AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2

3 Az Amerikai Alapítványi Iskolát 990-ben az Amerikai Egyesült Államokbéli American Endowment Fund For Hungarian Jewry Alapítvány hozta létre, alapítványi iskolaként. Ma az intézmény jogállása egyházi jellegű, fenntartója a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség és a fenti alapítvány. N e v e l ő oktató munkánkat a közoktatásról szóló törvényeknek megfelelve a szakminisztériummal közoktatási megállapodást kötöttünk. Az elmúlt évek során bővült és kikristályosodott intézményünk arculata. I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Óvodánk zsidó vallásos, hagyományőrző, gyermeknevelő intézmény, vegyes csoporttal (csoportokkal) működik. A foglalkoztatásban differenciálunk életkor szerint. Az óvoda programját meghatározza az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja ( 37/996.(VIII.28.) Korm. rendelet) és a zsidó vallás és kultúra hagyományai, gyakorlásának törvényei. Meggyőződésünk, hogy az óvodáskorú gyermek természetes kíváncsiságból, érdeklődéséből adódóan nyitott a világ megismerésére. Mint egy mesekönyvet, ki kell tárni előtte az életet. Testi és értelmi képességeit egyaránt fejleszteni kell. Meg kell tanítani az egészséges életmódra, ezen belül a helyes táplálkozásra, testfelépítésének megfelelő sportolásra. Fogékonnyá kell tenni a különböző művészeti ágak, a zene, a képzőművészet alkotásainak megismerésére, megszerettetésére. Meg kell kezdeni a zsidó identitástudat alakítását, a zsidó vallási ismeretek elemeinek megismertetését. Tárgyi feltételek: Az óvoda épülete, udvara, kertje, berendezése a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelel testméreteiknek, az ergonómiai elvárásoknak. A két teremben, a hozzájuk kapcsolódó folyosón és a

4 tornateremben elegendő hely áll rendelkezésre a játékra, a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére. A környezet harmonikus, esztétikusan, célszerűen rendezett, nevelési célkitűzéseink megvalósítására alkalmas. A kiszolgáló helyiségek a gyermekek igényének maximálisan megfelelnek, kényelmüket szolgálják. Személyi feltételek A nevelőmunkát felsőfokú végzettségű óvónő végzi, szerepe mintaértékű a gyermekek számára, Minden kérdésben együttműködik az óvoda vallási vezetőjével. Az óvodapedagógus mellett részt vesznek a nevelőmunkában vallástanárok, nyelvtanárok, valamint a gyermekek gondozását és a pedagógiai munkát segítő dajkát. 2 A napi élet szervezése A gyermekek heti és napirendje rugalmas, ugyanakkor a rendszeresség a fő jellemzője. Az óvodai élet szervezésében a különböző rutin tevékenységi formák játék, ének-zene, a külső világ tevékeny megismerése, a mese, vers harmonikusan kapcsolódnak a vallási hagyományok megismeréséhez, ápolásához. A szép magyar beszéd, anyanyelvi nevelés mellett megfelelő hangsúlyt kap az angol társalgási nyelv elsajátítása, valamint a héber nyelvvel való ismerkedés. Az óvodai nevelést a családi élet értékeire és hagyományaira építve, a szülőkkel együttműködve valósítjuk meg, a gyermekek egyéni képességeinek, szükségleteinek figyelembe vételével. Az óvoda általános napirendje: érkezés , közben egyéni foglakoztatás, játék

5 reggeli , előtte hagyományos kézmosás, áldásmondás, stb kb. 30 perces foglalkozások életkor szerint differenciáltan, ( forgószínpad szerűen, 30 perces időtartamban angol nyelv, vallás, mese- verstanulás, kézműves foglalkozás, rajzolás, matematikai alapkészségek gyakoroltatása, stb.) v..30 (az időjárástól függően) szabadtéri játék, séta, úszás, korcsolya stb ebéd zsidó hagyományok szerint alvás ( esetleg tovább, igény szerint) utána uzsonna foglalkoztatás, mint délelőtt 5.30 játék, egyéni foglalkozások A zsidó és nemzeti ünnepeken óvodai foglalkozás nincs. A napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megszervezésére. A napi háromszori étkezés kóser. Az óvoda éves programja kapcsolódik az iskola programjához. Az óvoda és az iskola alsó tagozatának több programja közös. Életkornak megfelelő szinten megünnepeljük a magyar történelmi évfordulókat. Megtartjuk a zsidó vallási ünnepeket. Az óvodai nevelés alapelvei Óvodai nevelésünk célja a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődésének elősegítése. Minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelő szintre akarunk emelni. Azt valljuk, hogy a fejlesztés az óvodában nem kizárólag direkt ráhatás, hanem a gyermekek érési folyamatához igazított támasznyújtás, irányadás, segítés. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. Óvodánkban alapelv, hogy a gyermeki személyiséget szeretet, tisztelet és elfogadás övezze. Intézményünk mindazon jogos gyermeki és szülői és vallási igényt igyekszik kielégíteni, mely találkozik az általunk fontosnak és pedagógiailag értékesnek tartott nevelési célokkal. Feladatunk a zsidó identitástudat alapjainak, a vallási ismeretek elemeinek alakítása. Ennek a pedagógiai elvnek az érvényesítésének érdekében biztosítjuk a nyelvi környezetet, minden tevékenység közben használjuk az angol, a magyar, illetve a héber nyelvet. Nem az angol nyelv tanítása a közvetlen célunk, hanem természetes nyelvi közeget teremtünk, amelyben személyhez kötötten motivált a gyermek az angol nyelv gyakorlásában. Pozitív érzelmekkel töltve az idegen nyelv elemeinek, alapjainak elsajátítása játék a gyermek számára.

6 3 AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI. Az egészséges életmódra nevelés A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak megismertetése é kialakítása a mentálhigiénés, szociális és testi nevelés eszközeivel, az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata. Gondozási, prevenciós és korrekciós tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a családi nevelés kiegészítéseként. Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása. Az egészség definíciójához igazodva ez testi, lelki és szociális jólét együttes meglétét kívánja, ezért az egészségnevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja. Feladataink az egészséges életmódra nevelés során. Az egészséges környezet biztosítása tárgyi és személyi feltételek megteremtése A gyermekek gondozása, szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése testápolás öltözködés táplálkozás pihenés, alvás baleset megelőzés A gyermekek testi képességeinek fejlesztése, a mindennapi mozgási lehetőség biztosítása mozgásigény kielégítése

7 harmonikus mozgásfejlődés elősegítése testi képességek fejlesztése / gyorsaság, erő, ügyesség, állóképesség, a szervezet edzése testdeformitások megelőzése mozgáskultúra fejlesztése Az egészséges életmód kialakításának feltételei A tárgyi feltételek folyamatos bővítése mellett nagy fontosságú a személyi feltételek biztosítása is programunk megvalósításához. A nap minden pillanatában igyekszünk megfelelni a helyzetünkből adódó modellszerepnek. Odafigyelünk személyi higiéniánkra, esztétikus megjelenésünkre, egészséges életvitelünkre és sportos magatartásunkra. Fontosnak tartjuk ezeknek az értékeknek a közvetítését a szülők felé is, hiszen közösen hatunk a gyermekekre, ezért jó, ha egységes felfogás tükröződik bennünk. Az egészséges életmód gyakorlati megvalósítása Az emberi szervezet saját bioritmussal rendelkezik, mely szokásrendszerrel és rendszeres, következetes életritmussal formálható. Óvodánkban összehangolt, folyamatos napirend biztosítja a gyermekek számára a rendszerességet, az érzelmi biztonságot nyújtó ismétlődő tevékenységek, az aktív és passzív tevékenységformák arányos, harmonikus váltakozását. 4 Alapvető feladataink. A gondozás elsődleges feladatunk. A család ez irányú tevékenységének óvodai folytatása, kiegészítése ill. pótlása aktív segítségadással, a feltételek megteremtésével és a fokozatos önállósodásra neveléssel. Mindezt szorosan együttműködve végezzük a szülőkkel. A személyi higiénével

8 kapcsolatos tevékenységeket azon túl, hogy szokássá alakítjuk, jelentőségét a gyermekek életkorának megfelelően tudatosítjuk is. A gondozási tevékenységek elvégzéséhez és elsajátításához az egész nap során elegendő időt biztosítunk. 2. A gyermekek egészséges fejlődéséhez, növekedéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres, nyugodt és kultúrált körülmények között zajló étkezés, mely az egészséges étrenden alapul. A kultúrált étkezés szokásait gondosan és esztétikusan megszervezett körülmények között, személyes példaadással, és állandó odafigyeléssel, segítségnyújtással, derűs légkörben alakítjuk, a zsidó hagyományoknak megfelelően. 3. Az óvodáskorú gyermekek fokozott alvásigényét a napközbeni pihenés pozitív élettani hatását szem előtt tartva biztosítjuk. Óvodásaink számára a napi egy-két órás pihenés. alvás lehetőségét nyugodt, családias légkörben, kényelmes, saját alvóhelyen teremtjük meg. Az egészséges életmódra nevelés kapcsolata a többi nevelési területtel Az egészséges életmódra nevelés komplex, összetett hatást gyakorol a gyermekek testi, mentálhigiénés és szociális fejlődésére, és természetes egységet alkot az óvodai nevelés többi területével. - erkölcsi neveléssel ( tolerancia, empátia.) - értelmi neveléssel ( gondolkodás, kombinációs és szervező készség ) - érzelmi, akarati neveléssel ( kitartás, csapatszellem ) - esztétikai neveléssel ( ritmus, mozgásharmónia ) 2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Óvodánkban igyekszünk a gyermekek számára derűs, nyugodt, szeretetteli légkört biztosítani, ahol az óvópedagógus-gyermek és a gyermek- gyermek egymáshoz való viszonya pozitív irányba fejlődik. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlása. Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak ( mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának ( ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának ) fejlődését.

9 ( Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) Ebben a viszonyrendszerben az óvónő magatartása az óvodás gyermek számára modellértékű. Intézményünkben kiemelt feladat a zsidósággal való azonosulási képesség kialakítása, a magyarság- és a zsidóságtudat összehangolása Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Az anyanyelvi és kommunikációs készség fejlesztése Az anyanyelvi kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítőelemként jelen van a nevelés folyamatának minden mozzanatában. A kommunikáció során számos olyan dolgot kell megvalósítanunk, melyek egyfelől a beszéd, másfelől pedig a viselkedéskultúra területéhez tartoznak. A beszédviselkedésen a hangos megnyilatkozásnak mindazon szabályait, jellemzőit és lehetőségeit értjük, amelyeket a beszélő nyelv beszéd viselkedés hármas egységében valósít meg meghatározott körülmények között. Cél: a zavartalan kommunikáció kialakítása a megértés érdekében. Kiemelten fontos az óvodában a felnőtt beszédminta. A gyermekek teljes személyiségében igénylik az óvónőt. Ez az igény felfokozott készenléti állapotot jelent számukra. Alapvető követelmény tehát az óvónő mintaszerű beszédkultúrája, viselkedése, megjelenése. Ennek feltételei: a helyes légzés

10 megfelelő hangindítás és hangképzés helyes szövegejtés ( prozódia, beszéddallam, helyes hangsúly, tempó, ritmus, hangerő, szünettartás, stb.) Alapvető fontosságú, hogy közlendőnk megfeleljen: a közlés tartalmának a magyar nyelv szabályainak a beszélő személy egyéniségének Vagyis a prozódiai jellemzők egyik alapfunkciója, hogy tagolják az élőbeszédet, mert ezáltal az értelmezést teszik lehetővé. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a fontos igazságot, hogy a beszéd minősége elsősorban jártasság kérdése, vagyis kiemelt fontosságú a beszédhelyzetek teremtése, a gyakorlás. Különösen fontos, amikor a gyermekek meghatározott időnként idegen a n g o l nyelvi közegben, a második nyelv elemeivel találkoznak. A beszéd és gondolkodás kapcsolatának fontossága alapvető, amikor gyermekeink verbális fejlesztéséről van szó. A beszéd a gondolkodás kifejező eszköze, megjelenési formája. Evidencia tehát, hogy a cselekvés, a gondolkodás és a beszéd elválaszthatatlan egymástól a beszédfejlődés folyamatában. A gyermeki fejlődés során lassan a mozgást, a cselekvést felváltja a gondolkodtató játékos tevékenység. Ügyelnünk kell arra, hogy sohase tévesszük szem elől a gyermek egyéni fejlettségét, fejlődési ütemét, szociális érettségét. Mindezekhez verbális és nonverbális eszközöket is fel kell használnunk; mint mimika, gesztus, tekintet, fej és testtartás, stb, mert ezek szentesítik, módosítják a beszéd jelentését, hatását. A beszédhibák felismerésére, figyelmet kell fordítanunk.

11 6 4. A gyermeki tapasztalatszerzés Az óvódáskor életkori sajátosságának megfelelően a sokrétű, érdeklődés alapján vezérelt tevékenység gyakorlása a tanulás alapja. Fő motivációja pedig az utánzás, elsősorban a kompetens felnőtt személy tevékenységének leképezése. Ilyenformán a tanulás nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az óvodában adódó helyzetekben, a környezet adta spontán és az óvodai szakember által szervezett helyzetekben, az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon tág időkeretben realizálódik. Feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a tevékenységi lehetőségek széles körének biztosítása, mely a mindennapok gyakorlatában laza, de jól érzékelhető normák és a gyermekek szintjének megfelelő feladatok kijelölésével egészül ki. Hatékonysága a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, sokirányú tevékenység lehetőségével növelhető Óvodánkban a tanulás minden lehetséges formája fellelhető, feltételeink alkalmasak a gyermeki ismeret és tapasztalatszerzés szükségletének kielégítésére, a gyermeki tevékenységek széles skálájának biztosításával, szakembereink színvonalas irányításával. 5. Munka jellegű tevékenységek A személyiségfejlesztés fontos eszköze az örömmel és önként végzett játékos, munka jellegű tevékenység. Sportos életmódunkból eredően óvodánkban fontos, hogy a gyermekek önállóan tudjanak öltözni, az önkiszolgálás, önállóság magas szintjére jussanak. A felnőttekkel, gyerekekkel együtt, egymásért végzett tevékenység jó lehetőség olyan fontos emberi tulajdonságok fejlesztésére, mint a felelősség, önállóság, kitartás, feladattudat kialakulása. A JÁTÉK, MINT A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ ESZKÖZE A játékok nem esetleges találmányok. Megvilágítják a felnövekedés gondjait és örömeit, megkönnyítik a csecsemőkortól a felnőttkorig való utazást. Megtanítják a gyereket arra, amiről soha nem is gondolta, hogy meg kell tanulnia, és soha nem is fog emlékezni rá, hogy megtanulta. Ellátják őt a legkülönbözőbb tapasztalatokkal, amelyekre semmilyen más módon nem tehetne szert.

12 ( Cherfas J.: Ez csak játék) A játék: a gyermek elsődleges tevékenysége, amely alapot ad a másik két fő tevékenység, a munka és a tanulás kifejlődéséhez is. A játék örömforrás, önmagáért való tevékenység. Maga a ténykedés, maga a manipuláció, maga az elképzelés szerzi a gyermeknek az örömet, nem pedig az, hogy egy szükséglete vagy egy vágya kielégült. ( Mérei- Binét: Gyermeklélektan ) A játék a személyiségfejlesztés és fejlődés alapvető eszköze, ezért jelentőségét mindig szem előtt tartva, minden más tevékenységnél fontosabbnak tartjuk, ezért a napirendben erre maximális időt biztosítunk. A játék által fejlődnek a gyermek: értelmi képességei megismerő, kognitív folyamatai ( érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás ) érzelmi, társas kapcsolatai, szociális ismerete verbális és nonverbális kommunikációja 7 Feladatunk, hogy a játéktevékenység által nyújtott lehetőségek ( fejlesztési, élményfeldolgozási, továbblépési, ) minél hatékonyabb érvényesülését biztosítsuk a gyermek személyiségfejlesztése során. Ehhez elsősorban a játéktevékenység megfelelő feltételeit kell biztosítanunk.

13 A játszóhelyek kialakításánál tudatos és következetes, ugyanakkor rugalmas magatartást tanúsítunk. A tárgyi feltételeket a játékok és eszközök folyamatos bővítésével biztosítjuk. Minden korosztály számára megfelelő játékeszközöket nyújtunk, a gyakorlójátékoktól a magasabb szintű szabályjátékokig. Tudatosan gyűjtjük azokat a játékokat, melyek bővíthetik a gyermekek témaválasztását. A gyermekek rendelkezésére állnak a konstruáló-, a gyakorló-, a szerep-, a barkács-, a dramatizáló játékok eszközei, elérhető, egyértelműen meghatározott helyen, esztétikus elrendezésben, tárolóedényekben. A játékeszközöket saját készítésű játékokkal, bábokkal, természetes alapanyagú tárgyakkal bővítjük. A játéktevékenységhez, mint a gyermek legfontosabb tevékenységéhez a folyamatos napirenden belül a lehető legtöbb időt és megfelelő légkört biztosítjuk, a játéktevékenység irányításának alapelveit szem előtt tartva. Indokolatlanul nem avatkozunk tevékenységükbe, biztosítjuk a szabad kezdeményezés és játék lehetőségét. Biztosítjuk a játék optimális feltételeit, részt veszünk a játéktevékenységben ötlet- és példa adásával. Segítjük a gyermekeket konfliktushelyzeteik megoldásában. Figyelemmel kísérjük minden egyes gyermek játékát, segítjük megoldani a játék során adódó problémákat. A gyermekekkel való közös játékunkat felhasználjuk az óvónő- gyermek, gyermek-gyermek közötti kapcsolat elmélyítésére. A játék során nyílik legtöbb lehetőségünk az indirekt egyéni fejlesztésre. A játéktevékenység során segítjük a gyermekek élményeik feldolgozásában, és törekszünk szorongásaik felfedezésére, feldolgozására. Ám, mindig szem előtt tartjuk Ancsel É v a gondolatát; A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása. Segítségével olvashatóvá válik a lélek. Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a gyermekek sok időt töltsenek a szabad levegőn. Udvarunk és a közeli zárt, gondozott játszótér biztosítja a gyermekeknek a levegőzést és a szabad mozgás megfelelő helyszínét. Az udvari játék során fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek intenzív mozgással töltsék idejüket. Télen is igyekszünk kihasználni minden adódó lehetőséget a gyermekek mozgásfejlesztésére ( hógolyózás, csúszkálás ).

14 Óvodáskorban éppen a játék által alakítjuk ki azokat a magatartási formákat, formáljuk azokat a tulajdonságokat, amelyekkel megalapozzuk, hogy majd felnőve, munkájukat odaadóan, elmélyülten, kitartóan végezzék, megtalálják benne azt a sajátos örömet, amit a játék minden körülmények között ad. ( B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék.) 8 A KÖRNYEZŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE A környező világ megismerése során a gyermekek az élő- és élettelen természeti és társadalmi környezetben bekövetkező változásokat, ezek hatását, következményeit, törvényszerűségeit tapasztalják meg. Ez a megismerési terület az óvodai élet egészében jelen van, nem lehet szigorúan foglalkozási ágba sorolni. Fontosnak tartjuk a gyermekek környezet iránti érdeklődésének felkeltését, a mindennapi élet adta szerepek, magatartásminták megismerését, a természet megszerettetését és jelenségeinek megértetését, ok-okozati összefüggéseinek felfedezését, a természet megóvását, gondozását. Lényeges, hogy természetes élethelyzetekben tanítsuk meg a gyermekeket a helyes viselkedési formákra, amelyek a világban történő eligazodásukat, helytállásukat megkönnyíti. Alapvető feladatunk, hogy a tapasztalatokat meg is fogalmazzuk, verbális síkra tereljük át. Fedezzük fel, a gyerekek által nyújtott számtalan lehetőség kihasználásának módjait. A nevelési terület sajátosságai Mindig gyermeki tevékenységre épüljön a tapasztalatszerzés. Törekszünk a jelenségek, változások természeti környezetben való megfigyelésére. A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és a cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves gyermekeknél, ezzel biztosítjuk a szó kép cselekvés egységét.

15 Minél több érdekes problémahelyzetet hozunk létre, annál inkább aktivizáljuk a gyermeket a logikus gondolkodásra. A tevékenységek sokszínűek, változatosak legyenek az óvoda keretein belül. Tárjuk fel az ok okozati összefüggéseket egyre bővülő módon, és egyre magasabb szinten, igazodva a gyermekek egyéni adottságaihoz. Figyelmet fordítunk a szülőföldhöz, Budapesthez, a világhoz, Izraelhez és óvodánk közvetlen környezetéhez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítására. A környezet és természet védelme mindannyiunk számára fontos, és ezt szeretnénk a gyermekek és szüleik felé közvetíteni. A környező világ megismerése során a gyermekek matematikai tartalmú tapasztalatait és ismereteit is bővítjük. A környezet megismerésére nevelés szerves része a matematikai nevelés, hiszen a külső világ matematikai tartalmú megismerése történik ekkor. A matematikai nevelés célja: a természeti-, tárgyi környezet sokoldalú, tevékeny megismerése során a világ mennyiségi, formai és téri viszonyainak megtapasztaltatása játékos formában. Az összefüggések feltárása mélyebb és sokoldalúbb módon történik. Feladatunk: A gyermek érdeklődésének felkeltése a matematikai problémák iránt A sokoldalú érzékelés, tapasztalatszerzés feltételeinek biztosítása. Gyakorlati problémák felvetése és a megoldások közös keresése. Elemi ok-okozati összefüggések felismertetése. Logikus gondolkodás megalapozása. A számítógéppel való megismertetése. A 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve az ismeretszerzés több formája figyelhető meg: utánzás, spontán tapasztalatszerzés a játék, munka során, beszélgetések, irányított megfigyelések, problémaszituációk. Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben sokszor találkozunk. Feladatunk, hogy felismerjük az adódó lehetőségeket, használjuk ki a bennük rejlő problémaszituációkat, ösztönözzük a gyerekeket önálló megoldásokra. Így segítjük őket a világ sokrétű megismeréséhez. 9

16 Kapcsolódás a többi nevelési területhez A külső világ tevékeny megismerése és megóvása során alkalmazzuk azokat a módszereket, eszközöket, nevelési eljárásokat, melyeket a nevelés egyéb területén is használunk. A gyermekek többsége az óvodában találkozik először a munkával. A munkában a gyerekek sokszínű tapasztalatot szereznek a környezetről, az anyagok milyenségéről, az eszközök használatáról. Fontos akarati tulajdonságokat fejleszt, úgy mint kitartás, felelősségérzet, fegyelmezettség, stb. Lényeges szem előtt tartanunk, hogy a gyermeknek örömet szerezzen ez a tevékenység is. Alapelvünk a következő: a gyermeki munka mindig önkéntes, rendszeres, örömöt okozó legyen. Ez a tevékenység irányulhat az egyén és a közösség felé is. A közösségért végzett munka a naposság, valamint a teremrendezés, rendrakás. A naposi tevékenység kiegészül az önkiszolgálással a folyamatos étkezések során, s ez már az egyén felé irányul. Ösztönözzük a gyermekeket az önálló öltözködésre, a kulturhigiénés szokások megismerésére és gyakorlására is. A gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos pozitív értékelést igényel. Az óvónő feladata, hogy a gyermekek munkájának értelmét felismertesse, tudatosítsa bennük, hogy a munka eredménye nemcsak az egyénnek, hanem a közösségnek is örömöt okoz. Így a gyermeki munka közösségformáló hatása kiemelkedő. KOMPLEX MŰVÉSZETI NEVELÉS A komplex művészeti nevelésen általában az esztétikai érzék fejlesztésének három alapvető területét értjük: az irodalmat, a zenét és a képzőművészetet, vagyis az emberi érzések, gondolatok művészi kifejezési formáit. Az esztétikum fogalomkörét a természeti és társadalmi környezeten kívül a művészi alkotások hatásaival is bővítenünk kell. Minden hatás beletartozik, amely a gyermek fogékonyságát, érdeklődését növeli. Mivel a gyermeknek nincs kialakult ízlése, így azt a mi véleményünk alakítja. Az esztétikai élmény által kettős magatartás formálódik: alkotói és befogadói. A befogadó gyermeket alkotóképessé kell tennünk, hogy kreatív és innovatív felnőtté váljon. A mi feladatunk, a valóság szépségeinek felismertetése a környezet megfigyeltetésével, a művészet eszközeivel újra alkottatni, s ezáltal a gyerek

17 érzelmi világát gazdagítani. Esztétikai nevelésünk alapfeltétele az érzékszervek fejlesztése, finomítása. Az érzékszerveinken keresztül szerzett ismeretek tényszerűek, s e tények rögzítése akkor válik művészi befogadássá, ha sajátos érzelemmel párosul, és így raktározódik el élményeink közé. A gyermekekben hamar kialakult szín és forma, hangérzékelést állandóan bővítenünk kell. Észrevetetjük velük a szürke hétköznapok különlegességeit, szépségeit, de rútságait is, amelynek örülni lehet, vagy taszítani kell. Tiszteljük a környezet harmóniáját, s a gyermekekben is felkeltjük ezt az érzést. Törekszünk arra, hogy óvodásainkban megjelenjen az önkifejezés vágyának csírája. Az óvodáskor elején a gyermekekben az esztétikai, az intellektuális és az erkölcsi érzelmek még nem különültek el. Ezek a mi hatásunkra differenciálódhatnak majd. Nem művészeket szeretnénk nevelni, hanem olyan gyermekeket, akik törekszenek a szép felfedezésére, létrehozására. 0. Irodalmi nevelésünk ( mondókák, versek, mesék, bábjáték, dramatizálás ) Az adott nevelési terület célja: Célunk, hogy a gyerekek megszeressék az irodalmat, felkeltsük érdeklődésüket a könyvek, az olvasás, s az ismeretszerzés iránt. Esztétikai feladatunk, hogy jellemet és ízlést formáljunk. Olyan hatással kell lennünk a gyermekre, hogy képes legyen átélni az irodalmi alkotások hangulatát, beleélni magát történetekbe. Ezért érvényre kell juttatnunk a mesék, versek képszerű, szemléletes jellegét. Fontos az esztétikai élmény átélése, mert ezáltal tudatosíthatjuk az esztétikai minőségeket. Ezeket ismerje fel, és jelenítse meg újra, mesélés, bábozás, dramatizálás során a gyermek. A mese és a vers mély emberi érzelmeket tükröz, mely alakítja az óvodások helyes erkölcsi normáit. Meséink, verseink hatással vannak önismeretük mélyítésére, emberi kapcsolatokra. Tanít, segít a világ megismerésében, optimista befejezése a bizakodás érzését váltja ki a gyerekekből, ezen kívül oldja szorongásaikat. Az irodalmi neveléssel fontos képességeket fejleszthetünk, úgy mint figyelem, fantázia, belső képteremtés képessége, kettős tudat.

18 A nevelési terület sajátosságai: Az irodalmi alkotások közül többnyire a népmesék, irodalmi mesék, állatokról szóló történetek, és humorosabb versek közül válogatunk. A mese- és vershallgatási szokásaink állandóan visszatérők. Ezzel is segítjük a gyermek kettős, befogadói tudatának alakulását. A mesék és versek élményszerű előadásával törekszünk arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon ezek újraalkotásának vágya. Gyakori bábozással, dramatizálással ösztönözzük a gyermekeket a hallottak újraalkotására, így fejlődik anyanyelvi-stilisztikai, akusztikai és mimikai eszközeik tára. 2. Zenei nevelés A zenei műveltség egyértelműen beletartozik a közműveltség fogalmába. Megszerzése hosszú folyamat, egész életen át tartó folyamatos ismeretszerzés, zenehallgató, vagy művelő tevékenységet jelent. Célunk a zene iránti érdeklődés felkeltése, a zene megszerettetése, a zenei írás-olvasás megalapozása, és az alkotás igényének felkeltése. A zenének az érzelmi hatása ebben az életkorban igen jelentős. Az éneklés sajátos, bensőséges kapcsolatteremtésre ad lehetőséget óvónő és gyermek között. A zenei nevelés a gyermekek értelmi képességeit is fejleszti. A zenei fogalompárok megértése figyelmet, érdeklődést igényel, ami hatással van gondolkodásuk fejlődésére. A dalosjátékok a szabálytudat, szabálytartás képességének fejlesztésére adnak lehetőséget. A dalok, mondókák rögzítésével fokozatosan fejlődik a gyermekek emlékezete. A zenei nevelés nagy esztétikai hatással bír. Fontos, hogy a gyermekkel észre vétessük a zene szépségeit, sajátos kifejezési formáját. Fejlesszük zenei ízlésüket tiszta éneklésünkkel, minőségi dalanyag kiválasztásával és gondosan megválogatott zenehallgatási anyaggal.

19 A zenei nevelés sajátosságai: A zenei nevelés tervezése összefonódik irodalmi nevelésünkkel. Témaköreink egymásra épülnek, tervszerűek, általában az évszakhoz és az ünnepekhez kapcsolódnak. Mindig meghatározott zenei feladattal dolgozunk. A következő szempontokat tartjuk szem előtt a dalés mondókaanyag kiválasztásánál: életkori sajátosságok, a csoport fejlettsége, hangterjedelem, hangkészlet, ritmus, szöveg, szabály. Nagyon fontosnak tartjuk a zenehallgatást az esztétikai nevelés szempontjából. Törekszünk a magyar népdalkincs felhasználására, illetve az angol nyelvi alapok elsajátítása érdekében angol nyelvű gyermekdalok tanítására, természetesen a zsidó hagyományoknak megfelelően, héber nyelvű dalok, dalos játékok tanítására is. Zenetanulásra ( szolfézs, zongora) lehetőség van az intézményben. A zene mindennapjaink szerves része, nem korlátozódik kizárólag az ének- zenei foglalkozásokra. 3. Vizuális nevelésünk Célunk, hogy az alkotó ábrázoló építő tevékenységek által felkeltsük a gyermekben a környező világ lépi- és téri befogadását, készségeit a lehető legtöbb technika által fejlesszük. Elsődleges feladatunk a feltételek megteremtése, hogy megfelelő és változatos eszközöket biztosítunk a gyermekek számára. A velük született adottságokat, hajlamokat mindig figyelembe kell vennünk. A gyermeki ábrázolás lényege, hogy az általuk látott világról képet adjanak. Ez a tevékenység speciális játéktevékenység, melynek során a gyermek a világról szerzett ismereteit érzékletes, képi úton rögzíti. Az ábrázolás a gyermek első alkotó tevékenysége. Az ábrázolás során fejlesztjük a gyermek látóapparátusát, gondolkodását, esztétikai és etikai érzékét, a szem-kéz koordinációját, téri tájékozódó képességét. Elősegítjük a látási konstanciák kialakulását, rögzülését. A megfigyelés és az ábrázolás által formáljuk képzeletüket, gazdagítjuk élményvilágukat, fejlesztjük alkotóképességeiket. Felkeltjük a szépség iránti vonzódásukat. Problémahelyzetek

20 megoldása során fejlesztjük intelligenciájukat és képi kifejezőképességüket. Az óvodáskor végére elengedhetetlen feladatunk a finommotorika maximális szintjének elérése a gyerekek egyéni adottságaihoz igazodva. Az óvodai ábrázolás megjelenési formái A kézművesség olyan tevékenység, amelyen tárgy- és játékkészítést értünk. Különböző anyagokból, változatos módszereket felhasználva ( barkácsolás, gyöngyfűzés, hajtogatás.) Hatásosan fejlesztjük az óvodások manipulációját, konstruáló képességét. A foglalkozások során lehetőség nyílik megismerkedni sok anyag tulajdonságaival, felhasználásának változatos lehetőségével. Rajzolás, festés, nyomdázás, képalakítás változatos technikákkal. Képek készítése festéssel, rajzolással, papírragasztással, karcolással, nyomattal. Ez a gyermekek önkifejezésének legegyszerűbb módja, melyben tükröződik viszonyuk, gondolataik az őket körülvevő világról. 2 Ezek a technikák rendkívül kedveltek az óvodások körében, gyakorlásukra számos lehetőség nyílik a mindennapok folyamán. A technikák és témák választhatósága jól fejlesztik a gyermekek kreativitását. E tevékenységeket mindig a csoportszoba adott helyén végzik a gyerekek. Ügyelünk arra, hogy az egyes játszó csoportok ne zavarják az alkotómunkát. Az elkészült munkákat a gyermekek és a szülők számára mindig látható helyre tesszük, egyrészt egymás alkotásának megismerésére, másrészt a szülők számára. Ezzel is elősegítjük óvodásainkban a másik munkájának tiszteletét, a szülőknek pedig összehasonlítási alapot teremtünk. A gyermek a díszítő munkájával közölheti érzéseit, kívánságait a szépítő gazdagító szándékán túlmenően. E tevékenység során fejlődik vizuális jellegű ritmusérzéke, arányérzéke, monotónia-tűrő képessége. Megismertetjük a gyerekeket népművészetünk díszítő motívumaival. Megismerik a gyerekek, hogy miből mit lehet készíteni. ( gyurma, agyag, só- liszt, homok, kő, ) Építés során a gyermek térbeli tapasztalatokat szerez: tájékozódik a dolgok térbeli helyzeteiről, formák egymáshoz rendelésének egyszerű lehetőségeiről, soralkotásról, ritmus képzésről. A kompozícióalkotás képességét alakítjuk ezáltal is. A vizuális nevelés tervezése is összefügg a többi fejlesztendő területtel. A vizuális nevelésben mindenki saját képességei szerint válogat a technikák és az eszközök között. Fontosnak tartjuk, hogy minél több formában valósítsák meg elképzeléseiket g y e rmekeink, és

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: egészségügyi szakközépiskola és szakképzések

ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: egészségügyi szakközépiskola és szakképzések Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája 8200 Veszprém Szeglethy u. 6. Tel.:

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben