Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirdessen a VOSZ-Hírekben!"

Átírás

1 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

2 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

3 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

4 Szervezeti Hírek 3 A döntés a mi kezünkben van Elie Wiesel december 10-i - budapesti elôadását követôen döntöttem úgy, hogy tollat ragadok. A világhírû Máramarosszigeten született, 15 évesen deportált, majd sok szörnyûséget megélt Nobel-békedíjas író szavait hallgatva hevesebben kezdett dobogni a szívem, zakatolni kezdett az agyam. Elôször azt hittem, hogy a rendkívül szuggesztív elôadásmód váltott ki bennem furcsa érzéseket, azután rádöbbentem: itt többrôl van szó. Egy sokat szenvedett, rendkívül okos és tapaszalt ember hívta fel a figyelmünket arra, hogy egykor a múlt század elsô felében -, jó képességû és tanult emberek közremûködésével döntötték romba a fél világot! Hogy történhetett ez meg?! Elie Wiesel elmondta a fundamentális okot: hiányzott vagy kiölték - belôlük azokat az alapvetô érzéséket és értékeket, amelyek nélkül emberhez méltón gondolkodni és cselekedni nem lehet. A gyilkosok lelkében nem élt a másik ember lényének a megbecsülése, hitének tiszteletben tartása és a szolidaritás. A Nobel-békedíjas író hangsúlyozta: ô nem ítélkezik, ô csak egy szomorú tanú, de a tanúságtételt kötelezettségének tartja. Kötelessége felhívni a világ figyelmét arra: a kizárólagosan érdekközpontú döntések tévesek is lehetnek, ha a meghozataluk mögött álló csoportérdekek figyelmen kívül hagyják ezeknek a döntéseknek a többi emberre többségre és kisebbségre, férfira és nôre, idôsre és gyermekre gyakorolt hatásait. A humánumtól elszakadó gondolati rendszer végletes esetben népcsoportok, vallási közösségek teljes negligálásához is vezethet. Ez a veszély ma is fennáll. E gondolatmenetbôl kicsit aktualizálva számomra az is következik, hogy az életünket befolyásoló, racionálisnak tûnô gazdasági, politikai és egyéni döntések, ha nem is döntik romba világunkat, de az biztos, hogy sokat nem érnek, ha azok nem rólunk szólnak, ha azok nem értünk születnek. Talán úgy fogalmaznék: szívünk és agyunk harmonikus együttmûködése nélkül nincs elôrelépés. Karácsonyhoz közeledve a szív hangjai felerôsödnek, de sajnos a tapasztalat azt mutatja csak átmenetileg. Az érzelmi felbuzdulás legtöbbször az ajándékok átadásáig tart, ezt követôen a szeretet-központú hangulat hamarosan megszûnik. Ha igaz az, amit a kiváló Elie Wiesel az elôadásában mondott: miszerint a döntés mindig a mi kezünkben van, akkor az is igaz, hogy - ha különbözô érdekek mentén is, de - csak az ember és értékközéppontú világ tartható fenn hosszabb távon. Rajtunk múlik! Békés, boldog ünnepeket! Dr. Dávid Ferenc fôtitkár

5 4 Szervezeti Hírek Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl Idôpont: Helyszín: Jelenlét: december 4. 11:30 óra Mûvészetek Palotája 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. jelenléti ív szerint Az Elnökségi ülés határozatképes. A testületi ülés napirendi javaslata 1. A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának új elnökére vonatkozó elôterjesztés Elôadó: Gablini Gábor soros elnök 2. Egyebek Határozat: /1. Gablini Gábor soros elnök, a szakértôi testület elnöki posztjára javaslatot tett Dr. Chikán Attila professzor úr személyében. Az elôterjesztést az Elnökség elfogadta, és határozatlan idôtartamra egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Chikán Attila urat a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága elnökének. Kmf. Dávid Ferenc fôtitkár

6 Szervezeti Hírek 5 Vállalkozók Napja december 4. Tizenegyedik alkalommal, december 4-én adta át az Év Vállalkozója Díjakat Szövetségünk, amely ilyen módon a sikeres vállalkozások társadalmi elismertségét kívánja erôsíteni. Az eseményen magas állami kitüntetéseket is átadnak a kiemelkedô vállalkozói tevékenység elismeréséül. EZ ÉVBEN A MINISZTERELNÖK JAVASLATÁRA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKET RÉSZESÍTETTE ELISMERÉSBEN: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült Lôrincze Péter a TriGranit Fejlesztési Zrt. alelnöke

7 6 Szervezeti Hírek Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kaptak Varga István a Varga-Márfy Kft. ügyvezetôje Versegi János a Ver-Bau Kft. tulajdonos-ügyvezetôje

8 Szervezeti Hírek 7 Villás Károly a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének közgazdasági igazgatója, VOSZ-TAN Kft. ügyvezetô igazgatója NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KITÜNTETÉSEI: Magyar Gazdaságért Díjat kaptak: Bodnár Pál a WOC Hungary Tanácsadó Bt. ügyvezetôje

9 8 Szervezeti Hírek Daxner Gábor a DÉLDUÉP Zrt. elnök igazgatója, a VÁÉPSZER Kft. ügyvezetôje Sziráki Pál a Jászkun Volán Zrt. vezérigazgatója

10 Szervezeti Hírek 9 Miniszteri elismerésben részesült: Czakó Istvánné a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szolgáltató és Információs Iroda vezetôje A ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJAT KAPTÁK: Aradi Vilmos Ferroép-Szer Kft., Ádám Imre György Északút Kft., Balogh Árpád Autó-Óbuda Kft., Benke István Garancia-Sped Kft., Dr. Bischof Zsolt Béres Gyógyszergyár Zrt., Boris Jánosné Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, Boross István Oázis Kertészeti Kft., Borsodi László Borsodi Mûhely Kft., Böcskei Gábor Profi-Komfort Kft., Damniczki Balázs Damniczki Cukrászüzem, Dóra János Forest Hungary Kft., Dunai Tamás Euro-Log Kft., Eszes Zsolt Inwatech Kft., Eszterbauer János CPH Kft., Fábián Róbert Steelgép Kft., Ferenczi Ildikó Kereskedôk Vállalkozók Budapesti Szervezete, Gazsó János Mezômag Kft., Harnyas István Harnyas Pékség, Horváth Balázs Saubermacher-Pannónia Kft., Horváth István Vezír-Hús-Coop Kft., Juhász István Zemplényi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Dr. Kandi Erzsébet ügyvéd, egyéni vállalkozó, Karmazin György BI-KA Logisztikai Kft., Kérdô Sarolta Vektor Munkavédelmi Mûszaki Fejlesztô és Gyártó Kft., Kiss József Comenius Kiadó Kft., Kiss Péter Vasi Lux Kft., Lucsik János Wellkomm Kft., Margitáné Z. Nagy Rozália Z. Nagy Cukrászda, Megyeri Péter Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet, Mészáros Ferenc Kereskedôk Vállalkozók Budapesti Szervezete, Mizik János Norma M Kft., dr. Móré Attila Alba Vet Kft., Murár Sándor Fa-Héj Faipari és Kereskedelmi Kft., Nagy Attila Good Motors Kft., Nedeczky Tibor Weekendbus Zrt., Neducza Szvetiszláv Apátfalvi Takarékszövetkezet, Németh Dezsô Németh Kft., Ôsi Gábor Ôsi Pincészet, Pintér Ferenc Intereuró 3 Kft., Ráduly József Ráduly Familia Kft., Sáfrány László Sáfrány Pisztráng és Halfüstölde Bt., Seres István Hungária Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt., Somlai Sándor Marso Kft., Szabó Csaba Szabó Kereskedôház Zrt., Szalai György Szalai Cukrászda, Szárnyas János SzárnyasÉp Kft., Szentes Gyula Szentes Vállalkozás, Szôllôs Tamás Nivelco Zrt., Tamási István Fa-Héj Faipari és Kereskedelmi Kft., Tardi László CBA Biatorbágy, Tóth Istvánné Accontó Bt., Tóth József Péter Lipóti Pékség, Török Antal Hôker Kft., Varga Antal Zirci Takarékszövetkezet, Várady György Tarpa Manufaktúra Kft., Veszprémi Balázs Hydropool Kft., W. Csoma Éva Alfadatpress Kft., Zámbori Bíró Tamás Z & G Consulting Kft.

11 VOSZ 2009 december 10 12/29/09 10:12 AM Page 10 Szervezeti Hírek

12 Szervezeti Hírek 11 Gazdaságpolitikai fórum képekben Érkeznek a Gazdaságpolitikai Fórum résztvevôi Kádár Béla akadémikus, Oszkó Péter pénzügyminiszter, Demján Sándor ügyvezetô elnök, Varga István gazdasági miniszter

13 12 Szervezeti Hírek Gablini Gábor a VOSZ soros elnöke Békesi László

14 Szervezeti Hírek 13 IV. Megyei Prima Gála Nyíregyházán A rangos elismerést az új díjazottakkal együtt eddig tizenhatan kapták meg. A VOSZ Szabolcs - Szatmár Bereg megyei Szervezete ez évben negyedik alkalommal rendezte meg a Megyei Prima Díj Gálát. A rendezvény helyszíne a hagyományoknak megfelelôen a megyeháza díszterme volt. A megyei közgyûlés a korábbi éveknek megfelelôen a rendezvényhez méltó helyszín biztosításával támogatta a rendezvényt. A VOSZ megyei szervezete ezúttal is tíz kategóriában állított jelölteket a mûvészet, a tudomány, az oktatás, a sport és a média területérôl. A díjkiosztó ünnepséget Czomba Csaba a VOSZ társelnöke, a megyei Szervezet elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket és méltatta az eseményt Dr. Fazekas János a megyei közgyûlés fôjegyzôje, Dr. Dávid Ferenc a VOSZ fôtitkára és Csabai Lászlóné Nyíregyháza polgármestere. A jelöltek munkásságát rövid film mutatta be a közönségnek. A jelöltek bemutatását követôen minden jelölt ajándékcsomagot kapott (Hollóházi porcelán készlet, Prima Primissima évkönyv, VOSZ évkönyv) Pregitzer Fruzsina színmûvésznô átveszi az ajándékcsomagot Czomba Csabától Ebben az évben kórusigazgató, fôiskolai professzor, sportvezetô és nyugalmazott gimnáziumi igazgató kapta a megyei Prima Díjakat. A megyeháza dísztermében november 13 án, pénteken este Glückmann Pál, az NYVSC elnöke, Dr. Göôz Lajos, a Nyíregyházi Fôiskola professzora és Szabó Dénes karnagy, a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatója vehette át az egymillió forinttal járó rangos elismerést. A gálamûsorban fellépet a 80 tagú Hölgykoszorú Kazár Tíciána vezetésével, a Pro Musica Leánykar Szabó Dénes Kossuth, Liszt Ferenc és Prima Díjas karnagy vezetésével, a megyei Prima Díjas Szentpáli Roland tubamûvész,akit zongorán kísért Romhányi Ákos zongoramûvész. A színvonalas mûsorvezetésrôl Vitkai Éva gondoskodott. Elôl a Prima Díjasok: Szabó Dénes, Glückmann Pál, Dr. Göôz Lajos, Pintér Miklós

15 14 Szervezeti Hírek Az elôzô évekhez hasonlóan a Kelet-Magyarországban megjelent szavazólapok visszaküldésével, valamint a Szabolcs Online-on is lehetett szavazni a Prima Díj idei közönségdíjasára. Az összesített közönségszavazatok alapján Pintér Miklós, a Zrínyi Ilona Gimnázium nyugalmazott igazgatója kapta az ötszázezer forintos közönségdíjat. A díjazottakon kívül a további hat jelölt Ft os utalványt kapott amelyet a felajánló Szabolcs Takarékszövetkezet elnöke Bede József és a Tiszavasvári Takarékszövetkezet elnöke Leövey Péter adott át. A rendezvényt több közéleti személyiség és intézményvezetô tisztelete meg jelenlétével, többek között Mádi László a FIDESZ országgyûlési képviselôje, Dr. Kovács Ferenc a megyei közgyûlés jogásza, Szokol Tibor a nyíregyházi önkormányzat MSZP frakciójának vezetôje, Dr. Kiss Gábor a megyei közgyûlés MSZP frakciójának vezetôje, Vargáné Nagy Katalin a megyei KIK titkára, Eisert László a megyei Mérnök Kamara elnöke, Kulcsár Attila a megyei Építész Kamara elnöke, Gyekis Árpád az IPOSZ alelnöke, Dr. Kokas Attiláné az OTP igazgatója, Horváth Attila az MKB fiókvezetôje, több Takarékszövetkezet elnöke (Bede József Szabolcs takarék, Leövey Péter Tiszavasvári takarék, Márkus Julianna Kisvárdai takarék, Dr. Pózer József Rakamaz takarék), Zajácz D. Zoltán a Kelet Magyarország fôszerkesztô helyettese és még sokan mások. A Megyei Prima Díj támogatóit külön köszönet illeti az önzetlen felajánlásért, melyet az ünnepségen átadott elismerô oklevéllel is kifejezésre került. Külön ki kell emelnünk a VOSZ tag SZAKSZIG Kft. és a Laguna étterem tulajdonosait - Bagaméry Lajosné, Bagaméry Róbert és Bagaméry Gábor akik az állófogadás teljes étkeztetését biztosították. Ezen kívül a szintén VOSZ tag Csekô kávéház a süteményeket ajánlotta fel az állófogadáshoz. A Kölcsey televízió és a Kelet Magyarország mint kiemelt média támogatók kaptak köszönô oklevelet. A Prima Díjak átadását követôen kiváló vállalkozások ill. vállalkozók is elismerésben részesültek. Az Év Pénzügyi Szolgáltatója Díjat kapta Bede József a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök igazgatója, aki egyúttal átvette az Év Pénzintézete elismerô oklevelet is. Bede József átveszi az Év Pénzügyi Szolgáltatója Díj kitüntetést Dávid Ferenctôl Az Év Kertésze elismerô díjat Horváth László, a Horváth Kertészeti Árudák tulajdonosa vehette át. A díjakat átadta Dr. Dávid Ferenc a VOSZ fôtitkára és Perlusz László a VOSZ ügyvezetô igazgatója. A rendezvényrôl tudósított a Kölcsey TV, a Nyíregyházi TV, a Kelet Magyarország, a Nyíregyházi Napló a Retró Rádió, a SZON, a bulvaros.hu internetes hírportál. Nyíregyháza, Czomba Csaba VOSZ megyei elnök

16 Szervezeti Hírek 15 Békés Megyei Prima Gála Vállalkozói, színházi és Prima-díjakat adtak át Nem kevesebb, mint tizenkét díjat osztottak ki péntek este Gyulán, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés megyei ünnepségén. Az idei rendezvény a nehéz gazdasági klíma ellenére az egyik legsikeresebb volt. A hagyományosnál is erôsebbre sikerült a VOSZ idei, immár negyedik Prima-díjátadó ünnepsége. Nemcsak az elismert vállalkozók, mûvészek mezônye volt erôs, a rendezvény fényét emelte, hogy most adták át a Gyulai Várszínház mûvészeti díjait. Békés Megye Kiváló Vállalkozója címet kapott a Békéscsabán elektronikai cikkeket forgalmazó Literáti János Zoltán és Literáti János Zoltánné. Ugyanez a megtiszteltetés érte a szintén a megyeszékhelyrôl érkezô Gyôri Árpád egyéni vállalkozó, bádogosmestert. Harmadikként a gyulai Hartman Zoltán vehette volna át a díjat, ô azonban angliai tanulmányútja miatt nem lehetett jelen. A 2009 Év Vállalkozója címet december negyedikén, a budapesti Mûvészetek Palotájában osztják ki. Pénteken Gyulán a komoly rangot, országos elismerést jelentô meghívó átadására szólították a gyomaendrôdi Németh Kft. ügyvezetôjét, Németh Dezsôt, valamint a békésszentandrási Mezômag Kft. ügyvezetôjét, Gazsó Jánost. Az idei Prima-díjasok közül elsôként sport kategóriában a számos nemzetközi sikert felmutató ultramaratonista futót, a békéscsabai Vozár Attila többéves teljesítményét ismerték el. Képzômûvészet kategóriában a szarvasi Lestyán Goda János szobrászmûvész munkája elôtt tisztelegtek a díj odaítélôi. Zene kategóriában a Gyulai Big Band elôtt emeltek kalapot a döntéshozók. Valamennyi Prima az erkölcsi elismerés mellett egymillió forintot kapott a VOSZ tagjainak mecenatúrájának köszönhetôen. A Gyulai Várszínház mûvészeti elismerései közül a Sík Ferenc-díjat dr. Elek Tibor irodalomtörténész érdemelte ki. A Havasi Istvándíjat Pogány Judit színmûvész, míg az ôze Lajos nevét viselô kitüntetést Rácz József színmûvész érdemelte ki. Dr. Tóth Miklóst tüntette ki a VOSZ a Békés megyei médiadíjjal. Lapunk ügyvezetô igazgatójának dr. Prekop Ottó, a Trezor Liktor Zrt. tulajdonosa és neje nyújtotta át a kitüntetô plakettet, majd a tavalyi Príma-díjas Lóránt János festômûvész egy munkáját vehette át. Igaz, hogy tizennyolc éve Békéscsabán dolgozom, mégis meglepetés volt szá-

17 16 Szervezeti Hírek momra ez a díj. Nem számítottam rá, mégis jólesik. Különösen azért, mert egy ideje kevesebb figyelmet tudok Békés megyének szentelni, megbízatásom inkább Kecskeméthez köt mondta Tóth Miklós. A gyulai városháza dísztermében elhangzott indoklás szerint Tóth Miklós a Békés Megyei Hírlap igazgatójaként a rendszerváltás után objektív tájékoztató sajtóorgánumot hozott létre. A Hírlap irányítása mellett kulturális, sport-, oktatási, mûvelôdési egyesületek tagja, kurátoraként szolgálja a megye szellemi életét. Egyengeti a fiatal tehetségek útját, segíti a kimagasló sportolók továbbfejlôdését, érvényesülését. Közben, értékelve eddigi tevékenységét, vele erôsítették meg a Bács-Kiskun megyei újságot. Tóth Miklósnak nem ez az elsô ilyen díja, korábban, a megyei színház épületében a Békés Megyei Hírlap is megkapta ezt az elismerést. Csiszér Áron

18 Szervezeti Hírek 17 Regionális Prima Díj 2009 Vállalkozók a kulturális értékeinkért A VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezete november 27-én, pénteken este 18 órakor a zuglói Bourbon Rendezvényházban rendezte meg az idei Regionális Prima Díj átadási ünnepségét és gálamûsorát. A színvonalas díjátadó fôvédnökeként Dr. Szûcs Lajos urat, a Pest Megyei Önkormányzat Közgyûlése elnökét, a díszvendégek soraiban pedig Demján Líviát, a Prima Primissima Díj alapítójának, a VOSZ ügyvezetô elnökének, Demján Sándor úrnak kedves feleségét, Takács Ildikót, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagját, Veresné Dr. Szabó Éva országgyûlési képviselô asszonyt, Gablini Gábor urat, a VOSZ soros elnökét és Gláser Tamás urat, a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának alelnökét köszönthették a résztvevôk. A díjazottakat és a meghívottakat elôször Radács Ferenc úr, a VOSZ KMRSZ elnöke üdvözölte, aki kiemelte annak fontosságát, hogy létezik egy, a politikától, hatalomtól és kormányoktól független közösségi díj, melynek valós értékét a közösségek elismerése emeli rangra és teszi halhatatlanná. A szép nyitó gondolatok után a rendezvény fôvédnöke, Dr. Szûcs Lajos úr köszöntötte az ünnepség résztvevôit és fejezte ki ôszinte elismerését az idei díjazottak eredményes, értékteremtô tevékenysége iránt. A rendezvényen ezúttal ünnepélyes keretek között két igen jelentôs együttmûködési szerzôdés aláírására is sor került. A VOSZ KMRSZ egyrészt az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságával, másrészt a Menedzserek Országos Szövetségével kötött hosszú távú megállapodást november 27-én. A Prima Díjak, a Különdíjak, a Regionális Év Vállalkozója Díjak és a tavalyi évben a Vállalkozók Közép-magyarországi Regionális Szövetségével (VKRSZ) közösen alapított Közép-magyarországi Régió Kiváló Vállalkozója Díjak átadása mellett idén egy kiválasztott sikeres fiatal vállalkozó az Országos Fiatal Vállalkozói Díjat is átvehette. Ezt az új kitüntetést a VOSZ KMRSZ és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) hozta létre a közelmúltban, mellyel az együttmûködô felek szintén hagyományt kívánnak teremteni. A Regionális Prima Díj 2009 rendezvény keretében az alábbi kiemelkedô és példa-értékû teljesítményt nyújtó szakemberek, mûvészek és vállalkozók részesültek elismerésben:

19 18 Szervezeti Hírek REGIONÁLIS PRIMA Díjasok: Dr. Pappné Herr Anna, pedagógus, az EURÓPA 2000 Szakképzô Iskola igazgatója (oktatás-köznevelés kategória) Kovácsné Lapu Mária, színjátszó, rendezô, közösségnevelô pedagógus, az Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület képviselôje (népmûvészet-közmûvelôdés kategória) Bolyki Brothers Együttes, az a cappella zenei mûfaj elismert magyar kvartettje (zenemûvészet kategória) Farkas Pál, a Váci Szimfonikus Zenekar vezetôje, karmestere, a Bartók Béla Zeneiskola igazgatója (zenemûvészet kategória) Dr. Holly László, kutató botanikus, a tápiószelei Agrobotanikai Központ korábbi vezetôje (tudomány kategória) Cegléd Városi Televízió, a Dél-Pest Megyei Kistérség kiemelkedô helyi televíziója (sajtó kategória) Különdíjasok: Kiss György, Munkácsy-díjas szobrászmûvész (képzômûvészet kategória) Ecsedi László, testnevelô, edzô, tanítványai 32 országos atlétikai bajnokságot nyertek a különféle korosztályos bajnokságokban (sport kategória) Dr. Lovász Gabriella ügyvéd, az Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány Kuratóriumának elnöke (oktatásköznevelés kategória) Jurecz Emil pedagógus, a XVII. kerületi Sugár Suli igazgatója (oktatás-köznevelés kategória) Iványi Károlyné, a váci Madách Imre Mûvelôdési Központ igazgatója (népmûvészet-közmûvelôdés kategória) Arany Zsolt, pedagógus, a Ceglédi Református Általános Iskola igazgatója (oktatás-köznevelés kategória) Hubay Jenô Zeneiskola: fúvós és vonószenekaruk révén számos koncertet adnak itthon és külföldön egyaránt, minisztériumi felkérésére több alkalommal rendezték meg az Országos Klasszikus Balett versenyt (zenemûvészet kategória) Regionális Év Vállalkozója díjazottak: Peterdiné Árva Ilona, a PRO-SEC KIADÓI ÉS SZERVEZô Kft. tulajdonos ügyvezetôje. Késhegyi László, a VÁC ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET ügyvezetô elnöke. Lovas Imre, a SÜTITEX Bt. képviselôje. Birtalan Géza, a SZEMÉLY ÉS VA- GYONVÉDELMI, MAGÁNNYOMO- ZÓI KAMARA PEST MEGYEI elnöke. German József, az OPEL DI-FER Kft. tulajdonos ügyvezetôje. Sira Gyula, a HÛSÉG 2000 KERESKE- DELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. tulajdonos ügyvezetôje. Fábián-Seremetyev Márk, az ASESOR CONSULTING Kft. ügyvezetôje. Sátori Sándor, az IMMO-PROCON- SULTING Kft. tulajdonosa, a BMGE adjunktusa. Földi Károly, a FÖLDFÉM Kft. tulajdonos ügyvezetôje. Közép-Magyarországi Régió Kiváló Vállalkozója díjazottak: Dr. Egerházi Sándor: Az Egerházi Felületkezelô és Vegyi Üzem tulajdonosa Közelmúltban bekövetkezett váratlan halála miatt a díjat leánya, Egerházi Katalin vette át. Dr. Kiss Zoltán: az Universitas Diákszövetkezet alapítója, ügyvezetôje, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke Országos Fiatal Vállalkozói Díj díjazottja Bessenyey Zoltán: A 2007-ben alakult Speedzone Production Kft. ügyvezetôje és tulajdonosa.

20 Szervezeti Hírek 19 A díjátadó rendezvényt színvonalas elôadások tették emlékezetessé, a fellépôk között Sasvári Sándor és Csengeri Attila mûvészeket és a tavalyi díjazott Rajkó Mûvészegyüttest köszönthették a vendégek. Élvezetes mûsort adott továbbá az idei Príma-díjas Bolyki Brothers kvartett és a Különdíjban részesülô Hubay Jenô Zeneiskola fúvós zenekara is. A díjátadó után a VOSZ KMRSZ és partnerei a díjazottakat és a vendégeket zenéstáncos ismerkedési esten látták vendégül. KMRSZ ÓBUDA BUSINESS CENTER KIADÓ / ELADÓ Budapest III. kerület, Bojtár utca 56. Óbuda Ipari / Kereskedelmi központjának szivében. CÉGKÖZPONTKÉNT A TELJES ÉPÜLET SZINTENKÉNT IS BÉRELHETÔ: ÜZLETHELYISÉGEK, BEMUTATÓTERMEK, IRODÁK, OKTATÓ- vagy, KONFERENCIATERMEK, STÚDIÓK 2800 NM SZABADTERÜLET: PARKOLÓKÉNT, FEDETLEN BEMUTATÓTÉRKÉNT, LERAKATKÉNT HASZNOSÍTHATÓ Tel.: Web:

21 20 Tájékoztató Az Országos Érdekegyeztetô tanács megállapodása a évi minimálbérrôl, garantált bérminimumról és a keresetek évi alakulásáról

22 Tájékoztató 21

23 22 Tájékoztató

24 23 Bács-Kiskun Megyei Prima Díj 2009 Dr. Takács Ildikó Ünnepélyes keretek között adták át november 26-án, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Príma Díjakat. Az elismerésben részesülôk személye mindenkinek meglepetés volt, hiszen a szervezôk, valamint a kuratórium tagjai egészen az ünnepélyes pillanatokig titokban tartották a három fôdíjas és a közönségdíjas nevét. A VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete által 2005-ben alapított díjat évrôl évre nagy érdeklôdés mellett adják át. Ebben az évben több mint százezren látogatták meg a primadij.hu weboldalt, az interneten, illetve szavazólapokon és levélben leadott közönségszavazatok száma pedig több tízezer volt. A VOSZ megyei elnöksége idén is ajánlásokat kért a díj jelöltjeire vállalkozóktól, cégvezetôktôl, neves közéleti személyiségektôl. A bíráló bizottság az ajánlásokból választott ki tíz jelöltet, közülük kikerültek ki az idei díjazottak. Az idei év újdonsága volt, hogy a 3 egymillió forintos Príma Díj és a szintén 1 egymillió forintos Közönségdíj mellett a többi jelölt is értékes - több százezer forintos - elismerést vehetett át kiemelkedô tevékenységéért. A díjakat ünnepélyes keretek között, a Három Gúnár Rendezvényházban megtartott gálaesten adták át. Az estet az Aurin Leánykar mûsora nyitotta. A meghívott vendégeket Versegi János, a VOSZ megyei elnöke köszöntötte. A vendégek között helyet foglalt az épülô Mercedes gyár személyi ügyekért felelôs igazgatója, Markus Mönkhoff úr is. A ceremónia szüneteiben Janza Kata és Egyházi Géza mûsora szórakoztatta. A gála legizgalmasabb pillanatai azok voltak, amikor kiderült: kik lettek a fôdíjasok, és melyik jelölt kapta a legtöbb közönségszavazatot. A díjazottakat dr. Takács Ildikó, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntötte. A díjátadás után a vacsora következett. Eközben a Katona József Színház Indul a bakterház címû elôadásának vendégmûvészei Mikó István, Nemcsák Károly és Rusz Milán gondoskodtak a jó hangulatról a darab egy rövid, szórakoztató részletének bemutatásával. A évi Bács-Kiskun Megyei Prima Díjasok Buda Ferenc Kossuth-díjas költô, Tiszakécske Buda Ferenc köszönetet mond a díjért (a háttérben Borbás Mária mûsorvezetô)

25 24 Szervezeti Hírek Debrecenben született 1936-ban. Egyetemi tanulmányai hosszú idôre megszakadtak, mert 1956 után, néhány forradalmi hangvételû verse miatt perbe fogták, s egy év börtönre ítélték. Kecskemétre 1965-ben került, tanítással töltött útkeresô éveinek végén. Szûkszavú költô, kötetei ritkásan jelentek meg. Legelsô, a Füvek példája címû kötete ban, a nevezetes Ébresszen aranysíp címû 1970-ben, az Árapály címû pedig 2005-ben látott napvilágot óta a Forrás folyóirat fômunkatársa. Mûfordítói tevékenysége is jelentôs óta a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. Munkásságáért 1973-ban József Attila-díjat, 2005-ben Kossuth-díjat kapott. Jelenleg Tiszakécskén él, 2005 óta a város díszpolgára. Pál Attila színmûvész, Kecskemét Béres Béla népmûvelô, Baja 1985-tôl a bajai József Attila Mûvelôdési Központban folytatta munkáját, márciusa között a mûvelôdési központ igazgatójaként mûködött. Vezetése alatt az intézmény sikeresen megújította Baja város nagyrendezvényeit, valamint 1996 óta 12 éven keresztül sikeresen rendezte meg Bács-Kiskun Megye egyik kiemelkedô hagyományôrzô rendezvényét, a Bajai Népünnepélyt. Az azóta nemzetközileg is elismert Halászléfôzô Fesztivál egy egyszerû ötletbôl vált több tízezer embert megmozgató eseménnyé ben Bessenyei díjat kapott, 2009-ben a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség érdemérmét nyerte el. Közönségdíjas (a legtöbb szavazatot kapta) Aurin Leánykar, Kecskemét Versegi János megyei elnök (balról) átadja Pál Attilának a Príma Díjat és a Nemzetközi Kerámia Studió által felajánlott mûvészeti alkotást Több mint húsz éve vezetô színésze a kecskeméti Katona József Színház társulatának. Sok nagysikerû operettben lépett fel mint táncos-komikus, az utóbbi idôben pedig egyre több prózai szerepet is játszik. Minden mûfajban - legyen az operett, színmû, bûnügyi társasjáték vagy gyermek elôadás -, teljes mûvészi alázattal adja tehetségét. Kecskeméten és Bács-Kiskun megye számos településén jól ismeri és szereti ôt a közönség, hiszen a színházon kívül gyakran lép fel különbözô rendezvényeken, esteken. Szívesen vállal fellépést, szervezési feladatokat jótékonysági rendezvényeken is. Az Aurin Leánykar egyik tagja a közönségdíjjal A kecskeméti Kodály Iskola Aurin leánykara 1998-ban alakult. Azok a középiskolás diáklányok vesznek részt benne, akik éves korukban az általános iskolája Miraculum gyermekkórusában énekeltek. Az Aurin leánykar tagjai számos versenyen, fesztiválon szereztek megbecsülést az országnak, a városnak és az iskolának. Nemzetközi és hazai megmérettetéseken többször kaptak elsô díjat. Egyik legemlékezetesebb eredményük a kínai Xiamenben rendezett kórusolimpián folklór kategóriában elért olimpiai bajnoki cím. A kórus alapítója és vezetôje: Durányik László Kodály Zoltán-díjas és Csokonai alkotói díjas tanár.

Átláthatóbb közbeszerzés szeminárium és tréning

Átláthatóbb közbeszerzés szeminárium és tréning Átláthatóbb közbeszerzés szeminárium és tréning A Transparency International Magyarország szeretettel meghívja Önt az Átláthatóbb közbeszerzés szeminárium és tréning című rendezvényére. Időpont: 2009.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a Tel.: 36/ 554-370 Fax: 36/ 554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Hírlevél. XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék:

Hírlevél. XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék: 2013. 1.szám Hírlevél XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék: Németországi vállalkozási feltételek 2013. c. kiadvány 1 Tájékoztató a kiküldetési minősítésről 2 Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Nyíregyházi kirendeltség Cím: 4400. Nyíregyháza, Egyház u. 9. Tel.: 42/506-762 Fax: 42/506-763

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) IGAZGATÓSÁGÁNAK rendkívüli tájékoztatója

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját.

Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját. Tisztelt Tagtársunk! Kedves Fémipari Vállalkozó Társunk! Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját. A konferencia célja, hogy fórumot

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye)

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye) szerint) Arcadia-Reklám Kft. 1182 Budapest, Nemeske u. 5. Budapest 20 fő alatti 9 1 843 750 Autista Sérültekért Zalában Bata István 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a 6412 Balotaszállás, Ady

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Cég kivonat. 1.Cégformátói független. CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5.

Cég kivonat. 1.Cégformátói független. CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5. 1 T 1. sz. melléklet T 1 1 1 l -, CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5. Cég kivonat A Cg.14-10-300037 cégjegyzékszámú KAPOSVOlÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

LdU Aktuell. 2012. március. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2012. március. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ információs napok a 2012. évi jogszabályi változásokról 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK - A kisebbségekért felelős német államtitkár látogatása

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben