Szolgáltatási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási szerződés"

Átírás

1 Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: , adószáma: , bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt , képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából Dr. Pap Sándor alpolgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Debreczeni Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 1104 Budapest, Harmat u. 79. l. em. 3., cégjegyzékszáma: , adószáma: , bankszámlaszáma: Erste Bank Zrt , képviseli: Dr. Debreczeni Judit beltag), mint szolgáltató- a továbbiakban: Szolgáltató- (Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: I. A szerződés tárgya és előzményei Megrendelő, mint ajánlatkérő március 9. napján megküldött ajánlattételi felhívással a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Szolgáltató, mint ajánlattevő az eljárásban a "Bölcsődeorvosi feladatok ellátása" tárgyában a Csillagfürt Bölcsőde elnevezésű 7. rész vonatkozásában a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatként került kiválasztásra, így Megrendelő Szolgáltatót hirdette ki az eljárás nyerteseként Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként hják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. II. A szerződés tárgya és időtartama..- II.l. Szolgáltató kötelezettséget vállal a jelen Szerződésben részletesen leírtak szerint a Kőbányai Csillagfúrt Bölcsődében (1103 Budapest, Vaspálya u ) bölcsődeorvosi feladatok ellátására. II.2. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett utasításával, a jogszabályok szerint köteles ellátni azt a feladatot, amelyet a Megrendelő megjelölt. II.3. A Szolgáltató feladatai a Megrendelő utasításai alapján különösen a következők: l. A gyermek bölcsődébe történő felvétele után részletes orvosi vizsgálat és az anamnézis összegyűjtése, feldolgozása, a felvételi státusz elkészítése. Az első orvosi vizsgálat aszülő jelenlétében történjen a két hetes beszoktatás ideje alatt. 2. A bölcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során- csecsemő esetén havonta, egy év felett negyedévenként - a gyermek fizikai-, értelmi-, érzelmi állapotának, illetve szocializációjának ellenőrzése, amelyhez felhasználja a saját és

2 a gondozónői dokumentációt. A státuszvizsgálatokat a csoportokban dolgozó kisgyermeknevelővel előre egyeztetett időpontokban végzi el. A vizsgálat eredményét a gyermek egészségügyi törzslaporr rögzíti. 3. A rendszeres heti megjelenésekor minden gyermekcsoportot végig látogat. A kisgyermeknevelő vagy a szülők kérésére elvégezi a gyerekek vizsgálatát. 4. Orvosi kérdésekben felvilágosítást nyújt. A kisgyermeknevelők számára egészségügyi továbbképzést, aszülők számára ismeretterjesztő előadásokat tart. 5. Bölcsődében észlelt megbetegedés esetén konzíliumot ad. 6. A feltárt egészségügyi problémák kisgyermeknevelővel, szülővel, a gyermek háziorvosával történő megbeszélése, illetve szükség esetén szakvizsgálat kérés. Krónikus betegségnél a speciális gyógyszerelés, diéta, gyógytorna figyelemmel kísérése, állapotváltozás gyanúja esetén kapcsolatfelvétel a háziorvossal, a kezelő intézménnyel. 7. A közösség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése és a prevenció /D-vitamin, fluor, levegőztetés, stb. szükség esetén vitaminellátási ellenőrzése, a D vitamin és fluor profilaxis szülővel és háziorvossal való egyeztetése. 8. Járványveszélyesetén az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések megtéte le. 9. Óvodába kerülés előtt az egészségi állapot (óvoda alkalmasság) felmérése, a státus rögzítése a törzslapon, valamint az óvodai jelentés 6 év alatti gyerekről. 10. A gyermekek étrendjének figyelemmel kísérése a korszerű táplálkozás elveinek megfelelően. Az étlapokat minden héten átnézi, leigazolja. ll. Akadályoztatása esetén jelzi, ha nem tud jönni, tartós távollét esetén helyettesítő gyermekorvosról gondoskodik. 12. A bölcsődevezetőt tájékoztatja arról, hogy az intézményben tartózkodik. 13. Az orvosok bölcsődében töltendő idejét a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet l. számú melléklete szabályozza, melynek értelmében havi 4 óraigyermekcsoport időt kell az intézményben tölteniük 14. Feladatát minden év január l-től december 31-ig végzi, a nyári bölcsődei zárva tartás idejét kivéve. III. A Felek jogai és kötelezettségei lill. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítése során bármely feladat ellátását személyesen, vagy megbízottja útján ellenőrizni. Megrendelő az ellenőrzés során feltárt hiányosságak kijavítására Szolgáltatót felhívja, illetve - amennyiben az ellenőrzés súlyos szerződésszegést tár fel - jogosult bármely munka elvégzését megtiltani, vagy leállítani, és a jelen megállapodás szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseiben leírt jogait gyakorolni. III.2. Megrendelő a szerződésszerű teljesítést igazolja és a Szolgáltató szolgáltatási díját megfizeti a jelen szerződésben leírtak szerint. III.3. III.4. A Szolgáltató a szerződéses feladatokatjelen szerződésben rögzítetteknek megfelelőerr szerződésszerűen, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató saját szakértelme és tapasztalatai alapján, legjobb tudása szerint, különösen a Megrendelő által szolgáltatott adatok, megjelölt elvárások szerint végzi feladatát. III.5. A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Megrendelő Megrendelésében foglaltaknak és utasításának megfelelőerr köteles teljesíteni. 2

3 III.6. III. 7. A Szolgáltató a szerződés hatálya alatt köteles folyamatosan fenntartani (biztosítani) a kapcsolattartás lehetőségét a szerződés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben. A Szolgáltató köteles biztosítani a Megrendelő, vagy megbízottja részére az ellenőrzés lehetőségét. III.8. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés teljesítésének eredményességét, vagy a határidők betartását veszélyezteti. III.9. A Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetövé teszi és az V.6. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. III. l O. Alvállalkozók igénybevétele a. A Szolgáltató Feladatát saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Szolgáltató alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Megrendelő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési eljárás során igényelte azon alvállalkozók, ill. a teljesítésben egyébként résztvevő szervezetek megnevezését, akiket a Szolgáltató a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó méctékben kíván igénybe venni, illetve azoknak a részfeladatoknak a megjelölését, amelyeket ezek a szervezetek teljesítenek, a részfeladatok ellenértékének megadásával. A Szolgáltató az ajánlatában a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó méctékben kíván igénybe venni alvállalkozókat a szolgáltatási díj 25%-át meg nem haladó méctékben és kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatok teljesítésére veheti igénybe. b. Szolgáltató ajánlatában megjelölte azokat a feladatokat (területeket), amelyek megvalósítása érdekében a közbeszerzés l O %-át meg nem haladó méctékben igénybe venni kívánt alvállalkozókkal szerződést kíván kötni. Szolgáltató az ajánlatában meg nemjelölt feladat teljesítésére alvállalkozót nem vehet igénybe. c. A Szolgáltató teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szolgáltató alkalmasságának igazolásában. A Szolgáltató köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan- akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssei együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56., valarnint az 57. szerinti kizáró okok hatálya alatt. d. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szolgáltató alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szolgáltató az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 3

4 követelményeknek, melyeknek a Szolgáltatóként szerződő eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. fél a közbeszerzési e. A Szolgáltató által az ajánlatban megjelölt alvállalkozó további alvállalkozót nem vehet igénybe, csak indokolt esetben, megrendelői jóváhagyással. Megrendelő a Szolgáltató erre vonatkozó igénybejelentésének kézhezvételét 8 napon belül köteles elbírálni, ellenkező esetben a további alvállalkozó bevonása jóváhagyottnak tekintendő. További alvállalkozó igénybevételéhez előzetes hozzájárulás kérésének elmulasztása vagy Megrendelői jóváhagyás ellenére bevont alvállalkozók esetén Megrendelő a szerződésszegésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül jogosult a szerződéstől elállni, a Szolgáltató pedig köteles az elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket viselni. f. A Szolgáltató köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni A Felek együttműködési kötelezettsége a. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése érdekében együttműködni. Együttműködési kötelezettségük kiterjed különösen a kölcsönös tájékoztatási kötelezettségre. b. A Felek rögzítik, hogy az együttműködési kötelezettség megszegését- amennyiben az a vétlen félre jelentős hátránnyal, vagy költséggel jár súlyos szerződésszegésnek tekintik, és a jelen megállapodásban a súlyos szerződésszegésre előírt következményeket alkalmazzák c. Felek rögzítik, hogy a vonatkozó előírások alapján- mivel a szerződés szerinti díj forrása költségvetésből származó pénzeszköz - a szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli nem minősülnek üzleti titoknak Kellék,- és jogszavatosság a. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget jelentős gyakorlattal, elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el. b. A Szolgáltató jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 4

5 IV. A szolgáltatási díj IV. l. Szolgáltatót szerződésszerű teljesítés esetén az alábbi szolgáltatási díj illeti meg: Havi nettó szolgáltatási díj: 35 OOO Ft IV. 2. IV.3. IV.4. IV.5. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. A Szolgáltató számla benyújtására szerződésszerű teljesítés esetén havontajogosult Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számlát 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kbt (3) bekezdése szerint. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Kőbányai Csillagfürt Bölcsődénél (1103 Budapest, Vaspálya u ) kell benyújtani, melynek bölcsődevezetője igazolja a teljesítést. IV.6. A nem a fenti helyen benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. IV.7. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát l O napon belül visszajuttatni a Szolgáltatóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. IV.8. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./ A. rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. IV.9. A havi szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén Szolgáltató a Ptk. 301/A szerint késedelmi kamatra jogosult. IV.l O. A Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; V. Szerződésszegés V. l Késedelmes teljesítés esetén Szolgáltató a késedelem minden napjára a késedetemmel érintett nettó szolgáltatási díj a alapj án számított napi 0,2 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér összege azonban nem lehet több, mint a havi nettó szolgáltatási díjának 20 %-a. Ha a Szolgáltató késedelme a 20 napot meghaladja, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Szolgáltató hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatessági jogai érvényesítéséről sem. 5

6 V.2 Hibás teljesítés esetén Szolgáltató a jótállási és szavatassági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja a hibás teljesítéssei érintett nettó szolgáltatási díj. V.3 A Szolgáltatónak felróható lehetetlenülés, a Szolgáltató által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Szolgáltató felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Szolgáltató által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Szolgáltató meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke 15 %, alapja a ll havi nettó szolgáltatási díj, mint kötbér alap 15%-át kitevő összeg. V.4 Amennyiben a Szolgáltató fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Szolgáltatóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, [elszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Szolgáltató fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. V.5 A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató jelen szerződés III. l O. t) pontjában foglalt szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. V.6. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt (5) bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha a) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (l) bekezdés k) pontj ában meghatározott feltételeknek. b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek VI. Kapcsolattartás, teljesítés igazolása Vl.l. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a felek által felhatalmazott személyek Tileczkyné dr. Lapu Ilona egészségügyi referens Telefon: , Fax: , Megrendelő részéről: Szolgáltató részéről: Dr. Debreczeni Judit beltag Telefon: 06-20/ , Fax:-, 6

7 Nevezett személyek a szerződés nem jogosultak, módosítására külön felhatalmazás hiányában Teljesítés igazolásrajogosult Gerőcsné Végh Éva Telefon: 06-1/ , Fax: , VII. A szerződés hatálya, megszűnése, módosítása VII. l. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. VII. A szerződés hatálya, megszűnése, módosítása VII. l. Jelen szerződés július 2. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. VII.2. A jelen szerződés megszűnik: (a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon és feltételekkel, (b) a Felek bármelyike a szerződést 3 hónapos felmondási határidővel írásban felmondja (rendes felmondás) (c) bármelyik fél azonnali hatályú [elmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, (d) bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével. VII.3. A szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek egymással elszámolni. VII.4. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a felek kötelesek egyeztetni egymással. súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedő fél jogosultkártérítési igényének fenntartása mellett - a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik félhez intézett ajánlott levél útján. VII.5.A felek a másik félhez intézett ajánlott levél útján- indokolási kötelezettség nélkülijogosultak a jelen szerződés rendes [elmondására, a felmondási idő 3 (három) hónap. A felmondási idő a felmondás írásbeli közlésének napján kezdődik. Felek a felmondási idő alatt is kötelesek szerződéses kötelezettségeiket teljesíteni. VII.6. A szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, és a Kbt ában foglaltak fennállása esetén írásban módosíthatják. VIII. Üzleti titok, közérdekű adatok VIII.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetövé. 7

8 '. VIII.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. IX. Záró rendelkezések IX.l. Jelen szerződés rendelkezései a szerződés hatálybalépésének napjától fogva kötelezően alkalmazandók. IX.2. E szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. IX.3. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek bizonyulna, a megállapodás egyéb részét továbbra is hatályosnak tekintik, kivéve, ha az érvénytelen rész hiányában a megállapodást nem kötötték volna meg. Az érvénytelen rész helyett a Ptk. rendelkezései irányadók. Jelen szerződés 8 számozott oldalból áll és hat eredeti példányban készült, amelyből l példány a Szolgáltatót, 5 példány a Megrendelőt illeti. Jelen Szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és naponjóváhagyólag írták alá. Debreczeni Bt. ll 04 Budapest Hannat u. 79. I. 3. ru:lós~2, l-42..,... vfl '... ":.-.-:. :~ J"~~.t Szolgáltató Debreczeni Egészségügyi Szo1gá1tató Bt. Dr. Debreczeni Judit beltag Pénzügyi ellenjegyzés: Pándiné Csemák Margit irodavezető Szakmai és jogi szignáló: Jlc(~ Hegedűs Kárqiy aljegyző?ír. fiú/t -)~ab-l wdrra- dr. Aziz-Malak Nóra jogász ; (/ i.~-- 8

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben