatás egyáltalán nem állampolgári jogon járó és mindenki számára hozzáférhetı ingyenes közszolgáltatás, hanem csak a fiatal korosztályok kisebbik hányada számára célszerően elérendı életre szóló nagybefektetés. Az állami költségvetés csak korlátozott ideig vállal részt a tanulás terheibıl. A vállalatok igénye: több gyakorlati képzés, kevesebb elméleti oktatás. A gyakorlatorientált vállalkozásoktatást el kell terjeszteni a szakközépiskolákban és a felsıoktatásban is A magas hozzáadott értékő iparágak fejlesztéséhez (egészségipar, hightech, innováció, K+F, zöld gazdaság) szükség van a hazai természettudományos és mérnökképzés megerısítésére. A nemzetgazdaság hosszú távú igényeinek megfelelı, szabályozott szakképzési rendszert építünk ki, melyben magas óraszámban szabályozzuk a gyakorlatot az elsı évfolyamtól kezdve. Minden gyermek már az óvodától kezdve gyakorlatias természeti oktatásban részesül. Erısítjük a falusi kisiskolák és óvodák létrejöttét Magyar tradíciókra építkezı, érték- és tudásközpontú oktatáspolitika Magas képzettséget jelentı szakrendszer és oktatási folyamat biztosítása a felsıoktatásban Valódi esélyteremtés Kötelezıvé tesszük a hittant vagy erkölcstant Magyarországi és határon túli magyar felsıoktatási intézmények együttmőködése Szakmunkásképzı iskola elsısorban a szakmára készít fel Cigányság sajátos helyzetének megfelelı oktatás Minden iskolának alkalmaznia kell pedellust január 1-jétıl szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat adunk a hiányszakmákban tanuló diákok számára. Az ösztöndíjat a regionális fejlesztési és képzési bizottságok által meghatározott hiányszakmákat tanulók kaphatják meg. Kezdeményezzük, hogy 2011-tıl a minimálbérhez legyen igazítva az ösztöndíj összege. A képzési, oktatási rendszerek átalakításában figyelmet kell szentelni a fogyatékossággal élı emberek számára létfontosságú szakképzési modellek kidolgozására, tágabb értelemben biztosítani kell a fogyatékkal élı emberek számára a megfelelı oktatási szolgáltatáshoz való hozzáférést. Nem engedjük az iskolafelújítási program félbeszakítását, az egyetemi központok fejlesztésének és a kutatóegyetemek létrehozásának leállítását. Tovább segítjük a tehetséges, nehéz helyzető fiatalokat mentorok bevonásával az Útravaló ösztöndíjprogram keretében, amely egyaránt szolgálja a középiskolába, valamint az érettségire készülıket, támogatja a szakma megszerzését és a tudományos elmélyülést is. Folytatjuk a hátrányos helyzető tanulókat segítı Arany János Tehetséggondozó Programot. Fenntartjuk a pedagógusok többletmunkáját elismerı, illetve teljesítményösztönzı pótlékrendszert. Ha a jelenlegi intézményfenntartó nem képes az elvárható színvonalon ellátni kötelezı közoktatási feladatát, az esélykülönbségek csökkentése érdekében állami beavatkozást kezdeményezünk, melynek során állami intézmények (elsısorban kollégiumok, speciális fejlesztési feladatokat ellátó iskolák) jöhetnek létre. Az interneten keresztül minden iskola számára hozzáférhetıvé tesszük az iskolai tananyagokat tananyagegységekre, tanórákra bontva. Nemzeti Nyelvtanulási Programot indítunk, amelynek keretében a 35 éven felüliek számára fedezzük egy idegen nyelv alapfokú elsajátításának költségeit. Bevezetjük, hogy diplomát adó képzésre csak a megfelelıen felkészült fiatal jelentkezhessen egy vagy két emelt szintő érettségi vizsga letételével.

15 Család MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Nem szerepel a programban A család az a nemzeti és európai közös nevezı, amelyet a lehetı legnagyobb gondossággal kell védenünk. Maga a társadalompolitika válik családpolitikai szemléletővé. A családok generációs együttélése ismét visszanyerje létjogosultságát a társadalmi együttélés rendszerében. Családbarát környezet kialakítása, az otthonteremtés feltételeinek megteremtése, család- és munkahelyprogramok, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, szolidaritáson alapuló családsegítı és mentális szolgáltatások, esélynövelı iskolarendszer kialakítása, a családok hatékonyabb védelme és összetartozását segítı közösségi, civil kezdeményezések támogatása. A nemzet tartópillérei a tisztességes, dolgos és többgyermekes magyar családok, ezért támogatásuk ami nem más, mint a nemzet jövıjébe történt befektetésük elismerése kiemelt stratégiai cél. Országosan kiterjesztjük a szociális kártyák rendszerét. Mind a gyedet, mind a gyest a gyermek három éves koráig folyósítjuk az összeg jelentıs növelése mellett. Az egyszeri anyasági támogatást megtartjuk, mértékét növeljük. Családbarát munkahelyek, a dolgozni akaró anyák munkaerıpiaci hátrányának felszámolása A hosszú távú lakásfinanszírozás biztosításához létrehozzuk az állami jelzálogintézetet Tovább csökkentjük a távhıdíjakat az erımővi termelés jogi szabályozásával, és lakótelepi kedvezményes árat vezetünk be a víz, csatorna és szemétszállítás díjaira. A társadalmi szolidaritás és felelısségvállalás jegyében többet várunk el a tehetısebbektıl, hogy jobban segíthessük a nehezebb helyzetben lévıket. Évkénti emeléssel biztosítjuk, hogy a családi pótlék megırizze vásárlóértékét. Ösztönözzük a családi gyermekfelügyelet intézményének kiterjesztését. Saját gyermeke mellett állami támogatásért további két gyermekre vigyázhat az édesanya. Ezáltal neki biztosított a munkaviszonya, míg a többi édesanyának lehetısége lenne munkát vállalni. Munkaviszonyként ismerjük el azok áldozatvállalását, akik otthon gondozzák hozzátartozójukat, és ápolási díjban részesülnek. Szükséges a szociális lakásotthonok, a bérlakásokat üzemeltetı társulások létrehozása, mert ennek révén növelni tudjuk a szociális típusú bérleteket.

16 Ifjúságpolitika MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Nem szerepel a programban A teljes emberré nevelés (erkölcsre, tudásra, egészségre nevelés), a szakmai képzés eredményes és funkcionális mőködésének lehetıvé tételével történik. A közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes fizikai felmérés rendszerét. Önálló és stratégiai szemlélető ifjúságpolitika Népességfogyás megállítása, családtámogatási rendszer átalakítása Gyermekeink tudatos magyar állampolgárrá történı nevelése Tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása, a külföldre vándorlás megállítása Önálló egzisztencia megteremtéséhez A 35 év alattiak részére az elsı 15 millió forint érték alatti használt lakás vásárlása esetén eltöröljük az illetékfizetési kötelezettséget. Javasoljuk, hogy még több évfolyam kaphasson rászorultsági alapon ingyenes étkeztetést az iskolában.

17 Aktív korúakkal kapcsolatos politika MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP A versenyképesség javítása egyfelıl a munkaerı minıségének javítását, másfelıl a foglalkoztatási költségek viszonylagos csökkenését igényli. A munkaképes korosztályok legalább kétharmada szervezett, bejelentett munkából nyilvánosan elismert, adó alá vonható jövedelmet szerezhessen. Az emberek nem azért dolgozhatnak, mert a munkahelyek eleve adottak, hanem azért, mert a vállalkozók munkahelyeket teremtenek. A közmunkák révén széles tömegek megmozgatása lehetséges olyan célok érdekében, ami által új érték keletkezik (pl. gátépítés, erdıtelepítés, önkormányzati bérlakásépítés). A vidéki munkanélküliség jelentıs részére az újraélesztendı feldolgozóés élelmiszeripar, valamint az alapanyagot nyújtó mezıgazdaság nyújt megoldást. A rendvédelem és honvédelem újraszervezése, bıvítése Építıipar, logisztikai ipar és a gyógyturizmus Közmunkaprogram A reálkeresetek évente átlagosan 2,5-3 százalékkal nıhetnek. Ily módon négy év alatt 12% körüli reálbér-emelkedésre nyílik lehetıség, a termelékenység javulásával arányosan. A foglalkoztatás évi 1 százalékkal növekedhet. Elindítjuk a Munkaerıpiaci Mobilitást Segítı Alapot, forrását a Munakerı-piaci Alapból biztosítjuk. A programból azok a munkavállalók kapnak támogatást, vagy azok után lenne igényelhetı a támogatás, akik a lakóhelyüktıl 60 kilométeren túl tudnak munkát vállalni. Továbbvisszük és kiterjesztjük az Út a munkába programot oly módon, hogy az a közfoglalkoztatás mellett több lehetıséget adjon az elsıdleges munkaerıpiacon való érvényesülésre. Kidolgozzuk és bevezetjük a Start-rehab kártyát, amely alapján járulékkedvezményt kapnak azok a munkaadók, amelyek vállalják a rehabilitációs járadékban részesülı és ténylegesen rehabilitálható álláskeresık foglalkoztatását.

18 Idıskorúakkal kapcsolatos politika MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Nyugdíjasok is fizessenek legalább jelképes mértékő tételes egészségügyi hozzájárulást. A mai TB-nyugdíj svéd mintára felváltandó a névleges járulékmeghatározottságú nyugdíjrendszerrel. Ez garantálja a mindenkori viszonylagos várományt a járulékok maradéktalan befizetése nyomán. A nyugdíjastársadalom szerzett jogokra épülı nyugellátásának védelme, a nyugdíjak vásárlóértékének megırzése. Az idısek aktivitását és tapasztalatait a legtovább kell hasznosítanunk. Szabad nyugdíjpénztárválasztás, megszőnik a kötelezı magánnyugdíjpénztári tagság Szülıtámogatási életjáradék Az anyáknak nyugdíjkorkedvezmény Megvédjük a jelenlegi, fenntartható nyugdíjrendszer igazságossági alapjait, a reálértékırzés feletti nyugdíjemelkedés lehetıségét. Nem engedünk a nyugdíjkorrekciós programból. Évente megduplázzuk a méltányossági nyugdíjkassza összegét. Egyszeri 75 ezer forintos kegyeleti támogatást kapnak az átlag alatti nyugdíjat kapó özvegyen maradtak.

19 Nemzetiség MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Az embert, mint individuumot szólítja meg; azt akarja elérni, hogy sértett magyarságunkból emelkedjünk olyan polgári helyzetbe, melyben nemzetiség, származás, vallás, világnézet vagy pártállás nem érdem, sem vétek, hanem a személyiség természetes állapota. A nemzetközi versenyképesség részeként érdemes kiemelni az ön- és társgondoskodás elemi erejét, a megtakarítási hajlandóság, a jövı nemzedékek iránti elkötelezettség mértékét, az önként vállalt társadalmi és nemzeti szolidaritás tartópilléreit. A cigányság problémáit nemzeti ügyként, s nem pusztán szegénypolitikaként kell kezelni. A Kárpát-medencei és az emigrációban élı magyarságnak áttelepülés nélkül megadjuk a magyar állampolgárságot, és a leendı kétkamarás parlamentben biztosítjuk a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét. Gazdasági nemzetegyesítés Magyar államnak mindenkori felelısségévé tesszük a nemzetegyesítésre való törekvést Védıhatalmi státusz Magyarország számára Az elszakított magyar közösségek önrendelkezési törekvéseinek támogatása Szórványgondnoki program A regionális gazdasági és társadalmi kapcsolatok erısítése, együttmőködések kialakítása Cigánypolitikai program Külön célprogramot tervezünk roma munkavállalók számára. Az ilyen típusú közmunkaprogramokat nem pusztán átmeneti foglalkoztatásnak tekintjük, hanem olyan lehetıségnek, amely a munka valóságos világát jeleníti meg, hiszen szerzıdéses munkaviszonyt, képzést is jelent, és segíti a nyílt munkaerıpiacon való elhelyezkedést. A megkezdett program folytatásával, 2013-ig 100 romatelep felszámolására kerül sor. Növeljük és összehangoljuk a roma ösztöndíjprogramokhoz nyújtott támogatásokat. Jóval több óvodai férıhely és pénz jut a leghátrányosabb kistérségek óvodáira. A cigány gyermekek számára a többiekkel közös oktatás jelenti a kitörés lehetıségét. Folytatjuk a Tanoda programot, amellyel útjukat egyengetjük. A Második Esély program segít az idısebb roma korosztályok felzárkóztatásában ra az alapfokú végzettséggel rendelkezı romák aránya akkora legyen, mint a nem romák közötti, és mindegyiküknek legyen szakmája.

20 Vallás MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP liberális kereszténydemokrata vagyok Nem szerepel a programban. Összmagyarságban gondolkodó egységes egyházpolitika A keresztény értékrend elismerése az alaptörvényben A történelmi egyházak társadalmi küldetése gyakorlásának biztosítása és megerısítése Az egyházak finanszírozásának újratárgyalása Az egyházak és az állam közti szerzıdések betartatása Az egyházalapítás és a kisegyházak mőködésének felülvizsgálata A cigányság egyházakon és vallásosságon keresztüli integrációja A hit vagy erkölcstan kötelezı oktatása Nagyobb szerepet vállalunk a közel-keleti keresztény közösségek fennmaradása érdekében. Nem szerepel a programban.

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért Radikális változás A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért 1 Tartalom I. Morvai Krisztina államfőjelölt köszöntője 5 II. Vona Gábor kormányfőjelölt

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA ELŐSZÓ a

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS

ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS A Negyedik Köztársaság Párt választási programja 2014 A 4K!-nak nincs más programja, csak a fű legalizálása. Ismeretlen kommentelő TARTALOM GAZDASÁG Tisztességes megélhetést és

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK LÉNYEGÉRİL

A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK LÉNYEGÉRİL A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK LÉNYEGÉRİL Budapest, 1998. január hó 2 Tartalomjegyzék 1. Kiindulópontok... 3 2. Hatékony antiinflációs politika... 5 2.1. Okok és következmények... 5 2.2.

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái *

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * Jenei György Kuti Éva A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * TM 64. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829)

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74 Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) 1. A bőncselekmények és a rendzavarás megelızése, alternatíva, annak katonai erıvel való

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben