AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2

3 Az Amerikai Alapítványi Iskolát 990-ben az Amerikai Egyesült Államokbéli American Endowment Fund For Hungarian Jewry Alapítvány hozta létre, alapítványi iskolaként. Ma az intézmény jogállása egyházi jellegű, fenntartója a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség és a fenti alapítvány. N e v e l ő oktató munkánkat a közoktatásról szóló törvényeknek megfelelve a szakminisztériummal közoktatási megállapodást kötöttünk. Az elmúlt évek során bővült és kikristályosodott intézményünk arculata. I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Óvodánk zsidó vallásos, hagyományőrző, gyermeknevelő intézmény, vegyes csoporttal (csoportokkal) működik. A foglalkoztatásban differenciálunk életkor szerint. Az óvoda programját meghatározza az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja ( 37/996.(VIII.28.) Korm. rendelet) és a zsidó vallás és kultúra hagyományai, gyakorlásának törvényei. Meggyőződésünk, hogy az óvodáskorú gyermek természetes kíváncsiságból, érdeklődéséből adódóan nyitott a világ megismerésére. Mint egy mesekönyvet, ki kell tárni előtte az életet. Testi és értelmi képességeit egyaránt fejleszteni kell. Meg kell tanítani az egészséges életmódra, ezen belül a helyes táplálkozásra, testfelépítésének megfelelő sportolásra. Fogékonnyá kell tenni a különböző művészeti ágak, a zene, a képzőművészet alkotásainak megismerésére, megszerettetésére. Meg kell kezdeni a zsidó identitástudat alakítását, a zsidó vallási ismeretek elemeinek megismertetését. Tárgyi feltételek: Az óvoda épülete, udvara, kertje, berendezése a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelel testméreteiknek, az ergonómiai elvárásoknak. A két teremben, a hozzájuk kapcsolódó folyosón és a

4 tornateremben elegendő hely áll rendelkezésre a játékra, a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére. A környezet harmonikus, esztétikusan, célszerűen rendezett, nevelési célkitűzéseink megvalósítására alkalmas. A kiszolgáló helyiségek a gyermekek igényének maximálisan megfelelnek, kényelmüket szolgálják. Személyi feltételek A nevelőmunkát felsőfokú végzettségű óvónő végzi, szerepe mintaértékű a gyermekek számára, Minden kérdésben együttműködik az óvoda vallási vezetőjével. Az óvodapedagógus mellett részt vesznek a nevelőmunkában vallástanárok, nyelvtanárok, valamint a gyermekek gondozását és a pedagógiai munkát segítő dajkát. 2 A napi élet szervezése A gyermekek heti és napirendje rugalmas, ugyanakkor a rendszeresség a fő jellemzője. Az óvodai élet szervezésében a különböző rutin tevékenységi formák játék, ének-zene, a külső világ tevékeny megismerése, a mese, vers harmonikusan kapcsolódnak a vallási hagyományok megismeréséhez, ápolásához. A szép magyar beszéd, anyanyelvi nevelés mellett megfelelő hangsúlyt kap az angol társalgási nyelv elsajátítása, valamint a héber nyelvvel való ismerkedés. Az óvodai nevelést a családi élet értékeire és hagyományaira építve, a szülőkkel együttműködve valósítjuk meg, a gyermekek egyéni képességeinek, szükségleteinek figyelembe vételével. Az óvoda általános napirendje: érkezés , közben egyéni foglakoztatás, játék

5 reggeli , előtte hagyományos kézmosás, áldásmondás, stb kb. 30 perces foglalkozások életkor szerint differenciáltan, ( forgószínpad szerűen, 30 perces időtartamban angol nyelv, vallás, mese- verstanulás, kézműves foglalkozás, rajzolás, matematikai alapkészségek gyakoroltatása, stb.) v..30 (az időjárástól függően) szabadtéri játék, séta, úszás, korcsolya stb ebéd zsidó hagyományok szerint alvás ( esetleg tovább, igény szerint) utána uzsonna foglalkoztatás, mint délelőtt 5.30 játék, egyéni foglalkozások A zsidó és nemzeti ünnepeken óvodai foglalkozás nincs. A napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megszervezésére. A napi háromszori étkezés kóser. Az óvoda éves programja kapcsolódik az iskola programjához. Az óvoda és az iskola alsó tagozatának több programja közös. Életkornak megfelelő szinten megünnepeljük a magyar történelmi évfordulókat. Megtartjuk a zsidó vallási ünnepeket. Az óvodai nevelés alapelvei Óvodai nevelésünk célja a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődésének elősegítése. Minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelő szintre akarunk emelni. Azt valljuk, hogy a fejlesztés az óvodában nem kizárólag direkt ráhatás, hanem a gyermekek érési folyamatához igazított támasznyújtás, irányadás, segítés. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. Óvodánkban alapelv, hogy a gyermeki személyiséget szeretet, tisztelet és elfogadás övezze. Intézményünk mindazon jogos gyermeki és szülői és vallási igényt igyekszik kielégíteni, mely találkozik az általunk fontosnak és pedagógiailag értékesnek tartott nevelési célokkal. Feladatunk a zsidó identitástudat alapjainak, a vallási ismeretek elemeinek alakítása. Ennek a pedagógiai elvnek az érvényesítésének érdekében biztosítjuk a nyelvi környezetet, minden tevékenység közben használjuk az angol, a magyar, illetve a héber nyelvet. Nem az angol nyelv tanítása a közvetlen célunk, hanem természetes nyelvi közeget teremtünk, amelyben személyhez kötötten motivált a gyermek az angol nyelv gyakorlásában. Pozitív érzelmekkel töltve az idegen nyelv elemeinek, alapjainak elsajátítása játék a gyermek számára.

6 3 AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI. Az egészséges életmódra nevelés A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak megismertetése é kialakítása a mentálhigiénés, szociális és testi nevelés eszközeivel, az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata. Gondozási, prevenciós és korrekciós tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a családi nevelés kiegészítéseként. Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása. Az egészség definíciójához igazodva ez testi, lelki és szociális jólét együttes meglétét kívánja, ezért az egészségnevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja. Feladataink az egészséges életmódra nevelés során. Az egészséges környezet biztosítása tárgyi és személyi feltételek megteremtése A gyermekek gondozása, szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése testápolás öltözködés táplálkozás pihenés, alvás baleset megelőzés A gyermekek testi képességeinek fejlesztése, a mindennapi mozgási lehetőség biztosítása mozgásigény kielégítése

7 harmonikus mozgásfejlődés elősegítése testi képességek fejlesztése / gyorsaság, erő, ügyesség, állóképesség, a szervezet edzése testdeformitások megelőzése mozgáskultúra fejlesztése Az egészséges életmód kialakításának feltételei A tárgyi feltételek folyamatos bővítése mellett nagy fontosságú a személyi feltételek biztosítása is programunk megvalósításához. A nap minden pillanatában igyekszünk megfelelni a helyzetünkből adódó modellszerepnek. Odafigyelünk személyi higiéniánkra, esztétikus megjelenésünkre, egészséges életvitelünkre és sportos magatartásunkra. Fontosnak tartjuk ezeknek az értékeknek a közvetítését a szülők felé is, hiszen közösen hatunk a gyermekekre, ezért jó, ha egységes felfogás tükröződik bennünk. Az egészséges életmód gyakorlati megvalósítása Az emberi szervezet saját bioritmussal rendelkezik, mely szokásrendszerrel és rendszeres, következetes életritmussal formálható. Óvodánkban összehangolt, folyamatos napirend biztosítja a gyermekek számára a rendszerességet, az érzelmi biztonságot nyújtó ismétlődő tevékenységek, az aktív és passzív tevékenységformák arányos, harmonikus váltakozását. 4 Alapvető feladataink. A gondozás elsődleges feladatunk. A család ez irányú tevékenységének óvodai folytatása, kiegészítése ill. pótlása aktív segítségadással, a feltételek megteremtésével és a fokozatos önállósodásra neveléssel. Mindezt szorosan együttműködve végezzük a szülőkkel. A személyi higiénével

8 kapcsolatos tevékenységeket azon túl, hogy szokássá alakítjuk, jelentőségét a gyermekek életkorának megfelelően tudatosítjuk is. A gondozási tevékenységek elvégzéséhez és elsajátításához az egész nap során elegendő időt biztosítunk. 2. A gyermekek egészséges fejlődéséhez, növekedéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres, nyugodt és kultúrált körülmények között zajló étkezés, mely az egészséges étrenden alapul. A kultúrált étkezés szokásait gondosan és esztétikusan megszervezett körülmények között, személyes példaadással, és állandó odafigyeléssel, segítségnyújtással, derűs légkörben alakítjuk, a zsidó hagyományoknak megfelelően. 3. Az óvodáskorú gyermekek fokozott alvásigényét a napközbeni pihenés pozitív élettani hatását szem előtt tartva biztosítjuk. Óvodásaink számára a napi egy-két órás pihenés. alvás lehetőségét nyugodt, családias légkörben, kényelmes, saját alvóhelyen teremtjük meg. Az egészséges életmódra nevelés kapcsolata a többi nevelési területtel Az egészséges életmódra nevelés komplex, összetett hatást gyakorol a gyermekek testi, mentálhigiénés és szociális fejlődésére, és természetes egységet alkot az óvodai nevelés többi területével. - erkölcsi neveléssel ( tolerancia, empátia.) - értelmi neveléssel ( gondolkodás, kombinációs és szervező készség ) - érzelmi, akarati neveléssel ( kitartás, csapatszellem ) - esztétikai neveléssel ( ritmus, mozgásharmónia ) 2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Óvodánkban igyekszünk a gyermekek számára derűs, nyugodt, szeretetteli légkört biztosítani, ahol az óvópedagógus-gyermek és a gyermek- gyermek egymáshoz való viszonya pozitív irányba fejlődik. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlása. Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak ( mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának ( ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának ) fejlődését.

9 ( Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) Ebben a viszonyrendszerben az óvónő magatartása az óvodás gyermek számára modellértékű. Intézményünkben kiemelt feladat a zsidósággal való azonosulási képesség kialakítása, a magyarság- és a zsidóságtudat összehangolása Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Az anyanyelvi és kommunikációs készség fejlesztése Az anyanyelvi kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítőelemként jelen van a nevelés folyamatának minden mozzanatában. A kommunikáció során számos olyan dolgot kell megvalósítanunk, melyek egyfelől a beszéd, másfelől pedig a viselkedéskultúra területéhez tartoznak. A beszédviselkedésen a hangos megnyilatkozásnak mindazon szabályait, jellemzőit és lehetőségeit értjük, amelyeket a beszélő nyelv beszéd viselkedés hármas egységében valósít meg meghatározott körülmények között. Cél: a zavartalan kommunikáció kialakítása a megértés érdekében. Kiemelten fontos az óvodában a felnőtt beszédminta. A gyermekek teljes személyiségében igénylik az óvónőt. Ez az igény felfokozott készenléti állapotot jelent számukra. Alapvető követelmény tehát az óvónő mintaszerű beszédkultúrája, viselkedése, megjelenése. Ennek feltételei: a helyes légzés

10 megfelelő hangindítás és hangképzés helyes szövegejtés ( prozódia, beszéddallam, helyes hangsúly, tempó, ritmus, hangerő, szünettartás, stb.) Alapvető fontosságú, hogy közlendőnk megfeleljen: a közlés tartalmának a magyar nyelv szabályainak a beszélő személy egyéniségének Vagyis a prozódiai jellemzők egyik alapfunkciója, hogy tagolják az élőbeszédet, mert ezáltal az értelmezést teszik lehetővé. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a fontos igazságot, hogy a beszéd minősége elsősorban jártasság kérdése, vagyis kiemelt fontosságú a beszédhelyzetek teremtése, a gyakorlás. Különösen fontos, amikor a gyermekek meghatározott időnként idegen a n g o l nyelvi közegben, a második nyelv elemeivel találkoznak. A beszéd és gondolkodás kapcsolatának fontossága alapvető, amikor gyermekeink verbális fejlesztéséről van szó. A beszéd a gondolkodás kifejező eszköze, megjelenési formája. Evidencia tehát, hogy a cselekvés, a gondolkodás és a beszéd elválaszthatatlan egymástól a beszédfejlődés folyamatában. A gyermeki fejlődés során lassan a mozgást, a cselekvést felváltja a gondolkodtató játékos tevékenység. Ügyelnünk kell arra, hogy sohase tévesszük szem elől a gyermek egyéni fejlettségét, fejlődési ütemét, szociális érettségét. Mindezekhez verbális és nonverbális eszközöket is fel kell használnunk; mint mimika, gesztus, tekintet, fej és testtartás, stb, mert ezek szentesítik, módosítják a beszéd jelentését, hatását. A beszédhibák felismerésére, figyelmet kell fordítanunk.

11 6 4. A gyermeki tapasztalatszerzés Az óvódáskor életkori sajátosságának megfelelően a sokrétű, érdeklődés alapján vezérelt tevékenység gyakorlása a tanulás alapja. Fő motivációja pedig az utánzás, elsősorban a kompetens felnőtt személy tevékenységének leképezése. Ilyenformán a tanulás nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az óvodában adódó helyzetekben, a környezet adta spontán és az óvodai szakember által szervezett helyzetekben, az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon tág időkeretben realizálódik. Feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a tevékenységi lehetőségek széles körének biztosítása, mely a mindennapok gyakorlatában laza, de jól érzékelhető normák és a gyermekek szintjének megfelelő feladatok kijelölésével egészül ki. Hatékonysága a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, sokirányú tevékenység lehetőségével növelhető Óvodánkban a tanulás minden lehetséges formája fellelhető, feltételeink alkalmasak a gyermeki ismeret és tapasztalatszerzés szükségletének kielégítésére, a gyermeki tevékenységek széles skálájának biztosításával, szakembereink színvonalas irányításával. 5. Munka jellegű tevékenységek A személyiségfejlesztés fontos eszköze az örömmel és önként végzett játékos, munka jellegű tevékenység. Sportos életmódunkból eredően óvodánkban fontos, hogy a gyermekek önállóan tudjanak öltözni, az önkiszolgálás, önállóság magas szintjére jussanak. A felnőttekkel, gyerekekkel együtt, egymásért végzett tevékenység jó lehetőség olyan fontos emberi tulajdonságok fejlesztésére, mint a felelősség, önállóság, kitartás, feladattudat kialakulása. A JÁTÉK, MINT A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ ESZKÖZE A játékok nem esetleges találmányok. Megvilágítják a felnövekedés gondjait és örömeit, megkönnyítik a csecsemőkortól a felnőttkorig való utazást. Megtanítják a gyereket arra, amiről soha nem is gondolta, hogy meg kell tanulnia, és soha nem is fog emlékezni rá, hogy megtanulta. Ellátják őt a legkülönbözőbb tapasztalatokkal, amelyekre semmilyen más módon nem tehetne szert.

12 ( Cherfas J.: Ez csak játék) A játék: a gyermek elsődleges tevékenysége, amely alapot ad a másik két fő tevékenység, a munka és a tanulás kifejlődéséhez is. A játék örömforrás, önmagáért való tevékenység. Maga a ténykedés, maga a manipuláció, maga az elképzelés szerzi a gyermeknek az örömet, nem pedig az, hogy egy szükséglete vagy egy vágya kielégült. ( Mérei- Binét: Gyermeklélektan ) A játék a személyiségfejlesztés és fejlődés alapvető eszköze, ezért jelentőségét mindig szem előtt tartva, minden más tevékenységnél fontosabbnak tartjuk, ezért a napirendben erre maximális időt biztosítunk. A játék által fejlődnek a gyermek: értelmi képességei megismerő, kognitív folyamatai ( érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás ) érzelmi, társas kapcsolatai, szociális ismerete verbális és nonverbális kommunikációja 7 Feladatunk, hogy a játéktevékenység által nyújtott lehetőségek ( fejlesztési, élményfeldolgozási, továbblépési, ) minél hatékonyabb érvényesülését biztosítsuk a gyermek személyiségfejlesztése során. Ehhez elsősorban a játéktevékenység megfelelő feltételeit kell biztosítanunk.

13 A játszóhelyek kialakításánál tudatos és következetes, ugyanakkor rugalmas magatartást tanúsítunk. A tárgyi feltételeket a játékok és eszközök folyamatos bővítésével biztosítjuk. Minden korosztály számára megfelelő játékeszközöket nyújtunk, a gyakorlójátékoktól a magasabb szintű szabályjátékokig. Tudatosan gyűjtjük azokat a játékokat, melyek bővíthetik a gyermekek témaválasztását. A gyermekek rendelkezésére állnak a konstruáló-, a gyakorló-, a szerep-, a barkács-, a dramatizáló játékok eszközei, elérhető, egyértelműen meghatározott helyen, esztétikus elrendezésben, tárolóedényekben. A játékeszközöket saját készítésű játékokkal, bábokkal, természetes alapanyagú tárgyakkal bővítjük. A játéktevékenységhez, mint a gyermek legfontosabb tevékenységéhez a folyamatos napirenden belül a lehető legtöbb időt és megfelelő légkört biztosítjuk, a játéktevékenység irányításának alapelveit szem előtt tartva. Indokolatlanul nem avatkozunk tevékenységükbe, biztosítjuk a szabad kezdeményezés és játék lehetőségét. Biztosítjuk a játék optimális feltételeit, részt veszünk a játéktevékenységben ötlet- és példa adásával. Segítjük a gyermekeket konfliktushelyzeteik megoldásában. Figyelemmel kísérjük minden egyes gyermek játékát, segítjük megoldani a játék során adódó problémákat. A gyermekekkel való közös játékunkat felhasználjuk az óvónő- gyermek, gyermek-gyermek közötti kapcsolat elmélyítésére. A játék során nyílik legtöbb lehetőségünk az indirekt egyéni fejlesztésre. A játéktevékenység során segítjük a gyermekek élményeik feldolgozásában, és törekszünk szorongásaik felfedezésére, feldolgozására. Ám, mindig szem előtt tartjuk Ancsel É v a gondolatát; A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása. Segítségével olvashatóvá válik a lélek. Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a gyermekek sok időt töltsenek a szabad levegőn. Udvarunk és a közeli zárt, gondozott játszótér biztosítja a gyermekeknek a levegőzést és a szabad mozgás megfelelő helyszínét. Az udvari játék során fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek intenzív mozgással töltsék idejüket. Télen is igyekszünk kihasználni minden adódó lehetőséget a gyermekek mozgásfejlesztésére ( hógolyózás, csúszkálás ).

14 Óvodáskorban éppen a játék által alakítjuk ki azokat a magatartási formákat, formáljuk azokat a tulajdonságokat, amelyekkel megalapozzuk, hogy majd felnőve, munkájukat odaadóan, elmélyülten, kitartóan végezzék, megtalálják benne azt a sajátos örömet, amit a játék minden körülmények között ad. ( B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék.) 8 A KÖRNYEZŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE A környező világ megismerése során a gyermekek az élő- és élettelen természeti és társadalmi környezetben bekövetkező változásokat, ezek hatását, következményeit, törvényszerűségeit tapasztalják meg. Ez a megismerési terület az óvodai élet egészében jelen van, nem lehet szigorúan foglalkozási ágba sorolni. Fontosnak tartjuk a gyermekek környezet iránti érdeklődésének felkeltését, a mindennapi élet adta szerepek, magatartásminták megismerését, a természet megszerettetését és jelenségeinek megértetését, ok-okozati összefüggéseinek felfedezését, a természet megóvását, gondozását. Lényeges, hogy természetes élethelyzetekben tanítsuk meg a gyermekeket a helyes viselkedési formákra, amelyek a világban történő eligazodásukat, helytállásukat megkönnyíti. Alapvető feladatunk, hogy a tapasztalatokat meg is fogalmazzuk, verbális síkra tereljük át. Fedezzük fel, a gyerekek által nyújtott számtalan lehetőség kihasználásának módjait. A nevelési terület sajátosságai Mindig gyermeki tevékenységre épüljön a tapasztalatszerzés. Törekszünk a jelenségek, változások természeti környezetben való megfigyelésére. A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és a cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves gyermekeknél, ezzel biztosítjuk a szó kép cselekvés egységét.

15 Minél több érdekes problémahelyzetet hozunk létre, annál inkább aktivizáljuk a gyermeket a logikus gondolkodásra. A tevékenységek sokszínűek, változatosak legyenek az óvoda keretein belül. Tárjuk fel az ok okozati összefüggéseket egyre bővülő módon, és egyre magasabb szinten, igazodva a gyermekek egyéni adottságaihoz. Figyelmet fordítunk a szülőföldhöz, Budapesthez, a világhoz, Izraelhez és óvodánk közvetlen környezetéhez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítására. A környezet és természet védelme mindannyiunk számára fontos, és ezt szeretnénk a gyermekek és szüleik felé közvetíteni. A környező világ megismerése során a gyermekek matematikai tartalmú tapasztalatait és ismereteit is bővítjük. A környezet megismerésére nevelés szerves része a matematikai nevelés, hiszen a külső világ matematikai tartalmú megismerése történik ekkor. A matematikai nevelés célja: a természeti-, tárgyi környezet sokoldalú, tevékeny megismerése során a világ mennyiségi, formai és téri viszonyainak megtapasztaltatása játékos formában. Az összefüggések feltárása mélyebb és sokoldalúbb módon történik. Feladatunk: A gyermek érdeklődésének felkeltése a matematikai problémák iránt A sokoldalú érzékelés, tapasztalatszerzés feltételeinek biztosítása. Gyakorlati problémák felvetése és a megoldások közös keresése. Elemi ok-okozati összefüggések felismertetése. Logikus gondolkodás megalapozása. A számítógéppel való megismertetése. A 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve az ismeretszerzés több formája figyelhető meg: utánzás, spontán tapasztalatszerzés a játék, munka során, beszélgetések, irányított megfigyelések, problémaszituációk. Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben sokszor találkozunk. Feladatunk, hogy felismerjük az adódó lehetőségeket, használjuk ki a bennük rejlő problémaszituációkat, ösztönözzük a gyerekeket önálló megoldásokra. Így segítjük őket a világ sokrétű megismeréséhez. 9

16 Kapcsolódás a többi nevelési területhez A külső világ tevékeny megismerése és megóvása során alkalmazzuk azokat a módszereket, eszközöket, nevelési eljárásokat, melyeket a nevelés egyéb területén is használunk. A gyermekek többsége az óvodában találkozik először a munkával. A munkában a gyerekek sokszínű tapasztalatot szereznek a környezetről, az anyagok milyenségéről, az eszközök használatáról. Fontos akarati tulajdonságokat fejleszt, úgy mint kitartás, felelősségérzet, fegyelmezettség, stb. Lényeges szem előtt tartanunk, hogy a gyermeknek örömet szerezzen ez a tevékenység is. Alapelvünk a következő: a gyermeki munka mindig önkéntes, rendszeres, örömöt okozó legyen. Ez a tevékenység irányulhat az egyén és a közösség felé is. A közösségért végzett munka a naposság, valamint a teremrendezés, rendrakás. A naposi tevékenység kiegészül az önkiszolgálással a folyamatos étkezések során, s ez már az egyén felé irányul. Ösztönözzük a gyermekeket az önálló öltözködésre, a kulturhigiénés szokások megismerésére és gyakorlására is. A gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos pozitív értékelést igényel. Az óvónő feladata, hogy a gyermekek munkájának értelmét felismertesse, tudatosítsa bennük, hogy a munka eredménye nemcsak az egyénnek, hanem a közösségnek is örömöt okoz. Így a gyermeki munka közösségformáló hatása kiemelkedő. KOMPLEX MŰVÉSZETI NEVELÉS A komplex művészeti nevelésen általában az esztétikai érzék fejlesztésének három alapvető területét értjük: az irodalmat, a zenét és a képzőművészetet, vagyis az emberi érzések, gondolatok művészi kifejezési formáit. Az esztétikum fogalomkörét a természeti és társadalmi környezeten kívül a művészi alkotások hatásaival is bővítenünk kell. Minden hatás beletartozik, amely a gyermek fogékonyságát, érdeklődését növeli. Mivel a gyermeknek nincs kialakult ízlése, így azt a mi véleményünk alakítja. Az esztétikai élmény által kettős magatartás formálódik: alkotói és befogadói. A befogadó gyermeket alkotóképessé kell tennünk, hogy kreatív és innovatív felnőtté váljon. A mi feladatunk, a valóság szépségeinek felismertetése a környezet megfigyeltetésével, a művészet eszközeivel újra alkottatni, s ezáltal a gyerek

17 érzelmi világát gazdagítani. Esztétikai nevelésünk alapfeltétele az érzékszervek fejlesztése, finomítása. Az érzékszerveinken keresztül szerzett ismeretek tényszerűek, s e tények rögzítése akkor válik művészi befogadássá, ha sajátos érzelemmel párosul, és így raktározódik el élményeink közé. A gyermekekben hamar kialakult szín és forma, hangérzékelést állandóan bővítenünk kell. Észrevetetjük velük a szürke hétköznapok különlegességeit, szépségeit, de rútságait is, amelynek örülni lehet, vagy taszítani kell. Tiszteljük a környezet harmóniáját, s a gyermekekben is felkeltjük ezt az érzést. Törekszünk arra, hogy óvodásainkban megjelenjen az önkifejezés vágyának csírája. Az óvodáskor elején a gyermekekben az esztétikai, az intellektuális és az erkölcsi érzelmek még nem különültek el. Ezek a mi hatásunkra differenciálódhatnak majd. Nem művészeket szeretnénk nevelni, hanem olyan gyermekeket, akik törekszenek a szép felfedezésére, létrehozására. 0. Irodalmi nevelésünk ( mondókák, versek, mesék, bábjáték, dramatizálás ) Az adott nevelési terület célja: Célunk, hogy a gyerekek megszeressék az irodalmat, felkeltsük érdeklődésüket a könyvek, az olvasás, s az ismeretszerzés iránt. Esztétikai feladatunk, hogy jellemet és ízlést formáljunk. Olyan hatással kell lennünk a gyermekre, hogy képes legyen átélni az irodalmi alkotások hangulatát, beleélni magát történetekbe. Ezért érvényre kell juttatnunk a mesék, versek képszerű, szemléletes jellegét. Fontos az esztétikai élmény átélése, mert ezáltal tudatosíthatjuk az esztétikai minőségeket. Ezeket ismerje fel, és jelenítse meg újra, mesélés, bábozás, dramatizálás során a gyermek. A mese és a vers mély emberi érzelmeket tükröz, mely alakítja az óvodások helyes erkölcsi normáit. Meséink, verseink hatással vannak önismeretük mélyítésére, emberi kapcsolatokra. Tanít, segít a világ megismerésében, optimista befejezése a bizakodás érzését váltja ki a gyerekekből, ezen kívül oldja szorongásaikat. Az irodalmi neveléssel fontos képességeket fejleszthetünk, úgy mint figyelem, fantázia, belső képteremtés képessége, kettős tudat.

18 A nevelési terület sajátosságai: Az irodalmi alkotások közül többnyire a népmesék, irodalmi mesék, állatokról szóló történetek, és humorosabb versek közül válogatunk. A mese- és vershallgatási szokásaink állandóan visszatérők. Ezzel is segítjük a gyermek kettős, befogadói tudatának alakulását. A mesék és versek élményszerű előadásával törekszünk arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon ezek újraalkotásának vágya. Gyakori bábozással, dramatizálással ösztönözzük a gyermekeket a hallottak újraalkotására, így fejlődik anyanyelvi-stilisztikai, akusztikai és mimikai eszközeik tára. 2. Zenei nevelés A zenei műveltség egyértelműen beletartozik a közműveltség fogalmába. Megszerzése hosszú folyamat, egész életen át tartó folyamatos ismeretszerzés, zenehallgató, vagy művelő tevékenységet jelent. Célunk a zene iránti érdeklődés felkeltése, a zene megszerettetése, a zenei írás-olvasás megalapozása, és az alkotás igényének felkeltése. A zenének az érzelmi hatása ebben az életkorban igen jelentős. Az éneklés sajátos, bensőséges kapcsolatteremtésre ad lehetőséget óvónő és gyermek között. A zenei nevelés a gyermekek értelmi képességeit is fejleszti. A zenei fogalompárok megértése figyelmet, érdeklődést igényel, ami hatással van gondolkodásuk fejlődésére. A dalosjátékok a szabálytudat, szabálytartás képességének fejlesztésére adnak lehetőséget. A dalok, mondókák rögzítésével fokozatosan fejlődik a gyermekek emlékezete. A zenei nevelés nagy esztétikai hatással bír. Fontos, hogy a gyermekkel észre vétessük a zene szépségeit, sajátos kifejezési formáját. Fejlesszük zenei ízlésüket tiszta éneklésünkkel, minőségi dalanyag kiválasztásával és gondosan megválogatott zenehallgatási anyaggal.

19 A zenei nevelés sajátosságai: A zenei nevelés tervezése összefonódik irodalmi nevelésünkkel. Témaköreink egymásra épülnek, tervszerűek, általában az évszakhoz és az ünnepekhez kapcsolódnak. Mindig meghatározott zenei feladattal dolgozunk. A következő szempontokat tartjuk szem előtt a dalés mondókaanyag kiválasztásánál: életkori sajátosságok, a csoport fejlettsége, hangterjedelem, hangkészlet, ritmus, szöveg, szabály. Nagyon fontosnak tartjuk a zenehallgatást az esztétikai nevelés szempontjából. Törekszünk a magyar népdalkincs felhasználására, illetve az angol nyelvi alapok elsajátítása érdekében angol nyelvű gyermekdalok tanítására, természetesen a zsidó hagyományoknak megfelelően, héber nyelvű dalok, dalos játékok tanítására is. Zenetanulásra ( szolfézs, zongora) lehetőség van az intézményben. A zene mindennapjaink szerves része, nem korlátozódik kizárólag az ének- zenei foglalkozásokra. 3. Vizuális nevelésünk Célunk, hogy az alkotó ábrázoló építő tevékenységek által felkeltsük a gyermekben a környező világ lépi- és téri befogadását, készségeit a lehető legtöbb technika által fejlesszük. Elsődleges feladatunk a feltételek megteremtése, hogy megfelelő és változatos eszközöket biztosítunk a gyermekek számára. A velük született adottságokat, hajlamokat mindig figyelembe kell vennünk. A gyermeki ábrázolás lényege, hogy az általuk látott világról képet adjanak. Ez a tevékenység speciális játéktevékenység, melynek során a gyermek a világról szerzett ismereteit érzékletes, képi úton rögzíti. Az ábrázolás a gyermek első alkotó tevékenysége. Az ábrázolás során fejlesztjük a gyermek látóapparátusát, gondolkodását, esztétikai és etikai érzékét, a szem-kéz koordinációját, téri tájékozódó képességét. Elősegítjük a látási konstanciák kialakulását, rögzülését. A megfigyelés és az ábrázolás által formáljuk képzeletüket, gazdagítjuk élményvilágukat, fejlesztjük alkotóképességeiket. Felkeltjük a szépség iránti vonzódásukat. Problémahelyzetek

20 megoldása során fejlesztjük intelligenciájukat és képi kifejezőképességüket. Az óvodáskor végére elengedhetetlen feladatunk a finommotorika maximális szintjének elérése a gyerekek egyéni adottságaihoz igazodva. Az óvodai ábrázolás megjelenési formái A kézművesség olyan tevékenység, amelyen tárgy- és játékkészítést értünk. Különböző anyagokból, változatos módszereket felhasználva ( barkácsolás, gyöngyfűzés, hajtogatás.) Hatásosan fejlesztjük az óvodások manipulációját, konstruáló képességét. A foglalkozások során lehetőség nyílik megismerkedni sok anyag tulajdonságaival, felhasználásának változatos lehetőségével. Rajzolás, festés, nyomdázás, képalakítás változatos technikákkal. Képek készítése festéssel, rajzolással, papírragasztással, karcolással, nyomattal. Ez a gyermekek önkifejezésének legegyszerűbb módja, melyben tükröződik viszonyuk, gondolataik az őket körülvevő világról. 2 Ezek a technikák rendkívül kedveltek az óvodások körében, gyakorlásukra számos lehetőség nyílik a mindennapok folyamán. A technikák és témák választhatósága jól fejlesztik a gyermekek kreativitását. E tevékenységeket mindig a csoportszoba adott helyén végzik a gyerekek. Ügyelünk arra, hogy az egyes játszó csoportok ne zavarják az alkotómunkát. Az elkészült munkákat a gyermekek és a szülők számára mindig látható helyre tesszük, egyrészt egymás alkotásának megismerésére, másrészt a szülők számára. Ezzel is elősegítjük óvodásainkban a másik munkájának tiszteletét, a szülőknek pedig összehasonlítási alapot teremtünk. A gyermek a díszítő munkájával közölheti érzéseit, kívánságait a szépítő gazdagító szándékán túlmenően. E tevékenység során fejlődik vizuális jellegű ritmusérzéke, arányérzéke, monotónia-tűrő képessége. Megismertetjük a gyerekeket népművészetünk díszítő motívumaival. Megismerik a gyerekek, hogy miből mit lehet készíteni. ( gyurma, agyag, só- liszt, homok, kő, ) Építés során a gyermek térbeli tapasztalatokat szerez: tájékozódik a dolgok térbeli helyzeteiről, formák egymáshoz rendelésének egyszerű lehetőségeiről, soralkotásról, ritmus képzésről. A kompozícióalkotás képességét alakítjuk ezáltal is. A vizuális nevelés tervezése is összefügg a többi fejlesztendő területtel. A vizuális nevelésben mindenki saját képességei szerint válogat a technikák és az eszközök között. Fontosnak tartjuk, hogy minél több formában valósítsák meg elképzeléseiket g y e rmekeink, és

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002 MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 576-627 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Fogadóóra: szerda:

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztási felelős: Józsáné Purgai

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben