ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1."

Átírás

1 ALAPSZABÁLYA

2 2 A KİBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján mőködı, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkezı, a sportról szóló évi I. törvény alapján sportegyesületként mőködı társadalmi szervezet. (2) A Sportegyesület alaptevékenysége a sport. A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2. (1) A Sportegyesület neve: Kıbánya Sport Club rövidített neve: KSC (2) A Sportegyesület székhelye: 1105 Budapest, Ihász u. 24. (3) A Sportegyesület mőködési területe: Magyar Köztársaság (4) A Sportegyesület alapításának éve: 1967 (5) A Sportegyesület színe: kék-sárga II. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI A Sportegyesület célja 3. (1) A Sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott társadalmi szervezet. A Sportegyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetıségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt. A Sportegyesület elsıdlegesen Budapest Fıváros X. kerület területén, a X. kerületi Önkormányzattal együttmőködésben támogatja tagságának és a kerület lakosságának szabadidı sportját, valamint a diáksportot, elısegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkızéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez. Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a válogatott keretek mőködéséhez. (2) A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott keretek között - nemzetközi tevékenységet is folytathat. (3) A Sportegyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében a Sportegyesület - kiegészítı jelleggel - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat,

3 3 vállalatot létesíthet, magán- illetıleg jogi személyekkel jogi személyiséggel rendelkezı vagy anélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetıleg ilyenbe tagként beléphet. A Sportegyesület ezen tevékenységét kizárólag másodlagosan végezheti. A Sportegyesület sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Sportegyesület vagyoni értékő jogainak hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve mőködtetése a Sportegyesület alaptevékenységének minısül. (4) A Sportegyesület céljainak megvalósításával összhangban a Sportegyesület tagja az általa mőködtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek. A Sportegyesület feladata 4. A Sportegyesület feladatai: a) a Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében a versenysport, a diákés szabadidısport mindennapossá tétele céljából szakosztályok létrehozásával és mőködtetésével a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak mőködési feltételeinek biztosítása, b) a Sportegyesület fejlesztési célkitőzéseinek meghatározása és gondoskodás megvalósításukról, c) a sportági szakszövetségek, valamint más sportegyesületek és szervezetek által rendezett sportversenyeken, bajnokságokon, sporteseményeken, szabadidısport rendezvényeken való részvétel, sportversenyek, sportesemények szervezése és lebonyolítása, d) a Sportegyesület tagjainak sokoldalú sportbeli képzése, a sportolók felkészülésének biztosítása, e) a Sportegyesület által mőködtetett sportágak utánpótlásának nevelése, a sportágak oktatása, a sportágak alapjainak szélesítése, ennek érdekében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal, f) mindazon országos sportági szakszövetségek, illetıleg területi szövetségeik céljai megvalósításának elısegítése, munkájuk támogatása, melyekben a Sportegyesület tagsági viszonnyal rendelkezik, g) a tervszerő mőködéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása. III. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA A tagsági viszony 5. (1) A Sportegyesület tagja lehet minden magyarországi állandó lakhellyel rendelkezı magyar állampolgár, továbbá aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és belépési nyilatkozatban az Alapszabályt elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. A Sportegyesületnek kiskorú személy is tagja lehet. (2) A Sportegyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, amely az egyesület célkitőzéseinek megvalósításában érdekelt és pártoló tagsági díjat fizet. A jogi személy, illetıleg a jogi

4 4 személyiséggel nem rendelkezı szervezet, mint pártoló tag az egyesület munkájában képviselıje útján vesz részt. A tagsági viszony keletkezése és megszőnése 6. (1) A Sportegyesületbe való belépés, illetıleg a kilépés önkéntes. A belépési nyilatkozat teljességéhez kiskorú esetében a törvényes képviselı aláírása szükséges. (2) Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel vagy kizárással szőnik meg. (3) A tagfelvétel kérdésében az érintett szakosztályvezetı javaslatára a Sportegyesület elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét a Sportegyesület elnökére átruházhatja. A felvételt megtagadó határozat ellen, amennyiben a határozatot az elnökség hozta, a küldöttgyőléshez, amennyiben a határozatot az elnök hozta, a Sportegyesület elnökségéhez lehet fellebbezni, mely fellebbezést a következı küldöttgyőlésen, illetıleg elnökségi ülésen meg kell tárgyalni. A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem elfogadásának napjával jön létre. (4) A Sportegyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. (5) A Sportegyesületbıl való kilépést a Sportegyesület elnöke részére írásban kell bejelenteni. A kilépési szándékot indokolni nem kell, a tagsági viszony a bejelentés kézhezvételének napján szőnik meg. (6) Törléssel szőnik meg a tagság a tag halála esetén, valamint akkor, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének hat hónapnál hosszabb ideig nem tesz eleget, és tartozását felszólítás ellenére sem rendezte. A tagsági viszony a törlési határozat meghozatalának napjával szőnik meg. (7) A tag törlésérıl az elnök javaslata alapján az elnökség dönt. A tag törlését kimondó határozat ellen a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a küldöttgyőléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következı küldöttgyőlés köteles elbírálni. (8) A Sportegyesületbıl való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott, a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni. A Fegyelmi Szabályzat alapján a kizárás kérdésében az elsı fokú határozatot a Fegyelmi Bizottság hozhatja meg a Szabályzatban részletesen meghatározott elsı fokú fegyelmi eljárás lefolytatásával. Az elsı fokú fegyelmi határozat ellen benyújtható fellebbezés alapján a kizárás kérdésében az elnökség a Fegyelmi Szabályzatban részletesen meghatározott másodfokú fegyelmi eljárás lefolytatásával dönthet. A tagok jogai és kötelezettségei 7. (1) A tag jogai: a) személyesen részt vehet a küldöttgyőlés küldötteinek megválasztásában, a megválasztott küldött útján a Sportegyesület küldöttgyőlésén, a határozatok meghozatalában, b) részt vehet a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein, c) választhat és választható a Sportegyesület szerveibe, (kiskorú tag képviselettel járó tisztségre nem választható) d) észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportegyesület mőködésével kapcsolatban, e) használhatja a Sportegyesület által biztosított létesítményeket, sportszereit, igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét,

5 5 f) részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a Sportegyesület szolgáltatásait. (2) A tag kötelezettségei: a) a Sportegyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása, b) a Sportegyesület által meghatározott célkitőzések megvalósításának elısegítése, c) a Sportegyesület hírnevéhez méltó sportszerő magatartás tanúsítása, d) a tagdíj megfizetése, melynek mértékét a küldöttgyőlés, esedékességét az elnökség határozza meg, e) aktív közremőködés a Sportegyesület életében, f) sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edzı, sportszakember utasításainak betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése, g) sporttevékenységet folytató tag esetén részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken, a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, és a legjobb tudása szerinti szereplés, h) a Sportegyesület vagyonának megóvása. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei 8. (1) A pártoló tag jogai: a) képviselıje útján tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület küldöttgyőlésén, rendezvényein, b) észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportegyesület mőködésével kapcsolatban, c) külön megállapodás alapján részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a Sportegyesület szolgáltatásait. (2) A pártoló tag kötelességei: a) az Alapszabály rendelkezéseinek betartása, b) az egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása, a pártoló tagsági díj megfizetése. A Sportegyesület Tiszteletbeli Tagja cím 9. (1) A Sportegyesület küldöttgyőlése az elnökség javaslata alapján a Kıbánya Sport Club Tiszteletbeli Tagja címet adományozhatja azon személyek részére, akik a Sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységükkel, kiemelkedı munkájukkal, erkölcsi, anyagi segítségükkel hozzájárulnak a Sportegyesület céljainak megvalósításához. (2) A Tiszteletbeli Tag cím viselıjének jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület küldöttgyőlésén és elnökségi ülésén b) észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportegyesület mőködésével kapcsolatban, c) részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. (3) A Tiszteletbeli Tag cím viselıjének kötelezettségei: a) a Sportegyesület Alapszabályának betartása, b) a Sportegyesület által meghatározott célkitőzések népszerősítése, támogatása, c) sportszerő magatartás.

6 6 IV. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 10. A Sportegyesület szervei: A Sportegyesület tisztségviselıi: a) a küldöttgyőlés, a) az elnök, b) az elnökség, b) az elnökségi tagok c) a Számvizsgáló Bizottság c) a Számvizsgáló Bizottság tagjai d) a bizottságok, e) a szakosztályok. V. A küldöttgyőlés 11. (1) A Sportegyesület legfıbb szerve a küldöttgyőlés. A küldöttgyőlés az 5. (1) bekezdésben meghatározott tagok által választott küldöttek összessége. A tagok a küldötteket küldöttválasztó győlésen választják, szakosztályonként az alábbiak szerint: a) minden szakosztály négy küldöttet, b) amennyiben a szakosztályhoz tartozó tagok száma a 100 fıt meghaladja, minden további megkezdett fı után, további kettı-kettı küldöttet választhat a szakosztály. A küldöttválasztó győléseket az elnökség köteles a küldöttgyőlést megelızıen legalább egy hónappal megszervezni. A küldöttválasztó győlések idıpontjáról és helyérıl az elnökség köteles valamennyi tagot értesíteni. A küldöttválasztó győlés abban az esetben határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele megjelent. A küldöttválasztó győlés határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Küldött lehet az a személy, akit a küldöttválasztó győlésen jelenlévı tagok több, mint fele küldöttként megválaszt. A küldöttválasztó győlés mőködésére a jelen bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a küldöttgyőlésre és a tisztségviselık választására vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket kell értelemszerően alkalmazni (2) A küldöttgyőlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni, idıpontját az elnökségnek legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak helyérıl, idıpontjáról, napirendjérıl a tagokat írásban értesíteni kell. (3) A küldöttgyőlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik. (4) A küldöttgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. (5) Ha a küldöttgyőlés az eredeti idıpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a küldöttgyőlést el kell halasztani és 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott küldöttgyőlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben errıl a tagokat a meghívóban már elıre tájékoztatták. elé. (6) A küldöttgyőlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a küldöttgyőlés

7 7 A küldöttgyőlés hatásköre 12. A küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b) a Sportegyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának elhatározása, c) az elnökség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, felmentése, visszahívása, d) a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása, e) a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása, f) az elızı éves pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) elfogadása, g) az éves pénzügyi terv elfogadása, h) a tagdíj összegének meghatározása, i) a tiszteletbeli tag cím adományozása, visszavonása, j) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A küldöttgyőlés határozathozatala 13. (1) A küldöttgyőlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévı szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával (a továbbiakban: egyszerő többség) hozza. (2) A küldöttgyőlés a jelenlévı szavazásra jogosultak kétharmadának "igen" szavazatával hoz határozatot a 12. a-b) pontjaiban meghatározott kérdésekben. (3) A küldöttgyőlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselık megválasztásakor, valamint, ha a jelenlevı szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. Egy jelölt esetén a küldöttgyőlés nyílt szavazással is dönthet. (4) A küldöttgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a küldöttgyőlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzıkönyvet a küldöttgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı írja alá és két, a küldöttgyőlés elején megválasztott személy hitelesíti. (5) A küldöttgyőlés nyilvános. A nyilvánosság kizárásáról vagy korlátozásáról a küldöttgyőlés egyszerő többségi határozattal dönthet. A küldöttgyőlés hatáskörébe tartozó tisztségviselık választása 14. (1) A 10. a-c) pontjaiban meghatározott tisztségviselıket a küldöttgyőlés öt évre választja. (2) A választást napirendre tőzı küldöttgyőlés megkezdését megelızı egy hónappal a Sportegyesület elnöksége jelölı bizottságot választ. A jelölı bizottság köteles a Sportegyesület tagjai számára a tisztségviselıkre történı jelölés lehetıségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölı bizottság tisztségre jelöl vagy a közgyőlésen jelenlévı személy, aki a küldöttgyőlésen szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával a jelölı listára felkerül. (3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy elıször a

8 8 Sportegyesület elnökét, azt követıen a további elnökségi tagokat, azt követıen a Számvizsgáló Bizottság tagjait kell megválasztani. (4) Megválasztottnak az a tisztségviselı tekinthetı, aki a leadott érvényes szavazatok többségét megszerezte. Több jelölt esetén, ha az elsı választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki az érvényes szavazatok 20%-át sem kapta meg, már nem vesz részt. (5) A küldöttgyőlés által választott tisztségviselı - a megválasztásra vonatkozó szabályok alkalmazásával - visszahívható. A visszahívást a tagok 1/3-a kezdeményezheti. A rendkívüli küldöttgyőlés 15. (1) Rendkívüli küldöttgyőlést kell összehívni a) a Sportegyesület elnökségének határozata alapján, b) ha a Sportegyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, d) ha a Sportegyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, az Elnökség létszáma a megválasztottak felével, a Számvizsgáló Bizottság létszáma kiválás következtében egyre csökken, e) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi rendes küldöttgyőlés az elnökség beszámolóját nem fogadja el. (2) A rendkívüli küldöttgyőlés összehívásáról az erre okot adó körülmény bekövetkezésétıl számított egy hónapon belül dönteni kell és hatvan napon belüli idıpontra a rendkívüli küldöttgyőlést ki kell tőzni. A rendkívüli küldöttgyőlés napirendjén kizárólag az összehívásra okot adó kérdés szerepel. Amennyiben az elnökség a rendkívüli küldöttgyőlés összehívására az (1) bekezdés d) pontban meghatározott mőködésképtelenség vagy más ok miatt nem tud, a Számvizsgáló Bizottság köteles intézkedni a küldöttgyőlés összehívására. (3) A rendkívüli küldöttgyőlésre egyebekben a rendes küldöttgyőlésre vonatkozó szabályok alkalmazandóak. VI. A Sportegyesület elnöksége 16. (1) A Sportegyesület tevékenységét két küldöttgyőlés közötti idıszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a Sportegyesület mőködését érintı valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a küldöttgyőlés vagy a Sportegyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak. (2) A Sportegyesület elnöksége 7 tagból áll. (3) Az elnökségnek tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

9 9 (4) Nem lehet az elnökségnek tagja, aki olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag, illetve olyan sportvállalkozásnál volt vezetı tisztségviselı a sportszervezet megszőnését megelızı három évben, mely sportszervezet felszámolással szőnt meg. (5) Az elnökség tagjai: a) az elnök, b) további hat elnökségi tag. (6) Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei: a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételek, javaslatok tétele a Sportegyesület mőködésével kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a Sportegyesület tevékenységével összefüggı kérdésekben, d) javaslattétel rendkívüli küldöttgyőlés, elnökségi ülés összehívására, e) megbízás alapján a Sportegyesület képviselete, f) a Sportegyesület határozatainak betartása, végrehajtása, g) folyamatos kapcsolattartás a Sportegyesület szakosztályaival, tagjaival, h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. (7) Az elnökségi tagság megszőnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással, e) a Sportegyesületbıl való kizárással. Az elnökség hatásköre 17. Az elnökség feladata és hatásköre: a) a Sportegyesület küldöttgyőlésének összehívása, b) a Sportegyesület törvényes és alapszabályszerő mőködésének biztosítása, c) a küldöttgyőlési határozatok végrehajtása és azok ellenırzése, d) a Sportegyesület szabályzatainak megállapítása és módosítása az Alapszabály kivételével, e) szakosztályok és bizottságok létrehozása és megszüntetése, vezetıinek és a bizottságok tagjainak megválasztása és felmentése, f) országos sportági szakszövetségbe történı belépés, illetıleg az abból történı kilépés elhatározása, a szövetségi küldöttgyőlésekre küldöttek választása, g) a Sportegyesület éves programjának, versenynaptárának jóváhagyása, végrehajtásukról a küldöttgyőlés tájékoztatása, h) a Sportegyesület mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, i) gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, hitel felvétele, jogról való lemondás, valamint minden olyan határozat meghozatala, amely alapján a Sportegyesület számára jelentıs vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek, j) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy a küldöttgyőlés az elnökség hatáskörébe utal. Az elnökség mőködése 18. (1) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy legalább három elnökségi tag kéri, valamint ha

10 valamelyik szakosztályvezetı írásban az ok megjelölésével indítványozza. 10 (2) Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen. Az elnökség ettıl eltérıen is rendelkezhet. (3) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekrıl legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgıs esetben az elnök rövidebb határidıt is megállapíthat. (4) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, legalább a jelenlévık több mint felének igen szavazatával hozza. (5) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Számvizsgáló Bizottság vezetıjét, továbbá az ıket érintı napirend tárgyalására a szakosztályvezetıket. (6) Az elnökségi ülésen jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzıkönyvvezetı ír alá. A jegyzıkönyvet a Sportegyesület irattárában meg kell ırizni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A határozatokról a szakosztályokat tájékoztatni kell. (7) Az elnökség rendkívüli, sürgıs döntést igénylı esetben elnökségi ülésen kívül írásban hozhat határozatot, a 17. d), e) és g) pontban meghatározott kérdések kivételével. Írásbeli határozathozatal esetén az elnök felhívást intéz levélben vagy elektronikus levélben az elnökség minden tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylı kérdést, az írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidıt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat az elnöknek kell leadni az elnökségi tag által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet postai úton, elektronikus levélhez szkennert mellékletként vagy telefax útján kell eljuttatni. Az elnök köteles a leadott szavazatokat összegyőjteni és a hozott határozat mellékleteként megırizni. A szavazatok leadási határidejének lejártát követı nyolc napon belül az elnök köteles írásban tájékoztatni az elnökség tagjait a szavazás eredményérıl, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni. VII. A Sportegyesület elnöke 19. (1) A Sportegyesület legfıbb tisztségviselıje a Sportegyesület elnöke. Az elnök az elnökség közremőködésével irányítja és vezeti a Sportegyesület tevékenységét. (2) Az elnök feladatai: a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a küldöttgyőlés elnöki tisztségének ellátása, b) a Sportegyesület képviselete, c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyőlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenırzése, d) a Sportegyesület képviselıjeként önálló aláírási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezési jog az elnökség által meghatalmazott elnökségi taggal a gazdálkodási szabályzatban meghatározott módon, e) a hírközlı szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységérıl, f) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyőlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe, g) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetıleg a küldöttgyőlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal.

11 11 (3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a kialakított munkamegosztás szerint elnökségi tag helyettesíti. (4) Az elnök képviseleti vagy egyéb hatáskörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség más tagjára is átruházhatja. VIII. A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 20. (1) A küldöttgyőlés a Sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenırzésére Számvizsgáló Bizottságot választ. A Számvizsgáló Bizottság létszáma három fı. (2) A Számvizsgáló Bizottság tagja a Sportegyesületben más tisztséget nem viselhet. A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja a Sportegyesülettel munkaviszonyban álló, a Sportegyesületben gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá aki a Sportegyesület elnökségének tagjával, illetıleg a Sportegyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Számvizsgáló Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. (3) A Számvizsgáló Bizottság feladata: a) a Sportegyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b) a Sportegyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelezı elıírások betartásának ellenırzése, c) a tagdíjak befizetésének ellenırzése, d) az éves mérleg felülvizsgálata, e) a gazdálkodás célszerőségének, szabályszerőségének, az elıirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenırzése, g) a Sportegyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenırzése. (4) A Számvizsgáló Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Sportegyesület gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, a Sportegyesület tisztségviselıitıl tájékoztatást kérni. (5) Az ellenırzések megkezdésérıl a Számvizsgáló Bizottság tájékoztatni köteles a Sportegyesület elnökét. Az ellenırzés során a Számvizsgáló Bizottság a pénzügyigazdasági, illetıleg a belsı ellenırzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. (6) Az ellenırzés tapasztalatairól a Bizottság a vizsgálat befejezésétıl számított 15 napon belül tájékoztatja a Sportegyesület elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. (7) A vizsgálatot követı intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidı elteltével számított 30 napon belül a Számvizsgáló Bizottság utóvizsgálat keretében ellenırzi. (8) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Számvizsgáló Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli küldöttgyőlés összehívását. (9) A Számvizsgáló Bizottság tevékenységérıl a küldöttgyőlésnek köteles beszámolni.

12 12 IX. A bizottságok 21. (1) A Sportegyesület elnöksége egyes feladatok ellátására állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok vezetıit és tagjait az elnökség legfeljebb mandátumának idıtartamára választja. (2) A bizottságok feladatait és hatáskörét, továbbá mőködésük fıbb szabályait minden esetben írásban kell meghatározni. X. A szakosztályok 22. (1) Az elnökség a Sportegyesület által mőködtetett sportágakban szakosztályokat hoz létre. (2) A szakosztály tevékenységét az elnökség által megbízott szakosztályvezetı irányítja a Sportegyesület szabályzatai, a küldöttgyőlés és az elnökség határozatai alapján. (3) A szakosztály feladata: a) a Sportegyesület céljai megvalósításának elısegítése, b) a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, a versenyeken, sporteseményeken való részvétel megszervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek, sportesemények lebonyolítása, c) a sportág utánpótlás nevelésének megszervezése, az oktatások megszervezése, d) közremőködés az ifjúsági és lakossági szabadidısporttal, valamint a diáksporttal összefüggı feladatok meghatározásában és ellátásában, e) az elnökség megbízása alapján a Sportegyesület képviselete az országos sportági szakszövetségekben, illetıleg azok területi szervezeteiben, f) a szakosztályi költségvetés elkészítése, elnökség elé terjesztése, az elnökség határozata alapján vagy szükség esetén a költségvetés módosítására javaslat készítése, g) az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatok ellátása, gazdálkodás a szakosztályra bízott egyesületi vagyonnal, h) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. (4) A szakosztályvezetı köteles az elnököt a szakosztály tevékenységérıl folyamatosan tájékoztatni, és az elnökségnek legalább évente egy alkalommal beszámolni. A szakosztályvezetı köteles évente legalább egy alkalommal szakosztály-értekezletet tartani, melyre a szakosztályhoz tartozó tagokat köteles meghívni és a szakosztály mőködésérıl tájékoztatást adni. (5) A szakosztály mőködésére vonatkozó részletes szabályokról, szükség esetén szakosztály vezetıség létrehozásáról az elnökség a szakosztály létrehozására vonatkozó határozatban vagy az éves beszámoltatást tárgyaló elnökségi ülésen dönt. XI. Az apparátus 23. (1) A Sportegyesület adminisztratív, gazdálkodási, szervezési és egyéb feladatainak

13 13 ellátására a Sportegyesület apparátust hoz létre. Az apparátus részletes feladataira, felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályokat az elnökség határozatban állapítja meg. (2) Az apparátust az elnök irányítja. (3) A hivatali szervezet tagjai tevékenységüket munkaviszony keretében, megbízási jogviszony keretében vagy társadalmi megbízatásként is elláthatják. XII. A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 24. (1) A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. (2) A Sportegyesület mőködéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevıdnek össze: a) tagdíjak, b) magán- és jogi személyek támogatásai, c) rendezvények bevételei, d) állami, önkormányzati, társadalmi és egyéb szervek által nyújtott támogatás, e) sporttanfolyamok bevételei, f) gazdasági-vállalkozási tevékenységbıl, reklámtevékenységbıl származó bevételek, bérleti díjak g) egyéb bevételek. (3) A Sportegyesület vagyona készpénzbıl, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyoni értékő jogokból állhat. (4) A Sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Sportegyesület tagjai a Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A Sportegyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja (5) A Sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységérıl szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. (6) A Sportegyesület gazdálkodásának részletes szabályait az elnökség által megállapított gazdálkodási szabályzat határozza meg. Az ingatlanvagyont érintı kérdésekben a Sportegyesület befektetési szabályzatát kell alkalmazni. (7) A Sportegyesület költségvetésében elıirányzott összegek rendeltetésszerő és a mindenkori pénzügyi elıírásoknak megfelelı felhasználásáért az elnök a felelıs. XIII. A SPORTEGYESÜLET MEGSZŐNÉSE 25. (1) A Sportegyesület megszőnik: a) a küldöttgyőlés feloszlást kimondó határozatával, b) más társadalmi szervezettel való egyesülésével, c) feloszlatással, d) megszőnésének megállapításával.

14 14 (2) A Sportegyesület megszőnése esetén vagyonának felhasználásáról a küldöttgyőlés rendelkezik. Ha a vagyonról a küldöttgyőlés nem rendelkezett, továbbá ha a Sportegyesület feloszlatással szőnt meg vagy megszőnését állapították meg és a vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona - a hitelezık kielégítése után - állami tulajdonba kerül, és azt közérdekő sportcélra kell fordítani. (3) A Sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelıen alkalmazni kell a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény szabályait. (4) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései és a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekrıl szóló rendelkezései az irányadók, továbbá sporttevékenységére a sportról szóló évi I. törvényt, gazdálkodására a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. ZÁRADÉK Jelen alapszabályt a Sportegyesület küldöttgyőlése szeptember 30. napján fogadta el. ph.. elnök Hitelesítık:

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A KŐBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A KŐBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ALAPSZABÁLYA A KŐBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Kőbánya Sport Club (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA Ezt az alapszabályt az alakuló taggyűlési jegyzőkönyvben írt alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján fogadták el. A tagok az alapszabályt az alulírt helyen

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009. október 01. A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52 (7) és (9) valamint a 114 (1), a diáksportkörökről,

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. A sportegyesület neve: 2 2. A sportegyesület működési területe: 2 3. A sportegyesület működésének bázishelye: 2 II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RÉSZ

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete (továbbiakban: Zrínyi 2001 DSE) tagsága

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata

A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata 1 A.) KÜLDÖTT VÁLASZTÁS 1. A szabályzat hatálya Jelen Szabályzat e fejezete a Pannónia Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Közös Küldöttközgyőlése

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10.

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10. Csepel Lövész Egylet Alapszabály Módosítva: 2009. december 10. Tartalomjegyzék: I. Általános rendelkezések / / II. A sportegyesület célja és feladatai /5. 6. / III. A sportegyesület tagsága és pártoló

Részletesebben