PORTFOLlO.H U FUZETEK. Tőzsdei SKEDÉS EGVS2ERŰEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFOLlO.H U FUZETEK. Tőzsdei SKEDÉS EGVS2ERŰEN"

Átírás

1 PORTFOLlO.H U FUZETEK Tőzsdei KE SKEDÉS EGVS2ERŰEN

2 PORTrOLlo.HU FüZETEK Tőzsdei kereskedés EGYSZERŰEN Felelös kiadó: Sándorfi Balázs NET Média Zrt Budapest, Polgár u Tervel.és: Uenes Bátor Márkó T erjesztés: ( l) frtékes[tési vezetö; Ag6cs Balá7~'i (I) ~8 Kézirat lezárva: október 29.. Második, javított kiadás e NET Média Zrt., 2009 Minden jog fenntartva Ali rights reserved ISSN PORTfOUO.HU

3 Tartalomjegyzék Előszó 6 5. Mi mozgatja al. árfolyamokat? Gyorsjelentés, éves jelentés 33 I. A rész\-ény 7 Profltfigyelmcztctés (profit warning) 35 A részvényesek jogai 7 Sajátrészvény. vásárlások " A részvények lipusai 8 Vállalatfelvásárlások (akvizíci6k), Névérték és piaci érték Globális mozgások 38 Részvényfclaprózás és -összevonás \o Iparági tényezők 38 Méret, forgalom 10 Makrogazdasági tényezők 39 2 A tó7-sdc és az indexek 12 6 Árfolramnyereség: hogyan optimalij.álhatjuk az adót? 39 A tőzsdék kialakulása 13 Mckkora a magyar tö7.sdc? Az osztalék és adó~ása 41 TözsJcindexek Rész"ényelemzés Tőzsdei kereskedés 18 MiTt" jó az elrmzés? 46 Nyilt kikiáltás és MMTS-rcndszer 18 Mi az a Icrhnikai elemzés? 46 Dcmaleriali1.áció l' Mi az a fundamentális clcll17.és? 47 TŐ1.wci dsz.árnolás Előnyök és háminyok 48 l' Kereskedé5i idő 21,. "A 6.. B ~ kategória Brókerválasltás: mire érdemes figyelni? 49 Felfüggesztés. szünet Online vagy omine? 49 " A kereskedés ir.inya 25 Hogyan \'álass7unk brókercéget? 50 Dis7.kontbróker vagy pénlügyi slupermarket? Hogyan kell venni és eladni? A7.0nnali tő zsdei ügyletek " 10, Befektetésvedclcm 54 HatlÍridős tő:t:sdei ügyktek 16 A megbi7.ások tipusai Piaci IÍras megbízás " J.imitáras megbízás 30 Stop-Ioss megbí1,ás 30 fix megbízás 30 " " Unde. hreskedh EGYSZERUEN

4 Előszó A rigl'iil)'pü/( villigálhl bt:-pillmlflísl nyújtó kindl'ríllywrk röviden. a K,e;:,/(j és II már lllpasz/alt befrklr/öá sztimárll is érthetőe" rc"dszcre:.:i és mula/jil be II részvrnypi//ci kemkedisht'z né/kli/oz Ilrtetlen is cll'iigedhrlellen fogalmak/ll és rszközökcl. Killdl1í"ymrk elija, hogy gyakorlati omn/ról, konkrét l!azlli és Ilemzctkö:i pildákoll keres::wl 1tI11/(ISStI be II mzyt}/lypiaci kereskedés au/pjait,jó lépésc>it és IcgftmloSllbb problél1l1ucörrit. mrlyel; kel II kertskedes somll mi/id"" befektető találko::/jat - és tam/ko::;k is. AllOg)'tllI II portjvlio.hu fiizf/ck sorom! ese/ében mindig, jr/cl! ko/e/berl is {IZ u/apoktól indulunk, így üdemes sorml/l almsn! az t'g)'('s feje:clcket. Tapasztaltabb be fekte/ök s=ámdm (l::oii/)all reményeink szemi! a: egyes kiragadott rtiszek is rejlenek majd hasznos információkal, és milll/el/kit/w: zlíugilfllek II sikeres befeklctésekhez. Tekilltw, Iwgy a pblziigy uyeh'e az allgol, a további ismeretek elmélylfését segilelldtj igy<!kalilllk mill(/el! ese/bell il ml/gym mejlm az augo/ kifejezéseket is megadni. 1. A részvény A részvény (stock, sharr) egy tulajdonjogot mcgtcstcsíto. Icj.irJt nélküli értékpapír, mell)'el az azt kibocsátó nillalatoon s~rte\l részesedést igazolják. A rés7'. én)' ní"\"értéke az alaptőke eg)' adott hánrad:i.t testesíti meg, nlel)' alapján mt,;határozható az egyes tulajdonosok rés7.esedése és a jövedelmek felosztása. A r6zvén) ek eg}ik legfontosabb jellemzője, hogy az értékpapírt birtoldó résv.cn}es felelössége korlátozott, csak az értékpapír-befektetés ö... m.,;éig tcrjt-dhet. A részvénytársaság csődje esetén tehát a tulajdonos maximuill a rész\'én)'be febeten OsS"leget bukhat ja el, a magánvagyonával nem felel a társaság által nknwtt kámkéri. fpp C'zért ha egy reggel azt ol\':issuk az újságban, hogy l'gy vállalat - melynek mi magunk is rcs7.\tnyesl.'i \'Ugyunk - csödbe ment, s kapujában feldühödött hitdcl6k hada ostromm készül, nem kell aitól tartanunk, hog)' csctk-g rö\~descn a mi ajtónkon is kopogtatnak kövctdésnk bchajt:isa ügyében. A részvényesek jogai A részvényesek jogai alapvetöen két típusba sorolhatók.: tagcigi jogok; vagyoni jellegű jogok.. Tagcigijogok A tagsági jogok azz.ai kapcsolatosak, hogy az értékpapír birtoklója részben tulajdonos is. igy beleszólási lehetősége van a cég életét meghatarozó fő dtmtésekbe. A tulajdonos az erre fórumoi biztosító éves rendes kö~g}'ülésen (/ilmmj/ gene,"1 li1tt'fll1g, AGM), valamint a rendkí\iili közg)'üléseken (ertmonlillury mut;lig) megjelenhet, és tulajdoni hányadának megfelelő módon érvcnyesítheti akaratát. A közgyúlés napirendjének f"öbb pontjui jellemzöe'n az alábbiak: a társaság előző évi teljesítményének értékelése: az osltalékfizelés mértékének mcghatár07.ása: a menedz-sment jövőre \'onatk07.6 terveinek \'37.0lasa, elfogadá.'\;); a veze tő tis z tségvi!.elők megvalasztása; a fc!ügyelőbilollcig, illetve a könyvvilsg:iló visszahí\'ása, megválasztása 5tb. Amennyiben a rés7.vényesek többsége úgy lálja, hogy a cég iranyílúi nem jól gazdálkodnak, természetesen jogukban,ill új vezetőséget ;likalmnni. S7.ámos társaság (tiibbek között a MOL is) olyan alapszabállyal rendelkezik, amely egyes döntések meghozatalát s7,avazati kor1áthol köti, illetve maximali7.:i.lja al egy részvénycs :iltallcadható voksok számát attól függetlcnü l, hogy az adott részvényes mekkora részvénypakettel rcnddkrúk.. A MOL esetében a s7..avaz.1li korlát például 10 százalék, tehát a magyjr olajcégben 20 S7.á7..a!ékos tulajdomésszel rendelkező O!vlV csak 10 száz.1lékos s:w\"az.ati joggal bír.

5 Vagyoni jellegü jogok A részvényhez kapcsolódó \'agyoni jdlcgü jogok a jövedelemmd kapcsolatosak, s legfoll. tosabb clcmd a követke~ők: részvény -e lő\ ételi jog; a likvidációs hányadhoz \ uló Jog; oszralékhoz való jog. Ré~~\'ény -e lövételi jog Az t"lső és talán legkevésbé fontos vagyoni jellegü jog a rrszvény.elővételi lehct6s('g, melylyel termrslctescn nem kötele7ő élni. Ha a vállalat új kibocsátást uer\'e7~ a tulajdonosok clő, ételi joggal rcndelkezhetnek, s általában a meghirdetett kil)ocsátási árfolyam nál alacsonyabb áron juthatnak a papírokhol. A likvidqciós h ánya dho~ való jog A likvidációs hányad akkor kap sz(,'repet, ha a cég lllegszünteti tevékenységr!. A7 cszküzük ért~(kesitrse és a kütelezettségek teljesítése után - s1,erencsés esetben - megmaradó össl.eg egy resll'rnyre Jutó részét ne\'ezik likvidaciós hányadnak. A cég crtéke kedwlő c~ctben éppen az, hogy van valamekkora piaci részcsedése, és jövedelmct tud t(,'rmelni. Abban al esetben a70nban, ha például a korábbi te\'ékt"nyscg már nem profitábilis, dc a erg értékcs ingatlanokkal rendelkczik, el lehet gondolkodni a tevékcnpég megszüntetésén és al eszkö7ök pénzzr trtelén. Tcrmészetesen a7t scm szabad elfelejteni, htlgy egy vállalat mcg\züntelése komoly adminisztratív kiiltségekkel (jogi, pénzügyi tanácsadók díjazása) járhat. Az osltalékhoz nló jog Ezen jog az idóslakban elért pro(lt kifizetésre kerülő hányadára, al osztalékra vonatkozik, ami azonban nem csak pénzbcn tiirténhel. A 16-17, században például a Kelet -indiai Tár saság tc\'rkenységének finanszírolására Németalfóldön kibocsátott részvényt'k első osztalékáltermészctben, borsban fizették ki a tulajdonosoknak. A Globus pedig - a B~T-en jelen lévő társaságok közül egyedüliként ben azt a megoldást választotta, hogy az oszlalékfiletés helyett a tulajdonosok minden 10 részvény után l újabb Globus-papírt kaptak. (Al lisiitalékról részletesen a későbbieklx-n lesz még S7Ó.) A részvények típusa i A részl'ények csoportosításakor az alábbi s1_empontok szerint különbiiztethetjbk meg a részvén )eket: bemutatúta szóló. illetvc névre s7.óló részl'ény; - elsőbbségi réslvény, iiiet\'c törzsrészvény. Bemutatóra nóló is névre s7.óló rés1.\'én)' A formai, ail átruházhatósággal és a jogokkal való rendelkezés alapján beszélhetünk bemu~ tatóra és névre szóló értékpapirról. A ré~zvénytársaság kibocsátáskor dönt arról, hogy az új részvények bcmutatóra vagy névre szólók legyenek-e, A bemutatóra szóló rész\ ények esetében a rész\'én)'csi jogok gyakorlására az jogosult, aki fizikailag birtokolja apapirokat, míg a névre szóló részvények tulajdonosainak névsorát a vállalatok az úgynevezctt részvénykönyvben jcgyzik, és ha a tulajdoni vis7.0nyokban változás következik be, azt a neszvcnykönyvben regisztrálják. E részvényekkel tehát nem az S1.avazhat, akinek az értékpapircsomag rpp a táskájában található, hant'm akinek az adott sorszámú részvény a nevére szó l. Közgyülés előtt meghatározot! időpontig igazolni kell, hogy az értékpapír valóban az illető tulajdonában van-e: cz a szavazati jog gyakorlásának egyik előfcltétele. A tőzsmn (orgó részvények nlindegyike névre szól, és dcmatcrializált, azaz elektronikus formában létc1ik. ElsŐbbségi réuvény és törzsréslvény Ha minden jelző nélkül»részyényröl" hallunk, a törzsréslvényt kell érteni rajta. A törzs rész\ ény kockázata - egyebek mellett - abból adódik, hogya vállalat által adott esztendő ben létreho70ti jiivcdelem felosztásakor a rész\'ényes a sor lcgvégén ali. A r6zvén)'esek közül elsőként az elsőbbségi rés~vényck tulajdonosainak ktl\'eteléseit elégítik ki. Az elsőbbségi részvény tulajdonosa cls6bbséget élvez al osltalékfizetéskor, illetve a vállalat megszünésekor elvégzett pénzogyi műveletnél (Iikvidációs hányad). Ezen részvényesek általában fix, döre meghatározott jövedelem hez jutnak, ami termé~zctesen kisebb kocká7.atot jelcnt. mint a tiirzsrés1,vények esetrben. Ezen jogokért cserébe ugyanakkor knrlát071.ák az elsőbbségi részvényesek bizonyos jogát vagy jogait (általában a S1..avazati jogokat). léteznek azonban olyan elsőbbségi részvények is, amelyck sz.avazalelsőbbséggel birnak. A törzs részvény tchát nagyobb várható hozammal rrndelkezik, ugyanakkor kockázato sabb résn'én)'tipus, mel)'nek hozamára nlocs scmmilyen garancia. A hal,ai részvénypiacon az elsőbbsrgi részvényeknek s7.intc cgyáltalán nincsen surepilk, a nagyobb t:\rsaságok c1s6bbségi réslvén)'eit a 2000-es évek elején kivétel nélkül törzsrészvénnyé alakíwtták át. Névérték és piaci érték A részvények névértéke (par valiic) a tulajdonosi jogok elosztásának alapja, mely a1 alap. tökc eg)' adott hányadát testesíti meg. A névcrtck alapján ~zámolják az osztalékot. ez alapján lehet közgyűlésen szavazni, és a végelszámoláskor, illctvc felszámoláskor pénzhez jutni. At: egycs tulajdonosok részesedésének meghatározása és a jövedelmek fc1ust:tasa a névérték alapján törtéllik. A tár);aságok jegyzett t{lkéje megegyezik a rész\'ények S7.ámának, valamint a né\'értéknek a szot7..atával. A névértéknek awnban semmi köze nincs a piaci értékhcz (market value). A piaci érték,,.

6 azaz a7. árfolyam a rtsz\ ény aktuális piac] árát mutatja, mcly a társaság jövőbeli üzlell lehet{,ségeil tükrözi. A piad érték akár tiibbszörösen is meghaladhatja a réslvényck névértékét: az OTP-résl \'ények névértéke például 100 FI, a piad értékük azonban ennek már a sz;ízszorosát is érte. Részvéuyfe1apr6zás és -összevouás A részvény társaságok, illetve tulajdonosaik maguk dönthetik d, mekkora névértékük legyen a rész\"ényeknek, és hány darab papirt bocsássanak ki. Ugyanakkor a tulajdonosok arwl is dönthetnek, hogy rés7.\"ényciket felal'wn..ák (sp/il) vagy összeyonják-c (irwerse split). Az OTP például 2002 elején valósított meg egy I : 10 arányu rés1\'ényfelaprozást a 20 OOO Ft feleui árfolyamnáj. A résl\"ényfelaprozás ebben al esetben ali jelentette, hogy minden régi OTP-rész"ényért 10 dar.tb ilj papírt kaptak a tulajdonosok, tulajdoni részarányuk a társaságban amnban nem változott, his ten a teljes rés7.vl-nyszám is tízszerelödüll. Természetesen a részvényszám niivekedésénck hatására a cég teljes értéke nem változott, ebből kifolyólag a részvények árfolyama a korábbi árfolyam tizedére esett. I la tehát egy befektető 1 darab 20 OOO H-os régi OTP-rés7.vénnyel rendelke7-ctt, akkor azért 10 darab új OTP-részvény kapott. melynek piaci ára 2000 Ft voh, igy OTP befektetésének értéke to\ ábbr.t is 20 OOO Ft (IOx2000 Ft) mar.tdt. A rés'z'"ényfclapwzást a társaságok akkor szokták \ égrehajtani, amikor részvényeik piaci árfolyama nominális értelemben rdatíve magas szintre kerul. A magas nominális árfol)'am ugyanis a likviditás csökkenését is eredménre7.heti, biszen a befektetók egy része pszichológiai okokból távol mar.td a magasabb árfolyamon forgó papiroktól. Ezen gondolatmenet azonban sántít. mert a tőzsdei árfolyammozgásokat e lsősorban az illlézményi befektet{,k határozzák meg, lllelyekre elen pszichológiai tényező kevésbé jellemző. A gyakorlatban awnban legtöbbször mégis emelkedő árfolyam követi II fehlpró7-ásokat. aminek oka legin kább a7.lehet, hugy il splitekrc clsllsorban a dinamikus árfolyam-növekedések alatt kerül sor, ami a felapr67..ás után is folytatódik. A rész\'én}felapr67.ás mellett dképrelhetö a rés.:t:\"én)'ősszevonás ís, amely awnban a fenti ekból kifolyólag viszonylag ritkának számí!_ Ebben a7. esetben a részvény dar.tbszáma csökken, az árfolyam awnban azonos arányban növekszik. Eg)' 2: l arányú részvényös.sl-cvonás esetében például a dar.tbszám a felére csökken, az árfolpm pedig a korábbi duplájára emelkedik. Méret, forgalom Kapitali1.áció Egy ttjzsdei társaság piaci kapitalizációján (capilalizatioll) II társaság által kibocsátott öss7.es rés7.\"ény tókcpiaci értékét értjük, melret a teljes rész\'énys7,.am és a7 aktuális piaci árfolyam szorzataként kapunk meg. Tóbb rész\"énysorozat eselében e lőfordu lhat, hogy az l'gyes rész \"énysorozalok árfolyama eltérő (például uert, meri az egyik s.orozat oszta[ékel~bbségi resz- \ ény). Ebben az esetben a kulönbil7.ó részvénys.or0z310k értékének összcadásával kapjuk meg a l:irsaság piad kapitali7..ációját. Mivel a m7.\"ények árfolyama folyamatosan dltozik, a társaságok piad kapitalilációja sem állandó, hanem a7 árfolyammal párhuzamosan m070g. Blue chip, mid cap, small cap A társaságok a piaci kapitali7.áció alapján rang<;orolhatók, s eszerint a befcktct<'ík kú[önooző kategóriákba sorolják a papirokat. A legnagyobb kapitalizáció\'3.i, \"Ulamint a legnagyobb Iikvidil;ÍSl;al rendclkező cégek rkn"ényeit blue chipeknek nevezik. A blue chip név aj. amerikai I<.'clmológiai szegmenstöl származik: a kilencvenes évek \'égén több jdentős IT-cég (többek ki\7.(\tt az IBM és az Intel) logója kék S7ínű chipgyártó rendelkezett kapi tal i 7.áció\"al. volt, s számos kiemclkt"t!ő A kö7.epcs kapitajizációval biró fársaságok resn ényeit mid cap, míg a kis kapitalizáció\'al rendelke7.ókét small cap papíroknak hívjuk. A blue chip, mid cap és small cap Jelző az egycs piacokon természetesen más és más merctű cégeket jelent, abswlút kategória nem léte7ik. Ennek követke7.troen egy magyar viszonylatban blue chip társaság at. Egyesült Államokban nyildn \'alúan nem kerülne be a legnagrobb Cl-gek közé. A R(:T blue chip res".,.énreinek a l\ioi~ al OTp, a Magyar Telekom, valamint a Richter tekinthetők. Kii1.kezhányad A kü7.kézhányad (free j/ol/t) a lózsdei cég rész\'ényeinck nem stratégiai bcfektelük kezen lew) részét jelenti. A kii7kb.hányad mértéke cegenként Jelentős eltéréseket mutathat.,,, BtT,h.v~ny~k kapitatilkiója (2007. október 15.. Mrd fl)." '''' ~, fl. kön~lhinylod mhtfb a 8~T,k~y.k n.t~n (WOl. októboor 15.) r, ~ '",,. "_. '..., M',~ "':;; -,,-- ~. ' ~, -, -'!: -, -~,~ _,,_ I u.. UA_ i '- '" ~ 1 lz:: (...,...,,,,,WT,-',"'- "" ''''' lj,. '..-.-."'''',- ".,,, 0--0<'" 1(011 C""",, - _ ~ C I': -....' - I" ~. ~ ~ - u':" ~,,.... ~ -- - ~ ~,,.". - -." -

7 Likviditás (Iiquid ity), volatilitás Egy részvényt vagy piacot annal lihidebbnek tekintünk, minél rövidebb idő alatt végrehajthatók az ügyletek (mindig \'an \'~'ői és eladói ajanlal az ajanlati kónyvben), minél folytonosabb az aralakulás (nincsenek slélsőséges elmozdulások), és minél kisebbek a tranzakciós kóltségek (a legjobb \'ételi es a legjobb eladói ajanlal ktizütli különbség). A volalilitás (vohuility) a rész\'ények és tő7.sdék változékonyságának mérőszáma. Nagy volatilil3su részvénynek vagy piacnak az s7amit. amely fól -Ie ugrai. B~T r~'ly.~k 60 n~po. '11'&05 forvtm, (loo7,oi;lóber 1 5-I" M FI),~ llu ~, A t6zsde a kereskedelem olyan alapinté7.mén)'e, ahol asajálosan szenezett, szigorú s7~yok szerint működ(\' nyílt piaci kereskedés fol)'ik a lőzsd~re be"eretett termékekkel (nyersanyagok, me7.6gvdasági termékek stb.), ilie"'e pénzügyi inslrumentumokkal (részvény, kötvény, de"iz,a stb.). A IŐ1_'ide a piaci kereslet és kínálat koncentrálását valósítja meg, ahol a bcfektet6k alap''etóen kettős céllal kötnek ügyleteket: hosszú lá,'lí tőkcbefektetésként; spekulatív jelleggel. A spekuláci{).'i célú befektetéseket sokan átkonák ugpn (elsősorban a jelentős mértékű arfolyamkilengések ok07.6iként feltüntetve őket), azt azonban nem szabad elfelejteni, hogya tö7sdékeo \"Zen űgyletek biztosítják a piaci lihiditást (hiszen a spekulansok allandóan készek ycnni és eladni). amely elengedhetetlenül fontos a reális piaci ár kialakulasához. A spekuhlnsok célja, hogya piaci árfol)'olmvált07.asokból eredő esetleges nyereséget megszerc'.luk, s eurt hajlandók kockáz;\tot is vatlalni. Tevékenységük indítéka egyértelmüen a prufitszl r7.és, a7.3z ha az arak emclkedésére számítanak a piacon, akkor vásárolnak, ha az arak csökkenésére, akkor eladnak. Leteti jegyek 2. A tőzsde és az indexek A ti~zsdét (stock marktt) még napjainkban is sokan úri kiváltságnak tartják, megfeledkezvén annak lényegéről, azaz arról, hogy pénzügyi forrásokat biztosít az arra rás7.qruló társaságoknak. Amennyiben ugyanis egy vállalatnak többletforrásokra van szüksége például egy beruházás megvai6s(tás:í.ho'4 a hitelfel"étel mellett a tőkepiacokon keresztül is lehetősége nyílik forrás bevonás:í.ra. Ennek egyik formája a részvénykibocs:hás, melynek lényege, hogya társasag mt."glévő papírjai mellé újabb részvényeket dob a piacra, melyek ellenérlékéből képes lesz megvalósítani beruházását. Amennyiben a befektetők bizalmat szavaznak akibocsátónak, megvásároljak értékpapírjait, és ezzel biztosítják szamara a szükséges forrásokat. Az értékpapír-kibo.:satást (lpo ~ lni/ial Public Offering, elsődlegesrészvény - kibocsátás, SPO - SecotJdary Public Offering, másodlagosrészvény-kibocsátás) nevezzük elsőd leges piacnak. A kés(lbbickben viszont bármikor előfordulhat, hogyarészvényeket birtokló befektctök el szeretnék adni értékpapírjaikat. vagy alért, mert elégedetlenek a társasággal, vagy csak mert pénzre van szükségük. Annak érdekében, hogy ezen bcfektet(jk úgy jussanak hozzá részvényük ellenértékéhez, hog)' a realis árat kapják értük, biztositani kell eg)' másodlagos piacol, ahol a tulajdonosok szabadon értékesitht"tik értékpapirjaikat. Az értékpapír-kereskedés a másodlagos piacon történik, mclynt."k csúcsintézméo)'e a tö7.sde. Egy adott részvényt nemcsak egy. hanem ak.ir s.zámos tőz.sdére is be lehet ve7.etni, a MOL-rész n"nyek példaul a budapesti mellett a varsói, a londoni és a luxemburgi börzén is forognak. Számos esetben azonban nem a rk4vcnyekkcl, hanem a7. a7.okra szóló [eléti jegrekkel (ADR _ American Depositary Rcceipl, iilet"e GDR - Cenerol Deposilary Receipl) lehet kereskedni a kütfóldi piacokon; a letéti jegyek valamely helyi Dank által kibocsátott, forgatható iga7.oia.st jelenteoek. A tőzsdék kialakulása A tözsdék kialakulásának kezdetén, néhány száz évvel ezelőtt még nem volt olyan koncentrált piac, ahol abefektelók könn)'edén egymásra találhattak \'oina. A történetírók szerint példaul a világ napjainkban legjelentősebb tőzsdéjének, a New York-i bol'7..ének egy tölgyfa volt az elődje. A ki kö tőben várakozó ketl'skedök, befektetők, spekulánsok egy csoportja letelejx'tlett a fa alá, ott lnth.ték üneti ügyeiket. Később mások is csatlakoztak hozzájuk, s végül e7. lett a pénz. emberek törzshelye. A küliinböz6 korokban más és má~ városok vollak a pénzügyi élet központjai, majd mindig újabb és újabb területre tev&li.itt át 3 tökepiac élete, a korábbi központ pedig szép lassan elcsendesedett, sok esetben provinciális kisv.lrossá zsugorodott a fclniivekvó új kö7pon!okhoz képes t. A 15. században a mai Belgium területén talaiható Hrugge városában, egy Van der Hursc nevii kercskedü háúban csoportosultak a befektetök, mely a város pénzügyi küzpontja is volt. Ha manapsag arra jarunk, egy kedves, nyugodt települést látunk, mely ma mar nem több periferikus, vidéki kisvárosnál. Később Antwerpen let! a penzügyi élet központja, a 19. szá :zajban pedig már l.ondont és Párizst figyelték a bcfektetök. Talan megle]jöen hangzik, de

8 példátj! a 19, szazad végén. a 20, ~lázad elején Budapest szerepe igen jelentős volt az árutli:lsdei tcrmények kereskeddmében, s csak kés(jbb vette át a világelsőséget az egyesült államokbdi Chicagu, Napjainkban a vezető szerep a New York-i t.rtékt6:lsdeé, melyet a bcfcktetők a világ minden táján figyelemmel kísérnek. hiszen az e piacon tf/néni) mozgások jelzésértékúek a \ilág iissus tőkepiucira nén'e, Emellett kiemelkedő jelentőségű az 1971-ben, $7intén az Egresúh Államnkban alapított NASDAQ, melynek neve napjainkban szinte összeforrt al IT-iparág dua l atail\val. Tóude Magyarországon /'.1ag)':uor.r.clgon 1864-ben nyitotta meg kapoit a Budapesti Áru- és Értéktőzsde. Akiegyezést kő \'ct()cn, az Osztrák-Magyar Monarchia gazdafoági virágkorának idején a kt)ntinens \'tlctő tó'l.sdéi között emlegették a budapesti b.:irdt, mel)' a súzadfordulón az impo7.ám löudepalotáha költözön, Az első világhábonh kö\'et('kn. a Monarchia fdoomlás;ival és az addigi gazdasági kapcm.llatok megsnkadásál'll\ a budapesti tó7..sde szerepe drámaian csökkent, a vihlg":llsilg idején, 1931 n}'1lrjtól 1932 ószéig pedig eg)'szerüen l.ár.'ll tarton. A második világháborút köl'ető események hosszú időre megpecsételték a tőzsde sorsát: a s7.0dalisla ter. ga7.dálkodás múködéséhez - finoman szólva - nem volt SlUkség il)'en jellegú inténncnyrc, így a től~'idc 1918-ban bezárta kapuit, majd Szabadság téri épuletébc a Magyar Televiliő költözött. Ewtiln hosszú tvtizcdekig nem voh szükség a tö7..sdére, és csak az 1980 as évek végén került napirendre a tőzsde újranyitása, llivatal()s formában egyébként elsőként a határidős ügy!etckre koncentráló Budapesti ÁrutÖz.'.de (BÁT) kezdte meg tevékenységét. Az érlékpapírok szempontjából fontos Budapesti f.rtéktő7.sde (Bf.T) 1990, június 21 -én nyitotta meg újra kapuit. Mekkora a magyar tőzsde? BAr il Budapesti f:rtéktö7~~je nem a legnagyobb, de meghatározó slercpl6 a kelet-európai régi~ óban. A világ tőndéi között a7.0llban jelentősége meglehetösen korlátozott: a m~,t- cn forgó társasilgok összesített piaci kapitalizáci6ja csak töredékét teszi ki a fejlett részvénypiacok kapitalizációjállak. Tőzs de indexek A tö7sdeilldexek (stvek i'lilius) egyetlen mulatósl,ámba süritve a7 adott tő:lsde egésl.ének han gulatváhozá,'iát jdzik annak érdekében, hogy köllllredén megállapítható legren: összességében ()ptimistán vagy pesszimistan alakult-e a kereskedés a viz.'gált időszakban, A tőzsdei indexek azért is kiemelkedő fontosságúak. meri abefektetők tcljcsílménrének méme ezen indikátorokkal (sl.aksz6\'al: benchmarkokkal) összetctl'e törtémk, ami az intézményi befektető dija7.á~át is meghatározza. Az intézményi bcfektetök áhalleginkább figyeli T_" """""" , EUlÓPA. AFIUICA ls KOm.QUT " --- 'SI..., Ml SPInISh bttienjes,_ 406 4,.lO6 cairo & AteXarICIn. SEs " """"" 29 '14 l,q2o,.os, Eutotout "90 1s7... "'"" JS' _SE _" za ". "" """"" " < ", loz ~Sl OHV ,22$ 357 """ 209 T.. """ " " 94 fel Avtv SE ". 2,618..,. W... " 755 W_ '38 72< Fotrb: injexek az MSCI (Morgan Stanley <Apalll /Irdices) indexek, melyeket nemcsak földrajzi. hanem s7.ektorok szerinti bontásban is számolnak. Az egyik legismertehb index az amerikai Dow Jones index (Dow Jones lndustrial AI'enlge. Dow Jones Ipari Átlagindex), melyct 1897-ben hozotllélre Charkos Do\\' ( ), aki annak idején 12 tagú indikát()ri inditott útjára. (Szintén ó aikulta mt'g a ma már kisebb jelen. töségü ])ow Junes Tran~purtation A\'erage-et is. mcly 20 \'llsúttársaság papírját tartalmazta.) A I)o\\, jones jelenleg a 30 legfontosabb amerikai blue chip részvény árfolramát tükrii7.i. Az amerikai értékpapírok ennél szélesebb körére terjed ki például a Standard 6- Poors 500 Index:, az DÚj Gazdaságnak- nc\'cl.ct! technológiai vállalatok részvén}'árait pedig a NASDJ'IQ jeb,i Angliában az fvfse, Németországban a DAX, Japanban a,vikkei, Ilongkongban a Hang Sl'nK index áll a befcktt'tök figyelmének kiizéppontjában. Tlltsd.i brukedts EGYSZERUEN

9 _V'" '''"'... ludlf!d lux arr.w..... ISI 100 _... _... IjI... S ( ) MI 'va m ".,noo ox '" so 5OflJ( $&P/ASX.nO SZIrO. FÍII' ST 71,_ CIIOIlX T_ TAIEX NVVGAT~""'USA _.TK 'iwotiw1 PAX... "" mt 100 oow )onts. NISct.q. SIJI' CAC-«l "" T... Nitkei 225 A legfontosabb I Ö7A~déket, valamint az általuk sl.ámolt és publikált indexeket az alábbi táblá7.at foglalja össze régiónkénti bontásban. Magyarországon a Rudapesti I:r léktö~én llereplő réslvényl'k ármozgását a BUX index jelzi, melynek január 2-i induló értéke 1000 pont voll, '5 csúcsa pedig meghaladta a 30 OOO pontot.,.. "'", r ",.... ~ - --',-=.:-,-.,~'..., ' A töl.sdeindexek alakulását az indexkosarakban (index oosket) szereplő részvények moigása határozza meg, a kulonfék indexek 37.0nban al egyes résn'ények elmozdulását Illás-más súllyal veszik figyelembe. A réslvenypiaci indexek esetében általában az alábbi súl)'ozásokat haszmilj,ik: piaci ár alapján való súlyozás: példáti! Dow Jones, Nikkei; kapitali7.ádó alapján való súlyozás: például S&P 500, Nasdaq; közkézhányad alapján való súlyozás: például BUX (a Bt:.T a világon az elsök kii71\tt tért át 1999 o kt óberétől a tisztán kapitalizációs súlyoz3sról a piacon ténylegesen forgó állományt jobban megragadó kö:.t.ké:.t.hányad-alapú súlyozásra). A BUX-kosár A BUX indu kllsanlban legalább 12, legfeljebb 25 részvény kaphat helyet, melyek kivála s:.t.lására, illetve a kosár felülvizsgálatára evente ketszer - márciusban és szl'ptembcrben - kerül sor. A kos,irba kerülés alapfeltétele, hogya részvény a felülvi1.sgálatot megelőzően már legalább három hete forogjon a tőzsdei kereskerléshen. Egy kibocsátónak egysurrt' csak egy részvénysorozata szerepelhet az imlexbcn. A kosárba kerülés kritériumrendszer!'" alapvet6en hét fel tételt tartalmaz - a felülvizsgálati napot megd{lz(j utolsó nyilvános.'kígra h07.ott pénzügyi kimutatásban S7~repI6 saját vagyon, a részvénysorozal piad értéke, a forgalom ülleisl.ámhan és árfolyamértéken, a forgási sebesség, az onkötések száma és a kereskt'"delt napok s7.áma _, melyek kőzüllcgalább ötnek meg kell felelni. Az indexkosár stabilitásának növelése érdekében egy sor073t csak akkor kerűl het ki a kosárból, ha két egymást köve tő feliil\'izsgá lat során nem felel meg. Amennyiben azonban a fenti mechanizmus alapján adódó kosár nem felel Illeg a kosárban szereplő papírok szárnára vonatkozó előírásnak, Bi~.T egy úgynevezett globális rangsor segítsfgú'c1 bi1.tosítja a feltétel tc1jesítcsét. A nux és a Bumix kosarának ÖSSzetétele 2007 őszén a1. alábbiak szerint alakult: a Állami Nyomda OJnubhls econet:.hu...!m'" FHB F... Magy_rekkom MOl OTP... PMInOI"IpI.ut Phy{a"i, Richter.y... TVIC Ol'" 0,65" 0,'4% "... 0,.42" 2.5;0,. 1,08" 12, ,75" 32.B5" 0,73" O"',, 0,68" '5,OS" 0,3~ Ol'"...!- FHB ","""hu _. "-'" Gr'J'hjsoft Pert..., "_ ono hnnonfln '... """,,-... TVl< 4,2'" 8,2." 2.0'''' 14,27", " 11.04" 1.61" 3,7'" 0.45"... " O.- O."" 8,81" 0,9'" ~.'" "

10 3. Tőzsdei kereskedés Abefek tetők megtakarítou pénzüket nem vihetik közvetlenül a ttjzsdt're, hanem mindezt ('gy befektcté~i vállalkozás segítségével, vagy ahogy a hétkö7nupi életben nevezik, egy br6- kercégen keres7tül tehetik Illeg. A brókercégnél S7.ámlát kell nyi tni (altalában ingyencsen), és megbícist kell adni biwnyos értékpapírok vételére vagy el;ldására (a megbízások típusairól. valamint a díjstruktúdkról a későbbiekben rl'szletesen szót ejtünk). Ha vásárolni szeretnénk, természetesen a rnl-gvásárolni kivánt értékpapír ellenértékének is a scimlánkon kdllennie. l 8f!ftkttt6k l. De miért nrlll mehetünk mi mólgunk ól tózsdére üzletelni? Ennek nólgyon egyszerű oka van: ahho7., hogya tőzsde megbizhatóan mllködjön. s1übéges, hogy a1. olt közzétett ajánlatok valóban teljesüljenek is. f:hhez prdig olyan piaci szerep16kre van szükség, akik mrgfelelö S7,akértelemme!, t6keeróve! rendelkeznek. Képzeljük csak el, hogy mi lenne, ha egy mtgkötönnek vélt ügylet után valaki azt mondaná: elnézést. c.~ak vicceltem. A tö7_~dei befektető tehát a brókeren keresziül köt üzletel. Ezérl a szolgáltatasért a befrkletó - brókercégenkcnl változó ö.sszt.-gű - jutalékot fizet, s a brókercégnek C'1.Ckböl a julalékokból kell fedeznie nluködési kóhségeit. Minden brókercég más-más uzletpolitilcit fol)1al. Van, amely a nagyobb ugyfc!ekre szakosodik, t."zcknél a minimális lronzakeiós dij viszonylag magas lehet, viszont a nagyobb iisszcgű tranl..akdóknal sem sokkal magasabb. lia valaki enn,ll a brókercégnél (..~ak kisebb összegeket szeretne bcfektetni, akkor e7 számára a befektetni kívánt iisszegre vetítve relatíve nagy köllsl'gd jelentene. Neki cé l szerű olyan brókercéget keresnie, melynek díjstruktunlja kbebb minimális díjat tartalmaz. Ha viszont valaki nagy befektetendó összegekkcl jelenik meg ól piacon, számára épp c brókercég ajánlata lehet vonzó. Ny!?' kikiáltás és MMTS-retldszer Miután a befektető megadta a megbí7.<ist, a bróker bemegy a tőzsdeterembe. Bar napjainkban ez már nem is olyan biztos. A tó~dei kereskedés kla:>szikus módja, hogya brókerek összeg)'úlnek egy teremben. és ajánlataikat bekiabálva teszik közzé. I [a adolt tranzakdó irant van érdekli'>dö, egy másik bróker szintén bekiabálva jelzi, hogy hajlandó megkötni az ügrletct. Ezt a rendszert hívják nyílt kikiáltásnak. A forgalom növekedése miatt sok országban áttértek a ke\'é~bé látványos elektronikus kcn'skedésre, melynek lényege, hogya brókerek irodájljkban ülve, szalllílógepen \'iszik a rendszerbe ajánlataikat. I::z a rend.v.er sokkal gyorsabb, pontosabb, ugyanakkor kevésbé látványos, mint a nyilt kikiá!tásos kerc.~kedés. Buda!}Csti ~rté ktőzsde az azonnali piacon 1998 novembere, a határidős, illeti e az opciós piacon pedig 2000 októbere óta az úgynevezett t.tmts (Multi Market Trading System) kereskedési rend$7ert hasmálja. A szoftver már több tőzsdén (pl. a Shanghai r.rtéktölmlén, a Jakartai ~rtéktőzsdén, a Maszk,'ai Bankkózi Tőz,sdén ) eredményesen müküdik. Az uj kereskedési tcchnolúgia implementálása Ichct6vé tette, hogy a nf.:t teljesen átaujon a számítógépes kereskedésr!':. illetve hogy a távkereskedési rcnds7.l'r bcvc:.:etésévcl.i tőlsdelagok üzletkötéseike! kizárólag irodáikbó! bonyolits,lk le. A teljes s1.ámitógépes kereskedés cuíscgíti a még átláthatóbb, még rcndt:l.l'ttcbb piaci tcva:.cny,égcl, és a kockázatkezclés terén is nagy bizlollságú kereskedéstechnikai esl.közként működik. Dematerializáció Ha mcgkötotték al ugyletet. egy ke\"ésbé látványos, de legalább ilyen fontos feladat ko\'eth'úk: el kell s7.anwlni a tranakciót. Régen, amikor még minden befektető kinyomt31011 n's:l'\"ényckkd 3 táskájában sctáh, a tranmkd/lt kiin'tócn magán a ré:szvrnycn is jdczték az eseményeket. A papír hátlapján végig lehetett követni, kik \'ohak a részvény korábbi tulajdonosai, hiszen minden átruh:\j.áskor megfordították az értékpapírt, és r-jirták az lij tulajdonos rlevét. Al. adásvételt jelül értékpapír-forgatas szakszó is innen erl U. Napjainkban az értékpapirokkal való kereskedés nagysagrendje és sebessége annyira megnőtt, hogy c~ a régi forma csak ak:rdályozná az értékpapírok gyors átruhá7.<isat. Egyre inkább érvényesül az a ll'ndencia, hogya fizikai valóságukban is megfogható papirok kiszoruinak a kereskcd ~b<'il, és t.-gyre inkább s7.<imítbgépes jelként, kiinyvelési tételként értelmez hetjuk öket. Magát a folyamatot, amelynek \'égén már nem oltenek fizikai formát a papirok, dematerializaciónak ne\euük. Tőzsde; elszámolás Képzeljük c5.1k el, hogy napi sok ner vagy tízezer tranzakció mellett mrkkora feladatot jelentene, ha az ügylcteket egyesével. papírok és kés7pén7 cseréjével kellene lebonyolítani. Hog)' az ds7.árnolás bíztonságosan és gyorsan mehrssen végbe, 1993-ban a Magyar Kemzeti Bank, a Budapesti Árutőzsde és a Buda~ti J::rtéktőzs.de létrehozta a Központi E!számolóház és ~rtd.. tár Zrt..t, a.caz a KE1F.R t. A KELF.R feladata nemc~k az el.~zámolas biztositá.'>a illlma gában. hanem eg)fajla garanciarendszer réven abefektetők bi7tonságának s7.0igálala, a7 á rut őzs.dén és a7. értéktőzsdén kötött összes ügylet elszámolása. de ide tartozik. az énékpapirpiac nem tú7.sdei ágának (OTe, ovl'r-the-,ounter pia,) clszámol:lsa is, \~.l.lamint a határidlh (származékos) píaccal kalx"solatos teendők. neve mutatja - al. értékpapírok őrzését végzö énéktár is. Végül, de nem U!olsbsorban a KEU:R - mint Al. elszámolás közvetlen rés~tvevöi akliringtagok (szekciótagsággal rendelkező, a KF.LFR általtámasltoit követelmén}eknek megfclcl6 bólnkok és btóker,égek). A tag csak akkor vrhet részt al egres szekcibk t()7_~ dei kereskedésében, ha a KFLER-nél a sl.ckcióra vonatkozó mininlaüs biztosítékok (Tö7.sdei F.IS7.ámolási Alap és egyéni biztosítékok) ös5zegét befizette, illetve a kereskedés során folyamatosan megfelel 3 klíringtagságho7 kapcsolódó biztositékadási 'Ol Tlindel ker.,~kedf, (GY~ZUIOEN

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI KBC EQUITAS A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI Tőzsdei oktatóanyag a KBC Equitas ügyfelei részére A kézirat zárása: 2014.07.03. Tartalom Bevezető... 1 1. Ismerkedés a tőzsdével... 3 1.1. A tőzsde... 4 1.2. A

Részletesebben

Tőkepiac Értéktőzsde

Tőkepiac Értéktőzsde Tőkepiac Értéktőzsde III. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM Összeállította: Králik Lóránd - Értékpapír-piaci Felügyelet (CNVM), tanácsos Felelős kiadó: Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) Asociaţia Pentru Promovarea

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági Pénzügyi Menedzsment szakirány HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA Készítette: Farkas

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

Gondolatok a BUX indexrl

Gondolatok a BUX indexrl 33 MORVA ISTVÁN Gondolatok a BUX indexrl I. Bevezetés A tzsde lehet egy adott ország, gazdaság hmérje is. Jól m köd piacgazdaságban egy olyan hmér, amely elre jelzi az esetleges gyengélkedéseket, vagy

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZ PIACOK Dr. Losoncz Miklós Dr. Farkas Péter Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Losoncz Miklós, Dr. Farkas Péter, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetés kötvényekbe, részvényekbe A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 BEFEKTETÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány EXCHANGE TRADED FUNDS: TŐZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK

Részletesebben

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Prompt részvénypiac Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Mi a tőzsde? Miből lesz a tőzsdén

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE ÉS PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG,

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Kochmeister díj Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Készítette: Vajda Viktor 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pénzügyi piacok szerepe... 5 2.1. Mitől hatékonyak a

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk

Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 201 JANKÓ LÁSZLÓ TARI SZABOLCS Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk Cikkünket a certifikátok és

Részletesebben

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./ 1. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a

Részletesebben

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book Elemzésközpont.hu www.elemzeskozpont.hu Kedves Olvasó! Ebbe az ebook-ba összeválogattuk azokat az általunk publikált cikkeket, melyek a külföldi tőzsdékhez

Részletesebben

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma A tőzsde különlegesen szervezett, koncentrált piac, ahol tömegáruk kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. Homogén tömegáruk

Részletesebben

A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán

A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán 25 NAGY EMESE A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán Bevezetés Napjainkban a külföldi befektetk számára az egyik legvonzóbb területnek számit

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Készítette: Mészáros

Részletesebben