Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata"

Átírás

1 Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem, orosz és szakon szerzett diplomát az ELTE BTK-n, majd Master of Education fokozatot a korai nyelv-oktatás pedagógiájában a leeds-i egyetemen, az Egyesült Királyságban. Doktori fokozatát alkalmazott nyelvészetből a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Fő kutatási területei: a korai idegennyelv-oktatás, illetve a két tanítási nyelvű oktatás. Ez utóbbi területen tantervek és tananyagok, monográfia és könyvfejezet szerzője, nemzetközi projektek hazai koordinátora. A jelen tanulmánykötet egyik szerkesztője. Párban történő tanítás, mint az alternativitás egy formája Az 1970-es évektől kezdve Európa számos országában jelennek meg alternatív 1 iskolák, vagy programok, amelyeknek közös jellemzőjük, hogy nem hivatkoznak egy speciális előd munkásságára, mint például a múlt század első felének reformpedagógiája (Mészáros- Németh-Pukánszky 2005). Humanisztikusnak vagy nyitottnak is nevezik ezeket az iskolákat vagy iskolai programokat. Humanisztikusnak Chomsky szerint az olyan nevelést lehet nevezni, amely azt tűzi ki célul, hogy felkészítse a tanulókat az életre, és ezt a folyamatot együttérzéssel, bíztatással, kihívást jelentő feladatokkal, valamint ingerekben gazdag és változatos környezet megteremtésével segíti (Chomsky 2003: 164). 2 A humanisztikus iskolákban a tanulók emberibb, azaz gyermekibb módon élnek és tanulnak, nagyobb szerepet kap a közvetlen, érzéki tapasztalatszerzés, kevésbé parcellázzák fel a valóságot tantárgyakra, több figyelmet fordítanak a gyermekek természetes érdeklődésének a kielégítésére, saját elgondolásaik megvalósítására (Csapó 2002:20). Az alternatív iskolák alapvető eleme a kooperatív tanulás. Néhány országban, például Svájcban és Ausztriában az alternatív iskolákat kooperatívnak is nevezik (Mészáros-Németh-Pukánszky 2005). A kooperatív tanulás lényegi eleme, hogy a hagyományosnál jóval több interakcióra ad lehetőséget tanár és tanár, tanár és tanuló, illetve tanuló és tanuló között egyaránt. A tanulásnak ez a formája egyfajta válasz az iskolára háruló új társadalmi szerepre, amely az életre való felkészítés során a csapatmunkát és az interakciót előtérbe helyezi. Az egyén a kooperatív tanulás módszerével megtanulja az iskolában, hogyan figyeljen oda másokra, hogyan törődjön azzal, hogy társa tudja-e a feladatát, megtanulja, hogy egy szöveget, feladatot, elméletet hányféleképpen lehet értelmezni, valamint nélkülözhetetlen szociális készségekre tesz szert (Kagan 2001:XI). A párban történő oktatás a kooperatív és alternatív oktatási formák egyike. Az egy tanteremben, egy időben egynél több pedagógust foglalkoztató oktatási formát a szakirodalom team teaching, azaz munkacsoportban történő tanítás néven tartja számon. Maga a terminus 1 Az USÁ-ban alternatív alatt olyan programokat értenek, amelyek hagyományos programok helyettesítéseként kiegészítő jelleggel működnek (Rix & Twining 2007) 2 A fordítás a tanulmány szerzőjének munkája 1

2 a 20. század második felétől ismeretes. A gyakorlatban mindez idáig meglehetősen kevés példát találhatunk a megvalósítására. A team-teaching nem a mindennapi pedagógiai kontextus része, rendszerint speciális, többnyire nem államilag finanszírozott programokhoz kötődik. A fogalom egyik legáltalánosabb meghatározása szerint team teaching annak a pedagógiai szituációnak a neve, amelyben két vagy több tanár együttesen vesz részt egy és ugyanazon tanulócsoport órájának megtervezésében, kivitelezésében, valamint értékelésében (Goetz 2000). 3 Az idegennyelv-oktatás kontextusában team-teaching, azaz párban történő tanítás alatt leggyakrabban azt a szituációt értjük, amikor a pár egyik tagja a forrásnyelv, a másik pedig a célnyelv anyanyelvi beszélője. Kettőjük között lehet szakmai különbség, amennyiben a forrásnyelven tanító pedagógus rendelkezik magasabb szakmai ismeretekkel, míg a célnyelv beszélője pedagógiai asszisztensi szerepet tölt be, de lehetnek szakmai szempontból egyenrangúak is. Coonan (2003) 4 kiemeli, hogy a team teaching különösen jó megoldás olyan esetekben, amikor tartalomtanítás történik az idegen nyelven. A CLIL 5 kontextusban megvalósuló team-teaching-re Európában kevés példát találunk. Ezek közül az Európa legnagyobb nyelviskolája néven emlegetett Vienna Bilingual Schools nevű program a legismertebb, amely az 1989 után, a berlini fal leomlását követően indult Bécsben, azzal a céllal, hogy a világ minden tájáról érkezett tanulók számára többnyelvű környezetet hozzon létre. A programban való részvétel ingyenes, Bécs városának támogatását élvezi. A 3-18 éves korosztály anyanyelvű és osztrák pedagógusok együttes irányítása alatt vesz részt a programban 6 Párban történő két tanítási nyelvű program hazánkban: a Szőlőtő Alapítvány óvodai és általános iskolai programja A Szőlőtő Magyar- Kétnyelvű Alapítványnak az óbudai Krúdy Gyula Általános Iskolában működő programja egyedi és példa nélküli a hazai közoktatásban. Létrejöttét a többi hazai alternatív iskolához, vagy iskolai programhoz hasonlóan az 1993-as oktatási törvénynek köszönheti, amely kedvezett az önálló iskolakoncepciók kialakításának (Vastagh 1995). A külföldi irányítású iskoláktól abban különbözik, hogy míg azok döntő mértékben egynyelvű (, német, stb.) oktatást nyújtanak, a Szőlőtő kiegyensúlyozottan kétnyelvű programot kínál. Követelményrendszere kialakításában egyaránt figyelembe veszi a Nemzeti Alaptanterv, illetve a hasonló brit oktatási alapdokumentum előírásait. Célja nem a külföldi irányítású iskolák célnyelvi szintjének elérése, hanem: anyanyelv és célnyelv kiegyensúlyozott fejlesztése a célnyelven (is) történő tantárgytanítás által. A program egyediségét az biztosítja, hogy a különböző anyanyelvű pedagógusok párban mindketten részt vesznek a tanítás minden fázisában. A team-teaching a Szőlőtő Alapítvány programjában abban a sajátos formában jelenik meg, hogy a forrásnyelvi illetve a célnyelvi pedagógus egy 3 Forrás:www.acs.ucalgary.ca/~egallery/goetz.htm 4. Forrás:/www.clil-axis.net/team_teach_clil.htm 5.A betűszó feloldása: Content and Language Integrated Learning. Ez a közös neve az olyan európai nyelvoktatási programoknak 1996 óta, amelyeknek célja a tantárgyi tartalom és a nyelv együttes fejlesztése. A névadó: David Marsh 6. Forrás: bilingaul schools 2

3 időben és egy tanulócsoportnak tanít, az órát közösen tervezi, valamint az óra alatti és utáni értékelést is közösen végzi. A Szőlőtő Alapítvány két tanítási nyelvű programjának létrejötte A III. kerületi Krúdy Gyula Általános Iskolában 2004 szeptemberétől működik párban történő magyar- két tanítási nyelvű program. Az iskola profilváltásakor a Szőlőtő Alapítvány az iskola vezetőségével együtt úgy döntött, hogy a két tanítási nyelvű oktatást első osztálytól kezdve, felmenő rendszerben, fokozatosan vezetik be. A 26/1997. (VII.10.) MKM rendelet 7 a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról című dokumentumhoz csatolt Melléklet: A két tanítási nyelvű iskolai oktatás formái, Közös rendelkezések címszó 1. pontja kimondja: Két tanítási nyelvű oktatás bármelyik iskolai évfolyamon kezdődhet és folyhat. Figyelembe vették még a 7. pontot is, mely kimondja: A két tanítási nyelvű iskolai oktatás megszervezhető célnyelvi előkészítést nem igénylő formában. Ide sorolható a nyolcadik évfolyamig szervezett korai két tanítási nyelvű oktatás. A kétnyelvű iskolai oktatás életre hívásában elsősorban azoknak a szülőknek volt döntő szerepe, akiknek a gyermekei a Szőlőtő Alapítvány kétnyelvű óvodai programjába jártak, amely őszén indult egy III. kerületi önkormányzati óvodában, egy csoporttal. A 25 gyerekkel két magyar és három anyanyelvű pedagógus foglalkozott, párban dolgozva, az utóbbiak délelőtti/délutáni munkamegosztás szerint. Az első évet követően, a szülők kérésére minden évben indult egy nyelvű csoport, míg 2004-re az eredetileg négy magyar csoporttal működő óvoda egységesen kétnyelvűvé vált. Ugyanebben az évben indult be az iskolai program azoknak a gyerekeknek, akik 2001-ben kezdték a kétnyelvű óvodai programot. Nem minden gyermek folytatta tanulmányait az alapítványi iskolában, a 25-ből 10-en. A nem a kétnyelvű óvodából jelentkezők számára az iskolakezdést megelőző félévben nyelvű felzárkóztató foglalkozásokat tartottak a leendő anyanyelvű tanítók. Így próbálták a tanulókat megközelítőleg egységes szintre hozni. A program típusa Az iskola a két tanítási nyelvű oktatásnak a hazai oktatási gyakorlatban eddig ismeretlen formáját választotta. Ez a kéttanítós forma, amely a Szőlőtő Alapítványnak a III. kerületi Százszorszép Óvodában bevezetett óvodai programjára épül, és a Vienna Bilingual Schools hálózat (Bécs) két tanítási iskoláinak gyakorlatához hasonló. 8 Ennek lényege, hogy a tanteremben mind a magyar, mind az nyelvű pedagógus egyidejűleg jelen van, és így a tanítási órák nagy része mindkét nyelven folyik. Kivételt képez a két nyelv, az anyanyelv és az, amelyek esetében csak egy célnyelvű pedagógus van jelen. Ez a módszer sikeresnek bizonyult a bécsi kisiskolások körében, mert a célnyelv az első osztálytól kezdve tantárgyi tartalommal szerepel a tantervben, ugyanakkor a program kezdetén kellő biztonságot jelent a tanulók számára az anyanyelvi pedagógus jelenléte. A két pedagógus a kooperatív tanítás elvei alapján előre összeht terv szerint felosztja egymás közt a tananyagot, illetve az órai tevékenységeket. Tudatos pedagógiai tervezésről és megvalósításról van szó, amelyben mindkét nyelv egyenrangú szerepet játszik. Amíg az egyik pedagógus tanít, a másik körbejár a tanulók között, segíti, ellenőrzi munkájukat. A párban tanítás egyik alapszabálya, hogy minden pedagógus csakis az anyanyelvén beszél a A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvei 26/1997.(VII. 10) MKM rendelet 8 Lásd: 6. lábjegyzet 3

4 tanulókhoz, a másik az, hogy az óra folyamán mindkét pedagógus mást-mást tanít, sohasem kerül sor a hallottak másik nyelven történő megismétlésére. Az egyes tanórákon, a tantárgytól és a tananyagtól függően, általában ötpercenként kerül sor nyelv, illetve tanárváltásra, a tananyag egységének megbontása nélkül. Például, ha matematika órán az nyelvű pedagógus az ötös számkörben oldat meg feladatokat, a magyar pedagógus a hatos számkörben folytatja a munkát, és nem ismétli, vagy értelmezi az ul elhangzottakat. A kéttanítós munkaforma sikerét az is elősegíti, hogy az óvodában alkalmazott módszerekhez hasonlóan az alsó évfolyamokon dominálnak a tevékenység-alapú, mozgással összeköthető, játékos formák, amelyek a 6-10 éves korosztály számára megfelelőek. A tevékenységgel párosuló, a gyermek számára könnyen értelmezhető szituációkban zajló nyelvtanulás valójában nyelvelsajátítás, az anyanyelv-elsajátításhoz hasonló módszerekkel történik. Ez a megközelítés mind a két tanítási nyelvű oktatás, mind a korai idegennyelv-tanulás számára igen kedvező lehetőséget biztosít. Tartalom és nyelv aránya a tantervben Az iskolában a nyelvelsajátítás meghatározott tantárgyi tartalmakon keresztül történik, amelyet közvetlen célnyelv-oktatás is kiegészít. Az első négy évfolyamon úgy választották meg a tantárgyak körét, hogy az ún. készségtárgyak (ének-zene, testnevelés, rajz, technika, néptánc), valamint egyes, kognitív szempontból magasabb követelményeket támasztó tárgyak (környezetismeret, matematika) egyaránt szerepelnek a tantervben. A felső tagozaton majd a tanterv kibővül nyelvileg magasabb követelményeket támasztó tárgyak körével, mint a történelem, a természetismeret, valamint belépnek más, nyelvileg kevésbé megterhelő, de az interkulturalitást elősegítő tárgyak, például a dráma-oktatás, valamint a célnyelvi országok ismeretével foglalkozó tantárgy, a civilizáció is. A több, mint három tantárgy célnyelven való tanulása azért nem mond ellent az Irányelvekben előírt 35-50%-os célnyelvi aránynak, mert, mint már fent kifejtettük, minden célnyelvi óra egyben anyanyelvi óra is, és így az első négy évfolyamon két nyelven oktatott hat tantárgy célnyelvi aránya pontosan megfeleződik, és megfelel a hazai közoktatásban szokásos három célnyelvi tantárgy-tanításnak. Az alábbiakban vizsgáljuk meg, hogy a célnyelv elsajátítására milyen időkeretek állnak rendelkezésre a közoktatásunkban 1989 óta egyre nagyobb számban jelen lévő, hagyományos két tanítási nyelvű általános iskolai programokban 9, illetve a Szőlőtő Alapítvány programjában: 1. táblázat: A célnyelvi jelenléte a hagyományos két tanítási nyelvű programokban (Forrás: 26/1997. sz. Miniszteri Rendelet) Tantárgy neve Heti óraszám Célnyelv 5 Testnevelés 3 Ének-zene 1 Vizuális nevelés 10 1 Összesen: 10 9 Ezekről a programokról bővebben: Kovács A tantárgyak köre szabadon választható, azonban bármely kombináció is csak ennyi, vagy még kevesebb célnyelvű órát eredményezne. 4

5 2.táblázat: A célnyelvi jelenléte a párban történő kéttannyelvű programokban (Forrás: A Krúdy Gyula Általános Iskolában működő Szőlőtő Magyar- Kéttannyelvű AlapítványPedagógiai Programja) Tantárgy neve Heti óraszám: Célnyelv 11 2 Matematika 4 Testnevelés 3 Vizuális nevelés (Rajz és technika) 2 Környezetismeret 1 Ének-zene 1 Néptánc 1 Angol mesemondás 12 5 Egyéni foglalkozás 1 Összesen: 20 Még plasztikusabb képet kapunk, ha mindezen adatokat a szokásos órarendi formában helyezzük el. A célnyelv és a célnyelven tanított tantárgyak az alábbi arányban jelennek meg a tantervben a hagyományos két tanítási nyelvű programokban egy első osztályos órarendet alapul véve, és az órarendben kizárólag ezeket az órákat feltüntetve. 3. táblázat: A célnyelv és a célnyelven tanított tantárgyak jelenléte a tantervben egy hagyományos két tanítási nyelvű első osztályos programban (Forrás: 26/1997 sz. Miniszteri Rendelet) Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Angol Angol Angol Angol Angol Testnevelés Ének Vizuális Testnevelés Testnevelés Láthatjuk, hogy a heti órából 10-ben van jelen a célnyelv. Amennyiben az iskola nem a heti három órás testnevelést, hanem helyette mást, pl. például a heti 2 órás környezetismeretet, vagy éneket választja, amelyből egyet rendszerint anyanyelven tanít, úgy a célnyelven tanított órák heti óraszáma még alacsonyabb lesz. 4. táblázat: A célnyelv jelenléte a kurrikulumban a párban tanító kéttannyelvű program első osztályában 13 (Forrás: A Krúdy Gyula Általános Iskolában működő Szőlőtő Magyar- Kéttannyelvű Alapítvány órarendje tanév) Délelőtt: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Magyar Angol Vizuális Magyar Angol Magyar Környezetismeret Vizuális Magyar Matematika Matematika Matematika Magyar Matematika Magyar 11 A célnyelv óraszáma a tanévben heti 5-re emelkedett az által, hogy az addigi délutáni mesemondás beépült a délelőtti tanórák rendjébe. Így az nyelven kínált heti óraszám 23-ra emelkedett. 12 Az mesemondás, illetve az egyéni foglalkozás a kötelező délutáni program részei 13 A célnyelven (is) tanított tantárgyak vastagon szedve 5

6 Ének Néptánc Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés Testnevelés Délután: Angol mesemondás Angol mesemondás 14 Angol mesemondás Angol mesemondás Kiscsoportos foglalkozás Hetenként egyszer, három fős csoportban Angol mesemondás A táblázatból láthatjuk, hogy a célnyelv csupán a magyar órákon nem jelenik meg. Az összes többi óra vagy egynyelvű, vagy célnyelven (is) tartott szaktárgyi óra. Ezek együttes heti óraszáma: 20, ami pontosan a kétszerese a hagyományos két tanítási nyelvű programokban elérhető maximális óraszámnak. A program második évétől kezdve a délutáni mesemondás beépült a délelőtti órarendbe, heti 5, mint idegennyelv-órát eredményezve. A gyermekirodalom mint tananyag azonban megmaradt, ugyanis az órák egy részén a tanulók az Oxford Reading Tree sorozat fokozatosan nehezedő szintű történeteit dolgozzák fel. Az ugyancsak délutáni elfoglaltságként megjelenő kiscsoportos foglalkozás az tutorális rendszer mintájára tehetséggondozást, a délelőtti órákon hallott ismeretek és kialakított készségek megszilárdítását, valamint a megértés ellenőrzését célozza. A célnyelv mennyiségi vizsgálata mellett egy másik, igen lényeges, a minőséget meghatározó szempont az, hogy az órákon (a magyar nyelv és irodalom kivételével) mindenütt jelen van a célnyelvet anyanyelvként beszélő pedagógus. Míg a hagyományos két tanítási nyelvű programokban a heti 8-10 célnyelvi óra közül maximálisan kettő az, amelyet a célnyelvet anyanyelvként beszélő pedagógus tart, a Szőlőtő programjában az ilyen órák aránya ennek a többszöröse, amely egyedülálló a hazai közoktatásban. Tankönyvek és tananyagok A program vizsgálatának fontos elemét képezik a tankönyvek és tananyagok. Erre a speciális oktatási kontextusra nem felelnek meg sem a normál tantervű hazai iskolai tankönyvek, sem a külföldön, például nyelvterületen, vagy egyéb országokban használatos tankönyvek. A Szőlőtő Alapítvány ezért saját tankönyvek és tanári kézikönyvek elkészítését határozta el. A Konsept Könyvkiadóval 15 együttműködve hiánypótló vállalkozásba kezdett, megjelentette az összes alsó tagozaton használatos tankönyvek két tanítási nyelvű programokra készült kétnyelvű változatát, amelyeknek szerzői az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Karának oktatói. Az általános iskola alsó tagozatán használatos tankönyvek és tanári kézikönyvek már mind rendelkezésre állnak, és hamarosan megjelennek a felső tagozatosok könyvei is, melyeket a korosztályhoz értő szakemberek, szakmetodológusok írnak. A Szőlőtő Alapítvány által létrehozott tananyagok látják el a hagyományos program szerinti két tanítási nyelvű iskolákat is. Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Ebben a programban a célnyelv jelenléte és aránya legalább kétszerese a hagyományos CLIL programokéinak. 14 A heti 5 óra eloszlása az első osztályosok órarendjében: két 45 perces óra a délelőtti órákban, + öt perces délutáni nyelvű foglalkozás, amely a nyelvfejlesztést az gyermekirodalmi alkotások feldolgozása révén végzi. 15 A kiadványokról bővebben: 6

7 Az anyanyelvi beszélő minden tanórán jelen van (a magyar nyelv és irodalom órák kivételével). A program megvalósítását speciális, erre a célra tervezett tankönyvek, tananyagok segítik. Állandó minőségellenőrzés kíséri a megvalósítást, egy CLIL szakértő bevonásával. Délutánonként tutorális típusú (három tanuló plusz egy tanár) tevékenységek erősítik meg és ellenőrzik a délelőtt tanultakat. Nem kezdő szintről indul. Az általános iskolai programban részt vevő tanulók és pedagógusok vizsgálata A vizsgálat módszerei A feltételezésünk az volt, hogy a programban részt vevő tanulók szülei között nagyobb számban vannak idegen nyelvet beszélők, mint a népesség átlagában. Ugyancsak feltételeztük, hogy a szülők iskolai végzettsége az átlagosnál magasabb, valamint azt is, hogy a családok mobilitása az átlagot meghaladó, gyakoribb az országhatárokon túli, több helyszínen zajló életvitel. Ugyanakkor azt is számításba vettük, hogy a tanulók esetében nem beszélhetünk hosszas, a magyartól eltérő nyelvi környezetben szerzett tapasztalatokról, mivel életkoruk (8-9 év) ezt csak korlátozottan teszi lehetővé. A 24 fős osztályban egy 6 kérdésből álló kérdőíves felmérést végeztünk abból a célból, hogy információt szerezzünk a tanulók hátteréről. 23 tanuló szüleinek válaszát kaptuk meg, összesen 46 szülőét. A kérdések egy része a szülőkkel, a családi háttérrel kapcsolatos adatokra, másik része pedig az iskolaválasztás okára kérdezett rá. A tanulók és a nyelvek kapcsolatának vizsgálata A 6-7 éves tanulókról elsősorban a tanulót nevelő szülői ház idegen nyelvvel kapcsolatos tudásának és elvárásainak vizsgálata útján igyekeztünk ismereteket szerezni. Első lépéseként megnéztük, milyen okok miatt választották a szülők ezt a programot gyermekük számára. A szülői válaszok differenciáltabb feldolgozása céljából a családoknak először nem konkrétan az nyelvvel, hanem általában a nyelvekkel való kapcsolatát vizsgáltuk. Ezt követően azt vizsgáltuk meg, hogy a szülők, vagy a tanulók éltek-e külföldön, ha igen, mennyi ideig, és ezen időszakon belül éltek-e nyelvterületen. Majd a szülők nyelvtudására vonatkozó adatokat csoportosítottuk, az egyes tanulók szülői hátterét megrajzolva (apai-anyai nyelvtudás, a szülők által ismert nyelvek, és ezek száma, esetleg a nyelvtudás foka, illetve egyéb tényezők (például a szülő egy adott nyelv anyanyelvi beszélője, stb.). Fontos információt hordozhatnak a szülők iskolai végzettségéről szerzett ismeretek is. A tanulói hátterének megismerése végül a tanulók lakóhelyének vizsgálatával zárult. A válaszokból úgy tűnik, a szülők meglehetős tudatossággal döntöttek az iskolaválasztáskor. Az nyelv ismeretét, minél magasabb fokú tudását említették a legtöbben választásuk indokaként. A programban folyó nyelv-oktatásról meglehetősen differenciált képe van a szülőknek. Magas fokú nyelv-oktatást említenek indokként, illetve azt a tényt, hogy ebben a programban anyanyelvű tanárok oktatnak. Egy szülő így fogalmaz: Az nem csak egy tantárgy, hanem az egész iskolai életüket átszövi, ami azért is figyelemre méltó, mert ezt a tényt az iskolaválasztás idején még nem tudhatta biztosan. Mások ezt írják: A kétnyelvűség fejlesztő lehetősége vonzó volt, illetve: Az általam megismert más szemléletű pedagógiai hozzáállás érdekelt.ezek a vélemények azt jelzik, hogy a szülők a 7

8 program konkrét nyelvi hasznán túl általános pedagógiai értékeket is keresnek. A megszerezhető nyelvtudás minőségére utaló elvárást fogalmazza meg az a szülő, aki így indokolja választását: hogy az készségszinten jelen legyen a gondolkodásukban. A szülők egy másik csoportja a család sajátos nyelvi hátterével indokolja a választást. A gyerek kettős (kanadai-magyar) állampolgár Az otthon nyelve az (holland-magyar kétnyelvű gyermek esetében), illetve: A család kétnyelvű. A tanulók nyelvi háttere A nyelvi háttér vizsgálata során a tanulókat öt kategóriába soroltuk, a szerint, hogy az iskolai tanulmányok megkezdése előtt voltak-e egyáltalán kapcsolatban idegen nyelvekkel, különösen a program célnyelvével, és ha igen, mennyire intenzív volt ez a kapcsolat. Ennek alapján az alábbi öt kategóriába soroltuk be a tanulókat. Kétnyelvű családba születtek Angol nyelvterületen éltek A szülők (vagy csak az egyik szülő) kitűnően beszélnek ul A kétnyelvű óvodai programból érkeztek az iskolába A szülők nem beszélnek ul Az első kategóriába négy tanuló tartozik. Mind a négynek az édesapja az, aki nem magyar anyanyelvű, kettőnek, egynek holland, egynek pedig román. Angol nyelvterületen (Kanadában, az Egyesült Királyságban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban) született, élt, illetve rövid ideig óvodába is járt négy tanuló. Ugyancsak három olyan tanuló van az osztályban, akiknek mindkét, vagy egyik szülője kitűnően beszél ul, hosszas külföldi munkavégzés, vagy egyetemi tanulmányok miatt. Az Alapítvány kétnyelvű programú óvodájából 10 tanuló érkezett az osztályba. Ezek a gyerekek minimum egy, maximum három évet töltöttek naponta kétnyelvű környezetben. Így tudásuk alapján semmiképpen sem voltak kezdő szintűnek mondhatók iskolakezdéskor 16. Az ötödik csoportba azok a tanulók tartoznak, akiknek a szülei nem beszélnek ul. Ezek száma: öt. Összehasonlításképpen elvégeztük az ugyanezen program első osztályába egy évvel később, 2005-ben beiratkozott tanulók vizsgálatát is. A következő eredményeket kaptuk: az első évre 21 tanuló iratkozott be. A tanulók egyike Magyarországon élő, vietnami származású. Négy tanuló születése okán kétnyelvű, az egyik nem magyar szülő, kettő: holland anyanyelvű, a negyedik tanuló nem magyar anyanyelvű szülője Belgiumból származik, anyanyelve pontosabban nem ismert. Az egyik holland-magyar családban az otthon beszélt nyelv az. Születési helyüket tekintve: egy tanuló Ausztráliában született, egy pedig Belgiumban. A többi kétnyelvű tanuló születési helye Magyarország. A 2005-ben iskolába került tanulók adatai is azt mutatják, hogy a programban részt vevő tanulók nyelvi háttere erősen eltér az átlagostól. Mindkét osztályban a tanulóknak körülbelül egyötöde rendelkezik többnyelvű, (főként nyelvű) háttérrel. A későbbi, 2006-ban és 2007-ben indult első osztályok tanulói között már megjelennek a többnyelvű családokból érkezett tanulók kisebb testvérei is, ily módon is biztosítva a nyelvi összetétel heterogén jellegét. 5. táblázat: A tanulók megoszlása nyelvi hátterük szerint Nyelvi Kétnyelvű Angol Szülei kitűnően A kétnyelvű Szülei nem 16 Azok a tanulók, akik nem a kétnyelvű óvodából érkeztek az iskolába, az utolsó óvodai félévben heti rendszerességgel játékos felkészítésen vettek részt, melyet a leendő első osztályos anyanyelvű tanítónő tartott. 8

9 kategóriák tanév tanév nyelvterületen élt beszélnek ul óvodából érkezett beszélnek ul 4 tanuló 4 tanuló 18 tanuló 10 tanuló 5 tanuló 5 tanuló 17 4 tanuló Nincs adat 10 tanuló Nincs adat Életvitel külföldön A tanulók nyelvi hátterének megismeréséhez fontos információt szolgáltatnak a szülők nyelvismeretére, nyelvtudására vonatkozó adatok. A kérdőíves kikérdezés módszerével megkíséreltünk választ kapni arra, hogy éltek-e a szülők külföldön, és ha igen, hol és mennyi ideig. A következő válaszokat kaptuk: 6.táblázat: A szülők által külföldön eltöltött idő Szülőpár száma: Apa 5 1 év 11 hónap ,5 év 1 év 1,5 1 1 sok 2 év év év év év év év év Anya 33 román román 17 2 román román Holland 5 év állampolgár állampolgár év év állampolgár állampolgár év év év év állampolgá év A táblázatból láthatjuk, hogy a 23 megkérdezett szülőpárból 13 olyan akadt, amelyben vagy mind a két szülő, vagy legalább az egyik minimum 1 évet élt külföldön, a 46-ból: 25. Ha azt is megvizsgáljuk, hogy milyen nyelvterületeken éltek a szülők, azt látjuk, hogy azok közül, aki nyilatkozott erről is, nyolcan neveznek meg nyelvű országot (Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália. Szerepel még Németország, Hollandia, Izrael, Ukrajna és Spanyolország, illetve négy szülő élt előzőleg Romániában. Az ő esetükben nincs adat az ott eltöltött időre. Még értékesebb információhoz jutunk, ha azt is megvizsgáljuk, hogy vajon a tanulók éltek-e külföldön, és mennyi ideig. A szülők szerint a 23 tanuló közül kilencen éltek külföldön az iskola megkezdése előtt, 9 hónaptól 5 évig terjedően. Egy tanuló az USÁ-ban élt 5 évig, egy Kanadában 3 évig, egy szintén az USÁ-ban két és fél évig. A többi 6 tanulóról nincsenek pontos adatok, csak annyi, hogy van, aki Hollandiában, van, aki Romániában élt, de ott nyelvű óvodába járt, egy 9 hónapig élt külföldön, egy pedig látogatóban volt külföldön. Két tanuló szülei jelezték, hogy a gyermekük élt külföldön, de nem részletezték, hogy hol és mennyi ideig. Az adatok azt mutatják, hogy mind a szülők, mind a tanulók lényegesen nagyobb arányban töltöttek időt külföldön, mint általában a magyar felnőttek és gyermekek, ezen belül is dominánsan nyelvű országokban, vagy olyan helyeken, ahol az második nyelvként használatos (Hollandia, Izrael). A szülők nyelvtudása 17 A tanulók egyike Magyarországon élő vietnami szülők gyermeke 9

10 A szülők nyelvtudására vonatkozólag a kérdőíves felmérésre adott válaszok alapján az alábbiakat tudtuk meg: A 23 szülőpár adatai az alábbiak az általuk ismert nyelvekre vonatkozólag: 7. táblázat: A szülők nyelvtudása. Apai adatok orosz francia francia román olasz francia német román olasz német ukrán orosz orosz német orosz német héber német holland spanyol francia német holland 8. táblázat: A szülők nyelvtudása. Anyai adatok svéd német szlovák német orosz német francia román olasz francia román olasz orosz francia orosz olasz francia spanyol francia holland A 46 szülő nyelvtudása 12 nyelv között oszlik meg, az alábbi módon: 18 Vastaggal jelöltük a szülők által anyanyelvként megjelölt nyelvet 10

11 1. ábra: A szülők nyelvtudásának megoszlása nyelvek szerint A szülők válaszai szerint a 23 apa összesen 41, a 23 anya pedig 38 nyelvtudással rendelkezik. Ez összesen 79, amely azt mutatja, hogy a 46 szülő mindegyike átlagosan valamivel több, mint 1,7 idegen nyelvet tud. Ez mindenképpen felülmúlja az átlagos magyar felnőtt lakosság nyelvtudásszintjét (Egy, a magyar felnőtt korú lakosság idegennyelv-ismeretére vonatkozó friss felmérés szerint a megkérdezetteknek 71%-a mondta, hogy csupán anyanyelvén képes kommunikálni. 19 ) A 23 apa közül ötnek nem magyar az anyanyelve, az alábbi megoszlás szerint: egy, kettő román, egy ukrán, egy pedig három nyelvet is megjelölt anyanyelvként (holland, spanyol, ). 20 A legtöbb apa által ismert idegen nyelv az, a 23-ból 18. Csupán 3 apa válaszolt úgy, hogy nem beszél egy idegen nyelvet sem, míg négyen hármat, egy apa pedig öt nyelvet sorolt fel. A 23 anya összesen 38 idegen nyelvet beszél. Kettőnek közülük román, egynek szlovák, és egynek holland az anyanyelve. Az anyák közül csak ketten nem beszélnek idegen nyelvet. Angolul 18-an beszélnek. A 9-es számú családban mindkét szülő 4-4 nyelvet beszél, a 19-es számúban. a szülők együttesen hét, a 18-as számúban: hat, a 19-es számúban: öt nyelvet beszélnek. Azt is megvizsgáltuk, hogy mennyi az a maximális nyelvmennyiség, amelyet egy szülő beszél: a 18. számú apa öt nyelvet jelölt meg, a 9-es számú apa: négyet, és a 9-es számú anya is négyet. Szándékosan nem vizsgáltuk az ismertnek mondott nyelvek tudásszintjét, habár a szülők utaltak nyelvvizsgájuk fokára (leggyakrabban felső vagy közép, ritkábban alap), hiszen a nyelvtudás bevallása szubjektív. A vizsgált szülők nagy valószínűséggel nem dokumentummal igazolható, hanem a gyakorlatban kipróbált nyelvtudással rendelkeznek. Ezt látszanak alátámasztani a külföldi életvitelre vonatkozó adatok. A szülők iskolai végzettsége Feltételezésünk szerint a szülők az átlagot meghaladó iskolai végzettséggel rendelkeznek. A kérdőíves felmérés adataiból a következő eredményt kaptuk: 19 Forrás: Dr. Morvai-Dr. Poór Itt anyanyelvként az elsőnek megjelölt holland nyelvet vettük figyelembe. 11

12 10. táblázat: A szülők legmagasabb iskolai végzettsége 21 Szülők végzettsége Egyetem Főiskola Középiskola Apa Anya A 46 szülő közül 34, vagyis a szülők háromnegyede rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ezen belül is kétszeres az egyetemet végzettek száma a főiskolát végzettekéhez képest. Egy anya beírta, hogy PhD fokozattal is rendelkezik. A szülőknek csupán egynegyede jelölte meg a középiskolát, mint legmagasabb végzettséget. Ebben a csoportban több olyan szülőt találunk, akik fiatal korukban nem Magyarországon éltek, és szerezték iskolai végzettségüket. Tehát ha csupán a Magyarországon iskolázott szülőket vesszük figyelembe, az arány még jobban eltolódik a felsőfokú végzettséggel rendelkezők javára. Egyetlen szülő sem jelölte meg az általános iskolát, mint legmagasabb végzettséget Az adatokból megállapíthatjuk, hogy beigazolódott a feltételezés, miszerint a kéttanítós kétnyelvű programot választó szülők között az átlagosnál többen vannak olyanok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A tanulók lakóhely szerinti összetétele Feltételezésünk az volt, hogy erre a speciális programra csak keveseknek van igénye, ezért a tanulók Budapest legkülönbözőbb kerületeiből érkeznek A tanulók lakóhelyük szerinti vizsgálata azonban rácáfolt elképzeléseinkre. A 24 tanuló közül 14 a III. kerületben lakik, egy a szomszédos II. kerületben, egy a nagyon távoli XVII. kerületben, nyolcan pedig a III. kerülethez közeli agglomerációból (heten Ürömről, egy tanuló Solymárról) járnak az iskolába. Hipotézisünk igazolása céljából megvizsgáltuk a 2005-ben beiratkozott tanulók lakóhely szerinti összetételét, és hasonló eredményeket kaptunk. Ebben az osztályban a 25 tanuló közül 20 a III. kerületben lakik. A többiek közül egy a Belvárosból jár ide, egy a VIII. kerületből, három pedig a környező agglomerátum lakosa (Üröm, Pilisborosjenő, illetve Budakalász). Ez azt mutatja, hogy a programra az iskola közvetlen közelében is komoly igény mutatkozik, és valószínűsíthető, hogy Budapest, illetve az ország más részein is volna igény ilyen programú oktatásra. Feltételezésünket az is igazolja, hogy a hasonló óvodai programra évek óta túljelentkezés van, annak ellenére, hogy már évente 5 csoportot indít az óvoda. A programban dolgozó pedagógusok Az anyanyelvű pedagógusok körültekintő válogatási eljárás után kerülnek be a programba. A személyes beszélgetést próbatanítás vagy próbafoglalkozás követi, melyek mindegyikén jelen van a Szőlőtő Alapítvány elnökén kívül az Alapítvány szakértője, az anyanyelvi vezető tanár, valamint a magyar nyelvű osztálytanító. A fentiek körében a kölcsönös szimpátia azért is fontos, mert a párban tanítás eleve szorosabb kooperációt, összmunkát kíván a tanártól, mint a szokásos osztálytermi szituáció. Alapvető követelmény, hogy az anyanyelvi beszélőnek legyen pedagógiai végzettsége. Ezen túlmenően azonban a felvételnél az igazán döntő szempont az, hogy hogyan teremt kapcsolatot a tanulókkal, mennyire tudja elfogadtatni magát velük. A 2006/2007. tanévben öt anyanyelvű munkatársa volt az iskolának, mindegyikük rendelkezik pedagógiai végzettséggel. Az új 21 Az általános iskola, mint legmagasabb végzettség nem szerepelt a kérdőíven, mert minden szülőnek ennél magasabb végzettsége van. 12

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket?

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? 2015. szeptember 12. 1 Rólunk A NYESZE az ország legnagyobb nyelviskolai szervezete és szakmai érdekképviseleti szerve

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

2014.03.04. Egyszer volt. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK

2014.03.04. Egyszer volt. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A felnőttoktatás egy speciálisterülete: nyelvoktatási és nyelvvizsgarendszer Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK? Egyszer volt 1 A 10 legelterjedtebb nyelv 1. Mandarin 2. Spanyol 3.

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben