Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirdessen a VOSZ-Hírekben!"

Átírás

1 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

2 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

3 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

4 Szervezeti Hírek 3 A döntés a mi kezünkben van Elie Wiesel december 10-i - budapesti elôadását követôen döntöttem úgy, hogy tollat ragadok. A világhírû Máramarosszigeten született, 15 évesen deportált, majd sok szörnyûséget megélt Nobel-békedíjas író szavait hallgatva hevesebben kezdett dobogni a szívem, zakatolni kezdett az agyam. Elôször azt hittem, hogy a rendkívül szuggesztív elôadásmód váltott ki bennem furcsa érzéseket, azután rádöbbentem: itt többrôl van szó. Egy sokat szenvedett, rendkívül okos és tapaszalt ember hívta fel a figyelmünket arra, hogy egykor a múlt század elsô felében -, jó képességû és tanult emberek közremûködésével döntötték romba a fél világot! Hogy történhetett ez meg?! Elie Wiesel elmondta a fundamentális okot: hiányzott vagy kiölték - belôlük azokat az alapvetô érzéséket és értékeket, amelyek nélkül emberhez méltón gondolkodni és cselekedni nem lehet. A gyilkosok lelkében nem élt a másik ember lényének a megbecsülése, hitének tiszteletben tartása és a szolidaritás. A Nobel-békedíjas író hangsúlyozta: ô nem ítélkezik, ô csak egy szomorú tanú, de a tanúságtételt kötelezettségének tartja. Kötelessége felhívni a világ figyelmét arra: a kizárólagosan érdekközpontú döntések tévesek is lehetnek, ha a meghozataluk mögött álló csoportérdekek figyelmen kívül hagyják ezeknek a döntéseknek a többi emberre többségre és kisebbségre, férfira és nôre, idôsre és gyermekre gyakorolt hatásait. A humánumtól elszakadó gondolati rendszer végletes esetben népcsoportok, vallási közösségek teljes negligálásához is vezethet. Ez a veszély ma is fennáll. E gondolatmenetbôl kicsit aktualizálva számomra az is következik, hogy az életünket befolyásoló, racionálisnak tûnô gazdasági, politikai és egyéni döntések, ha nem is döntik romba világunkat, de az biztos, hogy sokat nem érnek, ha azok nem rólunk szólnak, ha azok nem értünk születnek. Talán úgy fogalmaznék: szívünk és agyunk harmonikus együttmûködése nélkül nincs elôrelépés. Karácsonyhoz közeledve a szív hangjai felerôsödnek, de sajnos a tapasztalat azt mutatja csak átmenetileg. Az érzelmi felbuzdulás legtöbbször az ajándékok átadásáig tart, ezt követôen a szeretet-központú hangulat hamarosan megszûnik. Ha igaz az, amit a kiváló Elie Wiesel az elôadásában mondott: miszerint a döntés mindig a mi kezünkben van, akkor az is igaz, hogy - ha különbözô érdekek mentén is, de - csak az ember és értékközéppontú világ tartható fenn hosszabb távon. Rajtunk múlik! Békés, boldog ünnepeket! Dr. Dávid Ferenc fôtitkár

5 4 Szervezeti Hírek Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl Idôpont: Helyszín: Jelenlét: december 4. 11:30 óra Mûvészetek Palotája 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. jelenléti ív szerint Az Elnökségi ülés határozatképes. A testületi ülés napirendi javaslata 1. A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának új elnökére vonatkozó elôterjesztés Elôadó: Gablini Gábor soros elnök 2. Egyebek Határozat: /1. Gablini Gábor soros elnök, a szakértôi testület elnöki posztjára javaslatot tett Dr. Chikán Attila professzor úr személyében. Az elôterjesztést az Elnökség elfogadta, és határozatlan idôtartamra egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Chikán Attila urat a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága elnökének. Kmf. Dávid Ferenc fôtitkár

6 Szervezeti Hírek 5 Vállalkozók Napja december 4. Tizenegyedik alkalommal, december 4-én adta át az Év Vállalkozója Díjakat Szövetségünk, amely ilyen módon a sikeres vállalkozások társadalmi elismertségét kívánja erôsíteni. Az eseményen magas állami kitüntetéseket is átadnak a kiemelkedô vállalkozói tevékenység elismeréséül. EZ ÉVBEN A MINISZTERELNÖK JAVASLATÁRA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKET RÉSZESÍTETTE ELISMERÉSBEN: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült Lôrincze Péter a TriGranit Fejlesztési Zrt. alelnöke

7 6 Szervezeti Hírek Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kaptak Varga István a Varga-Márfy Kft. ügyvezetôje Versegi János a Ver-Bau Kft. tulajdonos-ügyvezetôje

8 Szervezeti Hírek 7 Villás Károly a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének közgazdasági igazgatója, VOSZ-TAN Kft. ügyvezetô igazgatója NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KITÜNTETÉSEI: Magyar Gazdaságért Díjat kaptak: Bodnár Pál a WOC Hungary Tanácsadó Bt. ügyvezetôje

9 8 Szervezeti Hírek Daxner Gábor a DÉLDUÉP Zrt. elnök igazgatója, a VÁÉPSZER Kft. ügyvezetôje Sziráki Pál a Jászkun Volán Zrt. vezérigazgatója

10 Szervezeti Hírek 9 Miniszteri elismerésben részesült: Czakó Istvánné a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szolgáltató és Információs Iroda vezetôje A ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJAT KAPTÁK: Aradi Vilmos Ferroép-Szer Kft., Ádám Imre György Északút Kft., Balogh Árpád Autó-Óbuda Kft., Benke István Garancia-Sped Kft., Dr. Bischof Zsolt Béres Gyógyszergyár Zrt., Boris Jánosné Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, Boross István Oázis Kertészeti Kft., Borsodi László Borsodi Mûhely Kft., Böcskei Gábor Profi-Komfort Kft., Damniczki Balázs Damniczki Cukrászüzem, Dóra János Forest Hungary Kft., Dunai Tamás Euro-Log Kft., Eszes Zsolt Inwatech Kft., Eszterbauer János CPH Kft., Fábián Róbert Steelgép Kft., Ferenczi Ildikó Kereskedôk Vállalkozók Budapesti Szervezete, Gazsó János Mezômag Kft., Harnyas István Harnyas Pékség, Horváth Balázs Saubermacher-Pannónia Kft., Horváth István Vezír-Hús-Coop Kft., Juhász István Zemplényi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Dr. Kandi Erzsébet ügyvéd, egyéni vállalkozó, Karmazin György BI-KA Logisztikai Kft., Kérdô Sarolta Vektor Munkavédelmi Mûszaki Fejlesztô és Gyártó Kft., Kiss József Comenius Kiadó Kft., Kiss Péter Vasi Lux Kft., Lucsik János Wellkomm Kft., Margitáné Z. Nagy Rozália Z. Nagy Cukrászda, Megyeri Péter Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet, Mészáros Ferenc Kereskedôk Vállalkozók Budapesti Szervezete, Mizik János Norma M Kft., dr. Móré Attila Alba Vet Kft., Murár Sándor Fa-Héj Faipari és Kereskedelmi Kft., Nagy Attila Good Motors Kft., Nedeczky Tibor Weekendbus Zrt., Neducza Szvetiszláv Apátfalvi Takarékszövetkezet, Németh Dezsô Németh Kft., Ôsi Gábor Ôsi Pincészet, Pintér Ferenc Intereuró 3 Kft., Ráduly József Ráduly Familia Kft., Sáfrány László Sáfrány Pisztráng és Halfüstölde Bt., Seres István Hungária Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt., Somlai Sándor Marso Kft., Szabó Csaba Szabó Kereskedôház Zrt., Szalai György Szalai Cukrászda, Szárnyas János SzárnyasÉp Kft., Szentes Gyula Szentes Vállalkozás, Szôllôs Tamás Nivelco Zrt., Tamási István Fa-Héj Faipari és Kereskedelmi Kft., Tardi László CBA Biatorbágy, Tóth Istvánné Accontó Bt., Tóth József Péter Lipóti Pékség, Török Antal Hôker Kft., Varga Antal Zirci Takarékszövetkezet, Várady György Tarpa Manufaktúra Kft., Veszprémi Balázs Hydropool Kft., W. Csoma Éva Alfadatpress Kft., Zámbori Bíró Tamás Z & G Consulting Kft.

11 VOSZ 2009 december 10 12/29/09 10:12 AM Page 10 Szervezeti Hírek

12 Szervezeti Hírek 11 Gazdaságpolitikai fórum képekben Érkeznek a Gazdaságpolitikai Fórum résztvevôi Kádár Béla akadémikus, Oszkó Péter pénzügyminiszter, Demján Sándor ügyvezetô elnök, Varga István gazdasági miniszter

13 12 Szervezeti Hírek Gablini Gábor a VOSZ soros elnöke Békesi László

14 Szervezeti Hírek 13 IV. Megyei Prima Gála Nyíregyházán A rangos elismerést az új díjazottakkal együtt eddig tizenhatan kapták meg. A VOSZ Szabolcs - Szatmár Bereg megyei Szervezete ez évben negyedik alkalommal rendezte meg a Megyei Prima Díj Gálát. A rendezvény helyszíne a hagyományoknak megfelelôen a megyeháza díszterme volt. A megyei közgyûlés a korábbi éveknek megfelelôen a rendezvényhez méltó helyszín biztosításával támogatta a rendezvényt. A VOSZ megyei szervezete ezúttal is tíz kategóriában állított jelölteket a mûvészet, a tudomány, az oktatás, a sport és a média területérôl. A díjkiosztó ünnepséget Czomba Csaba a VOSZ társelnöke, a megyei Szervezet elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket és méltatta az eseményt Dr. Fazekas János a megyei közgyûlés fôjegyzôje, Dr. Dávid Ferenc a VOSZ fôtitkára és Csabai Lászlóné Nyíregyháza polgármestere. A jelöltek munkásságát rövid film mutatta be a közönségnek. A jelöltek bemutatását követôen minden jelölt ajándékcsomagot kapott (Hollóházi porcelán készlet, Prima Primissima évkönyv, VOSZ évkönyv) Pregitzer Fruzsina színmûvésznô átveszi az ajándékcsomagot Czomba Csabától Ebben az évben kórusigazgató, fôiskolai professzor, sportvezetô és nyugalmazott gimnáziumi igazgató kapta a megyei Prima Díjakat. A megyeháza dísztermében november 13 án, pénteken este Glückmann Pál, az NYVSC elnöke, Dr. Göôz Lajos, a Nyíregyházi Fôiskola professzora és Szabó Dénes karnagy, a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatója vehette át az egymillió forinttal járó rangos elismerést. A gálamûsorban fellépet a 80 tagú Hölgykoszorú Kazár Tíciána vezetésével, a Pro Musica Leánykar Szabó Dénes Kossuth, Liszt Ferenc és Prima Díjas karnagy vezetésével, a megyei Prima Díjas Szentpáli Roland tubamûvész,akit zongorán kísért Romhányi Ákos zongoramûvész. A színvonalas mûsorvezetésrôl Vitkai Éva gondoskodott. Elôl a Prima Díjasok: Szabó Dénes, Glückmann Pál, Dr. Göôz Lajos, Pintér Miklós

15 14 Szervezeti Hírek Az elôzô évekhez hasonlóan a Kelet-Magyarországban megjelent szavazólapok visszaküldésével, valamint a Szabolcs Online-on is lehetett szavazni a Prima Díj idei közönségdíjasára. Az összesített közönségszavazatok alapján Pintér Miklós, a Zrínyi Ilona Gimnázium nyugalmazott igazgatója kapta az ötszázezer forintos közönségdíjat. A díjazottakon kívül a további hat jelölt Ft os utalványt kapott amelyet a felajánló Szabolcs Takarékszövetkezet elnöke Bede József és a Tiszavasvári Takarékszövetkezet elnöke Leövey Péter adott át. A rendezvényt több közéleti személyiség és intézményvezetô tisztelete meg jelenlétével, többek között Mádi László a FIDESZ országgyûlési képviselôje, Dr. Kovács Ferenc a megyei közgyûlés jogásza, Szokol Tibor a nyíregyházi önkormányzat MSZP frakciójának vezetôje, Dr. Kiss Gábor a megyei közgyûlés MSZP frakciójának vezetôje, Vargáné Nagy Katalin a megyei KIK titkára, Eisert László a megyei Mérnök Kamara elnöke, Kulcsár Attila a megyei Építész Kamara elnöke, Gyekis Árpád az IPOSZ alelnöke, Dr. Kokas Attiláné az OTP igazgatója, Horváth Attila az MKB fiókvezetôje, több Takarékszövetkezet elnöke (Bede József Szabolcs takarék, Leövey Péter Tiszavasvári takarék, Márkus Julianna Kisvárdai takarék, Dr. Pózer József Rakamaz takarék), Zajácz D. Zoltán a Kelet Magyarország fôszerkesztô helyettese és még sokan mások. A Megyei Prima Díj támogatóit külön köszönet illeti az önzetlen felajánlásért, melyet az ünnepségen átadott elismerô oklevéllel is kifejezésre került. Külön ki kell emelnünk a VOSZ tag SZAKSZIG Kft. és a Laguna étterem tulajdonosait - Bagaméry Lajosné, Bagaméry Róbert és Bagaméry Gábor akik az állófogadás teljes étkeztetését biztosították. Ezen kívül a szintén VOSZ tag Csekô kávéház a süteményeket ajánlotta fel az állófogadáshoz. A Kölcsey televízió és a Kelet Magyarország mint kiemelt média támogatók kaptak köszönô oklevelet. A Prima Díjak átadását követôen kiváló vállalkozások ill. vállalkozók is elismerésben részesültek. Az Év Pénzügyi Szolgáltatója Díjat kapta Bede József a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök igazgatója, aki egyúttal átvette az Év Pénzintézete elismerô oklevelet is. Bede József átveszi az Év Pénzügyi Szolgáltatója Díj kitüntetést Dávid Ferenctôl Az Év Kertésze elismerô díjat Horváth László, a Horváth Kertészeti Árudák tulajdonosa vehette át. A díjakat átadta Dr. Dávid Ferenc a VOSZ fôtitkára és Perlusz László a VOSZ ügyvezetô igazgatója. A rendezvényrôl tudósított a Kölcsey TV, a Nyíregyházi TV, a Kelet Magyarország, a Nyíregyházi Napló a Retró Rádió, a SZON, a bulvaros.hu internetes hírportál. Nyíregyháza, Czomba Csaba VOSZ megyei elnök

16 Szervezeti Hírek 15 Békés Megyei Prima Gála Vállalkozói, színházi és Prima-díjakat adtak át Nem kevesebb, mint tizenkét díjat osztottak ki péntek este Gyulán, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés megyei ünnepségén. Az idei rendezvény a nehéz gazdasági klíma ellenére az egyik legsikeresebb volt. A hagyományosnál is erôsebbre sikerült a VOSZ idei, immár negyedik Prima-díjátadó ünnepsége. Nemcsak az elismert vállalkozók, mûvészek mezônye volt erôs, a rendezvény fényét emelte, hogy most adták át a Gyulai Várszínház mûvészeti díjait. Békés Megye Kiváló Vállalkozója címet kapott a Békéscsabán elektronikai cikkeket forgalmazó Literáti János Zoltán és Literáti János Zoltánné. Ugyanez a megtiszteltetés érte a szintén a megyeszékhelyrôl érkezô Gyôri Árpád egyéni vállalkozó, bádogosmestert. Harmadikként a gyulai Hartman Zoltán vehette volna át a díjat, ô azonban angliai tanulmányútja miatt nem lehetett jelen. A 2009 Év Vállalkozója címet december negyedikén, a budapesti Mûvészetek Palotájában osztják ki. Pénteken Gyulán a komoly rangot, országos elismerést jelentô meghívó átadására szólították a gyomaendrôdi Németh Kft. ügyvezetôjét, Németh Dezsôt, valamint a békésszentandrási Mezômag Kft. ügyvezetôjét, Gazsó Jánost. Az idei Prima-díjasok közül elsôként sport kategóriában a számos nemzetközi sikert felmutató ultramaratonista futót, a békéscsabai Vozár Attila többéves teljesítményét ismerték el. Képzômûvészet kategóriában a szarvasi Lestyán Goda János szobrászmûvész munkája elôtt tisztelegtek a díj odaítélôi. Zene kategóriában a Gyulai Big Band elôtt emeltek kalapot a döntéshozók. Valamennyi Prima az erkölcsi elismerés mellett egymillió forintot kapott a VOSZ tagjainak mecenatúrájának köszönhetôen. A Gyulai Várszínház mûvészeti elismerései közül a Sík Ferenc-díjat dr. Elek Tibor irodalomtörténész érdemelte ki. A Havasi Istvándíjat Pogány Judit színmûvész, míg az ôze Lajos nevét viselô kitüntetést Rácz József színmûvész érdemelte ki. Dr. Tóth Miklóst tüntette ki a VOSZ a Békés megyei médiadíjjal. Lapunk ügyvezetô igazgatójának dr. Prekop Ottó, a Trezor Liktor Zrt. tulajdonosa és neje nyújtotta át a kitüntetô plakettet, majd a tavalyi Príma-díjas Lóránt János festômûvész egy munkáját vehette át. Igaz, hogy tizennyolc éve Békéscsabán dolgozom, mégis meglepetés volt szá-

17 16 Szervezeti Hírek momra ez a díj. Nem számítottam rá, mégis jólesik. Különösen azért, mert egy ideje kevesebb figyelmet tudok Békés megyének szentelni, megbízatásom inkább Kecskeméthez köt mondta Tóth Miklós. A gyulai városháza dísztermében elhangzott indoklás szerint Tóth Miklós a Békés Megyei Hírlap igazgatójaként a rendszerváltás után objektív tájékoztató sajtóorgánumot hozott létre. A Hírlap irányítása mellett kulturális, sport-, oktatási, mûvelôdési egyesületek tagja, kurátoraként szolgálja a megye szellemi életét. Egyengeti a fiatal tehetségek útját, segíti a kimagasló sportolók továbbfejlôdését, érvényesülését. Közben, értékelve eddigi tevékenységét, vele erôsítették meg a Bács-Kiskun megyei újságot. Tóth Miklósnak nem ez az elsô ilyen díja, korábban, a megyei színház épületében a Békés Megyei Hírlap is megkapta ezt az elismerést. Csiszér Áron

18 Szervezeti Hírek 17 Regionális Prima Díj 2009 Vállalkozók a kulturális értékeinkért A VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezete november 27-én, pénteken este 18 órakor a zuglói Bourbon Rendezvényházban rendezte meg az idei Regionális Prima Díj átadási ünnepségét és gálamûsorát. A színvonalas díjátadó fôvédnökeként Dr. Szûcs Lajos urat, a Pest Megyei Önkormányzat Közgyûlése elnökét, a díszvendégek soraiban pedig Demján Líviát, a Prima Primissima Díj alapítójának, a VOSZ ügyvezetô elnökének, Demján Sándor úrnak kedves feleségét, Takács Ildikót, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagját, Veresné Dr. Szabó Éva országgyûlési képviselô asszonyt, Gablini Gábor urat, a VOSZ soros elnökét és Gláser Tamás urat, a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának alelnökét köszönthették a résztvevôk. A díjazottakat és a meghívottakat elôször Radács Ferenc úr, a VOSZ KMRSZ elnöke üdvözölte, aki kiemelte annak fontosságát, hogy létezik egy, a politikától, hatalomtól és kormányoktól független közösségi díj, melynek valós értékét a közösségek elismerése emeli rangra és teszi halhatatlanná. A szép nyitó gondolatok után a rendezvény fôvédnöke, Dr. Szûcs Lajos úr köszöntötte az ünnepség résztvevôit és fejezte ki ôszinte elismerését az idei díjazottak eredményes, értékteremtô tevékenysége iránt. A rendezvényen ezúttal ünnepélyes keretek között két igen jelentôs együttmûködési szerzôdés aláírására is sor került. A VOSZ KMRSZ egyrészt az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságával, másrészt a Menedzserek Országos Szövetségével kötött hosszú távú megállapodást november 27-én. A Prima Díjak, a Különdíjak, a Regionális Év Vállalkozója Díjak és a tavalyi évben a Vállalkozók Közép-magyarországi Regionális Szövetségével (VKRSZ) közösen alapított Közép-magyarországi Régió Kiváló Vállalkozója Díjak átadása mellett idén egy kiválasztott sikeres fiatal vállalkozó az Országos Fiatal Vállalkozói Díjat is átvehette. Ezt az új kitüntetést a VOSZ KMRSZ és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) hozta létre a közelmúltban, mellyel az együttmûködô felek szintén hagyományt kívánnak teremteni. A Regionális Prima Díj 2009 rendezvény keretében az alábbi kiemelkedô és példa-értékû teljesítményt nyújtó szakemberek, mûvészek és vállalkozók részesültek elismerésben:

19 18 Szervezeti Hírek REGIONÁLIS PRIMA Díjasok: Dr. Pappné Herr Anna, pedagógus, az EURÓPA 2000 Szakképzô Iskola igazgatója (oktatás-köznevelés kategória) Kovácsné Lapu Mária, színjátszó, rendezô, közösségnevelô pedagógus, az Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület képviselôje (népmûvészet-közmûvelôdés kategória) Bolyki Brothers Együttes, az a cappella zenei mûfaj elismert magyar kvartettje (zenemûvészet kategória) Farkas Pál, a Váci Szimfonikus Zenekar vezetôje, karmestere, a Bartók Béla Zeneiskola igazgatója (zenemûvészet kategória) Dr. Holly László, kutató botanikus, a tápiószelei Agrobotanikai Központ korábbi vezetôje (tudomány kategória) Cegléd Városi Televízió, a Dél-Pest Megyei Kistérség kiemelkedô helyi televíziója (sajtó kategória) Különdíjasok: Kiss György, Munkácsy-díjas szobrászmûvész (képzômûvészet kategória) Ecsedi László, testnevelô, edzô, tanítványai 32 országos atlétikai bajnokságot nyertek a különféle korosztályos bajnokságokban (sport kategória) Dr. Lovász Gabriella ügyvéd, az Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány Kuratóriumának elnöke (oktatásköznevelés kategória) Jurecz Emil pedagógus, a XVII. kerületi Sugár Suli igazgatója (oktatás-köznevelés kategória) Iványi Károlyné, a váci Madách Imre Mûvelôdési Központ igazgatója (népmûvészet-közmûvelôdés kategória) Arany Zsolt, pedagógus, a Ceglédi Református Általános Iskola igazgatója (oktatás-köznevelés kategória) Hubay Jenô Zeneiskola: fúvós és vonószenekaruk révén számos koncertet adnak itthon és külföldön egyaránt, minisztériumi felkérésére több alkalommal rendezték meg az Országos Klasszikus Balett versenyt (zenemûvészet kategória) Regionális Év Vállalkozója díjazottak: Peterdiné Árva Ilona, a PRO-SEC KIADÓI ÉS SZERVEZô Kft. tulajdonos ügyvezetôje. Késhegyi László, a VÁC ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET ügyvezetô elnöke. Lovas Imre, a SÜTITEX Bt. képviselôje. Birtalan Géza, a SZEMÉLY ÉS VA- GYONVÉDELMI, MAGÁNNYOMO- ZÓI KAMARA PEST MEGYEI elnöke. German József, az OPEL DI-FER Kft. tulajdonos ügyvezetôje. Sira Gyula, a HÛSÉG 2000 KERESKE- DELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. tulajdonos ügyvezetôje. Fábián-Seremetyev Márk, az ASESOR CONSULTING Kft. ügyvezetôje. Sátori Sándor, az IMMO-PROCON- SULTING Kft. tulajdonosa, a BMGE adjunktusa. Földi Károly, a FÖLDFÉM Kft. tulajdonos ügyvezetôje. Közép-Magyarországi Régió Kiváló Vállalkozója díjazottak: Dr. Egerházi Sándor: Az Egerházi Felületkezelô és Vegyi Üzem tulajdonosa Közelmúltban bekövetkezett váratlan halála miatt a díjat leánya, Egerházi Katalin vette át. Dr. Kiss Zoltán: az Universitas Diákszövetkezet alapítója, ügyvezetôje, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke Országos Fiatal Vállalkozói Díj díjazottja Bessenyey Zoltán: A 2007-ben alakult Speedzone Production Kft. ügyvezetôje és tulajdonosa.

20 Szervezeti Hírek 19 A díjátadó rendezvényt színvonalas elôadások tették emlékezetessé, a fellépôk között Sasvári Sándor és Csengeri Attila mûvészeket és a tavalyi díjazott Rajkó Mûvészegyüttest köszönthették a vendégek. Élvezetes mûsort adott továbbá az idei Príma-díjas Bolyki Brothers kvartett és a Különdíjban részesülô Hubay Jenô Zeneiskola fúvós zenekara is. A díjátadó után a VOSZ KMRSZ és partnerei a díjazottakat és a vendégeket zenéstáncos ismerkedési esten látták vendégül. KMRSZ ÓBUDA BUSINESS CENTER KIADÓ / ELADÓ Budapest III. kerület, Bojtár utca 56. Óbuda Ipari / Kereskedelmi központjának szivében. CÉGKÖZPONTKÉNT A TELJES ÉPÜLET SZINTENKÉNT IS BÉRELHETÔ: ÜZLETHELYISÉGEK, BEMUTATÓTERMEK, IRODÁK, OKTATÓ- vagy, KONFERENCIATERMEK, STÚDIÓK 2800 NM SZABADTERÜLET: PARKOLÓKÉNT, FEDETLEN BEMUTATÓTÉRKÉNT, LERAKATKÉNT HASZNOSÍTHATÓ Tel.: Web:

21 20 Tájékoztató Az Országos Érdekegyeztetô tanács megállapodása a évi minimálbérrôl, garantált bérminimumról és a keresetek évi alakulásáról

22 Tájékoztató 21

23 22 Tájékoztató

24 23 Bács-Kiskun Megyei Prima Díj 2009 Dr. Takács Ildikó Ünnepélyes keretek között adták át november 26-án, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Príma Díjakat. Az elismerésben részesülôk személye mindenkinek meglepetés volt, hiszen a szervezôk, valamint a kuratórium tagjai egészen az ünnepélyes pillanatokig titokban tartották a három fôdíjas és a közönségdíjas nevét. A VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete által 2005-ben alapított díjat évrôl évre nagy érdeklôdés mellett adják át. Ebben az évben több mint százezren látogatták meg a primadij.hu weboldalt, az interneten, illetve szavazólapokon és levélben leadott közönségszavazatok száma pedig több tízezer volt. A VOSZ megyei elnöksége idén is ajánlásokat kért a díj jelöltjeire vállalkozóktól, cégvezetôktôl, neves közéleti személyiségektôl. A bíráló bizottság az ajánlásokból választott ki tíz jelöltet, közülük kikerültek ki az idei díjazottak. Az idei év újdonsága volt, hogy a 3 egymillió forintos Príma Díj és a szintén 1 egymillió forintos Közönségdíj mellett a többi jelölt is értékes - több százezer forintos - elismerést vehetett át kiemelkedô tevékenységéért. A díjakat ünnepélyes keretek között, a Három Gúnár Rendezvényházban megtartott gálaesten adták át. Az estet az Aurin Leánykar mûsora nyitotta. A meghívott vendégeket Versegi János, a VOSZ megyei elnöke köszöntötte. A vendégek között helyet foglalt az épülô Mercedes gyár személyi ügyekért felelôs igazgatója, Markus Mönkhoff úr is. A ceremónia szüneteiben Janza Kata és Egyházi Géza mûsora szórakoztatta. A gála legizgalmasabb pillanatai azok voltak, amikor kiderült: kik lettek a fôdíjasok, és melyik jelölt kapta a legtöbb közönségszavazatot. A díjazottakat dr. Takács Ildikó, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntötte. A díjátadás után a vacsora következett. Eközben a Katona József Színház Indul a bakterház címû elôadásának vendégmûvészei Mikó István, Nemcsák Károly és Rusz Milán gondoskodtak a jó hangulatról a darab egy rövid, szórakoztató részletének bemutatásával. A évi Bács-Kiskun Megyei Prima Díjasok Buda Ferenc Kossuth-díjas költô, Tiszakécske Buda Ferenc köszönetet mond a díjért (a háttérben Borbás Mária mûsorvezetô)

25 24 Szervezeti Hírek Debrecenben született 1936-ban. Egyetemi tanulmányai hosszú idôre megszakadtak, mert 1956 után, néhány forradalmi hangvételû verse miatt perbe fogták, s egy év börtönre ítélték. Kecskemétre 1965-ben került, tanítással töltött útkeresô éveinek végén. Szûkszavú költô, kötetei ritkásan jelentek meg. Legelsô, a Füvek példája címû kötete ban, a nevezetes Ébresszen aranysíp címû 1970-ben, az Árapály címû pedig 2005-ben látott napvilágot óta a Forrás folyóirat fômunkatársa. Mûfordítói tevékenysége is jelentôs óta a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. Munkásságáért 1973-ban József Attila-díjat, 2005-ben Kossuth-díjat kapott. Jelenleg Tiszakécskén él, 2005 óta a város díszpolgára. Pál Attila színmûvész, Kecskemét Béres Béla népmûvelô, Baja 1985-tôl a bajai József Attila Mûvelôdési Központban folytatta munkáját, márciusa között a mûvelôdési központ igazgatójaként mûködött. Vezetése alatt az intézmény sikeresen megújította Baja város nagyrendezvényeit, valamint 1996 óta 12 éven keresztül sikeresen rendezte meg Bács-Kiskun Megye egyik kiemelkedô hagyományôrzô rendezvényét, a Bajai Népünnepélyt. Az azóta nemzetközileg is elismert Halászléfôzô Fesztivál egy egyszerû ötletbôl vált több tízezer embert megmozgató eseménnyé ben Bessenyei díjat kapott, 2009-ben a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség érdemérmét nyerte el. Közönségdíjas (a legtöbb szavazatot kapta) Aurin Leánykar, Kecskemét Versegi János megyei elnök (balról) átadja Pál Attilának a Príma Díjat és a Nemzetközi Kerámia Studió által felajánlott mûvészeti alkotást Több mint húsz éve vezetô színésze a kecskeméti Katona József Színház társulatának. Sok nagysikerû operettben lépett fel mint táncos-komikus, az utóbbi idôben pedig egyre több prózai szerepet is játszik. Minden mûfajban - legyen az operett, színmû, bûnügyi társasjáték vagy gyermek elôadás -, teljes mûvészi alázattal adja tehetségét. Kecskeméten és Bács-Kiskun megye számos településén jól ismeri és szereti ôt a közönség, hiszen a színházon kívül gyakran lép fel különbözô rendezvényeken, esteken. Szívesen vállal fellépést, szervezési feladatokat jótékonysági rendezvényeken is. Az Aurin Leánykar egyik tagja a közönségdíjjal A kecskeméti Kodály Iskola Aurin leánykara 1998-ban alakult. Azok a középiskolás diáklányok vesznek részt benne, akik éves korukban az általános iskolája Miraculum gyermekkórusában énekeltek. Az Aurin leánykar tagjai számos versenyen, fesztiválon szereztek megbecsülést az országnak, a városnak és az iskolának. Nemzetközi és hazai megmérettetéseken többször kaptak elsô díjat. Egyik legemlékezetesebb eredményük a kínai Xiamenben rendezett kórusolimpián folklór kategóriában elért olimpiai bajnoki cím. A kórus alapítója és vezetôje: Durányik László Kodály Zoltán-díjas és Csokonai alkotói díjas tanár.

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. Okt. NOV. 18. ÉVF. 6. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Prima Primissima választás

Részletesebben

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. OKTÓBER. 14. ÉVF. 10. SZÁM Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála

Részletesebben

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. FEBR. MÁRC. 18. ÉVF. 2. SZÁM VOSZ Elnökségi ülés Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor Pályázat vizsgabizottsági

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Átláthatóbb közbeszerzés szeminárium és tréning

Átláthatóbb közbeszerzés szeminárium és tréning Átláthatóbb közbeszerzés szeminárium és tréning A Transparency International Magyarország szeretettel meghívja Önt az Átláthatóbb közbeszerzés szeminárium és tréning című rendezvényére. Időpont: 2009.

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában

Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában XVII. évfolyam 2. szám 2011 március Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában Az Új Széchenyi Terv országjáró körútján Szegedre és Vásárhelyre érkezett.

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

Székhelyavató szülinap

Székhelyavató szülinap XIX. évfolyam 21. szám 2009. november 5. INGYENES VÁROSI LAP A forradalomra emlékeztünk Erre az alapra építkezünk Ötvenhat, 1956, 56. Mindegy, hogy írjuk, ugyanazt jelenti: egy nép forradalmát, szabadságharcát,

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai Tartalom Átalakuló érdekegyeztetés Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) legfontosabb céljaként azt jelölte meg, hogy 2014-ben Magyarország legyen Európa leginkább

Részletesebben

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember XVI. évf. 34. szám 2007. szeptember 20. Terjesztői ára: 75 Ft Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. MÁRCIUS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A PSZ

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXIX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN A PEDAGÓGUS EMBERSÉGE Szomorú tényre derít fényt a Tárki legfrissebb felmérése:

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

BÚTORÁRUHÁZ. ANGOL, NÉMET, OLASZ nyelvbõl államilag KATEDRA. Oktatás és vizsgáztatás helyben! MINDENKI ISKOLÁJA! Téli tavaszi tanfolyamok

BÚTORÁRUHÁZ. ANGOL, NÉMET, OLASZ nyelvbõl államilag KATEDRA. Oktatás és vizsgáztatás helyben! MINDENKI ISKOLÁJA! Téli tavaszi tanfolyamok 4.qxd 2007.01.24. 9:15 Kanizsa Page 1 A modern kor vívmánya A régészeti feltárást követõen hamarosan megkezdõdhet az Erzsébet téri, egyenként száznyolc autó tárolására alkalmas két mélygarázs kivitelezése.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám Idén is lesz Prima-díj Idén is támogatja a VOSZ megyei szervezete a Príma-díjat, és ez évben is megválasztják

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon

Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon XVII. évfolyam 4. szám 2011 május Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara április 30-án tartotta éves küldöttgyűlését.

Részletesebben