Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Licencia és vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a.. (székhely:.., cégjegyzékszám: Cg.. adószám:, képviselője:. ügyvezető ) mint Engedélyes/Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az ItJump Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5. Cégjegyzékszám: , képviselője: Tóth Szilárd ügyvezető), mint Engedélyező/Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 1.A szerződés tárgya 1.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya a Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képező FOKI-Fizetésképtelenségi eljárásokat támogató integrált ügyviteli szoftver megnevezésű számítógépes program ( a továbbiakban: program) Megrendelő részére történő használati jogának ( licencia) területi korlátozás nélküli, harmadik személy részére tovább nem adható biztosítása, valamint a számítógépes program működtetése (terméktámogatás), összességében: FoKi rendszer. 2. Értelmező rendelkezések 2.1 A program használati joga: a jelen szerződésben meghatározott korlátok és feltételek mellett történő megrendelői felhasználás, amely nem terjed ki a program forráskódjára. 2.2 Terméktámogatás: mindazon informatikai alkalmazások, eszközök,dokumentumok Vállalkozó által folyamatosan biztosított összessége, amelyek a program folyamatos megrendelői felhasználását lehetővé teszik. 2.3 Lényeges hiba: a program, vagy a terméktámogatás olyan rendellenessége, amely a rendeltetésszerű használatot nem teszi lehetővé. 2.4 Átadás-átvételi eljárás : szerződő felek azon eljárása, amelynek során meggyőződnek arról, hogy a program és a terméktámogatás a rendeltetésszerű megrendelői felhasználást lehetővé teszi. 3. Adatkezelési rendelkezések 3.1 Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő működése, valamint felszámolói tevékenységének ellátása körében személyes adatkezelőnek minősül, amely adatok a FoKi rendszerbe feltöltésre kerülnek. 3.2 Vállalkozó szavatolja, hogy a FoKi rendszer nem teszi lehetővé, hogy a Megrendlő által kezelt adatok harmadik személy számára megismerhetőek legyenek. 3.3 Vállalkozó az általa a FoKi rendszer üzemeltetése során megismert adatok kezelésére nem jogosult.

2 3.3 Vállalkozó szavatolja, hogy a FoKi rendszer üzemeltetése során tudomására jutott személyes adatokat semmilyen formában saját vagy harmadik fél részére nem tárolja, nem dolgozza fel, nem teszi elérhetővé. Ennek megvalósítása, a személyes adatok illetéktelen megszerzésének megakadályozása érdekében köteles a szoftvert, valamint a terméktámogatást folyamatosan karbantartani. 3.4 Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződésben, vagy annak teljesítése során keletkezett, avagy a jövőben keletkező minden üzleti információt üzleti titokként kezelnek. 3.5 Abban az esetben, ha Vállalkozó a jelen szerződésben üzleti titoknak minősített adatot kíván alvállalkozójával megosztani, ahhoz Megrendelő előzetes, írásban történő hozzájárulása szükséges. 3.6 A szerződés megszűnését követő 14. munkanap 16 óráig Vállalkozó köteles Megrendelő részére biztosítani, hogy az általa tárolt adatok teljességéről Megrendelő a saját eszközével és költségén adatmentést végezzen. Az adatmentést, vagy a fenti határidőt követően Vállalkozó köteles az általa tárolt, valamennyi, Megrendelőtől származó adatot helyreállíthatatlanul, véglegesen törölni valamennyi tároló területről. 4.A szerződés teljesítése Vállalkozó kötelezettségei online (hosting) bérleti konstrukció esetén: -A Megrendelő cégadatainak beállítása, az induló felhasználó neveket létrehozatala, a belépési jogosultságok biztosítása. -Az adminisztrációs joggal rendelkező felhasználók regisztrálása. -Egynapos oktatás megtartása -A FoKi rendszer működéséhez szükséges valamennyi szerver oldalon szükséges hardver és szoftver erőforrás biztosítása. -A FoKi rendszer működéséhez 50 GB tárhely biztosítása. Megoszlása: 10 GB tárhely az önálló SQL adatbázis részére, 40 GB tárhely a csatolt elektronikus dokumentumok részére. Opcionálisan további, tetszőleges számú 50 GB-os tárhely-csomag biztosítása külön díjazás ellenében. -A FoKi rendszer mindenkori aktuálisan legfrissebb verziójához való hozzáférés biztosítása azon modulok tekintetében amelyekre a használati jogot biztosító szerződés kiterjed, a Megrendelő korlátlan számú felhasználója számára. -A Megrendelő által kijelölt kulcsfelhasználók bevezetés során történő egy napos oktatása, és évi egyszeri továbbképzése, egyeztetett időpontban, amely online távoktatási eszközök igénybevételével is történhet. -A törvény-módosítások, jogszabályi változások folyamatos követése, az új verziók folyamatos üzembe helyezése, abban az esetben, ha a változások a rendelkezésre álló beállítási eszközökkel nem végezhetőek el a rendszeren belül a felhasználói felületről.

3 -365/7/24 órás szerver oldali technikai és biztonsági felügyeletet A Vállalkozót terhelő feladatok elvégzésének átlagos határideje: Tevékenység Szerződéskötés Cloud (felhő alapú) tesztrendszer biztosítása Korábbi adatok migrációja (opcionális) Felhasználói oktatás Átadás-átvételi eljárás Működési és folyamat szabályozások auditja, módosítások vissza ellenőrzése Határidő T nap T + 2 munkanap T + 5 munkanap T + 7 munkanap T + 10 munkanap T + 30 munkanap 4.2 Megrendelő kötelezettségei a Foki rendszer üzemeltetésével kapcsolatban: A FoKi rendszer működtetésének elsajátítására képes munkaerő biztosítása A FoKi rendszer működtetéséhez megrendelői oldalon szükséges technikai feltételek biztosítása. 4.3 A felek együttműködése : Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítésében együttműködnek. Kötelesek egymást késedelem nélkül tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről Felek kötelesek egymást késedelem nélkül tájékoztatni minden olyan peres vagy peren kívüli eljárásról, amely a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a másik fél jogát, vagy jogos érdekét érintheti Felek kötelesek egymást késedelem nélkül értesíteni arról, ha vele szemben a fizető-, vagy teljesítőképességét érintő eljárás indul, vagy ilyen eljárást kezdeményez önmagával szemben Kapcsolattartás: Vállalkozó részéről: Név: Tóth Szilárd ügyvezető Cím: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5. Telefon: (+36 94) Telefax: (+36 94)

4 Megrendelő részéről: Név: Cím: Telefon/fax: Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden kérdésről késedelem nélkül értesítik egymást, ideértve a felek adataiban bekövetkezett alábbi változásokat: cégelnevezés, cégforma, székhely, bankszámlaszám, adószám, képviseletre, vagy kapcsolattartásra jogosult személyében bekövetkezett változás Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kijelölt kapcsolattartók gondoskodnak az együttműködés során született döntések saját érdekkörén belüli végrehajtásáról Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizárólag írásban módosítható A feleknek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítései : az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvételt követő munkanapon, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napot követő munkanapon tekinthető közöltnek. Faxon vagy -ben történt továbbítás esetén az értesítés közöltnek tekintendő az ellenőrzőszelvény szerinti napot követő munkanapon, feltéve, hogy azt egyidejűleg postai tértivevényes elsőbbségi küldeményként is megküldték. A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által faxon vagy ben megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha a fax megküldését az igazoló jelentés, vagy az kézhezvételét a másik fél visszaigazolja. 5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 5.1Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért az alábbi összegű vállalkozói díjak illetik meg: Havi díjak : Mennyiség Megnevezés Használat módja Nettó havi díj 1 db. FoKi szoftver felszámolás specifikus modulok 1 db. FoKi szoftver vállalat irányítási modulok Onilne (hosting) Onilne (hosting) Ft Ft 1 db WebFoKi Onilne (hosting) 2500 Ft

5 A díjtételek 2014 évre vonatkoznak. Vállalkozó minden év március 1 napjától kezdődően jogosult a KSH által a tárgyévet megelőző évre megállapított inflációs ráta összegével megegyező mértékben felemelni díjait, a megrendelő írásbeni értesítése mellett. A vállalkozói díjat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti mértékű általános forgalmi adó terheli. 5.2 A Megrendelő a Vállalkozói díjat a tárgyhónap 25. napjáig a Vállalkozó által kiállított, és a Megrendelő részére a kiállítás napján postázott, adóigazgatási azonosításra alkalmas számla alapján, banki átutalással fizeti meg. A fizetési határidő: a számla átvételétől számított második banki munkanap, amely a kiállítástól számított 8, azaz nyolc napnál rövidebb nem lehet. Megrendelő köteles a postai küldeményt annak a postafiókjába történt elhelyezést követő nyolc napon belül átvenni. Ennek elmaradása fizetési kötelezettségét nem érinti. 5.3 Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót megilleti a mindenkori jegybanki alapkamat + 8% késedelmi kamat, továbbá 40 EUR összegnek (MNB deviza középárfolyam) megfelelő mértékű átalány-kártérítés behajtási költségként, amennyiben behajtási cselekményre ténylegesen sor került. 6.Szavatosság, hibás teljesítés 6.1 Vállalkozó szavatolja, hogy a FoKi rendszer alkalmas a Vállalkozónak átadott ajánlati leírásban meghatározott feladatok ellátására. 6.2 A Vállalkozó szavatolja, hogy a FoKi rendszer megfelel a jelenleg általánosan elvárt műszaki színvonalnak, a műszaki követelményeknek, mentes a tervezési hibáktól. 6.3 Vállalkozónak a szavatosság keretén belül ingyenesen javítania kell a FoKi rendszer rejtett programhibáiból vagy funkcionális hibából származó meghibásodásait a rendszer működésének időtartama alatt Meghibásodás észleléséről Megrendelő haladéktalanul értesíti a Vállalkozót, aki a hiba javítását, illetve elhárítását köteles azonnal elkezdeni és a hiba típusától függően egyedileg megállapított határidőn belül befejezni. Amennyiben a hiba egyértelműen a Megrendelőnek (vagy közreműködőinek) róható fel, Vállalkozó a hibajavítás költségeit Megrendelőre háríthatja, ha erről a hibajavítás megkezdését megelőzően írásban, hagyományos vagy elektronikus úton vagy faxon tájékoztatta Megrendelőt. 6.5 Vállalkozó mentesül szavatossági kötelezettsége alól, ha a meghibásodás bizonyíthatóan a Megrendelőnek, illetve az általa megbízott harmadik személynek a rendes használatba ütköző tevékenységből, a rendszer használatával kapcsolatos rendelkezések megsértéséből erednek. 6.6 Vállalkozó mentesül szavatossági kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Megrendelőnek, illetve az általa megbízott harmadik személynek bármely FoKi rendszeren végzett átalakítási, a rendes használatba ütköző tevékenységből, a

6 szoftverek használatával kapcsolatos rendelkezések megsértéséből erednek, vagy egyébként, ha a hibák nem róhatóak fel a Vállalkozónak. 6.7 Vállalkozó az általa leszállított termékek által kizárólag a Megrendelőnek közvetlenül okozott, felmerült károkért vállal felelősséget. 6.8 Vállalkozó a saját érdekkörében felmerülő késedelmes teljesítése esetén Megrendelő a szerződésszegésből adódó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényeken túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a le nem szállított termékek és az el nem végzett szolgáltatások szerződéses nettó ára, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 1%, azaz egy százalék, de legfeljebb 20 %, azaz húsz százalék. Amennyiben Vállalkozó késedelme valamely határidő tekintetében eléri a 60, azaz hatvan napot, Megrendelő érdekmúlás miatt jogosult jelen szerződéstől elállni. 6.9 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza Vállalkozó számára az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól Online (hosting) bérleti konstrukció esetén a Vállalkozó felróhatósága arányában felel az adatvesztésből eredő károkért. Az adatvesztési kötbér alapja a rendszer 1, azaz egy évre vonatkozó nettó használati díja, mértéke 20 %, azaz húsz százalék, amely akkor érvényesíthető, ha a Megbízó saját adatainak mentését - a Vállalkozó hibájából- nem tudta a káreseményt közvetlenül megelőző kettő, vagy azt meghaladó munkanapon saját eszközére lementeni Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik, kivéve, ha a Vállalkozó a Megrendelő előzetes kérésére teljesített nem szerződésszerűen, s erre a tényre Megrendelő figyelmét felhívta, illetve, ha a Megrendelő tudott, vagy az általában elvárható gondossággal tudnia kellett volna arról, hogy nem szerződésszerű teljesítést fogad el. 7.A szerződés megszűnése, vis maior 7.1 A jelen szerződés megszűnik rendes vagy rendkívüli felmondással, a szerződés felbontásával, vagy bármely szerződő fél jogalanyiságának megszűnésével. 7.2 Megrendelő és Vállalkozó egyaránt jogosult jelen szerződést indokolás nélkül, írásban, három hónapos felmondási idővel, a hónap utolsó napjára felmondani (rendes felmondás). 7.3 A szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondásának van helye, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén. A szerződés súlyos megsértésének minősül Megrendelő részéről a 30 napot meghaladó fizetési késedelem Vállalkozó részéről a a Foki rendszer lényeges hibája. 7.4 A szerződés megszűnése esetén mindkét fél köteles együttműködni abban, hogy a FoKI rendszerbe felvitt adatok a Megbízó birtokába kerüljenek. A Vállalkozó a megszűnés időpontjáig külön díjazás fejében a Megbízó által biztosított eszközön olyan környezetet biztosít, amely lehetővé teszi a Megbízó mentett adatainak megtekinthetőségét és elérhetőségét.

7 7.5 Vállalkozó köteles a szerződésben foglalt feladatokat elvégezni a rendkívüli felmondás esetén is a felmondásban meghatározott felmondási idő alatt, vagy addig az időpontig, amíg Megrendelő ésszerű erőfeszítései eredményeként a szerződés teljesítésére megfelelő feltételeket a folyamatos üzemre biztosítani tudja, akkor is, ha a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indult. 7.5 Vis maior esemény bekövetkeztekor felek késedelem nélkül értesítik egymást, minden elvárhatót megtesznek, ami az adott helyzetben elvárható, annak érdekében, hogy a szerződésszerű teljesítésük helyreálljon. 8. A szerződés hó...napjától hatályos. 9.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben hatálybalépését követően a 2013.évi V. Tv. ( Ptk.) rendelkezései az irányadóak. Az adatvédelmi rendelkezésekkel kapcsolatban irányadó jogszabály a évi CXII. törvény. A jelen szerződést felek helybenhagyólag aláírták. Kelt Budapest, hó...nap ItJump Kft. Megrendelő Vállalkozó. Tóth Szilárd ügyvezető ügyvezető

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:.,

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., másrészről a Budapesti Távhőszolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben