CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága."

Átírás

1 L 6víolyam. Budapest, 1907, julius 7-én, 27, szám, CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága. ELŐFIZETÉ SI ÁRA: Félévre 6 korona. Egész évre 12 korona, Negyedévre 3 korona. A csendőrség városi szolgálata, Irto.: ri/'tiff Ló8ZJ,j csendőrszáza d os. ivége). Yárosi öi'söknél lényeges szel'epet játszik a legénység czélszerü és kényelmes elhelyezése, s a jó közgazdálkodás. Az e lhelye z~st illetőle g főkövetelmény, hogy" rend szeresített lc:itszamra szükséges legénység.i szobákon kívül rendelkezésre álljon egy oly pihenőszoba is, melyben legalább 5-6 ágy kényelmes en elhe l ye zh ető s a maly elsötétitbető, a fennlévő legénység lál'mája, mozgása en en csendet biztositani képes. Az ily pibenő szobában tartja a szglgálatból bllvonnló legénység pihenőj ét. Kivánatos, de ez a laktanyaügyeletes csendőr főgondja kell bogy legyen, hogy az itt pihenő legénység nyugalmát senki és semmi ne zavarja. Egy kisebb átvonuló szoba is jó, ba rendelkezésie áll, melyben a külör sökről érkező legénység találjon éjjeli nyugalmat a nélkül, bogy az örsbeli legénységet fi maga munkájában zaval'hatná. Nagy jótétemény a legénységre, ha ily örsön egy szép, tágas, vilagos és j ól szel l őztethető ét- és tanterem áll rendelkezésre, melyben nemcsak a rendes létszámú legénység, de azon felül embej még kényelmesen elfér. Az étkezés megkönnyitése végett legczélszerübb, ha e terem a konybával közvetlen összeköttetésben áll. ltülönösen télen, mikor a j61 [ütőtt szoba el ső r e ndű követelmény, ezen szobában igen szive sen tartózkodik a legénység, szabadidejét olvasgatással, eszme cserével itt töltheti, s a többi legénységi szobákat a r end etlenségtől, bepiszkolást61 az itt tartózkodás,utal ban keresse és találj a fel. Lényeges, hogy az örsiroda is tágas,.,világos. legyen, mert, gyakran megesik, hogy egyszerre t.obb altiszt k.ell!jogy irodai munkát végezzen, erre pedig a belyszuke jó hefolyással nem lehet..... Gondoskodni kell egy oly megfelelő nagy ~elylsegr~1 is melyben a legénység ládái és egyéb maganholmlal, c:izmák stb. a nélkül elhelyezhetők legyenek, hogy azokat ideoda. bnzogatni, emelgetdl kellene, Padlás SZERKESZTŐSEG ÉS KIADÓHIVATAL Budapest, IV, Egyetem-utcza 4 sz. ilyen örsön e czélra nem használható, mert ez folytonos lármát, dörömbölést okozna, de tüzbiztonsági szempontból sem lehet ezt megengedni, Az élelmezést ill et ől eg az örsparancsnok és a gazdálkodá svezetö csendőr élelmessége itt első r e ndü köve telmény, mert a jó élelmezés, mely itt igen lényeges szerepet j átszik, e nélkül el sem képzeibető. A piaczi alkalmak kibasználása, nagybani bevásárlás, sertések, borjuk, bárányok, bu'kák vágatása, mert nagyobb számu legénység lévén jelen, mindig nagy összegek állanak rendelkezesre - ezen örsökön könnyen eszközölhetö s még nyári meleg időben is foganatositbató, mert fő legénység és cselédség mellett egy kisebb sertés, vagy bor jn, birka úgyszólván egyszerre elfogy. A boi lebetséges ezt keresztül vinni, egy kisebbszerű jégverem beállitása igen elősegiti az élelmezés felvirágzását, Kenyeret sütni, mosatni ilyen nagy örs ökön alig lebet, mert folytonos mosás és kenyérsütés folyna a a laktanyában. Legczélszerübb ezt megbizható vállal kozóval végeztetni. Fűszer, tej, bús, kenyér stb. bevásárlásánál a mindennapi fizetés sok kellemetlenséggel jár, ezért czélszerübb egy-egy belyen, l ehetől eg engedményes árak mellett ezek szállítását biztositani és a fizetést havonta egyszer foganatositani. Ez igen megkönnyiti az örspa rancsnok és gazdálko dásvezető gondját, de a cselédségnek sem nyilik annyi alkalom, hogy megbizatásuk ese té II visszaélbessenek azzal. Vele jár ezzel, hogy az örsparancsnok résen legyen, az egyes helyekről való vásárlást ellenőrizze, a havontai fizetéseket bizottságilag és csak oly számlák, nyugták ellenében eszközölje, melyekben világosan ki van fejezve, bogy a fizetés napjáig fennállott minden tartozás kiegyenlitést nyert, nehogy bárki utólagos számlákkal, meg lebet kimelni. Nyáron természetesen nem kevés befolyáss~ van egy tágas, befásitott udvar arra, hogya legenyseg szórakozását és kényeimét ne másutt, banem a laktanyá már megtörtént. Számják, nyugták stb. okmányok a követelésekkel állhasson elő, mint ez egyes esetekben szokásos módon a gazdálkodási könyv mellett őrizhetök meg. Felemlittetnek itt meg, mint a városi örs ök spe cziális szükségletei, az ily városi örsök területén el!j~lyezett őrbódék (faköpenyeg) és a 1'II.rosbázán levő klkérdezőszoba, Az őrbódék, melyek acsapatoknál basználatban

2 3J4 lévőkhöz hasonlóak, a város ldilönböző részein az ő r járati beoszt,áshoz és a ezéihoz képest vannak felállitva, s arra szolgálnak, hogy esőben, hóban, viharban a szolgálatban álló járőr az idő viszontagságai ellen ezekben védelmet találjon s ne legyen arra kényszel"itve, hogy nyilvános helyre, vagy magánházba e czéiból betérjen. Felállitási helyül, mpgválasztását a város körülményei befolyásolják. Fő, hogy könnyen hozzmérhetök legyenek s belőlük minden irányban ltilátni lehessen. A kiké r dezőszobára szükség van azért. hogy a nyomozó járőrök ezekben minden zaklatástól menten és feltünés nélkül kikérdezéseket foganatosithassanak, itt rövid időre megpihenhessenek, a nyomozás alatt gyüjtött adataikat, bünjeleket, jegyzeteiket nyugodtan rendezhessék, az ő ri zetbe vett, vagy elfogott egyéneket elbocsájtásig. vagy átadásig őrizhessék. Ezen szobának olyannak kell lenni, hogy abban úgy a csendőr, mint bárki más a decorum megsértése nélkül megjelenhess n. Legszükségesebb berendezése: egy asztal. pad, néhány szék, egy fegyverfogas, egy zárható szekrény biinjelek elzárására, egy vizespalaczk, két pohár, melyeket rentlszerint az illető városok szoktak adni. E helyiség tisztántartásáról is a város gondoskodik. Egyes városokban előfordult, hogj' ily czéh-a a rendőr legénység pihenő szobája utaltatott ki, melyben tolonozok is őriztettek stb" a mi a csendő r ség czéljaira gatlólag batott, de magánosok részéről is,felszólalás tárgyává tétetett, Ezért legczélszerübb, ha e czélra egészen különálló helyiség bocsáj tatik rendelkezésre_ Ezen feltételekre lényeges befolyással vannak, hogy elhelyezés, melyet legjobb, ha normális bél' mellett az ill ető város maga ad, mily bérért biztosítható, s hogy milyenek a város közbiztonsagi s különösen anyagi "iszonyai, mennyi a pótadószázalék stb, Az igy megszabott feltételek alapján az után (1 val'osi képviselőtestület nj ból határoz, hogy a feltételeket elfogadja-e vagy sem? Igenlő esetben a tárgyalások folynak, mígnem a jováhagyást belügyminiszter úr ő Nagyméltósága meg nem adja és a szerződés meg nem köttetik, Az eredmény és kikötések szerint a városi szolgálat heállitása, ha elhelyezés van, hamar keresztülvitetik, A tárgyalások eredm énytelensége esetén a várost semmiféle anyagi felelős ség vagy kötelezettség nem terheli. A hozzájaruiasi összeg, vagy szerződési feltételekre nézve bármely város, hol a szolgálat már átvétetett, adhat felvihl,gositást; ezen városok a csendőrségi zseb, könyv nyomán megnevezhetök, de megjegyeztetik, hogy a már megkötött szerződések teljesen intnyadók nem lehetnek, mert belügyminiszter úr ő Nagyméltósága n em chablon. hanem a kére lmező város különleges viszonyai szel'int az e lőző, más városokkal kötött szerződése ktől teljesen függetlenül határoz és adja meg a sanctiót a megbizottja és a város megbizottjai között töttent megállapodásokra, A szolgálat mikénti kezelésére és a csendörségnek a rendő rh a t 6sághoz való viszonyára nézve a már idézett "Különleges határozmányok" alapján lehet felvilágositást adni. Mi csendőrök csupán akieszközlés m6dozataira adhatunk felvilágosítást, de külö n megbizatás nélkül sem tisztnek, sem legénységnek nincs joga, hogy bár felkérésre is e tárgyban kiköteseket, igéreteket tegyen "agy b:'lrmikép tárgyalásokha bocsájtkozzék. Miután bemutattuk a városi szolgálat kereteit és az arra befolyást gyakorló tényezőket, záradékul nem lesz felesleges rámutatni még azon módozatokra is. melyek szerint a városi szolgálat átvétel ének kieszközlése tör, ténik. Ugyanis a rendezett tanácsu városok vezetői mert az eszme és az eredmények már tért 11óditottak,' mind A közrendészet és a nyomozási eljárás. gyakrabban fordulnak tisztekhez és altiszt parancsnokokhoz a tárgybani felvilágositásokért. Irta: lyéil1efh.'l./:ti'l'mu'z. csbn u őrszá7.n.dos. Az eljárás e következő: A városi intézőköi'ök a városi képviselőtestületnek jogerős határozatba ment ily nl. Az emberek l'ossz akaratából és gonosz indulatai ból irányu óhaja következtében a rendes uton kérik belügyminiszter úr ő Nagyméltóságától a közbiztonsági szol emlitendők: fakadó büncselekmények kiválóbbjai közül az alábbiak gálatnak a város területén a cse ndőrség által leendő A mérgezés. A méregkeverés vagy megéteté s, mely a átvételét, illetve az e tárgyban m egejtendő helyszini gyilkos r észé ről kevesebb bátorság mellett is véghez tárgyalások megejtése "égett belügyminiszteri megbizott vihető. mint más gyilkolás és könnyebben el is titkolható, a cse ndőrs ég részérő l különös intézkedéseket szük kiküldését. A miniszteri megbizott, kit a közbiztonsági szempontokat éri n,tő minden momentumról l ehetőleg pontos sége!. Ezeknek czélja az, hogy azok, kik gonosz czélra mérget akarnak szerezni, abban megakadályoztassanak hoav adatok alapján a városnak érdekében áll tájékoztatni, megszabja azon feltételeket (létszám ot, hozzájárulási összeget,stb,), ~el!ek mellett a szolgálat átvétele bel ügy a történt mérgezések felfedeztessenek, továbbá, h ~gy:; ember élete és egészsége hanyagságból vagy véletlen midlszter ur ő Nagyméltóságának utólagos jováhagyásával l'emélhetö,. mérgezések veszélye ellen is megóvassék.. Ezen ozéloknak elérésére szolgál a méreg elárusitásá-

3 1907. julius 7 -=- -- =: ~END ŐR SÉG I LAPOl{ 315 nak. mely csak gyógyszertárak ban és kevés erre különösen feljogositott kereskedök_ által történhetik, a korlátozása. A méregáru kiszolgáltatása csak orvosi rendeletre vagy l'endőri engedély mellett lévén foganatosítható ~ visszaélések azzal is megneh ezitvék, hogy a m éí'~ek elárusítás áról külön jegyzéket kell vezetni s abba pontosan és tisztán be kell jegyezni. mikor, honnan, mí. némü és mennyi méregáru lett vásárolva és kinek, mely napon, minő, mennyi m éreg, minő czélra és kinek rendeletére lett eladva. Hogy pedig tévedésből és hanyagságból mérgezés ne tőrténjék, szükséges. hogy a mérgek és minden az emberi egészségre károsan ható szer más gyógy sz e rektől elkülönítve, tisztán olvasható felirással ellátott edé. nyekben elzárva őriztessék és hogyaméregáru csak tökéletesen megbizható emberek által megjelölt bori tékban, lepecsételve szolgáltassék ki a vevőnek. "l A mére~mel dolgozó iparosok, kik iparukbnn mérget használnak, kötelesek a vett mérget jól őrizni. Belőle senkinek semmi ürügy "latt nem szabad adni. Miután mérgezések rézedényeknek konyhábani használata által is keletkezhetnek, mert a l'éz a savak behatása q,lntt mérget választ ki, ugyanazért a népet en nek veszélye s s é géről fel kell világositani és arra is felügyelni, hogy az edények mikénti kezelésére kiadott hatósági l'endelkezések betartassanak. Hogy mérges tulaj donságu növényeknél és más, az emberek élelmezésére szolgáló tápszereknél tévedés ből ne történjék.mérgezés, a csen d ő rn ek fel kell a népet világositani és ha e l őfordul t a mérgezés, akkor tudnia kell. mikép kell az e l ső segélyt nyujtani. Különös gondot kell a gombákra forditani, mível azok közt számos mérges faju van, melyeket különö sen vagdalt vagy száritott állapotban alig lehet a nem mé rgesektől megkülönböztetni. Ezért czélszel'ü, ha a gombáknak piaczi ár usitása a csendőrség által ellenőrizteti k, és meggyőződés szereztetik, vajjon tényleg oly egyének árusitanak gombát, kik azoknak pontos ismeretével rendelkeznek. Az emberi egészségre sokszor káros batással birnak a kuruzslók által gyakran árult hajnövesztő, feketitő ken ő c s ök, valamint némely festékek, különösen a zöld festék, azért a zöldre festett kelmékre különös vigyázat forditandó, mert a mérgezés oka sokszor ebben találj a magyarázatát. A pál'l'iacz(tlokul nem szabad közömbösen nézni a c s endőr ségn ek, mert ezek által a személyes biztonság szintén veszélyeztetik, másrészt, mert az államban,' hol a törvények és a biróságok őrködnek a bátorság fentartása felett, minden magánboszunak tilosnak kell lenni, a párviadal pedig nem más, mint ma~ánboszu. az ököljog szentesitése és a törvények megvetesét tanusitó cselekmény. A cs e ndőrségn ek ügyelni kell, hogy ~ párviadalok megakadályoztassanak, kell tehát, hogy J.Ók~r értesüljön, ha ilyen dolog készülőben van, a ml kisebb hely ségekben nem valami nehéz, mert hisz a verebek is csiripelik 8 sensatiós eseményt, A párbaj elfajulása az ökölre menés, a tülekedés, ver ekedés, bicskázás, melyre a nép söpredéke vetemedik, de végeredményében ugyanaz, mint a formasághoz kötött pár os viaskodás. Ji gye1'11lpkgyilkolrís é.~ a gyennrlrek veszélyc.~ Iritéte le gyakori jelenség lévén, alta a csend őrségnek éber figyelmet kell forditani. A gyermekgyilkolás a gyermek anyja által vagy közvetlenül, vagy ki tevés által történik oly helyen. hol annak vesznie kell. Ezen büntett leginkább házasságon kivül született gyermek ellen követtetik el, részint a szégyent ő li félelem, részint a gyermektartás nehézsége miatt. Ezen büntett m e gelőzés e csak társadalmi uton történhetik, esetleg törvényhozási intézkedéssel azáltal, hogy a nőnek alkalom adatik, hogy rejtve is szülhes sen. de a csendörség csak megfigyelésre szoritkozhatik és csak akkor avatkozhatik be, ha a büntett már elkövettetett. A rn agzatel/nv'td" sem l ~h et az államra közömbös, mert ezen cselekmény elharapodzása által a bujaság nagyon előmozd i ttatik. Ehhez járul, hogy a magzat elüzése az elüzőnek egészségére nézve is nagyon veszélyes. sőt halált okozó is lehet. A magzatelhajtás gyakran szokott előfordulni, de a megelőzése nagyon bajos. Különösen nagy városokban divik a buncselekmény e neme és sajnos sokszor orvosok és bábák segitik elő, amennyiben busás jövedelem fejében a hóhér szerepére vállalkoznak. Ezen gonosztevők rosszabbak az orgyilkosnál, a méregkeverőnél, mert ártatlanok existentiája ellen törnek és bimbójában sorvaszt ják el a fakadó életet. A magzatelüzés gátlására szolgálnak, az azt megne hezitő tilalmak ellenőrzése, így a hánytató. hashajtó B más szerek elárusitása, ajavasasszonyok üzelmeinek szemmel kisérése és így tovább, A csendőrségnek gondoskodni kell az öngyill.osncíg meggátlására is, mert az öngyilkosság az erkölcsiséggel. a vallás tanaival, sokszor az embemek mások iránti kötelességeivel, melyek alól magát az öngyilkos elvonja, ellenkezik. Az öngyilkossági hajlam elszapol'odása a büntettek szaporodását is maga után vonja, minthogy az, a ki a maga életét nem becsiui, a másét sem veszi sokba. - ezért az öngyilkosságl'a, mint veszélyes jelenségre, figyelmet kell forditani és arra törekedni, bogy járvánnyá ne fajuljon. Az öngyilkolást kisérlőket a csendőrségnek - rajta érés esemn, - meg kell abban gátolni és gyors segélynyujtás által az életnek megmenteni. Daczára annak, hogy az állam nem helyesli az öngyilkolást annak kisérletére nem szab ki büntetést, csak az eg;ház ad külsőleg kifejezést nem tetszésének azáltal,

4 316 CSENDŐRSÉG! LAPOl{ hogy az öngyilkosnak az ünnepélyes eltemetését megtagadja, csak úgy, mint a bitón kivégzettét. Azon veszedelmeket, melyek gondatlanságból, hanyagságbój és véle tl enségből keletkeznek, lehetetlen előre látni és igy lehetetlen valamennyi ellen gátló intézkedéseket tenni. A CS8ndörségnek feladata leginkább azokra kiterjesz teni a figyelm ét, melyek leggyakrabban fordulnak e lő. Igy főleg nagyobb varosokban az utczakon szoktak nagyobb szerencsétlenségek előfordu lni, miért is a csendőrségnek feladata mindazon okokat eltávolítani, melyek szerencsétlenségek szülőokai. Ilyen okok lehetnek: a sebes, vigyazatlan hajtás, lovaglás; a szánoknak csörgő nélküli használata; befogott szekerek, vagy befogatlan lovaknak fel ügyelet nélkül a szabadban való hagyása. Ügyelni kell t,ebát arra, hogy a kocsisok, m időn aházkapuból ki- vagy behajtanak, a hidakon, utczasarkokon és midőn más utczába beforduln ak, végre oly helyeken, hol sok ember tolong, csak lépésben hajtsanak, máskor sem vágtatva; hogy a gyalogosokat az elgázolás elkerülése végett, kiáltás által figyelmeztessék, a járdákra fel ne hajtsanak és hogy éjjel minden koosi égő lámpával legyen ellátva. Az utczai közlekedést biztositandó, nem szabad megtürni, hogy az utczát elállják vagy a járást kelést azáltal megnehezitsék, hogy - főleg éj nek idején - oly akadályok teremtetnének, melyek a testi épséget veszélyeztetik. Ezért kell ott, hol teszem fel csatorna készittetik, az ut feltöretik, kut, verem ásatik, a helyet éjjelláthatóvá tenni és azt lámpával megjelölni. ~907. julius 7. Veszély adhatja magát elő az utczákon azáltal is, hogy valamely felfüggesztett vagy felállított tárgy, pl. czégér, virágedény, czimtábla stb. Il magasról lezuhan, azért nem szabad a házakon, az ablakon vagy az erkélyen olyast felaggatni, vagy ott tartani, mi leesés ellen kellől eg biztositva nincs. Szintúgy nincs megengedve az ablakból, erkélyből vagy magas belyröl tárgyakat lebajigálni, folyadekot kiönteni, miáltal az arra menőkön sérülés történhetnek. Havat a háztetőről csak akkor szabad lehányni, midőn arra senki sem jár... Az.. utczákon, az. udvaron a pinczetorkokat, ganéj ~odroket el kell kenteni, korláttal ellátni, hogy abba a Járó kelők, különösen a gyermekek bele ne bukjanak, szerencsétlenül ne járjanak, lábukat ki ne törjék. Épúgy arra is kell ügyelni, hogy a házakon kiálló A kutya kutatása embernyomok (Vége.) Ha már eddig haladtunk és a kutya teljes gal végzi az eddig felsorolt gyakorlatokllt, támadást intéz az idomitó ellen és miután ell kutyát a védelemre ösztönzi, a segitő hirtelen kül és lehetőleg a kutya által nem látható és vagy 100 méternyi távolságra e lrejtőzik. Az osak most bocsátja el a kutyát ezen utasitással : meg!» 6s az. eliramodó kutyát maga ib követi. ~utya feltalálja a segítő t -- kinek a kutya előtt rácsozatok, melyekben az arra járók fejüket beüthetik Ism eret:en egyénnek kell lenni - akkor ez egy el távolittassanak, - a veszélyek elháritása végett pedi~ a kutyat magától távol tartani igyekszik mi álta.l ani\. té.len a Járdák hamuval, fürészporral, fövénnyel stb. bebmtessenek. kényszeriti a kutyát, hogy hangosan ugat~a körülugrájja, de h e.lyéről távozni Dem engedi, mig az idomitó odaérkezik. A pajkosságból eredő!övöldözések - emberek lakta Ha azonban a kutya e lőbb távozni ak~. helyeken, főleg az utczákon szigoruan tiltva lévén - a.~kor a seg i~ő követi, miközben pálczával folyton II az ily cselekményeket a csendőrségnek közbenlépés ~ltal foldet verege~l, hogy azáltal a kutyát ingerelje és figyelmét meg kell akadályozni, mert azok már sok szerencsétlenségnek magára Irányitsa.. váltak okozóívá. Hogyaközutakon a szerencsétlenségek elbáríttassa- M~h e ly t az idomító a kutyához érkezik azt ujból madasra sarkalja, mig a segédeterélyesen ~aga elé nak, a törvényben eltiltott cselekmények meggátlásara kell gondot forditani a csendőiségnek és kü lönösen arra ügyelni, bogy ntmeredpken. folyó vagy patfl,k partján, töltésen koi'lát létezzék, az lit árkai be ne tömess6nek lejtös uton a kerekek megköttessenek stb. A folyamrendészetre épúgy mint az utrendészetre éber figyelmet kell ford itani és gondoskodni, bogyafolyó nak, mint közlekedési eszköznek használatánál a balesetek elkerülte s s enek. E végb ő l szükséges, bogy a hajók és csónakok veze tése osak oly személyekre bizassék, kik a hajózáshoz tökéletesen értenek, bogy a hajók túl ne terheltessenek, jó állapotban legyenek és hogy veszedelmes helyen, szélvész idején folyón csónakon személyek át ne szál littassanak, az ütközés pedig elk81'ültessék és igy tovább. A hidakra is ügyelni kell, vajjon jó állapotban vannak-e, úgyszintén avasutakra, gőzkazá n okra, cséplő gépekre, bogy a veszélyek. melyek ezen közlekedési, ipari és egyéb czélokat szolgáló eszközök által a polgárságot fenyegetik, elháríttassanak. Vigyázni kell az épitésből eredő veszélyekre is, ne vezetesen, hogy az épitkezéseknél intő jelek állittassa. nak fel, az épitési helyek bekerittessenek, mészgödrök és egyéb vermek éjjel nyitva ne maradjanak, a düledező házak kijavittassanak, az összeomlássa.l fenyegető házakból a lakók kilakoltassanak. Hogy a szabadbani fürdésből származbató veszélyek elkerültéssenek, szükséges, hogy a vizeken a tiltott helyekeni fürdés megakadályoztassék, szerencsétlenség esetén pedig tüstént segély nyujtassék.. 'l'élen a befagyott vizen csak a hatóság által kijelölt uton szabad átkelni, melyet aztán be kell hinteni, Dehogy az arra járók lábukat. kezüket törjék.

5 CSENDÓRSÉGI LAPOK 317

6 ~3~18~====================~C~S~E~N~D~6~R~S~É~G~I~L~AP~O~K~==~=~=-~~==:=:1~9~07~.jUliU87. ellenőrzésére, hogya kulya helyes nyomon jár-e. Megjegyzendő azonban, hogy a legjobb. kutya sem fog min Azután a kutyát leszijazza és a segédet visszaszállitja a kiindulási ponthoz; lehetőleg egy házba. Ennél a szá~litásnál szökési kisérletet végeztetünk a segéddel, mit. dig közvetlenül a nyomon haladm, hanem tapasztalat szerint a széliránynak megfele l ő le~ att~ l ~obb ra vagy 'Lztán a kutyának üldözés éb feltartóztatás által ~eg k.el~ balra bizonyos távolságra halad elore, sot. zivataros ídőben az sem ritkaság, hogy 50 méternyire 18 eltér II hiusitaoi. Az ilyen szállitások alkalmával az ld omjt~ elleni támadást is igen jól gyakorolhat juk. A későb?1 gynkorlatoknál a segéd, szállittatása közben, egy eddig nyomtól.... A bedugott pálczikákat a gyakorlat vegeztevel Ismét zsebében hordott tárgyat dob el félreeső helyre. Ha fel kell szedni, nehogy más alkalommal zavart okozzanak. 'fermészetesen mihelyt a kutya elég biztonságot aztán a segitő már biztos helyen van, - legjobb, ha egy házban helyezzük el - akkor a kutyát. e sza;akk~1 ~vissza keresd!" az eldobott tárgy felkutatasára es elohozatalára tanusii az ilyen távolabbi gyakorlatok végzésében, a küldjük. Az ilyen tárgyak eleinte a kutya pálczikákra sincs töb bé szü~s.ég:... láttara, később azonban észrevétlenül dobatnak el, miáltal a kutya hozzászokik a büntettesek által eldobott és ha olykor a nyomot elveszti, visszatér oda, a hol A kutya lassanként magatoils rajon a helyes nyomra tárgyak felkutatására, melyek a bünösség bizonyitás,íra nagy fontossággal birnak. A későbbi gyakorlatoknál, melyekhez lehetőleg mindig más, a kutya előtt teljesen ismeretlen segitőt használjunk, a segitő valamely végponton jól elrejtőzködik, letért róla és uj ból kezdi a munká.t, mig a helyes irányra bukkan. Azért engedjük csal! a kutyát nyugod. tan dolgozni és ne akaljunk annak segitségére lenni. mert ezáltal leszoktat juk az önállóságról, a mi pedig a nyomozó kutyánál nagyon fontos tényező. A gyakorlatokat is végezzük lehetőleg más és más vona Ion és nem ajánlatos akutyát ugyanazon vonalon ismételten végigfuttatni, melyen már előzőleg a nyomot felkutatta. Ajánlatos továbbá az idomitást mindig elkülö' nitve, tehát csakis egy kutyával végeztetni. Nem lehet eléggé hangsulyozni, hogy fiaial kutyával kezdetben csak a legkönnyebb gyakorlatokat végeztes sük és csak lassan és fokozatosan térjünk mi nd nehezebb gyakorlatokra. A főtörekvése pedig az idomitónak oda kell irányulnia, hogy a jó eredményt minden le kintetben biztositsa és ne engedje a kutyánál még annak a gondolatnak a lehetőségét is felmerülni, hogy vala mely gyakorlat kivitelénél tévedhet. Ha a seg ítőt gyak ran változtatj uk, ez nagy el őnyére válik az idomitásnak, de fől,épen arra kell ügyelni, hogy a segitő is mindenben akiadott utasitásokhoz tartsa magát. A kutya nagyon hamar megszokik önállóan gondolkozni és ha téved. azt csakhamar észreveszi és igyekszik tévedését jóvá tenni. Azért hagyjuk csak a kutyát, hogy maga dolgozzon és ne támogassuk folytonos~ mert erre nemcsak hogy ezüksége nincsen, de semmi sem rontja úgy el a kutyát, mintha a kisebb nehézségnél mindjárt segítségére sietünk és úgy rábzoktatjuk a segitségre. Az ilyen kutyát sohasem fogjuk tudni jól használni. bokrok között, árokban stb. vagy ha a kutya már gya korlottabb, egy fára mászik és ott keres menedéket. Valóban gyönyörüség nézni, hogy az emberi nyomok kutatásában begyakorlott kutya. mint iramodik el kezdetben a fa mellett, hogy aztán pár száz lépésnyiről visszilfordulva a nyomot ujból felfedezze és kutassa, hogy az üldözött nem távozott e valamelyik mellékuton. Mihelyt meggyőződött, hogy az eset nem forog fen n, ismét a nyom végső pont jához megy és kettős huzga lommai kezdi a fát körülszaglászni, míg egy kedvező szélirány a eegitő kigőzölgéset feléje tel'eli és a kutya, mely eddig a legnagyobb csendben végezte dolgát, hirtelen agatással jelzi, hogy a keresettet megtalálta. Ennél a gyakorlatnál a se gitő t szigoruan utasítanunk kell, hogy a legnagyobb nyugodtsággal viselkedjék és óvakodjék minden zajtól, nehogy ezáltal a kutyát jelenlé tére figyelmessé tegye, - a minek az lenne a következ ménye, hogy a kutyát könnyen elterelné szaglási munkájától és a halló és látószervek használatára ösztönözné. Mikor a kutya megugatja a fán l e v őt, ez néhány lövést tesz, kezdetben gyenge töltéssel, hogy a kutya ehhez is hozzászokjék. Kezdetben arra is ügyeljünk, hogy a lövés csak!j,k"íwr történjék, ha az idomitó is jelen van már, mel t így a kut,ya biztonságban érzi magát és a lövéseket könnyebben megszokja. Még abban az esetben is, ha biztosan feltételezzük. A távolságok enn~l a gyakorlatnál is ahaladáshoz hogy a kuty~ elvesztette a belyes nyomot, ne szakitbuk mérten nagyobbitandók. Az ilyen nagyobb távols'ágokra félbe munkáját, mert gyakran megeshetik, hogy pl. a végzett gyakorlatoknál ajánlatos, ha a segéd egy köteg segitő a megjelölt iránytól valamely akadály folytán, körülbelül egy méter na gyságu pálczikát visz magával pl. egy tehéncsorda kikerülése végett, stb. eltérni volt melynek alsó része hegyezett, felső vége pedig fehérre kénytelen. Az pedig helyrepótolhatlan hiba, ha a kutyát van festve. Ha a segéd utközben valamerre elkanyarodik, vagy egy keritésen mászik keresztül, mindenkor egy a helyes nyomról eltereljük. Egy jól idomitott kutya kizárólag szaglási tehetségére ilyen pálczikát szur az iilető helyen a földbe, még pedig t~~aszk?dik, es a felkutatandó seg i tő t addig meg sem olyan módon, hogy a felső rész azon irány felé legyen latja, mig annak kigőzö lgése közellétét el nem árulja. baj Jitva, melyet innen távozva követett. Ezek a jelek ~em is szabad a kutyát arra SZ oktatni, hogy szemeivel aztán támpon lul fognak szolgálni az idomítónak annak IS dolgozzon, azért a segitőnek a végponton mindig jól

7 1907. julius ~ CSEND6RSÉGI LAPOK ;= --.-~ -- -==---===-..- ~ 319 Az ezredévi emlék szobrai az erczőntődében ' el kell rejtőzködni e, hogy a kutya meg se láthassa. Ezzel m egfeleltünk a feltett kérdésre és csak ismételjük, hogy büntettesek nyomozásánál első feltétel ho"y HIREK. Geyer százados balesete. Geyer János százados, a kutyát a helyes nyomra vezessük. A kutya aztán ~~ 1~á r amaros6zigeti szárnl'parancsnok. junius bó 24 én egyszer megszaglászott nyomon a legtöbb esetben el is Ol,örmezöröl szolgálati utnzfisban elöfogaton Bereznára vezet bennünket IL tetteshez. Sőt ba a tettes közben indult s midőn Ökörmező! mintegy tiz kilométernyire kocsin menekült, a kutya akkor is követni fogja IL elbagyta, fogatát egy gépkocsi Árle utól. A kocsibu nyomot, hacsak ez a nyom túlélónk közlekedés folytán fogott lomk - daczára anunk, hogy a kocsiról időközben teljesen m eg nem semmisíttetett. leugrott kocsis a loya 1r elé állva, köpenyét azok Csakhogy azt tartsuk szem előtt, hogya legjobban fejére dobta - rnegvadul1ak, a kocsist letiporták és a idomitott kutyával is szüntelenül kell gyakol"latokat lwcsit elragadták, mely utóbbi nehány lépés távolságra végeznünk, mert szükség esetében. csak ahor fog eredményesen felborult, minek következtében Geyer százados az ut műkődni, ha nem hiányzik a kellő gy>tkorlata. meljetti méternyi mélységbe zuhant s magát teljesen összetörve, súlyos sérüléseket szenvedett. A gépkocsi liépeinkhez. eddig ismerellen utasai - látván a balesetet - II századost kocsijul<on HuszIra bevitték, honnan még aznap a máramarosbzigeti kórbázba vitetett és a honnan Az ezredéves emlé](. az első segély nyuj tás után súlyos betegen laká.iíra szállittatott. Magyarország nag)'szabásu emlékmüvel örökíti meg ezeréves fennállásának emlékét. Anagyszerii alkot.flrsal A m. kir. horvát szlavon csendőrség tiszti létszámának Zala GYÖ1'gy nagynevű szobrászunk lett megbizva, hi felemelése. Ö császári és apostoli királyi a munkán már 1896 óta dolgozik. Az emlékmü. melynek Felsége 1 a07. évi jnnius hó 7 én Budapesten kelt leg fő alalrjait a hét vezér és Magyarország eddigi összes felsőbb elhatározásával legkegyelmesebben meg~ngedni uralkodói nak szobrai alkotják, már a teljes befejezésbez méltóztatott, bogy am. kir. borvát szlavon csendőrség közel áll. Ez alkalommal bemutatj uk olvas6inknak az emléllmüböz készült Árpád. szobrot, valamint az érczöntőben ideiglenesen rendszel'esitett tiszti létszáma egy badnagy már elkészitett szobrokat. számvivővel felemelteilséll, minek folytán a td. kir.

8 320 CSENDŐRSÉGI LAPOK_ julius 7. horvát-szlavon csend ő rség jelenlegi tiszti állománya egy ezredes, egy alezredes, egy őrn a gy, három 1. osztályú százados, egy II. osztályu százados, nyo lcz fő h adnagy, hat hadnagy, egy 1. osztályu százados szám v i vő és egy hadnagy számviv őb ől áll. A határszélen meglőtt csendőr. Patrubán József s ósm e zői határsorompó ügyeleti cs e ndőr junius hó 23 án d é l el ő tt óra között ismeretlen tettesek által bal lábszárán meglövetett. Sérülése sulyos. A csendőr egy eredménytelen lövést tett. Vi zsgálat és nyomozás folya matban. Szerkesztői üzenetek. Névte len levelekre, t Ol"á bbá a szolgálattal )mjlc "oj:ttos ),érdéselu'e a szerkeszti-sség n C lll va.laszol. Bezd á n i ö rs. J. és 2. A községi közigazgatási tanfolyamokról szóló évi XX. tcz. J.. második bel<ezdése értelmében a közigazgatási tanfolyam h"li g~tóiu l felvétetnek a rögymnasiuw vagy főreáliskola nyolczadik osztályát, vagy ezen középtanodákkal egyenrangú más középfoku iskolát, vogy megfelelö katonai tanintézetet sikeresen -végzett egyének. Ezek szerint II tanfolyam hallgatása érettségi vizsgá.hoz kqtve nincs s miutáll a felső kereskedelmi iskol. i. középtanoda, az annak nyolcz osztályát végzett egyén is jogosult a közigazgatási tanfolyam hallgatására, ha a fentidézett törvény által megkivánt egy évi jegy el ő adnia. J. J. CZ. Öl'sv. és F. F. K. Kanak. Kérdéseik az e. irányban kiadott rendeletben szabályozva vannak, forduljanak azzal el5ljáró szakaszpamncsnokságukhoz. Kiváncsi. 1. New. 2, Azon nő, " ki a férj halldakor férjé.el nem él együtt, h. csak be nem bizonyit ja, hogy a különélés nem az ő hibájából következett be, a férj után semmillemü euátásra igényt nem tarthat; gyermekei azonban eljátárra, ha a fel tételek különben megvannak, igénynyel birnak, s szülők nélküli árváknak tekintendők. S. J. örsvezető. A 12. évl>en csakis vróuaszojgálat czéljáb6l való szabadságoltatását kérheti, Az igazohányr", csakis a 11. szolgálati év betöltése után van igénye és c'snklfl az igazolvány birtokában foglalhat el polgári állást szolgálati kötelezettségének letelte előtt. L. L. örsvezető. Csakis négy középoszlálylyal és a 12. szolgálali évében jelenlkezhetik az útmesteri tanfolyamra, B. J. őrsvezető. Olyan törvényes rendelk ezés nem létezik, mely a mészárost kötelezné, hogy a vevő által megj ej ölt husrészt adja. Hogy azonban azt adja, a saját érdekében van, mert viszont a vevő sem köteles más hust elfogadni. Fekete örsvezető. Mire kiván választ? H.. elöl.iárójának eliál'ását sérelmesnek tajálja, kérheti sérelmének orvosláslít, ezt bizonyára tudja, Uj örs fiatal csendőr. Utasitásainkball megtalalja a választ, ha meg nem találna, forduljon közvetlen előljárójához. Mi szolgálatra vonatkozó kérdésekre elvböl nem valaszolunk. Gyártelepi csend ő.". Szolga. FEJTÖRÓK. Képmlány. Verstalány. Rettegnek én tölem sokan, mert ott biztos a. V~SZ, H a elöntöm a járt határt és ott minden ki vész_ Elpusztul fa, elpusztul h áz, h a m eg nem véded azt, Magammal sodrom az egészt, maga.mmal a giz-ga,zt. Az el ső sz6tagom hegyes, aczélból készitik, A csizmadiák hnsználj,ík, ha. a szöget verik, Második sz6tagom nél kül new élhetue senki, ' esze ~ e l me. egy elem ez, fél t ő l e mindenki. S7.á nlj ejtvény. H a,"alamely szám.,b áromszor osát a harmadrészével elosztow kil enczet kapok er edw ényül. Melyik az a szám? Megfejtési határidő : 1907 julius ló. lllind a hárolll talány t meg fejtők között egy darab Erzsébetkirnlyn é snnatoriumi sorsj egy lesz kisor solva.. zői irodá.ban töltött gyakorlatot igazolni tudja. - :J. A csendőr 6Z1Í.Dl viv6tisdi vizsga. alsis feltétele a t örzs6rmestel'i vizsga sikeres letétele után várhat6 t örzsőrm es t eri kinevezés. A. t örzs6rm8s teri kinevezés után kérheti Bzám v i vőtiszt i vizsg líra l!ocsátá.sát. A vizsgának sikeres letétele után szám v i vő tisz th elye tt ossé, majd Lapunk 24. számában közölt fejwrők helyes pedig ab ekövetk ezend ő ür esedés ekhez képest, hadnagy-számvi vővé neveztetik ki. A s z ámviv ő -ti Bz ti állás elnyerésének ideje Betülaldny: "nákospatab. - 1'erstultíny.' HÍ~áT, Sár, megfejtése: m eg nem határozható. 4. Ebbeli kér eimét szolgálati uton kell Czár, Hlt8ZÚ1', Hettlh'.» - Szrí1n1'ejtuény.' 01320!JIJfl.log08, 91i/) /üzér, 114 huszrí'/'. i) Helyesen megfej tették: ihíncsai örs, Széman Pál prb_ cs.ndllr, Hácz,József cseudőr MáriapÓcs, golubai örs, Vugrincsic. Mihály c8en uór Sármellék, Lang János csendőr Sajószentpéter, Gergely Sándor jörm. és Gergely Símdomé Dés, Szutor Kálmán csendőr Nagyürögd, szikszói örs, Major Mihály ő rm. Berve, Csiki örsv. Jósikatelep, rkeres.turi örs, Deli János csendőr qőd. Veress L. őrm. és Gróza le. örsv. Kányád, Leng,)'el I stván csendőr KomjoUi, Kozma János csendő r Gyönk, Spieze János pr. csendőr Rimaszécs, Révész :rános cse11dö r Szaján, Haá.m őrm. LOllles, Kovács János örsv. Fehérvárcsurgó, Illés.Józser csendör Raprióra. poniki örs, Su1án Gé.a örsv. Ürmény, szerbittebei örs, Antal József csendőr, Pettnik, Kelelllen l\iiklós örsv. Ma,gyarigsn, Kovács J"nos lr. csendőr EDese, Kocsis.T. csendőr Szin1k, Radic. Sán. dor ör sv. és Incze Mikl"s csendőr Sarmaság, Pichler Jáno. örs1l. Léka, Atyánszky Mi1,uy cselldőr Dubovácz, Horv:í,th J özsef V, Ől m. Fonyód, Groesli Gyula Öl SV. Gödöllő, Varga JÓz.ef csendőr Felsőőr, Horváth Ferenc, I. jőrlll. és BMori J ózser orsv. Győr. szentmá.rton, :b'azeka,s Ferencz jőrm_ és Dambj.T ózsef örm. Bácsalmás, Szolcsánszky Antal örsv. Szécsény, Turi J őzser örs\". Ruttka, Török F erenoz csendőr Gyönk, resinári örs. Szék oly Domokos és Dzsinity Antal csendőrök Nagysajó, beledi örs, Csepi Kálmán örsv. Lo"asberény. Papp Sándor csendőr Óbecse, Pomotby Imre prb. csendőr Garamszentbenedek. El kisorsolt E1'zse'bet-ki'/'ályné Sanatorium-sorsjegye Gergely S,índor já1 á.~ö1'l/(e."ternek Désl'e elküldöttük, i<

9 1907. julius 7. -= ~-==--=.;:::::~ ~ HIVATALOS RÉSZ. Büntetőjogi <löntvéllyek. Zsarolás fogalmi,hoz. A Btk s-ában kötülirt zs(!?'olris vétsége nem a kény szeriléssel, hanem máj' a (en!jegef;éssel van be{e }ezve. (Curia május?l !901. sz. a. I. Bt.) A.jogtalanuh Szó jel e ntősége a z.al'oll'lsnl'll. A RlI hoz. A «jogtnlanul,' szó 11 6m aczélba,jett vagyoni haszon }ogtalanságáf., hanem a haszonszerzés jogtalan módját Jelenti. (Curia május?l sz. a. lll. Bt.) Napszámos által a Dlunkaadójánál elkövetett lopás hivatalból üldözendő. Het-iblirfizetés mellett bár huzamos időn ál, (t,lkalmozott napszámos nem cseléd. (Curis ápl'ijis sz. a. Ill. Bt.) Csalás. Ll Btk ába ü tköző csalás büntellének tényálladékát állapítja meg vádlottak az a tette, hogy egy Tomániai község ben 100 J( értéket meghaladó sertéseket vá.qárolván, azok vételám {ejében 1\/Iagyarország letti/etén K jó pénz helyett ugyanily összeg,'ől 20 K- ás reklám papirpénz utánzatokat adtak a séttett (eleknek, kiket azzal a 1'avasz (ondol'lattal ~jtettek tévedésbe, hogy a fizetésül átadott relctámpapirokat Magyaro,"szágon (orgalamban levő pénznek állítottá/r. (Curia május /907. sz. a. III. Bt.) A közokira t h amisitás bünteth etősége. ltözokú'alnak meghamisitása csak akko1' büntethető, ha a hamisitvány oly helyzetbe hozatik, hogy abból valaki" e jogsérelem háramolhatik; a ptlszta meghami. silás ezért nem állapit meg büntetendő cselej,.-ményt. (Curia április sz. a. ll. Bt.) Uj j árásparallcsnokságok. Galgóczon és Nyitrazs.ámbokreton felállitott cse~dőr járásparancsnokj!4gok szolgálati müködésüket Jun. hó l-én megkezdették. SZEMÉLYI ÜGYEK. Okiratil ag m egdicsél tettek: a m. kir. honvédelmi miniszter által:.rózsing József és CSENDÖRSÉGI LAPOK Sza,utnBl' János VI. sz. csendőrk erület b e li j á r áső rme s terek, a közbiztonsági szolgálat terén több mint 20 éven át különbö z ő alkalmazásban teljes odaadással, szorgalommaj és jó eredm énnyel teljesitett szolgálatail!ért ; a m. kil. V. számu cs e ndőrk e rül e ti ps.rancsnokság által: Jankó Mór cz. őrm e ster és Dob?'i Fló,'ián c send őr, a Pozsony megye Jóka községbeu, ezüst és nickel pénz hamisitásával hosszabb időn át foglalkozott szövetkezet tagjainak, 11 napon át folytatott fárasztó, leleményes és szakszerü nyomozás által történt kideritése és négy egyénnek az igazságszolgáltatás kezébe való juttatáss.ért; Radványi Mihály járásőrmester, [(alina János, Pál István és :)zabó Sándor ez. örmesterek, DoclOf!ka. Ferencz örsvezetö, Szabó Imre ll. cz. örsvezető, CSWtde1'lik József és KQltay Ferencz osendőrök, a közbiztonsági szolgálat terén legutóbbi időben kifejtett, kiváló szorgalommal párosult eredményes tevékenységükért ; a m. kil'. VI. sz. csendőrkerületí paranosnokság által: I' Ifr'tesi István cz. örs vezető II. altiszt, Horváth István VIII. és Czir'áki Vendel csendőr oz. örsvez e tők, a közbiztonsági szolgálat terén, kiváló szorgalmuk, szah vatott ügyes elj árásuk s fáradságot nem ismerő tevékenységük által elért azon eredményes működésükért, hogy az év második felében kilencz rendbeli - miutegy 5855 korona kárértékü - lopást és betöréses lopást deritettek ki és a tetteseket a bünjelek nagyrészével együtt az igazságszolgáltatás kezébe juttatták. Nyugállományba helyeztettek: 1907, évi junius bó l -vel: Moncse/c Ágoston, VI. sz. csendőrkerületbeli várakozási illetékkel szabadságolt törzsőrmester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint '.rokkant, népfelkelési fegyveres szolgálatra is ajkaimatlan". Választott lakhelye: Zalaegerszeg évi julius hó l-ével: Vona József, Ill. sz. csendőrkerületbeli járásőrmester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint «rokkant, mindennemü népfölkelési szolgálatra nem alkalmas". Választott lakhelye: Nyíregyháza; Gremi-nge?' Antal, II. sz. osendőrkerületbeli já r ásőrmester, a megejtett felülvizsgálat alapj án, mint "rokkant, népfölkelési fegyveres szolgálatra sem alkalmas". Választott lakhelye: Kiskundorozsma, és 1'eutschli.inde1' Rugó, VII. sz. csendörkerületbeli járásőrmester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint <rokkant, népfölkelési fegyveres szolgálatra is alkalmatlan". Választott lakbelye : Szászsebes. Jutalmazás. A m. kir. belügyminiszter által, az V. sz. osendőrkerület állományába tartozó Jm/kó Mór oz. őrmester és

10 322 Do6ri Flórián csendőr, a közbiztonsági szolgá~o,t terén kifejtett, eredményes tevékenységükért, egyenkent százszáz koron o, jutalomban részesitteltek. végül. p(/p György Ill. osendőr, egy lólopási esetnek Innyomozásánál és a tettes kézrekeritésénel kifejtett eredményes közreműködése és járőrvezetőjének hathatós támogatásáért. Hl, lioncsáy J unos az 1., Kovács Gy~rgy ~ Il., Fi/dk Perenoz a VI., Bá/hori JánoR, flalllzs Sando~, a II., LŐI ' iltez István a VII., Pol.flá? Lőrincz a III., bemethy Sándor, SZllbó Fel'encz a VIII., Lázá~ Kálmá~ a ~l., Ii,imölki János az V., SrhnolJel Istvan, Pm/ej' Pal a VI., I\'IIC,,'; János a VII., Vida Albert, Simon And~ás Nyilvánosan megdicsél'tettek az L, Szell/kere.~zty György a III., Rác:. Kó,l'oly, r~a,}cla a ro. lür. V. sz. osendőrkerületi parancsnokság altal: Gyula, Oláh József a III., J(iss Lajos a.viii., Aalr;:a Dömö/ki János cz. őrmester, Czicz['arek János,. TI,/ János az V. és Gáspár János a II. szamu csendorkerület állományába tartozó járásőrmesterje lölt ez. őr binyi István és Felisz József csendőrök,. a. közbl~too: sági szolgálat terén legutóbbi időben klfejtet~, ~I~álo mesterek; továbbá szorga lommal párosult eredményes tevékenysegukert; Sző/lősy Imre a VIII., Ehleite?' Ferencz a II., ](olozsvcifl'y István a III. és Kovúcs Ferencz III. uz L számu továbbá. a m. kir. VI. sz. csendőrkerületi parancsnokság által: csendőrkel'ület állományába tartozó törzsőrmesterj e lölt l:al'ga István csendőr, a Vértesi István ez. örsvezető czimzetes őrmesterek, valóságos ő)'mes/cl'ej.:ké; és társai által kideritett lopások kinyomozása alkalmával taousított buzgó és eredményes közreműködés éért : a m. kir. IV. sz. csendőrkerületi parancsnokság által: junius hó 9-ével: Pál!y Imre örsvezető, czhnzetes őnnesterl'é;. a m. kir. m. sz. csendőrkerü l eti parancsnokság által, az öt évi tényleges szolgálat után: junius hó 24 ével: Ignáth Márton csendőr, esendő? ' czimzetes orsvezetővé. EJóléptettek: a m. kir. honvédelmi miniszter évi junius hó 15-én kelt /16. sz. rendeletével, junius hó l-ével: Kiss József I. a VIII_, Nagy Mihály az I.,.Vagy Illés a II., Mat'osi József a VI., Kovács MihályaIV., HO?'vátl, Ferencz II. a VI., Darvai Péter a IV., Bedő Antal a VIII., Csala Kálmán a Il, Bogná?- Ignácz a VI., Koczka Mihály a VIII., Rácz Miklós az L, Més:áros János L, (;öndör György és Perényi György a VI., Va/ádi János az 1.. Paukouics János a VIII., Borák Péter a VUI" Liyeti János és Hudács György a III., Katonai szolgálati,jellel elláttattal. : a m. kir. III. sz. csendőrke rületi parancsnokság állományában: Balog József ez. lírmeser évi október l-vel, Pakulár János örsvezető évi márcz. l-vel, Rusznále András örsv évi április l-vel, Adám JÓZSEjf ez. őrmester 1907, évi február 28-val lvfayer János cz. őrmester évi febrnár 28-val a II. osztályu; a m. kir. IV. sz. ese ndőrkerületi parancsnokság állományában : Némethy Sámuel a n., Bajkó János az V., Pi ti tét Sándor a III., Elekes Mihály az L, l\'agy György a VI.. Incze Gábor, Kovács Mátyás, Dékány Benedek, Gombás Károly járílsőrmester, Nllgy Dávid örsv. cz. őrmester, 1. osztályu; máj. 5-vel, és febr. 19-vel a.z és BOj'os Károly a III., S::,őcs 'rivadar az L, Bel!t',lek Bctlázs Mátyás törzsőrmester, okt. 2 val, Borbély Fülöp, Sas Ig~ácz és Vlád Szilárd a VII., Sebes/.yén Menyhért örsv. ez. őrmester, május 9-vel, Sándor a III., SimolI Lajos a VIII., Kerekes Sándor a Il., HOl'válh Mihály a VIII., S/o/ez József és P. Tó/h Szandner Nándor örsv, jan. :J-val. Szab6 Mihály cs endőr ez. örsv ápr. 18-ával, J6zs,. István örsv. Imre a III., [(ris z/el György az 1., Füzi András a VII.. ez. őrmester, okt. 2-val, Vajda Győző Mihály Kiss József II. a VI., Kénesi Gergely és Bende Lajos a VII., Beniczk:i Ferencz a III., Mihály István., Mi/elós örsv. ez. őrinestet, örsv. ez. őrmester, aug. 17 vel, Bretán László ápr. ll-vel, Weisz Mátyás Antal, Hot'válh Vincze a VlI, Bertalan Sándor az L, örsl' febr. 5 vel, Jakabovics Ábrahám örsv Kósza József a VII., Gömöri Mátyás a III., Zambó máj. 3-val, Kimpán Györg y csendőr cz. örsv Pál, Szab6 Gábor, llatona László, Szalay L Sándor az jul. 15-vel, Steiner Ottó örsv. cz. őrmester, 1!107. ápr. v., Durkó Gábor a II., Sutkonyi Dániel, Patk6 János 25-vel, PaltÍrzi Mihály őrmester ápr. 2\1-vel, a VI., Szabó Áron az 1., Szw'gyi Ferencz a III., Lőrincz Kázmé?- Ferencz örsv. cz. ől'mester ápr. 16-val, István az L, Bajka Sándor a VII" Bl/Tanyi Kohtd László örsv ápr. 14-vel, T6t1! Dániel András, Z'iltich Pál a III., Nagy L Ferencz a VI., Illyés István a II., Szalay István az L, Nagy János a IV., Mahl' Károly az V.,!iim!ró János a IV., Éliás Ferencz örsv. ez. őrmester, örsv. cz. ől'mestel', örsv. ez. őrmester, febr. 8-val, Fe/lé?' Márton febr. 29-vel, iholnrir Sámuel ápr. 1Q-vel, Bimblt András Horvá/h Ferencz 1., S/adler József az V., Bogdán István a II., Fel'encz András az 1., Kiss József, Röszler Ede a II" Jeromos Ignácz az L, Csicsay János a oz. örsvezető nov. 28-val, Zaho'ráil~zki Péter örsv jul. 8-val, Czucz Mór örsv. 19U6. okt. 6-vaJ a II. obztályu;

11 1907. julius 7. CSENDŐRSÉGI LAl'OK. a m. kir. VIII. sz. c s e nd ő r ker ü l e t á ll om ány~ban: Nagy Géza já r á s ő rm es t e r l H06. évi junius hó l -vel. Boros Kálmán és M ri lym Simon j árásőrmeslerek folyó évi április hó 11 vel az I. osztály u ; Na.gy J ános II. csend ő r ez. ö r svezető, 190(;. május hó U) ével, Tő/'-e i J ános cz. Öl SV okt. hó l -vel Ta kó Sándor cz. őrm e ste r. 190G. jan. hó 2-val, Rác~ János örsv jan. bó 13 val, Szántó Áron örsv., H106. okt. hó l -vel, Zrídori J ános cz. ÖrS" jan. hó Ifj-val. ljanr:z József cse n d őr cz. örsv. Hl07. márcz. hó ll-vel, M6zsa László ő rm este r, 1\107. május bó 21-vel, Mil'csik István örs\'... l a07. máj. hó 19 vel, Vaka'l' c,~ Károly c s e ndőr cz. örsv. folyó évi márcz, hó l-ével és Hí/fi József aradi szárnybeli cz. őrm e st e r, folyó évi máj. hó 20 val, a II. osztályu legénységi katonai szolgálati jellel. Já1'6nezetői jelvényllyel elláttattak: Józsa Elek, SehuB~ ter Ján o ~, Szóll thó Lajos, Szegő Lajos, fi'al1avic$ Sándor, Va lek Ignácz, Pintér Pál, Ném eth Flórián. Maka,?'ia Sándor, Sarkadi Mihály, Csélle István és Vitkovszky Ferencz, IV. sz. csen dőr keriiletbeli cse nd ő r ö k, Lovaglási j utalomdij. A m. kir. l l. sz, csendőrkeriileti parancsnokság állomán yabeli Baue?' Á.dám lovas csendőr ez. örsvezető a 75/7 19. sz. szolgálati ló után egy darab, Jiol'vdth József lova s ez. őrm este r a sz. szolgálati ló után három darab és Báthori János lovas ez, őrmester a 88/736. sz. szolgálati ló után egy darab, továbbá a III. sz. cse n dőrkerüle t állományabeli Lázá?' János örsveze t ő az 5 '700 sz. szolgálati ló után egy koronás aranyból álló jutalomdijban l'észesíttettek. Törzslh'mesteri vizsga. Eolozwát'Y István és Lollok Rezső, III sz. csendőr kerületbeli cz. őrmesterek a törzsőrmesteri vizsgát junius 2-án «jeles)) eredménnyel letették. Névváltoztatás. A m. kir. belügyminiszter évi május hó 19-én kelt 4.Q71 5/VI-a számu engedélye alapján, Krnúcs Mib ály, VIII. számu csendőrkel'ületbeli csendőr vezetéknevét «J(őt'ót i.. -1'a változtatta. Házasságra lépett: Mo/dvai Mihály, I. sz. csendőrkerületbeli, törz~örmester Kónya Annával, junius hó 4 en, Mikefalván ;. "," t. Fejes István, In. sz. csendőrkerületbeh J arasormes el Pampuk Etelkával, május hó 28-án, Óadon; n?'etá?> László, II'. sz. csendörkerületbeli öl'mertel' Mo/dovlÍll Ilonával, májushó 26-án, Tiszabecsén; T6th Dániel. IV. sz. csendőrkerüle t beli cz. őrmester So6< Juliann ával, H10í. május bó 8-án, Felsőjárádon ; végül l\oc~ka Mibály, nu. sz. csendőrkerü let b eli cz. őrmester.'.':el1/prí/l/ Erzsébettel, május 17-én, Borzikán. PÁLYÁZATOK. Egy írnoki állás a magyarcsékei kir. járásbiró~ágnfil. Fizetés pótlékkal 1400 korona. Lakpénz 300 korona. MagJ'ar nyelv szóban és irásban. Négy középiskolai osztál,\'. Kérvények a nagyváradi törvényszék elnökéhez 1907, évi julius hó 18 ig. Egy hivatalszolgai állás a lugosi kir. törvényszéknél Fizetés pótlékkal HOO korona. Lakpénz llótlékkal 200 korona. Ruhailletmény 100 korona. Magyar nyelv szóban és Ü'ásban. Kérvények a ~ugosi kir. törvényszék elnökéhez J!l07. évi julius hó 21 ig. Egy hivatalszolgai állás a perecsenyi szolgabirói hivatalnál. Fizetés 600 korona.. Lakpénz 160 korona, Magyar nyelv szóban és irásban. Kérvények Ung vármegye alispánjához évi julius hó 25-ig. Egy hivatalszolgai állás a soproni m. kir. pénzügyigazgatóságnál. Fizetés pótlé.kkal 600 korona. Lakpénz pótlékkal 200 korona. Ruhailletmény 60 korona. Magyar nyelv szóban és irásban, A soksz ori tás ban (titographia) való teljes jártasság. Kérvények a soproni m. kü'. pénzügyigazgatósághoz évi julius hó 31-ig. Egy s6hordári állás a fehértemplomi, esetleg áthelyezés folytán más kir. sóhivatalnál Fizetés pótlékkal 600 lwrona. Ruhailletmény 60 korona. Természetbeni lakás. 44 kg. sójárandóság. Magyar nyelv szóban és irás ban. Kérvények a temesvári m. kir. pénzügyigaz, gatósághoz 1907, évi augusztus hó 6-ig Egy gépészi állás a kolozsvári tudományegyetem közegészségtani intézetnél Fizetés p6tlékkal 940 kol'. Természetbeni lakás. RuhailletIDény 100 kor. Magyar nyelv szóban és irásban, Kérvények a kolozsvári tudományegy'etem rektori hivatalához 1907, évi julius bó 27-ig...,. Egy hivatalszolgai állás a nagymartodl Járásblroságnál. Fizetés pótlékkal 600 korona. Lakpénz,pótlék~al 160 kol'ona, esetleg tel'mészetbeni lakás, RuhailletIDeny 100 korona. Magyar nyelv szóban és irás ban. Kérvények a soproni törvényszék elnökéhez 1907.évijulius hó 18-ig. A m. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetöségénél íoo korona fizetéssel, korona lakpénzzel javadalmazott I. szolgai állások, és pedig: l. egy hivatalszolgai állás és 540 korona fizetéssel és korona lakpénzzel javadahnazott pályallri állás., Valamennyi állással természetbeni egyenruhazat.

12 julius 7. ~~. ~~======~====~ 4. ~C~S~E~ND~6~ R~S~É~G~I ~L~A~PO~K~====~~~--~ ----~-~ A pályaőri állás a végleges kinevezés elnyeréséig 1 korona 60 fillér napibérrel van javadalmazva. Feltételek: Magyar nyelv szóban és irásb~n... A pá~yaőri állásoknál hat havi próbaszolgálat. Ezenklvul It palya jókarban tartitsának s a pályaőri uta s it~snak ismerete. I!. altiszti állások, és pedig: l. 2 pályafelvigyázó-gyakornoki, ~. 3 állomásfelvigyázó.gyakornoki, 3. 2 rakfelvigyázó-gyakornoki. Fizetés 10/kO korona. Lakpénz 1.iO-300 korona. Természetbeni egyenruházat. A végleges kinevezés elnyeréséig a pályafelvigyázó-gyakornoki állás ok 2 koron~ 40 fiu. az állomás felvigyázó- és rakfelvigyázó-gyakornoki állások pedig 2 kol'ona napibérrel vannak javadalmazva. Feltételek : Magyar nyelv szóban és irásban. Négy középiskolai vagy ezzel egyenértékü iskolai végzettség. lly végzettség hiányában vasuti altiszti k é pesitő vizsga. Hat havi - az állomásfelvigyázói álláshoz pedig egy évi - próbaszolgálat. Ezeken kivül: ad 1. megfelelő ipari képzettség (kőmüves, asztalos stb.) és pályafelvigyázói vizsga; ad 2. távírdai, forgalmi és kel'eskedelmi vizsga s felhatalmazás az önálló forgalmi szolgálatra; ad 3. kereskedelmi vizsga. Kérvények a m. kir. állam vasutak kolozsvári üzletve z e tős é g é hez évi julius hó 14-ig. A m. kir. államvasutak miskolczi üzletvezetőségénél 700 korona fizetéssel, korona lakpénzzel javadalmazott I. szolgai állások és pedig: 1. egy hivatalszolgai, 2. három állomásmálházói, 3. négy váltó őri, 4. hat pályaőri. Vala.mennyi állással természetbeni egyenruházat. Az állomásmálházói s a váltó- és pályaőri állábok a végleges kinevezés elnyeréséig 1 korona 60 fillér napihénel javadalmazva. Feltételek: Magyar nyelv szóban és irásban. A. hívatalbzolgai állás kivételével hat havi próbaszolgálat. EzenkivüL ad 2. avasuti s2iemély- és közbiztonsági szabályzat ismerete; ad :1. a váltóőri szolgálatra vonatkozó utasítások ismerete; ad 4. a pálya jókarban tf\rté.eán8lk S apályaőri utasitásnak ismerete. II. altiszti állások és pedig: 1. három pályafelvigyázói, 2. két áliomásfelvigyáz6i, :3. két rakfelvigyázói. Fizetés 1040 korona. Lakpénz korona. Természetbeni egyenruházat. A végleges kinevezés ejnyeréséig a pályafelvigyázói állás 2 korona 40 fillér, az állomás- s rak felvigyázói állás pedig 2 korona napibérrel javadalmazva. Feltételek: Magyar nyelv szó.b~.n. és ir~s b~n. Ne~ közé iskolai vagy ezzel egyenérteku l~kola l vegze.ttseg. Il! zettség hiányában vasuti. al.tls~tl. képeti Jtő ~IZSg&. iat h~vi - az állomásfelvigya~ó~. a11ashoz pedig egy évi _ próbaszolgálat. Ezeken kl~u l:.,.. ad. I. megfelelő ipari képzettseg (komuves, asztalos stb.) és pályafelvigyázói vizsga;.. ad 2. távirdai, forgalmi és kereskedelmi vizsga s fel hatalmazás az önálló fol'galmi szolgálatra; ad :3. kereskedelmi vizsga; A. katonasitgtól közvetlenül, a szolgálat folytonosa&. gának megszakitása nélkül ~ v~~uti szolgálatba átlép~ katonai altiszteknél véglegesjtésuk alkalmával, a katodal szolgálatban töltött idő az alapszabályszerü ut ánfiz.~~és havi részletekben l eendő befizetése mellett, nyugdljjogositó idejükbe beszámíttatik. K~~I'~nyek a t n:. ~r: államvasutak miskolczi üzletvezetosegéhez 1,)()I. evl augusztus hó l-ig. Egy írnoki állás a nagymihályi kir. járásbiróságnál Fizetés pótlókkal 1400 korona. Lakpénz 300 korona, esetleg "természetbeni lakás. Magyar nyelv szóban és irásban, tót nyelv bírása. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a sátoraljaujhelyí kir. törvényszék elnökéhez 1()07. évi julius hó 22 -ig. Egy írnoki állás a zsombolyai kir. járásbiróságná Fizetés pótlékkal 1400 korona. Lakpénz 300 korona Magyar nyelv szóban és írásban, német, szerb, esetleg román nyelv ismerete. Három havi próhaszolgálat. Kezelési teendőkben való jártasságot tanusitó bírósági bizonyitvány. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a nagykikindt.ti kir. törvényszék elnökéhez évi julius hó M -ig. Egy irnoki állás Liptó vármegyénél. Fizetés pótlé~kal 1400 korona. Törvényszerü lakpénz. Magyar szóban és írásban. Négy középiskolai osztály. nyek Liptó vármegye főispánjához czímezve, megye ajispánjához évi julius hó Egy szolgai áliáa a kolozsvári Fizetés pótlékkal 600 korona. Lakpénz korona. Ruhailletmény 100 korona. Magyar ban és irásban. Műasztalos vagy miiiakatos való jártasság előnyt nyujt. Egy évi próbaidő. nyek a kolozsvári egyetem rektori hivatal ához évi julius hó 27-ig. Egy hivatalszolgai állás a malaczkai járá,sbirós!íg'" ):\~ nál. Fizetés pótlékkal 600 korona. Lakpénz pótlékk&l. 160 korona. Ruhailletmény 100 korona. Magyar nyelv szóban és írásban. Kérvények a pozsonyi törvényszék elnökéhez évi julius hó 28-ig. Egy szolgai állás a kolozsvári tudományegyetemen. FIzetés pótlékkal 600 korona, Lakpénz pótlékkal 200- korona. Ruhailletmény 100 korona. Magyar nyelv szóban és irásban. Miíasztalos vagy mülakatos iparban való jártasság előnyt nyujt. Egy évi Pl óbaidő. Kérvények a kolozsvári egyetem rektori hivatalához évi julius hó 27-ig.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT si primitítiv közösségi segélynyújtás : skori leletek bizonyítják az sember gyógyító tevékenységét. fejletteb formákra vallanak: - egyiptomi síremlékek (vízb l mentés,ujraélesztés ) - hinduk VÉDA-jában

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények 2011.11.16

Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények 2011.11.16 Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények 2011.11.16 Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete Tartalom 1. A biztonsági tanácsadói

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11.

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11. DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K Telefon: 0652/411267 Fax: 0652/411267 Email: abigeltodebrecen@gmail.com Honlap: www.abigelsuli.hu 11. Isk et, angol : / 18 idegen nyelvi informatika,

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL

BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL Ezen az oldalon tájékoztatást szeretnénk adni Önöknek a kerület egyes területeinek közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

~IL. számú előterjesztés

~IL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~IL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-

Részletesebben

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó 1_U13_K1_fiu.xls 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) 1 3 Decsi Márk Dunaferr SE 2 22 2 1 Tapaszti Bence Kaposvári Vízügyi Sc 3 17 3 2 Bali Máté Tolna Vízmű Kajak-Kenu SE 3 27 4 9 Gubucz Bende Kaposvári Vízügyi

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet)

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet) E/2011/0712 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG IPARI-BALESET-MEGELŐZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Dr. Vass Gyula tű. ezredes Főosztályvezető Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény JEGYZŐKÖNYV 2015. 02. 25. Tatabánya TSC-Geotech gyermekverseny 2008 LÁNY 40m síkfutás Varga Valéria 2008 TSC 8.24 1. 8.24 Dabai Flóra 2008 TSC 8.25 2. 8.25 Varga Trixi 2008 TSC 10.05 1. 10.05 Czibula Emma

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben