PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április

2 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend 6. oldal II. Tehetséggondozás, személyiség- és közösségfejlesztés 7. oldal Beilleszkedési magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység III. Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 8. oldal Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, szociális hátrányok enyhítése IV. A tanulók fizikai állapotának mérése 9. oldal V. Nevelı-oktató munka ellenırzési, mérési, értékelési rendszere 13. oldal Iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai VI. Az iskolahasználók együttmőködési formái 15. oldal VII. Az iskola élet- és munkarendje, hagyományok VII/1. Az iskola munkarendje VII/2. Az iskola hagyományai 15. oldal 15. oldal 16. oldal VIII. Tárgyi, személyi feltételek 17. oldal VIII/1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 17. oldal VIII/2. Szakmai, személyi feltételek 18. oldal IX. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 18. oldal X. Helyi tanterv 22. oldal XI. Szakmai program 28. oldal XII. Taneszközjegyzék ZÁRADÉK 3. oldal 35. oldal 2

3 3 A RICHTER JÁNOS ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BEVEZETİ Gyır város elsı zeneiskoláját 187-ben alapította Richter Antal. Az iskola késıbb a Gyıri Ének-Zene Egylet tulajdona lett.a zeneegyleti zeneiskola utóda a Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, amely 196-ban alakult meg.az iskola elsıdleges célja a középiskolás korú, tehetséges fiatalok felkutatása és felkészítése a zenei pályára. Az intézményben a zenekar összes hangszerén kívül zongora-, orgona-, csembaló-, magánének -, zeneszerzés-, szolfézs-zeneelmélet tanszak és egyházzenei fakultáció mőködik. Az intézmény párhuzamos mővészeti képzést folytat de a zenei szakképzésre a közismereti tanulmányoktól függetlenül is lehetıséget ad. A közismereti képzés négy éves, a tanulmányi idı végén érettségi vizsga tehetı. A zenei tanulmányok ideje párhuzamos képzés esetén öt év, érettségizettek részére három év. A képzési idı végén szakmai vizsga tehetı. A kiadott bizonyítvány az Országos Képzési Jegyzékben szereplı szakképesítést igazol. A szakközépiskola által kiadott érettségi bizonyítvány korlátozás nélkül jogosít felsıfokú tanulmányok folytatására. A zenei képzésen túl nagy gondot fordítunk a tanulók nyelvi képzésére és az informatika zenei alkalmazásaira is. Az idegen nyelvet magas óraszámban és kis csoportokban oktatjuk. Iskolánkban mőködik a nemzetközi hírő Gyıri Leánykar, a zenekari játékot szimfonikus és fúvószenekarban sajátíthatják el a növendékek. Kotta- és zenemőtárunk egyedülálló a régióban. Általános iskolás korú tehetséges gyermekek zenei képzésével is foglalkozunk. Részükre és néhány, a zeneiskolai korosztálynál idısebb hallgató részére zeneiskolai tagozatot is mőködtetünk, melynek célja a szakképzésben való részvétel elıkészítése. Az iskola növendékei részben Gyırbıl, nagyobb részben Észak-Dunántulról, kisebb részben az egész országból és a határon túli magyar területekrıl érkeznek. A nem gyıri leány tanulók részére az iskola épületében kollégium mőködik. A vidéki fiú tanulók kollégiumi elhelyezése biztosított. Az iskola épülete a századfordulón készült, az oktatás céljainak megfelel. A belváros szélén, ritkán lakott területen fekszik, nagy, füvesített, sportolásra is alkalmas udvarral. A tantermek hangszigeteltek. Az épületek világítása megfelelı, főtése korszerő. A tantermek száma 29. A tantermeken kívül hangversenyterem, könyvtárterem, tanulószoba és számítástechnika-terem segíti az oktató-nevelı munkát. 3

4 A tanulási idı alatt növendékeink számára hangszereket kölcsönzünk, gyakorlási lehetıséget biztosítunk. Az iskola tanárai mővésztanárok, akik az ország jelentıs zenei együtteseiben tevékenykednek, rendszeresen hangversenyeznek ill. fıiskolai tanárok vagy szakterületeiken kutatók, publikálók. Iskolánk gyakran színtere országos és helyi zenei versenyeknek, országos zeneiskolai versenyek területi válogatóinak. Nemzetközi mesterkurzusaink elsısorban orgona és zongora szakon jelentısek. Egykori növendékeink megtalálhatók magyar és külföldi egyetemek hallgatóiként, nagyhírő magyar és európai együttesek mővészeiként vagy magyar és külföldi egyetemek, fıiskolák tanáraiként. Az iskola Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában, a Közgyőlés felügyelete alatt mőködı többcélú helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmény. Az iskola jogi személy. Az iskola igazgatóból, nevelıtestületbıl és egyéb személyzetbıl áll. Az igazgató a nevelıtestület tagja. Az iskola igazgatóját nyilvános pályázat útján Gyır Megyei Jogú Város Közgyőlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató magasabb vezetı beosztású közalkalmazott. Az iskola többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Az iskolában a nevelés és oktatás pedagógiai program szerint folyik. A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola a szakközépiskolai és kollégiumi nevelést, többcélú tevékenységét közös igazgatású intézményként, szakmailag egységes szervezet keretében végzi. A szakközépiskolában a nevelés és oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik. A szakképzés az Országos Szakmai Jegyzék (OSZJ) és az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) által meghatározott évfolyamon fejezıdik be. A kiadható szakképesítés: ZENÉSZ (a mőfaj, a szak és a hangszer megjelölésével) OKJ azonosítószáma: , és ÉNEKES (mőfaj és szak megjelölésével) OKJ azonosítószáma: Az iskola alapfeladatainak ellátására a fenntartó használatba adja a sz. tulajdoni lapon és a 632. helyrajzi számon nyilvántartott Gyır, Rákóczi Ferenc u.57.sz. alatti ingatlant és a rajta álló épületeket. Az épületben közös igazgatással mőködik a kollégium. A fenti ingatlan-vagyonokat az iskola tartja nyilván. Az iskola használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak érdekében.

5 5 Az iskola önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökbıl, munkaterve alapján látja el. Az iskola költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. I. ALAPELVEK I/1. AZ ISKOLA CÉLRENDSZERE Az iskolánkban folyó tanulmányi munka célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása, amelyek felkészítik a tanulót a zenész szakmai követelmények teljesítésére és közismereti tárgyakból a középszintő érettségi bizonyítvány megszerzésére. Az iskola kívánságra felkészít emeltszintő érettségi vizsga letételére is. Célunk, hogy tanulóink korszerő, továbbfejleszthetı ismereteket, széleskörő mőveltséget szerezzenek, legyenek képesek a középfokú szakképesítéssel betölthetı munkakörök ellátására. Tanulóink nagy többsége továbbtanulásra jelentkezik hazai és külföldi felsıoktatási intézményekbe, célunk, hogy legyenek képesek megfelelni a felsıfokú intézmények felvételi követelményrendszerének. I/2. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE Iskolánkban három típusú zenei képzés folyik: A./ szakközépiskolai párhuzamos képzés, B./ szakképzés a 12. évfolyam elvégzése után, C./ alapfokú zeneiskolai képzés (külön engedély alapján) A./ A szakközépiskolai képzés öt éves (9-l3. évfolyamok). A 9-l2. évfolyamokon a zenével párhuzamos közismereti oktatás folyik, amely a 12. évfolyam végén középszintő közismereti érettségi vizsgával zárul. A 13. szakképzı évfolyam végén zenész ill. énekes szakképesítést adunk mőfaj és szak megjelölésével az OKJ szerint. A 10. évfolyam végén tanulói kérésre alapmőveltségi vizsga tehetı, de ez a továbbtanulásnak nem feltétele. A párhuzamos képzés keretében lehetıséget nyújtunk más iskolák nappali tagozatos tanulóinak a zenei oktatásban való részvételre. A zenei képzési idı számukra is öt év, melynek elvégzése után szakképesítést szerezhetnek. B./ Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezık számára három éves kiegészítı szakképzést biztosítunk. Ennek tananyaga tartalmában megegyezik az ötéves képzés tananyagával és azzal megegyezı szakképesítést nyújt. 5

6 6 C./ Iskolánk feladatának tekinti a tehetséges általános iskolás korú fiatalok felkutatását és zenei pályára való felkészítését. A zeneiskolai tagozat tanulói a zeneiskolai B-tagozat pedagógiai programja szerinti képzésben részesülnek. Tanulmányaik befejezésekor zeneiskolai bizonyítványt kapnak. Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje. A./ A szakközépiskolai közismereti tárgyakból hagyományos évfolyamokra épített tanulócsoportok mőködnek a osztályig. Ezt a struktúrát csak az idegennyelv és az informatika oktatásával bontjuk meg évfolyamonként két-két csoportra. B./ I/3. A./ A zenei oktatás csoportba sorolásának rendje: - Egyéni órák - 60 perces órák (hangszeres és magánének oktatás) - Kiscsoportos órák (1-3 fı) 5 perces órák (zeneszerzés elmélet) - Kiscsoportos órák (1-3-fı) 60 perces órák (partitúraolvasás, hangszerelés) - Kiscsoportos órák (3-6 fı) 5 perces órák (zeneelmélet) - Csoportos órák (max fı) 5 perces órák (szolfézs, hangszerismeret) - Csoportos órák (max. 25 fı) 5 perces órák (zeneirodalom, népzene) - Nagyobb csoportos órák, létszámhatár nélkül (zenekarok, énekkarok) ELJÁRÁSI REND A szakközépiskolába lépés feltételei párhuzamos képzés esetén: - 8. osztályos bizonyítvány - egészségügyi alkalmassági vizsgálat - eredményes szakmai alkalmassági vizsga. A szakmai alkalmassági vizsga anyagát az iskola a jelentkezık rendelkezésére bocsátja, a zeneiskolai tantervek is tartalmazzák. Az iskola minden év novemberétıl kezdve díjmentes elıkészítı foglalkozásokat tart leendı növendékei részére. Ezek idıpontjáról az érdekelt zeneiskolákat értesíti. A felkészítı foglalkozásokon való részvétel nem kötelezı. A szakmai alkalmassági vizsgára a felvétel évében, a jogszabályban meghatározott rend szerint kell jelentkezni. A szakmai alkalmassági vizsgán meg nem felelt tanulók szülei panasztételi joggal élhetnek a jogszabályban meghatározottak szerint. - A 3 éves kiegészítı képzésre történı felvétel feltételei: - érettségi bizonyítvány - egészségügyi alkalmassági vizsgálat - szakmai alkalmassági vizsga. 6

7 7 - A zeneiskolai képzésre történı felvétel feltétele: - szakmai alkalmassági vizsga. B./ Belépés felsıbb évfolyamokra a következı feltételekkel lehetséges: - egészségügyi alkalmassági vizsgálat - szakmai alkalmassági vizsga - különbözeti vizsga (szükség szerint) - a jelentkezı iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok. C./ Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: - eredményesen befejezett tanév (legalább elégséges osztályzat minden tantárgyból) - elégtelen évvégi osztályzat esetén szakközépiskolai osztályban két tárgyból javító vizsga tehetı, kettınél több tárgyból az elégtelen évvégi osztályzat évismétlést von maga után. A 3 éves kiegészítı képzésben illetve zeneiskolai képzésben 1 tárgyból tehetı javító vizsga, két elégtelen osztályzat évismétlést von maga után. D./ Kilépés az iskolából - a tanulói jogviszony megszőnése az évi Közoktatási Törvény 75. -a szerint történhet. II. TEHETSÉGGONDOZÁS, SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Az iskola speciális jellegébıl adódó alapvetı feladata a zenei tehetség felismerése, kibontakoztatása, a felelısségteljes pályaorientáció. Tanulóink személyiségfejlıdése nemcsak a szakmai jártasság, hanem a szocializációs készségek (együttélési normák felismerése, betartása, empátia, tolerancia) fejlesztését is magában foglalja. A kamaracsoportokban, zenekarokban, énekkarban végzett tevékenység a csapatmunka, az együttmőködési, beilleszkedési készség fejlıdését szolgálja. Iskolánk nem hétköznapi szakmát oktat tanítványainak. Tanári munkánk során tehetséges fiatalokkal dolgozunk. Ez nagy felelısséget ró pedagógusainkra. A tehetség azonban 7

8 8 nemcsak adomány a sorstól, hanem felelısség is. Az alkalmazkodás, a megértı együttmőködés és az egyéni érdekek alárendelése egy közös cél érdekében éppúgy tananyag diákjaink számára, mint a szakmai tudás mesterfogásait megismertetı hangszeres órák és az általános mőveltséget adó közismereti tárgyak ismeretanyaga. Biztosítanunk kell a növendékek konfliktusmentes átlépését az alapfokról a szakközépiskolába, mindvégig szem elıtt tartva személyiségük harmonikus kibontakoztatását, a reális önértékelés képességének kialakulását, amelynek egészséges, minden pályán szükséges önbizalommal kell társulnia. III. AZ IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSA, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE Közvetlenül a tanév kezdetén az osztályfınökök felmérik tanulóink szociális helyzetét. Egyenként, személyesen is beszélgetnek a tanulókkal. Ezek az alkalmak idıben feltárják azokat a problémákat, melyekben segítségre szorulnak. Tanulóink nagyon gyakran csak osztályfınökük és az ifjúságvédelmi felelıs bíztatására élnek azokkal a támogatási lehetıségekkel, melyekkel nehéz anyagi helyzetükben csökkenthetik megélhetési költségeiket tanulmányaik idején. /Pl. gyermekétkeztetési támogatás, tankönyv és kottasegély, rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, stb./ Mivel iskolánkban a zenei tanítás egyéni órák keretében és kisebb csoportokban történik, lehetıség van a növendékekkel személyes kapcsolat kialakítására, valamint egyéni beszélgetésekre. Az ifjúságvédelmi felelıs tanár - aki egyénileg és csoportban is foglalkozik a növendékekkel - állandó jellegő, jó kapcsolatot tart fenn a zenetanárokkal és osztályfınökökkel. A megbeszélések így remélhetıen teljes mértékben fel tudják deríteni valamennyi diák esetében a problémákat, a potenciális vagy valódi veszélyeztetettséget. Iskolánk a megismert és feltárt indokoltság esetén térítési-/tandíjkedvezményben részesíti az egyébként fizetésre kötelezett szakmai tagozatos és zeneiskolai osztályos tanulókat. Roma származású tanulóink többnyire gond nélkül beilleszkednek a közösségbe. Mindezek mellett tanáraik minden egyes esetben figyelemmel gondozzák tehetségük kibontakoztatását, eredményeik eléréséhez sokkal több törıdést igényelnek és kapnak. 8

9 9 Hasonlóan megkülönböztetett figyelemmel fordulnak tanáraink az itt tanuló szlovákiai magyar diákok felé is. Segítjük kollégiumi elhelyezkedésüket, az ıket megilletı juttatások is biztosítottak számukra. Komoly gondot jelentenek az elvált és/vagy munkanélküli szülık gyermekeinek problémái. A bizonytalan családi háttér - súlyos lelki instabilitást okozva - gátolja ıket szakmai- és személyiségfejlıdésükben. Ezekben az esetekben konzultálunk az iskolaorvossal, felvesszük a kapcsolatot pszichológussal is. A legtöbb esetben a szülıkkel külön-külön, személyesen is elbeszélgetünk. A drog- és bőnmegelızési program részeként osztályfınöki órák, kollégiumi foglalkozások keretében szervezett foglalkozásokon vesznek részt tanulóink. Rendszeres fogadóórát tartó védını segít az egészséges életmódra nevelésben, felvilágosító munkáját személyes, négyszemközti beszélgetések formájában végzi. Iskolánk tanárai - a tanítás speciális jellegébıl fakadóan - kihasználnak minden személyes találkozási lehetıséget arra, hogy diákjaink tehetségüket mind jobban kibontakoztassák, szakmailag érett, lelkileg kiegyensúlyozott emberré váljanak. IV. TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE Iskolánk sajátossága miatt tanulóink a testnevelési órákon úsznak.. Ezért az általánosan elıírt fizikai állapotmérési tesztet nem végezzük el, helyette az úszásra adaptálva mérjük a gyermekek fizikai teljesítményét. Cél: A tanulók ismerjék meg az úszásnemeket, és kettıt (mell és hátúszás) sajátítsanak el helyes technikai végrehajtással. Legyenek tisztában az úszásnak, a vízi gimnasztikának mint sportágnak az egészségre és a kondicionális képesség fejlesztésére kifejtett pozitív hatásaival, valamint rehabilitációs hatásával, mely az egyoldalú hangszeres tartás okozta deformitások megelızésére, kompenzálására alkalmas. Tananyag: Két úszásnem technikai végrehajtása. A kar- és lábmunka csiszolása, könnyített és nehezített körülmények között. Stílusgyakorlatok, légzéstechnikák. Rajtok és fordulók. Vizigimnasztika, súlypont-terheléses gyakorlatok, hátizomerısítés. Követelmény: A tanulókat a kilencedik évfolyam elsı óráin osztjuk be elıképzettségük alapján az I., II., III., IV. azaz az úszni nem tudó szintbe. A vizigimnasztika órákon való részvétel megfelel a tanuló szintjének megfelelı hossz leúszásának. I. osztály I. szint: Összteljesítmény: 12 x 1000 m = 12 km Szintidı: 1 km = 0 perc Technika: 50 m mell, 50 m hát, 50 m gyorsúszás 9

10 10 II. szint: Összteljesítmény: 12 x 500 m = 6 km Szintidı: 500 m = 30 perc Technika: 50 m mellúszás, szabályos légvétellel 50 m hátúszás, folyamatosan III. szint: Összteljesítmény: 12 x 250 m = 3 km Szintidı: 250 m = 25 perc Technika: 50 m mellúszás, szabályos légvétellel 50 m hátúszás IV. szint: Összteljesítmény: mellen és háton 25 m folyamatos úszás szabályos technikával, mellúszásnál fej a vízben II. osztály I. szint: Összteljesítmény: 12 x 1000 m = 12 km Szintidı: 1 km = 0 perc Technika: 50 m mellúszás = 0 mp 50 m hátúszás = 0 mp 50 m gyorsúszás - rajtfejes II. szint: Összteljesítmény: 12 x 500 m = 6 km Szintidı: 500 m = 30 perc Technika: 50 m mellúszás = 55 mp 50 m hátúszás = 50 mp 25 m gyorsúszás - rajtfejes III. szint: Összteljesítmény: 12 x 250 m = 3 km Szintidı: 250 m = 25 perc Technika: 25 m mellúszás, szabályos légvétellel 25 m hátúszás III. osztály I. szint: Összteljesítmény: 12 x 1200 m = 1, km Szintidı: 1200 m = 5 perc Technika: 50 m mellúszás = 0 mp 50 m hátúszás = 0 mp 50 m gyorsúszás = 0 mp - rajtfejes - forduló mell-és gyorsúszásnál II. szint: Összteljesítmény: 12 x 900 m = 11,1 km Szintidı: 900 m = 0 perc 10

11 11 Technika: 50 m mellúszás = 5 mp 50 m hátúszás = 5 mp 25 m gyorsúszás - rajtfejes - forduló mell-és hátúszásnál III. szint: Összteljesítmény: 12 x 500 m = 6 km Szintidı: 500 m = 30 perc Technika: 50 m mellúszás = 55 mp 50 m hátúszás = 50 mp 25 m gyorsúszás - rajtfejes IV. osztály I. szint: Összteljesítmény: 12 x 500 m = 6 km Szintidı: 500 m = 30 perc Technika: 50 m mellúszás = 55 mp 50 m hátúszás = 50 mp 25 m gyorsúszás - rajtfejes II. szint: Összteljesítmény: 10 x 900 m = 9 km Szintidı: 900 m = 35 perc Technika: 50 m mellúszás = 5 mp 50 m hátúszás = 5 mp 25 m gyorsúszás - rajtfejes - forduló mell-és hátúszásnál Gyógytestnevelés: Az iskola diákjai többek között különbözı hangszereken folytatnak tanulmányokat (ütıs, billentyős, vonós, réz-és fafúvós hangszereken), mely a középiskolai közismereti és szakmai tananyag elsajátítása mellett napi több órás egyéni gyakorlást igényel. A sokszor - hangszertıl függıen - speciális testtartást igénylı gyakorlás az érzékszervek mellett (látás, hallás) fokozottabb terhelést jelent a tanulók tartó-és mozgatórendszerére is. Ezért az intézményben tanuló fiatalok egészségi állapotára fokozottabb figyelmet kell fordítani. Az intézmény sajátos jellege miatt, a nevelés és az oktatás folyamatában kiemelt szerepet kap a gyógytestnevelés, mivel sajátos feladat. Célrendszerével, eszközeivel, tartalmával jelentısen hozzájárul e speciális területen tanuló fiatalok egészségi állapotának javításához. Ugyanakkor az egészségesek körében preventív hatással bír. 11

12 12 A tanulók állapotfelmérését az iskolaorvos és a testnevelık együttesen végzik el, mely során a következı elváltozások állapíthatók meg: 1./ A tartó- és mozgatórendszer elváltozásai közül Scoliosis dorsal Kyphoscoliosis Scheuermann-féle kyphosis Bokasüllyedés Ezen kívül elıfordul a hanyag testtartású, gyenge vázizomzattal rendelkezı tanuló is. 2./ A belgyógyászati és egyéb betegségek közül Eczema Pajzsmirigyelváltozás Asthma Obesitas Juvenilis hípertónia Szabálytalan szívmőködés (actio cordis aritmia) A gyógytestnevelési órákon - ahol maximum 3- fıs csoportok vesznek részt - differenciált foglalkozás zajlik. A különbözı mozgásszervi és belgyógyászati elváltozásokban szenvedı tanulók számára összeállított fejlesztı, rehabilitáló és preventív feladatok egyénre szabottak. Ezen kívül a napi több órás gyakorló tevékenység után rendkívül fontos az izmok, a gerincoszlop és az izületek általános erısítése, mobilizálása, nyújtása, hogy megakadályozzuk az egyoldalú terhelés okozta deformitások kialakulását. A gyógytestnevelési foglalkozásokon felhasznált eszközök: - tornabot - labda - zsámoly - tornapad - ugrókötél - karika - Thera-band gumiszalagok - Fit-ball gumilabdák Ezeken túl, a szer nélkül végzett gimnasztikai gyakorlatokon kívül rendkívül hatásos a Magyar Gerincgyógyászati Társaság által kidolgozott tartásjavító torna. A speciális gyakorlatok azokat az izmokat és izületeket is átdolgozzák, melyeket a hétköznapok során nem veszünk igénybe. A foglalkozások levezetéseként az órák szerves részét képezik a játékos elemek, az ój iskolai játékok elsajátítása. Az ıszi és tavaszi idény alatt az iskola udvarán szerepet kapnak a szabadidıs- és sportjátékok is (pl. tollaslabda, labadarúgás). 12

13 13 V. A NEVELİ-OKTATÓ MUNKA ELLENİRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE A tanulók teljesítményének értékelését a Közoktatási Törvény 70 (1) (2) bekezdés a,b,c pontja alapján hagyományos érdemjegyekkel (1-5 osztályzat) végezzük. Kivétel ez alól a zenekari, énekkari munka értékelése, amely szövegesen (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) történik. Az igazgató bizonyos esetekben a fúvószenekari részvétel alól adhat felmentést! Minden tanuló teljesítményét évente két alkalommal - félévkor és a tanév végén - a tantestület értékeli. Az évközi teljesítmény ellenırzése lehet szóbeli és írásbeli számonkérés a közismereti tárgyakból, szóbeli, írásbeli és gyakorlati számonkérés a szakmai tárgyakból. A tanulói teljesítmények ellenırzésének további formái: iskolai növendékhangversenyek, nyilvános szereplések koncerteken, városi rendezvényeken. Közismereti tárgyakból minden tanulót minden félévben legalább három jeggyel értékelni kell, elsısorban szóbeli felelet alapján. A félévi és évvégi érdemjegy alakuljon ki az írásbeli és szóbeli számonkérés útján. A közismereti tárgyak esetén az írásbeli és szóbeli beszámolókon szerzett érdemjegyek súlya a félévi és év végi osztályzatokban 50-50%. Szakmai tárgyak esetében a súlyozást a szakmai program tartalmazza. A szaktanár az érdemjegyeket bevezeti az osztálynaplóba. Tantárgyanként legalább 3 osztályzatot kell kapnia félévenként minden tanulónak. Az osztályfınök az osztálynapló alapján az ellenırzı útján havonta értesíti a szülıket az érdemjegyekrıl és az igazolatlan hiányzásról. Szakmai tárgyakból félévkor és év végén a tanulók bizottság elıtt vizsgát tesznek. Az évközi munka értékelése történhet szóban, írásban, vagy gyakorlatban. Az évközi munkát a szaktanár, a vizsgát a vizsgabizottság tagjai értékelik. Követelményszint testnevelésbıl: Egy tantárgyból 30 %-ot nem haladhat meg az igazolt hiányzások száma. Ezt figyelembe véve az év végéig a megtartott órák legalább 70 %-án kötelezı megjelenni az uszodában Indokolt igazolt zenei- és közismereti hiányzások miatt - ha a megenegedett hiányzást a tanuló túllépi - közös megbeszélés alapján heti 1 alkalommal pótórán vehet részt, vagy gyógytestnevelés órákon pótolhatja mulasztását. A magatartás és szorgalom minısítését az osztályfınök javasolja a tanulókat tanító tanárok és az osztály diákönkormányzatának véleményét figyelembe véve. A minısítést ( hanyag, változó, jó, példás) a félévi és évvégi tantestületi osztályozó értekezletek véglegesítik. 13

14 1 Szakmai tárgyak rendszere Hangszeres- ill. magánének fıtárgyból minden félévkor és minden tanév végén minden tanuló köteles vizsgabizottság elıtt számot adni tudásáról. Zenei kötelezı tárgyak esetén az adott tanszak tanárai döntenek a számonkérés, meghallgatás formai kereteirıl (összefoglaló óra, vizsgajellegő elıjátszás, beszámoló szóban és/vagy írásban). A 12. évfolyam elvégzése után középszintő érettségi vizsgát tehetnek tanulóink, melyet az iskola megszervez. A 13. évfolyam (szakképzésben 5., kiegészítı szakképzésben 3. év) végén tanulóink zenész szakképesítı vizsgát tehetnek, amelyet szintén megszervezünk iskolánkban. Írásbeli beszámoltatások rendje, formája, korlátai: Közismereti tárgyakból a nappali rendszerő oktatás sajátosságainak megfelelıen indokolt a folyamatos felkészülés és számonkérés. Az órai munka szerves része az ellenırzés, mely lehet írásbeli vagy szóbeli felelet, kiselıadás. Az ellenırzésnek ezen formája nem igényel egyeztetést. Témazáró dolgozatot elızetes egyeztetés alapján lehet iratni. Egy tanítási napra 2 témazárónál többet nem lehet tervezni. A szaktanárok egyeztetnek az osztályban tanító kollégákkal és a tanulókkal. Az óralátogatás alól felmentett tanulók kötelesek a félév végén a szaktanárral egyeztetett idıpontban a tananyagból osztályozó vizsgát tenni, félévi jegyeiket az osztályozó vizsga alapján kapják. Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai: - Az iskola nyitvatartása igazodik a tanulók munkarendjéhez (reggel 7-tıl este 8-ig) A közismereti órák a nevelıtestület határozata alapján 0 percesek 10 perc szünettel, így a délelıtti tanítás ig tart, a délutáni órák 1 h-kor kezdıdnek. - Az otthoni felkészüléshez írásbeli szóbeli és gyakorlati feladatok tartoznak. Az iskola jellegébıl adódóan elınyben részesül a hangszeres gyakorlás. Tanulóink jelentıs részének csak az iskolában van módja a hangszeres gyakorlásra. - A fıtárgy - zongora - szolfézs - zeneelmélet gyakorlása beosztott gyakorlási rend szerint történik (terembeosztás). - Napközben a kollégiumi tanulóban szilencium idején tanulhatnak nem kollégista tanulók is. - Az írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyiségének határt szab a heti tanítási óra és a napi több órás gyakorlás. A helyi tanterv összeállításánál ezért az érettségi tárgyak óraszámát úgy terveztük, hogy órakereten belül legyen lehetıség a gyakorlásra, gyakori számonkérésre, az írásbeli készségfejlesztésre. 1

15 15 - Témazáró dolgozatra is csak hétvégén tudnak felkészülni tanulóink, ezért annak idıpontját a dolgozatírás elıtt egy héttel egyeztetni kell.! VI. AZ ISKOLAHASZNÁLÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSI FORMÁI A szülı, tanuló, pedagógus együttmőködési formáit a közös pedagógiai feladatok határozzák meg. Az iskola tanulójának jogait 1993.évi LXXIX., évi LXI tv-nyel módosítva 10., 11., 12..tartalmazza. A tanulók szüleivel való kapcsolattartást behatárolja az a tény, hogy a növendékek döntı többsége nem gyıri lakos. A kapcsolattartás telefonon, írásban és az évenként több alkalommal tartott szülıi értekezleteken és fogadóórákon történik. A szülık összességével a kapcsolatot az Iskolaszék útján tartjuk. Az iskolaszék a Közoktatási Törvény 60. -a elıírásainak betartásával alakult és saját mőködési szabályzata alapján mőködik. Az iskolaszék részére az iskola térítésmentesen biztosít helyiséget és adminisztrációs lehetıséget. A pedagógusok által képviselt értékek a fejlıdés garanciái. A nevelıtestület emberi atmoszférája, közösségi életének színvonala, a vezetıi személyiségek értékei meghatározzák az ifjúsági közösség arculatát is. Az iskolai élet légköre, hangneme, a tanulók és a pedagógusok közötti érintkezési stílus a legjelentısebb mutatói a közösség fejlettségének. VII. AZ ISKOLA ÉLET ÉS MUNKARENDJE, HAGYOMÁNYOK VII/1. AZ ISKOLA MUNKARENDJE Az iskolában a tanév rendje megegyezik az évente közölt minisztériumi szabályozással. A tanítási hetek ötnaposak, a kollégisták minden hétvégén hazautaznak. Az iskola épületeiben a tanítási órákon kívül a növendékek részére gyakorlási lehetıséget is biztosítunk, ezért az épületek nyitvatartási rendje is eltérı a szokásostól. 15

16 16 Az iskola helyiségei tanévben hétfıtıl csütörtökig 7 órától 20 óráig, pénteken 7 órától 18 óráig vehetık igénybe tanítási, tanulási és gyakorlási célból. Szombatonként a kisebbik épületünk 9-13 óráig áll a gyakorlók rendelkezésére. Az iskola tanítás nélküli munkanapjai terhére évente egy egynapos iskolai kirándulást és egy egynapos diáknapot tart. A többi napokon szervezi a nevelési értekezleteket és a félévi valamint az év végi fıtárgyi vizsgákat. Az iskola saját programján kívül - tekintettel a rendkívül zsúfolt munkarendre - térítéses és tandíjas foglalkozásokat nem szervez. Térítési- ill. tandíjat a Közoktatási Törvény elıírásainak megfelelıen, a fenntartó helyi szabályozását figyelembevéve ír elı. Az iskolával egy épületben mőködı leánykollégiumban tanulószobát szervezünk, amelyen az iskola fiú tanulói is részt vesznek. A tanulószobában szaktanári segítséget biztosítunk. Az iskolában könyvtár, kottatár, hangtár mőködik, tartalmi ellátottsága a régióban egyedülálló. Az iskola tanulói és dolgozói a szolgáltatásokat díjmentesen, külön szabályozott módon igénybe vehetik. Iskolán kívüli személyek csak az igazgató engedélyével vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A könyvtárban mód van kotta- és hangzóanyag másolásra, zenehallgatásra is. VII/2. AZ ISKOLA HAGYOMÁNYAI A Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola fontos szerepet tölt be a régió zenei életében. Több, mint ötven éves fennállása alatt a zenei szakemberek jelentıs része középfokú zenei tanulmányait ebben az iskolában végezte. A szakembereken kívül a város lakossága is számít az iskola tevékenységére. Az iskolai hagyományok kialakulása is a fenti megállapításokat tükrözi. Ezért > Az iskola minden évben megrendez egy reprezentatív hangversenyt a város lakói részére. > Az iskola minden évben megrendezi a hagyományos tanári hangversenyt. A hangversenyen az iskola mővésztanárai mőködnek közre. > Évente megrendezzük az iskola zenekarainak hangversenyeit. > Évente rendezzük meg az Ifjú Muzsikusok Fesztiválját hangszeres versenyek illetve mesterkurzusok formájában > Részt veszünk a Gyıri Leánykar hangversenyeinek rendezésében. > Kétévenként megrendezzük a Richter János Országos Klarinét- és Szaxofonversenyt az Oktatási Minisztérium megbízásából. > Az OKÉV felkérésére megrendezzük az országos zeneiskolai versenyek regionális válogatóit. > Évente rendezünk valamilyen hangszeren mesterkurzust, amelyre meghívjuk az 16

17 17 ország zenetanárait és muzsikus növendékeit. > Minden év februárjában kerül sor a végzı diákok tiszteletére megrendezett szalagavatóra. > Az iskola minden tavasszal rendez diáknapot. > A ballagásra minden évben a 12. osztályosok utolsó tanítási napján kerül sor. > Az iskolai ünnepélyek rendjét az iskola éves munkaterve tartalmazza. > Havonta megjelentetjük az iskola KOTTA címő lapját, melynek elkészítésében tanulóink jelentıs szerepet vállalnak. VIII. TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK VIII/1. TÁRGYI, INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK Az iskolai oktatás céljára 29 tanterem (csoportos közismereti és zenei órák tartására ill. egyéni órák tartására) áll rendelkezésünkre. A tantermeken kívül hangversenyterem, könyvtárterem, tanulószobák és számítástechnika-terem segíti az oktató-nevelı munkát. Az épület az oktatás céljainak megfelel. Tantermei hangszigeteltek, világítása, főtése megfelelı. Állagmegóvását a költségvetés jelenlegi kondícióival nem tudjuk biztosítani. Az épület bútorzatának cseréjét a fenntartó önkormányzat támogatásával és pályázati segítséggel oldottuk meg. Az iskola hangszerellátottsága közepesnek mondható. Új hangszerekhez csak pályázatok útján juthatunk. Régi hangszereink felújítása, karbantartása anyagi nehézségekbe ütközik. Kisebb hangszerek beszerzésére sikerül általában módot találni, de a drágább hangszerek, különösen a zongorák állapota és életkora elkeserítı. A könyvtár ellátottságát és a szükséges taneszközök, szemléltetıeszközök beszerzését a fenntartó által e célra juttatott keretbıl sikerült fejleszteni. A rendeletben meghatározott minimális eszközkészlettel még így sem rendelkezünk maradéktalanul. Számítógépparkunk cserére szorul, a zenei alkalmazások tanítására is használjuk. 17

18 18 VIII/2. SZAKMAI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK. Az iskola programjának megvalósításához a tanári kar szakértelme biztosított.valamennyien rendelkeznek a munkakör ellátásához szükséges képesítéssel, vagy elıírt képesítésük megszerzése folyamatban van. Négy kollégánk rendelkezik pedagógus szakvizsgával egyenértékő oklevéllel. A pedagógusok munkájának értékelését az iskola mőködési szabályzata alapján végezzük. Az ellenırzés kiterjed az iskolában és az iskola tevékenységével kapcsolatban az iskolán kívül folyó oktató-nevelı munka minden területére. Az értékelés a tanszaki, munkaközösségi ill. tantestületi értekezleteken történik. Iskolánk tanárai közül többen részt vesznek, vettek részt olyan átképzésben, továbbképzésben, amely közvetlenül segíti a pedagógiai program megvalósítását. (Pl.: számítógépprogramozó, Internet alkalmazó, minıségbiztosítási szakember, mozgóképkultúra, médiaismeret oktatására felkészítı egyetemi vagy fıiskolai szintő többféléves továbbképzések, zenei munkaképesség gondozás.) Az iskola szakmai programját megvalósító továbbképzésre, átképzésre jelenleg nagyon kevés a lehetıség. (Zongorakísérı korrepetitor, zenetudomány.) Középfokon oktató zenész szakemberek számára sajnos nagyon kevés szakirányú továbbképzési lehetıség van. IX. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A program elkészítésének alapjai 1.1 Jogszabályi háttér 1.2 Helyzetelemzés, helyzetkép 1.3 Erıforrások 2. Jövıkép - alapelvek és célok 2.1 Alapelvek, jövıkép, értékek 2.2 Konkrét célok 3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 3.1 A közismereti képzés szempontjai 3.2 A szakképzés szempontjai 3.3 Osztályfınöki órák és tanórán kívüli foglalkozások. Módszerek 1.1 Az ENSZ 57. közgyőlése a közötti évtizedet a "Fenntarthatóságra nevelés évtizedének" nyilvánította. Így a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán arra, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei. A hazai háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusaiból vezethetı le: 18

19 A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 70. A Magyar Köztársaság területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez. Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. tv.) Nemzeti Környezetvédelmi Program Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Alaptanterv Gyır Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Gyır Megyei Jogú Város Környezet-egészségügyi Akcióprogramja 1.2 Helyzetelemzés, helyzetkép Az iskola épülete a XIX-XX. század fordulóján készült, az oktatás céljainak megfelel. A belváros szélén fekszik, nagy, füvesített, sportolásra is alkalmas udvarral. A tantermek hangszigeteltek. A két épület világítása, bútorzata megfelelı. A főtést gázkazánnal oldjuk meg, a radiátorok cserére szorulnak. Víz- és csatornahálózatunk elöregedett, gyakran történik meghibásodás. A nyílászárókat célszerő lenne felújítani. Évenkénti teljes körő festésre költségvetésünk nem biztosít fedezetet. Hangszerállományunk rendszeres karbantartásra szorul, új hangszerek beszerzésére kevés pályázati lehetıséget találunk. Technikai felszereltségünk megfelelı, számítógépparkunkat már cserélni kellene. Az iskola épületében szervezett intézményi étkeztetés, büfé nincs. Tornatermünk nincs, mindennapos testedzésre az udvar ad helyet. Iskolai sportkör (egyesület) nem mőködik az intézményben. Az iskolában oktatott mővészeti ág speciális jellegébıl következik, hogy a baleset- és sérülésveszéllyel járó sportágakat nem javasoljuk tanulóinknak. 1.3 Erıforrások Iskolán belüli együttmőködés - Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, egészséges életmódjával példaértékő legyen a tanulók számára - Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedı feladata van a diákönkormányzatnak és az osztályközösségeknek. - Az iskolai egészség- és környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülıi ház és az iskola harmonikus együttmőködése. Fontos, hogy a szülık is megerısítsék gyermekükben azt a magatartást, amit az iskola közvetíteni kíván. - Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei programunknak. Fontos feladatunk, hogy biztosítsuk az egészséges, biztonságos munkavégzés és tanulás feltételeit, csökkentsük a felesleges papírfelhasználást. Példamutató, ha tanulóink látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélı, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. 19

20 20 Iskolán kívüli együttmőködés - Mivel a fenntartó határozza meg az intézmény költségvetését, a kölcsönös együttmőködés jelen programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola vezetıjének feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során optimális helyzet megteremtését érje el. - A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenırzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelıen mőködik-e az iskola. Javaslataikra és véleményükre kívánunk építeni az iskolai környezet kialakításában. 2.1 Alapelvek, jövıkép, értékek Az egészségnevelés és környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk: - a fenntartható fejlıdés - helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései - alapvetı emberi szükségletek - emberi jogok - demokrácia - az egészséges életmód igénye - a környezet értékei iránti felelıs magatartás - a létminıség választásához szükséges értékek, viselkedési normák ismerete, elsajátítása Hosszú távú célunk, jövıképünk, hogy egészséges életmódot élı, környezettudatos állampolgárrá váljanak diákjaink. Ehhez az alábbi készségek kialakítása, fejlesztése szükséges: - problémamegoldó gondolkodás - kreativitás - együttmőködés, alkalmazkodás, tolerancia - vitakészség, véleményalkotás - konfliktuskezelés, -megoldás - értékelés és mérlegelés készsége Szeretnénk. ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol diák és dolgozó egyaránt szívesen tölti munkaidejét. Valamennyien figyelnek a víz- és energiafelhasználásra, csökken a keletkezett hulladék mennyisége. Vigyáznak az épület és a berendezések állagára, figyelnek a balesetek megelızésére. 2.2 Konkrét célok - Az egészség -és környezeti nevelés az oktatás és nevelés minden területén jelenjen meg. - A tantárgyközi kapcsolatok erısítése, hogy a diákok egységben lássák az egy témához tartozó ismereteket. - A tanárok, dolgozók és a szülık személyes példájukkal legyenek az egészséges, környezettudatos életvitel hiteles terjesztıi. - Takarékoskodás a vízzel és a villannyal. - Fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés képességét, megalapozva az élethosszig tartó tanulást. 3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 3.1 A közismereti képzés szempontjai A tanulók - tudatában legyenek az egészség és a környezet egységének - értsék meg, hogy a környezeti hatások befolyásolják egészséges testi fejlıdésüket 20

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette:

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette: KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Korona Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szerkesztette: Török Imre ügyvezető

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015.

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015. DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015. Fenntartó: Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben