Négy változat egy témára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Négy változat egy témára"

Átírás

1 Négy változat egy témára A neoliberalizmus továbbéltetési változatai az MDF-SzDSz, FIDESz, a JOBBIK és az MSzP választási programjában A Magyar Nemzeti Ígéretbehajtók kézikönyve Szent Koronát Szolgálók Szövetsége 2010

2 - 2 -

3 - 3 - T a r t a l o m j e g y z é k Elıszó oldal Szakterületek összefoglalása oldal Alapelvek... Jogrendszer, államigazgatás oldal Területpolitika oldal Nem anyagi érték (Kultúra, tudomány) oldal Egészségügy oldal Nevelés, oktatás oldal Család oldal Ifjúságpolitika oldal Aktív korúakkal kapcsolatos politika oldal Idıskorúakkal kapcsolatos politika oldal Nemzetiség oldal Vallás oldal Védelem oldal Gazdaságpolitika oldal Államháztartás oldal Mezıgazdaság és élelmiszeripar oldal Ipar oldal Szolgáltatás oldal Idegenforgalom oldal Szállítás és közlekedés oldal Kereskedelem oldal Szakterületek általános és pártonkénti összehasonlítása oldal Alapelvek Jogrendszer, államigazgatás oldal Területpolitika oldal Nem anyagi érték (Kultúra, tudomány) oldal Egészségügy oldal Nevelés, oktatás oldal Család oldal Ifjúságpolitika oldal Aktív korúakkal kapcsolatos politika oldal Idıskorúakkal kapcsolatos politika oldal Nemzetiség oldal Vallás oldal Védelem oldal Gazdaságpolitika oldal Államháztartás oldal Mezıgazdaság és élelmiszeripar oldal Ipar oldal Szolgáltatás oldal Idegenforgalom oldal Szállítás és közlekedés oldal Kereskedelem oldal

4 - 4 -

5 - 5 - E lıszó Bokros Lajos az MDF-SzDSz kampányprogramjában egy tipikusan liberális mondattal bizonyította, hogy ismeri a Szent Korona Értékrend szerinti Gondoskodó Magyarország programot, és ezért nem meri saját programját összevetni azzal: A gondoskodó állam hamis illúzió, az egyén a boldogulásáért elsısorban önmaga felelıs. Mintegy önmaga igazolására (Churchill demokráciával kapcsolatos véleményének mintájára) az MDF-SzDSz programról ezt írja: Elfogadja a modern kapitalizmust, ami messze nem tökéletes rendszer, de amelynél bizonyítottan jobb társadalmi-gazdasági alakulat elméleti elıképét eddig senki se volt képes megrajzolni, illetve annak mőködıképes formáját a gyakorlatban kimunkálni. Ez a könyv azt bizonyítja, hogy nem a gondoskodó állam a hamis illúzió, hanem a neoliberalizmus, amely az államot alárendeli a piacgazdaságnak. Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona c. könyvvel bizonyítottam, hogy van a modern kapitalizmusnál bizonyíthatóan jobb társadalmi-gazdasági gondolkodási mód. A Lisszaboni Szerzıdés és a Szent Korona Értékrend szakterületenkénti összehasonlításával azt akarom érzékeltetni, hogy a két gondolkodási mód közötti különbség abban van, hogy a szövetségi állam (gyarmatbirodalom) az embert izoláltan (magára hagyottként) kezeli, a Gondoskodó Magyarország pedig a társadalom szerves részeként. A pártok programjainak a szakterületekre vonatkozó kivonatával 1 pedig azt bizonyítom, hogy a pártok a neoliberalizmust akarják továbbéltetni, akkor is, ha szavakban elítélik azt. A négy párt programjának szakterületenként egymás mellé állított összefoglalása a könyv bevezetıje. Ebbıl kitőnnek az egyes pártok ígéreteiben lévı lényegi azonosságok és különbségek. Három kulcskérdés van ma a magyarság elıtt: maradunk-e a ránk nézve csak hátrányt jelentı szövetségi államban, az EU-ban, vállaljuk-e, hogy továbbra is a katonai elnyomó szervezet, a NATO tagjai legyünk, és megırizzük-e szülıföldünk feletti kizárólagos tulajdon és birtokjogunkat? 1. Mind a négy párt a szövetségi állambeli tagságunk fenntartása mellett áll, még akkor is, ha alapszerzıdésének (a Lisszaboni Szerzıdésnek) bizonyos részeit meg akarják változtatni. (Nemcsak a Jobbik, hanem az MSzP is). Ez elfogadhatatlan, két okból: egyrészt a következmények megszőntetésével az ok a föderáció megmarad és újratermeli az okozatokat, másrészt a módosítás átvitele az Európai Parlamentben részben bizonytalan eredményt vetít elıre, részben pedig olyan hosszú idıt vesz igénybe, hogy az alatt a következmények hatása visszafordíthatatlan kárt okoz. 1 A pártprogramok elérhetıségei: - Munka és Méltóság = Megújuló Magyarország MDF-SzDSz program: - Nemzeti Ügyek Politikája FIDESZ program: - Radikális változás Jobbik program: - Nemzeti modernizáció, összetartó közösség MSzP program:

6 - 6 - Ez nem radikális (gyökeres változást jelentı) megoldás, csak idıhúzás. A radikális megoldás az EU tagságunk megszőntetése a LSz I. rész 50. cikke szerint, és akkor van arra lehetıség, hogy a kapcsolatunkat a megszőntetés hatályba lépéséig (két évig) meghatározó szerzıdésben megjelöljük azokat a cikkeket, amelyek a közbülsı idı alatt nem vonatkoznak ránk. Arra, hogy ennek nincs Magyarországra nézve káros hatása, két bizonyíték van: a) a ben már 7600 milliárd forintot kitevı tiszta veszteség (EU-sarc) nem terhel bennünket; b) a kizárólagos hatáskört és a négy liberális alapelvet elutasítva, a kapcsolódó szerzıdéseket (Koppenhágai Kompromisszum, támogatási kvóta) felmondva szabaddá válik gazdaságunk. (Nem piacvesztés, hanem piacnyílás lesz ennek a következménye. Jelen helyzetben a bojkott nem minket sújt, hanem a bojkottálókat.) Azt is tudnia kell mindenkinek, hogy az EU-t évek óta elutasítja a tagállamok jelentıs részének lakossága, a gazdasági válság ezt a helyzetet csak erısítette. Így hát a mi kiválásunk elindítaná azt a folyamatot, amely rövid idı alatt az EU széteséséhez és egy konföderatív államszövetség megalakulásához vezetne (ezt a Jobbik Nemzetek Európájának nevezi, én pedig elkészítetten az ennek létrehozására szolgáló szerzıdéstervezetet, ami fent idézett könyvemben szerepel). 2. A NATO tagságunk felülvizsgálata (Jobbik program) nem elég! A katonai szervezetbıl azonnal ki kell lépni (és minden magyar katonát azonnali hatállyal visszahívni), a politikai szervezetben pedig fel kell függeszteni tagságunkat. Ez a gyökeres átalakítás (radikalizmus) második lépése! 3. A termıföld magyar tulajdonban maradása a Jobbik és az MSzP programjának egyaránt része (ld. Mezıgazdaság és élelmiszer szakterület). A Jobbik programja szerint A külföldiek és jogi személyek földtulajdonszerzési tilalmát fenntartjuk 2011 után is, akár EU-tagságunk megkérdıjelezése árán is., az MSzP a moratórium hosszabbításában látja a megoldást (ld. Alapelvek). A földtulajdonnal kapcsolatos kérdésre két megoldás van: az egyik új földtörvény létrehozása, a másik pedig a Szent Korona Értékrend maradéktalan alkalmazása. Új földtörvény a pártok által egyedül járható út, mert ez egyeztethetı össze a neoliberális szemlélettel. (Az MSzP programja kifejezetten megfogalmazza, Vona Gábor berettyóújfalui elszólása pedig a Jobbik ilyen szándékát felezi ki.) Azzal szoktak érvelni, hogy Franciaországban, Dániában és Norvégiában is a földtörvényben lévı korlátok gátolják meg az idegen földtulajdon-szerzést. Ez így nem igaz! Egyrészt ezeket a törvényeket hozott jogként alkalmazhatják az országok, vagyis a Maastrichti Szerzıdés elıtt léptek hatályba. (Nekünk is volt lehetıségünk EUtagságunk elıtt, amikor Tanka Endre professzor elkészítette a földtörvény-javaslatot, de az akkor kormányzó FIDESz nem vitte tovább.) Másrészt a földtörvény ezekben az országokban csak biztosítékként szolgál, mert reális esélye egyetlen idegennek sincs a földvásárlásra, hiszen a gazdák nemcsak érzelmileg kötıdnek a földhöz, hanem anyagilag is: a megélhetésüket jelenti, szemben a magyar gazdával, aki a Koppenhágai Kompromisszum és a támogatási kvótarendszer miatt nemhogy megélni nem tud földjébıl, de mindennapi gondjai miatt rákényszerül annak eladására. Hiába kötik feltételekhez a magyar föld idegen tulajdonba kerülését, mert olyan feltételt nem lehet szabni, ami megakadályozhatja a magyar állampolgársággal is rendelkezı idegenek (vendégek) földvásárlását. Ezért elkerülhetetlen az állampolgárságot a Szent Korona tagsághoz kötni, mert a vendég nem a Szent Korona tagja akkor sem, ha a mai jogrendszer szerint magyar állampolgár! Az állampolgárság Szent Korona tagsághoz kötése és a tulajdonszerzés feltételeként meghatározása a harmadik radikális lépés, amit hasonlóan az elızı kettıhöz egyetlen párt sem vállal fel!

7 - 7 - Mindez annak a következménye, hogy a pártok vezetıit akár kimondják, akár tagadják a neoliberális gondolkodási mód irányítja. A választások nem veszik le a magyarság válláról a szenvedhetetlen igát, hanem növelik súlyát! Ezért kell társadalmi összefogással számon kérni ígéretüket, úgy, hogy közben felkészülünk az Alkotmányozó Nemzetgyőlésre, amely a tényleges felszabadulást hozza! Választás nincs. Ez a könyv ennek nemzetmentı munkának a kézikönyve. Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

8 - 8 -

9 - 9 - Szakterületek összefoglalása Alapelvek MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP nemzeti elkötelezettségő, egységes Európában hívı, liberális kereszténydemokrata vagyok. Ha e meghatározás bármelyik elemét elhagyjuk, akkor tévessé válik. Vissza kell adnunk az adott szó hitelét. A választópolgárok bizalmának visszaszerzéséhez az elsı lépést úgy tehetjük meg, hogy lehetıséget adunk nekik a közügyeinkbe való beleszólásba. A valós választói felhatalmazás és támogatottság hiánya súlyos károkat okoz a társadalomban éppúgy, mint a gazdaságban. Minden olyan politikai törekvés, amely a szabadság korlátozása mellett kecsegtet a jólét hamis illúziójával, csak hazugságra épülhet. A munkát, az otthont, a családot, az egészséget és a rendet helyezzük a középpontjába. A nemzeti ügyek kormányának fontos feladata lesz megújítani szövetségét a Nyugattal, erısebb kapcsolatokat teremteni Amerikával és új alapokra helyezni viszonyát a keleti országokkal is, s hazánkat meghatározó szereplıvé tenni egy közép-európai együttmőködésben. Rend, gyarapodás, igazság és önrendelkezés. Erıs, aktív és vállalkozó állam. A gazdaságot az emberhez méltó környezet (öko-), az emberhez méltó élet (szociális) és a magyarság (nemzet) érdekében korlátok alá kell vetni. Nem azért, hogy a gazdasági fejlıdést fékezzük, hanem azért, hogy a gazdaságot, és ebbıl fakadóan a társadalmat, az összeomlástól megóvjuk. Ezt jelenti az ökoszociális nemzetgazdaság. Az EU és az euroatlanti régió politikai életében az eddiginél sokkal határozottabban, az érdekeinket sokkal keményebben érvényesítve veszünk részt. A csatlakozási szerzıdés módosítása. Magyarország a NATO tagja, ám önálló érdekeink képviseletét ezért nem adhatjuk fel. Idegen hadi bázis létrehozása, a magyar katonák külföldi érdekeket szolgáló bevetése nem érdekünk. A szociáldemokrata értékek a válságos idıkben is szilárdak, világosak: kitartóan képviselni a munkájukból élıket, a nyugdíjasokat, a fiatalokat, a legszegényebb embereket és mindazokat, akik nehezen tudják érdekeiket érvényesíteni munkaadóikkal szemben, és akiknek éppen ezért a közösség támogatására a legnagyobb szükségük van. A piaci verseny az önérdek érvényesítésére épül, de nemcsak a vállalatok, hanem az emberek között is mélyíti a különbségeket: az erıseket és sikereseket jutalmazza, a gyengéket és lemaradókat bünteti. Az államnak ezért kötelessége tompítani a piac igazságtalanságait, hogy az átmenetileg lemaradók ne váljanak végképp leszakadókká. A világgazdasági válság lezárt egy korszakot, az új évtized pedig soha nem látott kihívások elé állítja a nemzetet.

10 Jogrendszer, államigazgatás MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Olyan államot szándékozik létrehozni, amely elısegíti a vállalkozók sikeres mőködését. A mainál kisebb mérető, ámde jó minıségő közszolgáltatásokat (oktatás, egészségügy, nyugdíj, közigazgatás, igazságszolgáltatás, rendvédelem, szociális támogatás, szabályozási és felügyeleti rendszer, stb.) hatékonyan nyújtani képes államot akarunk létrehozni. Az Új Széchenyi-terv keretében az uniós forrásokat át kell csoportosítani a növekedéspárti, munkaközpontú gazdaságpolitikát szolgáló területekre, és a források felhasználásánál olyan rendszert kell kialakítani, amely képes gyorsan felhasználni az uniós forrást. A politikusoknak, közéleti szereplıknek, választott tisztségviselıknek viselniük kell a felelısséget tetteikért. Alapkövetelménnyé váljon a felelısség, a hitelesség és az elszámoltathatóság. A joguralomra, a kiszámíthatóságra, az elszámoltathatóságra, a felelısségre, az írott jogszabályok és az íratlan erkölcsi parancsok mindenkori tiszteletben tartására, a felelısségteljes politizálásra és az emberek iránt érzett felelısségtudatra épül. A Szent Korona Alkotmánya történelmi jogfolytonosságának deklarálása. A Szent Korona és a Magyar Állam, a Szent Korona és a (különbözı nemzetiségő és vallású tagokból álló) nemzet is azonos. - Az Európai Egyesült Államokat elırevetítı Lisszaboni Szerzıdés elutasítása - A Nemzetek Európája koncepció támogatása új szövetségesekkel - A magyar érdek megalkuvás nélküli érvényesítése - Az Európai Unió által is támogatott regionális politika maximális kihasználása a csonkaországi és a határon túli magyarok közötti gazdasági és kulturális nemzetegyesítés céljára Az eddigi erıfeszítések és a következetes gazdaságpolitika folytatása révén Magyarország kellı nemzeti konszenzus esetén 2011-ben csatlakozhat az ERM II. rendszerhez, majd megteremtve a gazdaságpolitikai feltételeket akár január 1-jétıl bevezethetjük a közös európai fizetıeszközt. Megvédjük a rendszerváltás demokratikus örökségét, a harmadik köztársaság intézményrendszerét. Megvédjük a bíróságokat, megvédjük a közalkalmazottakat és köztisztviselıket a politikai támadásoktól! Változatlanul hangsúlyozzuk a győlöletbeszéd tiltásával kapcsolatos jogalkotás szükségességét. Megvédjük a nık döntési szabadságát életüket mélyen befolyásoló döntéseikben. Megvédjük az élettársi közösségek egyenrangúságát, az állam és egyház intézményes együttmőködésének fenntartása mellett azok egymástól való alkotmányos függetlenségét. Kitartunk az évtizedes szakmai munkával megalapozott polgári törvénykönyv mielıbbi hatályba lépése mellett. Készen áll a javaslatunk a kampány-, illetve pártfinanszírozás régóta húzódó ügyének megoldására, ugyanakkor támogatjuk a vonatkozó civil irányból érkezı normaszöveget is. A stratégiai agrártermékek termelésének és piacra vitelének jelenlegi uniós gátjait le kell bontani

11 Területpolitika MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Járási önkormányzatok a mai legalsó szintő, falusi önkormányzatok helyett Össze kell vonni a megyéket kialakítva legfeljebb 5 természetes régiót. Budapesten négy-öt önkormányzati egység, amelyek akár túl is nyúlhatnak a fıváros mai közigazgatási határain. A vidéken élıket különösen a vállalkozásokat segíteni kell, hogy munkahelyeket tudjanak teremteni. Az EU-forrásokat kombinálni a közmunkaprogrammal (közcélú munka is), valamint azzal, hogy önfenntartó projektekbe kell fektetni a rendelkezésre álló forrást. A forráskombináláshoz nem nélkülözhetı az integrált gondolkodás, a befektetési döntések egymásra építése, a térség adottságainak kihasználása. A helyi gazdaságok erısítése A globális kapitalizmus helyett a jövıben az élelmiszertermelés, az értékesítés, a közbiztonság, az energiaellátás és más területek szervezésében egyre több feladat hárul majd a helyi szervezıdésekre. A helyi közösségek önrendelkezési kultúrájának fejlesztése Megyerendszert újra megerısítjük A környezetvédelem minden politikai döntést át kell, hogy hasson A hajléktalanok helyzetének javítása Visszaállítjuk a járási rendszert Az alföldi tanyavilág újraélesztése Budapest a Kárpátok kulturális fıvárosa Nem engedjük a panelprogram leállítását, amelynek eredményeképpen családok ezrei élhetnek korszerőbb, energiatakarékosabb és olcsóbb otthonokban. Megvédjük a távhı alacsony áfáját, megvédjük az olcsóbb főtést. Fellépünk a közüzemi szolgáltatók fogyasztóellenes magatartása ellen. Törekszünk arra, hogy a hatósági magatartás is közelítsen a szolgáltatóktól elvárhatóhoz, így különösen elfogadhatatlanok ezek a jelenségek a közüzemi szolgáltatók esetében. Biztosítjuk a környezı országok energetikai hálózataival való összeköttetést, valamint regionális elosztóközponti szerepünk feltételeit. Folytatjuk a Paksi Atomerımő reaktorblokkjai üzemidejének 20 évvel történı meghosszabbításának, valamint a 2020 körül elkészülı új erımővi blokkok megépítésének elıkészítését Javítjuk a köz- és magánépületek energiateljesítményét, hozzárendelve a szükséges energiatanúsítvány-rendszert, a szükséges támogatási forrást és a megfelelı jogszabályokat. Az önkormányzatok számára Közintézményi energiahatékonyság támogatási csomagot dolgozunk ki, az épületek energiakorszerősítése és az önkormányzati többletkiadások mérséklése érdekében. A magyar családok érdekében elindítjuk a lakossági megújuló és energiahatékonysági programot magasabb támogatási intenzitást és több forrást biztosítva.

12 Nem anyagi érték (Kultúra, tudomány) MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP A kutatás-fejlesztés vállalati-egyetemi együttmőködésben biztosíthatja leginkább azt, hogy a gyakorlatban gyorsan hasznosítható eredmények szülessenek. Kiemelt szerepet a kreatív iparágaknak, az innovációnak és a K+Fnek Nemzeti büszkeség, a családi élet és az egészséges, környezettudatos életmód népszerősítése Alkotmányban védjük meg ısi nemzeti jelképekeinket Értékelvő közszolgálatiság a nemzeti identitás építése, a sokoldalú ismeretterjesztés és a kiegyensúlyozott tájékoztatás feladatával A hazánkban mőködı cégek ilyen irányú hazai tevékenységének ösztönzésével jelentıs mértékben növeljük a K+F tevékenységek pénzügyi és szakmai hátterét. Több magyar egyetemi kutatóhely a világ tudományos élvonalába tartozik, sok az innovatív, reménykeltı technológiai fejlesztés, felfedezés. A humanizmus szellemében az értékteremtést és értékközvetítést a nemzet felemelkedésének, A mőveltség gyarapításának, az esélyegyenlıség elısegítésének szolgálatába állítják A kultúra, az alkotás szabadsága Nemzeti büszkeségünk és identitásunk alapját bemutató kiállítás

13 Egészségügy MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Kötelezıen választandó magán egészségbiztosító pénztárak rendszere. Tételes egészségügyi hozzájárulás. Az egészségügyi reform fontos részleteit a program melléklete tárgyalja. Az egészségügy legfontosabb feladata az egészségmegırzés, a prevenció. Az egészségügyet a magyar gazdaság egyik húzóerejeként kell meghatároznunk. Meg kell határozni a különbözı földrajzi területek egészségügyi szükségletét, a szükségletekhez kapacitásokat kell rendelni, az ellátási kapacitásokhoz pedig elegendı forrást kell biztosítani. Az alapellátás minıségi, emberközpontú és minden állampolgár számára hozzáférhetı legyen. Járóbeteg-szakellátásban stratégiai szerepet kell adnia a szakellátás számára - újra kell gondolni a gondozói hálózat szerepét. Fekvıbeteg-ellátásban összhangba kell hozni a szükségleteket a kapacitásokkal és a finanszírozással - a kórházaknak közösségi tulajdonban kell maradniuk. Az egészségügyi szolgáltatásokat értékükön, eredményorientáltan finanszírozzuk. Egészségbiztosításban beteg- és szolgáltatóbarát társadalombiztosítási rendszer kialakítása, ugyanakkor a biztosító ellenırzı szerepét is növelni kell. Gyógyszergazdálkodás lehetıvé teszi a betegterhek és a biztosítói kifizetések mérséklését. Orvosainkar széles körő egyeztetéseken alapuló életpályamodell kidolgozásával kell Magyarországon tartani. Munka- és foglalkoztatásközpontú ellátás a fogyatékossággal élık segélyközpontúsága helyett. Betegségmegelı zı egészségturiszti kai szolgáltató ágazat. Az egészségügy mőködtetésnek finanszírozását állami és magántıke fedezi. Megvédjük a társadalombiztosítási és a gyógyszerkassza biztonságát A gyermekkori fertızı betegségek elıfordulásának további csökkentése érdekében tovább korszerősítjük védıoltási programunkat, bevezetjük a bárányhimlı elleni oltást. Egyértelmővé és követhetıvé tesszük az egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségét és a különbözı szintekre való beutalás rendjét. Bıvítjük a járóbeteg-szakellátás keretében is ellátható szolgáltatásokat, ez új típusú szakmai kapcsolatrendszert igényel a szakorvos és a kórház között. Kiterjesztjük a laikus elsısegélynyújtás és életmentés széles körő lakossági oktatását, elérjük, hogy a középiskolai érettségi feltétele legyen az életmentési ismeretek elsajátítását igazoló vizsga. Az egészségügy és háttéripara jelentısen hozzájárul a nemzetgazdaság fejlıdéséhez. Ezért négy éven belül ötszörösére emeljük az egészségügyi kutatások állami támogatására szánt forrásokat. Ragaszkodunk a nemzeti kockázatközösségen alapuló egységes egészségbiztosítási rendszer fenntartásához, növeljük szerepét az ellátás szervezésében, a szolgáltatók versenyeztetésében. Az öngondoskodás társadalmi igényének erısítésére többcélú, önkéntes elıtakarékossági rendszert állítunk fel, amelyben a nyugdíjkorhatár betöltését követıen mindenki szabadon dönthet, hogy megtakarítását nyugdíj kiegészítésére vagy ápolási szolgáltatás megvásárlására használja-e fel. Az orvosok és ápolók megbecsülésének erısítése érdekében ötéves bérfelzárkóztatási programot hirdetünk, és az idıszak végére elérjük, hogy a magyar egészségügyi dolgozók átlagkeresete a nemzetgazdasági átlag másfélszererese legyen. A migráció mérséklésére a hiányszakmákban és hiányterületeken dolgozóknak kedvezményes lakáshoz jutást biztosítunk. Kezdeményezzük, hogy az egészségügy stratégiai kérdéseirıl mértékadó politikai és szakmai erık között jöjjön létre megegyezés: alkossuk meg közösen a tízéves egészségfejlesztési programot.

14 Nevelés, oktatás MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Az oktatási rendszer... a munkaerıpiac felé kell fordulni, tevékenységük középpontjába a tanulók további elımenetelét, sikeres és tartós elhelyezkedését kell állítaniuk. A szakképzetlen, alkalmi, vagy fekete munkából tengıdı szülık gyermekei számára a szegénységbıl való kitörés, a felemelkedés útját képezheti keresett kétkezi szakmák elsajátítása. A felsıoktatás egyáltalán nem állampolgári jogon járó és mindenki számára hozzáférhetı ingyenes közszolgáltatás, hanem csak a fiatal korosztályok kisebbik hányada számára célszerően elérendı életre szóló nagybefektetés. Az állami költségvetés csak korlátozott ideig vállal részt a tanulás terheibıl. A vállalatok igénye: több gyakorlati képzés, kevesebb elméleti oktatás. A gyakorlatorientált vállalkozásoktatást el kell terjeszteni a szakközépiskolákban és a felsıoktatásban is A magas hozzáadott értékő iparágak fejlesztéséhez (egészségipar, hightech, innováció, K+F, zöld gazdaság) szükség van a hazai természettudományos és mérnökképzés megerısítésére. A nemzetgazdaság hosszú távú igényeinek megfelelı, szabályozott szakképzési rendszert építünk ki, melyben magas óraszámban szabályozzuk a gyakorlatot az elsı évfolyamtól kezdve. Minden gyermek már az óvodától kezdve gyakorlatias természeti oktatásban részesül. Erısítjük a falusi kisiskolák és óvodák létrejöttét Magyar tradíciókra építkezı, érték- és tudásközpontú oktatáspolitika Magas képzettséget jelentı szakrendszer és oktatási folyamat biztosítása a felsıoktatásban Valódi esélyteremtés Kötelezıvé tesszük a hittant vagy erkölcstant Magyarországi és határon túli magyar felsıoktatási intézmények együttmőködése Szakmunkásképzı iskola elsısorban a szakmára készít fel Cigányság sajátos helyzetének megfelelı oktatás Minden iskolának alkalmaznia kell pedellust január 1-jétıl szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat adunk a hiányszakmákban tanuló diákok számára. Az ösztöndíjat a regionális fejlesztési és képzési bizottságok által meghatározott hiányszakmákat tanulók kaphatják meg. Kezdeményezzük, hogy 2011-tıl a minimálbérhez legyen igazítva az ösztöndíj összege. A képzési, oktatási rendszerek átalakításában figyelmet kell szentelni a fogyatékossággal élı emberek számára létfontosságú szakképzési modellek kidolgozására, tágabb értelemben biztosítani kell a fogyatékkal élı emberek számára a megfelelı oktatási szolgáltatáshoz való hozzáférést. Nem engedjük az iskolafelújítási program félbeszakítását, az egyetemi központok fejlesztésének és a kutatóegyetemek létrehozásának leállítását. Tovább segítjük a tehetséges, nehéz helyzető fiatalokat mentorok bevonásával az Útravaló ösztöndíjprogram keretében, amely egyaránt szolgálja a középiskolába, valamint az érettségire készülıket, támogatja a szakma megszerzését és a tudományos elmélyülést is. Folytatjuk a hátrányos helyzető tanulókat segítı Arany János Tehetséggondozó Programot. Fenntartjuk a pedagógusok többletmunkáját elismerı, illetve teljesítményösztönzı pótlékrendszert. Ha a jelenlegi intézményfenntartó nem képes az elvárható színvonalon ellátni kötelezı közoktatási feladatát, az esélykülönbségek csökkentése érdekében állami beavatkozást kezdeményezünk, melynek során állami intézmények (elsısorban kollégiumok, speciális fejlesztési feladatokat ellátó iskolák) jöhetnek létre. Az interneten keresztül minden iskola számára hozzáférhetıvé tesszük az iskolai tananyagokat tananyagegységekre, tanórákra bontva. Nemzeti Nyelvtanulási Programot indítunk, amelynek keretében a 35 éven felüliek számára fedezzük egy idegen nyelv alapfokú elsajátításának költségeit. Bevezetjük, hogy diplomát adó képzésre csak a megfelelıen felkészült fiatal jelentkezhessen egy vagy két emelt szintő érettségi vizsga letételével.

15 Család MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Nem szerepel a programban A család az a nemzeti és európai közös nevezı, amelyet a lehetı legnagyobb gondossággal kell védenünk. Maga a társadalompolitika válik családpolitikai szemléletővé. A családok generációs együttélése ismét visszanyerje létjogosultságát a társadalmi együttélés rendszerében. Családbarát környezet kialakítása, az otthonteremtés feltételeinek megteremtése, család- és munkahelyprogramok, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, szolidaritáson alapuló családsegítı és mentális szolgáltatások, esélynövelı iskolarendszer kialakítása, a családok hatékonyabb védelme és összetartozását segítı közösségi, civil kezdeményezések támogatása. A nemzet tartópillérei a tisztességes, dolgos és többgyermekes magyar családok, ezért támogatásuk ami nem más, mint a nemzet jövıjébe történt befektetésük elismerése kiemelt stratégiai cél. Országosan kiterjesztjük a szociális kártyák rendszerét. Mind a gyedet, mind a gyest a gyermek három éves koráig folyósítjuk az összeg jelentıs növelése mellett. Az egyszeri anyasági támogatást megtartjuk, mértékét növeljük. Családbarát munkahelyek, a dolgozni akaró anyák munkaerıpiaci hátrányának felszámolása A hosszú távú lakásfinanszírozás biztosításához létrehozzuk az állami jelzálogintézetet Tovább csökkentjük a távhıdíjakat az erımővi termelés jogi szabályozásával, és lakótelepi kedvezményes árat vezetünk be a víz, csatorna és szemétszállítás díjaira. A társadalmi szolidaritás és felelısségvállalás jegyében többet várunk el a tehetısebbektıl, hogy jobban segíthessük a nehezebb helyzetben lévıket. Évkénti emeléssel biztosítjuk, hogy a családi pótlék megırizze vásárlóértékét. Ösztönözzük a családi gyermekfelügyelet intézményének kiterjesztését. Saját gyermeke mellett állami támogatásért további két gyermekre vigyázhat az édesanya. Ezáltal neki biztosított a munkaviszonya, míg a többi édesanyának lehetısége lenne munkát vállalni. Munkaviszonyként ismerjük el azok áldozatvállalását, akik otthon gondozzák hozzátartozójukat, és ápolási díjban részesülnek. Szükséges a szociális lakásotthonok, a bérlakásokat üzemeltetı társulások létrehozása, mert ennek révén növelni tudjuk a szociális típusú bérleteket.

16 Ifjúságpolitika MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Nem szerepel a programban A teljes emberré nevelés (erkölcsre, tudásra, egészségre nevelés), a szakmai képzés eredményes és funkcionális mőködésének lehetıvé tételével történik. A közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes fizikai felmérés rendszerét. Önálló és stratégiai szemlélető ifjúságpolitika Népességfogyás megállítása, családtámogatási rendszer átalakítása Gyermekeink tudatos magyar állampolgárrá történı nevelése Tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása, a külföldre vándorlás megállítása Önálló egzisztencia megteremtéséhez A 35 év alattiak részére az elsı 15 millió forint érték alatti használt lakás vásárlása esetén eltöröljük az illetékfizetési kötelezettséget. Javasoljuk, hogy még több évfolyam kaphasson rászorultsági alapon ingyenes étkeztetést az iskolában.

17 Aktív korúakkal kapcsolatos politika MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP A versenyképesség javítása egyfelıl a munkaerı minıségének javítását, másfelıl a foglalkoztatási költségek viszonylagos csökkenését igényli. A munkaképes korosztályok legalább kétharmada szervezett, bejelentett munkából nyilvánosan elismert, adó alá vonható jövedelmet szerezhessen. Az emberek nem azért dolgozhatnak, mert a munkahelyek eleve adottak, hanem azért, mert a vállalkozók munkahelyeket teremtenek. A közmunkák révén széles tömegek megmozgatása lehetséges olyan célok érdekében, ami által új érték keletkezik (pl. gátépítés, erdıtelepítés, önkormányzati bérlakásépítés). A vidéki munkanélküliség jelentıs részére az újraélesztendı feldolgozóés élelmiszeripar, valamint az alapanyagot nyújtó mezıgazdaság nyújt megoldást. A rendvédelem és honvédelem újraszervezése, bıvítése Építıipar, logisztikai ipar és a gyógyturizmus Közmunkaprogram A reálkeresetek évente átlagosan 2,5-3 százalékkal nıhetnek. Ily módon négy év alatt 12% körüli reálbér-emelkedésre nyílik lehetıség, a termelékenység javulásával arányosan. A foglalkoztatás évi 1 százalékkal növekedhet. Elindítjuk a Munkaerıpiaci Mobilitást Segítı Alapot, forrását a Munakerı-piaci Alapból biztosítjuk. A programból azok a munkavállalók kapnak támogatást, vagy azok után lenne igényelhetı a támogatás, akik a lakóhelyüktıl 60 kilométeren túl tudnak munkát vállalni. Továbbvisszük és kiterjesztjük az Út a munkába programot oly módon, hogy az a közfoglalkoztatás mellett több lehetıséget adjon az elsıdleges munkaerıpiacon való érvényesülésre. Kidolgozzuk és bevezetjük a Start-rehab kártyát, amely alapján járulékkedvezményt kapnak azok a munkaadók, amelyek vállalják a rehabilitációs járadékban részesülı és ténylegesen rehabilitálható álláskeresık foglalkoztatását.

18 Idıskorúakkal kapcsolatos politika MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Nyugdíjasok is fizessenek legalább jelképes mértékő tételes egészségügyi hozzájárulást. A mai TB-nyugdíj svéd mintára felváltandó a névleges járulékmeghatározottságú nyugdíjrendszerrel. Ez garantálja a mindenkori viszonylagos várományt a járulékok maradéktalan befizetése nyomán. A nyugdíjastársadalom szerzett jogokra épülı nyugellátásának védelme, a nyugdíjak vásárlóértékének megırzése. Az idısek aktivitását és tapasztalatait a legtovább kell hasznosítanunk. Szabad nyugdíjpénztárválasztás, megszőnik a kötelezı magánnyugdíjpénztári tagság Szülıtámogatási életjáradék Az anyáknak nyugdíjkorkedvezmény Megvédjük a jelenlegi, fenntartható nyugdíjrendszer igazságossági alapjait, a reálértékırzés feletti nyugdíjemelkedés lehetıségét. Nem engedünk a nyugdíjkorrekciós programból. Évente megduplázzuk a méltányossági nyugdíjkassza összegét. Egyszeri 75 ezer forintos kegyeleti támogatást kapnak az átlag alatti nyugdíjat kapó özvegyen maradtak.

19 Nemzetiség MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP Az embert, mint individuumot szólítja meg; azt akarja elérni, hogy sértett magyarságunkból emelkedjünk olyan polgári helyzetbe, melyben nemzetiség, származás, vallás, világnézet vagy pártállás nem érdem, sem vétek, hanem a személyiség természetes állapota. A nemzetközi versenyképesség részeként érdemes kiemelni az ön- és társgondoskodás elemi erejét, a megtakarítási hajlandóság, a jövı nemzedékek iránti elkötelezettség mértékét, az önként vállalt társadalmi és nemzeti szolidaritás tartópilléreit. A cigányság problémáit nemzeti ügyként, s nem pusztán szegénypolitikaként kell kezelni. A Kárpát-medencei és az emigrációban élı magyarságnak áttelepülés nélkül megadjuk a magyar állampolgárságot, és a leendı kétkamarás parlamentben biztosítjuk a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét. Gazdasági nemzetegyesítés Magyar államnak mindenkori felelısségévé tesszük a nemzetegyesítésre való törekvést Védıhatalmi státusz Magyarország számára Az elszakított magyar közösségek önrendelkezési törekvéseinek támogatása Szórványgondnoki program A regionális gazdasági és társadalmi kapcsolatok erısítése, együttmőködések kialakítása Cigánypolitikai program Külön célprogramot tervezünk roma munkavállalók számára. Az ilyen típusú közmunkaprogramokat nem pusztán átmeneti foglalkoztatásnak tekintjük, hanem olyan lehetıségnek, amely a munka valóságos világát jeleníti meg, hiszen szerzıdéses munkaviszonyt, képzést is jelent, és segíti a nyílt munkaerıpiacon való elhelyezkedést. A megkezdett program folytatásával, 2013-ig 100 romatelep felszámolására kerül sor. Növeljük és összehangoljuk a roma ösztöndíjprogramokhoz nyújtott támogatásokat. Jóval több óvodai férıhely és pénz jut a leghátrányosabb kistérségek óvodáira. A cigány gyermekek számára a többiekkel közös oktatás jelenti a kitörés lehetıségét. Folytatjuk a Tanoda programot, amellyel útjukat egyengetjük. A Második Esély program segít az idısebb roma korosztályok felzárkóztatásában ra az alapfokú végzettséggel rendelkezı romák aránya akkora legyen, mint a nem romák közötti, és mindegyiküknek legyen szakmája.

20 Vallás MDF-SzDSz FIDESz JOBBIK MSzP liberális kereszténydemokrata vagyok Nem szerepel a programban. Összmagyarságban gondolkodó egységes egyházpolitika A keresztény értékrend elismerése az alaptörvényben A történelmi egyházak társadalmi küldetése gyakorlásának biztosítása és megerısítése Az egyházak finanszírozásának újratárgyalása Az egyházak és az állam közti szerzıdések betartatása Az egyházalapítás és a kisegyházak mőködésének felülvizsgálata A cigányság egyházakon és vallásosságon keresztüli integrációja A hit vagy erkölcstan kötelezı oktatása Nagyobb szerepet vállalunk a közel-keleti keresztény közösségek fennmaradása érdekében. Nem szerepel a programban.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/550-313 Tel./Fax: 96/311-031 06-70/948-57-30 E-mail : civilhaz@unitedway.t-online.hu Web : www.unitedwaygyor.hu/ciszok

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében Dr. Palkovics László Az EJMSz küldetése A mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai Csanádi András gazdasági igazgató Óbudai Egyetem 2011. október 5. 2 Társadalmi és gazdasági hatások Társadalmi és gazdasági

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatást adni a jelenleg érvényes egészségbiztosítási feltételekrıl: Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben