Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata"

Átírás

1 Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem, orosz és szakon szerzett diplomát az ELTE BTK-n, majd Master of Education fokozatot a korai nyelv-oktatás pedagógiájában a leeds-i egyetemen, az Egyesült Királyságban. Doktori fokozatát alkalmazott nyelvészetből a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Fő kutatási területei: a korai idegennyelv-oktatás, illetve a két tanítási nyelvű oktatás. Ez utóbbi területen tantervek és tananyagok, monográfia és könyvfejezet szerzője, nemzetközi projektek hazai koordinátora. A jelen tanulmánykötet egyik szerkesztője. Párban történő tanítás, mint az alternativitás egy formája Az 1970-es évektől kezdve Európa számos országában jelennek meg alternatív 1 iskolák, vagy programok, amelyeknek közös jellemzőjük, hogy nem hivatkoznak egy speciális előd munkásságára, mint például a múlt század első felének reformpedagógiája (Mészáros- Németh-Pukánszky 2005). Humanisztikusnak vagy nyitottnak is nevezik ezeket az iskolákat vagy iskolai programokat. Humanisztikusnak Chomsky szerint az olyan nevelést lehet nevezni, amely azt tűzi ki célul, hogy felkészítse a tanulókat az életre, és ezt a folyamatot együttérzéssel, bíztatással, kihívást jelentő feladatokkal, valamint ingerekben gazdag és változatos környezet megteremtésével segíti (Chomsky 2003: 164). 2 A humanisztikus iskolákban a tanulók emberibb, azaz gyermekibb módon élnek és tanulnak, nagyobb szerepet kap a közvetlen, érzéki tapasztalatszerzés, kevésbé parcellázzák fel a valóságot tantárgyakra, több figyelmet fordítanak a gyermekek természetes érdeklődésének a kielégítésére, saját elgondolásaik megvalósítására (Csapó 2002:20). Az alternatív iskolák alapvető eleme a kooperatív tanulás. Néhány országban, például Svájcban és Ausztriában az alternatív iskolákat kooperatívnak is nevezik (Mészáros-Németh-Pukánszky 2005). A kooperatív tanulás lényegi eleme, hogy a hagyományosnál jóval több interakcióra ad lehetőséget tanár és tanár, tanár és tanuló, illetve tanuló és tanuló között egyaránt. A tanulásnak ez a formája egyfajta válasz az iskolára háruló új társadalmi szerepre, amely az életre való felkészítés során a csapatmunkát és az interakciót előtérbe helyezi. Az egyén a kooperatív tanulás módszerével megtanulja az iskolában, hogyan figyeljen oda másokra, hogyan törődjön azzal, hogy társa tudja-e a feladatát, megtanulja, hogy egy szöveget, feladatot, elméletet hányféleképpen lehet értelmezni, valamint nélkülözhetetlen szociális készségekre tesz szert (Kagan 2001:XI). A párban történő oktatás a kooperatív és alternatív oktatási formák egyike. Az egy tanteremben, egy időben egynél több pedagógust foglalkoztató oktatási formát a szakirodalom team teaching, azaz munkacsoportban történő tanítás néven tartja számon. Maga a terminus 1 Az USÁ-ban alternatív alatt olyan programokat értenek, amelyek hagyományos programok helyettesítéseként kiegészítő jelleggel működnek (Rix & Twining 2007) 2 A fordítás a tanulmány szerzőjének munkája 1

2 a 20. század második felétől ismeretes. A gyakorlatban mindez idáig meglehetősen kevés példát találhatunk a megvalósítására. A team-teaching nem a mindennapi pedagógiai kontextus része, rendszerint speciális, többnyire nem államilag finanszírozott programokhoz kötődik. A fogalom egyik legáltalánosabb meghatározása szerint team teaching annak a pedagógiai szituációnak a neve, amelyben két vagy több tanár együttesen vesz részt egy és ugyanazon tanulócsoport órájának megtervezésében, kivitelezésében, valamint értékelésében (Goetz 2000). 3 Az idegennyelv-oktatás kontextusában team-teaching, azaz párban történő tanítás alatt leggyakrabban azt a szituációt értjük, amikor a pár egyik tagja a forrásnyelv, a másik pedig a célnyelv anyanyelvi beszélője. Kettőjük között lehet szakmai különbség, amennyiben a forrásnyelven tanító pedagógus rendelkezik magasabb szakmai ismeretekkel, míg a célnyelv beszélője pedagógiai asszisztensi szerepet tölt be, de lehetnek szakmai szempontból egyenrangúak is. Coonan (2003) 4 kiemeli, hogy a team teaching különösen jó megoldás olyan esetekben, amikor tartalomtanítás történik az idegen nyelven. A CLIL 5 kontextusban megvalósuló team-teaching-re Európában kevés példát találunk. Ezek közül az Európa legnagyobb nyelviskolája néven emlegetett Vienna Bilingual Schools nevű program a legismertebb, amely az 1989 után, a berlini fal leomlását követően indult Bécsben, azzal a céllal, hogy a világ minden tájáról érkezett tanulók számára többnyelvű környezetet hozzon létre. A programban való részvétel ingyenes, Bécs városának támogatását élvezi. A 3-18 éves korosztály anyanyelvű és osztrák pedagógusok együttes irányítása alatt vesz részt a programban 6 Párban történő két tanítási nyelvű program hazánkban: a Szőlőtő Alapítvány óvodai és általános iskolai programja A Szőlőtő Magyar- Kétnyelvű Alapítványnak az óbudai Krúdy Gyula Általános Iskolában működő programja egyedi és példa nélküli a hazai közoktatásban. Létrejöttét a többi hazai alternatív iskolához, vagy iskolai programhoz hasonlóan az 1993-as oktatási törvénynek köszönheti, amely kedvezett az önálló iskolakoncepciók kialakításának (Vastagh 1995). A külföldi irányítású iskoláktól abban különbözik, hogy míg azok döntő mértékben egynyelvű (, német, stb.) oktatást nyújtanak, a Szőlőtő kiegyensúlyozottan kétnyelvű programot kínál. Követelményrendszere kialakításában egyaránt figyelembe veszi a Nemzeti Alaptanterv, illetve a hasonló brit oktatási alapdokumentum előírásait. Célja nem a külföldi irányítású iskolák célnyelvi szintjének elérése, hanem: anyanyelv és célnyelv kiegyensúlyozott fejlesztése a célnyelven (is) történő tantárgytanítás által. A program egyediségét az biztosítja, hogy a különböző anyanyelvű pedagógusok párban mindketten részt vesznek a tanítás minden fázisában. A team-teaching a Szőlőtő Alapítvány programjában abban a sajátos formában jelenik meg, hogy a forrásnyelvi illetve a célnyelvi pedagógus egy 3 Forrás:www.acs.ucalgary.ca/~egallery/goetz.htm 4. Forrás:/www.clil-axis.net/team_teach_clil.htm 5.A betűszó feloldása: Content and Language Integrated Learning. Ez a közös neve az olyan európai nyelvoktatási programoknak 1996 óta, amelyeknek célja a tantárgyi tartalom és a nyelv együttes fejlesztése. A névadó: David Marsh 6. Forrás: bilingaul schools 2

3 időben és egy tanulócsoportnak tanít, az órát közösen tervezi, valamint az óra alatti és utáni értékelést is közösen végzi. A Szőlőtő Alapítvány két tanítási nyelvű programjának létrejötte A III. kerületi Krúdy Gyula Általános Iskolában 2004 szeptemberétől működik párban történő magyar- két tanítási nyelvű program. Az iskola profilváltásakor a Szőlőtő Alapítvány az iskola vezetőségével együtt úgy döntött, hogy a két tanítási nyelvű oktatást első osztálytól kezdve, felmenő rendszerben, fokozatosan vezetik be. A 26/1997. (VII.10.) MKM rendelet 7 a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról című dokumentumhoz csatolt Melléklet: A két tanítási nyelvű iskolai oktatás formái, Közös rendelkezések címszó 1. pontja kimondja: Két tanítási nyelvű oktatás bármelyik iskolai évfolyamon kezdődhet és folyhat. Figyelembe vették még a 7. pontot is, mely kimondja: A két tanítási nyelvű iskolai oktatás megszervezhető célnyelvi előkészítést nem igénylő formában. Ide sorolható a nyolcadik évfolyamig szervezett korai két tanítási nyelvű oktatás. A kétnyelvű iskolai oktatás életre hívásában elsősorban azoknak a szülőknek volt döntő szerepe, akiknek a gyermekei a Szőlőtő Alapítvány kétnyelvű óvodai programjába jártak, amely őszén indult egy III. kerületi önkormányzati óvodában, egy csoporttal. A 25 gyerekkel két magyar és három anyanyelvű pedagógus foglalkozott, párban dolgozva, az utóbbiak délelőtti/délutáni munkamegosztás szerint. Az első évet követően, a szülők kérésére minden évben indult egy nyelvű csoport, míg 2004-re az eredetileg négy magyar csoporttal működő óvoda egységesen kétnyelvűvé vált. Ugyanebben az évben indult be az iskolai program azoknak a gyerekeknek, akik 2001-ben kezdték a kétnyelvű óvodai programot. Nem minden gyermek folytatta tanulmányait az alapítványi iskolában, a 25-ből 10-en. A nem a kétnyelvű óvodából jelentkezők számára az iskolakezdést megelőző félévben nyelvű felzárkóztató foglalkozásokat tartottak a leendő anyanyelvű tanítók. Így próbálták a tanulókat megközelítőleg egységes szintre hozni. A program típusa Az iskola a két tanítási nyelvű oktatásnak a hazai oktatási gyakorlatban eddig ismeretlen formáját választotta. Ez a kéttanítós forma, amely a Szőlőtő Alapítványnak a III. kerületi Százszorszép Óvodában bevezetett óvodai programjára épül, és a Vienna Bilingual Schools hálózat (Bécs) két tanítási iskoláinak gyakorlatához hasonló. 8 Ennek lényege, hogy a tanteremben mind a magyar, mind az nyelvű pedagógus egyidejűleg jelen van, és így a tanítási órák nagy része mindkét nyelven folyik. Kivételt képez a két nyelv, az anyanyelv és az, amelyek esetében csak egy célnyelvű pedagógus van jelen. Ez a módszer sikeresnek bizonyult a bécsi kisiskolások körében, mert a célnyelv az első osztálytól kezdve tantárgyi tartalommal szerepel a tantervben, ugyanakkor a program kezdetén kellő biztonságot jelent a tanulók számára az anyanyelvi pedagógus jelenléte. A két pedagógus a kooperatív tanítás elvei alapján előre összeht terv szerint felosztja egymás közt a tananyagot, illetve az órai tevékenységeket. Tudatos pedagógiai tervezésről és megvalósításról van szó, amelyben mindkét nyelv egyenrangú szerepet játszik. Amíg az egyik pedagógus tanít, a másik körbejár a tanulók között, segíti, ellenőrzi munkájukat. A párban tanítás egyik alapszabálya, hogy minden pedagógus csakis az anyanyelvén beszél a A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvei 26/1997.(VII. 10) MKM rendelet 8 Lásd: 6. lábjegyzet 3

4 tanulókhoz, a másik az, hogy az óra folyamán mindkét pedagógus mást-mást tanít, sohasem kerül sor a hallottak másik nyelven történő megismétlésére. Az egyes tanórákon, a tantárgytól és a tananyagtól függően, általában ötpercenként kerül sor nyelv, illetve tanárváltásra, a tananyag egységének megbontása nélkül. Például, ha matematika órán az nyelvű pedagógus az ötös számkörben oldat meg feladatokat, a magyar pedagógus a hatos számkörben folytatja a munkát, és nem ismétli, vagy értelmezi az ul elhangzottakat. A kéttanítós munkaforma sikerét az is elősegíti, hogy az óvodában alkalmazott módszerekhez hasonlóan az alsó évfolyamokon dominálnak a tevékenység-alapú, mozgással összeköthető, játékos formák, amelyek a 6-10 éves korosztály számára megfelelőek. A tevékenységgel párosuló, a gyermek számára könnyen értelmezhető szituációkban zajló nyelvtanulás valójában nyelvelsajátítás, az anyanyelv-elsajátításhoz hasonló módszerekkel történik. Ez a megközelítés mind a két tanítási nyelvű oktatás, mind a korai idegennyelv-tanulás számára igen kedvező lehetőséget biztosít. Tartalom és nyelv aránya a tantervben Az iskolában a nyelvelsajátítás meghatározott tantárgyi tartalmakon keresztül történik, amelyet közvetlen célnyelv-oktatás is kiegészít. Az első négy évfolyamon úgy választották meg a tantárgyak körét, hogy az ún. készségtárgyak (ének-zene, testnevelés, rajz, technika, néptánc), valamint egyes, kognitív szempontból magasabb követelményeket támasztó tárgyak (környezetismeret, matematika) egyaránt szerepelnek a tantervben. A felső tagozaton majd a tanterv kibővül nyelvileg magasabb követelményeket támasztó tárgyak körével, mint a történelem, a természetismeret, valamint belépnek más, nyelvileg kevésbé megterhelő, de az interkulturalitást elősegítő tárgyak, például a dráma-oktatás, valamint a célnyelvi országok ismeretével foglalkozó tantárgy, a civilizáció is. A több, mint három tantárgy célnyelven való tanulása azért nem mond ellent az Irányelvekben előírt 35-50%-os célnyelvi aránynak, mert, mint már fent kifejtettük, minden célnyelvi óra egyben anyanyelvi óra is, és így az első négy évfolyamon két nyelven oktatott hat tantárgy célnyelvi aránya pontosan megfeleződik, és megfelel a hazai közoktatásban szokásos három célnyelvi tantárgy-tanításnak. Az alábbiakban vizsgáljuk meg, hogy a célnyelv elsajátítására milyen időkeretek állnak rendelkezésre a közoktatásunkban 1989 óta egyre nagyobb számban jelen lévő, hagyományos két tanítási nyelvű általános iskolai programokban 9, illetve a Szőlőtő Alapítvány programjában: 1. táblázat: A célnyelvi jelenléte a hagyományos két tanítási nyelvű programokban (Forrás: 26/1997. sz. Miniszteri Rendelet) Tantárgy neve Heti óraszám Célnyelv 5 Testnevelés 3 Ének-zene 1 Vizuális nevelés 10 1 Összesen: 10 9 Ezekről a programokról bővebben: Kovács A tantárgyak köre szabadon választható, azonban bármely kombináció is csak ennyi, vagy még kevesebb célnyelvű órát eredményezne. 4

5 2.táblázat: A célnyelvi jelenléte a párban történő kéttannyelvű programokban (Forrás: A Krúdy Gyula Általános Iskolában működő Szőlőtő Magyar- Kéttannyelvű AlapítványPedagógiai Programja) Tantárgy neve Heti óraszám: Célnyelv 11 2 Matematika 4 Testnevelés 3 Vizuális nevelés (Rajz és technika) 2 Környezetismeret 1 Ének-zene 1 Néptánc 1 Angol mesemondás 12 5 Egyéni foglalkozás 1 Összesen: 20 Még plasztikusabb képet kapunk, ha mindezen adatokat a szokásos órarendi formában helyezzük el. A célnyelv és a célnyelven tanított tantárgyak az alábbi arányban jelennek meg a tantervben a hagyományos két tanítási nyelvű programokban egy első osztályos órarendet alapul véve, és az órarendben kizárólag ezeket az órákat feltüntetve. 3. táblázat: A célnyelv és a célnyelven tanított tantárgyak jelenléte a tantervben egy hagyományos két tanítási nyelvű első osztályos programban (Forrás: 26/1997 sz. Miniszteri Rendelet) Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Angol Angol Angol Angol Angol Testnevelés Ének Vizuális Testnevelés Testnevelés Láthatjuk, hogy a heti órából 10-ben van jelen a célnyelv. Amennyiben az iskola nem a heti három órás testnevelést, hanem helyette mást, pl. például a heti 2 órás környezetismeretet, vagy éneket választja, amelyből egyet rendszerint anyanyelven tanít, úgy a célnyelven tanított órák heti óraszáma még alacsonyabb lesz. 4. táblázat: A célnyelv jelenléte a kurrikulumban a párban tanító kéttannyelvű program első osztályában 13 (Forrás: A Krúdy Gyula Általános Iskolában működő Szőlőtő Magyar- Kéttannyelvű Alapítvány órarendje tanév) Délelőtt: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Magyar Angol Vizuális Magyar Angol Magyar Környezetismeret Vizuális Magyar Matematika Matematika Matematika Magyar Matematika Magyar 11 A célnyelv óraszáma a tanévben heti 5-re emelkedett az által, hogy az addigi délutáni mesemondás beépült a délelőtti tanórák rendjébe. Így az nyelven kínált heti óraszám 23-ra emelkedett. 12 Az mesemondás, illetve az egyéni foglalkozás a kötelező délutáni program részei 13 A célnyelven (is) tanított tantárgyak vastagon szedve 5

6 Ének Néptánc Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés Testnevelés Délután: Angol mesemondás Angol mesemondás 14 Angol mesemondás Angol mesemondás Kiscsoportos foglalkozás Hetenként egyszer, három fős csoportban Angol mesemondás A táblázatból láthatjuk, hogy a célnyelv csupán a magyar órákon nem jelenik meg. Az összes többi óra vagy egynyelvű, vagy célnyelven (is) tartott szaktárgyi óra. Ezek együttes heti óraszáma: 20, ami pontosan a kétszerese a hagyományos két tanítási nyelvű programokban elérhető maximális óraszámnak. A program második évétől kezdve a délutáni mesemondás beépült a délelőtti órarendbe, heti 5, mint idegennyelv-órát eredményezve. A gyermekirodalom mint tananyag azonban megmaradt, ugyanis az órák egy részén a tanulók az Oxford Reading Tree sorozat fokozatosan nehezedő szintű történeteit dolgozzák fel. Az ugyancsak délutáni elfoglaltságként megjelenő kiscsoportos foglalkozás az tutorális rendszer mintájára tehetséggondozást, a délelőtti órákon hallott ismeretek és kialakított készségek megszilárdítását, valamint a megértés ellenőrzését célozza. A célnyelv mennyiségi vizsgálata mellett egy másik, igen lényeges, a minőséget meghatározó szempont az, hogy az órákon (a magyar nyelv és irodalom kivételével) mindenütt jelen van a célnyelvet anyanyelvként beszélő pedagógus. Míg a hagyományos két tanítási nyelvű programokban a heti 8-10 célnyelvi óra közül maximálisan kettő az, amelyet a célnyelvet anyanyelvként beszélő pedagógus tart, a Szőlőtő programjában az ilyen órák aránya ennek a többszöröse, amely egyedülálló a hazai közoktatásban. Tankönyvek és tananyagok A program vizsgálatának fontos elemét képezik a tankönyvek és tananyagok. Erre a speciális oktatási kontextusra nem felelnek meg sem a normál tantervű hazai iskolai tankönyvek, sem a külföldön, például nyelvterületen, vagy egyéb országokban használatos tankönyvek. A Szőlőtő Alapítvány ezért saját tankönyvek és tanári kézikönyvek elkészítését határozta el. A Konsept Könyvkiadóval 15 együttműködve hiánypótló vállalkozásba kezdett, megjelentette az összes alsó tagozaton használatos tankönyvek két tanítási nyelvű programokra készült kétnyelvű változatát, amelyeknek szerzői az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Karának oktatói. Az általános iskola alsó tagozatán használatos tankönyvek és tanári kézikönyvek már mind rendelkezésre állnak, és hamarosan megjelennek a felső tagozatosok könyvei is, melyeket a korosztályhoz értő szakemberek, szakmetodológusok írnak. A Szőlőtő Alapítvány által létrehozott tananyagok látják el a hagyományos program szerinti két tanítási nyelvű iskolákat is. Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Ebben a programban a célnyelv jelenléte és aránya legalább kétszerese a hagyományos CLIL programokéinak. 14 A heti 5 óra eloszlása az első osztályosok órarendjében: két 45 perces óra a délelőtti órákban, + öt perces délutáni nyelvű foglalkozás, amely a nyelvfejlesztést az gyermekirodalmi alkotások feldolgozása révén végzi. 15 A kiadványokról bővebben: 6

7 Az anyanyelvi beszélő minden tanórán jelen van (a magyar nyelv és irodalom órák kivételével). A program megvalósítását speciális, erre a célra tervezett tankönyvek, tananyagok segítik. Állandó minőségellenőrzés kíséri a megvalósítást, egy CLIL szakértő bevonásával. Délutánonként tutorális típusú (három tanuló plusz egy tanár) tevékenységek erősítik meg és ellenőrzik a délelőtt tanultakat. Nem kezdő szintről indul. Az általános iskolai programban részt vevő tanulók és pedagógusok vizsgálata A vizsgálat módszerei A feltételezésünk az volt, hogy a programban részt vevő tanulók szülei között nagyobb számban vannak idegen nyelvet beszélők, mint a népesség átlagában. Ugyancsak feltételeztük, hogy a szülők iskolai végzettsége az átlagosnál magasabb, valamint azt is, hogy a családok mobilitása az átlagot meghaladó, gyakoribb az országhatárokon túli, több helyszínen zajló életvitel. Ugyanakkor azt is számításba vettük, hogy a tanulók esetében nem beszélhetünk hosszas, a magyartól eltérő nyelvi környezetben szerzett tapasztalatokról, mivel életkoruk (8-9 év) ezt csak korlátozottan teszi lehetővé. A 24 fős osztályban egy 6 kérdésből álló kérdőíves felmérést végeztünk abból a célból, hogy információt szerezzünk a tanulók hátteréről. 23 tanuló szüleinek válaszát kaptuk meg, összesen 46 szülőét. A kérdések egy része a szülőkkel, a családi háttérrel kapcsolatos adatokra, másik része pedig az iskolaválasztás okára kérdezett rá. A tanulók és a nyelvek kapcsolatának vizsgálata A 6-7 éves tanulókról elsősorban a tanulót nevelő szülői ház idegen nyelvvel kapcsolatos tudásának és elvárásainak vizsgálata útján igyekeztünk ismereteket szerezni. Első lépéseként megnéztük, milyen okok miatt választották a szülők ezt a programot gyermekük számára. A szülői válaszok differenciáltabb feldolgozása céljából a családoknak először nem konkrétan az nyelvvel, hanem általában a nyelvekkel való kapcsolatát vizsgáltuk. Ezt követően azt vizsgáltuk meg, hogy a szülők, vagy a tanulók éltek-e külföldön, ha igen, mennyi ideig, és ezen időszakon belül éltek-e nyelvterületen. Majd a szülők nyelvtudására vonatkozó adatokat csoportosítottuk, az egyes tanulók szülői hátterét megrajzolva (apai-anyai nyelvtudás, a szülők által ismert nyelvek, és ezek száma, esetleg a nyelvtudás foka, illetve egyéb tényezők (például a szülő egy adott nyelv anyanyelvi beszélője, stb.). Fontos információt hordozhatnak a szülők iskolai végzettségéről szerzett ismeretek is. A tanulói hátterének megismerése végül a tanulók lakóhelyének vizsgálatával zárult. A válaszokból úgy tűnik, a szülők meglehetős tudatossággal döntöttek az iskolaválasztáskor. Az nyelv ismeretét, minél magasabb fokú tudását említették a legtöbben választásuk indokaként. A programban folyó nyelv-oktatásról meglehetősen differenciált képe van a szülőknek. Magas fokú nyelv-oktatást említenek indokként, illetve azt a tényt, hogy ebben a programban anyanyelvű tanárok oktatnak. Egy szülő így fogalmaz: Az nem csak egy tantárgy, hanem az egész iskolai életüket átszövi, ami azért is figyelemre méltó, mert ezt a tényt az iskolaválasztás idején még nem tudhatta biztosan. Mások ezt írják: A kétnyelvűség fejlesztő lehetősége vonzó volt, illetve: Az általam megismert más szemléletű pedagógiai hozzáállás érdekelt.ezek a vélemények azt jelzik, hogy a szülők a 7

8 program konkrét nyelvi hasznán túl általános pedagógiai értékeket is keresnek. A megszerezhető nyelvtudás minőségére utaló elvárást fogalmazza meg az a szülő, aki így indokolja választását: hogy az készségszinten jelen legyen a gondolkodásukban. A szülők egy másik csoportja a család sajátos nyelvi hátterével indokolja a választást. A gyerek kettős (kanadai-magyar) állampolgár Az otthon nyelve az (holland-magyar kétnyelvű gyermek esetében), illetve: A család kétnyelvű. A tanulók nyelvi háttere A nyelvi háttér vizsgálata során a tanulókat öt kategóriába soroltuk, a szerint, hogy az iskolai tanulmányok megkezdése előtt voltak-e egyáltalán kapcsolatban idegen nyelvekkel, különösen a program célnyelvével, és ha igen, mennyire intenzív volt ez a kapcsolat. Ennek alapján az alábbi öt kategóriába soroltuk be a tanulókat. Kétnyelvű családba születtek Angol nyelvterületen éltek A szülők (vagy csak az egyik szülő) kitűnően beszélnek ul A kétnyelvű óvodai programból érkeztek az iskolába A szülők nem beszélnek ul Az első kategóriába négy tanuló tartozik. Mind a négynek az édesapja az, aki nem magyar anyanyelvű, kettőnek, egynek holland, egynek pedig román. Angol nyelvterületen (Kanadában, az Egyesült Királyságban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban) született, élt, illetve rövid ideig óvodába is járt négy tanuló. Ugyancsak három olyan tanuló van az osztályban, akiknek mindkét, vagy egyik szülője kitűnően beszél ul, hosszas külföldi munkavégzés, vagy egyetemi tanulmányok miatt. Az Alapítvány kétnyelvű programú óvodájából 10 tanuló érkezett az osztályba. Ezek a gyerekek minimum egy, maximum három évet töltöttek naponta kétnyelvű környezetben. Így tudásuk alapján semmiképpen sem voltak kezdő szintűnek mondhatók iskolakezdéskor 16. Az ötödik csoportba azok a tanulók tartoznak, akiknek a szülei nem beszélnek ul. Ezek száma: öt. Összehasonlításképpen elvégeztük az ugyanezen program első osztályába egy évvel később, 2005-ben beiratkozott tanulók vizsgálatát is. A következő eredményeket kaptuk: az első évre 21 tanuló iratkozott be. A tanulók egyike Magyarországon élő, vietnami származású. Négy tanuló születése okán kétnyelvű, az egyik nem magyar szülő, kettő: holland anyanyelvű, a negyedik tanuló nem magyar anyanyelvű szülője Belgiumból származik, anyanyelve pontosabban nem ismert. Az egyik holland-magyar családban az otthon beszélt nyelv az. Születési helyüket tekintve: egy tanuló Ausztráliában született, egy pedig Belgiumban. A többi kétnyelvű tanuló születési helye Magyarország. A 2005-ben iskolába került tanulók adatai is azt mutatják, hogy a programban részt vevő tanulók nyelvi háttere erősen eltér az átlagostól. Mindkét osztályban a tanulóknak körülbelül egyötöde rendelkezik többnyelvű, (főként nyelvű) háttérrel. A későbbi, 2006-ban és 2007-ben indult első osztályok tanulói között már megjelennek a többnyelvű családokból érkezett tanulók kisebb testvérei is, ily módon is biztosítva a nyelvi összetétel heterogén jellegét. 5. táblázat: A tanulók megoszlása nyelvi hátterük szerint Nyelvi Kétnyelvű Angol Szülei kitűnően A kétnyelvű Szülei nem 16 Azok a tanulók, akik nem a kétnyelvű óvodából érkeztek az iskolába, az utolsó óvodai félévben heti rendszerességgel játékos felkészítésen vettek részt, melyet a leendő első osztályos anyanyelvű tanítónő tartott. 8

9 kategóriák tanév tanév nyelvterületen élt beszélnek ul óvodából érkezett beszélnek ul 4 tanuló 4 tanuló 18 tanuló 10 tanuló 5 tanuló 5 tanuló 17 4 tanuló Nincs adat 10 tanuló Nincs adat Életvitel külföldön A tanulók nyelvi hátterének megismeréséhez fontos információt szolgáltatnak a szülők nyelvismeretére, nyelvtudására vonatkozó adatok. A kérdőíves kikérdezés módszerével megkíséreltünk választ kapni arra, hogy éltek-e a szülők külföldön, és ha igen, hol és mennyi ideig. A következő válaszokat kaptuk: 6.táblázat: A szülők által külföldön eltöltött idő Szülőpár száma: Apa 5 1 év 11 hónap ,5 év 1 év 1,5 1 1 sok 2 év év év év év év év év Anya 33 román román 17 2 román román Holland 5 év állampolgár állampolgár év év állampolgár állampolgár év év év év állampolgá év A táblázatból láthatjuk, hogy a 23 megkérdezett szülőpárból 13 olyan akadt, amelyben vagy mind a két szülő, vagy legalább az egyik minimum 1 évet élt külföldön, a 46-ból: 25. Ha azt is megvizsgáljuk, hogy milyen nyelvterületeken éltek a szülők, azt látjuk, hogy azok közül, aki nyilatkozott erről is, nyolcan neveznek meg nyelvű országot (Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália. Szerepel még Németország, Hollandia, Izrael, Ukrajna és Spanyolország, illetve négy szülő élt előzőleg Romániában. Az ő esetükben nincs adat az ott eltöltött időre. Még értékesebb információhoz jutunk, ha azt is megvizsgáljuk, hogy vajon a tanulók éltek-e külföldön, és mennyi ideig. A szülők szerint a 23 tanuló közül kilencen éltek külföldön az iskola megkezdése előtt, 9 hónaptól 5 évig terjedően. Egy tanuló az USÁ-ban élt 5 évig, egy Kanadában 3 évig, egy szintén az USÁ-ban két és fél évig. A többi 6 tanulóról nincsenek pontos adatok, csak annyi, hogy van, aki Hollandiában, van, aki Romániában élt, de ott nyelvű óvodába járt, egy 9 hónapig élt külföldön, egy pedig látogatóban volt külföldön. Két tanuló szülei jelezték, hogy a gyermekük élt külföldön, de nem részletezték, hogy hol és mennyi ideig. Az adatok azt mutatják, hogy mind a szülők, mind a tanulók lényegesen nagyobb arányban töltöttek időt külföldön, mint általában a magyar felnőttek és gyermekek, ezen belül is dominánsan nyelvű országokban, vagy olyan helyeken, ahol az második nyelvként használatos (Hollandia, Izrael). A szülők nyelvtudása 17 A tanulók egyike Magyarországon élő vietnami szülők gyermeke 9

10 A szülők nyelvtudására vonatkozólag a kérdőíves felmérésre adott válaszok alapján az alábbiakat tudtuk meg: A 23 szülőpár adatai az alábbiak az általuk ismert nyelvekre vonatkozólag: 7. táblázat: A szülők nyelvtudása. Apai adatok orosz francia francia román olasz francia német román olasz német ukrán orosz orosz német orosz német héber német holland spanyol francia német holland 8. táblázat: A szülők nyelvtudása. Anyai adatok svéd német szlovák német orosz német francia román olasz francia román olasz orosz francia orosz olasz francia spanyol francia holland A 46 szülő nyelvtudása 12 nyelv között oszlik meg, az alábbi módon: 18 Vastaggal jelöltük a szülők által anyanyelvként megjelölt nyelvet 10

11 1. ábra: A szülők nyelvtudásának megoszlása nyelvek szerint A szülők válaszai szerint a 23 apa összesen 41, a 23 anya pedig 38 nyelvtudással rendelkezik. Ez összesen 79, amely azt mutatja, hogy a 46 szülő mindegyike átlagosan valamivel több, mint 1,7 idegen nyelvet tud. Ez mindenképpen felülmúlja az átlagos magyar felnőtt lakosság nyelvtudásszintjét (Egy, a magyar felnőtt korú lakosság idegennyelv-ismeretére vonatkozó friss felmérés szerint a megkérdezetteknek 71%-a mondta, hogy csupán anyanyelvén képes kommunikálni. 19 ) A 23 apa közül ötnek nem magyar az anyanyelve, az alábbi megoszlás szerint: egy, kettő román, egy ukrán, egy pedig három nyelvet is megjelölt anyanyelvként (holland, spanyol, ). 20 A legtöbb apa által ismert idegen nyelv az, a 23-ból 18. Csupán 3 apa válaszolt úgy, hogy nem beszél egy idegen nyelvet sem, míg négyen hármat, egy apa pedig öt nyelvet sorolt fel. A 23 anya összesen 38 idegen nyelvet beszél. Kettőnek közülük román, egynek szlovák, és egynek holland az anyanyelve. Az anyák közül csak ketten nem beszélnek idegen nyelvet. Angolul 18-an beszélnek. A 9-es számú családban mindkét szülő 4-4 nyelvet beszél, a 19-es számúban. a szülők együttesen hét, a 18-as számúban: hat, a 19-es számúban: öt nyelvet beszélnek. Azt is megvizsgáltuk, hogy mennyi az a maximális nyelvmennyiség, amelyet egy szülő beszél: a 18. számú apa öt nyelvet jelölt meg, a 9-es számú apa: négyet, és a 9-es számú anya is négyet. Szándékosan nem vizsgáltuk az ismertnek mondott nyelvek tudásszintjét, habár a szülők utaltak nyelvvizsgájuk fokára (leggyakrabban felső vagy közép, ritkábban alap), hiszen a nyelvtudás bevallása szubjektív. A vizsgált szülők nagy valószínűséggel nem dokumentummal igazolható, hanem a gyakorlatban kipróbált nyelvtudással rendelkeznek. Ezt látszanak alátámasztani a külföldi életvitelre vonatkozó adatok. A szülők iskolai végzettsége Feltételezésünk szerint a szülők az átlagot meghaladó iskolai végzettséggel rendelkeznek. A kérdőíves felmérés adataiból a következő eredményt kaptuk: 19 Forrás: Dr. Morvai-Dr. Poór Itt anyanyelvként az elsőnek megjelölt holland nyelvet vettük figyelembe. 11

12 10. táblázat: A szülők legmagasabb iskolai végzettsége 21 Szülők végzettsége Egyetem Főiskola Középiskola Apa Anya A 46 szülő közül 34, vagyis a szülők háromnegyede rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ezen belül is kétszeres az egyetemet végzettek száma a főiskolát végzettekéhez képest. Egy anya beírta, hogy PhD fokozattal is rendelkezik. A szülőknek csupán egynegyede jelölte meg a középiskolát, mint legmagasabb végzettséget. Ebben a csoportban több olyan szülőt találunk, akik fiatal korukban nem Magyarországon éltek, és szerezték iskolai végzettségüket. Tehát ha csupán a Magyarországon iskolázott szülőket vesszük figyelembe, az arány még jobban eltolódik a felsőfokú végzettséggel rendelkezők javára. Egyetlen szülő sem jelölte meg az általános iskolát, mint legmagasabb végzettséget Az adatokból megállapíthatjuk, hogy beigazolódott a feltételezés, miszerint a kéttanítós kétnyelvű programot választó szülők között az átlagosnál többen vannak olyanok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A tanulók lakóhely szerinti összetétele Feltételezésünk az volt, hogy erre a speciális programra csak keveseknek van igénye, ezért a tanulók Budapest legkülönbözőbb kerületeiből érkeznek A tanulók lakóhelyük szerinti vizsgálata azonban rácáfolt elképzeléseinkre. A 24 tanuló közül 14 a III. kerületben lakik, egy a szomszédos II. kerületben, egy a nagyon távoli XVII. kerületben, nyolcan pedig a III. kerülethez közeli agglomerációból (heten Ürömről, egy tanuló Solymárról) járnak az iskolába. Hipotézisünk igazolása céljából megvizsgáltuk a 2005-ben beiratkozott tanulók lakóhely szerinti összetételét, és hasonló eredményeket kaptunk. Ebben az osztályban a 25 tanuló közül 20 a III. kerületben lakik. A többiek közül egy a Belvárosból jár ide, egy a VIII. kerületből, három pedig a környező agglomerátum lakosa (Üröm, Pilisborosjenő, illetve Budakalász). Ez azt mutatja, hogy a programra az iskola közvetlen közelében is komoly igény mutatkozik, és valószínűsíthető, hogy Budapest, illetve az ország más részein is volna igény ilyen programú oktatásra. Feltételezésünket az is igazolja, hogy a hasonló óvodai programra évek óta túljelentkezés van, annak ellenére, hogy már évente 5 csoportot indít az óvoda. A programban dolgozó pedagógusok Az anyanyelvű pedagógusok körültekintő válogatási eljárás után kerülnek be a programba. A személyes beszélgetést próbatanítás vagy próbafoglalkozás követi, melyek mindegyikén jelen van a Szőlőtő Alapítvány elnökén kívül az Alapítvány szakértője, az anyanyelvi vezető tanár, valamint a magyar nyelvű osztálytanító. A fentiek körében a kölcsönös szimpátia azért is fontos, mert a párban tanítás eleve szorosabb kooperációt, összmunkát kíván a tanártól, mint a szokásos osztálytermi szituáció. Alapvető követelmény, hogy az anyanyelvi beszélőnek legyen pedagógiai végzettsége. Ezen túlmenően azonban a felvételnél az igazán döntő szempont az, hogy hogyan teremt kapcsolatot a tanulókkal, mennyire tudja elfogadtatni magát velük. A 2006/2007. tanévben öt anyanyelvű munkatársa volt az iskolának, mindegyikük rendelkezik pedagógiai végzettséggel. Az új 21 Az általános iskola, mint legmagasabb végzettség nem szerepelt a kérdőíven, mert minden szülőnek ennél magasabb végzettsége van. 12

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar TANÁROK INTERKULTURÁLIS NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA AZ OSZTÁLYTERMI MUNKÁRA Szerkesztette: GORDON GYŐRI JÁNOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK ELTE EÖTVÖS KIADÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai

Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai EduLingua 1/1 (2015) 29 Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai Tukacs Tamás Nyíregyházi Főiskola A Nyíregyházi Főiskola anglisztika alapszakos, illetve

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET

NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET TÉMAKÖRÖK: A DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE AZ OKTATÁSI SZÍNTÉR RÉSZTVEVŐINEK KAPCSOLATA DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIGITÁLIS TEVÉKENYSÉG ÉS VISELKEDÉS

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is.

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is. Előszóhoz A Magyar Köztársaság az etnikai identitást egyrészt perszonális jognak tekinti, azaz minden személynek alkotmányosan biztosítja a jogot etnikai hovatartozásának meghatározására. Az etnikai hovatartozás

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben