A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI"

Átírás

1 Ajánlani szeretném e dolgozatomat a mártírhalált elszenvedett családtagjaim emlékére: a salgótarjáni Lauter, a somoskıújfalui Neumann és a Karancskeszibıl származott Weisz család áldozatainak. Tóth Andrea

2 TÓTH ANDREA A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI TÉMAVEZETİ: DR. HABIL. DOMÁN ISTVÁN FİRABBI, EGYETEMI TANÁR ORSZÁGOS RABBIKÉPZİ ZSIDÓ EGYETEM ZSIDÓ VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BUDAPEST 2008

3 Tartalom Bevezetés...4 A család nevelı szerepe a bibliai történetekben I. A család, mint a mikrotársadalom alapja...8 II. A család fogalmáról...10 III. A család funkciói különbözı szociológiai kutatások alapján...12 IV. A család vallási funkciójának jellemzıi...13 V. A család jelentısége a zsidó hagyományban...14 VI. A zsidó családi nevelés jellemzıi a Tóra törvényeinek a szellemében...16 VI.1. A szülık tisztelete...16 VI.2. A házastársak egymás iránti tisztelete...17 VI.3. Az idısek tisztelete...17 VI.4. A tanító tisztelete...18 VI.5. Az idegenek iránti szeretet megtanítása...18 VI.6. Az állatok szeretetének megtanítása...19 VI.7. A rágalmazás elítélésének a kinyilvánítása...19 VI.8. A mások segítésének fontossága...20 VII. A család szerepe a zsidó vallásra való nevelésben...20 VIII. A zsidó etika szellemiségének megjelenése a zsidó családi életben...25 IX. A család tagjainak jogi védelme a zsidó vallási törvényekben...28 IX.1. A mózesi törvények védték a családtagokat...28 IX.2. A törvények a házasság elıtti nemi kapcsolatot megtiltották...29 IX.3. A törvények a házassági hőséget hirdették...30 IX.4. A törvények a házasság tisztaságát védték...31 IX.5. A családok egységét, a sógorházasság törvénye is védte...31 IX.6. Az elsıszülött fiút törvény védte...32 IX.7. A szülıket az engedetlen gyermekükkel szemben törvény védte X. A zsidó vallási nevelés folyamata...33 X.1. A nevelésrıl alkotott elképzelések...33 X.2. A nevelésrıl alkotott elképzelések a zsidó forrásokban...34 X.3. A nevelés feladatai...36 A zsidó vallásos életre nevelés a gyermek különbözı életszakaszaiban I. A születés körüli eseményektıl hároméves korig...41 II. Hároméves kortól tizenegyéves korig...42 III. Tizenkétéves kortól felnıttkorig...43 IV. Gyermekvédelem a zsidó hagyományban...44 V. Az imák és az ünnepek szerepe a gyermeknevelésben...46 VI. A tanulás fontossága a zsidó hagyományban...57 VI.1. A tanulás fontossága...57 VI.2. A tanház szentsége...58 VI.3. Az apa, mint tanító...58 VI.4. A tanító személye...59 VI.5. A tanulás módszere...60 VI.6. A tanulók személye...62

4 VI.7. A tanulói képességek...62 VI.8. A tanház felszereltsége és a taneszközök...63 VI.9. Korczak és a zsidó nevelés...64 VI.10. Bruno Bettelheim munkássága...68 A zsidó iskola fıbb jellemzıi a különbözı történeti korszakokban I. A régmúltról újra máig ívelıen...70 II. A zsidó vallási nevelés színterei a késıbbi korokban...76 II.1. A jesivák világa...76 A magyarországi zsidó iskola jellemzıi a kezdetektıl a századfordulóig I. A kezdetektıl az Árpád-ház kihalásáig...82 II. Keresztény iskolák zsidó iskolák a középkorban...84 III. A XIV XV. század...87 IV. A humanista oktatás...88 V. A reformáció kora a három részre szakadt ország...89 VI. A XVIII. század a felvilágosodás kora...93 VII. A viharos XIX. század...98 VIII. A zsidóság helyzete a XIX. század második felében emancipáció, asszimiláció, antiszemitizmus IX. A modernizáció útján X. A zsidó cserkészet, mint a zsidó vallásos informális nevelés helyszíne XI. A két világháború között XII. Ellenállás és gyermekmentés XIII. A zsidó iskolaszerkezet kiteljesedése a vészkorszak árnyékában XIV. A zsidó oktatásügy az 1945 utáni években Zsidó nevelésügy a Magyar Köztársaságban I. BZSH Benjámin Óvoda II. BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola III. Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény IV. Amerikai Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola V. Országos Rabbiképzı-Zsidó Egyetem VI. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Statusquo Ante VII. Az informális zsidó oktatás-nevelés VII.1. A Szochnut oktatási tevékenysége Magyarországon VII.2. Ifjúsági mozgalmak VII.3. Bálint-ház, Szarvasi tábor Befejezés Melléklet Irodalomjegyzék Képek forrásai Summery

5 4 Bevezetés Az Országos Rabbiképzı-Zsidó Egyetem doktori iskolájában folytatott tanulmányaim során a neveléssel foglalkozó elıadásokat különösen érdekesnek tartottam. Szabadidımben is szívesen foglalkoztam az órák anyagával. Judaisztika tanárként a zsidó nép kultúrája, a zsidó nevelés sajátosságainak a kutatása az érdeklıdési körömhöz közel áll. E munka megírásához igyekeztem több hazai és külföldi szakirodalmat elolvasni, hogy bıvítsem e témában a már meglévı ismereteimet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakának elvégzésekor írt szakdolgozati anyagomat kiegészítsem. Felmerülhet a kérdés: Hogyan sikerült a zsidó népnek megıriznie identitását a történelem folyamán?. Szádjá Gáon rabbi a zsidóság fennmaradásának a titkát így fogalmazta meg: Népünk léte a Tórának köszönhetı (Mell. 1). E magyarázattal egyetérthetünk, mert a zsidó nép önálló létét a Tóra * szelleme és a benne lévı parancsolatok ırizték meg. A hagyomány és a szokások által sikerült a zsidóságot, a zsidó létet megırizni és fenntartani. A Tóra szó két jelentést hordoz egyszerre: törvényt és tanítást. A két értelmezési lehetıség összhangban áll az identitás megırzésének két elıfeltételével. A törvénynek köszönhetı, hogy a szétszóratásban élı zsidó nép különbözı csoportjainak életformáját egységes rendszer fogja össze. Az, hogy a zsidó nép szellemi egysége fennmaradt a tanításnak köszönhetı. 1 Áchád Háám, a modernkori zsidó gondolkodó szerint: Inkább a Sábát ** tartotta meg a zsidóságot, mint a zsidók a Sábátot! Ha a Tóra törvényei nem alakítottak volna ki egyedi, a többi népekétıl szétszóratott zsidók szokásait, akkor a zsidó vallás beolvadt volna a többi vallás közé. A mózesi törvények a zsidó nevelés alapjai. E törvényekben lévı gondolatok a zsidó gyermeknevelés fı forrásainak tekinthetık. * Tóra : Mózes öt könyve, a Biblia elsı nagyobb egysége. ** Sábát : Péntek estétıl Szombat estéig tart. E napot megáldotta az Örökkévaló, amikor a hat napos teremtés után megpihent. 1 NEUSNER, 2001, 4. p.

6 5 A dolgozat elsı fejezetében a családi nevelésrıl írok, hiszen a bibliai korban a családi körben lévı nevelésnek elsıdleges, szinte kizárólagos jelentısége volt. Bemutatom a zsidó és nem vallási szemszögbıl a család szerepét, fogalmát és funkcióit. Ezután vizsgálom a család helyét a tradicionális zsidó nevelésben. Foglalkozom a zsidó etika és családjog szellemiségének a megjelenésével a családi életben. Munkám második fejezetében a zsidó nevelés folyamatáról írok. A zsidó gyermekek különbözı életszakaszainak a fıbb eseményeit mutatom be, kiemelem a gyermekvédelem jelentıségét a zsidó hagyományban. Kutattam, hogy az imák és az ünnepek milyen szerepet töltenek be a gyermeknevelés során. Ezután a tanulás jelentıségérıl és az intézményes oktatásról írok. Az intézményes oktatás már az ókori nevelés fontos színtere volt. A pogromok és az antiszemitizmus megerısödésével az intézményes nevelés háttérbe szorult és a vándorló zsidó közösségek a családi nevelés során sajátították el a szükséges ismereteket. A modern világ, a polgárosodás horizontjáról visszatekintve Janusz Korczak munkássága jelentıs. Elemzıi kimutatták, hogy a liberális, reformpedagógiai elvei levezethetık a zsidó hagyományból. A dolgozat harmadik fejezetében a zsidó iskola jellemzıit és a magyarországi zsidó iskolák és jesivák történetét kutattam az államalapításig visszamenıleg. E fejezet megírásában nagy segítségemre voltak a magyarországi zsidó iskolákról 1896-ban kiadott Barna Jónás és Csukási Fülöp által szerkesztett monográfia és az idén elhunyt neveléstörténész, Felkai László, valamint Domán István fırabbi, Gonda László és Karády Viktor történészek, illetve mások munkái. A dolgozat következı fejezete a XX. századról szól. A zsidó informális oktatás fontos mozgalmával, a cserkészettel foglalkoztam. E körben egy elfeledett zsidó pedagógus, Gábor Ignác munkásságáról írtam, szó esik Sztéhlo Gábor gyermekmentı tevékenységérıl is. Ezután, elsısorban Domán István fırabbi írásainak a segítségével bemutatom 1945 utáni nevelésügy idıszakát zsidó szemmel. A dolgozat utolsó fejezete a holokauszt utáni, illetve a rendszerváltozás utáni zsidó oktatásról, intézményes nevelésrıl szól. Ezen fejezetben bemutatom a Budapesti Zsidó Hitközség oktatási intézményeit.

7 6 Az Országos Rabbiképzı-Zsidó Egyetem nevelésszociológia tanáraként hallgatóimmal egy féléven át figyelemmel kísértük a Benjámin Óvoda, a Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola, az Amerikai Alapítványi Iskola és a Lauder Iskola nevelésioktatási munkáját. Személyesen vettem fel a kapcsolatot az intézményvezetıkkel és a hallgatóim interjúkat is készítettek az intézményekben tanító pedagógusokkal, valamint egy-egy diákkal. Érdekes színfoltja e fejezetnek az a vizsgálati eredmény, amelyet Dr. Réz Gáborné, a Scheiber Iskola igazgatója bocsátott a rendelkezésemre. A felmérés az iskolában tanuló diákok szüleinek a véleményét tükrözi az iskoláról és az intézményben zajló vallási nevelésrıl. Ezután napjaink zsidó informális oktatását mutatom be, kiemelve a Szochnut oktatási tevékenységét. Disszertációmban a zsidó nevelésre jellemzı sajátosságokat szeretném bemutatni az intézményes- és a családi nevelés tükrében. Természetesen, a dolgozatomban feldolgozott témaköröket a jövıben is kutatni fogom, mert e dolgozat keretei nem tették lehetıvé ezen források teljes feltárását, megismerését. Köszönöm az Örökkévalónak, hogy e munka elkészülhetett.

8 A CSALÁD NEVELİ SZEREPE A BIBLIAI TÖRTÉNETEKBEN

9 8 I. A család, mint a mikrotársadalom alapja A család az ún. mikrotársadalom legfontosabb fajtája. A mikrotársadalom minden kiscsoportjára jellemzı az, hogy tagjai egymással személyes kapcsolatban face to face viszonyban állnak, igen jól ismerik egymást, sok a közös élményük, törekvésük és tevékenységük van. A mikrocsoportokból épül a következı nagyságú társadalmi képlet: az ún. mezo (közép-) társadalom. A következı még nagyobb társadalmi alakulat az ún. exo társadalom. Ez a mikro- és mezotársadalmat körülfogó képlet, nagyobb városokban a kerület, a lakókörzet, egy község, vagy egy falu stb. A család a társadalom legkisebb része. Ez biztosítja a társadalomnak emberi utánpótlását mennyiségileg is, de fıként minıségileg. Mint primér, elsıdleges, intim csoport, fontos közvetítı láncszem az egyén és a társadalom különbözı szférái közt. A család az individuális élet realizálásának egyik legjelentısebb területe a maga intimitásával. A családban a szokások, a kialakult hagyományok szabják meg a családtagok viszonyait. A család belsı viszonyai és kapcsolatai igen nagy mértékben eltérnek az intézményekben kialakult kapcsolatoktól, hiszen a család a maga meghitt légkörével a családtagok legszemélyesebb kapcsolatainak színtere. A család minden külsı hatásra a maga egészével reagál s ezért a külsı ingerekre adott válasz is mindig a családi élet egészétıl függ. 2 A család szerepe a gyermek szocializációjában nem csökkent, talán még nıtt is. A pedagógiai szakirodalomban lépten-nyomon olvashatunk arról, hogy a mai iskolák mennyire kevéssé nevelnek. Fontos a családok testi-lelki gondozó, támogató szerepének a jelentısége. Kimutatható, hogy mindenféle társadalmi szempontból problematikus viselkedés (bőnözés, alkoholizmus, mentális betegség, öngyilkosság) gyakoribb a nem házasok, mint a házasok körében. A magyar társadalomban a család tehát igen fontos feladatokat lát el még a termelés és a fogyasztás területén is, még inkább a gyermekek szocializációjában és a felnıttek lelki egészségének védelmében. 3 2 KOMLÓSI, 1995, p. 3 ANDORKA, 2006, p.

10 9 Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élı kiscsoportot, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze. A statisztika család definíciója ennél valamivel szőkebb: csak a szülıket (vagy egyedülálló szülıt) és velük együtt élı nem házas gyermekeiket számítja a családhoz. Ennek alapján három családtípust különböztetünk meg: a házaspárt, a házaspárt gyermekkel, továbbá egy szülıt gyermekkel. Ezt szokás családmagnak vagy nukleáris családnak is nevezni. A néprajztudomány viszont a szociológiánál is tágabb családfogalmat használ: nem csupán az együtt lakókat számítja a családhoz. 4 Bagdy szerint a szocializáció tágabb értelemben az egész életet átszövı folyamat, tehát a felnıttkorban is érvényesül A gyermekkori szocializáció a személyes és kibontakozásának történéseivel veszi kezdetét. A társas hatások közvetítésének fı tényezıje ekkor még a család, elsısorban az anya. A személyiség megalapozását és differenciálódásának folyamatát a családi közvetítı rendszer kölcsönhatásai indítják meg, ezért a családot tekinthetjük a szocializáció elsıdleges mőhelyének 5 Kozma szerint a családot más csoportoktól az különbözteti meg, hogy különnemő személyekbıl áll, akik különbözı (legalább két) generációhoz tartoznak reprodukálja önmagát: vagyis nem új tagok felvétele révén egészül ki, hanem önerıbıl. 6 A család tehát olyan viszony és viselkedésrendszer, amelyben a házastársak és a családtagok egymást teljesen elfogadják (tolerancia), egymásnak érzelmeket nyilvánítanak, egymással kapcsolatban kölcsönösen tisztázott és elfogadott követelményekkel és igényekkel lépnek fel és vannak kialakult normáik, szokásaik arra, hogy az együttélést megterhelı, feszült helyzetek, vagy a viszonylatokba beálló zavarok elhárítására mit kell tenniük. 4 ANDORKA, 2006, p. 5 BAGDY, 1986, 13. p. 6 KOZMA, 1999, 125. p.

11 10 A magyar népszámlálás által használt meghatározás: A család a háztartási, illetve vérségi kapcsolatban együttélık köre, az ún. családmag, tehát házaspár gyermek nélkül vagy gyermekekkel, vagy nem házas (nıtlen, hajadon) gyermekkel, továbbá házastárs nélkül élı (özvegy, elvált, esetleg hajadon vagy nıtlen) szülı nem-házas (nıtlen, hajadon) gyermekkel. Ez a meghatározás összhangban van az Egyesült Nemzetek ajánlásával, amely a család fogalmát a házastársi családmagra redukálja és feltételnek tekinti a családhoz tartozást, illetve a közös háztartásban való élést. Mindegyik felfogás a család valóságát tükrözi, de különbözı szempontok kiemelésével után számtalan új jelenséggel találkoztunk ilyen például a házasságkötések elodázása, a késıi elköltözés a szülıi háztól, a szingli életvitel terjedése, a házasságon kívüli születések terjedése stb. továbbá néhány lényeges folyamat pl. az élettársi kapcsolatok térhódítása felgyorsulását is tapasztalhattuk. Ezek a változások az 1990-es évtizedben folyamatosan zajlottak, és 2004-ig nem jutottak nyugvópontra. 8 II. A család fogalmáról Komlósi Sándor 1995-ben kiadott munkájában az alábbi személyek családról alkotott gondolatai is megtalálhatóak: Bell-Vogel szerint, a család, mint szociális rendszer nem zárt, hanem nyitott, melynek alapvetı sajátsága a más rendszerekkel kiépített kapcsolat. A családon kívüli rendszerekkel létesített kapcsolatokban négy funkció lényeges: a reproduktív szocializáló, a gazdasági, a politikai és a közösségi. De a család stabilitásához szükség van még a család vezetésére, az integráció, a szolidaritás biztosítására, a családi értékek és normák fenntartására. 7 KOMLÓSI, 1995, p. 8 SPÉDER In.: ANDORKA, 2006, 415. p.

12 11 Burgess úgy látta, hogy a család olyan interakciókban álló személyek egysége, akiket egymással való érintkezésükben a férj és feleség, az apa és anya, a fiú és leány, a fivér és nıvér társadalmi szerepének betöltésére való törekvés irányít. A szerepek társadalmilag definiáltak, de a minden családban érzelmileg, részben hagyományosan kialakult tudati tényezık lényegesen megerısíthetik ezeket. Habermas szerint, a család célok megvalósítására törekvı egyének szervezete, a tagok magatartásáért, szocializációjukért felelıs normatív rendszer, mások elıtt önmagát valamilyennek megjelenítı együttes, egymással tartósan kommunikáló személyiségek csoportja. Harcsev szerint, a család történetileg meghatározott szervezető szociális kiscsoport, melynek tagjait összeköti a házassági vagy rokoni viszony, az élet közössége és a kölcsönös, közös erkölcsi felelısség, valamint az a szociális szükségszerőség, hogy a népesség fizikai és szellemi újratermelésének szükségletét biztosítsa. Kulcsár szerint, a család szociológiai értelemben olyan csoport, amely legszőkebben egy férfi és egy nı, valamint leszármazottainak tartós együttélését jelenti. A közös élet a leszármazottak vérségi kapcsolatán alapul, de tágabb, pl. gazdasági közösséget is jelent, erkölcsi és jogi normák is szabályozzák, s jelentıs szerepet tölt be az egyén és a társadalom viszonyát alkotó legkülönbözıbb folyamatokban. Parsons szerint, a család szociális rendszerként mőködik, amelyben a családi kapcsolatok, a családtagok interakciói nem esetlegesek, hanem összefüggenek egymással és a családtagok egymáshoz főzıdı viszonyából vezethetık le. A családi struktúrában elfoglalt helyzet elvárásokkal kapcsolódik össze, mind a többi családtagnak az egyénnel kapcsolatos cselekedeteit illetıen, mind pedig az egyén cselekedeteit tekintve. Ezek az elvárások bizonyos funkciók teljesítését jelentik, amelyek rendszert alkotnak és meghatározzák a család mőködését. Winch a reprodukciós, a gazdasági, a politikai, a szocializáció és a nevelı funkció mellett a vallási funkciót is alapvetınek tekinti, amely a társadalmi kontrollt segíti elı.

13 12 A család a kommunikációs elmélet vizsgálata alapján, bonyolult önszabályozó egyensúlyi rendszer, amelyben a normák tartalmának változása szerint az egyensúly folyton változó. A családi normák a családi interakciós rendszer kifejlıdése során alakulnak ki, az egyéni normafelfogások kommunikáción át történı összehangolódása, rendszerré szervezıdése folyamán. III. A család funkciói különbözı szociológiai kutatások alapján 1. A népesség utánpótlását biztosító biológiai, szexuális, a gazdasági, gazdálkodási, az érzelmi egyensúlyt, a pihenést, a felfrissülést, a regenerálódást biztosító, a gondozó, a nevelı és szocializációs, a családtagok státusát képezı, azt meghatározó, a családtagok magatartását irányító, ellenırzı, a család vezetését ellátó, a konfliktusok kezelését és megoldását biztosító, egyes elnevezések szerint politikai, kulturális, a családi értékek, normák kidolgozása és fenntartása, a betegek és az öregek gondozását, ellátását biztosító, a vallási, a jogi funkció A család számos funkciót tölt be a társadalomban; közülük egyesek nyilvánvalók, mások részletesebb bizonyításra szorulnak. Ezeket a funkciókat három csoportba sorolhatjuk: biológiai, gazdasági és társadalmi funkciók. E funkciók természetesen át- meg átszövik egymást termelési, fogyasztási, reprodukciós, felnıttek pszichés védelmének, gyermekek szocializációjának funkciói KOMLÓSI, 1995, 26. p. 10 KOZMA, 1999, p. 11 ANDORKA, 2006, p.

14 13 IV. A család vallási funkciójának jellemzıi Az ember testbe ágyazott egyfelıl, másrészt transzcendensre nyitott lény. Az emberiség, az egyes ember is kénytelen belátni, hogy a jövı kifürkészhetetlen, hogy a futurológia nem tud semmi biztosat mondani a bekövetkezıkrıl, hogy az ember terveinek végrehajtása sohasem sikerülhet százszázalékosan. Életébe be kell kalkulálnia a transzcendenst, az értelemmel beláthatatlan valóságot. Ezt a kisgyermekkorban az igazi, nem tanító célzatú mese nyitottsága, csodálatos képzeletvilága biztosítja. A mese nemcsak szórakozást nyújt a gyermeknek, hanem fejleszti önismeretét, és elısegíti személyiségének fejlıdését. A mese nem azért gyönyörködteti és nem azért varázsolja el az embert, mert pszichológiai igazságokat fogalmaz meg (bár hatásához ez is hozzájárul), hanem azért, mert irodalmi értékei vannak. Pszichológiai hatását is csak azért tudja kifejteni, mert elsısorban mőalkotás. A mese nem csak mint irodalmi forma különleges, hanem azért is, mert a gyermek minden más mőalkotásnál jobban megérti. 12 A mesékben rengeteg a vallásos motívum is: sok bibliai történet egy tırıl fakad a mesékkel. 13 A prepubertás idıszakában a mítoszok, a hısi történetek, az emberfeletti egyének cselekedetei táplálják az ésszel meg nem magyarázható, de valóság gyökerő történeteket. A serdülıkorban a törvények alapján két részre válik a világ: az abszolút jóra és az abszolút rosszra. A kamasz csak végletekben lát, a jóra esküszik, a rosszat megátkozva utasítja el. Az ifjú már áhítatosan kételkedik az élet nagy problémáinak eddigi megoldásaiban és lelkesen keresi a helyesebb megoldást. Ezt nyújtja a hit, a vallás. Ebbe a transzcendens ügyintézésbe való belenyugvás teszi elviselhetıvé a krízisek, szorongások nehézségeit. Ez a vallásos légkör a családban valósulhat meg legtermészetesebben, ahol a szülık, nagyszülık és gyermekek, unokák egymás hitén erısödve nınek bele a vallásos közösségbe, egy egyházba BETTELHEIM, 2000, 17. p. 13 BETTELHEIM, 2000, 18. p. 14 KOMLÓSI, 1995, 66. p.

15 14 V. A család jelentısége a zsidó hagyományban A zsidó hagyomány szerint, a család, ez a mikroközösség, biztosítja leginkább a csoport fennmaradását és a hagyomány folytonosságát. A családi élet szentségét a nemi erkölcs szabályai, valamint a családtagok egymást segítı cselekedetei biztosítják. A család minden tagjának világosan elkülönült szerepe van az ideálisnak tekintett, nemek közötti munkamegosztás szerint. A férfi az apa, a Mester és a Bölcs megtestesítıje, az ı feladata elsısorban a tanulás és a tanítás. A nıé, az anyáé a családi élet biztosítása. Thomas Mann: József és testvérei címő munkájában nagyszerően leírja az apa és fia, valamint a testvérek kapcsolatát: Ugyan már, testvéreim, öreg testvéreim válaszolta József, és kitárva karját, feléjük hajolt. Mit is beszéltek itt? Egészen úgy szóltok, mintha félnétek, és azt akarjátok, hogy bocsássak meg nektek! Vajon olyan vagyok-e, mint Isten? Ott alant úgy mondják, olyan vagyok, mint Fáraó, és Fáraót ugyan Istennek nevezik, de ı csak egy szerény, kedves teremtmény. Ha bocsánatot kértek tılem, akkor, úgy látszik, nem értették meg igazában az egész történetet, amelyben benne élünk. Nem korhollak Titeket érte. Bizony az ember benne élhet egy történetben, melyet nem ért. Talán így is kell lennie, és bőnös voltam, hogy mindenkor túlságosan jól tudtam, mire megy a játék. Nem hallottátok-e atyánk ajkáról, amikor megáldott, hogy csak játék volt és jelkép, ami velem történt? És vajon megemlítette-e rólatok szóló ítéleteiben a gonosz dolgot, amely köztetek és közöttem lejátszódott egykor? Nem, hanem hallgatott róla, mert ı is részt vett a játékban, Isten játékában. 15 A gazdasági körülmények gyakran megakadályozzák az ideális családi élet megvalósulását és igen gyakran elıfordul, hogy a férfi és a nı egyaránt dolgozik. Ettıl a hagyományos modell még nem veszti érvényét. A zsidó vallásosság ugyanis sokkal inkább a parancsolatok, a micvák hétköznapi alkalmazásában érvényesül, mint az elméleti tudás átadásában. A ház határolja a szent univerzumot, négy sarka az isteni világot és a hétköznapokat ugyanúgy átfogja. A férfiaknak más vallási kötelezettségeik vannak, mint a nıknek. 15 THOMAS MANN, 2003, p.

16 15 A nınek elegendı, ha betart hármat, a házasságra, az anyaságra és a családi életre vonatkozó legfontosabb parancsolatot: a szombati gyertyagyújtást (hádláká), a szombati kalácstésztából egy darab lecsípését (chálá) és a rituális fürdıt (niddá). A házasságot a felnıtt élet elsı állomásának tekintik, amely lehetıvé teszi, hogy az ember az emberi mivoltát a maga teljességében élje meg, a zsidó ember számára a nemzés ugyanis kötelesség. A nemzés a csoport fennmaradását biztosítja, a sok-sok továbbélı jó zsidó majd a Teremtıt dicsıítik és atyáik neveit továbbörökítik. A házasság különféle alkuk eredményeképpen jön létre, ilyen a származás, amelynek értéke a családban élt nagymőveltségő férfiak számától függ; de a családok anyagi biztonsága is, amelyet nélkülözhetetlennek tartanak a jövendı pár gondtalan, jámbor élete szempontjából. A jó házasságot már a gyerekek megszületésekor kezdik tervezni. Ezt a munkát annyira fontosnak tartották, hogy kialakult a hagyományos zsidó társadalom egyik legjellegzetesebb foglalkozása, a hivatásos házasságszerzı, a sádhán (férfi) vagy sádhánit (nı). A házasságszerzı a zsidó házasság nélkülözhetetlen eleme, teljesen idegen családok között, néha messzi városok, vidékek, sıt más országok családjai között hoz létre házassági szövetségeket. 16 A Bibliában az elsı sádhán Eliezer, Ábrahám szolgája volt. Ábrahám ıt bízta meg azzal a feladattal, hogy keressen fiának, Izsáknak feleséget. Ábrahám nem akarta, hogy a fia idegen (kánaánita lány) népek közül válasszon feleséget magának. Az ısatya a vegyesházasságtól féltette a gyermekét. Ezt követıen folytatva bibliai kalandozásainkat, különbözı családfunkciókat veszünk sorra, különbözı tudatformák szerint. Tehát a vallásról, a jogról és az etikáról esik szó. 16 GOLDBERG, 2003, p.

17 16 VI. A zsidó családi nevelés jellemzıi a Tóra törvényeinek a szellemében VI.1. A szülık tisztelete A Tóra törvényei szabályozzák a zsidó gyermeknevelés alapjait. Az Isten tisztelete elsıdleges jelentısséggel bír, mert: Istenfélelem a tudás kezdete (BIBLIA, PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE 1, 7). A szülık tisztelete nagyon fontos kötelessége a gyermekeknek. A Tóra is utal erre: Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú élető légy a földön... olvashatjuk a Tízparancsolatban. Egy másik helyen ezt írja elı a Tóra: Mindenki anyját és atyját félje, Szombatjaimat pedig tartsátok meg. (BIBLIA, MÓZES III. KÖNYVE 19, 3). A Tóra azt akarja hangsúlyozni, hogy a szülık iránti tisztelet ugyanolyan megítélés alá esik, mint az Isten tisztelete. A Bölcsek szerint ez azért van így, mert abban, hogy létezünk, hárman részesek: az anya, az apa és az Isten. A zsidó hagyomány szerint, ahol az édesanya vagy édesapa ülni vagy állni szokott, azt a helyet a gyermekeiknek nem szabad elfoglalniuk. Ha a gyermek látja, hogy az apja nem a Tóra szerint cselekszik, a gyermek nem figyelmeztetheti ıt, de utalhat rá. A szülıtiszteletrıl szól az a zsidó példázat, amely elmeséli, hogy az édesapa alszik és a párnája alatt van a boltjának a kulcsa. Ha vevı érkezik, akkor nem szabad ıt felébreszteni, még akkor sem, ha nagy haszontól esik el. Viszont a gyermeke köteles abban az esetben felébreszteni ıt, ha valamilyen örömtıl maradna le. 17 A Tóra szerint: Azt a fiút, aki szülei ellen lázadt és romlott életmódot folytatott, a város vénei elé lehetett vinni és halálra lehetett kövezni (BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 21, 18 21). Ezt a törvényt nem hajtották végre. A célja az volt, hogy figyelmeztesse a közösséget, hogy mihez vezet, ha a gyermekek fegyelmezetlenül nınek fel. A Tóra az apák kötelességévé tette, hogy a fiaiknak átadják a hagyományt és a vallási szokásokat (BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 4, 9 10). 17 LİWY, 1990, p.

18 17 Az V. században Malachia (magyarul Malakiás) prófétai beszédének végén idézte a legelsı prófétát, Mózest: Emlékezzetek Mózesnek, az én szolgámnak tanáról, amelyet parancsoltam neki Hórében, egész Izrael részére és visszatéríté az atyák szívét a gyermekekhez és a gyermekek szívét az atyáikhoz (BIBLIA, MALAKIAS 3, 22 24) A próféta Hóreb (Szináj-hegyére) utalt. A generációk egymásra-találását fontosnak tartotta és az idıseket kérte, hogy közeledjenek a fiatalokhoz. Ez a prófétai tanítás azért is fontos, mert sokan úgy gondolják, hogy csak a fiataloknak a kötelessége az idısek megértése. Malakias próféta azonban a kölcsönösséget hangsúlyozta, amelynek a betartása nélkül, nem lehet a fiatalokat nevelni. VI.2. A házastársak egymás iránti tisztelete A Bölcsek szerint a háztartás vezetése és a gyermekek ellátása az édesanya feladatai közé tartozik. Ki a gazdag? Akiva rabbi azt mondta, hogy: Az, akinek derék felesége van (SÁBÁT 25 b.). A Péntek este elmondandó zsoltár (BIBLIA, PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE 31, 10 31) is az asszonyi szerep fontosságát hangsúlyozza: az asszony, aki Istenfélı, az dicsértessék A Biblia leírja, hogy a férj köteles gondoskodni felesége élelmezésérıl, ruházatáról, lakásáról és házastársi jogainak érvényesülésérıl (BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE 21, 10). A Tóra nem tiltotta a házasságot egynél több asszonnyal. Gersom ben Jehuda rabbi rendelkezésére, a 11. században eltörölték a többnejőséget. Ma a válási engedélyt csak a rabbinikus bíróság adhatja ki. VI.3. Az idısek tisztelete Az idıs emberek tisztelete a nevelés fontos része: İsz fej elıtt állj föl és tisztelt az öregnek arcát (BIBLIA, MÓZES III. KÖNYVE 19, 32). A zsidó törvénykönyv, a Sulchán Áruch külön felhívja a zsidó emberek figyelmét, hogy a nem-zsidó vallású idıs emberekkel is tisztelettel beszéljenek. A zsidó vallás szerint nagy bőnnek számít az idıseket és a tudósokat megszégyeníteni. A Bölcsek úgy gondolták, hogy Jeruzsálem is azért pusztult el, mert: Sértették Isten követeit, megvetették szavait, kigúnyolták prófétáit (BIBLIA, KRÓNIKÁK II. KÖNYVE, 36, 16).

19 18 VI.4. A tanítók tisztelete A vallási törvény is elıírja, hogy: Akitıl csak egy betőt tanultál, azt tanítódként kell tisztelned. Minden történelmi korban a tanítókat nagy tisztelet övezte. A zsidó családokban az apa is megkapta a tanítóknak járó tiszteletet, mert a vallási szokásokra ı tanította meg a gyermekét. Attól az idıtıl kezdve, hogy a gyermek beszélni kezd, rövid imaszakaszokat kell neki megtanítani és minél korábban zsinagógába kell ıt elvinni. Nem szabad a gyermekek vallásos nevelésével iskoláskorukig várni. A szülıknek foglalkozást kell adniuk a gyermekük kezébe: Az apának mesterségre kell tanítania a fiát (TALMUD). A zsidó tudósok szerint az apa kötelessége úszni is megtanítani a gyermekét. Ezt azzal indokolták, hogy ezzel a gyermek egyszer a saját életét is megmentheti. Ez is bizonyítja, hogy a zsidó gyermeknevelés része az önvédelmet szolgáló ismeret is. Régen minden ház iskola és minden apa tanító is volt, mert a vallási ismeretek többségét az apa irányításával tanulták meg a gyermekek az ünnepek és a közös imák alkalmával: Ha a fiú görbe úton jár szégyent és megvetést hoz apja fejére. Ha az egyenes utat követi, és tettei becsületesek, dicsıséget szerez apjának nemcsak az emberek világában, hanem Isten eljövendı világában is (ZOHÁR * ). VI.5. Az idegenek iránti szeretet megtanítása A zsidóságban nagyon fontos nevelési alapelv az idegenek iránti szeretet megtanítása, Szeressétek a jövevényt, mert jövevények voltatok Egyiptom országában. (BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 10, 19) áll a Tóra parancsolatai között. Ez a parancsolat onnan ered, hogy az egyiptomi rabszolgaság idején a zsidó emberek idegenek voltak egy idegen országban. A Tóra felhívja a figyelmet arra, hogy a zsidó emberek tudják, hogy milyen érzés idegennek lenni, ezért támogatniuk, segíteniük kell az embertársaikat. * Zohár: A Szentírás titkos értelmét vizsgáló, az ókorban keletkezett mő. A zsidó hagyomány szerint Simon bár Jocháj rabbi volt a szerzıje.

20 19 VI.6. Az állatok szeretetének megtanítása A Tóra tiltja minden élı teremtmény kínzását, az állatok védelmérıl is szólnak a benne található törvények. Az állatok etetése elsıbbséget élvez az emberi étkezéssel szemben: És adok füvet mezıdön barmod számára, és enni fogsz, és jól fogsz lakni... (BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 11, 15). A Sábátra vonatkozó parancsolatok elıírják, hogy nemcsak az embereknek, hanem az állatoknak is pihenniük kell e napon és a szombatévben * a föld termése ıket is megilleti, mint a szegényeket. (BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE 23, 11). VI.7. A rágalmazás elítélésének a kinyilvánítása A kisgyermekeknek már kiskoruktól kezdve meg kell tanítani, hogy embertársaikat tiszteljék. A gyermekeket a szülıknek arra is meg kell tanítaniuk, hogy nem szabad másokról rágalmat terjeszteni: Ne terjessz rágalmat a néped között... (BIBLIA, MÓZES III. KÖNYVE 19, 16). Sok zsidó mese szól errıl. Van egy hászid történet, amely egy olyan emberrıl szól, aki az egész hitközség elıtt rágalmazta a rabbit és rosszindulatú hazugságokat terjesztett róla. Egy nap rájött arra, hogy mit mővel és elment a rabbihoz, hogy bocsánatot kérjen. Megkérdezte tıle, hogyan tehetné jóvá a vétkét. A rabbi azt mondta, hogy vegyen néhány párnát, majd vágja fel és eressze szélnek a pelyheket. Az illetı elintézte a dolgot, majd visszament a rabbihoz. Most pedig mondta a rabbi menj és győjtsd össze a pelyhet! Mert hiába szeretnéd jóvátenni a gonoszságot, amit mőveltél, olyan nehéz a szavakkal okozott kárt megtéríteni, mint összeszedni a szélbe szórt pelyhet! * Szombatévben a földet nem szabad megmővelni és a magától nıtt termés gazdátlannak van tulajdonítva. Minden hetedik év szombatév.

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából.

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából. VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2011-05-24 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület meghatározása 1.1. Az egyesület megnevezése Élı Erdély Egyesület, továbbiakban Egyesület. 1.2. Az Élı Erdély Egyesület

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL ÉP LÉLEK EGYESÜLET VESZPRÉM JUTASI U. 79. 8200 Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL MEGVALÓSULT PROGRAMOK: 2006. októbertıl jelenleg

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Házasság és család a 19-20. századi Magyarországon. Őri Péter KSH Népességtudományi Kutatóintézet Pécs, 2015. május 14.

Házasság és család a 19-20. századi Magyarországon. Őri Péter KSH Népességtudományi Kutatóintézet Pécs, 2015. május 14. Házasság és család a 19-20. századi Magyarországon Őri Péter KSH Népességtudományi Kutatóintézet Pécs, 2015. május 14. Család, házasság, háztartás Család: társadalmi intézmény az egyén és környezete között

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai

A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai ELİZETES MEGJEGYZÉS Version 1.1 E dokumentum inkább az elkövetıkkel végzett munka dokumentálása

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül

Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül 2009. június 22. 1 Voluntarius = Hajlandó Személyes szabad akaratból Anyagi ellenszolgáltatás nélkül Szabadidejét áldozni egy ügyért Egy közös jó

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban Logos-Hungary Keresztény Fıiskola LH-0234 THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet Sáfárság területei Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban xy 2007.01.02. 1 Könyvjegyzet: Sáfárság munkacsoport -

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

6. A nemzetközi szerzıdések joga II.

6. A nemzetközi szerzıdések joga II. 6. A nemzetközi szerzıdések joga II. Nemzetközi jog I. elıadás 2010. 10. 14. Vázlat 1. A nemzetközi szerzıdés kötelezı ereje és teljesítésének biztosítékai 2. A szerzıdések értelmezése a) Az értelmezés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Könyvbemutató és elıadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon Dr. Fellegi Borbála, PhD. 2009. december 4. Kiinduló kérdéseim

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben