AZ ELEMANALITIKA KORSZERÛ MÓDSZEREI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ELEMANALITIKA KORSZERÛ MÓDSZEREI"

Átírás

1 AZ ELEMANALITIKA KORSZERÛ MÓDSZEREI 1

2 2

3 AZ ELEMANALITIKA KORSZERÛ MÓDSZEREI Szerkesztette ZÁRAY GYULA A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3

4 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat keretében jelent meg ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsô magyar nyelvû kiadás: 2005 Záray Gyula, 2005 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary 4

5 SZERZÔK BERTALAN ÉVA okleveles vegyész, Ph. D., ELTE TTK, tudományos fômunkatárs, Magyar Állami Földtani Intézet, Laboratóriumok Osztály BORSZÉKI JÁNOS vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, egyetemi docens, Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék FARSANG GYÖRGY okleveles vegyész, a kémiai tudomány doktora, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék GALBÁCS GÁBOR okleveles vegyész, a kémiai tudomány kandidátusa, egyetemi docens, Szegedi Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék KAMARÁS KATALIN okleveles fizikus, a fizikai tudomány doktora, tudományos fômunkatárs, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet KÁNTOR TIBOR vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, ny. egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék KURUNCZI SÁNDOR okleveles fizikus, tudományos s. munkatárs, MTA AEKI Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium LAKATOS JÁNOS vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék MEDZIHRADSZKYNÉ SCHWEIGER HEDVIG okleveles vegyész, a kémiai tudomány kandidátusa, c. egyetemi docens, ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport OSÁN JÁNOS okleveles fizikus, tudományos munkatárs, MTA AEKI, Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium PALLÓSI JÓZSEF okleveles fizikus, tudományos laboratóriumvezetô, Qualitest Anyagvizsgálati, Környezetvédelmi és Mérésügyi Kft. Dunaújváros 5

6 PAP TAMÁS vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, egyetemi docens, Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék POSTA JÓZSEF okleveles vegyész, a kémiai tudomány doktora, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék RICHTER PÉTER okleveles fizikus, a mûszaki tudomány doktora, tanszékvezetô egyetemi tanár, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Intézet, Atomfizika Tanszék SALMA IMRE vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, tudományos fômunkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszék TÖRÖK SZABINA okleveles fizikus, a kémiai tudomány kandidátusa, tudományos fômunkatárs, MTA AEKI Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium VARGA IMRE okleveles vegyész, Ph. D. ELTE TTK, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék ZÁRAY GYULA okleveles vegyész, a kémiai tudomány doktora, tanszékvezetô egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 6

7 ELÔSZÓ Amikor a Záray Gyula által szerkesztett és részben írt, az elemanalízis korszerû módszereit összefoglaló könyv elôszavának megírásához, ehhez a megtisztelô feladathoz hozzákezdtem, úgy határoztam, hogy azokról a gondolatokról számolok be, melyeket a kézirat áttanulmányozása ébresztett bennem. A 14 önálló fejezetbôl álló könyv anyagának áttekintése után az elsô gondolatom az volt, hogy milyen rendkívül nagy ismeretanyagot mutat be a könyv, s hogy milyen döbbenetesen nagy fejlôdésen ment át az analitikai kémia e területe a Kirchhoff és Bunsen nevéhez fûzôdô elsô mûszeres analitikai módszer, az optikai színképelemzés felfedezése óta. Kirchhoff a heidelbergi egyetemen a fizika, Bunsen pedig a kémia tanára volt; barátságuk és együttmûködésük eredménye az atomspektroszkópia korai változata, amely már a kezdetekben a fizikai-kémiai alapokon nyugvó mûszeres analitikai metodikák, eszközök fejlesztésének lehetôségeit, a különbözô tudományterületek közötti együttmûködés eredményességét ígérte. Kirchhoff és Bunsen tisztában voltak a találmány jelentôségével, és utaltak annak sokirányú további alkalmazási lehetôségeire. Meglátásuk a késôbbiek során mint ez az összeállítás is mutatja beigazolódott. Az elôzô évszázadban a tudomány valamennyi területén végbement robbanásszerû fejlôdés az analitikai kémiát sem hagyta érintetlenül. A könyv ennek a fejlôdésnek egy szegmensét: az elemek analízisére alkalmas korszerû metodikákat, azok elméletét, valamint a megfelelô mûszereket mutatja be. A tématerület teljességre törekvô bemutatása szükségképpen sokszerzôs mû megírását igényelte, mely a közös ügyért való összefogás szép példája. A könyv az optikai atomspektroszkópia elméleti alapjainak összefoglalása mellett a méréstechnikák széles skáláját, a minta-elôkészítés és az elemspeciációs analízis lehetôségeit is tartalmazza. A könyv szerzôi az egyes fejezetekben az ismereteket magas színvonalon, ugyanakkor közérthetôen adják közre; emellett a részletesebb tájékozódást a vonatkozó szakirodalom megadásával segítik. Az egyes fejezetek az elmélet és a gyakorlat szoros összefonódását illusztrálják. Az analitikai kémiai problémák megoldásánál ugyanis rendkívül fontos a módszerek elméleti alapjainak az ismerete, valamint az analitikai szemlélet és a gyakorlati jártasság. Az analitikai kémia hazánkban, Than Károly munkásságától kezdôdôen, széles körben és eredményesen mûvelt területe volt a kémiának. Az elmúlt évszázad 50-es éveinek elején munkálkodó vezetô analitikusok, Schulek Elemér és Erdey László, a klasszikus analitikának voltak kiemelkedô személyiségei. A vezetésükkel kialakult kutatóiskolák nemzetközi szinten is elismerést szereztek. A mûszeres analitikai kémia a múlt század 50-es éveinek közepétôl kezdett tért hódítani a kutatásban és az oktatásban, elsôsorban Pungor Ernô munkássága nyomán. A XX. század végére a mûszeres analitikai méréstechnikák fejlesztését a módszerek teljesít- 7

8 mény-paramétereinek (szelektivitás, érzékenység, idô és térfelbontás) jelentôs javulása kísérte. Ezt a folyamatot azok érzékelhetik igazán, akik velem együtt részesei lehettek a fejlôdés egyes stádiumainak. A kézirat olvasása közben megelevenedtek elôttem azok a korszakok, amikor még a lángfotometria, illetve a klasszikus polarográfia voltak a legkorszerûbb mûszeres analitikai módszerek. A könyv nagy jelentôségû eredménye az egész hazai analitikai kémiának, az elemanalitika területén pedig hiánypótló és mérföldkô jellegû esemény. Ajánlom a könyvet nemcsak az analitikai kémiában jártas szakembereknek, hanem az analitikai kémia iránt érdeklôdô egyetemi hallgatóknak és szakmérnököknek is. Hasznos tanulmány lehet a környezetvédelem, az egészségügy, a mezôgazdaság területén dolgozó szakemberek számára is. Budapest, augusztus 2. Tóth Klára 8

9 TARTALOM BEVEZETÉS OPTIKAI ATOMSPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK ELMÉLETI ALAPJAI Bevezetés Az atomszínképek sajátságai Atomszerkezet és atomszínkép Színkép-paraméterek A hidrogénatomok színképe A hidrogénizotópok és hidrogénszerû ionok színképe A hidrogénvonalak finomszerkezete A kvantummechanika elemei A kvantumszámok értelmezése és lehetséges értéke A többelektronos atomok színképe általában Alkáli- és alkáliszerû atomok és ionok színképe. Dublett felhasadás Kettô és három külsô elektronos atomok színképe. Metastabilis szintek A színképek vonalsûrûsége Rezonáns vonalak és nem-rezonáns alapvonalak Atomfluoreszcens átmenetek Gerjesztési és ionizációs energia. Atomvonalak és ionvonalak A vonalak mágneses felhasadása. Normális és anomális Zeeman-effektus A spektroszkópiai átmenetek valószínûsége és a szintek statisztikus súlya A színképvonalak kiszélesedése A vonalak elméleti intenzitása (emisszió, abszorpció, fluoreszcencia) Emissziós és abszorpciós háttérszínképek Nagyhômérsékletû folyamatok spektroszkópiai forrásokban Lángok, grafitcsöves kemencék és induktív csatolású plazma (ICP) fô paraméterei Kondenzált és heterogén fázisú folyamatok Homogén gázfázisú folyamatok Gôztranszport és tartózkodási idô Irodalom

10 2. ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁSÁRA ALKALMAS SPEKTROMÉTEREK FELÉPÍTÉSE Monokromátorok Kísérleti elrendezések Háttérkorrekció elvégzését biztosító technikai megoldások Fotodetektorok Az ideális fotodetektor Félvezetô fotodetektorok Vákuum fotodetektorok Sokcsatornás fotodetektorok Jelfeldolgozási technikák fotodetektorokhoz Irodalom MINTAELÔKÉSZÍTÉS ELEMANALITIKAI VIZSGÁLATOKHOZ Bevezetés Mintaelôkészítés hibaforrásai Klasszikus mintaelôkészítési módszerek Oldás Feltárás Savas feltárás Szerves anyagok roncsolása (mineralizálás) Modern feltárási módszerek Nagyhômérsékletû feltárás hagyományos energiaközléssel Mikrohullámú sugárzással támogatott feltárási módszerek Szerves eredetû (biológiai) minták hamvasztása Dúsítási és elválasztási módszerek Irodalom ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA Az atomabszorpciós mérés elve, a készülék felépítése Az atomabszorpciós mérés elve Az atomabszorpciós készülék felépítése Atomabszorpciós spektrometriás módszerek A lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) Elektrotermikus atomabszorpciós spektrometria (ETA-AAS) Hidrid- és más hideggôzös-eljárások Alkalmazás, az atomabszorpciós spektrometriás módszerek összehasonlítása Irodalom INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROMETRIA Az induktív csatolású plazma sugárforrás kifejlesztése Az ICP sugárforrásban bejátszódó alapvetô fizikai folyamatok Mintabevitel

11 Oldatok plazmába vitelére kidolgozott porlasztórendszerek Szilárd minták közvetlen mintabeviteli módszerei Gázok plazmába vezetése Spektrális zavarások Mátrixhatások Radiális és axiális irányú leképzést alkalmazó ICP-AES rendszerek analitikai teljesítôképességének jellemzése Irodalom INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA (ICP-MS) Bevezetés Az ICP-MS elvi alapjai és a mûszer felépítése Az ICP mint ionforrás Ionextrakció és ionfókuszálás Tömeganalízis Az ionok detektálása és a jelek kezelése Vákuumrendszer Zavaró hatások Nemspektroszkópiai zavarások (mátrixhatások) Spektroszkópiai (spektrális) zavarások A spektrális zavarások kiküszöbölésének lehetôségei Kalibrációs stratégiák A készülék kalibrálása Analitikai kalibráció Izotóparányok mérése Bevezetés. Az izotóp-összetétel változásai és mérése Irodalom GLIMMKISÜLÉSÛ SUGÁR- ÉS IONFORRÁST ALKALMAZÓ SPEKTROMETRIAI ELJÁRÁSOK Történeti áttekintés A glimmkisülésû sugárforrások általános jellemzése Glimmkisülésû sugárforrások Üregkatódos sugárforrások Grimm-féle síkkatódos sugárforrás A GD-OES alkalmazási területei Mennyiségi vizsgálatok a fémipar területén Mélységi koncentráció-eloszlások meghatározása A GD-OES fejlôdési irányai a hardver és a szoftver vonatkozásában Glimmkisülésû ionforrások tömegspektrometriai vizsgálatokhoz Irodalom LÉZERES ELEMANALITIKAI MÓDSZEREK A lézer fényforrások mûködése és használata A lézermûködés alapjai

12 Lézer fényforrások jellemzôinek befolyásolása kiegészítô optikai elemekkel A fontosabb lézertípusok jellemzôi A lézer fényforrások használatával kapcsolatos veszélyek Lézerek alkalmazása az elemanalitikában Lézer atomabszorpciós spektroszkópiai módszerek Lézer atomfluoreszcencia spektroszkópia Lézer ionizációs spektroszkópiai módszerek Lézermikropróbás analitikai módszerek Irodalom RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROMETRIA A röntgenfluoreszcencia jelensége Gerjesztési módok, röntgenforrások Detektálási módok Röntgenspektrumok kiértékelése Mátrixhatások, kvantitatív analízis A karakterisztikus röntgenintenzitás koncentrációfüggése Kvantitatív módszerek Totálreflexiós röntgenfluoreszcencia spektrometria A teljes visszaverôdés A totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrométerek egységei A TXRF spektrometria gyakorlata Mikroszkopikus röntgenfluoreszcencia-analízis Egyedi részecskék nyomelemanalízise mikro-xrf módszerrel Háromdimenziós elemanalízis: Konfokális mikro-xrf Irodalom MÛSZERES NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS Bevezetés és alapfogalmak Az aktivációs analízis elve Aktiválás Egyszerû radioaktív bomlás kinetikája Összetett nukleáris átalakulások kinetikája Termikus nukleáris reaktor mint aktivációs neutronforrás Kutatóreaktorok felépítése Kutatóreaktorok neutronspektruma Fluxus és hatáskeresztmetszet konvenciók Fluxusparaméterek aktivációs mérése A radioaktivációs analízis standardizációs módszerei Abszolút standardizálás Relatív standardizálás Komparátor standardizálás Paraméteres standardizálás Prompt-g aktivációs analízis

13 Alapok és standardizálás Különleges besugárzási és mérési technikák Nukleáris interferenciák korrekciója Hasadási neutronok Maghasadás Másodrendû magreakciók A -spektrometria alapjai Az atommag -sugárzása Annihilációs sugárzás Sokcsatornás -spektrométerek A -spektrométerek kalibrálása A -spektrumok és kiértékelésük Analitikai protokoll Kalibrálás és mintaelôkészítés Besugárzás és mérés A -spektrumok kiértékelése A neutrontér jellemzôi Analitikai és korrekciós számítások Eredmények áttekintése A neutronaktivációs analízis analitikai jellemzése Irodalom ELEKTROANALITIKAI STRIPPING TECHNIKA Bevezetés A stripping technika módszerének elve A leggyakoribb dúsítási formák A visszaoldási módszerek A stripping technika analitikai teljesítôképességérôl általában Szelektivitás A módszer érzékenysége, és kimutatási határa A módszer pontosságáról, és reprodukálhatóságáról A stripping technika felhasználási területe, és felhasználásának módja A stripping technika mûszerezése Irodalom VIZSGÁLATI MÓDSZEREK C, S, O ÉS N MEGHATÁROZÁSÁRA Történeti áttekintés Szén és hidrogén meghatározása Nitrogén meghatározása Automatizálás Oxigén meghatározása Halogének meghatározása Kénmeghatározás Egyéb meghatározások

14 12.9. A szerves mikroanalízis jelenlegi szerepe Irodalom ELEMEK KÉMIAI FORMÁINAK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS KAPCSOLT MÉRÉSTECHNIKÁK Bevezetés Nyomelem-analitika? Speciációs analitika Az elemspeciáció és a frakcionálás fogalmi meghatározása Megoldandó kérdések a speciációs elemzéseknél Mintavétel speciációs elemzésekhez Levegô Vizek Biológiai anyagok Üledékek és talajok Mintaelôkészítési eljárások elemspeciációs vizsgálatokhoz A mintaelôkészítés fôbb lépései Fémorganikus vegyületek mintaelôkészítése Szerves arzén- és szelénvegyületek mintaelôkészítése Fém-bioligandum-komplexek mintaelôkészítése A speciációs analitika kapcsolt módszerei Kromatográfia + Atomspektrometria Kifagyasztás és hôdeszorpció A kapcsoló elemek A kapcsolt technikák kimutatási határa Elektroanalitikai módszerek Elemformák és azok speciációs elemzése Arzén a környezetben Arzénspeciációs módszerek Szerves ónformák Ónspeciációs módszerek A higanyspeciáció kérdései Higanyspeciációs módszerek Az ólom speciációs elemzése Az alumínium speciációs elemzése Krómspeciációs módszerek Izotópok speciációs elemzése Irodalom AZ ELEMANALITIKAI MÓDSZEREK TELJESÍTMÉNYJELLEMZÔI Szelektivitás és/vagy specifikusság Linearitás Érzékenység Torzítatlanság (Pontosság) Precizitás Ismételhetôség és/vagy reprodukálhatóság

15 14.7. Stabilitás Kimutatási határ Meghatározási határ Zavartûrôképesség Robosztusság Méréstartomány Példa egy analitikai módszer teljesítményjellemzôinek a meghatározásához Mérési bizonytalanság Az analitikai mérési eredmények megadása Összefoglalás Irodalom

16 16

17 BEVEZETÉS Wilhelm Ostwald az Analytische Chemie címû, 1894-ben a lipcsei Engelmann kiadónál megjelent könyvének elôszavában az analitikai kémiát mûvészetnek nevezi, amely lehetôvé teszi anyagok és azok alkotóinak a felismerését. Az elmúlt 110 év során a fizikai, kémiai és számítástudományi kutatások eredményeképpen ez a mûvészet rendkívül nagy utat tett meg és a klasszikus analitikai kémiai eljárások helyét döntô mértékben a mûszeres analitikai méréstechnikák vették át. Az analitikai kémiával szemben támasztott igények a különbözô iparágak, az agrokémia, valamint a biológiai, anyag- és környezettudományi kutatások oldaláról egyaránt megnôttek mind az adatszolgáltatás sebessége és költsége, mind az adatok pontossága és megbízhatósága tekintetében. E könyv szerzôi kollektívája arra vállalkozott, hogy bemutassák azokat a nagyteljesítményû elemanalitikai módszereket és berendezéseket, amelyek a mai korszerû akkreditált laboratóriumok nélkülözhetetlen eszközei. Az egyes módszerek elméleti alapjainak bemutatásán túlmenôen választ kap az olvasó a módszerek analitikai teljesítôképességérôl és alkalmazási területeirôl is. Ennek megfelelôen a könyv egyaránt hasznos segédeszköz lehet a természettudományi és mérnökképzés mindhárom fokozatában tanuló egyetemi hallgatóknak és a különbözô kutató és hatósági laboratóriumokban tevékenykedô szakembereknek. Hangsúlyozni kell azonban azt a tényt is, hogy az elemanalitikai adatok önmagukban a kutatások több területén már nem elég informatívak, azaz szükség van az egyes elemek kémiai formájának, vegyértékállapotának vagy éppen biológiai transzporterének meghatározására is. Ezért az elemanalitikai módszerek számos esetben csak a detektor szerepét töltik be és az elválasztástechnikai módszerekkel együtt teszik lehetôvé az analitikusok számára komoly kihívás jelentô elemspeciációs feladatok megoldását. A szerzôtársaim és a magam nevében ezúton mondok köszönetet Pungor Ernô professzor úrnak a könyv lelkiismeretes lektorálásáért és hasznos tanácsaiért, Gál Miklós docens úrnak, aki az olvasószerkesztô fáradságos munkáját végezte és Nagy Tibornak, az Akadémiai Kiadó szerkesztôjének a könyv megszületéséhez nyújtott sokoldalú segítségéért. Köszönet illeti közvetlen munkatársaim közül Tamás Zoltánnét, Tatár Enikôt és Óvári Mihályt a kéziratok gépeléséért és az ábrák elkészítéséért, illetve egységesítéséért. Budapest, június 19. Dr. Záray Gyula egyetemi tanár 17

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1

2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA 01/2008:20223 ALAPELV Atomabszorpció akkor jön létre, amikor egy alapállapotú atom adott hullámhossszú

Részletesebben

Analitikai Kémia Anyagmérnök alapképzés (BSc)

Analitikai Kémia Anyagmérnök alapképzés (BSc) Analitikai Kémia Anyagmérnök alapképzés (BSc) Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Tanszék Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyző,

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN KALIBRÁCIÓ A kalibráció folyamata során a műszer válaszjele és a mérendő koncentrációja közötti összefüggést határozzuk meg. A kísérletileg meghatározott

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 1 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN

Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 1 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 1 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 2 Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 3 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

A robbanóanyagok világa

A robbanóanyagok világa ANALITIKAI KÉMIA A robbanóanyagok világa LAPAT ATTILA Harmadik rész Robbanóanyagok analitikai vizsgálata A cikk második részében bemutatott robbanóanyagok robbanási jellemzőinek mérésére speciális fizikai-kémiai

Részletesebben

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. A neutronok személyi dozimetriája Deme Sándor MTA EK 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. Előzmény, 2011 Jogszabályi háttér A személyi dozimetria jogszabálya (16/2000

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

Neutron Aktivációs Analitika

Neutron Aktivációs Analitika Neutron Aktivációs Analitika Irodalom: Alfassi, Z.B., 1994, Determination of Trace Elements,(Rehovot: Balaban Publ.) Alfassi, Z.B., 1994b, Chemical Analysis by Nuclear Methods, (Chichester: Wiley) Alfassi,

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Plazmaemissziós spektrometriai módszerek és elválasztási technikák összekapcsolása speciációs analitikai célokra

Plazmaemissziós spektrometriai módszerek és elválasztási technikák összekapcsolása speciációs analitikai célokra SZENT ISTVÁN EGYETEM Plazmaemissziós spektrometriai módszerek és elválasztási technikák összekapcsolása speciációs analitikai célokra DOKTORI ÉRTEKEZÉS Fehér Balázs Gödöllő 2009 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

NEUTRON AKTIVÁCIÓS ANALITIKAI GYAKORLAT

NEUTRON AKTIVÁCIÓS ANALITIKAI GYAKORLAT Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. Postacím: 1525 Bp. 114, Pf.: 49. Telefon: 392 2222 NEUTRON AKTIVÁCIÓS ANALITIKAI GYAKORLAT az ELTE

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek:

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként 2009-2010. tanév 2. félév: Oktató neve tantárgyfelelős (5 hét) Sugárvédelem és dozimetria (TFBE2503, T_F2418-K3)

Részletesebben

Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában. Fontosabb műszerek az elemanalitikában

Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában. Fontosabb műszerek az elemanalitikában Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában Dr Bartha András Magyar Állami Földtani Intézet Laboratóriumi Főosztály Tel: 2671423, 06-30 6805032 bartha@mafi.hu Fontosabb műszerek az elemanalitikában XRF röntgenfluoreszcens

Részletesebben

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Dr. habil. Nagy Péter Tamás Egyetemi docens Laboratórium-vezető Károly Róbert Főiskola Oktató-kutató

Részletesebben

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS ACCREDITATION OF TESTLab CALIBRATION AND EXAMINATION LABORATORY XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam - 2013 - Hajdúszoboszló Eredet Laboratóriumi

Részletesebben

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest FACULTAS SCI. NAT. * UNIV. BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * A BIOMASSZA ÉGETÉS S KÖRNYEZETI K HATÁSAI Lévay Béla 1, Záray Gyula 1,2 1 Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK. Kmecz Ildikó, Kőmíves József, Devecser Eszter, Sándor Tamás

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK. Kmecz Ildikó, Kőmíves József, Devecser Eszter, Sándor Tamás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK LEVEGŐSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM a NAT által NAT-1-0972/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium TELEPÍTETT

Részletesebben

Részletes szakmai önéletrajz

Részletes szakmai önéletrajz Részletes szakmai önéletrajz Név: Bozóki Zoltán József Születési hely, idő: Tatabánya, 1965. június 19. Tanulmányok: Középiskola: Eötvös József Gimnázium Tata, 1979-1983. Egyetemi tanulmányok: Eötvös Loránd

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), első kérdésünk valószínűleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megújuló energiák Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8458 6 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Zagyvai Péter 1, Környei József 2, Kocsonya András 1, Földi Anikó 1, Bodor Károly 1, Zagyvai Márton 1 1 2 Izotóp Intézet Kft. MTA Környezetvédelmi Szolgálat 1 Radiojód

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok november 8. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

5.12. REFERENCIASTANDARDOK

5.12. REFERENCIASTANDARDOK 5.12. Referenciastandardok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:51200 5.12. REFERENCIASTANDARDOK E fejezet csak tájékoztató, útmutató jellegű. 1. BEVEZETÉS. Ebben a fejezetben a referenciastandard -ot általános

Részletesebben

Vízkémia Víztípusok és s jellemző alkotórészei Vincze Lászlóné dr. főiskolai docens Vk_7 1. Felszíni vizek A környezeti hatásoknak leginkább kitett víztípus Oldott sótartalom kisebb a talaj és mélységi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Sugárvédelmi Nívódíj pályázat A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Manga László 1, Nagy Gábor 2 1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks 2 SOMOS Környezetvédelmi

Részletesebben

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia Bevezetés Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia Kamarás Katalin MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Részletesebben

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm

Részletesebben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ MINTABEVITELI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI NYOMELEMEK SPECIÁCIÓS ANALÍZISÉNÉL. PhD értekezés. Stefánka Zsolt

NAGYHATÉKONYSÁGÚ MINTABEVITELI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI NYOMELEMEK SPECIÁCIÓS ANALÍZISÉNÉL. PhD értekezés. Stefánka Zsolt NAGYHATÉKONYSÁGÚ MINTABEVITELI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI NYOMELEMEK SPECIÁCIÓS ANALÍZISÉNÉL PhD értekezés Stefánka Zsolt Szent István Egyetem 2003 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője:

Részletesebben

Az uránérc bányászata

Az uránérc bányászata Az uránérc bányászata Az urán különböző koncentrációban ugyan, de a világ minden pontján megtalálható. A talajban az átlagos koncentráció 3-5 gramm/tonna, és a tengerek és óceánok vizének minden köbméterében

Részletesebben

A Magyar Égéstudományi Bizottság tagjai

A Magyar Égéstudományi Bizottság tagjai A Magyar Égéstudományi Bizottság tagjai Örökös tiszteletbeli tag: Beér János Tud. fokozat: DSc Beosztás: Professor Emeritus Szakterület: turbulens égés, égetıberendezések Munkahely: MIT Department of Chemical

Részletesebben

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzások detektálása és detektorai 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek

Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek Galbács Gábor KORSZERŰ SPEKTROSZKÓPIAI TECHNIKÁK/MÓDSZEREK Az állatkert lakói A következőkben nehány korszerű spektroszkópiai méréstechnikáról illetve

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

RK Tech Kft. - Hordozható, kézi spektrométerek UV-VIS-NIR tartományra

RK Tech Kft. - Hordozható, kézi spektrométerek UV-VIS-NIR tartományra RK Tech Kft. - Hordozható, kézi spektrométerek UV-VIS-NIR tartományra ügyvezető igazgató: Dr. Kovács László Dr. Hámori Krisztián Budapesti Corvinus Egyetem NIR klub 2012. január 23. RK Tech Kft. Az RK

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Meghatározó események

Meghatározó események Budapest 2013. dec. 5-6. Utam a Szilárd Leó Díjig Mester András Diósgyőri Gimnázium Miskolc Meghatározó események Budapest 2013. dec. 5-6. 1 Fizikai Szemle 1994/4 Szilárd Leó Fizikaverseny 1998-tól Budapest

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

ELTE-TTK Központi előadások a Nagytermekben

ELTE-TTK Központi előadások a Nagytermekben 2 Dékáni köszöntő Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az idei évben is megrendezi már hagyományosnak számító Nyílt Napját. A Természettudományi Kar számára is fontos, hogy minél részletesebb,

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Gázolajok kéntartalmának meghatározása röntgen-fluoreszcenciás analitikai módszer alkalmazásával Bevezetés

Gázolajok kéntartalmának meghatározása röntgen-fluoreszcenciás analitikai módszer alkalmazásával Bevezetés 1 Gázolajok kéntartalmának meghatározása röntgen-fluoreszcenciás analitikai módszer alkalmazásával Bevezetés A gázolajok kéntartalma az elmúlt 15-20 évben a kőolaj finomítás egyik legfontosabb területévé

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:.

Részletesebben

5. AGY. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban. Szakmai Szeminárium. 2010. június 9-10. Hétkuti Wellness Hotel Mór

5. AGY. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban. Szakmai Szeminárium. 2010. június 9-10. Hétkuti Wellness Hotel Mór 5. AGY Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium 2010. június 9-10. Hétkuti Wellness Hotel Mór A Budapesti Műszaki Egyetem Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszékén végzett anyagvizsgáló

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság

Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság 1. A bizottság neve: Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság 2. Alakuló ülés 2011. 12.13., MTA Székház, Budapest A bizottság elnöke: Verő

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2014 című szakmai konferenciára

MEGHÍVÓ A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2014 című szakmai konferenciára Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara MEGHÍVÓ A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2014 című szakmai konferenciára Időpont: 2014.

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről A Köztársaság elnökének. /2009./ /KE határozata egyetemi tanári kinevezésekről Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 100.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. március 10. Önök KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Berta Miklós: Csillag a Földön A fúziós energiatermelés érdekességei előadását hallhatják! Csillag a Földön A fúziós energiatermelés érdekességei Nukleáris

Részletesebben

Galbács Gábor. kandidátusi értekezés. JATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék. Szeged, 1997.

Galbács Gábor. kandidátusi értekezés. JATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék. Szeged, 1997. Szilárd minták közvetlen analízise elektrotermikus elpárologtatóval kapcsolt induktív csatolású plazma atomemissziós és tömegspektrometriás módszerekkel kandidátusi értekezés Galbács Gábor JATE Szervetlen

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

URKUT_10-1-2011-0005

URKUT_10-1-2011-0005 URKUT_10-1-2011-0005 A projekt főbb adatai Sugárkárosodási vizsgálatokhoz kapcsolódó alapkutatások végzése a radiometriai háttér fejlesztése céljából az MTA Atomki ciklotronjánál A szerződés száma: URKUT_10-1-2011-0005

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott Az isteni a-tom További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott jövő problémája TIMOTHY FERRIS: A világmindenség.

Részletesebben

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN Készítette: Freiler Ágnes II. Környezettudomány MSc. szak Témavezetők: Horváth Ákos Atomfizikai Tanszék Erőss Anita Általános és

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Egzakt tudományok Ştiinţe exacte

Egzakt tudományok Ştiinţe exacte Egzakt tudományok Ştiinţe exacte Fizika Fizică Négy szak található ezen a területen: Biofizika Fizika Fizika Informatika Orvosi fizika BIOFIZIKA BIOFIZICĂ A szakon képzett biofizikusok magas szintű fizikai,

Részletesebben

Környezettudomány III. (Radon és természetes gázfeláramlások kutatása)

Környezettudomány III. (Radon és természetes gázfeláramlások kutatása) Geológia és Környezettudományok tagozatok. (Radon és természetes gázfeláramlások kutatása) Kedd 13:30 Jedlik-terem 1. Breitner Daniel (ELTE TTK) 2. Dobos László (ELTE TTK) 3. Hegyeli Botond (BBTE) 4. Koncz

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

BORÁSZATI ANALITIKA. Murányi Zoltán Oldal Vince

BORÁSZATI ANALITIKA. Murányi Zoltán Oldal Vince BORÁSZATI ANALITIKA Murányi Zoltán Oldal Vince A BORKULTÚRA KÖZPONT KIADVÁNYAI BORÁSZATI ANALITIKA Murányi Zoltán Oldal Vince Eger, 2012 Lektorálta: St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet A projekt az Európai

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT11397 számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium 3 (8360 Keszthely, Csík

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben