ÉRTESÍTŐ. Internetcím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 9. sz., szeptember Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: Tartalom Bajnok István: Gondolod, jó irányban vagyunk? 1 Kunszery Gyula: Költői levél 3 Ember- és erkölcstan: egy pedagógiai hungarikum hányattatott sorsa 4 Bajnok István: Őszinte szó 6 Bajnok István: Miért lett kiemelt egyház a Hit Gyülekezete? 7 Gondolod, jó irányba vagyunk? Az irány jó, de a veszély nagy a elbukásra. Aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. (Jakab 4.17) Másfél év nagy idő! Szavakban néhány kormányzati nyilatkozatban már tudjuk, mit kellene tenni. Vezetőink a nemzetközi helyzet alakulására hivatkozva jelentős változásokat csak korlátozott mértékben tudtak hozni. Azt nem mondhatjuk, hogy semmi változás nem történt, hiszen megszűnt a diktatúra, az embernek nem kell már félnie a jövőtől, a rendőrség túlkapásaitól, reményeink növekedtek a két évvel ezelőtti állapotokhoz képest. De azt sem mondhatjuk, hogy eljött a Kánaán! A változások kezdetén vagyunk, még sok mindennek meg kellene változni az emberek érdekében. Az irány jónak látszik, de csak a jövő fogja eldönteni, hogy tényleg jó irányba tartunk-e.

2 Talán ezért jó, ha nemcsak kritizálva helyzetünket egy pár szükségesnek tartott dologra felhívjuk vezetőink figyelmét. Sokat halljuk a médiában, hogy a volt politikai vezetők milyen jelentős hibákat mondhatjuk lopásokat, csalásokat, sikkasztásokat követtek el. Ezt bizonyítják, hogy sorra veszik őrizetbe őket, sajnos még kevés ítélet született ezen ügyekkel kapcsolatosan. A bizonyítási eljárások lassan csörgedeznek, hosszú ideig tartó vizsgálatok vannak folyamatban. Az újsághírek bizonyítva láttatják a bűnök elkövetését, a bíróságok viszont vontatottan hozzák ítéleteiket. Mi lehet az oka ennek a lassúságnak? A törvények, rendeletek hiányossága? A vizsgáló hatóságok szakszerűtlensége? A bírósági rendszer nehézkessége, bírók számának hiánya? Ki tudja? Okos embereknek ki kellene már találni, hogy ne évekig, hónapokig húzódjanak a bírósági ügyek. Mi, laikusok, csak felsorolni tudjuk a tapasztalt hiányosságokat. Ez nem rosszindulat részünkről, hanem türelmetlenség. Ezerszámra képeznek jogászokat, ügyvédeket. Tapasztalatokban sincs hiány. Miért van akkor ez a vontatottság az ítélkezésben? Az előbb említettek után nagyobb jelentőségűnek tartom a jövő politikai, gazdasági irányvonal konkrétabb meghatározását. Olyan törvények, rendeletek hozását kívánjuk, amelyek megakadályozzák az elmúlt időszak politikusainak lopásait, csalásait, sikkasztásait. Konkrétabban, nemcsak törvényeket, rendeleteket kell hozni (erre is szükség van!), hogy a közéleti tevékenység tisztuljon, hanem véleményem szerint a közerkölcs, a közvélemény formálásával is törődni kellene! Új közéleti helyzetet kell teremteni. Ez már nem jogászi feladat! Az emberek tudatát kell megváltoztatni, hogy a jövőben ilyen esetek kevésbé forduljanak elő. Az emberek tudatába kell beleplántálni az erkölcsi érzéket. Képletesen úgy is mondhatnám, nem közmunkával kell megvalósítani, hogy rend legyen a portán, a házam táján, hanem rá kell ébreszteni és ha ez nem megy, bizonyos eszközökkel rákényszeríteni az embereket, hogy portájukon, házukban rendet teremtsenek. Tiszta udvar, rendes ház mozgalom erkölcsi kötelessége kellene lennie minden embernek. Ezt nem lehet törvényekkel, rendeletekkel megkövetelni! Erre rá kell nevelni, ébreszteni a lakosságot. Szorosan kapcsolódik ehhez az új generáció nevelésének kérdése. Már gyerekkorban, ifjúsági korban meg kellene követelni a rendteremtést a fiataloktól is. Ismétlem, ez nem jogi feladat, ebben a szülőknek, a nevelőknek, tanároknak van fontos feladatuk. Úgy is mondhatjuk, ez már nemzetnevelés! Ezt mulasztották el az elmúlt korszak vezetői! Mi tartsuk ezt nélkülözhetetlen követelménynek! A rendet ne mások munkájával, fizetésért próbáljuk megvalósítani. A közmunka bizonyos helyzetek rendbehozatalára jó, de el kell ismerni, ez nem termelő munka, ezért kevés adó folyik be, vagy semmi. Az államnak adófizető munkásokra van szüksége, adófizető vállalatokra. A közmunka a szociális segélyt helyettesítheti, akkor jó, ha munkára nevel. Ha munka helyett a munka alóli lógásra szoktat, akkor nem valósul meg eredeti célja. Ezt figyelmeztetésnek tartom, nem elítélésnek. Fontosnak tartom a jövő szempontjából azt is, hogy állami vállalatok legyenek gazdaságilag fontos területeken. Nem igaz az a régi államvezetői álláspont, hogy az állam rossz gazda! Bármilyen vállalat rossz lesz, ha a vezetője tehetségtelen, csak a saját javát tartja szem előtt, ha korrupt, egyszóval alkalmatlan vezetőnek. Az ilyen vállalatvezetőktől Isten mentsen bennünket! Nemzetgazdaság szempontjából fontos területek: a víz, a gáz, az elektromos áram termelése, forgalmazása, vasipar, élelmiszeripar stb. területeken az állam beavatkozása, állami vállalatok létesítését szükségesnek tartom. Ilyen pontokat nem szabad profitra éhes kapitalisták kezébe adni. 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 Az említettek megvalósításához az oktatási, nevelési rendszer javítása szükséges. Ismétlem, fontos az alkotmány módosítása, de nem elég, elengedhetetlen feladatnak tartom az oktatási, nevelési rendszer javítását, vagyis a közerkölcs, a közvélemény keresztényivé tételét. Az embereket és a fiatalokat is nemcsak rendeletekkel, törvényekkel kell kényszeríteni a helyes álláspont elfogadására, hanem neveléssel, erkölcsi tartásra kell szoktatni. Ezt hiányolom. Nagyobb figyelmet kellene fordítani az ifjúságra, a jövő generáció tagjára, és ha kell, kényszerítsük a drog-, alkoholfogyasztás, egyéb tiltásokon kívül a helyes magatartásra, értékes munkára, jövőjének megbecsülésére is. dr. Bajnok István Költői levél Ortutay Gyulához Miniszter Úr, Kedves Barátom! Engedd meg, hogy magázzalak, oly nagy köztünk a rangkülönbség, gerinces Ön, s én ázalag. Ön mondá, hogy már készülőben egy újabb törvénytervezet, mely minket a fakultatívos hitoktatáshoz elvezet, s Ön ezt helyesli, hirdetvén, hogy a lelkiismeret szabad. (Ez alapon Rousseau törölné az összes tárgyakat!) Henrik királynak büszke trónért Párizs megért egy misét, de bársonyszék és szabad hittan hát ez sem éppen semmiség! Magyar műveltség vallás nélkül? Miniszter Úr, nevetni kell, hiszen egész kultúránkat a Keresztkútnál kezdtük el. Az első kedves gügyögésünk a mély hitünkről mond regét, az isa pur es chomuv vogmunk s a Königsbergi töredék, a példázatok, szép legendák, a siralmak és himnuszok, s Balassi két szerelmi dal közt bűnbánatos zsoltárt susog. Aztán a magyar szellem-élet tovább a hit körül forog, erről vitáznak szenvedéllyel Pázmány, s a prédikátorok. Zrínyink hatalmas eposzához a Szent Szűztől kér ihletet, s egy délceg bécsi gárda-hadnagy a vallásról bölcselkedett, s törékeny testtel, rossz tüdővel, mely sípol, liheg, zihál, a lélek halhatatlanságát hirdette Vitéz Mihály. Majd Berzsenyi az Istenséghez zengett fohászos háladalt, s Kölcsey meg úgy könyörgött Isten áld meg a magyart! És Arany János azt kívánta ez nem hazugság, nem rege, hogy kis kacsóit összetéve imádkozzék gyermeke. De hallgassuk meg tán Petőfit, a szabadság dalnokát! az Istenünkre esketett fel, hogy nem leszünk rabok tovább! XVII. évf. 9. szám 3

4 Hitünknek ősi lombos fáját nem érte semmi hervadás, tragédiáját Úr szavával fejezte be a nagy Madách. Aranykötésű imakönyvről dalolt Reviczky boldogan, az Illés tüzes szekerével Adynk az ég felé rohan. Itt minden művész, mint Jákob az angyalokkal vív tusát, hadd említsem csak Liszt miséit és Munkácsynak Krisztusát Hát mindezért bizony honunkban tompult az agy, fakult a szív, ha vallásunknak oktatása csak amolyan fakultatív. Magyar kultúra vallás nélkül, ott lenne, hol a mádi jó izraelita, Miniszter Uram Önt várja már a rádió, ADDIÓ! Kunszery Gyula Megjegyzés: úgy látszik, régen is szükség volt az ifjúság nemzeti, erkölcsi nevelésére! Ember- és erkölcstan: egy pedagógiai hungarikum hányattatott sorsa Az emberismeret és etika helyzete Európában nagyon különbözik a vallásos nevelés (nevezetesen a hittan) erősebb vagy gyengébb, monopol, hegemón, egyenlő vagy félreszorított pozíciója tekintetében. Ebben a vonatkozásban jelentős változások történetek a legutóbbi negyedszázadban is. Ma már csak néhány országban (Görögországban, Írországban, Máltán, Horvátországban) van alternatíva nélküli kötelező hittan, olyan országokban, ahol a lakosság túlnyomó vagy jelentős többsége vallásos, ahol az egyházak kezén van az iskolák jelentős része, ahol politikai erők hatalma védi még a hittan monopol vagy hegemón helyzetét. Hazánk nem ilyen ország, hiszen a felnőtt lakosságnak csupán százaléka rendszeres vallásgyakorló. Néhány országban (például Lengyelország, Ausztria, Németország) a hittan státusa: kötelezően választható tárgy. Vagyis az oktatásügy alternatívát kínál a szülők és diákok számára: a vallástan vagy etika választására. Végül jó néhány országban a hittan fakultatív, és a mindenki számára kötelező tárgyak között az erkölcsi és a társadalomismereti tematikához tartozó tárgyak a leggyakoribbak. Nyilvánvaló azoknak az európai elképzeléseknek a gyengéje, melyek valamely témakör monopol vagy hegemón helyzetével és fontos tematikák feltűnő hiányával jellemezhetők. Túl elvont vagy éppen életidegen elképzelés alig akad, gyakoribb a gyakorlatközeliség erényét túlzásba vivő pragmatizmus. Meglehetősen problematikusnak vélem az elsőre roppant demokratikusnak tűnő választhatóságot. Először is azért, mert több helyen nem is annyira a diák vagy a szülő választ, hanem az erőteljes ideológiai és politikai hatásoktól befolyásolt iskola, vagy pedig a többség dönt elve alapján a hittan alternatíváját választó kisebbség valamiféle hátrányt szenved: a hittanos gyerek kimarad az emberi és társadalmi jelenségek szélesebb és alaposabb megismeréséből, valamint a 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 másféle vallási és erkölcsi rendszerek megismeréséből; a hittan alternatíváját választók pedig a vallásismeretből. A nagyobb veszteség rendre a hittant választókat éri. Ebbe a tipológiába meglehetősen nehezen illeszthető be az Európa-szerte egyedülálló magyarországi koncepció és gyakorlat. Az igazi hungarikumnak tekinthető hazai találmány lényege a leíró embertudományok (lélektan, szociológia, kulturális antropológia, politológia, ökológia) és normatív embertudományok (etika, filozófiai antropológia) egymásra épülése, ötvözete, szerves egysége. Másképpen fogalmazva: az ember és társadalom működése a magyarországi modellben nem marad leíró, pragmatikus szinten, hanem erkölcsi és filozófiai nézőpontból reflektált. Mindennek eredményeképpen elkerülhetők mind a pszichologizálás, mind a szociologizálás, mind a moralizálás buktatói, rövidre záró redukciói. Azért is nehéz tipológia-rendszerünkben ezt a sajátosan magyar pedagógiai innovációt elhelyezni, mert a) ez a tárgy hazánkban kötelező, b) erőteljesebben megjelenik benne a lélektani és filozófiai dimenzió, mint a legtöbb európai országban. A tantárgyba beépített etika egy olyan konszenzus-etika, mely ellen a különböző világnézetű pedagógusok, szülők és diákok, továbbá a hitoktatók döntő többsége nem emelt kifogást. Az Emberismet, Emberismeret és etika, Ember-, erkölcs- és társadalomismeret, Etika néven szereplő, de nagyon hasonló tartalmú tantárgyak tanítását gazdag tantárgypedagógiai apparátus segíti: tantervek, tankönyvek, módszertani segédletek egész arzenálja. Az egyházak szakértői úgy látják, hogy a hazai ember- és erkölcstanra jól ráépíthető a hittan. A hiányzó láncszem a vallástan, ami még a rendszerváltás előtt egy évvel szerepelt a Nemzeti Alaptanterv első változatában, és éppen az Antall-kormány idején maradt ki az elképzelésből. Az ember- és erkölcstan ugyan szerepel a vallás-tematikában, de ez nem pótolja a hittanos gyerekek számára is fontos tárgyat. Megjelenésekor a magyar innováció szinte egyedálló volt Európában kötelező jellegével, komplexitásával, a leíró és normatív embertudományok összehangolásával. Abban az időben még Európában sokkal inkább jellemző volt a hittan uralkodó helyzete, s jóval kisebb arányban jelent meg mind az Etika, mind a semleges Vallástan, mind pedig a többdimenziós tárgyak. Míg Európában az utóbbi tíz évben erősödött az ember-, erkölcs-, társadalom- és vallásismeret jelenléte az oktatásügyben, hazánkban jelentősen gyengült (először akkor, amikor az előző Fidesz-kormányzat idején egyharmadára csökkent a tárgy óraszáma), annak ellenére, hogy ebben az időszakban kezdődött el az egyetemi szintű tanárképzés. Mára ennek a jobb sorsa érdemes magyar találmány helyzetének fokozatos rosszabbodása következtében ebben a tekintetben Európa perifériájára kerültünk. Ennek oka elsősorban a tantárgy óraszámának minimálisra csökkenése, más tárgyakkal való összeolvaszthatósága (és ennek általánossá váló gyakorlata), jó néhány esetben a tárgy teljes mértékű ami természetesen törvényellenes szabotázsnak tekinthető kiiktatása. Ennek a visszafejlődésnek okát elsősorban a magyarországi felemás modernizációnak a rendszerváltás utáni folytatódásában látom, nevezetesen abban, hogy a rendszerváltás előtti pszeudo-szocializmus után egy pszeudo-kapitalizmus következett, miközben a még gyenge minőségi kereszténydemokrácia, szociáldemokrácia és liberalizmus nem tudta megfelelőképpen elűzni a feudalizmus vissza-visszatérő kísérteteit, nem tudtak megfelelő érték-alternatívát állítani a biztonságelvű fogyasztói pragmatizmusnak. XVII. évf. 9. szám 5

6 Az alaposabban tájékozódni szándékozók számára: Kamarás István (1997) Emberismeret, embertan, embertérkép. Vigilia, 6. sz Kamarás István (2001) Embertan, erkölcstan, vallástan, hittan nyílt levél Orbán Viktorhoz. Élet és Irodalom, aug Kamarás István (2009) Emberismeret és etika nálunk és más nemzeteknél. Iskolakultúra,10. sz Géczi János, Kamarás István (2010) Honnan hová, embertan? Nagyítás. 20. sz. (V.19.) 1, 4-5. Kamarás István OJD, szociológus, akadémiai doktor Őszinte szó Szokás szerint minden évben kétszer márciusban és szeptemberben szoktunk az Értesítő megjelenéséhez adományt gyűjteni. Így az 500 példányt öt év alatt 4000 példányra tudtuk ingyenesen növelni. Akciónk sikeres eredményéről minden évben az áprilisi számban közölt közhasznúsági jelentésben tájékoztatást adunk. Bevételeinket korábban kb. 50%-ban önöktől kaptuk támogatásként, 25%-ban pályázatokon nyertük, 10%-ban a szja 1%-os adományából és 15%-ban alapítványi kölcsönből fedeztük. Az Értesítőt 1993-ban indítottuk a KDNP kerületi lapjaként az időközben meghalt dr. Dörnyei Béla kollégámmal és legutóbb a KDNP-elnökség (Semjén Zsolt) engedélyével ban a párt új vezetősége megvonta anyagi támogatását a laptól és vette át a lap megjelentetésének költségeit a DEKA tól a lap megjelenését sem pártok, sem egyházak, sem egyes politikai személyek nem támogatják, de nem is várunk tőlük támogatást. A lap keretében több oldalról a napi politikai eseményekről adunk hiteles tájékoztatást, és ezzel az a célunk, hogy az embereket gondolkozásra szoktassuk. Ugyanis tapasztalható, hogy a média tájékoztatása irányított (személyektől, pártoktól), még a pártatlannak gondolt esetekben is. A mi cikkíróink alapgondolata a keresztény, nemzeti érdek szolgálata. Ezt nyíltan valljuk, minden pártérdek szolgálata nélkül. Fontosnak tartjuk a közerkölcs javítását, jövőnk érdekében az ifjúság nevelését, példaképek bemutatását. Nem tartjuk helyesnek, hogy politikai vezetőink csak szóban ismételgetik a szükséges teendőket, elvárásokat, de a cselekedetek, a tettek többnyire elmaradnak. Pedig a tettek értékelik az elmondott szavakat. A hibás döntésekre is fel kell hívni a figyelmet, bármely oldalról tapasztaljuk azt. Ezért nem sértődhet meg senki sem. Egy konkrét példát említek én a KDNP OV-n látható többséggel egyetlen ellenszavazattal alapszabályba vették a kettős párttagságot. Ellenszavazatom miatt engem ezért ki akartak zárni a pártból. A fegyelmi másodfokon nem lett jogerős (az OV i ülésén), mivel az OV tagjai elutasították a vezetőség véleményét. Ugyanis a kb. 250 tagú OV tagjai közül csak 54- en szavaztak (mintegy 20%) kizárásomra. 5 év alatt ilyen nagyot változott a tagság véleménye. Felmerül a kérdés: nem kellene ezért az alapszabályt is változtatni? A példát csak a korábban említettek igazolására hoztam fel, lehetne több példát is említeni, de nem célom ellenfeleket gyártani. Az önkényeskedéssel, diktatúrával mindenkor hajlandó 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 vagyok szembeszállni javító szándékkal, erőszak nélkül. Meg kell mondanom őszintén a véleményem, akik csak mondják, de nem bizonyítják esetenként, hogy egy személy vagy szervezet bűnt követett el mert véleményük szerint a bűn elkövetése fajukban van (négerek, cigányok, zsidók stb., vagyis kollektív bűnősök), ezt az álláspontot nem tudom elfogadni, mert kollektív bűnösök nincsenek. Akik ezt vallják, azoknak helyesnek kell tartani a benesi dekrétumokat is, a magyar és német kollektív háborús bűnösségről. Ismétlem, én csak a bűn tényleges, bizonyított elkövetőjét tartom bűnösnek. Tudom, ezzel a véleménnyel nem mindenki ért egyet, de nem akarom Benes elveit igazolni a kollektív bűnösség elismerésével. A bűnelkövetőt büntetni kell, akár magyar, német, angol, amerikai, francia stb. nép tagja vagy néger, cigány vagy zsidó stb. fajú! A kis kitérő után visszatérve az eredeti mondanivalómra, a támogatások ösztönzésére a következőkre szeretném felhívni figyelmüket Arra hivatkozva, hogy az állam adósságokkal küszködik, tőlünk megvontak minden pályázati támogatást. Már években sem kaptunk egy fillért sem a Nemzeti Civil Alapítványtól, ahonnan szoktunk kapni pályázati pénzt. Máshol is próbálkoztunk (önkormányzattól, más szervezetektől), eredménytelenül. Ezért kénytelenek leszünk példányszámunkat csökkenteni. A posta- és papírköltség a legnagyobb költségünk, ezért a múlt havi számban jeleztük, aki lel rendelkezik, az közölje velünk, ezáltal díjmentesen tudjuk a lapot küldeni. A helyzetünkből adódóan, aki bármely kevés összeggel is támogat bennünket, azoknak a tettét köszönjük, és továbbra is küldeni fogjuk a lapot. Nekünk személyi kiadásaink nincsenek, tiszteletdíjat senkinek nem fizetünk, utazási költségeket sem térítünk senkinek. Mindenki saját lehetősége, véleménye alapján cselekedjen. Mellékelünk egy csekkbefizetési lapot, hogy mindenki tehetsége szerint adakozzon. Tisztelettel a szerkesztők nevében: dr. Bajnok István Miért lett kiemelt egyház a Hit Gyülekezete? Még egy szó az egyházügyi törvényről. A törvénytervezetet a Kereszténydemokrata Néppárt készítette elő. Valószínű, hogy ez nem a nagyobb kettős párt -tag, a Fidesz kívánsága ellenére történt. Közös megegyezés volt, hogy az egyházak elismerésének kérdése nem bírósághoz tartozó ügy maradt, hanem a parlamenti képviselők kétharmados döntésének körébe került. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ezentúl nem törvények előírásai alapján határoznak a bíróságok az egyházak elismeréséről, hanem politikai kérdésként erről a parlament dönt. Ez kiolvasható a tervezetből is. Ma már nincsen történelmi egyház, 100 éves múlt, fős tagsági kategória. A tervezet három csoportba sorolta az egyházakat. Egy: bevett/elismert felekezetek (?), kettő: köztevékenységet ellátó egyházak, három: a világvallásokhoz kötődő vallások. A tervezet a vallásokat politikai szempontokból értékeli. Ez egyértelműen liberális szempontból való értékelés. Nem vizsgálja a tanítás igazságát, a hittételeit, vagyis ma már lehetőség lesz például egyházzá nyilvánítani bizonyos feltételek mellett a szegedi boszorkány egyházat is. XVII. évf. 9. szám 7

8 A Heti Válasz 29. száma szerint Erdő Péter bíboros is meglepetésének adott hangot, amiért végül nem a bíróság, hanem az Országgyűlés határoz a vallásügyi kérdésben. Közli Semjén Zsolt KDNP-s miniszterelnök-helyettes magyarázatát: Az én teológiai ízlésemnek nem mindenben felel meg a Hit Gyülekezete ( ), de ha egyszer a magyar társadalom ilyen mértékben támogatja a Hit Gyülekezetét, akkor észszerű, hogy az Országgyűlés ezt akceptálja. A szja 1%-os adományok esetén ezt úgy lehet értelmezni, hogy amely egyház sok felajánlást (pénzt) kap, az valószínűleg igen nagylétszámú tagsággal is rendelkezik. Semjén augusztus 20-án az Echo TV-beli nyilatkozatában ezzel magyarázta a Hit Gyülekezet elfogadását. Említette, az 1%-os felajánlásokban a negyedik legtöbb pénzt kapó egyház a Hit Gyülekezete. Igaz, ehhez hozzá kellett volna fűznie azt is, hogy a havi több milliós havi jövedelemmel rendelkezők adójának sokkal nagyobb az 1%-os összege, mint a szegény, minimálbért kapókénak. Vagyis a gazdagok sokkal több pénzt adhatnak, mint a szegény dolgozók! Ezért ebből nem következik, hogy a több adományt kapó egyház egyben nagyobb támogatottsággal (létszámmal) is rendelkezik! Az egyházaknak szánt összeg és az adományozók létszáma között különbség van. Lehet a létszámhoz kapcsolni az elismerést, de akkor a Jehova Tanúi egyházat is el kellett volna ismerni, akiknek taglétszáma a Hit Gyülekezetével vetekszik. Pénzadomány alapján viszont akár a Soros Alapítványt is egyházzá lehetne nyilvánítani, aki pénzzel meg tudná venni az egyházi jogot. Mindezekből levonható az a következtetés, hogy politikai szempontokból történő elismerése egyes szervezeteknek nem tartjuk helyesnek. Kíváncsian várhatjuk, vajon közzéteszik-e a jövőben, hogy mennyi állami támogatást kapnak az elismert egyházi szervezetek és miért? Ugyanis politikai szempontok lehetnek: a pártok számára szavazatok gyűjtése a választásokon, nemzetközi pártkapcsolatok bővítésének segítése, nemzetközi területen olcsó hitelek szerzésének segítése, törvények elfogadtatásának támogatása, média hangjának megváltoztatása stb. Nagyon sajnálom, hogy ebben az ügyben a Kereszténydemokrata Néppárt nem bizonyult vitaképes partnernek az egyházak elismerésének kérdésében. Kénytelen volt korábbi keresztényi álláspontját megváltoztatni (az elnök beleegyezésével). dr. Bajnok István TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban 1. Jogszabályi háttér 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 35. (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2005. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 -

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 - - 1 - H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK A magyar közoktatás történetében a Ratio Educationis 1777-es megjelenéséig külön tantárgyként nem szerepelt

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Bartók Béla Általános Iskola Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzat

Bartók Béla Általános Iskola Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzat Bartók Béla Általános Iskola Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2009. szeptember 1. 1 1. Jogi alapok 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 52. (7) és (9), valamint a 114. (1),

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések Vallásszociológia avagy azok a bizonyos végső kérdések Az ősidők óta. Vagyis minden emberi társadalomban létezett. Durkheim: A társadalom és a vallás szinte elválaszthatatlanok egymástól Def: a szent dolgokra

Részletesebben

Az alapítás éve: Cégbírósági bejegyzés száma: Az Alapítvány székhelye: Alapítók:

Az alapítás éve: Cégbírósági bejegyzés száma: Az Alapítvány székhelye: Alapítók: A Boldog Diákévekért alapítványt az alapítók a Ptk. 74/A-F -aiban meghatározottak figyelembe vételével tartós közérdekű célra hozták létre. Az alapítók gyermekei az 1995/96. tanévben a Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A "POLYHOS" Polgári Társulás Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

A POLYHOS Polgári Társulás Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE A "POLYHOS" Polgári Társulás Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A társulás neve: POLYHOS - szőlészek és borászok egyesülete Rövidített név: POLYHOS A társulat székhelye: Helmeci u. 5/9, 076 52 Kisgéres

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet A szakkollégium célja, feladata Célja katolikus keresztény értelmiség nevelése, mely saját szakterületén magas színvonalon

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Mit ér a diploma, ha magyar?

Mit ér a diploma, ha magyar? 3. szint Április Mit ér a diploma, ha magyar? Az Unióban automatikusan elfogadják majd a magyar oktatást A diploma annyit ér, amennyiért beváltható. Mondjuk fizetésre. Nagy kérdés, hogy a magyar diplomák

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Nagyító alatt az egyházügyi törvény. Ez a rövid könyv olyan cikkeket tartalmaz, amelyeket az utóbbi három évben írtam a

Nagyító alatt az egyházügyi törvény. Ez a rövid könyv olyan cikkeket tartalmaz, amelyeket az utóbbi három évben írtam a 1 Nagyító alatt az egyházügyi törvény Ez a rövid könyv olyan cikkeket tartalmaz, amelyeket az utóbbi három évben írtam a magyar vallásszabadsági torvényre és az egyházak helyzetére vonatkozóan. Amint azt

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője.

T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője. - 1 - T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője. H ITTAN- ÉS ETIKAOKTATÁS A MAGYARORSZÁGI ISKOLÁKBAN ( KÜLDETÉS, LEHETŐ SÉGEK,

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2014. évi tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2014. évi tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2014. évi tevékenységéről A Felügyelő Bizottság 2015.04.01-én megtartott ülésén áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A Vitéz Hadnagy Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) A Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) valamint a HODOSZ ZMKA alapszervezete (1101

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz 2014. március 15-én életbe lép az új Polgári Törvénykönyv.

Részletesebben

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Kecskemét 2014.06.24. Dr. Kovács Teréz egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu Iktatószám: 16-106 /2014. Tárgy: Megbízás elfogadása A, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 32. -a Kovács Zsolt (név) 0 (személyi azonosító) 3574 Bőcs, Munkácsy u. 65. szám alatti lakosnak

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S MPTSZ Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. május 24. 2 T a r t a l o m 1. A kettős könyvvitelt vezető MPTSZ Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2. Kimutatás a

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben