NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER"

Átírás

1 O űi s Hivatala. ( 142goi NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM Érkezeti : 237, i4 g 19, MINISZTER Iktatószám: NGM/ 6264/2013 Válasz a K/10270 számú írásbel i kérdésre: Milyen vállalatok kaptak 10 0 millió forintot meghaladó összeg ű vissza nem térítendő támogatást az elmúlt 1 5 évben? Volner János országgy ű lési képvisel ő Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az elmúlt 15 évben Magyarország nemzetközi versenyképességének növelés e és új munkahelyek megteremtése érdekében több célzott állami támogatás i rendszer is létesült, mely rendszerek egymást kiegészítve, egye s nemzetgazdasági érdekek mentén nyújtanak támogatást a hazánkban m űköd ő vagy leteleped ő vállalatoknak. A 90-es években jellemző támogatási rendszert alapjaiban alakította á t Magyarország Európai Uniós csatlakozása. Ebből adódóan a támogatás i rendszert egy oldalról hozzá kellett igazítani az Európai Unió bizottsága álta l definiált támogatási lehet őségekhez, amellyel Magyarországon a korább i támogatási rendszerek megsz ű ntek, és helyüket új támogatási lehet őségek váltották fel. Másik oldalról az elérhető támogatások köre jelent ős mértékben kibővült az Európai Unió által biztosított pénzügyi forrásokkal. Jelenleg Magyarország támogatási rendszere nagyrészt az Európai Unió álta l nyújtott pénzügyi forrásokon alapszik, azonban egyes nemzetgazdasági célo k (külföldi működő tő ke beáramlásának el ősegítése, terület- és településfejlesztési célok, oktatás és képzés el ősegítése, munkahely-teremté s el ősegítése) megvalósulásának érdekében ezt kiegészíti több haza i költségvetési forrásból finanszírozott kormányzati támogatási rendszer is BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTAFIÓK : 1369 BUDAPEST, PF TELEFON :

2 A Nemzeti Együttm űködés Programjának Egymillió új munkahelyet! programpontja végrehajtását szolgálják a Nemzetgazdasági Minisztériu m szakmai irányítása mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezeléséb e tartozó Beruházás ösztönzési célel őirányzatból finanszírozott, a jelentős beruházásokhoz a Kormány egyedi döntéseivel nyújtható támogatások, amel y az egyik legfontosabb eszköz a Kormány kezében a beruházások ösztönzésére. A Beruházás ösztönzési célel őirányzat terhére a legalább tíz millió eur ó elszámolható költségű beruházásokhoz a Kormány egyedi döntése alapjá n közvetlen, vissza nem térítend ő támogatás nyújtható, melynek célja, hogy a környez ő országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásáva l elősegítse a nagyberuházási projekteknek a Magyarországon történ ő megvalósulását. A Beruházás ösztönzési célelőirányzathoz kapcsolódó Egyedi Kormánydöntésse l nyújtható (EKD) beruházási támogatási szerz ődések összesített listáját a mellékelt I. számú táblázat foglalja össze. Tekintettel arra, hogy az EK D támogatási rendszerben 100 millió Ft-nál alacsonyabb mérték ű támogatás ne m került megítélésre, valamint hogy az EKD támogatási rendszer 2004-t ő l kezdte meg a m űködését, a mellékelt táblázat az összes jelenleg hatályban lév ő támogatási szerz ődés fő bb nyilvános adatait tartalmazza. Az EKD támogatási szerz ődés megkötését megel őző döntés-elő készítő előterjesztések korlátozott terjesztésű, minősített dokumentumok, így azo k szabadon nem betekinthet őek. A támogatási döntést el őkészítő előterjesztése k a döntés megalapozásához szükséges adatokat, gazdaságosság i hatásszámításokat tartalmazzák. Az EKD támogatási rendszerben szerz ődött vállalatok támogatását, illetve a támogatás mértékének megítélését a támogatási folyamatban részt vevő Nemzetgazdasági Minisztérium és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzet i Külgazdasági Hivatal (HITA) bevonásával minden projekt esetébe n körültekintően megvizsgálja. A nemzetgazdasági háttérszámítások a vállala t tevékenységét előre vetítve összesítik a várt államháztartási bevételeket, és e bevételeket szembesítik a támogatásként nyújtott államháztartási kiadással. A gazdaságossági háttérszámítások egyik sarokpontja, hogy az egye s vállalatoknak nyújtott készpénz-támogatás a projekt kötelez ő fenntartás i id őszaka (monitoring id őszak) alatt nemzetgazdasági szempontból megtérüljön. 2

3 Az elmúlt időszakban az EKD támogatási rendszer m űködését, illetve egye s vállalati projektek támogatását a Kormányzati Ellen ő rzési Hivatal és az Állam i Számvevőszék is több alkalommal vizsgálta. A támogatási rendszer keretein belül a HITA, mint közrem űködő szervezet a projektet legalább három alkalommal helyszíni vizsgálat keretében is ellen őrzi. A beruházások befejezését követően a HITA és a Magyar Gazdaságfejlesztés i Központ (MAG Zrt.) közös, helyszíni ellen ő rzés keretében rögzíti a beruházá s befejezését, megállapítja a ténylegesen kifizetett támogatás összegét, valamin t vizsgálja a beruházások el ő rehaladásának menetét és a foglalkoztatotti létszám és az árbevétel vállalások teljesülését. A beruházó a kötelezettségek megvalósulásának eredményér ől évente, valamint a monitoring időszak végét követően záróbeszámolót nyújt be a Kezelő szerv részére. A záróbeszámoló benyújtását követően Kezelő szerv a záróbeszámoló tartalmának ellen őrzése céljából helyszíni vizsgálatot hajt végre. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az EKD támogatási rendszer fenntartás a szükségszerű, annak érdekében, hogy Magyarországon hosszútávr a berendezkedő külföldi vállalatok telepedjenek le. A külföldi m ű ködő tőke támogatási rendszerrel való előmozdítása nemzetgazdasági érdek, amely hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez, valamint az export volumenéne k növeléséhez. A már megkötött EKD támogatási szerz ődéseket vizsgálva tapasztalatain k szerint a magas technológiát képvisel ő, magas hazai hozzáadott értékke l m ű ködő első sorban gépipari, illetve kutatás-fejlesztési projekte k nemzetgazdasági megtérülési mutatói a legjobbak. Ennek megfelel ően a kiseb b hozzáadott érték ű, többnyire magas importtartalom mellett összeszerelésr e koncentráló projektek megtérülése alacsonyabb. Ismételten hangsúlyozn i szeretném, hogy minden EKD támogatásban részesül ő projekt csak olya n mértékű támogatásban részesülhet, amely a kötelez ő fenntartási id őszak alatt (nagyvállalatok esetében 5 év, kkv vállalatok esetében 3 év) nemzetgazdaság i szempontból megtérül. 3

4 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai kezelésébe tartozó, a területfejlesztésr ől és a területrendezésről szóló évi LXXI. törvény szerint a területfejlesztés pénzügyi eszközeinek min ősül ő, területfejlesztési célokat szolgáló Területfejlesztési Célel ő irányzat, a Terület- és régiófejlesztés i célelőirányzat, a Térség- és településfelzárkóztatási célel őirányzat, a Vállalkozási övezetek támogatása célel őirányzat, Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program, valamint a Kistérség i támogatási alap célel őirányzat terhére az elmaradott térségek fejlesztés e érdekében vállalkozások és önkormányzatok részesülhettek vissza ne m térítendő támogatásban. Tekintettel arra, hogy a kérdés kizárólag a vállalkozások részére nyújtot t támogatásokra irányul, így a 2. számú mellékletben kizárólag a vállalkozáso k gazdasági helyzetét javító munkahelyteremt ő, illetve munkahelymegő rző beruházások támogatásai kerültek feltüntetésre. A támogatás ellenében a kedvezményezett vállalkozások a támogatási célelőirányzat felhasználási szabályaira vonatkozó jogszabályban rögzített foglalkoztatási kötelezettség, fenntartási, m űködtetési és szolgáltatás i kötelezettség, vagy adózás el őtti eredménynövelés vállalására vonatkozó kötelezettségeket vállaltak. A támogatási szerz ődések végrehajtásának és a kötelezettségvállalá s teljesítésének ellen őrzését az ellen őrzési feladatokat ellátó Magya r Államkincstár végzi. A Kincstár a pályázat benyújtásától a projekt lezárásái g tartó időszakban bármikor végezhet helyszíni ellen ő rzést. A fejleszté s megvalósítása után a pénzügyi beszámoló benyújtását követően a Kincstá r minden egyes támogatott esetében utóellen őrzést végez, amelynek célja a beruházás szerz ődésben rögzített támogatási célnak megfelel ő, a szerződésbe n tervezett m űszaki tartalommal és határidő re történ ő megvalósulásána k vizsgálata. A támogatási szerz ődés keretében vállalt kötelezettségek teljesítését a Kincstá r a kötelezettségvállalási id őtartam alatt évente ellen őrzi. A projekt záró ellen őrzését a kedvezményezett által vállalt kötelezettségvállalás id őszakána k végén a vállalt fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségek teljesítéséne k ellen ő rzése céljából folytatja le. 4

5 A 100 millió forintot meghaladó, vissza nem térítend ő képzési támogatáso k nyújtása 2003 óta, a jogszabályok megfelel ő felhatalmazása alapján zajli k gazdálkodó szervezetek részére. A támogatás célja egyrészt az új munkahelyeket létrehozó beruházáso k megvalósításának ösztönzése a felvételre kerül ő alkalmazottak munkába állásá t elősegít ő képzések támogatása révén, illetve a 2012-ben lezajlot t jogszabályváltozás óta nyújtható támogatás tanm űhely létesítésének céljábó l is. Ez utóbbi cél a magyarországi duális képzés erősítését szolgálja, hiszen a támogatás feltétele a vállalat tanulószerz ődéses létszámának növelése, amelynek következtében egyre több tanuló kapcsolódhat be a támogatás révé n létrehozott, valós munkahelyi körülményeket biztosító és magas technika i színvonalat képvisel ő tanm űhelyekben zajló gyakorlati képzésekbe. Ezen típusú, két támogatási formát magába foglaló képzési támogatás pályázat i rendszereken kívüli, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztéséne k tárriogatásáról szóló évi CLV. törvény alapján a Kormány egyed i döntésével nyújtható szubvenció. A 2003 óta nyújtott ilyen jellegű támogatáso k kedvezményezettjeit és a támogatások alap paramétereit a mellékelt 3. sz. melléklet mutatja be. Előzetes gazdasági hatástanulmányok kifejezetten a képzési támogatásokr a vonatkozóan nem készültek. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a képzés i támogatás csupán egyik eleme a Kormány részér ől a beruházó cégekne k felajánlott támogatási csomagnak a beruházási és munkahelyteremtés i támogatások, valamint a fejlesztési adókedvezmény mellett. Így a képzés i támogatás közvetetten, de egzakt módon nem számszer űsíthető mértékbe n járul hozzá egy-egy beruházás megvalósulásához. Másrészt e támogatási form a hatásai közvetlenül csak a képzés elvégzésében, a tudás megszerzésébe n mérhetők, illetve közvetett módon a segítségével létrejöv ő munkahelye k számában, amely utóbbira azonban a már említett támogatási csomag több i eleme is összességében szintén nem kimutatható mérték ű -- hatással van. Továbbá tekintettel a képzések speciális jellegére (legtöbbször csak az adott vállalatnál használható, Magyarországon iskolarendszerben nem elsajátíthat ó tudást nyújt, külföldön zajló képzéseket is magában foglal) az egyetlen - számszerűsíthető tényező az egy fő képzésre eső költség mértéke se m ítélhető meg objektíven, amit a gyakorlatban jelentkező nagy eltérések i s alátámasztanak. 5

6 Természetesen magának a beruházásnak a támogatására vonatkozóa n készültek és készülnek hatásvizsgálatok. A képzési támogatások helyszíni ellen őrzését a Nemzetgazdasági Minisztériu m (illetve jogel ődjei) közbeszerzési eljárása keretében kiválasztásra kerül ő könyvvizsgáló cégek végzik. A táblázatban szerepl ő cégek közül hét esetébe n került sor a Minisztérium által elrendelt helyszíni ellen őrzésre. A vizsgálato k eredményeképpen összességében ,- Ft támogatást fizetett vissza három támogatott cég. Egy további cég esetében az Európai Bizottság tartott kiterjesztett vizsgálatot, amely nem állapított meg a támogatással kapcsolato s további teend ő ket. A munkahelyteremt ő beruházási támogatások célja a gazdasági, társadalmi é s munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű kistérségek, települése k fejlesztésének el ősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeine k mérséklése, a helyi gazdaság meger ősítése, a vállalkozások fejl ődésének, gazdaságban betöltött szerepüknek, piaci pozícióiknak b ővítése többlettámogatás biztosítása révén. Az álláskeres ő k foglalkoztatásána k ösztönzésére kiemelt összeg ű kiegészítő támogatás lehetséges. A támogatás beruházások megvalósításához, új munkahelyek kialakításáho z nyújt segítséget a Munkaer őpiaci Alapból, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, A vissza nem térítend ő támogatás keretében új gépek, berendezések, technológiák beszerzése, új létesítmények építése során felmerült költsége k számolhatók el. Infrastruktúrafejlesztéssel összefügg ő költségek é s bérköltségek nem számolhatók el. Támogatás esetén a kedvezményezettne k vállalnia kell többek között, hogy a meglév ő és az újonnan felvételre kerül ő létszámát a beruházás befejezését követ ő 2 évig megtartja, illetve a támogatással létrehozott kapacitást 3 évig m űködteti. A nagybefektető k részére a Beruházás-ösztönzési célel őirányzatból (BC ) folyósított támogatáshoz kapcsolódóan a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, egyedi kormánydöntés alapján addicionális jelleg ű munkahelyteremtő beruházási támogatás adható. A beruházás eredményeként a legalább 250 a leghátrányosabb helyzet ű kistérségekben, településeken 150 új munkahelyet létesít ő vállalkozások esetén a vissza nem térítend ő támogatás összege 350 millió Ft. 6

7 A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból addicionális jelleg ű munkahelyteremt ő beruházási támogatás kormánydöntés alapján az alábbi esetekbe n nyújtható : a Beruházás-ösztönzési célel őirányzat (BC) támogatja a projektet EK D eljárás keretében, a jogszabályokban szerepl ő hátrányos helyzet ű kistérségekben, településeken valósul meg a fejlesztés, a beruházás eredményeként legalább 250 új munkahely jön létre. A munkahelyteremt ő beruházási támogatás egyéb feltételei azonosak a pályázati úton nyújtott munkahelyteremt ő támogatás feltételeivel, amelye k minden évben a vonatkozó jogszabályi előírások alapján nyilvánosa n meghirdetésre kerülnek. A között a Munkaerőpiaci Alapból, illetve a Nemzeti foglalkoztatás i Alapból nyújtott 100 millió Ft feletti munkahelyteremt ő beruházás i támogatások összefoglalását 4. számú melléklet tartalmazza. A nyújtott támogatásokkal kapcsolatos teljes kör ű ellenőrzési, monitoring tevékenységet a megyei/fővárosi kormányhivatalok munkaügyi központja i látják el a hatósági szerződésben foglaltak szerint. Ezen ellenőrzési folyamato n túlmen ően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és az NGM Ellen őrzési Főosztálya is évente, folyamatosan ellen őrzi a támogatással, kifizetéssel kapcsolatos tevékenységet. A szerződéses kötelezettsége k (foglalkoztatási, mű ködtetési) nem vagy nem teljes kör ű teljesítése esetén a pályázatokat, támogatásokat kezel ő munkaügyi központ intézkedik a támogatá s teljes vagy részbeni visszakövetelésérő l. A fentiekben részletezett képzési és munkahely-teremtési támogatások ú j munkahelyek létrehozásához, illetve meglév ő munkahelyek megtartásához, továbbá az alkalmazottak tudásszintjének, foglalkoztathatóságána k növeléséhez járulnak hozzá, sok esetben foglalkoztatási helyzet szempontjábó l kihívásokkal küzdő térségekben, így e támogatási formákat célszer űnek és alkalmazandónak tartjuk. Budapest, március,, Üdvözlettel : 7

8 Egyedi Kormánydöntéssel (EKD) nyújtott hatályos támogatási szerző dések listáj a 1.sz. melléklet E N c D Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerz ődé s szerinti támogatá si összeg (E Ft) Új munkahelyek száma Robert Bosch Elektronika Kft. német Hatvan autóipar , Robert Bosch Energy & Bodysystems K. német Miskolc autóipar , Robert Bosch Power Toot Kft. német Miskolc gépipar , Robert Bosch Rexroth Kft. német Eger gépipar , amerikai Budapest szolgáltatóközpont , Exxon Mobil Üzletsegít ő Közp. Kft DENSO Gyártó Magyarország K. kapán Székesfehérvár autóipar , Elektrolux Kft. svéd Nyíregyháza elektronika , $ francia Nyíregyháza szolgáltatóközpont , Michelin Hungária K amerikai Budapest szolgáltatóközpont 2004 IBM Hungary ISSC Kft , AGC Autóipari Kft. japán Tatabánya autóipar , Magyar Suzuki Rt. japán Komárom autóipar , Hankook Tire Hungary Ltd. koreai Rácalmás autóipar ,00 I Alcoa-Köfém Kft. amerikai Székesfehérvár alumíniumipar , BorsodChem Rt. magyar Kazincbarcika vegyipar , Linde Gáz Rt. német Szombathely vegyipar ,00 1 a Bridgestone Tatabánya Kft. japán Tatabánya autóipar , DIAGEO Üzletviteli Szolgáltatások Budapest szolgáltató - Kft. központ, , GlaxoSmithKline Hungary Kft. brit Gödöll ő gyógyszeripar , német Budapest szolgáltató 2006 SAP Hungary Kft. központ , Zoltek Rt. amerikai Nyergesújfalu vegyipar , I. oldal, összesen : 4

9 E Döntés éve, Gazdaság vtársaság i Anyavállala t székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerző dés szerint i g támogatás össze () i E Ft Uj munkahelyek szám a FAG Mag arorszá Kft. német Debrecen autóipar , Grundfos Magyarország Gyártó Tatabánya gépipar Kft. ++. LUK Savaria Kft. Esztergom autóipar HP Ma g yarország Kft. EDS) Buda p est szolgáltató központ ss2 ++. GE Hungary Zrt. amerikaí Tata elektronika : Coloplast Hungary Gyártó Kft. dán Nyírbátor gyógyszeripar Hartmann Hungary Kft. dán ács papíripar ' 11 0 szolgáltatóközpont amerikaí Budapest M Hungary ISSC Kft Morgan Stanley Mo. Elemző Kft. amerikai Budapest IT, telekommunikáció Samsung Electronics Zrt. koreai lászfényszaru elektronika Robert Bosch Elektronika Kft. 2. német Hatvan autóipar DENSO Gyártó Magyarország Kft. japán Székesfehérvár autóipar Payer Industries Hungary Kft. osztrák Ajka elektronika Del h! Calsonic Kft. amerikai Balassagyarmat autót.ar _ _, brit Budapest szolgáltató központ , szolgáltatóközpont ,00 amerikai Budapest 2007 Citibank Int. Plc InBev. B.S. Kft. belga Cegléd elektronika , DBM Zrt. magyar, japán Szakoly energía , oldal, összesen: 4

10 N Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerző dés szerint i támogatási összeg (E Ft) Új munkahelyek szám a W. Hambur er Kft. osztrák Dunaúváros pa.íri ar , Guardian Üvegipari Kft. amerikai Orosháza üvegipar , Ibiden Hungary Kft. I japán Budapest kerámia , Ibiden Hungary Kft. 11 japán Budapest kerámia , IT Services Hungary Kft, német Jászberény szolgáltató központ , Jász-Plasztik Kft. magyar Budapest m ű anyagipar , ZF Hungária Kft. német Eger autóipar , AHI Roofing Kft. új zélandi Várpalota építő ipari termékek , Rigips Hungária Kft. francia Halmajugra építő ipari termékek , ZF Lenksysteme Kft. német Eger autóipar , brit Budapest szolgáltató BT Limited Fióktelepe központ , Sauflon CL Kft. brit Gyál orvosi m ű szer gyártás , Knorr-Bremse Vasúti Járm ű 2008 Rendszerek Kft. német Orosháza járm ű ipar , F Segura Hungária Kft. spanyol Szolnok autóipar , Swedwood Sopron Bútor Kft. svéd Sopron bútorgyártás , Richter Gedeon Vegyészeti Gyá r magyar 2008 NyRt. Debrecen gyógyszerípar , Stadler Vasulti Járm űgyártó Kft. svájci Szolnok járm űipar , Gedia Hungary Kft. német Szentgotthárd autóipar , TEVA Zrt. I. magyar, izraeli Debrecen gyógyszeripar , Mercedes-Benz Hungary Kft. német Kecskemét autóipar , Linamar Hungary Zrt. kanadai Orosháza vegyipar , Nostra Cement Kft. osztrák Királyegyháza építő ipari termékek , AUDI Hun.aria Motor Kft. német Gy őr autóipar , Infineon Kft. német Cegléd elektronika_ , oldal, összesen : 4

11 E N o Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerz ődés szerinti támogatás i összeg (E Ft) Ú munkahelyek t szám a Tecníca Logístics Kft. olasz Nagykálló könny ű ipar , ÉGIS NyRT. magyar, francia Budapest gyógyszeripar , BOSAL csoport holland Kecskemét autóipar , Szatmár-Optika Kft. brit Mátészalka orvosi m űszer gyártás , Harmann-Becker Kft. amerikai Székesfehérvár autóipar , BP Business SC Kft. brit Budapest szolgáltató központ , Ceva-Phylaxia Zrt. francia Budapest gyógyszeripar , Humán bioplazma Kft. olasz. Gödöll ő gyógyszeripar , Robert Bosch Keresk. Kft. német Budapest autóipar , TEMIC Hungary Kft. (Continental) német Budapest autóipar , Szemes Invest Kft. magyar Balatonszemes turisztika , Givaudan Kft. svájci Makó vegyipar , TEVA Zrt. 2. izraeli Gödöll ő gyógyszeripar , BectonDíckinson Kft. USA Tatabánya gyógyszeripar , AUDI Hungaria Motor Kft. 2/1. német Győ r autóipar , AUDI Hungaria Motor Kft német Győ r autóipar , Nokia-Siemens Networks Kft. finn Budapest IT, telekommunikáció , OPEL Szentgotthárd Kft. USA Szentgotthárd autóipar , Ibiden Hungary Kft. Japán Dunavarsány autóipar , oldal, összesen : 4

12 2 sz melléklet 100 millió forint felett miniszteri egyedi támogatásban részesített támogatotta k Támogatott neve projekt címe beruházá s összege (Ft) megítélt támogatás ősszege (Ft) támogatás megítélésé nek éve forrást biztosító elitirányza t Tiszaújváros-Inveszt Rt. Tiszaújvárosi Ipari Park Központi TFC SHINWA Magyarország preciziós Kft. Elektronikai részegységgyártás TEFA 1998-ISZVP titrong és MIBET T pitőetemgyár Kft. (korábban : BVM "MIBET" Kft.) Euxogerenda gyártása TEFA 1998-ISZVP Delet) Remy Hungary Kft. Elektromechanikai gyár létrehozása TEFA 199$-ISZVP Cad Zeiss Hungária Optikai Kft. Technológiai fejlesztés TFC 1998 Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. Ipari Park E. ütem infrastruktúra fejlesztése Központi TFC Szatmári Konzervgyár Kft. A Szatmári Konzervgyár feldolgozó üzemének fejlesztése Központi TFC GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. ipari célú villamos megszakító termékek gyártóbázisának létrehozása Ózdon TFC/VFC ISZV P Ráckevei Ipari Park Területfejlesztő és Szolgáltató Kft. Ráckevei Ipari Park I. ütem megvalósítása VFC 1999 Polgár-Incest Ingatlanfejlesztő, Befektetésszervező Kft. m _ Polgári Ipari Park területének alapinfrastuktúra fejlesztése I-II. ütem Központi TF C BÁTORTR.ADE Kft. Regionális biogáz-termelő üzem Központi TFC INTER-TRAM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kfr tonna olajosnövény alapanyago t feldolgozó biodízel üzem létesítése Központi TFC 3000 tonna olajosnövény alapanyagot INTE.R-TRAM KFT feldolgozó biodízel üzeni létesítése Központi TFC Delphi-Calsonic Magyarország Gyártó kft. U-SHLN EUROPE Gépjárműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. (korábban: Ortech Europe Gépjármű alkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft) Gépkocsi légkondicionáló berendezésekhe z kompresszort gyártó üzem kapacitásána k bővítése ] Központi TFC Autóipari alkatrészgyártó üzem technológia beszerzése Központi TFC Miskolci Ingatlangazdálkodv Rt. befektetést elősegítő ingatlanfejlesztés TFC Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, üzemeltető é s Fejlesztő Kft. Szolnoki Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése I. ütem Központi TFC

13 Robert Bosch PowerTool Elektromos Szerszámgyártó Kft. PERLOS Precíziós Ivt űanyagipari Kft. Bige Holding Kereskedelmi é s Termelő Kft. Nestlé Hungária Kft. NAGÉV Ipari Kereskedelmi é s SzolLtató Kf MASTER GOOD Termel ő é s Kereskedelmi Kft. kéziszerszámok gyártási feltételeinek megteremtése Központi TF C Kommunikációs és elektronikai alkatrés z gyártókapacitások b ővítése jelentős munkahelyteremtéssel Központi TF C Komplex m űtrágyagyártás kompaktálásos technológiával, TFC Munkahely megtartó struktűraváltő beruházás _ KITA,. Munkahelyteremtő és megőrző beruházás "t 1NC 2003 Baromfi daraboló és csomagoló üzem megvalósítása NC 2003 R.1.1\L X lpari és Kereskedelmi Kft. Munkahelyteremtő célú beruházás, varró és fröccsöntő üzemcsarnok építése TRFC GASTOR Baromfi Kft. Feldolgozóipari kapacitás fejlesztés e munkahely teremtéssel TRFC Csaba Metál Öntüdei Zrt IKARUS Holding Rt. szeghalm i ingatlanjának megvásárlása, valamint tárgyi eszközök beszerzése, Központi TRF C Bakony Műve k AutóaU atrészgyártó Rt. A Bakony Művek új evaporátoryára Központi TRFC Hajdúnánás Lux Alkatrészgyártó Kft. A Bakony Művek új evaporátorgpára Központi TRFC Dráva Tej Tejipari Feldolgozó és Értékesítő Kft Dráva Tej Kft élrlm'szerbiztonsági korszerűsítése Központi TRFC ZEDON Pálinkamester Kft. Szőlészeti hulladékfeldolgozó üzem létesítése Magyarbólyon Központi TRFC

14 Beruházó cég GE Hungary Zrt. Ibiden Hungary Kft, a beruházás célja kifizetett támogatás összesen szolgáltató központ létrehozása gépjármű kipufogó rendszere k szűrőbetéteinek gyártása számú mellékle t képzésben részesült munkavállalók száma, illetve fejlesztési támogatás esetén a tanulásra rződéses létszám-növekmény Electrolux Lehel Kft. hűtő gép gyártás gépjármű AGC Autóipari Magyarország szélvédő Kft. 400 gyártás Bosch Rexroth Pneumatikai Kft. Bosch Elektronikai Gyártó Kft. Robert Bosch PowerTool Elektromos Szerszámgyártó Kft. Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. Coloplast Hungary Gyártó Kft. Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. l)elphithermalhungarykft. E. Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. Ibiden Hungary Kft. II. beruházás Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft, pneumatikai berendezések gyártása elektronikai alkatrészek gyártása elektromos kkziszaeszámok gyártása gépjárma eletromkai alkatrész,,vártás penaiigyi modellező kőztont létrehozása gyógyászati segédeszköz gyártás gépjármű abroncs gyártás gépjármű klímaberendezése k gyártása _ autóipari alkatrés z gyártás gépjármű kipufogó rendszere k szürőbetéteinek gyártása szolgáltató központ létrehozása Mercedes-BenzHungary Manufacturing Kft gépjárműgyártós BP Business Service Centre Kft. (folyamatban) szolgáltató központ létrehozása Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. (folyamatban) gépjárműgyártás Audi Hungaria MotorKft. (folyamatban) gépjárműgyártás Audi Hungaria Motor Kit. (folyamatban) tanműhely létrehozása Continental Automotive Hungary Kft. (folyamatban) ' autóipari alkatrés z gyártás d l '

15 4. sz. melléklet között a Munkaerőpiaci Alapból, Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott munkahelyteremt ő beruházási támogatáso k A támogatott vállalkozá s megnevezése A beruházá s helye (megye, település) A beruházási támogatással érintett tevékenység Az új munkahelye k száma A támogatá s összege (millió Ft) Pályázati úton nyújtott támogatások (miniszteri döntés alapján ) C. P. S Rt. Borsod-A-Z., Szikszó Master-Good Kft. Szabolcs-Sz.-B., Petneháza Grand Kábel Kft. Szabolcs-Sz.-B., Baktalórántháza gyógyszeralapanyaggyártás baromfihúsfeldolgozás é s tartósítás közúti gépjárm ű, gépjárm űmű moto r alkatrészgyártás , , , 5 Start Rehabilitáció s Vállalat Szabolcs-Sz.-B., Nyíregyháza cipőgyártás , Bátor Produkt Ipar i és Szolg. Kft. Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gépjárm ű alkatrészgyártás , Marcali Szálloda Kft. Somogy, Marcali szállodai szolgáltatás , 8 PRIVÁT Szállítmányozó i egy. cég Aspöck Hungári a Keresked. Kft. Borsod-A.-Z., Megyaszó könny űfém szendvicspanelgyártás Tolna, Bonyhád kábelkonfekció - gyártás , , 0 Videoton Elektro- Somogy, kismegszakító ,0

16 Plast Kft. Kaposvár gyártás Jako Kft. Tolna, Gerjen autóalkatrész-gyártás , Vodafon e Magyarország Zrt. Borsod-A.-Z., Miskolc telekommunikációs szolgáltatás , Hankook Tire Magyarország Kft. Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás , ABASANSZ Kft. Borsod-A.-Z., Abaújszántó feldolgozóipar ,4 Gyulai FAFÉM Bútor Zrt. Zala i Baromfifeldolgoz ó Kft. Békés, Gyula bútorgyártás , 5 Zala, Pacsa baromfifeldolgozás , 0 Tranzit Foo d Baromfifeldolg. Kft. Szabolcs-Sz.-B., Nyírgelse baromfifeldolgozás ,6 Hestra Hungary Kft. Szabolcs-Sz.-B., Rakamaz kesztyűgyártás ,0 Master-Szolg Szolgáltató Kft. Szabolcs-Sz.-B., Kisvárda hobbiállat eledelgyártás , 0 Raktárbázis-Tranzit Termel ő Kft. Szabolcs-sz.-b., Nyírbátor lakó és nem lakó épület építés , 6 Perfectio n International Kft. Somogy, Berzence tároló fatermékgyártás , 7 ' Kérelem alapján, egyedi kormánydöntéssel (EKD) a Beruházás-ösztönzés i célel őirányzatból (BC) nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a Munkaerőpiaci Alapból addicionális jelleggel biztosított munkahelyteremt ő támogatáso k Bosch Elektronikai Kft., L ütem Heves, Hatvan 2006 elektronika i alkatrészgyártás , 0 Hankook Tire Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás ,0

17 Magyarország Kft., I. ütem 2007 Bosch Elektronika i Kft., H. ütem Heves, Hatvan elektronika i alkatrészgyártás , 0 Hankook Tire Magyarország Kft., Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás , 0 II. ütem Coloplast Hungary Kft., I. ütem Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gyógyászati segédeszköz-gyártás , Bosch Elektronika i Kft., III. ütem Heves, Hatvan elektronika i alkatrészgyártás , 0 Coloplast Hungary Kft., II. ütem Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gyógyászati segédeszköz-gyártás , 0 Linama r HungaryKft. Stadler Szolno k Vasúti Járm űgyártó Kft. Békés, Békéscsaba Jász-Nagykun - Szolnok, Szolnok autóipari alkatrészgyártás , 0 vasúti járm űgyártás ,0

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban

Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban KONFERENCIA "Lépésről-lépésre: a Középtávú Logisztikai Stratégiától a pályázati források lehívásáig" 2014. október 16. LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 2007-2013 Program

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Pfliegler Péter - Miskolc MJV alpolgármestere

Pfliegler Péter - Miskolc MJV alpolgármestere Miskolc város és a Miskolci Egyetem együttműködése a régió kutatási-fejlesztési feladatinak megvalósításában, különös tekintettel a járműipari fejlesztésekre 2014. november 27. Pfliegler Péter - Miskolc

Részletesebben

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. ÉVI TERÜLET- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT DECENTRALIZÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE SZOLGÁLÓ REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

A határon átnyúló együttműködés, a határ menti kapcsolatok sűrítése, annak gazdasági és társadalmi hatása, jelentősége

A határon átnyúló együttműködés, a határ menti kapcsolatok sűrítése, annak gazdasági és társadalmi hatása, jelentősége A határon átnyúló együttműködés, a határ menti kapcsolatok sűrítése, annak gazdasági és társadalmi hatása, jelentősége Vagács István Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Borsodchem, Kazincbarcika Audi, Győr Ady híd, Miskolc Nokia Mobiltelefongyár, Komárom Auchan Áruház, Soroksár Interspar, Szombathely Cora Áruház,

Borsodchem, Kazincbarcika Audi, Győr Ady híd, Miskolc Nokia Mobiltelefongyár, Komárom Auchan Áruház, Soroksár Interspar, Szombathely Cora Áruház, Referencialista Az OBO termékei hiánytalanul teljes rendszert alkotnak. Nálunk minden villamos installációs feladathoz megtalálható a megfelelő megoldás. Jól bevált, gyorsan és egyszerűen szerelhető, felhasználóbarát

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Lrkezett: 7n15 tla2 4 /t EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám: 14923/20 15/PARL Hiv. szám: K13742 Dr. Szél Bernadett é s lkotity István országgy űlési képvisel ők részére

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Tájékoztató. a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2014. évi tevékenységéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2014. évi tevékenységéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 49-7/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2014. évi tevékenységéről (Összeállította:

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0004 Salgótarjáni Kistérség Társulá s Munkaszervezet e Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nógrád 3100 Salgótarján Füleki út 41. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0018 Ceglédi Kistérségi

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Egy vállalat, végtelen lehetőségek 2011.

Egy vállalat, végtelen lehetőségek 2011. Egy vállalat, végtelen lehetőségek 2011. A Videoton A legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalat Egy alacsony költségszintű integrált szerződéses gyártó Egy multitechnológiájú beszállító az

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek

1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek 1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségtípusok közül a legnagyobb területet a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Támogatás nyújtása jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Referencialista 1994-2003

Referencialista 1994-2003 Referencialista Az OBO termékei hiánytalanul teljes rendszert alkotnak. Nálunk minden villamos installációs feladathoz megtalálható a megfelelő megoldás. Jól bevált, gyorsan és egyszerűen szerelhető, felhasználóbarát

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R K Iktatószám : 10388/2014/PARL Hiv. szám: K/3068. Ikotity István Országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai

Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014.10.22. Készítette: ECONOSERVE Pályázati Kft. Büki Péter Benedek Bálint Tematika Széchenyi2020 Pályázati

Részletesebben

BERÉP-TERV KFT. REFERENCIAJEGYZÉK (2007. január 01 2012. június 30.) BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező KFT.

BERÉP-TERV KFT. REFERENCIAJEGYZÉK (2007. január 01 2012. június 30.) BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező KFT. BERÉP-TERV KFT REFERENCIAJEGYZÉK (2007. január 01 2012. június 30.) BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező KFT. 4026 Debrecen, Péterfia utca 25. Tel.: 30/255-9533 E-mail: info@berepterv.hu 1. Építési munkák

Részletesebben

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR.

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. ~,L~~J 8 S'5.. a b Iktatószám: 17332/201 5/P ARL lliv. szám: K/3899. Schmuck Erzsébet országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! T(2.08`4- /1 4 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II.

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. KONV-101 KONV-102 KONV-103 KONV-104 KONV-105 Badalik Bertalan Szociális 6800 Hódmezővásárhely, Szolgáltató Csomorkányi u. 17. Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

2012. évi... törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

2012. évi... törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 2012. évi... törvény Érkezett : 2012 22. a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáró l I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 1. (1) A társasági

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. Étkeztetés 45 hajléktalan ember részére 2800 Tatabánya, Cseri u. 34.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. Étkeztetés 45 hajléktalan ember részére 2800 Tatabánya, Cseri u. 34. Pályázó szervezet neve Székhely program megnevezése KONV-101 Szent Anna Főplébánia Caritas 4024 Debrecen, Szent Anna u. Étkeztetés 100 hajléktalan ember 21. részére Debrecenben KONV-102 Badalik Bertalan

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben