GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ"

Átírás

1 GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM Azokért élünk,akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak. A jövőnknek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk / Gróf Széchenyi István /

2 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS Jászkarajenő bemutatása röviden Az iskola rövid története Szociális és társadalmi környezet Pedagógiai munkánk eredményessége Személyi és tárgyi feltételek Személyi és tárgyi feltételek... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskola pedagógiai hitvallása Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igénnyel és a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az alsó tagozat által használt eszközök A felső tagozat által használt eszközök Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák: Partneri kapcsolatok A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A felvételi eljárás és a tanuló átvételének szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

3 III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek ai, előírt tananyag és követelmény A szabadon tervezhető és választható / nem kötelező tanórai és tanórán kívüli / ok felhasználása A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése, a jutalmazás és fegyelmezés elvei és formái Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje és korlátai, az értékelésben betöltött szerepük Az otthoni / napközis / felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának mérése Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelés Az iskola környezeti nevelés A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE V. MELLÉLKETEK melléklet Sajátos nevelési igényű tanulók tagozatára vonatkozó elvek Az SNI tagozat speciális nevelési-oktatási céljai, feladatai, eszközei, eljárásai melléklet Integrációs pedagógiai rendszer melléklet Fizikai állapotfelmérés értékelése

4 I. HELYZETELEMZÉS

5 1. Jászkarajenő bemutatása röviden Elhelyezkedés: Jászkarajenő Pest megye déli részén található, Jász-Nagykun- Szolnok megyével határos. Változatos, mezőgazdaságra alkalmas területen épült, a Tiszához közel eső sík A falu határában kopjafa jelzi az árpád-kori temető feltáratlan emlékét, s talán itt nyugszik az Arany János által megénekelt vén gulyás is. Neogótikus templomunk,a barátságos környezet,a nyugodt tanyavilágával egyre több látogatót vonz. A hagyományosan megrendezésre kerülő augusztusi búcsú, az őszi fogathajtó verseny is visszacsábítja az idelátogatókat. Lakosainak száma: A községben lakók száma - évekre visszamenőleg körül ingadozik. Munkalehetőség: A községben lakók egy része a helyi mezőgazdasági részvénytársaságnál: állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkozik. Jelentős az ingázó dolgozók száma. Főleg Szolnokon és Cegléden tudnak munkát vállalni. Továbbtanulási lehetőség: A fiatalok többsége is Szolnokon és Cegléden tanul tovább. Leggyakrabban a: kereskedelmi-, közgazdasági-, egészségügyi szakközépiskolákba, gimnáziumokba, kereskedelmi- ipari- és mezőgazdasági szakmunkásképzőkbe jelentkeznek. Később munkahelyet is itt keresnek.

6 2. Az iskola rövid története A jászkarajenői iskola alapításának éve : 1883 Ebben az évben a központi iskola mellett két külterületi iskola is működött : Alsókara I. és Felsőkara I.. Az oktatás római katolikus népiskolákban történt ban alakult a református iskola Alsókara II. névvel ben Felsőkara II - vel bővült a külterületi iskolák száma. A népiskolákat től fokozatosan felváltották az általános iskolák. Az ban történt államosítás után a külterületi iskolák a központi iskola igazgatása alá kerültek. A külterületi iskolák között fokozatosan megszűntek. A központi iskolát többször átépítették, bővítették ( 1948., 1953., 1967., 1977., 1990.) A legnagyobb mértékű átépítés, bővítés ben volt, akkor alakult ki az iskola jelenlegi arculata ben tornateremmel, 2006-ban informatika és oktató laborral bővült iskolánk. A millenniumi év keretén belül iskolánk augusztus 12-én vette fel Gróf Széchenyi István nevét.

7 3.Szociális és társadalmi környezet 4. Pedagógiai munkánk eredményessége Továbbtanulás

8 Továbbtanulás 6. Személyi és tárgyi feltételek 5. Személyi és tárgyi feltételek Tanulók száma 2007/ / / /2011 alsó tagozat felső tagozat Sajátos nevelési igényű tanulók Összesen:

9 Alkalmazottak száma Pedagógus létszám: 23 Alkalmazás szerint teljes munkaidőben 21 részmunkaidőben 2 óraadó 1 Végzettség szerint : tanár 11 tanító 9 gyógypedagógus órás tovább-képzést teljesítette 21 Nemek szerint. nő 21 férfi 2 Technikai dolgozók száma: 4 iskolatitkár 1 hivatalsegéd 2 fűtő-karbantartó 1 Nevelő-oktató munkát segítő gyógyped.asszisztens pedagógiai asszisztens gyermekvédelmi felelős szabadidő-szervező 1 1 0,5 0,5

10 Dologi feltételek Az iskola épületének legfőbb jegyei: Az iskola "L" alakú fő épülete közrefogja a sportudvart és a hársfákkal, fenyőfákkal övezett kis udvart, ahol a különálló "D" épület található Az épületek használatba vételének ideje:1953.,1965., 1977., Tornaterem ( 2004) informatikai és oktató labor (2006) Komfortfokozatának rövid minősítése: Központi fűtéses rendszerhez gázenergia biztosítja a helyiségekben a megfelelő hőmérsékletet. Négy vizesblokk szolgálja a higiénés mosdás, W.C. használatát, ivás feltételeit Tantermeinek száma: 23 Nem tanterem típusú funkcionális helyiségek száma, megnevezése: szertár 7, ebédlő 1, könyvtár 1, nevelői szoba 1, irodahelyiség, irattár A községi résztulajdonú balatonszárszói és bogácsi üdülőt táborozásra, kirándulásra az önkormányzat a tanulók rendelkezésére bocsátja.

11 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

12 1. Az iskola pedagógiai hitvallása A tanuló jövőjére vonatkozó nézetek A mi iskolánk olyan, ahol a tanulók mindenoldalú, teljes személyiségére ható fejlesztés folyik, s kialakítjuk a tanulókban az emberek közötti érintkezés, kommunikáció elfogadott normáit. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni. Az iskola által közvetített tudásról vallott nézetek A tanuló sajátítsa el az önálló ismeretszerzés, tanulás módszereit, s ezáltal legyen képes megújítani tudását, illetve készüljön fel az élethosszig tartó tanulásra, mely döntően meghatározza az egyéni boldogulás esélyeit. Társadalmilag szükséges, a továbbtanulást biztosító ismereteket kell megtanítani. Különös hangsúllyal közvetíteni a nemzeti kultúrát. Az alapképzés mellett hangsúlyt kell helyeznünk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésére, a lemaradók felzárkóztatására, illetve lehetőséget kell adnunk a tehetséges tanulók gyorsabb előrehaladására. Az iskolának a helyi társadalomban betöltött szerepéről vallott nézete Az iskola nyitott kíván lenni a családtagok -, a helyi társadalom előtt. Ezzel is eredményesebb lehet a társadalmi beilleszkedés előkészítése, szociális hátrányok enyhítése. Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk az iskola közvetlen partnerei között.

13 2. Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Célok, feladatok Megvalósítás eszközei Az eredményes tanulás segítése Alapműveltséget biztosító ismeretek megtanítása, alapkészségek kialakulásának biztosítása,kompetenciafejlesztés Műveltségi hátrányok leküzdése, esélyegyenlőség megteremtése Tehetséggondozás Pályaorientáció Képességeknek megfelelő továbbtanulási lehetőség biztosítása A helyi tantervben nagyobb ot biztosítunk a magyar, matematika tantárgyaknak. Csoportbontások alkalmazása Kulcskompetenciák fejlesztése minden tanórán Az országos mérésen 2. szinten és alatta teljesítőknek kompetenciafejlesztő foglalkozás Differenciált feladatok a tanítási órákon. (kooperatív módszerek alkalmazása csoportmunka,páros munka ) Fejlesztőpedagógia alkalmazása Korrepetálások biztosítása Csoportbontás Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása Kompetenciafejlesztő foglalkozások Tehetséggondozó szakkörök, versenyekre való felkészítés, sportköri foglalkozások. Csoportbontás alkalmazása Osztályfőnökök pályaorientációs munkája Középiskolai előkészítő foglalkozások Középiskolák képviselőinek meghívása Nyílt napokon való részvétel Pályaválasztási tanácsadás igénybe vétele A testi és lelki egészségre nevelés Erőnlét fokozatos fejlesztése testnevelés órákon. Tanórákon kívüli sportolási lehetőségek

14 Fenntarthatóság, környezettudatosság A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A lakóhely és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete. Haladó hagyományaink ápolása biztosítása (sportszakkör, úszásoktatás) "Egészség hét" rendezvényei Orvosi előadások osztályfőnöki órákon Életvezetési ismeretek oktatása az osztályfőnöki órákon A közvetlen környezet (iskola, osztály) szebbé tétele Madarak és fák napjának megünneplése. Növények ápolása, gondozása. Kirándulások (helyi, illetve országjáró). Szelektív hulladékgyűjtés Környezetvédelmi akciókban való részvétel Nemzeti évfordulók megünneplése (október 6.,október23.,március15., június 4.) Vetélkedők szervezése Tanulmányi kirándulások Múzeumlátogatások Helytörténet oktatása ( honismeret és történelem órákon ) Testvértelepülési kapcsolat ápolása Tusnádfürdővel Részvétel a Határtalanul pályázatokon Iskolai rendezvények megtartása: klubdélutánok közös karácsonyi műsor farsang anyák napja Diákönkormányzati Nap Ballagás évnyitó és évzáró ünnepély Széchenyi Napok kiállítás a gyerekek munkáiból

15 Fokozott gyermekvédelem Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködése az osztályfőnökökkel Szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval. Együttműködés az önkormányzattal, Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Családlátogatás, évente legalább egy alkalommal a HHH gyerekeknél A tanulás és szabadidős tevékenység helyes összehangolása Tanulmányi- kulturális és sport foglalkozások, versenyek, rendezvények szervezése Színház - és mozi látogatások Kirándulások, túrák, táborozás szervezése Diákönkormányzat programjai A család és az iskola együttműködésének erősítése Szülői értekezletek Nyílt nap Családlátogatás Konzultálás az osztályfőnökkel, szaktanárral. Szülő-pedagógus bál Értékelő megbeszélés: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleiosztályfőnök-gyermek

16 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). Közvetlen módszerek - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. - Ösztönzés. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalkotások bemutatása. - A nevelő személyes példamutatása. - Magyarázat, beszélgetés. - A tanulók önálló elemző munkája. Közvetett módszerek - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. - Vita. Sikerkritérium Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.)

17 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a, Harmonikus, sokoldalúan fejlett személyiség kialakítása Feladat - Alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása - Az értelmi képességek fejlesztése - Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése - Az emberi együttélés szabályainak megismertetése Tevékenység - Tanórákban rejlő nevelési lehetőségek kihasználása - Differenciálás tanórákon, különösen ismétlő és gyakorló órákon - Csoportbontások : amennyiben a tanuló létszáma lehetővé teszi - a magyar nyelvtan, matematika, informatika és angol tantárgyak tanítása az osztálytól eltérő nívócsoportokban folyik. A csoportba sorolás a tantárgyból elért teljesítmény alapján történik. Csoportváltásra szülői kérelem és a szaktanár véleménye alapján kerülhet sor év végén ill. félév végén. - Kiselőadások, házi dolgozatok, kutatási munkák számának növelése - Életvezetési ismeretek oktatása osztályfőnöki órán - Tanórán kívüli programok szervezése

18 b, A társadalom és a természet értékeinek elfogadtatása Feladat. - Nemzeti hagyományok, nemzeti kultúra megismertetése, emlékeink tisztelete, ápolása - Alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése - Részvétel az iskolai és helyi közéletben - Az élő és élettelen környezet megismerése, védelmére nevelés Tevékenység - Nemzeti ünnepek megünneplése okt.6. márc Hon és népismeret tanmenetének kialakítása a helyi adottságok, hagyományok figyelembe vételével - Állampolgári ismeretek oktatása 8. évfolyamon - A község közéleti szereplőivel beszélgetések szervezése - Diákparlament rendezése - Természetvédelem jeles napjain programok szervezése - Tanulmányi kirándulások pedagógus kísérettel Ajánlott útvonalak: évfolyam 3-4. évfolyam 5. évfolyam 6-7.évfolyam 8. évfolyam Budapest Eger Ópusztaszer Nagycenk és környéke Bogács - Erdei iskola (A foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. ) - Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az foglalkozásokon való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. - Lehetőséget biztosítunk a Nemzeti Múzeum, a Terror Háza,a nagykőrösi Arany János Múzeum és ceglédi Kossuth Múzeum szervezett látogatására.

19 c, Munkára, egészséges életmódra nevelés Feladat - Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása - A tanulók környezetük rendben tartására irányuló tevékenységének gyakoroltatása - A testmozgás iránti igény felkeltése - A testi erőnlét fejlesztése - Az egészségvédelem fontosságának tudatosítása Tevékenység - Az iskola környezetének szépítése, virágosítása - Osztályonként heti váltással környezetvédelmi munka az iskola udvarán és környékén - Sportfoglalkozások, sportversenyek rendezése - Körzeti, megyei sportversenyeken való részvétel - Orvosi, felvilágosító előadások szervezése - Egészségnevelés hét megrendezése - Késések bejegyzése az osztálynaplókba, 3 késés 1 igazolatlan óra d, Önismeret, reális önértékelés fejlesztése Feladat. - Az önismeret iránti igény felébresztése - Saját személyiség minél teljesebb megismerése - A kitartás és szorgalom, céltudatosság kialakítása - Reális továbbtanulási szándék megfogalmazása Tevékenység - Önismereti feladatok, játékok alkalmazása az osztályfőnöki órákon - Differenciált foglalkoztatás tanórákon - Különböző pályák, foglalkozások alkalmassági feltételeinek megismertetése - Helyi tanulmányi versenyek megrendezése 2 kategóriában / képességek alapján / - A szorgalom értékelése összhangban a képességekkel - Kiemelkedő szorgalom elismerése, jutalmazása - Pályaválasztási tanácsadás

20 4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel az egészséges táplálkozás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás veszélyei a családi és kortárskapcsolatok, a környezet védelme, az aktív életmód, a sport, a személyes higiénia, a betegség és baleset megelőzés területén. 1. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 2. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; az iskolai sportkör foglalkozásai; tömegsport foglalkozások; gyógytestnevelés, sportversenyek úszásoktatás; A környezetismeret, biológia, egészségtan tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;

21 az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök (egészségnevelési, csecsemőápolási, családi életre felkészítő) ; minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre; minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; egészségnevelési hét programjai közlekedésbiztonsági nap programjai az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele: ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában; a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. Az iskolai drogstratégia 1. Célok meghatározása, feladatatok Helyzetfelmérés a tantestület, a tanulók és a szülők körében (ismereteiket, szemléletük,hozzáállásuk a problémához ) A felmérés eredményéről tájékoztatók (osztályfőnöki órák, szülői értekezlet, tantestületi megbeszélés ) A feladatok kijelölése Drog koordinátor kiválasztása Folyamatos egyeztetés, szakmai konzultáció, külső szakemberek bevonása, illetve szükség esetén a rászoruló tanulók megfelelő továbbirányítása. 2. Alkalmazott módszerek - kérdőívek - ismeretterjesztő filmek, előadások - személyes találkozó ( külső szakértőkkel, tünetmentes betegekkel ) - helyzetgyakorlatok, szituációs játékok - stressz kezelési technikák megtanítása - érzések kifejezésének gyakorlása verbálisan és nonverbálisan - társas befolyásolással szembeni ellenállás fejlesztése - drogfogyasztás alternatíváinak bemutatása (relaxáció, meditáció, művészi élmények, zene, tánc, sport stb )

22 1. Tervezett programok - osztályfőnöki órákon Életvezetési készségek - a rendőrség munkatársai által vezetett DADA program - egészségnevelési hét rendezvényei - filmvetítések szakértői megbeszéléssel egybekötve - versenyek, vetélkedők - pályázatokon való részvétel - kiscsoportos beszélgetések - gyógyult ill. tünetmentes drogosok megszólaltatása 3. Külső és belső közreműködők, segítők Külső segítők - Pedagógiai szakszolgálatok,nevelési tanácsadó ( Cegléd ) - Rendőr- főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály (Cegléd) - Gyermekjóléti szolgálat - Pszichiátriai szakellátás - Vitalitás Egészségvédelmi és Fejlesztési Egyesület (Szolnok) - Iskolaorvosok Belső segítők - iskolavezetés - drogügyi koordinátor - munkaközösség vezetők - osztályfőnökök - gyermek és ifjúságvédelmi felelős. 4. Feladataink meghatározása Általános feladatok: - A kitűzött feladatok és az aktuális problémák függvényében változhatnak - drogügyi koordinátor tesz javaslatot a program módosítására - tanév elején át kell vizsgálni a programokat,kijelölni a feladatokat - tanév végén értékelni a megvalósítást (elmaradt programokat be kell építeni a következő időszak prevenciós munkájába ) - tapasztalatok birtokában szükséges újabb célkitűzések meghatározása.

23 1. Az iskola vezetésének a feladata: - drogügyi koordinátort kijelölése, munkaköri leírásban rögzíti a feladatát - Integrálja az egészségfejlesztő,drogprevenciós tevékenységet az intézmény pedagógiai programjába - Elősegíti a pedagógusok mentálhigiénés szakirányú továbbképzését - Hangsúlyozza a nevelésben a személyes példamutatás fontosságát - A házirendben meghatározott, drogfogyasztást tiltó szabályok következetes betartása. - A tantestület drog prevenciós munkájának kiterjesztése a szülőkre 2. A drogügyi koordinátor feladata: - Az iskola drog prevenciós munkájának koordinálása - Az iskola vezetésének támogatásával, a nevelőtestület megnyerése a drogprevenciós munkára - Kapcsolattartás az iskola drog prevenciós munkájába bevonható külső szakértőkkel. - Megelőzést segítő rendezvények szervezése a tantestület, a diákok és a szülők, mint célcsoportok számára. - Segítségkérés kompetenciáját meghaladó esetekben, akár külső szakértői háttér igénybevételével. 3. A tantestület - Segítse a drogügyi koordinátor munkáját - Jelezze, ha az osztályaikban problémát észlelnek, kérje a drogügyi koordinátor segítségét - Saját oktató-nevelő munkájuk során fordítsanak hangsúlyt a felvilágosító, egészségfejlesztő tevékenységre - A drogproblémák észlelése eseté a probléma megfoldásba vonják be a szülőket - A megelőzés eszközrendszerébe fokozottabban vonja be a közösségi tevékenységeket, rendezvényeket.

24 Rövid távú célok: Cél 1.) Drogügyi-koordinátor kijelölése 2.) Kapcsolatfelvétel a lehetséges szakmai szervezetekkel 3.) Tanári tréning szervezése 4.) Szülői tájékoztató foglalkozás megtartása 5.) Felmérés elvégzése, feladatok kijelölése 6.) Az állapotfelmérés és az egész éves munka értékelése 7.) A következő tanév konkrét feladatainak megfogalmazása Felelős Igazgató Korrdinátor Igazgató Osztályfőnökök Osztályfőnökök Koordinátor tantestület Hosszú távú célok: 1.) A drogügyi-koordinátor folyamatos szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvétele 2.) Működő kapcsolat kiépítése aktív szakmai szervezettel. 3.) Iskolai szintű rendezvények (évente 1-2) szervezése 4.) Az iskola valamennyi felsős osztályára kiterjeszteni az Életvezetési ismeretek oktatását osztályfőnöki óra keretein belül.megteremteni a kiscsoportos foglalkozások rendszerét, ahol nem előadás jelleggel, hanem személyes kontaktusban, szabad interakcióban történik a befolyásolás, az ismeretátadás. 5.) Pozitív életstílus kialakítása, szabadidő hasznos eltöltése sportolással, közösségben végzett szabadidős tevékenységekkel 5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a, Jó iskolai, tanulói közösségek kialakítása és tevékenységének megszervezése Feladat - Az iskolai élet egyes területeihez / tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez / - kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása - A közösségek életének tervszerű, tudatos nevelői irányítása - A tanulói közösségekre jellemző, összetartozást erősítő normák, formai keretek kialakítása

25 Tevékenység - Iskolai hagyományok megteremtése / iskolai jelképek, iskolai ünnepek, rendezvények,iskola induló / - Az iskola névadójának, Gróf Széchenyi István emlékének ápolása / osztályokban faliújság, Széchenyi Napok, születésének és halálának évfordulóján megemlékezés, kirándulás Nagycenkre, kapcsolat kialakítása a nagycenki iskola közösségével / - Az 1. osztály kialakításánál törekedni kell azonos képességű, összetételű közösség kialakítására ( hasonló HHH-s arány) - Az igényeknek megfelelően, szaktanárok véleménye alapján alakítjuk ki a tanórán kívüli csoportokat / szakkör, középiskolai előkészítő / - Az iskolai munkaterv alapján készítik el az osztályok saját osztályterveiket - A diákönkormányzat által szervezett megbeszéléseken, diákparlamenten véleményt nyilváníthatnak a tanulók az iskolai közösség fejlesztése tekintetében is - Osztályprogramok szervezése / kirándulások, túrák, klubdélutánok / - Táborozások szervezése / igény szerint / b,kommunikációs kultúra fejlesztése Feladat - Önálló ismeretszerzésre való ösztönzés - Önálló ismeretszerzés formáinak megismertetése - Információk kritikai módon használó tanulók nevelése - Véleményformálás és véleménynyilvánítás képességének kialakítása Tevékenység - Iskolai és községi könyvtár használata - Színház,- mozi látogatások szervezése - Különféle szakkörök szervezése - Informatika oktatás kis létszámú csoportokban - Internet használatának megismerése - Osztályfőnöki órákon véleménynyilvánítás gyakorlása - Diákparlament szervezése

26 c, Nyitottság, másság elfogadására nevelés Feladat - Más nemzetek, népek szokásainak, életmódjának, kultúrájának megismerése, elfogadása - Vallásos meggyőződés, vallási másság elfogadása - A beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése - Roma kisebbség hagyományainak megismerése Tevékenység - Megismerkedés a határon túli magyarság hagyományaival ( Határtalanul pályázatok) - Európai és Európán kívüli országok megismertetése - Kapcsolatok ápolása a község testvértelepülésével, Tusnádfürdővel - Nemzetközi kapcsolatok kialakítása - Önkéntes részvétel hit-és vallásoktatáson / katolikus és református hitoktatás/ - Közös programok az enyhén értelmi fogyatékos és a nem sérült tanulóknak - A roma hagyományok megismerése - Magyar nyelven folyó roma népismeret oktatása 6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,

27 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Elvégzi a kötelező ügyviteli ( adminisztrációs) feladatát Együttműködik a diákönkormányzttal, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart, szükség esetén családlátogatást végez és felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal Megszervezi az osztálykirándulást és az osztály különböző programjait

28 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít a HHH tanulókra, az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskolai felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, támogatásokra Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását, osztályfőnöki tanmenet alapján vezeti óráit. Órát látogat az osztályában 7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 7.1. Sajátos nevelési igénnyel és a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység nevelési tanácsadó és szakértői bizottság szolgáltatásaina igénybe vétele. szakértői vélemény alapján az SNI tanulók megfelelő csoportban való elhelyezése, a BTM-es tanulók fejlesztése gyógypedagógusok irányításával (fejlesztő órák) a tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, ahová problémáik megoldása érdekében fordulhatnak szoros kapcsolat az óvodával, gyermekjóléti szolgálattal, szociális bizottsággal, iskolaorvossal a szakértői véleményekben előírt szakemberek (pszichológus, logopédus,gyógypedagógus, konduktor stb.) alkalmazása családlátogatások osztályfőnöki órákon beilleszkedést segítő feladatok végzése. osztályfőnöki órákon elsősorban életvezetési ismereteket tartalmazó tanmenetekkel dolgozunk rehabilitációs órák, fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, kompetenciafejlesztés biztosítása

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

1.4. A Herman Ottó Általános Iskolában. A /2. jelű osztályok általános tantervűek, a választható órák terhére emelt

1.4. A Herman Ottó Általános Iskolában. A /2. jelű osztályok általános tantervűek, a választható órák terhére emelt A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSIN INTÉZMÉNYBE JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, OSZTÁLYOKBA, TANULÓCSOPORTOKBA SOROLÁSÁNAK ELVEI, AZ ÁTJÁRHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA (Az

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM azonosító: 028332 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben