E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK. számú rendeletének módosítása Előterjesztés tartalma: rendelet- tervezet Előadó: Horváth László polgármester Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: dr. Árpásy Tamás jegyző Városüzemeltetési Osztály,, Igazgatási Osztály, Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Igazgatási Bizottság. Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő- testület! Rendeleteinknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, november 01- én hatályba lépő évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)- harmonizáció kapcsán történt átfogó vizsgálata során megállapítottuk, hogy állattartási rendeletünk néhány rendelkezése átdolgozásra szorul. A Ket. 36. (1) bekezdése ugyanis általános érvénnyel kimondja, hogy az ügyféltől kérelem mellékleteként nem lehet szakhatósági állásfoglalás csatolását kérni. Aktualizálni, illetve hatályon kívül kell helyezni egyes elavult rendelkezéseket is. Mellékelem a vonatkozó hatályos rendeletet. Kérem a rendelet- tervezet megvitatását és elfogadását. Zirc, szeptember 13. Horváth László polgármester

3 Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének.../2005. (...) ÖK. rendelete az állattartásról szóló többször módosított 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A Rendelet 14. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. (5) Az egyedi engedély kérelemhez csatolni kell az összes érintett szomszéd hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a hatóságnak be kell szereznie az ÁNTSZ, az állategészségügyi és az építési szakhatóság hozzájárulását. A Rendelet 16. (9) bekezdése hatályát veszti A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 4. Ez a rendelet november én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Z i r c, szeptember 13. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

4 Melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének./2005. (.) rendeletéhez 2. számú melléklet az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK. rendelethez Ebtartással kapcsolatos díjak: I. Befogott eb szállítási díja: 800.-Ft II. Befogott eb tartási díja: III. Elhullott eb szállítási díja: IV. Eb végső elaltatási díja: 300.-Ft/nap a befogadó és a szállító számlája alapján állatorvosi számla alapján

5 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX. 25.) ÖK. számú rendeletének, valamint az azt módosító 37/2001. (XII. 10.), 19/2004.(IV.26.) és a 31/2004.(IX.21.) rendeleteinek egységes szerkezetbe foglalt szövege

6 Zirc Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény 16.. ( 1 ) bekezdésében foglaltak alapján e rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait. A szabályozás célja, hogy Zirc város közigazgatási területén a településen élők különféle érdekeit figyelembe véve - az épitési és a környezetvédelmi előirások, a közegészségügyi, állategészségügyi követelmények, valamint az állatvédelmi rendelkezések alapján - szabályozott keretek között tegye lehetővé az állattartást. I. Általános rendelkezések 1.. ( 1 ) A rendelet hatálya kiterjed Zirc város közigazgatási területén: a./ minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart b./ minden olyan természetes személyre, vagy szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, kezelésében ) lévő ingatlanon állat él, c./ minden olyan ingatlanra, épületre és épitményre, ahol állattartás folyik (2) A rendelet szabályai nem vonatkoznak a cirkuszra, állatkórházra, vágóhidra, mezőgazdasági nagyüzem állattenyésztő és állattartó telepére, állatkiállitásra, állatkereskedésre, fegyveres erők és testületek állattartására, valamint a gyepmesteri telepre. 2.. A rendelet alkalmazása szempontjából: Állattartás: az állattartás olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállitására (hús, tej, gyapjú, tojás stb.),sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznositás megvalósitására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporitást, végtermék előállítást. Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére,védelmére szolgáló létesitmény. Kislétszámú állattartó telep: a 41/1997. (V.28.) FM. rendelet 1. számú függelék 4-5. pontjában foglaltak szerint Haszonállatok a./ nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, b./ kisállat: sertés, juh, kecske,baromfi, galamb, házinyúl c./ prémes állat: nutria, nyérc, csincsilla, róka, pézsma stb. d./ méh Kedvtelésből tartott un. hobbi állatok: mindaz, ami nem minősül haszonállatnak, amit nem jövedelemszerzés céljából tartanak (különösen: macska, kutya, diszmadár stb.)

7 Vakvezető eb: amelyet erre a célra képeztek ki és a Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége igazolványával láttak el. Veszélyes állatok: mindazoknak az állatfajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérgező csipés, marás lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek. Állattartó: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely az állattal rendelkezni jogosult. Állatszaporulat: az állattartás helyén született állatok, választási korukig Kutyasétáltatás: közterületen a kutya pórázon történő vezetése, nagytestü, harapós, támadó természetű kutya szájkosárral történő vezetése (1) A város közigazgatási területén állattartás az Általános Rendezési Tervben rögzített építési övezeti besorolásokkal összhangban, az állattartó létesítményekre vonatkozó építészeti, környezetvédelmi, közegészségügyi és állategészségügyi előírásoknak megfelelően gyakorolható. Állattartás céljára szolgáló melléképület és melléképítmény a helyi és általános építési szabályok megtartásával helyezhető el. Az övezeti besorolást a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) I. övezet: csak kedvtelésből tartott kisállat tartható, állattartáshoz szükséges melléképület és melléképítmény nem helyezhető el. II. övezet: csak kistestű hobbiállat tartható. Állattartás céljára szolgáló melléképület és melléképítmény nem helyezhető el. III. övezet: az egyedi telkeken nagyállat nem tartható.kisállatok tartásának céljára szolgáló melléképület és melléképítmény elhelyezhető. III. övezetben a tartható haszonállatok száma a megfelelő tartási élettér biztosításával: - sertés, juh, kecske: maximum 5 db. és ezek szaporulata választási korukig - egyéb kisállat: maximum 50 db. - prémes állat egyedi engedély alapján - méh: a vonatkozó külön jogszabály szerint IV. övezet: nagytestű hobbi és haszonállatok is tarthatók (ló, szamár, bivaly, öszvér, szarvasmarha). Tartásukra szolgáló melléképület és melléképítmény elhelyezhető. IV. övezetben tartható állatok száma: - ló, szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha: maximum 5 db. és ezek szaporulata

8 választási korukig - sertés, juh, kecske: maximum 10 db. és ezek szaporulata választási korukig - egyéb kisállat korlátozás nélkül - prémes állat: egyedi engedély alapján - méh: a vonatkozó külön jogszabály szerint II. Az állattartás szabályai 4.. (1) Az állattartást az épitési szabályzat szerinti védőtávolságok betartásával kell folytatni. (2) Haszonállatot tartani csak lakóépületen kivül, istállóban, ólban, ketrecben zártan szabad. (3) Állatot közös udvarban, kertben, illetve közös tulajdonú ingatlanon csak a tulajdonos-, vagy a bérlőtársak hozzájárulásával szabad tartani. (4) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy állattartása következtében mások jogai sérelmet ne szenvedjenek. (5) Méheket tartani a vonatkozó külön jogszabályok megtartásával - a lakótelepek, egyéb többszintes épületek telkeinek kivételével - minden arra alkalmas helyen szabad. A kaptárak a szomszédos ingatlanoktól, a közös használatú épülettől legalább 4 m-re, közutaktól legalább 10 m-re helyezhetők el. (6) Közterületen tilos haszonállatot tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. Állatok közterületen csak tulajdonosuk vagy az általuk megbizott megfelelő számú felügyelő kiséretében tartózkodhatnak átmenetileg (kihajtás). (7) A haszonállat és a kedvtelésből tartott állat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos köteles azonnal eltakaritani. III. Egyéb állatok tartásának feltételei 5.. (1) A többlakásos lakóépületben legfeljebb 2 macska és szaporulata - azok elválasztásáig - tartható. A közös használatú helyiségekben (lépcsőház, folyosó stb.) tilos állatot tartani. (2) A kedvtelésből tartott állatokat a tulajdonosnak úgy kell tartania, hogy azzal a közvetlen szomszédok nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavarja. (3) Ha az állattartó az (1)-(2) bekezdésben foglatakat megszegi, kérelemre az állattartás korlátozható, illetve megtiltható

9 (4) A veszélyesnek minősülő állat tartásához egyedi engedély szükséges. A kérelem benyújtásakor csatolni kell a közvetlen szomszéd(ok) - lakásonként egy - hozzájáruló nyilatkozatát, az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás szakvéleményét és a környezetvédelmi hatóság engedélyét. Kiemelten védett fajok engedéllyel sem tarthatók. IV. Az ebtartásra vonatkozó külön szabályok Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás 6.. (1) A jegyző a város ebállományáról nyilvántartást vezet, mely az ebtulajdonos adatán kivül tartalmazza az eb azonositó adatait (fajtáját, korát, nemét ) és a veszettség elleni utolsó védőoltás időpontját. (2) Az eb tulajdonosa belül köteles bejelenteni, ha az eb a./ a három hónapos kort elérte b./ elveszett c./ elhullott d./ tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott e./ uj tulajdonoshoz került. Ebtartási szabályok 7.. (1) Zirc város övezeti besorolása szerinti I. övezetben lévő lakásokban, valamint a többszintes beépitésű lakóházakban lakásonként egy kutya tartható. (2) Többlakásos lakóépületben, társasházban lakásonként egy kutya tartható a tulajdonostársak, bérlőtársak többségének (50% + 1) hozzájárulásával. (3) A korlátozó rendelkezések nem vonatkoznak a vakvezető ebre, amennyiben szükségességét szakorvos igazolja. (4) Házőrző kutyát csak megkötve, vagy rendszeresen zárva tartott udvarban lehet tartani. Több lakó által használt közös udvarban kutya csak megkötve vagy elkeritett területen (kennel) tartható. (5) Az ebeket tulajdonosaik kötelesek akként tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. Kutyát közterületen vezetni csak pórázon szabad. (6) Ha a kutya harapós vagy támadó természetű, a telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. Harapós kutyát közterületen vezetni csak szájkosárral ellátva szabad.

10 (7) Ha az ebtulajdonos a (4) bekezdésben foglaltakat megszegi, irásbeli hatósági figyelmeztetés után el kell rendelni az ingatlanról az eb eltávolitását. (8) Bekeritetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (9) Többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben, valamint erkélyen és loggián kutyát tartani tilos. 8.. (1) Az eb tulajdonosa köteles ebét ugy tartani, hogy az a lakótársak és szomszédok nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. (2) Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbizott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb gyalogjárdát, parkot, közutat és lakóház lépcsőházát, közös használatú területét ne szennyezze. Az eb által okozott szennyeződést az ebtulajdonos (felügyelő) köteles haladéktalanul eltávolitani, feltakaritani. (3) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni: a./ vendégforgalmat lebonyolitó nyilvános helyiségbe, üzlethelyiségbe (kivéve, ha a tulajdonos megengedi ) piac területére b./ oktatási, egészségügyi, szociális, kultúrális- és közintézmények területére, sportpályákra - az intézményt őrző kutya kivételével c./ játszótérre, játszótérként használt közterületre. (4) Ebeket futtatni, edzeni, sétáltatni a Rákóczi tér zöldterületein, sétáló útjain tilos. 9.. (1) Amennyiben egészségügyi vagy oktatási intézmények szomszédságában tartott eb a csendet tartósan háboritja, vagy egészséget veszélyeztet, kötelezni kell az ebtulajdonost az ebnek az ingatlanról való eltávolitására. (2) Ha az ebtartás a többlakásos lakóépületben, társasházban lakó tulajdonosok, illetve bérlők többségét zavarja és ezért a lakók többsége (50 % + 1) kéri az eb eltávolitását, akkor azt el kell rendelni. (3) A ban foglalt szabályok ismételt és súlyos megsértése esetén az ebtartást meg kell tiltani. (4) Ha az ebtulajdonos nem tesz eleget az eb eltávolitására való kötelezésnek, az ebet el kell kobozni. (5) Ha az eb elszállitását, elkobzását, elaltatását az ebtulajdonos mulasztása miatt rendelték el, a felmerült költségek az ebtulajdonost terhelik ( 1) Az ebtulajdonos köteles ebét a jó gazda gondosságával tartani, gondozni, megbetegedése esetén gyógyittatásáról gondoskodni. (2) Ebet kinozni, éheztetni, tartósan magára hagyni, elhagyni tilos. (3) Ha az ebtulajdonos nem szándékozik ebét vagy szaporulatát tovább tartani, köteles elhelyezésükről gondoskodni, illetve saját költségén hatósági állatorvossal elaltattatni. (4) Többlakásos lakóépületben tartott eb esetleges szaporulaltát az elválasztást követő 8 napon belül az eb tulajdonosa köteles eltávolitani.

11 (5) Ebtenyészet létesitésére e rendelet 14.. (4) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. (6) * (7) Tenyészetet az I. és II. övezetben engedélyezni nem lehet. Gazdátlan és kóbor ebek 11.. (1) A kóbor és közterületen felügyelet nélkül hagyott ebeket a gyepmester köteles befogni és a gyepmesteri telepre szállitani. ( 2) A befogott ebet a tartási és szállitási költségek - melyeket a rendelet 2. számú melléklete tartalmaz - megtéritése mellett a tulajdonos 8 napon belül kiválthatja. (3) Ha a befogott eb tulajdonosa ismertté válik, a gyepmester köteles ellene szabálysértési eljárást kezdeményezni. (4) A gyepmester a befogott ebeket 8 napig őrzi, a ki nem váltott ebekkel a megjelölt időtartamon túl a Polgármesteri Hivatal rendelkezik (5) ** Az elkóborolt ebek befogására, illetve visszaszerzésére irányuló igényt a Városüzemeltetési Osztályon, vagy a gyepmesternél lehet bejelenteni. (6) A gyepmester végzi a 2. számú mellékletben megállapitott téritési dijak ellenében az elhullott eb elszállítását. Ebekkel kapcsolatos közegészségügyi és állategészségügyi szabályok 12.. (1) A város területén csak veszettség elleni védőoltásban részesült ebet szabad tartani. (2) Minden három hónapnál idősebb ebet a tulajdonosa köteles évenként, a három hónapos kort elérteket 30 napon belül saját költségére veszettség ellen beoltatni és féregteleníttetni. (3) A veszettség elleni oltások rendjét az Állategészségügyi Szabályzat tartalmazza. Az oltás területenkénti időpontját és helyét a kerületi főállatorvos határozza meg a jegyzővel való egyeztetés után. (4) A tulajdonos köteles az eboltási igazolványt, illetve az eb egyedi jelzésére szolgáló bilétát a következő védőoltásig megőrizni. (5) Azt az ebet, amelyet a tulajdonosa az évi kötelező oltás során felszólitás ellenére sem oltatott be, el kell kobozni és kártalanitás nélkül el kell altatni. (6) Az ebtulajdonos köteles betegség gyanúját, illetve az eb megbetegedését a hatósági állatorvosnak azonnal bejelenteni és gyógykezeléséről gondoskodni. (7) Ha az állatorvos az eben undort keltő, vagy emberre is veszélyes betegséget észlel és az eb tulajdonosa az eb gyógykezelését megtagadja, az állatorvos köteles az eb kártalanitás nélküli elaltatását kezdeményezni. * Hatályon kívül helyezte a 19/2004.(IV.26.) rendelet 1..-a május 1-től. ** Módosította a 19/2004.(IV.26.) rendelet 2..-a május 1-től.

12 13.. (1) Az embert mart eb tulajdonosa köteles ebét az ebtartás helye szerint illetékes hatósági állatorvossal megvizsgáltatni, a vizsgálat eredményéről és az éves veszettség elleni kötelező oltásról kiállitott igazolás másolatát a megmart személynek haladéktalanul átadni. (2) Az ebet, amely embert mart meg, de nem áll veszettség gyanújában, a hatósági állatorvos 14 napig megfigyelési zárlat alá helyezi. A megfigyelés tartama alatt az ebet bezárva, vagy megkötve kell tartani. (3) Az állatorvos az eb megfigyelésének eredményéről tájékoztatja a megmart egyént és az illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, valamint az ebtulajdonost. (4) Minden kezelőorvos köteles kutyától származó sebesülés észlelése esetén az eset helye szerint illetékes állatorvost értesiteni. V. Állattartás engedélyezése, korlátozása, megtiltása 14.. * (1) Az állattartással kapcsolatos igazgatási teendőket Zirc Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztálya látja el. (2) Az állattartás bejelentési kötelezettség mellett gyakorolható (3) Az állattartást a bejelentés alapján a helyszínen a Városüzemeltetési osztály ellenőrizheti, panasz esetén ellenőrizni köteles. (4) Az állattartás -amennyiben az állatok száma meghaladja az e rendeletben előírt darabszámot, vagy adott övezetben olyan állat tartása, melyet ott az övezeti besorolás tilt - egyedi engedély alapján gyakorolható. (5) Az egyedi engedély kérelemhez csatolni kell az ÁNTSZ, az állategészségügyi és az építési szakhatóság hozzájárulását, valamint az összes érintett szomszéd hozzájáruló nyilatkozatát. (6) ** Az egyedi engedély kiadása, az állattartás korlátozása, megtiltása Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságának hatáskörébe tartozik az illetékes közegészségügyi, állategészségügyi és építési szakhatóságok hozzájáruló véleményének figyelembevételével. (7) Az állattartás - amennyiben az állatok száma 50 %-kal meghaladja az e rendeletben előírt darabszámot - nagylétszámú állattartásnak mínősül és a belterületi határtól 500 méterre gyakorolható. (1) Az állattartást meg kell tiltani, ha 15.. * Módosította a 19/2004.(IV.26.) rendelet 3..-a május 1-től. ** Módosította a 31/2004.(IX.21.) rendelet 1. -a szeptember 21-től. A 31/2004.(IX.21.) rendelet 2. -a alapján az egyedi engedélyek kiadása a folyamatban lévő ügyekben az egyedi engedélyre irányuló kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabály alapján történik.

13 - az állattartás e rendeletben meghatározott feltételei nem biztosithatók, - az állattartó - felszólitás ellenére - az állattartás feltételeit nem biztositja. (2) Az állattartást megtiltó jogerős határozat végre nem hajtása esetén a jegyző elrendelheti az állattartó költségére az állat elszállitását, kényszerértékesitését, megsemmisitését. VI. Az állattartás épitési, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályai 16.. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló melléképületet, épitményt, valamint trágya és trágyalé tárolót az épitésügyi hatóság engedélye alapján lehet létesiteni, az eljárás során az Országos településrendezési és épitési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet és az egyes épitményekkel, épitési munkákkal és épitési tevékenységekkel kapcsolatos épitésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM. számú rendelet előirásait kell alkalmazni a 3. számú mellékletben megállapitott védőtávolságok figyelembevételével. (2) Ha az állattartó az állattartáshoz szükséges létesitmények müszaki előirásait megszegi, az épitésügyi hatóság elrendelheti az épitmény lebontását, illetve a létesitmény megszüntetését. (3) Az állatok szálláshelyeit az állattartó köteles tisztántartani. (4) Az állattartó köteles a kártékony állatok (patkány, egér, férgek, legyek stb.) rendszeres és folyamatos irtásáról gondoskodni. (5) Az állattartó köteles az állatok etetéséhez használt kellemetlen szagú takarmányt zárt, illetőleg fedett állapotban tárolni. (6) Az állattartás során keletkezett trágyát (trágyalevet) fedett és szsivárgásmentes trágyatárolóban kell kezelni és tárolni. (7) Trágyalevet, trágyát, elhullott állati tetemet tilos a szennyvizcsatornába és a kommunális hulladékok közé juttatni. (8) Az állat tulajdonosa a veszélyes hulladéknak minősülő állathullát annak elszállitásáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. (9) Az állathullákat az olaszfalui dögkútba kell szállítani. VII. Szabálysértési rendelkezések 17.. (1) Szabálysértést követ el és Ft -ig terjedő pénzbirsággal sújtható, aki a./ olyan helyen tart állatot, ahol e rendelet tiltja, b./ e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart, c./ csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően tart, d./ állatát nem az előirt tartási és higiéniai követelmények szerint tartja, e./ állatáról nem gondoskodik megfelelően: éhezteti, saját vagy más állatát bántalmazza, ingerli, f./ állattartásával a szomszédos ingatlanok használóinak nyugalmát zavarja

14 g./ a trágya és trágyalé tárolására és elhelyezésére vonatkozó előirásokat megszegi, h./ az elhullott állat megsemmisitésére vonatkozó előirásokat megszegi, i./ nem biztositja vagy akadályozza ingatlanán az állattartás ellenőrzését, j./ az e rendeletben előirt bejelentési kötelezettségét nem teljesiti k./ ebet közterületre póráz nélkül enged vagy futtat, ebet bekeritetlen ingatlanon szabadon tart, l./ nagy testű, harapós vagy támadó természetű ebet közterületen szájkosár nélkül vagy úgy vezet, hogy az másokat veszélyeztet, embernek, állatnak kárt okoz, m./ ebet erkélyen, loggián, lakóépület közös használatú helyiségében tart, n./ ebet a rendelet 8.. (3) bekezdésében felsorolt helyiségekbe beenged, illetve bevisz, o./ az eb szaporulatát az elválasztást követő 8 napon belül nem távolitja el, p./ ebet közterületre vagy oltási bizonyitvány nélkül kivisz. r./ ebtenyészetet engedély nélkül létesit, illetve fenntart s. * / állata által a közterületen okozott szennyeződést nem takarítja el, t./ ** ebet tiltott helyen futtat, edz, sétáltat, u./ *** beteg állatát nem gyógyíttatja, ebét veszettség ellen nem oltatja be. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatására az önkormányzat szabálysértési hatósága jogosult. (3) **** Szabálysértés tettenért elkövetőjét a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott dolgozója ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni pénzbírsággal sújthatja. Záró rendelkezések 18.. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ebtartásról szóló 12/1992. ÖK. rendelet hatályát veszti. (3) Amennyiben az állattartó ellen e rendelet szabályainak megsértése miatt egy éven belül két esetben kerül sor szabálysértési eljárás során pénzbírság kiszabására, az állattartást a jegyző köteles megtiltani. (4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a./ az állatok védelméről és kiméletéről szóló évi XXVIII. törvény, b./ az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény, c./ az állam- és közbiztonságról szóló évi 17. törvényerejű rendelet, d./ a veszélyes és veszélyesnek minősitett eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet, e./ a védett állatok védelmére, tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I.23.) Korm. rendelet, f./ az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM. rendelet, g./ a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. * Beiktatta a 19/2004.(IV.26.) rendelet 4..-a május 1-től. ** Beiktatta a 19/2004.(IV.26.) rendelet 4..-a május 1-től. *** Beiktatta a 19/2004.(IV.26.) rendelet 4..-a május 1-től. **** Módosította a 19/2004.(IV.26.) rendelet 5..-a május 1-től.

15 1. számú melléklet az állattartásról szóló 26 /2001. (IX.25.) ÖK. számú rendelethez Övezeti besorolás I. övezet városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos, az alábbi utcák által körülhatárolt terület: Alkotmány u. a Ságvári u. előtti garázssorig Damjanich u. Posta felőli oldala

16 Deák F. u. a kenyérgyári árokig Fáy utcai lakótelep József A. u. a gyógyszertárig (páros oldal) Kertész u. Kossuth u. mindkét oldala a Damjanich utcáig Köztársaság u. a vasúti átjáróig Március 15. tér Park u. (védőerdő) Pápay J. u. Petőfi u. Rákóczi tér Reguly u. József A. és Petőfi u. közötti szakasza Széchenyi u. II. övezet Alkotmány u. társasházi rész Batsányi köz Bányász u. Bercsényi u. társasházi rész Csikász köz Egry J. u. Erdész u. Erdőalja u.társasházi rész Faller J. u. társasházi rész Fenyőfa u. Hűség u. társasházi rész Kisfaludy köz Kossuth u /a. Nagy L. u. Simon I. u. Szeptember 6. u. társasházi rész Vadász u. Vitális u. Új beépítés (csoport házas): Irtás u.-munkácsy u. sarok Som u. - Eötvös u. sarok III. övezet Ady u. Akácfa u. Alkotmány u. garázssortól a Vitális utcáig Arany J. u. Állomás u. Árpád u.

17 Bajcsy-Zs. u. Bakonybéli u. Bartók u. Bercsényi u. családi és ikerházas rész Berek u. Béke u. Békefi u. Boksa u. Borzavári u. Ciklámen u. Damjanich u. Postával szembeni oldal Deák F. u. a kenyérgyári ároktól Eötvös u. Erdőalja u. családi házas rész Erzsébet királyné u. Faller J. u. családi és ikerházas rész Gábor Á. u. Gyóni G. u. Háromhegyi u. Hóvirág u. Hunfalvy u. Hűség u. családi és ikerházas rész III. Béla u. Irtás u. Jókai u. József A. u. a gyógyszertártól és páratlan oldala Kálvária u. Kinizsi u. Kodály Z. u. Kórház u. Kőrisfa u. Kőrösi Cs. u. Köves J. u. Köztársaság a vasúti átjáró után Liliom köz Liszt F. u. Lóczy u. Luksz S. u. Malom u. Munkácsy u. Pacsirta u. Pázmándy u. Péch A. u. Pintérhegyi erdősor Pipacs u. Reguly u. Petőfi utca utáni rész Rómer F. u. Ságvári u. Selmeczi u. Som u.

18 Szabadság u. Szeptember 6. u. családi és ikerházas rész Szikla u. Táncsics u. Thury Gy. u. Tölgyfa u. Tövis u. Tőzike u. Vak Bottyán u. Vasút sor (ipari övezet) Vasvári u. Vásártéri u. Viola u. Wathay u. Zrínyi u. IV. övezet Kossuth u. Damjanich utcától végig (kivéve a II. övezetű 65. házszám) János tanyai u. Városrészek: Akli Kardosrét Tündérmajor

19 2. számú melléklet az állattartásról szóló 26 /2001.(IX.25.) ÖK. rendelethez Ebtartással kapcsolatos dijak: I. Befogott eb szállitási dija: 800.-Ft II. Befogott eb tartási dija: III. Elhullott eb elszállitási dija: IV. Veszélyessé vagy feleslegessé vált eb végső elaltatási dija: 300.-Ft/nap 300.-Ft állatorvosi számla alapján

20 3.. számú melléklet az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelethez Védőtávolságok az állattartásra szolgáló melléképület, épitmény, valamint a trágya és trágyalé tároló elhelyezéséhez: - kizárólag állattartási melléképület a saját és szomszédos lakóépülettől 10 m-re - trágya és trágyalé tároló a saját és szomszédos lakóépülettől 15 m-re helyezhető el.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelettel.) A 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelet szövege vastagított

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1.

12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1. Zirc Városi Önkormányzat 12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1. Kataszteri napló Telep Helyr.szám Fké Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) ----- ------------ --- --------------------

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról A Magyarszék Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete az ebtartásról A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

*** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./

*** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./ *** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./ RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL /AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL egységes szerkezetben/ 1. Vác város területén a közegészségügyi- állategészségügyi-, építésügyi-, környezet-és

Részletesebben

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben) Kistolmács Község Képviselő-testülete 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete az állattartásról (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a gazdasági élet követelményei,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004.( VII.01. ) rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel)

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete. az állattartásról Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete az állattartásról Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az országos településrendezési és építési

Részletesebben

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben)

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) 1 Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete az állattartásról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ az állategészségügyről

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) Kt. sz. rendelete, az állattartás helyi szabályairól. Egységes szerkezetben

Dunaalmás Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) Kt. sz. rendelete, az állattartás helyi szabályairól. Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) Kt. sz. rendelete, az állattartás helyi szabályairól Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete az állattartásról Újrónafő Község Önkormányzata az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

az állattartás helyi szabályairól

az állattartás helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Biri Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1996.(V. 24.) sz. rendelete az ebek tartásáról Szeghalom Város Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1981. évi III. tv., valamint a végrehajtására

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2002.(X. 24.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2002.(X. 24.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2002.(X. 24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól A módosításáról szóló 7/2012. (IV.27.) számú rendelettel egységes szerkezetbe foglalva. Örvényes

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 16/2004. (XI.30.) KT. Rendelete. az állattartásról. (A 10/2012.(V.31.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben)

Kacsóta Községi Önkormányzat 16/2004. (XI.30.) KT. Rendelete. az állattartásról. (A 10/2012.(V.31.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Kacsóta Községi Önkormányzat 16/2004. (XI.30.) KT. Rendelete az állattartásról (A 10/2012.(V.31.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Kacsóta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól 30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012.

Részletesebben

Kaposmérı Községi Önkormányzat

Kaposmérı Községi Önkormányzat Kaposmérı Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.), 8/2012. (VI.1.) rendelettel.) Kaposmérı

Részletesebben

Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V.1.) KT. számú. R E N D E L E T E (egységes szerkezetbe foglalva)

Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V.1.) KT. számú. R E N D E L E T E (egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V..) KT. számú R E N D E L E T E (egységes szerkezetbe foglalva) Az állattartásról Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az Állatok tartásáról Váckisújfalu Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16 -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Váckisújfalu

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/1994. (VIII. 29.) rendelete az ebek tartásáról

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/1994. (VIII. 29.) rendelete az ebek tartásáról Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/1994. (VIII. 29.) rendelete az ebek tartásáról Bük Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. -ának (1) bekezdése valamint az 1998.

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 31/2000 (IX.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság. 2008. nov.

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 31/2000 (IX.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság. 2008. nov. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 51207/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 31/2000 (IX.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1/2013. (II. 1.), 10/2012.(VI. 01.) rendeletével módosított 8/2007.(IV.13.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tiszakürt

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az állattartással

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.6.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I. 25.) önkormányzati rendelete az állattartásról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I. 25.) önkormányzati rendelete az állattartásról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I. 25.) önkormányzati rendelete az állattartásról a módosításáról szóló 13/2011. (VI. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendeletekkel egységes szerkezetben

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005. (II.15.) RENDELETE. az állattartás helyi szabályairól

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005. (II.15.) RENDELETE. az állattartás helyi szabályairól Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005. (II.15.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /000.(II..) sz. rendelete az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos község Önkormányzata Képviselô-testülete (a

Részletesebben