Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév"

Átírás

1 Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése A minőségfejlesztési munka áttekintése (ha volt ilyen ebben a tanévben) Személyi feltételek Tárgyi feltételek Továbbképzések Gyermekvédelmi munka áttekintése Közösségi rendezvények, ünnepségek A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány Külföldi partnerkapcsolatok alakulása (tanulmányutak, csereprogramok, szakmai gyakorlat) Kapcsolat partnerekkel (KIK, Önkormányzat, közoktatási-, közművelődési, szociális-, egészségügyi- és egyéb intézményekkel, alapítványokkal) Tervek a következő tanévre Statisztikai adatok 2012/2013. évi beszámolókhoz Záradék... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

3 1 A szakmai munka áttekintése 1.1 A statisztikai adatlap (13. pont) mutatóinak elemzése, indoklása - A tanulók létszáma év elejétől változatlan. Az év közbeni mozgások az osztályok létszámán sem változtattak jelentősen. A 14 tanulócsoportból 9 alsós és csak 5 felsős. A év volt a létszám szempontjából a mélypont (240fő). A belépő magas létszámú első évfolyamok miatt ez az arányeltolódás több évig fenn marad. - Magas az egy főre jutó mulasztott napok száma, azonban mind igazolt, mind igazolatlan napok tekintetében egy-két tanulóra koncentrálódik. A hiányzások kb. 11 %-át azok a tanulók nem töltötték az iskolában, akiknek emiatt osztályozó vizsgát kell tenni. - Magas felső tagozatban az idegen nyelv tanulása alól felmentettek száma, de a tagozat 40 %-a Btm-es vagy SNI. - Az alsó tagozatban a kitűnő/jeles a tanuló 36,7 %-a, míg felsőben a 2%-ot nem éri el. Sajnos a felsős osztályokból (6-8.) hiányzik az a tanuló réteg, akinek tanulmányi eredménye javítaná a statisztikai adatot, leginkább példát mutatna a gyengébb képességű társának. - A magántanulói státuszok mindegyike szülői kérésre jött létre, a gyermekjóléti szolgálat a szülő kérését támogatta. - Az SNI tanulók száma az év eleji 25-ről az évközben megtörtént vizsgálatok következtében 30-ra emelkedett (17 ért.f.; 6 dis ; 3 beszéd; 2 mozgás; 2 figy.) 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények - Az iskola pedagógusai rendelkeznek az integrált és kooperatív technikák alkalmazásához szükséges ismeretekkel, nyitottak a módszertani megújulásra. - A szülőknek lehetőségük van bekapcsolódni az iskola életébe. - A szülők az SZMK szervezésében végzett munkákkal, és a DÖK rendezvényeinek támogatásával segítik az iskola feltételrendszerének javítását. - Az egésznap közös szervezésével szolgáljuk a rendszeres munkára nevelést és a kötelességtudat fejlesztését. - A diákok minden munkájának értékelésével szoktatjuk gyermekeinket a gondosságra, pontosságra, igényességre. - Az osztály és iskolai közösségben elvárjuk a toleranciát, egymás tiszteletét. - A pedagógus irányába megnyilvánuló tisztelet és együttműködési készség javult. - Az osztályközösségek összetartozási törekvése javult. - Az ötödik osztályban a nehezen kezelhető gyermekek nevelésében az osztályfőnök az egyéni és csoportos elbeszélgetésekkel ért el eredményt, melyet napi szinten kellett folytatni. - A 6-8. évfolyamban a sok gondot okozó diákok nevelése, fegyelmezése nehéz, mert nem minden család támogatja munkánkat, nincs következménye az iskolai figyelmeztetőnek. - A tanulók viselkedés kultúrájának fejlesztése még sok kívánnivalót hagy maga után. - A magyar, illetve történelem és honismeret tantárgyak tananyagain keresztül, tanórákon, másrészt pedig az iskolai szintű irodalmi és történelmi témájú 3

4 ünnepségeken tág lehetőségek adódnak a tanulók érzelmi, illetve hazafias nevelésére, melyek erősítik az együvé tartozást, mélyítik a nemzeti érzést. Tanulóink 4. osztálytól 8. osztályig nagy számban vettek részt, szerepeltek szívesen ezeken az iskolai ünnepségeken. - Az egészség és katasztrófavédelmi nap keretében szinte valamennyi kitűzött célunkat meg tudtuk valósítani. - Természetesen figyelemmel kísértük a hátránnyal küszködő gyermekek fejlődését, minden esetben önmagához mért fejlődést vettünk figyelembe. - Nagymértékben csökkent a szerek, tantermi berendezések szándékos, illetve véletlenszerű rongálása, de sajnos még mindig előfordul. - Folyamatos ügyelettel igyekeztünk elejét venni a szünetbeli, öltözői rendbontásnak. - A testnevelés óra sajnálatos velejárója a baleset. Szerencsére súlyos eset nem történt, de több esetben is előfordult kisebb sérülés. - Minden esetben értékeltük a szabadidőben elvégzett plusz munkát, a versenyen szerzett szép eredményt. 1.3 Az oktatómunkában elért eredmények - A képesség szerinti differenciálás, gyengébb tanulók felzárkóztatása, rendszeres ismétlés, a jó képességű tanulóknak plusz feladatok adása jellemezte a tanévi közös munkát. Folyamatos számonkérés, a rendszeres tanulásra szoktatás (ez utóbbit nem mindenkinek sikerült megvalósítani). Több tanulónál rendszeres felszerelés- és házi feladat hiány nehezítette a tanulmányi előre haladást. - Ebben az évben is célul tűztük ki az önellenőrzésre nevelést mind a helyesírás, mind a témazáró dolgozatok kapcsán. - Ebben az évben is cél volt a szövegértés, értő olvasás fejlesztése. Tapasztalat, hogy akinek ezt alsó tagozatban nem sikerül megfelelően elsajátítani, utólag már szinte lehetetlen. - A középiskolai tanulmányokra történő felkészítés érdekében külön foglalkozásokon vehettek részt a nyolcadikos diákok. - Felső tagozatban többször igyekeztek a nevelők a különböző tantárgyak tanulási technikáit elsajátíttatni a tanulókkal, de ennek hatékonysága igen alacsony. 1.4 Órakeret és felhasználása Az intézmény tantárgyfelosztásait (1. és 2. félév) a fenntartó megvizsgálta és az alábbi paraméterekkel hagyta jóvá: ált. isk. műv. okt. 1. félév 2. félév 1. félév 2. félév összesen ellátott óra ebből tantárgyi köt. óraszámban leadott túlóra A felhasználás a jóváhagyott számoknak megfelel. 4

5 1.5 Óralátogatások és egyéb ellenőrzések Törvényesség: új Alapító okirat készült, az intézmény nevének átalakítása a törvényi szabályozásnak megfelelően megvalósul, A Köznevelési törvényben meghatározottak alapján, az új Nat és a hozzá kapcsolódó Kerettantervnek megfelelően átdolgozásra került az iskola Pedagógiai Programja, új SzMSZ készült, értékelésre került a időszakra vonatkozó Továbbképzési Program, elkészült az új, időszakra vonatkozó Továbbképzési Program, elkészült a 2013/2014-es tanévre vonatkozó Beiskolázási terv, ellenőrzésre került az iskola tűzvédelmi állapota (átfogó ellenőrzés, katasztrófavédelem), az iskola állami fenntartásba vétele miatt teljes körű ellenőrzésen esett át a kollégák személyi anyaga, ugyanezzel kapcsolatban az iskola tárgyi eszközeinek teljes leltározása és nyilvántartásba vétele is megtörtént. Első osztályosok beiskolázása: az Iskolahívogató projektben szereplő feladatok ellenőrzése csak részben valósult meg: a kollégák önállóan dolgoztak, az előkészületekhez szinte nem kértek semmi segítséget, munkájukat az iskolában zajló eseményeken, eredményét pedig beiratkozáskor láthattuk. Alapfokú művészeti oktatás: egyre inkább bekapcsolódnak a zenetanár kollégák az iskola vérkeringésébe, részt vettek iskolai, községi rendezvényeken, műsoraik megrendezése, repertoárjuk egyre nívósabb, a vizsgák alkalmával a színvonal emelkedés egyértelmű. DÖK mind az alsó, mind a felső tagozaton aktív élet folyik. munkájuk ellenőrzése folyamatos volt, rendezvények látogatásával, programok előkészületeihez kapcsolódó beszámoltatással oldotta meg a vezetőség. A szakmai munka ellenőrzése Hiányosságok ezen a területen nyilvánulnak meg: Óralátogatást csak az első félévben szerveztünk, ekkor az újonnan érkezett pedagógusaink munkáját néztük meg. A második félévben - szokásainktól eltérően - nem néztünk tanórákat, a kollégák szakmai fejlődését, módszertani tudásuk gyarapodását. Nem ellenőriztük a szüneti ügyeleteket, az ebédeltetést, ezeken a területeken meg is látszott a visszaesés, a gyerekek neveltségi szintje nem javult, sőt Magyarázat(??!!): a rengeteg adminisztráció feladat - mely az állami fenntartásba kerüléssel a napi életünk részévé vált időt, energiát vont el a vezetőségtől a szakmai feladatok végrehajtásának rovására. 5

6 Adminisztráció: A kollégák hozzá szoktak a rendszeres naplóellenőrzéshez. Minőségi változás mutatkozik ezen a területen, egyre kevesebb a hiányosság, egyre igényesebben néznek ki a naplók. Sokat jelent, hogy az alsó tagozaton a munkaközösség-vezetők segítettek a hiányzó kollégák helyére helyettest találni, a második félévben a felső tagozatos munkaközösség-vezetők is megszervezték a bonyolultabb napokat Dicsérendő, hogy a nevelőiben található dokumentumba még aznap bekerült a bejegyzés a helyettesítésről, ezzel a témával foglalkozó vezető munkája lett sokkal könnyebb. 1.6 Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei Tantárgyi mérések Az intézményben harmadik tanévben működött a mérés-értékelés csoport, melynek tagjai éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. A tanévben elején az előző tanév év végi felméréseket íratták meg, melynek elsődleges célja feltérképezni, hogy mennyire volt tartós a bevésés, mennyit felejtettek diákjaink. A megíratás időpontjának meghatározásakor az volt a fő szempont, hogy még az év eleji ismétlés előtt kerüljön erre sor. Az eredmények kiértékelése akkor megtörtént, az összehasonlítást minden érintett megtekinthette, a tanári számítógépeken most is fent vannak. Célja ennek az összehasonlításnak a ismétlési szakasz determinálása mellett, az adott tananyag tanításmódszertanának fejlesztése. A második félév végén megírattuk a tanulókkal a tervezett felméréseket. Az év végi feszített menetrend arra még nem engedett időt, hogy a részletes értékelést a csoport elkészítse és megvitassa az érintett nevelőkkel, erre legkésőbb augusztusban a munkatervek elkészítése előtt sort kell keríteni. Az eltelt másfél év alatt sok tapasztalatra tett szert a tantestület a tesztek adaptációját, készítését illetően. Örömteli, hogy egyre inkább a saját maguk által összeállított mérőeszközök felé fordulnak, melyeknek azonban veszélyei is vannak. Az előttünk álló időszak egyik legfontosabb feladata az is lesz, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek a tudásszintmérő mérőeszközök megfelelnek-e a es kerettantervben és a 2012-es NATban megfogalmazott követelményeknek, lefedik-e azokat. A tanulók elért eredményei nagyon jól megmutatják és a kollégák világosan le is írták mik a teendőink, ha pozitív irányú elmozdulást szeretnénk. Ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolára és a pedagógusokra. Ez a munka elodázhatatlan, és nem új keletű. Erre Nagy József (2007) már korábban felhívta a figyelmet: Miután a felnövekvő generációk óvodáskortól a felnőttkorig idejük túlnyomó többségét az oktatási rendszerben, és az ott kapott feladatok megoldásával töltik, és miután a családi és lokális kontakt közeggel a minimumra csökkent az együttlét ideje és pozitív szocializációs hatása, az oktatási rendszernek fel kell vállalnia a személyiségfejlődés eredményes segítését, ami az ismeretalapú pedagógiai kultúrával, 6

7 tartalmi szabályozással megvalósíthatatlan, ami a kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógiai kultúra, a kompetenciaalapú tartalmi szabályozás nélkül lehetetlen. Vizsgák eredményei - A tanév során heti 4 órában 11 második évfolyamos tanuló különbözeti vizsgára készült, mivel szerettek volna bekerülni a német nemzetiségi oktatási programba. A tanulók június 5-én írásban, június 6-án szóban adtak számot tudásukról. Az eredményes vizsga alapján a következő tanévben csatlakoznak a német nemzetiségi oktatási programhoz. - Az osztályozó vizsgák egy részére augusztusban kerül sor, mérleget ezek befejezése után lehet vonni. 1.7 A belépő gyermekek felkészültsége Az intézmény az alábbi tevékenység-rendszerben ismerkedik a belépő gyermekekkel: Iskolahívogató-projekt A as tanévben az Iskolahívogató-projekt kapcsán az alábbi programok valósultak meg: május: Részvétel a három óvoda középsős évzáró műsorán szeptember: A leendő elsős tanító nénik (Popovics Zsuzsanna, Szántó Ágnes, Váray Anita) bemutatkozása a három óvodában október: Látogatás a budapesti Planetáriumban a negyedikesek és a Meseliget Óvoda nagycsoportosainak részvételével november: Pedagógiai-nevelési előadássorozat indítása óvodás szülők részére, melyet az iskola szakemberei és pedagógusai tartottak. (Ágó Katalin, Dancsó Orsolya,Popovics Zsuzsanna,Szántó Ágnes, Váray Anita) - 1.előadás: Biztató- segítő szavak/dancsó Orsolya/ - Mesemondóverseny az iskolában az ovisok részvételével. - Részvétel a Meseliget Óvoda ovis bálján december: - 2. előadás: Elsős lesz a gyermekem? /Ágó Katalin / - Ajándékkal kedveskedtek a leendő elsős tanító nénik a nagycsoportos ovisoknak karácsony alkalmából január: - 3.előadás: A tanítási-tanulási technikák játékos bemutatása. /Popovics Zs. Szántó Á.,Váray A./ - Szülői értekezletek az óvodákban. Az iskola profiljának és az alsóban használt tankönyvcsalád bemutatása. 7

8 2013. február: - Alsós farsang az óvodások részvételével. - Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában március: - Nyílt napok az iskolában óvodás szülők részére. - Nyílt napok az iskolában az óvodás és iskolás szülők részére. - Nyuszikereső az óvodákban április: - Beiratkozás. - Alsós versmondó verseny az iskolában az óvodások részvételével május: - A leendő elsős tanító nénik részvétele az ovis évzáró műsorokon. - 0.szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek. Az iskolakezdéssel kapcsolatos dolgok, problémák, kérdések megbeszélése június: - A nagycsoportos óvodások részvétele a Széchenyi Gálán és a Gyermeknapon. A belépő gyermekek felkészültségéről a fenti programok alatt szereznek információt a tanítók, amit kiegészít a Pedagógiai szakszolgálat véleménye. Sajnos egyre több az az óvodás korú gyermek, akinek a szakszolgálat szakembereinek segítségére van szüksége ahhoz, hogy alkalmas legyen az iskolakezdésre. A fejlesztési igények zöme logopédiai problémákkal függ össze. 1.8 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés - Az osztályaink majdnem mindegyikében található kiemelkedő képességű, valamint BTM-es és SNI tanuló is, ezért a tanórákról nem hiányozhatnak a differenciálás fogásai, valamint kooperatív technikák. Az SNI tanulók esetében az intézmény gyógypedagógusa egyéni fejlesztési tervel és foglalkozásokkal járul hozzá az eredményes munkához. - Az tanítók heti egy órában egyéni vagy kiscsoportos foglalkozáson felzárkóztató tevékenységet folytatnak. - A felső tagozatban magyar és matematika tantárgyak esetében a heti egy differenciált óra az aktuális igénynek megfelelően szolgálhatja a felzárkóztatás, de a tehetséggondozás igényeit is. - A napközis tanulási idő, és a tanulószoba elősegíti a leszakadás elkerülését. Az ez idő alatt tanító és tanár szabadidejében - végzett egyéni foglalkozás már a felzárkózást, egyéni fejlesztést szolgálja. - A tanórán kívüli időben az egyéb szabadidős tevékenységek szolgálják a tehetséggondozást. 8

9 1.9 Az intézmény tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) Sport A sport a társadalomra jellemző kulturális jelenség, ezen belül a testkultúra történelmileg kialakult állandó fejlődésben lévő szerves része, sajátos lehetőségeivel értékteremtő kulturális jelenség. A sport beletartozik az egyetemes emberi kultúrába, annak szerves része. A sportról akkor beszélünk, ha az általános célok megváltoznak, átértékelődnek. A cél a teljesítmény minél magasabb szintre emelése, amely megállapításához a versenyzést használjuk fel. A tömegsport lehetővé teszi az ifjúság széleskörű mozgósítását és a tanulók felkészítése a különböző versenyekre, próbákra, házi bajnokságokra. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a sportolásra, gyerekek számára nagyon fontos a testmozgás és a felesleges energia levezetése. Mint tudjuk a testkultúra legfontosabb elemei az egészség, testnevelés, sport. Tanulóinknak van is lehetőségük, hogy részt vegyenek különböző edzéseken, 4 órában fociedzés, 2 órában kosárlabda, 2órában tömegsport, 2 órában röplabda. Az edzés, sportteljesítmény fokozás és megtartás tudományosan irányított folyamata, amelyben tervszerűen alakítjuk a sportoló teljesítőképességét, hogy ezzel sportágában, versenyszámában eredményt érjen el. Az edzés két fő feladata, hogy készítsen fel minél nagyobb eredmény elérésére és teremtsen megfelelő feltételeket a versenyek és a felkészülés folyamatában jelentkező magas terhelések károsodás nélküli elviseléséhez. Minden sportfoglalkozáson nagy létszámban jelentek meg diákjaink. November 13-án megrendeztük a foci évfolyam bajnokságot, hogy teszteljük a sportolóink tudását és, hogy visszajelzést kapjunk, hogy ki mennyit is fejlődött az edzéseken. 7 osztály jelentkezett és nagy volt a versengés az első helyért. Minden csapat nagy erőkkel küzdött, izgalmasak voltak a mérkőzések. Végül a Néma Jácint vezette 8/a. osztály nyert, míg a második helyen a 7. osztály, harmadik helyen a 8/b. osztály végzett. November 22-én jöhetett a visszavágó, ugyanis most a diákok a kosárlabda évfolyam bajnokságon csillogtathatták meg tudásukat. Szintén 7 csapat jelentkezett be a győzelemért. Tavalyhoz képest nagyon sokat fejlődtek azok a diákok, akik rendszeresen látogatták az edzéseket. Nem nagy meglepetésre a 7. osztály győzedelmeskedett, második a 8/b, harmadik a 8/a osztály lett. Említésre méltó, hogy a 4. osztályosok nagy bátorsággal küzdöttek a nagyobbak ellen. December elején végül kézilabda évfolyam bajnokságon vehettek részt a gyerekek. Ide is 7 csapat jelentkezett, az alsósok bizonyítva küzdeni akarásukat, kicsit sem ijedtek meg. hogy a felsősök ellen kel harcolniuk. Mivel a kézilabda kicsit hasonlít a kosárlabdához, a végeredmény megegyezik az előzőével. Az évfolyam bajnokságokra azért is van nagy szükség, mert ezzel is készültünk a ránk váró diákolimpiákra, nevezhetjük akár felkészülési mérkőzéseknek. December közepén el is kezdődtek a diákolimpiák, az első, amin részt vettünk az a focilabda diákolimpia, sajnos mérkőzést nem sikerült nyernünk, de a fejlődést már lehet látni, reméljük jövőre már éremmel térünk haza. Félév lezárta előtt, január 11- én Gödöllőn, a Damjanich János Általános Iskola rendezett játékos sportvetélkedő diákolimpiát, ahol a gyerekeknek 10 nehéz ügyességi feladattal kellett szembe nézniük. Ezeket a feladatokat Homoki Judit tanárnőnél gyakorolták be diákjaink a tömegsport foglalkozáson. Végül egy picit lemaradva a második Szent Imre Általános Iskolától a harmadik helyen végeztek, azaz a bronzérmet hozták haza alsósaink az iskolánknak. 9

10 A második félévet a kézilabda diákolimpiával kezdtük, amit Mogyoród rendezett és a 4. korcsoportos fiúkkal neveztünk. Még nem vettek részt soha ilyen versenyen ezért nagyon izgatottan vártuk. Végül egy bronzéremmel sikerült hazatérnünk, a fiúk nagyszerűen helytálltak, mogyoród és Gödöllő volt az ellenfelünk. A kézilabda diákolimpia után jöhetett a kosárlabda diákolimpia, amit iskolánk rendezett február 14-én. Az első meccset a nagy rivális, Veresegyháza ellen kezdtük. A harmadik negyedig egál mérkőzés volt, de sajnos az utolsó negyedre elfáradtunk és így megszületett a 37:24 végeredmény. A csapatot Hargitai Krisztián cipelte a hátán. Majd a második mérkőzésen Nagytarcsa volt az ellenfelünk, ahol sima győzelmet arattunk, a végeredmény 50:37 lett, így büszkén akaszthattuk a 4. korcsoportos fiúk nyakába az ezüstérmet. Márciusban 7-én Veresegyházára utaztunk a harmadik korcsoportos kosaras fiúkkal, ahol sajnos nagy küzdelemmel, de alul maradtunk a Veresegyháza és a Gödöllő ellen, de így is sikerült megszerezni a bronzérmet, amit diákjaink büszkén viseltek. Május 7-én és 9-én atlétika diákolimpián vettünk részt amit Gödöllő rendezett. 3 csapattal neveztünk a harmadik és negyedik korcsoportos fiúk és a harmadik korcsoportos lányok. A lányoknak és a harmadik korcsoportos fiúknak 60 m futást, távolugrást, kislabda hajítást és 600 m futást kellett teljesíteniük, míg a negyedik korcsoportos fiúknak 100 m futást, távolugrást, kislabda hajítást, súlylökést és 800m futást kellett teljesíteni. Lányoknál a legjobb helyezést, azaz a 13.-kat Sárvári Éva érte el, fiúknál Nemes Péter végzett a 7. helyen. Második félévben az alsósok részt vehettek egy iskolánk által rendezett házibajnokság kidobón, ahol a legjobban az 1c, 2c, 4a teljesített. Végül az év végére maradt a tanár-diák mérkőzés, amit iskolánk június 8-án szervezett. A diákok több órás rendezvényen mérethették meg magukat a tanárok ellen, fociban a diákok, röplabdában a tanárok bizonyultak jobban, tanárokhoz besegített pár lelkes szülő is, akik nagy segítségünkre voltak. Énekkar Még csak két éves múltra tekint vissza a kb főt számláló, zömében alsós növendékekből álló énekkar, de a jó hangú, énekelni szerető gyermekeknek lehetőséget biztosít tudásuk tovább fejlesztésére. Szakkörök A szabadidő hasznos eltöltését és a tehetséggondozást szolgálják az alábbi szakkörök: - alsós, felsős matematika, - informatika, - alsós, felsős rajz, - tánc és zenés mozgásfejlesztés, - természetismeret, - idegen nyelvi. 10

11 1.10 Az éves munkaterv teljesítése Általános iskola Munkatervünkben feladatainkat öt területen határoztuk meg, melyek: - pedagógiai, - tanügy-igazgatási, - gazdálkodási, - munkaügyi és személyügyi, - oktatáspolitikai változásokból eredő. Az intézmény életében bekövetkezett jelentős változás fenntartó váltás átalakította a pedagógiai feladatok kivételével a többi területtel kapcsolatos elvárásokat. Az éves pedagógiai feladatokat az alábbiakban határoztuk meg: Szervezési vezetési területen: 1. a szakmai munkaközösségek hatékonyságának növelése; 2. folyamatos belső ellenőrzés; 3. szervezeti kultúra fejlesztése, csapatépítés; 4. rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka folyamatos ellenőrzése; 5. részvétel és aktivitás a település rendezvényein; 6. színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése; 7. mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigényének kielégítése; 8. részvétel körzeti és lehetőség szerint megyei versenyeken; 9. gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása. A 4. és 8. pontok kivételével a testület megvalósította a tervezett feladatokat. Oktatási területen: 1. a bukások számának csökkentése; 2. a kooperatív technikákban rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása; 3. a tanulóbb hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése; 4. a tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak keresése; 5. adminisztrációs munkánk javítása; 6. a német nemzetiségi oktatás zökkenőmentes bevezetése az 1. évfolyamon; 7. a nyolcadikos továbbtanulás segítése. Mindenképpen elemzést és további feladat meghatározást igényel 1. ponttal összefüggő adathalmaz: 2011/12. tanév (8 alsós és 15 felsős bukás); 2012/13. tanév (11 alsós és 17 felsős bukás) Nevelési területen: 11

12 1. tanulói viselkedéskultúra fejlesztése; 2. felelősségtudat elmélyítése tanulóinkban önmaguk és társaik iránt; 3. az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése; 4. környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt. Talán itt lehetünk a legkevésbé elégedettek, minden területen szükségesek további erőfeszítések Művészeti iskola zeneművészeti ág A 2012/2013-as tanévre a zeneiskolába beiratkozott 45 növendék (13. Statisztikai adatok): - Fuvola-furulya tanszak: 10 növendék - Trombita-furulya tanszak: 11 növendék - Zongora tanszak: 11 növendék - Szolfézs előképző: 13 növendék Ezekhez a tanszakokhoz kapcsolódóan 4 szolfézs csoport indult, a 4 tanszak növendékeinek ellátására. A zeneiskola évfolyamainak létszáma: A tagozat hangszeres előképző 1. évfolyam: 8 fő - 3 fő fuvola-furulya tanszak - 4 fő trombita-furulya tanszak - 1 fő zongora tanszak A tagozat hangszeres előképző 2. évfolyam: 9 fő - 2 fő fuvola tanszak - 4 fő trombita-furulya tanszak - 3 fő zongora tanszak A tagozat 1. évfolyam: 7 fő - 1 fő fuvola tanszak - 1 fő trombita-furulya tanszak - 5 fő zongora tanszak A tagozat 2. évfolyam: 5 fő - 2 fő fuvola tanszak - 2 fő trombita-furulya tanszak - 1 fő zongora tanszak A tagozat 3. évfolyam: 1 fő zongora tanszak B tagozat 5. évfolyam: 1 fő fuvola tanszak B tagozat TK3. évfolyam: 1 fő fuvola tanszak Megvalósított tanításon kívüli feladatok: - A zeneiskola Karácsonyi Koncertjére december 14-én került sor, a Forrás Művelődési Házban, melyen zeneiskolánk növendékei, és az iskola Kórusa léptek fel. 12

13 március 14-én a kórus szerepelt az Iskolai Ünnepségen. A kórust Héviz Csilla tanárnő betegsége miatt Botrágyiné Virágh Orsolya vezényelte. - A pedagógus nap alkalmából május 31-én megrendezett ünnepségen a zeneiskola fuvolazenekara (Halász Blanka, Dvorszki Csilla és Botrágyiné Virágh Orsolya) az óvódásokkal közös műsorban fellépve köszöntötték településünk tanárait és óvónőit június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján a Forrás Művelődési Házban rendezett kiállítás megnyitón a zeneiskola növendékei, és tanárai léptek fel (Laczkó Barnabás-fuvola, Mató Gergely-zongora, Pádár Kristóf-trombita, zongorán kísért Virágh Tiborné, fuvolán kísért Botrágyiné Virágh Orsolya), majd az ünnepi megemlékezésen iskolánk kórusa énekelt, Héviz Csilla tanárnő vezetésével, Halász Blanka, Laczkó Barnabás és Botrágyiné Virágh Orsolya fuvolajátékának kíséretében június 8-án a Széchenyi Gálán a Fuvolazenekar lépett fel, két vidám számmal köszöntve a szülőket, gyerekeket június 21-én az iskolai évzárón a műsorban a fuvolazenekar is szerepelt. - A zeneiskola 3 tanszakán a tanév folyamán több tanszaki koncert is megrendezésre került, melyen a szülők is meghallgathatták gyermekeik hangszeres tudását. - A tanév folyamán a zeneiskola növendékei az iskolában rendezett különböző versenyeken, osztály bulikon, osztály évzárókon szintén sokszor szerepeltek május 30-án és június 5-én év végi vizsgameghallgatásokat tartottunk, melyeken mindhárom tanszak növendékei szerepeltek és sikeres vizsgát tettek Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanévben végzett tevékenységéről I. A szakmai munka áttekintése Intézményünk, amily 2009 januárjában alakult, ellátja mindazokat a 3-18 éves gyerekeket, tanulókat, akik Kerepesen élnek, illetőleg a helyi nevelési és alapfokú oktatási intézményekbe járnak. Komplex tevékenységet végzünk, feladatunk a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés területek ellátása. Az eddigiekhez hasonlóan, ebben a tanévben is, a szakembereink diagnosztikai és terápiás, fejlesztő tevékenységet végeztek. 1. Nevelési tanácsadás Ez az összetett tevékenységi terület négy szakemberünk munkáját kötötte le, akik közül egy pszichológus, három gyógypedagógus. A diagnosztikus vizsgálatok, felmérések mellett a kollégák szakvéleményeket, egyéni fejlesztési terveket készítettek, terápiákat, fejlesztéseket végeztek. Konzultáltak a szülőkkel, a gyermekekkel foglalkozó pedagógusokkal Pszichológus kolléganőnk a tanév során 59 gyermekkel foglalkozott. Ebből 21 óvodás, 32 iskolás, 4 középiskolás és 2 intézményes nevelésben még nem részesülő gyermeket részesített ellátásban. 27 esetben a szülők önként kérték, 32 esetben pedig valamilyen intézmény kérésére (óvoda, iskola, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat), a szülő beleegyezésével, kérték a gyermekek vizsgálatát. Vizsgálatra 26 esetben került sor. Ezek általános értelmi képesség vizsgálatot vagy más pszichológiai diagnosztikai célú vizsgálatot jelentettek. 20 gyermeknél a tanácsadás önmagában is elegendőnek bizonyult a 13

14 jelentkező probléma megoldására, 18 esetben pedig hosszabb terápiás beavatkozásra volt szükség, amely 7 esetben lezárult, 11 gyermek terápiája a következő tanévben tovább folytatódik. A leggyakrabban jelentkező panaszok: szorongás, enuresis, emocionális élet zavarai, magatartási problémák, tanulási nehézség. Négy tanuló esetében gyermekpszichiáter segítségét kértük a felmerült problémák eredményesebb megoldása érdekében. A leggyakrabban alkalmazott terápiás technikák: meseterápia, játékterápia, integratív terápiás elemek, relaxáció Három pedagógus végezte a kerepesi három óvodában és az iskolában a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek, tanulók fejlesztését. Az óvodákban összesen 48 gyermek fejlesztését végezték rendszeresen, heti két alkalommal a tanév során. Szivárvány Óvoda: 20 gyermek Csicsergő Óvoda: 10 gyermek Meseliget Óvoda: 16 gyermek A novemberben távozott fejlesztőpedagógus hiányát igyekeztünk minél hamarabb pótolni. Az új kolléganő lelkiismeretesen törekedett arra, hogy megismerje feladatkörét, a gyerekeket, fejlettségi szintjüket. A leggyakoribb fejlesztést igénylő területek: fejletlen grafomotorika, időbeli és térbeli tájékozódási problémák, kialakulatlan számfogalom, szegényes szókincs, a gondolkodási műveletek fejletlensége. Sok gondot jelentett a fejlesztésre szoruló gyerekek hiányzása, a szülők érdektelensége. A fejlesztések az óvodákban fejlesztő szobákban történnek. Előfordult a helyhiány problematikája több esetben. A következő tanévben igyekszünk jobb szervezéssel elkerülni ezeket a nehézségeket. A fejlesztések többsége kiscsoportban és egyéni foglalkoztatási formában realizálódik, sajnos a rászoruló kicsik nagy száma miatt, nem tudunk egyelőre több gyereket egyéni fejlesztésben részesíteni, holott hatékonyabb lenne. A kerepesi általános iskola 72 tanulója részesült heti két alkalommal fejlesztésben, ebben a tanévben. Alsó tagozatban 46, felső tagozatban 26 tanuló. A tanulási nehézség sokrétű jelenség, okai teljességgel még ma sem ismertek. Leggyakoribb jelei a számolási, anyanyelvi készségek, a figyelmi koncentráció fejletlensége, a magatartási problémák. Velük jár a megismerési folyamat elemeinek, a gondolkodási műveleteknek, az érzelmeknek a fejletlensége. Gyakori a motiválatlanság, a megfelelő tanulási módszerek ismeretének hiánya, a feladattudat, feladattartás fejletlensége. Sok tanuló családja elhanyagoló, szülei érdektelenek. A legnehezebb feladatok egyike a tanulók fejlesztő foglalkozásainak órarendekbe szervezése. Előfordul különböző évfolyamos tanulók egy kiscsoportba való kerülése is. 14

15 Az első évfolyamba járó tanulók fejlesztése későbbre szorul a megnövekedett óraszámuk miatt, például, a német nemzetiségi oktatás bevezetésével, a délutáni elfoglaltságokkal. Ezen a területen is eredményesebb tevékenységet lehetne végezni, ha az egyéni fejlesztésre több idő és pedagógus állna rendelkezésünkre. Ebben az évben is elvégeztük az iskolaérettségi vizsgálatokat. 36 óvodás gyermeket vizsgáltunk meg, közülük ketten nem a kerepesi óvodákba járnak. Két gyermek szülei fellebbeztek a határozatunkkal szemben, kérték, hogy gyermekük mégse kezdje el szeptemberben iskolai tanulmányait. A szakértői bizottság mindkét esetben helyt adott a szülők kérésének a gyerekek vizsgálata után. Két óvodás esetében kértük a szakértői bizottság további vizsgálatát, az esetleges értelmi elmaradás megállapítása céljából. Egyiküket tartós megfigyelés státuszba helyezték. A vizsgálatok eredménye a következő: - 19 gyermek általános iskola 1. osztályt kezd szeptemberben, - 15 gyermek továbbra is óvodai nevelésben részesül. 2. Logopédiai ellátás Ebben a tanévben két logopédus fejezte be a tanévet, szeptembertől azonban volt olyan időszak, amikor csak egy, majd egyetlen logopédusunk sem volt. Ez az állapot februártól, majd április elejétől változott meg. A két új szakember igyekezett megoldani az óvodás és az iskolás beszédproblémákkal küzdő gyerekek terápiáját. Az óvodákból megnyugtatóan jó visszajelzéseket kaptunk tevékenységükről. A körülmények ellenére, szakembereink 83 gyermek beszédhibáinak enyhítését, terápiáját végezték a tanév során. A három tagóvodában összesen 65 kisgyermek beszédterápiája folyt, hetente két alkalommal. Szivárvány Óvodában 25, Csicsergő Óvodában 21, Meseliget Óvodában 19 óvodás részesült beszédterápiában. A pedagógusok jó szakmai kapcsolatot alakítottak ki az óvodák szakembereivel. A logopédiai szobák jól felszereltek, a tükör és az asztal mérete egyszerre 3-4 gyermek terápiáját teszi lehetővé a szilasligeti óvodákban. A kerepesi intézményben már kicsit szűkösebb a hely. A lejellemzőbb probléma a pöszeség, részleges pöszeség, megkésett beszédfejlődés. Év végére 5 gyermek vált tünetmentessé, 29 beszéde javult lényegesen. A kicsik beszédfejlődésének előfeltétele, hogy rendszeresen részt vegyenek a terápiás foglalkozásokon, és a szülők is segítsék az otthoni gyakorlással a beszédhibák javítását, a tiszta hangok kialakítását. Sajnos, mindkét területen akadnak hiányosságok. Az iskolában 18 tanuló részesült logopédiai terápiában, közülük ketten váltak tünetmentessé. 3. Gyógytestnevelés Az iskolaorvos és az ortopéd szakorvos által kiválasztott tanulók részesülnek gyógytestnevelés szakos tanár segítségével, hetente több alkalommal gyógytestnevelés 15

16 foglalkoztatásban. A foglalkozások az iskola tornatermében és Kistarcsa város uszodájában történnek. Gyógyúszást tudunk szervezni hetente két alkalommal a rászoruló gyerekek számára. A gyerekek mozgásfejlődésének korrigálásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. Ebben a tanévben 12 tanuló, 4 alsós és nyolc felsős vett részt gyógytestnevelésben. Legnagyobb számban a normál vagy könnyített testnevelés mellett részesülnek a tanulók. Betegségcsoport szerint a legnagyobb az ortopédiai eltérésekkel rendelkező gyerekek vannak. Így jellegzetes probléma a hanyag tartás, a gerincferdülés és a lúdtalp. II. A minőségfejlesztési munka áttekintése A partnereinkkel, az óvodákkal, az iskolával, a szülőkkel igyekeztünk megfelelő kapcsolatot kialakítani. Rendszeres személyes konzultációk során a felmerült, esetleges hiányosságok megoldására törekszünk. III. Személyi feltételek A szakszolgálat dolgozói valamennyien rendelkeznek a végzett tevékenységüknek megfelelő felsőfokú végzettséggel. Két szakember vett részt pedagógus szakvizsgára való felkészítésen és tett sikeres szakvizsgát, közoktatásvezetői szakirányon. További jelentkezők is vannak, akik egyelőre anyagi okok miatt nem tudják vállalni a továbbképzést. Az intézmény dolgozói az adminisztrációs feladatokat maguk végzik erre alkalmazott munkaerő hiányában. Mindenki végzi az iktatási, irattározási feladatokat, vezeti az intézmény által ellátottak nyilvántartását. A 2009-ben a helyi önkormányzat által létrehozott intézmény alkalmazotti létszámát 6 főben rögzítették. Az eltelt idő alatt, a szakszolgálat szolgáltatásait igénybe vevők számának növekedése bizonyította, hogy emelni szükséges a szakemberek számát a minőségi munka színvonalának megtartása érdekében. IV. Tárgyi feltételek A szakszolgálat az iskola földszinti folyosójának leválasztásával kapott, négy évvel ezelőtt, két tanteremből kialakított négy helyiséget, fejlesztőszobát. Szeretnénk, a két épület által közbezárt udvarra néző pszichológusi és logopédiai szoba világításának megvizsgálását. Sajnos, az említett helyiségek nagyon sötétek, lehangolóak. A szakszolgálat folyosójának, szobáinak dekorálását magunk végeztük. Rendszeresen igyekszünk az aktualitásnak megfelelő, esetlegesen szülőkhöz, gyerekekhez szóló nevelő és segítő célzatú cikkekkel, idézetekkel is jelentkezni. A szakszolgálat tavaly decemberben fejleszthette eszközkészletét. Sikerült beszereznünk fejlesztő játékokat, a fejlesztést és a pszichológiai terápiát segítő eszközöket. Egy pályázaton nyert pénzösszeg segítségével fejlesztettük a logopédiai terápiát szolgáló eszközkészletünket. A megváltozott fenntartói rendszerben egyre kevésbé jutunk hozzá alapvető irodaszerekhez, ceruzához, színes ceruzához, ragasztóhoz, gyurmához, hegyezőhöz, stb. Munkánkat megkönnyítené az is, ha saját nyomtatóval, másológéppel rendelkeznénk. 16

17 V. Közösségi rendezvények Szakembereink igyekeztek részt venni az iskolai rendezvények lebonyolításában, szervezésében. Segítettük az földszinti folyosó dekorálását, felügyeletet vállaltunk a papírgyűjtéseknél, az ünnepségek alkalmával a dekorálásában segédkeztünk, az Éjszakai könyvvarázs programjain is részt vett egyik pedagógusunk. A település rendezvényein, ünnepségeken, bemutatókon képviseltettük magunkat. Az Iskolahívogató projekt keretén belül két alkalommal előadást tartottunk a nagy csoportos óvodás szülők részére. A mélyszegénységben élő gyerekek számára programokat szerveztünk; gyermekszínház, játszóház, kézműves foglalkozások, színházlátogatások Gödöllőn és Budapesten. VI. Gyermekvédelmi munka A szükséges lépéseket mindig megtettük, amikor olyan eseteket tapasztaltunk, amelyek a jelzőrendszeri feladatunk ellátását követelte. Így öt esetben éltünk jelzéssel a Gyermekjóléti Szolgálat felé. VII. Kapcsolat a partnerekkel Az anyaintézményünkkel, a helyi iskolával és az óvodákkal, a szülőkkel igyekeztünk megfelelő partneri kapcsolatot kialakítani. Más, Kerepesen kívüli alapfokú és középfokú intézmények pedagógusaival is megfelelő viszonyt alakítottunk ki, segítségünket kérik levélben, ben és telefonon. Lehetőségeinkhez mérten segítséget is nyújtunk problémáik megoldásához. A Pest Megyei Intézményfenntartó 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakembereivel évek óta jó szakmai kapcsolatunk van. Rendszeresen és kölcsönösen segítjük egymás munkáját a Gyermekjóléti Szolgálattal, részt vettünk esetmegbeszéléseken, konferenciákon. A helyi Forrás Művelődési Ház rendezvényein részt veszünk, munkatársaikkal szoros kapcsolatban állunk. VIII. Terveink a következő tanévre A következő tanévben az előzetes logopédiai és általános képesség felmérések és szűrések az ellátottak számának növekedését jósolják. Jobb szervezéssel szeretnénk elérni az óvodákban a szakemberek kiegyensúlyozott munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Egy időben ne jusson ugyanabban az óvodában, egyetlen szobára két pedagógus. A hetenkénti teamek megtartása fontos feladatunk. Szeretnénk, ha a tankerületben összehangolnák a szakmai munkát. Fontosnak tartjuk a szakmacsoportok létrehozását, az egységes eljárások kidolgozását. Szükségesnek tartjuk a szakmai továbbképzéseket, találkozókat. Szeretnénk, ha nagyobb mértékben támogatnák szakmai továbbképzésünk költségeit. A hiányzó speciális végzettséggel rendelkező szakembereket a meglévők támogatásával képzéseken való részvételre lehetne ösztönözni. A kerepesi szakszolgálat státusz számának növelését szeretnénk elérni a további minőségi munka érdekében, hiszen egyre több gyerek, tanuló igényel egyéni terápiát, fejlesztést. Amennyiben kiírnak pályázatok az eszközbeszerzés témában, feltétlenül szeretnénk részt venni rajta. 17

18 1.11 Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége Német nemzetiségi nyelvoktatás A gyerekek 2 osztályban tanulták a német nyelvet: - 1.a-ban 18 fő, heti 5 órában - 1.c-ben 17 fő, heti 5 órában A tanulók a nyelvet játékos formában (bábozás, körjátékok, dalok hallgatása és hozzá kapcsolódó mozgással) tankönyv nélkül sajátították el. Az újdonság erejével hatott rájuk, így érdeklődőek és kíváncsiak voltak. Az oktatómunkában sikerült minden tanulónak a minimális követelményt vagy attól jóval többet teljesíteni. 1.A. eredményei: 1.C. eredményei: 3 tanuló dicséretes 5 3 tanuló dicséretes 5 5 tanuló 5 3 tanuló 5 7 tanuló 4 9 tanuló 4 2 tanuló 3 3 tanuló 3 Az oktatási feladatok mellett jelentős a hagyományteremtő munka: - Márton-napi lampionos felvonulás, - Karácsonyi műsor, - Iskolahívogató-projekt, - Széchenyi gála. Emelt szintű angol nyelvoktatás Előkészítő: 1-3. évfolyamon az érdeklődő gyermekeknek lehetőségük van heti 1 szakköri órában, játékos formában ismerkedni a nyelvel. Ebben a tanévben 54 gyermek élt ezzel a lehetőséggel. Elsődleges cél, hogy a hangképző szervek fejlődésének lezárulása előtt, a magyartól eltérő hangzókat megtanulják a tanulók, ami a játékok, versek, dalok útján sikerül is. Emeltszintű oktatás: A negyedik évfolyamon 17 fő, ötödikben18 fő vett részt ebben az oktatási formában. A negyedikesek 4,52 átlaggal zárták az évet. Sajnos az ötödikben van olyan tanuló, aki alacsony teljesítménye miatt jövőre a normál csoportban folytatja a nyelvtanulást. Úszásoktatás A második osztályosok ebben az évben kezdték el megismerni az úszás szépségeit, elsődleges célunk a vízhez szoktatás, a vízbiztonság elérése, és legalább egy úszásnem elsajátítása volt. Mindkét osztály nagyon gyorsan és ügyesen fejlődött, régen találkoztunk ennyire jó alapokkal érkező társasággal, év végére a jobbak már két úszásnemben is otthonosan mozogtak (gyorsés hátúszás). Csak 1-2 tanuló van lemaradva, a felszerelés hiánya, a sok felmentés miatt. A negyedik osztályok ebben az évben úsztak utoljára, a jobb képességű, szorgalmasabb gyerekek 3-4 úszásnemet is tudnak, a gyengébbek kettőt biztonságosan ismernek, egy tanulót 18

19 kivéve, aki a rengeteg szülői felmentés és víziszonya miatt nem úgy haladt, ahogy kellett volna. Táncoktatás A tanórai keretben megvalósuló foglalkozásoktól ebben az évben sem csak a tanmenetben előírt anyag elsajátítását vártuk el. Ezek a foglalkozások idén is elősegítették a másság elfogadását, az egymás iránti tolerancia erősödését, az együttműködés és egymás segítésének gyakorlását Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) - Pest Megyei Zeneiskolás Rézfúvós verseny Göd iskolánkat képviselte Pádár Kristóf 1.13 Sport és egyéb kulturális versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) - Fegyver Barbara és Kovács Péter (1.c )a Goethe Intézet által meghirdetett rajzpályázaton külön elismerő oklevélben részesült. - Kupcsik Anna (1.c) tavasszal Taekwondo Országos Formabajnokságon vett részt. Korosztályában II. helyezést ért el. - Megmutatta tehetségét Kiszel Kolos (1.a) tanulónk a Csőrike Színi tanoda által rendezett versenyen. A neves zsűri előtt (Nagy Bandó András, Szinetár Dóra, stb) Restás Donát 4.b osztályos tanulónk versmondásával 4. helyezést ért el. - februárban 3 tanulóval vettünk részt a Vecsésen megrendezett Német nyelvű szavaló versenyen. - A sportversenyeken elért eredmények a 1.9 pont sport fejezetében. 2 A minőségfejlesztési munka áttekintése (ha volt ilyen ebben a tanévben) 3 Személyi feltételek 3.1 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Intézményünk szakos ellátottsága 100 %-os. A 39 álláshelyen jelenleg 42 pedagógus dolgozik, 7 fő részmunkaidőben. 36 fő főiskolai, 6 fő egyetemi végzettséggel rendelkezik. 3.2 Az új pedagógusok, alkalmazásának módja A 2011/12. tanévtől folyamatosan növekszik az intézmény tanulólétszáma, ezért minden évben nő az alkalmazotti létszám is. A 2012/13. tanév elején a csoportszámok növekedése, valamint a német nemzetiségi oktatás bevezetése miatt 4 fővel növekedet az általános iskolai oktatásban alkalmazott tanítók száma. Sajnos a szakszolgálat tekintetében még mindig magas a fluktuáció. Az elmúlt egy évben 4 fő távozott (2 logopédus, 1 fejlesztő, 1 pszichológus), az új szakemberek felvételéig egyes területeken ellátás hiány volt tapasztalható. 19

20 3.3 Létszám- és bérgazdálkodás Tervezett státusz szám változás bemutatása: Indoklás: 2012/2013. belső átrendezés 2013/2014. ált. isk. nev.- okt ,5 műv. iskola 2 1,5 2 szakszolgálat ped. munk. segítő 2 1, ,5 1. Belső átrendezés a.) Művészeti iskola: A szolfézst tanító ének-zene szakos tanár 0,5 státusza az ált. iskolai oktatás tantárgyfelosztásában áttanításként jelenik meg. b.) A pedagógiai munkát segítő státusz-számból a 0,5 gyermek- és ifjúságvédelmi feladat 11 óra órakedvezménnyel, az ált. iskolai oktatás tantárgyfelosztásában jelenik meg. 2. A 2013/2014-es tanévben tervezett növekedés a.) Általános iskolai oktatás: - az intézmény tanulócsoportjainak száma 1-gyel nő, óraszám-növekedés következménye 25 óra/hét, - 1. évfolyamon 2 osztály német nemzetiségi nevelési program szerint indul, óraszám-növekedés következménye 12 óra/hét, - a tanévben 1-gyel több osztály úszik, mint tavaly, ezért az óraszám-növekedés 2 óra/hét, - 5. évfolyamon belépő informatika-oktatás miatt 2 óra/hét, - az angol csoportbontás átalakítása következtében 5 óra/hét, - az alsó tagozaton 1-gyel nő a napközis csoportok száma, ennek következménye 17,5 óra/hét, - a szülői igények miatt a napközis csoportok délutáni összevonására csak kor kerül sor, következménye 18,5 óra/hét, - az 5. évfolyam esetében napközis csoport indítására kerül sor, következménye 12 óra/hét, - áttanítások száma (művészetoktatás 10 óra szolfézs, szakszolgálat 5 óra gyógytestnevelés 5 óra) összesen 15 óra, - egyre nő azoknak a tanulóknak a száma, akiket szüleik jóval korábban a tanórák kezdeténél, ezért szükségessé válik a reggeli nevelői ügyelet megszervezése, illetve szükséges után a délutáni ügyelet, ezek következménye heti 10 óra/hét, - 1. évfolyamon a heti időkeret terhére szervezett felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások következtében 9 óra/hét növekedés várható, 20

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben