B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/ Pécs, Mogyorós köz 3. 72/ B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

2 BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.) számú rendeletének BONYHÁD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK, 9/2008.(III.28.) számú, 34/2009.(XII.18.) számú, 2/2011.(I.28.) számú és 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendeleteivel egységes szerkezetbe foglalt szövege. Bonyhád Város Önkormányzata az évi LXV. törvény 16. -ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya Bonyhád Város teljes közigazgatási területére, az ott lévő ingatlanok, építmények, épületek, nyomvonalas létesítmények tulajdonosaira, bérlőire, használóira és az engedélyező hatóságokra terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, elmozdítani, rendeltetésétől eltérően használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak a magasabb szintű jogszabályok és e rendelet (és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes) előírásai betartásával szabad. (3). 1 (4) A rendelet a HÜBNER Tervező KFT 23/2002 munkaszámú szabályozási terve szabályozási tervlapjaival és az azt módosító AKCIÓTERV Mérnöki Iroda Kft 003/2010 munkaszámú külterület szabályozási tervével együtt érvényes Geológiai és bányászati általános előírások (1) A külön jogszabályokban nevesítetteken túl, az azokban kapott felhatalmazás alapján a műszaki követelmények előzetes tisztázása céljából a későbbi felszínmozgások elkerülése érdekében, az alkalmazandó műszaki megoldások kidolgo- 1 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 2 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 3 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 4 Eredeti tartalma törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel, helyébe lép: Geológia és bányászati általános előírások.

3 zására azokban az esetekben, ha a tervezett építmény 2 m magasságot meghaladó természetes, vagy mesterségesen kiképzett (part)falat, vagy 45 foknál meredekebb rézsűt a fal, vagy a rézsű függőleges vetülete magasságával megegyező távolságon belül megközelít, vagy bevágásokkal, tereplépcsőkkel, eróziós árkokkal tagolt területen az építtető kérésére elvi építési engedélyezési eljárást lehet lefolytatni. (2) Központi belterületen építési tevékenység csak az építési terület üreg- és pinceviszonyainak tisztázása után végezhető. (3) A területet borító kőzetliszt felszínmozgásos jelenségek kialakulására való hajlama és erózióérzékenysége miatt a csapadékvíz elvezetést kiemelt gondossággal kell megtervezni. (4) Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) magasabb rendű jogszabályokban előírt engedély alapján végezhető. II. FEJEZET EGYES ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5. Az építmények általános építészeti követelményei (1) A területen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően terveztek meg. (2) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék. (3) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad. (4) 5 A magastetők hajlásszöge az épület főtömegén o lehet, kialakult beépítés esetén ± 5 o eltérés a közvetlen szomszédos épületek átlagához képest megengedett. 6. Reklámberendezések létesítésére vonatkozó előírások (1) 6 (2) A tervezett reklám- és hirdető-berendezések tartó-, illetve hordozó felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület (építmény), valamint egyéb felület építészeti megoldásaihoz. (3) A reklám- és hirdető-berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni annak rendszeres tisztításáról és karbantartásáról, valamint arról, hogy a berendezés ne okozzon kárt az általa érintett létesítményben és annak rendeltetésszerű használatát (a berendezés fény-, hang-, illetve rezgés-hatásával) ne korlátozza. Ha a berendezés tulajdonosa a fenti kötelezettségének nem tesz eleget és azt felszólításra sem teljesíti, úgy az építési hatóság előírhatja a berendezés leszerelését. (4) 7 Meglévő épület tetőfelületén és tetőzetére szerelt tartóberendezésen 2 m 2 -t meghaladó önálló reklám-, illetve hirdető-berendezés nem helyezhető el. 5 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 6 Törölve 34/2009.(XII.18.) számú módosító rendelettel.

4 (5) 8 A Vt-v és Vt-1 övezetek területén 2 m 2 -t meghaladó hirdetési és reklámcélú építmény, szerkezet, tábla nem helyezhető el. 7. A tetőterek beépítésére vonatkozó előírások (1) A város területén új tetőterek építése, meglévők utólagos beépítése az alábbi követelmények teljesülése esetén engedélyezhető: Tetőtér beépítésével önálló rendeltetési egység csak abban az esetben alakítható ki, illetve nem lakás céljára történő tetőtérbeépítés csak akkor engedélyezhető, ha az épületben lévő valamennyi önálló rendeltetési egység számára a telken, illetve a szabályozási tervben lehatárolt telektömbön belül biztosítható a jogszabályban előírt számú gépkocsi elhelyezése. (2) 9 8. A melléképületek és állattartó épületek elhelyezésének és kialakításának szabályai (1) Melléképületekre vonatkozó előírások a) Az előírások a város belterületén meglévő és tervezett melléképületekre vonatkoznak, amennyiben ettől eltérő szabályozást az övezeti előírások nem állapítanak meg. b) Általános előírások: Melléképület főépület nélkül nem létesíthető. A város igazgatási területén az alábbi melléképületek helyezhetők el: jármű (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.) tároló, a háztartással kapcsolatos - nyári konyha, mosókonyha, szárító, tárolóépítmények (tüzelőanyag és más tároló, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta), állattartás céljára szolgáló építmények, kisipari vagy barkács műhely, műterem, iroda, kiskereskedelmi üzlet, árusítópavilon, kazánház. Lakótelken más rendeltetésű épületekhez is csak a jelen rendeletben felsorolt funkciójú melléképületek létesíthetők. c) A melléképület kialakítása: A melléképületek csak földszintes kialakításúak lehetnek. A melléképület építménymagassága legfeljebb 3,50 méter lehet, de nem haladhatja meg a főépület építménymagasságát. Lakótelkenként legfeljebb egy azonos rendeltetésű melléképület építhető. d) Melléképületek elhelyezése: Melléképületet csak olyan rendeltetés céljára szabad létesíteni, amely nem bűzös és a területre előírt terhelési határértéket meghaladó káros hatást nem eredményez, és a szomszédok jogos érdekeit nem sérti. 7 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 8 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 9 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel.

5 Melléképületeket építési telken a védőtávolságok megtartásával lehet elhelyezni úgy, hogy azok oldalhatáron álló főépület esetében az építési telek azon oldalhatárán álljanak, amelyiken a főépület áll, egyéb beépítési mód esetén az építési telek hátsó telekhatárain, vagy attól legalább 3 m távolságra álljanak. Az előkertben árusító pavilont létesíteni nem lehet. 10 (2) Állattartó épületekre vonatkozó előírások: a) Állattartó épület ott és úgy létesíthető, ahol és ahogy azt az állattartásról szóló önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi. b) Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó legkisebb távolságok és védőtávolságok esetén a saját célú tartás vonatkozásában Bonyhád Város Önkormányzata állattartó rendelete, a saját célú tartást meghaladó állattartás esetében pedig a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok szerint kell eljárni. c) Az SZT-ben kijelölt új lakóterületek állattartó övezeti besorolását azok beépítésének megkezdése előtt Bonyhád Város Önkormányzata állattartó rendeletében kell meghatározni. 9. Gépkocsitároló, gépjárművek elhelyezése (1) 11 (2) 12 Az OTÉK által előírt számú várakozóhelyek száma csökkenésének szabályait helyi parkolási rendelet szabályozza. (3) III. FEJEZET TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS Közterületek kialakítása és használata (1) A terv legfontosabb eleme, a közterületek és a nem közterületek elhatárolására vonatkozó kötelező szabályozási vonal. (2) A terven feltüntetett közterületek a közérdekből minimálisan szükséges közterületeket tartalmazza, melyek egyrészt a városi közélet tereit, a város működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges területeket, másrészt az egyes telkek közterületi kapcsolatait (közút, közmű stb.) biztosítják. 10 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 11 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 12 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 13 Törölve 34/2009.(XII.18.) számú módosító rendelettel. 14 Törölve 34/2009.(XII.18.) számú módosító rendelettel. 15 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 16 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel.

6 (3) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja. (4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos, a kezelő hozzájárulása szükséges. (5) 17 A város közterületein eltérő használat az alábbi lehet: a) hirdető (reklám) berendezés elhelyezése, b) árusító pavilon, mozgó árusítóhely létesítése: az árusító pavilon alapterülete egységenként max. 12 m 2, szerkezete térelemes, önálló alapozás nélküli lehet; a pavilont a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának biztosításával kell elhelyezni; egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel. c) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (legfeljebb 16 m 2 alapterületű autóbusz várakozóhely, töltőállomás, vagy tető) kialakítása, d) köztisztasággal, közegészségüggyel (pld. nyilvános Illemhely) közművesítéssel kapcsolatos építmények (tárgyak) elhelyezése, e) szobor, díszkút elhelyezése, f) padok, játékok elhelyezése, g) távbeszélő fülke elhelyezése, h) építési munkával kapcsolatos létesítmények, állványok elhelyezése, ideiglenes építőanyag tárolás, i) időszakos rendezvények építményei. (6) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, a vonatkozó helyi rendelet előírásai alapján határozza meg IV. FEJEZET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE, ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 14. Közös előírások (1) 18 Az OTÉK-ban előírt építési övezeti / övezeti jellemzők helyi értelmezése és használata: a) A kialakítható legkisebb telekterület-méret: Az építési övezetben a telekalakításról szóló jogszabályok szerinti - újonnan kialakítandó építési telek legkisebb területe, amely méret értelemszerűen a telekalakítással érintett (visszamaradó) telkekre is érvényesítendő. Az övezeti előírásokban szereplő jelek értelmezése: K az övezetben új telek nem alakítható ki, de telekhatárrendezés végezhető, ha a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az építési előírásoknak, akkor a telekméretek a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve tovább nem csökkenthetők, és ha a telekre vonatkozó országos és egyéb építési előírások betarthatók, a telek beépíthető. 17 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 18 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

7 b) A beépítési mód (építési hely): Az építési helyet meghatározó minimális elő-, oldal- és a hátsókert méreteket általában az adott beépítési mód alapján az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előírásokat a HÉSZ övezeti előírásai és/vagy az SZT rögzítik. Az övezeti előírásokban szereplő jelek értelmezése: K az övezetben a beépítési mód nem módosítható, ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásoknak, az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak a telekre vonatkozó egyéb országos és építési előírások betartása esetén és az előírások szerinti építési helyen belül bővíthetők, (a) 19 K-O (K-Ikr, K-SZ, K-Z,) az övezetben a beépítési mód kialakult beépítési módok alapján állapítandó meg. K jelhez kapcsolt beépítési mód (pld. K-O) akkor érvényesítendő, ha a kialakult állapot nem állapítható meg c) A megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: Az építménymagasságot a rendezett terepszint (kialakult, vagy tervezett út szintje) figyelembevételével kell meghatározni. Az építési övezetekre megengedett legnagyobb építménymagasság értékeit nem lépheti át az építmény a közterület felé néző, a szomszédos telekhatártól 3 m-en belül álló homlokzatainak magassága 22 Az övezeti előírásokban szereplő jelek értelmezése: K az övezetben az építménymagasság kialakult, új épület létesítése esetén az illeszkedés szabályai érvényesítendők, ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja a az építési előírásokban előírt értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények építménymagassága az előírt értéket nem haladhatja meg. Ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó építménymagassági előírásokat kell érvényesíteni, K-7,5 az övezetben az építménymagasság a kialakult méret és adott méret között változhat A különböző építési övezetek határán elhelyezkedő telkeken a városkép harmonikus kialakítása érdekében különösen zártsorú beépítés esetén az alábbi eljárás alkalmazandó: vagy a beépítés a telepítési távolsággal marad el az övezeti határtól, vagy a nagyobb építménymagasságú övezetben létesíthető épület utcai homlokzatmagassága csökkentendő. Az építési övezeti határon csatlakozó épületek közötti utcai homlokzatmagasság különbség maximum 1,50 m lehet Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 20 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 21 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 22 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 23 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel.

8 d) Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: Az egyes építési telkek beépítettségét az övezeti előírásokban rögzített értékek szerint kell megállapítani. Az övezeti előírásokban szereplő jelek értelmezése: K az övezetben a beépítettség nem változtatható, ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem növelhető, kivéve a tetőtér beépítést, mely esetben az építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető. Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az övezeti előírásokat kell alkalmazni, Beépítettség megengedett legnagyobb és a zöldfelület legkisebb mértékét a kialakult úszótelkeknél, a Kpi jelű pincesorok telkeinél és a G jelű garázstömböknél nem kell figyelembe venni. e) A zöldfelület legkisebb mértéke: Az egyes építési telkek zöldfelületének legkisebb mértékét az övezeti előírásokban rögzített értékek szerint kell megállapítani, - az OTÉK vonatkozó előírásainak figyelembevételével. Az övezeti előírásokban szereplő jelek értelmezése: K az övezetben a zöldfelület nem változtatható. (2) 27 Az OTÉK-ban valamint a HÉSZ-ben foglalt követelmények közül a város területén egységesen érvényesítendő övezeti előírások: a) A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: (OTÉK minősítése szerint): A város beépítésre szánt területeinek belterületi építési övezeteiben az egyes építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be. A város beépítésre szánt területeinek nem belterületi építési övezeteiben az egyes építési telkek csak akkor építhetők be, ha legalább a részleges közművesítettség biztosítható. A város beépítésre nem szánt területein az építés hiányos közművesítettség esetén is megengedett. Ezeken a helyeken a hiányzó közművet közműpótló létesítményekkel/berendezésekkel kell helyettesíteni. 28 b) A terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások: Terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket. c) A felhasználás kizárólagossága, illetőleg korlátozása: A város egyes sajátos rendeltetésű övezeteiben meghatározott létesítmények illetve meghatározott funkciójú létesítmények helyezhetők el. Sajátos rendeltetésű övezetek: 24 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 25 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 26 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 27 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 28 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel.

9 Az - M jelű építési övezet: Az övezet a város szempontjából kiemelkedően fontos, hagyományosan az adott települési helyhez kötődő, illetve arra kijelölt - meghatározott rendeltetésű létesítmények területeit foglalja magában. Az övezet területein csak a tervben meghatározott rendeltetésű létesítmény építményei helyezhetők el az övezeti és egyéb tervi előírások keretei között, az adott létesítményre vonatkozó sajátos követelményeknek megfelelően. A főforgalmi és forgalmi utak mentén elő kell segíteni a lakóépületek funkcióváltását, a zajra kevésbé érzékeny intézmények, kisipari és szolgáltató tevékenységek telepítését. A meglévő és új épületeknél is figyelemmel kell lenni a zajvédelmi szempontok érvényesítésére az épületen belüli funkciók elhelyezésénél és az épülethomlokzatok kialakításánál. A -G jelű építési övezet: az övezet az adott területegységhez tartozó garázstömböket foglalja magában. A házikert (HK) a település belterületén elhelyezkedő, jelenleg is kertként művelt ingatlanok. A telken épület, építmény pince kivételével nem helyezhető el. BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 15. Nagyvárosias lakóterület (Ln) (1) A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően 12,5 m-es építménymagasságot meghaladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) 29 A lakóterületen az OTÉK-ban szereplő építmények helyezhetők el. (3) A nagyvárosias lakóterületek a város un. telepszerű, többszintes beépítésű lakótelepeit foglalja magában. (4) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírások: 4.1. Kialakult nagyvárosias lakóterület Ln-1 jelű építési övezet (többszintes lakóépület) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret K 1500 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete K 20 m A beépítési mód szabadonálló A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság 12,5-16,0* m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80 K 60 % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 3,0 A zöldfelület legkisebb mértéke 10 K ** % * az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon. ** lakásszám növelése esetén a telektömbben a parkolás igény, valamint a lakásonkénti 10 m 2 /lakás zöldfelület biztosítandó. 30 Az építési övezetben a kialakult úszótelkeken az építés, a telekalakítás a jelenlegi telekhatáron túl legfeljebb 1,5 m-es sávban alakítható ki. 29 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 30 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

10 Felújítás, átépítés, bővítés, illetve új építés esetén a terület építészeti értékeinek továbbfejlesztését úgy kell végrehajtani, hogy a megváltozó körülmények újból építészeti egységet képezzenek szűkebb és tágabb környezetükkel. 31 Az Ln-1 övezetben a lapostetős épületekre tető illetve tetőépítmény, F+4 szintszámú épületre magasítással új szint építhető Garázs terület Ln-g jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret SZT szerint m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete m A beépítési mód K zártsorú A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság 3,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,0 A zöldfelület legkisebb mértéke % 16. Kisvárosias lakóterület (Lk) (1) A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) 33 A lakóterületen az OTÉK-ban szereplő építmények helyezhetők el. (3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: 3.1. Lk-1 jelű építési övezet, mely a kialakult hagyományos családi, csoport- és társasházas lakóövezeteket foglalja magában. E területek kialakult karaktere megtartandó. Az övezetbe az alábbi alövezetek tartoznak: Lk-1.1. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 300 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 16 m A beépítési mód - oldalhatáron álló, 34 A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 8,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lk-1.2. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 400 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 20 m A beépítési mód - oldalhatáron álló, 35 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 * m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % * az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon. 31 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 32 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 33 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 34 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 35 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

11 Lk-1.2. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 400 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 20 m A beépítési mód - oldalhatáron álló, 36 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 6,5* m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % * az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon. (Ady u. déli oldala) Lk-1.3. jelű építési övezet (társasház) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K m A beépítési mód - szabadonálló, 37 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 7,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lk-1.3.* új telekalakítás csak a zsákutca megszüntetése esetén engedélyezhető. Lk-1.4. jelű építési övezet** OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K m A beépítési mód - oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 5,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60 (képlet szerint) % A zöldfelület legkisebb mértéke 20 * % A telkek beépítettségének mértéke a teleknagyságtól függően az alábbiak szerint engedélyezhető: T = a telek területe (m 2 ) B = beépítettség mértéke (%) TB = a telek beépíthető területe (m 2 ) 150 m 2 -ig B 75 % = 112,5 m m 2 felett TB = 112,5 + (T-150)/5 Példa: 300 m 2 -es telek esetében TB = 112,5 + ( )/5 = 112,5 + 30,0 = 142,5 m 2 B = 47,5% 500 m 2 -es telek esetében TB = 112,5 + ( )/5 = 112,5 + 70,0 = 182,5 m 2 B = 36,5% 600 m 2 -es telek esetében TB = 112,5 + ( )/5 = 112,5 + 90,0 = 202,5 m 2 B = 33,75% 36 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 37 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

12 * A zöldfelület nagysága a be nem építhető telekterület minimum 50%-a. **Az Lk (kisvárosias) területen egy lakáshoz: - 20m 2 -es burkolt felület (parkolás) és - 20m 2 -es zöldfelület biztosítása kötelező. 38 Az egy lakásra jutó telekhányad minimum 100m 2. a) 39 Telekalakítás: Az építési övezetek hagyományosan kialakult telekszerkezete megtartandó, csak kisebb telekhatár módosítások megengedettek az övezeti előírások keretei között. b) Beépítési mód, építési hely: A terület értékes épületállománya megtartásra javasolt, azok bővítés során felhasználandók, lebontásuk esetén az új épület számára építési helyként figyelembe veendők. 40 Az épületeket utcavonalra, illetve előkertes formában az utcában kialakult módon kell elhelyezni. Zártsorú beépítés esetén az utcával párhuzamos gerincű beépítés az irányadó. Az odalhatáron álló fésűs beépítési mód megtartandó. Az oromfalas utcakép védelme érdekében a keresztszárnyak az utcavonaltól minimum 4,0 m- rel hátrahúzva helyezhetők el. Üzlethelyiség, iroda, gépkocsi tároló az utcai homlokzaton csak a főtömeggel egybeépítve és azzal összhangban helyezhető el. Bonyhádon nagyobb mértékben a nyugati városrészben, kisebb mértékben a délkeleti térségben kis teleknagyságú és mélységű Lk-1.4 kisvárosias lakóterületein a kialakult beépítési mód miatt a hátsókert mérete 0. c) Építészeti kötöttségek: Tömegalakítás: Felújítás, átépítés, bővítés, illetve új építés esetén a terület építészeti értékeinek továbbfejlesztését úgy kell végrehajtani, hogy a megváltozó körülmények újból építészeti egységet képezzenek szűkebb és tágabb környezetükkel. 41 A lapostetős épületekre tető illetve tetőépítmény építhető LK-2 jelű építési övezet, mely a tervezett (rekonstrukciós, illetve új) kisvárosias lakóterületeket tartalmazza. Az övezetbe az alábbi alövezetek tartoznak: Lk-2.1. jelű építési övezet** OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 200 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K m A beépítési mód - Csoportos, zártsorú A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 5,5-8,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % 38 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 39 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 40 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 41 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 42 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel.

13 Lk-2.2. jelű építési övezet** OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 240 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K m A beépítési mód - K A megengedett legnagyobb építménymagasság - 6,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lk-2.3. jelű építési övezet** OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 20 m A beépítési mód - oldalhatáron álló, 43 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 8,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % **Az Lk (kisvárosias) területen egy lakáshoz: - 20m 2 -es burkolt felület (parkolás) és - 20m 2 -es zöldfelület biztosítása kötelező. 44 az egy lakásra jutó telekhányad minimum 100m 2. a.)telekalakítás: A rekonstrukciós területen a hagyományosan kialakult telekszerkezethez kell alkalmazkodni, maximum 2 telek vonható össze. b.) Beépítési mód, építési hely a HÉSZ övezeti előírásai, valamint OTÉK szerint. c.) 45 (4) 46 Utcai kerítés: Az utcafronton a környezetben kialakult módon kerítés létesíthető - hagyományos anyagokból 1,2-1,8 m magassággal, vízszintes vonalvezetéssel, tömbönként egységes megjelenéssel. 17. Kertvárosias lakóterületek (Lke) (1) A kertvárosias lakóterület elsősorban laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) 47 A területen az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el. (3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: 3.1. Lke-1 jelű építési övezet, mely a kialakult hagyományos családi, csoport- és társasházas lakóövezeteket foglalja magában. E területek kialakult karaktere megőrzendő. Az övezetbe az alábbi alövezetek tartoznak: 43 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 44 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 45 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 46 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 47 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

14 Lke-1.1. jelű építési övezet (kialakult) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K m A beépítési mód - oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - K 7,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % * az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon. Lke-1.2. jelű építési övezet (kistelkes) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 600 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 16 m A beépítési mód - 48 K oldalhatáron álló, A megengedett legnagyobb építménymagasság - K 5,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lke-1.3. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 1000 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 16 m A beépítési mód - oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - K 4,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30 30* % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % * 1000 m2-ig a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%, az 1000 m2-t meghaladó telekterület beépítettsége maximum 10%. Lke-1.4. jelű építési övezet (csoportházas) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 500 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 16 m A beépítési mód - zártsorú A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 4,5-6,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lke-1.5. jelű építési övezet (nagytelkes, villás) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 20 m A beépítési mód - 49 K oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 5,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % A fenti övezetekre vonatkozó előírások: a.) Telekalakítás: Az építési övezetekben a hagyományosan kialakult telekszerkezet megtartandó. Kisebb telekhatár módosítás az övezeti előírások keretei között lehetséges. Az övezetben maximum 2 telek vonható össze. 48 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 49 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

15 b.)beépítési mód, építési hely: Az övezetekben az épületeket a kialakult utcavonalas, illetve előkertes módon kell elhelyezni. Új beépítés esetén a főépítész előzetes véleményét ki kell kérni. Lejtős terepű Lke-1.5 övezeti besorolású Bartók Béla utca déli oldalán az általános szabályozástól eltérően 0 méteres előkert a mérvadó. Tömegalakítás: Felújítás, átépítés, bővítés, illetve új építés esetén a terület építészeti értékeinek továbbfejlesztését úgy kell végrehajtani, hogy a megváltozó körülmények újból építészeti egységet képezzenek szűkebb és tágabb környezetükkel. 50 A lapostetős épületekre tető illetve tetőépítmény építhető Tervezett (rekonstrukciós és új) kertvárosias lakóterületek. Az övezetbe az alábbi alövezetek tartoznak: Lke-2.1. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 16 m A beépítési mód - zártsorú A megengedett legnagyobb építménymagasság - 6,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lke-2.2. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 19 m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 5,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lke-2.3. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 20 m A beépítési mód - oldalhatáron álló 53 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 6,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lke-2.4. jelű építési övezet (szőlőterület) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 20 m A beépítési mód - oldalhatáron álló 54 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6 A zöldfelület legkisebb mértéke % 50 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 51 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 52 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 53 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 54 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

16 A fenti övezetekre vonatkozó előírások: a) Telekalakítás: A rekonstrukciós területeken a jelenlegi telekstruktúra új köz-, illetve magánút létesítésével változtatható meg az övezetre vonatkozó előírások szerint. A szabályozási terv a SZT-ben tervezett úthálózatot ábrázolja Az övezetekben a közúti kapcsolatok és közművek továbbépítésével a telekalakítás és az építés fokozatosan az övezeti előírások szerint történhet. Az új kertvárosias lakóterületre vonatkozó előírások: Az egyes tömbök területén kialakítandó telkek építési telekké minősítése csak az előírt közművesítés után, belterületbe vonást követően történhet meg. b) Beépítési mód, építési hely: Az övezetekben az épületeket a kialakult utcavonalas, illetve előkertes módon kell elhelyezni. Új beépítés esetén a főépítész előzetes véleményét ki kell kérni. Tömegalakítás: Felújítás, átépítés, bővítés, illetve új építés esetén a terület építészeti értékeinek továbbfejlesztését úgy kell végrehajtani, hogy a megváltozó körülmények újból építészeti egységet képezzenek szűkebb és tágabb környezetükkel. 58 A lapostetős épületekre tető illetve tetőépítmény építhető. 59 (4) 60 Utcai kerítés: Az utcafronton a környezetben kialakult módon kerítés létesíthető - hagyományos anyagokból 1,2-1,8 m magassággal, vízszintes vonalvezetéssel, tömbönként egységes megjelenéssel. 18. Falusias lakóterület (Lf) (1) A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi-, szolgáltató- és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. (2) 61 A területen az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el. (3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: 55 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 56 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 57 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 58 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 59 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 60 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 61 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

17 Lf-1.1. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 1000 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 18 m A beépítési mód - oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5* m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30 30** % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % * az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon. ** 1000 m2-ig a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%, az 1000 m2-t meghaladó telekterület beépítettsége maximum 10%. Lf-1.2. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 800 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 16 m A beépítési mód - oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5* m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % * az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon. Lf-1.3. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 2000 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 18 m A beépítési mód - oldalhatáron álló, 62 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5* m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30 30** % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % * az utcai homlokzatmagasság a kialakulthoz igazodjon. ** 1000 m2-ig a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%, az azt meghaladó telekterület m2-ig a beépítettsége maximum 10%. az azt meghaladó telekterület 1501 m2-től beépítettsége maximum 5%. Lf-1.4. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 1000 m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K 16 m A beépítési mód - oldalhatáron álló, 63 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % Lf-1.5. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K m A beépítési mód - ikres, 64 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % 62 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 63 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 64 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

18 a) 65 Telekalakítás: A lakóterület hagyományos telekstruktúrájának megtartása érdekében a lakótelkek nem vonhatók össze. A telekhatár-rendezés maximum 20,0 m-es telekszélességig megengedett. b) Beépítési mód, építési hely: Az egyes épületeket a kialakult beépítéshez illeszkedően kell elhelyezni. Majosi településrészen Majos XIII. utca keleti oldalán található Lf-1.2 falusias lakóterületen a kialakult beépítési mód miatt a hátsókert mérete 0. c) Az épületekre és építményekre vonatkozó követelmények: A területen csak magastetős épületek létesíthetők, a tető hajlásszöge között lehet. A tetőfedés anyaga csak a hagyományos égetett agyagcserép illetve azzal textúrájában és színében harmonizáló betoncserép és zsindely lehet. A homlokzatokon csak hagyományos építőanyagok (vakolat, tégla, kő, fa, üveg, stb.) alkalmazhatók, a nyílászárók műanyagból is készülhetnek. (4) 66 Magastető esetén a tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell kialakítani, illetve megválasztani. (5) Utcai kerítés: Az utcafronton a környezetben kialakult módon kerítés létesíthetőhagyományos anyagokból 1,2-1,8 m magassággal, vízszintes vonalvezetéssel, tömbönként egységes megjelenéssel. 19. Településközpont vegyes terület (Vt) (1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2) 67 A területen az OTÉK-ban szereplő építmények helyezhetők el. (3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: 3.1. A Vt-V és Vt-1 jelű építési övezetek a városközpont hagyományos beépítésű településközpont vegyes terület övezeteit foglalja magában. Vt-V jelű építési övezet (védett övezet) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - K 300 m2 A beépítési mód - K zártsorú A megengedett legnagyobb építménymagasság - - 9,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0 A zöldfelület legkisebb mértéke % 65 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 66 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 67 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

19 Vt-1 jelű építési övezet (történelmi városközpont) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A beépítési mód - K zártsorú A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 6,0 12,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80 60* % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0 A zöldfelület legkisebb mértéke % * 68 Meghatározott városfejlesztési cél érdekében indokolt esetben maximum 80%-os beépítettség megengedett, 10 % zöldterületi mutatóval. a) Telekalakítás: A terület hagyományos telekviszonyai (telekhatárok, szélesség, mélység) megőrzendők, illetve lehetőség szerint visszaállítandók. 69 A kialakult telekviszonyokhoz igazodóan az új telkek szélességét 20,0 m között kell megállapítani. b) 70 c) Építészeti kötöttségek: Az épületek utcára néző földszintjein közfunkciókat kell elhelyezni, lakások itt csak kivételesen, a kialakult állapotra tekintettel helyezhetők el. Az előírt legkisebb-legnagyobb építménymagasságnak az utcai főhomlokzaton önállóan is teljesülnie kell az illeszkedés figyelembe vétele mellett. 73 d) 74 e) 3.2. A Vt-2 jelű építési övezetek az új beépítésű településközpont vegyes terület övezeteit foglalja magában. A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Vt-2. jelű építési övezet (egyéb) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A beépítési mód - 75 K oldalhatáron álló, A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 6,0 9,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0 A zöldfelület legkisebb mértéke % Vt-3. jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A beépítési mód - zártsrú A megengedett legnagyobb építménymagasság - 7,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5 A zöldfelület legkisebb mértéke % 68 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 69 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 70 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 71 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 72 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 73 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 74 Törölve 17/2012.(VIII.31.) számú módosító rendelettel. 75 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

20 (4) Utcai kerítés: Az utcafronton a környezetben kialakult módon kerítés létesíthetőhagyományos anyagokból 1,2-1,8 m magassággal, vízszintes vonalvezetéssel, tömbönként egységes megjelenéssel. 20. Központi vegyes területek (Vk) (1) A központi vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. (2) 76 A területen az OTÉK-ban szereplő építmények helyezhetők el. (3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: Vk-M1 jelű építési övezet (egészségügyi intézmények) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - szabályozási terv szerint A beépítési mód - 77 K szabadonálló, A megengedett legnagyobb építménymagasság - 10,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0 A zöldfelület legkisebb mértéke 100- B%/2 m2 25 % Vk-M2 jelű építési övezet (oktatási intézmények) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - szabályozási terv szerint A beépítési mód - 78 K szabadonálló, A megengedett legnagyobb építménymagasság - 10,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0 A zöldfelület legkisebb mértéke 100- B%/2 m2 40 % Vk-M3 jelű építési övezet* (egyéb) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - szabályozási terv szerint A beépítési mód - 79 K szabadonálló, A megengedett legnagyobb építménymagasság - 10,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0 A zöldfelület legkisebb mértéke 100- B%/2 * Az övezetben lakás csak a 2. szint felett engedélyezhető 76 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 77 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 78 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 79 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. m2 50 %

21 Vk-M4 jelű építési övezet (uszoda, sportcsarnok) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - szabályozási terv m2 szerint A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - K 9,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0 A zöldfelület legkisebb mértéke 100- B%/2 30 % Vk-M5 jelű építési övezet* (egyéb) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret - szabályozási terv szerint A beépítési mód - 80 K szabadonálló, A megengedett legnagyobb építménymagasság - 10,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0 A zöldfelület legkisebb mértéke 100- B%/2 * Az övezetben lakás csak a 2. szint felett engedélyezhető m2 20 % (4) Utcai kerítés: Az utcafronton a környezetben kialakult módon kerítés létesíthető - hagyományos anyagokból 1,2-1,8 m magassággal, vízszintes vonalvezetéssel, tömbönként egységes megjelenéssel. 21. Üdülőházas üdülőterület (Üü) (1) Az üdülőterület elsősorban üdülő épületek elhelyezésére szolgál. (2) 81 A területen az OTÉK-ban megnevezett építmények, valamint az üdülővendégek ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények helyezhetők el. (3) Az építési övezet építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírások: Üü-1 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 30 m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 13,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,8 A zöldfelület legkisebb mértéke % 80 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 81 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

22 Üü-2 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 20 m A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 10,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,8 A zöldfelület legkisebb mértéke % Üü-3 jelű építési övezet (kemping, tábor) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A beépítési mód - szabadonálló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 7,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,8 A zöldfelület legkisebb mértéke % (4) Utcai kerítés: Az utcafronton a környezetben kialakult módon kerítés létesíthetőhagyományos anyagokból 1,2-1,8 m magassággal, vízszintes vonalvezetéssel, tömbönként egységes megjelenéssel. 22. Hétvégi házas üdülőterület (Üh) (1) 82 A területen az OTÉK-ban megnevezett építmények, továbbá kialakult esetben lakó- és szállásépületek, valamint az üdülővendégek és a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények helyezhetők el. (2) Az üdülő-, vagy lakásegységek száma az övezetben legfeljebb 2 lehet. (3) Egy építési telken csak egy épület létesíthető. (4) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: Üh-1 jelű építési övezet (Alsószéplak) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 6 m A beépítési mód - zártsorú, 83 A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,5 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,2 A zöldfelület legkisebb mértéke % Üh-2 jelű építési övezet (Ladomány) OTÉK HÉSZ A kialakítható legkisebb telekterület méret m2 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 14 m A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete - 40 m A beépítési mód - oldalhatáron álló A megengedett legnagyobb építménymagasság - 4,0 m A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % A megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,2 A zöldfelület legkisebb mértéke % 82 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet. 83 Módosította a 17/2012.(VIII.31.) számú rendelet.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 16/2015. 7621 Pécs, János utca 8. B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.) számú

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E M Ó D O S Í T Á S

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E M Ó D O S Í T Á S HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E M Ó D O S Í T Á S HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2009. (V.04.) számú rendeletével módosított 11/2005.(VI.1.) számú rendelete (egységes szerkezetben) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Szigetvár Város

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2010.(XII.31.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (módosítással egybefoglalva és

Részletesebben

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki:

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015 (V. 04) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

Paks Város Önkormányzatának

Paks Város Önkormányzatának Paks Város Önkormányzatának 24/2003. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

Módosuló rendelkezések

Módosuló rendelkezések ÉRVÉNYES HÉSZ RENDELET Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VII. 17.) önkormányzati rendelete a Zánka Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2008. (VII.01.)

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 10/2006. (VIII.11.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 36/2009. (XII.11.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kunszentmárton Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti feladatkörben,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... /2011 (...) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Étv. 9. (6) bekezdés szerinti véleményezésre, kifüggesztéshez

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület február 4-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület február 4-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. február 4-i ülésére Tárgy: Javaslat a Thegze L. u. Ottó F. u. Márki S. u. 6992 hrsz közterület által határolt terület szabályozási terve

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 28/2009.(IX.29.) önkormányzati

Részletesebben

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben)

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. * A 19/2005. (IX. 30.), a 24/2009. (X. 30.), a 5/2011. (IV. 1.), a 17/2011. (X. 28.), az 5/2012. (II. 10.), a 14/2013. (X. 17.

A rendelet hatálya. * A 19/2005. (IX. 30.), a 24/2009. (X. 30.), a 5/2011. (IV. 1.), a 17/2011. (X. 28.), az 5/2012. (II. 10.), a 14/2013. (X. 17. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2005. (V. 27.) rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

HATÁLYOS tól

HATÁLYOS tól HATÁLYOS 2016. 01.28-tól Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) 11/2005. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításokkal egységes szerkesztésben (2016.év) Jászfényszaru Város Önkormányzata

Részletesebben

18/2015. (XI.18.) 11/2006. (VI.06.)

18/2015. (XI.18.) 11/2006. (VI.06.) Nagylók Község Önkormányzat Képviselő testületének 18/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 11/2006. (VI.06.)

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Mogyoród Helyi Építési Szabályzat 1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

Mogyoród Helyi Építési Szabályzat 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1. Összefoglaló táblázatok az építési övezetek részletes előírásaival 2. Művi és természetvédelmi elemek listája 3. Helyi védelemre javasolt utcák, utcaképek, településszerkezeti elemek

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2003. (XII. 31.) SZÁMÚ RENDELETE. PAKS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL * (Egységes szerkezet) I.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2003. (XII. 31.) SZÁMÚ RENDELETE. PAKS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL * (Egységes szerkezet) I. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2003. (XII. 31.) SZÁMÚ RENDELETE PAKS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL * (Egységes szerkezet) Paks Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint az

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2002. (VIII. 16.) rendelete ZALAKAROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2002. (VIII. 16.) rendelete ZALAKAROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2002. (VIII. 16.) rendelete ZALAKAROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET 2013.03.30. Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép.

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Csévharaszt község

Részletesebben