Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók"

Átírás

1 Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet) és a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma (közművelődési dimenziók). Budapest Sárospatak,

2 Előszó Az öregdiák mozgalom az iskola társadalmi hatásmechanizmusának egyfajta fokmérője. Az oktatás és nevelés terén elért eredmények egy tanintézet számára ugyanis nemcsak a végzett tanulók egyéni sorsának jobb vagy rosszabb alakulásában tükröződnek. Fontos mutató, s egyben visszacsatolást jelentő kapocs az egykori növendékek összetartó erejét bizonyító önszerveződés, az egymást váltó nemzedékek évtizedes távlatokban fennmaradó barátsága. Az erős öregdiák-bázis az anyaintézmény társadalmi elfogadottságát, rangját is befolyásolja, hírnevét erősíti. A pataki öregdiák-mozgalom szempontjából a pataki iskola kifejezésen az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium keretében vagy utódjaként létező tanintézeteket értjük. A Kollégium mai értelemben vett intézményi ágai a 18. század végére szilárdultak meg. Ezek: a gimnázium az 1952-es államosításig, majd az 1990-es újraindulástól; a teológiai akadémia az 1951-es bezárásig, majd az 1991-es újraindulástól; a tanítóképző és között; a jogakadémia között; a népfőiskola között. Jogutód állami intézmények: az állami Rákóczi Gimnázium között, valamint az állami Tanítóképző között és 1950-től (2000 óta, mint a Miskolci Egyetem kara). A pataki iskola számára a fennállás első három évszázadában sem volt ismeretlen a végzett növendékek iskolájuk iránti ragaszkodása, de intézményes öregdiák mozgalomról csak a 19. század második felétől beszélhetünk. Ezért a kronológiát a szervezeti előzményekre is figyelemmel a 19. század elején kezdem és napjainkig vezetem el. Jelen munkámban a pataki öregdiák-mozgalom intézményesülésével, illetve kulturális értékteremtő és értékközvetítő szerepével összefüggő események történeti kronológiáját állítottam össze. A mozgalom közművelődési dimenziója lényegében négy tevékenységi formában alakult ki és van jelen ma is: a lobbitevékenység, a tényleges kulturális produktumok, a közművelődési szervező erő és az egyesület-szervezési multiplikátor hatás. A kronológiába felvett adatok tematikai határait úgy alakítottam ki, hogy helyet kapjanak a pataki iskolák életében kulcsfontosságú dátumok (intézményi átszervezések, megnyitások, bezárások, fenntartóváltozások, új épületek); az öregdiákok szellemi köréhez kapcsolódó egyesületek, társaságok; az ezzel összefüggő kezdeményezések, rendezvények, iskolai programok; az öregdiák mozgalom kiadványai és sajtója; az olyan kiadványok és periodikák, amelyeknek van öregdiák vonatkozása; a mozgalom jeles személyiségeinek tisztségei, illetve főbb életrajzi adatai; és a mindezeknek keretet adó magyarországi egyesületi és alapítványi jogi környezet általános változásai. Forrásként elsősorban primer kútfőket használtam. Kutattam a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjetényeinek Levéltárában, Adattárában és Nagykönyvtárában, a Magyar Országos Levéltárban, a Hajdú- Bihar Megyei Levéltárban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban, a Fővárosi Levéltárban, a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Felhasználtam a magánszemélyeknél őrzött dokumentumokat, elsősorban saját, 1985 óta gyarapodó irattáramat, továbbá Darányi Lajosnak a debreceni és Újszászy Kálmánnak a budapesti öregdiák baráti egyesületekkel kapcsolatos dokumentumait. A forrásként is használt kiadványok, periodikák adatai a kronológiában a megjelenésük événél szerepelnek. Munkám több mint tízéves kutatás eredménye, s valószínűleg mind formájában, mind megközelítési módjában országosan egyedülálló. Ám korántsem teljes. A pataki öregdiák-mozgalom szereplőinél lappangó források beépítése, a sajtótermékek teljes körű áttekintése további fontos feladat. Ehhez várom pataki diáktársaim észrevételeit, javaslatait. Bolvári-Takács Gábor - 2 -

3 I. A sárospataki öregdiák mozgalom előtörténete és fejlődése 1915-ig 1803 aug. 14. Bessenyei György kéziratos művét e szavakkal dedikálva ajándékozza Pataknak: A Sárospataki Nemes Collégiumnak, mint Oskolájának, hol tanulását kezdette, ajánlja az Író, iránta való háládatosságának örök emlékezetire szept. 23. Elhelyezik a Sárospataki Református Főiskola új épülete, a Nagy Kollégium alapkövét. Az építkezés anyagi fedezetének gyűjtésére 1801-ben adtak ki felhívást, 1802-től folyt az építőanyagok beszerzése. Ebben jelentős szerepet vállalt Vay József, 1796 óta hivatalban levő tiszáninneni főgondnok (s egyben a Sárospataki Református Főiskola gondnoka) szept. Vay József főgondnok és felesége, Mocsáry Erzsébet 5000 váltóforinttal a Sárospataki Református Főiskola javára létrehozza Vay-Mocsáry Alapítványt, azzal a kikötéssel, hogy a tőke kamatai száz évig tőkésedjenek, ezután a jövedelem 90%-a a tanárok fizetésére fordítandó, 10%-a a tőkéhez csatolandó dec. 30. Elhunyt Vay József ( ) tiszáninneni főgondnok, volt pataki diák, életének 72. évében. Helyette hivatalba lép Lónyay Gábor, aki júl. 11 óta társ-főgondnok volt júl. 25. Elhunyt Őri Fülep Gábor ( ) 1799 óta tiszáninneni püspök, életének 85. évében. Helyébe a szintén volt pataki diák Szathmári Paksi József püspökhelyettes lép máj. 8. Elhunyt Lónyay Gábor ( ) tiszáninneni főgondnok, életének 47. évében. júl. 12. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése főgondnokká választja és beiktatja Teleki Józsefet júl. 24. Elhunyt Kövy Sándor ( ), az 1793 óta működő pataki jogakadémia alapító professzora, életének 67. évében. Utóbb nemzeti jelentőségűvé vált politikusok és tudósok őmiatta jöttek tanulni Sárospatakra május 23. Alakuló közgyűlést tart a Sárospataki Ifjú-egyesület, 46 alapító taggal. Elnök: Nyiri István, másodelnök: Majoros András. feltitoknok: Warga János, aki az alapszabályt készítette. Az egyesület engedélyezését kérő egyházkerületi folyamodványt ezt megelőzően a megalakulást 1829-től szorgalmazó Szemere Bertalan jegyezte az év során Sáros-Nagypatak és Sáros-Kispatak jóvoltából, a földesúri jogok megváltásával és ajándékozással véglegesen a Sárospataki Református Főiskola tulajdonába kerül az Új Épülettel szemközti terület (1784-ig temető), amely 1814 óta a Sárospataki Református Főiskola használatában állt, s amelynek az 1840-es években kezdődött parkosításával kialakul az Iskolakert, amely a következő évszázadban öregdiák rendezvények és emlékhelyek helyszínévé válik az év során Létrejön a Sárospataki Református Főiskola egy szobából álló iskolai kórháza júl. 10. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése elfogadja a Sárospatakon felállítandó Népnevelőket Képző Intézet tervét, de anyagi okok miatt nem indul képzés tavasz Befejeződik a Sárospataki Református Főiskola új épületének 1806 óta tartó építkezése. Teljes költsége közel 400 ezer F, amely jórészt gyülekezetek, bel- és külföldi magánszemélyek, köztük pataki öregdiákok adományaiból állt össze jan. 11. Elhunyt Szathmári Paksi József ( ) tiszáninneni püspök, életének 85. évében. szept. 24. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja a volt pataki diák Apostol Pál főjegyzőt

4 1855 febr. 15. Elhunyt Teleki József ( ) tiszáninneni főgondnok, életének 65. évében. A posztja a politikai viszonyok miatt betöltetlen marad. az év során A főiskolai szenior javaslatára gyűjtés indul új tornaterem létesítésére júl. Egyházközségek és földbirtokos volt diákok adományaiból összegyűlik kb F a tanítóképző felállításához a szükséges 20 ezerből júl. Megjelenik a Sárospataki Református Főiskola értesítőjének 1. száma (I. évfolyama) Tudósítás a tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület Sárospataki Főiskolájáról az 1856/7-dik iskolai évről. A sorozat címe 1888/89-ig tudósítás/jelentés, 1939/40-ig értesítő, majd az 1948/49-es megszűnésig évkönyv (a továbbiakban e kronológiában egységesen: értesítő). Az értesítők a továbbiakban rendszeresen beszámolnak az iskola javára tett adományokról, alapítványokról, végrendeleti felajánlásokról. Később közlik a jótékony célú vagy tanulmányi ösztöndíjak, tápintézeti segélyek kedvezményezettjeit, valamint a főiskolai könyvtár és más gyűjtemények tételes gyarapodását, megnevezve az adományozókat. nyár Megindul a Sárospataki Füzetek c. protestáns és tudományos folyóirat, alapító szerkesztője Erdélyi János, kiadói Hegedűs László és Szeremley Gábor. A lap 1869-ig jelenik meg. nov. 4. Antalfi János gimnáziumi tanár javaslatot tesz főiskolai tápintézet létesítésére, erre gyűjtés indul. nov. 16. Megnyílik a Sárospataki Református Főiskola keretében a tanítóképző, igazgatója Árvay József jún. Megnyílik a főiskolai tornaterem jan. A Tiszáninneni Református Egyházkerület által 1858-ban megbízott egyházkerületi küldöttség elkészíti a Sárospataki Református Főiskola fennállásának 300. (!) évfordulója megünneplésének terveit (az 1831-ben a kolerajárvány, később a forradalom és szabadságharc, majd a megtorlás miatt folyamatosan elhalasztott ünnepség pótlására). A politikai helyzet miatt a terv ad acta kerül. 1859/60. tanév Megnyílik a főiskolai Tápintézet márc. 14. Elhunyt Apostol Pál ( ) tiszáninneni püspök, életének 73. évében. máj. 1. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja és beiktatja a volt pataki diák Zsarnay Lajos főjegyzőt, pataki tanárt, valamint főgondnokká választja és beiktatja a volt pataki diák id. Vay Miklóst. máj. Egy új egyházkerületi küldöttség benyújtja a 300. évfordulós ünnepség tervét a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez, amelyet elfogadnak. júl. 8. Ünnepség a Sárospataki Református Kollégium fennállásának 300. évfordulója alkalmából, főszervező: Erdélyi János. Az ünnepségre érkezett díszküldöttségek száma: 41 (egyházi, tudományos, oktatási, kulturális szervezetek és intézmények, városi delegációk). Program: Ünnepélyes menet az iskolából a református templomba. Ünnepi istentisztelet 6000 fő részvételével: Zsarnay Lajos püspök prédikációja, br. Vay Miklós ünnepi beszéde, Árvay József iskolatörténeti előadása, Ragályi Károly világi főgondnok köszöntője. Vay Miklós szobrászművész Lorántffy-mellszobrának felavatása, alkalmi ünnepi versét elszavalja Tompa Mihály. 600 fős ebéd és magyarruhás bál az Iskolakertben emelt deszkaépületben. Az ünnepségre júl. 7 8-án kb ezer (!) öregdiák és érdeklődő érkezett az ország minden részéről, közülük ezer fő egy vagy két éjszakát Patakon töltött. az év során Megjelenik A sárospataki ref. főiskola háromszázados ünnepe július 8-án Emlékkönyvbe foglalta Erdélyi János. c. kötet. Sárospatak, o. Példányszám: júl. Az 1860/61. tanévi főiskolai értesítő első alkalommal közli a Sárospataki Református Főiskolán ekkor létező 157 alapítvány listáját. A nagy szám oka a 300. évfordulóra feltámadt adakozó kedv

5 júl. júl. az év során júl. jún. 13. aug. 7. az év során az év során máj. 10. júl. jan. 23. okt. 22. jan. 20. az év során nov. 16. dec. 13. febr. 11. febr. 19. júl. szept. 21. Az 1861/62. tanévi főiskolai értesítő 45 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be Az 1862/63. tanévi főiskolai értesítő 31 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be. Megjelenik az Emlékkönyv. Kiadja a sárospataki főiskolai ifjúság Önképzőtársulata. Sárospatak, o. Benne az egykori önképzőkörös, később ismertté vált pataki diákok szépirodalmi jellegű műveivel Az 1863/64. tanévi főiskolai értesítő 43 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be Elhunyt Zsarnay Lajos ( ) tiszáninneni püspök, életének 65. évében. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja a volt pataki diák Kókai Kun Bertalan főjegyzőt. Beiktatják szept. 30-án. A város a felsőhatár tagosításakor ingyen megkapja a közbirtokosoktól az Iskolakert új részét (a későbbi vasút felőli területet). A fásítás itt 1876-ban kezdődik. Megjelenik az Emlékkönyv. Kiadja a sárospataki főiskolai ifjúság Önképzőtársulata. Sárospatak, Benne az egykori önképzőkörös, később ismertté vált pataki diákok szépirodalmi jellegű műveivel A gimnázium önálló iskolai ággá válik, ezzel kialakul a Sárospataki Református Főiskola három intézeti ága: akadémia (teológia, bölcsészet, jog), gimnázium, tanítóképző. Az 1866/67. tanévi főiskolai értesítő 25 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be Elhunyt Erdélyi János ( ) irodalomtörténész, akadémikus, pataki diák és tanár, életének 54. évében Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter sz rendeletével aláírja és hatályba lépteti a tiszamelléki helv. hitvallású egyházkerület és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium között megkötött szerződést, amelynek értelmében a Sárospataki Református Főiskola az évi népoktatási törvény alapján, gazdasági kényszerből átadott tanítóképzőjét átveszi az állam. Ennek keretében a Sárospataki Református Főiskola eladja az ingatlant, a növendékek folytatják tanulmányaikat. A szerződést az egyházkerület szeptember 27-én jóváhagyta Megkezdődik az oktatás a Sárospataki Állami Tanítóképzőben, igazgató: Kiss József. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a Pálóczy-Horváth testvérek, Simon és Mária emlékművét, alkotója Vay Miklós. Állíttatta a Sárospataki Református Főiskola Ujlaky Ferenc id. elnök és Lengyel István id. titkár levélben bejelenti a belügyminiszternek a Sárospataki-kör megalakulását (székhelye: Buda, Szent György tér 7.) és benyújtja az alapszabályt. Az egylet célja: Tudományos és szépirodalmi művek s felolvasások, pályaművek és bírálatok írása által tagjaival a szellemi munkásságot megkedveltetni s azoknak arra alkalmat nyújtani. (...) A kör (...) rendes tagjai lehetnek a körnek oly feddhetetlen jellemű egyének, kik a sárospataki ref. főiskolában, vagy az ottani államképezdében legalább egy évig tanultak... A Belügyminisztérium módosításokat kér a Sárospataki-kör alapszabályában Ujlaky Ferenc id. elnök és Lengyel István id. titkár benyújtja a belügyminiszternek a Sárospataki-kör módosított alapszabályát. A belügyminiszter nevében Zeyk Károly államtitkár jóváhagyja a Sárospataki kör alapszabályait, 4415/1872. számon. Az 1871/72. tanévi főiskolai értesítő 30 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be. Szinyei Gerzson a Sárospataki Református Főiskola Köziskolai Székének ülésén javasolja, - 5 -

6 hogy a tanári kar alakuljon irodalmi egyletté. 1872/73. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 12 tápintézeti alapítvány létezik ápr. 29. Szabályozzák az egyletek működését: az 1394/1873. BM. sz. rendelet szerint működésüket csak a megyei törvényhatóság útján felterjesztett, kormány általi láttamozás után kezdhetik dec. 20. meg. A Sárospataki Református Főiskolán, az akadémiai, gimnáziumi és tanítóképzős tanári kar 17 tagjából megalakul a Sárospataki Irodalmi Kör, azzal a céllal, hogy a tankönyvkiadást elősegítse és hivatalos keretek között tartsa. Elnök: Hegedűs László, jegyző: Radácsi György. 1873/74. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 12 tápintézeti alapítvány létezik /75. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 12 tápintézeti alapítvány létezik az év során Az alapítói szándéktól eltérve a Tiszáninneni Református Egyházkerület a Vay-Mocsáry Alapítvány akkori tőkéje ( Ft) felének kamatait a Sárospataki Református Főiskola folyó kiadásaira átengedi. az év során A Sárospataki Református Főiskola épületén belül új helyre költözik az iskolai kórház. 1875/76. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 18 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 14 tápintézeti alapítvány létezik. (Egy alapítvány évente több diákot is támogat.) /77. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 18 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 14 tápintézeti alapítvány létezik okt. 2. az év során A Tiszáninneni Református Egyházkerület biztosítja a fedezetet a Sárospataki Református Főiskola iskolakerti tornacsarnokának felépítéséhez. Megjelenik Szinyei Gerzson Válasz azoknak, akik a sárospataki jogakadémiát Miskolcra akarnák áthelyezni c. röpirata, Sárospatak, o. Ebben a szerző reagál Kun Pálnak a Miskolc c. lap 7. számában, valamint a Patak-e vagy Miskolc címmel a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 9. számában, továbbá Mitrovics Gyulának, A sárospataki jogakadémia Miskolcra való áttétele kérdéséhez címmel ugyancsak a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 9. számában, illetve Ballagi Gézának a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 11. és 13. számaiban megjelent cikkeire. Kun és Ballagi az áthelyezést pártolta, Ballagi utóbb visszakozott. 1877/78. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 20 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 15 tápintézeti alapítvány létezik okt. 13. Átadják az iskolakerti Tornacsarnokot, amelynek építése ez év májusában kezdődött. Tervezte: Wallandt Ernő és Bódogh Károly. Építési költség: Ft. 1878/79. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 22 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány létezik. A tanítóképzőben a tanév során 2 adomány érkezett /80. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 23 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány létezik /81. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 26 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány létezik dec. 10. Az I. évfolyam 1. mutatványszámmal megindul a Sárospataki Lapok. A protestáns egyházi és iskolai élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye c. folyóirat. Felelős szerkesztő: Mitrovics Gyula, szerkesztő-társak: Bokor József és Radácsi György. A lapon 1882-ben is I. évfolyamot tüntetnek fel, és 1905-ig jelenik meg. 1881/82. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 24 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 16 tápintézeti alapítvány létezik az év során Megjelenik az Emlékkönyv Kiadja a sárospataki akadémiai ifjúság Önképző

7 társulata. Sárospatak, o. Benne az egykori önképzőkörös, azóta ismert pataki diákok szépirodalmi jellegű műveivel. 1882/83. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 24 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 16 tápintézeti alapítvány létezik júl. A Jelentés a Sárospataki Ref. Főiskola (akadémiai és gimnázium) állapotáról az 1882/3. iskolai évben. XXVII. évf. (tehát az értesítő) első ízben közli A tanuló ifjúság által élvezhető jótétemények c. táblázatot, 14 tétellel: tápintézet, ösztöndíjak, tandíj elengedés, jutalomkönyvek, pályadíjak, ifjúsági egyletek pályadíjai, legatio, supplicatio, széniorság, énekkar-elnökség, hangvezérség, énektanítóságok, segédlegátusság, írnokság. Összesen: évi Ft 50 kr. 1883/84. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 24 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 16 tápintézeti alapítvány létezik szept. 15. Megindul a Sárospataki Ifjúsági Közlöny c. folyóirat, amelyben rendszeresen megjelennek az ifjúság iskolai egyleti életével kapcsolatos hírek, továbbá a már végzettek írásai, a régi diákélettel, később pedig az öregdiák-mozgalommal, a neve adományozókkal kapcsolatos cikkek is. Kiadja az Irodalmi Önképzőkör-társulat. Felelős szerkesztő: Rácz Lajos, szerkesztő-társak: Szabó József, Szuhay Benedek, Tóth Miklós. Az évfolyamszámozás a tanévekhez igazodik. Megjelenik 1948-ig. 1884/85. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 25 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 16 tápintézeti alapítvány létezik /86. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 22 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 17 tápintézeti alapítvány létezik jún. 27. Hatályba lép az 1886:XXI.tc. (az ún. második törvényhatósági törvény), amely alapján Sárospatak elveszti városi rangját és nagyközséggé válik. 1886/87. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 27 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 19 tápintézeti alapítvány létezik /88. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 23 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 17 tápintézeti alapítvány létezik /89. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 24 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 18 tápintézeti alapítvány létezik júl. A Sárospataki Református Főiskola tanévi jelentésében (XXXIII. évf o.) megjelenik Kovácsy Sándor Az ösztöndíjakra vonatkozó alapítványokról c. történeti áttekintése. A legrégebbi működő alapítvány 1765-ben létesült. 1889/90. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 25 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 20 tápintézeti alapítvány létezik /91. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 27 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 21 tápintézeti alapítvány létezik /92. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 23 tápintézeti alapítvány létezik az év során Megjelenik az Emléklapok az es osztálytársak sárospataki találkozójáról c. kötet, mint különnyomat a Sárospataki Lapokból. Összeállította: Radácsy György, Sárospatak, o. Témája az szeptember 24-én tartott 25 éves érettségi találkozó lefolyása, szépirodalmi keretbe foglalva. az év során az év során Sárospatakon, a Rákóczi u.... számú házon felavatják a volt pataki diák Kossuth Lajos emléktábláját, a politikus 90. születésnapja tiszteletére. Állíttatta a főiskola ifjúsága. Mudrány András szabolcsi földbirtokos, volt pataki diák K értékű birtokot adományoz a Sárospataki Református Főiskolánek

8 1892/93. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 24 tápintézeti alapítvány létezik /94. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 32 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 24 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 3 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik máj. 14. Elhunyt id. Vay Miklós ( ) tiszáninneni főgondnok, életének 93. évében. szept. 16. Hivatalba lép a Tiszáninneni Református Egyházkerület új főgondnoka, Vay Béla. 1894/95. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 3 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik jan. 22. Ünnepély Sárospatakon az állami tanítóképző fennállásának 25. évfordulója alkalmából, amelyre meghívják az addig végzett növendékeket. Ünnepi beszédet mond Dezső Lajos, további műsor: kórus, versek. 43 adakozó 316 Ft-ot adományoz ekkor a Jubileumi Alapra. márc. 28. az év során Elhunyt Mudrány András ( ) földbirtokos, életének 77. évében. Megjelenik: Dezső Lajos: Huszonöt év a sárospataki állami tanítóképezde életéből. Sárospatak, /96. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 26 tápintézeti alapítvány létezik dec. 18. az év során A Sárospataki Református Főiskola Köziskolai Széke jóváhagyja a Sárospataki Főiskola Ifjúsági Egylet Alapszabályait és Tanácskozási rendjét. Hatályba lép: március 1-jén. Az egylet tagjai a hittani és jogi akadémiai hallgatók, valamint a gimnázium VII. és VIII. oszt. növendékei lehetnek. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Tompa Mihály mellszobrát, alkotója Holló Barnabás. Állíttatta a Sárospataki Református Főiskola. 1896/97. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik /98. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 4 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik /99. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 33 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik /1900. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 35 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 4 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik, valamint a tanév során 5 adomány érkezett ápr. 4. Volt képzős növendékek ünneplik Dezső Lajost, 25 éves tanítóképző igazgatói működésének alkalmából, a sárospataki Városházán és 500 K alapítványt tesznek a nevére, a képző javára. júl. A Sárospataki Református Főiskola tanévi értesítőjében (XLIV. évf o.) első ízben jelenik meg a tápintézeti alapítványok részletes bemutatása, amely a további években rendszeresen olvasható. az év során az év során Az alapítói szándéktól eltérve a Tiszáninneni Református Egyházkerület úgy rendelkezik, hogy a továbbiakban a Vay-Mocsáry Alapítvány akkori tőkéjéből ( Ft) csupán Ft kamatai növelik a tőkét, a többi rész kamatait a Sárospataki Református Főiskola tanárai fizetésének rendezésére fordítja. Azt is kimondja, hogy amint a Ft megkétszereződik, attól kezdve ismét csak Ft kamatai növelik a tőkét, s a többi kamat folyó kiadásokra felhasználható. Megjelenik: Emléklap Dezső Lajos sárospataki tanítóképezdei igazgató negyedszázados igazgatói jubileumára. Összeállította: Palágyi Lajos, Sárospatak,

9 1900/01. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 37 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 26 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 6 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik jún. 29. A Sárospataki Református Főiskola tanárainak közgyűlése határozatot hoz az Új Vay- Mocsáry Alapítvány létrehozásáról, amelynek célja 10 év alatt ,- K összegyűjtése. 1901/02. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 39 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 5 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik jún éves öregdiák találkozó a tanítóképzőben. 1902/03. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 40 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 5 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik jún éves öregdiák találkozó a tanítóképzőben. 1903/04. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 41 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 7 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik máj. 1. jún. 30. júl. 1. aug. 15. az év során Ötéves öregdiák találkozó a tanítóképzőben. Tízéves öregdiák találkozó a tanítóképzőben. Az Új Vay-Mocsáry Alapítvány javára eddig ,- K felajánlás érkezik, ezért az Alapítvány állandó bizottsága felhívást bocsát ki további adományok gyűjtésére. Elhunyt Dezső Lajos ( ), a tanítóképző igazgatója, életének... évében. Újraindul a Sárospataki Füzetek c. folyóirat, szerkesztője Horváth Cyrill. A lap 1905-ben megszűnik. 1904/05. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 41 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 7 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik máj. júl. 2. júl. 20. szept. az év során Megszűnik a Sárospataki Lapok. Megindul a Sárospataki Református Lapok. A Tiszáninneni Ref. Egyházkerület és a Sárospataki Főiskola közlönye. Főszerkesztő: Radácsi György, felelős szerkesztő és kiadó: Rácz Lajos. A lap dec. 31-ig jelenik meg. Az Új Vay-Mocsáry Alapítvány javára május 23-ig ,- K felajánlás érkezik, ezért az Alapítvány állandó bizottsága újabb felhívást bocsát ki további adományok gyűjtésére. Megnyílik a Sárospataki Református Főiskola első internátusa a Bükky-, majd Zsindelyházban. Megjelenik Fejes István Tájékoztatás a Sárospataki Főiskoláról c. füzete, 26 oldalon. Benne tájékoztatás az államsegélyről. 1905/06. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 44 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 9 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik júl. Az Új Vay-Mocsáry Alapítvány javára eddig ,- K felajánlás érkezik, ezért az Alapítvány állandó bizottsága ismét felhívást bocsát ki további adományok gyűjtésére. 1906/07. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 46 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 36 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 9 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik szept. 3. Sárospatakon átadják a főiskolai Tápintézet (Konviktus) új épületét (ma: Mudrány Étterem), amelynek megépítését a volt pataki diák Mudrány András szabolcsi földbirtokos K értékű birtokadománya fedezte. 1907/08. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 46 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 35 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 9-9 -

10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik /09. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 47 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 37 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik jún. 12. Elbírálják a pataki Tanítóképző új épületére ez évben kiírt pályázatra érkezett műveket, a okt K első díjat és a kivitelezés jogát Lechner Jenő és Warga László kapja. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospatakon tartott közgyűlése úgy határoz, hogy kérelmezi az államsegélyt az 1883:XXX. tc. 47. alapján. 1909/10. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 51 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 38 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik jún. 29. aug. 17. szept. szept. 28. nov. 21. az év során Tízéves öregdiák találkozó a tanítóképzőben. Elhunyt Vay Béla ( ) tiszáninneni főgondnok, életének 71. évében. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése főgondnokká választja a volt pataki diák Dókus Ernőt. beiktatják okt. 11-én. Elhunyt Kókai Kun Bertalan ( ) tiszáninneni püspök, életének 94. évében. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja a volt pataki diák Fejes István tanácsbírót, a Sárospataki Református Főiskola gondnokát. Beiktatják dec. 11-én. Megindul a Sárospatak c. vegyes tartalmú hetilap, a Zemplénvármegyei kir. Tanfelügyelőség s a Zemplénmegyei Általános Tanító-egyesület hivatalos közlönye. Felelős szerkesztő: Szabó Sándor, főmunkatársak: Hodossy Béla és Novák Sándor. A lap 1938-ig 29 évfolyammal jelenik meg. 1910/11. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 52 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 39 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik máj. 17. Megkötik a szerződést a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Főgimnázium között az államsegély igénybe vételéről. 1911/12. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 53 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 40 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik dec. 31. Kihirdetik az 1912:XLIII. tc-t a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről, amelynek 9. -a szerint egyesület alakítási tilalom, illetve a működés felfüggesztése elrendelhető. 1912/13. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 53 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 41 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik szept. Megindul a tanítás a tanítóképző új épületében. A következő őszre tervezett hivatalos állami megnyitó ünnepség az I. világháború kitörése miatt meghiúsul. nov. 30. Elhunyt Fejes István ( ) tiszáninneni püspök, életének 76. évében. 1913/14. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 55 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 41 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik márc. 10. júl. 27. aug. 1. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja és beiktatja a volt pataki diák és tanár Tüdős István esperest. Megjelenik az egyesületi jog korlátozásáról szóló 5.479/1914.M.E. sz. rendelet, amely egyes megyékben megtiltja új egyesületek és fiókok alakítását, valamint általában fokozott rendőri felügyeletet rendel. Az 5.735/1914.M.E. sz. rendelet az egyesületi jog korlátozásáról szóló 5.479/1914.M.E. sz. rendelet hatályát az ország egész területére kiterjeszti

11 az év során Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a 100 éve született, volt pataki diák és tanár Erdélyi János mellszobrát, alkotója Gyöngyössy Berta. Állíttatta a Sárospataki Református Főiskola. 1914/15. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 55 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 41 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 11 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik /16. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 55 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 42 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 11 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik. II. A sárospataki öregdiák mozgalom története 1916-tól 1944-ig márc. 14 ápr. 26. ápr. 23. ápr. 29. ápr. 30. máj. 7. máj. 28. máj. jún A Sárospataki Református Főiskola teológiai és jogi akadémiájának tanári kara együttesen kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a reformáció 400. évfordulójára, tehát 1917-re helyezzék át az intézményt Miskolcra, ahol a stabilabb működés mellett az egyetemi rang elérése is lehetségesnek tűnik. A hír megjelenik fővárosi lapokban is, és a Budapesti Hírlapban vita bontakozik ki. Közzéteszik a 1.442/1916.ME. számú rendeletet, az egyesületi jog korlátozásáról szóló 5.479/1914.ME. sz. rendelet kiegészítéseként. Ebben a BM felhatalmazást kap, hogy hadviseléssel vagy hadi jótékonysági összefüggő célok esetében kivételesen engedélyezheti egyesületek megalakítását. A Sárospatakkal addig semmilyen kapcsolatban nem álló Waldapfel János (sz. 1866) ny. főgimnáziumi tanár, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja Sárospatak címmel ellencikket publikál a Budapesti Hírlapban. Waldapfel János Sárospatakra utazik, hogy megszervezze a Sárospatakot Oltalmazó Ligát, a Sárospataki Református Főiskola védelmezésére. A sárospataki Városházán zászlót bont a Sárospatakot Oltalmazó Liga, mint mozgalom, elnököl: Szinyei Gerzson. Az aznap rendezett gyűjtésen befolyik 1000 K adomány. A Sárospatakot Oltalmazó Liga megalakulását előkészítő értekezlet Budapesten Waldapfel János vezetésével, 45 pataki öregdiák és a Sárospataki Református Főiskola 6 tagú küldöttsége (Bessenyey Zénó, Csajka Endre, Hodossy Béla, Zilahi Kiss Jenő, Harsányi István, Ferenczy Árpád) részvételével. Előadást tart Waldapfel János A sárospataki főiskola jövője címmel. Cél: a pataki főiskola egységének megőrzése, főleg Miskolc ellenében. Megalakul a Liga alapszabályát elkészítő bizottság, tagjai: Gonda Béla, Enyiczky Gábor, Waldapfel János, Pálóczi Horváth Zoltán, Hodossy Béla, Harsányi István. A Sárospatakot Oltalmazó Liga alakuló közgyűlése Budapesten. Jelen van: 14 fő. Levezető elnök: Hodossy Béla, megnyitót mond és előadást tart a Sárospataki Református Főiskola Miskolcra való költöztetése ellen Waldapfel János. A tisztikar megválasztása: tiszteletbeli elnök: hg. Windischgraetz Lajos, elnök: Szinyei Gerzson, alelnökök: Gonda Béla, Enyiczky Gábor, Hodossy Béla, Waldapfel János, titkár: Harsányi István, pénztárnok: Zilahi Kiss Jenő. A Sárospatakot Oltalmazó Liga sárospataki fiókjának megalakulását előkészítő értekezlet Sárospatakon. Jelen van: Szinyei Gerzson, Hodossy Béla, Kiss Sándor, Gulyás József, Harsányi István. Az ülés határozataláírók: az alakuló gyűlést június 12-re összehívják a Liga kétheti lapot indít Sárospataki Hírlap címmel július 1-jén, A Sárospatakot Oltalmazó Liga Közlönye alcímmel. A Sárospatakot Oltalmazó Liga sárospataki fiókjának alakuló gyűlése Sárospatakon, a Városházán. Jelen van: kb. 80 fő. Elnököl: Szinyei Gerzson. Határozatok: a Liga lapot indít Sárospataki Hírlap címmel július 1-jén, az erdélyi Görgényi Református Egyházmegye testületileg belép a Ligába, az eddig befolyt adományok számbavétele, a Sárospataki Fiók tisztségviselőinek megválasztása. Tisztikar: díszelnök: hg. Windischgraetz Lajos, elnök: Szinyei Gerzson, társelnök: Molnár Viktor, alelnökök: Hodossy Béla, Harsányi István, titkár: Gulyás József, pénztárnok: Zilahi Kiss Jenő,

12 jún. 23. jún. 25. júl. 1. aug. 24. okt. 28. nov. 7. nov. 23. ügyész: Kiss Sándor. A sárospataki fiók tiszteletbeli tagjainak száma 19 fő, a választmány létszáma 88 fő. Finkey Ferenc, volt sárospataki, ekkor pozsonyi jogakadémiai tanár felhívása arra, hogy a pataki diákok erkölcsileg és anyagilag egyaránt támogassák a Sárospataki Református Főiskolát. Bejelenti, hogy megalakult a Sárospatakot Oltalmazó Liga, amelynek célja a főiskola szétdarabolásának megakadályozása, s ez gyűjtést is indított. Javasolja ennek keretén belül a Pataki Diákok Szövetségének megalakítását, egyben felajánlja a szövetség tervének és programjának kidolgozását. Mindez nyomtatásban, önálló füzetben is megjelenik: Finkey Ferenc: Felhívás a volt pataki diákokhoz. Kiadja a Sárospataki Református Főiskola, Terjedelem: 12 o. Sárospatakot Oltalmazó Liga választmányi ülés a sárospataki Városházán, jelen van: kb. 50 tag. Elnököl: Szinyei Gerzson. Napirend: tagtoborzás és további teendők, gyűjtőívek közreadása, a Sárospataki Hírlapban közzéteszik a tagdíjfizetőket. Megjelenik a Sárospataki Hírlap. Társadalmi és közgazdasági vegyes tartalmú hetilap, a Sárospatakot Oltalmazó Liga közlönye I. évf. 1. száma. Főszerkesztő: Szinyei Gerzson, felelős szerkesztő és kiadó: Gulyás József, főmunkatársak: Hodossy Béla, Kiss Sándor. A Sárospataki Hírlap 1928-ig tizenkét évfolyamot ér meg, és kiadása, vélhetően anyagi okból, csupán 1924-ben szünetel. Az 1. szám 1 2. oldalán közlik Finkey Ferenc Felhívás a volt pataki diákokhoz c. vitairatát, amelyre a következő hetekben többen reagálnak. Leghatározottabb támogatóként Moskovits Mór az 1916/4 5. szám 1 2. oldalán. Sárospatakot Oltalmazó Liga elnökségi ülés Budapesten. Jelen van: Szinyei Gerzson, Waldapfel János (ekkor már mint ügyvezető elnök), Hodossy Béla, Zilahi Kiss Jenő, Harsányi István. Az ülés témái: Waldapfel bejelenti, hogy a Belügyminisztérium nem hagyta jóvá a benyújtott alapszabályt, mert a háború miatt csak hadi jótékonysági célokkal lehet szervezni, de a Liga ideiglenesen alapszabály nélkül is működhet. Határozat: az alapszabály kiegészítése szükséges azzal, hogy pataki öregdiákok hadiárváinak és rokkantak támogatása, az összegyűjtött pénztőke hadikölcsön-kötvénybe fektetése. a befolyt adományokból a jogakadémiát kell fejleszteni, a Sárospataki Hírlap előfizetési díja januártól emelkedjen a nyomdaköltség növekedése miatt. A Sárospatakot Oltalmazó Liga gyűjtése eléri a K-t. Sárospatakot Oltalmazó Liga elnökségi ülés Sárospatakon. Jelen van: Szinyei Gerzson, Hodossy Béla, Kiss Sándor, Zilahi Kiss Jenő, Gulyás József, Harsányi István. Az ülés témái: kérni kell a Belügyminisztérumtól a kiegészített alapszabály jóváhagyását, Farkas Andor felajánlja új könyvének (Háborús emlékek) bevételét a Ligának, a Liga eddig K-t gyűjtott a Sárospataki Református Főiskola céljaira, ebből rendelkezésre áll K. Az összegről értesíteni kell az egyházkerületet a nov. 23-ai közgyűlésig, és ha addigra van érvényes alapszabály, kérni kell, hogy a Liga elnöke jelen lehessen a Sárospataki Református Főiskola fejlesztési ügyeinek megbeszélésein. Az egyházkerületi közgyűlés határozatban rögzíti, hogy megköszöni a Sárospatakot Oltalmazó Liga K összegű gyűjtését, és a főiskola ügyében kiküldendő egyházkerületi bizottságban a Liga elnöke helyet kap. dec. 31. A Sárospatakot Oltalmazó Liga pénzvagyona K, a Liga saját kiadásainak (1916- ban 270 K) leszámítása után. 1916/17. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 57 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 49 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 13 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik jan. 24. Sárospatakot Oltalmazó Liga vezetőségi értekezlete a Sárospataki Hírlap ügyében. Jelen van: Szinyei Gerzson, Hodossy Béla, Kiss Sándor, Gulyás József, Harsányi István. máj. 5. Gonda Béla összehívására értekezlet a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakítására, jelen van: Harsányi Zsolt, Szánthó Gyula, Pekáry Ferenc, Rácz Lajos, Fendrich Hugó, Tóth Endre, Joó Ferenc, Eperjessy József, Pataky Tibor, Diószeghy János, Enyiczkey Gábor, Trócsányi Zoltán, Moskovits Mór. Kimondják a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakítását, megköszönik Finkey Ferenc előzetes érdemeit,

13 szept. 13. szept szept. 23. dec. 1. megbízzák Gondát és Moskovitsot az alapszabály kidolgozásával. Cél: segíteni az iskola és a város fejlődését, a volt diákok szellemi közösségét. Patakon helyi csoport kívánatos. Előzmény: Finkey felhívására Gonda és Pekáry min. tanácsosok, valamint Czövek Sándor rendőrkapitány előkészítik az szövetség megalakítását célzó értekezletet. A Sárospatakot Oltalmazó Liga vezetőségének pénztárvizsgáló ülése. Jelen van: Szinyei Gerzson, Hodossy Béla, Kiss Sándor, Harsányi István, Gulyás József. A Liga pénzvagyona ezen a napon K, a saját kiadásainak (1917-ben eddig 12,5 K) leszámítása után. Kérik a Sárospataki Református Főiskolát, hogy a Sárospataki Hírlapot önköltségi áron nyomják. A Sárospataki Hírlap II. évf számának 1. oldalán megjelenik Moskovits Mór Volt pataki diákok! c. felhívása, benne a Pataki Diákok Országos Szövetsége alakulási előkészületek áttekintése és a szept. 23-ai meghívó. Alakuló ülést tart a Pataki Diákok Országos Szövetsége a május 5-ei előkészítő értekezlet alapján, Budapesten, a Magyar Adria Egyesület helyiségében. Napirend: alapszabály elfogadása, tisztikar megválasztása, választmány megválasztása, tiszteletbeli elnök választása. Elnök: Gonda Béla, titkárok: Moskovits Mór és Trócsányi Zoltán. Pataki Diákok Országos Szövetsége első választmányi ülése Budapesten. Jelen van: Gonda Béla, Moskovits Mór, Trócsányi Zoltán, Sziráky Barna, Pekáry Ferenc, Rácz Lajos, Diószeghy János, Enyiczkey Gábor, Lissauer Lajos, ifj. Zsoldos Benő, Czövek Sándor, Bartoffy, Szánthó Gyula, Szántó István, Tóth Endre. Napirend: megalakulás; helyi biz. létrehozása Sárospatakon (erre Szinyei Gerzson helyi Liga-elnök felkérése); irodalmi szakosztály megalapítása: elnöke Finkey Ferenc, alelnöke: Németh József és Rácz Lajos, titkár: ifj. Zsoldos Benő; hivatalos szövetségi lap indítása (a Sárospataki Füzetek újraindításáig a Sárospataki Hírlapot kérik fel erre); működési kérdések (Harsányi István felkérése a sárospataki diákok címjegyzéskének összeállítására. A Pataki Diákok Országos Szövetsége ezt követően minden hó első szombatján összejövetelet tart a Dohány u. 20. alatti Mitrovác-vendéglőben. 1917/18. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 57 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 52 tápintézeti alapítvány létezik máj. jún. júl. okt. 8. dec. 2. A Sárospataki Hírlap 19 20, 21 22, és számaiban négy részletben közlik a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabály-tervezetét, amelyet Gonda Béla, Pekáry Ferenc és Moskovits Mór állítottak össze. A szövetség hivatalos nyilvántartásba vételére végül nem került sor, vélhetően az 5.479/1914. M.E. és 5.735/1914.M.E. sz. rendeletekben meghatározott egyesületalakítási tilalom miatt. A Sárospataki Ref. Főiskola Értesítője az ik iskolai évről. (LXXII. évf.) utolsó alkalommal közli az iskolai alapítványok listáját. Elhunyt Tüdős István ( ) tiszáninneni püspök, életének 52. évében. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja Révész Kálmán esperest, a sárospataki Református Főiskola volt gondnokát. Beiktatják dec. 19-én. 1918/19. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 64 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 55 tápintézeti alapítvány létezik jún. 3. nov. 18. Elhunyt Szinyei Gerzson ( ), a Sárospatakot Oltalmazó Liga elnöke, életének 84. évében. Az elnöki tisztségben Harsányi István követi. Hatályba lép a szeptember 30-án közzétett, 5.084/1919.M.E. sz. rendeletet, amely szerint a belügyminiszter közérdekből az 1.442/1916.M.E. rendeletben foglalt kivételeken túlmenően is engedélyezheti egyesület alakítását. az év során Megjelenik Szombathi János: A sárospataki főiskola története c. munkája, fordította: Gulyás József, szerkesztette: Szinyei Gerzson. Kiadja a Sárospataki Irodalmi Kör, 260 o /21. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 11 új alapítványt létesítettek. márc. 12. júl Panka Károly és Tóth Endre találkozóra hívják az általuk ismert budapesti volt pataki diákokat, akik megalakítják a jogi személyiséggel nem rendelkező Pataki Diákok Szövetségét. A találkozón 25 alapító tag vesz részt. A Sárospataki Ref. Főiskola Theológiai Akadémiai, Jogakadémiai és Főgimnáziumi

14 Értesítője az , és iskolai évekről. (LXXIII-LXV. évf.) szerint az iskolában ekkor 11 új ösztöndíj alapítvány létezik febr. 25. Kihirdetik az 1922:XI.tc-t, amely az egyesületek alakítását csak a Belügyminisztérium láttamozása után engedélyezi, a trianoni békeszerződés rendelkezései alapján. máj. 10. előtt Hatályba lép a /1922.B.M. számú rendelet, amely az országos jellegű egyletek helyi csoportjai megalakulásának tudomásul vételét szabályozza. máj. 10. Hatályba lép Klebelsberg Kunó belügyminiszternek az egyesületi alapszabályok általános kellékeiről szóló, aznapi keltezésű /1922.B.M. sz. rendelete, amely részletes, mintaalapszabályként használandó előírásokat tartalmaz. júl. 25. A 6.310/1922.M.E. sz. rendelet az 1920:VI.tc. alapján, másnapi hatállyal megszünteti a kormány háború esetére szóló kivételes hatalmát, amely alapján korábban az egyesületi jog korlátozását gyakorolta. okt. Megjelenik a Sárospataki Református Főiskola évkönyve, I. kötet c. 160 oldalas kiadvány, benne tanárok tudományos írásaival. okt. 2. Kihirdetik a /1922.B.M. sz. rendeletet, amelyben enyhítik az egyesületi közgyűlések határozatképességének /1922.B.M. rendeletben meghatározott szabályait. 1922/23. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 14 új alapítványt létesítettek jan. 5. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium sz. rendelete megvonja a Sárospataki Református Főiskola Jogakadémiájának államsegélyét. jan. 27. Harsányi István, a Sárospatakot Oltalmazó Liga elnöke levélben fordul Panka Károly Károylhoz, amelyben: bejelenti a Liga csatlakozási szándékát a Pataki Diákok Szövetségéhez, összefogást sürget a jogakadémia megmentésére (gyűlés, kormányzat megkeresése). febr. 13. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája az Országházban, amelyen megindítják a gyűjtést a sárospataki világháborús emléktáblára. febr. 20. Hatályba lép a január 31-én kelt 9.900/1923.B.M. sz. rendelet, amely kiegészíti a /1922.B.M. sz. rendeletet. Ebben általában megtiltják a külföldi állampolgárok és a középiskolás diákok számára az egyesületi tagságot, valamint enyhítik az egyesületi közgyűlések határozatképességének szabályait. (A /1922.B.M. sz. rendelet hatályát veszti.) ápr. 5. Sárospatak képviselőtestülete évi 1 millió K támogatást szavaz meg a Jogakadémiának. ápr. 19. Panka Károly felhívást tesz közzé adakozásra a hősi halált halt pataki diákok emléktáblájához, végül befolyik K. máj. 1. máj. 31. Panka Károly felhívása levelevőlapon a máj. 31-ei táblaavatásra és adományozásra. Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál felavatják a világháború pataki diákáldozatainak emléktábláját. Beszédet mond Tassonyi Ernő bányatanácsos. Az ünnepségről Harsányi István és Panka Károly Emlékfüzetet adott ki. Ugyancsak a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál felavatják az iskolaalapító Perényi Péter, valamint az iskola pártfogói, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna domborműveit, alkotójuk Vaszary László. Beszédet mond Csontos József főgimnáziumi igazgató. A táblákat állíttatta a Pataki Diákok Szövetsége. Az ünnepi közebéden kb. 400 öregdiák gyűlt össze, akik a Sárospataki Református Főiskola javára felajánlottak 232 ezer K összeget, évi 60 mázsa búzát és egyszeri 32 mázsa búzát jún. 5. Állandó fővárosi kávéházi törzsasztal ötlete merül fel patakiak számára. okt. 23. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése kimondja a sárospataki Jogakadémia beszüntetését. dec. 20. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. az év során Horthy Miklós kormányzó látogatása Sárospatakon. A tiszteletére H. Bathó Jánosművekből rendezett kórusbemutató után személyesen gratulált a zeneszerzőnek. 1923/24. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 20 alapítvány létezik és 7 új alapítványt létesítettek. E tanévtől az értesítő rendszeresen beszámol az érettségi találkozókról, a résztvevők névsorát is közölve márc. 6. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban

15 ápr. 2. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. máj. 7. Panka Károly felhívása a Szánthó Gyula ny. jogakadémiai tanár 50 éves jubileumára készülő fényképes emlékalbum készítésére. Az év során ehhez pénzt és fotókat küldenek a volt diákok. máj. 10. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. máj. 21. A Református Egyetemes Konvent országosan egységesíti a tankönyveket, ezzel megszűnik a Sárospataki Irodalmi Kör létalapja. A Kezelőbizottság utolsó ülésére október 9-én kerül sor, ezzel a Kör gyakorlatilag megszűnik. dec. 2. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. dec. 4. Panka Károly a budapesti Pataki Diákok Szövetsége nevében egymillió K összegű alapítványt tesz a Sárospataki Református Főiskolán Szánthó Gyula ny. jogtanár tiszteletére, amelynek kamataiból évente tanulmányi ösztöndíj fizetendő VIII. o. gimnáziumi tanulónak, valamint I. évf. joghallgatónak (a jogakadémia visszaállítása után). 1924/25. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 12 új alapítványt létesítettek máj. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. dec. 16. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Elhatározzák, hogy az összejöveteleken elhangzó felolvasásokat a jövőben Pataki Krónika cím alatt, egyelőre kéziratos formában összegyűjtik febr. 25. Panka Károly és Komáromi János felhívása pataki diákanekdoták beküldésére. márc. Hírlapi felhívások jelennek meg a pataki diákvilág anekdotakötetébe szóló írások beküldésére. márc. 1. Marton János közigazgató támogatást kér a budapesti Pataki Diákok Szövetségétől a pataki gályarabok emléktáblájához, valamint a világháborúban elesettek névsorának kiegészítéséhez. márc. 3. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Ettől kezdve az összejöveteleken előadások, emlékbeszédek is elhangzanak. Ez alkalommal Pálóczi Horváth Zoltán olvas fel diákemlékeiből. márc. 30. A szerkesztőkhöz beérkezik az első pataki diákanekdota. ápr. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Németh József miniszteri tanácsos diákemlékei. ápr. 15. Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság közgyűlése mozgalmat indít a budapesti Gárdonyi-szobor felállítására, s e célból 500 tagú szoborbizottságot hoznak létre, amelyben pataki öregdiákok is helyet kapnak. A szoborbizottság az év végén gyűjtést indít. máj. 7. A Baár-Madas Ref. Leánygimnázium és Nevelőintézet Volt Növendékeinek Egyesülete nyilvántartásba vételi kérelmet nyújt be a belügyminiszterhez. Az egyesület létrehozása a későbbi Pataki Diákok Országos Szövetsége szervezésének is lökést ad. máj. 8. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Szádeczky Lajos egyetemi tanár előadása Sárospatak történetéről. okt. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége hírlevele: előfizetési felhívás az anekdotakötetre. Előfizetési ár: K. Tervezett megjelenés: december. A bevételek célja: az újabb világháborús sárospataki hősi emléktábla, valamint pataki alapítványokra. Egyúttal tájékoztatás a II. anekdotakötet előkészületeiről. A hírlevélaláírói: Panka Károly és Komáromi János. okt. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. nov. 10. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Panka Károly felolvas Makláry Pap Miklós emlékezéséből. dec. Megjelenik A pataki diákvilág anekdotakincse, I. kötet. Komáromi János közreműködésével szerkesztette Panka Károly. Kiadja a Sárospataki Diákok Országos Szövetsége (sic!), Budapest, Terjedelem: 272 o. az év során Megjelenik Komáromi János Pataki diákok c. regénye. Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest. Terjedelem: 239 o. 1926/27. A tanév során a Sárospataki Református Főiskolán 16 adományt regisztráltak jan. 7. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Komjáthy

16 Sándor felolvas diákemlékeiből. márc. 4. Panka Károly felhívása a 2. emléktáblán megörökítendő világháborús áldozatok életrajzi adatainak beküldésére. ápr. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Panka Károly felolvasása: A sárospataki főiskola története. máj. Panka Károly felhívása az élő pataki diákok névjegyzékének összeállítására, a budapesti Sárospataki Diákok Szövetsége nevében. máj. 21. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. jún. Megjelenik Harsányi István Sárospataki kalauz c. könyve. Kiadó: Fischer Lajos könyvnyomdája, Sárospatak. Példányszám: 600. jún. 19. Több évfolyamot érintő öregdiák találkozó a Sárospataki Református Főiskolán. Megjelennek az 50 éve akadémiai vizsgát és az 50, 40, 38 és 10 éve érettségit tett osztályok. Szónokok: Kazinczy Gábor ny. kúriai bíró (50 éves akadémiai) és Mezőssy Béla ny. miniszter (40 éves érettségi). Ez az első ilyen jellegű híradás, az évi Értesítőben. jún. 21. A belügyminiszter az 5067/1927.VII. sz. köriratban felhívja a főispánok figyelmét, hogy a jövőben a megalakuló egyesületek iratait rajtuk keresztül terjesszék fel az illetékes törvényhatóságok. nov. 6. A budapesti Kossuth-szobor leleplezési ünnepségén a budapesti Pataki Diákok Szövetsége küldöttsége koszorút helyez el. dec. 3. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Finkey Ferenc: Kossuth Lajos sárospataki diákságának százados fordulóján. az év során A Sárospataki Ifjúsági Közlöny nagyméretű, négy oldalas találkozó-lapot ad ki, benne Szigethy H. Bathó: Búcsú-dalának szövegével ( Válásra int... ). A lap címe: A sárospataki ref. főiskolában az 19.. évben... végzett diákok találkozó-lapja. Az üres oldalak bejegyzésekre alkalmasak. 1927/28. A tanév során a Sárospataki Református Főiskolán 28 adományt regisztrálnak az év elején Harsányi Gusztáv (Debrecenben élő ny. kúriai bíró) kéri Rácz Lajost, hogy a főiskola tanári kara készítse elő országos pataki diákszövetség létrehozását. Elekes Imre igazgató a tanári karból bizottságot állít fel, és érintkezésbe lép Panka Károly Károllyal. jan. 11. Elhunyt Radácsy György ( ) ny. teológiai tanár, lapszerkesztő, életének 82. évében. jan. Megjelenik a Radácsy-emléklapok c. kiadvány, amely emlékezéseket, életrajzot, búcsúbeszédeket tartalmaz Radácsy Györgyről. Szerkesztő: Marton János. Kiadó: Sárospataki Református Lapok szerkesztősége, Sárospatak. Terjedelem: 50 o. márc. Felhívás jelenik meg adatgyűjtésre a világháborúban elesett volt pataki diákok emlékfüzetéhez. márc. Megjelenik Harsányi István Sárospataki kalauz c. könyvének második, javított-bővített kiadása. Kiadó: Fischer Lajos könyvnyomdája, Sárospatak. Terjedelem: 150 o., példányszám: 300 márc. 10. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Pálóczi Horváth Zoltán: Emlékezés Radácsy György teológiai tanárról. ápr. 19. Az iskolai székek bizottsági gyűlésén a közigazgató javaslatot tesz az 1931-ben esedékes 400. éves évforduló programjaira, közte a volt pataki diákok névjegyzésének összeállítására. ápr. 30. Rácz Lajos kérésére Trócsányi József megkapja a Debreceni Ref. Kollégiumi Diákszövetség alapszabályát, amely mintaként szolgál a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályához. máj. 6. Megalakul a Debreceni Ref. Kollégiumi Diákszövetség, amely a későbbiekben rendszeres kapcsolatokat ápol a Pataki Diákok Országos Szövetségével, elsősorban Gulyás József pataki tanár, a Diákszövetség választmányi tagja, illetve a Debrecenben élő Kazinczy Gábor révén. máj. 10. Harsányi István levélben tájékoztatja Panka Károlyt, hogy Kazinczy Gábor érdeklődik a budapesti Pataki Diákok Szövetsége működése iránt, és azt támogatni akarja. Ugyanezen a napon meghal Harsányi István ( ), életének 56. évében. máj. 12. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Panka

17 máj. 30. máj. jún. 2. jún. 13. jún. 17. jún. 24. júl. 9. júl. 16. júl. 25. szept. szept. 11. szept. 21. szept. 24. szept. 26. szept. 27. szept. 30. okt. 2. okt. 6. Károly felolvasása a második anekdotakötet anyagából. Kun Dániel, volt sárospataki községi főbíró levélben kéri a budapesti Pataki Diákok Szövetségét, hogy kérjék a tervezett Angol Internátus ötletének elvetését, mert gazdaságilag hátrányos és pedagógiailag káros. Megjelenik a Harsányi-emléklapok c. kiadvány, amely emlékezéseket, életrajzot, búcsúbeszédeket tartalmaz Harsányi Istvánról. Szerkesztő: Marton János. Kiadó: Sárospataki Református Lapok szerkesztősége, Sárospatak. Terjedelem: 52 o. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Hegyaljai Kiss Géza: Harsányi István jellemképe. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter látogatása Sárospatakon. A Sárospataki Református Főiskolán folytatott tárgyalásának témája a főiskola fejlesztése. Kíséretében van Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, Karafiáth Jenő államtitkár, Barathy Jenő, Bessenyey Zénó, Görgey István, Szabó Zoltán és Szinyei Merse Jenő országgyűlési képviselők. Velük együtt megjelentek a vármegye és a Tiszáninneni Református Egyházkerület elöljárói is. Ugyanezen a napon Klebelsberg látogatást tesz a tanítóképzőben is, amely az iskola történetének első miniszteri vizitje. Főhatóságként P-t ad felújításra. A Sárospataki Református Főiskola igazgató tanácsa javaslatot készít a 400 éves évforduló programjaira a Tiszáninneni Református Egyházkerület számára. Előkészítő értekezlet Sárospatakon, a Volt Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakításáról. Vezeti és az alapszabály-tervezetet ismerteti Elekes Imre, résztvevők kb. 30 fő. Kazinczy Gábor 1000 pengőt adományoz a célra. Alakuló közgyűlés kitűzése, tisztikar jelölése. E napon egyébként két érettségi találkozó is lezajlott. Öregdiák találkozó a tanítóképzőben. Az egyházkerületi közgyűlés Miskolcon napirendre tűzi a Sárospataki Református Főiskola 400. éves alapítási évfordulójának megünneplését. Felhívás közzététele a világháborús hősi halottak második emléktáblája és az emlékfüzet költségeinek fedezésére. Mátyás Ernő közigazgató a Pataki Diákok Országos Szövetsége Előkészítő Bizottsága nevében felhívást tesz közzé az október 6-ai közgyűlésre. Mátyás Ernő levélben tájékoztatja Panka Károlyt hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakításának előkészületei rendben folynak (felhívások kiküldése, helyiségek biztosítása). A Nyíregyházán megjelenő Nyírvidék c. lap tudósít a Pataki Diákok Országos Szövetsége október 6-ra tervezett alakuló közgyűléséről, amelyen Szabolcsból is sokan szándékoznak részt venni. Trócsányi József elküldi az alapszabály-tervezetet Panka Károlynak. Pápán 200 fővel megalakul a Pápai Ref. Kollégium Diákszövetsége, elnök: Antal Géza püspök. Kornis Gyula államtitkár látogatása Sárospatakon, tárgy: a főiskola fejlesztése. Sárospatakon, a Tanítóképző Intézetben felavatják A sárospataki áll. tanítóképző intézet hősi halált halt tanítványai szövegű emléktáblát, alkotója Sződy Szilárd. Állíttatták a Tanítóképző és diákjai. Beszédet mond Sarudy Ottó és Petrik Ernő. (A táblát 1963-ban áthelyezték a földszinti folyosóra.) A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája és értekezlete Budapesten a Tisztviselői Kaszinóban. Témák: közös utazás az emléktábla avatásra, a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabály-tervezetének megtárgyalása. Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál e nap délelőttjén felavatják az (első) világháború pataki diákáldozatainak második emléktábláját. Előtte ünnepély az imateremben Mátyás Ernő ünnepi beszédével és irodalmi-zenei műsorral. Az emléktáblát tervezte: Somody János, beszédet mond Novák Sándor gimnáziumi igazgató. A költségekre a budapesti Pataki Diákok Szövetségén keresztül 591 P folyt be, de adományokat a Sárospataki Református Kollégium közvetelenül is kapott. Közzéteszik az eseményről kiadandó Emléklapok... előfizetési felhívását. okt. 6. A Pataki Diákok Országos Szövetsége alakuló közgyűlése a főiskola imatermében ig, résztvevők száma 160 fő. Jegyzőkönyvvezető: Novák Sándor. A közgyűlést táviratban köszönti Bethlen István miniszterelnök, levélben üdvözli Klebelsberg Kunó

18 okt. 23. dec. 1. dec. 8. dec. 15. az év során az év végén jan. 17. jan. 18. Napirend: Mátyás Ernő megnyitó beszéde, Kazinczy Gábor elnökké választása és beszéde, Trócsányi József ismerteti az alapszabály-tervezetet és vezeti ennek megtárgyalását. Az szöveg pontosan követi a /1923.B.M. sz. rendeletben előírt mintát. Az alapszabályt, elfogadása után, az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint Rácz Lajos és S.Szabó József hitelesítik. Tisztikar megválasztása, (ideiglenesen, a belügyminiszteri jóváhagyásig): fővédnökök: Révész Kálmán és Dókus Ernő; védnökök: Janka Károly, Dókus Gyula és Perényi Zsigmond; társelnökök: id. Meczner Béla és Finkey Ferenc; alelnökök: Rácz Lajos, Szabó Sándor, Rácz Gábor, Csontos József, Téglássy Andor, Diószeghy János, Pálóczi Horváth Zoltán, Panka Károly, Komáromi János és Keéky István; főtitkár: Novák Sándor; titkárok: Szabó Zoltán és Zsíros József; ügyész: Izsó Bertalan; pénztáros: Trócsányi József; ellenőr: Dávid Zoltán; számvizsgáló bizottság: Tárczy Árpád, Urbán Barnabás és Szüts István. Választmányi tagok: a mindenkori közigazgató és gimnáziumi igazgató, Harsányi Gyula, Emődy László, Enyedy Andor, Somody János, Somody József, Rásonyi Papp Pál, Bálint Zoltán, Katona György, ifj. Csajka Endre, Marton János, Szilágyi Benő, Gulyás József, Bódy Dénes, Zelles Lajos. Tiszteletbeli tagok: Klebelsberg Kunó, Mezőssy Béla, Petry Pál, Korniss Gyula, Puky Endre, Farkasfalvi Farkas Géza, Szentimrey Gyula, Bernáth Aladár, Bottlik István, Harsányi Gusztáv, Mikecz István, Bessenyey Zénó, Ragályi-Balassa Ferenc, Juhász László, Farkas István, Kiss Ernő, Elek József, Kiss Zsigmond, Mitrovics Gyula, Gaál Endre, Mokcsy Zoltán, Szabó Zoltán, Dóczi Imre, S. Szabó Sándor, Szánthó Gyula, Kovácsy Sándor, Makláry Pap Miklós, Kun Zoltán, Szoboszlay Gyula, Olchváry Zoltán, László Ferenc. ünnepi beszédet mond a régi diákok nevében Pálóczi Horváth Zoltán, Mátyás Ernő, Darányi Lajos, Janka Károly, Rácz Lajos, Marton János köszöntői. Panka Károly javasolja emlékfüzet kiadását. választáviratok Horthy Miklóstól és Klebelsberg Kunótól. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése Dókus Gyula után Farkasfalvi Farkas Gézát választja Sárospataki Református Főiskola gondnokává. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája és értekezlete. Program: Panka Károly beszámol a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakulásáról, további teendők megbeszélése. Mitrovics Gyula felajánlja a Pataki Diákok Országos Szövetségének a Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései c. tanulmánya különlenyomatának tiszta bevételét az iskolakerti Kazinczy-szobor költségeire, egyúttal tervet sürget Kazinczy 1931-es születési centenáriumára. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: jelentés az eddigi munkáról, állásfoglalás az internátus építésére ígért, de a költségvetésből kihagyott államsegély ügyében, delegációt küldenek, vezeti: Kazinczy Gábor, az Emléklapok nyomdai levonata elkészült, Lord Rothemere üdvözlése, kapcsolatfelvétel a Nemzetközi Diákszövetséggel. Mátyás Ernő közigazgató konzultációt javasol a 400. évfordulóra megjelenő iskolatörténeti kiadványokról. Megjelenik az Emléklapok okt. 6.-ról. A hősi halált halt sárospataki diákok második emléktáblájának leleplezési ünnepélyéről és a Pataki Diákok Országos Szövetségének megalakulásáról. Összeállította: Novák Sándor, kiadja a Pataki Diákok Országos Szövetsége, terjedelem 62 oldal. Tartalom: az események leírása, az alakuló közgyűlésen elhangzott beszédek és köszöntések, tisztikar névsora, emléktáblán szereplő hősi halottak életrajzi adatai Kazinczy Gábor levélben kéri Panka Károlyt, hogy Dókus Ernő véleménye szerint az öregdiákok addig ne küldjenek delegáció a kormányhoz, amíg a Sárospataki Református Kollégium és az állam közötti tárgyalások le nem zárulnak. Dókus Ernő mégis kéri a Pataki Diákok Országos Szövetsége részvételét a január 24-ei

19 delegációba (egyházkerületi küldöttségbe). jan. 24. Sárospataki küldöttség a kormány előtt. Vezetik: Dókus Ernő, Janka Károly, Kazinczy Gábor és Finkey Ferenc. További tagok: 12 fő, valamint az egyházkerületi esperesek. A kormány részéről jelen van: Klebeslberg Kunó vallás-és közoktatásügyi miniszter, Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkár, Wekerle Sándor pénzügyminiszter. jan. 26. Vaszary László szobrászművész további domborművek elkészítésére tesz javaslatot Panka Károlynak 1931-re, ehhez kéri a patakiak gyűjtését. A tervezést ingyen, a gipszöntvényt és a bronzszobrot díjazásért vállalná. febr. 10. Gonda Béla elküldi Panka Károlynak a Sárospataki Református Kollégium iskolatörténeti monográfiája tervezetét, amelynek közreadását még az 1917-ben alakult Pataki Diákok Országos Szövetsége vette napirendjére. febr. 13. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. febr. 21. A Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályának beküldése a Belügyminisztériumba. márc. 8. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Németh József: Emlékbeszéd Kovácsy Sándor tanár felett. márc. 23. Klebelsberg Kunó és Tóth István államtitkár látogatása Sárospatakon, téma: a főiskola fejlesztése. ápr. 4. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: folyó ügyek. ápr. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Mitrovics Gyula: A nagy pataki diák: Kazinczy Ferenc; Hegyaljai Kiss Géza: Kazinczy (óda), elszavalta: Bodolay István. ápr. 22. Panka Károly felhívása Mitrovics Kazinczy-könyvének előfizetésére, a Kazinczy Ferenc szobor céljára. ápr. 26. Vaszary László szobrászművész kéri, hogy a Kazinczy-szobrot ő mintázhassa meg. ápr. 29. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: a június 9-re tervezett közgyűlés és érettségi találkozó előkészítése. máj. 3. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Rácz Gábor: Emlékbeszéd Hézser Emil ref. lelkész felett; Kazinczy Gábor: Adatok Kazinczy Lajos honvéd tábornok vértanúságához. máj. 10. Keviczky Hugó szobrászművész kéri, hogy a Kazinczy-szobrot ő mintázhassa meg. máj. 15. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: közgyűlés előkészítése, a Lorántffy-szobor ügyében Klebelsberg Kunó megkeresése. máj. 30. A Pataki Diákok Országos Szövetsége körlevele az Emléklapok kiküldésével és tagdíjfizetési felszólítással, aláírók: Kazinczy Gábor és Novák Sándor. máj. 30. A megnyitott központi tagnévsor-nyilvántartás szerint a Pataki Diákok Országos Szövetsége taglétszáma 231 fő. jún. 11. Miniszteri értekezlet Klebelsberg Kunó elnökletével Budapesten a Sárospataki Református Főiskola fejlesztésének és az internátusok ügyében, a pataki delegátus vezetője Elekes Imre. A tárgyalás lényege: pénzügyi támogatás 1927/28-tól 35 éven át 30 ezer P gimnáziumi internátusra, 1928/29-ben 5 ezer P annuitás teológiai internátusra, 1929/30-ra 40 ezer P annuitás internátusra, 1930/31-re 240 ezer P tőkesegély. Mindezen kormányzati vállalásokra, mint fedezetre, a Sárospataki Református Főiskola 500 ezer P kölcsönt vesz fel. A tárgyalás további eredményei: gimnáziumi nyelvoktatás, tanítóképző visszaadása. jún. 14. Kazinczy Gábor javasolja Panka Károlynak, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége csatlakozzon a Magyar Revíziós Mozgalomhoz. jún. 16. Érettségi találkozók a Pataki Diákok Országos Szövetsége szervezésében: 10, 20, 25, 35, 40 és 50 éveseknek. Ez az első ún. nagy találkozó, ahol minden osztály részéről elhangzanak köszöntések. Részt vesz kb. 50 öregdiák. jún. 16. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: folyó ügyek, valamint a kerek évfordulós érettségi találkozók. A választmány 200 P-t kiutal a főiskolai könyvtár, továbbá 200 P-t akadémiai és gimnáziumi diákok számára. jún. 30. A Tiszáninneni Református Egyházkerület nevében Révész Kálmán püspök és Dókus Ernő főgondnok, valamint a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium 440-2/ sz., jún. 25-én kelt felhatalmazása alapján a kincstári jogügyi igazgatóság képviselője aláírják a sárospataki tanítóképző egyházi kezelésbe adásáról szóló szerződést, mintegy

20 kárpótlásként a jogakadémia elvesztése miatt. Az ingatlant az egyházkerület 50 évre térítésmentes használatba kapja. júl. 1. A Pataki Diákok Országos Szövetsége pénzvagyona: 1.453,28 P júl. 8. A belügyminiszter négy kiegészítéssel jóváhagyja Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályát, /VII B.M. számon. júl. Az 1928/29. tanévi tanítóképzős értesítő első alkalommal közli a megtartott képzős öregdiák találkozók időpontját és résztvevő évfolyamait. szept. 8. Kazinczy Gábor sürgeti a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályának jóváhagyását, mert addig nem alakulhatnak meg a nyíregyházi, miskolci és sátoraljaújhelyi fiókok. szept. 14. A tanítóképző ünnepélyes átadása (visszaadása) a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek. okt. A Pápai Ref. Kollégium Diákszövetségének 1. választmányi ülése, szövetségi taglétszám: 774 fő. okt. 15. Befejeződik a Sárospataki Református Főiskola felújítása: a második emelet ráépítése a gimnáziumi szárnyra, valamint a teológiai internmátus kialakítása. Építési költség: P. okt. 15. Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsa a köziskolai szék okt. 8-ai határozata alapján dönt a 400. alapítási évfordulós ünnepség programtervezetének ideiglenes alapként történő elfogadásáról. Ezek közül a Pataki Diákok Országos Szövetségét érintik: öregdiák találkozó, az Amerikában működő volt diákok bevonása, iskolatörténeti népszerűsítő könyv kiadása. okt. 27. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: alapszabályt a belügyminiszter jóváhagyta, a négy kiegészítést a választmány a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján átvezeti az alapszabály szövegében. A Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályai ezt követően nyomtatásban is megjelennek, 15 oldal terjedelemben. szobrokra gyűjtés szükséges, részvétel 400. éves ünnepségeken: javaslat történelmi felvonulásra, a budapesti sajtóiroda megszervezését Panka Károly vállalja, sárospataki házakra emléktáblákat tanárokról, felelős: Rácz Lajos, mint ügyvezető alelnök, Dóczi Imre és S.Szabó József köszöntése. nov. 8. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége, amely 1921 óta 30 összejövetelt tartott, alakuló közgyűlésen átalakul a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületévé. Engedélyszámai: /1929.VII.BM., valamint 34380/1930.IV. Bp. Szkfv.polg.m. Tisztségviselők: elnök: Panka Károly, társelnökök: Bessenyey Zénó, Pálóczi Czinke István, Finkey Ferenc, Gaál Endre, Gonda Béla, Kérészy Zoltán, Mészáros Károly, Németh József, Pálóczi Horváth Zoltán, Rácz Gábor, Rácz Lajos, Szabó Zoltán; alelnökök: Benda Gyula, Bodolay István, Forgon Lajos, Komáromi János, Kontz Endre, Szűts Ernő, Tassonyi Ernő, Tóth Endre, Zsoldos Benő; titkár: ifj. Rácz Lajos; pénztáros: Rehó Pál; ellenőr: Mészáros István; választmányi tagok: Haury József, Hézser Zoltán, Makláry Sándor, Okruczky Árpád, Somody János, Veress Győző; számvizsgáló bizottsági tagok: Katona Endre, Sz. Lukács Pál, Török Andor. A közgyűlés javasolja: a főiskola történetének tudományos igényű megíratását, a 400. évfordulóra Horthy Miklós fővédnöki, a miniszterelnök és a vallás- és közoktatási miniszter védnöki felkérését. nov. 8. Szabó Zoltán javasolja állandó sárospataki sajtóiroda felállítását Budapesten. nov. 25. A főiskola történetének tudományos igényű megíratására vonatkozó közgyűlési javaslatot magáévá teszi a 400. éves jubileum előkészítő bizottsága. Sárospatakon, és felkéri Marton Jánost a megírásra, aki a feladatot vállalja. nov. 28. Kazinczy Gábor felhívó levelei Enyedy Andorhoz és Farkas Istvánhoz a Pataki Diákok Országos Szövetsége miskolci fiókja megalapítása ügyében. dec. Nyomtatásban megjelenik a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabálya. dec. 10. Miniszteri értekezlet Klebelsberg Kunó elnökletével Budapesten a Sárospataki Református

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII) 2015. február 17.

Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII) 2015. február 17. Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII) 21. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2015. február 17. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az 1848. évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben