Karcag város bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karcag város bemutatása"

Átírás

1 Karcag 2011

2 Karcag város bemutatása 2 A Belsô-Ázsiából eredô kun-kipcsak törzsszövetség a 11. század derekán jelent meg a keleteurópai sztyeppén ben a kijevi fejedelemség határain említik ôket az orosz évkönyvek, 1078-ban pedig, a lázadó besenyôk szövetségeseiként az Al-Dunánál, a Bizánci Birodalom területén is megjelentek. Másfél százados európai történetükben Bizánccal és az orosz fejedelemségekkel vívott háborúk sokaságát találjuk, amelyek közül néhány hadjárat Magyarországot is érintette. A szállásterületeikkel északról szomszédos orosz fejedelemségek és kunok között 1095-tôl kezdôdôen meg-megújuló és váltakozó sikerû háborúskodás folyt ban Kijevet is elfoglalták, 1219-ben már orosz szövetségesként Magyarország ellen fogtak fegyvert ban ismét orosz-kun szövetségrôl olvasunk, amely a mongolok ellen köttetett. Az egyesült hadak ez évben szenvedtek vereséget a Kalka folyónál vívott csatában. Magyarországra 1091-ben jöttek be elôször, de I. László a Temes folyónál legyôzte ôket és sikeresen visszaverte az ezt követô támadást is. E két súlyos vereségnek köszönhetô vélik a történészek -, hogy a kunok nagyobb hadjáratai a késôbbiekben hosszú ideig elkerülték a Magyar Királyságot. A Havasalföldön élô kunok azonban rendszeresen háborgatták Erdélyt, ezért II. András 1211-ben a Barcaságba telepítette a Német Lovagrendet. A lovagok sikerrel védték az országot, de önállósodási törekvéseik miatt a király 1224-ben elûzte ôket. A mongoloktól elszenvedett évi vereség után a kunok egy része nyugat felé húzódott, s a nyugat felé tájékozódó kunok a közéjük küldött hittérítôket is barátságosan fogadták. A domokos szerzetesek mûködése nyomán 1227-ben Barc kun fejedelem felvette a keresztséget, a Dnyepertôl nyugatra élô kun törzsek pedig elfogadták a magyar király fennhatóságát. (Ettôl kezdve a magyar uralkodó címei között a Kunország királya titulus is szerepelt.) A térítômunka folytatására, illetve a már megkeresztelt kunok között végzendô egyházi szolgálat irányítására Róbert esztergomi érsek létrehozta milkói kun püspökséget. Másfél évtizeddel a Kalka menti vesztes csata után megindult a mongolok nyugati irányú támadása. Az orosz városok elfoglalása után a Batu kán hadserege a kunokra zúdult, s egy újabb vereség után Kötöny (latinosan Kuthen) a Kelet- európai sztyeppén élô kunok fejedelme a Magyar Királyság területére kért bebocsátást. IV. Béla a mongol támadás veszélye, de belpolitikai céljai megvalósítása miatt is szívesen fogadta Kötönyt és népét. A krónika szerint 1239 húsvétján a Radnai hágón át mintegy 40 ezer kun család érkezett Magyarországra. A kunokat az ország belsejében helyezték el. Ez okozta a késôbbi súlyos összetûzéseket. A nomadizáló, vagyis végtelen baromcsordákkal vándorló, a földmûvelôk javaiban mindenütt kárt okozó kunok és a már letelepedett magyarok között rövidesen állandósultak az összetûzések, s a helyzet 1241 tavaszára pattanásig feszült, a mongol támadás megindulásakor pedig fegyveres összetûzéshez, a Pesten tartózkodó Kötöny és családja legyilkolásához vezetett. Uralkodójuk halála után a kunok dúlva és pusztítva kivonultak az országból. A tatárjárás következményeit ismerjük. Az újjáépítést irányító IV. Béla királynak köszönhetô, hogy az 1240-es évek közepén a kunok ismét megjelentek Magyarországon, ahol a Tiszántúl, a Duna Tisza köze és a Dunántúl Fejér megyei síkságain mutattak nekik szálláshelyet. A tiszántúli szálláshelyek a 13. században a Közép-Tiszavidéktôl egészen a Temes folyóig húzódtak. Innen a ma már területileg kisebb tiszántúli Nagykunság nevének eredete. A kezdetektôl fogva kiváltságokkal bíró kunok önálló, feltételezhetôen nemzetségi alapon szervezôdô kun igazgatási egységet, ún. székeket alkottak. A Közép-Tiszavidéken az Olas

3 ( egyesítsd! ) nemzetség szállásterületébôl alakult ki a 14. század végére Kolbaz-szék, a késôbbi Nagykun Kerület, a mai Nagykunság. A kunok a 15. század végére keresztény földmûvelôk lettek, s már ekkor kétnyelvûek lehettek, vagy zömmel elmagyarosodtak. Az egyetlen összefüggô magyarországi kun nyelvemlékünk a 18. század közepén lejegyzett kun miatyánkból a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a reformáció 16. századi magyarországi megjelenése idején egy részük még beszélte az anyanyelvet. A tiszántúli területek nagyobb részérôl, feltehetôen már a Hód-tavi csata után eltûntek a kunok, szórványaik pedig az alföldi magyarságba olvadtak. Egyedül az Olas törzs (vagy nemzetség) megülte közép-tiszántúli - a 16. század közepétôl hivatalosan Cumania Maior, vagyis Nagykunság néven is emlegetett - Kolbászszék maradt fenn, és élte túl a Hódoltság másfél évszázadát. A kiváltságos kolbászszéki falvak között tûnik fel 1506-ban a nomád szállásból faluvá épült Karcagújszállás. Elsô említése idején már határáért pereskedô, azt ügyesen gyarapító település ami feltehetôen a 16. század közepe táján alakult faluvá. Az alapító nemzetségfôre vagy birtokosára utaló neve Karcag kun szó, ahogy Németh Gyula (karcagi származású) turkológus megállapította, eredeti formája karszak, a jelentése pusztai róka. A kun szóhoz csatolt újszállás, újszállása utótag, ami a 19. század elejéig elkísérte, vélhetôen a faluvá formálódott téli szállásra, s nem feltétlenül annak újjáépítésére utalt. Bár ezzel a jelentéssel a késôbbiekben többszörösen is aktuális lett, mert 17. században, ban, 1672-ben, 1695-ben és 1711-ben is romjaiból építették fel a lakosok. Ennyiszer néptelenedett el és épült fel ismét. Mint a közelebbi környék legéletrevalóbb települése, nem csak a vele szomszédos kunsági falvak népességét fogadta be, de azok határait is megszerezte, hogy aztán a további gyarapítások nyomán a 19. század végére az ország - Hajdúböszörmény, Debrecen és Hódmezôvásárhely után- negyedik legnagyobb ( kh) határú városa legyen. A keservekkel teli, zaklatott évszázad fejezte be a kunok elmagyarosodását. A távolibb tájakra tisztán magyar nyelvû környezetbe húzódott, bizonyára már ekkor kétnyelvû lakosság minden újjáépüléskor jelentôs számú jövevénnyel töltôdött fel és az idehaza használt kun anyanyelvet a 17. század végére felváltotta a magyar nyelv. A magyarországi kunok nyelvére ma már néhány igen leromlott nyelvemlék, a kun miatyánk, néhány felismerhetetlenné torzult mondóka emlékeztet. Szép számmal ôrzôdtek meg kun szóból, kifejezésbôl képzett földrajzi nevek. Ilyen Karcagon, például a Bengecseg ( örököcske ), az Orgonda ( kaszálóhegy ), a kun és magyar Tarattyó ( elágazó folyó ), Érbuga (Er-buga = hôs bika ), Táskond ( a kiöntés helye, ártér). A régi családnevek közül kun eredetû a Csôreg ( katona ), a Kangur, Kocskor, Karacs ( feketés ), Kecse. A nyelvben pedig kun jövevényszóként tartják számon a boza = kölesbôl erjesztett italféle, komondor, balta, kalauz, daku = ködmön, árkány = pányva, buzogány, bicska, csôdör, tôzeg, bögöly etc. Említettük a kunok 13. században kapott, és koronabirtok és királyi jobbágy státuszuk alatt is megôrzött kiváltságait. A kiváltságok szerint a kun székekben élôk közösségei a korona alattvalói voltak, legfôbb bírájuk és elöljáróságuk a nádor, akinek ezért évente (IV. Béla király óta) évi 3000 aranyat fizettek. A törvény elé került ügyeikben saját bíráik (és nem pl. úriszék) ítélkezett, a vármegyékben élôkkel támadt vitáikban a nádor döntött, aki legfôbb kapitányaikat is kijelölte. Maguk választották az elöljáróikat és egyházközségeik papjait. Réveken és vámokon illetéket nem fizettek. Mindezért cserébe katonáskodni tartoztak, de a 15. században már terményekkel, állattal késôbb pedig pénzbeli fizetséggel is tartoztak a királyi kincstárnak.

4 A falvak maguk használták a falvaikat, földesúr nem lévén azon majorságok nem létesültek, vagyis az itt élôk a robotot pénzben váltották meg. A Hódoltság megszûnte után a jászok és a kunok kálváriája ezen kiváltságok elveszítésével folytatódott. Az Udvar ugyanis 1702 tavaszán mindhárom kerületet eladta a Német Lovagrendnek. A lovagoktól 1731-ben a Pesti Invalidus Ház vette át a három kerület földesuraságát. A jászok és kunok szervezkedése és közösségeik anyagi ereje ben tette lehetôvé, hogy kihasználva a kínálkozó alkalmat, több mint félmillió rajnai forint kifizetése és ezer lovaskatona felszerelésének és táborba küldésének vállalása mellett 1745 május 6-án hivatalosan is megváltották régi szabadságukat. Az Invalidus Ház urasága idején, szeptember 10-én kapott vásártartási engedéllyel mezôvárossá lett Karcag ekkor váltotta meg határát örökös tulajdonul, rajnai forint lefizetése ellenében. A redempció 250. évfordulójáról a Jászság a Kiskunság és a Nagykunság települései is megemlékeztek nyarán avatták fel a kun ôsökre, a redempcióra és a valamikori Nagykun Kerületre emlékezve avatták fel a Kun Emlékhelyet a karcagi határban, a 4. sz. fôút mellett a Kis-Hegyesbori-halmon. Karcag, mint a Nagykunság legnépesebb települése negyedszázadig a kerület központja, a nagykun kapitányi hivatal székhelye lett, míg aztán az ellenreformáció hullámai között mindenféle kihágások és nézeteltérések után, a kálvinista Karcagról a katolikus jászok, benépesítette Kunszentmártonba tették át a kerületi hivatalokat. Így történt, hogy a Nagykunság legnépesebb mezôvárosa csak az 1850-es években lehetett ismét közigazgatási központ, mégpedig az akkor kialakított Karcagi cs. kir. járás központja. A régi közigazgatási szervezet visszaállítása után viszont valóban a Nagykun Kerület székhelye lett, egészen annak megszûntéig, Jász-Nagykun -Szolnok vármegyébe olvadásáig, 1876-ig. Meg kell jegyeznünk, a vármegye ellen kézzel-lábbal tiltakozó nagykunok egy önálló vármegye központját is ide képzelték el. Nem rajtuk múlott, hogy ez nem valósulhatott meg. A város központja az 1825-ben kialakított hatalmas fôtér, amely az 1960-as évek végéig piacként funkcionált. Ennek szomszédságában állott a városháza, a görög kereskedôk boltjai, a mészárszék, a vendégfogadó. Területének évi bôvítésekor a téli vásárok itteni elhelyezését tervezték. A négyszáz méter hosszú téren létesítették 1893-ban az elsô artézi kutat, ben kikövezték és csatornázták. Ma gondosan ápolt, szép park díszíti a város központját, amelynek meghatározó épülete a református templom. A református templom helyén már a 17. század elején is templom állt. Azt is tudjuk, hogy az 1618 körül emelt épülethez 1633-ban tornyot építettek, s a toronyba 1636-ban Eperjesen harangot öntettek, késôbb pedig fallal vették körül. A sok keserves idôt megélt kis templom, ami majd másfél száz évig szolgálta a kálvinista gyülekezetet, 1743-ban már összedôléssel fenyegetett. A karcagiak neki is láttak, hogy akár a protestáns felekezetek templomépítését tilalmazó rendelet ellenében is új egyházat építsenek. Persze óriási botrány kerekedett belôle. Az építkezést leállították, s a bécsi hivatalokig hullámzó ügyben az egri püspök volt hivatott vizsgálatot lefolytatni. A karcagi elöljárók rakott szekérrel indultak a birodalmi fôváros hivatalainak megkörnyékezésére, s hatalmas debreceni kenyerekkel, pereccel, mézeskaláccsal és urak asztalára való teknôsbékák ajándékozásával járták ki a büntetés mérséklését és az építkezés folytatását. Az ekkor emelt épület ötven évig állott. Amikor az 1790-es években falai és boltívei veszélyesen megrepedtek, az egyházközség ismét építkezésbe fogott között, Rabl Károly tervei alapján és kivitelezésében épült fel a jelenlegi templom. Az épület az 1875-ben végrehajtott nagyobb és az idôk során végrehajtott kisebb renoválások ellenére sem változott lényegesen. Komolyabb átalakításokat a toronyban végeztek, amelynek erkélyérôl tûzôr figyelte a várost.

5 A gyülekezet egy tehetôs házaspár jóvoltából 1866-ban orgonával gazdagodott, amit 1906-ban jelentôs összegû adományból tovább fejlesztettek. A református templom épületének valamint orgonájának, toronyórájának legutóbbi felújítását több szakaszban, között végezték el. Az 1769-ben alapított római katolikus egyházközség között épült temploma ig szintén a fôtéren állott. A katolikus hívek számának gyarapodásával a kicsiny épület helyett (Wind István tervei alapján) új, nagyobb templomot építettek. Déli oldalánál védôszentjének, Szent István királynak a szobra látható. A katolikus lakosoknak a város keleti felén, a debreceni (ma Dózsa György) út jobb oldalán mértek ki házhelyeket ben, s ekkor az út mellett található Szôlôs-halmot is rendelkezésükre bocsátották. Itt volt a katolikusok elsô temetôje, a halmon álló lélekharanghoz pedig ben kálváriát építettek. A régi kunhalom neve ettôl kezdve Kálvária-halom. Stációit, szobrát és a haranglábat 1993-ban újították fel. A régi római katolikus templom helyén, a mai Bajcsy-Zsilinszky utca és a fôtér torkolatában építtették fel 1903-ban a helyi iparosság díszes székházát. Az Ipartestület mellett találjuk Nimród Bioszálloda Bioétterem és Biobolt és 2008-ban átadott épületét. A református templom és Bajcsy- Zsilinszky utca között szép park található. Ezt 1884-ben a karcagi törvényszék vezetôje alapozta meg, amikor a rabokkal fákat ültettetett a törvényszéki épület köré. A késôbbiekben Fogarasi Gábor mûkertész tervei szerint építették tovább, s a sáros, poros piactér mellett elterülô üde, zöld park hamarosan közkedvelt lett ben Kossuth térnek nevezték el, késôbb az egész városközpont ezt a nevet kapta. A Városháza felépítésével ( ) egy idôben Niemetz Ferenc temesvári mûkertész rendezte immár végleges formába. Itt állították fel 1906-ban Kossuth Lajos szobrát, 1938-ban az I. világháború, 1992-ben a II. világháború hôsi halottainak emlékmûvét. A park szobrainak sorát az 1935-ben felavatott, majd lebontott, s 1996-ban ismét felépített országzászló zárja. A tér keleti felén a sétáló utca elején találjuk a karcagi születésû Németh Gyula akadémikus bronzszobrát, valamint a 2001-ben a városiasodás emlékéül ismét felállított Viktória- kutat. A város legrégibb köztéri alkotását József nádor július i karcagi látogatásának emlékére a nagykun városok állíttatták a református templom mellett körül.helyét a Városvédô és Városszépítô Egyesület 1997-ben szürke márványoszloppal jelölte meg. A Kossuth tér szomszédságában két további templomot találhat a látogató. A Szent György tiszteletére emelt görög keleti templomot a környékbeli görög kereskedôk építtették között. A kicsi egyházközség mára megszûnt, a szép régi épületet 1991-ben kívül-belül rendbe hozták. Az Izraelita Hitközség 1854-ben alakult meg Karcagon, s néhány évtized alatt népes közösséggé fejlôdött. A Kertész József utcán álló zsinagógát 1899-ben szentelték fel. Az ezredfordulóra nagyon megfogyott közösség a 90-es években szépen rendbe hozatta a templomot, ami ma már mûemlék. A Karcagon mûködô iskoláról a 16. század közepérôl vannak utalások, de az elsô erre vonatkozó feljegyzést csak 1676-ból ismerjük A háborús évszázadot lezáró évi újjáépítés után úgy a fiúk, mint a leányok oskoláiról folyamatosak a feljegyzések. A református templom mögött látható szép régi épületet (Kálvin u. 2.) között fiúiskolának emelték. Ma a Nagykun Református Általános Iskolának ad otthont. A fiúiskolával szemben építették fel 1895-ben a központi leányiskolát (Kálvin u. 5.), ahol a koedukált oktatás bevezetése után alsó tagozatosok tanulnak. Mellette látható emeletes épület az egykori tanyasi kollégium, ahol a város 1960-as évek végéig létezô hatalmas tanyavilágának általános iskoláskorú gyerekeit

6 szállásolták el a tanév idejére. A tanyavilág megszûnt, az épületben ma önkormányzati iroda és a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiuma található. Az elemi iskolából nôtt ki az 1850-es években az a négyosztályos gimnázium, amely az évtizedek során a város polgárainak támogatásával 1908-ra nyolcosztályos, érettségit adó intézménnyé fejlôdött. A Madarasi út fôtéri torkolatánál található épületet a város adományozta telekre építették ben között állami gimnázium volt, 2009 szeptemberétôl a református egyház fenntartásába kerül vissza. Az állami intézmény részére a Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium területén épült új, modern épület. A szakközépiskola elôdje az 1899-ben (szintén városi támogatással) alapított földmívesiskola volt. A névadó iskolaigazgató a hazai szikjavítás úttörôje volt. Karcag harmadik középiskolájának elôzményei 1890-ig, az iparos-tanonciskola megszervezéséig nyúlnak vissza. A Varró István nevét viselô Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium a Varró utcán található. A Kálvin utcán, a múzeum szomszédságában további két általános iskolát is találunk. Az egykor Kálvin u. 9. sz. alatti általános iskola 1992-ben vette fel a karcagi születésû huszártiszt, az amerikai függetlenségi háborúban a Pulaski-légió lovasságának ezredes parancsnokaként Charleston ostrománál hôsi halált Kováts Mihály ( ) nevét. Kováts Mihály a redempció kapcsán szervezni kezdett jászkunsági huszárokkal került ki a porosz-osztrák harcmezôre. Ezzel vette kezdetét több évtizedes katonai pályafutása, ami aztán a függetlenségért és szabadságért fegyvert fogó amerikaiak seregébe vitte. Az Egyesült Államokban hôsként tisztelt katona emléke elôbb az 1930-as években, majd 1978-ban, a Korona visszaadása körüli ünnepségek során került elôtérbe. Karcagon emléktáblát helyeztek el a szülôházaként azonosított épület falán, amelynek lebontása után a közelben, a Bocskai és Liliom utcák találkozásánál alakítottak ki emlékhelyet. Az ezredes nevét viselô iskola és a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület jóvoltából halálának napján (május 11.) elôadással, tanulmányi és sportversenyekkel, kiállítással emlékeznek a névadóra. A József Attila utca 1. sz alatti iskola és a Nagykun Múzeum névadója a magyar néprajztudomány karcagi születésû professzora - Györffy István ( ). A magyar nép tudósának is nevezett Györffy István a Kunság mellett a Hajdúságban a matyók, a Fekete-Körös- völgyi magyarok, a moldvai csángók között folytatott tudományos vizsgálatokat, de egy expedícióval Kisázsiába is eljutott. Számos, a Kunsággal, a kunokkal, illetve Karcaggal kapcsolatos néprajzitörténeti tárgyú dolgozatot publikált. Nagykunsági krónika címû munkája évi megjelenése óta töretlen népszerûségnek örvend. Érdeme ezen felül, hogy kollégái, tanítványai, barátai figyelmét a Nagykunságra, a kunok néprajzi-történeti-nyelvészeti kutatására irányította. Nevéhez fûzôdnek az elsô tervszerû régészeti ásatások a város környékén, és az ô bátorításának köszönhetô a Nagykun Múzeum gyûjteményének létrehozása is. A Györffy István nevét viselô Nagykun Múzeumot a Kálvin utca 4. sz. alatti klasszicista udvarházban találjuk. Az 1906-ban Joó András segédlelkész által összegyûjtött anyag a II. világháború alatt elpusztult, összegyûjtését 1951-ben kezdték el ismét. Nagy elôrelépés volt, hogy 1968-ban az addig sebészet céljaira berendezett Kálmán kúria felszabadult, s teljes egészében a múzeum rendelkezésére bocsátották. Itt nyílhatott meg 1973-ban a Nagykunság gazdálkodását bemutató állandó kiállítás, a Nagykunsági krónika. A tárlatot 2000-ben A kunok évszázadai címen történeti-néprajzi kiállítássá formálták. A másik állandó kiállítása Györffy István életmûvérôl ad áttekintést. A kovácsoltvas kerítéssel övezett Múzeumpark június utolsó hétvégéjén az országos hírû gasztronómiai eseménynek a Karcagi Birkafôzô Fesztiválnak ad helyet. A múzeum két további kiállítóhellyel (és állandó kiállítással) rendelkezik. A Jókai u. 16. sz. alatt

7 található a Nagykunsági tájház, ahol a 19. század végi, 20. század eleji karcagi gazdaház berendezésével, a kunsági mindennapok emlékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Egy másik szép régi kunsági lakóházban rendezték be a Kossuth-díjjal kitüntetett, európai hírû karcagi fazekasmester, Kántor Sándor ( ) életmû-kiállítását. Az 1930-as években kialakított Kántor fazekasmûhelyt a Bethlen Gábor utca 10. szám alatt találjuk. Napjainkban a Kántor örökösök dolgoznak benne. A fôtér épületeinek bemutatásánál már láthattuk, hogy a korábban általánosan használt, de kevésbé idôtálló építôanyagok miatt a mai mûemlékeink a század fordulója körül keletkeztek. A régi idôket, betyárok, pandúrok emlékét idézi fel a Morgó csárda klasszicista épülete. Ma már három utca (József Attila Baross Arany János) találkozásában áll, ám elôdjét még a városszélre emelték, az idôk során nôtte körbe a város. A jelenlegi épület alapjait 1810-ben rakták le. A kétszáz év alatt többször átépítették, de a legutóbbi idôkig a vendéglátást szolgálta. Ugyanilyen erôsen tartotta magát az a hagyomány is, hogy pincéjébôl alagút vezetett egy másik híres betyárfészekbe, a város és megyehatáron álló Ágota csárda közelébe. Az Ágota csárdát érintô egykori országútra ma is érdemes kinézni, s ha száraz idô járja, akár a Hortobágy folyóig, az Ágota- hídig is elmehetünk rajta. A Tisza-szabályozás elôtt erek, vízfolyások szabdalták át meg át ezt a tájat, s rajtuk nem is egy híd segítette a közlekedést. A legjelentôsebb Zádor- érre, között robusztus, erôs kôhidat állíttatott a Nagykun Kerület, megunva a fahidak állandó javítgatását. A legenda szerint a híd köveinek összeragasztásához használt meszet az óriási nádasokból szedett madártojással oltották, ettôl lett ilyen erôs. A Zádor-híd akár öccse a Hortobágyon kilenc boltívre készült, de az évi nagy árvíz két-két szélsô pillérét elsodorta. A Tisza-szabályozás után elapadtak az errefelé folyó vizek, a Szolnok-debreceni vasútvonal megépülte (1857) után pedig az út forgalma is lecsökkent. A híd ma már mûemlék, közlekedés- és tájtörténeti emlék. A környezetében található legelô, a Zádor - lapos természetvédelmi terület, a Hortobágyi Nemzeti Park része. Ilyen védett természeti érték a karcagi határ másik, nyugati oldalán is található. A Bócsai legelô valaha az erre terjeszkedô Kara János mocsár része volt. A folyószabályozások után eltûnt mocsár késôbb is vízállásnak maradt legmélyebb részén az 1950-es években víztározót alakítottak ki. Ez a hatalmas vízfelület a Kecskeri-tó térsége lett 1989-ben védett terület. A Vágóhíd utcán, a Szélmalommal szemben található a Hortobágyi Nemzeti Park déli fogadókapuja. A nagykunsági parasztházak mintájára készült épületben a védett területek növény- és állatvilágát, bemutató kiállítást rendeztek be. A Himnusz harmadik versszaka is elárulja, hogy a kunsági határon nemcsak nagyarányú állattenyésztés folyt, hanem már a 19. század elsô felében is korabeli hungarikum számba menô gabonát arattak le róla a nagykunok. A szántásra alkalmas földek remek minôségû, nagy sikértartalmú, acélos búzát teremtek, s a kunsági búza lisztjébôl híresen jó kenyér és kalács készült. A mézeskaláccsal együtt megbecsült és keresett portékája volt a debreceni meg más piacoknak vásároknak. A kenyérnekvalót a város szárazmalmaiban ôrölték, a 19. század második felében hatvanegy ilyet tartottak nyilván. A modernebb - és látványosabb szélmalmok az 1840-es évektôl jelentek meg, de az ipari mértékben és jobb minôségben termelô gôzmalmok még abban az évszázadban kiszorították ôket. Valamikor tucatnyi szélmalom dolgozott, mára csak egy maradt. A Gál Ferenc - Gál Szabó Lászlóné - Deák György féle szélmalom (Vágóhíd utca) ma már ipartörténeti mûemlékként tanúsítja a szélmolnárok mesterségbeli tudását. A molnárokra és a karcagi malomiparra emlékezik a Kövesdaráló Kiállítóhely és ott 2008-ban kialakított malomtörténeti kiállítás, amely jelenleg is fejlesztés alatt áll.

8 A karcagi határban persze jócskán vannak olyan területek is, ahol igen keservesen vagy alig terem meg a kenyérnekvaló vagy más termény. Az ilyen szikesek javítása és a növénynemesítés a fô feladata az 1947-ben alapított Kutató Intézetnek (hivatalos nevén a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma Karcagi Kutató Intézete). Az intézet munkatársai az elmúlt évtizedekben nemcsak nemzetközi elismertségû tudományos munkát végeztek, hanem ritkaságszámba menô parkot is létesítettek a központi épület körül. E kicsiny arborétum számos ritka növényféleség otthona. A föld mélye is nagy értékeket rejt, gondoljunk csak az 1928-ban, a karcagi határban feltárt gáz- és gyógyvízforrásra, amely az azóta önálló községgé, s ezzel együtt a hetedik nagykun településsé lett Berekfürdônek európai hírnevet szerzett. Az 1950-es évek végén, Karcagon is végeztek feltárásokat. Az ezek nyomán létesített városi strandfürdôt az utóbbi két évtizedben fedett uszodával, élménymedencével, sátras és lakókocsis kempinggel, faházakkal és apartmannal bôvítették, a fürdô szomszédságában reumatológia kezdte meg a mûködését. A szép reményekre jogosító strand fejlesztése 2009-ben tovább folytatódik. A fürdô szomszédságában, az egykori vásártéren magasodik a Nagykun Millenniumi Emlékmû (2001). A kétalakos lovas szobor IV. Béla király és az országhatárra érkezô Kötöny kun uralkodó évi találkozását örökíti meg. Ezzel emlékeztetve a népek országútján hazánk földjére érkezett s mára magyarrá lett kun nép honfoglalására. Karcag város kunsági vendégszeretettel várja vendégeit!

9 ) Nimród Bioszálloda és Bioétterem 2.) Kossuth szobor 3.) Országzászló 4.) Városháza 5.) Református nagytemplom 6.) Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 7.) Viktória-kút

10 ) Katolikus templom 2.) Szent István mellszobor 3.) Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 4.) Zsinagóga 5.) Református nagytemplom 6.) Görögkeleti templom 7.) Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

11 ) Györffy István - szobor 2.) Szûcs Sándor dombormû 3.) Németh Gyula szobor 4.) Varró István dombormû 5.) Györffy István Nagykun Múzeum 6.) Dr. Mándoky Kongur István dombormû 6 11

12 ) Nagykunsági Tájház 2.) Kiállítás a Fazekasházban 3.) Népmûvészeti kiállítás 4.) Kiállítás a Fazekasházban 5.) Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás 6.) Földbeásott temetôcsôszház 7.) Örlômalom-Kövesdaráló

13 ) Kováts Mihály dombormû 2.) Kováts Mihály emlékhely 3.) Aradi Vértanúk Emlékhelye 4.) Nagykun Millenniumi Emlékmû 5.) I.) világháborús emlékmû 6.) Kun-piéta 6 13

14 ) Szélmalom 2.) Kun emlékhely 3.) Szélmalmi Fogadóház 4.) Kun emlékhely 5.) Kálvária-halom 6.) Zádor-híd

15 , 2., 3.) Csokonai Ház és Pince 4., 5.) Nagykun Látogatóközpont 6., 7.) Györffy István Nagykun Múzeum 7 15

16 Kulturális és sport rendezvények Karcag, 2011 Kováts Mihály Emléknapok Karcag testvérvárosainak részvételével koszorúzás, huszárok felvonulása, megemlékezés Kováts Mihály Általános Iskola Kováts Mihály Alapítvány, Kováts Mihály Általános Iskola, Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület május XIII. Karcagi Nemzetközi Birkafôzô Fesztivál Kálvin út, Múzeumpark, Kossuth téri park Karcag Városi Önkormányzat június XX. Nagykunsági Kulturális Napok Karcag Polgármesteri Hivatal, önkormányzati intézmények augusztus XVI. Karcagi Lovas Napok Zuglóger Sport Szolgáltató Központ, Karcag Város Önkormányzata Információ: október RENDEZVÉNYEK

17 Támogatók Csokonai Ház és Pince Karcag,Varró u. 2. Tel.: 59/ , 20/ Megtekintése: elôzetes bejelentkezés alapján Judit Vendégháza Karcag, Deák krt. 77. Tel.: 30/ Kaiser Étterem, Panzió Karcag, Dózsa Gy. u. 3/e. Tel.: 59/ Karcagi Kunlovarda Karcag, Méntelepi u. 1. Tel.: 59/ , 20/ Web: Kun-Mediátor Utazási Iroda Karcag, Táncsics krt. 15. Tel.: 59/ , 59/ Fax: 59/ Web: Engedélyszám: R:1952/1999 Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Tel.: 59/ , Fax: 59/ Web: rinoceros Grafikai Stúdió Karcag, Szent István sgt. 78. Tel.: 59/ , 30/ Fax: 59/ Web: Sárgaház Vendéglô Karcag, Eötvös u Tel.: 59/ Web: Sörpatika ha jót akarsz magadnak Karcag, Hunyadi u. 11/A Tel.: 59/ , 30/ Zádor Panzió Karcag, Kacsóh u. 3. Tel.: 30/

18 Közérdekû információ Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Tel.: (59) Mentôállomás: 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. Tel.: (59) ill.104 Rendôrkapitányság 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Tel.: (59) ill. 107 Tûzoltóság 5300 Karcag, Madarasi út 2. Tel.: (59) ill. 105 Kátai Gábor Kórház és Rendelôintézet 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. Tel.: (59) Háziorvosi Intézmény 5300 Karcag, Széchenyi sugárút 27. Tel.: (59) Gyógyszertárak: Oroszlán Gyógyszertár 5300 Karcag, Kórház u. 4. Tel.: (59) Fôtér Gyógyszertár 5300 Karcag, Horváth Ferenc u. 1. Tel.: (59) Berek Patika 5300 Karcag, Kiss Antal u. 3. Tel.: (59) Betánia Gyógyszertár 5300 Karcag, Szabó József u. 14. Tel.: (59) Pingvin Patika 5300 Karcag, Kossuth tér 7 9. Tel.: 59/ Vasútállomás 5300 Karcag, Vasút u Tel.: (59) Autóbusz-pályaudvar 5300 Karcag, Széchenyi tér 5. Tel.: (59) Posta 5300 Karcag, Széchenyi sugárút 4. Tel.: (59) Töltôállomások: MOL 5300 Karcag, Madarasi út 13. Tel.: (59) es sz. fôút, tel.: (59) OMV 5300 Karcag, Madarasi út 61. Tel.: (59) Cuman-Oleum Kft Karcag, Szivárvány u. 2/A Tel.: (59) Györffy István Nagykun Múzeum 5300 Karcag, Kálvin u. 4. Tel.: (59) Déryné Mûvelôdési és Ifjúsági Központ 5300 Karcag, Dózsa György u Tel.: (59) Városi Csokonai Könyvtár 5300 Karcag, Dózsa György u. 29. Tel.: (59)

19 TOURINFORM Iroda 5300 Karcag, Táncsics krt. 46. Tel.: (59) Kun-Mediátor Utazási Iroda 5300 Karcag, Táncsics körút 15. Tel.: (59) Szélmalom 5300 Karcag, Vágóhíd u. 22. Tel.: (59) , 30/ Szélmalmi Fogadóház 5300 Karcag, Vágóhíd u. 1. Tel.: (59) , 30/ Kántor Sándor Fazekasház 5300 Karcag, Erkel Ferenc u. 1. Tel.: (59) Nagykun Tájház 5300 Karcag, Jókai u. 16. Tel.: (59) Temetôcsôszház Északi temetô, Külterület 3. Tel.: (59) Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás 5300 Karcag, Széchenyi sugárút 45. Tel.: 30/ Örlômalom - köves daráló 5300 Karcag, Kisújszállási út 18. Tel.: (59) Györfi Sándor mûterme 5300 Karcag, Széchenyi sugárút 56. Tel.: (59) Sport Szolgáltató Központot 5300 Karcag, József A. u. 1. Tel.: (59) Ébredjen Öntudatra nálunk, Jász-Nagykun-Szolnok megyében! A Nagykun Látogatóközpont interaktív kiállításának alapötletét a kunok kalandos letelepedése ihlette. A karcagi kapun belépve egy elvarázsolt világ tárul elénk, mely felidézi a Nagykunság büszke népének életét a XIII. századtól napjainkig. Érezhetjük a nomád kunok lakhelyéül szolgáló nemez jurta átható illatát, ügyes célbadobással elégtételt vehetünk három török figurán, vagy elbújhatunk elôlük a lápvilágban, ahol madarak énekét hallgatva megismerhetjük a Nagykunság gazdag élôvilágát. Mielôtt a redemptio korát idézô polgári szobához érnénk, szembenézhetünk a tiszta tekintetû szilaj pásztorokkal, és versenghetünk, hogy ki tudja hamarabb megkötni a kuncsomót. Végigjárva a vándorutat térjünk vissza a kutatószobába, ahol leülhetünk jeles kutatóink, tudósaink íróasztalához és játékos formában egy kun-szoftver segítségével megtudhatjuk van-e bennünk kun-vér. Eredjen Ön is a Jászkun kapitányok nyomába! Elérhetôség: Nagykun Látogatóközpont 5300 Karcag,Táncsics krt. 46. Kréz Tamás: +36/59/ , +36/30/ Belépôdíj: Teljes áru felnôtt jegy: Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): Csoportos jegy (min. 20 fô felett): Családi jegy (2 felnôtt és 3 gyerekig): 600 Ft 300 Ft 300 Ft/fô Ft Karcagi városismertetô szöveg: Elek György Fotók: Hangyási Attila, Karcag fotóarchívuma Térkép: Firbás Térképstúdió Szerkesztette: Garai Katalin Felelôs kiadó: Dobos László Kiadó: Karcag Város Önkormányzata Készült 4000 példányban a rinoceros Grafikai Stúdióban 19

20 , Ko suth Lajos tér Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás rinoceros design 2011 Közérdekû információ 1. Kun emlékhely 2. Református nagytemplom 3. Országzászló 4. Kun-piéta 5. Kossuth szobor 6. Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 7. Kálvin János dombormû 8. Cédulaház, apartman 9. Györffy István Nagykun Múzeum 10. Györffy István szobor 11. Dr. Mándoky Kongur István 20 dombormû 12. Kántor Sándor Fazekasház 13. Nagykunsági Tájház 14. Városháza 15. I. világháborús emlékmû 16. Viktória-kút 17. Németh Gyula szobor 18. Zsinagóga 19. Katolikus templom 20. Szent István mellszobor 21. Posta 22. Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás 23. Morgó Csárda 24. Bíróság 25. Karcagi Ifjúsági Ház 26. Szociális Otthon 27. Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 28. Görögkeleti templom 29. Nagykun Millenniumi Emlékmû 30. Városi Gyógyvizû Strandfürdô 31. Kátai Gábor Kórház 32. Földbeásott temetôcsôsz ház 33. Déryné Mûvelôdési és Ifjúsági Központ 34. Tourinform Iroda 35. Nagykun Látogatóközpont 36. Városi Csokonai Könyvtár 37. Kálvária-halom 38. Szélmalom 39. Szélmalmi Fogadóház 40. Zádor-híd 41. Örlômalom -köves daráló 42. Karcagi Kunlovarda 43. Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 44. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma Kutatóintézete 45. Székelykapu 46. Vasútállomás 47. Buszpályaudvar 48. Piaccsarnok 49. Tûzoltóság 50. Rendôrkapitányság 51. Kun-mediátor Utazási Iroda 52. Nimród Bioszálloda és Bioétterem 53. Sárgaház Vendéglô 54. Orthovis Kft. 55. Kun-Sped Kft. 56. Kerekcipó Kft. 57. rinoceros Grafikai Stúdió 58. Judit Panzió 59. Kaiser Étterem Panzió 60. Sörpatika 61. Zádor Panzió 62. Csokonai Ház és Pince 63. EURO Kft.

Karcag Kunok éve 2009

Karcag Kunok éve 2009 Karcag Kunok éve 2009 Karcag város a Kunok Világtalálkozója évében A Belsô-Ázsiából eredô kun-kipcsak törzsszövetség a 11. század derekán jelent meg a keleteurópai sztyeppén. 1071-ben a kijevi fejedelemség

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag KARCAG. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag KARCAG. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag KARCAG Ahol magad is legendára találsz Karcag, mint Legendás Helyszín bemutatása: Karcag város Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, a Karcagi járások központja,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kunok II. Világtalálkozója

Kunok II. Világtalálkozója Karcag 2012 Meghívó A Kun Összefogás Konzorcium, a Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Kulturális,Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár és a Rendezô Szervek nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját

Részletesebben

1. AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 1. ÉPÍTETT KÖRNYEZET

1. AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 1. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 1. AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 1. ÉPÍTETT KÖRNYEZET megyei ágazati Magyar 1. Gaál Kálmán élő öröksége 2. Városháza 3. Református templom és a református parókiák 4. Katolikus templom 5. Baptista Imaház

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen 16/ / / Közterület MIRHÓ KÖZ 16 1993 39/ / / KÖZTERÜLET KIS-ÉR 39 6188 46/ / / KÖZTERÜLET

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület ( a jelzett szakaszok közterületek) Ady

Részletesebben

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK:

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Szálláshelyek: Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel**** Nagyerdei park 1. Tel.: 52/514-111, 52/514-183 Cívis Grand Hotel Aranybika**** 4025 Debrecen,

Részletesebben

Cím/kategória megnevezése

Cím/kategória megnevezése Turisztikai Védjegye / kitüntető et elnyert díjazottak (2006 2015) A Megyei Közgyűlés 4/2012.(III.30.) KR sz. rendeletl újraszabályozta a megyei kitüntető ek adományozási rendjét. 2012. évtől adományozható

Részletesebben

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22.

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Az 1800-ban a jászkunokból toborzott Nádor huszárok emlékére alakult a Nagykun Nádor Huszár Bandérium

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve A Nagykun Látogatóközpont a városba érkező vendégek fogadó, információs központja. Attraktív, interaktív, látványos kiállításának alapötletét a kunok kalandos letelepedése ihlette. A karcagi kunkapun belépve

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Rendezvény neve Időpontja Helyszín Kapcsolattartó neve telefonszáma Farsang 2015. február hónapban Madarász Imre Egyesített Tagintézmény vezetők

Rendezvény neve Időpontja Helyszín Kapcsolattartó neve telefonszáma Farsang 2015. február hónapban Madarász Imre Egyesített Tagintézmény vezetők Rendezvény neve Időpontja Helyszín Kapcsolattartó neve telefonszáma Farsang 2015. február hónapban Madarász Imre Egyesített Tagintézmény vezetők Óvoda minden tagóvodájában Aprólábak Néptánc gála 2015.

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Földrajzi elhelyezkedés

Földrajzi elhelyezkedés Jászság Földrajzi elhelyezkedés Aki manapság a Jászságba veszi útját, bármely égtáj felől érkezzék, szinte észrevétlen lépi át ennek a tájegységnek a határait. A Jászság ma belesimul a nagy magyar Alföldbe.

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Karcag, a Nagykunság fővárosa

Karcag, a Nagykunság fővárosa Karcag, a Nagykunság fővárosa Karcag (régebbi alakváltozatban: Kardszag) város Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, a Karcagi járás központja. Karcag Jász-Nagykun-Szolnok megye városa, a Nagykunság

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

REFERENCIÁK. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu

REFERENCIÁK. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu REFERENCIÁK ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu Fontosabb referenciáink a nyílászáró piacon: Közületi ügyfeleink: Eurocampus Kft: Miskolci egyetem rekonstrukciója (Miskolc egyetemváros,

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Születés: Hatvan,1968.március 18. Iskolák: - Széchenyi István Általános Iskola, Jászárokszállás -1974-1982 - Solymosi Ignác Gimnázium, Jászárokszállás -1982-1986

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Campus Hotel Debrecen

Campus Hotel Debrecen Campus Hotel Debrecen Kedvezményes ajánlatunk hallgatók és felsőoktatási intézményekben dolgozók részére: Szállás 2 ágyas szobában 4.500 Ft/fő/éj Az ár tartalma: 1 éjszaka szállás, a parkoló használata,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag DEBRECEN. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag DEBRECEN. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag DEBRECEN Ahol magad is legendára találsz Debrecen, mint Legendás Helyszín bemutatása: Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, Kelet-Magyarország

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások Agro-Rent 70 4177 Földes, Deák F. u. 2. AKSD Városgazdálkodási 4031 Debrecen, István út 136. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Debrecen 330 000 4161 Báránd, Táncsics u. 17. Bessenyei György

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

A költő gyermekkorát és később felnőttként az 1812-1815. közötti éveket is a településen töltötte.

A költő gyermekkorát és később felnőttként az 1812-1815. közötti éveket is a településen töltötte. Terület: 34,13 km 2 Lakosság: 1.772 fő Polgármester: Köteles István ÁLMOSD Elérhetőség: Álmosd Község Önkormányzata 4285 Álmosd, Fő u. 10. Telefon/fax: 52/388-035 Elhelyezkedés Álmosd község címere A község

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005. A költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2005. év 1. Kedvezményezett neve: Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület A támogatás célja: Arany Páva díjasok Népzenei

Részletesebben

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Rendőrkapitányság Szekszárd Szekszárd 13 Csatári körforgalom

Részletesebben

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról 1. oldal 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról (Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013.

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN M 1757 50041/1958. Arany János u. 1. (Piac u. 51.) hrsz.: 9062 Lakóház, romantikus, 1860 körül Tervezte: Szkalnitczky Antal. M 9984 6905/1986. Attila tér hrsz.:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Határtalanul pályázat: Múlt és jelen összekapcsolódása2.: A Vajdaság.

Határtalanul pályázat: Múlt és jelen összekapcsolódása2.: A Vajdaság. Határtalanul pályázat: Múlt és jelen összekapcsolódása2.: A Vajdaság. 2015. június 3. szerda DÉLELŐTT: település: Bácskertes, Apatin helyszín: Szent Anna templom, tájház, Szent István szobor Bácskertesen

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben