AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2

3 Az Amerikai Alapítványi Iskolát 990-ben az Amerikai Egyesült Államokbéli American Endowment Fund For Hungarian Jewry Alapítvány hozta létre, alapítványi iskolaként. Ma az intézmény jogállása egyházi jellegű, fenntartója a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség és a fenti alapítvány. N e v e l ő oktató munkánkat a közoktatásról szóló törvényeknek megfelelve a szakminisztériummal közoktatási megállapodást kötöttünk. Az elmúlt évek során bővült és kikristályosodott intézményünk arculata. I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Óvodánk zsidó vallásos, hagyományőrző, gyermeknevelő intézmény, vegyes csoporttal (csoportokkal) működik. A foglalkoztatásban differenciálunk életkor szerint. Az óvoda programját meghatározza az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja ( 37/996.(VIII.28.) Korm. rendelet) és a zsidó vallás és kultúra hagyományai, gyakorlásának törvényei. Meggyőződésünk, hogy az óvodáskorú gyermek természetes kíváncsiságból, érdeklődéséből adódóan nyitott a világ megismerésére. Mint egy mesekönyvet, ki kell tárni előtte az életet. Testi és értelmi képességeit egyaránt fejleszteni kell. Meg kell tanítani az egészséges életmódra, ezen belül a helyes táplálkozásra, testfelépítésének megfelelő sportolásra. Fogékonnyá kell tenni a különböző művészeti ágak, a zene, a képzőművészet alkotásainak megismerésére, megszerettetésére. Meg kell kezdeni a zsidó identitástudat alakítását, a zsidó vallási ismeretek elemeinek megismertetését. Tárgyi feltételek: Az óvoda épülete, udvara, kertje, berendezése a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelel testméreteiknek, az ergonómiai elvárásoknak. A két teremben, a hozzájuk kapcsolódó folyosón és a

4 tornateremben elegendő hely áll rendelkezésre a játékra, a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére. A környezet harmonikus, esztétikusan, célszerűen rendezett, nevelési célkitűzéseink megvalósítására alkalmas. A kiszolgáló helyiségek a gyermekek igényének maximálisan megfelelnek, kényelmüket szolgálják. Személyi feltételek A nevelőmunkát felsőfokú végzettségű óvónő végzi, szerepe mintaértékű a gyermekek számára, Minden kérdésben együttműködik az óvoda vallási vezetőjével. Az óvodapedagógus mellett részt vesznek a nevelőmunkában vallástanárok, nyelvtanárok, valamint a gyermekek gondozását és a pedagógiai munkát segítő dajkát. 2 A napi élet szervezése A gyermekek heti és napirendje rugalmas, ugyanakkor a rendszeresség a fő jellemzője. Az óvodai élet szervezésében a különböző rutin tevékenységi formák játék, ének-zene, a külső világ tevékeny megismerése, a mese, vers harmonikusan kapcsolódnak a vallási hagyományok megismeréséhez, ápolásához. A szép magyar beszéd, anyanyelvi nevelés mellett megfelelő hangsúlyt kap az angol társalgási nyelv elsajátítása, valamint a héber nyelvvel való ismerkedés. Az óvodai nevelést a családi élet értékeire és hagyományaira építve, a szülőkkel együttműködve valósítjuk meg, a gyermekek egyéni képességeinek, szükségleteinek figyelembe vételével. Az óvoda általános napirendje: érkezés , közben egyéni foglakoztatás, játék

5 reggeli , előtte hagyományos kézmosás, áldásmondás, stb kb. 30 perces foglalkozások életkor szerint differenciáltan, ( forgószínpad szerűen, 30 perces időtartamban angol nyelv, vallás, mese- verstanulás, kézműves foglalkozás, rajzolás, matematikai alapkészségek gyakoroltatása, stb.) v..30 (az időjárástól függően) szabadtéri játék, séta, úszás, korcsolya stb ebéd zsidó hagyományok szerint alvás ( esetleg tovább, igény szerint) utána uzsonna foglalkoztatás, mint délelőtt 5.30 játék, egyéni foglalkozások A zsidó és nemzeti ünnepeken óvodai foglalkozás nincs. A napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megszervezésére. A napi háromszori étkezés kóser. Az óvoda éves programja kapcsolódik az iskola programjához. Az óvoda és az iskola alsó tagozatának több programja közös. Életkornak megfelelő szinten megünnepeljük a magyar történelmi évfordulókat. Megtartjuk a zsidó vallási ünnepeket. Az óvodai nevelés alapelvei Óvodai nevelésünk célja a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődésének elősegítése. Minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelő szintre akarunk emelni. Azt valljuk, hogy a fejlesztés az óvodában nem kizárólag direkt ráhatás, hanem a gyermekek érési folyamatához igazított támasznyújtás, irányadás, segítés. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. Óvodánkban alapelv, hogy a gyermeki személyiséget szeretet, tisztelet és elfogadás övezze. Intézményünk mindazon jogos gyermeki és szülői és vallási igényt igyekszik kielégíteni, mely találkozik az általunk fontosnak és pedagógiailag értékesnek tartott nevelési célokkal. Feladatunk a zsidó identitástudat alapjainak, a vallási ismeretek elemeinek alakítása. Ennek a pedagógiai elvnek az érvényesítésének érdekében biztosítjuk a nyelvi környezetet, minden tevékenység közben használjuk az angol, a magyar, illetve a héber nyelvet. Nem az angol nyelv tanítása a közvetlen célunk, hanem természetes nyelvi közeget teremtünk, amelyben személyhez kötötten motivált a gyermek az angol nyelv gyakorlásában. Pozitív érzelmekkel töltve az idegen nyelv elemeinek, alapjainak elsajátítása játék a gyermek számára.

6 3 AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI. Az egészséges életmódra nevelés A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak megismertetése é kialakítása a mentálhigiénés, szociális és testi nevelés eszközeivel, az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata. Gondozási, prevenciós és korrekciós tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a családi nevelés kiegészítéseként. Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása. Az egészség definíciójához igazodva ez testi, lelki és szociális jólét együttes meglétét kívánja, ezért az egészségnevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja. Feladataink az egészséges életmódra nevelés során. Az egészséges környezet biztosítása tárgyi és személyi feltételek megteremtése A gyermekek gondozása, szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése testápolás öltözködés táplálkozás pihenés, alvás baleset megelőzés A gyermekek testi képességeinek fejlesztése, a mindennapi mozgási lehetőség biztosítása mozgásigény kielégítése

7 harmonikus mozgásfejlődés elősegítése testi képességek fejlesztése / gyorsaság, erő, ügyesség, állóképesség, a szervezet edzése testdeformitások megelőzése mozgáskultúra fejlesztése Az egészséges életmód kialakításának feltételei A tárgyi feltételek folyamatos bővítése mellett nagy fontosságú a személyi feltételek biztosítása is programunk megvalósításához. A nap minden pillanatában igyekszünk megfelelni a helyzetünkből adódó modellszerepnek. Odafigyelünk személyi higiéniánkra, esztétikus megjelenésünkre, egészséges életvitelünkre és sportos magatartásunkra. Fontosnak tartjuk ezeknek az értékeknek a közvetítését a szülők felé is, hiszen közösen hatunk a gyermekekre, ezért jó, ha egységes felfogás tükröződik bennünk. Az egészséges életmód gyakorlati megvalósítása Az emberi szervezet saját bioritmussal rendelkezik, mely szokásrendszerrel és rendszeres, következetes életritmussal formálható. Óvodánkban összehangolt, folyamatos napirend biztosítja a gyermekek számára a rendszerességet, az érzelmi biztonságot nyújtó ismétlődő tevékenységek, az aktív és passzív tevékenységformák arányos, harmonikus váltakozását. 4 Alapvető feladataink. A gondozás elsődleges feladatunk. A család ez irányú tevékenységének óvodai folytatása, kiegészítése ill. pótlása aktív segítségadással, a feltételek megteremtésével és a fokozatos önállósodásra neveléssel. Mindezt szorosan együttműködve végezzük a szülőkkel. A személyi higiénével

8 kapcsolatos tevékenységeket azon túl, hogy szokássá alakítjuk, jelentőségét a gyermekek életkorának megfelelően tudatosítjuk is. A gondozási tevékenységek elvégzéséhez és elsajátításához az egész nap során elegendő időt biztosítunk. 2. A gyermekek egészséges fejlődéséhez, növekedéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres, nyugodt és kultúrált körülmények között zajló étkezés, mely az egészséges étrenden alapul. A kultúrált étkezés szokásait gondosan és esztétikusan megszervezett körülmények között, személyes példaadással, és állandó odafigyeléssel, segítségnyújtással, derűs légkörben alakítjuk, a zsidó hagyományoknak megfelelően. 3. Az óvodáskorú gyermekek fokozott alvásigényét a napközbeni pihenés pozitív élettani hatását szem előtt tartva biztosítjuk. Óvodásaink számára a napi egy-két órás pihenés. alvás lehetőségét nyugodt, családias légkörben, kényelmes, saját alvóhelyen teremtjük meg. Az egészséges életmódra nevelés kapcsolata a többi nevelési területtel Az egészséges életmódra nevelés komplex, összetett hatást gyakorol a gyermekek testi, mentálhigiénés és szociális fejlődésére, és természetes egységet alkot az óvodai nevelés többi területével. - erkölcsi neveléssel ( tolerancia, empátia.) - értelmi neveléssel ( gondolkodás, kombinációs és szervező készség ) - érzelmi, akarati neveléssel ( kitartás, csapatszellem ) - esztétikai neveléssel ( ritmus, mozgásharmónia ) 2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Óvodánkban igyekszünk a gyermekek számára derűs, nyugodt, szeretetteli légkört biztosítani, ahol az óvópedagógus-gyermek és a gyermek- gyermek egymáshoz való viszonya pozitív irányba fejlődik. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlása. Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak ( mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának ( ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának ) fejlődését.

9 ( Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) Ebben a viszonyrendszerben az óvónő magatartása az óvodás gyermek számára modellértékű. Intézményünkben kiemelt feladat a zsidósággal való azonosulási képesség kialakítása, a magyarság- és a zsidóságtudat összehangolása Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Az anyanyelvi és kommunikációs készség fejlesztése Az anyanyelvi kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítőelemként jelen van a nevelés folyamatának minden mozzanatában. A kommunikáció során számos olyan dolgot kell megvalósítanunk, melyek egyfelől a beszéd, másfelől pedig a viselkedéskultúra területéhez tartoznak. A beszédviselkedésen a hangos megnyilatkozásnak mindazon szabályait, jellemzőit és lehetőségeit értjük, amelyeket a beszélő nyelv beszéd viselkedés hármas egységében valósít meg meghatározott körülmények között. Cél: a zavartalan kommunikáció kialakítása a megértés érdekében. Kiemelten fontos az óvodában a felnőtt beszédminta. A gyermekek teljes személyiségében igénylik az óvónőt. Ez az igény felfokozott készenléti állapotot jelent számukra. Alapvető követelmény tehát az óvónő mintaszerű beszédkultúrája, viselkedése, megjelenése. Ennek feltételei: a helyes légzés

10 megfelelő hangindítás és hangképzés helyes szövegejtés ( prozódia, beszéddallam, helyes hangsúly, tempó, ritmus, hangerő, szünettartás, stb.) Alapvető fontosságú, hogy közlendőnk megfeleljen: a közlés tartalmának a magyar nyelv szabályainak a beszélő személy egyéniségének Vagyis a prozódiai jellemzők egyik alapfunkciója, hogy tagolják az élőbeszédet, mert ezáltal az értelmezést teszik lehetővé. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a fontos igazságot, hogy a beszéd minősége elsősorban jártasság kérdése, vagyis kiemelt fontosságú a beszédhelyzetek teremtése, a gyakorlás. Különösen fontos, amikor a gyermekek meghatározott időnként idegen a n g o l nyelvi közegben, a második nyelv elemeivel találkoznak. A beszéd és gondolkodás kapcsolatának fontossága alapvető, amikor gyermekeink verbális fejlesztéséről van szó. A beszéd a gondolkodás kifejező eszköze, megjelenési formája. Evidencia tehát, hogy a cselekvés, a gondolkodás és a beszéd elválaszthatatlan egymástól a beszédfejlődés folyamatában. A gyermeki fejlődés során lassan a mozgást, a cselekvést felváltja a gondolkodtató játékos tevékenység. Ügyelnünk kell arra, hogy sohase tévesszük szem elől a gyermek egyéni fejlettségét, fejlődési ütemét, szociális érettségét. Mindezekhez verbális és nonverbális eszközöket is fel kell használnunk; mint mimika, gesztus, tekintet, fej és testtartás, stb, mert ezek szentesítik, módosítják a beszéd jelentését, hatását. A beszédhibák felismerésére, figyelmet kell fordítanunk.

11 6 4. A gyermeki tapasztalatszerzés Az óvódáskor életkori sajátosságának megfelelően a sokrétű, érdeklődés alapján vezérelt tevékenység gyakorlása a tanulás alapja. Fő motivációja pedig az utánzás, elsősorban a kompetens felnőtt személy tevékenységének leképezése. Ilyenformán a tanulás nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az óvodában adódó helyzetekben, a környezet adta spontán és az óvodai szakember által szervezett helyzetekben, az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon tág időkeretben realizálódik. Feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a tevékenységi lehetőségek széles körének biztosítása, mely a mindennapok gyakorlatában laza, de jól érzékelhető normák és a gyermekek szintjének megfelelő feladatok kijelölésével egészül ki. Hatékonysága a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, sokirányú tevékenység lehetőségével növelhető Óvodánkban a tanulás minden lehetséges formája fellelhető, feltételeink alkalmasak a gyermeki ismeret és tapasztalatszerzés szükségletének kielégítésére, a gyermeki tevékenységek széles skálájának biztosításával, szakembereink színvonalas irányításával. 5. Munka jellegű tevékenységek A személyiségfejlesztés fontos eszköze az örömmel és önként végzett játékos, munka jellegű tevékenység. Sportos életmódunkból eredően óvodánkban fontos, hogy a gyermekek önállóan tudjanak öltözni, az önkiszolgálás, önállóság magas szintjére jussanak. A felnőttekkel, gyerekekkel együtt, egymásért végzett tevékenység jó lehetőség olyan fontos emberi tulajdonságok fejlesztésére, mint a felelősség, önállóság, kitartás, feladattudat kialakulása. A JÁTÉK, MINT A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ ESZKÖZE A játékok nem esetleges találmányok. Megvilágítják a felnövekedés gondjait és örömeit, megkönnyítik a csecsemőkortól a felnőttkorig való utazást. Megtanítják a gyereket arra, amiről soha nem is gondolta, hogy meg kell tanulnia, és soha nem is fog emlékezni rá, hogy megtanulta. Ellátják őt a legkülönbözőbb tapasztalatokkal, amelyekre semmilyen más módon nem tehetne szert.

12 ( Cherfas J.: Ez csak játék) A játék: a gyermek elsődleges tevékenysége, amely alapot ad a másik két fő tevékenység, a munka és a tanulás kifejlődéséhez is. A játék örömforrás, önmagáért való tevékenység. Maga a ténykedés, maga a manipuláció, maga az elképzelés szerzi a gyermeknek az örömet, nem pedig az, hogy egy szükséglete vagy egy vágya kielégült. ( Mérei- Binét: Gyermeklélektan ) A játék a személyiségfejlesztés és fejlődés alapvető eszköze, ezért jelentőségét mindig szem előtt tartva, minden más tevékenységnél fontosabbnak tartjuk, ezért a napirendben erre maximális időt biztosítunk. A játék által fejlődnek a gyermek: értelmi képességei megismerő, kognitív folyamatai ( érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás ) érzelmi, társas kapcsolatai, szociális ismerete verbális és nonverbális kommunikációja 7 Feladatunk, hogy a játéktevékenység által nyújtott lehetőségek ( fejlesztési, élményfeldolgozási, továbblépési, ) minél hatékonyabb érvényesülését biztosítsuk a gyermek személyiségfejlesztése során. Ehhez elsősorban a játéktevékenység megfelelő feltételeit kell biztosítanunk.

13 A játszóhelyek kialakításánál tudatos és következetes, ugyanakkor rugalmas magatartást tanúsítunk. A tárgyi feltételeket a játékok és eszközök folyamatos bővítésével biztosítjuk. Minden korosztály számára megfelelő játékeszközöket nyújtunk, a gyakorlójátékoktól a magasabb szintű szabályjátékokig. Tudatosan gyűjtjük azokat a játékokat, melyek bővíthetik a gyermekek témaválasztását. A gyermekek rendelkezésére állnak a konstruáló-, a gyakorló-, a szerep-, a barkács-, a dramatizáló játékok eszközei, elérhető, egyértelműen meghatározott helyen, esztétikus elrendezésben, tárolóedényekben. A játékeszközöket saját készítésű játékokkal, bábokkal, természetes alapanyagú tárgyakkal bővítjük. A játéktevékenységhez, mint a gyermek legfontosabb tevékenységéhez a folyamatos napirenden belül a lehető legtöbb időt és megfelelő légkört biztosítjuk, a játéktevékenység irányításának alapelveit szem előtt tartva. Indokolatlanul nem avatkozunk tevékenységükbe, biztosítjuk a szabad kezdeményezés és játék lehetőségét. Biztosítjuk a játék optimális feltételeit, részt veszünk a játéktevékenységben ötlet- és példa adásával. Segítjük a gyermekeket konfliktushelyzeteik megoldásában. Figyelemmel kísérjük minden egyes gyermek játékát, segítjük megoldani a játék során adódó problémákat. A gyermekekkel való közös játékunkat felhasználjuk az óvónő- gyermek, gyermek-gyermek közötti kapcsolat elmélyítésére. A játék során nyílik legtöbb lehetőségünk az indirekt egyéni fejlesztésre. A játéktevékenység során segítjük a gyermekek élményeik feldolgozásában, és törekszünk szorongásaik felfedezésére, feldolgozására. Ám, mindig szem előtt tartjuk Ancsel É v a gondolatát; A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása. Segítségével olvashatóvá válik a lélek. Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a gyermekek sok időt töltsenek a szabad levegőn. Udvarunk és a közeli zárt, gondozott játszótér biztosítja a gyermekeknek a levegőzést és a szabad mozgás megfelelő helyszínét. Az udvari játék során fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek intenzív mozgással töltsék idejüket. Télen is igyekszünk kihasználni minden adódó lehetőséget a gyermekek mozgásfejlesztésére ( hógolyózás, csúszkálás ).

14 Óvodáskorban éppen a játék által alakítjuk ki azokat a magatartási formákat, formáljuk azokat a tulajdonságokat, amelyekkel megalapozzuk, hogy majd felnőve, munkájukat odaadóan, elmélyülten, kitartóan végezzék, megtalálják benne azt a sajátos örömet, amit a játék minden körülmények között ad. ( B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék.) 8 A KÖRNYEZŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE A környező világ megismerése során a gyermekek az élő- és élettelen természeti és társadalmi környezetben bekövetkező változásokat, ezek hatását, következményeit, törvényszerűségeit tapasztalják meg. Ez a megismerési terület az óvodai élet egészében jelen van, nem lehet szigorúan foglalkozási ágba sorolni. Fontosnak tartjuk a gyermekek környezet iránti érdeklődésének felkeltését, a mindennapi élet adta szerepek, magatartásminták megismerését, a természet megszerettetését és jelenségeinek megértetését, ok-okozati összefüggéseinek felfedezését, a természet megóvását, gondozását. Lényeges, hogy természetes élethelyzetekben tanítsuk meg a gyermekeket a helyes viselkedési formákra, amelyek a világban történő eligazodásukat, helytállásukat megkönnyíti. Alapvető feladatunk, hogy a tapasztalatokat meg is fogalmazzuk, verbális síkra tereljük át. Fedezzük fel, a gyerekek által nyújtott számtalan lehetőség kihasználásának módjait. A nevelési terület sajátosságai Mindig gyermeki tevékenységre épüljön a tapasztalatszerzés. Törekszünk a jelenségek, változások természeti környezetben való megfigyelésére. A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és a cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves gyermekeknél, ezzel biztosítjuk a szó kép cselekvés egységét.

15 Minél több érdekes problémahelyzetet hozunk létre, annál inkább aktivizáljuk a gyermeket a logikus gondolkodásra. A tevékenységek sokszínűek, változatosak legyenek az óvoda keretein belül. Tárjuk fel az ok okozati összefüggéseket egyre bővülő módon, és egyre magasabb szinten, igazodva a gyermekek egyéni adottságaihoz. Figyelmet fordítunk a szülőföldhöz, Budapesthez, a világhoz, Izraelhez és óvodánk közvetlen környezetéhez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítására. A környezet és természet védelme mindannyiunk számára fontos, és ezt szeretnénk a gyermekek és szüleik felé közvetíteni. A környező világ megismerése során a gyermekek matematikai tartalmú tapasztalatait és ismereteit is bővítjük. A környezet megismerésére nevelés szerves része a matematikai nevelés, hiszen a külső világ matematikai tartalmú megismerése történik ekkor. A matematikai nevelés célja: a természeti-, tárgyi környezet sokoldalú, tevékeny megismerése során a világ mennyiségi, formai és téri viszonyainak megtapasztaltatása játékos formában. Az összefüggések feltárása mélyebb és sokoldalúbb módon történik. Feladatunk: A gyermek érdeklődésének felkeltése a matematikai problémák iránt A sokoldalú érzékelés, tapasztalatszerzés feltételeinek biztosítása. Gyakorlati problémák felvetése és a megoldások közös keresése. Elemi ok-okozati összefüggések felismertetése. Logikus gondolkodás megalapozása. A számítógéppel való megismertetése. A 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve az ismeretszerzés több formája figyelhető meg: utánzás, spontán tapasztalatszerzés a játék, munka során, beszélgetések, irányított megfigyelések, problémaszituációk. Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben sokszor találkozunk. Feladatunk, hogy felismerjük az adódó lehetőségeket, használjuk ki a bennük rejlő problémaszituációkat, ösztönözzük a gyerekeket önálló megoldásokra. Így segítjük őket a világ sokrétű megismeréséhez. 9

16 Kapcsolódás a többi nevelési területhez A külső világ tevékeny megismerése és megóvása során alkalmazzuk azokat a módszereket, eszközöket, nevelési eljárásokat, melyeket a nevelés egyéb területén is használunk. A gyermekek többsége az óvodában találkozik először a munkával. A munkában a gyerekek sokszínű tapasztalatot szereznek a környezetről, az anyagok milyenségéről, az eszközök használatáról. Fontos akarati tulajdonságokat fejleszt, úgy mint kitartás, felelősségérzet, fegyelmezettség, stb. Lényeges szem előtt tartanunk, hogy a gyermeknek örömet szerezzen ez a tevékenység is. Alapelvünk a következő: a gyermeki munka mindig önkéntes, rendszeres, örömöt okozó legyen. Ez a tevékenység irányulhat az egyén és a közösség felé is. A közösségért végzett munka a naposság, valamint a teremrendezés, rendrakás. A naposi tevékenység kiegészül az önkiszolgálással a folyamatos étkezések során, s ez már az egyén felé irányul. Ösztönözzük a gyermekeket az önálló öltözködésre, a kulturhigiénés szokások megismerésére és gyakorlására is. A gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos pozitív értékelést igényel. Az óvónő feladata, hogy a gyermekek munkájának értelmét felismertesse, tudatosítsa bennük, hogy a munka eredménye nemcsak az egyénnek, hanem a közösségnek is örömöt okoz. Így a gyermeki munka közösségformáló hatása kiemelkedő. KOMPLEX MŰVÉSZETI NEVELÉS A komplex művészeti nevelésen általában az esztétikai érzék fejlesztésének három alapvető területét értjük: az irodalmat, a zenét és a képzőművészetet, vagyis az emberi érzések, gondolatok művészi kifejezési formáit. Az esztétikum fogalomkörét a természeti és társadalmi környezeten kívül a művészi alkotások hatásaival is bővítenünk kell. Minden hatás beletartozik, amely a gyermek fogékonyságát, érdeklődését növeli. Mivel a gyermeknek nincs kialakult ízlése, így azt a mi véleményünk alakítja. Az esztétikai élmény által kettős magatartás formálódik: alkotói és befogadói. A befogadó gyermeket alkotóképessé kell tennünk, hogy kreatív és innovatív felnőtté váljon. A mi feladatunk, a valóság szépségeinek felismertetése a környezet megfigyeltetésével, a művészet eszközeivel újra alkottatni, s ezáltal a gyerek

17 érzelmi világát gazdagítani. Esztétikai nevelésünk alapfeltétele az érzékszervek fejlesztése, finomítása. Az érzékszerveinken keresztül szerzett ismeretek tényszerűek, s e tények rögzítése akkor válik művészi befogadássá, ha sajátos érzelemmel párosul, és így raktározódik el élményeink közé. A gyermekekben hamar kialakult szín és forma, hangérzékelést állandóan bővítenünk kell. Észrevetetjük velük a szürke hétköznapok különlegességeit, szépségeit, de rútságait is, amelynek örülni lehet, vagy taszítani kell. Tiszteljük a környezet harmóniáját, s a gyermekekben is felkeltjük ezt az érzést. Törekszünk arra, hogy óvodásainkban megjelenjen az önkifejezés vágyának csírája. Az óvodáskor elején a gyermekekben az esztétikai, az intellektuális és az erkölcsi érzelmek még nem különültek el. Ezek a mi hatásunkra differenciálódhatnak majd. Nem művészeket szeretnénk nevelni, hanem olyan gyermekeket, akik törekszenek a szép felfedezésére, létrehozására. 0. Irodalmi nevelésünk ( mondókák, versek, mesék, bábjáték, dramatizálás ) Az adott nevelési terület célja: Célunk, hogy a gyerekek megszeressék az irodalmat, felkeltsük érdeklődésüket a könyvek, az olvasás, s az ismeretszerzés iránt. Esztétikai feladatunk, hogy jellemet és ízlést formáljunk. Olyan hatással kell lennünk a gyermekre, hogy képes legyen átélni az irodalmi alkotások hangulatát, beleélni magát történetekbe. Ezért érvényre kell juttatnunk a mesék, versek képszerű, szemléletes jellegét. Fontos az esztétikai élmény átélése, mert ezáltal tudatosíthatjuk az esztétikai minőségeket. Ezeket ismerje fel, és jelenítse meg újra, mesélés, bábozás, dramatizálás során a gyermek. A mese és a vers mély emberi érzelmeket tükröz, mely alakítja az óvodások helyes erkölcsi normáit. Meséink, verseink hatással vannak önismeretük mélyítésére, emberi kapcsolatokra. Tanít, segít a világ megismerésében, optimista befejezése a bizakodás érzését váltja ki a gyerekekből, ezen kívül oldja szorongásaikat. Az irodalmi neveléssel fontos képességeket fejleszthetünk, úgy mint figyelem, fantázia, belső képteremtés képessége, kettős tudat.

18 A nevelési terület sajátosságai: Az irodalmi alkotások közül többnyire a népmesék, irodalmi mesék, állatokról szóló történetek, és humorosabb versek közül válogatunk. A mese- és vershallgatási szokásaink állandóan visszatérők. Ezzel is segítjük a gyermek kettős, befogadói tudatának alakulását. A mesék és versek élményszerű előadásával törekszünk arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon ezek újraalkotásának vágya. Gyakori bábozással, dramatizálással ösztönözzük a gyermekeket a hallottak újraalkotására, így fejlődik anyanyelvi-stilisztikai, akusztikai és mimikai eszközeik tára. 2. Zenei nevelés A zenei műveltség egyértelműen beletartozik a közműveltség fogalmába. Megszerzése hosszú folyamat, egész életen át tartó folyamatos ismeretszerzés, zenehallgató, vagy művelő tevékenységet jelent. Célunk a zene iránti érdeklődés felkeltése, a zene megszerettetése, a zenei írás-olvasás megalapozása, és az alkotás igényének felkeltése. A zenének az érzelmi hatása ebben az életkorban igen jelentős. Az éneklés sajátos, bensőséges kapcsolatteremtésre ad lehetőséget óvónő és gyermek között. A zenei nevelés a gyermekek értelmi képességeit is fejleszti. A zenei fogalompárok megértése figyelmet, érdeklődést igényel, ami hatással van gondolkodásuk fejlődésére. A dalosjátékok a szabálytudat, szabálytartás képességének fejlesztésére adnak lehetőséget. A dalok, mondókák rögzítésével fokozatosan fejlődik a gyermekek emlékezete. A zenei nevelés nagy esztétikai hatással bír. Fontos, hogy a gyermekkel észre vétessük a zene szépségeit, sajátos kifejezési formáját. Fejlesszük zenei ízlésüket tiszta éneklésünkkel, minőségi dalanyag kiválasztásával és gondosan megválogatott zenehallgatási anyaggal.

19 A zenei nevelés sajátosságai: A zenei nevelés tervezése összefonódik irodalmi nevelésünkkel. Témaköreink egymásra épülnek, tervszerűek, általában az évszakhoz és az ünnepekhez kapcsolódnak. Mindig meghatározott zenei feladattal dolgozunk. A következő szempontokat tartjuk szem előtt a dalés mondókaanyag kiválasztásánál: életkori sajátosságok, a csoport fejlettsége, hangterjedelem, hangkészlet, ritmus, szöveg, szabály. Nagyon fontosnak tartjuk a zenehallgatást az esztétikai nevelés szempontjából. Törekszünk a magyar népdalkincs felhasználására, illetve az angol nyelvi alapok elsajátítása érdekében angol nyelvű gyermekdalok tanítására, természetesen a zsidó hagyományoknak megfelelően, héber nyelvű dalok, dalos játékok tanítására is. Zenetanulásra ( szolfézs, zongora) lehetőség van az intézményben. A zene mindennapjaink szerves része, nem korlátozódik kizárólag az ének- zenei foglalkozásokra. 3. Vizuális nevelésünk Célunk, hogy az alkotó ábrázoló építő tevékenységek által felkeltsük a gyermekben a környező világ lépi- és téri befogadását, készségeit a lehető legtöbb technika által fejlesszük. Elsődleges feladatunk a feltételek megteremtése, hogy megfelelő és változatos eszközöket biztosítunk a gyermekek számára. A velük született adottságokat, hajlamokat mindig figyelembe kell vennünk. A gyermeki ábrázolás lényege, hogy az általuk látott világról képet adjanak. Ez a tevékenység speciális játéktevékenység, melynek során a gyermek a világról szerzett ismereteit érzékletes, képi úton rögzíti. Az ábrázolás a gyermek első alkotó tevékenysége. Az ábrázolás során fejlesztjük a gyermek látóapparátusát, gondolkodását, esztétikai és etikai érzékét, a szem-kéz koordinációját, téri tájékozódó képességét. Elősegítjük a látási konstanciák kialakulását, rögzülését. A megfigyelés és az ábrázolás által formáljuk képzeletüket, gazdagítjuk élményvilágukat, fejlesztjük alkotóképességeiket. Felkeltjük a szépség iránti vonzódásukat. Problémahelyzetek

20 megoldása során fejlesztjük intelligenciájukat és képi kifejezőképességüket. Az óvodáskor végére elengedhetetlen feladatunk a finommotorika maximális szintjének elérése a gyerekek egyéni adottságaihoz igazodva. Az óvodai ábrázolás megjelenési formái A kézművesség olyan tevékenység, amelyen tárgy- és játékkészítést értünk. Különböző anyagokból, változatos módszereket felhasználva ( barkácsolás, gyöngyfűzés, hajtogatás.) Hatásosan fejlesztjük az óvodások manipulációját, konstruáló képességét. A foglalkozások során lehetőség nyílik megismerkedni sok anyag tulajdonságaival, felhasználásának változatos lehetőségével. Rajzolás, festés, nyomdázás, képalakítás változatos technikákkal. Képek készítése festéssel, rajzolással, papírragasztással, karcolással, nyomattal. Ez a gyermekek önkifejezésének legegyszerűbb módja, melyben tükröződik viszonyuk, gondolataik az őket körülvevő világról. 2 Ezek a technikák rendkívül kedveltek az óvodások körében, gyakorlásukra számos lehetőség nyílik a mindennapok folyamán. A technikák és témák választhatósága jól fejlesztik a gyermekek kreativitását. E tevékenységeket mindig a csoportszoba adott helyén végzik a gyerekek. Ügyelünk arra, hogy az egyes játszó csoportok ne zavarják az alkotómunkát. Az elkészült munkákat a gyermekek és a szülők számára mindig látható helyre tesszük, egyrészt egymás alkotásának megismerésére, másrészt a szülők számára. Ezzel is elősegítjük óvodásainkban a másik munkájának tiszteletét, a szülőknek pedig összehasonlítási alapot teremtünk. A gyermek a díszítő munkájával közölheti érzéseit, kívánságait a szépítő gazdagító szándékán túlmenően. E tevékenység során fejlődik vizuális jellegű ritmusérzéke, arányérzéke, monotónia-tűrő képessége. Megismertetjük a gyerekeket népművészetünk díszítő motívumaival. Megismerik a gyerekek, hogy miből mit lehet készíteni. ( gyurma, agyag, só- liszt, homok, kő, ) Építés során a gyermek térbeli tapasztalatokat szerez: tájékozódik a dolgok térbeli helyzeteiről, formák egymáshoz rendelésének egyszerű lehetőségeiről, soralkotásról, ritmus képzésről. A kompozícióalkotás képességét alakítjuk ezáltal is. A vizuális nevelés tervezése is összefügg a többi fejlesztendő területtel. A vizuális nevelésben mindenki saját képességei szerint válogat a technikák és az eszközök között. Fontosnak tartjuk, hogy minél több formában valósítsák meg elképzeléseiket g y e rmekeink, és

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Pedagógiai Program 2014/2015 1 " Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges: Egyik az elfogadó közösség, a

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben