NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOPRON 2011.

2 A Nyugat-magyarországi Egyetem [a továbbiakban: Egyetem] a on (továbbiakban: Kar) működő (továbbiakban: Szakkollégium) jelen Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: ) a következőképpen határozza meg: Preambulum A Nyugat-magyarországi Egyetem a a Kar hallgatóinak szellemi és közösségi értékközvetítő műhelyeként működik. A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm szervezet, melynek célja a tudományágakban és azok társadalmunkat érintő közhasznú alkalmazásában jártas szakemberek igényes képzésének támogatása. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége a szakkollégium minden alkalmazottjának és lakójának. Az ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik, a szakkollégiummal kapcsolatba kerülve részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik helyiségeit, szolgáltatásait. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Szabályzat hatálya 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Nyugat-magyarországi Egyetem Richter Réz Géza Szakkollégium tagjaira. A Szakkollégium adatai 2. A szakkollégium hivatalos elnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem A szakkollégium székhelye: Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel, 9400 Sopron, Baross u A szakkollégium címe: A szakkollégium weblapja: A szakkollégium maximális bentlakó taglétszáma: 10 fő 1

3 A Szakkollégium feladata, célja A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak. 2. Tagjai számára az egyetemi kötelezettségek eredményes teljesítése mellett, azokon túlmenő egyéni és közös alkotó-, kutatómunka feltételeinek megteremtése, biztosítása. 3. Olyan fórum megteremtése, mely teret biztosít a szakmai ismeretek bővítésének, az eszmecserének és a vitának. Ennek eszközeként szakmai elektronikus fórum, adatbázisok és publikációs lehetőségek létrehozása és üzemeltetése. 4. A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani. 5. A középiskolai tanulmányokat folytató diákok pályaorientációjának segítése. A Szakkollégium szervezete A Szakkollégium szakmai és kulturális közösség, amelyet a Nyugat-magyarországi Egyetem ának tehetséges, kiemelkedő képességű és megfelelő tanulmányi előmenetelű hallgatói alkotnak. A Kar biztosítja a Szakkollégium szubszidiaritás elve szerinti szakmai működését. 2. A Szakkollégium szakmai, tudományos és nevelési programjával a Nyugatmagyarországi Egyetem ához kapcsolódik, szakmai felügyelete ezen szempontból a NymE FMK dékánjának feladatkörébe tartozik. 3. A Szakkollégium a Nyugat-magyarországi Egyetemhez tartozó Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel részeként működik. Az Egyetem a Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel férőhelyeiből legfeljebb 10 fő részére biztosít kollégiumi elhelyezést. 4. A Szakkollégium szekciókra tagolódik a) Gazdaságinformatikus szekció, b) Faipari Mérnök szekció, c) Ipari Termék és Formatervező szekció 5. A Szakkollégium szervezeti felépítése: a) Taggyűlés; b) Választmány; c) Programigazgató; d) Programtestület; e) Felvételi Bizottság. f) Szekcióvezetés 2

4 A Taggyűlés A Taggyűlés a Szakkollégium belső és külső státuszú tagjainak gyűlése, melyet a Választmány elnöke, illetve a Programigazgató hív össze, szemeszterenként legalább egy alkalommal. Taggyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban az időpont, napirend megjelölésével indítványozza az összehívásra jogosult szerveknél. A Taggyűlés napirendjéről legalább 7 nappal korábban hirdetmény útján formájában és a Nyugat-magyarországi Egyetem ának és a Szakkollégium hirdetőtábláján, valamint a Szakkollégium honlapján kell tájékoztatni a tagokat. 2. A Taggyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent. Határozatképtelenség esetén a megismételt Taggyűlést egy héten belül, de az eredetileg összehívott gyűlés napjától eltérő napra, azonos napirenddel kell összehívni. Ezen megismételt Taggyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes. 3. A Taggyűlést a Programigazgató vezeti le, akadályoztatása esetén a Választmány Programigazgató által kijelölt tagja. A Taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, meghatározott esetekben pedig tagjai 2/3-os többségének szavazatával hozza, és üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Taggyűlésen a megjelenés kötelező, amelyet katalógussal a Programigazgató ellenőriz. a) beszámoltatja a Választmányt; A Taggyűlés jogköre 6. b) az összes tag 2/3-os többségének szavazatával jóváhagyja a Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatát, és módosításait; c) az összes tag 2/3-os többségének szavazatával megvonja a bizalmat a Választmányi tagjaitól; d) jóváhagyja a szabad felhasználású pénzeszközök elköltéséről szóló Választmányi beszámolót; e) dönthet bármely, a Szakkollégium tagjait érintő belső kérdésben; f) a Választmány, illetve a Programigazgató előterjesztése alapján a tagság megszűnésének egyéb eseteit kivéve az összes tag 2/3-os többségének szavazatával dönt a tagkizárásról; g) véleményezési jogával élhet a Programigazgató kinevezését megelőző felterjesztésnél; h) véleményt nyilváníthat a FMK irányában a hallgatókat és a Szakkollégium tagjait érintő bármely kérdésben; i) megtárgyalja az előző félév munkáját és elfogadja a következő félév munkarendjét, a szakmai programot és a felvételi elveket; j) gyakorolja, illetve ellátja az -ben biztosított egyéb jogokat, feladatokat. 3

5 A Választmány A Választmány a szakkollégiumi szakmai és kulturális öntevékenység, valamint önkormányzatiság fő letéteményese, amely a szakkollégisták képviseleti szerve. A Választmány a szakkollégistákat érintő szakmai kérdésekben javaslattételi és döntési joggal bír. 2. A Szakkollégium valamennyi tagja (BSc. és MSc.) a Választmány tagjának választható és a választásokon szavazati joggal rendelkezik. A Választmány a szekcióvezetések 1-1 delegáltjaiból áll. Amennyiben a szekciók száma 3 alá csökken, úgy a maradék két szekció a szekcióvezetésükből 2-2 fővel képviselteti magát a Választmányban. Amennyiben 1 szekció marad, úgy a szekcióvezetés 3 tagja lesz a Választmány is egyben. 3. A Választmány elnökéről a Taggyűlés dönt, nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel. A Választmány elnöke az a személy, aki a Szakkollégiumot hallgatóként képviseli. A Választmány szükség szerint, de legalább negyedévente nyilvánosan ülésezik, üléseit az elnök hívja össze, melyekről jegyzőkönyvet kell vezetni. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes, ha legalább két tagja megjelent. Ebben az esetben csakis egyhangú döntéssel határozhat. A Programigazgató a Választmány ülésein tanácskozási joggal részt vehet, az ülésekről legkorábban 7 nappal korábban tájékoztatni kell. 4. A Választmány megbízatása megszűnik, ha: a.) választását követő egy év eltelt, és az új Választmány megválasztották; b.) a Taggyűlés a tagok 1/3-ának írásbeli és indokolt előterjesztése alapján a tagok 2/3-os többségének szavazatával bizalmát megvonja; c.) a Választmány tagjai közül legalább kettő tisztségéről lemond, illetve szakkollégiumi tagsága megszűnik; 5. Az 4. pont b.) és c.) pontjai esetében a Választmány eredeti megbízatásának hátralevő idejére új Választmányt kell választani, a 2. és 3. bekezdéseknek megfelelő eljárásban. Amennyiben csak egy Választmányi tag tisztsége szűnik meg, erre a helyre 2 héten belül választást kell kiírni, a 2. és 3. bekezdések megfelelő alkalmazásával. Az Választmány joga és kötelessége 8. a) szervezi a szakkollégium életét, előterjeszti a Taggyűlésnek a féléves munkarendet és költségvetést; b) javaslataival a Taggyűléshez fordulhat; c) dönt a szabad felhasználású pénzeszközökről, azonban az 100 ezer forint feletti összeg esetén a Taggyűlés dönt; d) félévente beszámol a Taggyűlésnek; e) szervezi és előmozdítja a pályázati munkát; f) köteles a Programigazgatót előzetesen tájékoztatni üléseinek időpontjáról; g) elnöke útján a Szakkollégium munkájáról beszámolót terjeszt a Kari Tanács elé; h) ellátja a Szakkollégium -éből eredő egyéb feladatait. 4

6 A Programigazgató A Programigazgató olyan oktató, aki a Karral közalkalmazotti jogviszonyban. A Programigazgatót a NymE FMK dékánja nevezi ki határozott időre, miután kikérte a Szakkollégiumi Közgyűlés és a NymE FMK Kari Tanácsának véleményét. 2. A Programigazgató a Szakkollégium szakmai és kulturális programjainak szervezéséért felelős személy. 3. A Programigazgató feladata: a) biztosítja, hogy a szakkollégium a NymE FMK oktatási-nevelési céljaival, szabályzataival összhangban működjön; b) a szakkollégiumi hallgatói önkormányzati szervek jogszabály- vagy egyetemi szabályzatellenes döntéseit a dékán elé terjeszti, ezen aktusa a határozat végrehajtását felfüggeszti; c) képviseli a Szakkollégiumot az Egyetemen belül valamint a külső szervek előtt, d) felügyeli és ellenőrzi a Szakkollégium hatáskörébe utalt pénz- és tárgyi eszközök szabályszerű felhasználását; e) felügyeli a tanulmányi koncepciót; irányítja a szakkollégiumi oktató-nevelő munkát; f) felügyeli a Szakkollégium kurzusait, szimpóziumait és egyéb rendezvényeit, ennek során együttműködik a Választmánnyal; g) ellenőrzi a kurzusvezetők munkáját; h) ellenőrzi és értékeli a kollégisták tanulmányi tevékenységét, abban segítséget nyújt; i) részt vesz a Szakkollégium felvételi eljárásában; j) kinyilvánítja a kollégiumi tagság -ből következő megszűnését; k) elősegíti a kollégisták és az oktatók kapcsolattartását; l) felelős a szakmai munka minőségéért; beszámol tevékenységéről a Kar dékánjának; m) véleményezési joggal bír a szakkollégistákat érintő kérdésekben; n) tanácskozási joggal részt vesz a Választmány ülésein; o) a Felvételi Bizottság tagja, p) ellátja a Szakkollégium -ből eredő egyéb jogait. A Programtestület A Programtestület a Szakkollégium szakmai és oktatási tevékenységének elveit meghatározó és a szakmai munkát értékelő szerv. 2. Tagjai a programigazgató, a Választmány minden tagja, a NymE FMK dékánja (akadályoztatása esetén az oktatási dékánhelyettes), a Machatschek Gyula Kollégium 5

7 és Egyetemi Diákhotel igazgatója és a Taggyűlés által 1 éves időtartamra felkért, tiszteletben álló és szaktekintéllyel rendelkező egyetemi oktató. 3. A Programtestület szemeszterenként egyszer, szeptember illetve február elején ülésezik. Határozatképes a Programtestület, ha tagjainak többsége jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyetem felkért oktatója akadályoztatása esetén maga helyett egy másik egyetemi oktatót delegálhat. A Programtestület üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 4. A Programtestület feladata: a) A tanulmányi koncepciót meghatározza b) értékeli a szemeszter munkáját c) véleményezési jogot gyakorol a szakkollégistákat érintő bármely tanulmányi kérdésben d) javaslatot tehet a kurzusvezetők személyére. A Felvételi Bizottság A szakkollégiumba való felvételi eljárásban vesz részt a Felvételi Bizottság. 2. Tagjai a Programigazgató, a Választmány tagjai, valamint a NymE FMK dékánja (akadályoztatása esetén az oktatási dékánhelyettes), aki egyben a Felvételi Bizottság Elnöke is. 3. Ülései teljes létszám esetén határozatképesek, és gyakorolja az által a felvételi eljárásban biztosított jogait. Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A szekciók feladatai és felépítésük A feladataikat a szekciók saját maguk határozzák meg, egymástól függetlenek. A szekciók szervezeti felépítése: a) Szekcióvezető b) Szekcióvezető helyettes c) Pályázati ügyintéző 1.1 Gazdaságinformatikus szekció A gazdaságinformatikus szekció (a továbbiakban GAINSZ) az informatikai tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók tehetséggondozása iránt vállal elkötelezettséget. Célja a kiemelkedő tehetségű hallgatók felkarolása, támogatása, az alapképzésen túlmutató ismereteiknek bővítése. A GAINSZ ezt előadások, kurzusok, konferenciák, tanulmányutak szervezésével kívánja biztosítani. Lehetőségeihez mérten a GAINSZ a szakkollégistákat pályázatok révén anyagilag is támogatja. 6

8 1.2 Faipari Mérnök szekció A Faipari Mérnök Szekció, röviden FMSZ feladati közé tartozik, hogy a kiemelkedő képességű, kutató szellemiségű hallgatókat támogassa: - anyagi juttatásokkal, - szakmai segítségnyújtással. Továbbá feladatai közé tartozik: a) A faipari gépészeti kutatások, prototípusok építésének támogatása, különös tekintettel az automatizálási és CNC technológiákra. b) A faipari termékek tervezésére és gyártástechnológiájára vonatkozó kutatásokra (ergonómia, bútortervezés, megmunkálási technológiák, minőségtervezés, virtuális- és fizikai modellezés). c) Faalapú anyagok fejlesztése, módosítása Az FMSZ támogatja az alapkutatásokat, faipari alapanyagok és technológiák alaposabb megismerését tudományos előadások, tanulmányutak segítségével. 1.3 Ipari termék- és formatervező szekció Az Ipari termék- és formatervező szekció, röviden ITFSZ feladati közé tartozik, hogy a kiemelkedő képességű, alkotó (tervező és kutató) szellemiségű hallgatókat támogassa: szakmai segítségnyújtással, szükség esetén anyagi forrás felkutatásával. További feladatai közé tartozik: 2 Szekcióvezetés d) terméktervezési projektfeladatok, e) tervezési módszerek fejlesztése, újszerű módszerek gyakorlati bevezetése, f) ergonómiai, antropometriai kutatások, g) gyártáshelyes tervezés, h) megjelenítési és digitalizálási technikák, i) végeselemes termékmodellezés, j) termékek életciklus elemzése Az ITFSZ támogatja a terméktervezés módszereinek alaposabb megismerését tudományos előadások, tanulmányutak segítségével. Kiemelten támogatja projekt munkákon keresztül a valós ipari problémák megismerését és megoldását, ipari kapcsolatok létesítését A szekció valamennyi tagja a Szekcióvezetés tagjának választható és a választásokon szavazati joggal rendelkezik A választásokat minden év júniusában kell lebonyolítani, ahol szekciónként mindenki azonos formátumú szavazólapon adhatja le voksát a választó Taggyűlésen. A szavazólapon érvényesen szavazni maximum 3, a szekcióba tartozó jelöltre lehet, a több jelöltet tartalmazó cédula érvénytelen. Érvényes szavazni a jelölt neve melletti négyzetben egymást metsző két vonallal lehet. A Szekcióvezetés tagjává a három legtöbb szavazatot kapott jelölt válik. Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazattal rendelkező jelöltek között második fordulót kell tartani. Másodszori szavazategyenlőség esetén sorsolással kell dönteni. Szavazatszámlálóként a Programigazgató jár el, a szavazatszámlálási eljárás nyilvános. A választási eljárás érvényes, ha a szekcióba tartozó hallgatók 7

9 több mint fele leadta szavazatát. Az eljárás eredményes, ha sikerült megválasztani a Szekcióvezetés három tagját A Szekcióvezetés elnöke az a személy, aki az érintett szekciót hallgatóként képviseli. A szekcióvezetésbe beválasztott hallgatók a három tisztséget maguk között felosztják, jegyzőkönyve rögzítik A Szekcióvezetés megbízatása megszűnik, ha: a. választását követő egy év eltelt, és az új Szekcióvezetést megválasztották; b. a Taggyűlés az érintett szekció tagjai 1/3-ának írásbeli és indokolt előterjesztése alapján a szekció tagjai 2/3-os többségének szavazatával bizalmát megvonja; c. a Szekcióvezetés tagjai közül legalább kettő tisztségéről lemond, illetve szakkollégiumi tagsága megszűnik; 2.5. Az 2.4 bekezdés b.) és c.) pontjai esetében a Szekcióvezetés eredeti megbízatásának hátralevő idejére új Szekcióvezetést kell választani, a 2.1 és 2.2 bekezdéseknek megfelelő eljárásban. Amennyiben csak egy Szekcióvezetési tag tisztsége szűnik meg, erre a helyre 2 héten belül választást kell kiírni, a 2.1 és 2.2 bekezdések megfelelő alkalmazásával. 2. A szekció megszűnése A szekció megszűnik, ha feloszlását a Taggyűlés kimondja. Ehhez a szekció tagjainak 50% + 1 fő egybehangzó szavazata szükséges. A Szakkollégium tagsága A szakkollégium rendes tagja lehet a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karral hallgatói jogviszonyban álló bármely nappali tagozatos hallgató, aki a szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. 2. A Szakkollégium rendes tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll. A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek. 3. A Szakkollégium bennlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó lakcímmel Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik. 4. A Szakkollégium rendes tagja jogosult: a) a szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni a Taggyűlésen, szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet a Választmány ülésén; b) igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni. 5. A Szakkollégium tagja köteles: a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek legjobb képességei szerint. b) eleget tenni az -ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott határozatoknak; 8

10 c) részt venni a szakkollégium közösségi életében; d) részt venni a Taggyűlésen. a) a tag halálával, A tagság megszűnésének okai 14. b) a hallgatói jogviszony megszűnése a Nyugat-magyarországi Egyetemmel (ezen belül a ral), c) alapszakon 8. félévet, az alap + mesterszakon pedig 12. félévet meghaladó hallgatói jogviszony. d) évfolyamának átlaga alatti tanulmányi átlag, amelyet a tanév két félévének együttes eredménye alapján kell számítani, és a tanév végén eredményezi a tagság megszűnését, e) a tanulmányi szabályzatból következő megszűnési módok, f) igazolatlan hiányzás a Taggyűlésről, g) a Taggyűlés rendkívüli esetben hozott kizáró határozata, melyhez 50% + 1 fő szavazata szükséges. h) a szakkollégiumi tag saját döntése alapján, a Kilépési Nyilatkozat szabályos kitöltésével és a Választmányhoz történő eljuttatásával, külön indoklás nélkül bármikor kiléphet a Szakkollégium soraiból. A Választmány a nyilatkozat kézhezvételét követően törli a kilépő személyt a tagnyilvántartásból, feladatait pedig szétosztja a többi tag között. i) belsős tag esetén a belsős státusz elvesztésével jár a Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel Fegyelmi Bizottsága által kiszabott jogerős kizáró határozat. A Szakkollégium tagfelvételi eljárása Felvételre jelentkezhet a NymE FMK bármely nappali tagozatos hallgatója. A jelentkezés és a felvételi határidejét a Felvételi Bizottság tűzi ki. A tagfelvételt minden év január 31-éig, illetve június 30-áig le kell zárni, a felvételi kérelmeket január 5-ig, illetve május 31-ig a Szakkollégium részére el kell juttatni. A határidő lejárta utáni kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. 2. A taggá válás feltételei: a) nappali tagozatos képzésben való részvétel b) legalább 2 lezárt félév c) évfolyamának átlagát meghaladó tanulmányi átlag az előző félév tekintetében d) sikeres szakkollégiumi felvételi e) a 14. esetében a Szakkollégiumba csak a tagság megszűnését követő egy félév elteltével lehet újra jelentkezni 9

11 3. A Szakkollégium tagfelvételi eljárása kétszintű: a) adatlap és felvételi kérőív kitöltése, b) Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés, 4. A felvételi eljárásban elérhető pontszám: max. 60 pont, ebből 40 pont a Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés alapján Új felvételiző esetén érvényes pontrendszer: a) A Felvételi Bizottság által értékelhető általános szempontok 30 pont: tudományos, kulturális munka, TDK tevékenység, egyéb tanulmányi szempontok, közösségi elkötelezettség, egyetemi közéleti múlt, egyéb méltányossági szempontok. b) szekció képviselője által adható 10 pont: egyéb szakmai tevékenység, az érintett szekcióhoz tartozó szakterületen végzett kiemelkedő teljesítmény. c) A fennmaradó 20 pont a következőkből tevődik össze: az utolsó félév tanulmányi átlaga 3-mal szorozva és felfelé kerekítve, max. 15 pont, nyelvvizsga: - Középfokú A, B : 1 pont - Középfokú C ; Felsőfokú A, B : 2 pont - Felsőfokú C : 3 pont - Nyelvvizsgáért kapható maximum pontok száma: Tagság meghosszabbítás esetén érvényes pontrendszer: a) A Felvételi Bizottság által értékelhető általános szempontok 10 pont: tudományos, kulturális munka a tagság kezdete, de legfeljebb 1 év óta, TDK tevékenység a tagság kezdete, de legfeljebb 1 év óta, egyéb tanulmányi szempontok, közösségi elkötelezettség, egyetemi közéleti múlt, egyéb méltányossági szempontok. b) Programigazgató által értékelhető szempontok 20 pont: kurzusokon való részvétel, 10

12 publikációi, egyéb, a szakkollégiumban vállalt feladatok. c) szekció képviselője által adható 10 pont: a szekció munkájában való közreműködés, elvégzett feladatainak értékelése. d) A fennmaradó 20 pont megegyezik az új felvételiző esetén érvényes c) ponttal. Az elbírálás során legfeljebb 10 fő számára biztosíthatunk kollégiumi elhelyezést. Kollégiumi férőhelyet a 10 legmagasabb összpontszámot elért tag kaphat. Pontegyenlőség esetén a szóbeli elbeszélgetésre adott pontok száma döntő, ezen belül is ha szükséges további szűkítés a Programigazgató által tett, a Szakkollégiumi tevékenységet figyelembe vevő, javaslata dönt. 11

13 A Szakkollégium Tanulmányi Szabályzata (TSZ) A Szakkollégium tagjai az egyetemi kötelező tanulmányi munkán felül kiegészítő képzésben és szakmai munkában vesznek részt. A TSZ által előírt szakmai követelmények megsértése a tagság megszűnését vonhatja maga után. A szakkollégium célul tűzi ki maga elé a tutoriális képzés feltételeinek megteremtését. 2. A Szakkollégium tagjainak joga és egyben kötelessége félévenként részt venni egy, a programigazgató által kijelölt előadáson. A szakkollégiumi előadások meghaladják az egyetemi tanrend által előírt követelményeket. 3. A Szakkollégium tagjai kötelesek évente egy tudományos jellegű előadás tartani, annak témáját Programigazgatónál leadni. Az előadás címbejelentésének és benyújtásának elmulasztása, továbbá az előadás elégtelen vagy nem megfelelt minősítése a tagság automatikus szemeszter végi megszűnését eredményezi. 4. Az előadás címét (témáját) és a konzulens oktató nevét, annak befogadó nyilatkozatával együtt a Programigazgatónál legkésőbb az előadást megelőző hó 1-éig kell benyújtani. A lehetséges konzulensek listáját a Programigazgató teszi közzé minden tanév szeptember 15. napjáig. 5. Annak a szakkollégistának, aki tudományos jellegű előadását igazolatlan távolmaradása miatt nem mutatta be, a szakkollégiumi tagsága a tanév végén automatikusan megszűnik. 6. A szakkollégisták legfeljebb öt fős csoportjai kötelesek évente egyszer egy projektet elkészíteni. A projekt valamely társadalmunkat érintő tudományos vagy műszaki ismereteket megkívánó probléma feltárására, megoldására-enyhítésére irányuló cselekvési terv vagy konkrét műszaki megoldás, melynek során demonstrálják megszerzett tudományos és műszaki ismereteik aktív közhasznú transzformációját. 7. A projekt ajánlott tartalmi elemei: a témaválasztás, főként a faipari társadalmunkat érintő tudományos és műszaki ismereteket megkívánó probléma részletes bemutatása, a megvalósítandó cél leírása. 8. A projektet a munkacsoportok a tavaszi félévben erre a célra szervezett szakkollégiumi konferencián mutatják be. A projekteket a Programigazgató oktató és a NymE FMK dékánja vagy helyettük az általuk felkért szakember zsűriként értékeli. A projektet nyomtatott formában, a munkacsoportban szereplők nevével együtt, a programigazgatónak legkésőbb a konferencia napját megelőző 15 nappal le kell adni. 9. Annak a szakkollégistának, aki egyik munkacsoportban sem vesz részt, a szakkollégiumi tagsága a tanév végén automatikusan megszűnik. 10. A szakkollégium tagjai legalább 2 eredményesen elvégzett szakkollégiumi félév után, a tagság megszűnését követően oklevelet kapnak, melyet a Programigazgató, a NymE 12

14 FMK dékánja és a Választmány aktuális elnöke ír alá. Az oklevél igazolja az elvégzett szakmai munkát, a szakkollégiumi közösségben való részvételt. 11. A felmentések rendszere: A) A végzős hallgatók: a) nem kötelesek a szakkollégiumi előadást elkészíteni, ha szakdolgozatukat a szakkollégium közössége előtt bemutatják, szakmai vitára bocsátják, és megvédik; b) utolsó félévükben felmentést kapnak a csoportmunka feladatban való részvétel alól; B) A külföldi ösztöndíjat elnyert, illetve egyéb, külföldi szakmai vagy tanulmányúton résztvevő szakkollégisták: a) amennyiben a külföldi tartózkodás ideje 4 hétnél rövidebb, a határidők elmulasztása nem minősül kizáró oknak, ha kötelezettségének később, de még a félév során eleget tesznek; b) amennyiben a külföldi tartózkodás ideje 4 hét, vagy ennél hosszabb, az adott félévben felmentést nyernek a szakkollégiumi kurzus látogatása alól, valamint a csoportmunka feladat teljesítése alól; C) Egyéb mentességek: a) a szakkollégiumi előadás megfelelt minősítésű teljesítésével egyenértékű az egyetemi vagy országos TDK-n elért I-III. helyezés, vagy valamely országos vagy regionális szakmai pályázaton elért I- III. helyezés abban az esetben, ha a nyertes dolgozat az egyik korábbi tanév szakkollégiumi előadásával nem azonos. A Szakkollégium gazdálkodása A Szakkollégium működési célokból semmiféle kötelező pénzbeli hozzájárulást tagjaitól nem szed. Működését, szakmai és más programok költségeit a Szakkollégium: - pályázati pénzekből, - támogatásokból, adományokból finanszírozza. 2. A Szakkollégium gazdálkodásáért a Választmány és a Programigazgató közösen felel. 3. A Szakkollégium gazdálkodását a Gazdasági Főigazgatói Utasításnak megfelelően a bonyolítja. 4. A Szakkollégiumi tevékenységért a tagok rendszeres anyagi juttatást nem kaphatnak. 13

15 5. Amennyiben a Szakkollégium rendelkezik olyan felosztható pénzösszeggel, amely ösztöndíjként kifizethető, azt az erre a célra, a Választmány által kiírt pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatokat a Programigazgató és a dékán (akadályoztatása esetén az oktatási dékánhelyettes) bírálja el és rangsorolja. A Szakkollégium megszűnése A Szakkollégium megszűnik, ha feloszlását a Taggyűlés kimondja. Ehhez 50% + 1 fő egybehangzó szavazata szükséges. Egyéb rendelkezések A Szakkollégium politikai pártoktól független szervezet, semmiféle politikai tevékenységet nem folytat, pártokat, politikusokat nem támogat. 2. A Szakkollégium törekszik környezettudatos módon működni, megfelelve ezzel Egyetemünk Zöld Egyetem voltának. 3. Az mellékletei a különböző szakkollégiumi nyilatkozatok. 14

16 Záró rendelkezések 1. Jelen szabályzatot a Nyugat-magyarországi Egyetem Richter Réz Géza Szakkollégiuma i Taggyűlésén fogadta el. 2. Az a Nyugat-magyarországi Egyetem Kari Tanácsa.sz. határozatával és a NYME Szenátusának. sz. határozatával lép hatályba. Sopron,

17 1. számú melléklet: KIVONAT A RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁBÓL A Szakkollégium feladata, célja A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak. 2. A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani. A Szakkollégium tagsága A szakkollégium rendes tagja lehet a Nyugat-magyarországi Egyetem ral hallgatói jogviszonyban álló bármely nappali tagozatos hallgató, aki a szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. 2. A Szakkollégium rendes tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll. A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek. 3. A Szakkollégium bennlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó lakcímmel Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik. 4. A Szakkollégium rendes tagja jogosult: a) a szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni a Taggyűlésen, szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet a Választmány ülésén; b) igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni. 5. A Szakkollégium tagja köteles: a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek legjobb képességei szerint. b) eleget tenni az -ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott határozatoknak; c) részt venni a szakkollégium közösségi életében; d) részt venni a Taggyűlésen. 6. A Szakkollégium szekciókra tagozódik. 16

18 2. számú melléklet: BELÉPÉSI NYILATKOZAT Alulírott, ezúton kijelentem, hogy a mai nappal csatlakozni kívánok a Nyugat-magyarországi Egyetem Richter Réz Géza Szakkollégium gazdaságinformatikai / faipari mérnöki / ipari termék és formatervezői 1 szekciójához. Aláírásommal tanúsítom, hogy megismertem a Szervezeti és Működési Szabályzatot, rendelkezéseit érvényesnek, és magamra mindenben kötelezőnek ismerem el, és a továbbiakban azoknak megfelelően veszek részt a szakkollégium tevékenységében. A szakkollégium tagjaként a szakkollégiumi mozgalom szellemében kívánok alkotó módon hozzájárulni a közösség tevékenységéhez, elsajátítani a közös értékeket, megvalósítani a közös célokat. Adatok Név:... Szak, évfolyam:... NEPTUN kód:... Születési hely és idő:... Anyja leánykori neve:... Szem. ig. szám:... Lakcím:... Levelezési cím:... cím:... Telefonszám:... Kelt: Sopron,... aláírás 1 A megfelelő rész aláhúzandó 17

19 3. számú melléklet: KILÉPÉSI NYILATKOZAT Alulírott, ezúton kijelentem, hogy a mai nappal meg kívánom szüntetni tagságomat a Nyugat-magyarországi Egyetem ában. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy tisztában vagyok a tagsági viszony megszüntetésének következményeivel. Adatok Név:... Szak, évfolyam:... NEPTUN kód:... Születési hely és idő:... Anyja leánykori neve:... Szem. ig. szám:... Lakcím:... Levelezési cím:... cím:... Telefonszám:... Kelt: Sopron,... aláírás 18

20 4. számú melléklet: JELENTKEZÉSI LAP Alulírott, ezúton kijelentem, hogy a mai napon meg kívánom kezdeni a Nyugat-magyarországi Egyetem Richter Réz Géza Szakkollégium gazdaságinformatikai / faipari mérnöki / ipari termék és formatervezői 2 szekciójának tagfelvételi eljárását. Tisztában vagyok a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített felvételi rendszerrel, a továbbiakban teljesíteni kívánom annak egyes elemeit azzal a céllal, hogy a Szakkollégium tagjává váljak. Adatok Név:... Szak, évfolyam:... NEPTUN kód:... Születési hely és idő:... Anyja leánykori neve:... Szem. ig. szám:... Lakcím:... Levelezési cím:... cím:... Telefonszám:... Kelt: Sopron,... aláírás 2 A megfelelő rész aláhúzandó 19

Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium. Szervezeti és Működési Szabályzat

Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium. Szervezeti és Működési Szabályzat Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzat Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Gödöllő, 2014. december 4. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT FELVÉTELI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat 5. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a Közgyűlés a következő Felvételi Szabályzatot alkotja: Alapelvek 1. Az ELTE Bibó István Szakkollégium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére A pályázat célja BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓI BURS EGYLET ALAPSZABÁLYZAT

KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓI BURS EGYLET ALAPSZABÁLYZAT KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓI BURS EGYLET ALAPSZABÁLYZAT ALAPSZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Közgazdász Hallgatói Burs Egylet Az Egyesület székhelye: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Miskolc, 2010. 1.3.11.2. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT a 2016/2017. tanév őszi félévére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Jelen szabályzat a BME án hallgatói és doktorandusz jogviszonnyal rendelkező hallgatókra vonatkozik. (2)

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriuma határozatot hozott az Óriás Nándor-díj 2016. évi kiadásáról. Az 5/2014. (XII. 22.) sz.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A Hallgatói Képviselet jutalmazása

A Hallgatói Képviselet jutalmazása BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet A Hallgatói Képviselet jutalmazása Elfogadta a Hallgatói Képviselet

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat 1. A tudományos diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben