NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER"

Átírás

1 O űi s Hivatala. ( 142goi NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM Érkezeti : 237, i4 g 19, MINISZTER Iktatószám: NGM/ 6264/2013 Válasz a K/10270 számú írásbel i kérdésre: Milyen vállalatok kaptak 10 0 millió forintot meghaladó összeg ű vissza nem térítendő támogatást az elmúlt 1 5 évben? Volner János országgy ű lési képvisel ő Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az elmúlt 15 évben Magyarország nemzetközi versenyképességének növelés e és új munkahelyek megteremtése érdekében több célzott állami támogatás i rendszer is létesült, mely rendszerek egymást kiegészítve, egye s nemzetgazdasági érdekek mentén nyújtanak támogatást a hazánkban m űköd ő vagy leteleped ő vállalatoknak. A 90-es években jellemző támogatási rendszert alapjaiban alakította á t Magyarország Európai Uniós csatlakozása. Ebből adódóan a támogatás i rendszert egy oldalról hozzá kellett igazítani az Európai Unió bizottsága álta l definiált támogatási lehet őségekhez, amellyel Magyarországon a korább i támogatási rendszerek megsz ű ntek, és helyüket új támogatási lehet őségek váltották fel. Másik oldalról az elérhető támogatások köre jelent ős mértékben kibővült az Európai Unió által biztosított pénzügyi forrásokkal. Jelenleg Magyarország támogatási rendszere nagyrészt az Európai Unió álta l nyújtott pénzügyi forrásokon alapszik, azonban egyes nemzetgazdasági célo k (külföldi működő tő ke beáramlásának el ősegítése, terület- és településfejlesztési célok, oktatás és képzés el ősegítése, munkahely-teremté s el ősegítése) megvalósulásának érdekében ezt kiegészíti több haza i költségvetési forrásból finanszírozott kormányzati támogatási rendszer is BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTAFIÓK : 1369 BUDAPEST, PF TELEFON :

2 A Nemzeti Együttm űködés Programjának Egymillió új munkahelyet! programpontja végrehajtását szolgálják a Nemzetgazdasági Minisztériu m szakmai irányítása mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezeléséb e tartozó Beruházás ösztönzési célel őirányzatból finanszírozott, a jelentős beruházásokhoz a Kormány egyedi döntéseivel nyújtható támogatások, amel y az egyik legfontosabb eszköz a Kormány kezében a beruházások ösztönzésére. A Beruházás ösztönzési célel őirányzat terhére a legalább tíz millió eur ó elszámolható költségű beruházásokhoz a Kormány egyedi döntése alapjá n közvetlen, vissza nem térítend ő támogatás nyújtható, melynek célja, hogy a környez ő országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásáva l elősegítse a nagyberuházási projekteknek a Magyarországon történ ő megvalósulását. A Beruházás ösztönzési célelőirányzathoz kapcsolódó Egyedi Kormánydöntésse l nyújtható (EKD) beruházási támogatási szerz ődések összesített listáját a mellékelt I. számú táblázat foglalja össze. Tekintettel arra, hogy az EK D támogatási rendszerben 100 millió Ft-nál alacsonyabb mérték ű támogatás ne m került megítélésre, valamint hogy az EKD támogatási rendszer 2004-t ő l kezdte meg a m űködését, a mellékelt táblázat az összes jelenleg hatályban lév ő támogatási szerz ődés fő bb nyilvános adatait tartalmazza. Az EKD támogatási szerz ődés megkötését megel őző döntés-elő készítő előterjesztések korlátozott terjesztésű, minősített dokumentumok, így azo k szabadon nem betekinthet őek. A támogatási döntést el őkészítő előterjesztése k a döntés megalapozásához szükséges adatokat, gazdaságosság i hatásszámításokat tartalmazzák. Az EKD támogatási rendszerben szerz ődött vállalatok támogatását, illetve a támogatás mértékének megítélését a támogatási folyamatban részt vevő Nemzetgazdasági Minisztérium és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzet i Külgazdasági Hivatal (HITA) bevonásával minden projekt esetébe n körültekintően megvizsgálja. A nemzetgazdasági háttérszámítások a vállala t tevékenységét előre vetítve összesítik a várt államháztartási bevételeket, és e bevételeket szembesítik a támogatásként nyújtott államháztartási kiadással. A gazdaságossági háttérszámítások egyik sarokpontja, hogy az egye s vállalatoknak nyújtott készpénz-támogatás a projekt kötelez ő fenntartás i id őszaka (monitoring id őszak) alatt nemzetgazdasági szempontból megtérüljön. 2

3 Az elmúlt időszakban az EKD támogatási rendszer m űködését, illetve egye s vállalati projektek támogatását a Kormányzati Ellen ő rzési Hivatal és az Állam i Számvevőszék is több alkalommal vizsgálta. A támogatási rendszer keretein belül a HITA, mint közrem űködő szervezet a projektet legalább három alkalommal helyszíni vizsgálat keretében is ellen őrzi. A beruházások befejezését követően a HITA és a Magyar Gazdaságfejlesztés i Központ (MAG Zrt.) közös, helyszíni ellen ő rzés keretében rögzíti a beruházá s befejezését, megállapítja a ténylegesen kifizetett támogatás összegét, valamin t vizsgálja a beruházások el ő rehaladásának menetét és a foglalkoztatotti létszám és az árbevétel vállalások teljesülését. A beruházó a kötelezettségek megvalósulásának eredményér ől évente, valamint a monitoring időszak végét követően záróbeszámolót nyújt be a Kezelő szerv részére. A záróbeszámoló benyújtását követően Kezelő szerv a záróbeszámoló tartalmának ellen őrzése céljából helyszíni vizsgálatot hajt végre. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az EKD támogatási rendszer fenntartás a szükségszerű, annak érdekében, hogy Magyarországon hosszútávr a berendezkedő külföldi vállalatok telepedjenek le. A külföldi m ű ködő tőke támogatási rendszerrel való előmozdítása nemzetgazdasági érdek, amely hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez, valamint az export volumenéne k növeléséhez. A már megkötött EKD támogatási szerz ődéseket vizsgálva tapasztalatain k szerint a magas technológiát képvisel ő, magas hazai hozzáadott értékke l m ű ködő első sorban gépipari, illetve kutatás-fejlesztési projekte k nemzetgazdasági megtérülési mutatói a legjobbak. Ennek megfelel ően a kiseb b hozzáadott érték ű, többnyire magas importtartalom mellett összeszerelésr e koncentráló projektek megtérülése alacsonyabb. Ismételten hangsúlyozn i szeretném, hogy minden EKD támogatásban részesül ő projekt csak olya n mértékű támogatásban részesülhet, amely a kötelez ő fenntartási id őszak alatt (nagyvállalatok esetében 5 év, kkv vállalatok esetében 3 év) nemzetgazdaság i szempontból megtérül. 3

4 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai kezelésébe tartozó, a területfejlesztésr ől és a területrendezésről szóló évi LXXI. törvény szerint a területfejlesztés pénzügyi eszközeinek min ősül ő, területfejlesztési célokat szolgáló Területfejlesztési Célel ő irányzat, a Terület- és régiófejlesztés i célelőirányzat, a Térség- és településfelzárkóztatási célel őirányzat, a Vállalkozási övezetek támogatása célel őirányzat, Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program, valamint a Kistérség i támogatási alap célel őirányzat terhére az elmaradott térségek fejlesztés e érdekében vállalkozások és önkormányzatok részesülhettek vissza ne m térítendő támogatásban. Tekintettel arra, hogy a kérdés kizárólag a vállalkozások részére nyújtot t támogatásokra irányul, így a 2. számú mellékletben kizárólag a vállalkozáso k gazdasági helyzetét javító munkahelyteremt ő, illetve munkahelymegő rző beruházások támogatásai kerültek feltüntetésre. A támogatás ellenében a kedvezményezett vállalkozások a támogatási célelőirányzat felhasználási szabályaira vonatkozó jogszabályban rögzített foglalkoztatási kötelezettség, fenntartási, m űködtetési és szolgáltatás i kötelezettség, vagy adózás el őtti eredménynövelés vállalására vonatkozó kötelezettségeket vállaltak. A támogatási szerz ődések végrehajtásának és a kötelezettségvállalá s teljesítésének ellen őrzését az ellen őrzési feladatokat ellátó Magya r Államkincstár végzi. A Kincstár a pályázat benyújtásától a projekt lezárásái g tartó időszakban bármikor végezhet helyszíni ellen ő rzést. A fejleszté s megvalósítása után a pénzügyi beszámoló benyújtását követően a Kincstá r minden egyes támogatott esetében utóellen őrzést végez, amelynek célja a beruházás szerz ődésben rögzített támogatási célnak megfelel ő, a szerződésbe n tervezett m űszaki tartalommal és határidő re történ ő megvalósulásána k vizsgálata. A támogatási szerz ődés keretében vállalt kötelezettségek teljesítését a Kincstá r a kötelezettségvállalási id őtartam alatt évente ellen őrzi. A projekt záró ellen őrzését a kedvezményezett által vállalt kötelezettségvállalás id őszakána k végén a vállalt fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségek teljesítéséne k ellen ő rzése céljából folytatja le. 4

5 A 100 millió forintot meghaladó, vissza nem térítend ő képzési támogatáso k nyújtása 2003 óta, a jogszabályok megfelel ő felhatalmazása alapján zajli k gazdálkodó szervezetek részére. A támogatás célja egyrészt az új munkahelyeket létrehozó beruházáso k megvalósításának ösztönzése a felvételre kerül ő alkalmazottak munkába állásá t elősegít ő képzések támogatása révén, illetve a 2012-ben lezajlot t jogszabályváltozás óta nyújtható támogatás tanm űhely létesítésének céljábó l is. Ez utóbbi cél a magyarországi duális képzés erősítését szolgálja, hiszen a támogatás feltétele a vállalat tanulószerz ődéses létszámának növelése, amelynek következtében egyre több tanuló kapcsolódhat be a támogatás révé n létrehozott, valós munkahelyi körülményeket biztosító és magas technika i színvonalat képvisel ő tanm űhelyekben zajló gyakorlati képzésekbe. Ezen típusú, két támogatási formát magába foglaló képzési támogatás pályázat i rendszereken kívüli, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztéséne k tárriogatásáról szóló évi CLV. törvény alapján a Kormány egyed i döntésével nyújtható szubvenció. A 2003 óta nyújtott ilyen jellegű támogatáso k kedvezményezettjeit és a támogatások alap paramétereit a mellékelt 3. sz. melléklet mutatja be. Előzetes gazdasági hatástanulmányok kifejezetten a képzési támogatásokr a vonatkozóan nem készültek. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a képzés i támogatás csupán egyik eleme a Kormány részér ől a beruházó cégekne k felajánlott támogatási csomagnak a beruházási és munkahelyteremtés i támogatások, valamint a fejlesztési adókedvezmény mellett. Így a képzés i támogatás közvetetten, de egzakt módon nem számszer űsíthető mértékbe n járul hozzá egy-egy beruházás megvalósulásához. Másrészt e támogatási form a hatásai közvetlenül csak a képzés elvégzésében, a tudás megszerzésébe n mérhetők, illetve közvetett módon a segítségével létrejöv ő munkahelye k számában, amely utóbbira azonban a már említett támogatási csomag több i eleme is összességében szintén nem kimutatható mérték ű -- hatással van. Továbbá tekintettel a képzések speciális jellegére (legtöbbször csak az adott vállalatnál használható, Magyarországon iskolarendszerben nem elsajátíthat ó tudást nyújt, külföldön zajló képzéseket is magában foglal) az egyetlen - számszerűsíthető tényező az egy fő képzésre eső költség mértéke se m ítélhető meg objektíven, amit a gyakorlatban jelentkező nagy eltérések i s alátámasztanak. 5

6 Természetesen magának a beruházásnak a támogatására vonatkozóa n készültek és készülnek hatásvizsgálatok. A képzési támogatások helyszíni ellen őrzését a Nemzetgazdasági Minisztériu m (illetve jogel ődjei) közbeszerzési eljárása keretében kiválasztásra kerül ő könyvvizsgáló cégek végzik. A táblázatban szerepl ő cégek közül hét esetébe n került sor a Minisztérium által elrendelt helyszíni ellen őrzésre. A vizsgálato k eredményeképpen összességében ,- Ft támogatást fizetett vissza három támogatott cég. Egy további cég esetében az Európai Bizottság tartott kiterjesztett vizsgálatot, amely nem állapított meg a támogatással kapcsolato s további teend ő ket. A munkahelyteremt ő beruházási támogatások célja a gazdasági, társadalmi é s munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű kistérségek, települése k fejlesztésének el ősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeine k mérséklése, a helyi gazdaság meger ősítése, a vállalkozások fejl ődésének, gazdaságban betöltött szerepüknek, piaci pozícióiknak b ővítése többlettámogatás biztosítása révén. Az álláskeres ő k foglalkoztatásána k ösztönzésére kiemelt összeg ű kiegészítő támogatás lehetséges. A támogatás beruházások megvalósításához, új munkahelyek kialakításáho z nyújt segítséget a Munkaer őpiaci Alapból, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, A vissza nem térítend ő támogatás keretében új gépek, berendezések, technológiák beszerzése, új létesítmények építése során felmerült költsége k számolhatók el. Infrastruktúrafejlesztéssel összefügg ő költségek é s bérköltségek nem számolhatók el. Támogatás esetén a kedvezményezettne k vállalnia kell többek között, hogy a meglév ő és az újonnan felvételre kerül ő létszámát a beruházás befejezését követ ő 2 évig megtartja, illetve a támogatással létrehozott kapacitást 3 évig m űködteti. A nagybefektető k részére a Beruházás-ösztönzési célel őirányzatból (BC ) folyósított támogatáshoz kapcsolódóan a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, egyedi kormánydöntés alapján addicionális jelleg ű munkahelyteremtő beruházási támogatás adható. A beruházás eredményeként a legalább 250 a leghátrányosabb helyzet ű kistérségekben, településeken 150 új munkahelyet létesít ő vállalkozások esetén a vissza nem térítend ő támogatás összege 350 millió Ft. 6

7 A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból addicionális jelleg ű munkahelyteremt ő beruházási támogatás kormánydöntés alapján az alábbi esetekbe n nyújtható : a Beruházás-ösztönzési célel őirányzat (BC) támogatja a projektet EK D eljárás keretében, a jogszabályokban szerepl ő hátrányos helyzet ű kistérségekben, településeken valósul meg a fejlesztés, a beruházás eredményeként legalább 250 új munkahely jön létre. A munkahelyteremt ő beruházási támogatás egyéb feltételei azonosak a pályázati úton nyújtott munkahelyteremt ő támogatás feltételeivel, amelye k minden évben a vonatkozó jogszabályi előírások alapján nyilvánosa n meghirdetésre kerülnek. A között a Munkaerőpiaci Alapból, illetve a Nemzeti foglalkoztatás i Alapból nyújtott 100 millió Ft feletti munkahelyteremt ő beruházás i támogatások összefoglalását 4. számú melléklet tartalmazza. A nyújtott támogatásokkal kapcsolatos teljes kör ű ellenőrzési, monitoring tevékenységet a megyei/fővárosi kormányhivatalok munkaügyi központja i látják el a hatósági szerződésben foglaltak szerint. Ezen ellenőrzési folyamato n túlmen ően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és az NGM Ellen őrzési Főosztálya is évente, folyamatosan ellen őrzi a támogatással, kifizetéssel kapcsolatos tevékenységet. A szerződéses kötelezettsége k (foglalkoztatási, mű ködtetési) nem vagy nem teljes kör ű teljesítése esetén a pályázatokat, támogatásokat kezel ő munkaügyi központ intézkedik a támogatá s teljes vagy részbeni visszakövetelésérő l. A fentiekben részletezett képzési és munkahely-teremtési támogatások ú j munkahelyek létrehozásához, illetve meglév ő munkahelyek megtartásához, továbbá az alkalmazottak tudásszintjének, foglalkoztathatóságána k növeléséhez járulnak hozzá, sok esetben foglalkoztatási helyzet szempontjábó l kihívásokkal küzdő térségekben, így e támogatási formákat célszer űnek és alkalmazandónak tartjuk. Budapest, március,, Üdvözlettel : 7

8 Egyedi Kormánydöntéssel (EKD) nyújtott hatályos támogatási szerző dések listáj a 1.sz. melléklet E N c D Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerz ődé s szerinti támogatá si összeg (E Ft) Új munkahelyek száma Robert Bosch Elektronika Kft. német Hatvan autóipar , Robert Bosch Energy & Bodysystems K. német Miskolc autóipar , Robert Bosch Power Toot Kft. német Miskolc gépipar , Robert Bosch Rexroth Kft. német Eger gépipar , amerikai Budapest szolgáltatóközpont , Exxon Mobil Üzletsegít ő Közp. Kft DENSO Gyártó Magyarország K. kapán Székesfehérvár autóipar , Elektrolux Kft. svéd Nyíregyháza elektronika , $ francia Nyíregyháza szolgáltatóközpont , Michelin Hungária K amerikai Budapest szolgáltatóközpont 2004 IBM Hungary ISSC Kft , AGC Autóipari Kft. japán Tatabánya autóipar , Magyar Suzuki Rt. japán Komárom autóipar , Hankook Tire Hungary Ltd. koreai Rácalmás autóipar ,00 I Alcoa-Köfém Kft. amerikai Székesfehérvár alumíniumipar , BorsodChem Rt. magyar Kazincbarcika vegyipar , Linde Gáz Rt. német Szombathely vegyipar ,00 1 a Bridgestone Tatabánya Kft. japán Tatabánya autóipar , DIAGEO Üzletviteli Szolgáltatások Budapest szolgáltató - Kft. központ, , GlaxoSmithKline Hungary Kft. brit Gödöll ő gyógyszeripar , német Budapest szolgáltató 2006 SAP Hungary Kft. központ , Zoltek Rt. amerikai Nyergesújfalu vegyipar , I. oldal, összesen : 4

9 E Döntés éve, Gazdaság vtársaság i Anyavállala t székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerző dés szerint i g támogatás össze () i E Ft Uj munkahelyek szám a FAG Mag arorszá Kft. német Debrecen autóipar , Grundfos Magyarország Gyártó Tatabánya gépipar Kft. ++. LUK Savaria Kft. Esztergom autóipar HP Ma g yarország Kft. EDS) Buda p est szolgáltató központ ss2 ++. GE Hungary Zrt. amerikaí Tata elektronika : Coloplast Hungary Gyártó Kft. dán Nyírbátor gyógyszeripar Hartmann Hungary Kft. dán ács papíripar ' 11 0 szolgáltatóközpont amerikaí Budapest M Hungary ISSC Kft Morgan Stanley Mo. Elemző Kft. amerikai Budapest IT, telekommunikáció Samsung Electronics Zrt. koreai lászfényszaru elektronika Robert Bosch Elektronika Kft. 2. német Hatvan autóipar DENSO Gyártó Magyarország Kft. japán Székesfehérvár autóipar Payer Industries Hungary Kft. osztrák Ajka elektronika Del h! Calsonic Kft. amerikai Balassagyarmat autót.ar _ _, brit Budapest szolgáltató központ , szolgáltatóközpont ,00 amerikai Budapest 2007 Citibank Int. Plc InBev. B.S. Kft. belga Cegléd elektronika , DBM Zrt. magyar, japán Szakoly energía , oldal, összesen: 4

10 N Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerző dés szerint i támogatási összeg (E Ft) Új munkahelyek szám a W. Hambur er Kft. osztrák Dunaúváros pa.íri ar , Guardian Üvegipari Kft. amerikai Orosháza üvegipar , Ibiden Hungary Kft. I japán Budapest kerámia , Ibiden Hungary Kft. 11 japán Budapest kerámia , IT Services Hungary Kft, német Jászberény szolgáltató központ , Jász-Plasztik Kft. magyar Budapest m ű anyagipar , ZF Hungária Kft. német Eger autóipar , AHI Roofing Kft. új zélandi Várpalota építő ipari termékek , Rigips Hungária Kft. francia Halmajugra építő ipari termékek , ZF Lenksysteme Kft. német Eger autóipar , brit Budapest szolgáltató BT Limited Fióktelepe központ , Sauflon CL Kft. brit Gyál orvosi m ű szer gyártás , Knorr-Bremse Vasúti Járm ű 2008 Rendszerek Kft. német Orosháza járm ű ipar , F Segura Hungária Kft. spanyol Szolnok autóipar , Swedwood Sopron Bútor Kft. svéd Sopron bútorgyártás , Richter Gedeon Vegyészeti Gyá r magyar 2008 NyRt. Debrecen gyógyszerípar , Stadler Vasulti Járm űgyártó Kft. svájci Szolnok járm űipar , Gedia Hungary Kft. német Szentgotthárd autóipar , TEVA Zrt. I. magyar, izraeli Debrecen gyógyszeripar , Mercedes-Benz Hungary Kft. német Kecskemét autóipar , Linamar Hungary Zrt. kanadai Orosháza vegyipar , Nostra Cement Kft. osztrák Királyegyháza építő ipari termékek , AUDI Hun.aria Motor Kft. német Gy őr autóipar , Infineon Kft. német Cegléd elektronika_ , oldal, összesen : 4

11 E N o Döntés éve Gazdasági társaság Anyavállalat székhelye (ország) Beruházás helyszíne Nemzetgazdaság i ágazat Szerz ődés szerinti támogatás i összeg (E Ft) Ú munkahelyek t szám a Tecníca Logístics Kft. olasz Nagykálló könny ű ipar , ÉGIS NyRT. magyar, francia Budapest gyógyszeripar , BOSAL csoport holland Kecskemét autóipar , Szatmár-Optika Kft. brit Mátészalka orvosi m űszer gyártás , Harmann-Becker Kft. amerikai Székesfehérvár autóipar , BP Business SC Kft. brit Budapest szolgáltató központ , Ceva-Phylaxia Zrt. francia Budapest gyógyszeripar , Humán bioplazma Kft. olasz. Gödöll ő gyógyszeripar , Robert Bosch Keresk. Kft. német Budapest autóipar , TEMIC Hungary Kft. (Continental) német Budapest autóipar , Szemes Invest Kft. magyar Balatonszemes turisztika , Givaudan Kft. svájci Makó vegyipar , TEVA Zrt. 2. izraeli Gödöll ő gyógyszeripar , BectonDíckinson Kft. USA Tatabánya gyógyszeripar , AUDI Hungaria Motor Kft. 2/1. német Győ r autóipar , AUDI Hungaria Motor Kft német Győ r autóipar , Nokia-Siemens Networks Kft. finn Budapest IT, telekommunikáció , OPEL Szentgotthárd Kft. USA Szentgotthárd autóipar , Ibiden Hungary Kft. Japán Dunavarsány autóipar , oldal, összesen : 4

12 2 sz melléklet 100 millió forint felett miniszteri egyedi támogatásban részesített támogatotta k Támogatott neve projekt címe beruházá s összege (Ft) megítélt támogatás ősszege (Ft) támogatás megítélésé nek éve forrást biztosító elitirányza t Tiszaújváros-Inveszt Rt. Tiszaújvárosi Ipari Park Központi TFC SHINWA Magyarország preciziós Kft. Elektronikai részegységgyártás TEFA 1998-ISZVP titrong és MIBET T pitőetemgyár Kft. (korábban : BVM "MIBET" Kft.) Euxogerenda gyártása TEFA 1998-ISZVP Delet) Remy Hungary Kft. Elektromechanikai gyár létrehozása TEFA 199$-ISZVP Cad Zeiss Hungária Optikai Kft. Technológiai fejlesztés TFC 1998 Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. Ipari Park E. ütem infrastruktúra fejlesztése Központi TFC Szatmári Konzervgyár Kft. A Szatmári Konzervgyár feldolgozó üzemének fejlesztése Központi TFC GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. ipari célú villamos megszakító termékek gyártóbázisának létrehozása Ózdon TFC/VFC ISZV P Ráckevei Ipari Park Területfejlesztő és Szolgáltató Kft. Ráckevei Ipari Park I. ütem megvalósítása VFC 1999 Polgár-Incest Ingatlanfejlesztő, Befektetésszervező Kft. m _ Polgári Ipari Park területének alapinfrastuktúra fejlesztése I-II. ütem Központi TF C BÁTORTR.ADE Kft. Regionális biogáz-termelő üzem Központi TFC INTER-TRAM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kfr tonna olajosnövény alapanyago t feldolgozó biodízel üzem létesítése Központi TFC 3000 tonna olajosnövény alapanyagot INTE.R-TRAM KFT feldolgozó biodízel üzeni létesítése Központi TFC Delphi-Calsonic Magyarország Gyártó kft. U-SHLN EUROPE Gépjárműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. (korábban: Ortech Europe Gépjármű alkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft) Gépkocsi légkondicionáló berendezésekhe z kompresszort gyártó üzem kapacitásána k bővítése ] Központi TFC Autóipari alkatrészgyártó üzem technológia beszerzése Központi TFC Miskolci Ingatlangazdálkodv Rt. befektetést elősegítő ingatlanfejlesztés TFC Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, üzemeltető é s Fejlesztő Kft. Szolnoki Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése I. ütem Központi TFC

13 Robert Bosch PowerTool Elektromos Szerszámgyártó Kft. PERLOS Precíziós Ivt űanyagipari Kft. Bige Holding Kereskedelmi é s Termelő Kft. Nestlé Hungária Kft. NAGÉV Ipari Kereskedelmi é s SzolLtató Kf MASTER GOOD Termel ő é s Kereskedelmi Kft. kéziszerszámok gyártási feltételeinek megteremtése Központi TF C Kommunikációs és elektronikai alkatrés z gyártókapacitások b ővítése jelentős munkahelyteremtéssel Központi TF C Komplex m űtrágyagyártás kompaktálásos technológiával, TFC Munkahely megtartó struktűraváltő beruházás _ KITA,. Munkahelyteremtő és megőrző beruházás "t 1NC 2003 Baromfi daraboló és csomagoló üzem megvalósítása NC 2003 R.1.1\L X lpari és Kereskedelmi Kft. Munkahelyteremtő célú beruházás, varró és fröccsöntő üzemcsarnok építése TRFC GASTOR Baromfi Kft. Feldolgozóipari kapacitás fejlesztés e munkahely teremtéssel TRFC Csaba Metál Öntüdei Zrt IKARUS Holding Rt. szeghalm i ingatlanjának megvásárlása, valamint tárgyi eszközök beszerzése, Központi TRF C Bakony Műve k AutóaU atrészgyártó Rt. A Bakony Művek új evaporátoryára Központi TRFC Hajdúnánás Lux Alkatrészgyártó Kft. A Bakony Művek új evaporátorgpára Központi TRFC Dráva Tej Tejipari Feldolgozó és Értékesítő Kft Dráva Tej Kft élrlm'szerbiztonsági korszerűsítése Központi TRFC ZEDON Pálinkamester Kft. Szőlészeti hulladékfeldolgozó üzem létesítése Magyarbólyon Központi TRFC

14 Beruházó cég GE Hungary Zrt. Ibiden Hungary Kft, a beruházás célja kifizetett támogatás összesen szolgáltató központ létrehozása gépjármű kipufogó rendszere k szűrőbetéteinek gyártása számú mellékle t képzésben részesült munkavállalók száma, illetve fejlesztési támogatás esetén a tanulásra rződéses létszám-növekmény Electrolux Lehel Kft. hűtő gép gyártás gépjármű AGC Autóipari Magyarország szélvédő Kft. 400 gyártás Bosch Rexroth Pneumatikai Kft. Bosch Elektronikai Gyártó Kft. Robert Bosch PowerTool Elektromos Szerszámgyártó Kft. Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. Coloplast Hungary Gyártó Kft. Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. l)elphithermalhungarykft. E. Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. Ibiden Hungary Kft. II. beruházás Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft, pneumatikai berendezések gyártása elektronikai alkatrészek gyártása elektromos kkziszaeszámok gyártása gépjárma eletromkai alkatrész,,vártás penaiigyi modellező kőztont létrehozása gyógyászati segédeszköz gyártás gépjármű abroncs gyártás gépjármű klímaberendezése k gyártása _ autóipari alkatrés z gyártás gépjármű kipufogó rendszere k szürőbetéteinek gyártása szolgáltató központ létrehozása Mercedes-BenzHungary Manufacturing Kft gépjárműgyártós BP Business Service Centre Kft. (folyamatban) szolgáltató központ létrehozása Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. (folyamatban) gépjárműgyártás Audi Hungaria MotorKft. (folyamatban) gépjárműgyártás Audi Hungaria Motor Kit. (folyamatban) tanműhely létrehozása Continental Automotive Hungary Kft. (folyamatban) ' autóipari alkatrés z gyártás d l '

15 4. sz. melléklet között a Munkaerőpiaci Alapból, Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott munkahelyteremt ő beruházási támogatáso k A támogatott vállalkozá s megnevezése A beruházá s helye (megye, település) A beruházási támogatással érintett tevékenység Az új munkahelye k száma A támogatá s összege (millió Ft) Pályázati úton nyújtott támogatások (miniszteri döntés alapján ) C. P. S Rt. Borsod-A-Z., Szikszó Master-Good Kft. Szabolcs-Sz.-B., Petneháza Grand Kábel Kft. Szabolcs-Sz.-B., Baktalórántháza gyógyszeralapanyaggyártás baromfihúsfeldolgozás é s tartósítás közúti gépjárm ű, gépjárm űmű moto r alkatrészgyártás , , , 5 Start Rehabilitáció s Vállalat Szabolcs-Sz.-B., Nyíregyháza cipőgyártás , Bátor Produkt Ipar i és Szolg. Kft. Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gépjárm ű alkatrészgyártás , Marcali Szálloda Kft. Somogy, Marcali szállodai szolgáltatás , 8 PRIVÁT Szállítmányozó i egy. cég Aspöck Hungári a Keresked. Kft. Borsod-A.-Z., Megyaszó könny űfém szendvicspanelgyártás Tolna, Bonyhád kábelkonfekció - gyártás , , 0 Videoton Elektro- Somogy, kismegszakító ,0

16 Plast Kft. Kaposvár gyártás Jako Kft. Tolna, Gerjen autóalkatrész-gyártás , Vodafon e Magyarország Zrt. Borsod-A.-Z., Miskolc telekommunikációs szolgáltatás , Hankook Tire Magyarország Kft. Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás , ABASANSZ Kft. Borsod-A.-Z., Abaújszántó feldolgozóipar ,4 Gyulai FAFÉM Bútor Zrt. Zala i Baromfifeldolgoz ó Kft. Békés, Gyula bútorgyártás , 5 Zala, Pacsa baromfifeldolgozás , 0 Tranzit Foo d Baromfifeldolg. Kft. Szabolcs-Sz.-B., Nyírgelse baromfifeldolgozás ,6 Hestra Hungary Kft. Szabolcs-Sz.-B., Rakamaz kesztyűgyártás ,0 Master-Szolg Szolgáltató Kft. Szabolcs-Sz.-B., Kisvárda hobbiállat eledelgyártás , 0 Raktárbázis-Tranzit Termel ő Kft. Szabolcs-sz.-b., Nyírbátor lakó és nem lakó épület építés , 6 Perfectio n International Kft. Somogy, Berzence tároló fatermékgyártás , 7 ' Kérelem alapján, egyedi kormánydöntéssel (EKD) a Beruházás-ösztönzés i célel őirányzatból (BC) nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a Munkaerőpiaci Alapból addicionális jelleggel biztosított munkahelyteremt ő támogatáso k Bosch Elektronikai Kft., L ütem Heves, Hatvan 2006 elektronika i alkatrészgyártás , 0 Hankook Tire Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás ,0

17 Magyarország Kft., I. ütem 2007 Bosch Elektronika i Kft., H. ütem Heves, Hatvan elektronika i alkatrészgyártás , 0 Hankook Tire Magyarország Kft., Fejér, Rácalmás gumiabroncs-gyártás , 0 II. ütem Coloplast Hungary Kft., I. ütem Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gyógyászati segédeszköz-gyártás , Bosch Elektronika i Kft., III. ütem Heves, Hatvan elektronika i alkatrészgyártás , 0 Coloplast Hungary Kft., II. ütem Szabolcs-Sz.-B., Nyírbátor gyógyászati segédeszköz-gyártás , 0 Linama r HungaryKft. Stadler Szolno k Vasúti Járm űgyártó Kft. Békés, Békéscsaba Jász-Nagykun - Szolnok, Szolnok autóipari alkatrészgyártás , 0 vasúti járm űgyártás ,0

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

INTEGRÁLT REGIONÁLIS FEJLESZTÉS-FINANSZÍROZÁSI MODELL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON'

INTEGRÁLT REGIONÁLIS FEJLESZTÉS-FINANSZÍROZÁSI MODELL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON' Tér és Társadalom 18. évf. 2004/4. 51-68. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 4: 51-68 Kulcsszavak: INTEGRÁLT REGIONÁLIS FEJLESZTÉS-FINANSZÍROZÁSI MODELL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON' (Integrated Finance Model

Részletesebben