GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ"

Átírás

1 GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM Azokért élünk,akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak. A jövőnknek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk / Gróf Széchenyi István /

2 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS Jászkarajenő bemutatása röviden Az iskola rövid története Szociális és társadalmi környezet Pedagógiai munkánk eredményessége Személyi és tárgyi feltételek Személyi és tárgyi feltételek... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskola pedagógiai hitvallása Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igénnyel és a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az alsó tagozat által használt eszközök A felső tagozat által használt eszközök Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák: Partneri kapcsolatok A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A felvételi eljárás és a tanuló átvételének szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

3 III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek ai, előírt tananyag és követelmény A szabadon tervezhető és választható / nem kötelező tanórai és tanórán kívüli / ok felhasználása A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése, a jutalmazás és fegyelmezés elvei és formái Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje és korlátai, az értékelésben betöltött szerepük Az otthoni / napközis / felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának mérése Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelés Az iskola környezeti nevelés A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE V. MELLÉLKETEK melléklet Sajátos nevelési igényű tanulók tagozatára vonatkozó elvek Az SNI tagozat speciális nevelési-oktatási céljai, feladatai, eszközei, eljárásai melléklet Integrációs pedagógiai rendszer melléklet Fizikai állapotfelmérés értékelése

4 I. HELYZETELEMZÉS

5 1. Jászkarajenő bemutatása röviden Elhelyezkedés: Jászkarajenő Pest megye déli részén található, Jász-Nagykun- Szolnok megyével határos. Változatos, mezőgazdaságra alkalmas területen épült, a Tiszához közel eső sík A falu határában kopjafa jelzi az árpád-kori temető feltáratlan emlékét, s talán itt nyugszik az Arany János által megénekelt vén gulyás is. Neogótikus templomunk,a barátságos környezet,a nyugodt tanyavilágával egyre több látogatót vonz. A hagyományosan megrendezésre kerülő augusztusi búcsú, az őszi fogathajtó verseny is visszacsábítja az idelátogatókat. Lakosainak száma: A községben lakók száma - évekre visszamenőleg körül ingadozik. Munkalehetőség: A községben lakók egy része a helyi mezőgazdasági részvénytársaságnál: állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkozik. Jelentős az ingázó dolgozók száma. Főleg Szolnokon és Cegléden tudnak munkát vállalni. Továbbtanulási lehetőség: A fiatalok többsége is Szolnokon és Cegléden tanul tovább. Leggyakrabban a: kereskedelmi-, közgazdasági-, egészségügyi szakközépiskolákba, gimnáziumokba, kereskedelmi- ipari- és mezőgazdasági szakmunkásképzőkbe jelentkeznek. Később munkahelyet is itt keresnek.

6 2. Az iskola rövid története A jászkarajenői iskola alapításának éve : 1883 Ebben az évben a központi iskola mellett két külterületi iskola is működött : Alsókara I. és Felsőkara I.. Az oktatás római katolikus népiskolákban történt ban alakult a református iskola Alsókara II. névvel ben Felsőkara II - vel bővült a külterületi iskolák száma. A népiskolákat től fokozatosan felváltották az általános iskolák. Az ban történt államosítás után a külterületi iskolák a központi iskola igazgatása alá kerültek. A külterületi iskolák között fokozatosan megszűntek. A központi iskolát többször átépítették, bővítették ( 1948., 1953., 1967., 1977., 1990.) A legnagyobb mértékű átépítés, bővítés ben volt, akkor alakult ki az iskola jelenlegi arculata ben tornateremmel, 2006-ban informatika és oktató laborral bővült iskolánk. A millenniumi év keretén belül iskolánk augusztus 12-én vette fel Gróf Széchenyi István nevét.

7 3.Szociális és társadalmi környezet 4. Pedagógiai munkánk eredményessége Továbbtanulás

8 Továbbtanulás 6. Személyi és tárgyi feltételek 5. Személyi és tárgyi feltételek Tanulók száma 2007/ / / /2011 alsó tagozat felső tagozat Sajátos nevelési igényű tanulók Összesen:

9 Alkalmazottak száma Pedagógus létszám: 23 Alkalmazás szerint teljes munkaidőben 21 részmunkaidőben 2 óraadó 1 Végzettség szerint : tanár 11 tanító 9 gyógypedagógus órás tovább-képzést teljesítette 21 Nemek szerint. nő 21 férfi 2 Technikai dolgozók száma: 4 iskolatitkár 1 hivatalsegéd 2 fűtő-karbantartó 1 Nevelő-oktató munkát segítő gyógyped.asszisztens pedagógiai asszisztens gyermekvédelmi felelős szabadidő-szervező 1 1 0,5 0,5

10 Dologi feltételek Az iskola épületének legfőbb jegyei: Az iskola "L" alakú fő épülete közrefogja a sportudvart és a hársfákkal, fenyőfákkal övezett kis udvart, ahol a különálló "D" épület található Az épületek használatba vételének ideje:1953.,1965., 1977., Tornaterem ( 2004) informatikai és oktató labor (2006) Komfortfokozatának rövid minősítése: Központi fűtéses rendszerhez gázenergia biztosítja a helyiségekben a megfelelő hőmérsékletet. Négy vizesblokk szolgálja a higiénés mosdás, W.C. használatát, ivás feltételeit Tantermeinek száma: 23 Nem tanterem típusú funkcionális helyiségek száma, megnevezése: szertár 7, ebédlő 1, könyvtár 1, nevelői szoba 1, irodahelyiség, irattár A községi résztulajdonú balatonszárszói és bogácsi üdülőt táborozásra, kirándulásra az önkormányzat a tanulók rendelkezésére bocsátja.

11 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

12 1. Az iskola pedagógiai hitvallása A tanuló jövőjére vonatkozó nézetek A mi iskolánk olyan, ahol a tanulók mindenoldalú, teljes személyiségére ható fejlesztés folyik, s kialakítjuk a tanulókban az emberek közötti érintkezés, kommunikáció elfogadott normáit. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni. Az iskola által közvetített tudásról vallott nézetek A tanuló sajátítsa el az önálló ismeretszerzés, tanulás módszereit, s ezáltal legyen képes megújítani tudását, illetve készüljön fel az élethosszig tartó tanulásra, mely döntően meghatározza az egyéni boldogulás esélyeit. Társadalmilag szükséges, a továbbtanulást biztosító ismereteket kell megtanítani. Különös hangsúllyal közvetíteni a nemzeti kultúrát. Az alapképzés mellett hangsúlyt kell helyeznünk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésére, a lemaradók felzárkóztatására, illetve lehetőséget kell adnunk a tehetséges tanulók gyorsabb előrehaladására. Az iskolának a helyi társadalomban betöltött szerepéről vallott nézete Az iskola nyitott kíván lenni a családtagok -, a helyi társadalom előtt. Ezzel is eredményesebb lehet a társadalmi beilleszkedés előkészítése, szociális hátrányok enyhítése. Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk az iskola közvetlen partnerei között.

13 2. Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Célok, feladatok Megvalósítás eszközei Az eredményes tanulás segítése Alapműveltséget biztosító ismeretek megtanítása, alapkészségek kialakulásának biztosítása,kompetenciafejlesztés Műveltségi hátrányok leküzdése, esélyegyenlőség megteremtése Tehetséggondozás Pályaorientáció Képességeknek megfelelő továbbtanulási lehetőség biztosítása A helyi tantervben nagyobb ot biztosítunk a magyar, matematika tantárgyaknak. Csoportbontások alkalmazása Kulcskompetenciák fejlesztése minden tanórán Az országos mérésen 2. szinten és alatta teljesítőknek kompetenciafejlesztő foglalkozás Differenciált feladatok a tanítási órákon. (kooperatív módszerek alkalmazása csoportmunka,páros munka ) Fejlesztőpedagógia alkalmazása Korrepetálások biztosítása Csoportbontás Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása Kompetenciafejlesztő foglalkozások Tehetséggondozó szakkörök, versenyekre való felkészítés, sportköri foglalkozások. Csoportbontás alkalmazása Osztályfőnökök pályaorientációs munkája Középiskolai előkészítő foglalkozások Középiskolák képviselőinek meghívása Nyílt napokon való részvétel Pályaválasztási tanácsadás igénybe vétele A testi és lelki egészségre nevelés Erőnlét fokozatos fejlesztése testnevelés órákon. Tanórákon kívüli sportolási lehetőségek

14 Fenntarthatóság, környezettudatosság A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A lakóhely és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete. Haladó hagyományaink ápolása biztosítása (sportszakkör, úszásoktatás) "Egészség hét" rendezvényei Orvosi előadások osztályfőnöki órákon Életvezetési ismeretek oktatása az osztályfőnöki órákon A közvetlen környezet (iskola, osztály) szebbé tétele Madarak és fák napjának megünneplése. Növények ápolása, gondozása. Kirándulások (helyi, illetve országjáró). Szelektív hulladékgyűjtés Környezetvédelmi akciókban való részvétel Nemzeti évfordulók megünneplése (október 6.,október23.,március15., június 4.) Vetélkedők szervezése Tanulmányi kirándulások Múzeumlátogatások Helytörténet oktatása ( honismeret és történelem órákon ) Testvértelepülési kapcsolat ápolása Tusnádfürdővel Részvétel a Határtalanul pályázatokon Iskolai rendezvények megtartása: klubdélutánok közös karácsonyi műsor farsang anyák napja Diákönkormányzati Nap Ballagás évnyitó és évzáró ünnepély Széchenyi Napok kiállítás a gyerekek munkáiból

15 Fokozott gyermekvédelem Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködése az osztályfőnökökkel Szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval. Együttműködés az önkormányzattal, Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Családlátogatás, évente legalább egy alkalommal a HHH gyerekeknél A tanulás és szabadidős tevékenység helyes összehangolása Tanulmányi- kulturális és sport foglalkozások, versenyek, rendezvények szervezése Színház - és mozi látogatások Kirándulások, túrák, táborozás szervezése Diákönkormányzat programjai A család és az iskola együttműködésének erősítése Szülői értekezletek Nyílt nap Családlátogatás Konzultálás az osztályfőnökkel, szaktanárral. Szülő-pedagógus bál Értékelő megbeszélés: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleiosztályfőnök-gyermek

16 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). Közvetlen módszerek - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. - Ösztönzés. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalkotások bemutatása. - A nevelő személyes példamutatása. - Magyarázat, beszélgetés. - A tanulók önálló elemző munkája. Közvetett módszerek - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. - Vita. Sikerkritérium Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.)

17 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a, Harmonikus, sokoldalúan fejlett személyiség kialakítása Feladat - Alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása - Az értelmi képességek fejlesztése - Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése - Az emberi együttélés szabályainak megismertetése Tevékenység - Tanórákban rejlő nevelési lehetőségek kihasználása - Differenciálás tanórákon, különösen ismétlő és gyakorló órákon - Csoportbontások : amennyiben a tanuló létszáma lehetővé teszi - a magyar nyelvtan, matematika, informatika és angol tantárgyak tanítása az osztálytól eltérő nívócsoportokban folyik. A csoportba sorolás a tantárgyból elért teljesítmény alapján történik. Csoportváltásra szülői kérelem és a szaktanár véleménye alapján kerülhet sor év végén ill. félév végén. - Kiselőadások, házi dolgozatok, kutatási munkák számának növelése - Életvezetési ismeretek oktatása osztályfőnöki órán - Tanórán kívüli programok szervezése

18 b, A társadalom és a természet értékeinek elfogadtatása Feladat. - Nemzeti hagyományok, nemzeti kultúra megismertetése, emlékeink tisztelete, ápolása - Alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése - Részvétel az iskolai és helyi közéletben - Az élő és élettelen környezet megismerése, védelmére nevelés Tevékenység - Nemzeti ünnepek megünneplése okt.6. márc Hon és népismeret tanmenetének kialakítása a helyi adottságok, hagyományok figyelembe vételével - Állampolgári ismeretek oktatása 8. évfolyamon - A község közéleti szereplőivel beszélgetések szervezése - Diákparlament rendezése - Természetvédelem jeles napjain programok szervezése - Tanulmányi kirándulások pedagógus kísérettel Ajánlott útvonalak: évfolyam 3-4. évfolyam 5. évfolyam 6-7.évfolyam 8. évfolyam Budapest Eger Ópusztaszer Nagycenk és környéke Bogács - Erdei iskola (A foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. ) - Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az foglalkozásokon való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. - Lehetőséget biztosítunk a Nemzeti Múzeum, a Terror Háza,a nagykőrösi Arany János Múzeum és ceglédi Kossuth Múzeum szervezett látogatására.

19 c, Munkára, egészséges életmódra nevelés Feladat - Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása - A tanulók környezetük rendben tartására irányuló tevékenységének gyakoroltatása - A testmozgás iránti igény felkeltése - A testi erőnlét fejlesztése - Az egészségvédelem fontosságának tudatosítása Tevékenység - Az iskola környezetének szépítése, virágosítása - Osztályonként heti váltással környezetvédelmi munka az iskola udvarán és környékén - Sportfoglalkozások, sportversenyek rendezése - Körzeti, megyei sportversenyeken való részvétel - Orvosi, felvilágosító előadások szervezése - Egészségnevelés hét megrendezése - Késések bejegyzése az osztálynaplókba, 3 késés 1 igazolatlan óra d, Önismeret, reális önértékelés fejlesztése Feladat. - Az önismeret iránti igény felébresztése - Saját személyiség minél teljesebb megismerése - A kitartás és szorgalom, céltudatosság kialakítása - Reális továbbtanulási szándék megfogalmazása Tevékenység - Önismereti feladatok, játékok alkalmazása az osztályfőnöki órákon - Differenciált foglalkoztatás tanórákon - Különböző pályák, foglalkozások alkalmassági feltételeinek megismertetése - Helyi tanulmányi versenyek megrendezése 2 kategóriában / képességek alapján / - A szorgalom értékelése összhangban a képességekkel - Kiemelkedő szorgalom elismerése, jutalmazása - Pályaválasztási tanácsadás

20 4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel az egészséges táplálkozás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás veszélyei a családi és kortárskapcsolatok, a környezet védelme, az aktív életmód, a sport, a személyes higiénia, a betegség és baleset megelőzés területén. 1. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 2. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; az iskolai sportkör foglalkozásai; tömegsport foglalkozások; gyógytestnevelés, sportversenyek úszásoktatás; A környezetismeret, biológia, egészségtan tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;

21 az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök (egészségnevelési, csecsemőápolási, családi életre felkészítő) ; minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre; minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; egészségnevelési hét programjai közlekedésbiztonsági nap programjai az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele: ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában; a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. Az iskolai drogstratégia 1. Célok meghatározása, feladatatok Helyzetfelmérés a tantestület, a tanulók és a szülők körében (ismereteiket, szemléletük,hozzáállásuk a problémához ) A felmérés eredményéről tájékoztatók (osztályfőnöki órák, szülői értekezlet, tantestületi megbeszélés ) A feladatok kijelölése Drog koordinátor kiválasztása Folyamatos egyeztetés, szakmai konzultáció, külső szakemberek bevonása, illetve szükség esetén a rászoruló tanulók megfelelő továbbirányítása. 2. Alkalmazott módszerek - kérdőívek - ismeretterjesztő filmek, előadások - személyes találkozó ( külső szakértőkkel, tünetmentes betegekkel ) - helyzetgyakorlatok, szituációs játékok - stressz kezelési technikák megtanítása - érzések kifejezésének gyakorlása verbálisan és nonverbálisan - társas befolyásolással szembeni ellenállás fejlesztése - drogfogyasztás alternatíváinak bemutatása (relaxáció, meditáció, művészi élmények, zene, tánc, sport stb )

22 1. Tervezett programok - osztályfőnöki órákon Életvezetési készségek - a rendőrség munkatársai által vezetett DADA program - egészségnevelési hét rendezvényei - filmvetítések szakértői megbeszéléssel egybekötve - versenyek, vetélkedők - pályázatokon való részvétel - kiscsoportos beszélgetések - gyógyult ill. tünetmentes drogosok megszólaltatása 3. Külső és belső közreműködők, segítők Külső segítők - Pedagógiai szakszolgálatok,nevelési tanácsadó ( Cegléd ) - Rendőr- főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály (Cegléd) - Gyermekjóléti szolgálat - Pszichiátriai szakellátás - Vitalitás Egészségvédelmi és Fejlesztési Egyesület (Szolnok) - Iskolaorvosok Belső segítők - iskolavezetés - drogügyi koordinátor - munkaközösség vezetők - osztályfőnökök - gyermek és ifjúságvédelmi felelős. 4. Feladataink meghatározása Általános feladatok: - A kitűzött feladatok és az aktuális problémák függvényében változhatnak - drogügyi koordinátor tesz javaslatot a program módosítására - tanév elején át kell vizsgálni a programokat,kijelölni a feladatokat - tanév végén értékelni a megvalósítást (elmaradt programokat be kell építeni a következő időszak prevenciós munkájába ) - tapasztalatok birtokában szükséges újabb célkitűzések meghatározása.

23 1. Az iskola vezetésének a feladata: - drogügyi koordinátort kijelölése, munkaköri leírásban rögzíti a feladatát - Integrálja az egészségfejlesztő,drogprevenciós tevékenységet az intézmény pedagógiai programjába - Elősegíti a pedagógusok mentálhigiénés szakirányú továbbképzését - Hangsúlyozza a nevelésben a személyes példamutatás fontosságát - A házirendben meghatározott, drogfogyasztást tiltó szabályok következetes betartása. - A tantestület drog prevenciós munkájának kiterjesztése a szülőkre 2. A drogügyi koordinátor feladata: - Az iskola drog prevenciós munkájának koordinálása - Az iskola vezetésének támogatásával, a nevelőtestület megnyerése a drogprevenciós munkára - Kapcsolattartás az iskola drog prevenciós munkájába bevonható külső szakértőkkel. - Megelőzést segítő rendezvények szervezése a tantestület, a diákok és a szülők, mint célcsoportok számára. - Segítségkérés kompetenciáját meghaladó esetekben, akár külső szakértői háttér igénybevételével. 3. A tantestület - Segítse a drogügyi koordinátor munkáját - Jelezze, ha az osztályaikban problémát észlelnek, kérje a drogügyi koordinátor segítségét - Saját oktató-nevelő munkájuk során fordítsanak hangsúlyt a felvilágosító, egészségfejlesztő tevékenységre - A drogproblémák észlelése eseté a probléma megfoldásba vonják be a szülőket - A megelőzés eszközrendszerébe fokozottabban vonja be a közösségi tevékenységeket, rendezvényeket.

24 Rövid távú célok: Cél 1.) Drogügyi-koordinátor kijelölése 2.) Kapcsolatfelvétel a lehetséges szakmai szervezetekkel 3.) Tanári tréning szervezése 4.) Szülői tájékoztató foglalkozás megtartása 5.) Felmérés elvégzése, feladatok kijelölése 6.) Az állapotfelmérés és az egész éves munka értékelése 7.) A következő tanév konkrét feladatainak megfogalmazása Felelős Igazgató Korrdinátor Igazgató Osztályfőnökök Osztályfőnökök Koordinátor tantestület Hosszú távú célok: 1.) A drogügyi-koordinátor folyamatos szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvétele 2.) Működő kapcsolat kiépítése aktív szakmai szervezettel. 3.) Iskolai szintű rendezvények (évente 1-2) szervezése 4.) Az iskola valamennyi felsős osztályára kiterjeszteni az Életvezetési ismeretek oktatását osztályfőnöki óra keretein belül.megteremteni a kiscsoportos foglalkozások rendszerét, ahol nem előadás jelleggel, hanem személyes kontaktusban, szabad interakcióban történik a befolyásolás, az ismeretátadás. 5.) Pozitív életstílus kialakítása, szabadidő hasznos eltöltése sportolással, közösségben végzett szabadidős tevékenységekkel 5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a, Jó iskolai, tanulói közösségek kialakítása és tevékenységének megszervezése Feladat - Az iskolai élet egyes területeihez / tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez / - kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása - A közösségek életének tervszerű, tudatos nevelői irányítása - A tanulói közösségekre jellemző, összetartozást erősítő normák, formai keretek kialakítása

25 Tevékenység - Iskolai hagyományok megteremtése / iskolai jelképek, iskolai ünnepek, rendezvények,iskola induló / - Az iskola névadójának, Gróf Széchenyi István emlékének ápolása / osztályokban faliújság, Széchenyi Napok, születésének és halálának évfordulóján megemlékezés, kirándulás Nagycenkre, kapcsolat kialakítása a nagycenki iskola közösségével / - Az 1. osztály kialakításánál törekedni kell azonos képességű, összetételű közösség kialakítására ( hasonló HHH-s arány) - Az igényeknek megfelelően, szaktanárok véleménye alapján alakítjuk ki a tanórán kívüli csoportokat / szakkör, középiskolai előkészítő / - Az iskolai munkaterv alapján készítik el az osztályok saját osztályterveiket - A diákönkormányzat által szervezett megbeszéléseken, diákparlamenten véleményt nyilváníthatnak a tanulók az iskolai közösség fejlesztése tekintetében is - Osztályprogramok szervezése / kirándulások, túrák, klubdélutánok / - Táborozások szervezése / igény szerint / b,kommunikációs kultúra fejlesztése Feladat - Önálló ismeretszerzésre való ösztönzés - Önálló ismeretszerzés formáinak megismertetése - Információk kritikai módon használó tanulók nevelése - Véleményformálás és véleménynyilvánítás képességének kialakítása Tevékenység - Iskolai és községi könyvtár használata - Színház,- mozi látogatások szervezése - Különféle szakkörök szervezése - Informatika oktatás kis létszámú csoportokban - Internet használatának megismerése - Osztályfőnöki órákon véleménynyilvánítás gyakorlása - Diákparlament szervezése

26 c, Nyitottság, másság elfogadására nevelés Feladat - Más nemzetek, népek szokásainak, életmódjának, kultúrájának megismerése, elfogadása - Vallásos meggyőződés, vallási másság elfogadása - A beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése - Roma kisebbség hagyományainak megismerése Tevékenység - Megismerkedés a határon túli magyarság hagyományaival ( Határtalanul pályázatok) - Európai és Európán kívüli országok megismertetése - Kapcsolatok ápolása a község testvértelepülésével, Tusnádfürdővel - Nemzetközi kapcsolatok kialakítása - Önkéntes részvétel hit-és vallásoktatáson / katolikus és református hitoktatás/ - Közös programok az enyhén értelmi fogyatékos és a nem sérült tanulóknak - A roma hagyományok megismerése - Magyar nyelven folyó roma népismeret oktatása 6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,

27 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Elvégzi a kötelező ügyviteli ( adminisztrációs) feladatát Együttműködik a diákönkormányzttal, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart, szükség esetén családlátogatást végez és felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal Megszervezi az osztálykirándulást és az osztály különböző programjait

28 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít a HHH tanulókra, az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskolai felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, támogatásokra Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását, osztályfőnöki tanmenet alapján vezeti óráit. Órát látogat az osztályában 7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 7.1. Sajátos nevelési igénnyel és a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység nevelési tanácsadó és szakértői bizottság szolgáltatásaina igénybe vétele. szakértői vélemény alapján az SNI tanulók megfelelő csoportban való elhelyezése, a BTM-es tanulók fejlesztése gyógypedagógusok irányításával (fejlesztő órák) a tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, ahová problémáik megoldása érdekében fordulhatnak szoros kapcsolat az óvodával, gyermekjóléti szolgálattal, szociális bizottsággal, iskolaorvossal a szakértői véleményekben előírt szakemberek (pszichológus, logopédus,gyógypedagógus, konduktor stb.) alkalmazása családlátogatások osztályfőnöki órákon beilleszkedést segítő feladatok végzése. osztályfőnöki órákon elsősorban életvezetési ismereteket tartalmazó tanmenetekkel dolgozunk rehabilitációs órák, fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, kompetenciafejlesztés biztosítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 Pedagógiai program Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben