NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER"

Átírás

1 O űi s Hivatala. ( 142goi NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM Érkezeti : 237, i4 g 19, MINISZTER Iktatószám: NGM/ 6264/2013 Válasz a K/10270 számú írásbel i kérdésre: Milyen vállalatok kaptak 10 0 millió forintot meghaladó összeg ű vissza nem térítendő támogatást az elmúlt 1 5 évben? Volner János országgy ű lési képvisel ő Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az elmúlt 15 évben Magyarország nemzetközi versenyképességének növelés e és új munkahelyek megteremtése érdekében több célzott állami támogatás i rendszer is létesült, mely rendszerek egymást kiegészítve, egye s nemzetgazdasági érdekek mentén nyújtanak támogatást a hazánkban m űköd ő vagy leteleped ő vállalatoknak. A 90-es években jellemző támogatási rendszert alapjaiban alakította á t Magyarország Európai Uniós csatlakozása. Ebből adódóan a támogatás i rendszert egy oldalról hozzá kellett igazítani az Európai Unió bizottsága álta l definiált támogatási lehet őségekhez, amellyel Magyarországon a korább i támogatási rendszerek megsz ű ntek, és helyüket új támogatási lehet őségek váltották fel. Másik oldalról az elérhető támogatások köre jelent ős mértékben kibővült az Európai Unió által biztosított pénzügyi forrásokkal. Jelenleg Magyarország támogatási rendszere nagyrészt az Európai Unió álta l nyújtott pénzügyi forrásokon alapszik, azonban egyes nemzetgazdasági célo k (külföldi működő tő ke beáramlásának el ősegítése, terület- és településfejlesztési célok, oktatás és képzés el ősegítése, munkahely-teremté s el ősegítése) megvalósulásának érdekében ezt kiegészíti több haza i költségvetési forrásból finanszírozott kormányzati támogatási rendszer is BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTAFIÓK : 1369 BUDAPEST, PF TELEFON :

2 A Nemzeti Együttm űködés Programjának Egymillió új munkahelyet! programpontja végrehajtását szolgálják a Nemzetgazdasági Minisztériu m szakmai irányítása mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezeléséb e tartozó Beruházás ösztönzési célel őirányzatból finanszírozott, a jelentős beruházásokhoz a Kormány egyedi döntéseivel nyújtható támogatások, amel y az egyik legfontosabb eszköz a Kormány kezében a beruházások ösztönzésére. A Beruházás ösztönzési célel őirányzat terhére a legalább tíz millió eur ó elszámolható költségű beruházásokhoz a Kormány egyedi döntése alapjá n közvetlen, vissza nem térítend ő támogatás nyújtható, melynek célja, hogy a környez ő országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásáva l elősegítse a nagyberuházási projekteknek a Magyarországon történ ő megvalósulását. A Beruházás ösztönzési célelőirányzathoz kapcsolódó Egyedi Kormánydöntésse l nyújtható (EKD) beruházási támogatási szerz ődések összesített listáját a mellékelt I. számú táblázat foglalja össze. Tekintettel arra, hogy az EK D támogatási rendszerben 100 millió Ft-nál alacsonyabb mérték ű támogatás ne m került megítélésre, valamint hogy az EKD támogatási rendszer 2004-t ő l kezdte meg a m űködését, a mellékelt táblázat az összes jelenleg hatályban lév ő támogatási szerz ődés fő bb nyilvános adatait tartalmazza. Az EKD támogatási szerz ődés megkötését megel őző döntés-elő készítő előterjesztések korlátozott terjesztésű, minősített dokumentumok, így azo k szabadon nem betekinthet őek. A támogatási döntést el őkészítő előterjesztése k a döntés megalapozásához szükséges adatokat, gazdaságosság i hatásszámításokat tartalmazzák. Az EKD támogatási rendszerben szerz ődött vállalatok támogatását, illetve a támogatás mértékének megítélését a támogatási folyamatban részt vevő Nemzetgazdasági Minisztérium és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzet i Külgazdasági Hivatal (HITA) bevonásával minden projekt esetébe n körültekintően megvizsgálja. A nemzetgazdasági háttérszámítások a vállala t tevékenységét előre vetítve összesítik a várt államháztartási bevételeket, és e bevételeket szembesítik a támogatásként nyújtott államháztartási kiadással. A gazdaságossági háttérszámítások egyik sarokpontja, hogy az egye s vállalatoknak nyújtott készpénz-támogatás a projekt kötelez ő fenntartás i id őszaka (monitoring id őszak) alatt nemzetgazdasági szempontból megtérüljön. 2

3 Az elmúlt időszakban az EKD támogatási rendszer m űködését, illetve egye s vállalati projektek támogatását a Kormányzati Ellen ő rzési Hivatal és az Állam i Számvevőszék is több alkalommal vizsgálta. A támogatási rendszer keretein belül a HITA, mint közrem űködő szervezet a projektet legalább három alkalommal helyszíni vizsgálat keretében is ellen őrzi. A beruházások befejezését követően a HITA és a Magyar Gazdaságfejlesztés i Központ (MAG Zrt.) közös, helyszíni ellen ő rzés keretében rögzíti a beruházá s befejezését, megállapítja a ténylegesen kifizetett támogatás összegét, valamin t vizsgálja a beruházások el ő rehaladásának menetét és a foglalkoztatotti létszám és az árbevétel vállalások teljesülését. A beruházó a kötelezettségek megvalósulásának eredményér ől évente, valamint a monitoring időszak végét követően záróbeszámolót nyújt be a Kezelő szerv részére. A záróbeszámoló benyújtását követően Kezelő szerv a záróbeszámoló tartalmának ellen őrzése céljából helyszíni vizsgálatot hajt végre. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az EKD támogatási rendszer fenntartás a szükségszerű, annak érdekében, hogy Magyarországon hosszútávr a berendezkedő külföldi vállalatok telepedjenek le. A külföldi m ű ködő tőke támogatási rendszerrel való előmozdítása nemzetgazdasági érdek, amely hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez, valamint az export volumenéne k növeléséhez. A már megkötött EKD támogatási szerz ődéseket vizsgálva tapasztalatain k szerint a magas technológiát képvisel ő, magas hazai hozzáadott értékke l m ű ködő első sorban gépipari, illetve kutatás-fejlesztési projekte k nemzetgazdasági megtérülési mutatói a legjobbak. Ennek megfelel ően a kiseb b hozzáadott érték ű, többnyire magas importtartalom mellett összeszerelésr e koncentráló projektek megtérülése alacsonyabb. Ismételten hangsúlyozn i szeretném, hogy minden EKD támogatásban részesül ő projekt csak olya n mértékű támogatásban részesülhet, amely a kötelez ő fenntartási id őszak alatt (nagyvállalatok esetében 5 év, kkv vállalatok esetében 3 év) nemzetgazdaság i szempontból megtérül. 3

4 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai kezelésébe tartozó, a területfejlesztésr ől és a területrendezésről szóló évi LXXI. törvény szerint a területfejlesztés pénzügyi eszközeinek min ősül ő, területfejlesztési célokat szolgáló Területfejlesztési Célel ő irányzat, a Terület- és régiófejlesztés i célelőirányzat, a Térség- és településfelzárkóztatási célel őirányzat, a Vállalkozási övezetek támogatása célel őirányzat, Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program, valamint a Kistérség i támogatási alap célel őirányzat terhére az elmaradott térségek fejlesztés e érdekében vállalkozások és önkormányzatok részesülhettek vissza ne m térítendő támogatásban. Tekintettel arra, hogy a kérdés kizárólag a vállalkozások részére nyújtot t támogatásokra irányul, így a 2. számú mellékletben kizárólag a vállalkozáso k gazdasági helyzetét javító munkahelyteremt ő, illetve munkahelymegő rző beruházások támogatásai kerültek feltüntetésre. A támogatás ellenében a kedvezményezett vállalkozások a támogatási célelőirányzat felhasználási szabályaira vonatkozó jogszabályban rögzített foglalkoztatási kötelezettség, fenntartási, m űködtetési és szolgáltatás i kötelezettség, vagy adózás el őtti eredménynövelés vállalására vonatkozó kötelezettségeket vállaltak. A támogatási szerz ődések végrehajtásának és a kötelezettségvállalá s teljesítésének ellen őrzését az ellen őrzési feladatokat ellátó Magya r Államkincstár végzi. A Kincstár a pályázat benyújtásától a projekt lezárásái g tartó időszakban bármikor végezhet helyszíni ellen ő rzést. A fejleszté s megvalósítása után a pénzügyi beszámoló benyújtását követően a Kincstá r minden egyes támogatott esetében utóellen őrzést végez, amelynek célja a beruházás szerz ődésben rögzített támogatási célnak megfelel ő, a szerződésbe n tervezett m űszaki tartalommal és határidő re történ ő megvalósulásána k vizsgálata. A támogatási szerz ődés keretében vállalt kötelezettségek teljesítését a Kincstá r a kötelezettségvállalási id őtartam alatt évente ellen őrzi. A projekt záró ellen őrzését a kedvezményezett által vállalt kötelezettségvállalás id őszakána k végén a vállalt fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségek teljesítéséne k ellen ő rzése céljából folytatja le. 4

5 A 100 millió forintot meghaladó, vissza nem térítend ő képzési támogatáso k nyújtása 2003 óta, a jogszabályok megfelel ő felhatalmazása alapján zajli k gazdálkodó szervezetek részére. A támogatás célja egyrészt az új munkahelyeket létrehozó beruházáso k megvalósításának ösztönzése a felvételre kerül ő alkalmazottak munkába állásá t elősegít ő képzések támogatása révén, illetve a 2012-ben lezajlot t jogszabályváltozás óta nyújtható támogatás tanm űhely létesítésének céljábó l is. Ez utóbbi cél a magyarországi duális képzés erősítését szolgálja, hiszen a támogatás feltétele a vállalat tanulószerz ődéses létszámának növelése, amelynek következtében egyre több tanuló kapcsolódhat be a támogatás révé n létrehozott, valós munkahelyi körülményeket biztosító és magas technika i színvonalat képvisel ő tanm űhelyekben zajló gyakorlati képzésekbe. Ezen típusú, két támogatási formát magába foglaló képzési támogatás pályázat i rendszereken kívüli, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztéséne k tárriogatásáról szóló évi CLV. törvény alapján a Kormány egyed i döntésével nyújtható szubvenció. A 2003 óta nyújtott ilyen jellegű támogatáso k kedvezményezettjeit és a támogatások alap paramétereit a mellékelt 3. sz. melléklet mutatja be. Előzetes gazdasági hatástanulmányok kifejezetten a képzési támogatásokr a vonatkozóan nem készültek. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a képzés i támogatás csupán egyik eleme a Kormány részér ől a beruházó cégekne k felajánlott támogatási csomagnak a beruházási és munkahelyteremtés i támogatások, valamint a fejlesztési adókedvezmény mellett. Így a képzés i támogatás közvetetten, de egzakt módon nem számszer űsíthető mértékbe n járul hozzá egy-egy beruházás megvalósulásához. Másrészt e támogatási form a hatásai közvetlenül csak a képzés elvégzésében, a tudás megszerzésébe n mérhetők, illetve közvetett módon a segítségével létrejöv ő munkahelye k számában, amely utóbbira azonban a már említett támogatási csomag több i eleme is összességében szintén nem kimutatható mérték ű -- hatással van. Továbbá tekintettel a képzések speciális jellegére (legtöbbször csak az adott vállalatnál használható, Magyarországon iskolarendszerben nem elsajátíthat ó tudást nyújt, külföldön zajló képzéseket is magában foglal) az egyetlen - számszerűsíthető tényező az egy fő képzésre eső költség mértéke se m ítélhető meg objektíven, amit a gyakorlatban jelentkező nagy eltérések i s alátámasztanak. 5

6 Természetesen magának a beruházásnak a támogatására vonatkozóa n készültek és készülnek hatásvizsgálatok. A képzési támogatások helyszíni ellen őrzését a Nemzetgazdasági Minisztériu m (illetve jogel ődjei) közbeszerzési eljárása keretében kiválasztásra kerül ő könyvvizsgáló cégek végzik. A táblázatban szerepl ő cégek közül hét esetébe n került sor a Minisztérium által elrendelt helyszíni ellen őrzésre. A vizsgálato k eredményeképpen összességében ,- Ft támogatást fizetett vissza három támogatott cég. Egy további cég esetében az Európai Bizottság tartott kiterjesztett vizsgálatot, amely nem állapított meg a támogatással kapcsolato s további teend ő ket. A munkahelyteremt ő beruházási támogatások célja a gazdasági, társadalmi é s munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű kistérségek, települése k fejlesztésének el ősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeine k mérséklése, a helyi gazdaság meger ősítése, a vállalkozások fejl ődésének, gazdaságban betöltött szerepüknek, piaci pozícióiknak b ővítése többlettámogatás biztosítása révén. Az álláskeres ő k foglalkoztatásána k ösztönzésére kiemelt összeg ű kiegészítő támogatás lehetséges. A támogatás beruházások megvalósításához, új munkahelyek kialakításáho z nyújt segítséget a Munkaer őpiaci Alapból, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, A vissza nem térítend ő támogatás keretében új gépek, berendezések, technológiák beszerzése, új létesítmények építése során felmerült költsége k számolhatók el. Infrastruktúrafejlesztéssel összefügg ő költségek é s bérköltségek nem számolhatók el. Támogatás esetén a kedvezményezettne k vállalnia kell többek között, hogy a meglév ő és az újonnan felvételre kerül ő létszámát a beruházás befejezését követ ő 2 évig megtartja, illetve a támogatással létrehozott kapacitást 3 évig m űködteti. A nagybefektető k részére a Beruházás-ösztönzési célel őirányzatból (BC ) folyósított támogatáshoz kapcsolódóan a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, egyedi kormánydöntés alapján addicionális jelleg ű munkahelyteremtő beruházási támogatás adható. A beruházás eredményeként a legalább 250 a leghátrányosabb helyzet ű kistérségekben, településeken 150 új munkahelyet létesít ő vállalkozások esetén a vissza nem térítend ő támogatás összege 350 millió Ft. 6

7 A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból addicionális jelleg ű munkahelyteremt ő beruházási támogatás kormánydöntés alapján az alábbi esetekbe n nyújtható : a Beruházás-ösztönzési célel őirányzat (BC) támogatja a projektet EK D eljárás keretében, a jogszabályokban szerepl ő hátrányos helyzet ű kistérségekben, településeken valósul meg a fejlesztés, a beruházás eredményeként legalább 250 új munkahely jön létre. A munkahelyteremt ő beruházási támogatás egyéb feltételei azonosak a pályázati úton nyújtott munkahelyteremt ő támogatás feltételeivel, amelye k minden évben a vonatkozó jogszabályi előírások alapján nyilvánosa n meghirdetésre kerülnek. A között a Munkaerőpiaci Alapból, illetve a Nemzeti foglalkoztatás i Alapból nyújtott 100 millió Ft feletti munkahelyteremt ő beruházás i támogatások összefoglalását 4. számú melléklet tartalmazza. A nyújtott támogatásokkal kapcsolatos teljes kör ű ellenőrzési, monitoring tevékenységet a megyei/fővárosi kormányhivatalok munkaügyi központja i látják el a hatósági szerződésben foglaltak szerint. Ezen ellenőrzési folyamato n túlmen ően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és az NGM Ellen őrzési Főosztálya is évente, folyamatosan ellen őrzi a támogatással, kifizetéssel kapcsolatos tevékenységet. A szerződéses kötelezettsége k (foglalkoztatási, mű ködtetési) nem vagy nem teljes kör ű teljesítése esetén a pályázatokat, támogatásokat kezel ő munkaügyi központ intézkedik a támogatá s teljes vagy részbeni visszakövetelésérő l. A fentiekben részletezett képzési és munkahely-teremtési támogatások ú j munkahelyek létrehozásához, illetve meglév ő munkahelyek megtartásához, továbbá az alkalmazottak tudásszintjének, foglalkoztathatóságána k növeléséhez járulnak hozzá, sok esetben foglalkoztatási helyzet szempontjábó l kihívásokkal küzdő térségekben, így e támogatási formákat célszer űnek és alkalmazandónak tartjuk. Budapest, március,, Üdvözlettel : 7

8 Egyedi Kormánydöntéssel (EKD) nyújtott hatályos támogatási szerző dések listáj a 1.sz. melléklet E N c D Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerz ődé s szerinti támogatá si összeg (E Ft) Új munkahelyek száma Robert Bosch Elektronika Kft. német Hatvan autóipar , Robert Bosch Energy & Bodysystems K. német Miskolc autóipar , Robert Bosch Power Toot Kft. német Miskolc gépipar , Robert Bosch Rexroth Kft. német Eger gépipar , amerikai Budapest szolgáltatóközpont , Exxon Mobil Üzletsegít ő Közp. Kft DENSO Gyártó Magyarország K. kapán Székesfehérvár autóipar , Elektrolux Kft. svéd Nyíregyháza elektronika , $ francia Nyíregyháza szolgáltatóközpont , Michelin Hungária K amerikai Budapest szolgáltatóközpont 2004 IBM Hungary ISSC Kft , AGC Autóipari Kft. japán Tatabánya autóipar , Magyar Suzuki Rt. japán Komárom autóipar , Hankook Tire Hungary Ltd. koreai Rácalmás autóipar ,00 I Alcoa-Köfém Kft. amerikai Székesfehérvár alumíniumipar , BorsodChem Rt. magyar Kazincbarcika vegyipar , Linde Gáz Rt. német Szombathely vegyipar ,00 1 a Bridgestone Tatabánya Kft. japán Tatabánya autóipar , DIAGEO Üzletviteli Szolgáltatások Budapest szolgáltató - Kft. központ, , GlaxoSmithKline Hungary Kft. brit Gödöll ő gyógyszeripar , német Budapest szolgáltató 2006 SAP Hungary Kft. központ , Zoltek Rt. amerikai Nyergesújfalu vegyipar , I. oldal, összesen : 4

9 E Döntés éve, Gazdaság vtársaság i Anyavállala t székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerző dés szerint i g támogatás össze () i E Ft Uj munkahelyek szám a FAG Mag arorszá Kft. német Debrecen autóipar , Grundfos Magyarország Gyártó Tatabánya gépipar Kft. ++. LUK Savaria Kft. Esztergom autóipar HP Ma g yarország Kft. EDS) Buda p est szolgáltató központ ss2 ++. GE Hungary Zrt. amerikaí Tata elektronika : Coloplast Hungary Gyártó Kft. dán Nyírbátor gyógyszeripar Hartmann Hungary Kft. dán ács papíripar ' 11 0 szolgáltatóközpont amerikaí Budapest M Hungary ISSC Kft Morgan Stanley Mo. Elemző Kft. amerikai Budapest IT, telekommunikáció Samsung Electronics Zrt. koreai lászfényszaru elektronika Robert Bosch Elektronika Kft. 2. német Hatvan autóipar DENSO Gyártó Magyarország Kft. japán Székesfehérvár autóipar Payer Industries Hungary Kft. osztrák Ajka elektronika Del h! Calsonic Kft. amerikai Balassagyarmat autót.ar _ _, brit Budapest szolgáltató központ , szolgáltatóközpont ,00 amerikai Budapest 2007 Citibank Int. Plc InBev. B.S. Kft. belga Cegléd elektronika , DBM Zrt. magyar, japán Szakoly energía , oldal, összesen: 4

10 N Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerző dés szerint i támogatási összeg (E Ft) Új munkahelyek szám a W. Hambur er Kft. osztrák Dunaúváros pa.íri ar , Guardian Üvegipari Kft. amerikai Orosháza üvegipar , Ibiden Hungary Kft. I japán Budapest kerámia , Ibiden Hungary Kft. 11 japán Budapest kerámia , IT Services Hungary Kft, német Jászberény szolgáltató központ , Jász-Plasztik Kft. magyar Budapest m ű anyagipar , ZF Hungária Kft. német Eger autóipar , AHI Roofing Kft. új zélandi Várpalota építő ipari termékek , Rigips Hungária Kft. francia Halmajugra építő ipari termékek , ZF Lenksysteme Kft. német Eger autóipar , brit Budapest szolgáltató BT Limited Fióktelepe központ , Sauflon CL Kft. brit Gyál orvosi m ű szer gyártás , Knorr-Bremse Vasúti Járm ű 2008 Rendszerek Kft. német Orosháza járm ű ipar , F Segura Hungária Kft. spanyol Szolnok autóipar , Swedwood Sopron Bútor Kft. svéd Sopron bútorgyártás , Richter Gedeon Vegyészeti Gyá r magyar 2008 NyRt. Debrecen gyógyszerípar , Stadler Vasulti Járm űgyártó Kft. svájci Szolnok járm űipar , Gedia Hungary Kft. német Szentgotthárd autóipar , TEVA Zrt. I. magyar, izraeli Debrecen gyógyszeripar , Mercedes-Benz Hungary Kft. német Kecskemét autóipar , Linamar Hungary Zrt. kanadai Orosháza vegyipar , Nostra Cement Kft. osztrák Királyegyháza építő ipari termékek , AUDI Hun.aria Motor Kft. német Gy őr autóipar , Infineon Kft. német Cegléd elektronika_ , oldal, összesen : 4

11 E N o Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerz ődés szerinti támogatás i összeg (E Ft) Ú munkahelyek t szám a Tecníca Logístics Kft. olasz Nagykálló könny ű ipar , ÉGIS NyRT. magyar, francia Budapest gyógyszeripar , BOSAL csoport holland Kecskemét autóipar , Szatmár-Optika Kft. brit Mátészalka orvosi m űszer gyártás , Harmann-Becker Kft. amerikai Székesfehérvár autóipar , BP Business SC Kft. brit Budapest szolgáltató központ , Ceva-Phylaxia Zrt. francia Budapest gyógyszeripar , Humán bioplazma Kft. olasz. Gödöll ő gyógyszeripar , Robert Bosch Keresk. Kft. német Budapest autóipar , TEMIC Hungary Kft. (Continental) német Budapest autóipar , Szemes Invest Kft. magyar Balatonszemes turisztika , Givaudan Kft. svájci Makó vegyipar , TEVA Zrt. 2. izraeli Gödöll ő gyógyszeripar , BectonDíckinson Kft. USA Tatabánya gyógyszeripar , AUDI Hungaria Motor Kft. 2/1. német Győ r autóipar , AUDI Hungaria Motor Kft német Győ r autóipar , Nokia-Siemens Networks Kft. finn Budapest IT, telekommunikáció , OPEL Szentgotthárd Kft. USA Szentgotthárd autóipar , Ibiden Hungary Kft. Japán Dunavarsány autóipar , oldal, összesen : 4

12 2 sz melléklet 100 millió forint felett miniszteri egyedi támogatásban részesített támogatotta k Támogatott neve projekt címe beruházá s összege (Ft) megítélt támogatás ősszege (Ft) támogatás megítélésé nek éve forrást biztosító elitirányza t Tiszaújváros-Inveszt Rt. Tiszaújvárosi Ipari Park Központi TFC SHINWA Magyarország preciziós Kft. Elektronikai részegységgyártás TEFA 1998-ISZVP titrong és MIBET T pitőetemgyár Kft. (korábban : BVM "MIBET" Kft.) Euxogerenda gyártása TEFA 1998-ISZVP Delet) Remy Hungary Kft. Elektromechanikai gyár létrehozása TEFA 199$-ISZVP Cad Zeiss Hungária Optikai Kft. Technológiai fejlesztés TFC 1998 Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. Ipari Park E. ütem infrastruktúra fejlesztése Központi TFC Szatmári Konzervgyár Kft. A Szatmári Konzervgyár feldolgozó üzemének fejlesztése Központi TFC GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. ipari célú villamos megszakító termékek gyártóbázisának létrehozása Ózdon TFC/VFC ISZV P Ráckevei Ipari Park Területfejlesztő és Szolgáltató Kft. Ráckevei Ipari Park I. ütem megvalósítása VFC 1999 Polgár-Incest Ingatlanfejlesztő, Befektetésszervező Kft. m _ Polgári Ipari Park területének alapinfrastuktúra fejlesztése I-II. ütem Központi TF C BÁTORTR.ADE Kft. Regionális biogáz-termelő üzem Központi TFC INTER-TRAM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kfr tonna olajosnövény alapanyago t feldolgozó biodízel üzem létesítése Központi TFC 3000 tonna olajosnövény alapanyagot INTE.R-TRAM KFT feldolgozó biodízel üzeni létesítése Központi TFC Delphi-Calsonic Magyarország Gyártó kft. U-SHLN EUROPE Gépjárműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. (korábban: Ortech Europe Gépjármű alkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft) Gépkocsi légkondicionáló berendezésekhe z kompresszort gyártó üzem kapacitásána k bővítése ] Központi TFC Autóipari alkatrészgyártó üzem technológia beszerzése Központi TFC Miskolci Ingatlangazdálkodv Rt. befektetést elősegítő ingatlanfejlesztés TFC Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, üzemeltető é s Fejlesztő Kft. Szolnoki Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése I. ütem Központi TFC

13 Robert Bosch PowerTool Elektromos Szerszámgyártó Kft. PERLOS Precíziós Ivt űanyagipari Kft. Bige Holding Kereskedelmi é s Termelő Kft. Nestlé Hungária Kft. NAGÉV Ipari Kereskedelmi é s SzolLtató Kf MASTER GOOD Termel ő é s Kereskedelmi Kft. kéziszerszámok gyártási feltételeinek megteremtése Központi TF C Kommunikációs és elektronikai alkatrés z gyártókapacitások b ővítése jelentős munkahelyteremtéssel Központi TF C Komplex m űtrágyagyártás kompaktálásos technológiával, TFC Munkahely megtartó struktűraváltő beruházás _ KITA,. Munkahelyteremtő és megőrző beruházás "t 1NC 2003 Baromfi daraboló és csomagoló üzem megvalósítása NC 2003 R.1.1\L X lpari és Kereskedelmi Kft. Munkahelyteremtő célú beruházás, varró és fröccsöntő üzemcsarnok építése TRFC GASTOR Baromfi Kft. Feldolgozóipari kapacitás fejlesztés e munkahely teremtéssel TRFC Csaba Metál Öntüdei Zrt IKARUS Holding Rt. szeghalm i ingatlanjának megvásárlása, valamint tárgyi eszközök beszerzése, Központi TRF C Bakony Műve k AutóaU atrészgyártó Rt. A Bakony Művek új evaporátoryára Központi TRFC Hajdúnánás Lux Alkatrészgyártó Kft. A Bakony Művek új evaporátorgpára Központi TRFC Dráva Tej Tejipari Feldolgozó és Értékesítő Kft Dráva Tej Kft élrlm'szerbiztonsági korszerűsítése Központi TRFC ZEDON Pálinkamester Kft. Szőlészeti hulladékfeldolgozó üzem létesítése Magyarbólyon Központi TRFC

14 Beruházó cég GE Hungary Zrt. Ibiden Hungary Kft, a beruházás célja kifizetett támogatás összesen szolgáltató központ létrehozása gépjármű kipufogó rendszere k szűrőbetéteinek gyártása számú mellékle t képzésben részesült munkavállalók száma, illetve fejlesztési támogatás esetén a tanulásra rződéses létszám-növekmény Electrolux Lehel Kft. hűtő gép gyártás gépjármű AGC Autóipari Magyarország szélvédő Kft. 400 gyártás Bosch Rexroth Pneumatikai Kft. Bosch Elektronikai Gyártó Kft. Robert Bosch PowerTool Elektromos Szerszámgyártó Kft. Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. Coloplast Hungary Gyártó Kft. Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. l)elphithermalhungarykft. E. Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. Ibiden Hungary Kft. II. beruházás Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft, pneumatikai berendezések gyártása elektronikai alkatrészek gyártása elektromos kkziszaeszámok gyártása gépjárma eletromkai alkatrész,,vártás penaiigyi modellező kőztont létrehozása gyógyászati segédeszköz gyártás gépjármű abroncs gyártás gépjármű klímaberendezése k gyártása _ autóipari alkatrés z gyártás gépjármű kipufogó rendszere k szürőbetéteinek gyártása szolgáltató központ létrehozása Mercedes-BenzHungary Manufacturing Kft gépjárműgyártós BP Business Service Centre Kft. (folyamatban) szolgáltató központ létrehozása Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. (folyamatban) gépjárműgyártás Audi Hungaria MotorKft. (folyamatban) gépjárműgyártás Audi Hungaria Motor Kit. (folyamatban) tanműhely létrehozása Continental Automotive Hungary Kft. (folyamatban) ' autóipari alkatrés z gyártás d l '

15 4. sz. melléklet között a Munkaerőpiaci Alapból, Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott munkahelyteremt ő beruházási támogatáso k A támogatott vállalkozá s megnevezése A beruházá s helye (megye, település) A beruházási támogatással érintett tevékenység Az új munkahelye k száma A támogatá s összege (millió Ft) Pályázati úton nyújtott támogatások (miniszteri döntés alapján ) C. P. S Rt. Borsod-A-Z., Szikszó Master-Good Kft. Szabolcs-Sz.-B., Petneháza Grand Kábel Kft. Szabolcs-Sz.-B., Baktalórántháza gyógyszeralapanyaggyártás baromfihúsfeldolgozás é s tartósítás közúti gépjárm ű, gépjárm űmű moto r alkatrészgyártás , , , 5 Start Rehabilitáció s Vállalat Szabolcs-Sz.-B., Nyíregyháza cipőgyártás , Bátor Produkt Ipar i és Szolg. Kft. Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gépjárm ű alkatrészgyártás , Marcali Szálloda Kft. Somogy, Marcali szállodai szolgáltatás , 8 PRIVÁT Szállítmányozó i egy. cég Aspöck Hungári a Keresked. Kft. Borsod-A.-Z., Megyaszó könny űfém szendvicspanelgyártás Tolna, Bonyhád kábelkonfekció - gyártás , , 0 Videoton Elektro- Somogy, kismegszakító ,0

16 Plast Kft. Kaposvár gyártás Jako Kft. Tolna, Gerjen autóalkatrész-gyártás , Vodafon e Magyarország Zrt. Borsod-A.-Z., Miskolc telekommunikációs szolgáltatás , Hankook Tire Magyarország Kft. Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás , ABASANSZ Kft. Borsod-A.-Z., Abaújszántó feldolgozóipar ,4 Gyulai FAFÉM Bútor Zrt. Zala i Baromfifeldolgoz ó Kft. Békés, Gyula bútorgyártás , 5 Zala, Pacsa baromfifeldolgozás , 0 Tranzit Foo d Baromfifeldolg. Kft. Szabolcs-Sz.-B., Nyírgelse baromfifeldolgozás ,6 Hestra Hungary Kft. Szabolcs-Sz.-B., Rakamaz kesztyűgyártás ,0 Master-Szolg Szolgáltató Kft. Szabolcs-Sz.-B., Kisvárda hobbiállat eledelgyártás , 0 Raktárbázis-Tranzit Termel ő Kft. Szabolcs-sz.-b., Nyírbátor lakó és nem lakó épület építés , 6 Perfectio n International Kft. Somogy, Berzence tároló fatermékgyártás , 7 ' Kérelem alapján, egyedi kormánydöntéssel (EKD) a Beruházás-ösztönzés i célel őirányzatból (BC) nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a Munkaerőpiaci Alapból addicionális jelleggel biztosított munkahelyteremt ő támogatáso k Bosch Elektronikai Kft., L ütem Heves, Hatvan 2006 elektronika i alkatrészgyártás , 0 Hankook Tire Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás ,0

17 Magyarország Kft., I. ütem 2007 Bosch Elektronika i Kft., H. ütem Heves, Hatvan elektronika i alkatrészgyártás , 0 Hankook Tire Magyarország Kft., Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás , 0 II. ütem Coloplast Hungary Kft., I. ütem Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gyógyászati segédeszköz-gyártás , Bosch Elektronika i Kft., III. ütem Heves, Hatvan elektronika i alkatrészgyártás , 0 Coloplast Hungary Kft., II. ütem Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gyógyászati segédeszköz-gyártás , 0 Linama r HungaryKft. Stadler Szolno k Vasúti Járm űgyártó Kft. Békés, Békéscsaba Jász-Nagykun - Szolnok, Szolnok autóipari alkatrészgyártás , 0 vasúti járm űgyártás ,0

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode Alkalmazottak száma szerinti rangsor (ezer fő) 1. Magyar Posta Zrt. 32,3 2. Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.* 28,6 3. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 17,1 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 13,6 5.

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

A Bosch Miskolcon. A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27

A Bosch Miskolcon. A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27 A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27 A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27. 1 Hatvan: Robert Bosch Elektronika Kft. Gyártás Autó-elektronika Eger:

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató. a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-12/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Új szakma! Új esély! OKJ-s és nyelvi tanfolyamok, engedéllyel rendelkezõő képzések, és hatósági vizsgák. Felnõőttképzés Vizsgaszervezés

Új szakma! Új esély! OKJ-s és nyelvi tanfolyamok, engedéllyel rendelkezõő képzések, és hatósági vizsgák. Felnõőttképzés Vizsgaszervezés Új szakma! Új esély! OK-TAT-60 Kft. Felnõőttképzés Vizsgaszervezés OKJ-s és nyelvi tanfolyamok, engedéllyel rendelkezõő képzések, és hatósági vizsgák Nyilvántartásba vételi szám E-000289/2014 Székhely

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) egy-ablakos i rendszert működtet a Magyarországon beruházást megvalósító vállalatok részére.

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 2% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2 EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 50346/2015/PARL Hiv. szám: K/6511. kri 'II tal Melléklet: 1 db Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő részére Jobbik Budapes

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Pfliegler Péter - Miskolc MJV alpolgármestere

Pfliegler Péter - Miskolc MJV alpolgármestere Miskolc város és a Miskolci Egyetem együttműködése a régió kutatási-fejlesztési feladatinak megvalósításában, különös tekintettel a járműipari fejlesztésekre 2014. november 27. Pfliegler Péter - Miskolc

Részletesebben

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban

Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban KONFERENCIA "Lépésről-lépésre: a Középtávú Logisztikai Stratégiától a pályázati források lehívásáig" 2014. október 16. LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 2007-2013 Program

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Kiosztandó egységmennyiség 8 357,00 8 212,00 8 065,00 7 917,00 7 767,00 7 615,00 7 462,00 7 308,00 62 703,00

Kiosztandó egységmennyiség 8 357,00 8 212,00 8 065,00 7 917,00 7 767,00 7 615,00 7 462,00 7 308,00 62 703,00 A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételéről szóló 1022/2014. (I.29.) Korm. határozatban foglaltak értelmében a Nemzeti Végrehajtási Intézkedésben szereplő létesítmények részére ingyenesen kiosztható

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. ÉVI TERÜLET- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT DECENTRALIZÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE SZOLGÁLÓ REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Misszió Munkánkkal hozzájárulunk a nemzetgazdaság és a magyar társadalom fejlődéséhez a külföldi működőtőke bevonásával, új

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

CÉGES KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

CÉGES KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE CÉGES KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE Az állásbörzén 2005. március 22-én résztvev cégek közül a legtöbben már nem elször vettek részt. Azok a cégek, amelyek ebben az évben elször állítottak ki, személyes megkeresés

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR.

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. ~,L~~J 8 S'5.. a b Iktatószám: 17332/201 5/P ARL lliv. szám: K/3899. Schmuck Erzsébet országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02.

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. 2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER É.rkczett : 2G12 i r i 1 O. Iktatószám: NGM/7654 (2012) Válasz a iv6500. számú írásbeli kérdésre pvan-e tartalmi összefüggés a munkavégzés és a járulékfizetési

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben