Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba intézményvezető Pápa, június 6.

2 Bevezető Tisztelt Képviselőtestület! A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, amely általános iskolai nevelést és oktatást folytat. Biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető érzékszervi fogyatékossággal élő tanulók ellátását, és megfelelő számú rászoruló esetén az intézményben ellátott tanulók részére dyslexia reedukációs foglalkozást szervez. Iskolánk két feladatellátási hellyel rendelkezik. Székhelye: Pápa, Jókai u. 18. ( A épület), telephelye a Pápa, Jókai u 37. sz alatti B épület..a Jókai u. 37. sz. alatti tagintézményünk a 2008/2009-es tanévtől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytat, melynek keretében biztosítja a SAC / C-17 program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek általános iskolai oktatását. A tagozat működése során figyelembe veszi A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról szóló oktatási miniszteri közleményben foglaltakat. A két tanítási nyelvű oktatás irányelveit a 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet és a Pápa Város Önkormányzata, mint fenntartó részére augusztus 29-én kelt, /2008. számú OKM Közoktatási Szakállamtitkári határozat, továbbá a május 13-ai egyeztető megbeszéléshez kapcsolódó, a Tarczy Lajos Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező, a Nehéz Légiszállító Ezred külföldi állampolgárságú tisztségviselőivel egy háztartásban élő gyermekek eltérő módon történő oktatását a 2009/2010-es tanévtől engedélyező /2009. számú és az azt módosító /2009. számú OKM Közoktatási Szakállamtitkári határozat, figyelembevételével rögzítettük. A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint a SAC-C17 program keretében az iskolánkban tanuló külföldi diákok a jövő tanévtől egy amerikai tanterv szerint oktató magánintézmény pápai kihelyezett tagintézményében (a QSI International School) folytatják tanulmányaikat. Harminchét külföldi tanulónk közül ez idáig két svéd gyermek jelezte, hogy a következő tanévben is nálunk kívánja folytatni tanulmányaikat. A magyar angol két tanítási nyelvű oktatást a 2011/2012-es tanév végéig az iskola Jókai u 37. sz alatti telephelyén, a jövő tanévtől a rendelkezésre álló teremkapacitás lehető legmegfelelőbb kihasználása mellett - a székhely épületben akképp szervezzük meg, hogy a tanulólétszámban és az elhelyezés körülményében bekövetkező változások ne befolyásolják hátrányosan az oktató-nevelő munkát. Tanulóink számára valamennyi évfolyamon továbbra is változatlan színvonalon biztosítjuk a két tannyelvű, az emelt óraszámú informatika, valamint - a 2008/2009-es tanévtől, kimenő rendszerben - az angol és német nyelv emelt szintű oktatását. 1

3 Személyi feltételek Közalkalmazotti közösség Az elmúlt esztendőkben a feladatellátásban bekövetkezett változásokhoz - egyfelől a normáltantervű osztályok számának csökkenéséhez, és ezzel egy időben a két tanítási nyelvű osztályok indításhoz) - a kollégák átképzésével, nyugdíjazásával illetve az angol nyelven oktatott tárgyak esetében új állhelyek létesítésével sikerült igazodni. Amennyiben a beiskolázási mutatókat sikerül a jelenlegi szinten tartani (három első osztály indításával) a foglalkoztatás továbbra is biztosítható. Intézményünknek jelenleg 80 alkalmazottja van. Ebből részmunkaidős foglalkoztatott 6 fő, gyesen van 3 fő. A pedagógusok száma: 70 fő, ebből főállású alkalmazott 64 fő (ebből 3 fő GYES-en) A két tannyelvű oktatási program keretében 3 főállású és 1 részmunkaidős angol nyelvi lektort alkalmazunk. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: ifjúságvédelmi felelős, pedagógiaiasszisztens, iskola-pszichológus (heti 6 órában) A technikai személyzet: rendszergazda, iskolatitkár, hivatalsegéd, karbantartó. Csökkentett munkaképességű alkalmazottak száma 1 fő. A svéd, norvég és holland fél kérésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium jóváhagyásával lehetőséget biztosítunk az anyanyelvi nyelvtan, és felső tagozaton a matematika, fizika és kémia tantárgyak anyanyelvi oktatására is. A tanárok bér- és szállásköltségeit a delegáló három nemzet fedezi. Ők a május 13-i kötött megállapodás és a /2009. OKM szakállamtitkári határozat értelmében az iskolával jogviszonyban állva végezhetik tevékenységüket. Jelenleg 2 holland, 2 norvég és 1 svéd kolléga foglalkozik az országukból érkezett tanulókkal. Az iskolavezetés 4 főből áll: igazgató, tagozatvezető és két helyettes. Az iskola vezetőségi tanácsának tagjai: az iskolavezetésen kívül a munkaközösség vezetők, a közalkalmazotti tanács tagjai, a reprezentatív szakszervezet vezetősége, a diákönkormányzat vezetése és a minőségirányítási csoport vezetője. A vezetőségi tanács heti rendszerességgel ülésezik a tanév elején kijelölt állandó időpontban. Az intézményben 9 munkaközösség működik (normál tanterv szerinti alsós, két tannyelvű osztályok alsós munkaközössége, felső tagozatos osztályfőnökök munkaközössége, idegen nyelvi, informatika, reál (matematika fizika - kémia), humán (magyar történelem ének - rajz, és modul tárgyakat tanítók), természettudományi (földrajz-biológia, természetismeret), és testnevelés munkaközösség. Az iskola takarítását évenként lefolytatott közbeszerzési eljárást követően egy évre szóló megbízási szerződés keretében külső takarító szolgáltató vállalkozás végzi. Az iskola épületének felügyeletét, portaszolgálatát a 2008/2009. tanévtől, tekintettel a külföldi katonák családtagjainak biztonságának szavatolására, a SAC nemzetek védelmi és a nemzetbiztonsági szervek kérésére a nemzetbiztonsági követelménynek eleget tevő őrző-védő szolgálat látja el. Tanfolyamok, továbbképzések Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka alapja a szakmai és személyi feltételek megléte. Ennek érdekében szükséges a folyamatos önképzés, a továbbképző intézetek programjaiba való bekapcsolódás, kiegészítő diplomák megszerzése illetve az akkreditált pedagógus továbbképzéseken való folyamatos részvétel. A két tannyelvű program 2008-as bevezetés felülírta a 2007-ben elfogadott intézményi továbbképzési programot. Előtérbe kerültek az angol nyelvi ismeretek 2

4 bővítését célzó nyelvtanfolyamok, illetve angol nyelv oktatására jogosító szakképesítések megszerzése, a multikulturális oktatást támogató tanfolyamok elvégzése. Ezzel párhuzamosan a kollégák kompetencia alapú oktatást támogató módszertani továbbképzésen is részt vettek. Az alábbiakban csak a múlt évi beszámolóm óta elvégzett továbbképzések adatait közlöm: - Konfliktuskezelés a pedagógiai gyakorlatban (OKM-410-5/2010) tanfolyam: 12 fő - Az infokommunikációs technológia a tanítás tanulás folyamatában (OKM- 4/177/2009.) tanfolyam: 18 fő Tárgyi feltételek Mindkét iskolaépületünk állaga kitűnő, a kor átlagos színvonalánál sokkal jobb állapotban vannak. A Jókai u. 18. sz. alatti székhelyépületének a teljes felújítását és a két tannyelvű tagozat Jókai u. 37. sz. alatti épületének átalakítását követően a legjobb feltételek biztosítottak az oktatásához. Mindkét épületben megvalósul a törvényi szabályzásnak megfelelő teljes akadálymentesítés. Az iskola taneszköz ellátottsága mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt megfelelő. Az eszközök és szemléltető anyagokat a technika fejlődéséhez, igényekhez igazodva folyamatosan újítani szükséges. A székhely épületben a normál tanterv, emelt óraszámú informatika és idegen nyelvi tanterv szerint haladó tanulócsoportok kerültek elhelyezésre. Jelenleg még több tanulócsoporttal rendelkezünk, mint osztályteremmel, így átmenetileg a szaktantermek egy részét osztályteremként használjuk. Felső tagozaton nem építettük be az órarendbe a szaktantermi rotációt, azzal a céllal, hogy az állandó teremhez kötődő osztályközösségek jobban megóvják a helység állagát. Hosszútávon, a felmenő rendszerben csökkenő tanulócsoport számmal lehetővé válik a szaktantermek rendeltetésszerű használata is. Annak érdekében, hogy alsós nevelőink taneszközei, dokumentumai közelebb legyenek osztálytermeikhez, a büfét számukra tanári szobaként használjuk. Az aulát nem csak iskolai közösségi rendezvények megtartására használjuk, hanem számos esküvő, civil szervezet által bonyolított rendezvény, nívós kiállítás helyszínéül is szolgál évente, melyből származó terembérleti díj iskolánk számára biztos bevételi forrás. A Jókai u. 37. sz. alatti épület tetőszerkezete, udvari homlokzata felújításra került. Két új vizesblokk épült és két liftszerkezet került beépítésre. Nyolc tanterembe új bútorzat került. Az épületben 11 osztályterem, 1 nyelvi labor, 1 szaktanterem, 1 tornaterem 2 öltözővel, 1 porta-stúdió, 1 technika terem, 1 karbantartói műhely, 4 szertár, 2 személyzeti öltöző, 3 vizesblokk, 2 mozgáskorlátozottaknak kialakított WC található. A nagyszámú csoportbontásra tekintettel a külföldi tanulók anyanyelvi oktatását a SAC nemzetek által bérelt Jókai u. 61. sz. alatti un. multinacionális oktatási központ csoportszobáival kiegészítve szerveztük meg. A két tannyelvű tanulócsoportok ebédeltetését a Jókai u. 37. sz. épületben található, a Nátus konyha által üzemeltetett étkezőben megoldott. A Jókai u. 18. sz. alatti épületbe járó tanulók a konyha közeli központi épületében ebédelnek. A két épület udvara jól felszerelt játszótéri eszközökkel. A jövő tanévben a külföldi tanulók távozását figyelem bevéve, a fenntartó érdekeit szem előtt tartva szerveztük meg az oktatás személyi és tárgyi feltételeit. A kis létszámú két tannyelvű tanulócsoportokat összevonjuk, így a tanulócsoportok számát 3

5 30-ról 24-re csökkentjük. Ehhez igazodva alakítottuk ki a személyi állományt és a tantárgyfelosztást. A fenntartói határozatnak eleget téve a hatékony ingatlankapacitás kihasználás érdekében, négy tanterem megtartása mellett felkészültünk a Jókai u. 37. számú épület átadására, és a két tanítási nyelvű tanulócsoportok székhelyépületben történő elhelyezésére. Informatikai ellátottság: Hardver: A két épületben összesen 109 személyi számítógép, 3 interaktív tábla található. Szoftver: Minden számítógépünk jogtiszta szoftverekkel üzemel. Az idei tanévben új menzai befizetést adminisztráló programot, és tárgyi eszköz nyilvántartó ügyviteli szoftvert vásároltunk. A tanuló nyilvántartást a Taninform, és a KIR információs felületen vezetjük. Az iskola honlapja (www.tarczypapa.hu) 2009 tavaszán megújult, interaktívvá vált. A kétnyelvű (magyar-angol) oldalakon kollégáimmal törekszünk naprakész információkat közölni az immár több mint látogató számára Mindkét épület kiépített egységes vezetékes és vezeték nélküli hálózati kapcsolattal, tűz és biztonságtechnikai jelzőrendszerrel, videó-kamerás megfigyelőrendszerrel rendelkezik. A két épület közötti telekommunikációs kapcsolat biztosított. Sportszerek, szemléltetőeszközök: A meglévő sportszerek állagát (bordásfal, kapuk, kosarak stb. állagát folyamatosan ellenőrizzük, javítjuk. A kisebb tönkrement sporteszközöket folyamatosan cseréljük. A közelmúltban falitérképeket, transzparenseket, táblai vonalzókat, földgömböket, szereztünk be. Oktató-nevelő munka A tanulói közösség A 2011/2012-es tanévben iskolánk 30 tanulócsoportjában 636 tanuló folytatja tanulmányait. /Ez egy tanulócsoporttal, ill. 18 tanulóval kevesebb a múlt tanévinél./ A tanulói összlétszám tanévről-tanévre csökken. Ennek okai egyfelől, az országszerte, így városunkban is érzékelhető demográfiai csökkenés, másfelől az, hogy az idei és a jövő tanévben a külföldi tanulók távoznak intézményünkből. 4

6 Az első osztályos tanulók száma a városi demográfiai mutatókkal arányosan a múlt tanévben, az előző évekhez képest jelentősen csökkent (90 főről 74-re), ugyanakkor az idei tanévben - a további csökkenést prognoztizáló előzetes óvodai jelentkezési szándék felmérés, és a városi csökkenő tendencia ellenére nem változott (jelenleg 74 beírt tanulónk van, további 2 fő beiratkozására számítunk, és 2 elsős szülői kérésre évet ismétel). Ez lehetővé tette, hogy a 2012/2013. tanévben is, az előző tanévekhez hasonlóan három első osztályt indítsunk. Tanév 2009/ / / /2013 Tanulócsoportok száma Tanulók száma Magyar - angol két tannyelvű tagozat tanulólétszáma Külföldi tanulók száma

7 Az adatokból kiolvasható, hogy a két tannyelvű osztályok kihasználtsága, felmenő rendszerben tanévről tanévre javul, egyre többen választják az oktatási programot. A tanulók létszáma a következő tanévben a külföldi tanulók távozása miatt ugyan némileg csökken, de ezt ellensúlyozni fogja a magyar anyanyelvű tanulók továbbra is tapasztalható érdeklődése a képzés iránt. /Múlt esztendei létszám:175 fő, idén 181 fő, jövőre 168 fő./ Ez a jövőben is megfelelő kapacitáskihasználást biztosít. Az idei tanévben a külföldi tanulók megoszlása állampolgárságuk szerint a következő: SAC-C17 nemzetek: USA 7, svéd: 5, norvég 14, holland 6, bulgár 2, finn 1, lengyel 2, román 1. Rajtuk kívül két iráni, egy jordán egy olasz és egy orosz állampolgárságú tanulónk is van. Utóbbi csak anyanyelvén kommunikál, angol és magyar nyelvű oktatását az idei tanévben kezdtük. A tanulók száma tanév közben folyamatosan változik, egyrészt a külföldi szülők szolgálati idejének függvényében, másrészt a beiskolázási körzetünkbe tartozó, a Sarokkő baptista gyülekezet által üzemeltetett Kánaán ház anyaotthonából és családok átmeneti otthonából valamint a Borsosgyőri nevelőotthonba évközben elhelyezésre kerülő gyermekek kiszámíthatatlan jelentkezési időpontjától függően. Mind az anyaotthonból, mind pedig az intézetből érkező tanulók általában rövidebb időt - gyakorta csak pár napot, hetet töltenek iskolánkban, majd más településen folytatják tanulmányaikat. A nevelőotthonból érkező gyermekek többsége az elvégzett osztályfokozatnál jóval idősebb, súlyos magatartászavarral küzd, és evégett komoly nehézségekbe ütközik beilleszkedésük az új osztályközösségbe. Iskolánk tanulóinak negyven százaléka hátrányos, ebből tizenkét százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. Mindezekből következik, hogy a gyerekek szociális körülményei, családi háttere, tanulás iránti motiváltsága rendkívül polarizált. Sok jó képességű, kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulóval büszkélkedhetünk, ugyanakkor magas a rossz magaviseletű, hanyag szorgalmú tanulók száma is. Oktatásuk egy tanulócsoporton belül is differenciált tananyag feldolgozást, személyre szabott bánásmódot igényel kollégáimtól. A tanulók beilleszkedését, mentális fejlődését a nevelők mellett főállású ifjúságvédelmi felelős, fejlesztőpedagógus és iskolarendőr segíti. Tantárgyi struktúra Az idegen nyelv és az informatika tantárgyak oktatása minden évfolyamon és minden osztályban csoportbontásban történik. A még meglévő emelt szintű idegen nyelvi osztályok angol és a német nyelvórák heti óraszám: a 4. osztály 4 óra, 5 8. osztályban 5 óra. A későbbiekben a más iskolából érkező tanulók emelt szintű osztályba történő felvételéről a tanulmányi eredmény és az idegen nyelvi felkészültség alapján születik döntés. Az informatika emelt óraszámú felmenő rendszerben valamennyi évfolyamon heti 2 órában végezzük. Az emelt óraszámú informatika csoportba első osztályban, előzetes válogatás nélkül, jelentkezhetnek a tanulók. A normál tantervű osztályokban mindegyik évfolyamon, heti 1 órában oktatjuk az informatika tantárgyat. A magyar-angol két tanítási nyelvű tanulócsoportokban angol nyelven tanítjuk: 1-8. osztályban heti 5 órában az angol nyelvet, osztályban az ének, rajz, természetismeret és testnevelés tantárgyakat, 5-8. osztályban a történelem, országismeret tantárgyakat, 5-6.-ban a természetismeret, 7-8. osztályban a biológia, földrajz és informatika tantárgyakat.. A külföldi tanulóknak 1-8. évfolyamon magyart, mint idegen nyelvet tanítunk. 6

8 Míg a magyar tanulók az angolt, mint idegen nyelvet tanulják, az amerikai tanulók számára 1. osztályban angol nyelvű írás-olvasást, a többi évfolyamon anyanyelvi szintű angol nyelv és irodalmat tanítunk. A svéd, norvég és holland fél kérésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium jóváhagyásával lehetőséget biztosítanunk 1-8. évfolyamon az anyanyelvi, és 5-8. évfolyamon az anyanyelvi matematika, fizika és kémia oktatására, amennyiben ennek személyi feltételét és többlet teremszükségletét a delegáló nemzet biztosítja. Intézményünkben nem csak az emelt szinten oktatott tantárgyak esetében fektetünk kellő hangsúlyt a tárgyi tudás növelésére, a gondolkodásmód fejlesztésére, hanem a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyak esetében is. Összességében valamennyi tantárgyi területén törekszünk az általános műveltségi szint növelésére, a kommunikációs készség fejlesztésére, a szorgalomra és kitartásra nevelésre, valamint a továbbtanulás és a munkára való felkészítés sikerére. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évente jóval száz fölött van a különböző városi, területi, megyei, regionális és országos versenyen helyezést elért tanítványok száma. Tanórán kívüli tevékenységek Iskolánkban a tanórán kívüli foglalkozások széles köre áll tanulóink rendelkezésére, szabadidejük értelmes és céltudatos eltöltésére. Rendszeres foglalkozások: Napközi otthon, tanulószoba, énekkar, irodalmi színkör, kézműves szakkör, asztalitenisz, kosárlabda diáksportkör. A napközis foglalkozások és a tanulószobák időtervét a csengetési rendhez igazítottuk. Mivel 8:30-kor kezdődik az első tanítási óra, ezért már ezt megelőzően, 7:30- tól foglalkozást tartunk a tanulóknak. A tanulószobai foglalkozások időkeretében kollégáim péntekenként változatos programokat (kézműves, sport, tánc és preventív felvilágosító foglalkozásokat), szerveznek a diákönkormányzat bevonásával. A történelmi egyházak számára igényeikhez igazodva biztosítjuk a hitoktatás feltételeit. A Tánc-Lánc Művészetoktatási intézménnyel kötött megállapodás keretében néptánc oktatásban részesülhetnek tanulóinknak. Iskolánk énekkara magyar és külföldi művek feldolgozásával többek között a városi adventi programon, a karácsonyi hangversenyen és a Multikulturális gálán nyújtott színvonalas produkciót. A prózai művek iránt érdeklődő tanulók az irodalmi színkör keretében fejlesztik előadói képességüket. A kézműves foglalkozásokat iskolánk festőművész tanára vezeti. Célunk, intézményünk neves művész-tanár egyéniségeinek - Bíró Károly és A. Tóth Sándor - életművéhez méltó alkotókör megteremtése. Tanévenként megszervezett rendezvényeink: - Augusztus: Tanévkezdő Multikulturális Tábor külföldi és magyar tanulók számára, Kosárlabda tábor - Szeptember: iskolai focibajnokság, aszfaltrajz verseny, - Október: iskolai sakkbajnokság, hulladékgyűjtés, Halloween day - November: szecskaavató, Thanks giving day, iskolai prózamondó verseny, iskolai mesemondóverseny, házi asztalitenisz bajnokság 7

9 - December: Tarczy nap (több párhuzamos foglalkozás, évente más témakörben: biblia, festészet, űrkutatás, erdők élővilága), ádventi programok, betlehemi jászolállítás, Lucázás: (magyar tanulók műsora) St. Lucia (svéd-norvég-holland tanulók műsora), karácsonyi játszóház, kézműves foglalkozás és vásár, karácsonyi hangverseny - Január: Angol nyelvi és országismereti verseny- iskolai forduló, "Hét mérföldes" országos mesevetélkedő iskolai forduló, Kozma L. számítástechnikai verseny iskolai forduló - Február: Farsangi programok, disco, Szülők Nevelők Bál, városi angol nyelvi kiejtési verseny szervezése 5-8. évfolyamon - Március: Gelencsér Attila Városi Helyesírási Verseny szervezése 7-8. évfolyamon, Szent Patrik Day utcai felvonulással, fúvós zenével, megemlékezés Tarczy Lajos halálának évfordulójáról (koszorúzás), hangszerbemutató, nemzetközi számítógépes rajzverseny szervezése, iskolai játékos német nyelvi vetélkedő, Nagy László szavalóverseny, iskolai fordulói - Április: Nyílt hét (óralátogatási lehetőség szülők számára), Papírhulladék gyűjtési akció, Húsvéti játszóház 1-4. évf., területi Nagy László szavalóverseny szervezése, iskolai angol nyelvi verseny, házi alsó tagozatos anyanyelvi verseny 3-4. évf. - Május: területi alsó tagozatos anyanyelvi és matematika verseny szervezése 3-4. évf., területi történelem verseny, Bíró Károly városi rajzverseny szervezése, Madarak Fák napja: Csapatversenyek, Balaton parti kerékpár túra, városi vetélkedőn való részvétel, Multikulturális Gála - Június: Tanévzáró Kerti-parti tanévvégi szórakoztató, kapcsolatépítő program szülők, diákok, pedagógusok közös részvételével.,ballagás, Barokk napközis tábor, asztalitenisz napközis tábor. - A tanulmányi kirándulások úti céljait az osztályok szülői munkaközösségi választják ki, és az út költségvetéséről is a munkaközösség dönt a szülők anyagi helyzetének figyelembevételével. - Erdei iskolai programjainkat és jutalomkirándulásainkat alapítványi és egyéb jótékonysági rendezvényeinkből származó támogatói adományokból finanszírozzuk. Tehetséggondozás, fejlesztés-felzárkóztatás Iskolánk tanulói rendszeresen érnek el országos és megyei tanulmányi (idegen nyelv, informatika, történelem, természetismeret tantárgyi) és sporteredményeket. Ez is azt tanúsítja, hogy a tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások, az egyéni felkészítés kiemelt szerepet kapnak nevelő-oktató munkánkban. Célunk az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása, a tehetséges tanulók gondozása, versenyre való felkészítése, versenyeztetése, valamint a gyengébbek felzárkóztatása. E tevékenységek megvalósítása a szaktárgyi órák differenciálása mellett a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon történik. Az 1-4.évfolyamon heti 1 vagy 2 felzárkóztató órát szervezünk a nem kötelező órakeret terhére. Felső tagozatban a gyenge eredményt elérők részére felzárkóztató, a jó eredményt elérők részére képességfejlesztő foglalkozásokat tatunk magyar, matematika, idegen nyelv tantárgyból. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításánál a felmerülő igények és a lehetőségek figyelembe vételével minden év elején a nevelőtestület dönt. A tehetséggondozás további fontos szinterei a szakköri foglalkozások, és tanulóink szaktárgyi versenyekre történő egyéni felkészítése. Iskolánk maga is évente több nívós és népszerű szaktárgyi tanulmányi versenyt szervez városi, területi szinten:/ Nagy László versmondó verseny, Gerencsér Attila 8

10 helyesírási verseny, alsós magyar matematika és angol verseny, Kozma László informatika verseny, Bíró Károly rajzverseny, történelem verseny, számítógépes rajzverseny, angol nyelvi kiejtési verseny, ország ismeret angol tantárgyi verseny, bibliaismereti vetélkedő, rajzverseny/ Az iskolai diáksportkör tevékenységi körébe, a tanórai testnevelés kiegészítéseként kínálják a mindennapos testedzés lehetőségét. A sportágak közül kiemelten támogatják a kosárlabdát, az asztaliteniszt és a focit. A Pápai Kosárlabda Klubbal együttműködve nemenként három korcsoportban szakképzett edzőkollégáim foglalkoznak a tanulókkal, és járulnak hozzá az utánpótlás neveléshez. A Kenguru csoportban külön foglalkozunk a 6 11 éves korosztállyal. A éveseknek a gyermek, a éveseknek serdűlő lány és fiú csoportokban sportolhatnak. A jó képességű, kimagasló tanulmányi és sporteredményeket elérő tanulók összetartozásának, baráti kapcsolatainak erősítése, a különböző ill. azonos érdeklődési körű tanulók konzultációjával, a tehetséges tanulók kutatásának ösztönzése, és a közös kulturális élmény nyújtása érdekében szervezzük az un. Tarczy Tudósai Társaság nevű diákkört. Az Esterházy kastély üzemeltetőjével kialakított új együttműködési megállapodás szellemében iskolánk tanulóinak részvételével június közepén alakítjuk meg barokk hagyományőrző diákkörünket. A szülők anyagi helyzetéhez igazodva, és az iskola alapítványainak támogatásával a diákönkormányzat vezetőinek és az osztályfőnökök és a szülők bevonásával a tanulóknak túrákat, színház és kiállítás látogatásokat, kirándulásokat szervezünk. A májusi Multikulturális Gála keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy tehetséges tanulóink bemutassák előadói képességüket. A sajátos nevelési igényű, tanulók fejlesztése, felzárkóztatása A fenntartó önkormányzat határozata alapján iskolánk a többi tanulóval együtt nevelhető érzékszervi fogyatékossággal élő tanulók ellátásának keretében hallásfogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére kapott engedélyt. Jelenleg két hallásfogyatékos tanulónk van, /a következő tanévtől immár 3 fő/ kik fejlesztését az országos hallásvizsgáló szakértői bizottság iránymutatásait követve szakképzett szurdo pedagógus végzi heti 2-2 órában. Intézményünk a személyi feltétel mellett megteremtette a nevelésük tárgyi feltételeit is. A többi - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel rendelkező (SNI A) tanulónk fejlesztését az Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós rendellenességgel rendelkező (SNI B) és a BTM-es ( Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) tanulók fejlesztését iskolánk fejlesztőpedagógusai látják el. Ifjúságvédelmi tevékenység Intézményünkben sok a hátrányos helyzetű, - és nem csak ezen okra visszavezethetően - magatartási, beilleszkedési zavarral, küzdő, lelki válságban lévő tanuló. A velük való törődést, lelki gondozást komoly feladatként kezeljük. A szenvedélybetegségek megelőzése, a közösség értékrendjének elfogadtatása érdekében ifjúságvédelmi felelősünk, az iskola-pszichológussal, iskolarendőrrel és a családsegítő szolgálat munkatársaival és az érintett családokkal napi kapcsolatban áll, preventív csoportfoglalkozásokat szervez. 9

11 Az utóbbi időben külön figyelmet kell fordítanunk a pár éves külföldi távollét után a magyar oktatási rendszerbe visszatérő, alacsony tudásszintű, túlkoros tanulók, a nevelőotthonból, és az anyaotthonból és a családok átmeneti szállásáról (Kánaán házból) érkező, gyakorta csak pár hétre beiratkozó gyerekek beilleszkedésének elősegítésére. Néhány adat az ifjúságvédelmi tevékenység jellemzésére: Iskolánkban működő prevenciós célzatú programok: - 1 évfolyamon: Hogyan közlekedjünk iskolarendőri foglalkozás - 3. és 5. évfolyamon: DADA, bűnmegelőzési, felvilágosító program (iskolarendőr vezetésével) évfolyamon: Előadás az internet veszélyeiről, gyerekeknek és szülőknek évfolyamon: Iskolarendőr előadása a gyermekkorúak által elkövetett bűncselekményekről évfolyamon: A-HA program: szexuális és mentálhigiénés felvilágosító program (iskola védőnő vezetésével) évfolyamon: Drogprevenció Gyermekvédelmi tevékenység során feltárt problémák típusai, száma: anyagi: 2, Jogi: 4, párkapcsolati: 12, bántalmazásra utaló jelek: 1, egészségügyi veszélyeztetettség: 1, igazolatlan hiányzás: 29 Hiányzásokra vonatkozó adatok 2010/2011. tanévben: Igazolatlan órák száma Érintett tanulók száma Írásos jelzések száma a gyermekjóléti szolg. felé Írásos jelzések száma a gyámhatóság felé Írásos jelzések száma a Közigazgatási Osztály felé 0 9 óra óra óra óra felett Összesen: Hiányzásokra vonatkozó adatok 2011/2012. tanévben: Igazolatlan órák száma Érintett tanulók száma Írásos jelzések száma a gyermekjóléti szolg. felé Írásos jelzések száma a gyámhatóság felé Írásos jelzések száma a Közigazgatási Osztály felé 0 9 óra óra óra óra felett Összesen: Az adatok összehasonlításából látható, hogy ugyan az érintett tanulók száma némileg nőtt (26-ról 30 főre), de az 50 óránál többet hiányzó tanulók száma csökkent, ami a két esztendeje bevezetett szankciók hatékonyságát bizonyítja. A Gyermekjóléti Szolgálat felé küldött, egyéb probléma miatti jelzések száma: telefonon/személyesen: 19, jelzőrendszeri megbeszélésen: 5, esetészlelő lapon: 6 Probléma észlelésekor gyermek/szülő szakemberhez irányítása: gyermekjóléti szolgálathoz: 3, családsegítő szolgálathoz: 3, Nevelési Tanácsadóba: 8, Polgármesteri Hivatalba: 5. Észlelő-jelzőrendszeri megbeszélésnek száma: 6 Az ifjúságvédelmi felelős a magatartási problémákkal küzdő tanulókkal, azok szüleivel és pedagógusaival napi kapcsolatban van az illetékes hatóságok, szervezetek képviselőivel rendszeres konzultál a kialakult konfliktushelyzetek kezelése, megelőzése érdekében. 10

12 Iskolánk az idei tanévben két osztálya részt vett a DADA programban, a havi rendszerességgel tartott foglalkozások keretében a diákok betekintést kaphattak a rendőrség különleges munkájába, meglátogathatták a rendőrség épületét. Az iskolarendőr a 3. osztályosoknak felhívta a figyelmét a szabályok fontosságára, arra, hogy miként érezhetik magukat biztonságban a család berkein belül és a közterületen. Ismertette számukra, hogy milyen veszélyekkel jár a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kontrolálatlan gyógyszerszedés. Az 5. osztályosokkal tisztázta az agresszivitás foglalom körét, érzékeltetve az agresszív elkövetői magatartásformákat a verbális agressziótól a fizikális agresszív cselekményekig. Ismertette a kiskorúak által leggyakrabban elkövetett szabálysértéseket, bűncselekményeket. Szólt a megelőző vagyonvédelem fontosságáról. A közlekedési szabályokat KRESZ-totó kitöltésével és közös kiértékelésével tudatosította. Tanulmányi eredmények Iskolánk tanulmányi munkájának eredményességét több szempont szerint lehetne elemezni, értékelni. Ennek egyik viszonylag - objektív módja az immár egy évtizede minden magyarországi oktatási intézményben azonos mérési környezetben, egységesen megszervezett un. Országos Kompetencia Mérés. Az Oktatási Hivatal a hatodik és nyolcadik évfolyam feladatlapjait központilag értékelte, és közzé tette. Ezek alapján megállapítható, hogy a 6. és 8. évfolyam iskolai mérési eredményei matematikából a legutóbbi tanévben az országos átlag felett voltak. Örömteli, hogy az évről-évre megfelelő értéket mutató hatodikos eredmény mellett sikerült javítanunk a nyolcadikosok teljesítményén is. Szövegértésből is az országos átlagot meghaladó eredményt értek el a nyolcadikos tanulók, ellenben a 6. osztályosok eredménye kissé az országos átlag alatti lett. Feladatunk, hogy az elkövetkező két tanévben, megfelelő fejlesztő feladatokkal javítsunk teljesítményükön. Az elmúlt tanévhez hasonlóan továbbra is számottevő különbséget látunk A épület és a B épület (két tannyelvű tagozat) mérési eredményei között. Feladatunknak tekintjük az A épületben lévő normáltantervű osztályok tanulóinak hatékonyabb fejlesztését. Továbbtanulási mutatók A nyolcadik osztályosok továbbtanulása intézménytípus szerint (HH: hátrányos helyzetű, HHH: halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya) Tanév Gimnázium (%) Szakközépiskola (%) Szakiskola(%) össz-létszámon belül össz-létszámon belül össz-létszámon belül 2007/ / / / / ,7 25,8 39,8 11

13 A nyolcadik osztályosok továbbtanulása az előző tanévekhez képest jelentős eltérést mutat. Ennek oka egyfelől, hogy az idei tanév középiskolai felvételi eljárásának folyamatában nagyobb hangsúlyt fektettünk az ipari szakmunkák bemutatására. (A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen sikeres bemutatót szerveztünk osztályos tanulók és szülei számára, a pályaválasztási szülői értekezleteken a szakmunkásképzők impozáns bemutatókat tartottak). Másrészt figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az idei tanév végzős osztályaiban a korábbiakhoz képest több a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Tanulmányi eredményük jóval gyengébb az átlagosnál, ezért ők jobbára a szakiskolai képzést részesítették előnyben. Versenyeredmények a 2011/2012. tanévben Tanulmányi versenyek: Országos helyezések: Regenbogen" Országos Német Nyelvi Tesztverseny, Budapest IV. Kovács Márk 7. a - felkészítő: Rostáné Horváth Ida Országos Német Nyelvi Tanulmányi Verseny, Döntő, Szolnok Hetedik osztályosok: II. Kovács Márk 7.a felkészítő: Rostáné Horváth Ida Bendegúz Országos Levelező Verseny Természetismeret: VII. Tóth Regina 4.c - felkészítő: Bódainé Balogh Orsolya Anyanyelv: XII. Ivánkovics Bertalan 8.a - felkészítő: Nagyné Egyházi Edina, Bertalan Ágnes Angol Nyelvi és Országismereti Verseny Országos helyezéseink: 2. hely: Matthew, Dokter 5.e (felkészítő: Hardi Tünde) 4. hely: Beller Barnabás 6.e (felkészítő: Francsics Ildikó), 10. hely: William, Bergström 6.e (felkészítő: Klimó Irén) Hol sírjaink domborulnak..." című országos pályázat Elért eredmény: arany minősítés - Fülöp Réka, Schveighoffer Péter 7.a A nyertes pályázat címe: Tarczy Lajos, iskolánk névadója, Felkészítő: Rostáné Horváth Ida december 1. Országos Angol Nyelvű Vers-és Prózamondó Verseny ezüst fokozat: Szalóky-Kató Ágnes Ilona 7. e - Felkészítő tanár: Dr. Martonné Klimó Irén bronz fokozat: Cseh Katrin, Varga Laura 5. e - Felkészítő tanár: Hardi Tünde Megyei versenyen helyezést elért tanulóink: Megyei angol nyelvi kiejtési verseny. Rendező: Hriszto Botev Általános Iskola, Veszprém 5-6. osztály III. Cseh Katrin 5.e - felkészítő: Hardi Tünde 7-8. osztály IV. Szalóky-Kató Ágnes Ilona 7.e - felkészítő: Martonné Klimó Irén Gyulaffy László Megyei Prózamondó- és Szavalóverseny. Rendező: Gyulaffy László Általános Iskola, Gyulafirátót 3-4. osztály: I. Buzás Réka 3.e - felkészítő: Cserneczkyné Kapa Nikolett 12

14 2011/2012-es tanév 7mérföldes csizmában heted7 határon át" Országos mesevetélkedő 6 fordulóban IV. forduló Körzeti válogató forduló. Helyszín: Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 2. helyezett, továbbjutott: Az ördög 4 macskája 3.e - csapattagok: Kovács Anna, Szalay Violetta, Szolga Larissza, Tamás Laura, póttag: Bognár Csenge 5. helyezett: Hörcsögök 4.e - csapattagok: Borbély Ákos, Présing Zsófia, Simon András, Vizkeleti Kristóf V. forduló Megyei döntő. Helyszín: Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 3. helyezett: Az ördög 4 macskája 3.e - felkészítő: Cserneczkyné Kapa Nikolett A dramatizálási versenyben is 3. helyezést ért el a csapat. Színjátszói: Kovács Anna, Szalay Violetta, Szolga Larissza, Tamás Laura, póttag: Bognár Csenge Herman Ottó Megyei Biológiaverseny. Rendező: Kossuth iskola, Veszprém VI. Ivánkovics Bertalan 8.a - felkészítő: Kovács Gézáné Megyei német tanulmányi verseny. Rendező: Pedagógiai Intézet, Szolnok. Helyszín: Hriszto Botev Általános Iskola, Veszprém 7. osztály: I. Kovács Márk 7.a felkészítő: Rostáné Horváth Ida Himnusz minden időben" Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozó Rendező: Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány; Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka 5-6. osztály: II. Máté Ferenc 6.c - felkészítő: Tóthné Bogdán Zita 7-8. osztály: IV. Pozsgai Réka 7.a - felkészítő: Lombosi Anikó Kaán Károly megyei természetismereti verseny, Veszprém, Kossuth iskola IX. Klauz Gréta 6.c - felkészítő: Kovács Gézáné Bendegúz megyei nyelvészverseny, Veszprém, Kossuth iskola 3. osztály: 5. Szalay Violetta 3.e - Cserneczkyné Kapa Nikolett 8. osztály: 11. Ivánkovics Bertalan 8.a - felkészítő: Bertalan Ágnes Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia országos levelező verseny Arany fokozat Horváth Tifani 3.c természetismeret, Medzibrodszky Milán 3.c matematika, Nagy Olivér 3.c olvasás, szövegértés,tóth Bence 3.c anyanyelv,tóth Bence 3.c matematika, Tóth Regina 4.c természetismeret, Tóth Regina 4.c anyanyelv, Paraicz Petra 5.a matematika, Schveighoffer Péter 7.e anyanyelv, Ivánkovics Bertalan 8.a anyanyelv Szép magyar beszéd" körzeti versenye, Veszprém Rendező: Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka emlékére Kuratórium 5-6. osztályosok: I. Baranova Alexandra 6.a - Felkészítő: Lombosi Anikó 7-8. osztályosok: III. Szalóky-Kató Ágnes Ilona 7.e - Felkészítő: Nagyné Egyházi Edina Angol Nyelvi és Országismereti Verseny Rendező: Zalai Matematika Tehetségekért Alapítvány Megyei helyezést ért el:5. évfolyam: 2. Dokter, Cheyenne 3. Fröhlich Viktória 4. Kelemen Abigél 5. Berki Bálint Róbert 5. Simo Bálint 7. Vollen, Kaja 8. Wijnia, Silke valamennyien 5.e osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Hardi Tünde 6. évfolyam: 4. Németh Martin 6.a Felkészítő tanár: Lind Bernadett, 5. Beéry Barnabás 6.e, Felkészítő tanár: Francsics Ildikó, 7. évfolyam:1. Kristoffer, Magnusson 7.e, 2. Szalóky-Kató Ágnes Ilona, 5. Papp Ádám 7. felkészítő tanáruk: Dr. Martonné Klimó Irén 13

15 IX. Megyei Energiatakarékossági Vetélkedő Rendező: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete VII. Tarczy iskola csapata: Friss Olivér 7.c, Ivánkovics Bertalan 8.a, Sághi Tamás 8.a - Felkészítő: Gyenge Ferenc Veszprémi Főegyházmegyei Szavaló- és Prózamondóverseny Rendező: Padányi Bíró Márton Katolikus Általános Iskola, Veszprém 5-6. osztály: I. Máté Ferenc 6.c - Felkészítő: Tóthné Bogdán Zita 3-4. osztály: Különdíj: Simon András József 4.e - Felkészítő: Nagy Gabriella Sportversenyek Megyei versenyen helyezést elért tanulóink: Veszprém megyei atlétikai diákolimpia Távolugrás, IV. korcsoport, egyéni verseny, fiúk: Szilos Barnabás 8.a - felkészítő: Dudás Szabolcs Veszprém megyei kosárlabda diákolimpia, Veszprém I. helyezett: Tarczy iskola csapata, tagok: 6.a: Laman Richárd, 6.c: Gyenge Ádám, 6.e: Beéry Barnabás, William Bergström-Nilsson, Cserneczky Zalán, Kovács Martin Tamás, Kövér Bálint, Lampérth Máté, Schandl Bálint 7.e: Bogdán Márk Edző: Cserneczky Attila Sakk diákolimpia, megyei döntő, Ajka 1-2. korcsoportos lányok: I. helyezés: Tarczy iskola csapata. Tagok: Czemmel Viktória 2.c, Tardos Luca 1.a - Felkészítő: Kiss Csaba Partnerkapcsolatok: Szülők, szülői szervezetek Kollégáimmal eredményes oktató-nevelő munkánk nélkülözhetetlen eszközének tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást. Ezért a rendszeres fogadóórák és szülői értekezleteken kívül is több rendezvényt szervezünk egymás véleményének megismerése, és a gyermekek tanulmányi eredményének javítása céljából. Emellett rendszeresen részvettünk a külföldi tanulók szüleit tömörítő MNSB szervezet ülésein. Az immár hagyományos szülők-nevelők bálja mellett az idei tanévben első alkalommal szerveztünk nyílt hetet. Ennek keretében március első hetében a felkínált 89 tanóra, szabadidős sportköri foglalkozás alkalmával 523 szülői óralátogatást regisztráltunk. Öröm számunkra, hogy a harmadik multikulturális gálánk két előadását több mint nyolcszázan tekintették meg. Legújabb kezdeményezésünk a Tanévzáró Kerti Party, melyet június 8-án, pénteken tartunk. Célunk, hogy együtt töltsünk egy vidám, könnyed szórakozást nyújtó délutánt. A közös családi rendezvényen együtt vetélkednek szülők, gyermekek pedagógusok, majd az eredményhirdetést követően az esti órákban grillezéssel, táncesttel zárjuk a programot. Közművelődési intézmények, kulturális szervezetek A pályázati lehetőségeket kihasználva együttműködő partnerei vagyunk több közművelődési intézménynek: - Jókai Mór Városi Könyvtár: Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában : TÁMOP /1. Részvétel a kézi könyvkötés alapjait bemutató szakköri foglalkozásokon - Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ TÁMOP /1 többek között részvétel a Csepürágók bábszínkör, a Barokk forgatag Táncszakkör, a színjátszó szakkör, és az ijász szakkör foglalkozásain 14

16 - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság szolgáltatásainak igénybevétele TÁMOP /1. Részvétel a Gróf Esterházy Károly Múzeum által szervezendő múzeumi órákon és múzeumi napon. - Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár TÁMOP B-11/1. Olvass velünk, olvass többet c. pályázati programhoz való csatlakozás - Pápai Platán Nonprofit Kft: Együttműködési megállapodás az Esterházy Kastély barokk hagyományőrző rendezvényein való részvételről és a barokk kulturális értékek közvetítése céljából. Testvériskolai kapcsolat, együttműködés külföldi oktatási intézményekkel - Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény (Felvidék). A több esztendeje működő kiváló kapcsolatra alapozva az idei tanévben hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek célja a határokon átívelő szorosabb kapcsolat kialakítása, egymás jobb megismerése, segítése, a magyar nemzethez való kötődés hangsúlyozása. Összegzés Tisztelt Képviselőtestület! A Tarczy Lajos Általános Iskola városunk legnagyobb tanulólétszámú és legösszetettebb oktató-nevelő munkát folytató alapfokú oktatási intézménye, ahol kollégáimmal legjobb tudásunk szerint próbáljuk megteremteni a szinte tanévente változó igényekhez igazodó oktatás legideálisabb körülményeit. Jelenleg a legnagyobb kihívás számunkra a következő tanév megfelelő előkészítése, ugyanis egyszerre kell figyelemmel kísérnünk a jogszabályi változásokat és a helyi oktatási igényeket. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék. Kelt: Pápa, június 06. VENCZEL CSABA igazgató 15

17 Tartalomjegyzék Bevezető... 0 Személyi feltételek... 2 Közalkalmazotti közösség... 2 Tanfolyamok, továbbképzések... 2 Tárgyi feltételek... 3 Oktató-nevelő munka... 4 A tanulói közösség... 4 Tantárgyi struktúra... 6 Tanórán kívüli tevékenységek... 7 Tehetséggondozás, fejlesztés-felzárkóztatás... 8 A sajátos nevelési igényű, tanulók fejlesztése, felzárkóztatása... 9 Ifjúságvédelmi tevékenység... 9 Tanulmányi eredmények Továbbtanulási mutatók Versenyeredmények a 2011/2012. tanévben Tanulmányi versenyek: Sportversenyek Partnerkapcsolatok: Összegzés

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben