NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOPRON 2011.

2 A Nyugat-magyarországi Egyetem [a továbbiakban: Egyetem] a on (továbbiakban: Kar) működő (továbbiakban: Szakkollégium) jelen Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: ) a következőképpen határozza meg: Preambulum A Nyugat-magyarországi Egyetem a a Kar hallgatóinak szellemi és közösségi értékközvetítő műhelyeként működik. A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm szervezet, melynek célja a tudományágakban és azok társadalmunkat érintő közhasznú alkalmazásában jártas szakemberek igényes képzésének támogatása. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége a szakkollégium minden alkalmazottjának és lakójának. Az ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik, a szakkollégiummal kapcsolatba kerülve részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik helyiségeit, szolgáltatásait. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Szabályzat hatálya 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Nyugat-magyarországi Egyetem Richter Réz Géza Szakkollégium tagjaira. A Szakkollégium adatai 2. A szakkollégium hivatalos elnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem A szakkollégium székhelye: Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel, 9400 Sopron, Baross u A szakkollégium címe: A szakkollégium weblapja: A szakkollégium maximális bentlakó taglétszáma: 10 fő 1

3 A Szakkollégium feladata, célja A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak. 2. Tagjai számára az egyetemi kötelezettségek eredményes teljesítése mellett, azokon túlmenő egyéni és közös alkotó-, kutatómunka feltételeinek megteremtése, biztosítása. 3. Olyan fórum megteremtése, mely teret biztosít a szakmai ismeretek bővítésének, az eszmecserének és a vitának. Ennek eszközeként szakmai elektronikus fórum, adatbázisok és publikációs lehetőségek létrehozása és üzemeltetése. 4. A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani. 5. A középiskolai tanulmányokat folytató diákok pályaorientációjának segítése. A Szakkollégium szervezete A Szakkollégium szakmai és kulturális közösség, amelyet a Nyugat-magyarországi Egyetem ának tehetséges, kiemelkedő képességű és megfelelő tanulmányi előmenetelű hallgatói alkotnak. A Kar biztosítja a Szakkollégium szubszidiaritás elve szerinti szakmai működését. 2. A Szakkollégium szakmai, tudományos és nevelési programjával a Nyugatmagyarországi Egyetem ához kapcsolódik, szakmai felügyelete ezen szempontból a NymE FMK dékánjának feladatkörébe tartozik. 3. A Szakkollégium a Nyugat-magyarországi Egyetemhez tartozó Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel részeként működik. Az Egyetem a Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel férőhelyeiből legfeljebb 10 fő részére biztosít kollégiumi elhelyezést. 4. A Szakkollégium szekciókra tagolódik a) Gazdaságinformatikus szekció, b) Faipari Mérnök szekció, c) Ipari Termék és Formatervező szekció 5. A Szakkollégium szervezeti felépítése: a) Taggyűlés; b) Választmány; c) Programigazgató; d) Programtestület; e) Felvételi Bizottság. f) Szekcióvezetés 2

4 A Taggyűlés A Taggyűlés a Szakkollégium belső és külső státuszú tagjainak gyűlése, melyet a Választmány elnöke, illetve a Programigazgató hív össze, szemeszterenként legalább egy alkalommal. Taggyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban az időpont, napirend megjelölésével indítványozza az összehívásra jogosult szerveknél. A Taggyűlés napirendjéről legalább 7 nappal korábban hirdetmény útján formájában és a Nyugat-magyarországi Egyetem ának és a Szakkollégium hirdetőtábláján, valamint a Szakkollégium honlapján kell tájékoztatni a tagokat. 2. A Taggyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent. Határozatképtelenség esetén a megismételt Taggyűlést egy héten belül, de az eredetileg összehívott gyűlés napjától eltérő napra, azonos napirenddel kell összehívni. Ezen megismételt Taggyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes. 3. A Taggyűlést a Programigazgató vezeti le, akadályoztatása esetén a Választmány Programigazgató által kijelölt tagja. A Taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, meghatározott esetekben pedig tagjai 2/3-os többségének szavazatával hozza, és üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Taggyűlésen a megjelenés kötelező, amelyet katalógussal a Programigazgató ellenőriz. a) beszámoltatja a Választmányt; A Taggyűlés jogköre 6. b) az összes tag 2/3-os többségének szavazatával jóváhagyja a Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatát, és módosításait; c) az összes tag 2/3-os többségének szavazatával megvonja a bizalmat a Választmányi tagjaitól; d) jóváhagyja a szabad felhasználású pénzeszközök elköltéséről szóló Választmányi beszámolót; e) dönthet bármely, a Szakkollégium tagjait érintő belső kérdésben; f) a Választmány, illetve a Programigazgató előterjesztése alapján a tagság megszűnésének egyéb eseteit kivéve az összes tag 2/3-os többségének szavazatával dönt a tagkizárásról; g) véleményezési jogával élhet a Programigazgató kinevezését megelőző felterjesztésnél; h) véleményt nyilváníthat a FMK irányában a hallgatókat és a Szakkollégium tagjait érintő bármely kérdésben; i) megtárgyalja az előző félév munkáját és elfogadja a következő félév munkarendjét, a szakmai programot és a felvételi elveket; j) gyakorolja, illetve ellátja az -ben biztosított egyéb jogokat, feladatokat. 3

5 A Választmány A Választmány a szakkollégiumi szakmai és kulturális öntevékenység, valamint önkormányzatiság fő letéteményese, amely a szakkollégisták képviseleti szerve. A Választmány a szakkollégistákat érintő szakmai kérdésekben javaslattételi és döntési joggal bír. 2. A Szakkollégium valamennyi tagja (BSc. és MSc.) a Választmány tagjának választható és a választásokon szavazati joggal rendelkezik. A Választmány a szekcióvezetések 1-1 delegáltjaiból áll. Amennyiben a szekciók száma 3 alá csökken, úgy a maradék két szekció a szekcióvezetésükből 2-2 fővel képviselteti magát a Választmányban. Amennyiben 1 szekció marad, úgy a szekcióvezetés 3 tagja lesz a Választmány is egyben. 3. A Választmány elnökéről a Taggyűlés dönt, nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel. A Választmány elnöke az a személy, aki a Szakkollégiumot hallgatóként képviseli. A Választmány szükség szerint, de legalább negyedévente nyilvánosan ülésezik, üléseit az elnök hívja össze, melyekről jegyzőkönyvet kell vezetni. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes, ha legalább két tagja megjelent. Ebben az esetben csakis egyhangú döntéssel határozhat. A Programigazgató a Választmány ülésein tanácskozási joggal részt vehet, az ülésekről legkorábban 7 nappal korábban tájékoztatni kell. 4. A Választmány megbízatása megszűnik, ha: a.) választását követő egy év eltelt, és az új Választmány megválasztották; b.) a Taggyűlés a tagok 1/3-ának írásbeli és indokolt előterjesztése alapján a tagok 2/3-os többségének szavazatával bizalmát megvonja; c.) a Választmány tagjai közül legalább kettő tisztségéről lemond, illetve szakkollégiumi tagsága megszűnik; 5. Az 4. pont b.) és c.) pontjai esetében a Választmány eredeti megbízatásának hátralevő idejére új Választmányt kell választani, a 2. és 3. bekezdéseknek megfelelő eljárásban. Amennyiben csak egy Választmányi tag tisztsége szűnik meg, erre a helyre 2 héten belül választást kell kiírni, a 2. és 3. bekezdések megfelelő alkalmazásával. Az Választmány joga és kötelessége 8. a) szervezi a szakkollégium életét, előterjeszti a Taggyűlésnek a féléves munkarendet és költségvetést; b) javaslataival a Taggyűléshez fordulhat; c) dönt a szabad felhasználású pénzeszközökről, azonban az 100 ezer forint feletti összeg esetén a Taggyűlés dönt; d) félévente beszámol a Taggyűlésnek; e) szervezi és előmozdítja a pályázati munkát; f) köteles a Programigazgatót előzetesen tájékoztatni üléseinek időpontjáról; g) elnöke útján a Szakkollégium munkájáról beszámolót terjeszt a Kari Tanács elé; h) ellátja a Szakkollégium -éből eredő egyéb feladatait. 4

6 A Programigazgató A Programigazgató olyan oktató, aki a Karral közalkalmazotti jogviszonyban. A Programigazgatót a NymE FMK dékánja nevezi ki határozott időre, miután kikérte a Szakkollégiumi Közgyűlés és a NymE FMK Kari Tanácsának véleményét. 2. A Programigazgató a Szakkollégium szakmai és kulturális programjainak szervezéséért felelős személy. 3. A Programigazgató feladata: a) biztosítja, hogy a szakkollégium a NymE FMK oktatási-nevelési céljaival, szabályzataival összhangban működjön; b) a szakkollégiumi hallgatói önkormányzati szervek jogszabály- vagy egyetemi szabályzatellenes döntéseit a dékán elé terjeszti, ezen aktusa a határozat végrehajtását felfüggeszti; c) képviseli a Szakkollégiumot az Egyetemen belül valamint a külső szervek előtt, d) felügyeli és ellenőrzi a Szakkollégium hatáskörébe utalt pénz- és tárgyi eszközök szabályszerű felhasználását; e) felügyeli a tanulmányi koncepciót; irányítja a szakkollégiumi oktató-nevelő munkát; f) felügyeli a Szakkollégium kurzusait, szimpóziumait és egyéb rendezvényeit, ennek során együttműködik a Választmánnyal; g) ellenőrzi a kurzusvezetők munkáját; h) ellenőrzi és értékeli a kollégisták tanulmányi tevékenységét, abban segítséget nyújt; i) részt vesz a Szakkollégium felvételi eljárásában; j) kinyilvánítja a kollégiumi tagság -ből következő megszűnését; k) elősegíti a kollégisták és az oktatók kapcsolattartását; l) felelős a szakmai munka minőségéért; beszámol tevékenységéről a Kar dékánjának; m) véleményezési joggal bír a szakkollégistákat érintő kérdésekben; n) tanácskozási joggal részt vesz a Választmány ülésein; o) a Felvételi Bizottság tagja, p) ellátja a Szakkollégium -ből eredő egyéb jogait. A Programtestület A Programtestület a Szakkollégium szakmai és oktatási tevékenységének elveit meghatározó és a szakmai munkát értékelő szerv. 2. Tagjai a programigazgató, a Választmány minden tagja, a NymE FMK dékánja (akadályoztatása esetén az oktatási dékánhelyettes), a Machatschek Gyula Kollégium 5

7 és Egyetemi Diákhotel igazgatója és a Taggyűlés által 1 éves időtartamra felkért, tiszteletben álló és szaktekintéllyel rendelkező egyetemi oktató. 3. A Programtestület szemeszterenként egyszer, szeptember illetve február elején ülésezik. Határozatképes a Programtestület, ha tagjainak többsége jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyetem felkért oktatója akadályoztatása esetén maga helyett egy másik egyetemi oktatót delegálhat. A Programtestület üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 4. A Programtestület feladata: a) A tanulmányi koncepciót meghatározza b) értékeli a szemeszter munkáját c) véleményezési jogot gyakorol a szakkollégistákat érintő bármely tanulmányi kérdésben d) javaslatot tehet a kurzusvezetők személyére. A Felvételi Bizottság A szakkollégiumba való felvételi eljárásban vesz részt a Felvételi Bizottság. 2. Tagjai a Programigazgató, a Választmány tagjai, valamint a NymE FMK dékánja (akadályoztatása esetén az oktatási dékánhelyettes), aki egyben a Felvételi Bizottság Elnöke is. 3. Ülései teljes létszám esetén határozatképesek, és gyakorolja az által a felvételi eljárásban biztosított jogait. Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A szekciók feladatai és felépítésük A feladataikat a szekciók saját maguk határozzák meg, egymástól függetlenek. A szekciók szervezeti felépítése: a) Szekcióvezető b) Szekcióvezető helyettes c) Pályázati ügyintéző 1.1 Gazdaságinformatikus szekció A gazdaságinformatikus szekció (a továbbiakban GAINSZ) az informatikai tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók tehetséggondozása iránt vállal elkötelezettséget. Célja a kiemelkedő tehetségű hallgatók felkarolása, támogatása, az alapképzésen túlmutató ismereteiknek bővítése. A GAINSZ ezt előadások, kurzusok, konferenciák, tanulmányutak szervezésével kívánja biztosítani. Lehetőségeihez mérten a GAINSZ a szakkollégistákat pályázatok révén anyagilag is támogatja. 6

8 1.2 Faipari Mérnök szekció A Faipari Mérnök Szekció, röviden FMSZ feladati közé tartozik, hogy a kiemelkedő képességű, kutató szellemiségű hallgatókat támogassa: - anyagi juttatásokkal, - szakmai segítségnyújtással. Továbbá feladatai közé tartozik: a) A faipari gépészeti kutatások, prototípusok építésének támogatása, különös tekintettel az automatizálási és CNC technológiákra. b) A faipari termékek tervezésére és gyártástechnológiájára vonatkozó kutatásokra (ergonómia, bútortervezés, megmunkálási technológiák, minőségtervezés, virtuális- és fizikai modellezés). c) Faalapú anyagok fejlesztése, módosítása Az FMSZ támogatja az alapkutatásokat, faipari alapanyagok és technológiák alaposabb megismerését tudományos előadások, tanulmányutak segítségével. 1.3 Ipari termék- és formatervező szekció Az Ipari termék- és formatervező szekció, röviden ITFSZ feladati közé tartozik, hogy a kiemelkedő képességű, alkotó (tervező és kutató) szellemiségű hallgatókat támogassa: szakmai segítségnyújtással, szükség esetén anyagi forrás felkutatásával. További feladatai közé tartozik: 2 Szekcióvezetés d) terméktervezési projektfeladatok, e) tervezési módszerek fejlesztése, újszerű módszerek gyakorlati bevezetése, f) ergonómiai, antropometriai kutatások, g) gyártáshelyes tervezés, h) megjelenítési és digitalizálási technikák, i) végeselemes termékmodellezés, j) termékek életciklus elemzése Az ITFSZ támogatja a terméktervezés módszereinek alaposabb megismerését tudományos előadások, tanulmányutak segítségével. Kiemelten támogatja projekt munkákon keresztül a valós ipari problémák megismerését és megoldását, ipari kapcsolatok létesítését A szekció valamennyi tagja a Szekcióvezetés tagjának választható és a választásokon szavazati joggal rendelkezik A választásokat minden év júniusában kell lebonyolítani, ahol szekciónként mindenki azonos formátumú szavazólapon adhatja le voksát a választó Taggyűlésen. A szavazólapon érvényesen szavazni maximum 3, a szekcióba tartozó jelöltre lehet, a több jelöltet tartalmazó cédula érvénytelen. Érvényes szavazni a jelölt neve melletti négyzetben egymást metsző két vonallal lehet. A Szekcióvezetés tagjává a három legtöbb szavazatot kapott jelölt válik. Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazattal rendelkező jelöltek között második fordulót kell tartani. Másodszori szavazategyenlőség esetén sorsolással kell dönteni. Szavazatszámlálóként a Programigazgató jár el, a szavazatszámlálási eljárás nyilvános. A választási eljárás érvényes, ha a szekcióba tartozó hallgatók 7

9 több mint fele leadta szavazatát. Az eljárás eredményes, ha sikerült megválasztani a Szekcióvezetés három tagját A Szekcióvezetés elnöke az a személy, aki az érintett szekciót hallgatóként képviseli. A szekcióvezetésbe beválasztott hallgatók a három tisztséget maguk között felosztják, jegyzőkönyve rögzítik A Szekcióvezetés megbízatása megszűnik, ha: a. választását követő egy év eltelt, és az új Szekcióvezetést megválasztották; b. a Taggyűlés az érintett szekció tagjai 1/3-ának írásbeli és indokolt előterjesztése alapján a szekció tagjai 2/3-os többségének szavazatával bizalmát megvonja; c. a Szekcióvezetés tagjai közül legalább kettő tisztségéről lemond, illetve szakkollégiumi tagsága megszűnik; 2.5. Az 2.4 bekezdés b.) és c.) pontjai esetében a Szekcióvezetés eredeti megbízatásának hátralevő idejére új Szekcióvezetést kell választani, a 2.1 és 2.2 bekezdéseknek megfelelő eljárásban. Amennyiben csak egy Szekcióvezetési tag tisztsége szűnik meg, erre a helyre 2 héten belül választást kell kiírni, a 2.1 és 2.2 bekezdések megfelelő alkalmazásával. 2. A szekció megszűnése A szekció megszűnik, ha feloszlását a Taggyűlés kimondja. Ehhez a szekció tagjainak 50% + 1 fő egybehangzó szavazata szükséges. A Szakkollégium tagsága A szakkollégium rendes tagja lehet a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karral hallgatói jogviszonyban álló bármely nappali tagozatos hallgató, aki a szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. 2. A Szakkollégium rendes tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll. A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek. 3. A Szakkollégium bennlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó lakcímmel Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik. 4. A Szakkollégium rendes tagja jogosult: a) a szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni a Taggyűlésen, szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet a Választmány ülésén; b) igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni. 5. A Szakkollégium tagja köteles: a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek legjobb képességei szerint. b) eleget tenni az -ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott határozatoknak; 8

10 c) részt venni a szakkollégium közösségi életében; d) részt venni a Taggyűlésen. a) a tag halálával, A tagság megszűnésének okai 14. b) a hallgatói jogviszony megszűnése a Nyugat-magyarországi Egyetemmel (ezen belül a ral), c) alapszakon 8. félévet, az alap + mesterszakon pedig 12. félévet meghaladó hallgatói jogviszony. d) évfolyamának átlaga alatti tanulmányi átlag, amelyet a tanév két félévének együttes eredménye alapján kell számítani, és a tanév végén eredményezi a tagság megszűnését, e) a tanulmányi szabályzatból következő megszűnési módok, f) igazolatlan hiányzás a Taggyűlésről, g) a Taggyűlés rendkívüli esetben hozott kizáró határozata, melyhez 50% + 1 fő szavazata szükséges. h) a szakkollégiumi tag saját döntése alapján, a Kilépési Nyilatkozat szabályos kitöltésével és a Választmányhoz történő eljuttatásával, külön indoklás nélkül bármikor kiléphet a Szakkollégium soraiból. A Választmány a nyilatkozat kézhezvételét követően törli a kilépő személyt a tagnyilvántartásból, feladatait pedig szétosztja a többi tag között. i) belsős tag esetén a belsős státusz elvesztésével jár a Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel Fegyelmi Bizottsága által kiszabott jogerős kizáró határozat. A Szakkollégium tagfelvételi eljárása Felvételre jelentkezhet a NymE FMK bármely nappali tagozatos hallgatója. A jelentkezés és a felvételi határidejét a Felvételi Bizottság tűzi ki. A tagfelvételt minden év január 31-éig, illetve június 30-áig le kell zárni, a felvételi kérelmeket január 5-ig, illetve május 31-ig a Szakkollégium részére el kell juttatni. A határidő lejárta utáni kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. 2. A taggá válás feltételei: a) nappali tagozatos képzésben való részvétel b) legalább 2 lezárt félév c) évfolyamának átlagát meghaladó tanulmányi átlag az előző félév tekintetében d) sikeres szakkollégiumi felvételi e) a 14. esetében a Szakkollégiumba csak a tagság megszűnését követő egy félév elteltével lehet újra jelentkezni 9

11 3. A Szakkollégium tagfelvételi eljárása kétszintű: a) adatlap és felvételi kérőív kitöltése, b) Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés, 4. A felvételi eljárásban elérhető pontszám: max. 60 pont, ebből 40 pont a Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés alapján Új felvételiző esetén érvényes pontrendszer: a) A Felvételi Bizottság által értékelhető általános szempontok 30 pont: tudományos, kulturális munka, TDK tevékenység, egyéb tanulmányi szempontok, közösségi elkötelezettség, egyetemi közéleti múlt, egyéb méltányossági szempontok. b) szekció képviselője által adható 10 pont: egyéb szakmai tevékenység, az érintett szekcióhoz tartozó szakterületen végzett kiemelkedő teljesítmény. c) A fennmaradó 20 pont a következőkből tevődik össze: az utolsó félév tanulmányi átlaga 3-mal szorozva és felfelé kerekítve, max. 15 pont, nyelvvizsga: - Középfokú A, B : 1 pont - Középfokú C ; Felsőfokú A, B : 2 pont - Felsőfokú C : 3 pont - Nyelvvizsgáért kapható maximum pontok száma: Tagság meghosszabbítás esetén érvényes pontrendszer: a) A Felvételi Bizottság által értékelhető általános szempontok 10 pont: tudományos, kulturális munka a tagság kezdete, de legfeljebb 1 év óta, TDK tevékenység a tagság kezdete, de legfeljebb 1 év óta, egyéb tanulmányi szempontok, közösségi elkötelezettség, egyetemi közéleti múlt, egyéb méltányossági szempontok. b) Programigazgató által értékelhető szempontok 20 pont: kurzusokon való részvétel, 10

12 publikációi, egyéb, a szakkollégiumban vállalt feladatok. c) szekció képviselője által adható 10 pont: a szekció munkájában való közreműködés, elvégzett feladatainak értékelése. d) A fennmaradó 20 pont megegyezik az új felvételiző esetén érvényes c) ponttal. Az elbírálás során legfeljebb 10 fő számára biztosíthatunk kollégiumi elhelyezést. Kollégiumi férőhelyet a 10 legmagasabb összpontszámot elért tag kaphat. Pontegyenlőség esetén a szóbeli elbeszélgetésre adott pontok száma döntő, ezen belül is ha szükséges további szűkítés a Programigazgató által tett, a Szakkollégiumi tevékenységet figyelembe vevő, javaslata dönt. 11

13 A Szakkollégium Tanulmányi Szabályzata (TSZ) A Szakkollégium tagjai az egyetemi kötelező tanulmányi munkán felül kiegészítő képzésben és szakmai munkában vesznek részt. A TSZ által előírt szakmai követelmények megsértése a tagság megszűnését vonhatja maga után. A szakkollégium célul tűzi ki maga elé a tutoriális képzés feltételeinek megteremtését. 2. A Szakkollégium tagjainak joga és egyben kötelessége félévenként részt venni egy, a programigazgató által kijelölt előadáson. A szakkollégiumi előadások meghaladják az egyetemi tanrend által előírt követelményeket. 3. A Szakkollégium tagjai kötelesek évente egy tudományos jellegű előadás tartani, annak témáját Programigazgatónál leadni. Az előadás címbejelentésének és benyújtásának elmulasztása, továbbá az előadás elégtelen vagy nem megfelelt minősítése a tagság automatikus szemeszter végi megszűnését eredményezi. 4. Az előadás címét (témáját) és a konzulens oktató nevét, annak befogadó nyilatkozatával együtt a Programigazgatónál legkésőbb az előadást megelőző hó 1-éig kell benyújtani. A lehetséges konzulensek listáját a Programigazgató teszi közzé minden tanév szeptember 15. napjáig. 5. Annak a szakkollégistának, aki tudományos jellegű előadását igazolatlan távolmaradása miatt nem mutatta be, a szakkollégiumi tagsága a tanév végén automatikusan megszűnik. 6. A szakkollégisták legfeljebb öt fős csoportjai kötelesek évente egyszer egy projektet elkészíteni. A projekt valamely társadalmunkat érintő tudományos vagy műszaki ismereteket megkívánó probléma feltárására, megoldására-enyhítésére irányuló cselekvési terv vagy konkrét műszaki megoldás, melynek során demonstrálják megszerzett tudományos és műszaki ismereteik aktív közhasznú transzformációját. 7. A projekt ajánlott tartalmi elemei: a témaválasztás, főként a faipari társadalmunkat érintő tudományos és műszaki ismereteket megkívánó probléma részletes bemutatása, a megvalósítandó cél leírása. 8. A projektet a munkacsoportok a tavaszi félévben erre a célra szervezett szakkollégiumi konferencián mutatják be. A projekteket a Programigazgató oktató és a NymE FMK dékánja vagy helyettük az általuk felkért szakember zsűriként értékeli. A projektet nyomtatott formában, a munkacsoportban szereplők nevével együtt, a programigazgatónak legkésőbb a konferencia napját megelőző 15 nappal le kell adni. 9. Annak a szakkollégistának, aki egyik munkacsoportban sem vesz részt, a szakkollégiumi tagsága a tanév végén automatikusan megszűnik. 10. A szakkollégium tagjai legalább 2 eredményesen elvégzett szakkollégiumi félév után, a tagság megszűnését követően oklevelet kapnak, melyet a Programigazgató, a NymE 12

14 FMK dékánja és a Választmány aktuális elnöke ír alá. Az oklevél igazolja az elvégzett szakmai munkát, a szakkollégiumi közösségben való részvételt. 11. A felmentések rendszere: A) A végzős hallgatók: a) nem kötelesek a szakkollégiumi előadást elkészíteni, ha szakdolgozatukat a szakkollégium közössége előtt bemutatják, szakmai vitára bocsátják, és megvédik; b) utolsó félévükben felmentést kapnak a csoportmunka feladatban való részvétel alól; B) A külföldi ösztöndíjat elnyert, illetve egyéb, külföldi szakmai vagy tanulmányúton résztvevő szakkollégisták: a) amennyiben a külföldi tartózkodás ideje 4 hétnél rövidebb, a határidők elmulasztása nem minősül kizáró oknak, ha kötelezettségének később, de még a félév során eleget tesznek; b) amennyiben a külföldi tartózkodás ideje 4 hét, vagy ennél hosszabb, az adott félévben felmentést nyernek a szakkollégiumi kurzus látogatása alól, valamint a csoportmunka feladat teljesítése alól; C) Egyéb mentességek: a) a szakkollégiumi előadás megfelelt minősítésű teljesítésével egyenértékű az egyetemi vagy országos TDK-n elért I-III. helyezés, vagy valamely országos vagy regionális szakmai pályázaton elért I- III. helyezés abban az esetben, ha a nyertes dolgozat az egyik korábbi tanév szakkollégiumi előadásával nem azonos. A Szakkollégium gazdálkodása A Szakkollégium működési célokból semmiféle kötelező pénzbeli hozzájárulást tagjaitól nem szed. Működését, szakmai és más programok költségeit a Szakkollégium: - pályázati pénzekből, - támogatásokból, adományokból finanszírozza. 2. A Szakkollégium gazdálkodásáért a Választmány és a Programigazgató közösen felel. 3. A Szakkollégium gazdálkodását a Gazdasági Főigazgatói Utasításnak megfelelően a bonyolítja. 4. A Szakkollégiumi tevékenységért a tagok rendszeres anyagi juttatást nem kaphatnak. 13

15 5. Amennyiben a Szakkollégium rendelkezik olyan felosztható pénzösszeggel, amely ösztöndíjként kifizethető, azt az erre a célra, a Választmány által kiírt pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatokat a Programigazgató és a dékán (akadályoztatása esetén az oktatási dékánhelyettes) bírálja el és rangsorolja. A Szakkollégium megszűnése A Szakkollégium megszűnik, ha feloszlását a Taggyűlés kimondja. Ehhez 50% + 1 fő egybehangzó szavazata szükséges. Egyéb rendelkezések A Szakkollégium politikai pártoktól független szervezet, semmiféle politikai tevékenységet nem folytat, pártokat, politikusokat nem támogat. 2. A Szakkollégium törekszik környezettudatos módon működni, megfelelve ezzel Egyetemünk Zöld Egyetem voltának. 3. Az mellékletei a különböző szakkollégiumi nyilatkozatok. 14

16 Záró rendelkezések 1. Jelen szabályzatot a Nyugat-magyarországi Egyetem Richter Réz Géza Szakkollégiuma i Taggyűlésén fogadta el. 2. Az a Nyugat-magyarországi Egyetem Kari Tanácsa.sz. határozatával és a NYME Szenátusának. sz. határozatával lép hatályba. Sopron,

17 1. számú melléklet: KIVONAT A RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁBÓL A Szakkollégium feladata, célja A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak. 2. A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani. A Szakkollégium tagsága A szakkollégium rendes tagja lehet a Nyugat-magyarországi Egyetem ral hallgatói jogviszonyban álló bármely nappali tagozatos hallgató, aki a szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. 2. A Szakkollégium rendes tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll. A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek. 3. A Szakkollégium bennlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó lakcímmel Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik. 4. A Szakkollégium rendes tagja jogosult: a) a szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni a Taggyűlésen, szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet a Választmány ülésén; b) igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni. 5. A Szakkollégium tagja köteles: a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek legjobb képességei szerint. b) eleget tenni az -ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott határozatoknak; c) részt venni a szakkollégium közösségi életében; d) részt venni a Taggyűlésen. 6. A Szakkollégium szekciókra tagozódik. 16

18 2. számú melléklet: BELÉPÉSI NYILATKOZAT Alulírott, ezúton kijelentem, hogy a mai nappal csatlakozni kívánok a Nyugat-magyarországi Egyetem Richter Réz Géza Szakkollégium gazdaságinformatikai / faipari mérnöki / ipari termék és formatervezői 1 szekciójához. Aláírásommal tanúsítom, hogy megismertem a Szervezeti és Működési Szabályzatot, rendelkezéseit érvényesnek, és magamra mindenben kötelezőnek ismerem el, és a továbbiakban azoknak megfelelően veszek részt a szakkollégium tevékenységében. A szakkollégium tagjaként a szakkollégiumi mozgalom szellemében kívánok alkotó módon hozzájárulni a közösség tevékenységéhez, elsajátítani a közös értékeket, megvalósítani a közös célokat. Adatok Név:... Szak, évfolyam:... NEPTUN kód:... Születési hely és idő:... Anyja leánykori neve:... Szem. ig. szám:... Lakcím:... Levelezési cím:... cím:... Telefonszám:... Kelt: Sopron,... aláírás 1 A megfelelő rész aláhúzandó 17

19 3. számú melléklet: KILÉPÉSI NYILATKOZAT Alulírott, ezúton kijelentem, hogy a mai nappal meg kívánom szüntetni tagságomat a Nyugat-magyarországi Egyetem ában. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy tisztában vagyok a tagsági viszony megszüntetésének következményeivel. Adatok Név:... Szak, évfolyam:... NEPTUN kód:... Születési hely és idő:... Anyja leánykori neve:... Szem. ig. szám:... Lakcím:... Levelezési cím:... cím:... Telefonszám:... Kelt: Sopron,... aláírás 18

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Győr, 2015. Tartalom: Szervezeti és Működési Szabályzat Felvételi és Tagsági Szabályzat (1. sz. melléklet) Tanulmányi Szabályzat

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2012. május 19.-én, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 664/1300/43-2/2012. A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben