A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI"

Átírás

1 Ajánlani szeretném e dolgozatomat a mártírhalált elszenvedett családtagjaim emlékére: a salgótarjáni Lauter, a somoskıújfalui Neumann és a Karancskeszibıl származott Weisz család áldozatainak. Tóth Andrea

2 TÓTH ANDREA A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI TÉMAVEZETİ: DR. HABIL. DOMÁN ISTVÁN FİRABBI, EGYETEMI TANÁR ORSZÁGOS RABBIKÉPZİ ZSIDÓ EGYETEM ZSIDÓ VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BUDAPEST 2008

3 Tartalom Bevezetés...4 A család nevelı szerepe a bibliai történetekben I. A család, mint a mikrotársadalom alapja...8 II. A család fogalmáról...10 III. A család funkciói különbözı szociológiai kutatások alapján...12 IV. A család vallási funkciójának jellemzıi...13 V. A család jelentısége a zsidó hagyományban...14 VI. A zsidó családi nevelés jellemzıi a Tóra törvényeinek a szellemében...16 VI.1. A szülık tisztelete...16 VI.2. A házastársak egymás iránti tisztelete...17 VI.3. Az idısek tisztelete...17 VI.4. A tanító tisztelete...18 VI.5. Az idegenek iránti szeretet megtanítása...18 VI.6. Az állatok szeretetének megtanítása...19 VI.7. A rágalmazás elítélésének a kinyilvánítása...19 VI.8. A mások segítésének fontossága...20 VII. A család szerepe a zsidó vallásra való nevelésben...20 VIII. A zsidó etika szellemiségének megjelenése a zsidó családi életben...25 IX. A család tagjainak jogi védelme a zsidó vallási törvényekben...28 IX.1. A mózesi törvények védték a családtagokat...28 IX.2. A törvények a házasság elıtti nemi kapcsolatot megtiltották...29 IX.3. A törvények a házassági hőséget hirdették...30 IX.4. A törvények a házasság tisztaságát védték...31 IX.5. A családok egységét, a sógorházasság törvénye is védte...31 IX.6. Az elsıszülött fiút törvény védte...32 IX.7. A szülıket az engedetlen gyermekükkel szemben törvény védte X. A zsidó vallási nevelés folyamata...33 X.1. A nevelésrıl alkotott elképzelések...33 X.2. A nevelésrıl alkotott elképzelések a zsidó forrásokban...34 X.3. A nevelés feladatai...36 A zsidó vallásos életre nevelés a gyermek különbözı életszakaszaiban I. A születés körüli eseményektıl hároméves korig...41 II. Hároméves kortól tizenegyéves korig...42 III. Tizenkétéves kortól felnıttkorig...43 IV. Gyermekvédelem a zsidó hagyományban...44 V. Az imák és az ünnepek szerepe a gyermeknevelésben...46 VI. A tanulás fontossága a zsidó hagyományban...57 VI.1. A tanulás fontossága...57 VI.2. A tanház szentsége...58 VI.3. Az apa, mint tanító...58 VI.4. A tanító személye...59 VI.5. A tanulás módszere...60 VI.6. A tanulók személye...62

4 VI.7. A tanulói képességek...62 VI.8. A tanház felszereltsége és a taneszközök...63 VI.9. Korczak és a zsidó nevelés...64 VI.10. Bruno Bettelheim munkássága...68 A zsidó iskola fıbb jellemzıi a különbözı történeti korszakokban I. A régmúltról újra máig ívelıen...70 II. A zsidó vallási nevelés színterei a késıbbi korokban...76 II.1. A jesivák világa...76 A magyarországi zsidó iskola jellemzıi a kezdetektıl a századfordulóig I. A kezdetektıl az Árpád-ház kihalásáig...82 II. Keresztény iskolák zsidó iskolák a középkorban...84 III. A XIV XV. század...87 IV. A humanista oktatás...88 V. A reformáció kora a három részre szakadt ország...89 VI. A XVIII. század a felvilágosodás kora...93 VII. A viharos XIX. század...98 VIII. A zsidóság helyzete a XIX. század második felében emancipáció, asszimiláció, antiszemitizmus IX. A modernizáció útján X. A zsidó cserkészet, mint a zsidó vallásos informális nevelés helyszíne XI. A két világháború között XII. Ellenállás és gyermekmentés XIII. A zsidó iskolaszerkezet kiteljesedése a vészkorszak árnyékában XIV. A zsidó oktatásügy az 1945 utáni években Zsidó nevelésügy a Magyar Köztársaságban I. BZSH Benjámin Óvoda II. BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola III. Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény IV. Amerikai Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola V. Országos Rabbiképzı-Zsidó Egyetem VI. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Statusquo Ante VII. Az informális zsidó oktatás-nevelés VII.1. A Szochnut oktatási tevékenysége Magyarországon VII.2. Ifjúsági mozgalmak VII.3. Bálint-ház, Szarvasi tábor Befejezés Melléklet Irodalomjegyzék Képek forrásai Summery

5 4 Bevezetés Az Országos Rabbiképzı-Zsidó Egyetem doktori iskolájában folytatott tanulmányaim során a neveléssel foglalkozó elıadásokat különösen érdekesnek tartottam. Szabadidımben is szívesen foglalkoztam az órák anyagával. Judaisztika tanárként a zsidó nép kultúrája, a zsidó nevelés sajátosságainak a kutatása az érdeklıdési körömhöz közel áll. E munka megírásához igyekeztem több hazai és külföldi szakirodalmat elolvasni, hogy bıvítsem e témában a már meglévı ismereteimet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakának elvégzésekor írt szakdolgozati anyagomat kiegészítsem. Felmerülhet a kérdés: Hogyan sikerült a zsidó népnek megıriznie identitását a történelem folyamán?. Szádjá Gáon rabbi a zsidóság fennmaradásának a titkát így fogalmazta meg: Népünk léte a Tórának köszönhetı (Mell. 1). E magyarázattal egyetérthetünk, mert a zsidó nép önálló létét a Tóra * szelleme és a benne lévı parancsolatok ırizték meg. A hagyomány és a szokások által sikerült a zsidóságot, a zsidó létet megırizni és fenntartani. A Tóra szó két jelentést hordoz egyszerre: törvényt és tanítást. A két értelmezési lehetıség összhangban áll az identitás megırzésének két elıfeltételével. A törvénynek köszönhetı, hogy a szétszóratásban élı zsidó nép különbözı csoportjainak életformáját egységes rendszer fogja össze. Az, hogy a zsidó nép szellemi egysége fennmaradt a tanításnak köszönhetı. 1 Áchád Háám, a modernkori zsidó gondolkodó szerint: Inkább a Sábát ** tartotta meg a zsidóságot, mint a zsidók a Sábátot! Ha a Tóra törvényei nem alakítottak volna ki egyedi, a többi népekétıl szétszóratott zsidók szokásait, akkor a zsidó vallás beolvadt volna a többi vallás közé. A mózesi törvények a zsidó nevelés alapjai. E törvényekben lévı gondolatok a zsidó gyermeknevelés fı forrásainak tekinthetık. * Tóra : Mózes öt könyve, a Biblia elsı nagyobb egysége. ** Sábát : Péntek estétıl Szombat estéig tart. E napot megáldotta az Örökkévaló, amikor a hat napos teremtés után megpihent. 1 NEUSNER, 2001, 4. p.

6 5 A dolgozat elsı fejezetében a családi nevelésrıl írok, hiszen a bibliai korban a családi körben lévı nevelésnek elsıdleges, szinte kizárólagos jelentısége volt. Bemutatom a zsidó és nem vallási szemszögbıl a család szerepét, fogalmát és funkcióit. Ezután vizsgálom a család helyét a tradicionális zsidó nevelésben. Foglalkozom a zsidó etika és családjog szellemiségének a megjelenésével a családi életben. Munkám második fejezetében a zsidó nevelés folyamatáról írok. A zsidó gyermekek különbözı életszakaszainak a fıbb eseményeit mutatom be, kiemelem a gyermekvédelem jelentıségét a zsidó hagyományban. Kutattam, hogy az imák és az ünnepek milyen szerepet töltenek be a gyermeknevelés során. Ezután a tanulás jelentıségérıl és az intézményes oktatásról írok. Az intézményes oktatás már az ókori nevelés fontos színtere volt. A pogromok és az antiszemitizmus megerısödésével az intézményes nevelés háttérbe szorult és a vándorló zsidó közösségek a családi nevelés során sajátították el a szükséges ismereteket. A modern világ, a polgárosodás horizontjáról visszatekintve Janusz Korczak munkássága jelentıs. Elemzıi kimutatták, hogy a liberális, reformpedagógiai elvei levezethetık a zsidó hagyományból. A dolgozat harmadik fejezetében a zsidó iskola jellemzıit és a magyarországi zsidó iskolák és jesivák történetét kutattam az államalapításig visszamenıleg. E fejezet megírásában nagy segítségemre voltak a magyarországi zsidó iskolákról 1896-ban kiadott Barna Jónás és Csukási Fülöp által szerkesztett monográfia és az idén elhunyt neveléstörténész, Felkai László, valamint Domán István fırabbi, Gonda László és Karády Viktor történészek, illetve mások munkái. A dolgozat következı fejezete a XX. századról szól. A zsidó informális oktatás fontos mozgalmával, a cserkészettel foglalkoztam. E körben egy elfeledett zsidó pedagógus, Gábor Ignác munkásságáról írtam, szó esik Sztéhlo Gábor gyermekmentı tevékenységérıl is. Ezután, elsısorban Domán István fırabbi írásainak a segítségével bemutatom 1945 utáni nevelésügy idıszakát zsidó szemmel. A dolgozat utolsó fejezete a holokauszt utáni, illetve a rendszerváltozás utáni zsidó oktatásról, intézményes nevelésrıl szól. Ezen fejezetben bemutatom a Budapesti Zsidó Hitközség oktatási intézményeit.

7 6 Az Országos Rabbiképzı-Zsidó Egyetem nevelésszociológia tanáraként hallgatóimmal egy féléven át figyelemmel kísértük a Benjámin Óvoda, a Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola, az Amerikai Alapítványi Iskola és a Lauder Iskola nevelésioktatási munkáját. Személyesen vettem fel a kapcsolatot az intézményvezetıkkel és a hallgatóim interjúkat is készítettek az intézményekben tanító pedagógusokkal, valamint egy-egy diákkal. Érdekes színfoltja e fejezetnek az a vizsgálati eredmény, amelyet Dr. Réz Gáborné, a Scheiber Iskola igazgatója bocsátott a rendelkezésemre. A felmérés az iskolában tanuló diákok szüleinek a véleményét tükrözi az iskoláról és az intézményben zajló vallási nevelésrıl. Ezután napjaink zsidó informális oktatását mutatom be, kiemelve a Szochnut oktatási tevékenységét. Disszertációmban a zsidó nevelésre jellemzı sajátosságokat szeretném bemutatni az intézményes- és a családi nevelés tükrében. Természetesen, a dolgozatomban feldolgozott témaköröket a jövıben is kutatni fogom, mert e dolgozat keretei nem tették lehetıvé ezen források teljes feltárását, megismerését. Köszönöm az Örökkévalónak, hogy e munka elkészülhetett.

8 A CSALÁD NEVELİ SZEREPE A BIBLIAI TÖRTÉNETEKBEN

9 8 I. A család, mint a mikrotársadalom alapja A család az ún. mikrotársadalom legfontosabb fajtája. A mikrotársadalom minden kiscsoportjára jellemzı az, hogy tagjai egymással személyes kapcsolatban face to face viszonyban állnak, igen jól ismerik egymást, sok a közös élményük, törekvésük és tevékenységük van. A mikrocsoportokból épül a következı nagyságú társadalmi képlet: az ún. mezo (közép-) társadalom. A következı még nagyobb társadalmi alakulat az ún. exo társadalom. Ez a mikro- és mezotársadalmat körülfogó képlet, nagyobb városokban a kerület, a lakókörzet, egy község, vagy egy falu stb. A család a társadalom legkisebb része. Ez biztosítja a társadalomnak emberi utánpótlását mennyiségileg is, de fıként minıségileg. Mint primér, elsıdleges, intim csoport, fontos közvetítı láncszem az egyén és a társadalom különbözı szférái közt. A család az individuális élet realizálásának egyik legjelentısebb területe a maga intimitásával. A családban a szokások, a kialakult hagyományok szabják meg a családtagok viszonyait. A család belsı viszonyai és kapcsolatai igen nagy mértékben eltérnek az intézményekben kialakult kapcsolatoktól, hiszen a család a maga meghitt légkörével a családtagok legszemélyesebb kapcsolatainak színtere. A család minden külsı hatásra a maga egészével reagál s ezért a külsı ingerekre adott válasz is mindig a családi élet egészétıl függ. 2 A család szerepe a gyermek szocializációjában nem csökkent, talán még nıtt is. A pedagógiai szakirodalomban lépten-nyomon olvashatunk arról, hogy a mai iskolák mennyire kevéssé nevelnek. Fontos a családok testi-lelki gondozó, támogató szerepének a jelentısége. Kimutatható, hogy mindenféle társadalmi szempontból problematikus viselkedés (bőnözés, alkoholizmus, mentális betegség, öngyilkosság) gyakoribb a nem házasok, mint a házasok körében. A magyar társadalomban a család tehát igen fontos feladatokat lát el még a termelés és a fogyasztás területén is, még inkább a gyermekek szocializációjában és a felnıttek lelki egészségének védelmében. 3 2 KOMLÓSI, 1995, p. 3 ANDORKA, 2006, p.

10 9 Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élı kiscsoportot, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze. A statisztika család definíciója ennél valamivel szőkebb: csak a szülıket (vagy egyedülálló szülıt) és velük együtt élı nem házas gyermekeiket számítja a családhoz. Ennek alapján három családtípust különböztetünk meg: a házaspárt, a házaspárt gyermekkel, továbbá egy szülıt gyermekkel. Ezt szokás családmagnak vagy nukleáris családnak is nevezni. A néprajztudomány viszont a szociológiánál is tágabb családfogalmat használ: nem csupán az együtt lakókat számítja a családhoz. 4 Bagdy szerint a szocializáció tágabb értelemben az egész életet átszövı folyamat, tehát a felnıttkorban is érvényesül A gyermekkori szocializáció a személyes és kibontakozásának történéseivel veszi kezdetét. A társas hatások közvetítésének fı tényezıje ekkor még a család, elsısorban az anya. A személyiség megalapozását és differenciálódásának folyamatát a családi közvetítı rendszer kölcsönhatásai indítják meg, ezért a családot tekinthetjük a szocializáció elsıdleges mőhelyének 5 Kozma szerint a családot más csoportoktól az különbözteti meg, hogy különnemő személyekbıl áll, akik különbözı (legalább két) generációhoz tartoznak reprodukálja önmagát: vagyis nem új tagok felvétele révén egészül ki, hanem önerıbıl. 6 A család tehát olyan viszony és viselkedésrendszer, amelyben a házastársak és a családtagok egymást teljesen elfogadják (tolerancia), egymásnak érzelmeket nyilvánítanak, egymással kapcsolatban kölcsönösen tisztázott és elfogadott követelményekkel és igényekkel lépnek fel és vannak kialakult normáik, szokásaik arra, hogy az együttélést megterhelı, feszült helyzetek, vagy a viszonylatokba beálló zavarok elhárítására mit kell tenniük. 4 ANDORKA, 2006, p. 5 BAGDY, 1986, 13. p. 6 KOZMA, 1999, 125. p.

11 10 A magyar népszámlálás által használt meghatározás: A család a háztartási, illetve vérségi kapcsolatban együttélık köre, az ún. családmag, tehát házaspár gyermek nélkül vagy gyermekekkel, vagy nem házas (nıtlen, hajadon) gyermekkel, továbbá házastárs nélkül élı (özvegy, elvált, esetleg hajadon vagy nıtlen) szülı nem-házas (nıtlen, hajadon) gyermekkel. Ez a meghatározás összhangban van az Egyesült Nemzetek ajánlásával, amely a család fogalmát a házastársi családmagra redukálja és feltételnek tekinti a családhoz tartozást, illetve a közös háztartásban való élést. Mindegyik felfogás a család valóságát tükrözi, de különbözı szempontok kiemelésével után számtalan új jelenséggel találkoztunk ilyen például a házasságkötések elodázása, a késıi elköltözés a szülıi háztól, a szingli életvitel terjedése, a házasságon kívüli születések terjedése stb. továbbá néhány lényeges folyamat pl. az élettársi kapcsolatok térhódítása felgyorsulását is tapasztalhattuk. Ezek a változások az 1990-es évtizedben folyamatosan zajlottak, és 2004-ig nem jutottak nyugvópontra. 8 II. A család fogalmáról Komlósi Sándor 1995-ben kiadott munkájában az alábbi személyek családról alkotott gondolatai is megtalálhatóak: Bell-Vogel szerint, a család, mint szociális rendszer nem zárt, hanem nyitott, melynek alapvetı sajátsága a más rendszerekkel kiépített kapcsolat. A családon kívüli rendszerekkel létesített kapcsolatokban négy funkció lényeges: a reproduktív szocializáló, a gazdasági, a politikai és a közösségi. De a család stabilitásához szükség van még a család vezetésére, az integráció, a szolidaritás biztosítására, a családi értékek és normák fenntartására. 7 KOMLÓSI, 1995, p. 8 SPÉDER In.: ANDORKA, 2006, 415. p.

12 11 Burgess úgy látta, hogy a család olyan interakciókban álló személyek egysége, akiket egymással való érintkezésükben a férj és feleség, az apa és anya, a fiú és leány, a fivér és nıvér társadalmi szerepének betöltésére való törekvés irányít. A szerepek társadalmilag definiáltak, de a minden családban érzelmileg, részben hagyományosan kialakult tudati tényezık lényegesen megerısíthetik ezeket. Habermas szerint, a család célok megvalósítására törekvı egyének szervezete, a tagok magatartásáért, szocializációjukért felelıs normatív rendszer, mások elıtt önmagát valamilyennek megjelenítı együttes, egymással tartósan kommunikáló személyiségek csoportja. Harcsev szerint, a család történetileg meghatározott szervezető szociális kiscsoport, melynek tagjait összeköti a házassági vagy rokoni viszony, az élet közössége és a kölcsönös, közös erkölcsi felelısség, valamint az a szociális szükségszerőség, hogy a népesség fizikai és szellemi újratermelésének szükségletét biztosítsa. Kulcsár szerint, a család szociológiai értelemben olyan csoport, amely legszőkebben egy férfi és egy nı, valamint leszármazottainak tartós együttélését jelenti. A közös élet a leszármazottak vérségi kapcsolatán alapul, de tágabb, pl. gazdasági közösséget is jelent, erkölcsi és jogi normák is szabályozzák, s jelentıs szerepet tölt be az egyén és a társadalom viszonyát alkotó legkülönbözıbb folyamatokban. Parsons szerint, a család szociális rendszerként mőködik, amelyben a családi kapcsolatok, a családtagok interakciói nem esetlegesek, hanem összefüggenek egymással és a családtagok egymáshoz főzıdı viszonyából vezethetık le. A családi struktúrában elfoglalt helyzet elvárásokkal kapcsolódik össze, mind a többi családtagnak az egyénnel kapcsolatos cselekedeteit illetıen, mind pedig az egyén cselekedeteit tekintve. Ezek az elvárások bizonyos funkciók teljesítését jelentik, amelyek rendszert alkotnak és meghatározzák a család mőködését. Winch a reprodukciós, a gazdasági, a politikai, a szocializáció és a nevelı funkció mellett a vallási funkciót is alapvetınek tekinti, amely a társadalmi kontrollt segíti elı.

13 12 A család a kommunikációs elmélet vizsgálata alapján, bonyolult önszabályozó egyensúlyi rendszer, amelyben a normák tartalmának változása szerint az egyensúly folyton változó. A családi normák a családi interakciós rendszer kifejlıdése során alakulnak ki, az egyéni normafelfogások kommunikáción át történı összehangolódása, rendszerré szervezıdése folyamán. III. A család funkciói különbözı szociológiai kutatások alapján 1. A népesség utánpótlását biztosító biológiai, szexuális, a gazdasági, gazdálkodási, az érzelmi egyensúlyt, a pihenést, a felfrissülést, a regenerálódást biztosító, a gondozó, a nevelı és szocializációs, a családtagok státusát képezı, azt meghatározó, a családtagok magatartását irányító, ellenırzı, a család vezetését ellátó, a konfliktusok kezelését és megoldását biztosító, egyes elnevezések szerint politikai, kulturális, a családi értékek, normák kidolgozása és fenntartása, a betegek és az öregek gondozását, ellátását biztosító, a vallási, a jogi funkció A család számos funkciót tölt be a társadalomban; közülük egyesek nyilvánvalók, mások részletesebb bizonyításra szorulnak. Ezeket a funkciókat három csoportba sorolhatjuk: biológiai, gazdasági és társadalmi funkciók. E funkciók természetesen át- meg átszövik egymást termelési, fogyasztási, reprodukciós, felnıttek pszichés védelmének, gyermekek szocializációjának funkciói KOMLÓSI, 1995, 26. p. 10 KOZMA, 1999, p. 11 ANDORKA, 2006, p.

14 13 IV. A család vallási funkciójának jellemzıi Az ember testbe ágyazott egyfelıl, másrészt transzcendensre nyitott lény. Az emberiség, az egyes ember is kénytelen belátni, hogy a jövı kifürkészhetetlen, hogy a futurológia nem tud semmi biztosat mondani a bekövetkezıkrıl, hogy az ember terveinek végrehajtása sohasem sikerülhet százszázalékosan. Életébe be kell kalkulálnia a transzcendenst, az értelemmel beláthatatlan valóságot. Ezt a kisgyermekkorban az igazi, nem tanító célzatú mese nyitottsága, csodálatos képzeletvilága biztosítja. A mese nemcsak szórakozást nyújt a gyermeknek, hanem fejleszti önismeretét, és elısegíti személyiségének fejlıdését. A mese nem azért gyönyörködteti és nem azért varázsolja el az embert, mert pszichológiai igazságokat fogalmaz meg (bár hatásához ez is hozzájárul), hanem azért, mert irodalmi értékei vannak. Pszichológiai hatását is csak azért tudja kifejteni, mert elsısorban mőalkotás. A mese nem csak mint irodalmi forma különleges, hanem azért is, mert a gyermek minden más mőalkotásnál jobban megérti. 12 A mesékben rengeteg a vallásos motívum is: sok bibliai történet egy tırıl fakad a mesékkel. 13 A prepubertás idıszakában a mítoszok, a hısi történetek, az emberfeletti egyének cselekedetei táplálják az ésszel meg nem magyarázható, de valóság gyökerő történeteket. A serdülıkorban a törvények alapján két részre válik a világ: az abszolút jóra és az abszolút rosszra. A kamasz csak végletekben lát, a jóra esküszik, a rosszat megátkozva utasítja el. Az ifjú már áhítatosan kételkedik az élet nagy problémáinak eddigi megoldásaiban és lelkesen keresi a helyesebb megoldást. Ezt nyújtja a hit, a vallás. Ebbe a transzcendens ügyintézésbe való belenyugvás teszi elviselhetıvé a krízisek, szorongások nehézségeit. Ez a vallásos légkör a családban valósulhat meg legtermészetesebben, ahol a szülık, nagyszülık és gyermekek, unokák egymás hitén erısödve nınek bele a vallásos közösségbe, egy egyházba BETTELHEIM, 2000, 17. p. 13 BETTELHEIM, 2000, 18. p. 14 KOMLÓSI, 1995, 66. p.

15 14 V. A család jelentısége a zsidó hagyományban A zsidó hagyomány szerint, a család, ez a mikroközösség, biztosítja leginkább a csoport fennmaradását és a hagyomány folytonosságát. A családi élet szentségét a nemi erkölcs szabályai, valamint a családtagok egymást segítı cselekedetei biztosítják. A család minden tagjának világosan elkülönült szerepe van az ideálisnak tekintett, nemek közötti munkamegosztás szerint. A férfi az apa, a Mester és a Bölcs megtestesítıje, az ı feladata elsısorban a tanulás és a tanítás. A nıé, az anyáé a családi élet biztosítása. Thomas Mann: József és testvérei címő munkájában nagyszerően leírja az apa és fia, valamint a testvérek kapcsolatát: Ugyan már, testvéreim, öreg testvéreim válaszolta József, és kitárva karját, feléjük hajolt. Mit is beszéltek itt? Egészen úgy szóltok, mintha félnétek, és azt akarjátok, hogy bocsássak meg nektek! Vajon olyan vagyok-e, mint Isten? Ott alant úgy mondják, olyan vagyok, mint Fáraó, és Fáraót ugyan Istennek nevezik, de ı csak egy szerény, kedves teremtmény. Ha bocsánatot kértek tılem, akkor, úgy látszik, nem értették meg igazában az egész történetet, amelyben benne élünk. Nem korhollak Titeket érte. Bizony az ember benne élhet egy történetben, melyet nem ért. Talán így is kell lennie, és bőnös voltam, hogy mindenkor túlságosan jól tudtam, mire megy a játék. Nem hallottátok-e atyánk ajkáról, amikor megáldott, hogy csak játék volt és jelkép, ami velem történt? És vajon megemlítette-e rólatok szóló ítéleteiben a gonosz dolgot, amely köztetek és közöttem lejátszódott egykor? Nem, hanem hallgatott róla, mert ı is részt vett a játékban, Isten játékában. 15 A gazdasági körülmények gyakran megakadályozzák az ideális családi élet megvalósulását és igen gyakran elıfordul, hogy a férfi és a nı egyaránt dolgozik. Ettıl a hagyományos modell még nem veszti érvényét. A zsidó vallásosság ugyanis sokkal inkább a parancsolatok, a micvák hétköznapi alkalmazásában érvényesül, mint az elméleti tudás átadásában. A ház határolja a szent univerzumot, négy sarka az isteni világot és a hétköznapokat ugyanúgy átfogja. A férfiaknak más vallási kötelezettségeik vannak, mint a nıknek. 15 THOMAS MANN, 2003, p.

16 15 A nınek elegendı, ha betart hármat, a házasságra, az anyaságra és a családi életre vonatkozó legfontosabb parancsolatot: a szombati gyertyagyújtást (hádláká), a szombati kalácstésztából egy darab lecsípését (chálá) és a rituális fürdıt (niddá). A házasságot a felnıtt élet elsı állomásának tekintik, amely lehetıvé teszi, hogy az ember az emberi mivoltát a maga teljességében élje meg, a zsidó ember számára a nemzés ugyanis kötelesség. A nemzés a csoport fennmaradását biztosítja, a sok-sok továbbélı jó zsidó majd a Teremtıt dicsıítik és atyáik neveit továbbörökítik. A házasság különféle alkuk eredményeképpen jön létre, ilyen a származás, amelynek értéke a családban élt nagymőveltségő férfiak számától függ; de a családok anyagi biztonsága is, amelyet nélkülözhetetlennek tartanak a jövendı pár gondtalan, jámbor élete szempontjából. A jó házasságot már a gyerekek megszületésekor kezdik tervezni. Ezt a munkát annyira fontosnak tartották, hogy kialakult a hagyományos zsidó társadalom egyik legjellegzetesebb foglalkozása, a hivatásos házasságszerzı, a sádhán (férfi) vagy sádhánit (nı). A házasságszerzı a zsidó házasság nélkülözhetetlen eleme, teljesen idegen családok között, néha messzi városok, vidékek, sıt más országok családjai között hoz létre házassági szövetségeket. 16 A Bibliában az elsı sádhán Eliezer, Ábrahám szolgája volt. Ábrahám ıt bízta meg azzal a feladattal, hogy keressen fiának, Izsáknak feleséget. Ábrahám nem akarta, hogy a fia idegen (kánaánita lány) népek közül válasszon feleséget magának. Az ısatya a vegyesházasságtól féltette a gyermekét. Ezt követıen folytatva bibliai kalandozásainkat, különbözı családfunkciókat veszünk sorra, különbözı tudatformák szerint. Tehát a vallásról, a jogról és az etikáról esik szó. 16 GOLDBERG, 2003, p.

17 16 VI. A zsidó családi nevelés jellemzıi a Tóra törvényeinek a szellemében VI.1. A szülık tisztelete A Tóra törvényei szabályozzák a zsidó gyermeknevelés alapjait. Az Isten tisztelete elsıdleges jelentısséggel bír, mert: Istenfélelem a tudás kezdete (BIBLIA, PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE 1, 7). A szülık tisztelete nagyon fontos kötelessége a gyermekeknek. A Tóra is utal erre: Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú élető légy a földön... olvashatjuk a Tízparancsolatban. Egy másik helyen ezt írja elı a Tóra: Mindenki anyját és atyját félje, Szombatjaimat pedig tartsátok meg. (BIBLIA, MÓZES III. KÖNYVE 19, 3). A Tóra azt akarja hangsúlyozni, hogy a szülık iránti tisztelet ugyanolyan megítélés alá esik, mint az Isten tisztelete. A Bölcsek szerint ez azért van így, mert abban, hogy létezünk, hárman részesek: az anya, az apa és az Isten. A zsidó hagyomány szerint, ahol az édesanya vagy édesapa ülni vagy állni szokott, azt a helyet a gyermekeiknek nem szabad elfoglalniuk. Ha a gyermek látja, hogy az apja nem a Tóra szerint cselekszik, a gyermek nem figyelmeztetheti ıt, de utalhat rá. A szülıtiszteletrıl szól az a zsidó példázat, amely elmeséli, hogy az édesapa alszik és a párnája alatt van a boltjának a kulcsa. Ha vevı érkezik, akkor nem szabad ıt felébreszteni, még akkor sem, ha nagy haszontól esik el. Viszont a gyermeke köteles abban az esetben felébreszteni ıt, ha valamilyen örömtıl maradna le. 17 A Tóra szerint: Azt a fiút, aki szülei ellen lázadt és romlott életmódot folytatott, a város vénei elé lehetett vinni és halálra lehetett kövezni (BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 21, 18 21). Ezt a törvényt nem hajtották végre. A célja az volt, hogy figyelmeztesse a közösséget, hogy mihez vezet, ha a gyermekek fegyelmezetlenül nınek fel. A Tóra az apák kötelességévé tette, hogy a fiaiknak átadják a hagyományt és a vallási szokásokat (BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 4, 9 10). 17 LİWY, 1990, p.

18 17 Az V. században Malachia (magyarul Malakiás) prófétai beszédének végén idézte a legelsı prófétát, Mózest: Emlékezzetek Mózesnek, az én szolgámnak tanáról, amelyet parancsoltam neki Hórében, egész Izrael részére és visszatéríté az atyák szívét a gyermekekhez és a gyermekek szívét az atyáikhoz (BIBLIA, MALAKIAS 3, 22 24) A próféta Hóreb (Szináj-hegyére) utalt. A generációk egymásra-találását fontosnak tartotta és az idıseket kérte, hogy közeledjenek a fiatalokhoz. Ez a prófétai tanítás azért is fontos, mert sokan úgy gondolják, hogy csak a fiataloknak a kötelessége az idısek megértése. Malakias próféta azonban a kölcsönösséget hangsúlyozta, amelynek a betartása nélkül, nem lehet a fiatalokat nevelni. VI.2. A házastársak egymás iránti tisztelete A Bölcsek szerint a háztartás vezetése és a gyermekek ellátása az édesanya feladatai közé tartozik. Ki a gazdag? Akiva rabbi azt mondta, hogy: Az, akinek derék felesége van (SÁBÁT 25 b.). A Péntek este elmondandó zsoltár (BIBLIA, PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE 31, 10 31) is az asszonyi szerep fontosságát hangsúlyozza: az asszony, aki Istenfélı, az dicsértessék A Biblia leírja, hogy a férj köteles gondoskodni felesége élelmezésérıl, ruházatáról, lakásáról és házastársi jogainak érvényesülésérıl (BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE 21, 10). A Tóra nem tiltotta a házasságot egynél több asszonnyal. Gersom ben Jehuda rabbi rendelkezésére, a 11. században eltörölték a többnejőséget. Ma a válási engedélyt csak a rabbinikus bíróság adhatja ki. VI.3. Az idısek tisztelete Az idıs emberek tisztelete a nevelés fontos része: İsz fej elıtt állj föl és tisztelt az öregnek arcát (BIBLIA, MÓZES III. KÖNYVE 19, 32). A zsidó törvénykönyv, a Sulchán Áruch külön felhívja a zsidó emberek figyelmét, hogy a nem-zsidó vallású idıs emberekkel is tisztelettel beszéljenek. A zsidó vallás szerint nagy bőnnek számít az idıseket és a tudósokat megszégyeníteni. A Bölcsek úgy gondolták, hogy Jeruzsálem is azért pusztult el, mert: Sértették Isten követeit, megvetették szavait, kigúnyolták prófétáit (BIBLIA, KRÓNIKÁK II. KÖNYVE, 36, 16).

19 18 VI.4. A tanítók tisztelete A vallási törvény is elıírja, hogy: Akitıl csak egy betőt tanultál, azt tanítódként kell tisztelned. Minden történelmi korban a tanítókat nagy tisztelet övezte. A zsidó családokban az apa is megkapta a tanítóknak járó tiszteletet, mert a vallási szokásokra ı tanította meg a gyermekét. Attól az idıtıl kezdve, hogy a gyermek beszélni kezd, rövid imaszakaszokat kell neki megtanítani és minél korábban zsinagógába kell ıt elvinni. Nem szabad a gyermekek vallásos nevelésével iskoláskorukig várni. A szülıknek foglalkozást kell adniuk a gyermekük kezébe: Az apának mesterségre kell tanítania a fiát (TALMUD). A zsidó tudósok szerint az apa kötelessége úszni is megtanítani a gyermekét. Ezt azzal indokolták, hogy ezzel a gyermek egyszer a saját életét is megmentheti. Ez is bizonyítja, hogy a zsidó gyermeknevelés része az önvédelmet szolgáló ismeret is. Régen minden ház iskola és minden apa tanító is volt, mert a vallási ismeretek többségét az apa irányításával tanulták meg a gyermekek az ünnepek és a közös imák alkalmával: Ha a fiú görbe úton jár szégyent és megvetést hoz apja fejére. Ha az egyenes utat követi, és tettei becsületesek, dicsıséget szerez apjának nemcsak az emberek világában, hanem Isten eljövendı világában is (ZOHÁR * ). VI.5. Az idegenek iránti szeretet megtanítása A zsidóságban nagyon fontos nevelési alapelv az idegenek iránti szeretet megtanítása, Szeressétek a jövevényt, mert jövevények voltatok Egyiptom országában. (BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 10, 19) áll a Tóra parancsolatai között. Ez a parancsolat onnan ered, hogy az egyiptomi rabszolgaság idején a zsidó emberek idegenek voltak egy idegen országban. A Tóra felhívja a figyelmet arra, hogy a zsidó emberek tudják, hogy milyen érzés idegennek lenni, ezért támogatniuk, segíteniük kell az embertársaikat. * Zohár: A Szentírás titkos értelmét vizsgáló, az ókorban keletkezett mő. A zsidó hagyomány szerint Simon bár Jocháj rabbi volt a szerzıje.

20 19 VI.6. Az állatok szeretetének megtanítása A Tóra tiltja minden élı teremtmény kínzását, az állatok védelmérıl is szólnak a benne található törvények. Az állatok etetése elsıbbséget élvez az emberi étkezéssel szemben: És adok füvet mezıdön barmod számára, és enni fogsz, és jól fogsz lakni... (BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 11, 15). A Sábátra vonatkozó parancsolatok elıírják, hogy nemcsak az embereknek, hanem az állatoknak is pihenniük kell e napon és a szombatévben * a föld termése ıket is megilleti, mint a szegényeket. (BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE 23, 11). VI.7. A rágalmazás elítélésének a kinyilvánítása A kisgyermekeknek már kiskoruktól kezdve meg kell tanítani, hogy embertársaikat tiszteljék. A gyermekeket a szülıknek arra is meg kell tanítaniuk, hogy nem szabad másokról rágalmat terjeszteni: Ne terjessz rágalmat a néped között... (BIBLIA, MÓZES III. KÖNYVE 19, 16). Sok zsidó mese szól errıl. Van egy hászid történet, amely egy olyan emberrıl szól, aki az egész hitközség elıtt rágalmazta a rabbit és rosszindulatú hazugságokat terjesztett róla. Egy nap rájött arra, hogy mit mővel és elment a rabbihoz, hogy bocsánatot kérjen. Megkérdezte tıle, hogyan tehetné jóvá a vétkét. A rabbi azt mondta, hogy vegyen néhány párnát, majd vágja fel és eressze szélnek a pelyheket. Az illetı elintézte a dolgot, majd visszament a rabbihoz. Most pedig mondta a rabbi menj és győjtsd össze a pelyhet! Mert hiába szeretnéd jóvátenni a gonoszságot, amit mőveltél, olyan nehéz a szavakkal okozott kárt megtéríteni, mint összeszedni a szélbe szórt pelyhet! * Szombatévben a földet nem szabad megmővelni és a magától nıtt termés gazdátlannak van tulajdonítva. Minden hetedik év szombatév.

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tradicionalitás és innováció. a zsidó nevelésben

Tradicionalitás és innováció. a zsidó nevelésben Tóth Andrea Tradicionalitás és innováció a vallástudomány és a neveléstudomány határán a zsidó nevelésben PhD disszertáció Témavezetők: Dr. habil. Trencsényi László Dr. Fényes Balázs OR-ZSE Zsidó Vallástudományi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Dr. Forrai Judit. elősegítői és eszközei: gazdaság, politika, társadalmi ellenőrzés és nevelés

Dr. Forrai Judit. elősegítői és eszközei: gazdaság, politika, társadalmi ellenőrzés és nevelés A szexualitás és a társadalom A szexualitás kultúrtörténete. Szerelem, szex, házasság és család szerepe, történelmi változásai. Szexualitásról való társadalmi diskurzus Dr. Forrai Judit. I. Alapvető szükségletek

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz??? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek 1944 Apa Anya Müller Volf 1880-as évek 1944 Müller Volfné (szül.

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Deviáns viselkedési formák

Deviáns viselkedési formák SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Deviáns viselkedési formák 2008/09. tanév, 2. félév Szociológia Páthy Ádám Definíciók Deviáns viselkedés: az adott társadalomban elfogadott normáktól

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Családfa. Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es évek 1940. Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944. Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944

Családfa. Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es évek 1940. Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944. Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944 Családfa Apai nagyapa Katz Icik 1870-es évek 1939 Apai nagyanya Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944 Anyai nagyapa Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944 Anyai nagyanya Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc Abúzusok a családban dr. Hajnal Ferenc Az abúzus Általánosságban helytelen, vétkes használatot, kihasználást, kizsákmányolást jelent A család nem csak lételemet, életteret és támaszrendszert jelent az

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze CSALÁDTIPOLÓGIA A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze elsődleges szocializáció színtere Élethely szerinti: Falun

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903.

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Roth Bernát 1847 1903 Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934 Rosenberg?? 1910-es évek Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt Apa Roth

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Családfa. Junger Jékef 1850-es évek Interjúalany. Moskovics Iván Gyermekek

Családfa. Junger Jékef 1850-es évek Interjúalany. Moskovics Iván Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovics? 1850-es évek 1910- es évek Moskovics? (szül.?) 1850-es évek 1910-es évek Junger Jékef 1850-es évek 1944 Junger Jékefné (szül.?)

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben